Jump to content
 • Novatron
  • Engineer

   Αρχισε η καταγραφή ανενεργών κτηρίων και χώρων υποδοχής επενδύσεων σε όλη τη χώρα «με στόχο - παράλληλα και υποστηρικτικά στην Εθνική Στρατηγική Βιομηχανίας - την αξιοποίηση των αργούντων βιομηχανικών υποδομών για νέες χρήσεις στη κατεύθυνση της βιομηχανικής μετάβασης. Η γενική γραμματεία Βιομηχανίας, στοχεύει στην ανάπτυξη μίας ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία, όχι μόνο θα καταγράφει τα - ανενεργά - εγκαταλελειμμένα κτήρια και περιοχές που μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι υποδοχής επενδύσεων και βιομηχανικής ανάπτυξης αλλά και τα ειδικά - τεχνικά, ιδιοκτησιακά και νομικά - χαρακτηριστικά καθεμίας.

   «Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της ελληνικής βιομηχανίας για τη μετάβαση έρχεται η υλοποίηση ενός έργου -ως απόρροια ενός πάγιου αιτήματος της βιομηχανίας- ουσιώδους σημασίας για την χώρα, με στόχο την αξιοποίηση αργούντων βιομηχανικών υποδομών για νέες χρήσεις στη κατεύθυνση της βιομηχανικής μετάβασης. Έτσι, είναι δυνατόν στα κτήρια του παρελθόντος να βασιστεί το μέλλον και η ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας» σχολιάζουν τα στελέχη.
   Μεγάλο απόθεμα από κλειστά κτήρια
   Σύμφωνα με τα στοιχεία της γενικής γραμματείας, τα τελευταία έτη, λόγω των συνεχών κρίσεων και της μείωσης της βιομηχανικής παραγωγής στην χώρα, δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο απόθεμα βιομηχανικών κτιρίων και εγκαταστάσεων από μεταποιητικές μονάδες που έκλεισαν. Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται στην τάξη των πολλών εκατοντάδων έως χιλιάδων σε όλη την επικράτεια, κι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με την περίοδο και τις συνθήκες που έκλεισαν, ανάλογα με το αν περιήλθαν ή όχι στους πιστωτές-τράπεζες, ανάλογα με το αν έχουν ακόμη κάποια υποστηρικτικά ή παραγωγικά μηχανήματα, αν είναι εντός ή εκτός οργανωμένων βιομηχανικών περιοχών, αν είναι συνδεδεμένες και με τι χαρακτηριστικά με δίκτυα κοινής ασφάλειας, κ.λπ.

   Στις μονάδες αυτές έρχονται να προστεθούν και κατάλληλοι ελεύθεροι χώροι (έκτασης άνω των 500 στρεμμάτων) σε βιομηχανικές περιοχές καθώς και βιοτεχνικές περιοχές και ζώνες (έκτασης άνω των 500 στρεμμάτων) που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες υποδοχής μεταποίησης. Το ανερχόμενο επενδυτικό κύμα ταυτόχρονα με την άμεση αξιοποίηση των νέων κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και των άλλων διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία έχουν εμπροσθοβαρή χαρακτήρα, θέτουν ως βασική προϋπόθεση να υπάρχει η άμεση δυνατότητα υλοποίησης των νέων επενδύσεων.

   Σημειώνεται πως, για μία βιομηχανική επένδυση τα πρώτα στάδια της αδειοδότησης και κατασκευής των γηπεδικών/ κτηριακών εγκαταστάσεων αποτελούν και τα πιο χρονοβόρα στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης.

   Για την παροχή της δυνατότητας γρήγορης υλοποίησης των νέων επενδυτικών σχεδίων, από υποψήφιους επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να αξιοποιήσουν υπάρχουσες και αργούσες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και στα πλαίσια των νέων χρηματοδοτικών διευκολύνσεων και προγραμμάτων, η γενική γραμματεία Βιομηχανίας προχωράει στην ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία, όχι μόνο θα καταγράφει τις διαθέσιμες περιοχές, αλλά και τα ειδικά - τεχνικά, ιδιοκτησιακά και νομικά - χαρακτηριστικά καθεμίας.

   «Η βιομηχανία βρίσκεται πια στο επίκεντρο τόσο της εθνικής όσο και την ευρωπαϊκής πολιτικής. Η Ελλάδα για πρώτη φορά διαθέτει μία Εθνική Στρατηγική Βιομηχανίας, η οποία έχει ήδη τεθεί σε τροχιά υλοποίησης και συνεχίζει να επεκτείνεται και να εξειδικεύεται με δράσεις όπως της Στρατηγικής Βιομηχανικής Μετάβασης, αλλά και να υποστηρίζει ουσιαστικά την ανάπτυξη της βιομηχανίας με το έργο της καταγραφής και ψηφιοποίησης των χώρων υποδοχής επενδύσεων» όπως σημειώνουν τα στελέχη της γενικής γραμματείας.
   Η «άνθιση» των επιχειρηματικών πάρκων
   Σημειώνεται ότι τα Επιχειρηματικά Πάρκα έχουν σημαντική ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 30 χρόνια και η Ελλάδα ακολουθώντας την παραπάνω τάση ανέπτυξε περισσότερα από 50 πάρκα από το 1960. Όμως, πριν τον νόμο 3982/2011, υπήρχαν 43 θεσμοθετημένα Επιχειρηματικά Πάρκα ενώ μετά το 2011 και μέχρι πρότινος ιδρύθηκαν 6 άδειες. Ο λόγος που τα επιχειρηματικά πάρκα φαίνεται να μην «άνθισαν» μετά το 2011 ήταν κυρίως η οικονομική κρίση αλλά και το γεγονός ότι το νομοθετικό πλαίσιο, αν και εκσυγχρονισμένο σε σχέση με το παρελθόν, δεν έδινε την απαραίτητη ευελιξία και ταχύτητα. Ωστόσο με το τελευταίο νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα από τη Βουλή εκτιμάται ότι θα λυθούν τα προβλήματα του παρελθόντος,
   «Πλέον λοιπόν, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στρέφεται δυναμικά στη νέα εποχή των πάρκων πλαισιώνοντας το ζήτημα τόσο από πλευράς ενίσχυσης (οικονομικής) όσο και από πλευράς κανονιστικής (regulatory) με το νομοσχέδιο» όπως αναφέρει η ίδια πηγή.
   Στο ΕΣΠΑ η χαρτογράφηση του βιομηχανικού οικοσυστήματος της χώρας
   Με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη, εντάχθηκε η πράξη: «Παροχή υπηρεσιών στη γενική γραμματείας Βιομηχανίας για την ανάπτυξη της Στρατηγικής Βιομηχανικής Μετάβασης της χώρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5180651 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Β. Ενίσχυση της Βιομηχανίας 2021-2025».

   Σύμφωνα με την απόφαση οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα αφορούν:

   - Στη χαρτογράφηση του βιομηχανικού οικοσυστήματος της χώρας και την αναγνώριση των τομέων προτεραιότητας.

   - Στη σύνδεση της στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιομηχανική Μετάβαση με τους τομείς προτεραιότητας της χώρας.

   - Στην αναγνώριση και αξιοποίηση καλών πρακτικών και στοιχείων από αντίστοιχες πρωτοβουλίες και στρατηγικές σε εθνικό επίπεδο σε Χώρες της ΕΕ και ευρύτερα.

   - Στο σχεδιασμό βασικής Στρατηγικής Βιομηχανικής Μετάβασης (ΣΒΜ) για τη βιώσιμη παραγωγική ανάπτυξη της χώρας.

   - Στο σχεδιασμό οδικού χάρτη και πλάνου δράσεων για τη ΣΒΜ.

   - Στην υιοθέτηση κατάλληλων δομών διακυβέρνησης και παρακολούθησης της υλοποίησης του σχεδίου της ΣΒΜ.

   - Στη χαρτογράφηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του ΣΒΜ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς δημόσιους πόρους και ιδιωτικούς πόρους.

   Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίστηκε η 20η Ιουλίου 2022 και η ημερομηνία λήξης της ορίστηκε στις 30 Ιουνίου 2024.
   Στο μεταξύ εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και η πράξη «Παροχή υπηρεσιών καταγραφής, ψηφιοποίησης και ανάρτησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα στοιχείων για κατάλληλα επιλεγμένους χώρους υποδοχής για επενδυτές σε εθνικό επίπεδο». Σκοπός είναι η συγκέντρωση, επεξεργασία και δημιουργία ενός αρχείου (σε αριθμό γλωσσών που θα επιλεγούν στη μελέτη ωρίμανσης: ενδεικτικά Ελληνικά και Αγγλικά) που θα περιλαμβάνει στοιχεία και εξειδικευμένες πληροφορίες για επιλεγμένους βιομηχανικούς χώρους.

