Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προβλέπει το νέο πρόγραμμα «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Όπως ορίζει το πρόγραμμα, τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία θα πρέπει να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες ώστε να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος των επενδυτικών σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν, μπορεί να κυμαίνεται από 200.000 έως και 5.000.00 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει στις 9 Σεπτεμβρίου και τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 30 μηνών από την ημερομηνία ένταξης στο πρόγραμμα. Επιλέξιμες επιχειρήσεις Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, έχουν υφιστάμενες, οι νέες και οι υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση ενέργειες είναι οι εξής: 1. Συλλογή: Συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων. 2. Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης αποβλήτων ή/και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής στους χώρους ανάκτησης. 3. Προσωρινή αποθήκευση: αποθήκευση εν αναμονή επεξεργασίας, ανάλογα με τον τύπο αποβλήτων, το μέγεθος και τη διάρκεια αποθήκευσης και το στόχο της συλλογής. 4. Επεξεργασία: κάθε είδους εργασία προετοιμασίας πριν από την ανάκτηση. 5. Ανάκτηση: οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας. Στο πλαίσιο των εργασιών ανάκτησης παρατίθενται ενδεικτικά οι εργασίες: Ανακύκλωσης: οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχείων προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν. Υπογραμμίζεται ότι η κατηγορία επεξεργασίας και ανάκτησης θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένα σε κάθε επενδυτικό σχέδιο καθώς ο απώτερος στόχος των επιλέξιμων ενεργειών της δράσης είναι η παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών από εργασίες αξιοποίησης και ανάκτησης αποβλήτων. Σημειώνεται ότι το τελικό παραγόμενο προϊόν είναι προϊόν που δεν συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα που προβλέπεται στο Άρθρο 38 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως η διάθεση αποβλήτων ως μοναδική ενέργεια (εργασίες διάθεσης D του παραρτήματος Ι του Ν.4042/2012) δεν καθιστά επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο. Επιλέξιμες κατηγορίες αποβλήτων Στο πλαίσιο του προγράμματος, επιλέξιμες είναι οι κατηγορίες αποβλήτων όπως αυτές περιγράφονται στον κατάλογο αποβλήτων: α) του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων εγκρίθηκαν με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της 15.12.2015 "Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/ 25-11-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015", καθώς επίσης και β) της υπ' αρ. 62952/5384 αρ. ΚΥΑ έγκρισης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015. (ΦΕΚ 4326/Β/30.12.2016). Οι επιλέξιμες δαπάνες Κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών: Επιλέξιμες κατηγορίες δαπάνης Σημειώνεται ότι η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου. Ποσοστά ενίσχυσης - Χρηματοδοτικό σχήμα Οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ανά μέγεθος επιχείρησης και ανά κατηγορία Περιφερειών και ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, παρατίθενται στη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση, η ένταση της ενίσχυσης, σε όρους παρούσας αξίας κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα παρακάτω ποσοστά , σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καν. Ε.Ε. 651/2014: Σημειώνεται, ότι οι Περιφέρειες της χώρας διακρίνονται στις παρακάτω 4 κατηγορίες λόγω της διαφοροποίησης των μέγιστων ποσοστών έντασης ενίσχυσης, κατ’ εφαρμογή του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων στις δαπάνες που αντιστοιχούν στα άρθρα 14, 18, 19, του Κανονισμού 651/2014: • Κατηγορία 1: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτ. Ελλάδα, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο • Κατηγορία 2: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα • Κατηγορία 3: Νότιο Αιγαίο, Αττική (Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι) • Κατηγορία 4: Αττική (Κεντρικός τομέας Αθηνών, Βόρειος Τομέας Αθηνών, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Νότιος Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική) View full είδηση
