Jump to content
 • Novatron
 • AlexisPap
  AlexisPap

  Τοιχοδομές και ΕΤΕΠ

  Καταθέτω τις ακόλουθες σκέψεις εξ αφορμής αναφοράς που έγινε σε άλλο νήμα του φόρουμ. Το θέμα βεβαίως είναι σύνθετο, κι αν ξεκινήσει κανείς να μιλάει για τις ΠΕΤΕΠ (νυν ΕΤΕΠ) μοιραία θα εμπλέξει τόσα θέματα που ο λόγος θα μακρύνει επικίνδυνα. Γι’ αυτό θα περιοριστώ στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00:2009 «Τοίχοι από οπτόπλινθους» και, μολονότι κάποια θέματα επεκτείνονται αυτόματα σε παρεμφερείς ΕΤΕΠ, αφήνω τον κάθε ενδιαφερόμενο να προεκτείνει τον προβληματισμό σε άλλες προδιαγραφές που ενδεχομένως τον απασχολούν.

   

  Οι ΕΤΕΠ έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και σύμφωνα με την §4 της ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 «Όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκεινται στις εγκρινόμενες με την παρούσα Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία εφαρμογής των ΕΤΕΠ.». Οποία μεγαλόστομος επιπολαιότης, αφού το ίδιο το Υπουργείο αναγκάστηκε να ανακαλέσει επί δίμηνο την ισχύ των ΕΤΕΠ για λόγους ασυμβατότητας με υφιστάμενα πρότυπα…

   

  Οι ΕΤΕΠ είναι βεβαίως τεχνικές προδιαγραφές που αποσκοπούν στον καθορισμό του αποτελέσματος μίας εργασίας, και ως τέτοιες απευθύνονται σε πρόσωπα που διαθέτουν τεχνική γνώση και εμπειρία στο είδος αυτής της εργασίας. Δεν είναι δηλαδή διδακτικά κείμενα, δεν είναι βιβλιογραφία. Έτσι, η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10 «Στρώση συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) και απελευθέρωση των τάσεων», απευθύνεται σε πρόσωπα που γνωρίζουν να μελετούν, να κατασκευάζουν και να επιβλέπουν σιδηροτροχιές (και όχι σε εμένα, ή σε έναν φοιτητή, ή στον μπακάλη της γειτονιάς).

   

  Ερχόμενοι στην ΕΤΕΠ του θέματος παραθέτω τα βασικά σημεία στα οποία η προδιαγραφή είναι τεχνικά εσφαλμένη:

   

  §4.3 Οπλισμένο Σκυρόδεμα (διαζωμάτων κλπ)

  Η καθοριζόμενη ως ελάχιστη κατηγορία σκυροδέματος (C20/25) είναι αναιτίως υψηλή και -προδήλως- ανεφάρμοστη στην πράξη.

  Η κατηγορία που αποδέχεται ως ελαχιστη ο Ευρωκώδικας 6 είναι η C12/15.

  Η προδιαγραφή εσφαλμένα δεν αναφέρει την προδιαγραφή ΣΚ-300, μολονότι τα διαζώματα στις πλινθοδομές κατασκευάζονται κατά 99,9% στο γιαπί, με την μπετονιέρα.

   

  §4.7 Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο

  Οι απαιτήσεις της παραγράφου -συγκεκριμένα η προστασία από την βροχή και φύλαξη σε στεγνό αεριζόμενο χώρο- είναι υπερβολικές και όχι αναγκαίες για το σύνολο των υλικών. Επιπλέον, υπάρχουν ήδη πρότυπα -όπως το ΕΝ 1996-2- που περιλαμβάνουν προβλέψεις για την διαχείριση των υλικών.

   

  §5.7 Πάχος τοίχου – επιλογή τούβλων – ενισχυτικές ζώνες ανώφλια – ποδιές

   

  Ο παραλογισμός εν δράση:

   

  Στον προσδιορισμό του ελάχιστου επιτρεπτού πάχους των τοίχων -εκ παραδρομής ελπίζω- έχει οριστεί το μεγαλύτερο των {h/36, l/36} ή {h/20, l/20}, αντί για το μικρότερο.

