Jump to content
 • Novatron
 • Engineer

  Δημόσιες Συμβάσεις: Λύση στο πρόβλημα υποβολής δικαιολογητικών

  Sign in to follow this  

  Εμπόδιο στη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων είχε ανακύψει κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων ενάντια στον κορωνοϊό, εξαιτίας αδυναμίας υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, δεδομένης της αναστολής λειτουργίας αρμόδιων υπηρεσιών.

  Η λύση δίνεται με την τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. Α’ 84/13.4.2020  ), στην οποία, όπως επισημαίνει σε σχετική ενημέρωσή της και η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), “ρυθμίζεται το κρίσιμο ζήτημα της αδυναμίας έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης”.

  Oι σχετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο Μέρος Η’ “Διατάξεις για Δημόσιες Συμβάσεις” της ΠΝΠ.

  Αφορούν “κάθε Αναθέτουσα Αρχή και κάθε Αναθέτοντα Φορέα σύμφωνα με το ν.4412/2016”, δηλαδή και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  Αναλυτικότερα, έχουν θεσπιστεί το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο:

  Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ, κάθε Αναθέτουσα Αρχή και κάθε Αναθέτων Φορέας σύμφωνα με το ν.4412/2016, κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, οι οποίες μπορεί να εκκίνησαν είτε προ είτε μετά της 25ης Φεβρουαρίου 2020, μπορούν, σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων Υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο,

  να προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα Ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του αρ.80 του ν.4412/2016 μόνο:

  - Υπεύθυνη Δήλωση του αρ.8 του ν.1599/1986 ή

  - ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του αρ.52 του ν.4635/2019, που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 ΠΝΠ, όπως αυτή κυρώθηκε με το αρ.1 του ν.4683/2020,

  προκειμένου να εκδοθεί η Απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η Σύμβαση.

  Στην υποβαλλόμενη Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα Ανάδοχο ότι:

  α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία,

  β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία Διακήρυξη και

  γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.

  Ο Ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων Υπηρεσιών ή μερικής ανατολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο.

  Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται με Aπόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

  Να σημειωθεί ότι η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης συνιστά λόγο έκπτωσης του Αναδόχου από τη Σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του Αναδόχου που απορρέει από αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων.  Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης Σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την υλοποίηση της Σύμβασης του έκπτωτου Αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης), τηρώντας, κατά τα λοιπά, την προναφερθείσα διαδικασία ως προς την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και την προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων του αρ.80 του ν.4412/2016.

  Υπογραμμίζεται ότι η εκκαθάριση και εξόφληση του Αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί εάν δεν έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση στην κείμενη νομοθεσία.

  Edited by Engineer

  Sign in to follow this  


  User Feedback


  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.