Jump to content
 • Novatron
 • Σε ανακοίνωση της η ΕΡΓΟΣΕ αναφέρει:
  Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να κατεβάσετε την ζώνη απαλλοτρίωσης σε μια περιοχή πατήστε εδώ. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε DWG, DXF, shape files καθώς και ArcGIS Geodatabase. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες στείλτε μήνυμα στο email [email protected] με θέμα «Ζώνη Απαλλοτρίωσης»
  Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για πληροφορίες σχετικά με νέες απαλλοτριώσεις παρακαλούμε επικοινωνήσετε με την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.  (www.ergose.gr)
  ---
  Δείτε τα χαρτογραφικά στοιχεία εδώ: https://gaiaweb.gaiaose.gr/portal/apps/webappviewer/index.html?id=1abc780f03aa440d8d9b449d05f1e6a4
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5072/Β'/02.11.2021 η υπ' αριθμ. 299801 Υ.Α. που αφορά την Άσκηση καθηκόντων επίβλεψης σύμβασης μελέτης από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.
  Άρθρο 1
  Σκοπός-Ορισμοί
  1. Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του ν. 4782/2021, για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την εκπόνηση μελετών από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.
  2. Η έννοια των όρων που περιλαμβάνονται στην παρούσα έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στο άρθρο 2 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και στο άρθρο 1 του π.δ. 71/2019, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες ρυθμίσεις της απόφασης αυτής.
  Άρθρο 2
  Πεδίο εφαρμογής
  Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας καταλαμβάνει τις δημόσιες συμβάσεις μελετών του Βιβλίου Ι και του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη των παρ. 6 και 7 του άρθρου 227 του άνω νόμου, ή άλλων ειδικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων, με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των ορίων της περ. β’ και γ’ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 και της περ. α’ του άρθρου 235 αντίστοιχα, των οποίων η επίβλεψη, δηλαδή η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση, της εκπόνησης μελετών ασκούνται από πιστοποιημένο Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης, σύμφωνα με τις παρ. 3 6 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016.
  Άρθρο 3
  Τα προσόντα του Ιδιωτικού Φορέα Επίβλεψης
  1. Η επίβλεψη των μελετών του προηγούμενου άρθρου της παρούσας δύναται να ασκηθεί, εφόσον προβλέπεται στην διακήρυξη, από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα επίβλεψης (ΙΦΕ). Ο ΙΦΕ είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στα οικεία μητρώα του π.δ. 71/2019 και διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη της μελέτης.
  2. Η απαιτούμενη πιστοποίηση του ΙΦΕ αποδεικνύεται με την εγγραφή του στα δύο Τμήματα του «Μητρώου Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης Διαχείρισης Έργων» (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.) των άρθρων 70 επ. του π.δ. 71/2019. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την διοίκηση διαχείριση έργων και μελετών του Παραρτήματος Ι του Προσαρτήματος Γ’ του ν. 4412/2016.
  3. Η εγγραφή στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. αποτελεί την μόνη απαιτούμενη πιστοποίηση των ιδιωτικών φορέων, προκειμένου να τους ανατεθούν οι υπηρεσίες επίβλεψης της παρούσας. Η εγγραφή στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά εγγραφής (Τμήμα Ι) και κατάταξης (Τμήμα II), που προβλέπονται στο άρθρο 76 του π.δ. 71/2019 και χορηγούνται με την διαδικασία του άρθρου 79 του ίδιου π.δ.
  4. Η εγγραφή των ιδιωτικών φορέων στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. αποτελεί απόδειξη της επαγγελματικής τους καταλληλότητας κατά το άρθρο 72 του π.δ. 71/2019 και η κατάταξή τους σε τάξεις κατά το άρθρο 74 του π.δ. 71/2019 αποτελεί απόδειξη κάλυψης των αντίστοιχων απαιτήσεων χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 73 του ίδιου π.δ.
  5. Με την διακήρυξη για την εκπόνηση της μελέτης, εκτός της ως άνω απαιτούμενης πιστοποίησης, καθορίζονται επίσης αφενός η τάξη ανάλογα με τον προϋπολογισμό της προκηρυσσόμενης σύμβασης, στην οποία θα πρέπει να κατατάσσεται ο ΙΦΕ στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. κατά το άρθρο 74 του π.δ. 71/2019, και αφετέρου οι κατηγορίες μελετών, που αντιστοιχούν στην προς επίβλεψη μελέτη και στις οποίες θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία η στελέχωση του δυναμικού του ΙΦΕ.
  6. Με την διακήρυξη μπορούν να καθορίζονται και να απαιτούνται ορισμένα πρόσθετα προσόντα, πέραν των ανωτέρω και της προβλεπόμενης πιστοποίησης, που θα πρέπει να διαθέτει ο ΙΦΕ, εφόσον τούτο υπαγορεύεται από ειδικές τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης. Τα πρόσθετα αυτά προσόντα δύνανται να προβλέπουν ότι ο ΙΦΕ θα διαθέτει αποδεδειγμένα εξειδικευμένες γνώσεις ή ειδική εμπειρία που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη της συγκεκριμένης μελέτης. Η αναγκαιότητα πρόβλεψης τέτοιων πρόσθετων προσόντων πρέπει να τεκμηριώνεται και να αιτιολογείται ειδικώς στην διακήρυξη.
  Άρθρο 4
  Η πρόβλεψη άσκησης επίβλεψης από Ιδιωτικό Φορέα στην διακήρυξη
  1. Η άσκηση επίβλεψης στην εκπόνηση ορισμένης μελέτης από πιστοποιημένο Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης (ΙΦΕ) θα πρέπει να προβλέπεται ρητώς στην διακήρυξη και στα συμβατικά τεύχη του οικείου διαγωνισμού.
  2. Σε εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 3 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016 και των διατάξεων της παρούσας, η διακήρυξη θα ορίζει επίσης:
  α) το προβλεπόμενο στο π.δ. 71/2019 πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε., που πρέπει να διαθέτει ο ΙΦΕ και να προσκομίσει ο ανάδοχος,
  β) τα στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλει με την προσφορά του κάθε υποψήφιος ανάδοχος, από τα οποία θα προκύπτει η ταυτότητα του προτεινόμενου ΙΦΕ και ιδίως τα βασικά στοιχεία της ατομικής επιχείρησης ή του νομικού του προσώπου,
  γ) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο ΙΦΕ για την πλήρωση των νόμιμων απαιτήσεων, και ιδίως την τάξη, στην οποία θα πρέπει να έχει καταταγεί ο ΙΦΕ στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε., τις κατηγορίες μελετών, στις οποίες θα πρέπει να έχουν εμπειρία τα στελέχη που θα απαρτίζουν την ομάδα επίβλεψης, και οι οποίες θα είναι αντίστοιχες με αυτές που απαιτούνται για την εκπόνηση της προς ανάθεση μελέτης,
  δ) τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει ο ΙΦΕ αναλόγως των ειδικών απαιτήσεων της μελέτης,
  ε) τους όρους της σύμβασης που θα κληθεί να συνάψει ο ανάδοχος της σύμβασης με τον ΙΦΕ που ο ίδιος πρότεινε,
  στ) την διαδικασία αποδοχής του ΙΦΕ από τον Εργοδότη, τον τρόπο ορισμού του ως επιβλέποντος και την διαδικασία εγκατάστασής του στην επίβλεψη της μελέτης,
  ζ) τον χρόνο απασχόλησής του,
  η) τον τρόπο υπολογισμού και το συνολικό ύψος της αμοιβής του κατά το άρθρο 17 της παρούσας, καθώς και
  θ) κάθε άλλη λεπτομέρεια που θα είναι απαραίτητη για την σύνταξη της προσφοράς του αναδόχου, εφόσον η επίβλεψη θα ασκηθεί από ΙΦΕ.
  3. Η διακήρυξη επίσης ορίζει τον τρόπο υποβολής των στοιχείων, που περιγράφουν τον προτεινόμενο από κάθε υποψήφιο ανάδοχο ΙΦΕ βάσει των ρυθμίσεων του άρθρου 5 της παρούσας. Στο τελικό χρηματικό ποσό της Οικονομικής Προσφοράς, η οποία συντάσσεται κατά το άρθρο 95 του ν. 4412/2016, προστίθεται η αμοιβή του ΙΦΕ, όπως αυτή έχει προσδιορισθεί στην διακήρυξη κατά το άρθρο 17 της παρούσας.
  4. Η διαδικασία ορισμού από την Διευθύνουσα Υπηρεσία υπαλλήλων της ως επιβλεπόντων κατά την παρ. 2 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016 και η διαδικασία άσκησης της επίβλεψης από πιστοποιημένο Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης κατά την παρ. 3 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016 είναι τυπικώς και ουσιαστικώς ισοδύναμες και δεν διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο άσκησης της επίβλεψης. Η επιλογή μεταξύ αυτών ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται ειδική αιτιολογία της σχετικής απόφασης ή του αντίστοιχου όρου της διακήρυξης.
  5. Εφόσον με την διακήρυξη για την εκπόνηση της μελέτης έχει προβλεφθεί ότι η επίβλεψη θα ασκηθεί από ΙΦΕ, στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016 και συνεπώς η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν δύναται να προβεί στον ορισμό επιβλεπόντων από τους υπαλλήλους της.
  6. Σε περίπτωση ανάθεσης της επίβλεψης σε ΙΦΕ η Διευθύνουσα Υπηρεσία συνεχίζει να έχει εξουσία να διενεργεί ελέγχους στην εκπόνηση της μελέτης, με σκοπό να διαπιστώνει την εξέλιξή της και την συμμόρφωση του αναδόχου με την σύμβαση.
  Άρθρο 5
  Η επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Επίβλεψης από τον ανάδοχο
  1. Σε περίπτωση που η διακήρυξη ορισμένου διαγωνισμού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης μελέτης του άρθρου 2 της παρούσας προβλέπει ότι η άσκηση της επίβλεψης κατά την εκπόνησή της θα διενεργηθεί από πιστοποιημένο ΙΦΕ, έκαστος υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει με την προσφορά του τον ΙΦΕ, στον οποίο θα ανατεθεί η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον αυτή κατακυρωθεί στον ίδιο.
  2. Για την πλήρωση της ως άνω απαίτησης κάθε υποψήφιος ανάδοχος επιλέγει με δαπάνες του τον ΙΦΕ που θα προτείνει με την προσφορά του. Ο υποψήφιος ανάδοχος επιλέγει ελεύθερα τον ΙΦΕ που θα προτείνει, αρκεί αυτός να είναι πιστοποιημένος και να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του άρθρου 3 της παρούσας.
  3. Προς τούτο η διακήρυξη προβλέπει ότι κάθε υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να περιλάβει στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της προσφοράς του: α) δήλωση του αναδόχου στην οποία κατονομάζει και αναφέρει υποχρεωτικώς τα στοιχεία, από τα οποία θα προκύπτει η ταυτότητα του προτεινόμενου ΙΦΕ, ο αριθμός μητρώου εγγραφής του στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. και η τάξη, στην οποία έχει καταταχθεί στο ως άνω μητρώο, β) δήλωση του προτεινόμενου ΙΦΕ, στην οποία περιέχεται η ανεπιφύλακτη δέσμευσή του ότι θα αναλάβει την επίβλεψη της μελέτης σε περίπτωση ανάθεσης της οικείας σύμβασης στον υποψήφιο ανάδοχο που τον προτείνει.
  4. Εφόσον με την αποσφράγιση του (υπο)φακέλου των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» προκύψει ότι ορισμένος υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει υποβάλει τις δηλώσεις της προηγούμενης παραγράφου ή τις έχει υποβάλει ελλιπώς, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016. Εάν παρά ταύτα ο υποψήφιος ανάδοχος αρνείται να προτείνει με την προσφορά του ορισμένο πιστοποιημένο Ιδιωτικό Φορέα για την επίβλεψη της μελέτης ή δεν προσκομίζει τις προβλεπόμενες δηλώσεις, τότε κρίνεται ότι η συγκεκριμένη προσφορά δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης και απορρίπτεται.
  5. Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, και εφόσον η αναθέτουσα αρχή ειδοποιήσει τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση να υποβάλει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα καθοριζόμενα στον νόμο και την διακήρυξη δικαιολογητικά, ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει επιπλέον και τα πλήρη στοιχεία που αφορούν στον ΙΦΕ που έχει προτείνει.
  6. Η διακήρυξη ορίζει αναλυτικά τα αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία που οφείλει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος για τον ΙΦΕ που έχει προτείνει και από τα οποία τεκμηριώνεται ότι αυτός πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016, της παρούσας και των σχετικών όρων της διακήρυξης. Η διακήρυξη προβλέπει ότι ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει ιδίως:
  α) τα βασικά στοιχεία της ατομικής επιχείρησης ή του νομικού προσώπου ή της ένωσης (όνομα ή επωνυμία, έδρα, Α.Φ.Μ., εκπροσώπηση, διοίκηση κ.λπ.), συνοδευόμενα από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα,
  β) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εγγραφή και την κατάταξη του ΙΦΕ σε τάξη του ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.,
  γ) τα βιογραφικά και τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.Μ. ή στο Μ.Ε.Κ. φυσικών προσώπων που ανήκουν στην στελέχωση της ομάδας επίβλεψης του ΙΦΕ και έχουν δεσμεύσει τα πτυχία τους με ρητή αναφορά στην τάξη και την κατηγορία των ατομικών τους πτυχίων, συνοδευόμενα από τα οικεία αποδεικτικά έγγραφα,
  δ) δήλωση και του προσωρινού αναδόχου και του ΙΦΕ ότι κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης δεν τελούν σε κατάσταση σύγκρουσης καθηκόντων, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 14 της παρούσας.
  7. Πέραν της απόδειξης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που ο ΙΦΕ πρέπει να διαθέτει για την πλήρωση των νόμιμων απαιτήσεων, ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποβάλλει κατά το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης με πληροφορίες για τον ΙΦΕ, ούτε ελέγχεται ο πιστοποιημένος ΙΦΕ ως προς την εκπλήρωση κριτηρίων που αφορούν στην οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια ή σε άλλα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, που ήδη αποδεικνύονται με την πιστοποίησή του κατά το π.δ. 71/2019. Ο ΙΦΕ δεν συνιστά υπεργολάβο του υποψηφίου αναδόχου, καθόσον δεν θα ανατεθεί σε αυτόν η εκτέλεση μέρους της σύμβασης κατά το άρθρο 58 του ν. 4412/2016, ούτε συνιστά οικονομικό φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο ανάδοχος κατά το άρθρο 78 του ίδιου νόμου.
  8. Εφόσον μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την υπογραφή της σύμβασης διαπιστωθεί ότι δεν προσκομίσθηκαν τα προβλεπόμενα για τον ΙΦΕ δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016.
  9. Εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που ο ΙΦΕ πρέπει να διαθέτει για την πλήρωση των νόμιμων απαιτήσεων, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016.
  10. Εφόσον μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την υπογραφή της σύμβασης διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν για τον ΙΦΕ είναι εκ προθέσεως απατηλά ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016.
  11. Εφόσον μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης προκύψει ότι ο προσωρινός ανάδοχος πρότεινε με την προσφορά του ιδιωτικό φορέα, ο οποίος δεν πληροί τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016 και τις απαιτήσεις των διατάξεων της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να τάξει προθεσμία δέκα (10) ημερών στον ανάδοχο, για να προτείνει νέο πιστοποιημένο ΙΦΕ και να υποβάλει εκ νέου τα δικαιολογητικά της παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Εάν και από τα δικαιολογητικά αυτά αποδεικνύεται ότι και ο δεύτερος προτεινόμενος από τον προσωρινό ανάδοχο ΙΦΕ δεν πληροί τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016 και τις απαιτήσεις των διατάξεων της παρούσας, εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016.
  12. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, η Προϊσταμένη Αρχή εκδίδει διαπιστωτική απόφαση με την οποία εγκρίνει τον ορισμό του προτεινόμενου από τον ανάδοχο ΙΦΕ ως επιβλέποντος την μελέτη.
  Άρθρο 6
  Η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ ΙΦΕ και αναδόχου
  1. Μετά από την έγκριση του ΙΦΕ από την Προϊσταμένη Αρχή ο ανάδοχος κοινοποιεί το σχέδιο σύμβασης, που θα υπογραφεί μεταξύ του ιδίου και του ΙΦΕ στο σύνολό του μαζί με τα πάσης φύσεως παραρτήματά του στην Διευθύνουσα Υπηρεσία.
  2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ελέγχει εντός τριών (3) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση, εάν το σχέδιο σύμβασης έχει το προβλεπόμενο περιεχόμενο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις της παρούσας. Εφόσον η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν έχει αντιρρήσεις, ειδοποιεί τον ανάδοχο ότι μπορεί να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με τον ΙΦΕ.
  3. Εάν η σύμβαση μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ χρειάζεται διορθώσεις ή τροποποιήσεις, η Διευθύνουσα Υπηρεσία τάσσει προθεσμία στον ανάδοχο να συμμορφωθεί.
  4. Η τροποποίηση όρων του σχεδίου σύμβασης μεταξύ ΙΦΕ και αναδόχου μετά τον έλεγχό του κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και πριν την υπογραφή του επιτρέπεται μόνον για σπουδαίο λόγο και μόνον μετά από ρητή έγγραφη έγκριση της τροποποίησης από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
  5. Αφού η Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδοποιήσει τον ανάδοχο ότι μπορεί να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με τον ΙΦΕ, ο ανάδοχος υπογράφει την ελεγχθείσα σύμβαση με τον ΙΦΕ. Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ, και χωρίς άλλες προϋποθέσεις ή διατυπώσεις, ο ΙΦΕ ορίζεται ως επιβλέπων στην μελέτη.
  6. Η τροποποίηση όρων της σύμβασης μεταξύ ΙΦΕ και αναδόχου μετά την υπογραφή της και κατά την διάρκεια ισχύος της επιτρέπεται μόνον για σπουδαίο λόγο και μόνον μετά από ρητή έγγραφη έγκριση της τροποποίησης από την Προϊσταμένη Αρχή.
  Άρθρο 7
  Καθήκοντα του Ιδιωτικού Φορέα Επίβλεψης
  1. Ο Ιδιωτικός Φορέας Επίβλεψης έχει κατά την άσκηση των καθηκόντων του όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 στην επίβλεψη, όταν αυτή ασκείται από υπαλλήλους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
  2. Η επίβλεψη, και όταν ασκείται από ΙΦΕ, αποσκοπεί ιδίως, στην πιστή εκπλήρωση από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης και στην εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις προδιαγραφές των συμβατικών τευχών.
  3. Τα καθήκοντα επίβλεψης που οφείλει να εκπληρώνει ο ΙΦΕ περιλαμβάνουν ιδίως:
  α) τον έλεγχο τήρησης από τον ανάδοχο της σύμβασης και των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου,
  β) τον έλεγχο εφαρμογής από τον ανάδοχο των προδιαγραφών για την εκπόνηση της μελέτης,
  γ) τον έλεγχο τήρησης από τον ανάδοχο του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης,
  δ) τον έλεγχο ολοκλήρωσης από τον ανάδοχο συγκεκριμένων τμημάτων ή σταδίων της μελέτης,
  ε) τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των τμημάτων ή σταδίων της μελέτης,
  στ) την εν γένει παρακολούθηση της σχέσης συμβατικού εκτελούμενου μελετητικού αντικειμένου και την ενημέρωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με την πρόοδο εκπόνησης της μελέτης,
  ζ) τον έλεγχο εκπλήρωσης από τον ανάδοχο των προϋποθέσεων για τις τμηματικές πληρωμές του συμβατικού ανταλλάγματος βάσει της εξέλιξης της εκπόνησης της μελέτης,
  η) την διαχείριση όλων των ειδικών θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκπόνηση της μελέτης.
  4. Πέραν των ως άνω ενδεικτικά αναφερόμενων γενικών καθηκόντων επίβλεψης, ο ΙΦΕ οφείλει επίσης να εκπληρώνει τα εξής ειδικά καθήκοντα:
  α) ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραβίαση από τον ανάδοχο του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης ή την πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του,
  β) ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση τον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον απαιτείται να κινηθεί διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου λόγω συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων,
  γ) παρέχει την απαραίτητη συνδρομή στον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την έγκαιρη έγκριση των λογαριασμών της σύμβασης,
  δ) παρέχει την απαραίτητη συνδρομή στον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ώστε να μην χορηγεί εντολές για εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν προβλέπονται από την αρχική ή εγκεκριμένη συμπληρωματική σύμβαση,
  ε) παρέχει την απαραίτητη συνδρομή στον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραλαβή των μελετών,
  στ) παρέχει την απαραίτητη συνδρομή στον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ώστε να μην χορηγεί παράταση προθεσμίας χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις,
  ζ) παρέχει την απαραίτητη συνδρομή στον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την έκδοση απόφασης σε ένσταση του αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης έκπτωσης,
  η) υποβάλλει εισήγηση προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία σε σχέση με τα σχέδια και την πρόταση που κατέθεσε ο ανάδοχος για την σύνταξη Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και Συγκριτικού Πίνακα κατά την παρ. 6 του άρθρου 186 του ν. 4412/2016,
  θ) ελέγχει και προσυπογράφει τους λογαριασμούς που υποβάλλει ο ανάδοχος και βεβαιώνει ότι αυτοί έχουν συνταχθεί κατά τις ισχύουσες διατάξεις και την σύμβαση, όπως προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 187 του ν. 4412/2016,
  ι) καταθέτει εισήγηση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, με την οποία, αφού έχει υποβληθεί έγγραφη όχληση από τον ανάδοχο για αποζημίωση λόγω υπερημερίας του εργοδότη, διαπιστώνει αν υφίσταται υπερημερία, καθώς και τα αίτιά της και το ύψος των ζημιών του αναδόχου για κάθε ημέρα κατά προσέγγιση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 190 του ν. 4412/2016,
  ια) υποβάλλει την γνώμη του για την κατάθεση εισήγησης από την Διευθύνουσα Υπηρεσία προς την Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφασίζει επί της αιτήσεως λύσης της σύμβασης που υπέβαλε ο ανάδοχος κατά το εδ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 192 του ν. 4412/2016.
  Άρθρο 8
  Υποχρεώσεις του αναδόχου έναντι του ΙΦΕ
  1. Ο ανάδοχος οφείλει να παράσχει κάθε δυνατή ενημέρωση στον ΙΦΕ σε σχέση με την μελέτη και ιδίως οφείλει να του χορηγήσει πλήρη αντίγραφα των Συμβατικών Τευχών, της Τεχνικής του Προσφοράς και της Σύμβασης, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του.
  2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει στον ΙΦΕ και τους υπαλλήλους του, απρόσκοπτη πρόσβαση για την άσκηση της επίβλεψης στα γραφεία και τις εγκαταστάσεις, όπου εκπονούνται τμήματα της μελέτης και γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνεται απαραίτητο.
  Άρθρο 9
  Υποχρεώσεις του ΙΦΕ έναντι του Εργοδότη
  1. Ο Εργοδότης και τα όργανά του διατηρούν όλες τις εξουσίες ελέγχου και εποπτείας επί της επίβλεψης που διενεργεί ο ΙΦΕ, όπως αυτές προβλέπονται στον ν. 4412/2016 και στην παρούσα, σε όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ.
  2. Σε περίπτωση που τα όργανα του Εργοδότη θεωρούν ότι ο ΙΦΕ δεν εκτελεί με συνέπεια τα καθήκοντα επίβλεψης μπορούν να προβάλουν εναντίωση στις πράξεις επίβλεψης κατά το άρθρο 15 της παρούσας, να ζητήσουν από τον ανάδοχο να καταγγείλει την σύμβαση και να αντικαταστήσει τον ΙΦΕ κατά το άρθρο 16 της παρούσας, καθώς και να κινήσουν διαδικασίες για την αναζήτηση των πειθαρχικών ευθυνών του ΙΦΕ που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 11 της παρούσας.
  3. Ο ΙΦΕ έχει υποχρέωση να υπακούει και να εφαρμόζει τις εντολές των οργάνων του Εργοδότη. Η ως άνω υποχρέωση του ΙΦΕ πηγάζει από τις συμβατικές υποχρεώσεις που ο ανάδοχος ανέλαβε με την κατάρτιση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, τις συμβατικές υποχρεώσεις που ο ΙΦΕ ανέλαβε έναντι του αναδόχου, καθώς και από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και της παρούσας.
  4. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλει στον ανάδοχο έναντι του Εργοδότη ο νόμος, η παρούσα απόφαση και η μεταξύ τους σύμβαση, και αφορούν στις υποχρεώσεις του ΙΦΕ,δεν έχουν σε καμία περίπτωση την έννοια ότι ο ΙΦΕ συμβάλλεται ή αποκτά οποιαδήποτε ευθεία ή έμμεση συμβατική σχέση με τον Εργοδότη ή ότι ο ΙΦΕ συνιστά προστηθέντα του Εργοδότη.
  5. Πέραν των καθηκόντων του ΙΦΕ, όπως αυτά προβλέπονται στον νόμο και στην παρούσα, και ιδίως στο άρθρο 7 αυτής, ο ΙΦΕ οφείλει να ενημερώνει τακτικώς την Διευθύνουσα Υπηρεσία για την εξέλιξη της εκπόνησης της μελέτης, υποβάλλοντας μηνιαίες αναφορές για την πρόοδο των εργασιών. Ο ΙΦΕ οφείλει να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Διευθύνουσα Υπηρεσία σχετικά με κάθε παράβαση οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης από τον ανάδοχο, και ιδίως για:
  α) οποιαδήποτε παράβαση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης,
  β) οποιαδήποτε παράβαση της εφαρμογής των προδιαγραφών της σύμβασης,
  γ) οποιαδήποτε ποσοτική ή ποιοτική απόκλιση στα τμήματα ή στάδια της μελέτης.
  Άρθρο 10
  Υποχρεώσεις του ΙΦΕ έναντι του αναδόχου
  1. Ο ΙΦΕ οφείλει να ασκεί τα καθήκοντα επίβλεψης χωρίς να εμποδίζει ή να καθυστερεί αναιτίως τον ανάδοχο από την καλή και προσήκουσα εκπόνηση της μελέτης.
  2. Ο ΙΦΕ οφείλει να μεταφέρει με ακρίβεια και χωρίς καθυστέρηση στον ανάδοχο τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
  3. Ο ΙΦΕ κατά την άσκηση της επίβλεψης οφείλει να δίνει οδηγίες, να κάνει υποδείξεις και να υποβάλλει παρατηρήσεις στον ανάδοχο, με μοναδικό σκοπό την πιστή εκπλήρωση από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης και την εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης.
  4. Ο ΙΦΕ οφείλει να ανταποκρίνεται χωρίς καθυστέρηση στα αιτήματα του αναδόχου, που απαιτούν την συμμετοχή ή την συνδρομή του για την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων αυτών.
  Άρθρο 11
  Ευθύνη του ΙΦΕ έναντι του Εργοδότη
  1. Ο ΙΦΕ ευθύνεται έναντι του Εργοδότη ακόμη και για ελαφρά αμέλεια κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του και επίσης σε περίπτωση φυσικού προσώπου, o ίδιος, και σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι διοικούντες και τα στελέχη της ομάδας επίβλεψης του ΙΦΕ, υπέχουν, κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, ποινική ευθύνη δημόσιου υπαλλήλου.
  2. Ο ΙΦΕ ευθύνεται έναντι του Εργοδότη για κάθε περίπτωση πλημμελούς άσκησης των νόμιμων του καθηκόντων, καθώς και για κάθε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεών του. Τέτοιες παραβάσεις συνιστούν ιδίως: α) ο πλημμελής έλεγχος και η ελλιπής παρακολούθηση
  της εκπόνησης της μελέτης εκ μέρους του αναδόχου,
  β) η αποστολή ανακριβών στοιχείων και η πλημμελής ενημέρωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με την πρόοδο της μελέτης,
  γ) η υπαίτια καθυστέρηση στην ενημέρωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για:
  i. την εκ μέρους του αναδόχου παραβίαση του χρονοδιαγράμματος,
  ii. την παράβαση των προδιαγραφών της μελέτης,
  iii. την άνευ εντολής εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν προβλέπονται από την αρχική ή εγκεκριμένη συμπληρωματική σύμβαση, ούτε είναι επιτρεπτή η εκτέλεσή τους κατά τις κείμενες διατάξεις.
  δ) η παράλειψη άσκησης των υποχρεώσεων του ΙΦΕ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016.
  3. Σε περίπτωση τέλεσης από τον ΙΦΕ οποιασδήποτε από τις ως άνω παραβάσεις, και πέραν της αναζήτησης της ευθύνης του κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και της παρούσας, η Διευθύνουσα Υπηρεσία οφείλει να διαβιβάσει σχετική αναφορά στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 86 90 του π.δ. 71/2019, ώστε να ελεγχθεί, εάν με την διαπιστωθείσα παράβαση εκ μέρους του ΙΦΕ τελέσθηκε οποιοδήποτε από τα πειθαρχικά παραπτώματα που τιμωρούνται κατά την διαδικασία των άρθρων 92 95 του ίδιου π.δ.
  Άρθρο 12
  Ευθύνη του ΙΦΕ έναντι του αναδόχου
  1. Ο ΙΦΕ δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου για τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων επίβλεψης.
  2. Οι πράξεις του ΙΦΕ (οδηγίες, πορίσματα, έγγραφα κλ.π.) δεν προσβάλλονται παραδεκτώς από τον ανάδοχο ούτε κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 198 του ν. 4412/2016 διαδικασία διοικητικής επίλυσης των διαφορών ούτε ενώπιον των πολιτικών ή των διοικητικών δικαστηρίων.
  3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος διαφωνεί με πράξεις, παραλείψεις ή ενέργειες του ΙΦΕ, οφείλει να υποβάλει την αναφορά που προβλέπεται στο άρθρο 17 της παρούσας με αίτημα την εναντίωση των οργάνων του Εργοδότη σε πράξεις της επίβλεψης.
  4. Εάν ανακύψει οποιαδήποτε άλλη αστικής φύσης διαφορά μεταξύ ΙΦΕ και αναδόχου είτε από την εφαρμογή της μεταξύ τους σύμβασης είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η Προϊσταμένη Αρχή θα κρίνει εάν εξ αυτού του λόγου πρέπει να ασκήσει το δικαίωμά της σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας και να ζητήσει την αντικατάσταση του ΙΦΕ.
  Άρθρο 13
  Ευθύνη του αναδόχου έναντι του Εργοδότη για παραβάσεις των όρων της σύμβασης που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του ΙΦΕ
  1. Το γεγονός ότι η επίβλεψη της εκπόνησης της μελέτης ασκείται από ΙΦΕ δεν μειώνει τις ευθύνες του αναδόχου έναντι του Εργοδότη, όπως αυτές απορρέουν από τον νόμο και την μεταξύ τους σύμβαση.
  2. Οποιαδήποτε παράβαση από τον ΙΦΕ των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τον νόμο και την σύμβαση δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις και ευθύνες του που απορρέουν από την σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης.
  3. Οποιαδήποτε καθυστέρηση του ΙΦΕ ως προς την επίβλεψη της εκπόνησης της μελέτης ή γενικά ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ή τυχόν διαφωνία του με τον ανάδοχο ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων του, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του για την εκπόνηση της μελέτης και τις ευθύνες του, που απορρέουν από τον νόμο και την σύμβαση.
  4. Η μη εναντίωση των οργάνων του Εργοδότη σε πράξεις ή παραλείψεις του ΙΦΕ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τις υποχρεώσεις του ούτε απομειώνει τις ευθύνες του που απορρέουν από την σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης.
  5. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος θεωρεί ότι ο ΙΦΕ με πράξεις, παραλείψεις ή ενέργειές του παραβιάζει τους όρους της μεταξύ τους σύμβασης και δεν εκπληρώνει επιμελώς τα καθήκοντά του, μπορεί να υποβάλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία την αναφορά που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 15 της παρούσας ή να υποβάλει στην Προϊσταμένη Αρχή αίτημα για αντικατάσταση του ΙΦΕ κατά την παρ. 3 του άρθρου 16 της παρούσας.
  Άρθρο 14
  Εγγυήσεις αμεροληψίας του ΙΦΕ και μέτρα για την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων του ΙΦΕ με τον ανάδοχο
  1. Ο ΙΦΕ, τα μέλη του (φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον ΙΦΕ σε περίπτωση ένωσης) και τα πρόσωπα που στελεχώνουν την ομάδα επίβλεψης δεν πρέπει να συνδέονται με τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του με σχέση, η οποία να δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. Ειδικότερα, ο ΙΦΕ, τα μέλη του και τα πρόσωπα της ομάδας επίβλεψης δεν πρέπει να έχουν άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ή προσωπικό ή άλλο κοινό συμφέρον με τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του, το οποίο μπορεί να θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του ΙΦΕ ως προς την εκτέλεση των υποχρεώσεων και των καθηκόντων του.
  2. Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, η σύγκρουση συμφερόντων ελέγχεται στους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, η σύγκρουση συμφερόντων ελέγχεται στα πρόσωπα που μετέχουν στα όργανα διοίκησης αυτών, στα πρόσωπα που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό άνω του 0,5% στο εταιρικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου, καθώς και στους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού.
  3. Εάν ο ανάδοχος παρά τις ως άνω απαγορεύσεις πρότεινε με την προσφορά του συγκεκριμένο ΙΦΕ, ο οποίος συνδέεται με τον ίδιο ή τους υπεργολάβους του με σχέση που δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, τότε, εφόσον δεν έχει ακόμη κατακυρωθεί η σύμβαση, θεωρείται ότι με την προσφορά του πρότεινε ιδιωτικό φορέα, ο οποίος δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παρ. 11 του άρθρου 5 της παρούσας.
  4. Εφόσον ο ανάδοχος έλαβε γνώση, αποδεδειγμένα μετά την σύναψη της σύμβασης, οποιουδήποτε γεγονότος ικανού να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του ιδίου και του ΙΦΕ που επέλεξε, υποχρεούται να γνωστοποιήσει άμεσα και εγγράφως τα σχετικά στοιχεία στον Εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο ΙΦΕ έχει ήδη εγκατασταθεί στην επίβλεψη της μελέτης οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια σχετική με την ανατεθείσα σε αυτόν επίβλεψη. Η Προϊσταμένη Αρχή εξετάζει, εάν είναι εφικτή η αποτροπή της σύγκρουσης, αφού ληφθούν από τους εμπλεκόμενους συγκεκριμένες διορθωτικές ενέργειες, και αν τούτο είναι εφικτό καλεί τον ανάδοχο να λάβει τα κατάλληλα μέτρα (λ.χ. εξαίρεση συγκεκριμένου προσώπου από την ομάδα εργασίας του ΙΦΕ, αντικατάσταση μέλους, φυσικού ή νομικού προσώπου, του ΙΦΕ κ.λ.π.). Σε περίπτωση που η εντοπισθείσα σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον να αρθεί με άλλον τρόπο, η Προϊσταμένη Αρχή ζητεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο να καταγγείλει τη σύμβασή του με τον ΙΦΕ και να τον αντικαταστήσει άμεσα.
  5. Ο ΙΦΕ, τα μέλη του και τα πρόσωπα της ομάδας επίβλεψης δεν πρέπει να έχουν παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή να έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης είτε κατά τα άρθρα 46 και 48 του ν. 4412/2016 είτε με οποιαδήποτε άλλη σχέση. Επίσης ο ΙΦΕ και τα μέλη του δεν πρέπει να συνδέονται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν παράσχει τέτοιες υπηρεσίες για την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
  6. Ο ΙΦΕ, τα μέλη του και τα πρόσωπα της ομάδας επίβλεψης δεν πρέπει να έχουν αναλάβει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο να έχουν εμπλακεί σε άλλες διαδικασίες ελέγχου ή υποστήριξης της ανάθεσης της μελέτης ή της αναθέτουσας αρχής ή του αναδόχου, και ιδίως δεν πρέπει να έχουν εμπλακεί στην διοίκηση, διαχείριση ή παρακολούθηση της σύμβασης, εφόσον εκτελείται βάσει συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, ή στην τεχνική υποστήριξη και διαχείριση της σύμβασης για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής ως τελικού δικαιούχου χρηματοδοτικού προγράμματος.
  Άρθρο 15
  Η διαδικασία εναντίωσης του Εργοδότη σε πράξεις του ΙΦΕ
  1. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, σε περίπτωση ανάθεσης της επίβλεψης σεΙΦΕ, δικαιούται να πραγματοποιεί και η ίδια κατά την κρίση της και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη γνωστοποίηση, ελέγχους στην εκπόνηση της μελέτης, με σκοπό να διαπιστώνει την εξέλιξή της και την συμμόρφωση του αναδόχου με την σύμβαση.
  2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται επίσης να πραγματοποιεί κατά την κρίση της και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη γνωστοποίηση, ελέγχους στην εκπόνηση της μελέτης, με σκοπό να διαπιστώνει την προσήκουσα εκπλήρωση των καθηκόντων του ΙΦΕ και την εν γένει νόμιμη άσκηση της επίβλεψης.
  3. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, εάν διαπιστώσει ότι ο ΙΦΕ με ορισμένες πράξεις ή παραλείψεις του παραβιάζει τα καθήκοντά του, δύναται να εναντιώνεται στις πράξεις αυτές καθώς και στα σχετικά πορίσματα και έγγραφα της επίβλεψης. Η εναντίωση ασκείται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία με αιτιολογημένη εισήγησή της που υποβάλλεται στην Προϊσταμένη Αρχή. Η ως άνω εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή πρέπει να υποβληθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την γνωστοποίηση των σχετικών πράξεων του ΙΦΕ σε αυτήν. Εάν παρέλθει το διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερών από την γνωστοποίηση των οικείων πορισμάτων ή εγγράφων του ΙΦΕ στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και η τελευταία δεν έχει προβάλει εναντίωση, τεκμαίρεται η αποδοχή των πράξεων, των πορισμάτων και των εγγράφων του ΙΦΕ.
  4. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης αιτιολογημένης εναντίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από της περιέλευσης σε αυτήν της εισηγήσεως. Η απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής δεσμεύει την Διευθύνουσα Υπηρεσία, τον ΙΦΕ και τον ανάδοχο.
  5. Τα πορίσματα ή τα έγγραφα που συντάσσονται από τον ΙΦΕ, καθώς και τα έγγραφα ή τα στοιχεία που υπογράφονται από αυτόν, δεν γεννούν διαφορές μεταξύ του επιβλέποντος και του αναδόχου. Εάν ο ανάδοχος αμφισβητεί πράξεις, παραλείψεις ή ενέργειες της επίβλεψης, υποβάλλει αναφορά προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία μπορεί, εάν κάνει δεκτές τις αιτιάσεις του αναδόχου, να εναντιωθεί στις πράξεις του ΙΦΕ κατά την ως άνω διαδικασία των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
  6. Κατά της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής, που δέχεται την εναντίωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε έγγραφα ή πορίσματα του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης, καθώς και κατά της τεκμαιρόμενης αποδοχής από την Διευθύνουσα Υπηρεσία των εγγράφων ή πορισμάτων του ΙΦΕ, ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει την ένσταση του άρθρου 198, περί διοικητικής επίλυσης συμβατικών διαφορών, εφόσον η ως άνω εναντίωση ή η τεκμαιρόμενη αποδοχή των ενεργειών της επίβλεψης έχουν άμεσα βλαπτικές συνέπειες εις βάρος του, χωρίς να απαιτείται η έκδοση άλλης πράξης προς τούτο.
  Άρθρο 16
  Αντικατάσταση του ΙΦΕ
  1. Ο Εργοδότης μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να καταγγείλει την σύμβαση με τον ΙΦΕ και να προβεί σε άμεση αντικατάστασή του σε περίπτωση που ο ΙΦΕ έπαψε να πληροί τα προσόντα της διακήρυξης ή προέκυψε μη επανορθώσιμη κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, που εμποδίζει την ανεξάρτητη και αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων του.
  2. Επίσης, ο Εργοδότης μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να καταγγείλει την σύμβαση με τον ΙΦΕ και να προβεί σε άμεση αντικατάστασή του σε περίπτωση που ο ΙΦΕ παραβίασε τις νόμιμες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα απόφαση ή τις συμβατικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ. Ειδικότερα, εάν η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαπιστώσει ότι ο ΙΦΕ έχει ουσιωδώς παραβεί τις νόμιμες ή τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τον καλεί εγγράφως να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αρθεί η παράβαση και αποστέλλει σχετική έγγραφη ειδοποίηση στον ανάδοχο. Εφόσον ο ΙΦΕ δεν προβεί στις επιβαλλόμενες ενέργειες για να αρθεί η παράβαση, η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενημερώνει την Προϊσταμένη Αρχή, η οποία μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να καταγγείλει την σύμβασή του με τον ΙΦΕ και να τον αντικαταστήσει άμεσα.
  3. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης Αρχής για λογαριασμό του ΙΦΕ. Σε κάθε περίπτωση κατά της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής, που ζητεί από τον ανάδοχο να καταγγείλει την σύμβασή του με τον ΙΦΕ και να τον αντικαταστήσει άμεσα, ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει την ένσταση του άρθρου 198 του ν. 4412/2016, εφόσον αποδείξει ότι η απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής για αντικατάσταση του συγκεκριμένου ΙΦΕ, με τον οποίο δεν δύναται να έχει κοινά συμφέροντα, θα έχει άμεσα βλαπτικές συνέπειες εις βάρος του, χωρίς να απαιτείται η έκδοση άλλης πράξης προς τούτο.
  4. Εάν ο ανάδοχος διαπιστώσει ότι ο ΙΦΕ έχει ουσιωδώς παραβεί τις νόμιμες ή τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ενημερώνει αμέσως την Διευθύνουσα Υπηρεσία με σχετική έγγραφη αναφορά, στην οποία καταγράφει τεκμηριωμένα όλες τις συμπεριφορές που κατά την άποψή του συνιστούν την παράβαση του νόμου ή της μεταξύ τους σύμβασης. Εάν η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαπιστώσει ότι η αναφορά του αναδόχου είναι βάσιμη και ο ΙΦΕ έχει πράγματι παραβεί ουσιώδεις υποχρεώσεις του, ακολουθεί την διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
  5. Εάν η Διευθύνουσα Υπηρεσία, παρά την έγγραφη αναφορά του αναδόχου, δεν κινήσει την διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή εάν η Προϊσταμένη Αρχή δεν ζητήσει την αντικατάσταση του ΙΦΕ, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει με έγγραφο αίτημά του απευθείας από την Προϊσταμένη Αρχή να του επιτρέψει να καταγγείλει την σύμβαση με τον ΙΦΕ και να προβεί σε αντικατάστασή του. Κατά της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής, που απορρίπτει το ως άνω αίτημα, ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει την ένσταση του άρθρου 198 του ν. 4412/2016, εφόσον αποδείξει ότι η εν λόγω απόφαση θα έχει άμεσα βλαπτικές συνέπειες εις βάρος του, χωρίς να απαιτείται η έκδοση άλλης πράξης προς τούτο.
  6. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να καταγγείλει την σύμβασή του με τον ΙΦΕ, χωρίς να ακολουθήσει την διαδικασία της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής.
  7. Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει με έγγραφο αίτημά του προς την Προϊσταμένη Αρχή την έγκρισή της για την λύση της σύμβασης με τον ΙΦΕ και την αντικατάστασή του και για άλλο σπουδαίο λόγο, πέραν της διαπίστωσης ότι παραβίασε τις νόμιμες ή τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Κατά της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής, που απορρίπτει το ως άνω αίτημα, ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει ένσταση σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.
  8. Ο ΙΦΕ δεν έχει δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβασή του με τον ανάδοχο. Ο ΙΦΕ δεν δύναται να ζητήσει από τον Εργοδότη την αποδέσμευσή του από την σύμβαση που έχει συνάψει με τον ανάδοχο.
   