   Επίσης, θα σχεδιαστεί, θα παραμετροποιηθεί και θα δημιουργηθεί μια Ολοκληρωμένη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Αντικείμενο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι η αποτύπωση και εν συνεχεία η αναζήτηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων των γεωχωρικών δεδομένων των σημείων ενδιαφέροντος. Δηλαδή, η πλατφόρμα θα παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
   Καταχώρηση των δεδομένων κάθε σημείου ενδιαφέροντος Αναζήτηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων Παραγωγή και εξαγωγή αναφορών
   Επιπλέον, θα παρασχεθούν υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας και εκπαίδευσης προσωπικού (στελεχών της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας και άλλων πιθανών υπηρεσιών με αρμοδιότητες για επενδύσεις), καθώς και υπηρεσίες φιλοξενίας της πλατφόρμας στο cloud και συντήρησης υποστήριξης των χρηστών.

   Ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίστηκε η 20η Ιουλίου 2022 και ημερομηνία λήξης η 30η Ιουνίου 2024.

   Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 49.600,00 ευρώ και αφορά το ποσό που χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
   Read more...

   1

  • Engineer

   Μεγάλο άνοιγμα στον τομέα των κατοικιών, έχοντας ξεκινήσει νωρίτερα από τα νότια προάστια με πιο πολυτελείς κατασκευές και πλέον στις περιοχές υψηλής ζήτησης για το ευρύ κοινό και τα βόρεια προάστια, πραγματοποιούν σε αυτή τη συγκυρία οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς ακινήτων, από τα πιο θεσμικά ονόματα του εγχώριου real estate μέχρι τις μεγάλες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων.
   Το μεγάλο έλλειμμα των τελευταίων ετών σε νεόδμητες κατοικίες κι ενώ οι ανάγκες στέγασης τρέχουν αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή στην ικανοποιητική ζήτηση και τις τιμές στα καινούρια σπίτια, παρά τις αντίρροπες δυνάμεις στην αγορά, όπως το αυξημένο κατασκευαστικό-ενεργειακό κόστος και οι πληθωριστικές πιέσεις με αποτέλεσμα αντίστοιχα και την πίεση στα εισοδήματα των νοικοκυριών.
   Το ισοζύγιο παραμένει, τουλάχιστον επί του παρόντος, θετικό για την αγορά, με τις θετικές προσδοκίες -ειδικά για «ποιοτικό προϊόν» στην κατοικία που λείπει εμφανώς από την αγορά- να υπερισχύουν των επιπτώσεων της διεθνώς δυσμενούς συγκυρίας, δικαιολογώντας τελικά και τη στροφή των μεγάλων σε οικιστικά projects, είτε πρόκειται για πιο μεγάλες, πράσινες και πολυτελείς κατοικίες, είτε ακόμη και για μικρότερα διαμερίσματα προς μίσθωση.
   Ενδεικτικά σε επίπεδο αξιών κι εκτός των πιο ακριβών νοτίων προαστίων, όπου σε πολλές περιπτώσεις τα νούμερα ξεφεύγουν σε… πενταψήφια νούμερα, οι τιμές για μία νεόδμητη κατοικία στο Κεφαλάρι αγγίζουν αυτή τη στιγμή τα 8.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, στα Βριλήσσια τα 4.500 ευρώ για σπίτια που παραδίδονται το 2024, αντίστοιχα και λίγο χαμηλότερα στο Μαρούσι, ενώ προς τα νότια, σε μία οικιστική περιοχή που προτιμούν πολλοί όπως η Νέα Σμύρνη η τιμή ανά τ.μ. σε διαμέρισμα που παραδίδεται το 2023 κυμαίνεται στα 3.500-3.800 ευρώ ανά τ.μ. και στην Καλλιθέα οι τιμές διαμορφώνονται πάνω από τα 2.700 ευρώ ανά τ.μ. Από την άλλη πλευρά, μία από τις βασικές δυσκολίες στην παρούσα φάση είναι η εξεύρεση των κατάλληλων οικοπέδων.
   Τα νέα projects
   «Η πιο δυναμική είσοδος στο κατοικείν έρχεται να συμβάλει στην κάλυψη της ιδιαίτερα υψηλής ζήτησης για στέγη, με όρους πραγματικής αειφορίας, ποιότητας και ασφάλειας, προσφέροντας ένα προϊόν με τη σιγουριά και τα εχέγγυα ενός οργανισμού με ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδίκευση», δηλώνει σχετικά η διοίκηση της Prodea Investments ΑΕΕΑΠ, της μεγαλύτερης Επενδυτικής Ακινήτων του Χρηματιστηρίου με ένα χαρτοφυλάκιο κάτω από την ομπρέλα της αξίας 2,3 δισ. ευρώ και πάνω σε αυτό ακριβώς το σκεπτικό στηρίζονται και οι λοιπές… μεγάλες δυνάμεις.
   Η Prodea επιχειρεί τώρα, πράγματι, δυναμική είσοδο στον τομέα των οικιστικών επενδύσεων είτε για πώληση είτε ακόμη και για ενοικίαση και ήδη φέτος έχει διαθέσει περί τα 16,3 εκατ. ευρώ για την απόκτηση πέντε εταιρειών με συνολικά δέκα οικιστικά ακίνητα, οικόπεδα σε περιοχές όπως το Ελληνικό, η Νέα Ερυθραία, η Πολιτεία, η Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι και η Κυψέλη, και ένα υφιστάμενο, πλήρως μισθωμένο κτίριο κατοικιών στην Καλλιθέα 1.200 τ.μ. με 24 διαμερίσματα. Κάποια από τα οικόπεδα θα αξιοποιηθούν για διαμερίσματα προς πώληση και κάποια άλλα προς μίσθωση, ως ακίνητα εισοδήματος, ενώ η πρώτη αυτή φάση των επενδύσεων σε κατοικίες αντιστοιχεί σε 60 εκατ. ευρώ. Στόχος της ΑΕΕΑΠ είναι η δημιουργία ποιοτικών κατοικιών σε περιοχές με καλή ζήτηση που θα απευθύνονται στη μέση ελληνική οικογένεια με απώτερες βλέψεις τις οικιστικές επενδύσεις αξίας 200 εκατ. ευρώ σε βάθος χρόνου. Δεδηλωμένο ενδιαφέρον, ως γνωστόν, διατηρεί η εταιρεία και στο κομμάτι των φοιτητικών κατοικιών με παρεχόμενες υπηρεσίες που θα περιλαμβάνονται στο πακέτο της μίσθωσης σε διάφορες περιοχές ενδιαφέροντος (βλ. Καλλιθέα).
   Στον τομέα των φοιτητικών κατοικιών έχει ποντάρει σε μεγάλο βαθμό και η έτερη εισηγμένη, Premia Properties ΑΕΕΑΠ, έχοντας εντάξει στο χαρτοφυλάκιό της τρία κτίρια φοιτητικών κατοικιών σε Αθήνα (Κυψέλη), Πάτρα και Θεσσαλονίκη με 153 διαμερίσματα, ενώ προοπτικές βλέπει και στον τομέα των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων (serviced apartments).
   Για τη συγκεκριμένη κατηγορία η εταιρεία, ως γνωστόν, έχει έλθει σε συμφωνία με την Dimand για την αγορά οικιστικών ακινήτων ήδη από πέρυσι για το πρώτο οικιστικό εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων που κατασκεύασε η τελευταία στην περιοχή του Αγ. Διονυσίου (πλήρως μισθωμένα σε Teleperformance Hellas και ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ), μία συνεργασία που θα συνεχιστεί και για επόμενα αντίστοιχα projects.
