Jump to content

Pavlos33

Συντονιστής
 • Content Count

  10,406
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  120

Everything posted by Pavlos33

 1. Συμφωνώ με την ισχύ του άρθρου 3 και συνυπολογισμό επιφάνειας θεωρητικών μεσότοιχων. Επιπλέον έχουμε και την ΣτΕ 1442/15 η οποία μεν μιλάει για τακτοποίηση με συνυπολογισμό πάχους θεωρητικών (υποθετικών) μεσότοιχων προς απόκτηση αρτιότητας λόγω έλλειψης ικανού μήκους προσώπου στο οικόπεδο, όμως μας δίνει τη δυνατότητα να την επικαλεστούμε και για την έλλειψη εμβαδού. Αυτό που ενδιαφέρει σε κάθε περίπτωση είναι να αποφευχθεί το επαχθές μέτρο για τους ιδιοκτήτες που είναι η προσκύρωση. ΣΤΕ-1442/15 (Τμήμα Ε της 7-3-2012 - 5-6-2015) ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - Αν δεν είναι δυνατόν να γίνει τακτοποίηση του οικοπέδου ως προς το πρόσωπο, μπορεί αυτό να καταστεί άρτιο και οικοδομήσιμο με το συνυπολογισμό θεωρητικών μεσοτοιχιών πάχους 0,60, (0,30 μ. ένθεν και ένθεν του οικοπέδου). - Η ρύθμιση αυτή, του Αρθ-3 του ΝΔ-690/48 δεν αντιβαίνει στο Αρθ-24 (παρ.2) του Συντάγματος, διότι δεν εισάγεται εξαίρεση από τις οριζόμενες στο οικείο πολεοδομικό σχέδιο κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση αρτιότητες ώστε να ανατρέπεται ή να αποδυναμώνεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός της περιοχής, αλλά αποτρέπεται μόνο η προσκύρωση οικοπέδων, τα οποία ελάχιστα υπολείπονται των προϋποθέσεων της αρτιότητας, η μη προσκύρωση δε των οικοπέδων αυτών δεν συνεπάγεται υποβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και επιδείνωση των όρων διαβίωσης. Πρόεδρος: Κων. Μενουδάκος Εισηγήτρια: Μ. - Ελ. Κωνσταντινίδου Δικηγόροι: Ι. Γιαννακόπουλος, Δ. Γιατράς .................................................................................. 2. Επειδή, με την έφεση αυτή ζητείται εμπροθέσμως και εν γένει παραδεκτώς η εξαφάνιση της 2050/08 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως των εκκαλουσών κατά της υπ' αριθμ. 13/06 πράξεως της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Βούλας Αττικής, με την οποία αναθεωρήθηκε η υπ' αριθμ. 285/05 οικοδομική άδεια της ίδιας Πολεοδομικής υπηρεσίας. Με την άδεια αυτή, όπως αναθεωρήθηκε, επετράπη στην εφεσίβλητη εταιρεία "Αναστάσιος Ιωνάς και Σία ΟΕ" η ανέγερση δύο ανεξάρτητων πολυκατοικιών, τριώροφης και τετραώροφης, με pilotis, υπόγειο και πισίνα καθώς και η κοπή τριών δένδρων σε κατά παρέκκλιση άρτιο οικόπεδο εμβαδού 861,48 τμ επί των οδών Αντιοχείας 38 και Ν. Πλαστήρα 37, στο ΟΤ 179 του Δήμου Βούλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-3 του ΝΔ-690/48. 3. Επειδή, σύμφωνα με το Αρθ-1 παρ.2 περιπτ.5.3.11 του Ν-3852/10 (ΦΕΚ-87/Α/10), σε συνδυασμό με το Αρθ-283 παρ.1 του ίδιου νόμου, μετά την κατάργηση του Δήμου Βούλας καθ' ου στρέφεται η έφεση, η παρούσα δίκη νομίμως συνεχίζεται κατά του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. 