  Άρθρο 17
  Η αμοιβή του Ιδιωτικού Φορέα Επίβλεψης
  1. Εφόσον η επίβλεψη θα γίνει από ΙΦΕ, η διακήρυξη της προς ανάθεση μελέτης προβλέπει τον τρόπο υπολογισμού και το συνολικό ύψος της αμοιβής του ΙΦΕ. Η αμοιβή του ΙΦΕ προστίθεται στην προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκτέλεσή του.
  2. Η αμοιβή του ΙΦΕ υπολογίζεται βάσει του προϋπολογισμού της προς ανάθεση μελέτης και όχι βάσει της προσφοράς του αναδόχου που τον προτείνει. Τα στοιχεία ή το ύψος της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου και η τυχόν έκπτωση που προσφέρει σε σχέση με την προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης δεν επηρεάζουν τον τρόπο υπολογισμού και το ύψος της αμοιβής του ΙΦΕ.
  3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν μπορούν να προσφέρουν έκπτωση στην προβλεπόμενη στην διακήρυξη αμοιβή του ΙΦΕ. Στην Οικονομική Προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να έχει προστεθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 της παρούσας και η αμοιβή του ΙΦΕ, όπως αυτή έχει προσδιορισθεί στην διακήρυξη. Το συμβατικό αντάλλαγμα που οφείλεται στον ανάδοχο περιλαμβάνει και την αμοιβή του ΙΦΕ.
  4. Η αμοιβή του ΙΦΕ καταβάλλεται αποκλειστικώς από τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπόχρεος για την πληρωμή των αμοιβών και των λοιπών δαπανών και εξόδων του, όπως αυτά προβλέπονται στην σύμβαση μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ και ρυθμίζονται από το παρόν άρθρο. Ο Εργοδότης δεν έχει καμία ευθύνη για τις δαπάνες αυτές.
  5. Ο ΙΦΕ θα εισπράττει την αμοιβή που οφείλεται από τον ανάδοχο απευθείας από ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα δημιουργηθεί ύστερα από κατάλληλες διευθετήσεις μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου για την πληρωμή του ΙΦΕ.
  6. Ο ΙΦΕ για την άσκηση της επίβλεψης και για την εν γένει εκτέλεση των καθηκόντων, που αναλαμβάνει έναντι του αναδόχου για την συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, όπως αυτή καθαρίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4412/2016, δικαιούται να λάβει κατ’ αποκοπήν αμοιβή, η οποία θα υπολογίζεται με βάση ορισμένο κλιμακούμενο ποσοστό αναλόγως του ύψους της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης.
  Ειδικότερα, η αμοιβή του ΙΦΕ θα υπολογίζεται ως το άθροισμα των κατωτέρω κλιμακούμενων ποσοστών επί της αξίας της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης και ως εξής:
  α) για την αξία της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης από το όριο του άρθρου 2 της παρούσας έως και 1.000.000 ευρώ η αμοιβή του ΙΦΕ θα υπολογίζεται σε ποσοστό 3% επί της αξίας αυτής,
  β) για την αξία της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης από 1.000.001 ευρώ έως 2.000.000 η αμοιβή του ΙΦΕ θα υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας αυτής,
  γ) για την αξία της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης από 2.000.001 ευρώ έως 3.000.000 η αμοιβή θα υπολογίζεται με ποσοστό 1% επί της αξίας αυτής,
  δ) για την αξία της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης από 3.000.001 ευρώ και άνω η αμοιβή θα υπολογίζεται με ποσοστό 0,5% επί της αξίας αυτής.
   
