Jump to content
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  Το τελικό, ψηφισθέν κείμενο για τη ρύθμιση επαγγέλματος μηχανικού

  Άρθρο 29

  Ρύθµιση επαγγέλµατος µηχανικού

   

  Α. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 της υποπαραγράφου ΙΓ.12 του ν. 4254/2014 (Α΄ 85): «Ρυθµίσεις για το επάγγελµα του πολιτικού µηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» αντικαθίστανται ως εξής:

   

  «ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.12: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

   

  1. Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος του Διπλωµατούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται µόνο:

   

  α. στους κατόχους διπλώµατος Μηχανικού αντιστοίχου της ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών σχολών ή τµηµάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισοτίµων σχολών της αλλοδαπής,

   

  β. σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα ασκήσεως του επαγγέλµατος του Διπλωµατούχου Μηχανικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005», όπως ισχύει.

   

  2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί:

   

  α. ως «δραστηριότητες Μηχανικής» νοούνται οι εργασίες που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα της Μηχανικής στις διάφορες επιµέρους πτυχές της και ιδίως οι εργασίες εκπόνησης µελετών, επίβλεψης εκτέλεσης µελετών, υλοποίησης έργου ή εγκατάστασης, επίβλεψης και ελέγχου καλής λειτουργίας έργου ή εγκατάστασης, επιτήρησης, επισκευής και συντήρησης, χειρισµού εξοπλισµού έργου ή εγκατάστασης, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και πραγµατοποίησης πραγµατογνωµοσυνών·

   

  β. ως «επιστηµονική περιοχή» νοείται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλωµατούχου Μηχανικού, όπως αυτό προσδιορίζεται από το οικείο νοµοθετικό πλαίσιο ή/και το κανονιστικό πλαίσιο της αντίστοιχης σχολής ή τµήµατος Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής. Για την περίπτωση ισότιµης σχολής της αλλοδαπής ως γνωστικό αντικείµενο νοείται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλωµατούχου Μηχανικού, όπως αυτό προκύπτει από το πρόγραµµα σπουδών της·

   

  γ. ως «επαγγελµατικό περίγραµµα» νοείται το σύνολο των βασικών και επιµέρους επαγγελµατικών λειτουργιών ή δραστηριοτήτων, που συνθέτουν το αντικείµενο εργασίας της ειδικότητας του Μηχανικού, καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις δραστηριότητες αυτές. Με το επαγγελµατικό περίγραµµα συστηµατοποιείται αναλυτικά και καταγράφεται το περιεχόµενο της ειδικότητας του Μηχανικού και των τρόπων απόκτησης των απαιτούµενων για την άσκηση του επαγγέλµατος προσόντων και ικανοτήτων·

   

  δ. ως «επαγγελµατικό δικαίωµα» νοείται η αντιστοίχιση των ειδικοτήτων µε πρόσβαση σε δραστηριότητες Μηχανικής.

   

  3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του π. δ. της 27ης Νοεµβρίου /14ης Δεκεµβρίου 1926, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 1486/1984 (Α΄ 161), αντικαθίσταται ως εξής:

   

  «Τα µέλη του ΤΕΕ εντάσσονται στις ακόλουθες ειδικότητες: α) πολιτικών µηχανικών, β) αρχιτεκτόνων µηχανικών, γ) µηχανολόγων µηχανικών, δ) ηλεκτρολόγων µηχανικών, ε) αγρονόµων-τοπογράφων µηχανικών, στ) χηµικών µηχανικών, ζ) µηχανικών µεταλλείων – µεταλλουργών, η) ναυπηγών µηχανικών, θ) ηλεκτρονικών µηχανικών, ι) µηχανικών χωροταξίας, πολεοδοµίας και ανάπτυξης, ια) µηχανικών περιβάλλοντος, ιβ) µηχανικών ορυκτών πόρων, ιγ) µηχανικών παραγωγής και διοίκησης.

   

  4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα ακόλουθα θέµατα:

   

  α. η ρύθµιση του επαγγέλµατος του Μηχανικού µε καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων για κάθε ειδικότητα, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. της 27ης Νοεµβρίου/14ης Δεκεµβρίου 1926, όπως ισχύει και

   

  β. η αναλυτική απαρίθµηση και αντιστοίχιση, µε την κατά περίπτωση απαιτούµενη εξειδίκευση, των δραστηριοτήτων Μηχανικής ανά ειδικότητα βάσει αποδιδόµενων επαγγελµατικών δικαιωµάτων και η διαδικασία άσκησής τους.

   

  5. Με απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστήνεται και συγκροτείται εννεαµελής Επιτροπή εκπόνησης σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγατος της προηγούµενης παραγράφου. Με την ίδια ή όµοια απόφαση και εντός της ίδιας προθεσµίας συστήνονται και συγκροτούνται δεκατρείς (13) τριµελείς οµάδες έργου, µία ανά ειδικότητα, που υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής του προηγούµενου εδαφίου του παρόντος, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του παρόντος.

   

  6. Η εννεαµελής Επιτροπή της προηγούµενης παραγράφου συγκροτείται από τακτικά µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη και αποτελείται από: α) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), β) δύο (2) µέλη της οµάδας έργου της παραγράφου 7 του παρόντος, εκ των οποίων ένας (1) εκπρόσωπος του συλλόγου διπλωµατούχων µηχανικών και ένας (1) εκπρόσωπος των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της αντίστοιχης ειδικότητας της οποίας το αντικείµενο επεξεργάζεται, γ) τέσσερις (4) εκπροσώπους των συναρµοδίων Υπουργείων της παραγράφου 4, δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού και ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συµµετέχει άνευ ψήφου εκπρόσωπος από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Σε περίπτωση που οι φορείς της περίπτωσης β΄ δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους εντός χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σχετική πρόσκληση, η Επιτροπή συµπληρώνεται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρµόδιους Υπουργούς.