   Tο πρώτο οικιστικό ακίνητο εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων που κατασκεύασε η Dimand στην περιοχή του Αγ. Διονυσίου Ακριβώς σε αυτή την κατηγορία των μικρών διαμερισμάτων για τη λεγόμενη πιο προσιτή κατοικία βλέπει περαιτέρω προοπτικές και ο κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Dimand, η οποία ήταν η πρώτη που αποφάσισε να επενδύσει σε αυτό τον τομέα στον Πειραιά και τώρα συνεχίζει με δύο νέα projects στην ευρύτερη περιοχή, 4.500 τ.μ. και 2.000 τ.μ., που περιλαμβάνουν επιπλωμένα, μονόχωρα και δίχωρα διαμερίσματα.
   «Για το συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς βλέπουμε να υπάρχει σημαντική ζήτηση», δηλώνει χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της Dimand, στο στόχαστρο της οποίας έχουν μπει και περιοχές όπως ο Βοτανικός και άλλα προάστια στα οποία προγραμματίζονται μεγάλες αναπλάσεις τα επόμενα χρόνια ή θα επωφεληθούν από τη νέα γραμμή 4 του μετρό Αθήνας. Προοπτικές βλέπει η διοίκηση της εταιρείας και στις πιο ακριβές περιοχές της Αθήνας, με χαρακτηριστική την αγορά ακινήτου στη Φιλοθέη έναντι 2 εκατ. ευρώ, εκεί όπου σε οικόπεδο 1,3 στρεμμάτων (με παλιά διώροφη οικοδομή) προβλέπεται η ανάπτυξη συγκροτήματος κατοικιών συνολικής επιφάνειας 1.500 τ.μ., με σύγχρονο σχεδιασμό και προδιαγραφές, με σκοπό την εκμίσθωσή του.
   Επιπλέον, η Dimand φαίνεται ότι επενδύει σημαντικά και στον τομέα των μεικτών αναπτύξεων, όπως αυτή που αναμένεται να ξεκινήσει μετά το πρώτο τρίμηνο του 2023 στο ακίνητο της πρώην ΒΕΛΚΑ στο Φάληρο, μέσω της εταιρείας 3V, όπου η Dimand συνεργάζεται με την AVAX Development του ομίλου ΑΒΑΞ, διατηρώντας πλειοψηφική συμμετοχή. Το έργο ύψους 100 εκατ. ευρώ, σε μία έκταση σχεδόν 19 στρεμμάτων ακριβώς δίπλα στο Στάδιο Καραϊσκάκη, αφορά συνολική δομημένη επιφάνεια σχεδόν 50.000 τ.μ. για γραφεία και τέσσερα κτίρια κατοικιών με τις τελικές μελέτες και τις αδειοδοτικές διαδικασίες να είναι σε εξέλιξη και ορίζοντα ολοκλήρωσης του project προς το τέλος του 2025.
   Σημειωτέον ότι ο όμιλος της ABAΞ μέσω της AVAX Development έχει επανενεργοποιηθεί εσχάτως στον τομέα της κατοικίας, ένα πλάνο από τα… παλιά, προηγούμενων δεκαετιών, πριν ακόμη και από τη μεσολάβηση της δημοσιονομικής κρίσης, όταν ο όμιλος είχε τα πρώτα του οικιστικά στο Μαρούσι. Στο σήμερα, εκτός από τις παραθεριστικές κατοικίες στην Κρήτη, το νέο project της Η2 residences με 16 διαμερίσματα 2 και 3 δωματίων, βρίσκεται στο Ελληνικό σε απόσταση 4 λεπτών με τα πόδια από την έκταση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και το Μητροπολιτικό πάρκο και ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες πωλήσεις.
   Tο νέο project της Η2 residences του ομίλου ΑΒΞ με 16 διαμερίσματα 2 και 3 δωματίων, βρίσκεται στο Ελληνικό σε απόσταση 4 λεπτών με τα πόδια από την έκταση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και το Μητροπολιτικό πάρκο Στο Μαρούσι πάντως είναι το πρώτο κοινό project των Bluehouse Capital (σ.σ. τα επενδυτικά κεφάλαια της οποίας πρόσφατα απο-επένδυσαν από το εκπωτικό χωριό McArthur Glen στα Σπάτα, πουλώντας τη συμμετοχή της στη Lamda Development) και BLUE Development που δημιούργησαν το κοινό σχήμα BLUE Residences. Tο νέο σχήμα εστιάζει στην ανάπτυξη κατοικιών υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα, με υψηλές περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις (BREEAM) κι «επενδύει σε περιοχές που έχουν τα χαρακτηριστικά της 15λεπτης πόλης, δηλαδή περιοχές όπου μπορεί κανείς να συνδυάζει τα πάντα στην καθημερινότητά του, τη δουλειά, τα ψώνια, τον αθλητισμό, την υγειονομική περίθαλψη, την αναψυχή, μέσα σε 15 λεπτά με τα πόδια ή με το ποδήλατο». Εξ ου και το πρώτο έργο του κοινού σχήματος αφορά το «Paradise Quarter» στον Παράδεισο Αμαρουσίου, ένα έργο σε δύο κτίρια με 22 κατοικίες που, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει στους κοινόχρηστους χώρους γυμναστήριο και ευέλικτους γραφειακούς χώρους (co working spaces) κ.ά., με τους ενοίκους να έχουν πρόσβαση σε ειδική εφαρμογή (app) μέσω της οποίας θα μπορούν να κάνουν τις σχετικές κρατήσεις και να διαχειρίζονται όλες τις λειτουργίες του διαμερίσματός τους εξ αποστάσεως. Ενδεικτικά στο μοντέλο της 15λεπτης απόστασης, το νέο project, του οποίου η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2023 με τιμές ανά τ.μ. από 5.500 ευρώ έως 7.000 ευρώ ανά τ.μ., είναι 15 λεπτά με τα πόδια από το ΟΑΚΑ, 4 λεπτά με αυτοκίνητο από τα εμπορικά κέντρα του Αμαρουσίου, 12 λεπτά από ιδιωτικά σχολεία.
   Tο «Paradise Quarter» στον Παράδεισο Αμαρουσίου, ένα έργο σε δύο κτίρια από το σχήμα Blue Residences που εντάσσεται στο μοντέλο της «15λεπτης πόλης» Σε περιοχές υψηλής ζήτησης ανά την Αθήνα, έχοντας εστιάσει αρχικά στα νότια προάστια, τρέχει δεκάδες οικιστικά έργα αυτή την περίοδο η TEN BRINKE Hellas, η εταιρεία που συνδέεται με τον ολλανδικό όμιλο TEN BRINKE κι έχει ανακοινώσει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα στην ελληνική αγορά που αγγίζει τα 280 εκατ. ευρώ για τη διετία 2022-2023 σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων, από χώρους logistics και εμπορικά πάρκα μέχρι σύγχρονα οικιστικά projects σε όλη την Αθήνα. Πέραν της Γλυφάδας, του Ελληνικού, της Αργυρούπολης όπου τρέχουν ήδη οικιστικές αναπτύξεις, με πράσινα χαρακτηριστικά όπως π.χ. τη χρήση φωτοβολταϊκών για την παραγωγή του κοινόχρηστου ρεύματος, η εταιρεία έχει επεκταθεί και στα βόρεια προάστια, στο Χαλάνδρι με μία μεικτή ανάπτυξη κατοικιών και εμπορικών χρήσεων (ΑΒ Βασιλόπουλος, Mc Donald’s).
   Η TEN BRINKE Hellas η οποία αρχικά είχε εστιάσει στα νότια προάστια και αυτή την περίοδο τρέχει δεκάδες οικιστικά έργα, επεκτείνεται και στα βόρεια προάστια Μεικτή είναι η ανάπτυξη με εμπόριο και ενοικιαζόμενες κατοικίες και στην οδό Ερμού, στην καρδιά της Αθήνας στο διατηρητέο του Γιαβάσειου που έχει μισθωθεί από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής κι έχουν ξεκινήσει ήδη οι εργασίες για την ανάπλασή του, ενώ η εταιρεία έχει σε εξέλιξη οικιστικά projects κι εκτός Αθηνών, όπως για παράδειγμα στα Χανιά, σε μία προσπάθεια του ομίλου να αξιοποιήσει το ενδιαφέρον αυτή την περίοδο στον τομέα της κατοικίας.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Η ισόρροπη ανάπτυξη του μείγματος αιολικών και φωτοβολταϊκών – και γενικά των Α.Π.Ε. – παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την επίτευξη των στόχων με τεχνολογική μονοκαλλιέργεια. Ένα τέτοιο, ισορροπημένο μείγμα εξασφαλίζει μεγαλύτερη παραγωγή καθαρής ενέργειας με καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης ενέργειας Α.Π.Ε. λόγω μειωμένων απορρίψεων.
