Jump to content

dimamp

Core Members
 • Content Count

  621
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  17

Files posted by dimamp

 1. layouts2EGSA

  Αποτελεί ένα φύλλο excel το οποίο χρησιμοποιείται για τον προσεγγιστικό μετασχηματισμό από ΗΑΤΤ του υπουργείου γεωργίας στο ΕΓΣΑ87 και στο WGS84. Σκοπός του αρχείου είναι χρησιμοποιηθεί για την μετάβαση στο γεωτεμάχιο μέσω google earth ή με το αυτοκίνητο.
   
  δεδομένα εισόδου: γεωδαιτικές συντεταγμένες-μοίρες και πρώτα λεπτά- του κέντρου φύλλου της διανομής (M--->γεωδατικό πλάτος) (L--->γεωδαιτικό μήκος από Αθήνα)
  προβολικές συντεταγμένες x,y ενός σημείου στο γεωτεμάχιο.
   
  αποτελέσματα: φ,λ στο ΕΓΣΑ 87 και το WGS84
   
  ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ για προσεγγιστικό υπολογισμό.
   
  Το παρόν δεν υποκαθιστά σε καμί απερίπτωση τις επιστημονικές μεθόδους αποτύπωσης και μετασχηματισμού.
   
  ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8.11.2019 !!!
  Με βάση τις ενδελεχείς αναζητήσεις του @jojo πρέπει να τονιστούν τα εξής:
  1. Ο προσεγγιστικός υπολογισμός έγινε με βάση το τυπολόγιου του καθηγητή Γ. Βέη όπως δόθηκε το 1994.
  2. Το τυπολόγιο του καθηγητή αναφέρεται στο "νέο Bessel" και όχι στο "παλαιό" υων διανομών
  3. Με βάση τον @jojo έχουμε μία ακρίβεια της τάξης των 20-30 μέτρων (βλέπε 2)
  4. Για αυτό αναφέρουμε το κέντρο του χωραφιού και όχι τις άκρες, για να υπάρχει η καλύτερη δυνατή συμβατότητα

  465 downloads

  1 comment

  Updated

 2. HGRStoWGS84

  Το HGRStoWGS84 είναι ένα εκτελέσιμο matlab script για τον -μαζικό- μετασχηματισμό των γεωδαιτικών συντεταγμένων από το ΕΓΣΑ87 στο WGS84 (ένα παγκόσμιο σύστημα αναφοράς), σύμφωνα με τους τύπους που δημοσιεύτηκαν από τον καθηγτή Βέη το 1994.


  Παρατηρήσεις:

  1. Αφορά μετασχηματισμό αρκρίβειας όχι καλύτερης από 1 μέτρo-
  2. Διαβάστε τις οδηγίες που δίνονται για να καταλάβετε τα αρχεία και την μορφή που θα βάζετε.

  Σε περίπτωση σφαλμάτων, παρακαλώ ειδοποιήστε

  ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επίσημο εργαλείο μετασχηματισμού.

  166 downloads

  3 comments

  Submitted

 3. ED50τoHGRS

  Το ED50τoHGRS είναι ένα εκτελέσιμο matlab script για τον -μαζικό- μετασχηματισμό των γεωδαιτικών συντεταγμένων από το ED50 στο ΕΓΣΑ87, σύμφωνα με τους τύπους που δημοσιεύτηκαν από τον καθηγτή Βέη το 1994.

  Παρατηρήσεις:

  1. Αφορά μετασχηματισμό αρκρίβειας όχι καλύτερης από 5 μέτρα
  2. Διαβάστε τις οδηγίες που δίνονται για να καταλάβετε τα αρχεία και την μορφή που θα βάζετε.

  Σε περίπτωση σφαλμάτων, παρακαλώ ειδοποιήστε

  ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επίσημο εργασλείο μετασχηματισμού.

  62 downloads

  5 comments

  Submitted

 4. 1D_TRANS

  Ένα matlab script για τον βέλτιστο μετασχηματισμό υψομέτρων ανάμεσα σε δύο συστήματα/πλαίσια αναφοράς:

  1. Χρησιμοποιεί την εξίσωση επιπέδου για να απορροφήσει τα συστηματικά σφάλματα.

  μοντέλο: Η(B) - H(A) = aX + bY +c

  εκτιμώνται οι παράμετροι a, b και c

  2. Χρειαζόμαστε δύο αρχεία .txt (για τα δύο συστήματα/πλαίσια αναφοράς) με τα κοινά σημεία. Η δομή των αρχείων θα είναι : κωδικός, Χ, Υ, υψόμετρα (οι συτεταγμένες σε μέτρα).
  3. Μετασχηματίζει τα υψόμετρα του πρώτου συστήματος αναφοράς στο δεύτερο.

  Πρόταση: π.χ. από HEPOS να θεωρούνται το αρχικό σύστημα αναφοράς και σε ΕΓΣΑ87 το δεύτερο. Με αυτό τον τρόπο εκτιμώνται οι παράμετροι μετασχηματισμού.