  7. Η ως άνω αμοιβή θα καταβάλλεται στον ΙΦΕ σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Ο αριθμός των δόσεων θα αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνών που θα διατρέξουν από την υπογραφή της σύμβασης του ΙΦΕ με τον ανάδοχο μέχρι την λήξη της συνολικής συμβατικής προθεσμίας. Πριν από την καταβολή κάθε πληρωμής ο ΙΦΕ εκδίδει και υποβάλλει στον ανάδοχο το προβλεπόμενο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
  8. Η συνολική αμοιβή του ΙΦΕ για την άσκηση της επίβλεψης και για την εν γένει εκτέλεση των καθηκόντων του, υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω παραγράφων, δεν θα αυξάνεται ούτε θα αναθεωρείται σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο ή αιτία.
  9. Εφόσον ο ανάδοχος δεν ολοκληρώσει την μελέτη εντός της αρχικής συμβατικής προθεσμίας και συνεχίσει την εκτέλεση της σύμβασης με τις παρατάσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 184 του ν. 4412/2016 και έχουν χορηγηθεί χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ο ΙΦΕ δικαιούται,μέχρι το πέρας του ορίου των επιτρεπόμενων παρατάσεων κατά το εδ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4412/2016,επιπλέον αμοιβή. Η αμοιβή αυτή θα ανέρχεται σε αναλογική προσαύξηση της αρχικής αμοιβής του για τον επιπλέον χρόνο άσκησης της επίβλεψης, μειωμένη όμως σε ποσοστό 50%.
  10. Με την ως άνω αμοιβή καλύπτονται πλήρως τα κόστη και όλες οι δαπάνες του ΙΦΕ που θα προκύψουν και θα απαιτηθούν για την άσκηση της επίβλεψης και την εν γένει άρτια εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι στον ανάδοχο, όπως αυτές προβλέπονται στον νόμο και στην παρούσα απόφαση και έχουν συμφωνηθεί με την σύμβαση μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ.
  11. Σε περίπτωση που η αρχική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης παραταθεί με υπαιτιότητα του αναδόχου ή πέραν του ορίου των επιτρεπόμενων παρατάσεων και σύμφωνα με το εδ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4412/2016, η αμοιβή του ΙΦΕ παύει να βαρύνει τις πιστώσεις της σύμβασης.
  12. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επιτύχει ταχύτερη, σε σχέση με την συμβατική προθεσμία, εκπόνηση της μελέτης κατά την παρ. 8 του άρθρου 184 του ν. 4412/2016, ο ΙΦΕ δικαιούται το σύνολο της αμοιβής του και ο ανάδοχος οφείλει να του καταβάλει ως τελευταία δόση όλο το υπολειπόμενο τμήμα της αμοιβής αυτής.
  13. Αν μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου συναφθεί συμπληρωματική σύμβαση, με την οποία τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα και επιμηκύνεται η συνολική διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, στην αξία της σύμβασης αυτής θα υπολογίζεται και η επιπλέον αμοιβή που θα οφείλει ο ανάδοχος στον ΙΦΕ, και η οποία θα ανέρχεται σε αναλογική προσαύξηση της αρχικής του αμοιβής, υπολογιζόμενη για τον επιπλέον χρόνο άσκησης της επίβλεψης.
  14. Σε κάθε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής των εργασιών για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και σε περίπτωση αναστολής των προθεσμιών εκτέλεσης της σύμβασης κατά την παρ. 5 του άρθρο 184 του ν. 4412/2016, ο ΙΦΕ διακόπτει την επίβλεψη και δεν του οφείλεται αμοιβή για το διάστημα αυτό.
   
