Jump to content

All Activity

This stream auto-updates

 1. Past hour
 2. @kan62 Θόδωρε καλημέρα. Επειδή το θέμα της απόστασης γραμμών δόμησης από μικρό υδατόρεμα μας έχει απασχολήσει πολύ παραθέτω την αλληλουχία παραγράφων Ν. 4258/14 και της ερμηνευτικής απόφασης. Στο τέλος παραθέτω τα δικά μου σχόλια και ένα έγγραφο που βρήκα στο αρχείο μου (ίσως το έχει ανεβάσει κάποιος συνάδελφος εδώ και να με συγχωρεί αν ξεχνάω το ονομά του). Παρ.2 & 7 --άρθρο 1 Ν 4258/14 2. Μικρά υδατορέματα (επιφανειακές πτυχώσεις απορροής): οι επιφανειακές πτυχώσεις του εδάφους που είναι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής, με έκταση λεκάνης απορροής μικρότερης ή ίσης του 1,0 τ.χ., όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως ή μικρότερης ή ίσης των 0,50 τ.χ. όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως. Ως σημείο έναρξης της μέτρησης της λεκάνης απορροής ορίζεται κάθε σημείο της βαθιάς γραμμής της επιφανειακής πτύχωσης. 7. Γραμμές πλημμύρας : οι γραμμές και από τις δύο πλευρές της βαθιάς γραμμής του υδατορέματος, που προκύπτουν ύστερα από την υδραυλική μελέτη και περικλείουν τη ζώνη πλημμύρας. 9. Οριογραμμές υδατορέματος : οι πολυγωνικές γραμμές και από τις δύο πλευρές της βαθιάς γραμμής του υδατορέματος, που περιβάλλουν σωρευτικά: α) τις όχθες του υδατορέματος, β) τις γραμμές πλημμύρας και γ) οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό στοιχείο, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος, το οποίο έχει περιβαλλοντική αξία και χρήζει προστασίας. Άρθρο 9 παρ. 4 Ν 4258/14 4. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παρ.1 του Αρθ-28 του Ν-4067/12, οι αποστάσεις δόμησης από τις γραμμές πλημμύρας που αναφέρονται στην παρ.2 του Αρθ-5 του παρόντος ορίζονται ως εξής: (....) Β. για τις εκτός σχεδίου περιοχές, απόσταση 20 μέτρων από κάθε μία των γραμμών πλημμύρας. (*) παρ. 2 άρθρο 5 Ν. 4258 (…) 2. Στα υδατορέματα που οι οριογραμμές τους δεν έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μπορεί, κατ’ εξαίρεση, ύστερα από αίτημα ενδιαφερόμενου για έκδοση οικοδομικής άδειας δόμησης πλησίον αυτών, να γίνει "προσωρινή οριοθέτηση αυτών" από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης με την επιφύλαξη της προβλεπόμενης στην παρ.4 του Αρθ-3 "διαδικασίας," υπό τις εξής προϋποθέσεις: 2.1 της υποβολής, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου φορέα ή ιδιώτη, υδραυλικής μελέτης για το σύνολο της λεκάνης απορροής του υδατορέματος μέχρι του σημείου της προσωρινής οριοθέτησης, η οποία συντάσσεται από αρμόδιο μελετητή, 2.2 του ορισμού σε τοπογραφικό διάγραμμα, με βάση την ανωτέρω υδραυλική μελέτη και με βάση τη φυσική διαμόρφωση του υδατορέματος, χωρίς έργα διευθέτησης, των γραμμών πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς πενήντα ετών και 2.3 του ελέγχου και της θεώρησης τόσο της ανωτέρω υδραυλικής μελέτης όσο και του τοπογραφικού διαγράμματος με τις προτεινόμενες γραμμές πλημμύρας, από την Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, η οποία και ενημερώνει και τη Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση η δόμηση επιτρέπεται εκτός των ως άνω γραμμών πλημμύρας και των όχθεων του υδατορέματος και σε απόσταση από αυτές που καθορίζεται σύμφωνα με την παρ.1 του Αρθ-28 του Ν-4067/12 (ΦΕΚ-79/Α/12), με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο Αρθ-9του παρόντος νόμου. Παρ 3 άρθρο 7 Αποφ-140055/17 (ΦΕΚ-428/Β/15-2-17) 3. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παρ.1 του Αρθ-28 του Ν-4067/12, οι αποστάσεις δόμησης από μικρά υδατορέματα για τα οποία δεν απαιτείται οριοθέτηση, λαμβάνονται κατ' αντιστοιχία με τις αποστάσεις που τηρούνται κατά τη διαδικασία της προσωρινής οριοθέτησης ( Αρθ-9 παρ.4 του Ν-4258/14). -Σύμφωνα με τα παραπάνω, ένα μικρό υδατόρεμα, όπως αυτό ορίζεται, υπό προϋποθέσεις (πχ δεν συντρέχουν ειδικοί περιβαλλοντικοί λόγοι) δύναται να απαλλαχθεί από την οριοθέτησή του. -Αν πρόκειται να εκδοθεί Ο.Α πλησίον του μικρού υδατορέματος θα πρέπει να γίνει προσωρινή οριοθέτησή του (σωστό ή λάθος; ) -Οι αποστάσεις των γραμμών δόμησης στην περίπτωση του μικρού υδατορέματος, το οποίο απαλλάσσεται από την οριοθέτηση, λαμβάνονται κατ αντιστοιχία με αυτές που τηρούνται κατά την διαδικασία της προσωρινής οριοθέτησης άρθρου 9 παρ. 4 Ν. 4258, δηλαδή 20 μ από κάθε μια εκ των γραμμών πλημμύρας. - Φτάνουμε πάλι στο κρίσιμο ερώτημα. Για να λάβουμε τις αποστάσεις αυτές πρέπει να έχουμε καθορίσει με υδραυλική μελέτη τις γραμμές πλημμύρας (αφού μας λέει η νομοθεσία ότι καθορίζονται κατ αντιστοιχία). Πώς θα τεκμηριώσουμε για ένα μικρό υδατόρεμα ότι οι γραμμές πλημμύρας, ταυτίζονται με τις πολυγωνικές γραμμές των φυσικών όχθεων (που για μένα αυτό θα έπρεπε να είναι το λογικό και το εντελώς ξεκάθαρο) ; ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΤΕ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΡΕΜΑΤΑ.pdf
 3. OK... Άρα σε οποιαδήποτε περίπτωση συνδέσεως γεννητρίας σε πίνακα (είτε δηλαδή μονίμως, είτε μέσω πρίζας), οφείλουμε να ενημερώσουμε την ΔΕΗ. Αν όμως χρησιμοποιήσουμε "ελεύθερη" την γεννήτρια στο σπίτι, δηλαδή συνδέοντας απ' ευθείας πάνω της πολύμπριζα κ.λπ, τότε δέν χρειάζεται...
 4. Today
 5. Όταν περαιώσεις καλουπώματα και σιδέρωμα θεμελίωσης , πριν την σκυροδέτηση , καλείς ελεγκτή . Στο υφιστάμενο δεν αναφέρεις τι εργασίες έκανες ? Αν αφορούν προεργασία για την προσθήκη βεράντας , θα ελεγχθούν στον τελικό έλεγχο .
 6. ναι. ουσιαστικά το ΔΕΔΔΗΕ τον ενδιαφέρει η μεταγωγή και όχι η πηγή....
 7. Καλησπέρα σε όλους, Μία ερώτηση προς για το θέμα της θεώρησης. Σε παλιά άδεια εκδοθείσα το 85 με ΓΟΚ'73 έχουν πληρωθεί κανονικά οι αμοιβές μελετών για την έκδοση της έχει πάρει θεώρηση για προσωρινή σύνδεση με δίκτυα αλλά δεν έχει πάρει ποτέ τελική θεώρηση για την αποπεράτωση της οικοδομής και δεν έχουν πληρωθεί ούτε αμοιβές επίβλεψης (τουλάχιστον έτσι φαίνεται στο έντυπο της άδειας). Τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για τον ιδιοκτήτη του κτίσματος σε περίπτωση αντιδικίας με όμορο ιδιοκτήτη?