  Ακόμη, η προδιαγραφή καμώνεται πως καθορίζει θέση και διάταξη διαζωμάτων, πράγμα που είναι βεβαίως θέμα κανονισμών και όχι της προδιαγραφής. Ακόμη και για τα ζητήματα σεισμικής συμπεριφοράς των μη φερουσών τοιχοπληρώσεων υπάρχουν κανονιστικά κείμενα όπως οι §4.3.6.1 και §4.3.6.4 του ΕΝ 1998-1. Αντιστοίχως, υπάρχουν κανονιστικά κείμενα για τις στατικά λειτουργικές τοιχοπληρώσεις, όπως η §6.10 του ΕΝ 1998-1 ή η §7.4 του ΚΑΝΕΠΕ. Στην σημερινή της μορφή, η υπό εξέταση Τεχνική Προδιαγραφή δεν είναι συμβατή με αυτά τα κανονιστικά κείμενα, αλλά ούτε και με το ΕΝ 1996-1.

   

  Οι διατομές των διαζωμάτων και υπερθύρων, καθώς και ο τρόπος όπλισής τους είναι υπερβολικός και αδικαιολόγητος, τόσο με βάση την μέχρι σήμερα οικοδομική εμπειρία, όσο και εν σχέση με την βιβλιογραφία και τα εν ισχύ κανονιστικά κείμενα. Ενδεικτικό της υπερβολής είναι:

  - Η ΕΤΕΠ ζητάει ύψος σενάζ 15cm, το ΕΝ 1996 μιλάει για ωπλισμένους αρμούς.

  - Η ΕΤΕΠ ζητάει οπλισμό 4Φ12, το ΕΝ1996 ορίζει ελάχιστη διάμετρο ράβδου το Φ5.

   

   

   

  Το επιχείρημα ότι η ΕΤΕΠ "βρίσκεται προς την μερειά της ασφαλείας" απλά δεν έχει λογική.

  Δεν είναι δουλειά των προτύπων να υπεισέρχονται σε θέματα που ρυθμίζονται από κανονισμούς.
  User Feedback


  Σύμφωνος σε όλα, επισημαίνω ότι :

   

  1. Η ίδια η απόφαση έγκρισης των ΕΤΕΠ είναι λάθος από τη στιγμή που περιέχει το :

  4. Όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκεινται στις εγκρινόμενες με την παρούσα Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία εφαρμογής των ΕΤΕΠ.

  Με λίγα λόγια, κατά την απόφαση, έχουν ήδη καταργηθεί πολλές διατάξεις των κανονισμών ... :shock:

  Οι ΕΤΕΠ, έπρεπε να ισχύουν όταν τα εθνικά κανονιστικά κείμενα ή ο εκπεφρασμένος συνδυασμός εφαρμογής τους, δηλ. η μελέτη, δεν ορίζουν αλλιώς.

  Μετά θα είχαμε όλο το χρόνο να τις βελτιώσουμε ... ώστε να χρησιμοποιούνται και με θετικά αποτελέσματα.

  Προφανώς, η απόφαση αντικατοπτρίζει την ποιότητα των παραγόμενων τελευταία νομοθετημάτων και συγκρίνεται με την (σε εξέλιξη) παραγωγή "προτύπων αρχιτεκτονικής ανά περιοχή". Γενικά, μάλλον πρέπει να επανεξετασθεί η έννοια του προτύπου στη χώρα ...

   

  2. Στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης ΕΤΕΠ, το ΙΟΚ μάλλον ξέχασε ότι αναφέρεται σε μη φέρουσα οπτοπλινθοδομή (πλήρωσης) και άρχισε να παραθέτει ότι υπήρχε παλαιότερα για τη φέρουσα και μάλιστα με υπερβάλλοντα ζήλο. Έτσι τελειώνοντας ... παρέλειψε και την αντίστοιχη ΕΤΕΠ για φέρουσα.

