Μετάβαση στο περιεχόμενο
 • Novatron
 • 291 ειδήσεις in this category

   Από kan62, στο Νομοθεσία,,

   Πράσινο φως για την άμεση κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων που είναι μέσα σε δάσος ή αναδασωτέα έκταση, ανεξάρτητα εάν αυτή η δασική έκταση είναι ιδιωτική ή δημόσια άναψε το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
    
   Οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί αφού ερμήνευσαν το Σύνταγμα και τη δασική νομοθεσία έκριναν ότι «οικοδομές, κτίσματα και πάσης φύσεως κατασκευές που έχουν ανεγερθεί είτε μέσα σε δημόσια ή ιδιωτικά δάση ή δασικές εκτάσεις είτε μέσα σε δημόσιες ή ιδιωτικές αναδασωτέες εκτάσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί από πυρκαγιά ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, προερχόμενη από ανθρώπινη ενέργεια ή από φυσική αιτία, κατεδαφίζονται ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου».
    
   Υπογραμμίζουν ακόμη οι σύμβουλοι Επικρατείας ότι «το μέτρο της κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών επιβάλλεται υποχρεωτικώς από τον νόμο, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της έκτασης ως δημόσιας ή ιδιωτικής, διότι τυχόν δικαιώματα ιδιωτικού δικαίου σε δασική ή αναδασωτέα έκταση δεν αποκλείουν την εφαρμογή της νομοθεσίας, κατ’ εφαρμογή της οποίας εκδόθηκε η πράξη κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών».
    
   Πηγή : http://news.in.gr/greece/article/?aid=1500007666

   Από ΕΥΗ ΤΑΥΛΑΚΗ, στο Νομοθεσία,,

   Από 3/4/2015 ισχύει η νέα πυροσβεστική διάταξη που αφορά μελέτες πυροπροστασίας για υφιστάμενα κτίρια με χρήση "συνάθροιση κοινού".
    
   Αφού με την ΠΔ15/2014 από 1/3/2015 καταργείται η 3/81 σύμφωνα με την οποία συντάσσαμε μέχρι πρότινος τις μελέτες για τους υφιστάμενους χώρους συνάθροισης κοινού, και με καθυστέριση περίπου ένα μήνα, εκδόθηκε νέα αναλυτική Πυροσβεστική διαταξη που την αντικαθιστά.
    
   Στο παρακάτω link της πυροσβεστικής το σχετικό ΦΕΚ: http://www.fireservice.gr/pyr_cms_files/dynamic/c285743/doc.file/pd32015_el_GR.pdf

   Από Engineer, στο Νομοθεσία,,

   Η Βρετανική Επιθεώρηση Εργασίας (HSE) εξέδωσε επικαιροποιημένες οδηγίες για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών σχετικά με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις και την παροχή πληροφοριών κυρίως σε θέματα επαγγελματικής υγείας.
    
   Οι οδηγίες απευθύνονται σε όλους τους εμπλεκόμενους στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, περιγράφουν τους βασικούς κινδύνους για την ΑΥΕ και δίνουν πρακτικές συμβουλές για τη διαχείριση των σχετικών κινδύνων.
    
   Μπορείτε να βρείτε δωρεάν αντίτυπο των οδηγιών εδώ.
    
   http://www.edem-net.gr/
    
   Πηγή: http://www.iekemtee.gr/el/%CE%B5%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/13415-%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%8E%CE%BD

   Από advice4u, στο Νομοθεσία,,

   Σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 απαιτείται:
    
   Στις κατόψεις των σχεδιαγραμμάτων του μηχανικού να αποτυπώνεται η διάταξη όλων των χώρων, η συγκρότηση και ο εξοπλισμός, καθώς και αναλυτικό διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης (δηλ. η ροή των πρώτων υλών από το σημείο που εισέρχονται στην επιχείρηση μέχρι την έξοδο του προϊόντος) το οποίο να επαληθεύεται κατά τον έλεγχο , ως και ο χώρος καθήμενων πελατών . Τα διαγράμματα ροής είναι αντίστοιχα με τις κατηγορίες και δραστηριότητες που συνυπάρχουν.
    
   Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων θεσπίζουν εφαρμόζουν και διατηρούν πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP (Εγκύκλιος 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476).
    
   Στην εφαρμογή της υγειονομικής διάταξης , η ρεαλιστική απεικόνιση της διάταξης της παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί το ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ μέρος της όλης διαδικασίας.
    
   Διάγραμμα ροής (flow diagram) ονομάζεται η απεικόνιση η οποία δείχνει πώς η πρώτη ύλη εισέρχεται στην παραγωγική μονάδα, ποια μεταποιητικά και παρασκευαστικά στάδια ακολουθεί , πώς προωθείται το τελικό προϊόν και ποιες παραγωγικές διαδικασίες πραγματοποιούνται , δηλαδή : Παρασκευή και Επεξεργασία , Συσκευασία , Αποθήκευση , Διακίνηση , Τελική Διάθεση κλπ , για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου εμπλέκονται τρόφιμα και ποτά.
    