4. Επειδή, οι εκκαλούσες, είναι ιδιοκτήτριες οικοδομής σε οικόπεδο όμορο προς εκείνο, για το οποίο εκδόθηκε η επίδικη οικοδομική άδεια. 5. Επειδή, το Αρθ-301 του εγκριθέντος με το ΠΔ/14-7-99 (ΦΕΚ-580/Δ/99) Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΚΒΠΝ) με το οποίο αποδίδεται το περιεχόμενο των Αρθ-43 , Αρθ-44 και Αρθ-45 του ΝΔ/17-7-23 (ΦΕΚ-228/Α/23), όπως τροποποιήθηκαν ορίζει ότι "1. Κάθε οικόπεδο του οποίου το μετά τη ρυμοτομία υπολειπόμενο τμήμα δεν έχει τουλάχιστον το οριζόμενο από τα Αρθ-243 και Αρθ-244 ή από τις κείμενες διατάξεις για την περιοχή εμβαδόν ή έχει μεν τούτο, αλλά στερείται των απαιτούμενων ελάχιστων διαστάσεων, που ορίζονται από τις ίδιες διατάξεις ή παρόλο που από άποψη εμβαδού και διαστάσεων είναι άρτιο δεν έχει όμως την κατάλληλη θέση (στερείται προσώπου σε οδό), η δε τακτοποίηση του και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις καθίσταται ανέφικτη, θεωρείται μη οικοδομήσιμο και αφαιρούμενο αναγκαστικά από τον ιδιοκτήτη, προσκυρώνεται σε κάποιο από τα γειτονικά οικοδομήσιμα οικόπεδα, για να αποτελέσει με αυτό ενιαίο οικόπεδο ...", στο Αρθ-302 του ίδιου Κώδικα, με το οποίο αποδίδεται το περιεχόμενο του Αρθ-3 του ΝΔ-690/48 (ΦΕΚ-133/Α/48), προβλέπεται ότι: "1. Η προσκύρωση οικοπέδων, που επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις, τα οποία στερούνται του ελαχίστου εμβαδού, αποκλείεται εάν το εμβαδόν του οικοπέδου, αφού συνυπολογιστεί σ' αυτό και το εμβαδόν του εδάφους των ομόρων οικοπέδων που καταλαμβάνεται ή μπορεί να καταληφθεί από τους υπάρχοντες ή εκείνους που μπορούν να αναγερθούν, κατά τις σχετικές διατάξεις, μεσοτοίχους επί των ορίων του οικοπέδου, ανταποκρίνεται στο απαιτούμενο σε κάθε περίπτωση ελάχιστο εμβαδόν, εφόσον το τελευταίο αυτό μετά το συνυπολογισμό δεν είναι μικρότερο των τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων. Ο παραπάνω συνυπολογισμός του εδάφους των ομόρων οικοπέδων σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την αφαίρεση ή προσκύρωση του εδάφους αυτού. Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς το ελάχιστο πρόσωπο ή το ελάχιστο βάθος, εφόσον αποκλείεται η απόκτηση του με τακτοποίηση, λόγω ύπαρξης οικοδομών. Πάντως για την εφαρμογή των παραπάνω το πάχος του μεσότοιχου υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση σε 0,60 μ.. 2. ...". Εξάλλου, στο Αρθ-24 του Ν-1577/85, (ΦΕΚ-210/Α/85) που κωδικοποιήθηκε στο Αρθ-303 του ως άνω Κώδικα, ορίζεται στην παρ.5, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το Αρθ-21 παρ.2 του Ν-2831/00 (ΦΕΚ-140/Α/00), ότι: "Οικόπεδο άρτιο κατά τον κανόνα ή κατά παρέκκλιση ως προς το εμβαδόν, το οποίο δεν έχει το κατά παρέκκλιση ελάχιστο πρόσωπο, εάν δεν μπορεί να τακτοποιηθεί κατά τρόπο ώστε να αποκτήσει το κατά κανόνα πρόσωπο, θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο, εφόσον με την τακτοποίηση αποκτήσει το κατά παρέκκλιση πρόσωπο ή εάν το οικόπεδο πληροί τις προϋποθέσεις του Αρθ-25 του Ν-1337/83, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός αν η παραπάνω έλλειψη οφείλεται σε υπαίτια κατάτμηση από τους ιδιοκτήτες ή τους δικαιοπαρόχους τους με δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου μετά την ισχύ του Ν-651/77...". 