   Αυτό προκύπτει από τη μελέτη που εκπόνησε για λογαριασμό της ΕΛΕΤΑΕΝ, η ερευνητική ομάδα του καθηγητή Σταύρου Παπαθανασίου και παρουσίασε ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτης Λαδακάκος σε σημερινό συνέδριο.
   Η μελέτη διερεύνησε 36 διαφορετικά σενάρια και μεταξύ άλλων τεκμηρίωσε ότι ένα ισορροπημένο μείγμα:
   Εξασφαλίζει μεγαλύτερη παραγωγή καθαρής ενέργειας. Συγκεκριμένα, η ισορροπημένη ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών μειώνει σημαντικά τις περικοπές της διαθέσιμης ενέργειας Α.Π.Ε., κυρίως των ΦΒ σταθμών και δευτερευόντως των αιολικών. Το όφελος για την ετήσια διείσδυση Α.Π.Ε. είναι σημαντικό, καθώς φθάνει σε έως και 2 εκατομμύρια MWh περισσότερη καθαρή ενέργεια κάθε χρόνο.
   Οδηγεί σε μεγαλύτερη μείωση των τιμών κατά τις ώρες εκτός της μεσημβρίας και στήριξη των τιμών κατά τις μεσημβρινές ώρες, ώστε να επιτυγχάνεται πιο ομαλή κατανομή των τιμών στην αγορά κατά τη διάρκεια του 24ώρου
   Προσφέρει πιο αποτελεσματική αποζημίωση των παραγωγών από την αγορά – ειδικά των φωτοβολταϊκών.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Στη χορήγηση προσφορών σύνδεσης σε έργα ΑΠΕ, με βάση όσα προβλέπονται στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για τις προτεραιότητες εξέτασης των εκκρεμών αιτήσεων, έχει ήδη προχωρήσει ο ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με πληροφορίες του energypress. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Διαχειριστής έχει ήδη ολοκληρώσει την εξέταση των αιτημάτων για τις πρώτες υποομάδες της Ομάδας Α, η οποία έχει και το απόλυτο προβάδισμα. 
   Όπως έχει γράψει το energypress, η διαδικασία που ακολουθεί ο Διαχειριστής αφορά σε πρώτη φάση την αρχική κατάταξη των εκκρεμών αιτήσεων στις υποομάδες που προβλέπονται για τη διάθεση του ηλεκτρικού «χώρου» στο σύστημα μεταφοράς, από την Υπουργική Απόφαση για τον Καθορισμό πλαισίου προτεραιότητας στη χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 
   Στη συνέχεια, ο ΑΔΜΗΕ προχωρά ανά υποομάδα στην αποστολή ατομικών ενημερώσεων στους αντίστοιχους παραγωγούς, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση οριστικών όρων σύνδεσης. Πέρα από τον τρόπο σύνδεσης του υποψήφιου έργου στο σύστημα μεταφοράς, με την ενημέρωση οι επενδυτές καλούνται επίσης να απαντήσουν αν συναινούν στο «κούρεμα» κατά 20% της ισχύος του έργου τους – το οποίο προβλέπεται για τη συντριπτική πλειονότητα των υποκατηγοριών, βάσει της Υπουργικής Απόφασης. 
   Όπως είναι γνωστό, κάθε επενδυτής έχει δικαίωμα να μην αποδεχθεί την περικοπή 20% της ισχύος της μονάδας του για τη χορήγηση όρων σύνδεσης, σε σχέση με την ισχύ της Βεβαίωσης Παραγωγού. Ωστόσο, το «αντίτιμο» είναι ότι σε αυτή την περίπτωση η αίτησή του χάνει τη θέση στην επετηρίδα της αντίστοιχης υποομάδας. 
   Προχωρώντας με γρήγορους ρυθμούς τη διαδικασία των ατομικών ενημερώσεων, ο Διαχειριστής έχει ολοκληρώσει τη διεκπεραίωση των αιτημάτων για τις πρώτες υποομάδες. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι έχουν μεσολαβήσει μόλις δύο μήνες από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις το αμέσως επόμενο διάστημα εκτιμάται πως θα έχει καλύψει τις αιτήσεις των μισών υποομάδων της Ομάδας Α. 
   Τα έργα της πρώτης Ομάδας 
   Υπενθυμίζεται ότι στην υποομάδα Α1 της ομάδας Α εντάσσονται οι σταθμοί σε περιοχή με απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα και ισχύ πάνω από 200 Μεγαβάτ. Για την υποομάδα αυτή, το μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης είναι 800 Μεγαβάτ και η απόκλιση ισχύος 20%. Ακολουθούν στην υποομάδα Α2 οι στρατηγικές επενδύσεις με μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης 1600 Μεγαβάτ και απόκλιση ισχύος 20%, στην υποομάδα Α3 οι σταθμοί άνω των 100 Μεγαβάτ στη Δυτική Μακεδονία, με μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης 1500 Μεγαβάτ και απόκλιση ισχύος 20% και στην υποομάδα Α4 σταθμοί με Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή κοινά αιτήματα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης πάνω από 150 Μεγαβάτ, με μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης 700 Μεγαβάτ και απόκλιση Ισχύος 20%.
   Στην υποομάδα Α5 υπάγονται τα έργα με βεβαίωση παραγωγού για τα οποία έχουν υποβληθεί μέχρι και τη δημοσίευση της απόφασης αιτήματα ή κοινά αιτήματα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης με ισχύ αιτήματος ή συνολική ισχύ κοινού αιτήματος μεγαλύτερη από 300 Μεγαβάτ και με ενσωματωμένη μονάδα αποθήκευσης με ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας ανά σταθμό τουλάχιστον 250 Μεγαβατώρες. Για τα έργα αυτά ισχύει μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης 500 Μεγαβάτ και Απόκλιση Ισχύος 20%. Στην Α6 εντάσσονται οι αιολικοί σταθμοί με άδεια παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού για τους οποίους έχουν υποβληθεί αιτήματα, με μέγιστο όριο ισχύος 500 Μεγαβάτ και Απόκλιση Ισχύος 20%.
   Με την ολοκλήρωση των παραπάνω αιτήσεων, θα ακολουθήσει η Β Ομάδα η οποία αφορά έργα που προορίζονται για «πράσινα» PPAs. Μάλιστα, όπως έχει γράψει το energypress, πρόκειται να αυξηθεί από τα 1.500 Μεγαβάτ το μέγιστο όριο προσφοράς ισχύος, καθώς λόγω του αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, έχει ήδη σχεδόν καλυφθεί το εν λόγω «ταβάνι» από τις αιτήσεις μονάδων ΑΠΕ που σχεδιάζονται για συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με προμηθευτές ή μεγάλους καταναλωτές.  
   Read more...