   Κάθε διάγραμμα ροής πρέπει να περιέχει τα εξής:
    
   1. Εισερχόμενα υλικά (Δηλαδή κύριες και βοηθητικές πρώτες ύλες)
   Απαιτούνται λεπτομέρειες για τις πρώτες ύλες και για τις συσκευασίες των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης των πρώτων υλών και των αναγκαίων συνθηκών αποθήκευσης .
    
   2. Εξερχόμενα υλικά (Τελικό προϊόν, Συσκευασία αυτού και συνθήκες αποθήκευσης του.)
    
   3.Συνθήκες αποθήκευσης (Χώρος, Χρόνος, Συσκευασία, Υγρασία , Θερμοκρασία) .
    
   4. Συνθήκες μεταφοράς (μεταφορικά μέσα, χρόνος, συσκευασία, υγρασία και θερμοκρασία) .
    
   5. Χρόνοι επεξεργασίας και όλες οι μετρήσιμες παράμετροι
    
   (π.χ. pH, ιξώδες, ενεργότητα νερού, υπολειμματικό χλώριο) κρίσιμα σημεία ελέγχου CCP ή OPRP . Απαιτείται να αποτυπωθεί το προφίλ όλων των κρίσιμων θερμοκρασιών και χρόνων ανά βήμα. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν θα γίνει η ανάλυση των μικροβιολογικών κινδύνων, καθώς είναι ζωτικής σημασίας να προσδιοριστούν οι πιθανότητες της ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών.
    
   6. Χωροταξική αποτύπωση
    
   Απαιτεί να αποτυπώνεται σε ποιο χώρο γίνεται κάθε βήμα και διαδικασία .
   Αυτό πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται ότι κατά το σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας, έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη το δομικό και αρχιτεκτονικό σχέδιο των εγκαταστάσεων και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για αποφυγή επιμόλυνσης τελικού προϊόντος από πρώτες ύλες.
    
   7. Επαναχρησιμοποίηση
    
   Αυτό απαιτεί να αποτυπώνονται λεπτομέρειες για οποιαδήποτε επανεκατεργασία του προϊόντος ή κύκλους ανακύκλωσης
   Βέβαια η υγειονομική διάταξη αναφέρει ότι πρέπει να ενσωματώνεται το διάγραμμα ροής στο αρχιτεκτονικό σχέδιο της επιχείρησης (π.χ. διάγραμμα κάτοψης), ώστε μελετώντας το διάγραμμα ροής μαζί με το διάγραμμα κάτοψης και γνωρίζοντας σε ποιο χώρο γίνεται κάθε βήμα της παραγωγικής διαδικασίας, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι η επιβεβαίωση του στην πράξη.
    
   Για την διευκόλυνση της επαλήθευσης καλό είναι να προσκομίζεται μαζί με το διάγραμμα ροής και τεχνική έκθεση των εργασιών που απεικονίζονται σε αυτό.

   Από kan62, στο Νομοθεσία,,

   Δημοσιεύθηκε το Π.Δ. 28/2015 με το οποίο κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις της νομοθεσίας για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.
    
   Το κείμενο περιλαμβάνει διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, του Εθνικού Κτηματολογίου, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, διατάξεις για την ΕΛ.ΣΤΑΤ., του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.α.
    
   Πηγή: http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/22891
    
   ΠΔ_28_2015.pdf

   Από Barbatos, στο Νομοθεσία,,

   Δυνατότητα υπαγωγής αυθαιρέτων εργασιών και αυθαιρέτων κατασκευών, οι οποίες δεν διαμορφώνουν ολοκληρωμένο φέροντα οργανισμό, στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων του άρθρου 8 του ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 174Α΄).
    
   Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%96%CE%A7%CE%A60-%CE%9D3%CE%93
    
   7ΖΧΦ0-Ν3Γ.pdf

   Από kan62, στο Νομοθεσία,,

   Αναρτήθηκε σήμερα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση με τίτλο:
    
   Τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασία επικαιροποίησης – τήρησης του κεντρικού τοµεακού πληροφοριακού συστήµατος συστήµατος για τα πολεοδοµικά δεδοµένα της χώρας.
    
   Δείτε την απόφαση εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E940-%CE%A70%CE%96
    
   ΩΞ940-Χ0Ζ.pdf
    
   Πηγή: ttp://www.iekemtee.gr/el/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/12095-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%E2%80%93-%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82

   Από Engineer, στο Νομοθεσία,,

   Δημοσιεύτηκε στις 16/01/2015 σε ΦΕΚ (B' 64/16-01-2015) το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για το κέντρο της Αθήνας.
    
   Ως περιοχή παρέμβασης του ΣΟΑΠ για το κέντρο της Αθήνας ορίζεται η περιοχή που εμφανίζεται στο Χάρτη. Η χρονική διάρκεια του ΣΟΑΠ εκτείνεται στην χρονική περίοδο 2014 έως 2020
    
   Στόχος και Κατευθύνσεις Στρατηγικής Παρέμβασης
    
   1.α. Στόχος του ΣΟΑΠ για το κέντρο της Αθήνας είναι ο επαναπροσδιορισμός του κέντρου της πρωτεύουσας, ως κέντρου μιας διεθνούς και βιώσιμης μητρόπολης, μέσω μιας συστηματικής, συνεχούς, μακροχρόνιας και συντονισμένης ολοκληρωμένης στρατηγικής παρέμβασης.
    