6. Επειδή, σύμφωνα με τη ρύθμιση της ανωτέρω διατάξεως του Αρθ-3 του ΝΔ-690/48, η οποία έχει κωδικοποιηθεί στο Αρθ-302 ΚΒΠΝ αποκλείεται η προσκύρωση οικοπέδων, τα οποία δεν έχουν μεν το προβλεπόμενο ελάχιστο εμβαδόν ή μήκος προσώπου ή βάθους, συμπληρώνεται όμως το ελλείπον τμήμα αν συνυπολογιστεί το τμήμα εδάφους, το οποίο καταλαμβάνεται από υφιστάμενο μεσότοιχο ή στο οποίο μπορεί να ανεγερθεί μεσότοιχος. Εξάλλου, οι ανωτέρω ρύθμιση, η οποία αφορά την προσκύρωση οικοπέδων, δεν καταργήθηκε με το Αρθ-24 παρ.5 του Ν-1577/85 (ΓΟΚ/85) που κωδικοποιήθηκε στο Αρθ-303 παρ.5 ΚΒΠΝ, με το οποίο ρυθμίζεται διαφορετικό ζήτημα, δηλαδή ζήτημα αναφερόμενο σε τακτοποίηση οικοπέδων. Τέλος, η ρύθμιση του Αρθ-3 του ΝΔ-690/48 δεν αντιβαίνει στο Αρθ-24 (παρ.2) του Συντάγματος, διότι δεν εισάγεται εξαίρεση από τις οριζόμενες στο οικείο πολεοδομικό σχέδιο κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση αρτιότητες ώστε να ανατρέπεται ή να αποδυναμώνεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός της περιοχής, αλλά αποτρέπεται μόνο η προσκύρωση οικοπέδων, τα οποία ελάχιστα υπολείπονται των προϋποθέσεων της αρτιότητας η μη προσκύρωση δε των οικοπέδων αυτών δεν συνεπάγεται υποβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και επιδείνωση των όρων διαβίωσης. 7. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου και την εκκαλουμένη απόφαση προκύπτουν τα ακόλουθα: Με το ΒΔ/9-12-61 (ΦΕΚ-151/Δ/61) τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο Βούλας Αττικής και καθορίσθηκαν όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων αυτού. Ειδικότερα, για τον τομέα II, που περιλαμβάνει το ΟΤ 179 στο οποίο βρίσκεται η επίδικη οικοδομή, σύμφωνα με τα συνημμένα στο βδ αυτό διαγράμματα, ορίσθηκε ελάχιστο πρόσωπο δώδεκα (12) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν εξακόσια (600) τμ και σύστημα δόμησης το σύστημα των πανταχόθεν ελεύθερων οικοδομών με πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις δύο μέτρων από τα όρια των οικοδομών. Με το Αρθ-33 παρ.1 του ΝΔ-8/73 (ΓΟΚ/73) ορίσθηκε σε 15 μέτρα το ελάχιστο πρόσωπο για τις περιοχές, στις οποίες ίσχυε το πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα δόμησης, στην παρ.3 του ίδιου ως άνω άρθρου προβλέφθηκε ότι, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ.1, οικόπεδα, που κατά τη δημοσίευση του νδ αυτού είχαν μικρότερα όρια εμβαδού και διαστάσεων είτε κατά τον κανόνα είτε κατά παρέκκλιση "τυγχάνουν άρτια και