   0

  • Engineer

   Το τελικό στάδιο ολοκλήρωσης της φθάνει η μεγαλύτερη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στον κόσμο και η κάμερα LSST των 3,2 δισεκατομμυρίων pixel είναι ικανή να δει μια μπάλα του γκολφ από 15 μίλια μακριά!
   Περίπου στο μέγεθος ενός μικρού αυτοκινήτου και βάρους τριών τόνων, η κάμερα διαθέτει έναν μπροστινό φακό πλάτους 1,5 μέτρου και έναν αισθητήρα 3.200MP που θα ψύχεται στους -100°C για μείωση του θορύβου. Αν και η κάμερα δεν είναι ολοκληρωμένη, όλα τα μηχανικά εξαρτήματά της είναι τώρα μαζί για πρώτη φορά σε ένα καθαρό δωμάτιο στο εργαστήριο. Χρειάστηκαν επτά χρόνια για την κατασκευή της, και προβλέπεται να αποσταλεί στο παρατηρητήριο Vera C. Rubin στη Χιλή τον Απρίλιο του 2023.

   Μόλις εγκατασταθεί, η κάμερα θα παράγει πλήρεις πανοραμικές εικόνες του νότιου ουρανού – ένα πανόραμα κάθε λίγες νύχτες για δέκα χρόνια.
   “Η κάμερα θα ερευνήσει τον νότιο νυχτερινό ουρανό για μια δεκαετία, δημιουργώντας ένα πλήθος δεδομένων που οι επιστήμονες θα χρησιμοποιήσουν για να κατανοήσουν καλύτερα μερικά από τα μεγαλύτερα μυστήρια του σύμπαντος, συμπεριλαμβανομένης της φύσης της σκοτεινής ενέργειας και της σκοτεινής ύλης”, εξηγεί ένας εκπρόσωπος της SLAC.
   Κάνει εκτενέστατες δοκιμές η ομάδα της SLAC στο κλείστρο της κάμερας και το σύστημα ανταλλαγής φίλτρων, δύο δυναμικά στοιχεία που εγκαταστάθηκαν επίσης πρόσφατα. Πριν από το τέλος του έτους, η κάμερα θα υποβληθεί σε μια τελευταία τροποποίηση: την εγκατάσταση ενός νέου συστήματος ψύξης.
   Χρησιμοποιώντας την κάμερα LSST, το αστεροσκοπείο ελπίζει να ρίξει φως σε ερωτήσεις σχετικά με το σύμπαν που οι αστρονόμοι και άλλοι επιστήμονες έκαναν εδώ και καιρό να απαντήσουν, χωρίς όμως καμία επιτυχία.
   Το εστιακό επίπεδο της κάμερας έχει εξαιρετικές ιδιότητες. Όχι μόνο περιέχει 3,2 δισεκατομμύρια εικονοστοιχεία, αλλά είναι πολύ μικρά – πλάτους περίπου 10 μικρομέτρων – και το ίδιο το εστιακό βάθος είναι εξαιρετικά μικρό, σχεδόν ένα δέκατο του πλάτους μιας ανθρώπινης τρίχας. Αυτό επιτρέπει στην κάμερα να παράγει ευκρινείς εικόνες σε πολύ υψηλή ανάλυση.
   Οι εικόνες είναι τόσο μεγάλες που θα χρειάζονταν 378 οθόνες τηλεοράσεων 4K εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας για να εμφανιστεί μία από αυτές σε πλήρες μέγεθος και η ανάλυσή τους είναι τόσο υψηλή που θα μπορούσατε να δείτε μια μπάλα του γκολφ από περίπου 15 μίλια μακριά. Αυτές και άλλες ιδιότητες αναμένεται να οδηγήσουν σε πρωτοφανή αστροφυσική έρευνα.
   Η ομάδα του SLAC National Accelerator Laboratory διευκόλυνε τις επισκέψεις δημοσιογράφων στο καθαρό δωμάτιο ενώ η κάμερα είναι τοποθετημένη έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να δουν το εντυπωσιακό εστιακό της επίπεδο (το οποίο περιέχει 189 CCD) μέσα από τους φακούς της κάμερας.
   [via]   Read more...

   0

  • GTnews

   Οι  προτάσεις που έχουν κατατεθεί, στοχεύουν στην ανάδειξη τεχνολογικών προκλήσεων σε τομείς όπως η πρόληψη και προστασία, η αποκατάσταση και η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τη διαχείριση των δασών και στην καταγραφή λύσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων.
    Οι προτάσεις που θα κατακτήσουν τις τρεις πρώτες θέσεις, θα λάβουν χρηματικά έπαθλα που φτάνουν έως και τις 3.000 €. Εκτός από τα χρηματικά έπαθλα, στους διακριθέντες θα δοθεί η δυνατότητα να παρουσιάσουν τις λύσεις τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παράλληλα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα τους υποστηρίξει, ώστε να ενσωματώσουν τις προτεινόμενες καινοτομίες στην εφαρμογή της δασικής πολιτικής του Υπουργείου. Τέλος, θα τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν απευθείας στο «GreenTech Challenge by ESU NTUA», ένα εθνικό πρόγραμμα καινοτομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
   Ο Γενικός Γραμματέας Δασών δήλωσε σχετικά: «Όραμα της Γενικής Γραμματείας Δασών είναι ο σύγχρονος Δασάρχης να έχει στον οθόνη του όλα τα δεδομένα που χρειάζεται για την παρακολούθηση και διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. Ο διαγωνισμός Smart Forest Innovation Challenge με τις τεχνολογίες που συγκεντρώνει θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε προς αυτό το όραμα».
   Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στο Πρόγραμμα: https://smartforest.mantisbi.io/
   Read more...

   0

  • GTnews

   Στην υποβολή του προκαταρκτικού φακέλου υποψηφιότητας του Ολύμπου για την ένταξη στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO προχώρησε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).
   Ο φάκελος θα αξιολογηθεί σε πρώτη φάση από την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και, μετά την αποστολή παρατηρήσεων, αναμένεται να υποβληθεί στην οριστική του μορφή στις αρχές του 2023.
   Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα ανακοινωθεί το επόμενο το καλοκαίρι.
   Η κατάθεση του φακέλου είναι το αποτέλεσμα μίας μακράς διαδικασίας, καθώς η υποψηφιότητα του Ολύμπου κατατέθηκε στην δοκιμαστική λίστα υποψηφιοτήτων το 2014.
   Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, σήμερα, μόλις δύο περιοχές είναι εγγεγραμμένες στον Κατάλογο Μνημείων Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς: τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος.
   Παγκοσμίως, ο Κατάλογος περιλαμβάνει 1.155 Μνημεία. Για να ενταχθεί μία περιοχή πρέπει να πληροί μία σειρά κριτηρίων που σχετίζονται με τα στοιχεία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, τα γεωλογικά-μορφολογικά χαρακτηριστικά, την πλούσια βιοποικιλότητα και την ύπαρξη σημαντικών οικολογικών-βιολογικών διεργασιών για την εξέλιξη της ζωής.
   Η ένταξη μίας περιοχής στον Κατάλογο Μνημείων Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO συνοδεύεται από σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία, που συνδέονται με την αύξηση της αναγνωρισιμότητας και της τουριστικής κίνησης, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν αυστηροί κανόνες για την προστασία και διαχείρισή της.
   Ο Όλυμπος το ψηλότερο βουνό της χώρας με ύψος 2.918 μ., έγινε το 1938 ο πρώτος Εθνικός Δρυμός της Ελλάδας, ενώ από το 1981 έχει χαρακτηριστεί ως Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO. Το 2021 ανακηρύχθηκε με Προεδρικό Διάταγμα ως Εθνικό Πάρκο.
   Η περιοχή του Ολύμπου θεωρείται «ο παράδεισος των βοτανολόγων» με 1.700 είδη και υποείδη φυτών, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 25% της ελληνικής χλωρίδας. Ο δε αριθμός των 26 ενδημικών φυτών του Ολύμπου, αποτελεί τον μεγαλύτερο αριθμό ενδημικών φυτών που απαντάται σε οποιοδήποτε άλλο ελληνικό βουνό.
   Ο Όλυμπος αποτελεί σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού.
    Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε «Όνομα σύμβολο, από τα πλέον αναγνωρίσιμα διεθνώς, ο Ολύμπος, είναι συνδεδεμένος με τη μυθολογία του ελληνικού δωδεκαθέου, ενώ ξεχωρίζει για την πολύτιμη βιοποικιλότητά του. Αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό φύσης, μυθολογίας και ιστορίας. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προωθούμε την ένταξη του Ολύμπου στα φυσικά τοπία της UNESCO, ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας».
   Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρος Βαρελίδης, δήλωσε: «Η υποψηφιότητα του Ολύμπου είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί συνδυάζει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του μοναδικού αυτού τόπου με την εξαιρετικά υψηλή του βιοποικιλότητα, για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού και την ανάδειξη και προστασία της περιοχής».
   Read more...

   0

  • Engineer

   Η Nova, σε συνεργασία με την ελληνική εταιρία UCANDRONE υλοποίησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε τέτοια κλίμακα, ολοκληρωμένο πιλοτικό έργο μεταφοράς φαρμακευτικού και υγειονομικό υλικού, μέσω drone, με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στα μικρά κατοικημένα νησιά του Αιγαίου.
   Το καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα με διάρκεια τέσσερις μήνες, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου με στόχο να εξυπηρετήσει και να εξοπλίσει με ιατροφαρμακευτικό υλικό, νησιά στα οποία δεν υπάρχουν φαρμακεία για να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων και του τοπικού συστήματος δημόσιας υγείας. Το drone είχε καθημερινά προγραμματισμένες πτήσεις από το νησί της Νάξου προς τα μικρά  νησιά Κουφονήσι, Ηρακλειά και Σχοινούσα, καθώς και έκτακτες πτήσεις, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, για τη μεταφορά όλου του απαραίτητου υγειονομικού υλικού.
   Στο πλαίσιο του έργου έγινε χρήση τεχνολογίας 5G και αναπτυχθήκαν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης  μέσω συγκέντρωσης δεδομένων από διάφορες πηγές, ενώ ταυτόχρονα διερευνήθηκαν επιχειρησιακά θέματα ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες του κάθε νησιού και να υπάρχει εγγυημένο επίπεδο υπηρεσίας. Το πρόγραμμα κατέδειξε σημαντικά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, στους κατοίκους, στην εθνική οικονομία, αλλά και στο περιβάλλον, καθώς με την χρήση του drone μειώνεται το κόστος των μετακινήσεων και το αντίστοιχο ενεργειακό αποτύπωμα, αλλά κυρίως προσφέρονται πρώτες βοήθειες στους κατοίκους που έχουν ανάγκη.
   Read more...