   β. Η στρατηγική παρέμβασης επιδιώκει να καλύψει το σύνολο των διαστάσεων της κρίσης και να συντονίσει και επιτύχει την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων με άξονες την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική συνοχή και την προστασία του αστικού περιβάλλοντος, κατάλληλα προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής.
    
   2. Για την προώθηση του στόχου ορίζονται οι κατευθύνσεις της στρατηγικής παρέμβασης ως εξής:
    
   • ανάκτηση μητροπολιτικού ρόλου του κέντρου της Αθήνας,
   • αποτελεσματική διαχείριση του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου και των διατιθέμενων πόρων,
   • ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
   • ανάδειξη και ενίσχυση της Αθήνας ως διεθνούς τουριστικού προορισμού,
   • χωρική και κοινωνική συνοχή,
   • υιοθέτηση καινοτόμων και σύγχρονων μορφών διαχείρισης της πληροφορίας έξυπνη πόλη,
   • αναβάθμιση της εικόνας και ταυτότητας του χώρου,
   • χωρική διαφοροποίηση στρατηγικής,
   • διαμόρφωση ειδικών ζωνών έντονης παρέμβασης με ρόλο καταλύτη.
    
   3. Ως αρχές υλοποίησης της στρατηγικής παρέμβασης προσδιορίζονται οι παρακάτω:
    
   • υιοθέτηση προγράμματος δράσης που εστιάζει στο κέντρο της Αθήνας έχοντας ως γνώμονα την αλληλεπίδραση με τη μητροπολιτική περιοχή,
   • μακροπρόθεσμος ορίζοντας εφαρμογής της παρέμβασης, διαχρονική προσπάθεια, συστηματικότητα, χρονική ιεράρχηση δράσεων και διαμόρφωση προτεραιοτήτων,
   • συνέργεια με ευρύτερες πολιτικές και παρεμβάσεις,
   • ολοκληρωμένος χαρακτήρας του προγράμματος με αναγκαία την εμπλοκή πολλών φορέων (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) και κρίσιμο το ρόλο του συντονισμού τους σε κεντρικό επίπεδο.
    
   4. Η επίτευξη του στόχου στο πλαίσιο των αρχών της στρατηγικής προϋποθέτει την ύπαρξη και λειτουργία μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης, διαχείρισης, συντονισμού, αξιολόγησης και ανάδρασης.
    
   Κατεβάστε το ΣΟΑΠ για το κέντρο της Αθήνας
    
   Πηγή: http://www.schediasmos.com/gr/%CF%83%CE%BF%CE%B1%CF%80-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82.html

   Από Engineer, στο Νομοθεσία,,

   Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.
    
   Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων.
    
   Διαβάστε την τροποποίησητης κΥΑ εδώ: http://www.popek.gr/images/7%CE%A75%CE%95%CE%A6-5%CE%A7%CE%9F_2.pdf
    
   Πηγή: http://www.popek.gr/legislation/law-fuel/942-2015-01-16-11-16-30.html

   Από Engineer, στο Νομοθεσία,,

   Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3480 Β/2014 η απόφαση του Υπουργού Εργασίας που τροποποιεί τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με τις καταβλητέες εισφορές στα ιδιωτικά και δημόσια έργα.
    
   Εκτός των άλλων, προβλέπεται ότι:
    
   Για οικοδομικά και τεχνικά έργα του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ και των Δημοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας που αφορούν συμβάσεις μέχρι του ύψους του 100πλασίου μηνιαίου ορίου αποδοχών υπολογιζομένου με το 25 πλάσιο τεκμαρτό ημερομίσθιο της 28ης ασφαλιστικής κλάσης, το ΠΕΔ υπολογίζεται από το Υποκατάστημα απογραφής των έργων, για συμβάσεις μέχρι το 800πλάσιο γνωμοδοτεί η Δ/νση Τεχνικής και Στέγασης πριν από την έκδοση απόφασης του Δ/ντού του Υποκαταστήματος και για τα πιό μεγάλα ποσά απαιτείται η γνωμοδότηση από το Ανώτατο Τεχνικό Συμβούλιο του ΙΚΑ.
    
   Κατά των απφάσεων των Δ/ντων για προσδιορισμό του ΠΕΔ δύνανται να ασκούνται ένδικα μέσα.
    
   Μετά το περας των εργασιών και την προσκόμιση της τελικής πιστοποίησης προσδιορίζεται η τελική εργατική δαπάνη και ακολουθεί έλεγχος προς εκκαθάριση, από τον οποίο, αν προκύψει ότι οι καταβληθείσες εισφορές υπερβαίνουν τις οφειλόμενες, η διαφορά επιστρέφεται άτοκα, μετά από αίτηση του δικαιούχου.
    
   Στις περιπτώσεις, που με βάση τις ΑΠΔ ή τις Εκθέσεις Ελέγχου, εισφορές υπολείπονται αυτών που προσδιορίστηκαν με βάση την τελική προσδιορισθείσα εργατική δαπάνη σε ποσοστό έως και 10%, η εκκαθάριση ενεργείται χωρίς περαιτέρω έλεγχο, ενώ, όταν το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 10%, στον έλεγχο που διενεργείται εξετάζονται και συγκεκριμένα στοιχεία, όπως Αναλυτικοί πίνακες Εργασιών, συμπληρωματικές συμβάσεις, ημερολογιο έργου κλπ.
    