 3. Τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προβλέπει το νέο πρόγραμμα «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Όπως ορίζει το πρόγραμμα, τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία θα πρέπει να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες ώστε να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος των επενδυτικών σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν, μπορεί να κυμαίνεται από 200.000 έως και 5.000.00 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει στις 9 Σεπτεμβρίου και τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 30 μηνών από την ημερομηνία ένταξης στο πρόγραμμα. Επιλέξιμες επιχειρήσεις Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, έχουν υφιστάμενες, οι νέες και οι υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση ενέργειες είναι οι εξής: 1. Συλλογή: Συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων. 2. Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης αποβλήτων ή/και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής στους χώρους ανάκτησης. 3. Προσωρινή αποθήκευση: αποθήκευση εν αναμονή επεξεργασίας, ανάλογα με τον τύπο αποβλήτων, το μέγεθος και τη διάρκεια αποθήκευσης και το στόχο της συλλογής. 4. Επεξεργασία: κάθε είδους εργασία προετοιμασίας πριν από την ανάκτηση. 5. Ανάκτηση: οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας. Στο πλαίσιο των εργασιών ανάκτησης παρατίθενται ενδεικτικά οι εργασίες: Ανακύκλωσης: οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχείων προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν. Υπογραμμίζεται ότι η κατηγορία επεξεργασίας και ανάκτησης θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένα σε κάθε επενδυτικό σχέδιο καθώς ο απώτερος στόχος των επιλέξιμων ενεργειών της δράσης είναι η παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών από εργασίες αξιοποίησης και ανάκτησης αποβλήτων. Σημειώνεται ότι το τελικό παραγόμενο προϊόν είναι προϊόν που δεν συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα που προβλέπεται στο Άρθρο 38 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως η διάθεση αποβλήτων ως μοναδική ενέργεια (εργασίες διάθεσης D του παραρτήματος Ι του Ν.4042/2012) δεν καθιστά επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο. Επιλέξιμες κατηγορίες αποβλήτων Στο πλαίσιο του προγράμματος, επιλέξιμες είναι οι κατηγορίες αποβλήτων όπως αυτές περιγράφονται στον κατάλογο αποβλήτων: α) του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων εγκρίθηκαν με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της 15.12.2015 "Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/ 25-11-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015", καθώς επίσης και β) της υπ' αρ. 62952/5384 αρ. ΚΥΑ έγκρισης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015. (ΦΕΚ 4326/Β/30.12.2016). Οι επιλέξιμες δαπάνες Κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών: Επιλέξιμες κατηγορίες δαπάνης Σημειώνεται ότι η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου. Ποσοστά ενίσχυσης - Χρηματοδοτικό σχήμα Οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ανά μέγεθος επιχείρησης και ανά κατηγορία Περιφερειών και ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, παρατίθενται στη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση, η ένταση της ενίσχυσης, σε όρους παρούσας αξίας κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα παρακάτω ποσοστά , σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καν. Ε.Ε. 651/2014: Σημειώνεται, ότι οι Περιφέρειες της χώρας διακρίνονται στις παρακάτω 4 κατηγορίες λόγω της διαφοροποίησης των μέγιστων ποσοστών έντασης ενίσχυσης, κατ’ εφαρμογή του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων στις δαπάνες που αντιστοιχούν στα άρθρα 14, 18, 19, του Κανονισμού 651/2014: • Κατηγορία 1: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτ. Ελλάδα, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο • Κατηγορία 2: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα • Κατηγορία 3: Νότιο Αιγαίο, Αττική (Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι) • Κατηγορία 4: Αττική (Κεντρικός τομέας Αθηνών, Βόρειος Τομέας Αθηνών, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Νότιος Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική)
