Jump to content
 • Novatron
 • Engineer

  Ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας - Οδηγίες e-ΕΦΚΑ

  Με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 23 - 30 του ν. 4611/2019 και τις Υπουργικές Αποφάσεις 15435/913/16-04-2020 και 17535/Δ1.6002/06.05.2020 καθορίζονται οι πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (AAE), οι απαλλαγές-εξαιρέσεις, οι προϋποθέσεις χορήγησης, το περιεχόμενο και η διάρκεια ισχύος του Αποδεικτικού.

  Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4659/2020 προβλέπεται ότι οι παντός τύπου, βεβαιώσεις, αποσπάσματα λογαριασμών ασφάλισης, ενημερωτικά σημειώματα, καθώς και το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που χορηγεί ο e-Ε.Φ.Κ.Α., και τα παντός τύπου απογραφικά δελτία που παραλαμβάνει ο e-Ε.Φ.Κ.Α. χορηγούνται και παραλαμβάνονται και μέσω του διαδικτύου κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α.

  Με την διάταξη του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. οικ. 17535/Δ1.6002/06.05.2020 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας, ορίσθηκε η διαδικασία πιστοποίησης  φορέων, υπηρεσιών και προσώπων για έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e-ΕΦΚΑ διαδικτυακά.

  Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού των παρεχόμενων Υπηρεσιών, αναμορφώνει/βελτιστοποιεί, την ήδη υφιστάμενη ηλεκτρονική εφαρμογή χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για πιστοποιημένους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους) (σχετ. Εγκ. 97/2011 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και εργοδότες κοινών επιχειρήσεων.

  Με την νέα αναβαθμισμένη Υπηρεσία εκδίδεται ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, μετά από έλεγχο εργοδοτικών και ατομικών ασφαλιστικών οφειλών κάθε ασφαλιστέας δραστηριότητας, με τις προϋποθέσεις που τίθενται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

  Σε περιπτώσεις μη συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας λόγω π.χ. οφειλών, θα δημιουργείται Ενημερωτικό Σημείωμα Οφειλών ανά π. Φορέα, με το οποίο ενημερώνεται ο υπόχρεος, προκειμένου να προβεί στην τακτοποίηση της οφειλής (εξόφληση ή ρύθμιση), ώστε να είναι δυνατή η έκδοση ενιαίου ΑΑΕ.

  Με το Γενικό Έγγραφο 306179/2020 γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

  ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ

  Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης/βελτιστοποίησης:

  Αντιστοιχήθηκαν πλήρως οι διενεργούμενοι έλεγχοι στα δύο συστήματα εργοδοτών και μη μισθωτών (ΟΠΣ/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΗΔΙΚΑ, αντίστοιχα), σύμφωνα με την αιτία χορήγησης του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ), και τέθηκαν οι παραδοχές που πρέπει να πληρούνται, ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου, τόσο ως προς τις ιδιότητες του υπόχρεου (εργοδότης ή/και ατομικά υπόχρεος), όσο και ως προς την κατάσταση των οφειλόμενων εισφορών. Από τον συνδυασμό αυτό, καθορίζεται η χορήγηση ή μη του ΑΑΕ, καθώς και η διάρκεια ισχύος του. Ανάλογα έχουν τροποποιηθεί τα λεκτικά μηνύματα του ΑΑΕ και η μορφή του.

  Επικαιροποιείται η υπηρεσία με την προσθήκη του πεδίου Α.Δ.Τ. (Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας) Φυσικών Προσώπων επί του ΑΑΕ, με βάση το Μητρώο της Ελληνικής Αστυνομίας.

  Τέθηκε σε λειτουργία η διασύνδεση με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τους «αναπόγραφους» στο Μητρώο Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομικών Έργων και συμπληρώνονται στο ΑΑΕ τα στοιχεία μέσω Web Service με την ΑΑΔΕ.

  Προστέθηκε η νέα επιλογή «Καταχώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης», προκειμένου να  εκδοθεί «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ», η οποία αντικαθιστά την Υπεύθυνη  Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 του υπόχρεου. Η δήλωση υποβάλλεται εφόσον ο υπόχρεος δεν είχε ποτέ τις ιδιότητες των εδαφίων α έως και γ της περίπτωσης 6 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 15435/913/16-04-2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

  Κατωτέρω, περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας της νέας αυτής επιλογής:

  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ
  (ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ)

  Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη, κατά την είσοδό του στην εφαρμογή «Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας των Φορέων», να καταχωρεί την επιλογή «Καταχώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης».

  Η νέα  δυνατότητα έχει προστεθεί στο μενού «Νέα Αίτηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας».

  Ο χρήστης εισάγει τον επιθυμητό Α.Φ.Μ.. Πραγματοποιείται έλεγχος ως προς την ύπαρξη ή μη της υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον e-Ε.Φ.Κ.Α., προκειμένου να λάβει «Βεβαίωση Καταχώρησης Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης».
   