   

  Έργο της Επιτροπής είναι η εκπόνηση και υποβολή προς τους συναρµόδιους Υπουργούς σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 4. Για την υλοποίηση του έργου της λαµβάνει υπόψη τα πορίσµατα των οµάδων έργου της παραγράφου 7 του παρόντος ή, σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής τους, λαµβάνει υπόψη της, µεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οµάδων έργου, την επιστηµονική περιοχή, τα επαγγελµατικά περιγράµµατα, τη διεθνή εµπειρία και τα προγράµµατα σπουδών.

   

  Η Επιτροπή υποχρεούται να παραδώσει το σχέδιο πρότασης στους συναρµόδιους Υπουργούς εντός πέντε (5) µηνών από τη συγκρότησή της. Η Επιτροπή εκκινεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου της, άµεσα από τη συγκρότησή της, παράλληλα µε τις εργασίες των Οµάδων Έργου. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε τόπο και χώρο που ορίζεται από τον εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, που εκτελεί χρέη Προέδρου. Η σύνθεσή της µεταβάλλεται ως προς τη συµµετοχή των µελών της οµάδας έργου ανάλογα µε την ειδικότητα, το αντικείµενο της οποίας συζητείται. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της πέντε (5) από τα εννέα (9) µέλη της εκ των οποίων υποχρεωτικά πρέπει να παρίστανται δύο (2) µέλη από τα τέσσερα (4) συναρµόδια Υπουργεία της παραγράφου 4 και ένα (1) µέλος από τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού. Στην Επιτροπή συµµετέχουν ως παρατηρητές οι Συντονιστές των λοιπών οµάδων έργου.

   

  Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η Επιτροπή δεν υποβάλλει το σχέδιο πρότασής της ή αυτό είναι ελλιπές ως προς µία ή περισσότερες ειδικότητες εντός της ταχθείσας προθεσµίας, το προεδρικό διάταγµα της προηγούµενης παραγράφου εκδίδεται υποχρεωτικά µε πρόταση των συναρµόδιων Υπουργών της παραγράφου 4, για την οποία λαµβάνονται υπόψη, µεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής της παρούσας παραγράφου, τα πορίσµατα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οµάδων έργου της παραγράφου 7 του παρόντος, άλλως σε περίπτωση έλλειψης πρακτικών, πορισµάτων για µία ή περισσότερες ειδικότητες, λαµβάνεται υπόψη η επιστηµονική περιοχή, τα επαγγελµατικά περιγράµµατα, η διεθνής εµπειρία και τα προγράµµατα σπουδών.

   

  7. Οι δεκατρείς (13), ανά ειδικότητα, τριµελείς οµάδες έργου της παραγράφου 4, υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής της προηγούµενης παραγράφου και συγκεκριµένα οφείλουν εντός δύο (2) µηνών από τη συγκρότησή τους να υποβάλουν προς την Επιτροπή ανά ειδικότητα πόρισµα µη δεσµευτικού χαρακτήρα για τα θέµατα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 4, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή θα συντάξει για όλες τις ειδικότητες το σχέδιο πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 4.

   

  Καθεµία τριµελής Οµάδα Έργου εκ των 13 ανά ειδικότητα συγκροτείται µε τακτικά και ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη και αποτελείται από: α) δύο (2) εκπροσώπους των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, εκπροσωπώντας το σύνολο των ιδρυµάτων της ειδικότητας και β) έναν (1) εκπρόσωπο από το σύλλογο διπλωµατούχων µηχανικών της αντίστοιχης ειδικότητας. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο ένας εκ των εκπροσώπων των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

   

  Σε περίπτωση που οι φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους στην αντίστοιχη οµάδα έργου εντός χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σχετική πρόσκληση, οι οµάδες έργου συµπληρώνονται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρµόδιους Υπουργούς.

   

  Η µη υποβολή πορίσµατος από τις Οµάδες Έργου εντός της δίµηνης προθεσµίας δεν κωλύει την Επιτροπή να υποβάλει το σχέδιο πρότασής της άνευ αυτών. Η επιτροπή λαµβάνει υπόψη, εφόσον υπάρχουν και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οµάδων έργου.

   

  8. Τα Υπουργεία Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας διασφαλίζουν τη στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής και των οµάδων έργου µέσω της παροχής της αναγκαίας υποδοµής, γραµµατειακής και νοµικής υποστήριξης.

   

  9. Σε περίπτωση αναγνώρισης νέων ειδικοτήτων από το ΤΕΕ ο καθορισµός επαγγελµατικών δικαιωµάτων επί της άσκησης των δραστηριοτήτων Μηχανικής γίνεται µε πρωτοβουλία του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος εντός των ως άνω προθεσµιών.

   

  10. Από την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 4663/1930 (Α΄ 149) «Περί εξασκήσεως του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου». Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µε την παράλληλη τήρηση της αρχής της επαγγελµατικής ελευθερίας του άρθρου 1 του ν. 3919/2011.

   

  Β. Η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου Α5 εκδίδεται εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος.

   

  Πηγή: http://www.b2green.gr/el/post/40959/to-teliko-psifisthen-keimeno-gia-ti-rythmisi-epangelmatos-michanikou
  User Feedback


  Λέτε να προχωρήσει ή θα κοπεί πάλι εν μέσω διαφωνιών??

  Τώρα που το ψήφισε και η αντιπολίτευση, σε περίπτωση εκλογών θεωρώ πως δεν θα θελήσει να το καταργήσει όπως προμηνύει για άλλα πολλά (βλ. τηλεοπτ. αδειες!)...

  Γιατι αν το καταργήσει, ξανά μανά τα ιδια και μας βλέπω να γυρνάμε όχι στο 1930 αλλά στο 1453!

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Στην παράγραφο 10 αναφέρει:''10. Από την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 4663/1930 (Α΄ 149) «Περί εξασκήσεως του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου». Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µε την παράλληλη τήρηση της αρχής της επαγγελµατικής ελευθερίας του άρθρου 1 του ν. 3919/2011.''