   Η απόφαση αυτή ισχύει για έργα που θα απογραφούν από 1-1-2015 καθώς και για τα έργα που έχουν απογραφεί προγενέστερα και δεν έχει γίνει εκκαθάριση.
    
   Πηγή: http://www.pedmede.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1759:2014-12-30-13-44-25&catid=94:2013-03-31-19-07-28&Itemid=520&lang=el

   Από Engineer, στο Νομοθεσία,,

   Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με την κατευθυντήρια Οδηγία 6/2014 ενημερώνει τις Αρχές ότι από της εγκρίσεως των Αναθεωρημένων Προτύπων Τευχών Διακηρύξεων Δημοσίων Έργων (Τύπος Α και Β) μέχρι σήμερα έχουν μεσολαβήσει νομοθετικές αλλαγές που επηρεάζουν τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων έργων και έρχονται σε αντίθεση με ορισμένα σημεία των Αναθεωρημένων αυτών Τευχών.
    
   Δεδομένου ότι στα πρότυπα τεύχη περιλαμβάνεται ρήτρα ευελιξίας, δυνάμει της οποίας οι Αρχές δύνανται να αναπροσαρμόζουν το περιεχόμενο των όρων των διακηρύξεων, προκειμένου να εναρμονιστούν με την πρόσφατη νομοθεσία , η ΕΑΑΔΗΣΥ επισημαίνει ότι οι αναθέτουσες Αρχές πρέπει να λάβουν υπόψιν:
    
   -Τις νέες ρυθμίσεις για τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμό και καλής εκτέλεσης
    
   -Τις νέες ρυθμίσεις για την κατάργηση των κατωτάτων ορίων του ΜΕΕΠ
    
   -Τις νέες ρυθμίσεις για την κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς και κατ΄επέκταση να εστιάσουν στα :
    
   -Αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
    
   -Αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
    
   -Αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
    
   -Πρωτότυπα έγγραφα
    
   Συμπερασματικά: Στην Οδηγία 6 παρέχονται λεπτομερείς κατευθύνσεις σχετικά με τα ως άνω θέματα.
    
   Διαβάστε την οδηγία εδώ: http://www.pedmede.gr/site/images/pdf_files/2688_03112014.pdf
    
   Πηγή: http://www.pedmede.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1669:265&catid=94:2013-03-31-19-07-28&Itemid=520&lang=el

   Από Engineer, στο Νομοθεσία,,

   Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (2878/Β/27102014) η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προώθησε ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς για την αδειοδότηση της χρήσης νερού και της εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων. Πρόκειται για το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα ισχύει εφεξής για κάθε χρήση ή έργο αξιοποίησης νερού όπως για παράδειγμα οι γεωτρήσεις (υδρευτικές, αρδευτικές κ.α.), και τίθεται άμεσα σε ισχύ.
    
   Το ΥΠΕΚΑ, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, προώθησε την αλλαγή της ανωτέρω διαδικασίας μετά από εκτεταμένη διαβούλευση τα τελευταία δύο χρόνια και μακρά συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τα συναρμόδια Υπουργεία. Η νέα ΚΥΑ με θέμα «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες διατάξεις» απλοποιεί και προτυποποιεί την αδειοδότηση για τη χρήση και τα έργα αξιοποίησης υδάτων, σε συνδυασμό με την καταγραφή όλων των σημείων υδροληψίας που ήδη προβλέπεται και εξελίσσεται με τη συγκρότηση του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ).
    
   Σχετικά με το θέμα, ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς δήλωσε:
    
   «Με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών που σύντομα ολοκληρώνονται για ολόκληρη τη χώρα, το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, τη νέα διαδικασία αδειοδότησης για τα δικαιώματα χρήσης νερού, δράσεις που υλοποιούνται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, η χώρα αλλάζει πραγματικά σελίδα. Προωθούμε για πρώτη φορά την ολοκλήρωση μιας εθνικής πολιτικής για το νερό. Στόχος μας είναι η ορθολογική και αειφορική διαχείριση του πολύτιμου υδάτινου πόρου μας. Η διαδικασία που ακολουθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις για την αδειοδότηση κάθε χρήσης και έργου αξιοποίησης των υδάτων αλλάζει.
    
   Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην απλοποίηση όλων των διαδικασιών, στην εξυπηρέτηση του πολίτη, στην εκτενή χρήση των νέων τεχνολογιών. Επιλύουμε προβλήματα δεκαετιών που αφορούν τη χρήση του νερού, μειώνουμε τη γραφειοκρατία, διευκολύνουμε τους πολίτες κυρίως στην Ελληνική περιφέρεια. Ταυτόχρονα βάζουμε οριστικό τέλος στην αυθαιρεσία. Κάθε έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων και κάθε χρήση νερού οφείλει να καταγράφεται στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας και να αδειοδοτείται. Καλώ τους πολίτες που έχουν γεωτρήσεις ή άλλα σημεία υδροληψίας σε όλη τη χώρα να καταγραφούν στο ΕΜΣΥ μέχρι το τέλος του έτους, χωρίς πρόστιμο, με μία απλή δήλωση και ακολούθως να αδειοδοτηθούν στις αρχές του 2015.»
    
