Jump to content
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  Το τελικό, ψηφισθέν κείμενο για τη ρύθμιση επαγγέλματος μηχανικού

  Άρθρο 29

  Ρύθµιση επαγγέλµατος µηχανικού

   

  Α. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 της υποπαραγράφου ΙΓ.12 του ν. 4254/2014 (Α΄ 85): «Ρυθµίσεις για το επάγγελµα του πολιτικού µηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» αντικαθίστανται ως εξής:

   

  «ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.12: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

   

  1. Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος του Διπλωµατούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται µόνο:

   

  α. στους κατόχους διπλώµατος Μηχανικού αντιστοίχου της ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών σχολών ή τµηµάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισοτίµων σχολών της αλλοδαπής,

   

  β. σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα ασκήσεως του επαγγέλµατος του Διπλωµατούχου Μηχανικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005», όπως ισχύει.

   

  2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί:

   

  α. ως «δραστηριότητες Μηχανικής» νοούνται οι εργασίες που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα της Μηχανικής στις διάφορες επιµέρους πτυχές της και ιδίως οι εργασίες εκπόνησης µελετών, επίβλεψης εκτέλεσης µελετών, υλοποίησης έργου ή εγκατάστασης, επίβλεψης και ελέγχου καλής λειτουργίας έργου ή εγκατάστασης, επιτήρησης, επισκευής και συντήρησης, χειρισµού εξοπλισµού έργου ή εγκατάστασης, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και πραγµατοποίησης πραγµατογνωµοσυνών·

   

  β. ως «επιστηµονική περιοχή» νοείται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλωµατούχου Μηχανικού, όπως αυτό προσδιορίζεται από το οικείο νοµοθετικό πλαίσιο ή/και το κανονιστικό πλαίσιο της αντίστοιχης σχολής ή τµήµατος Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής. Για την περίπτωση ισότιµης σχολής της αλλοδαπής ως γνωστικό αντικείµενο νοείται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλωµατούχου Μηχανικού, όπως αυτό προκύπτει από το πρόγραµµα σπουδών της·

   

  γ. ως «επαγγελµατικό περίγραµµα» νοείται το σύνολο των βασικών και επιµέρους επαγγελµατικών λειτουργιών ή δραστηριοτήτων, που συνθέτουν το αντικείµενο εργασίας της ειδικότητας του Μηχανικού, καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις δραστηριότητες αυτές. Με το επαγγελµατικό περίγραµµα συστηµατοποιείται αναλυτικά και καταγράφεται το περιεχόµενο της ειδικότητας του Μηχανικού και των τρόπων απόκτησης των απαιτούµενων για την άσκηση του επαγγέλµατος προσόντων και ικανοτήτων·

   

  δ. ως «επαγγελµατικό δικαίωµα» νοείται η αντιστοίχιση των ειδικοτήτων µε πρόσβαση σε δραστηριότητες Μηχανικής.

   

  3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του π. δ. της 27ης Νοεµβρίου /14ης Δεκεµβρίου 1926, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 1486/1984 (Α΄ 161), αντικαθίσταται ως εξής:

   

  «Τα µέλη του ΤΕΕ εντάσσονται στις ακόλουθες ειδικότητες: α) πολιτικών µηχανικών, β) αρχιτεκτόνων µηχανικών, γ) µηχανολόγων µηχανικών, δ) ηλεκτρολόγων µηχανικών, ε) αγρονόµων-τοπογράφων µηχανικών, στ) χηµικών µηχανικών, ζ) µηχανικών µεταλλείων – µεταλλουργών, η) ναυπηγών µηχανικών, θ) ηλεκτρονικών µηχανικών, ι) µηχανικών χωροταξίας, πολεοδοµίας και ανάπτυξης, ια) µηχανικών περιβάλλοντος, ιβ) µηχανικών ορυκτών πόρων, ιγ) µηχανικών παραγωγής και διοίκησης.

   

  4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα ακόλουθα θέµατα:

   

  α. η ρύθµιση του επαγγέλµατος του Μηχανικού µε καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων για κάθε ειδικότητα, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. της 27ης Νοεµβρίου/14ης Δεκεµβρίου 1926, όπως ισχύει και

   

  β. η αναλυτική απαρίθµηση και αντιστοίχιση, µε την κατά περίπτωση απαιτούµενη εξειδίκευση, των δραστηριοτήτων Μηχανικής ανά ειδικότητα βάσει αποδιδόµενων επαγγελµατικών δικαιωµάτων και η διαδικασία άσκησής τους.