   

  Ας πούμε ότι παίρνει ΦΕΚ αύριο μεθαύριο. Μέχρι την έκδοση των νέων ΠΔ και την παράλληλη κατάργηση του νόμου του 1930 τι καθεστώς επικρατεί? Ανομία? Ή υπάρχει ειδική διάταξη που να το προβλέπει, όπως έγινε με τους Εν. ΕΠιθ για 3μηνη παράταση του ισχύοντος καθεστώτος.

   

  Ξέρει κανείς εκ των έσω κάτι?

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Στην παράγραφο 10 αναφέρει:''10. Από την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 4663/1930 (Α΄ 149) «Περί εξασκήσεως του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου». Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µε την παράλληλη τήρηση της αρχής της επαγγελµατικής ελευθερίας του άρθρου 1 του ν. 3919/2011.''

   

  Ας πούμε ότι παίρνει ΦΕΚ αύριο μεθαύριο. Μέχρι την έκδοση των νέων ΠΔ και την παράλληλη κατάργηση του νόμου του 1930 τι καθεστώς επικρατεί? Ανομία? Ή υπάρχει ειδική διάταξη που να το προβλέπει, όπως έγινε με τους Εν. ΕΠιθ για 3μηνη παράταση του ισχύοντος καθεστώτος.

   

  Ξέρει κανείς εκ των έσω κάτι?

   

  Θα επανέλθουν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 & 5 του ν. 4663/1930 όπως ίσχυαν μέχρι 31/12/2014. Το γράφω με επιφύλαξη.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Δεν το διαβάζετε σωστά.

  Δε θα αλλάξει τίποτε μέχρι τη δημοσίευση του ΠΔ της παρ.4.

  Όταν βγει θα καταργηθεί και ο νόμος του 1930. Μέχρι τότε ισχύει ...

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  β. ως «επιστηµονική περιοχή» νοείται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλωµατούχου Μηχανικού, όπως αυτό προσδιορίζεται από το οικείο νοµοθετικό πλαίσιο ή/και το κανονιστικό πλαίσιο της αντίστοιχης σχολής ή τµήµατος Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής. Για την περίπτωση ισότιµης σχολής της αλλοδαπής ως γνωστικό αντικείµενο νοείται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλωµατούχου Μηχανικού, όπως αυτό προκύπτει από το πρόγραµµα σπουδών της·

   

  προβληματίζομαι

  1) στο "ή/και" για τις ημεδαπές, σε περίπτωση που το νομοθετικό πλαίσιο δεν ταυτίζεται με το κανονιστικό πλαίσιο, ως προς με το τι γνώσεις αποκτά κάποιος στις ημεδαπές,

  2) στις ισότιμες αλλοδαπές το γνωστικό αντικείμενο προκύπτει αποκλειστικά από το πρόγραμμα σπουδών

  επίσης με προβληματίζει τι θα γίνει με τις "κάθε-τρεις-και-λίγο" πιστοποιήσεις, αν δηλαδή μέσα στις ικανότητες που αποκτούμε με τα πτυχία, περιλαμβάνεται η ικανότητα να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην επιστήμη μας ή τα πτυχία μας θα λήγουν πάλι σε 5-6 χρόνια από κτήσεως του πτυχίου...

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  παραθέτω την απόφαση του ΔΣ ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής επί του θέματος που αποκαλύπτει αρκετές πτυχές του ως άνω Νόμου

   

   Απόφαση ΔΣ ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής

  29.11.2019
  Διάλυση του επαγγέλματος του μηχανικού: μια ακόμα εκδοχή.

  Στις 24/11 ψηφίστηκε από σύσσωμη την Βουλή, δυστυχώς με ευρεία πλειοψηφία, μια ακόμα εκδοχή της διάλυσης του επαγγέλματος των μηχανικών. Προηγήθηκε η κατάθεση και εκκρεμεί η ψήφιση του ν/σ για τα μητρώα των μηχανικών και των τεχνικών έργων, που συντάχθηκε από τις τεχνικές εταιρείες με την συνεπικουρία του ΤΕΕ, με στόχο την βίαια διάλυση των μικρών γραφείων και την εγκατάλειψη των νέων διπλωματούχων με μηδενικά επαγγελματικά δικαιώματα, για τέσσερα χρόνια τουλάχιστον  από την λήψη διπλώματος.

  Με την «ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού», αυτό που δεν κατάφερε ο πρόεδρος του ΤΕΕ το 2014, το εκτέλεσε πλέον ως υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ. Πρόκειται για τη διάλυση του επαγγέλματος όχι μόνον των αρχιτεκτόνων, των πολιτικών και των τοπογράφων μηχανικών, όπως προέβλεπε ο ν4254/14, αλλά για το σύνολο των ειδικοτήτων των μηχανικών, οι οποίες προσαυξήθηκαν επ ευκαιρία κατά τέσσερεις. Η μεθόδευση εκείνη του ΤΕΕ προσέκρουσε στην άρνηση, των αρχιτεκτόνων στην αρχή  και άλλων που ακολούθησαν, να συνυπογράψουν την διάλυση του επαγγέλματός τους κατ’ επιταγήν των διεθνώς αμφισβητούμενων σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών, των τριών μνημονίων, καθώς και των σημερινών εκβιασμών για την δεύτερη αξιολόγηση.

  Η επιλογή της στιγμής.
  Ενώ από την αρχή της φετινής χρονιάς είχε προδιαγραφεί το ναυάγιο εκείνης της μεθόδευσης του ΤΕΕ, δεν είναι τυχαίο ότι η απευθείας προσφυγή στο μη συναινετικό, αντικοινωνικό νομοθέτημα, έγινε γνωστή αμέσως μόλις παρήλθαν οι εκλογές του ΤΕΕ. Ο χρόνος και ο τρόπος που επελέγη να έλθει στη Βουλή η «ρύθμιση επαγγέλματος μηχανικού», ως άρθρο στο ν/σ «για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων» και με την «διαδικασία του επείγοντος», είναι αποκαλυπτικός του μεγέθους της ενοχής αυτών που προετοίμασαν αυτή την εξέλιξη, εξαρχής προδιαγεγραμμένη για την σημερινή Βουλή και για την σημερινή Κυβέρνηση.