   0

  • GTnews

   Μια μονάδα διαχείρισης αποβλήτων δημοπρατήθηκε στην Κέρκυρα, η οποία θα εξυπηρετεί τους Δήμους της Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νησιών, της Βόρειας Κέρκυρας, της Νότιας Κέρκυρας και των Παξών.
   Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 35.6 εκατ. ευρώ, έχει δυναμικότητα 29.518 τόνους/έτος σύμμεικτα υπολειμματικά απόβλητα, 10.000 τόνους/έτος χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα υλικά και 14.197 τόνους/έτος προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα, ενώ πρόκειται να λειτουργήσει σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
   Aποτελεί μια μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης, που θα δέχεται όλα τα ρεύματα αποβλήτων, όπως: ανακυκλώσιμα υλικά, προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και απόβλητα από τον υπολειμματικό κάδο. Η νέα αυτή μονάδα της Κέρκυρας θα έχει τη δυνατότητα να παράγει και δευτερογενές καύσιμο. Με αυτόν τον τρόπο το ποσοστό ταφής στα εισερχόμενα απόβλητα, αναμένεται να είναι κάτω από το 20,4%.
   Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων δήλωσε: «Η χώρα μας προχωρά με γρήγορο ρυθμό στις δημοπρατήσεις των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων. Πλέον οι νέες δημοπρατήσεις που γίνονται, αφορούν μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης, μονάδες κυκλικής οικονομίας που επιτυγχάνουν τους στόχους του εθνικού μας σχεδιασμού, καθώς και τους στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων που τίθενται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Τέτοια είναι και η μονάδα της Κέρκυρας που δημοπρατήθηκε. Θέλω να συγχαρώ το ΦΟΔΣΑ Ιόνιων Νήσων που προσάρμοσε γρήγορα τη συγκεκριμένη μονάδα, σε μια σύγχρονη μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη των στόχων του εθνικού μας σχεδιασμού για τη διαχείριση των αποβλήτων της Κέρκυρας, όταν η μονάδα αρχίσει τη λειτουργία της».
   Read more...

   0

  • Engineer

   Οι προκλήσεις και οι εφαρμογές της ηλεκτροκίνησης, της σωστής διαχείρισης των αποβλήτων και της ενδεδειγμένης εκμετάλλευσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από τα νησιά μας παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του Olympia Forum που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο.
   Στην Αστυπάλαια, η ηλεκτροκίνηση έχει εξελιχθεί θεαματικά, σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού-πρότυπου, Νικόλαο Κομινέα, ο οποίος έκανε λόγο για γενικευμένη ηλεκτροκίνηση στο νησί, επιδοτούμενη από το ελληνικό κράτος και την εταιρεία Volkswagen.
   Ταυτόχρονα, ο δήμος έχει προβλέψει για δίκτυο φορτιστών για τα οχήματα, ενώ ο επισκέπτης δεν χρειάζεται να πάρει αυτοκίνητο πηγαίνοντας στην Αστυπάλαια, δεδομένου ότι στο νησί υπάρχουν ηλεκτρικά βαν για συγκοινωνία on demand από μία εφαρμογή που μπορεί εύκολα να “κατεβάσει” στο κινητό του τηλέφωνο, στοχεύοντας σε ιδανικότερες συνθήκες κυκλοφορίας.
   Ο κ. Κομινέας επισήμανε ως ιδιαίτερα σημαντικό το “πώς” θα παραχθεί ρεύμα, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αυτάρκεια και καλύτερη υποστήριξη της ηλεκτροκίνησης, κάνοντας λόγο για δημιουργία υβριδικού σταθμού και ανεμογεννήτριας στο νησί. Ετσι θα υπάρξει μια ολιστική αντίληψη για το ενεργειακό, κάνοντας τη ζωή των κατοίκων ευκολότερη. Στόχος, είναι το 2026 να υπάρξει η αυτόνομη οδήγηση, σημείωσε ο κ. Κομινέας.
   «Η Τήλος, τα τελευταία 40 χρόνια, έχει ακολουθήσει μια φιλοπεριβαλλοντική πολιτική», υπογράμμισε η δήμαρχος του νησιού, Μαρία Καμμά – Αλιφέρη. Εκεί υπάρχει ο πρώτος υβριδικός σταθμός ενέργειας στην Ευρώπη. Έχει χαρακτηριστεί το πρώτο “πράσινο νησί” στη Μεσόγειο από την ΕΕ και έχει λάβει 4 ευρωπαϊκά βραβεία. Διαθέτει 100% αυτονομία σε ενεργειακό επίπεδο και μόνο 2 μήνες το χρόνο χρειάζεται κάποια μικρή ενίσχυση.
   Η Τήλος διαθέτει ένα υποδειγματικό πρόγραμμα διαχείρισης των αποβλήτων. Από αυτά το 86,1% είναι οργανικά και ανακυκλώσιμα και μόνο το 13,9% χαρακτηρίζονται ως μη ανακυκλώσιμα.
   Αναφορικά με το θέμα του φωτισμού στο νησί, έχει προβλεφθεί αντικατάσταση του φωτισμού με αυτόνομα ηλιακά φωτιστικά, επισήμανε η κ. Καμμά-Αλιφέρη, τονίζοντας την ανάγκη η τοπική κοινωνία της Τήλου, να απολαμβάνει τα οφέλη που δικαιούται. «Πιστεύουμε ότι η Τήλος είναι απτό παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης», κατέληξε η δήμαρχος του νησιού.
   Από την ΕΕ, ο επικεφαλής του αρμόδιου τμήματος για Ελλάδα και Κύπρο, Carsten Rasmussen, σημείωσε ότι θα υπάρξουν διάφοροι πόροι χρηματοδότησης, δεδομένου ότι η ιδέα είναι να συνεχιστεί αυτό που ήδη έχει δημιουργηθεί στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης και να υπάρξει σημαντική ενεργειακή μετατροπή.
   Ένα από τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί, τόνισε ο κ Rasmussen είναι ότι είναι απολύτως εφικτό να φτάσουμε σε μεγάλο βαθμό αυτονομίας. Αυτό συμβαίνει στη Χάλκη όπου παράγει περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνει και συνδέεται με την Ρόδο.
   «Στόχος είναι να θέσουμε όχι ανέφικτους στόχους, αλλά στόχους που μπορούμε να πετύχουμε», σημείωσε ο κ. Rasmussen, αναφερόμενος στην πράσινη μετάβαση και πρόσθεσε ότι κάθε μικρό νησί είναι ένα ζωντανό εργαστήριο, σημειώνοντας, ότι αυτό που χρειάζεται είναι ευρεία συναίνεση της κοινωνίας των νησιών και ευρεία συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.
   Read more...

   1

  • Engineer

   Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας (DTU- Wind and Energy Systems) έχει αναπτύξει τον Παγκόσμιο Άτλα ανέμου Global Wind Atlas (GWA) ο οποίος βοηθά τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους σχεδιαστές και τους επενδυτές να εντοπίσουν παγκόσμιες, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές περιοχές με ισχυρούς ανέμους για την παραγωγή αιολικής ενέργειας. Πρόκειται για μια web εφαρμογή που παρέχεται δωρεάν και τη χρησιμοποιούν πάνω περισσότεροι από 30.000 χρήστες κάθε μήνα.
   Η χρηματοδότηση της εφαρμογής  παρέχεται από τον οργανισμό Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), καθώς και από την Παγκόσμια Τράπεζα.
   Δείτε την εφαρμογή: https://globalwindatlas.info/en
   Read more...