  • Upvote 1

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4607 Β/13.12.2019 η Υπουργική Απόφαση Δ22/4193/2019 «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες». Στο πακέτο περιλαμβάνεται και το τρομερό άρθρο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους".

  Ο αθεόφοβος συντάκτης (δεν είναι ένας, την ευθύνη της σύνταξης την έχει επιτροπή) έχει "διορθώσει" την αρχική ΠΕΤΕΠ και μετέπειτα αποσυρθείσα ΕΤΕΠ, γράφοντας ανοησίες πέρα από κάθε φαντασία. Ενδεικτικά, μερικές μόνο "ατάκες" του προτύπου:

  • "Τα θερμο- ηχομονωτικά υλικά και τα υλικά σφράγισης αρμών, εάν προβλέπονται, δεν εντάσσονται στο αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής."
  • "Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με την εμπορική ονομασία τους" (μιλάμε για δημόσια έργα θυμίζω...)
  • Αυτό ξέφυγε μάλλον από τις κατασκευές Ω/Σ: "Όπου προβλέπεται διέλευση αγωγών ή είναι αναγκαία η δημιουργία "φωλεών", θα τοποθετούνται αντίστοιχου μεγέθους και σχήματος τεμάχια από υλικό που μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα (π.χ. διογκωμένη πολυστερίνη), ή θα κατασκευάζονται ανάλογα καλούπια."
  • Κάποιος θέλει να αποδείξει με κάθε τρόπο ότι δεν έχει ιδέα για ποιο πράγμα μιλάει: "Δεν επιτρέπεται η αύξηση της ποσότητας νερού για βελτίωση της εργασιμότητας του κονιάματος".
  • Πρώτη φορά στην ζωή μου συναντάω τέτοια προδιαγραφή: "Μακροσκοπικά το κονίαμα πρέπει να είναι ομοιόχρωμο και στο χέρι να σχηματίζει σφαίρα εύπλαστη και συνεκτική". Σπεύδω να σημειώσω ότι το κονίαμα χτισίματος είναι πολύ ρευστό για να σχηματίσει "σφαίρα εύπλαστη και συνεκτική".
  • Τί να πρωτοθαυμάσει κανείς, την άγνοια για την συμπεριφορά των τοίχων (μέγιστο αντί για ελάχιστο), ή την πεποίθηση ότι οι τοίχοι συμπεριφέρονται διαφορετικά ανάλογα με το εάν είναι εσωτερικοί ή εξωτερικοί; "Το ελάχιστο πάχος τοίχου (t) ανάλογα με το ελεύθερο ύψος (h) και το ελεύθερο μήκος (l) του τοίχου είναι για: - εσωτερικούς τοίχους το μεγαλύτερο από h/36 ή l/36. - εξωτερικούς τοίχους το μεγαλύτερο από h/20 ή l/20"
  • "Οι στύλοι ενίσχυσης θα έχουν [...] οπλισμό κατ’ ελάχιστο 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10" !!!
  • "[...] οριζόντιες ενισχυτικές ζώνες (σενάζ) από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους 0,15 m με οπλισμό κατ’ ελάχιστο 4Φ12 και συνδετήρες Φ 8/15" !!!
  • "Ανώφλια - ποδιές": Τί να πρωτοσχολιάσει κανείς... Ετοιμαστείτε για 4Φ12 + Φ8/10 σε κάθε άνοιγμα και τρύπα...