  Υπουργοί για όλες τις δουλειές.
  Η ψηφισμένη διάταξη δεν παραλείπει τυχαία την σύμφωνη γνώμη των μηχανικών (όπως προέβλεπε ο ατυχής ν 4254/14, υποπαράγραφος ΙΓ.12). Έχει προδιαγεγραμμένη την άρνησή τους: γι αυτό λαμβάνει τις σχετικές πρόνοιες, για την πάση θυσία εφαρμογή της.

   Πρόνοια 1η: Οι «εκπρόσωποι» των μηχανικών ορίζονται από τους «αρμόδιους υπουργούς».
  Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Α.6 του Άρθρου 29, σε περίπτωση που [...] [εκπρόσωποι Συλλόγων είτε ΑΕΙ] δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους εντός χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σχετική πρόσκληση, η Επιτροπή συµπληρώνεται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρµόδιους Υπουργούς.

  Πρόνοια 2η: «Πρακτικά», «επιστημονικές περιοχές», «επαγγελματικά περιγράμματα», «διεθνής εμπειρία» και «προγράμματα σπουδών» αντί για «πορίσματα».

  Με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου Α.6 του Άρθρου 29, για την υλοποίηση του έργου της [εισηγητική Επιτροπή για το ΠΔ εφαρμογής του νόμου] λαµβάνει υπόψη τα πορίσµατα των οµάδων έργου [...] ή, σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής τους, λαµβάνει υπόψη της, µεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οµάδων έργου, την επιστηµονική περιοχή, τα επαγγελµατικά περιγράµµατα, τη διεθνή εµπειρία και τα προγράµµατα σπουδών.

  Πρόνοια 3η: Υπουργοί αντί εισηγητικής Επιτροπής.
  Με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου Α.6 του Άρθρου 29, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η [εισηγητική] Επιτροπή δεν υποβάλλει το σχέδιο πρότασής της ή αυτό είναι ελλιπές ως προς µία ή περισσότερες ειδικότητες εντός της ταχθείσας προθεσµίας, το προεδρικό διάταγµα [...] εκδίδεται υποχρεωτικά µε πρόταση των συναρµόδιων Υπουργών.

  Σε μια 9μελή Επιτροπή που τα 4 μέλη της είναι εκπρόσωποι Υπουργείων, 1 της ΓΓ Συντονισμού και 1 της Επιτροπής Ανταγωνισμού και μόνο 3 ενδεχόμενοι εκπρόσωποι μηχανικών, οι νομοθέτες παραμένουν αμφίβολοι και ανασφαλείς. Σε έσχατη περίπτωση, αναθέτουν την σύνταξη του ΠΔ στους... ίδιους τους υπουργούς! Στο ίδιο εδάφιο, τους απαριθμούν και τα εφόδια για να διεκπεραιώσουν το έργο τους. Πρόκειται και πάλι για προκαταρκτικά «πορίσματα», «πρακτικά», «επιστημονικές περιοχές», «επαγγελματικά περιγράμματα», «διεθνή εμπειρία» και «προγράμματα σπουδών».

  Οι σημερινοί υπουργοί, που κατά την ψηφισμένη διάταξη αναλαμβάνουν πλέον αυτοπροσώπως (!) να διαχειριστούν το σύνολο τέτοιων «εφοδίων», δικαίως εισπράττουν την αναγνώριση αυτών τους των προσπαθειών  από τους «δανειστές»...

  Θα μας βρουν απέναντι
  Για την βλάβη όμως που προκαλούν στον πολιτισμό της χώρας, στο δημόσιο συμφέρον και το επάγγελμά μας, με την εκδήλωση αυτού του πρωτόγνωρου αυταρχισμού, θα μας βρουν αργά ή γρήγορα απέναντι και ενωμένους, τους εργαζόμενους αρχιτέκτονες, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους μηχανικούς, όλων των ειδικοτήτων.

   

  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
  1.      Απόφαση ΓΣ ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής.
  2.      Απόφαση Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ.
  3.      Απόφαση ΔΣ ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ.
  4.      Κοινή Δήλωση Προέδρου ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, Κοσμήτορος Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ, Εκπροσώπου ΕΕΕΑΜ ΤΕΕ.


  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Αντώνης Μαούνης
   
  Η Γεν. Γραμματέας του ΣΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Ελένη Βαφειάδου

