Jump to content

gior35

Members
 • Content Count

  136
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

4 Ουδέτερη

About gior35

 • Rank
  Παλιό Μέλος

Profile Information

 • Τοποθεσία
  ΧΑΝΙΑ

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. alexis δοκιμές κάνω. τώρα δοκιμάζω και το 40Χ100. ποια διατομή σου φαίνεται λογική εσένα?
 2. alexispap έχω λύσει τον φορέα για συστολή ξηράνσεως -20oC και για ομοιόμορφη θερμοκρασιακή μεταβολή + και - 20οC. το υποστήλωμα είναι 50Χ50 και το ζύγωμα 40Χ80. βγάζει στο κάτω πέλμα 18Φ20 και το άνω πέλμα 10Φ20. Δεν είναι υπερβολικοί οι οπλισμοί?? (αν δεν λάβω υπόψιν τους καταναγκασμούς βγάζει 7φ20 κάτω και 5φ16 άνω. αυτο μου φαίνεται πιο λογικό). τι να κάνω για μειώσω τους οπλισμούς?
 3. έχω ενα κτίριο που έχει την μορφή ορθογωνίου με διαστάσεις 17.50Χ30.0μ. καταρχάς θέλω να ρωτήσω:1) αν θεωρείτε απαραίτητο τον αρμό σε αυτην την περίπτωση και 2) σε 2 σημεια ο ιδιοκτήτης θέλει να αποφυγει να βάλει κολόνες οπότε θα πρέπει να γίνουν 2 δοκάρια μήκους 12.50μ. το συγκεκριμένο τμήμα του φορέα θα λειτουργήσει σαν πλαίσιο. ρωτάω αν σε αυτή την περίπτωση θα λάβω υπόψιν στους υπολογισμούς την συστολή ξηράνσεως και την θερμοκρασιακή μεταβολή????
 4. Εχω αγροτεμάχιο 4250τ.μ. από τα οποία το δασαρχείο έχει χαρακτηρίσει ως δασικό(παρ. 2 αρθρου 3 του ν. 998/79) τα 750τ.μ. Ερώτηση προς τους συναδέλφους: προσμετράται το εμβαδόν του δασικού τμήματος για τον υπολογισμό της αρτιότητα του αγροτεμαχίου???? (αυτό διότι αν αφαιρεθούν τα 750τ.μ. τότε θα χαθεί αρτιότητα) Επίσης προσμετράται το δασικό για τον υπολογισμό της καλύψεως και δομήσεως του παραπάνω αγροτεμαχίου? Υπάρχουν σχετικά έγγραφα-εγκύκλιοι??
 5. γιάννη με βεβαιότητα, οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες πάνε με δόμηση κατοικιών
 6. gasvlaz για δες και αυτό!!!!! είναι πολύ σημαντικό στην περιπτωσή σου αν βέβαια έχει δυνατότητα κατατμήσεως το γήπεδο σου Άρθρο 6 παρ.1(β) φεκ 270Δ "Για γήπεδα με εμβαδόν πολλαπλάσιο του αρτίου, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις κατάτμησης, η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίου ισούται με το άθροισμα του εμβαδού των κτιρίων που θα επιτρεπόταν να ανεγερθούν σε κάθε γήπεδο μετά την κατάτμηση, μειωμένη κατά 15 % και υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) θα ανεγερθεί μια οικοδομή και β) το γήπεδο θα παραμείνει ενιαίο. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των προυποθέσεων αυτών είναι αυτοδικαίως άκυρες". (Σ.Σ Το εντός "..." εδάφιο στο τέλος της περιπτ.β προσετέθη με την παρ.5 Αρθ-10 του Ν-3212/03 ΦΕΚ-308/Α/31-12-03 και στην παρ.4 Αρθ-23 του ίδιου νόμου διευκρινίζονται τα εξής: Οι διατάξεις της περιπτ.β της παρ.1 του Αρθ-6 του ΠΔ/24-5-85, εφαρμόζονται ως ειδικότερες και σε γήπεδα τα οποία διέπονται από ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, με εξαίρεση τα γήπεδα στα οποία έχουν επιβληθεί περιορισμοί δόμησης ως προς τις κλίσεις του εδάφους, για λόγους προστασίας αρχαιολογικών χώρων. βλέπε και οδηγίες Εγκ-4490/5/04 Εγκ-5/04 )
 7. γιάννη και για τις εκτός σχεδίου τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, ισχύουν οι όροι δόμησης των κατοικιών