   Με τη νέα ΚΥΑ απλοποιούνται και προτυποποιούνται οι διαδικασίες και τα έντυπα, τίθενται δεσμευτικές προθεσμίες στη διοίκηση για απάντηση στην αίτηση του πολίτη, ξεκαθαρίζουν πλήρως οι αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου ανάμεσα στις συναρμόδιες υπηρεσίες. Οι άδειες χρήσης νερού ή/και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων. Προβλέπεται η αξιολόγηση, πριν την αδειοδότηση, της συμβατότητας κάθε χρήσης με το Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού, με τις τυχόν ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις αλλά και με τη γενικότερη πολιτική διαχείρισης των υδάτων της περιοχής στο πλαίσιο επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων. Επιπλέον, με το σχέδιο ΚΥΑ επανακαθορίζονται τα ποσά των διοικητικών προστίμων για τους παραβάτες της διαδικασίας, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
    
   Οι διατάξεις της ΚΥΑ που τίθεται σε ισχύ αφορούν τις χρήσεις υδάτων από ενεργά σημεία υδροληψίας, τα έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων που εξυπηρετούν συγκεκριμένες χρήσεις που περιγράφονται και τις υφιστάμενες υδροληψίες που έχουν ήδη κωδικό καταγραφής στο «Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ)». Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για την αδειοδότηση είναι η καταγραφή στο ΕΜΣΥ. Οι χρήσεις νερού για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας χρήσης είναι η ύδρευση, η αγροτική, η βιομηχανική χρήση, η ενεργειακή χρήση και η χρήση για αναψυχή. Οι χρήσεις αυτές μπορεί να αφορούν σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, τόσο ως απλές χρήσεις όσο και όταν έπονται έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων. Τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων για τα οποία απαιτείται η έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων είναι υδροληψίες από υδατορέματα, υδροληψίες από λίμνες, υδρομαστεύσεις πηγών, υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης καθώς και έργα αγωγών μεταφοράς νερού και δεξαμενές αποθήκευσης νερού που εξυπηρετούν τα ανωτέρω έργα. Δεν απαιτείται άδεια χρήσης ή/και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις σημείων υδροληψίας.
    
   Διαβάστε:
    
   Τα βασικά σημεία της νέας ΚΥΑ
    
   Το ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014
    
    
   Πηγή: http://ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=3376&language=el-GR

   Από Engineer, στο Νομοθεσία,,

   Διευκρινιστική εγκύκλιο εξέδωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, σχετικά με τη «Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης», για την ίδρυση και λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (διάθεσης τροφίμων και ποτών), Καταστημάτων Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, καθώς και Γυμναστήρια και Ιδιωτικών Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων, με αφορμή συχνά ερωτήματα και καταγγελίες, που έχουν φτάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου.
    
   Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, η «Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης» αποτελεί απλό αποδεικτικό της υποβολής στη Διοίκηση του εντύπου γνωστοποίησης από τον ενδιαφερόμενο. Επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο εν είδει αριθμού πρωτοκόλλου, προκειμένου εκείνος να κατοχυρώνεται έναντι της Διοίκησης και να μπορεί να αποδείξει ότι έχει καταστήσει γνωστή την έναρξη της επιχείρησής του και ότι έχει υποβάλει το απαιτούμενο έντυπο γνωστοποίησης.
    
   Επισημαίνεται δε ότι «ο υπάλληλος στον οποίο υποβάλλεται το συμπληρωμένο έντυπο διενεργεί αποκλειστικά και μόνο έλεγχο πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων και χωρίς να προβεί σε οποιουδήποτε είδους επεξεργασία αυτών, συμπληρώνει τα σχετικά πεδία στο έντυπο της «Βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης» στα οποία περιέχεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής, τη μονογράφει ή την υπογράφει και τη χορηγεί στον ενδιαφερόμενο».
    
   Δείτε την εγκύκλιο: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7771%CE%A7-%CE%9A8%CE%A9
    
   Πηγή: http://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/diefkriniseis-gia-tin-idrisi-katastimaton-igeionomikou-endiaferontos-kai-gimnastirion-egkiklios

   Από Engineer, στο Νομοθεσία,,

   Το ΥΠΕΚΑ θέτει σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ».
    
   Η οδηγία 2012/27/ΕΕ έχει ως στόχο την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης με τη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κράτη – μέλη της ΕΕ. Με το σχέδιο νόμου, καθορίζονται στην εθνική ενεργειακή πολιτική και αγορά στόχοι, κανόνες, μέτρα και ειδικές δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να αξιοποιηθεί το ανεκμετάλλευτο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας.
    
   Συγκεκριμένα, με το σχέδιο νόμου θεσπίζεται εθνικός ενδεικτικός στόχος ενεργειακής απόδοσης, καθορίζονται μέτρα για την επίτευξη του στόχου, τα οποία συγκροτούν το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ).
    