 4. Yesterday
 5. Περαιτέρω απάντηση στο δίλημμα προϋποθέτει περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση του διλήμματος. Γενικότητες του τύπου "παντού είναι καλά" σχετίζονται με ένα καθεστώς όπου τα πτυχία λειτουργούν ως τυπικά προσόντα για επαγγελματικά δικαιώματα και διορισμό στο δημόσιο και ως υπόβαθρο μόνο για περαιτέρω εξειδίκευση. Ναι, για μέχρι εκεί είναι όλα εξαιρετικά. Επειδή όμως μας μιλάς για ένα αντικείμενο που ξεπερνά την ελληνική πραγματικότητα (και ίσως και τις προδιαγραφές των ελληνικών σχολών) η απάντηση ίσως πρέπει να δοθεί από κάποιον πιο ειδικό. Για ένα τόσο ανταγωνιστικό αντικείμενο ίσως χρειάζεται έγκαιρος προσανατολισμός απευθείας στο χαοτικό όπως προαναφέρθηκε σύστημα ώστε τα 5 (και βάλε) πρώτα χρόνια σπουδών να μην είναι μόνο σπουδές υποβάθρου, μακριά από το χώρο της τελικής εξειδίκευσης. Η πλειοψηφία εξ άλλου που κινείται έτσι, το τρένο για μια καλή δουλειά στον βιομηχανικό τομέα τελικά το χάνει. Πχ στην ελληνική αγορά εργασίας κανείς δε θα σε κρίνει για τη διπλωματική σου εργασία ή για τη μεταπτυχιακή και διδακτορική σου διατριβή, τις δημοσιεύσεις σου και τα ερευνητικά προγράμματα που συμμετείχες. Στην αυτοκινητοβιομηχανία όμως πιθανώς να απαιτείται όλα αυτά να έχουν γίνει σε γνωστική περιοχή αιχμής και όχι σε κάτι δευτερεύον που θα ασχοληθούν τα ιδρύματα με το φτηνότερο ή τον πιο απαρχαιωμένο εξοπλισμό. Και μπορεί να μετράει και κοντά σε ποιό καθηγητή δούλεψες. Μεταξύ των δύο σχολών που ρωτάς μπορεί να μην υπάρχει καλύτερος και χειρότερος αλλά σε κάποια παράμετρο να υπερτερεί ο ένας και σε κάποια άλλη ο άλλος και κάποιες δυστυχώς να μην τις καλύπτει κανένας. Δυστυχώς, η δύσκολη πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες για ένα παιδί της ηλικίας σου είναι μάλλον χειρότερο πρόβλημα από τις ίδιες τις ελλείψεις των τμημάτων σε υποδομές. Κάποια τμήματα καμια φορά κοινοποιούν στα σάιτς τους αναλυτικά τους εξοπλισμούς των εργαστηρίων τους (μέχρι και μοντέλα οργάνων) και λίστες με τα επιτεύγματά τους.
 6. Αν θελήσεις να αλλάξεις το μέγεθος στα ανοίγματα θα πρέπει να το κάνεις πριν την αίτηση στο ΕΚΟ ΙΙ. Σύμφωνα με τις συχνές ερωτήσεις για προσθήκη (https://exoikonomisi.ypen.gr/documents/10182/0/Παράρτημα+Συχνών+Ερωτήσεων+Απαντήσεων-v2.pdf/9b2b0d1a-5cf5-4898-91e9-a79be2deda76): Απ.: Επισημαίνεται ότι το 2ο ΠΕΑ θα αφορά διαφορετικό κτίριο -διότι δεν αλλάζει μόνον η Συνολική επιφάνεια, αλλάζει, κατ’ ελάχιστον, η γεωμετρία του κτιρίου και το κτίριο αναφοράς -και η σύγκριση για το αν επιτυγχάνονται οι στόχοι του Προγράμματος δεν είναι εφικτή.
 7. ok, αυτό το ξέρω. το ερωτημα ειναι αν αφήσω μικρό κλείστο ακάλυπτο ΔxΔ, μπορώ να βγάλω 3 παράθυρα σε καθε μια πλεύρα του σπιτιου που βλέπει ακάλυπτο? Ή επιτρέπεται παράθυρο μόνο στη πλευρά που είναι απέναντι απο το όριο(δες το σχήμα)?
 8. Από ότι διάβασα στο thread αν μεταφέρω οριστική υπαγωγή 4178 σε 4495 με αλλαγή προστίμου μεγαλύτερο από 20 % (μικρό πρόστιμο που με την προσθήκη λοιπής παράβασης ξεπερνά δυστυχώς το 20 %) δεν χρειάζεται Συποθα σωστά?
 9. η δωρεαν παραχωρηση της χρησης δεν ειναι ούτε μεταβιβαση ούτε δωρεα. Ο παππους παραμενει κυριος... Στην εκμισθωση καταβαλλεται μισθωμα. Στην δωρεαν παραχωρηση ειναι ανευ καταβολης μισθωματος και δεν υπαρχει εισοδημα.. Το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. προς τα τέκνα ή τους γονείς του φορολογούμενου ή προς άλλους ανιόντες ή κατιόντες εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενείς, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία, δεν υπάγεται σε φόρο ούτε σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Το ποσό αυτό δεν αναγράφεται στη δήλωση. Δεν δύναται να δηλωθεί μέρος της κατοικίας ως δωρεάν παραχωρούμενο και το υπόλοιπο να δηλωθεί ως κενό.
 10. Για αδεια νομιμοποιησης αυθαιρετου 1)πληρωνουμε εισφορες ΚΗ ιδιοκτητη 2)πως βγαινει ο προυπολογισμος; Ικα δεν πληρωνουμε κατι
 11. προσπαθούν να μαντεύψουν μια λογική εξήγηση γιατί η uefa επελεξε τον ajax αντι του μπαοκ για το GL
 12. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο ανάλογο thread οπότε θα ρωτήσω εδώ. Μεταφορά από 4178 οριστική υπαγωγή σε 4495 με μεταβολή προστίμου οριακά μεν μεγαλύτερη 20 % χρειάζεται συποθα ?