οικοδομήσιμα εντός των περιοχών των σχεδίων δι' ας εθεσπίσθησαν τα μικρότερα ταύτα όρια" στη δε παρ.4 ότι διατάξεις, με τις οποίες προβλέπονται όρια εμβαδού και διαστάσεων μεγαλύτερα αυτών που καθορίζονται στην παρ.1, εξακολουθούν να ισχύουν. Εξάλλου, με την 285/2005 οικοδομική άδεια της Διευθύνσεως Πολεοδομίας του Δήμου Βούλας Αττικής επετράπη στην εφεσίβλητη εταιρεία η ανέγερση δύο ανεξάρτητων πολυκατοικιών, τριώροφης και τετραώροφης, με pilotis, υπόγειο και πισίνα, καθώς και η κοπή τριών δένδρων σε κατά παρέκκλιση άρτιο οικόπεδο εμβαδού 861,48 τμ στις οδούς Αντιοχείας 38 και Ν. Πλαστήρα 37, στο ΟΤ 179 του Δήμου Βούλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-25 του Ν-1337/83, όπως τούτο ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το Αρθ-27 του Ν-2742/99. Με την 13/2006 πράξη της ίδιας πολεοδομικής υπηρεσίας αναθεωρήθηκε η ως άνω οικοδομική άδεια και επετράπη η ανέγερση του ανωτέρω οικοδομών με βάση τις διατάξεις του Αρθ-3 του ΝΔ-690/48 . Ειδικότερα, σύμφωνα με την τεχνική - αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πράξη αναθεώρησης, το επίδικο οικόπεδο έχει μεν το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν κατά τον κανόνα, και συγκεκριμένα, εμβαδόν 861,48 τμ ενώ το οριζόμενο κατά τον κανόνα, με το από 9-12-1961 διάταγμα, είναι 600 τμ, έχει όμως πρόσωπο επί της οδού Ν. Πλαστήρα 11,65 μ., υπολείπεται δηλαδή του ελάχιστου προσώπου κατά παρέκκλιση το οποίο ορίζεται σε 12 μ.. Περαιτέρω, στην ίδια αυτή έκθεση αναφέρεται ότι οι όμορες ιδιοκτησίες έχουν οικοδομηθεί και δεν είναι δυνατόν να γίνει τακτοποίηση του οικοπέδου ως προς το πρόσωπο, μπορεί όμως αυτό να καταστεί άρτιο και οικοδομήσιμο με το συνυπολογισμό θεωρητικών μεσοτοιχιών πάχους 0,60, (0,30 μ. ένθεν και ένθεν του οικοπέδου) με το συνυπολογισμό δε αυτόν το μήκος του προσώπου θα ανέρχεται σε 12,25 μ. και θα υπερβαίνει το κατά παρέκκλιση προβλεπόμενο ελάχιστο πρόσωπο των 12 μ.. Τέλος, στην έκθεση διαλαμβάνεται ότι ο συνυπολογισμός αυτός μη συνεπαγόμενος αφαίρεση ή προσκύρωση εδάφους δεν επιφέρει μεταβολή στο τοπογραφικό διάγραμμα της αρχικής οικοδομικής άδειας, τοποθέτησης των κτιρίων. Κατά της ως άνω πράξεως αναθεώρησης ασκήθηκε από τις ήδη εκκαλούσες, αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η οποία απορρίφθηκε με την εκκαλουμένη απόφαση. Ειδικότερα, οι αιτούσες προέβαλαν ότι το Αρθ-3 του Ν-690/48 έχει καταργηθεί με το Αρθ-24 του Ν-1577/85, αν δε θεωρηθεί ότι η διάταξη αυτή δεν είναι καταργημένη είναι πάντως αντισυνταγματική, διότι επιτρέπει τη δόμηση σε οικόπεδο που δεν έχει το ελάχιστο πρόσωπο ούτε κατά τον κανόνα ούτε κατά παρέκκλιση. Το Διοικητικό Εφετείο με την εκκαλουμένη απόφαση του έκρινε αφενός ότι η επίμαχη διάταξη του Αρθ-3 του ΝΔ-690/48 , η οποία έχει κωδικοποιηθεί στο Αρθ-302 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, δεν έχει καταργηθεί