   0

  • Engineer

   Το Αποθετήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προσπάθειά του για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης και της απεξάρτησης από το Ρώσικο Φυσικό Αέριο, υποστηρίζει τεχνικά την ανάπτυξη των Ενεργειακών Κονοτήτων.
   Δεδομένου ότι οι ενεργειακές κοινότητες στην ΕΕ βρίσκονται σε πολύ διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, το Αποθετήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων θα παρέχει διαφορετικές μορφές υποστήριξης σε τουλάχιστον 150 ενεργειακές κοινότητες συνολικά.
   Ανάπτυξη εθνικών ικανοτήτων
   Εργαστήρια και διαδικτυακά σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στην τοπική γλώσσα στις ακόλουθες χώρες: Βουλγαρία, Ελλάδα, Τσεχία, Κροατία (επέκταση προς Σερβία / Μαυροβούνιο / Αλβανία / Βοσνία & Ερζεγοβίνη), Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Εσθονία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, με στόχο τουλάχιστον 80 κοινότητες.
   Αδελφοποιήσεις και ανταλλαγές εταίρων.
   Σε συγκεκριμένα θέματα και ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ενεργειακές κοινότητες.
   Αυτές οι δραστηριότητες θα συμπληρωθούν από διαδικτυακά σεμινάρια για τη δημιουργία ικανοτήτων σε επίπεδο ΕΕ.
   Ποιος μπορεί να λάβει τεχνική υποστήριξη;
   Για να υποβάλετε αίτηση για βοήθεια η κοινότητα μπορεί να είναι μια νομική οντότητα, μια άτυπη κοινότητα παραγόντων ή μια συλλογικότητα παραγόντων. Εάν είναι νομική οντότητα, η κοινότητα πρέπει να είναι μια Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών ή μια Κοινότητα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ή το εθνικό ισοδύναμο αυτών των ορισμών).
   Το Αποθετήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων θα παρέχει τεχνική βοήθεια κυρίως για τις αστικές κοινότητες. Οι αγροτικές κοινότητες θα υποστηρίζονται από το Ενεργειακό Συμβουλευτικό Κέντρο Αγροτικών Κοινοτήτων.
   Ο ορισμός του αγροτικού και του αστικού για τους σκοπούς του Αποθετηρίου Ενεργειακών Κοινοτήτων βασίζεται στο Βαθμό Αστικοποίησης.
   Προκειμένου να βεβαιωθούν ότι κάθε κοινότητα αιτούντων λαμβάνεται υπόψη από τη σωστή πρωτοβουλία, το Αποθετήριο και το Συμβουλευτικό Κέντρο μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που λαμβάνονται. Σκοπός αυτού είναι να βεβαιωθούν ότι, για παράδειγμα, μια αγροτική ενεργειακή κοινότητα υποστηρίχθηκε κατά λάθος από το Αποθετήριο, και η κοινότητα να μπορεί να λάβει υποστήριξη από το Advisory Hub.
   Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η έγκριση της 3ης τροποποίησης της προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», με σκοπό την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων.
   Στην τροποποίηση προβλέπεται ότι, για αιτήσεις σε υπαγωγή όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 31/10/2022 έως και 27/02/2023, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 28/2/2023.
   Αναλυτικά οι αλλαγές θα αποτυπώνονται στην υπό έκδοση τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του προγράμματος.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Αυξήθηκαν κατά 52 εκατ. τμ η επιφάνεια των κτιρίων για τα οποία εκδόθηκε οικοδομική άδεια το 2021 στην ΕΕ περισσότερα κατά 15% σε σχέση με το 2020 σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat Είχε προηγηθεί πτώση 8% το 2020, χρονιά έξαρσης της πανδημίας.

   Στην δεύτερη θέση με την μεγαλύτερη αύξηση βρίσκεται η Ελλάδα με +54% ακολουθώντας την Ισπανία με +62% 
   Οι οικοδομικές άδειες μετρώνται επίσης και σε αριθμό κατοικιών ανεξάρτητα από το μέγεθος του κτιρίου, που αυξήθηκαν κατά 16% (+269.000 κατοικίες) στην ΕΕ, έπειτα από πτώση 5% το 2020.
   Μεταξύ 2015 και 2019, ο αριθμός των αδειών αυξανόταν σταθερά κατά μέσο όρο 6% ετησίως. Η πανδημία της COVID-19 διέκοψε αυτή την πορεία, αλλά με την αύξηση το 2021, οι απώλειες του 2020 αντισταθμίστηκαν.
   Το 2021, οι οικοδομικές άδειες (όσον αφορά την ωφέλιμη επιφάνεια) αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ με εξαίρεση την Εσθονία (-5%). Ωστόσο, υπήρχαν σημαντικές διαφορές στις αυξήσεις μεταξύ των κρατών μελών.
   Στη δεύτερη θέση η Ελλάδα


   Η Ισπανία (+62%), η Ελλάδα (+54%) και η Μάλτα (+42%) κατέγραψαν τις υψηλότερες αυξήσεις στον αριθμό των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν ως προς την ωφέλιμη επιφάνεια. Από την άλλη πλευρά, χαμηλές αυξήσεις καταγράφηκαν στη Δανία (+1%), στη Γερμανία (+2%) και στην Αυστρία (+3%).
   Read more...

   0

  • GTnews

   Η αλπική λίμνη του όρους Τύμφη (2.050 μέτρα υψόμετρο) - γνωστή και ως Δρακόλιμνη Τύμφης - είναι ένας από τους πιο γραφικούς και δημοφιλείς ορειβατικούς προορισμούς της Ελλάδας. Κάθε χρόνο, περίπου 20.000 άνθρωποι από την Ελλάδα και τον κόσμο επισκέπτονται την λίμνη προκειμένου να θαυμάσουν από κοντά το μοναδικό τοπίο όπως αυτό σχηματίστηκε από παγετώνες χιλιάδες χρόνια πριν. Σήμερα, καθώς οι ελληνικοί παγετώνες έχουν εξαφανιστεί προ πολλού, οι αλπικές λίμνες έχουν μείνει πίσω να στηρίζουν τη ζωή στα βουνά. Η ύπαρξή τους είναι κρίσιμη για την ορεινή χλωρίδα και πανίδα των μεγάλων υψομέτρων, καθώς αποτελούν μία “αποθήκη” νερού που υποστηρίζει ζωή όλο το χρόνο - ειδικά κατά τη διάρκεια των ζεστών και ξηρών καλοκαιριών του Μεσογειακού κλίματος.
   Καθώς όμως ασκούνται συνεχείς πιέσεις από την κλιματική αλλαγή και τις ανθρώπινες δραστηριότητες, το σημαντικό αυτό οικοσύστημα τίθεται σε κίνδυνο. Για πολλά χρόνια, η δύσκολη πρόσβαση στη Δρακόλιμνη Τύμφης - όπως και σε πολλές άλλες αλπικές λίμνες - αποτέλεσε σημαντικό περιοριστικό παράγοντα στην διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας σε τέτοια περιβάλλοντα, περιορίζοντας τις γνώσεις που έχουμε για αυτά και επομένως και τις δυνατότητες ουσιαστικής προστασίας τους.

    
   Στις 9 Οκτωβρίου 2022,  μία ομάδα από οκτώ νέους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό ξεκίνησε την πρώτη ερευνητική αποστολή στη Δρακόλιμνη Τύμφης, στα πλαίσια του έργου “Λιμνάδες” (LiMnADs Project). Αυτό το έργο είναι μία εθελοντική προσπάθεια για τη μελέτη των Μεσογειακών αλπικών λιμνών με σκοπό την κατανόηση και προστασία αυτού του οικοσυστήματος. Το LiMnADs Project πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr και τον φορέα διαχείρισης του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Βίκου-Αώου - Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.

   Κατά τη διάρκεια της αποστολής τους στην Τύμφη, τα μέλη της ομάδας του LiMnADs Project συνέλεξαν σημαντικά δεδομένα για την διατήρηση της Δρακόλιμνης. Ανάμεσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται δείγματα νερού για ανάλυση μικροπλαστικών, δημιουργήθηκε ένας υψηλής ανάλυσης χάρτης της λεκάνης της λίμνης, και μετρήσεις σχετικά με την κατάσταση της χλωρίδας στην περιφέρεια της λίμνης. Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας με τη βοήθεια των επιστημόνων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr εγκατέστησαν έναν μετεωρολογικό σταθμό στην περιοχή για καταγραφή ατμοσφαιρικών δεδομένων. Τέλος, στο πλαίσιο της έρευνας εγκαταστήθηκε επίσης ένας υποβρύχιος σταθμός που θα καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις συνθήκες του νερού της λίμνης. Ο σταθμός αυτός είναι μία καινοτομία που αναπτύχθηκε από τους μηχανικούς του LiMnADs Project, με τη συγχρηματοδότηση του Cambridge University Engineering Society και την υποστήριξη της Blue Robotics Inc. και του Trezos Marine.

   Αυτή η αποστολή σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο ως το ξεκίνημα της μονοετούς πιλοτικής έρευνας στη Δρακόλιμνη Τύμφης. Η ομάδα του LiMnADs Project ελπίζει στην επιτυχή έκβαση αυτής της μελέτης για την διεξαγωγή αντίστοιχων μελετών και σε άλλες αλπικές λίμνες της Ελλάδας μέσα στα επόμενα χρόνια, με απώτερο σκοπό φυσικά την προστασία αυτών των παρθένων και μαγικών τοπίων για τις επόμενες γενιές.
   Ακολουθήστε το έργο LiMnADs στα κοινωνικά δίκτυα: https://twitter.com/LiMnADs_Project, https://www.instagram.com/limnads_project/
   Οι φωτογραφίες είναι του Κωνσταντίνου Σοφικίτη
   Read more...