  Η αναπτυσσόμενη λίστα «Είδος Ασφαλιστικής Ενημερότητας» έχει εμπλουτιστεί με την τιμή «00 Καταχώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης». Η τιμή αυτή εμφανίζεται  σε οποιαδήποτε αιτία χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας επιλέξει ο χρήστης.

  Αν ο Α.Φ.Μ. δεν αφορά υπόχρεο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ, εμφανίζεται σε αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαιωτικό μήνυμα επιτυχούς υποβολής του αιτήματος για έκδοση βεβαίωσης.

  Στη λίστα με τις υποβληθείσες αιτήσεις, στήλη «Ενέργειες / Αποτέλεσμα», εμφανίζεται η τιμή «Έκδοση βεβαίωσης». Επιλέγοντας τον σύνδεσμο, παράγεται η «Βεβαίωση Καταχώρησης Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης», η οποία φέρει τα πιο κάτω στοιχεία:

  • Λογότυπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.
  • Χρονοσφραγίδα εκτύπωσης
  • Αριθμό Συστήματος
  • Στοιχεία Δηλούντος (Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α.)
  • Κείμενο το οποίο αναγράφει ρητά την πληροφορία ότι το συγκεκριμένο άτομο εξαιρείται από την προσκόμιση αντίστοιχου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

  Σε περίπτωση που με βάση τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος του e-Ε.Φ.Κ.Α., δεν επιβεβαιωθεί η ορθότητα των δηλωθέντων στην υπεύθυνη δήλωση, το μηχανογραφικό σύστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α. δεν εκδίδει «Βεβαίωση Καταχώρησης Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης», αλλά παραπέμπει στην επιλογή «Είδος Ασφαλιστικής Ενημερότητας: «01 Βεβαίωση μη οφειλής – Ασφαλιστικής Ενημερότητας».

  ΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

  Εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, το ΑΑΕ εκδίδεται για τις πιο κάτω πράξεις και συναλλαγές:

  ΟΘΟΝΗ

  Νέα Αίτηση Βεβαίωσης: > Ασφαλιστικής Ενημερότητας

  • Είσπραξη  Εκκαθαρισμένων Απαιτήσεων ποσού άνω των 3.000€ ανά εκκαθαρισμένη απαίτηση.
  • Απόκτηση Αθλητή.
  • Σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων δανείων άνω των 6.000€.
  • Μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς (αφορά αναπόγραφα στον e-ΕΦΚΑ ακίνητα, π.χ. οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλαιά ακίνητα οι άδειες των οποίων εκδόθηκαν πέραν της τελευταίας εικοσαετίας από τη σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, ακίνητα που αποκτήθηκαν «με το κλειδί στο χέρι»).
  • Σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου.
  • Μεταβίβαση αυτοκινήτου ΔΧ.
  • Μεταβίβαση μεταχειρισμένων επαγγελματικών αυτοκινήτων (πλην αυτοκινήτων Δ.Χ.), μηχανοκίνητων θαλασσίων σκαφών άνω των πέντε (5) μέτρων, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, αεροσκαφών και επαγγελματικών σκαφών αλιείας.
  • Συμμετοχή εργολήπτη σε δημοπρασία οποιουδήποτε τεχνικού έργου.
  • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.
  • Συμμετοχή ως μέλος σε Κοινοπραξία ή ως εταίρος σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ.

  ΟΘΟΝΗ

  Νέα Αίτηση Βεβαίωσης: > Οικοδομοτεχνικού Έργου

  Αφορά μεταβίβαση όλου ή μέρους απογεγραμμένου στον e-ΕΦΚΑ ιδιωτικού οικοδομικού έργου, σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, γονική παροχή, δωρεά.

  Στην περίπτωση αυτή ελέγχεται ο Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΜΟΕ) και ο ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου.
  Κατά την καταχώρηση του ΑΜΟΕ του έργου, συμπληρώνονται αυτόματα το όνομα του υπόχρεου καταβολής εισφορών του έργου και ο ΑΦΜ του.

  Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι το πεδίο «ΑΦΜ» είναι ελεύθερο για τροποποίηση/καταχώρηση του ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου για τις περιπτώσεις που σε ένα οικοδομικό έργο είναι απογεγραμμένα, ως υπόχρεοι, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, εργοδότες, παραπάνω από ένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (π.χ. συνιδιοκτησίες, αντιπαροχές).

  Ενημερώνουμε τους χρήστες ότι, στην παρούσα φάση και μέχρι τη δημιουργία ενιαίας Βεβαίωσης Οφειλής (η διαδικτυακή έκδοση της οποίας σύντομα θα είναι διαθέσιμη), το ΑΑΕ Οικοδομοτεχνικού Έργου πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο ΑΑΕ μη μισθωτού.

  Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ, διαπιστώνεται ότι ο ιδιοκτήτης οικοδομικού έργου (Φυσικό Πρόσωπο) είναι υπόχρεος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών λόγω της ιδιότητάς του ως ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης, στο κάτω μέρος του ΑΑΕ αναγράφεται σχετικό μήνυμα (βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12).

  Ως εκ τούτου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει αντίστοιχο ΑΑΕ και ως μη μισθωτός από την διαδικτυακή εφαρμογή λήψης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας Μη Μισθωτών.
   
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

  Η ισχύς του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται, ορίζεται σε:

  α) Έξι (6) μήνες, αν δεν υφίσταται οφειλή ή υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

  β) Δύο (2) μήνες, αν υφίσταται ρυθμισμένη οφειλή και οι όροι της ρύθμισης τηρούνται, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του Ν 4611/2019 που ισχύουν για τις αιτίες: «Μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς», «Σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου», «Μεταβίβαση αυτοκινήτου ΔΧ».
  Σε περίπτωση που από τον διενεργούμενο έλεγχο στα δύο συστήματα εργοδοτών και μη μισθωτών προκύπτει διαφορετική διάρκεια ισχύος ΑΑΕ, εκδίδεται ΑΑΕ με τη μικρότερη διάρκεια ισχύος.

  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

  Για την πρόσβαση στην Υπηρεσία και την λήψη του Αποδεικτικού  Ασφαλιστικής Ενημερότητας από πιστοποιημένους φορείς, ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:

  1. Είσοδος στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ → www.efka.gov.gr
  2. Επιλογή ΜΕΝΟΥ → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πιστοποιημένους Φορείς → Λήψη Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της οθόνης.
  3. Σύνδεση με τη χρήση κωδικών που χορηγήθηκαν κατά την πιστοποίηση.
  Επισημαίνουμε ότι για τους ήδη πιστοποιημένους Φορείς, δεν απαιτείται η εκ νέου πιστοποίησή τους.
  Για την πιστοποίηση νέων φορέων: link → Πιστοποίηση Φορέων για τη Λήψη Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες (link → Εγχειρίδιο Χρήσης για τη Διαχείριση Χρηστών Πιστοποιημένου Φορέα).
  4. Η εγκυρότητα των Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας, που εκδίδονται μέσω της νέας εφαρμογής, είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί μέσω του link → Επιβεβαίωση Εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της οθόνης.

  Η χρήση της εφαρμογής δεν απαιτεί κωδικούς πρόσβασης. Καταχωρούνται ο τύπος του ΑΑΕ, ο Αριθμός Συστήματος που είναι αποτυπωμένος σε αυτό, και ο ΑΦΜ του υπόχρεου. Με την επιλογή «Έλεγχος», τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν ελέγχονται ως προς την εγκυρότητά τους από το σύστημα για να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα ή μη του ΑΑΕ, με αντίστοιχη εκτύπωση.

  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   
  Η δυνατότητα λήψης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας είναι διαθέσιμη και για τους πιστοποιημένους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων.

  Η πρόσβαση στην Υπηρεσία γίνεται, κατά τα γνωστά, από τον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ: www.efka.gov.gr → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες → Ασφαλιστική Ενημερότητα.

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

  https://www.taxheaven.gr/attachment/7492


  Πηγή: https://www.taxheaven.gr/news/51590/eniaio-apodeiktiko-asfalistikhs-enhmerothtas-odhgies-e-efka

  User Feedback

  Recommended Comments

  Πως ακριβώς ορίζεται το "ενιαίο" σύστημα;

  Έβγαλα ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ και στο κείμενο της βεβαίωσης λέει:

  "Θα πρέπει να υποβληθεί και αποδεικτικό ενημερότητας εργοδότη."

  Δεν έχω υπάλληλο ούτε ενεργό έργο/οικοδομή.

  Πως μπορώ να βγάλω το αποδεικτικό ενημερότητας εργοδότη χωρίς να πάω στο ΙΚΑ, το οποίο πλέον επίσης εντάσσεται στον ΕΦΚΑ;;

  Edited by sdim
  Link to comment
  Share on other sites
  10 minutes ago, sdim said:

  Πως ακριβώς ορίζεται το "ενιαίο" σύστημα;

  Οπως το έγραψες ... με εισαγωγικά.

  Όχι, ότι θα βοηθήσω ιδιαίτερα... αλλά κυρίως στην αιτία ίσως που βγάζει το μήνυμα ότι:

  12 minutes ago, sdim said:

  "Θα πρέπει να υποβληθεί και αποδεικτικό ενημερότητας εργοδότη."