   

  5. Με απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστήνεται και συγκροτείται εννεαµελής Επιτροπή εκπόνησης σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγατος της προηγούµενης παραγράφου. Με την ίδια ή όµοια απόφαση και εντός της ίδιας προθεσµίας συστήνονται και συγκροτούνται δεκατρείς (13) τριµελείς οµάδες έργου, µία ανά ειδικότητα, που υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής του προηγούµενου εδαφίου του παρόντος, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του παρόντος.

   

  6. Η εννεαµελής Επιτροπή της προηγούµενης παραγράφου συγκροτείται από τακτικά µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη και αποτελείται από: α) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), β) δύο (2) µέλη της οµάδας έργου της παραγράφου 7 του παρόντος, εκ των οποίων ένας (1) εκπρόσωπος του συλλόγου διπλωµατούχων µηχανικών και ένας (1) εκπρόσωπος των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της αντίστοιχης ειδικότητας της οποίας το αντικείµενο επεξεργάζεται, γ) τέσσερις (4) εκπροσώπους των συναρµοδίων Υπουργείων της παραγράφου 4, δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού και ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συµµετέχει άνευ ψήφου εκπρόσωπος από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Σε περίπτωση που οι φορείς της περίπτωσης β΄ δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους εντός χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σχετική πρόσκληση, η Επιτροπή συµπληρώνεται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρµόδιους Υπουργούς.

   

  Έργο της Επιτροπής είναι η εκπόνηση και υποβολή προς τους συναρµόδιους Υπουργούς σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 4. Για την υλοποίηση του έργου της λαµβάνει υπόψη τα πορίσµατα των οµάδων έργου της παραγράφου 7 του παρόντος ή, σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής τους, λαµβάνει υπόψη της, µεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οµάδων έργου, την επιστηµονική περιοχή, τα επαγγελµατικά περιγράµµατα, τη διεθνή εµπειρία και τα προγράµµατα σπουδών.

   

  Η Επιτροπή υποχρεούται να παραδώσει το σχέδιο πρότασης στους συναρµόδιους Υπουργούς εντός πέντε (5) µηνών από τη συγκρότησή της. Η Επιτροπή εκκινεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου της, άµεσα από τη συγκρότησή της, παράλληλα µε τις εργασίες των Οµάδων Έργου. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε τόπο και χώρο που ορίζεται από τον εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, που εκτελεί χρέη Προέδρου. Η σύνθεσή της µεταβάλλεται ως προς τη συµµετοχή των µελών της οµάδας έργου ανάλογα µε την ειδικότητα, το αντικείµενο της οποίας συζητείται. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της πέντε (5) από τα εννέα (9) µέλη της εκ των οποίων υποχρεωτικά πρέπει να παρίστανται δύο (2) µέλη από τα τέσσερα (4) συναρµόδια Υπουργεία της παραγράφου 4 και ένα (1) µέλος από τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού. Στην Επιτροπή συµµετέχουν ως παρατηρητές οι Συντονιστές των λοιπών οµάδων έργου.

   

  Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η Επιτροπή δεν υποβάλλει το σχέδιο πρότασής της ή αυτό είναι ελλιπές ως προς µία ή περισσότερες ειδικότητες εντός της ταχθείσας προθεσµίας, το προεδρικό διάταγµα της προηγούµενης παραγράφου εκδίδεται υποχρεωτικά µε πρόταση των συναρµόδιων Υπουργών της παραγράφου 4, για την οποία λαµβάνονται υπόψη, µεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής της παρούσας παραγράφου, τα πορίσµατα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οµάδων έργου της παραγράφου 7 του παρόντος, άλλως σε περίπτωση έλλειψης πρακτικών, πορισµάτων για µία ή περισσότερες ειδικότητες, λαµβάνεται υπόψη η επιστηµονική περιοχή, τα επαγγελµατικά περιγράµµατα, η διεθνής εµπειρία και τα προγράµµατα σπουδών.

   

  7. Οι δεκατρείς (13), ανά ειδικότητα, τριµελείς οµάδες έργου της παραγράφου 4, υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής της προηγούµενης παραγράφου και συγκεκριµένα οφείλουν εντός δύο (2) µηνών από τη συγκρότησή τους να υποβάλουν προς την Επιτροπή ανά ειδικότητα πόρισµα µη δεσµευτικού χαρακτήρα για τα θέµατα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 4, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή θα συντάξει για όλες τις ειδικότητες το σχέδιο πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 4.