 8. για τα επιπλωμένα διαμερίσματα ισχύει η αυξημένη δόμηση. για μεικτή χρήση όταν υπάρχει κατοικία ισχύουν τα 400τ.μ. για μεικτή χρηση π.χ. επιπλωμένα διαμερίσματα και εστιατόρια(όταν δεν υπάρχει δηλ κατοικία) τοτε ισχύει η αυξημένη δόμηση. για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ισχύει ότι και για τις κατοικίες(δες παρ. 4β) και για επιπλωμενα διαμερίσματα δες 4α Αποφ. 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557) : Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθ. 2 του ΑΝ. 1565/50 όπως κυρώθηκε με το Ν. 1624/51. β) Τις διατάξεις του άρθ. 2 του Ν.Δ. 201/74 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί ΕΟΤ Νομοθεσίας”. γ) Το άρθ. 7 του Ν. 431/37 “περί διατάξεων αφορωσών εις τον έλεγχον ξενοδοχείων και την προστασία της πελατείας αυτών”. δ) Το άρθ. 8 του Π.Δ. της 6.10.78 (ΦΕΚ 538/Λ/78). όπως αντικαταστάθηκε τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα ΠΔ της 11/ 12.3.80(ΦΕΚ 171/Α/80). 12.5.84 (ΦΕΚ 80/Α/84) και 16.2.85. ε) Το προωθούμενο (από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία ΕΟΤ) για έκδοση σχέδιο Π.Δ. για την τροποποίηση συμπλήρωση του ανωτέρω (στοιχείο δ') άρθ. 8 του Π.Δ. 6.10.78 όπως σήμερα ισχύει. στ) Την απόφαση του Υφ. Εθνικής Οικονομίας αριθμ. 2647/ 538866/ειδ. αριθμ. 135/19.11.86 (ΦΕΚ 797/Β/86)Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της τουριστι¬κής προσφοράς της χώρας. Καθορισμός περιοχών ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης”. ζ) Την απόφαση του Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ αριθμ. 511013/1.4.85. που εκδόθηκε σε εκτέλεση της απόφασης 363/11/26.3.85 του ΔΣ ΕΟΤ. η) Την απόφαση του ΔΣ ΕΟΤ αριθμ. 743/πρωτ. 726/25/23.7.87. αποφασίζουμε: 2. Εγκρίνουμε το συνημμένο Σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών Τουριστικών Εγκαταστάσεων (Τόμοι 2) που στο εξής αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της απόφασης αυτής. 3. Η εφαρμογή των νέων προδιαγραφών τουριστικών εγκαταστά¬σεων θα αρχίσει έξι μήνες μετά τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με εξαίρεση της προδιαγραφές, που αφορούν: α. “Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων εκτός σχεδίου πόλεως και εντός των ορίων οικισμών. β. “Ξενοδοχεία μικτής λειτουργικής μορφής” (ξενοδοχεία κλασσικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων) και γ. “Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (ΚΑΜΠΙΝΓΚΣ) με οικίσκους οι οποίες και τίθενται σε εφαρμογή μόλις δημοσιευθεί η προω¬θούμενη τροποποίηση συμπλήρωση του άρθ. 8 του Π.Δ. 6.10.78. όπως ισχύει σήμερα (βλ. στοιχ. 1 δ), που θα καθιστά δυνατή τη δημιουρ¬γία τους με όρους δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων “εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών” και εφόσον βέβαια η δημοσίευση αυτή δεν θα έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος των νέων προδιαγραφών. 4. Από τις προβλεπόμενες στις νέες τεχνικές προδιαγραφές 6 κατη¬γορίες τουριστικών εγκαταστάσεων: α. Τα “ξενοδοχεία” (δηλ. κλασσικού τύπου, τύπου ΜΟΤΕΛ, τύπου ξενώνα, τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και φυσικά και τα ξενοδο¬χεία μικτής λειτουργικής μορφής και τα “ΚΑΜΠΙΝΓΚ”) οικοδομού¬νται με τους ειδικούς όρους δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων της εκάστοτε ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας. β. Τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα (δηλ. οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και οι τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις) καθώς και τα “ενοικιαζόμενα επιπλ. δωμάτια, οικοδομούνται με όρους δόμη¬σης κατοικίας της εκάστοτε ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας. γ. Όσον αφορά στις “τουριστικές εγκαταστάσεις διημέρευσης”, τα μεν “κέντρα εστίασης αναψυχής” οικοδομούνται με όρους δόμησης καταστημάτων της εκάστοτε ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, ενώ τα ολοκληρωμένα τουριστικά κέντρα παραδοσιακής βιοτεχνίας, ψυχαγω¬γίας και εστίασης -οικοδομούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες για τις αντίστοιχες χρήσεις όρους δόμησης.
