Jump to content
 • HoloBIM Structural
  HoloBIM Structural


 • Γιατί απαιτείται αναπροσαρμογή των αμοιβών μηχανικού στα προγράματα “Εξοικονομώ”


  Τους λόγους για τους οποίους κρίνεται επιβεβλημένη η αναπροσαρμογή των αμοιβών μηχανικού στα προγράμματα “Εξοικονομώ” ανέλυσε με επιστολή του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ.

  Όπως επισημαίνει το ΤΕΕ/ΤΑΚ, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, το αυξημένο κόστος λειτουργίας των γραφείων αλλά και το αυξημένο κόστος διαβίωσης, θα μπορούσαν από μόνα τους να οδηγήσουν στην αύξηση των αμοιβών των μηχανικών. Όμως, πέρα από τα ανωτέρω που υφίστανται όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάρχουν σημαντικοί λόγοι που πηγάζουν από τις τελευταίες αλλαγές που αφορούν στο πρόγραμμα.

  Συγκεκριμένα, ο Μηχανικός του ΠΕΑ Β‘ έχει μηδενικές πιθανότητες να ασχοληθεί για την ίδια υπόθεση με το Σύμβουλο Έργου ή/και την Ηλεκτρονική Ταυτότητα ή/και την Άδεια/Μελέτη. Ταυτόχρονα έρχεται να ελέγξει εκ του μηδενός το κτίριο και την ιδιοκτησία και να εκδώσει το ΠΕΑ Β‘. Στην προηγούμενη διαδικασία, ο μηχανικός πριν εκδώσει το ΠΕΑ Β‘, είχε πλήρη επίγνωση του κτιρίου, είχε κάνει τις επαληθεύσεις στα χαρακτηριστικά και νομιμοποιητικά του κτιρίου, είχε παρακολουθήσει τις επεμβάσεις και ουσιαστικά στο ΠΕΑ Β’ ήταν σαφώς μικρότερη η ενασχόληση. Οι διαδικασίες και ο χρόνος που θα αφιερώσει ο μηχανικός δεν συνάδουν με την αμοιβή του. Στην προηγούμενη διαδικασία υπήρχε οικονομική σκοπιμότητα για τους συναδέλφους από την όποια οικονομία κλίμακας προέκυπτε από το σύνολο των υπηρεσιών.

  Επιπλέον, σε αυτή την διαδικασία, η χιλιομετρική απόσταση που μπορεί να προκύψει, μπορεί να είναι σημαντική χωρίς ουσιαστικά τη δυνατότητα απόρριψης της υπόθεσης, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε διαγραφή από το Μητρώο (έως 5 φορές). Ο μηχανικός δεν έχει την ευελιξία επιλογής των υποθέσεων-πελατών ούτε σε γεωγραφική βάση ή λόγω φόρτου και καλείται να ανταπεξέλθει εντός λίγων ημερών.

  Με τα ανωτέρω δεδομένα, το ΤΕΕ/ΤΑΚ προτείνει:

  • Συνολική αύξηση των αμοιβών των υπηρεσιών μηχανικού κατά 20% καθώς και του ανώτατου ορίου ανά υπηρεσία.
  • Ειδικά, επιπρόσθετα στο (1) αύξηση του εξασφαλισμένου ποσού του ΠΕΑ Β’ από 75€ στα 250€ με την παραπάνω προσαρμογή ανά m2 και αύξηση του ανώτατου ορίου στα 600€ από 400€ στις μονοκατοικίες / διαμερίσματα.
  • Επιπρόσθετα, αύξηση της αμοιβής του συμβούλου στα 500€ από 250€ στις μονοκατοικίες/ διαμερίσματα καθώς και του αρχικού ποσού για τις πολυκατοικίες.

  Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά το περιεχόμενο της επιστολής:

  Προς:
  -Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα
  -Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Γεώργιο Στασινό

  Θέμα: Αναπροσαρμογή Αμοιβών μηχανικού για το πρόγραμμα Εξοικονομώ

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως Φορέας Υλοποίησης του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας για τη σύσταση και λειτουργία Ειδικού Μητρώου Κληρωτών Ενεργειακών Επιθεωρητών Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ) για τη έκδοση Β’ ΠΕΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021». Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, ο μηχανικός που θα εκδίδει το Β’ ΠΕΑ στο πλαίσιο του προγράμματος θα είναι διαφορετικός από το μηχανικό που έχει αναλάβει το Α ‘ΠΕΑ, και συνήθως και από τον Σύμβουλο του προγράμματος ενώ θα προκύπτει από κλήρωση που θα ελέγχεται το ασυμβίβαστο μεταξύ των δύο μηχανικών.

  Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος οι αμοιβές καθορίζονται ως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

  Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ(€) ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ(€)
  1 ΠΕΑ Α 75+2,50/m2
  με max=400
  75+1,50/m2
  με max=1250
  2 ΠΕΑ Β 75+2,50/m2
  με max=400
  75+1,50/m2 με
  max=1250
  3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΊΆ 150+3/m2
  με max=550
  250+ 1,50/m2 με
  max=1400
  4 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 250 250+75/διαμ.
  με max=700
  5 ΑΔΕΙΑ/ΜΕΛΕΤΗ 250/μελέτη
  & 400 συνολικά
  150+100/διαμ. με max=750/μελέτη και 1.000 συνολικά
  ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ   2.000€ 5.600€ (με μέγιστο 2.000€ ανα διαμέρισμα)
  ΑΝΩΤΑΤΟΣ Π/Υ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ   28.000€ 28.000€ ανά συμμετέχον διαμέρισμα

   

  Ο Μηχανικός που με κλήρωση θα καλεστεί να αναλάβει το ΠΕΑ Β’, σύμφωνα με την απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ έχει δικαίωμα να απορρίψει τον ορισμό του ή να μην τον αποδεχθεί εγκαίρως, μέχρι πέντε (5) φορές εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται παρακάτω. Πέραν αυτών διαγράφεται από το ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ.

  Η απόρριψη ορισμού μπορεί να γίνει όταν:

  1. υπάρχουν θέματα ασυμβίβαστου στη διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης,
  2. συντρέχουν λόγοι υγείας κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης,
  3. σε περιπτώσεις κληρώσεων όπου δεν υπάρχει διαθέσιμος Ενεργειακός Επιθεωρητής στο ΕΜΚΕΕΠΕΕ/ΤΕΕ, εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, και η επιλογή γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας ή Αποκεντρωμένης Διοίκησης εφόσον η απόσταση είναι μεγαλύτερη από εκατό (100) χιλιόμετρα από τα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον καθώς και σε περιπτώσεις νήσων.

  Η περίπτωση της άρνησης του ορισμού από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, λόγω απόστασης από το έργο εφόσον αυτό βρίσκεται εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, δεν θεωρείται αιτιολογημένη και προσμετράται για τη διαγραφή του από το Μητρώο.

  Ως ΤΕΕ/ΤΑΚ έχουμε αναφερθεί και παλαιότερα στις μη ανταποκρινόμενες αμοιβές των μηχανικών. Επίσης, έχουμε αναφερθεί στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών κατά 9% (μεσοσταθμικά), στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των γραφείων αλλά και το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

  Τα παραπάνω ξεχωριστά συνιστούν από μόνα τους αιτιολόγηση για αύξηση των αμοιβών των συναδέλφων μηχανικών.

  Ταυτόχρονα έρχεται η επιλογή διαφορετικού μηχανικού στο ΠΕΑ Β’. Έτσι ο Μηχανικός του ΠΕΑ Β’ έχει μηδενικές πιθανότητες να ασχοληθεί για την ίδια υπόθεση με το Σύμβουλο Έργου ή/και την Ηλεκτρονική Ταυτότητα ή/και την Άδεια/Μελέτη. Ταυτόχρονα έρχεται να ελέγξει εκ του μηδενός το κτίριο και την ιδιοκτησία και να εκδώσει το ΠΕΑ Β’.