   Το Δημόσιο και οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα καλούνται να διαδραματίσουν υποδειγματικό ρόλο στη λήψη των απαιτούμενων μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας και για το σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων, στο σχέδιο νόμου καθορίζονται:
    
   α) η υποχρέωση ετήσιου ποσοστού ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση,
   β) ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δημοσίου,
   γ) συγκεκριμένα κίνητρα και μέτρα πολιτικής βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
    
   Παράλληλα, με το σχέδιο νόμου προτείνονται περαιτέρω δράσεις που αφορούν:
    
   α) στη θέσπιση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας,
   β) στην υιοθέτηση συστήματος ενεργειακών ελέγχων σε επιχειρήσεις,
   γ) στον προσδιορισμό μέτρων βελτίωσης των υποδομών μετατροπής, μεταφοράς και διανομής της ενέργειας,
   δ) στην υποχρέωση των διανομέων ενέργειας και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας, να παρέχουν αναλυτικούς και εναρμονισμένους με την πραγματική κατανάλωση πληροφοριών και τιμολογίων προς τους τελικούς καταναλωτές σε συνδυασμό με την εγκατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης, τηλεψύξης και ζεστού νερού, σε ανταγωνιστικές τιμές,
   ε) στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς των επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών,
   στ) στην αξιοποίηση και προτεραιότητα του δυναμικού συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης και
   ζ) στην ανάπτυξη προγραμμάτων και ενεργειών πληροφόρησης, κατάρτισης και προώθησης των μηχανισμών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τελικούς καταναλωτές και την ενεργειακή αγορά.
    
   Οι πολίτες και οι αρμόδιοι επιστημονικοί φορείς καλούνται να συμμετάσχουν με προτάσεις, παρατηρήσεις και απόψεις στη δημόσια διαβούλευση που διενεργείται στον ιστοχώρο της Ανοιχτής Διακυβέρνησης:
    
   http://www.opengov.gr/minenv/?p=6288.
    
   Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2014.
    
   Πηγή: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=3311&language=el-GR

   Από Alessio, στο Νομοθεσία,,

   O Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α'/2014) έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον ΦΠΑ.
    
   Ειδικά για τον κλάδο των εργοληπτών δημοσίου, από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (08.08.2014), στα τιμολόγια που εκδίδονται προς το δημόσιο για εκτέλεση εργασιών στα ακίνητα, δεν χρεώνεται ΦΠΑ (παρ. 10 άρθ. 1 Ν.4281/2014 που προσθέτει παράγραφο 4 στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000). Η μη χρέωση ΦΠΑ στο τιμολόγιο θα πρέπει να δικαιολογηθεί, οπότε υποχρεωτικά θα αναγράφεται στο τιμολόγιο "Άρθρο 39α Ν. 2859/2000, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης".
    
   Με τον τρόπο λοιπόν αυτό, ο εργολάβος, δεν εισπράττει τον ΦΠΑ και ως εκ τούτου δεν είναι υποχρεωμένος να τον αποδώσει. Ωστόσο, εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ για τις αγορές και τα έξοδα που αφορούν τα έργα αυτά. Βάσει των παραπάνω προκύπτει το ερώτημα: "πώς θα συμψηφιστεί ο ΦΠΑ των εισροών, όταν ο ΦΠΑ των πωλήσεων δεν εισπράττεται;' Στο ερώτημα αυτό απαντά η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Ν. 4281/2014 η οποία τροποποιεί την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) και πλέον το πιστωτικό υπόλοιπο κάθε περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί άμεσα προς επιστροφή ενώ μέχρι σήμερα ο φόρος μεταφερόταν για έκπτωση σε επόμενη περίοδο και μόνο κατ' εξαίρεση προβλεπόταν η δυνατότητα επιστροφής του.
    
   Μένει να δούμε πώς αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη κυρίως σε πόσο χρονικό διάστημα θα επιστρέφεται ο πιστωτικός ΦΠΑ.
    
   Ακολουθούν οι επίμαχες διατάξεις και παράθεση των παραπομπών
    
   Παρ. 10 άρθρου 1 Ν. 4281/2014:. Στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
    
   «4. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών σε ακίνητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2β, προς αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α' 63) και 60/2007 (Α' 64), υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω αρχές είναι κύριοι των έργων και υποκείμενοι στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης, ο φόρος καταβάλλεται από τον λήπτη. Ο υποκείμενος που εκτελεί τις εργασίες του προηγούμενου εδαφίου έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης.»
    
   παρ. 2β αρθρ.6 Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ): η εκτέλεση εργασιών στα ακίνητα, με μίσθωση έργου, ανεξάρτητα αν διαθέτει τα υλικά ο εργοδότης ή ο εργολάβος. Εργασίες κατά την πιο πάνω έννοια είναι και οι εκσκαφές, οι κατεδαφίσεις, η κατασκευή οικοδομών, οδών, γεφυρών, υδραγωγείων, υδραυλικών και αποχετευτικών έργων, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων και τεχνικών γενικά έργων, καθώς και οι συμπληρώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις και επισκευές, εκτός από τις εργασίες συνήθους συντήρησης των έργων αυτών.
    
   Παρ. άρθρου 1 Ν. 4281/2014: 1. Η παρ. 3 του άρθρου 32 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α' 248) αντικαθίσταται, ως εξής:
    
   «3. Όταν το ποσό της έκπτωσης είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο στην ίδια περίοδο, η επιπλέον διαφορά μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη περίοδο ή επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.»
    
