Jump to content

onyx

Members
 • Content Count

  16
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Ουδέτερη

About onyx

 • Rank
  Νέο Μέλος

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Σίγουρα μετράνε τριετές? Πήγα σήμερα και μου έλεγαν για ασφαλιστική κλάση. Δυστυχώς εγώ με τη πρόσφατη ρύθμιση την κατέβασα στην πρώτη κλάση για να πληρώνω λιγότερο. Ξέρει κανείς τι ακριβώς ισχύει τελικά? Τριετές ή ασφαλιστική κλάση?
 2. Ευχαριστώ πολύ. Τι εννοείς τριετές? Μόνο ως ελεύθερος επαγγελματιας έχω ασχοληθεί και με συμβάσεις έργου, έχω 9 χρόνια στο ΤΕΕ αλλά έκλεισα τα βιβλία μου στην εφορία πριν κάποιους μήνες Μεταπτυχιακά μετράνε?
 3. καλησπέρα, βγήκαν τα αποτελέσματα απο μια προκύρηξη που είχα κάνει τα χαρτιά μου για μία θέση στο δημόσιο 8μηνης διάρκειας με σύμβαση ορισμένου χρόνου επειδή μέχρι στιγμής έκανα συμβάσεις έργου, γνωρίζει κανείς το καθεστώς των συμβάσεων απο μισθολογικής άποψης? χρειάζεται να κάνω και πάλι έναρξη στην εφορία? δικαιούμαι άδειες, κατι που δεν ίσχυε στις συμβάσεις έργου ή ταμείο ανεργείας μετά τη λήξη κλπ? ευχαριστώ πολύ
 4. αν το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από σχολείο τι κάνουμε?
 5. Για απλή βεβαίωση περί μη αυθαιρεσίας τι επιλέγουμε στο πεδίο "τύπος αυθαιρεσίας" ? Δεν υπάρχει καμία αυθαιρεσία στο κατάστημα για το οποίο προορίζετε η δήλωση. Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής yian
 6. έχει κανείς άποψη επ αυτού? Οδηγίες για το σύστημα διαχείρισης δηλώσεων & βεβαιώσεων Ν.4014/2011 Η «ηλεκτρονική πλατφόρμα» του ΥΠΕΚΑ-ΤΕΕ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4014/2011» διευρύνθηκε και συμπεριλαμβάνει πλέον και την «Βεβαίωση νομιμότητας» του μηχανικού που απαιτείται για τη μεταβίβαση ακινήτων. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας και της από, 05/10/2011, ανακοίνωσης του ΥΠΕΚΑ, θα πρέπει να υποβληθούν και όσες έχουν στο μεταξύ εκδοθεί. Κατά συνέπεια, στον συμβολαιογράφο, προσκομίζετε πλέον, μόνο την θεωρημένη από το σύστημα βεβαίωση, μαζί με τα παραστατικά των κρατήσεων επί της αμοιβής. (ΑΠΥ, υπέρ ΤΣΜΕΔΕ – από την ΕΤΕ ή την Τρ. ΑΤΤΙΚΗΣ, υπέρ ΤΕΕ – με κατάθεση αμοιβής στην ΕΤΕ ή, με καταβολή του 2% στο ΤΕΕ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΙΝ την υποβολή στο σύστημα είτε δήλωσης αυθαίρετου είτε έκδοσης βεβαίωσης νομιμότητας, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟείναι, να υποβάλλει ο μηχανικός την υπηρεσία στο «λογισμικό σύστημα αμοιβών» του ΤΕΕ ώστε, να αναγράψει τον «κωδικό έργου» και την «αμοιβή» στα ανάλογα πεδία. * Για τις « Βεβαιώσεις Νομιμότητας» μπορεί να λαμβάνει τα 1000.λ ως νόμιμη αμοιβή Οι Μηχανικοί οφείλουν να λάβουν υπ’ όψιν ότι: «Οι εισφορές υπέρ του Τ.Ε.