 9. δυστυχώς γιάννη είμαι σίγουρος 100% η παράγραφος (β) της Αποφ. 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557) είναι σαφής, οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες οικοδομούνται με τους όρους δόμησης κατοικιών. μάλιστα σε καμιά βδομάδα θα καταθέσω στον ΕΟΤ τέτοια μελέτη και οι όροι δόμησης που μου θεώρησαν από την πολεοδομία(απαραίτητο για την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου),είναι οι όροι δόμησης για κατοικία και όχι αυτοί της αυξημένης δόμησης για εππαγγελματική χρήση. ισχύουν για άλλες μορφές τουριστικών καταλυμάτων, όχι όμως για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
 10. συνάδελφε μακαρ εσύ μάλλον τα μπερδεύεις διάβασε το (β) που παρέθεσα δυστυχώς το συγκεκριμένο το έχω εφαρμόσει κατ΄επανάληψη (το δυστυχώς πάει στο ότι την πρώτη φορά πριν καμιά δεκαριά χρόνια, μη γνωρίζοντας ,πήγα να εφαρμόσω την αυξημένη δόμηση που λες και έφαγα πόρτα από τον ΕΟΤ) Εξάλου η παράγραφος (β) είναι σαφής νομίζω αλλά καλύτερα να παραθέσω όλη την παράγραφο 4. Από τις προβλεπόμενες στις νέες τεχνικές προδιαγραφές 6 κατη¬γορίες τουριστικών εγκαταστάσεων: α. Τα “ξενοδοχεία” (δηλ. κλασσικού τύπου, τύπου ΜΟΤΕΛ, τύπου ξενώνα, τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και φυσικά και τα ξενοδο¬χεία μικτής λειτουργικής μορφής και τα “ΚΑΜΠΙΝΓΚ”) οικοδομού¬νται με τους ειδικούς όρους δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων της εκάστοτε ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας. β. Τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα (δηλ. οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και οι τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις) καθώς και τα “ενοικιαζόμενα επιπλ. δωμάτια, οικοδομούνται με όρους δόμη¬σης κατοικίας της εκάστοτε ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας. γ. Όσον αφορά στις “τουριστικές εγκαταστάσεις διημέρευσης”, τα μεν “κέντρα εστίασης αναψυχής” οικοδομούνται με όρους δόμησης καταστημάτων της εκάστοτε ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, ενώ τα ολοκληρωμένα τουριστικά κέντρα παραδοσιακής βιοτεχνίας, ψυχαγω¬γίας και εστίασης -οικοδομούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες για τις αντίστοιχες χρήσεις όρους δόμησης.
 11. δυστυχώς συνάδελφε στην ίδια μοίρα είναι χιλιάδες ανά την ελλάδα. έχω και εγώ ίδια πέριπτωση. η μόνη σωτηρία(προς το παρόν) είναι να βρεθούν και 2-3 άλλοι γείτονες, ώστε να κάνετε ένα τοπικό ρυμοτομικό(όπως περιγράφει και η εγκύκλιος που ανέφερες)
 12. συναδελφε johnymal η δόμηση για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, υπολογίζεται όπως η δόμηση για τις απλές κατοικίες Αποφ. 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557) : Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων. β. Τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα (δηλ. οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και οι τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις) καθώς και τα “ενοικιαζόμενα επιπλ. δωμάτια, οικοδομούνται με όρους δόμη¬σης κατοικίας της εκάστοτε ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας. συνεπώς θεωρώ ότι δεν μπορείς να κάνεις αλλαγή χρήσης. Κοίταξε να δεις(αν δεν έχεις μεγάλη διαφορά δόμησης), αν μπορείς να βγάλεις στο ισόγειο κάποιους ανοικτούς χώρους στάθμευσης(που δεν μπαίνουν στην δόμηση), ώστε να καλύψεις την διαφορά
 13. Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος ποια ημερομηνία αρχίζει η ισχύς του κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων??
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.