  Υπάρχει η με Αρ. Πρωτ.: 90835/Σ.25379/18-5-2020/ΕΦΚΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, οπου αναφέρει:

  "... Ειδικότερα, ελέγχεται η ενημερότητα για κάθε μη μισθωτή δραστηριότητα, ενεργή ή σε διακοπή, ως προς:

  1. ...

  5. Επιπλέον, ελέγχεται για ύπαρξη απογραφής το Μητρώο Εργοδοτών.
  – Eάν το αποτέλεσμα των ελέγχων είναι εγκριτικό (κωδ. 1), εμφανίζεται το ΑΑΕ, προς εκτύπωση.

  ...

  Εάν έχει εντοπιστεί απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών, περιλαμβάνεται το πιο κάτω μήνυμα προς τους αποδέκτες του ΑΑΕ:
  «Ο ασφαλισμένος είναι απογεγραμμένος στο Μητρώο Εργοδοτών. Θα πρέπει να υποβληθεί και Αποδεικτικό Ενημερότητας εργοδότη. ...
  "

  Οπότε μάλλον επειδή κάποια στιγμή είχες απόγραφει, (άσχετα που ούτε υπάλληλο ούτε ενεργό έργο/οικοδομή έχεις) ίσως να χρειάζεται κάθε φορά και αυτό το αποδεικτικό.

  Οπότε εκεί κολλάει και το σε εισαγωγικά "ενιαίο".

  23 minutes ago, sdim said:

  Πως μπορώ να βγάλω το αποδεικτικό ενημερότητας εργοδότη χωρίς να πάω στο ΙΚΑ, το οποίο πλέον επίσης εντάσσεται στον ΕΦΚΑ;;

  Τέλος χωρίς να το έχω ελέγξει, δοκίμασες να ζητήσεις αποδεικτικό ενημερότητας εργοδότη, από εδώ?.

  Τις καλημέρες μου ...

  Link to comment
  Share on other sites

  Δοκίμασα αλλά δεν έβγαλα άκρη.  

  Κατά την πιστοποίηση δεν έχει καμία κατηγορία που να με καλύπτει.

  Δεν θέλω να υποβάλλω ΑΠΩ αλλά για να προχωρήσω μήπως έχει αργότερα κάποια άλλη επιλογή πάτησα την 1η επιλογή και μετά επέλεξα "φυσικό πρόσωπο".

  Μου έβγαλε την φόρμα "ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ (Βήμα 2ο από 2) "

  Screenshot 2020-11-22 at 10.59.18 AM.png

  Edited by sdim
  Link to comment
  Share on other sites

  Ναι όντως δεν έχει παρακάτω (αν κρίνω από αυτό εδώ που μου έστειλε συνάδελφος). Το επόμενω είναι να ξεκινήσεις ΑΠΔ, όπου δεν έχει νόημα διότι δεν υπάρχει έργο κλπ.

  Αφού τώρα, όπως τουλάχιστον καταλαβαίνω, έχει γίνει η εγγραφή, έλεγξε και τι αποτέλεσμα δίνει τόσο: 

  α) αυτό εδώ παραπάνω, πλεόν αφού έχει γίνει εγγραφή,

  1 hour ago, georgegaleos said:

  δοκίμασες να ζητήσεις αποδεικτικό ενημερότητας εργοδότη, από εδώ?.

  όσο και 

  β) αυτό που αρχικά πήγες να κάνεις, δηλαδή αν εκδόσεις ασφαλιστική ενημερότητα, μήπως το ξεπερνάει το θέμα. Μπορεί βέβαια (αν αρκούσε αυτή η εγγραφή και τίποτα άλλο) να χρειαστεί να περάσει καποιο διάστημα για να γίνει η ενημέρωση.

  Προσωπικά θα ξεκινούσα με το (β) να δω τι αποτέλεσμα δίνει.

  Δεν ξέρω δυστυχώς να βοηθήσω κάπως αλλιώς ...

  Edited by georgegaleos
  Link to comment
  Share on other sites

  Στο (β) ζητάει Α.Μ.Ε. 

  Ευχαριστώ για τις πληροφορίες.

  Συζητάμε για να βρούμε λύση αλλά αν δεν υπάρχει λύση δεν θα σκάσουμε κιόλας :-)

  Αν τυχόν διαβάζει κάποιος από τον ΕΦΚΑ:

  - Παρακαλώ φτιάξτε ΕΝΑ σύστημα. Είναι αδύνατο να κοιτάμε κάθε λίγο ΟΛΑ τα συστήματα των ασφαλιστικών ταμείων που ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ότι έχουν ενοποιηθεί. ΈΝΑ σύστημα για τις εισφορές ΚΑΙ για τις βεβαιώσεις από ΟΛΑ τα πρώην αυτόνομα ασφαλιστικά ταμεία.

   

   

  Edited by sdim
  Link to comment
  Share on other sites


  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.