   Πηγή: http://www.pedmede.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1580:2014-09-10-07-53-29&catid=94:2013-03-31-19-07-28&Itemid=520&lang=el

   Από nisorvani, στο Νομοθεσία,,

   Διαβάστε τις ερωτοαπαντήσεις εδώ: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=%2bS9jQ6Ll2KM%3d&tabid=502&language=el-GR
    
   Σχετικός σύνδεσμος του ΥΠΕΚΑ για τα αυθαίρετα βρίσκεται εδώ: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=502&language=el-GR
    
   Διαβάστε επίσης τον Οδηγός Αναζήτησης του Ν. 4178/13 (Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης)

   Από SIRADRAB, στο Νομοθεσία,,

   Ο Ν.4276/14 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 155/30-7-2014 και αφορά στην Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις αναφέρει στο Άρθρο 4.
   ΑΡΘΡΟ 4
    
   Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων
    
   1. Για τη χορήγηση Ε.Σ.Λ. ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων, ο αιτών υποβάλλει είτε στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ), τα εξής:
    
   α. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει. Για το νομικό πρόσωπο η αίτηση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του και συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του. Η αίτηση χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ενοικιαζόμενου επιπλωμένου δωματίου/διαμερίσματος μπορεί να κατατίθεται και από πρόσωπο που εκμεταλλεύεται αυτά, δυνάμει σχετικής μισθωτικής ή άλλης σύμβασης, θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία συνυποβάλλεται.
    
   β. Άδεια οικοδομής ή άδεια δόμησης εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή άλλη αρμόδια αρχή. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 (Α' 62) προσκομίζεται αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 (Α' 62). Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α' 209) και στις διατάξεις του ν. 4178/2013 προσκομίζεται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 41498/26.9.2011 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β' 2167) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου από το πληροφοριακό σύστημα.
    
   γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας τουλάχιστον είκοσι (20) κλινών.
    
   δ. Στην περίπτωση που υπάρχει σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο προσκομίζεται βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α. που εκδίδεται από τον οικείο Ο.Τ.Α.. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο προσκομίζεται βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταλύματος από διπλωματούχο ή πτυχιούχο μηχανολόγο μηχανικό ή ηλεκτρολόγο μηχανικό ή μηχανικό ενεργειακής τεχνολογίας ή διπλωματούχο ή πτυχιούχο μηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας με τεκμηρίωση τεχνικών στοιχείων ως προς την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική και υγειονομική νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του ίδιου μηχανικού και του ιδιοκτήτη ή νομίμου εκπροσώπου του τουριστικού καταλύματος ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών ή στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για τη διαχείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων αν το κατάστημα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά ή οι όροι που υπάρχουν στην άδεια δόμησης για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων αν το κατάλυμα δεν αδειοδοτείται περιβαλλοντικά.
    
   ε. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλων, σύμφωνα με την περίπτωση η' της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012.
    
   Τα ως άνω παράβολα κατατίθενται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
    
   στ. Όπου απαιτείται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α' του ν. 4014/2011 και το Παράρτημα VI της υπ' αριθμ. 1958/2012 (Β' 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Α' του Παραρτήματος VI της υπ' αριθμ. 1958/2012 (Β' 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει ή δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Β' του εν λόγω Παραρτήματος με τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 της υπ' αριθμ. 59845/2012 (Β' 3438) κοινής υπουργικής απόφασης.
    
   ζ. Αντίγραφα των σχεδίων αρχιτεκτονικής μελέτης που συνοδεύουν την άδεια οικοδομής ή την άδεια δόμησης (κατόψεις - όψεις) σε δύο σειρές, στα οποία εμφαίνονται και τα προς αδειοδότηση καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι κολυμβητικές δεξαμενές. Τα αντίγραφα αυτά συνοδεύονται από υπεύθυνες δηλώσεις του αιτούντος και του εντεταλμένου μηχανικού, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) στην οποία θα δηλώνεται ότι το κατάλυμα έχει αναγερθεί και πληροί όλες ανεξαιρέτως τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που προβλέπονται για τα καταλύματα της συγκεκριμένης κατηγορίας που ανήκει ή επιθυμεί να καταταγεί. Επίσης προσκομίζεται τεχνική έκθεση θέσεως, έκτασης, υπάρχουσας υποδομής και περιγραφή του ευρύτερου περιβάλλοντος του οικοπέδου/ γηπέδου με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του κατά περίπτωση αρμόδιου διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού. Η μία σειρά βεβαιώνεται από την υπηρεσία και επιστρέφεται στον αιτούντα και η δεύτερη σειρά παραμένει στο αρχείο της υπηρεσίας.
    
   η. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα. Το δικαιολογητικό αυτό αναζητείται από την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή, για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
    
   Πιστεύω ότι το παρακάτω άρθρο,και όχι μόνο, του νόμου, ενδιαφέρει αρκετούς συναδέλφους...
    