  15. Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου, διάλυσης της σύμβασης ή σε κάθε άλλη περίπτωση πρόωρης λύσης της, ο ανάδοχος οφείλει να καταγγείλει την σύμβασή του με τον ΙΦΕ, ο οποίος δεν δικαιούται το υπόλοιπο της αμοιβής του.
  16. Κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ για την αμοιβή του τελευταίου είναι άκυρη, δεν εφαρμόζεται και γεννά αξιώσεις του ΙΦΕ έναντι του αναδόχου ούτε του αναδόχου έναντι του Εργοδότη.
  Άρθρο 18
  Το ελάχιστο περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ ΙΦΕ και αναδόχου
  1. Η σύμβαση, που υπογράφεται μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας, περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον ως συμβατικούς όρους τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τις ευθύνες των συμβαλλομένων μερών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016 και τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης.
  2. Η ως άνω σύμβαση περιλαμβάνει επιπλέον ειδικό όρο με τον οποίο ο ΙΦΕ δηλώνει ότι έλαβε πλήρη ενημέρωση από τον ανάδοχο σε σχέση με την ανατεθείσα μελέτη και ιδίως ότι έλαβε πλήρη γνώση των Συμβατικών Τευχών της προς ανάθεση μελέτης, της Τεχνικής Προσφοράς του αναδόχου και της Σύμβασης που ο τελευταίος υπέγραψε με τον Εργοδότη.
  3. Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης ειδικούς όρους με τους οποίους ο ΙΦΕ δηλώνει ότι: α) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον ορισμό του ως φορέα επίβλεψης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, β) αποδέχεται να ασκήσει τα προβλεπόμενα καθήκοντα επίβλεψης και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τον νόμο και την σύμβασή του με τον ανάδοχο, γ) διαθέτει την απαιτούμενη στην παρούσα πιστοποίηση και πληροί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπει η διακήρυξη, και δ) μπορεί να ανταποκριθεί στα νόμιμα και συμβατικά καθήκοντά του.
  4. Η σύμβαση περιλαμβάνει επιπροσθέτως ειδικό όρο με τον οποίο ο ΙΦΕ δηλώνει ότι δεν συνδέεται με τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του με σχέση, η οποία να δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, και ειδικότερα δεν έχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ή προσωπικό ή άλλο κοινό συμφέρον κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 της παρούσας, το οποίο μπορεί να θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του ως προς την εκτέλεση των υποχρεώσεων και των καθηκόντων του.
  5. Με την σύμβαση ο ΙΦΕ θα δεσμεύεται ότι θα ολοκληρώσει την επίβλεψη της μελέτης και θα την ασκεί αδιακόπως για όλο τον χρόνο που θα διαρκέσει η εκπόνησή της από τον ανάδοχο. Με την σύμβαση ο ΙΦΕ θα δεσμεύεται επίσης ότι δεν θα καταγγείλει την σύμβασή του με τον ανάδοχο και δεν θα ζητήσει την αντικατάστασή του.
  6. Η σύμβαση προβλέπει αναλυτικά την αμοιβή και τον τρόπο πληρωμής του ΙΦΕ από τον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας. Προβλέπει επίσης αναλυτικώς τα δικαιολογητικά πληρωμής που πρέπει να υποβάλει ο ΙΦΕ στον ανάδοχο και την διαδικασία καταβολής των μηνιαίων δόσεων που οφείλονται στον ΙΦΕ.
  7. Η σύμβαση περιλαμβάνει ειδικό όρο με τον οποίο ο ΙΦΕ δηλώνει ότι: α) με την ως άνω αμοιβή καλύπτονται πλήρως τα κόστη και όλες οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την άσκηση της επίβλεψης και την εν γένει άρτια εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι στον ανάδοχο, και β) η αμοιβή του δεν δύναται να αναθεωρηθεί ή να αυξηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, πέραν των περιπτώσεων που ρητώς ορίζονται στο άρθρο 17 της παρούσας.
  Άσκηση καθηκόντων επίβλεψης σύμβασης μελέτης από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης ΦΕΚ 5072-Β-02.11.2021.pdf
  Το δορυφορικό ίντερνετ φαίνεται πως πλησιάζει στο να γίνει πραγματικότητα στην Ελλάδα.
  Με κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θοδωρής Λιβάνιος, και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς επικαιροποιείται η ειδική διαδικασία για την αδειοδότηση της εγκατάστασης τυποποιημένων κατασκευών κεραιών και θεσπίζεται νέο κανονιστικό πλαίσιο για την τοποθέτηση των τυποποιημένων κεραιών που πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας. Οι κεραίες που περιγράφονται παραπάνω θα χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες προκειμένου να παρέχουν στους καταναλωτές υπηρεσίες ίντερνετ μέσω δορυφόρου, εξασφαλίζοντας σταθερή σύνδεση σε υψηλές ταχύτητες και χαμηλό χρόνο απόκρισης.
  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του δορυφορικού ίντερνετ
  Χωρίς αμφιβολία, το δορυφορικό ίντερνετ θα αποτελεί σύντομα μία ακόμη επιλογή για τους χρήστες του διαδικτύου στην Ελλάδα. Όπως όλα όμως, έτσι και αυτό έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
  Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι πως κάθε χρήστης μπορεί να έχει σύνδεση από κάθε σημείο στη Γη, χωρίς να παίζει ρόλο η απόσταση από κεραίες ή θύρες συνδεσιμότητας. Κάτι που θα είναι πολύ βολικό για όσους ζουν σε απομακρυσμένες ή αγροτικές περιοχές, σε βουνά ή οπουδήποτε αλλού. Σε σημεία δηλαδή που η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι από προβληματική έως ανύπαρκτη.
  Δεύτερο πλεονέκτημα είναι η πρόσβαση. Πολύ συχνά, με τις υπάρχουσες επίγειες συνδέσεις, εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην καλωδίωση, κάθε χρήστης μένει χωρίς ίντερνετ από λίγα λεπτά μέχρι ώρες και ημέρες. Αυτό είναι εξαιρετικά απίθανο με το δορυφορικό ίντερνετ. Στα μειονεκτήματα, πρώτο και σημαντικότερο είναι η καθυστέρηση απόκρισης. Δεδομένου πως το σήμα του ιντερνετ πρέπει να ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα μεταξύ γης και δορυφόρου, είναι πολύ πιανό να υπάρχει το λεγόμενο latency (καθυστέρηση) στην απόκριση του ιντερνετ. Βέβαια αυτή η καθυστέρηση είναι μεταξύ 500 και 900 μιλισεκόντ, πολύ μικρότερη από μία σύνδεση πχ dial up. Παρόλα αυτά, εάν ο χρήστης θέλει να κάνει χρήση της σύνδεσης για τηλεδιασκέψης, online gaming ή κάτι που απαιτεί σταθερή και γρήγορη σύνδεση, είναι πιθανό να δυσκολευτεί με το δορυφορικό ίντερνετ.
  Ένα αρκέτα σοβαρό μειονέκτημα είναι το κόστος, που έχει μειωθεί σε σχέση με 10 χρόνια πριν, αλλά και πάλι είναι μεγαλύτερο από το επίγειο ίντερνετ. Και τέλος, το ζήτημα του καιρού, μπορεί να επηρεάσει τη συνδεσιμότητα με δορυφορικό ιντερνετ. Με μία καταιγίδα για παράδειγμα, δεν θα υπάρξει μεν διακοπή αλλά θα μειωθούν οι ταχύτητες download και upload.
  Το ΦΕΚ της ελληνικής κυβέρνησης για το δορυφορικό ίντερνετ
  Το ΦΕΚ για το δορυφορικό ίντερνετ στην Ελλάδα 
  Ως μέρος της στρατηγικής του Σαουδαραβικού Οράματος 2030, η Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο των φιλόδοξων προσπαθειών της να προσελκύσει τουρίστες από όλο τον κόσμο, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να μετατρέψει μια εγκαταλελειμμένη υπεράκτια πλατφόρμα πετρελαίου σε θεματικό πάρκο με θέμα το πετρέλαιο.
  Με την ονομασία “The Rig”, το επερχόμενο υπεράκτιο θεματικό πάρκο «ακραίων καταστάσεων, έκτασης 1,6 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, θα διαθέτει τρενάκια, υποβρύχια, bungee jumping και ελεύθερη πτώση, μεταξύ άλλων παροχών που προκαλούν αδρεναλίνη, καθώς και τρία ξενοδοχεία και 11 εστιατόρια στις διασυνδεδεμένες πλατφόρμες του The Rig.

  Η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αλλά το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας έχει δημοσιεύσει αρκετές ψηφιακές αποδόσεις υψηλής ποιότητας, καθώς και ένα εντυπωσιακό βίντεο που δείχνει πώς μπορεί να μοιάζει τελικά το The Rig.
  Οι τουρίστες θα μπορούν να φτάνουν στο The Rig με ελικόπτερο και μέσω μιας μαρίνας superyacht με 50 θέσεις ελλιμενισμού.
  Το The Rig διαφημίζεται ως η μεγαλύτερη υπεράκτια δομή πολλαπλών χρήσεων στον κόσμο, καθώς και ως ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο εμπνευσμένος από υπεράκτιες πλατφόρμες πετρελαίου και έχει τραβήξει μεγάλη προσοχή, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.
  Το Σαουδαραβικό Όραμα 2030 στοχεύει στη διαφοροποίηση της οικονομίας της χώρας, στην απεξάρτησή της από το πετρέλαιο και στην ενίσχυση της τουριστικής της βιομηχανίας.
   
   
   