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites


  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • Similar Content

  • By Engineer
   Θα περιλαμβάνεται στο πακέτο θεσμικών μέτρων που ετοιμάζουν στο υπουργείο Υποδομών. Στόχος να περιοριστούν οι παράλογες εκπτώσεις και να παραδίδονται ποιοτικά έργα.
   Η επίβλεψη δημόσιων έργων και μελετών και από πιστοποιημένες ιδιωτικές εταιρείες που θα επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια, μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τη γενική εποπτεία και ευθύνη του οποίου θα έχει το υπουργείο Υποδομών, περιλαμβάνεται στο πακέτο των θεσμικών αλλαγών που θα καταθέσει στις αρχές του νέου έτους το υπουργείο Υποδομών. Το πακέτο θα περιλαμβάνει θεσμικές αλλαγές, ώστε να σταματήσει ο φαύλος κύκλος των υψηλών εκπτώσεων στα δημόσια έργα, που ενίοτε φτάνουν το 70%-80% του προϋπολογισμού.
   Εξαιτίας των παράλογων εκπτώσεων έχει δημιουργηθεί ένα σπιράλ καταστροφής στον κατασκευαστικό κλάδο αφού οι υγιείς επιχειρήσεις βλέπουν θρασείς ανταγωνιστές τους να παίρνουν τα λιγοστά δημόσια έργα με παράλογα υψηλές εκπτώσεις. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τις τρύπες του θεσμικού πλαισίου και τις αδυναμίες των κρατικών υπηρεσιών, διεκδικούν αυξήσεις του κόστους. Ετσι ένα έργο που δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό ένα εκατ. ευρώ, ανατίθεται με έκπτωση 60% (δηλαδή με κόστος 400.000 ευρώ) και τελικά μπορεί να κοστίσει 1,2 ή 1,5 εκατ. ευρώ!
   Η ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και μελέτες, υπό αυστηρό θεσμικό πλαίσιο παρακολούθησης, αποτελεί μία από τις προεκλογικές εξαγγελίες της ΝΔ και του τότε τομεάρχη Υποδομών (και σήμερα υπουργού) Κώστα Καραμανλή. Θα λειτουργήσει συμπληρωματικά σε άλλες πρωτοβουλίες όπως η επικαιροποίηση των τιμολογίων και των προδιαγραφών κ.ά.
   Η είσοδος ιδιωτών στην επίβλεψη των έργων (για να μην παραδίδονται στην κατάσταση που βλέπουν σήμερα οι δημότες σε πολλά έργα των ΟΤΑ) και των μελετών (ώστε το κόστος και οι προδιαγραφές να βρίσκονται πιο κοντά στην πραγματικότητα...) θεωρείται πως θα αντιμετωπίσει και ένα άλλο πρόβλημα. Την αδυναμία των τεχνικών υπηρεσιών τόσο των ΟΤΑ όσο και διάφορων οργανισμών του δημοσίου, να προετοιμάσουν (με τις απαραίτητες μελέτες) και στη συνέχεια να επιβλέψουν την κατασκευή ενός δημόσιου έργου. Μέσω της συνεργασίας με ιδιώτες θα αναβαθμιστούν οι τεχνικές υπηρεσίες του δημοσίου, εκτιμούν όσοι προτείνουν το συγκεκριμένο μέτρο.
   Σήμερα, παρά το βουνό νομοθετημάτων ώστε να παράγονται ποιοτικά έργα, η κατάσταση είναι δυσάρεστη σε όλα τα επίπεδα. Από το τελικό κόστος ενός έργου μέχρι το χρονοδιάγραμμα και την ποιότητα. Στελέχη όπως ο πρώην γενικός γραμματέας Υποδομών Γ. Οικονομίδης υποστηρίζουν εδώ και χρόνια πως απαιτείται «νέα στρατηγική για τις Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες», οι οποίες πρέπει «να καθορίζουν τους κανόνες και τις προδιαγραφές, να τηρούν τις βάσεις δεδομένων και τα Μητρώα, να διενεργούν ελέγχους και να εποπτεύουν την τήρηση των κανόνων».
   Στη νέα στρατηγική, οι Δημόσιες Τεχνικές Επιτελικές Υπηρεσίες θα πρέπει, πρώτον, να «προβαίνουν στον στρατηγικό σχεδιασμό και διαχείριση των έργων με τη βοήθεια τεχνικών συμβούλων». Δεύτερον, «να προκηρύσσουν μελέτες και να δημοπρατούν έργα υποστηριζόμενες από "τρίτους" όπως ελεγκτές μελετών, τεχνικούς συμβούλους που παρέχουν τεχνική υποστήριξη και διενεργούν εποπτεία κατασκευών (Construction managers), διαπιστευμένους φορείς Επιθεώρησης/ Πιστοποίησης και Διαπιστευμένα Eργαστήρια Δοκιμών» και τρίτον, «να εποπτεύουν, ως project managers, την τήρηση των κανόνων και των προδιαγραφών».
   Ετσι θα υπάρχει «σοβαρή διευθύνουσα υπηρεσία με υποστήριξη συμβούλων, σοβαρή εποπτεία κατασκευής με την υποστήριξη construction managers και διαρκή παρουσία και συμμετοχή του μελετητή στην εξέλιξη και πορεία της κατασκευής, ικανή μελετητική ωριμότητα με σοβαρό έλεγχο της παραδιδόμενης μελέτης και διενέργεια σοβαρών ελέγχων». Επιπλέον, «καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της μελέτης καθώς και κατά την παραλαβή της από τις αναθέτουσες αρχές θα διενεργείται έλεγχος σε όλα τα στάδια της μελέτης από ελεγκτή μελέτης».
   Φώτης Κόλλιας