   Πηγή: http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/618

   Από Engineer, στο Νομοθεσία,,

   Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο νόμος υπ' αριθ. 4281 του Υπουργείου Οικονομικών "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις", το Β' ΜΕΡΟΣ του οποίου καθορίζει τους νέους κανόνες σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
    
   Διαβάστε τον Ν.4281 ΦΕΚ 160/Α'/8-8-2014: https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdkQ3REYzdFhqZVE/edit
    
   Πηγή: http://technews-greece.blogspot.gr/2014/08/blog-post_43.html#.U-i1ffl_sg0

   Από Engineer, στο Νομοθεσία,,

   H Διεύθυνση Πολιτικής Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο των εργασιών υποδομής που υλοποιούνται για την επικαιροποίηση των στοιχείων της τηρούμενης ψηφιακής βάσης δεδομένων (http://www.latomet.gr), προχώρησε στην συγκέντρωση, καταγραφή και ηλεκτρονική καταχώρηση των Λατομικών Περιοχών (ΛΠ) της χώρας, όπως αυτές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
    
   Οι Λατομικές Περιοχές (Λ.Π.) όπου χωροθετούνται τα λατομεία αδρανών αποτελούν το θεσμικό εργαλείο της χωροθέτησης και του βιώσιμου σχεδιασμού των αδρανών υλικών από πρωτογενείς πρώτες ύλες.
    
   Η διαθέσιμη εφαρμογή θέασης των πολυγώνων Λατομικών Περιοχών (ΛΠ) καθώς η σχετική κατηγοριοποίησή τους (ενεργοποιημένη, αποχαρακτηρισμένη κλπ.) είναι προσβάσιμη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: http://www.latomet.gr/lp_adranon.
    
   To πολυγωνικό διανυσματικό σύνολο δεδομένων το οποίο απεικονίζει όλες τις Λατομικές Περιοχές (ΛΠ) είναι επίσης διαθέσιμο με τη μορφή shape file αρχείου (.shp) στον ακόλουθο σύνδεσμο :http://www.latomet.gr/ntf/LP_adranon_24072014.zip.
    
   Πηγή: http://technews-greece.blogspot.gr/2014/07/blog-post_32.html#.U9elGfl_sg0

   Από dsworks, στο Νομοθεσία,,

   Μέσα στο 2014 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι συμβάσεις που απομένουν για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης σε όλη τη χώρα όπως προέκυψε από τη σύσκεψη που πραγματοποίησαν ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης και ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς στην ΕΚΧΑ - Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ, με τη συμμετοχή του προέδρου του ΔΣ και διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας Ηλία Λιακόπουλο.
    
   «Το εθνικό κτηματολόγιο είναι το μεγαλύτερο μεγάλο έργο της χώρας και αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του υπουργείου, γι΄ αυτό και στηρίζεται από την κυβέρνηση και εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη χρηματοδότησή του, ώστε να υλοποιηθούν όλα τα χρονοδιαγράμματα έγκαιρα», δήλωσε σχετικά ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης.
    
   Όπως εξήγησε ο υπουργός, με το κτηματολόγιο, «οργανώνουμε την γεωχωρική πληροφοριακή βάση της χώρας σε μια ενιαία πλατφόρμα, απαντώντας επιτέλους στα μεγάλα ερωτήματα «Πού μπορώ να κάνω τί και πότε θα αδειοδοτηθώ», προκειμένου να αντιμετωπίσουμε με ρεαλισμό και με αποτελεσματικότητα το μεγάλο εγχείρημα της μετάβασης στο παραγωγικό μοντέλο μιας οικονομίας που δημιουργεί επενδύσεις και θέσεις εργασίας».
    
   Όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΚΑ, τις επόμενες εβδομάδες υλοποιούνται τα δύο πρώτα οριστικά κτηματολογικά γραφεία της χώρας, στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά, και δημιουργούνται, οι δύο πρώτες, οριστικές δομές για την οργανωμένη καταγραφή των ακινήτων, ενώ το επόμενο διάστημα θα γίνει η προκήρυξη των δασικών χαρτών για την υπόλοιπη χώρα.
    
   Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς αναφέρθηκε στην ανάγκη η ολοκλήρωση του έργου του εθνικού κτηματολογίου σε συνδυασμό με τους δασικούς χάρτες, έτσι ώστε «να κλείσουν σύντομα το παζλ της χωροταξικής και πολεοδομικής μεταρρύθμισης, που θα δώσει στον πολίτη πρόσβαση σε όλα τα γεωχωρικά δεδομένα, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και κυρίως υλοποιώντας έναν μεγάλο στρατηγικό στόχο της χώρας», όπως είπε.
    
   Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο γενικός γραμματέας χωροταξίας και αστικού περιβάλλοντος Σωκράτης Αλεξιάδης, εκπρόσωποι του ΤΕΕ, του συλλόγου αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών, καθώς και του συνδέσμου εταιρειών γεωπληροφορικής και κτηματολογίου.
    
   Πηγές: http://www.naftemporiki.gr/story/833077/ypeka-entos-tou-2014-oi-sumbaseis-gia-tin-oloklirosi-tis-ktimatografisis
    
   και
   http://www.kathimerini.gr/776170/article/epikairothta/politikh/ypeka-entos-toy-2014-oi-symvaseis-gia-thn-oloklhrwsh-ths-kthmatografhshs

   Από nisorvani, στο Νομοθεσία,,

   Έγγραφο 30366/10-7-2014 "Παράταση ισχύος οικ.αδειών σύμφωνα με τον Ν.4258/14."
    
   Δείτε το σχετικό έγγραφο: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=M1X9dtKwRww%3d&tabid=777&language=el-GR
    
   Πηγή: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=778&sni[1155]=3217&language=el-GR
×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.