  Οι φετινοί παρατεταμένοι καύσωνες, οι καταστροφικές πυρκαγιές, οι ισχυρές βροχοπτώσεις και η πιο συχνή εμφάνιση έντονων καιρικών φαινομένων έδειξαν πως η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα σενάριο του μέλλοντος, αλλά μια πραγματικότητα που υποχρεώνει σε επιλογές εδώ και τώρα. Παρ’ όλα αυτά, η διεθνής σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα αύριο στη Γλασκώβη, COP26, δεν ξεκινάει με τις πιο ευοίωνες προοπτικές. Εξι χρόνια μετά τη Συμφωνία του Παρισιού οι δεσμεύσεις σχεδόν όλων των κρατών αποδεικνύονται ανεπαρκείς.
  Η Ελλάδα πέρασε δύο φάσεις όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (ΑτΘ). Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 μέχρι το 2007 παρουσιάστηκε μια σημαντική αύξηση των ΑτΘ, ενώ από τότε καταγράφεται σταθερή μείωση. Από τους 101.181,55 εκατ. τόνους ισοδύναμου CO2 το 1990, οι εκπομπές κορυφώνονται το 2007 στους 133.685,61 εκατ. τόνους, για να ξεκινήσει μετά μια έντονα καθοδική πορεία. Το 2019 η Ελλάδα είχε περιορίσει τις εκπομπές της σε σχέση με το 1990 κατά 18,8%, έναντι 24% σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η μείωση των εκπομπών για πολλά χρόνια ακολούθησε τον ρυθμό μείωσης του ΑΕΠ λόγω οικονομικής κρίσης, δηλαδή τη συρρίκνωση της παραγωγής αλλά και την οδυνηρή περικοπή κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα τον περιορισμό της θέρμανσης (ενεργειακή φτώχεια), των μετακινήσεων κ.λπ. Οπως σημειώνει έκθεση του ΣΕΒ, την περίοδο 2008-2018 οι εκπομπές ΑτΘ μειώθηκαν στην Ελλάδα κατά 25,4%, με τη μείωση του ΑΕΠ την ίδια περίοδο να είναι 24,6%.
  Αυτό αποτυπώνεται εξάλλου και σε έναν άλλο δείκτη, που αφορά την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα ανά ευρώ Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Εurostat για το 2019, η Ελλάδα είναι στην 6η χειρότερη θέση της Ε.Ε., πίσω από Βουλγαρία, Πολωνία, Εσθονία, Τσεχία, Σλοβακία, καθώς για κάθε ευρώ στην Ελλάδα εκπέμπονται περίπου 340 γραμμάρια CO2, έναντι 270 που είναι ο μέσος όρος στην Ε.Ε. Η βασική αιτία γι’ αυτό βρίσκεται στην παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα, η οποία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ορυκτά καύσιμα (κυρίως φυσικό αέριο και λιγότερο λιγνίτη).
  Το 2019 η Ελλάδα είχε περιορίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με το 1990 κατά 18,8%, έναντι 24% σε επίπεδο Ε.Ε. «Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα φάση, καθώς η Ευρωπαϊκή Ενωση έθεσε ακόμα πιο φιλόδοξο στόχο για το 2030, δηλαδή να μειώσει τις εκπομπές κατά 55% σε σχέση με το 1990, έναντι 40% προηγουμένως. Αυτό θα φέρει ένα κύμα αναθεώρησης όλων των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ), μαζί και του ελληνικού. Ταυτόχρονα παραμένει ο στόχος για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050», λέει στην «Κ» ο Σεβαστιανός Μοιρασγεντής, ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο και στην εμβληματική δράση για το κλίμα Climpact.
  «Το ζητούμενο είναι να υπάρχει ένα σχέδιο που να “πιάνει” τους στόχους του 2030, διαμορφώνοντας τους όρους επίτευξης των ακόμα πιο δύσκολων του 2050», σχολιάζει ο κ. Μοιρασγεντής. Σύμφωνα με τον ερευνητή του Αστεροσκοπείου, οι στόχοι που ήδη θέτει το ελληνικό ΕΣΕΚ για το 2030 είναι φιλόδοξοι, υπάρχουν όμως ερωτήματα για τον συνδυασμό με τους πολύ πιο απαιτητικούς στόχους του 2050. «Υπάρχουν πολύ υψηλοί στόχοι για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κάτι που είναι προφανώς αναγκαίο, παραμένουν όμως ανοικτά ζητήματα για τις δυνατότητες του δικτύου, ελλείψεις όσον αφορά την αποθήκευση της ενέργειας κ.λπ. Μια πιο ομαλή πορεία απολιγνιτοποίησης θα έδινε πιο σταθερό βηματισμό. Σήμερα δημιουργούνται κενά που καλύπτονται από ιδιωτικές επενδύσεις για νέες μονάδες φυσικού αερίου. Θα κλείσουν αυτές όταν πρέπει να περάσουμε στην πλήρη απανθρακοποίηση;», σημειώνει ο κ. Μοιρασγεντής.  Οσον αφορά τις ΑΠΕ, ο ερευνητής του Αστεροσκοπείου υπογραμμίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών μέσω δημοτικών επιχειρήσεων, ενεργειακών κοινοτήτων και την ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου.
  Οι κατοικίες
  Κρίσιμος τομέας είναι αυτός της κατοικίας. «Οταν το 2050 πρέπει να πάμε σε μηδενικές εκπομπές, αυτό σημαίνει πως οι κατοικίες πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση, δηλαδή με βάση τις κατηγορίες των ενεργειακών πιστοποιητικών να είναι από την κατηγορία Β+ και πάνω», εξηγεί ο κ. Μοιρασγεντής. Σήμερα όμως για να μπει ένα ακίνητο στο Εξοικονομώ πρέπει να ανέβει τρεις κατηγορίες στην ενεργειακή κλίμακα. Εάν είναι όμως στις χαμηλές κατηγορίες Ζ+Η, που είναι το 45% των κατοικιών, θα φτάσει στο επίπεδο Γ+Δ αντίστοιχα, κάτι που δεν είναι αρκετό για το 2050.
  Οπως δηλώνει ο ίδιος, «σήμερα είναι αναγκαίο να ξεκινήσουν ριζικές ενεργειακές ανακαινίσεις. Αυτό απαιτεί την εκπόνηση ενός δημόσιου προγράμματος μαζικής παρέμβασης, βιομηχανικού τύπου, σε ολόκληρα τετράγωνα, που με τα ίδια χρήματα μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Υπάρχουν στη Γαλλία αντίστοιχες επιτυχημένες πρακτικές. Επίσης πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των κατοικιών που αναβαθμίζονται κάθε έτος. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να υπάρχει για τα φτωχά νοικοκυριά, που δεν μπορούν να δώσουν τη συνεισφορά τους, παρότι είναι αυτά που διαμένουν σε σπίτια με επιτακτική ανάγκη ενεργειακής θωράκισης».
  Με την αριθμ. 43/2021 εγκύκλιο του e- ΕΦΚΑ δόθηκαν οδηγίες, μεταξύ άλλων, για τη διαδικασία υλοποίησης και τους κανόνες που εφαρμόστηκαν κατά την ετήσια εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 μη μισθωτών ασφαλισμένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 31 , 32 , 35 , 36 , 37 και 45 του Ν.4670/2020 όπως ισχύουν.
  Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρ.7 της με αριθμ. Δ15/Ε’ 710706/423 (ΦΕΚ 1087/ΤΒ/22.03.2021) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Διαδικασία προσδιορισμού και εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης εντός του e-ΕΦΚΑ», προβλέπεται ότι: «Στις περιπτώσεις που τροποποιούνται τα στοιχεία εισφορών στις υποβληθείσες από τον εργοδότη μηνιαίες ΑΠΔ θα επέρχονται αντίστοιχα τροποποιήσεις στη μηνιαία εισφορά μη μισθωτού κατά την επόμενη μηνιαία ροή από τη λήψη των νέων στοιχείων εισφορών μισθωτού».
  Με την με Αρ.Πρωτ: 439758/Σ.139312/02.11.2021 εγκύκλιο ο e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες για την διενέργεια τροποποίησης εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 και παράλληλα παρέχονται οδηγίες – διευκρινίσεις για την πληρέστερη κατανόηση της μεθοδολογίας που ακολουθείται για τον προσδιορισμό των εισφορών, κατά την τροποποίηση.
  Α. ΓΕΝΙΚΑ
  Όπως είναι γνωστό, στο πεδίο εφαρμογής της εκκαθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020, εμπίπτουν μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που, σύμφωνα με τα οριστικοποιημένα στοιχεία μισθωτής απασχόλησης, έχουν παράλληλα μισθωτή εργασία ή υπάγονται στις διατάξεις της παρ.9 άρθρ. 39 ν.4387/2016, όπως ισχύει, για μέρος ή ολόκληρο το έτος. Επιπλέον, εμπίπτουν οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι για τους οποίους είχε τεθεί σε αναστολή η έκδοση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020.
  Η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 των ανωτέρω ασφαλισμένων διενεργήθηκε την 23/07/2021, λαμβάνοντας υπόψη:
  - Τις ασφαλιστικές και επαγγελματικές ιδιότητες.
  - Το χρόνο ασφάλισης κατά τη διάρκεια του έτους.
  - Την ασφαλιστική κατηγορία επιλογής/κατάταξης του έτους αναφοράς.
  - Την αναστολή έκδοσης ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών.
  - Οριστικοποιημένα στοιχεία μηνιαίων εισφορών ανά κλάδο ασφάλισης από παράλληλη μισθωτή εργασία ή λόγω υπαγωγής στις διατάξεις της παρ.9 άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως αυτές ισχύουν.
  - Τις καταβλητέες και καταβληθείσες εισφορές μη μισθωτού, όπως αυτές περιγράφονται στην αριθμ. 43/2021 εγκύκλιο οδηγία ΕΦΚΑ.
  Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι: Χρεωστικό/υπόλοιπο ασφαλιστικής οφειλής ή Πιστωτικό/ποσό προς επιστροφή ή μηδενικό.
  Για την τροποποίηση της εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνονται υπόψη, μεταβολές που επηρεάζουν τα ανωτέρω, καθώς και το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης.
  Ο προσδιορισμός του αποτελέσματος της τροποποίησης ακολουθεί την μεθοδολογία της αρχικής εκκαθάρισης με επικαιροποιημένα στοιχεία.
  Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
  Η τροποποίηση της εκκαθάρισης, δημιουργεί νέο αποτέλεσμα που μπορεί να είναι, Χρεωστικό, Πιστωτικό ή Μηδενικό.
  Σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της αρχικής εκκαθάρισης, αναλύονται οι κανόνες που εφαρμόζονται για την διαχείριση των ανωτέρω κατηγοριών.
  Β1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: «ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ»
  Διαμορφώνονται τρεις κύριες περιπτώσεις ανάλογα με το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης:
  i. Αρχική εκκαθάριση χρεωστική
  ii. Αρχική εκκαθάριση μηδενική
  iii. Αρχική εκκαθάριση πιστωτική Ειδικότερα:
  i. Αρχική εκκαθάριση χρεωστική (καταβολή σε 6 δόσεις)
  Στην περίπτωση αυτή όταν από την τροποποίηση προκύπτει:
  - χρεωστικό υπόλοιπο, μεγαλύτερο από το αρχικό: το επιπλέον ποσό κατανέμεται ισομερώς στις επόμενες δόσεις της αρχικής εκκαθάρισης. Σε περίπτωση που δεν απομένουν δόσεις εκκαθάρισης προς καταβολή, το επιπλέον ποσό αναζητείται εφάπαξ μέχρι το τέλος του μήνα που διενεργήθηκε η τροποποίηση.
  - χρεωστικό υπόλοιπο, μικρότερο από το αρχικό: αναπροσαρμόζονται αντίστοιχα ισομερώς όλες οι δόσεις της αρχικής εκκαθάρισης. Ποσό που έχει εξοφλήσει τις αρχικές δόσεις εκκαθάρισης, χρησιμοποιείται για εξόφληση των αντίστοιχων νέων δόσεων. Τυχόν επιπλέον ποσό, παραμένει ως πιστωτικό υπόλοιπο και συμψηφίζεται με ασφαλιστικές οφειλές, ακολουθώντας τους κανόνες εξόφλησης εισφορών.
  ii. Αρχική εκκαθάριση μηδενική
  Η οφειλή που προκύπτει από την τροποποίηση της εκκαθάρισης, επιμερίζεται ισομερώς στις δόσεις που απομένουν έως τη λήξη της εκκαθάρισης.
  Σε περίπτωση που δεν απομένουν δόσεις, το χρεωστικό υπόλοιπο καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι το τέλος του μήνα που διενεργήθηκε η τροποποίηση.
  iii. Αρχική εκκαθάριση πιστωτική
  Δεδομένου ότι το πιστωτικό υπόλοιπο της αρχικής εκκαθάρισης έχει επιστραφεί μετά από συμψηφισμό με τυχόν οφειλές, το χρεωστικό υπόλοιπο αναζητείται σε τόσες δόσεις όσες εκείνες που απομένουν από την αρχική εκκαθάριση. Εάν δεν απομένουν δόσεις, το χρεωστικό υπόλοιπο αναζητείται εφάπαξ μέχρι το τέλος του μήνα που διενεργήθηκε η τροποποίηση.
  Β2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: «ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ»
  Διαμορφώνονται τρεις κύριες περιπτώσεις ως προς το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης:
  i. Αρχική εκκαθάριση χρεωστική
  ii. Αρχική εκκαθάριση μηδενική
  iii. Αρχική εκκαθάριση πιστωτική Ειδικότερα:
  i. Αρχική εκκαθάριση χρεωστική (καταβολή σε 6 δόσεις)
  Οι δόσεις μηδενίζονται και το πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται μετά από συμψηφισμό με τυχόν οφειλές. Ποσά που είχαν εξοφλήσει δόσεις εκκαθάρισης συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές.
  ii. Αρχική εκκαθάριση μηδενική
  Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει επιστρέφεται μετά από συμψηφισμό με τυχόν οφειλές.
  iii. Αρχική εκκαθάριση πιστωτική
  Το νέο ποσό πιστωτικού υπολοίπου επιστρέφεται μετά από συμψηφισμό με τυχόν οφειλές.
  Β3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
  Διαμορφώνονται δύο κύριες περιπτώσεις με βάση το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης:
  i. Αρχική εκκαθάριση χρεωστική ii. Αρχική εκκαθάριση πιστωτική
  Ειδικότερα,
  i. Αρχική εκκαθάριση χρεωστική (καταβολή σε 6 δόσεις)
  Οι δόσεις οφειλής της αρχικής εκκαθάρισης μηδενίζονται και τυχόν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές.
  ii. Αρχική εκκαθάριση πιστωτική
  Δεδομένου ότι το πιστωτικό υπόλοιπο της αρχικής εκκαθάρισης έχει επιστραφεί μετά από συμψηφισμό με τυχόν οφειλές, οι δόσεις εκκαθάρισης παραμένουν μηδενικές.
  Γ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  Η μαζική επεξεργασία για την τροποποίηση εκκαθάρισης θα πραγματοποιείται σε μηνιαία ροή λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές ασφάλισης και των οικονομικών στοιχείων.
  Ειδικότερα, κατά την ροή Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε τροποποίηση εκκαθάρισης εισφορών έτους 2020 στους ασφαλισμένους που κατά την αρχική εκκαθάριση, δεν ελήφθησαν υπόψη εισφορές από μισθωτή απασχόληση, λόγω μη οριστικοποίησης της ασφάλισης μισθωτού.
  Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε εκκαθάριση για μήνες ασφάλισης έτους 2020, σε ασφαλισμένους που εντάθηκαν στο ΟΠΣ μη μισθωτών e- ΕΦΚΑ μετά την ολοκλήρωση της εκκαθαριστικής διαδικασίας (23/07/2021) με αναδρομική υπαγωγή στην ασφάλιση εντός του έτους 2020. Η εκκαθάριση θεωρείται ως αρχική και δημιουργείται δοσολόγιο με πλήθος δόσεων έξι (6).
  Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
  Όπως είναι γνωστό, οι μεταβολές που πραγματοποιούνται στην εφαρμογή «Ασφάλιση – Έσοδα Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ» τροποποιούν την μηνιαία εισφορά και κατά την μηνιαία ροή θα διενεργείται η τροποποίηση της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
  Τα στοιχεία της τροποποίησης και το αποτέλεσμά της, εμφανίζονται στη μηχανογραφική εφαρμογή
  «Ασφάλιση – Έσοδα Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων» -> «ΕΦΚΑ από 01.01.2020», στην οθόνη «Στοιχεία Εκκαθάρισης».
  Επισημαίνεται ότι, επιλέγοντας - «Ιστορικό εκκαθάρισης», εμφανίζονται αναλυτικά τα στοιχεία της προηγούμενης εκκαθάρισης.
  Δημιουργήθηκε πίνακας «Προσαυξήσεις», στον οποίο απεικονίζονται, αναλυτικά στοιχεία προσαυξήσεων από εκπρόθεσμη καταβολή δόσεων.
  Αναλυτικές οδηγίες για τις ανωτέρω επιλογές- οθόνες θα προσαρμοστούν στο εγχειρίδιο της εφαρμογής το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε από την επιλογή « ΟΔΗΓΙΕΣ» του ΟΠΣ e- ΕΦΚΑ.
  Ε. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  Τα αποτελέσματα της τροποποίησης αναρτώνται στον Ατομικό Λογαριασμό των ασφαλισμένων που τηρείται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e- ΕΦΚΑ στην επιλογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης > Εκκαθαρίσεις > Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020». Μέσω της επιλογής «Ιστορικό Εκκαθάρισης» παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία της αρχικής εκκαθάρισης.
  ΣΤ. ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.
  Δημιουργείται νέο έντυπο, στα πρότυπα του αρχικού ειδοποιητηρίου, με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2020».
  Στο «Ειδοποιητήριο τροποποίησης εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020», απεικονίζονται τα πεδία του αρχικού ειδοποιητηρίου εκκαθάρισης με επικαιροποιημένα στοιχεία.
  Eβδομήντα έξι Ελληνίδες αρχιτέκτονες (αυτο)βιογραφούνται με τη δύναμη και την αμεσότητα της προσωπικής μαρτυρίας.
  Μια πρωτοβουλία της Επιστημονικής Επιτροπής του Εργαστηρίου “Διαδρομές της Αρχιτεκτονικής από την εποχή του Μοντερνισμού μέχρι σήμερα στην Αττική” που οργανώνει το Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ (το Τμήμα Αττικής του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών), στο πλαίσιο των εργασιών του 5ου (2020-21) Εργαστηρίου με στόχο την ανάδειξη του έργου των γυναικών αρχιτεκτόνων στην Ελλάδα. Το όλο εγχείρημα έτυχε θετικής αξιολόγησης και έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την αρωγή του οποίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση του.
  http://attikipedia.sadas-pea.gr/wp-content/uploads/2021/11/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-1.jpg
  Με το εγχείρημα αυτό έρχεται στο φως η μέχρι σήμερα άγνωστη συμβολή των γυναικών συναδέλφων στον πολεοδομικό και περιφερειακό σχεδιασμό, στα κοινωνικά προγράμματα ανοικοδόμησης, στα δημόσια και τα ιδιωτικά κτίρια και σε πολλούς άλλους τομείς του δομημένου χώρου, αλλά και η εντεινόμενη παρουσία τους στην επιστημονική έρευνα, τη διδασκαλία, την ιστοριογραφία και τη θεωρία της αρχιτεκτονικής. Τεκμηριώνεται, με άλλα λόγια, η συμβολή των γυναικών αρχιτεκτόνων τόσο στη μεταπολεμική αρχιτεκτονική παραγωγή όσο και στην παιδεία, στον εκσυγχρονισμό της αρχιτεκτονικής σκέψης και τέλος στη συμμετοχή τους στο ελεύθερο επάγγελμα, με συνήθως αφανή αλλά καθοριστικό τρόπο.
  Η επιλογή της χρονολογίας 1923 δεν είναι τυχαία, καθώς τότε αποφοίτησε η πρώτη Ελληνίδα αρχιτέκτων και πρώτη μηχανικός του ΕΜΠ. Από το 1923 έως το 1949, δηλαδή στη διάρκεια 26 χρόνων, αποφοίτησαν μόνο 26 γυναίκες αρχιτέκτονες, μέχρι και το 1955 αποφοιτούν περίπου 40, μέχρι και το 1960 αποφοιτούν 52, μέχρι και το 1965 πάνω από 170. Μετά το 1965 έρχεται η έκρηξη. Σήμερα έχουμε εκατοντάδες σπουδάστριες  στις Αρχιτεκτονικές Σχολές των Πολυτεχνείων της χώρας και των αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού.
  Στόχος του Αρχείου δεν είναι μόνο η καταγραφή του άγνωστου έργου των Ελληνίδων αρχιτεκτόνων, αλλά και η ανάδειξη της προσωπικότητάς τους, ο αγώνας τους να συνδυάσουν πολλαπλούς ρόλους ως σύζυγοι και μητέρες, ο υψηλού επιπέδου επαγγελματισμός τους και, σε αρκετές περιπτώσεις, η συμμετοχή τους στους κοινωνικούς αγώνες.
  Το Αρχείο είναι δυναμικό καθώς διαρκώς θα συμπληρώνεται και θα εμπλουτίζεται. Με νέα στοιχεία στις υπάρχουσες αναρτήσεις, με καινούργιες αναρτήσεις για συναδέλφισσες που δεν έχουν ακόμα περιληφθεί και εφόσον το επιθυμούν, καθώς και με τη συμπερίληψη γυναικών αρχιτεκτόνων των νεότερων γενιών. Πρόθεση είναι το Αρχείο να παραμείνει ανοιχτό, στη διάθεση των ερευνητών, των φοιτητών Αρχιτεκτονικής, των αρχιτεκτόνων στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου.
  Το Αρχείο συγκροτήθηκε χάρη στην εθελοντική εργασία αρκετών μελών της επιστημονικής επιτροπής του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ. Η διαδικασία συγκρότησής του ξεκίνησε τον Μάιο του 2020 και συνεχίζεται. Η πρόσκληση για συμπερίληψη στο Αρχείο έχει σταλεί σε περισσότερες από 200 απόφοιτες της περιόδου 1923-1981 και μέχρι στιγμής έχουν ανταποκριθεί 80 γυναίκες αρχιτέκτονες, είτε οι ίδιες είτε οι απόγονοι-κληρονόμοι τους. Όπου ήταν δυνατό, τα κείμενα συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό του έργου τους, καθώς και από προσωπικές και οικογενειακές φωτογραφίες των βιογραφούμενων.
  Για την πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο πατήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Ψηφιακό Αρχείο Ελληνίδων Αρχιτεκτόνων 1923-1981
  Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους στην οικονομική πρωτεύουσα της Νιγηρίας, το Λάγκος, όταν κατέρρευσε πολυώροφο κτίριο υπό ανέγερση.
  Μάρτυρες ανέφεραν πως αγνοούνται κάπου εκατό εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του πολυτελούς κτιρίου 25 ορόφων· καταπλακώθηκαν από τεράστιο όγκο συντριμμιών.
  Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, ενημέρωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της ομώνυμης πολιτείας, Ολουφέμι Όκε-Οσανιντόλου.
  Οι καταρρεύσεις κτιρίων δεν είναι σπάνιες στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής, όπου ο οικοδομικός κανονισμός παραβιάζεται συχνά.
   