  4. Με βάση τις παραμέτρους μετασχηματισμού, ο χρήστης μπορεί να υπολογίσει τα υψόμετρα στο τελικό πλάσιο αναφοράς.

  Περιμένω σχόλια

  42 downloads

  1 comment

  Submitted

 5. 2D_SIM_TRANS

  ένα matlab script για την εφαρμογή του 2Δ μετασχηματισμού ομοιότητας μεταξύ κοινών συντεταγμένων που αναφέροναι σε δύο διαφορετικά συστήματα αναφοράς.

  139 downloads

  3 comments

  Updated

 6. EGSA2LAYOUTS

  Ενα φύλλο εξέλ που παίρνει γεωδαιτικές συντεταγμένες από το ΕΓΣΑ87 και:
   
  -βρίσκει το κέντρο φύλλο χάρτη του μικρού φύλλου χάρτη (εξάρια υπουργείου ΓΕωργίας)
  - υπολογίζει τις χαρτογραφικές συντεταγμένες στο σύστημα των διανομών
   
  1. Παρακαλώ να το ελέγξετε
  2. Δεν υποκαθιστά οποιοδήποτε επίσημα αποδεκτή τοπογραφική διαδικασία

  796 downloads

  1 comment

  Submitted

 7. HGRS2HATT

  Έπειτα από σειρά συζητήσεων με συναδέλφους και πολλών αποριών στο φόρουμ, δημιούργησα ένα δοκιμαστικό σκριπτακι σε Matlab για τον αντιστροφο μετασηματισμό από ΕΓΣΑ87 σε ΗΑΤΤ, χρησιμοποιώντας τα πολυώνυμα του ΟΚΧΕ. Είναι απευθείας εκτελέσιμο.
   
  1. Θα σας εμφανιστεί το μοντέλο μετασηματισμού και θα σας ζητηθούν συνολικά 12 συντελεστές του ΟΚΧΕ. Με την ονομασία Α αναφερόμαστε στους συνετελστές των τετμημένων και με Β τους συντελεστές των τεταγμένων. Μεγάλη προσοχή στην εισαγωγή των συντελεστών!
   
  2. Θα σας ζητηθεί ο αριθμος των σημείων που θελετε να τπολογίστε. Θα σας ζητηθεί πρώτα η τετμημένη και έπειτα η τεταγμένη για κάθε σημειο.
   
  3. Στο τέλος θα σας εμφανιστεί στην οθόνη ένας πίνακας [x y] των συντεταγμένων σε ΗΑΤΤ
   
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
   
  α.Πρόκειται για δοκιμαστικό πρόγραμμα. Το έχω έχω ελέγξει για το Φ.Χ 118 στη Θεσσαλονικη και κάθεται στους 4-5 πόντους. Δεν υποκαθιστά σε καμια περίπτωση την επίσημη εκδοχή κανενός συστήματος αναφοράς.
   
  β. Παρακαλώ να μου αναφέρεται προβλήματα-παραλείψεις-προσθήκες!
   
  γ. Σκοπεύω να δημιουργήσω μία πιο αυτοματοποιημένη έκδοση στο μέλλον, μετά τις παρατηρήσεις σας.

  243 downloads

  1 comment

  Submitted

 8. Γεωειδές στον ελλαδικό χώρο ως προς το EGM 2008

  Είναι ένα αρχείο που περιέχει τον κάνναβο των υψομέτρων του Γεωειδούς στον ελλαδικό χώρο με ανάλυση 30' Χ 30 '.

  342 downloads

  0 comments

  Submitted

 9. Επίλυση Όδευσης

  Ένα απλό αρχείο excel για την επίλυση όδευσης και τον υπολογισμό των διορθώσεων.

  2,073 downloads

  13 comments

  Submitted

 10. ΤDTRANS

  Το πρόγραμμα 3D_TRANS είναι γραμμένο σε matlab και επιτρέπει το μετασχηματισμό ομοιότητας στις τρεις διαστάσεις. Τελικά αποτελέσματα είναι οι παράμετροι μετασχηματισμού και οι ακρίβειες τους.
   
  Διαδικασία: πρέπει να δημιουργηθούν αρχικά 2 αρχεία: το initial_system.m που θα αναφέρεται στο αρχικό σύστημα και το final_system.m που θα αναφέρεται στο τελικό. Κάθε αρχείο περιέχει 4 στήλες (κωδικός, Χ,Υ,Ζ) για οσα σημεία επιθυμείται ο μετασχηματισμός.
   
  Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει το πλήθος και το είδος των παραμέτρων μετασχηματισμού που τα συνδέουν:
   
  -7 (3 μεταθέδεις, 3 στροφές και κλίμακα)
  -6 (3 μεταθέδεις και 3 στροφές )
  -3 (3 μεταθέσεις)
   
  Στην οθόνη εμφανίζονται οι εκτιμώμενες παράμετροι (x) καθώς και οι αντίστοιχες ακρίβειες (sx).
   
  Οι τιμές των μεταθέσεων είναι σε μέτρα, των στροφών σε ακτίνια και της κλίμακας σε ppm (10^-6)

  220 downloads

  0 comments

  Submitted

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.