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites


  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • Similar Content

  • By Sw0rdf1sh
   Το παράρτημα του ΦΕΚ-4607-13.12.2019 σε split pdf αρχεία ανά προδιαγραφή.
  • By Engineer
   Η σύμβαση μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προβλέπει την συγχρηματοδότηση για τα νέα αντιπλημμυρικά έργα.
   σύμβαση για την κατασκευή δέκα νέων αντιπλημμυρικών έργων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πελοπόννησο, υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), όπως έγινε γνωστό από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
   Η σύμβαση προβλέπει την συγχρηματοδότηση των νέων αντιπλημμυρικών έργων, τα οποία αποτελούν μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων, που θα υλοποιηθούν εντός της επόμενης τετραετίας και αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την αντιπλημμυρική προστασία για 500.000 κατοίκους.
   Τη δανειακή σύμβαση με την ΕΤΕπ, διάρκειας 25 ετών και ύψους 150 εκατ. ευρώ, υπέγραψαν ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Andrew McDowell, ενώ το σύνολο του έργου ανέρχεται στα 355 εκατ. ευρώ.
   Όπως επισημαίνεται από την ΓΓΠΠ, η συμμετοχή της ΕΤΕπ στο πρόγραμμα αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει χορηγηθεί ποτέ για αντιπλημμυρικά έργα.
   Τονίζεται επίσης ότι το νέο πρόγραμμα αποτελεί εθνική προτεραιότητα, καθώς η χώρα έχει υποστεί τραγικές απώλειες ζωών και οικονομικές καταστροφές από πλημμύρες τα τελευταία χρόνια, ενώ αναμένεται ότι η συχνότητα των αιφνίδιων πλημμυρών και των παρατεταμένων βροχοπτώσεων θα αυξηθεί στο μέλλον εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Ειδικότερα, από το έτος 2000, οι πλημμύρες στην Ελλάδα έχουν πλήξει άμεσα πάνω από 16.000 ανθρώπους και έχουν προκαλέσει οικονομική ζημία άνω του 1 δισ. ευρώ.
   Την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος αντιπλημμυρικών έργων θα έχει το υπουργείο Υποδομών, ενώ εκτός της ΕΤΕπ, χρηματοδότηση έχει διασφαλιστεί και μέσω των ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης.
   Τα 10 έργα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πελοπόννησο
   Τα έργα που περιλαμβάνονται στο νέο πρόγραμμα αντιπλημμυρικής προστασίας είναι επτά στην Αττική, δύο στη Θεσσαλονίκη και ένα στη Πελοπόννησο. Συγκεκριμένα πρόκειται για:
   Διευθέτηση ρέματος Ερασίνου, στο Μαρκόπουλο, με συνολικό κόστος 49.994.800 ευρώ. Διευθέτηση ρέματος Αγίου Γεωργίου Γιαννούλας, στον Ασπρόπυργο, με συνολικό κόστος 14.127.200 ευρώ. Διευθέτηση ρέματος Αχαρνών, με συνολικό κόστος 26.109.100 ευρώ. Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς Αχαρνών, με συνολικό κόστος 92.674.059 ευρώ. Διευθέτηση ρέματος Αγίου Γεωργίου Ερασινού, στο Μαρκόπουλο, με συνολικό κόστος 24.700.000 ευρώ. Αποχέτευση όμβριων υδάτων στην Καλαμαριά (β’ φάση), με συνολικό κόστος 12.000.000 ευρώ. Αποχέτευση όμβριων υδάτων στην περιοχή της Λαχαναγοράς στην Κεντρική Μακεδονία, με συνολικό κόστος 33.000.160 ευρώ. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Λουτρακίου, με συνολικό κόστος 23.003.400 ευρώ. Διευθέτηση ρέματος Ραφήνας, με συνολικό κόστος 104.562.560 ευρώ. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Νέας Μάκρης, με συνολικό κόστος 48.008.960 ευρώ. Χαιρετίζοντας την υπογραφή της σύμβασης ο γγ Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, σημείωσε ότι «εντάσσεται πλήρως στο νέο δόγμα Πολιτικής Προστασίας που θέτει ως πρώτη προτεραιότητά μας την Πρόληψη, ως το πλέον απαραίτητο βήμα για αποτελεσματική αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών».