   View full είδηση
  • By Engineer
   Θα περιλαμβάνεται στο πακέτο θεσμικών μέτρων που ετοιμάζουν στο υπουργείο Υποδομών. Στόχος να περιοριστούν οι παράλογες εκπτώσεις και να παραδίδονται ποιοτικά έργα.
   Η επίβλεψη δημόσιων έργων και μελετών και από πιστοποιημένες ιδιωτικές εταιρείες που θα επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια, μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τη γενική εποπτεία και ευθύνη του οποίου θα έχει το υπουργείο Υποδομών, περιλαμβάνεται στο πακέτο των θεσμικών αλλαγών που θα καταθέσει στις αρχές του νέου έτους το υπουργείο Υποδομών. Το πακέτο θα περιλαμβάνει θεσμικές αλλαγές, ώστε να σταματήσει ο φαύλος κύκλος των υψηλών εκπτώσεων στα δημόσια έργα, που ενίοτε φτάνουν το 70%-80% του προϋπολογισμού.
   Εξαιτίας των παράλογων εκπτώσεων έχει δημιουργηθεί ένα σπιράλ καταστροφής στον κατασκευαστικό κλάδο αφού οι υγιείς επιχειρήσεις βλέπουν θρασείς ανταγωνιστές τους να παίρνουν τα λιγοστά δημόσια έργα με παράλογα υψηλές εκπτώσεις. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τις τρύπες του θεσμικού πλαισίου και τις αδυναμίες των κρατικών υπηρεσιών, διεκδικούν αυξήσεις του κόστους. Ετσι ένα έργο που δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό ένα εκατ. ευρώ, ανατίθεται με έκπτωση 60% (δηλαδή με κόστος 400.000 ευρώ) και τελικά μπορεί να κοστίσει 1,2 ή 1,5 εκατ. ευρώ!
   Η ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και μελέτες, υπό αυστηρό θεσμικό πλαίσιο παρακολούθησης, αποτελεί μία από τις προεκλογικές εξαγγελίες της ΝΔ και του τότε τομεάρχη Υποδομών (και σήμερα υπουργού) Κώστα Καραμανλή. Θα λειτουργήσει συμπληρωματικά σε άλλες πρωτοβουλίες όπως η επικαιροποίηση των τιμολογίων και των προδιαγραφών κ.ά.
   Η είσοδος ιδιωτών στην επίβλεψη των έργων (για να μην παραδίδονται στην κατάσταση που βλέπουν σήμερα οι δημότες σε πολλά έργα των ΟΤΑ) και των μελετών (ώστε το κόστος και οι προδιαγραφές να βρίσκονται πιο κοντά στην πραγματικότητα...) θεωρείται πως θα αντιμετωπίσει και ένα άλλο πρόβλημα. Την αδυναμία των τεχνικών υπηρεσιών τόσο των ΟΤΑ όσο και διάφορων οργανισμών του δημοσίου, να προετοιμάσουν (με τις απαραίτητες μελέτες) και στη συνέχεια να επιβλέψουν την κατασκευή ενός δημόσιου έργου. Μέσω της συνεργασίας με ιδιώτες θα αναβαθμιστούν οι τεχνικές υπηρεσίες του δημοσίου, εκτιμούν όσοι προτείνουν το συγκεκριμένο μέτρο.
   Σήμερα, παρά το βουνό νομοθετημάτων ώστε να παράγονται ποιοτικά έργα, η κατάσταση είναι δυσάρεστη σε όλα τα επίπεδα. Από το τελικό κόστος ενός έργου μέχρι το χρονοδιάγραμμα και την ποιότητα. Στελέχη όπως ο πρώην γενικός γραμματέας Υποδομών Γ. Οικονομίδης υποστηρίζουν εδώ και χρόνια πως απαιτείται «νέα στρατηγική για τις Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες», οι οποίες πρέπει «να καθορίζουν τους κανόνες και τις προδιαγραφές, να τηρούν τις βάσεις δεδομένων και τα Μητρώα, να διενεργούν ελέγχους και να εποπτεύουν την τήρηση των κανόνων».
   Στη νέα στρατηγική, οι Δημόσιες Τεχνικές Επιτελικές Υπηρεσίες θα πρέπει, πρώτον, να «προβαίνουν στον στρατηγικό σχεδιασμό και διαχείριση των έργων με τη βοήθεια τεχνικών συμβούλων». Δεύτερον, «να προκηρύσσουν μελέτες και να δημοπρατούν έργα υποστηριζόμενες από "τρίτους" όπως ελεγκτές μελετών, τεχνικούς συμβούλους που παρέχουν τεχνική υποστήριξη και διενεργούν εποπτεία κατασκευών (Construction managers), διαπιστευμένους φορείς Επιθεώρησης/ Πιστοποίησης και Διαπιστευμένα Eργαστήρια Δοκιμών» και τρίτον, «να εποπτεύουν, ως project managers, την τήρηση των κανόνων και των προδιαγραφών».
   Ετσι θα υπάρχει «σοβαρή διευθύνουσα υπηρεσία με υποστήριξη συμβούλων, σοβαρή εποπτεία κατασκευής με την υποστήριξη construction managers και διαρκή παρουσία και συμμετοχή του μελετητή στην εξέλιξη και πορεία της κατασκευής, ικανή μελετητική ωριμότητα με σοβαρό έλεγχο της παραδιδόμενης μελέτης και διενέργεια σοβαρών ελέγχων». Επιπλέον, «καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της μελέτης καθώς και κατά την παραλαβή της από τις αναθέτουσες αρχές θα διενεργείται έλεγχος σε όλα τα στάδια της μελέτης από ελεγκτή μελέτης».
   Φώτης Κόλλιας
  • By Engineer
   Στον επανυπολογισμό των εφάπαξ που έχουν δοθεί σε 2.000 μηχανικούς και είναι αυξημένα σε σχέση με αυτά που έπρεπε να πάρουν προχωράει το ΕΤΕΑΕΠ.
   Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες αυτή την στιγμή στο πρώην Ταμείο Πρόνοιας των Μηχανικών και Εργοληπτών εκκρεμούν 2.000 εφάπαξ καθώς δεν έχει βγει ακόμη η σχετική εγκυκλιος ενώ θα επανεξεταστούν τα ποσά των 2.000 εφάπαξ που δόθηκαν με την εγκύκλιο της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας η οποία ακυρώθηκε από την νυν ηγεσία του υπουργείου Εργασίας καθώς δεν είχε καμία νομική βάση.
   Συγκεκριμένα αυτή την στιγμή για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων δεν υπάρχει τρόπος υπολογισμού των ποσών, καθώς ακυρώθηκε η μέθοδος που προέβλεπε η εφαρμοστική εγκύκλιο της προηγούμενης κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Νότη Μηταράκη η εγκύκλιος έδινε την δυνατότητα στους συγκεκριμένους επαγγελματίες να λαμβάνουν μεγαλύτερο ποσό εφάπαξ από το προβλεπόμενο, χωρίς καμιά νομική βάση. Το ΕΤΕΑΕΠ θα πρέπει να επανυπολογίσει περίπου 2.000 παροχές που δόθηκαν αυξημένα και στη συνέχεια να προχωρήσει στην αποπληρωμή επιπλέον 2.000 εφάπαξ.
   Ωστόσο, μέχρι σήμερα εκκρεμεί η έκδοση νέας εγκυκλίου. Συγκεκριμένα, όπως έχει τονίσει ο κ. Μηταράκης, με το Νόμο Κατρούγκαλου, καθορίστηκε ένας ενιαίος τρόπος για τον υπολογισμό των εφάπαξ, τόσο των μισθωτών όσο και των επαγγελματιών.
   Την ίδια στιγμή όμως με μια εγκύκλιος καθορίστηκε μια διαφορετική φόρμουλα για τον υπολογισμό των εφάπαξ των μηχανικών του ταμείου Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών, με συνέπεια αυτοί οι επαγγελματίες να πάρουν αρκετά μεγαλύτερο ποσό εφάπαξ από το προβλεπόμενο, χωρίς καμιά νομική βάση.
   Τι όριζε η επίμαχη εγκύκλιος
   Υψηλότερα εφάπαξ σε σύγκριση με τα ποσά που θα έπαιρναν με βάση το νόμο 4387/2016 πληρώθηκαν σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ, με εγκύκλιο της προηγούμενης ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας, την οποία ανακάλεσε με απόφαση που υπέγραψε στις 2 Αυγούστου ο νέος υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Νότης Μηταράκης.
   Το σχετικό έγγραφο του υφυπουργού ήρθε μετά τις παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη (20/4/2019) και τις ενστάσεις του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (25/6/2019), τις οποίες γνώριζε και η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου, αλλά τις αγνόησε.
   Οι ενστάσεις είχαν να κάνουν με το ότι ο νόμος παρακάμφθηκε και αλλοιώθηκε με απλή εγκύκλιο που ευνοούσε μερίδα ασφαλισμένων ενώ θα έπρεπε οι όποιες αλλαγές να γίνουν με νέα -τροποποιητική- διάταξη νόμου που να ισχύει για όλους.
   Αρνητική, μάλιστα, στην αλλαγή νόμου με εγκύκλιο ήταν και η εισήγηση που είχε κάνει η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου, η οποία δεν εισακούστηκε. Η εγκύκλιος (με ΑΔΑ ΩΙΙ0465Θ1Ω-6ΦΣ και ημερομηνία 13.3.2018), την οποία είχε υπογράψει ο πρώην υφυπουργός Τάσος Πετρόπουλος, μετέβαλε τον κανόνα του άρθρου 35 παρ. 4 του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) και εισήγαγε ειδικά για τους πριν από το 1993 ασφαλισμένους του πρώην ΤΣΜΕΔΕ έναν διαφορετικό τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ, που οδηγούσε σε ποσά κατά πολύ υψηλότερα έναντι των μετά το 1993 ασφαλισμένων του ίδιου φορέα.
   Το αποτέλεσμα ήταν να πληρωθούν υψηλά εφάπαξ σε συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων (με εισφορές πριν από το 1993 στον κλάδο Πρόνοιας του ΤΣΜΕΔΕ) ενώ την ίδια στιγμή για τους μετά το 1993 ισχύουν οι περιορισμοί του νόμου που «κουρεύει» σημαντικά το εφάπαξ. Στην πράξη, οι πριν από το 1993 έχουν διαφορετικό υπολογισμό από τους μετά το 1993 ασφαλισμένους στον ίδιο φορέα. Η αλλαγή αυτή έγινε γιατί οι μηχανικοί είχαν διαφορετικά καθεστώτα εισφορών από το 1979 ως το 2006 και από το 2007 και μετά. Όμως, τελικά, όπως αποδείχθηκε, η εφαρμογή της εγκυκλίου δημιούργησε και νέες στρεβλώσεις καθώς προέκυψαν μικρότερα εφάπαξ για ορισμένους ασφαλισμένους σε σύγκριση με αυτά που θα είχαν αν τελικώς εφαρμοζόταν ο νόμος.