   
  Επιτροπή για τον καθορισμό της αντιστοιχίας τμημάτων Μηχανικών πρώην ΤΕΙ  (σ.σ. διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα) με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών συγκρότησε ο υπουργός Υποδομών Κ. Καραμανλής, προκειμένου :
  Α. Να εισηγηθεί τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε ένα Τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο πιστοποιείται η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών, τα οποία στη συνέχεια θα καθορισθούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση  των υπουργών Υποδομών   και Παιδείας.
  Β. Να  υποβάλλει την πρότασή της για κάθε Τμήμα μέσα σε δύο (2) μήνες από την περιέλευση σε αυτήν του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και κάθε αναγκαίου δικαιολογητικού. Το πρόγραμμα σπουδών και τα σχετικά έγγραφα αποστέλλονται από την οικεία Σύγκλητο ύστερα από αίτημα της επιτροπής. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις του προγράμματος σπουδών ενός Τμήματος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, όπως ενδεικτικά η στελέχωση με τα αναγκαία εργαστήρια, ώστε αυτό να καταστεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής.
  Η Επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη :
  α) τον Αντώνιο Κοτσώνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α ́ β, Γενικό Διευθυντή Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Κανελλόπουλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α ́ β., αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών,
  β) τον Νικόλαο Μανιάτη, Προϊστάμενο Τμήματος Α ́ Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως τακτικό μέλος , με αναπληρωτή τον Γεώργιο Λύτρα , υπάλληλο του ιδίου Τμήματος,
  γ) τη Μαρία Γκίνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α ́β , Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος , εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Γαρυφαλλιά Γιδάκου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α ́β, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέργειας του ιδίου Υπουργείου,
  δ) την Αντωνία Μοροπούλου μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., Χημικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ (ΑΜ ΤΕΕ 22357 ) ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Χρήστο Μανόπουλο Μηχανολόγο Μηχανικό (ΑΜ ΤΕΕ 72637),
  ε) τον Βασίλειο Μπαρδάκη, Πολιτικό Μηχανικό , εκπρόσωπο του ΤΕΕ ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ελευθέριο Αβραμίδη , Πολιτικό Μηχανικό
  στ) τον Περικλή Α. Μήτκα, Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Σπύρο Αναστασιάδη Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ
  ζ) Ανάλογα με την ειδικότητα που κάθε φορά συζητείται , ένα (1) εκ των κάτωθι μελών Δ.Ε.Π. :
  - Χρήστο Καραγιάννη, Καθηγητή Πολιτικών Μηχανικών και Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ., με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Χαλιορή, Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικών Μηχανικών και Πρόεδρο Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Π.Θ., από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  - Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ) με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Λουκογεωργάκη, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ , από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  - Ιωάννη-Πάρι Παντουβάκη, Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Δημήτριο Κουτσογιάννη Καθηγητή, από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
  - Δημήτριο Κουτσογιάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Δημήτριο Μπούρη, Αναπληρωτή Καθηγητή , από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
  - Σταύρο Παπαθανασίου, Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Γεώργιο Στάμου, Αναπληρωτή Καθηγητή, από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
  - Ελένη Αλεξάνδρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια τη Νέλλη Μάρδα, Καθηγήτρια, από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
  - Επαμεινώνδα Βουτσά, Καθηγητή, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Παυλάτου, Καθηγήτρια, από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
  - Μαρίνο Κάβουρα, Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Γεώργιο Πανταζή, Καθηγητή, από τη Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
  - Δημήτριο Λυρίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Χρήστο Παπαδόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή, από τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
  - Κωνσταντίνο Τσακαλάκη, Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Παύλο Νομικό, Καθηγητή, από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
  - Ιωάννη Κομίνη, Επίκουρο Καθηγητή ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Σταύρο Κουρκουλή, Καθηγητή από τη
  Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
  - Ευθύμιο Τάγαρη, Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική διεργασιών στερεών και αέριων αποβλήτων», ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Ζαχαρία Φροντιστή, Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική διεργασιών υγρών αποβλήτων και πόσιμου νερού», από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  - Παναγιώτη Κυράτση, Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση Μηχανουργικών Κατεργασιών με τη βοήθεια συστημάτων CAD» ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Νικόλαο Ευκολίδη, Επίκουρο Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός προϊόντων, κατασκευαστική και εκπαίδευση με αειφόρες διαδικασίες», από το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι τουλάχιστον πέντε (5) μέλη παρόντα και αποφασίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών.
  Τα κριτήρια που ορίστηκαν επί Κ. Γαβρόγλου
  Επί υπουργίας Κ. Γαβρόγλου είχαν ορισθεί τα  βασικά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται ώστε ένα τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής .
  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις   ανακοινώσεις που έκανε  ο τότε υπουργός Κ. Γαβρόγλου,  τμήματα μηχανικών Πανεπιστημίων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, προκειμένου να θεωρούνται αντίστοιχα με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής και να απονέμουν διπλώματα μηχανικών.
  α. Το πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου να είναι πενταετές.
  β. Το περιεχόμενο σπουδών και επομένως και ο τίτλος του διπλώματος που απονέμεται να αντιστοιχεί σε βασική ειδικότητα μηχανικού.
  γ. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:
  αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες,
  ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου,
  γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας,
  δδ) η απόκτηση γνώσεων ως προς τη μεθοδολογία λύσεων προβλημάτων και τη μεθοδολογία ανάλυσης, σύνθεσης και σχεδιασμού συστημάτων και εφαρμογών
  εε) η ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων
  δ. Στο πρόγραμμα σπουδών προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος
  ε. Τουλάχιστον το 80% των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος να έχει γνωστικό αντικείμενο σε αντικείμενα μηχανικού.
  στ. Το Τμήμα να έχει οργανωμένα και εξοπλισμένα εργαστήρια στα οποία θα γίνεται η εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού.  
  Το τελευταίο πεντάμηνο η υπηρεσία δόμησης Χανίων έχει εγκρίνει μόλις 5 οικοδομικές άδειες από τις 186 αιτήσεις, του Ρεθύμνου 12 άδειες από τις 105 αιτήσεις, της Καβάλας 8 άδειες από 74 αιτήσεις, της Κηφισιάς 6 άδειες από τις 42 αιτήσεις κλπ.
  «Αγκάθι» για μηχανικούς, πολίτες και επενδυτές, οι οποίοι σχεδιάζουν να οικοδομήσουν, παραμένει το… πέρασμα από τις πολεοδομίες. Κι αυτό παρότι επιχειρήθηκε ελάφρυνση του βάρους των υποστελεχωμένων Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) με τον νόμο 4759/2020 για τον εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας, βάσει του οποίου για τον κύριο όγκο των οικοδομικών αδειών – δηλαδή για εκείνες της Κατηγορίας 3 που αφορούν κυρίως κατοικίες και άλλες μικρότερες εργασίες – η προέγκριση από την Υπηρεσία Δόμησης είναι προαιρετική, οπότε εκδίδονται με ευθύνη του μηχανικού. Οι πολεοδομίες πλέον ασχολούνται με σύνθετα, ειδικά έργα ή οικοδομές με ιδιαιτερότητες, για τα οποία απαιτείται ασφάλεια στον έλεγχο των πολεοδομικών μεγεθών, όπως για μεγάλα κτίρια, κατασκευές εκτός σχεδίου, διατηρητέα, ακίνητα σε επαφή με ρεύματα ή αιγιαλό κ.ά.
  Παρόλα αυτά, οι καθυστερήσεις παραμένουν και γι΄αυτό η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ ετοιμάζει νέα μέτρα και διαρθρωτικές αλλαγές για την αντιμετώπιση του προβλήματος το οποίο δεν οφείλεται μόνο στην έλλειψη προσωπικού αλλά και στην πολυνομία, καθώς κάθε χρόνο προστίθενται νέες διατάξεις, τροποποιούνται ή αναθεωρούνται παλαιότερες, ενώ πολλές από αυτές είναι ασαφείς ή αναιρούνται από άλλες. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία του τελευταίου πενταμήνου – ουσιαστικά από τα τέλη Μαΐου οπότε το σύστημα «e-Άδειες» του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αναβαθμίστηκε ώστε η έκδοση οικοδομικών αδειών να προσαρμοστεί στις διατάξεις του 4759/2020.
  Έτσι, σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρούνται σε καίριες πολεοδομίες, με το αρνητικό ρεκόρ να κατέχει η Υπηρεσία Δόμησης στα Χανιά όπου έχουν κατατεθεί 186 αιτήσεις και έχουν βγει μόλις 5 εγκρίσεις. Αλλά και στην ΥΔΟΜ Κηφισιάς έχουν εκδοθεί μόνο έξι άδειες με προέγκριση από τις 42 αιτήσεις που έχουν κατατεθεί. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται στην ΥΔΟΜ Ρεθύμνου με 12 άδειες από 105 αιτήσεις, στην Καβάλα με οκτώ άδειες από 74 αιτήσεις, στη Λευκάδα 13 από 67 αιτήσεις, στη Θεσσαλονίκη 4 από 23, στην ΥΔΟΜ Ευόσμου – Κορδελιού 4 από 52, και στην ΥΔΟΜ Λαγκαδά 5 άδειες στις 30 αιτήσεις κλπ.
  Το… ρεκόρ της έκδοσης μιας άδειας έχουν οι πολεοδομίες Νέας Ιωνίας (από 28 αιτήσεις), Μυλοποτάμου (από 24), Κομοτηνής (από 14), Φαρσάλων (από 10), Ικαρίας (από 7) και Βοίου (από 4) ενώ δύο άδειες έχουν εγκρίνει οι ΥΔΟΜ Κοζάνης, Φλώρινας, Παγγαίου, Τυρναβου, Νεάπολης Συκεών, Φυλής και Πολυγύρου.
  Στα θετικά παραδείγματα αριθμού προεγκρίσεων κατατάσσονται οι ΥΔΟΜ Διαπόντιων Νήσων (περιλαμβάνει τα μικρά νησιά Ερεικούσα, Μαθράκι, Οθωνοί) με 94 στις 129 αιτήσεις, Θήρας με 91 άδειες, Κατερίνης με 90 (από 104 αιτήματα), Κυκλάδων με 73, Ζακύνθου με 72 (από 80 αιτήματα), Μεσολογγίου και Ρόδου με 56 άδειες, Ηρακλείου με 55, Πειραιά με 49, Φαιστού με 43, Καλύμνου με 43 στις 58, Καρύστου με 34 στις 40 κλπ. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι το σύνολο του έργου τους έχουν διεκπεραιώσει – αν και όχι σε σύντομο χρόνο – μικρές υπηρεσίες δόμησης όπως της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, της Κόνιτσας και της Μενεμένης που έχουν εκδώσει 2 άδειες στις 2 αιτήσεις, και οι ΥΔΟΜ Ζηρού (3 στις 3), Συντίκης (13 στις 13) και Γορτυνίας (16 στις 16).
  Σε… χαλαρούς ρυθμούς
  Όσον αφορά στον χρόνο έκδοσης μιας άδειας, υπάρχουν πολεοδομίες οι οποίες δεν έχουν καταφέρει να διεκπεραιώσουν κάποιον φάκελο σε εύλογο χρονικό διάστημα. Με άλλα λόγια, το συντομότερο χρονικό διάστημα που έχει εκδοθεί άδεια στις ΥΔΟΜ Παγγαίου είναι 106 ημέρες (δηλαδή 3,5 μήνες), Μεσσήνης 94 ημέρες, Ικαρίας 64, Θεσσαλονίκης 63, Διονύσου 57, Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 56, Μυλοποτάμου 55, Ζωγράφου 52, Κερατσινίου Δραπετσώνας 51 και Λευκάδας 49 ημέρες.
  Και στην πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων εκδόθηκε άδεια σε 132 ημέρες (δηλαδή περίπου 4,5 μήνες) ωστόσο υπάρχει φάκελος που διεκπεραιώθηκε σε έξι ημέρες, ενώ ο μέσος χρόνος έκδοσης οικοδομικής άδειας υπολογίζεται σε 51 ημέρες. Γενικότερα, στον δείκτη του μέγιστου χρόνου που απαιτήθηκε για άδεια (που αφορά κυρίως μεγάλα ή δύσκολα έργα) «πρωταθλητές», εκτός από την ΥΔΟΜ Αθήνας, είναι οι πολεοδομίες: Αμαρουσίου 136 ημέρες, Αργοστολίου 133, Σύρου και Σερρών 131, Λευκάδας 130, Ηρακλείου 129, Νίκαιας Ρέντη 129, Ρεθύμνης 126 και Παγγαίου 125.
  Αντιθέτως ταχύτατες είναι οι ΥΔΟΜ σε Κάρυστο, Ναυπακτία, Κατερίνη, Σιντίκη και Σιθωνία όπου ένα διάγραμμα κάλυψης μπορεί να εγκριθεί ακόμη και αυθημερόν, αν το έργο είναι απλό, όπως επίσης και στο Αιγάλεω, στη Μήλο, στα Μέγαρα και στη Θήρα. Για την έγκριση των τοπογραφικών διαγραμμάτων υψηλές ταχύτητες καταγράφηκαν στις πολεοδομίες Καρύστου, Μεσολογγίου, Κατερίνης, Σιντίκης και Σιθωνίας, Μήλου και Φαιστού, Μεγαρέων, Τριφυλλίας, Θήρας, Ζηρού και Ήλιδας.
  Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την τακτοποίηση των εξ΄ολοκλήρου αυθαιρέτων καθώς και  αυτών με μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις  που βρίσκονται σε περιοχές που κηρύχθηκαν εντός του έτους 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η καταλυτική ημερομηνία υπαγωγής τους στο νόμο αυθαιρέτων για τις συγκεκριμένες περιοχές λήγει στις 9 Δεκεμβρίου 2021. Η ρύθμιση  αφορά σε ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν εντός του έτους 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας  καθώς και  το σύνολο των περιοχών που βρισκόταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κατά το έτος 2020, και όχι μόνο αυτές των οποίων η πράξη κήρυξης πραγματοποιήθηκε εντός του έτους 2020.
  Υπενθυμίζεται ότι, η προθεσμία για την  τακτοποίηση των «μεγάλων» αυθαιρέτων (κατηγορία 5)  έληξε στις 30/09/2020 και δόθηκε η δυνατότητα να συνεχιστεί η διαδικασία δηλώσεων για αυτήν την κατηγορία ΜΟΝΟ κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4759/2020, όπως:  ακίνητα που αποκτήθηκαν από πλειστηριασμό, από κληρονομιά, που εκμισθώνονται με σύμβαση leasing, που βρίσκονται σε περιοχές που κηρύχθηκαν εντός του έτους 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κ. άλ.
  Για αυτό το λόγο οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων θα πρέπει άμεσα να απευθυνθούν σε μηχανικό, προκειμένου να πληροφορηθούν αν το ακίνητο τους βρίσκεται σε περιοχή που επλήγει και να  ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ισχύοντος νόμου, που δίνει τη δυνατότητα να νομιμοποιήσουν τις αυθαιρεσίες και να αποπληρωθούν τα πρόστιμα με πολλές δόσεις.
  Προς ενημέρωση, δίνονται στο τέλος του άρθρου δύο πίνακες .xls με το σύνολο των περιοχών που βρίσκονταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κατά το έτος 2020
  Ποια θεωρούνται «μεγάλα» αυθαίρετα ;
  Α) Τα εξ ολοκλήρου αυθαίρετα
  Β) Αυθαίρετες κατασκευές που παραβιάζουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης και μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή αυτούς που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας και  υπερβαίνουν τα 250 τ.μ. για χρήση κατοικίας ανά ιδιοκτησία και  τα 1.000 τ.μ. κτιρίου συνολικά και  τα 1.000 τ.μ. για τις λοιπές χρήσεις.
  Οι κατασκευές αυτές μπορεί να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης με την αγορά Συντελεστή Δόμησης όταν δημοσιευθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση. Ποια η διαφορά των «μεγάλων» αυθαιρέτων από τα υπόλοιπα ;
  Τα αυθαίρετα που κτίστηκαν χωρίς οικοδομική άδεια ή έχουν πολύ μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις τακτοποιούνται για 30 έτη με την καταβολή αντίστοιχου παραβόλου , όπως και τα υπόλοιπα αυθαίρετα  που κτίστηκαν μέχρι τις 27 Ιουλίου 2011, όμως επιπρόσθετα τα «μεγάλα» αυθαίρετα για να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης θα πρέπει να πληρώσουν ακόμα ένα τέλος  με την αγορά Συντελεστή Δόμησης για να τα νομιμοποιήσουν – εφόσον στην περιοχή που έχουν ανεγερθεί έχει ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός.
  Ποια επιπλέον αυθαίρετα έπαψαν να θεωρούνται «μεγάλα», άλλαξαν κατηγορία και εξαιρούνται πλέον της κατεδάφισης ;
  Δεν θεωρούνται πλέον «μεγάλες» αυθαιρεσίες της κατηγορίας 5 και εντάσσονται στην κατηγορία 4  με δυνατότητα οριστικής  εξαίρεσης από την κατεδάφιση οι εξής περιπτώσεις:
  αυθαίρετοι ανοικτοί εξώστες ή τμήματά τους που υπέρκεινται του κοινόχρηστου χώρου της πόλης (ρυμοτομική γραμμή), υπό την προϋπόθεση ότι η προβολή τους δεν ξεπερνά το κρασπεδόρειθρο. αυθαίρετες κατασκευές σε ακίνητα που διαθέτουν οικοδομική άδεια, ανεξαρτήτως του ποσοστού υπέρβασης της κάλυψης ή της δόμησης, όταν αυτές δεν ξεπερνούν τα 50 τ.μ. σε συνολική δόμηση. κατασκευές που έγιναν βάσει νόμιμης οικοδομικής άδειας, όταν έγιναν επί ακινήτου που κατόπιν κατατμήθηκε, και υπερβαίνουν την προβλεπόμενη δόμηση και κάλυψη, όπως αυτή υπολογίζεται επί του ακινήτου που διαμορφώθηκε μετά την κατάτμηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και δεν εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές εφόσον βρίσκονται εντός προκηπίου κατά περισσότερο από 20 εκ. Τι πρόστιμο πληρώνω για ένα εξ ολοκλήρου αυθαίρετο και σε πόσες δόσεις μπορώ να εξοφλήσω το πρόστιμο;
  Το πρόστιμο υπολογίζεται ανάλογα με το μέγεθος , την τιμή ζώνης της περιοχής, την παλαιότητα και άλλα πολεοδομικά μεγέθη, Μπορεί να εξοφληθεί σε έως και 100 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ, ενώ δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης 20% στην εφάπαξ καταβολή ή 10% στην καταβολή του 30% του αναλογούν προστίμου.
  Ποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις επιπλέον ισχύουν για τα αυθαίρετα σήμερα;
  Δίνονται οι παρακάτω διευκολύνσεις σε όσους δηλώσουν έγκαιρα τα αυθαίρετα τους:
  Παράταση επιπλέον δύο ετών στην τακτοποίηση αυθαίρετων σε όσους αδυνατούν οικονομικά να πληρώσουν τα πρόστιμα. Επιπλέον μείωση σε όσους έχουν μία και μοναδική κατοικία. Μειώσεις από 15% έως και 30% σε πολλές ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως ΑμεΑ, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι , άνεργοι, δικαιούχοι εισοδήματος κοινωνικής αλληλεγγύης, παλιννοστούντες. Έκπτωση 30% σε όσους έχουν αυθαίρετο σε οικισμό που έχει χαρακτηριστεί «στάσιμος». Εκπτώσεις έως 60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας. Μείωση 30% έως 50% για κτίσματα που ολοκλήρωσαν την ενεργειακή αναβάθμιση. Μέχρι πότε τακτοποιούμε τα «μικρότερα» αυθαίρετα ;
  Τα μικρότερα αυθαίρετα θα τακτοποιούνται για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια αλλά με μεγαλύτερα πρόστιμα και με καταληκτική ημερομηνία τις 31 Μαρτίου 2026  .
  Τι θα γίνει για όσους δεν προλάβουν να δηλώσουν ένα εξ΄ ολοκλήρου αυθαίρετο κτίσμα;
  Το Υπουργείο Περιβάλλοντος επεξεργάζεται νομοθετική λύση για νέες υπαγωγές μέσα στο 2022 και οριστική τακτοποίηση των δηλωμένων αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, με τρεις σοβαρές προϋποθέσεις πολεοδομικών εργαλείων και σχεδιασμού όπως είναι:
  Ενεργοποίηση του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης. Ενεργοποίηση της Τράπεζα Γης Λειτουργία της ταυτότητας του κτιρίου, η οποία με πρόσφατη απόφαση του ΥΠΕΝ πήρε παράταση μέχρι στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και αρχίζει από τη νέα χρονιά. Τι είναι το συμπληρωματικό πρόστιμο που πρέπει να πληρώσω μετά την τακτοποίηση του αυθαιρέτου ;
  Είναι ένα περιβαλλοντικό τέλος το οποίο καταβάλλεται στην Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων (Τράπεζα Γης), με την αγορά Συντελεστή Δόμησης για την εκπλήρωση και την ταχεία πρόοδο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αποκατάστασης, καθώς και για την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού.
  Τι είναι η Τράπεζα Γης ;
  Η Ψηφιακή Τράπεζας Γης διαμορφώνει έναν απλό και αποτελεσματικό μηχανισμό, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά συντελεστή δόμησης από ακίνητα προσφοράς σε ακίνητα υποδοχής συντελεστή δόμησης.
  Ποιοι εισφέρουν συντελεστή δόμησης στην ψηφιακή τράπεζα;
  Οι ιδιοκτήτες διατηρητέων με τίτλους συντελεστή (άχρηστους σήμερα, λόγω απόφασης του ΣτΕ). Ο διαθέσιμος συντελεστής υπολογίζεται σε 3.000.000 τετραγωνικά μέτρα. Οι ιδιοκτήτες των άλλων διατηρητέων που δεν διαθέτουν τίτλους. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι σήμερα μόλις ένας στους δέκα ιδιοκτήτες έχει τίτλο συντελεστή. Οι ιδιοκτήτες δεσμευμένων κοινόχρηστων χώρων (βλέπε απαλλοτριώσεις) που πρέπει να αποζημιωθούν αλλά δεν υπάρχουν στον κρατικό μηχανισμό οι απαιτούμενοι πόροι. Πρώην στρατόπεδα, παλαιά κτίρια του Δημοσίου που είναι προς απόσυρση, δημόσιες εκτάσεις και παλαιές υποδομές που μένουν αχρησιμοποίητες για λόγους ανάσχεσης της δομής. Ακίνητα οικοδομικών συνεταιρισμών σε δασικές εκτάσεις που χρήζουν αποζημίωσης από το κράτος. Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθείται ;
  Η διαδικασία είναι η εξής:
  Για κάθε δικαιούμενο ακίνητο, εκδίδεται ηλεκτρονικά τίτλος μεταφοράς (υπερβάλλοντος) συντελεστή δόμησης από το αρμόδιο υπουργείο. Ο τίτλος κατοχυρώνεται στην Ψηφιακή Τράπεζα Γης και αποκτά αξία βάσει της τιμής ζώνης που αντιστοιχεί στα τετραγωνικά που έχει. Στη συνέχεια, ο αγοραστής καταχωρεί τον ζητούμενο συντελεστή δόμησης, για ακίνητο που βρίσκεται σε Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή και το σύστημα υπολογίζει την αντίστοιχη αξία.
  Η αξία που χρηματοδοτεί τη λειτουργία της Ψηφιακής Τράπεζας Γης δημιουργείται από τη διαφορά μεταξύ προσφερόμενης και ζητούμενης ποσότητας αλλά και της διαφοράς μεταξύ αξιών στις τιμές ζώνης. Ο ιδιοκτήτης που διατηρητέου αρχικά θα λαμβάνει το 30% της αποζημίωσης, με τον όρο της αποκατάστασης της πρόσοψης του διατηρητέου που έχει. Και το υπόλοιπο 70% θα το παίρνει με την ολοκλήρωση – και πιστοποίηση – των εργασιών. Οι συναλλαγές με την Ψηφιακή Τράπεζα Γης επιβαρύνονται με ποσοστό 5% επί της αξίας της συναλλαγής. Τα χρήματα αυτά θα καταλήγουν στο Πράσινο Ταμείο για περιβαλλοντικές δράσεις.
  Πως θα αγοράζεται ο Συντελεστής Δόμησης από τους ιδιοκτήτες «μεγάλων» αυθαιρέτων;
  Για να καταλάβουμε τη διαδικασία δίνουμε το παρακάτω παράδειγμα. Έχουμε ένα  αυθαίρετο χωρίς άδεια που τακτοποιήθηκε και βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης στο Βόλο, 100 τετραγωνικών μέτρων με τιμή ζώνης 1.200 ευρώ. Η αγορά συντελεστή δόμησης υπολογίζεται σε 120.000 ευρώ. Από αυτά το 5% θα πάει στο Πράσινο Ταμείο (6.000 ευρώ) για δράσεις αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Ακολουθεί ο μειωτικός συντελεστής ή συμψηφισμός με ειδικό πρόστιμο (ΖΥΣ) και ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Ύστερα από όλα αυτά, εκδίδεται η οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση. Αντίστοιχα από αυτά τα χρήματα, αποζημιώνεται ένας ιδιοκτήτης για παράδειγμα, διατηρητέου για τα 100 τετραγωνικά μέτρα συντελεστή δόμησης που είχε εισφέρει στην Ψηφιακή Τράπεζα Γης, με το ποσό που αντιστοιχεί στη δική του τιμή ζώνης.
  Κατεβάστε παρακάτω τα 2 αρχεία .xls:
  ΚΗΡΥΞΕΙΣ 2020 ΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΣ ΤΟ 2020
  Με την παρούσα απόφαση υπάγονται 1.823 Ωφελούμενοι, με επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων ύψους 46.094.702,35 € και συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ύψους 49.024.777,10 €, οι αιτήσεις των οποίων περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος, που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
  Οι Ωφελούμενοι έχουν την υποχρέωση να ενημερώνονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ (https://exoikonomo2020.gov.gr) σχετικά με την υπαγωγή της αίτησης τους στο Πρόγραμμα από το Δικαιούχο και να αποδεχθούν ηλεκτρονικά την Απόφαση Υπαγωγής κατά τα σχετικώς οριζόμενα στο Κεφάλαιο 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος.
  Επισημαίνεται ότι οι Ωφελούμενοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής επιστολής υπαγωγής της αίτησής τους, η οποία περιλαμβάνει σαφή και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του, του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού και του ποσοστού επιχορήγησης (απόσπασμα απόφασης υπαγωγής) πριν αποδεχθούν ηλεκτρονικά την Απόφαση Υπαγωγής, καθώς ο Δικαιούχος, βάσει των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί/ αναρτηθεί από τους Ωφελούμενους, θα διενεργήσει σε επόμενο στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των προβλεπόμενων κινήτρων) τους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος.
  Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, όπως αυτός ισχύει, ο Δικαιούχος προβαίνει σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, της παραγράφου 8.2, κατά το μέρος που αφορά στις εν λόγω αιτήσεις και  ενημερώνει μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων τους ενδιαφερόμενους.
  6ΦΥΓ46ΨΧΨΖ-ΜΘ7.pdf
  Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ν. Ταγαρά, με την οποία θεσπίζονται:
  Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας Κτιριακού Έργου. Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων. Η νέα υπουργική απόφαση εφαρμόζεται από τους μελετητές και κατασκευαστές έργων σε κάθε νέο κτιριακό έργο, σε κάθε υφιστάμενο κτίριο το οποίο προσαρμόζεται ώστε να καταστεί προσβάσιμο, καθώς και κατά τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων στο αστικό περιβάλλον.
  Ως «Μελέτη Προσβασιμότητας» ορίζεται η μελέτη που περιγράφει τις απαραίτητες διαμορφώσεις, κατασκευές, εγκαταστάσεις και λοιπά στοιχεία για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε άτομα με κάθε μορφής αναπηρία ή/και εμποδιζόμενα άτομα και αποτελεί μέρος της Αρχιτεκτονικής Μελέτης κάθε νέου έργου ή έργου προσαρμογής ή ανάπλασης που αφορά σε κτίριο ή υπαίθριο χώρο. Ανάλογα με το είδος του έργου διακρίνονται 2 κατηγορίες μελετών προσβασιμότητας: α. η Μελέτη Προσβασιμότητας Κτιριακού Έργου και β. η Μελέτη Προσβασιμότητας υπαίθριων δημόσιων ή ιδιωτικών κοινόχρηστων χώρων ως κάτωθι.
  Ως «Μελέτη Προσβασιμότητας Κτιριακού Έργου» ορίζεται η μελέτη προσβασιμότητας που περιγράφει τις απαραίτητες διαμορφώσεις, κατασκευές, εγκαταστάσεις και λοιπά στοιχεία για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας κάθε νέου κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αυτού ή κάθε υφιστάμενου κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αυτού ώστε να καταστεί προσβάσιμο μετά από προσαρμογή. Η ανωτέρω μελέτη αποτελεί μέρος της Αρχιτεκτονικής Μελέτης του κτιρίου.
  Ως «Μελέτη Προσβασιμότητας υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων» ορίζεται η μελέτη που περιγράφει τις απαραίτητες διαμορφώσεις, κατασκευές, εγκαταστάσεις και λοιπά στοιχεία για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας εξωτερικών υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων. Αφορά κάθε νέα μελέτη διαμόρφωσης ή μελέτη ανάπλασης και αποτελεί μέρος της Αρχιτεκτονικής Μελέτης διαμόρφωσης ή ανάπλασης εξωτερικών υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων.
  Σχετικό αρχείο: Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/99709/796/22.10.2021 (Β΄ 5045) Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας.
  Οι καλύβες χτισμένες από οστά μαμούθ που βρέθηκαν κατά μήκος της κοιλάδας του Δνείπερου ποταμού της Ουκρανίας (και επίσης και σε  άλλες τοποθεσίες στη Μοραβία, Τσεχία και στη νότια Πολωνία) μπορεί να είναι οι αρχαιότερες κατασκευές που χτίστηκαν από τον προϊστορικό άνθρωπο, και επομένως τα αρχαιότερα δείγματα αρχιτεκτονικής.
  Μερικές από τις πιο αξιοσημείωτες από αυτές τις καλύβες από οστά μαμούθ βρέθηκαν στο Mezhyrich, ένα χωριό στην κεντρική Ουκρανία, όπου το 1965, ένας αγρότης έσκαψε το κάτω οστό ενός μαμούθ στην προσπάθεια να επεκτείνει το υπόγειο κελάρι του. Περαιτέρω ανασκαφές αποκάλυψαν την παρουσία 4 προϊστορικών καλύβων, που αποτελούνταν από 149 οστά μαμούθ συνολικά.
  Εδώ οι καλοί οι χάρτες: Mezhyrich, στην επαρχία Cherkasy της Ουκρανίας Αυτά τα καταφύγια χρονολογούνται μεταξύ του 23.000 π.Χ. και 12.000 π.Χ., και πιστεύεται ότι είναι μερικές από τις παλαιότερες κατοικίες που είναι γνωστό ότι κατασκευάστηκαν από τον προϊστορικό άνθρωπο, και συνήθως αποδίδονται στους Κρο-Μανιόν (σσ. πρώιμοι Homo sapiens sapiens, 45.000 π.Χ. έως 12.000 π.Χ.).
   