 13. Στο Ε2 του παππου, φαινεται? Αν ναι προχωραει. Ο εγγονος, εχει δικαιώματα στο σπίτι? αν οχι το κανει ο παππους
 14. αντιγράφω από τη νομοθεσία Σε περίπτωση που λόγω των υποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μήκος πλευράς κτιρίου 9,00 μ. τότε το κτίριο τοποθετείται μέσα στην υποχρεωτική απόσταση Δ ή δ μέχρι την εξασφάλιση των 9,00 μ. και εάν το τμήμα της υποχρεωτικής απόστασης που απομένει είναι μικρότερο του ενός μέτρου, το κτίριο μπορεί να εφάπτεται του αντίστοιχου ορίου
 15. Σε αίτημα που αρχικά είχε λήξη προθεσμίας κάπου στο τέλος αυγούστου έχει μεταφερθεί απο μόνη της η προθεσμία στις 22/12/2019. Πάει κάπου το μυαλό σας? Αίτημα παράτασης δεν θυμάμαι να έχω υποβάλει ούτε φαίνεται κάτι αντίστοιχο από το ΠΣ.
 16. Υπάρχει κανένας τρόπος να το κατεβάσουμε σε αρχείο γιατί μια παίζει μια δεν παίζει και είναι λίγο κουραστικό;
 17. Σε εμένα σε 4 υποθέσεις που συνδέθηκα ως ωφελούμενος με τα στοιχεία των ιδιοκτητών μου έδωσαν παράταση 60 ημέρες όσες είχα πάρει και τη 1η φορά . Δέν μπορούσα να το αλλάξω το νούμερο παράτασης. Μίλησες με τη υποστήριξη;
 18. Όλα καλά τελικά υπήρχε τεχνικό ζήτημα απ ότι μου είπαν. Πολυ άμεση επικοινωνία πάντως με το email. Ούτε με viber να μιλούσαμε.
 19. Ναι έβγαλε σε μήνυμα: "Επίτευξη του ενεργειακού στόχου"
 20. blast from the past: Παύλο, αφού στο συγκεκριμένο παράδειγμα η δόμηση δεν έχει τηρηθεί, πού βασίζεις το σκεπτικό σου και με ποια έννοια διαφοροποιείς σε "κοινόχρηστο τμήμα του κτιρίου"? Έχω ένα αντιστοιχο πρόβλημα με τον συνάδερφο (χρωματισμό πρόσοψης με νεοαυθαίρετο στο ρετιρε) και προσπαθώ να βρω λύση.. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων..
 21. δλδ ηταν ο παπα Γιάννης κι η παπαδια η Μαρια...
 22. Κάνατε έλεγχο πληρότητας στοιχείων μετά την ανάρτηση του δικαιολογητικου που ζητήθηκε;
 23. Ευκολάκια: 1. 0.05 2. 5 λεπτά 3. 47 ημέρες Και μια ερώτηση από μένα: Ο παππάς κι η παπαδιά, ο Γιάννης κι η Μαρία, είχαν 6 αυγά και φάγαν από 3. Πως έγινε?? 😁
 24. Με γιαουρτοπόλεμο....☺️
 25. στη περίπτωσή μου, επειδή αν αφήσω απόσταση Δ απο πίσω δεν εχω 9 μέτρα βάθος, εχω δικαίωμα να κολλήσω πίσω. ομως σ'αυτη τη περίπτωση δε μπορω να εχω παραθυρα πισω. οπότε σκέφτομαι αν μπορώ να αφήσω στη πισω πλευρα εναν κλειστο ακαλυπτο διαστάσεων ΔxΔ. Ας πούμε το τετραγωνο ΑΒΓΔ οπου ΑΒ το οριο, ΓΔ η απεναντι απο το οριο, ΒΓ και ΑΔ οι δυο πλαινες
 26. This advert is COMPLETED!

  • WANTED
  • USED

  Ζητείται πακέτο Η/Μ μελετών της 4μ

  -0.04 EUR

 27. Οι επιπλέον εισφορές πάνε με βάση το εισόδημα και όχι με τις ελάχιστες εισφορές του κατώτατου μισθού φίλε ioakeim85.
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.