   0

  • Engineer

   2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης”
   Το έτος 2019 η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εξέδωσε την 1η  έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδικήονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»
   Το έτος 2022, η Δ/νση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, έχοντας υπόψη ότι από τη 1η έκδοση του σχεδίου επήλθαν διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές οι οποίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο φορείς της κεντρικής διοίκησης (μετονομασία υπουργείων, αλλαγές υπαγωγής φορέων, κλπ), έκρινε αναγκαία την επικαιροποίηση και αναθεώρηση του ανωτέρω σχεδίου. Στο πλαίσιο αυτό η Δ/νση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ προχώρησε στην παρούσα 2η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2»,
   Ο σκοπός της παρούσας 2ης έκδοσης Γενικού Σχεδίου είναι η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο:
   για την υλοποίηση προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας Η πλήρης έκδοση του Σχεδίου θα διαβιβαστεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους εμπλεκομένους φορείς και θα αναρτηθεί στον ιστοχώρο της ΓΓΠΠ http://www.civilprotection.gr.
   Το Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2»: https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/ap_a2033_egkrisi_kai_apostoli_2is_ekdosis_genikoy_shedioy_plimmyron_plires_psth5046npith-55o.pdf
   Read more...

   0

  • Engineer

   Δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών η ετήσια έκθεσή της ΕΕ για την κατάσταση των περιφερειών και των πόλεων για το 2022.
   Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση αποτελούν τα μείζονα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η Ε.Ε. το επόμενο διάστημα.
   Δείτε την έκθεση εδώ: https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/EU Annual Report on the State of Regions and Cities Factsheet 2022/4739 EU Annual Report 2022 Factsheet EL.pdf
   Read more...

   0

  • Engineer

   Την στιγμή που το θέμα της δημοπράτησης του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού την περιοχή του Βοτανικού έχει τρέξει με γοργούς ρυθμούς και πλησιάζει στην τελική ευθεία, τα τελευταία 24ωρα, υπήρξε κι άλλη μία σημαντική είδηση που αφορά το σύνολο του έργου.
   Το συνολικό κόστος του έργου στο Βοτανικό
   Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας (10/10), κατά την 25η συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου της Αθήνας, τα δύο πρώτα θέματα στην ημερήσια διάταξη -με εισηγητή τον ίδιο τον Δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη- αφορούσαν την έγκριση της 3ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αθηναίων οικονομικού έτους 2022.

   Στον πολύ αναλυτικό πίνακα έργων ανά τεχνική διεύθυνση που παρουσιάστηκε στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου στην παραπάνω "3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος", υπήρχε η αναφορά στο συνολικό κόστος της κατασκευής του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου στην περιοχή του Βοτανικού, στο ποσό των 125 εκατ. ευρώ, με πηγή χρηματοδότησης το Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας.
   Ο ίδιος πίνακας μάλιστα, ανέφερε και τις προβλεπόμενες "απορροφήσεις" των εν λόγω 125 εκατ. ευρώ, όπου για το 2023 υπήρχε το ποσό των 15 εκατ. ευρώ, για το 2024 το ποσό των 50 εκατ. ευρώ και για το 2025 το ποσό των 59.999.000 ευρώ. Για το 2022 δε, υπήρχε κι άλλη μία "απορρόφηση" 1.000 ευρώ από ιδίους πόρους του Δήμου Αθηναίων.
   Δημιουργήθηκε σε πρώτη "μετάφραση" η εντύπωση πως αυξήθηκε εκ νέου το κόστος του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου, στο ποσό των 10 εκατ. ευρώ, σε σχέση πάντα με το προηγούμενο προϋπολογισμό των 115 εκατ. ευρώ, ως μία "πρόβλεψη για ενδεχόμενα οικονομικά απρόοπτα". Κάτι που, εντούτοις, δεν ισχύει…
   Τα -επιπλέον- 10 εκατ. ευρώ, όπως αποκαλύπτει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) δεν αφορούν στην ουσία το κυρίως ποδοσφαιρικό κτίριο, του οποίου το κόστος παραμένει στα 115 εκατ. ευρώ και έχει ήδη εγκριθεί κι ενταχθεί στους επόμενους κρατικούς προϋπολογισμούς.
   Τα 10 εκατ. ευρώ, αφορούν δύο (πολύ σημαντικά) έργα που "ακουμπούν" το γήπεδο κι συμπεριλήφθηκαν στο συνολικό πλαίσιό του, έχοντας πάρει το "πράσινο φως" από το Υ.Π.ΕΝ. για την σταδιακή εκταμίευσή τους ενώ θα προχωράει η εκτέλεση όλου του πρότζεκτ.
   Συγκεκριμένα το πρότζεκτ στο Βοτανικό
   -Το πρώτο έργο αφορά μία πεζογέφυρα που θα κατασκευαστεί, για να "συνδεθεί" το ποδοσφαιρικό γήπεδο με την εξέδρα των φιλοξενουμένων φιλάθλων και θα αφορά το 3% επί του συνόλου του κόστους, ήτοι 3.750.000 ευρώ.
   -Το δεύτερο έργο, αφορά μία μικρή υπογειοποίηση που θα γίνει ως συνοδευτικό έργο, δίπλα στο Μετρό (Στάση "Ελαιώνας") ούτως ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση προς το ποδοσφαιρικό γήπεδ. Αυτό θα αφορά το 5% επί του συνόλου του κόστους, δηλαδή 6.250.000 ευρώ.
   Η παραπάνω 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, εγκρίθηκε κι από το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας και εντάχθηκε στο συνολικό πλαίσιο όλου του πρότζεκτ της "Διπλής Ανάπλασης".
   Επιστρέφοντας στα της δημοπράτησης του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου, πρέπει να επισημανθεί είναι πως εντός της σημερινής ημέρας (11/10) οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, θα παραλάβουν από το τεχνικό συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών, την έγκριση για τη δημοπράτηση του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου με την μέθοδο του άρθρου 50 του νόμου 4412.

   «Διπλή ανάπλαση» στον Βοτανικό
   Η διαδικασία είναι πια σε προχωρημένο στάδιο εδώ και δύο εβδομάδες. Από την ώρα δηλαδή που εγκρίθηκαν και τυπικά από το Υπουργείο Ενέργειας, οι περιβαλλοντικοί όροι του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου. Μόλις παραλάβει την τελική έγκριση η δημοτική αρχή της Αθήνας, έως την Παρασκευή (14/10) θα ανέβει στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου η "έγκριση δημοπράτησης του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού".
   Με αυτή την (τελευταία) κίνηση ξεκινάει ουσιαστικά η διαδικασία δημοπράτησης, αν και το τυπικό σκέλος θα ολοκληρωθεί έως τις 21 Οκτωβρίου, όταν "ανέβουν" όλα τα τεύχη της δημοπράτησης στο σχετικό portal από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.
   Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως στην περιβαλλοντική μελέτη που κατατέθηκε για το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο, υπήρξαν τροποποιήσεις για το σύνολο δόμησης του γηπέδου, αλλά και το μέγιστο ύψος.
   Κατά την αρχική πρόβλεψη, το σύνολο δόμησης ήταν στα 34.700,00μ², η αναλογία για συμπληρωματικές χρήσεις (17.5% της δόμησης του γηπέδου) 6.072,50μ², η αναλογία για εμπορικές χρήσεις (17.5% της δόμησης του γηπέδου) 6.072,50μ² και το σύνολο συμπληρωματικών και εμπορικών χρήσεων κτιρίου ποδοσφαίρου 12.145,00μ².
   Πλέον στο τελικό πλάνο της περιβαλλοντικής μελέτης, μειώθηκε η δόμηση του γηπέδου σε 33.822,66μ², ενώ η δόμηση συμπληρωματικών και εμπορικών χρήσεων «έπεσε» κατά 4.678,55μ². Το δε ύψος του γηπέδου από τα 43μ., μειώθηκε στα 41,05μ.<p>Πηγή: <a target="_blank" href="https://www.iefimerida.gr">iefimerida.gr</a> - <a target="_blank" href="https://www.iefimerida.gr/ellada/protzekt-dipli-anaplasi-sto-botaniko">Πρότζεκτ «Διπλή Ανάπλαση» στον Βοτανικό: Στα 125 εκατ. ευρώ το κόστος για γήπεδο, πεζογέφυρα και υπογειοποίηση - iefimerida.gr</a></p>
   Read more...

   0

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.