  Σε κοντινή απόσταση από το κεντρικό λιμάνι της χώρας και στην καρδιά του επιχειρηματικού κόσμου του Πειραιά δεσπόζει εδώ και χρόνια το ιστορικό κτίριο του Εμποροναυτιλιακού Κέντρου, ονομαζόμενο και «Πύργος του Πειραιά», το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την σύγχρονη ιστορία της χώρας μας.
  Ο Πύργος του Πειραιά με ύψος 84 μέτρα είναι το ψηλότερο κτίριο στο λιμάνι του Πειραιά και το δεύτερο ψηλότερο στην Ελλάδα, μετά τον Πύργο της Αθήνας. H συνολική επιφάνεια του έργου είναι 34.600 τ.μ. και ο αρχικός του σχεδιασμός που πραγματοποιήθηκε από τους αρχιτέκτονες Ιωάννη Βικέλα, Γεράσιμο Μολφέση και Αλέξανδρο Λοΐζο, ολοκληρώθηκε το 1975. Ωστόσο το εσωτερικό του δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ εκτός από τους τρεις πρώτους ορόφους. Το 2020 ο Δήμος του Πειραιά ήρθε σε συμφωνία με κοινοπραξία επενδυτών για τη μετατροπή της υπάρχουσας δομής σε γραφεία, χώρους λιανικού εμπορίου και εστιατόρια, καθώς και για την αναβάθμιση της πρόσοψης του κτιρίου. Η κοινοπραξία αποτελείται από την Dimand SA μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕBRD) και την Prodea Investments και κατόπιν διαγωνισμού το αρχιτεκτονικό γραφείο PILA του Ηλία Παπαγεωργίου και Χριστίνας Παπαλεξανδρή, με έδρα την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη, κέρδισε το πρώτο βραβείο για τον επανασχεδιασμό της πρόσοψης του Πύργου Πειραιά.
  Πρόσφατα ο Ηλίας Παπαγεωργίου των PILA Studio έδωσε το «παρών» στην αρχιτεκτονική εκδήλωση Material Matters vol.2: Aluminium, που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το αρχιτεκτονικό περιοδικό ek, και έδειξε την πορεία της μελέτης για την αναμόρφωση της όψης στον Πύργο του Πειραιά, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023.
  «Μας ενδιαφέρε πολύ το ζήτημα της κατασκευής που έχει εξεζητηθεί και προφανώς το ενεργειακό αποτύπωμα του έργου. Κεντρική ιδέα λοιπόν του σχεδιασμού της πρόσοψης αποτελεί αυτό το δυναμικό pattern που δημιουργεί την αίσθηση της κίνησης, αποτελείται από οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία τα οποία έχουν μια μικρή μετακίνηση 40 εκατοστά από όροφο σε όροφο και έτσι δίνουν την εντύπωση ότι τυλίγουν τον όγκο του κτιρίου. Ουσιαστικά πρόκειται για οριζόντιες και κατακόρυφες περσίδες που προσαρμόζουν και εντύνουν κάποιες από τις καταπληκτικές θεάσεις που προσφέρει το κτίριο στην γύρω περιοχή, στο λιμάνι αλλά και στην πόλη», ανέφερε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο Ηλίας Παπαγεωργίου.