  Στην προηγούμενη διαδικασία, ο μηχανικός πριν εκδώσει το ΠΕΑ Β’, είχε πλήρη επίγνωση του κτιρίου, είχε κάνει τις επαληθεύσεις στα χαρακτηριστικά και νομιμοποιητικά του κτιρίου, είχε παρακολουθήσει τις επεμβάσεις και ουσιαστικά στο ΠΕΑ Β’ ήταν σαφώς μικρότερη η ενασχόληση. Οι διαδικασίες και ο χρόνος που θα αφιερώσει ο μηχανικός δεν συνάδουν με την αμοιβή του. Στην προηγούμενη διαδικασία υπήρχε οικονομική σκοπιμότητα για τους συναδέλφους από την όποια οικονομία κλίμακας προέκυπτε από το σύνολο των υπηρεσιών.

  Σε αυτή την διαδικασία η χιλιομετρική απόσταση που μπορεί να προκύψει μπορεί να είναι σημαντική χωρίς ουσιαστικά τη δυνατότητα απόρριψης της υπόθεσης, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε διαγραφή από το Μητρώο (έως 5 φορές). Ο μηχανικός δεν έχει την ευελιξία επιλογής των υποθέσεων-πελατών ούτε σε γεωγραφική βάση ή λόγω φόρτου και καλείται να ανταπεξέλθει εντός λίγων ημερών.

  Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε:

  1. Συνολική αύξηση των αμοιβών των υπηρεσιών μηχανικού κατά 20% καθώς και του ανώτατου ορίου ανά υπηρεσία.
  2. Ειδικά, επιπρόσθετα στο (1) αύξηση του εξασφαλισμένου ποσού του ΠΕΑ Β’ από 75€ στα 250€ με την παραπάνω προσαρμογή ανά m2 και αύξηση του ανώτατου ορίου στα 600€ από 400€ στις μονοκατοικίες / διαμερίσματα.
  3. Επιπρόσθετα, αύξηση της αμοιβής του συμβούλου στα 500€ από 250€ στις μονοκατοικίες/ διαμερίσματα καθώς και του αρχικού ποσού για τις πολυκατοικίες.

  Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και αναμένουμε τις ενέργειες σας.

  Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
  Ο Πρόεδρος

  Γεώργιος Ταβερναράκης
  Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ.


  Πηγή: https://news.b2green.gr/30201/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1  Didonis

  User Feedback

  Recommended Comments

  Το καλύτερο είναι, η ολοκήρωση των εργασιών να βεβαιώνεται με επιβλέποντα (Τεχνική έκθεση, φωτογραφίες, τιμολόγια) και όχι με το Β-ΠΕΑ και κάθε άλλη σαχλαμάρα.
  Το Β-ΠΕΑ να μείνει ως γενική υποχρέωση μετά το εξοικονομώ, ενώ οι αλλαγές στις παρεμβάσεις μπορούν να υπολογιστούν με παράρτημα του Α-ΠΕΑ.
   

  Link to comment
  Share on other sites

  Από την στιγμή που μία από τις βασικές απαιτήσεις των ΕΚΟ είναι η αναβάθμιση 3 κατηγοριών το Β' ΠΕΑ είναι απαραίτητο....

  Μακάρι να υπήρχε δυνατότητα αναπροσαρμογής της αμοιβής του Β' ΠΕΑ αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει για τα υφιστάμενα προγράμματα...

  Ολες αυτές οι ανακοινώσεις-επισημάνσεις  κτλ είναι τουλάχιστον αστείες αφού όσοι έχουν επαφή με την στοιχειώδη πραγματικότητα γνωρίζουν ότι είναι ουτοπικές.... 

  Οποιος θεωρεί ότι δεν τον καλύπτει η καθορισμένη αμοιβή ας μην αναλάβει .....

  Στην χώρα του από 20€ ΠΕΑ και 30€ ΥΔΕ θα βρεθούν πάρα πολλοί συνάδελφοι να εκπληρώσουν την διαδικασία.....

   

  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.