   View full είδηση
  • By Engineer
   Η σύμβαση μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προβλέπει την συγχρηματοδότηση για τα νέα αντιπλημμυρικά έργα.
   σύμβαση για την κατασκευή δέκα νέων αντιπλημμυρικών έργων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πελοπόννησο, υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), όπως έγινε γνωστό από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
   Η σύμβαση προβλέπει την συγχρηματοδότηση των νέων αντιπλημμυρικών έργων, τα οποία αποτελούν μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων, που θα υλοποιηθούν εντός της επόμενης τετραετίας και αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την αντιπλημμυρική προστασία για 500.000 κατοίκους.
   Τη δανειακή σύμβαση με την ΕΤΕπ, διάρκειας 25 ετών και ύψους 150 εκατ. ευρώ, υπέγραψαν ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Andrew McDowell, ενώ το σύνολο του έργου ανέρχεται στα 355 εκατ. ευρώ.
   Όπως επισημαίνεται από την ΓΓΠΠ, η συμμετοχή της ΕΤΕπ στο πρόγραμμα αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει χορηγηθεί ποτέ για αντιπλημμυρικά έργα.
   Τονίζεται επίσης ότι το νέο πρόγραμμα αποτελεί εθνική προτεραιότητα, καθώς η χώρα έχει υποστεί τραγικές απώλειες ζωών και οικονομικές καταστροφές από πλημμύρες τα τελευταία χρόνια, ενώ αναμένεται ότι η συχνότητα των αιφνίδιων πλημμυρών και των παρατεταμένων βροχοπτώσεων θα αυξηθεί στο μέλλον εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Ειδικότερα, από το έτος 2000, οι πλημμύρες στην Ελλάδα έχουν πλήξει άμεσα πάνω από 16.000 ανθρώπους και έχουν προκαλέσει οικονομική ζημία άνω του 1 δισ. ευρώ.
   Την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος αντιπλημμυρικών έργων θα έχει το υπουργείο Υποδομών, ενώ εκτός της ΕΤΕπ, χρηματοδότηση έχει διασφαλιστεί και μέσω των ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης.
   Τα 10 έργα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πελοπόννησο
   Τα έργα που περιλαμβάνονται στο νέο πρόγραμμα αντιπλημμυρικής προστασίας είναι επτά στην Αττική, δύο στη Θεσσαλονίκη και ένα στη Πελοπόννησο. Συγκεκριμένα πρόκειται για:
   Διευθέτηση ρέματος Ερασίνου, στο Μαρκόπουλο, με συνολικό κόστος 49.994.800 ευρώ. Διευθέτηση ρέματος Αγίου Γεωργίου Γιαννούλας, στον Ασπρόπυργο, με συνολικό κόστος 14.127.200 ευρώ. Διευθέτηση ρέματος Αχαρνών, με συνολικό κόστος 26.109.100 ευρώ. Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς Αχαρνών, με συνολικό κόστος 92.674.059 ευρώ. Διευθέτηση ρέματος Αγίου Γεωργίου Ερασινού, στο Μαρκόπουλο, με συνολικό κόστος 24.700.000 ευρώ. Αποχέτευση όμβριων υδάτων στην Καλαμαριά (β’ φάση), με συνολικό κόστος 12.000.000 ευρώ. Αποχέτευση όμβριων υδάτων στην περιοχή της Λαχαναγοράς στην Κεντρική Μακεδονία, με συνολικό κόστος 33.000.160 ευρώ. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Λουτρακίου, με συνολικό κόστος 23.003.400 ευρώ. Διευθέτηση ρέματος Ραφήνας, με συνολικό κόστος 104.562.560 ευρώ. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Νέας Μάκρης, με συνολικό κόστος 48.008.960 ευρώ. Χαιρετίζοντας την υπογραφή της σύμβασης ο γγ Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, σημείωσε ότι «εντάσσεται πλήρως στο νέο δόγμα Πολιτικής Προστασίας που θέτει ως πρώτη προτεραιότητά μας την Πρόληψη, ως το πλέον απαραίτητο βήμα για αποτελεσματική αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών».
  • By Engineer
   Έξι νέα μεγάλα έργα έχει προς έγκριση χρηματοδότησης η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Ξεχωρίζουν, το μεγάλο έργο Μετρό της Γραμμής 4, η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης ενώ έκπληξη (για όσους δεν έχουν ασχοληθεί) αποτελεί η χρηματοδότηση της οδικής παράκαμψης Χαλκίδας. Αναλυτικά τα 6 έργα είναι τα παρακάτω:
    
   ΓΡΑΜΜΗ 4 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (1,4 δισ. ευρώ): Από Άλσος Βεΐκου μέχρι Γουδή, μήκους 14,9 χλμ, με 14 σταθμούς. Η ΕΤΕπ θα συμμετέχει με 1 δισ. ευρώ.
    
   ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (220 εκατ. ευρώ): Πλήρης κατασκευή μήκους 16,7 χλμ, με τα συνοδά της έργα.
    
   ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (38 εκατ. ευρώ): Έργα υποδομών για την ανανέωση και τον μετασχηματισμό της πόλης.
    
   ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ (362 εκατ. ευρώ.): Η διασύνδεση θα γίνει μέσω υποβρύχιου καλωδίου. Αποτελεί ένα μεγάλης σημασίας έργο (πρωτοσυζητήθηκε τη δεκαετία του 1980) προκειμένου να διασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός του νησιού και να μεγιστοποιηθεί η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο σύστημα. Η ΕΤΕπ συμμετέχει με 250 εκατ. ευρώ.
    
   ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. Πρόκειται για την ανάπτυξη δικτύου διανομής φυσικού αερίου στις περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Θράκης. Θα επιτρέψει τη μετάβαση από τα πιο ακριβά και ρυπογόνα καύσιμα, προσφέροντας περιβαλλοντικά οφέλη και ενδεχομένως χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Η συμμετοχή της ΕΤΕπ ανέρχεται σε 48 εκατ. ευρώ.
    
   ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (χερσαίων αιολικών πάρκων και μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών) γεωγραφικά διασκορπισμένων. Η ΕΤΕπ συμμετέχει με 85 εκατ. ευρώ.
    
   Πηγή: http://www.ypodomes.com/index.php/special-editions/oikonomia-xrimatodotisi/item/42799-ta-6-nea-megala-erga-pou-thelei-na-xrimatodotisei-i-etep
  • By Engineer
   Έξι νέα μεγάλα έργα έχει προς έγκριση χρηματοδότησης η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Ξεχωρίζουν, το μεγάλο έργο Μετρό της Γραμμής 4, η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης ενώ έκπληξη (για όσους δεν έχουν ασχοληθεί) αποτελεί η χρηματοδότηση της οδικής παράκαμψης Χαλκίδας. Αναλυτικά τα 6 έργα είναι τα παρακάτω:
    
   ΓΡΑΜΜΗ 4 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (1,4 δισ. ευρώ): Από Άλσος Βεΐκου μέχρι Γουδή, μήκους 14,9 χλμ, με 14 σταθμούς. Η ΕΤΕπ θα συμμετέχει με 1 δισ. ευρώ.
    
   ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (220 εκατ. ευρώ): Πλήρης κατασκευή μήκους 16,7 χλμ, με τα συνοδά της έργα.
    
   ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (38 εκατ. ευρώ): Έργα υποδομών για την ανανέωση και τον μετασχηματισμό της πόλης.
    
   ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ (362 εκατ. ευρώ.): Η διασύνδεση θα γίνει μέσω υποβρύχιου καλωδίου. Αποτελεί ένα μεγάλης σημασίας έργο (πρωτοσυζητήθηκε τη δεκαετία του 1980) προκειμένου να διασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός του νησιού και να μεγιστοποιηθεί η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο σύστημα. Η ΕΤΕπ συμμετέχει με 250 εκατ. ευρώ.
    
   ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. Πρόκειται για την ανάπτυξη δικτύου διανομής φυσικού αερίου στις περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Θράκης. Θα επιτρέψει τη μετάβαση από τα πιο ακριβά και ρυπογόνα καύσιμα, προσφέροντας περιβαλλοντικά οφέλη και ενδεχομένως χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Η συμμετοχή της ΕΤΕπ ανέρχεται σε 48 εκατ. ευρώ.
    
   ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (χερσαίων αιολικών πάρκων και μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών) γεωγραφικά διασκορπισμένων. Η ΕΤΕπ συμμετέχει με 85 εκατ. ευρώ.
    
   Πηγή: http://www.ypodomes....odotisei-i-etep
    
   Click here to view the είδηση
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.