με το Αρθ-24 παρ.5 του Ν-1577/85, το οποίο ρυθμίζει το διαφορετικό ζήτημα της τακτοποίησης οικοπέδων, και αφετέρου ότι δεν συντρέχει περίπτωση αντιθέσεως της διατάξεως αυτής στο Αρθ-24 παρ.2 του συντάγματος, αφού δεν εισάγει παρέκκλιση και της κατά παρέκκλιση αρτιότητας των οικοπέδων, "αλλά τρόπο αποφυγής της προσκύρωσης οικοπέδων, τα οποία ελάχιστα υπολείπονται των προϋποθέσεων αρτιότητας, δηλαδή λίγες σχετικώς περιπτώσεις, μη αφορώσες συγκεκριμένη περιοχή". Η κρίση αυτή είναι, κατά τα εκτεθέντα στην σκέψη 5 νόμιμη, πρέπει δε να απορριφθούν ως αβάσιμοι οι περί του αντιθέτου λόγοι εφέσεως. 8. Επειδή, τέλος, είναι απορριπτέοι οι λόγοι με τους οποίους προβάλλεται αντισυνταγματικότητα του Αρθ-5 παρ.8 του Ν-2052/92, το οποίο αντικατέστησε το Αρθ-25 του Ν-1337/83, διότι δεν πλήττουν σκέψη της εκκαλουμένης, οι δε αναφερόμενοι σε περιορισμό ηλιασμού και αερισμού ειδικότεροι λόγοι είναι επίσης απορριπτέοι, διότι οι σχετικοί ισχυρισμοί που είχαν προβληθεί, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου δεν ήταν ουσιώδεις αφού δεν επηρέαζαν την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και, συνεπώς, δεν έχρηζαν απαντήσεως με την εκκαλουμένη απόφαση. 9. Επειδή, κατόπιν τούτων, μη προβαλλομένου άλλου λόγου εφέσεως, η κρινόμενη έφεση πρέπει να απορριφθεί. Διά ταύτα Απορρίπτει την κρινόμενη έφεση. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου. Επιβάλλει εις βάρος των εκκαλουσών τη δικαστική δαπάνη του Δήμου Βούλας (ήδη Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης), η οποία ανέρχεται στο ποσόν των τετρακοσίων εξήντα (460) ευρώ και τη δικαστική δαπάνη της εφεσίβλητης εταιρείας "ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ", η οποία ανέρχεται στο ποσόν των τετρακοσίων εξήντα (460) ευρώ. Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 20 Δεκεμβρίου 2012 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 23 Απριλίου 2015. Θεωρήθηκε 5-5-2015 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την παραπάνω απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητα τους και τους Διοικητές και τα άλλα όργανα της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους ζητηθεί. Η εντολή πιστοποιείται με την σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος. Αθήνα, 5-6-2015
 2. Ως σύνοδη κατασκευή της οικοδομής θα μπορούσες να την θεωρήσεις νόμιμη. Όμως επειδή σίγουρα δεν θα έχει τηρηθεί είτε καθ ύψος, είτε κατά μήκος σύμφωνα με τους ισχύοντες τότε κανονισμούς, αλλά και λόγω ενδεχόμενης διαφοράς με το τότε τοπογραφικό καλύτερα να βάλεις μια λοιπή παράβαση.
 3. Αναφέρεις πράξη εφαρμογής. Εννοείς κυρωμένη πράξη; Όταν έκαναν τοπογραφικά, συντε/νες δεν έβαλαν να δουν ποια είναι τα όρια που των οικοπέδων τους σύμφωνα με την ΠΕ; Ανέβασε αν θέλεις τοπογραφικό διάγραμμα (σβήνοντας ονόματα και προσωπικά στοιχεία) να καταλάβουμε τι έχει γίνει.