  O Πύργος του Πειραιά σύντομα θα ομορφύνει

  Ετσι θα γίνει ο Πύργος του Πειραιά.
  «Το κτίριο έχει έναν αρκετά ιδιαίτερο σκελετό. Σχεδιασμένο από τον Αρίσταρχο Οικονόμου έχει μια ιδιωματική επίλυση όσον αφορά το αντισεισμικό του performace, το οποίο βρίσκεται στο υπόγειο, αλλά και οι όψεις έχουν μια ιδιαιτερότητα. Οπως, για παράδειγμα, κολώνες που βρίσκονται στα όρια του Πύργου, κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα σύγχρονο για ένα τέτοιο κτίριο. Μας ενδιέφερε όμως, στον σχεδιασμό, κάπως να παίξουμε με τα οριζόντια και κάθετα χαρακτηριστικά του Πύργου κι έτσι η κίνηση αυτή των περσίδων θεωρούμε ότι μοιάζει σαν ένα πέπλο που κάπως τυλίγει ότι κινείται γύρω από το κτίριο. Οι περσίδες αυτές κοιτώντας από κάτω προς τα πάνω, πέρα από τη μετατόπιση παρουσιάζουν και μια ελαφριά στροφή, ξεκινώντας από τις 0° στον τρίτο όροφο - το λεγόμενο podium που θα έχει και εμπορικές χρήσεις - μέχρι και τον τελευταίο όροφο όπου η στροφή τους είναι περίπου 60°. Κατ' αυτόν τον τρόπο δίνουμε τη δυνατότητα από τις διαφορετικές πλευρές που κοιτάει κάποιος το κτίριο εκείνο να παρουσιάζεται διαφορετικό. Σε κάποιες πλευρές πολύ συμπαγές ή ενιαίο και σε άλλες πιο διάφανο… Οι περσίδες ουσιαστικά ανοίγουν τις γωνίες του όγκου του κτιρίου και ανεβαίνοντας προς τα πάνω τονίζεται ακόμα περισσότερο η όμορφη θέα προς το λιμάνι αλλά και την υπόλοιπη Αθήνα, δημιουργώντας έτσι πιο ευχάριστους χώρους εργασίας στο εσωτερικό, καθώς η πλειοψηφία των χρήσεων θα είναι γραφεία», περιέγραψε στη συνέχεια ο ίδιος.

  Ετσι θα είναι ο Πύργος στην τελική του μορφή
  Παράλληλα, οι περσίδες ως το κατεξοχήν σύστημα σκίασης ενός κτιρίου συμβάλλουν στο βέλτιστο ενεργειακό μοντέλο και μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες θερμικής άνεσης στους εσωτερικούς χώρους. Μάλιστα ο κ. Παπαγεωργίου τόνισε πως μπορεί να μειωθεί κατά 20% η ανάγκη για ψύξη στο εσωτερικό του κτιρίου.
  Φωτογραφίες: Η μεταμόρφωση του Πύργου του Πειραιά
  Πλέον το έργο βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης. Μάλιστα αν έχετε περάσει πρόσφατα από τον Πειραιά θα έχει παρατηρήσει πως η παλιά όψη έχει πλέον αποξυλωθεί. Και πέρα από τις περσίδες άλλο χαρακτηριστικό της νέας όψης που θα έχει ο Πύργος του Πειραιά είναι η πανελοποίηση.

  O Πύργος του Πειραιά συγκεντρώνει διεθνές ενδιαφέρον, οι εργασίες προχωρούν και μόλις πριν λίγες εβδομάδες η παλιά όψη αποξυλώθηκε.

  Φωτογραφία: Instagram pireaspiraeus

  To έργο βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης/Φωτογραφία: Instagram pireaspiraeus
  «Τα πανέλα φτιάχνονται εξολοκλήρου στο εργοστάσιο, έρχονται στο εργοτάξιο και ουσιαστικά αναρτώνται στον Πύργο. Η οριζόντια και η κάθετη περσίδα έρχονται ξεχωριστά και ουσιαστικά συναρμολογούνται λίγο πριν αναρτηθούν στον Πύργο.
  Υπάρχουν λοιπόν μέσα στην τυποποίηση των πανέλων διάφορες κατηγορίες. Είναι σχεδόν όλα πανομοιότυπα αλλά κάποια έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες. Το σύνολό τους είναι περίπου 2.000 πανέλα και 5.000 περσίδες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ηλίας Παπαγεωργίου.
  Σε 1,5 χρόνο θα είναι έτοιμος ο Πύργος του Πειραιά
  Οπως όλα δείχνουν σε περίπου 1 - 1,5 χρόνο ο Πύργος του Πειραιά θα έχει νέα όψη. Στόχος είναι να αποκτήσει τη «ζωή» που ποτέ δεν είχε και πέρα από «τοπόσημο» να γίνει «σημείο αναφοράς» με την αίγλη για την οποία το προόριζε ο αρχικός του σχεδιασμός. Αυτό επιθυμεί και ο Ηλίας Παπαγεωργίου με την ομάδα του.

  «Με τη νέα πρόσοψη επικεντρωνόμαστε στην ενοποίηση του κτιρίου με την πόλη όχι μόνο οπτικά αλλά και ως προς την απόδοσή του. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια δομή με υψηλή περιβαλλοντική συνείδηση που μειώνει δραστικά τις ενεργειακές απαιτήσεις».
  Αξίζει να σημειωθεί πως το αρχιτεκτονικό γραφείο Pila Studio έχει ήδη τιμηθεί με τον Έπαινο Καλύτερης Μελέτης για τον Πύργο του Πειραιά, στο πλαίσιο των Βραβείων Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2021 που διοργανώθηκαν τον Ιούλιο, όπως κάθε χρόνο από τον φορέα DOMa , με σκοπό την ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής.
  Υποχρεωτικά για όλους, επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, είναι από σήμερα 1η Νοεμβρίου τα ηλεκτρονικά βιβλία.
  Στο εξής, μέσω της πλατφόρμας myDATA εκατοντάδες χιλιάδες υπόχρεοι θα πρέπει να διαβιβάζουν τα τιμολόγια τους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
  Να σημειωθεί ότι ήδη από την 1η Οκτωβρίου, αυτό ήδη συμβαίνει για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία και τζίρο άνω των 50.000 ευρώ καθώς και για επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 ευρώ.
  Η ΑΑΔΕ για να διευκολύνει τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ενεργοποίησε την εφαρμογή timologio της ΑΑΔΕ, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα έκδοσης παραστατικών ψηφιακά με ταυτόχρονη διαβίβαση στο myDATA. Πάνω από 10.000 επαγγελματίες έχουν εγγραφεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή και καθημερινά ο αριθμός αυξάνεται.
  Τι είναι το myDATA
  Το myDATA είναι η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις. Στόχος είναι πρωτίστως η εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, παρέχοντας μια ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που θα οδηγήσει σε αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων και θα τις απαλλάξει από υποχρεώσεις που έχουν σήμερα, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών - Προμηθευτών (ΜΥΦ).
  Μαζί με τη μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων, τα ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ ενισχύουν τη διαφάνεια των συναλλαγών, προσφέροντας ένα ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας των επιχειρήσεων για την τιμολόγηση των αγαθών και των υπηρεσιών. Επίσης, εδραιώνουν την αξιοπιστία στη σχέση της Φορολογικής Διοίκησης με τις επιχειρήσεις και λειτουργούν ως μηχανισμός οικειοθελούς συμμόρφωσης και πρόληψης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αλλά και διευκόλυνσης των συνεπών επιχειρήσεων στην επιστροφή των φόρων που δικαιούνται.
  Πριν την υποχρεωτική διαβίβαση των τιμολογίων εσόδων στην πλατφόρμα myDATA οι επαγγελματίες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
  1. Στην πλατφόρμα myDATA διαβιβάζονται υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων.
  2. Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 1η Οκτωβρίου 2021 ή την 1η Νοεμβρίου 2021 διαβιβάζονται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έως και την 31 Μαρτίου 2022.
  3. Για το έτος 2021 δεν προβλέπονται πρόστιμα και κυρώσεις σε περίπτωση μη διαβίβασης των στοιχείων. Μέχρι το τέλος του έτους το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή νομοθετική διάταξη που θα ορίζει τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης του νόμου.
  4. Για τη διαβίβαση των παραστατικών μπορεί να γίνει δωρεάν χρήση της εφαρμογής «timologio» για την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών στο myDATA ή το σύστημά τους δεν καλύπτει τις καθημερινές τους ανάγκες.
  5. Μέσω της εφαρμογής «timologio» ακολουθώντας ορισμένα απλά βήματα, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις μπορούν να:
  διαμορφώσουν το προφίλ τους,
  να συνθέσουν το πελατολόγιό τους,
  να οργανώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τιμολογούν και
  να εκδώσουν και να αποθηκεύσουν σε μορφή pdf τα κάθε είδους παραστατικά της (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λπ.).
  6. Με την έκδοση των παραστατικών μέσα από το «timologio», η εφαρμογή αποστέλλει ταυτόχρονα και αυτόματα τη σύνοψη κάθε συναλλαγής στο myDATA (έσοδα) του επαγγελματία και στο myDATA της επιχείρησης - πελάτη (έξοδα).
  7. Ο επαγγελματίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλήθεια και ακρίβεια των εκδιδόμενων παραστατικών.
  8. Η εφαρμογή timologio.gr δεν αποστέλλει τα εκδιδόμενα παραστατικά στον λήπτη τους. Η αποστολή τους παραμένει ευθύνη του χρήστη της εφαρμογής.
  Στο καζίνο Ελληνικού νέος θα είναι ο σχεδιασμός του κτιρίου. Μπορεί να ακούγεται κλισέ αλλά στην περίπτωση του καζίνο στο Ελληνικό πραγματικά το έργο μπαίνει σε ράγες υλοποίησης. Μετά από μια ολιγόμηνη καθυστέρηση που προκάλεσε η έξοδος της Mohegan από το σχήμα που πήρε τον διαγωνισμο, η υπόθεση της υλοποίησης του καζίνο παίρνει σάρκα και οστά.
  Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει πλέον το πράσινο φως από την ΕΕΕΠ καθώς κατέχοντας το 100% πλέον της συμμετοχής είναι μονοκράτορας του έργου. Τώρα τα βήματα που θα μας οδηγήσουν στην πραγματικότητα των έργων είναι η έγκριση της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η υπογραφή της.
  Αυτό που βέβαια παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η επόμενη ημέρα του έργου. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα θελήσει να συμμαχήσει με εταιρεία διαχείρισης καζίνο και οι πληροφορίες κλείνουν σε συγκεκριμένα ονόματα. Το νέο επενδυτικό σχήμα θα είναι αυτό που θα τρέξει το μεγάλο αυτό έργο.
  Φεύγουν οι …Καρυάτιδες
  Εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον έχει και το κατασκευαστικό πρόσημο του έργου καθώς την πόρτα εξόδου με την Mohegan παίρνει και το περίφημο κτιριακό συγκρότημα. Το σχήμα του κτιρίου που είχε εμπνευστεί από τις Καρυάτιδες η αρχιτεκτονική ομάδα δεν θα είναι αυτό που τελικά θα υλοποιηθεί.
  Να θυμίσουμε πως το σχέδιο είχε αμφιλεγόμενες κριτικές καθώς υπήρχε μέρος του τεχνικού κόσμου και ιδιαίτερα των αρχιτεκτόνων που υποστήριζαν πως το κτίσμα παρέπεμπε περισσότερο σε Ντουμπάϊ παρά στο μεσογειακό χαρακτήρα της Αθήνας.
  Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές θα υπάρξει νέος σχεδιασμός ο οποίος θα ακολουθεί τις επιταγές ενός βιοκλιματικού κτιρίου που θα ενσωματώνεται με το γενικότερο πνεύμα της περιοχής όπως θα διαμορφωθεί. Σε καμιά περίπτωση δεν φαίνεται ότι το σχέδιο του νέου κτιριακού συγκροτήματος θα είναι …εξωτικό ή με σχήμα που θα παραπέμπει σε κάτι ιδιαίτερο.
  Η κατασκευή του έργου
  Μέχρι το τέλος του 2021 εκτιμάται πως η σύμβαση θα έχει υπογραφεί και πως θα έχουμε το νέο επενδυτικό σχήμα. Αν αυτό ισχύσει τοτε η χρονιά ορόσημο για το έργο θα είναι το 2022. Θα χρειαστεί να περιμένουμε την ολοκλήρωση των μελετών και την έκδοση της οικοδομικής άδειας η οποία θα δώσει και το έναυσμα για την έναρξη των εργασιών.
  Το ύψος της επένδυσης παραμένει φυσικά σύμφωνα με την προσφορά και θα αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Θα είναι το μεγαλύτερο αυτοτελές κτιριακό έργο της χώρας και βέβαια το μεγαλύτερο από τα project της επένδυσης του Ελληνικού. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα είναι η κατά 100% κατασκευάστρια του έργου.
  Πηγές κοντά στο θέμα επισημαίνουν στο ypodomes.com πως η γενική εκτίμηση είναι πως το έργο θα χρειαστεί περίπου 36 μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί. Ουσιαστικά η έναρξη λειτουργίας του θα είναι εφικτή περίπου στο τέλος της πρώτης φάσης των έργων στο Ελληνικό.
  Θα αποτελεί έναν από τους 3 Πύργους του παραλιακού μετώπου του Ελληνικού, μαζί με τον Marina Tower και τον πύργο κατοικιών. Η νέα εικόνα του κτιρίου αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς θα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της επένδυσης.
  Για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ένα ακόμα μεγάλο κτιριακό έργο που προσθέτει στην ατζέντα της και την φέρνει πιο κοντά στο στόχο των έργων 4,5 δισ. ευρώ που υπολογίζει ότι θα διαθέτει μέσα στους επόμενους μήνες.
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.