   

  Καθεµία τριµελής Οµάδα Έργου εκ των 13 ανά ειδικότητα συγκροτείται µε τακτικά και ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη και αποτελείται από: α) δύο (2) εκπροσώπους των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, εκπροσωπώντας το σύνολο των ιδρυµάτων της ειδικότητας και β) έναν (1) εκπρόσωπο από το σύλλογο διπλωµατούχων µηχανικών της αντίστοιχης ειδικότητας. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο ένας εκ των εκπροσώπων των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

   

  Σε περίπτωση που οι φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους στην αντίστοιχη οµάδα έργου εντός χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σχετική πρόσκληση, οι οµάδες έργου συµπληρώνονται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρµόδιους Υπουργούς.

   

  Η µη υποβολή πορίσµατος από τις Οµάδες Έργου εντός της δίµηνης προθεσµίας δεν κωλύει την Επιτροπή να υποβάλει το σχέδιο πρότασής της άνευ αυτών. Η επιτροπή λαµβάνει υπόψη, εφόσον υπάρχουν και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οµάδων έργου.

   

  8. Τα Υπουργεία Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας διασφαλίζουν τη στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής και των οµάδων έργου µέσω της παροχής της αναγκαίας υποδοµής, γραµµατειακής και νοµικής υποστήριξης.

   

  9. Σε περίπτωση αναγνώρισης νέων ειδικοτήτων από το ΤΕΕ ο καθορισµός επαγγελµατικών δικαιωµάτων επί της άσκησης των δραστηριοτήτων Μηχανικής γίνεται µε πρωτοβουλία του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος εντός των ως άνω προθεσµιών.

   

  10. Από την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 4663/1930 (Α΄ 149) «Περί εξασκήσεως του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου». Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µε την παράλληλη τήρηση της αρχής της επαγγελµατικής ελευθερίας του άρθρου 1 του ν. 3919/2011.

   

  Β. Η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου Α5 εκδίδεται εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος.

   

  Πηγή: http://www.b2green.gr/el/post/40959/to-teliko-psifisthen-keimeno-gia-ti-rythmisi-epangelmatos-michanikou
  User Feedback


  Λέτε να προχωρήσει ή θα κοπεί πάλι εν μέσω διαφωνιών??

  Τώρα που το ψήφισε και η αντιπολίτευση, σε περίπτωση εκλογών θεωρώ πως δεν θα θελήσει να το καταργήσει όπως προμηνύει για άλλα πολλά (βλ. τηλεοπτ. αδειες!)...

  Γιατι αν το καταργήσει, ξανά μανά τα ιδια και μας βλέπω να γυρνάμε όχι στο 1930 αλλά στο 1453!

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Στην παράγραφο 10 αναφέρει:''10. Από την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 4663/1930 (Α΄ 149) «Περί εξασκήσεως του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου». Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µε την παράλληλη τήρηση της αρχής της επαγγελµατικής ελευθερίας του άρθρου 1 του ν. 3919/2011.''

   

  Ας πούμε ότι παίρνει ΦΕΚ αύριο μεθαύριο. Μέχρι την έκδοση των νέων ΠΔ και την παράλληλη κατάργηση του νόμου του 1930 τι καθεστώς επικρατεί? Ανομία? Ή υπάρχει ειδική διάταξη που να το προβλέπει, όπως έγινε με τους Εν. ΕΠιθ για 3μηνη παράταση του ισχύοντος καθεστώτος.

   

  Ξέρει κανείς εκ των έσω κάτι?

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Στην παράγραφο 10 αναφέρει:''10. Από την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 4663/1930 (Α΄ 149) «Περί εξασκήσεως του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου». Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µε την παράλληλη τήρηση της αρχής της επαγγελµατικής ελευθερίας του άρθρου 1 του ν. 3919/2011.''

   

  Ας πούμε ότι παίρνει ΦΕΚ αύριο μεθαύριο. Μέχρι την έκδοση των νέων ΠΔ και την παράλληλη κατάργηση του νόμου του 1930 τι καθεστώς επικρατεί? Ανομία? Ή υπάρχει ειδική διάταξη που να το προβλέπει, όπως έγινε με τους Εν. ΕΠιθ για 3μηνη παράταση του ισχύοντος καθεστώτος.

   

  Ξέρει κανείς εκ των έσω κάτι?

   

  Θα επανέλθουν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 & 5 του ν. 4663/1930 όπως ίσχυαν μέχρι 31/12/2014. Το γράφω με επιφύλαξη.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Δεν το διαβάζετε σωστά.