 4. Έχεις συντεταγμένες ακριβείας, άρα του κάνεις τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης. Σφραγίζεις εσύ, υπογράφει και αυτός για δήλωση ορίων.
 5. Επειδή και εγώ δεν κατάλαβα, έχεις πάρει ένα σημείο ή έχεις πάρει σημεία περιγράμματος όπως θα έκανες σε ένα εξαρτημένο τοπογραφικό.; Αν έχεις τη δεύτερη περίπτωση μπορείς να γράψεις αποτύπωση γεωτεμαχίου και δήλωση ορίων από τον ιδιοκτήτη.
 6. Κληρονομικό δίκαιο και αστικός κώδικας  
 7. διότι η σύζυγος κληρονομεί από το νόμο το 25% και το κάθε παιδί το 1/2 επί του υπόλοιπου 75%. δηλαδή 37,5% το κάθε παιδί.
 8. Δημήτρη μην παραβλέπεις το..."μμ" μετά την ώρα. Ήταν απογευματάκι . Την καλησπέρα μου
 9. Τότε, δυο δικαιώματα..."δαγκωτό".
 10. Καλησπέρα Γιάννη. Έχω ανάλογη περίπτωση με επαρχιακή οδό και το δήλωσα ως δυο δικαιώματα.
 11. nikosantonakas Καλησπέρα Νίκο θα συμφωνήσω με την τοποθέτηση του Ιάσονα και για έναν ακόμη λόγο, που είναι η άμεση πληρωμή. Αν ο πελάτης βλέπει ότι η εργασία δεν ολοκληρώνεται κωλυσιεργεί και δεν έρχεται να δώσει χρήμα. Ίσως να είναι υποκειμενικό, αλλά προσωπικά θεωρώ ότι αν σε κάθε εργασία ολοκληρώνονται και τα σχέδια γίνεται πολύ καλύτερος προγραμματισμός εργασίας. Δες για παράδειγμα την περίπτωση μιας άδειας. Δεν αφήνεις τα σχέδια για μετά. Δεν γίνεται άλλωστε. Για το τυπικό τώρα του θέματος, επειδή έχουμε πλέον μια διαμορφωμένη κατάσταση με εκκρεμότητες από μεγάλο αριθμό συναδέλφων, θεωρώ ότι θα υπάρχει ανοχή μέσω παράτασης.
 12. Θεωρώ πως θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην εύρεση της κατηγορίας, καθώς η αναφορά γίνεται για συγκεκριμένους χώρους. Υποθέτω ότι το προς τακτοποίηση ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου για να έχει νόημα αυτή η ερώτηση.
 13. Βλέπεις το άρθρο 109 και την περίπτωση που ένας οικισμός δεν είναι στο σύστημα αντικειμενικών αξιών.
 14. Δες τις αυθαιρεσίες που έχεις και εξέτασε τα κριτήρια ένα προς ένα ξεχωριστά. Για παράδειγμα αν έχεις αυθαίρετα κλεισμένο Η.Χ αυτός απαλλάσσεται από την Μ.Σ.Ε . Θεώρησε τον σαν να μην υπάρχει. Η αλλαγή χρήσης σύμφωνα με το νόμο έχει ως εξής απαλλάσσεται ...η αλλαγή χρήσης με την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται η κατηγορία σπουδαιότητας και η οποία δεν επιφέρει αθροιστική αύξηση των κινητών και μόνιμων φορτίων πάνω από τριάντα τοις εκατό (30%) του μόνιμου φορτίου πριν από την παρέμβαση,
 15. Με αναλυτικό σε κάθε περίπτωση. Δεν ασχολείσαι με την παραβίαση Δ όταν έχεις παράβαση αναλυτικού.
 16. Μπήκες στο φόρουμ μηχανικών που σε φιλοξενεί και μας την λες κιόλας; Το θέμα κλειδώνεται μέχρι να το δει ο αρμόδιος συντονιστής
 17. Ο μηχανικός της τράπεζας διενεργεί αυτοψία με βάση τόσο τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας, όσο και τα σχέδια και λοιπά στοιχεία της οριστικής υπαγωγής.