   View full είδηση
  • By Engineer
   Στον επανυπολογισμό των εφάπαξ που έχουν δοθεί σε 2.000 μηχανικούς και είναι αυξημένα σε σχέση με αυτά που έπρεπε να πάρουν προχωράει το ΕΤΕΑΕΠ.
   Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες αυτή την στιγμή στο πρώην Ταμείο Πρόνοιας των Μηχανικών και Εργοληπτών εκκρεμούν 2.000 εφάπαξ καθώς δεν έχει βγει ακόμη η σχετική εγκυκλιος ενώ θα επανεξεταστούν τα ποσά των 2.000 εφάπαξ που δόθηκαν με την εγκύκλιο της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας η οποία ακυρώθηκε από την νυν ηγεσία του υπουργείου Εργασίας καθώς δεν είχε καμία νομική βάση.
   Συγκεκριμένα αυτή την στιγμή για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων δεν υπάρχει τρόπος υπολογισμού των ποσών, καθώς ακυρώθηκε η μέθοδος που προέβλεπε η εφαρμοστική εγκύκλιο της προηγούμενης κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Νότη Μηταράκη η εγκύκλιος έδινε την δυνατότητα στους συγκεκριμένους επαγγελματίες να λαμβάνουν μεγαλύτερο ποσό εφάπαξ από το προβλεπόμενο, χωρίς καμιά νομική βάση. Το ΕΤΕΑΕΠ θα πρέπει να επανυπολογίσει περίπου 2.000 παροχές που δόθηκαν αυξημένα και στη συνέχεια να προχωρήσει στην αποπληρωμή επιπλέον 2.000 εφάπαξ.
   Ωστόσο, μέχρι σήμερα εκκρεμεί η έκδοση νέας εγκυκλίου. Συγκεκριμένα, όπως έχει τονίσει ο κ. Μηταράκης, με το Νόμο Κατρούγκαλου, καθορίστηκε ένας ενιαίος τρόπος για τον υπολογισμό των εφάπαξ, τόσο των μισθωτών όσο και των επαγγελματιών.
   Την ίδια στιγμή όμως με μια εγκύκλιος καθορίστηκε μια διαφορετική φόρμουλα για τον υπολογισμό των εφάπαξ των μηχανικών του ταμείου Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών, με συνέπεια αυτοί οι επαγγελματίες να πάρουν αρκετά μεγαλύτερο ποσό εφάπαξ από το προβλεπόμενο, χωρίς καμιά νομική βάση.
   Τι όριζε η επίμαχη εγκύκλιος
   Υψηλότερα εφάπαξ σε σύγκριση με τα ποσά που θα έπαιρναν με βάση το νόμο 4387/2016 πληρώθηκαν σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ, με εγκύκλιο της προηγούμενης ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας, την οποία ανακάλεσε με απόφαση που υπέγραψε στις 2 Αυγούστου ο νέος υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Νότης Μηταράκης.
   Το σχετικό έγγραφο του υφυπουργού ήρθε μετά τις παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη (20/4/2019) και τις ενστάσεις του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (25/6/2019), τις οποίες γνώριζε και η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου, αλλά τις αγνόησε.
   Οι ενστάσεις είχαν να κάνουν με το ότι ο νόμος παρακάμφθηκε και αλλοιώθηκε με απλή εγκύκλιο που ευνοούσε μερίδα ασφαλισμένων ενώ θα έπρεπε οι όποιες αλλαγές να γίνουν με νέα -τροποποιητική- διάταξη νόμου που να ισχύει για όλους.
   Αρνητική, μάλιστα, στην αλλαγή νόμου με εγκύκλιο ήταν και η εισήγηση που είχε κάνει η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου, η οποία δεν εισακούστηκε. Η εγκύκλιος (με ΑΔΑ ΩΙΙ0465Θ1Ω-6ΦΣ και ημερομηνία 13.3.2018), την οποία είχε υπογράψει ο πρώην υφυπουργός Τάσος Πετρόπουλος, μετέβαλε τον κανόνα του άρθρου 35 παρ. 4 του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) και εισήγαγε ειδικά για τους πριν από το 1993 ασφαλισμένους του πρώην ΤΣΜΕΔΕ έναν διαφορετικό τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ, που οδηγούσε σε ποσά κατά πολύ υψηλότερα έναντι των μετά το 1993 ασφαλισμένων του ίδιου φορέα.
   Το αποτέλεσμα ήταν να πληρωθούν υψηλά εφάπαξ σε συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων (με εισφορές πριν από το 1993 στον κλάδο Πρόνοιας του ΤΣΜΕΔΕ) ενώ την ίδια στιγμή για τους μετά το 1993 ισχύουν οι περιορισμοί του νόμου που «κουρεύει» σημαντικά το εφάπαξ. Στην πράξη, οι πριν από το 1993 έχουν διαφορετικό υπολογισμό από τους μετά το 1993 ασφαλισμένους στον ίδιο φορέα. Η αλλαγή αυτή έγινε γιατί οι μηχανικοί είχαν διαφορετικά καθεστώτα εισφορών από το 1979 ως το 2006 και από το 2007 και μετά. Όμως, τελικά, όπως αποδείχθηκε, η εφαρμογή της εγκυκλίου δημιούργησε και νέες στρεβλώσεις καθώς προέκυψαν μικρότερα εφάπαξ για ορισμένους ασφαλισμένους σε σύγκριση με αυτά που θα είχαν αν τελικώς εφαρμοζόταν ο νόμος.
  • By Engineer
   Αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων προβλέπει το 20% των εργοδοτών για το διάστημα Οκτωβρίου Δεκεμβρίου σύμφωνα με την έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup
    