Ε., υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και λογαριασμών, καθώς και, οι λοιπές εισφορές και δικαιώματα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι υπολογίζονται επί της αμοιβής των μηχανικών,υπολογίζονται εφεξής επί της συμβατικής αμοιβής, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη από την νόμιμη αμοιβήκατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 696/1974, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 8, άλλως υπολογίζονται επί της νόμιμης αμοιβής» (Ν3919/11-άρθρο 7παρ. 4.) «Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε., όταν περιέρχεται στην αντίληψή του περίπτωση συνομολογήσεως από μηχανικό σύμβασης, της οποίας η αμοιβή φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή, τον καλεί εγγράφως να δικαιολογήσει το ύψος της, ζητώντας τις διευκρινίσεις που κρίνει σκόπιμες. Εφόσον οι εξηγήσεις του ενδιαφερομένου δεν κριθούν ικανοποιητικές, το Δ.Σ. του Τ.Ε.Ε. μπορεί να ασκεί πειθαρχική δίωξη κατά τις κείμενες διατάξεις». (Ν3919/11-άρθρο 7παρ. 1β). «Οι αναφερόμενες στο ΠΔ 696/1974 «ελάχιστες αμοιβές» ή «αμοιβές» νοούνται εφεξής ως νόμιμες αμοιβέςκατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ίδιου διατάγματος όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 8 και, πέραν της λήψεως υπόψη για τον υπολογισμό νόμιμων εισφορών και δικαιωμάτων από το Τ.Ε.Ε. κατά την προηγούμενη παράγραφο, λαμβάνονται επίσης υπόψη από τα δικαστήρια κατά την εκδίκαση διαφορών από αμοιβές μηχανικών για την παροχή εργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 677 έως 681 του Κ.Πολ.Δ., όταν δεν προκύπτει έγκυρη έγγραφη συμφωνία περί αυτών». (Ν3919/11-άρθρο 7 παρ. 5. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι μηχανικοί ΠΡΕΠΕΙ να λάβουν υπ’ όψιν τις διατάξεις του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α 66/2011), άρθ. 20,παρ.8, περίπτ. ζ΄, όπως, και με τις ΠΟΛ.1193 και ΠΟΛ.1194 διευκρινίζονται από όπου, προκύπτει ρητά, η υποχρέωση των μηχανικών να καταθέτουν ηλεκτρονικά τις συμφωνίες-συμβάσεις για ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, τόσο στη ΓΓΠΣ του Υπ. Οικονομικών όσο και στο ΤΕΕ αφού, βάσει της παραπάνω νομοθεσίας, εντέλλεται και το ΤΕΕ, με ρητά αναφερόμενη την ευθύνη του Προέδρου, να καταθέτει ηλεκτρονικά και αυτό, για όλα τα μέλη του, αυτές τις συμφωνίες- συμβάσεις στην ΓΓΠΣ του Υπ. Οικονομικών. Η ηλεκτρονική υποβολή, τόσο από τους μηχανικούς όσο και από το ΤΕΕ, πρέπει να γίνει μέχρι 20 Φεβρουαρίου για όλο το προηγούμενο έτος (μόνο για φέτος ισχύει μέχρι 20/02/2011 για υπηρεσίες που αφορούν το διάστημα από 01/7/2011-31/12-2011). ΑΡΑ, γίνεται κοινά αντιληπτό ότι, από τη στιγμή που, δεν έχει υλοποιηθεί το, προβλεπόμενο από τον Ν.3919/2011, νομοθετικό πλαίσιο (Π.Δ.- Υπουργικές Αποφάσεις) και, δεν έχει προσδιορισθεί η εκ του νόμου δυνατότητα «έγκρισης από το ΤΕΕ εύλογης και επαρκώς αιτιολογημένης μείωσης επί της νόμιμης αμοιβής», ο μηχανικός οφείλει να αποδίδει τις προβλεπόμενες παντός είδους κρατήσεις επί της «νόμιμης αμοιβής». Κάτι για το οποίο, τόσο από το ΤΕΕ όσο και από το Υπ. Οικονομικών θα ελέγχεται (βάσει του Ν.3943/2011- ΠΟΛ.1193 & ΠΟΛ.1194). Επίσης, οι μηχανικοί οφείλουν να έχουν πάντα υπ’ όψιν: την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τα επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης μελετών και παροχής υπηρεσιών μηχανικού (εν συνόλω ή εν μέρει) τις διατάξεις του Ν4014/2011- Κεφ. Β’- Άρθρο 23 (και τις άλλες σχετικές νομοθετικές και διατακτικές πράξεις) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος http://www.teelar.gr/site/currentissues/199-diaxeirish.html