 18. Από το σχήμα του γηπέδου φαίνεται ότι μάλλον δεν θα μπορούσε να οικοδομήσει αν τηρούσε τις αποστάσεις των 15 μ. Λογικά έχει κάνει χρήση της διάταξης (*) και ενδεχομένως έχει θεωρήσει την ελάχιστη απόσταση από δασική έκταση (10 μ). Δες αν συμβολαιογραφικά το γήπεδο υφίσταται την 15-5-81 και αν οι διαστάσεις περιγράμματος κτιρίου δεν ξεπερνούν τα 10 μ. Το γήπεδο έχει πρόσωπο σε αγροτικό δρόμο; 5. Οι αποστάσεις του κτιρίου ορίζονται ως εξής: α) Από τα όρια του γηπέδου δέκα πέντε (15) μέτρα τουλάχιστον. β) Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω: (*) βα) Προκειμένου για ανέγερση κατοικίας σε γήπεδα που υφίστανται κατά τη 15-4-81 ημέρα δημοσίευσης του από ΠΔ/27-3-81 (ΦΕΚ-209/Δ) με ελάχιστο εμβαδόν 4000 μ2 οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε επτά και μισό (7,50) μέτρα εφόσον τηρουμένης της απόστασης των δέκα πέντε (15) μ. δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση. Το μέγιστο πλάτος του κτιρίου στην περίπτωση αυτή πρέπει να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) μέτρα
 19. Συμφωνώ με τη συνάδελφο. Σε καμία περίπτωση με την γεωμετρία αυτή δεν θα λάβει μειωτικό συντελεστή. Δώμα με κλειστό χώρο; Πως ακριβώς το εννοείς αυτό; Το δώμα είναι η ταράτσα, ο ανοικτός χώρος.
 20. Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού νόμιμης αμοιβής στο σύστημα αμοιβών του Τ.Ε.Ε και εξαγωγή του α/α έργου προς συμπλήρωση στην καρτέλα οικονομικών στοιχείων της δήλωσης υπαγωγής. Συστήνεται στα μέλη του φόρουμ να μην συζητούνται δημοσίως οι αμοιβές που συμφωνούνται με τους εντολείς τους καθώς και οι εύλογες, ανά περίπτωση, αμοιβές.
 21. Δεν υπάρχει καμία "μετατόπιση" ορίου. Το όριο του οικισμού είναι συγκεκριμένο και δεν αποτελεί λάστιχο να τεντώνει όπως θέλει ο καθένας. Απορώ γιατί κάθε φορά βρίσκεται κάποιος υπάλληλος που θεωρεί ότι ανακαλύπτει ξανά τον τροχό. Αυτά όλα έχουν ξεκαθαρίσει τόσα χρόνια και έχουν εκδοθεί έγγραφα για το θέμα. Ο νομοθέτης ευεργετεί τα οικόπεδα που έχουν μέρος τους εντός οικισμού δίνοντάς τους την "θεωρητική" αρτιότητα για να μπορέσουν -εφόσον πληρούν και το άρθρο 6-να οικοδομηθούν. Να σκεφτούμε αντίστοιχο ευεργέτημα στα απέναντι οικόπεδα από τις ακραίες ρυμοτομικές γραμμές σχεδίου πόλης και σίγουρα υπάρχουν και άλλα τέτοια. Στο τέλος, αν δεν βγάζεις άκρη, όπως προανέφεραν οι συνάδελφοι υπέβαλε γραπτό ερώτημα.
 22. Αλίευσα από το διαδίκτυο το άρθρο με την εγκύκλιο των συμβολαιογράφων. Δεν είδα να αναφέρει για τα λεγόμενα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας να επιτρέπονται σε εκτός σχεδίου. http://enotariat.gr/?p=4728
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.