  Δε θα αλλάξει τίποτε μέχρι τη δημοσίευση του ΠΔ της παρ.4.

  Όταν βγει θα καταργηθεί και ο νόμος του 1930. Μέχρι τότε ισχύει ...

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  β. ως «επιστηµονική περιοχή» νοείται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλωµατούχου Μηχανικού, όπως αυτό προσδιορίζεται από το οικείο νοµοθετικό πλαίσιο ή/και το κανονιστικό πλαίσιο της αντίστοιχης σχολής ή τµήµατος Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής. Για την περίπτωση ισότιµης σχολής της αλλοδαπής ως γνωστικό αντικείµενο νοείται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλωµατούχου Μηχανικού, όπως αυτό προκύπτει από το πρόγραµµα σπουδών της·

   

  προβληματίζομαι

  1) στο "ή/και" για τις ημεδαπές, σε περίπτωση που το νομοθετικό πλαίσιο δεν ταυτίζεται με το κανονιστικό πλαίσιο, ως προς με το τι γνώσεις αποκτά κάποιος στις ημεδαπές,

  2) στις ισότιμες αλλοδαπές το γνωστικό αντικείμενο προκύπτει αποκλειστικά από το πρόγραμμα σπουδών

  επίσης με προβληματίζει τι θα γίνει με τις "κάθε-τρεις-και-λίγο" πιστοποιήσεις, αν δηλαδή μέσα στις ικανότητες που αποκτούμε με τα πτυχία, περιλαμβάνεται η ικανότητα να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην επιστήμη μας ή τα πτυχία μας θα λήγουν πάλι σε 5-6 χρόνια από κτήσεως του πτυχίου...

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  παραθέτω την απόφαση του ΔΣ ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής επί του θέματος που αποκαλύπτει αρκετές πτυχές του ως άνω Νόμου

   

   Απόφαση ΔΣ ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής

  29.11.2019
  Διάλυση του επαγγέλματος του μηχανικού: μια ακόμα εκδοχή.

  Στις 24/11 ψηφίστηκε από σύσσωμη την Βουλή, δυστυχώς με ευρεία πλειοψηφία, μια ακόμα εκδοχή της διάλυσης του επαγγέλματος των μηχανικών. Προηγήθηκε η κατάθεση και εκκρεμεί η ψήφιση του ν/σ για τα μητρώα των μηχανικών και των τεχνικών έργων, που συντάχθηκε από τις τεχνικές εταιρείες με την συνεπικουρία του ΤΕΕ, με στόχο την βίαια διάλυση των μικρών γραφείων και την εγκατάλειψη των νέων διπλωματούχων με μηδενικά επαγγελματικά δικαιώματα, για τέσσερα χρόνια τουλάχιστον  από την λήψη διπλώματος.

  Με την «ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού», αυτό που δεν κατάφερε ο πρόεδρος του ΤΕΕ το 2014, το εκτέλεσε πλέον ως υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ. Πρόκειται για τη διάλυση του επαγγέλματος όχι μόνον των αρχιτεκτόνων, των πολιτικών και των τοπογράφων μηχανικών, όπως προέβλεπε ο ν4254/14, αλλά για το σύνολο των ειδικοτήτων των μηχανικών, οι οποίες προσαυξήθηκαν επ ευκαιρία κατά τέσσερεις. Η μεθόδευση εκείνη του ΤΕΕ προσέκρουσε στην άρνηση, των αρχιτεκτόνων στην αρχή  και άλλων που ακολούθησαν, να συνυπογράψουν την διάλυση του επαγγέλματός τους κατ’ επιταγήν των διεθνώς αμφισβητούμενων σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών, των τριών μνημονίων, καθώς και των σημερινών εκβιασμών για την δεύτερη αξιολόγηση.

  Η επιλογή της στιγμής.
  Ενώ από την αρχή της φετινής χρονιάς είχε προδιαγραφεί το ναυάγιο εκείνης της μεθόδευσης του ΤΕΕ, δεν είναι τυχαίο ότι η απευθείας προσφυγή στο μη συναινετικό, αντικοινωνικό νομοθέτημα, έγινε γνωστή αμέσως μόλις παρήλθαν οι εκλογές του ΤΕΕ. Ο χρόνος και ο τρόπος που επελέγη να έλθει στη Βουλή η «ρύθμιση επαγγέλματος μηχανικού», ως άρθρο στο ν/σ «για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων» και με την «διαδικασία του επείγοντος», είναι αποκαλυπτικός του μεγέθους της ενοχής αυτών που προετοίμασαν αυτή την εξέλιξη, εξαρχής προδιαγεγραμμένη για την σημερινή Βουλή και για την σημερινή Κυβέρνηση.