 7. Την …/…./2011, κατόπιν αυτοψίας που διενήργησα στο ακίνητο "................." στο ακίνητο τι γράφουμε αν προκειτε για κατάστημα? γράφουμε μόνο κατάστημα η κάνουμε ολόκληρη περιγραφή όπως στο συμβόλαιο αν έχει και ακολούθημα υπόγειο και θέσεις στάθμευσης κλπ?
 8. ευχαριστώ έχει κανείς κάποιο υπόδειγμα βεβαίωσης την οποία να επικολλήσουμε στην τεχνική έκθεση της ηλεκτρονικής δήλωσης ώστε να είναι πιο πλήρης η βεβαίωση που εκδιδετε από το σύστημα? αυτό ας πούμε ανάλογα τη περίπτωση? https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:U29R6Ibe3G0J:www.tovima.gr/files/1/2011/09/29/bebaiwshmhxanikou29.pdf+%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1+%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CF%80%CE%B1%CF%81.4+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%85+23+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%9D.4014/2011&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESjcVF5vQRb5pZ35_3TLoM8Y9UaBqhLMmwHXkDE8bl0P18orXtOE_VhR6HK6dv_53J5IotEHuJxwyvs1oY_Wnxp9QWQkqTHM1a8EcZ_V9pNj_NwA5KEOR1LMggjI4qofttdT7EaS&sig=AHIEtbR7WIuay6PTPKztvlSTHmBEMgT_RA&pli=1
 9. ευχαριστώ! για τη συμφωνηθείσα αμοιβή θα πρέπει να κάνω και κάποιου είδους συμφωνητικό το οποίο ίσως μου χρειαστεί αργότερα σε κάποιον ελέγχο? η ενδέχεται να μου ζητηθεί από τη συμβολαιογράφο ας πούμε?
 10. ok σε ευχαριστώ, ίσως θα πρέπει για το συγκεκριμένο θεμα να ρωτήσω και τη συμβολαιογράφο αν θέλει κάτι παραπάνω. για τα υπόλοιπα κανείς? Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, Manolis gon
 11. καλημέρα, είμαι νέος μηχανικός και προσπαθώ να βγάλω κι εγώ μια βεβαίωση περί μη αυθαιρεσίας. προκειτε για ακίνητο του πατέρα μου που προκειτε να το κάνει γονικη παροχή σε μένα και την αδερφή μου και πρέπει να βγαλω τη βεβαίωση. στο γεωγραφικό εντοπισμο του ακινήτου εφοσον είναι σε συγκρότημα καταστηματων πρέπει να επιλέξω το ακίνητο που θα βγει η βεβαίωση η όλο το συγκρότημα? αν πρεπε να γίνει επιλογη μόνο του ακινήτου για το οποίο θα βγει η βεβαίωση πως θα το επιλέξουμε ωστε να είμαστε ακριβης και να βγουν και τα τετραγωνικά οσα είναι στη πραγματικότητα? στο "περίπου" ας πούμε? στη συνέχεια συμπληρώνουμε τα στοιχεία άδειας, οτι είναι εντός οικισμού, ποια είναι η χρήση του (υπηρεσίες για καταστήματα) και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε ως έχουν? στην περιγραφή γράφουμε "βεβαίωση για τη μη ύπαρξη αυθαιρεσιών"? στα οικονομικά στοιχεία τι συμπληρώνουμε? ευχαριστώ
 12. τελικά δλδ για τη βεβαιωση αποδίδουμε ΦΕΜ η οχι? δεν εχω βγαλλει ακρη τοσες σελιδες εδω μεσα...
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.