   Στον αντίποδα το 8% να προβλέπει μείωση και το 70% να μην αναμένει κάποια αλλαγή
   Οι καλύτερες προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται στο εμπόριο, χονδρικό και λιανικό, τον Ηλεκτρισμό, Φυσικό Αέριο και Ύδρευση αλλά και τις Κατασκευές.
    
   Προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται επίσης  στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και Βιομηχανίας / Παραγωγής.
    
   Ειδικότερα σύμφωνα με την έρευνα της ManpowerGroup, οι εργοδότες στο εμπόριο καταγράφουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων εδώ και 11 χρόνια, με αισιόδοξες προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +27% για το τέταρτο τρίμηνο του 2019.
    
   Ο δείκτης αυτός είναι 7 μονάδες πάνω από τον αντίστοιχο δείκτη του τρίτου τριμήνου του 2019 και 6 μονάδες πάνω σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Την ίδια στιγμή, οι εργοδότες στον κλάδο «Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο και Ύδρευση» προβλέπουν σταθερή αύξηση του αριθμού απασχολουμένων, καταγράφοντας προοπτικές της τάξης του +22%, εκτίμηση που υπερβαίνει κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, αλλά υπολείπεται κατά 6 μονάδες από το τρίτο τρίμηνο του 2019. Αντίστοιχα, οι προοπτικές στον τομέα των Κατασκευών ανέρχονται σε +20%, δυο μονάδες πάνω από το τελευταίο τρίμηνο του 2018 και 8 μονάδες κάτω από το τρίτο τρίμηνο του 2019.
    
   Στον τομέα του Δημοσίου και Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι εργοδότες αναφέρουν τα πιο εξασθενημένα σχέδια προσλήψεων, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +8%.
    
   Μείωση των προσλήψεων, της τάξης των 14 ποσοστιαίων μονάδων, αναφέρεται και στον τομέα των Μεταφορών και Επικοινωνιών.
    
   Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο +18%, παραμένοντας σχετικά σταθερές σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά και το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Με το 20% των εργοδοτών να προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 8% να προβλέπει μείωση και το 70% να μην αναμένει κάποια αλλαγή, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο +18%.
    
   Τα σχέδια προσλήψεων παραμένουν σχετικά σταθερά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά και το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Θετική εξέλιξη του ρυθμού προσλήψεων κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2019 αναμένουν οι εργοδότες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής και Βόρεια Ελλάδα. 
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.