  Υπουργοί για όλες τις δουλειές.
  Η ψηφισμένη διάταξη δεν παραλείπει τυχαία την σύμφωνη γνώμη των μηχανικών (όπως προέβλεπε ο ατυχής ν 4254/14, υποπαράγραφος ΙΓ.12). Έχει προδιαγεγραμμένη την άρνησή τους: γι αυτό λαμβάνει τις σχετικές πρόνοιες, για την πάση θυσία εφαρμογή της.

   Πρόνοια 1η: Οι «εκπρόσωποι» των μηχανικών ορίζονται από τους «αρμόδιους υπουργούς».
  Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Α.6 του Άρθρου 29, σε περίπτωση που [...] [εκπρόσωποι Συλλόγων είτε ΑΕΙ] δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους εντός χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σχετική πρόσκληση, η Επιτροπή συµπληρώνεται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρµόδιους Υπουργούς.

  Πρόνοια 2η: «Πρακτικά», «επιστημονικές περιοχές», «επαγγελματικά περιγράμματα», «διεθνής εμπειρία» και «προγράμματα σπουδών» αντί για «πορίσματα».

  Με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου Α.6 του Άρθρου 29, για την υλοποίηση του έργου της [εισηγητική Επιτροπή για το ΠΔ εφαρμογής του νόμου] λαµβάνει υπόψη τα πορίσµατα των οµάδων έργου [...] ή, σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής τους, λαµβάνει υπόψη της, µεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οµάδων έργου, την επιστηµονική περιοχή, τα επαγγελµατικά περιγράµµατα, τη διεθνή εµπειρία και τα προγράµµατα σπουδών.

  Πρόνοια 3η: Υπουργοί αντί εισηγητικής Επιτροπής.
  Με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου Α.6 του Άρθρου 29, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η [εισηγητική] Επιτροπή δεν υποβάλλει το σχέδιο πρότασής της ή αυτό είναι ελλιπές ως προς µία ή περισσότερες ειδικότητες εντός της ταχθείσας προθεσµίας, το προεδρικό διάταγµα [...] εκδίδεται υποχρεωτικά µε πρόταση των συναρµόδιων Υπουργών.

  Σε μια 9μελή Επιτροπή που τα 4 μέλη της είναι εκπρόσωποι Υπουργείων, 1 της ΓΓ Συντονισμού και 1 της Επιτροπής Ανταγωνισμού και μόνο 3 ενδεχόμενοι εκπρόσωποι μηχανικών, οι νομοθέτες παραμένουν αμφίβολοι και ανασφαλείς. Σε έσχατη περίπτωση, αναθέτουν την σύνταξη του ΠΔ στους... ίδιους τους υπουργούς! Στο ίδιο εδάφιο, τους απαριθμούν και τα εφόδια για να διεκπεραιώσουν το έργο τους. Πρόκειται και πάλι για προκαταρκτικά «πορίσματα», «πρακτικά», «επιστημονικές περιοχές», «επαγγελματικά περιγράμματα», «διεθνή εμπειρία» και «προγράμματα σπουδών».

  Οι σημερινοί υπουργοί, που κατά την ψηφισμένη διάταξη αναλαμβάνουν πλέον αυτοπροσώπως (!) να διαχειριστούν το σύνολο τέτοιων «εφοδίων», δικαίως εισπράττουν την αναγνώριση αυτών τους των προσπαθειών  από τους «δανειστές»...

  Θα μας βρουν απέναντι
  Για την βλάβη όμως που προκαλούν στον πολιτισμό της χώρας, στο δημόσιο συμφέρον και το επάγγελμά μας, με την εκδήλωση αυτού του πρωτόγνωρου αυταρχισμού, θα μας βρουν αργά ή γρήγορα απέναντι και ενωμένους, τους εργαζόμενους αρχιτέκτονες, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους μηχανικούς, όλων των ειδικοτήτων.

   

  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
  1.      Απόφαση ΓΣ ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής.
  2.      Απόφαση Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ.
  3.      Απόφαση ΔΣ ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ.
  4.      Κοινή Δήλωση Προέδρου ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, Κοσμήτορος Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ, Εκπροσώπου ΕΕΕΑΜ ΤΕΕ.


  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Αντώνης Μαούνης
   
  Η Γεν. Γραμματέας του ΣΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Ελένη Βαφειάδου

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites


  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.