 8. -λεει οτι το οριο κατατμησης απο το ΓΠΣ, ειναι 2 στρ. αφου και δεν υπαρχουν αλλες απαγορευσεις.. απλα χανει την οικοδομησιμοτητα...εαν ειχε καλο μηνα αφου
 9. Τα πιο πολλά UPS έχουν μια υποτυπώδη προστασία από υπερτάσεις. Στην πιο απλή περίπτωση, varistors. Υποθέτω ότι όσο πιο ποιτικό μοντέλο τόσο καλύτερη προστασία θα έχει, χωρίς να είναι πάντα κανόνας. Αυτό με τον ουδέτερο δεν το ξέρω και δεν το έχω ακούσει. Μπορεί να ισχύει σε πολλά stand-by και line interactive UPS που έχουν γεφυρωμένο τον ουδέτερο στην είσοδο και την έξοδο. Δε μπορώ να καταλάβω όμως γιατί να ισχύει σε online.
 10. Σωστά. Σε γνωστούς μου συναδέλφους έχουν επιστραφεί ήδη, το λέω & 6 αναρτήσεις πάνω.
 11. Εάν δέν συνδεθεί μονίμως, αλλά μέσω πρίζας, χρειάζεται ενημέρωσις της ΔΕΗ;
 12. Σύμφωνα με το ΝΟΚ όπως ισχύει σήμερα επιτρέπεται στο ίδιο επίπεδο να υπάρχει πατάρι και σοφίτα ταυτόχρονα (στον τελευταίο όροφο κάτω από τη στέγη). Το μέγιστο εμβαδόν παταριού μπορεί να είναι 70% και της σοφίτας 50% της υποκείμενης κάτοψης. Αν φτιάξουμε 50% σοφίτα και την υπόλοιπη επιφάνεια ανοικτό πατάρι με σκάλα, θα έχουμε άνοιγμα παταριού προς τον υποκείμενο όροφο όσο είναι το άνοιγμα της σκάλας και μόνο. Κατά πόσο αυτό είναι αποδεκτό; Υπάρχει ελάχιστο εμβαδόν ανοίγματος παταριού προς υποκείμενη κάτοψη;
 13. Yesterday
 14. όταν εγκαταστάθηκαν τα αντικεραυνικά πρώτα απο ολα τηρίθικαν οι αποστάσεις των 50 πόντων που λένε όλοι οι κατασκευαστές , δηλαδή να μην υπερβένουν η φάση , ουδέτερος και γείωση τους 50 πόντους που είναι συνδεδεμένα τα 3 καλώδια στα αντικεραυνικά. Δεύτερων γείωση παίρνω απο τον ακάλυπτο και εγώ βρίσκομαι στον πρώτο όροφο , οπότε πιστέυω ότι η απόσταση απο την γείωση δεν είναι και τόσο μεγάλη. Οι αποστάσεις των συσκευών απο τα αντικεραυνικά είναι λιγότερο απο 10 μέτρα στις ευαίσθητες συσκευές. Οι αγωγόι που έχουν συνδεθεί στα αντικεραυνικά είναι 10αρια. Επίσης έχω συνδέσει και ενα online ups διπλής μετατροπής και θα ήθελα την γνώμη σου για κάτι. Ισχύει οτι το online ups μπορεί απο μόνο του να διαχειριστεί μικρά κρουστικά του δυκτίου. Δεν μιλάω για κρουστικά απο κεραυνούς. άκουσα οτι αν το κρουστικό έρχεται απο φάση τότε μπορεί αλλά αν έρχεται απο ουδέτερο/γείωση τότε όσο μικρό και αν είναι το κρουστικό , το ups δεν μπορεί να κάνει τίποτα. ισχύει αυτό ??
 15. Μιλάει για τις αποστάσεις ασφαλείας δόμησης από τη μέγιστη γραμμή πλημμύρας που στα μικρά υδατορέματα είναι το φρύδι της όχθης, γιατί β=0.
 16. Οι αυθαιρετονόμοι θα μπορούσαν να έχουν τίτλο 'Ντανταϊσμός & δικανική σκέψη". Τώρα αν η θολούρα είναι αποτέλεσμα ασχετοσύνης, βλακείας ή σκοπιμότητας (ή κάποιο εκρηκτικό κοκτέιλ αυτών) δεν γνωρίζω. Αυτό που ξέρω είναι ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο είμαστε αναγκασμένοι να αποφασίζουμε. Το σκεπτικό για το συγκεκριμένο το ανέφερα στη δεύτερη παράγραφο.
 17. υπάρχει και ένας άλλος τρόπος που μπορεί να αποφέρει κάποιες πληροφορίες. Μπαίνεις στο κτηματολόγιο και βάζεις το ΚΑΕΚ του οικοπέδου. Θα βγουν όλες οι ιδιοκτησίες και μπαίνοντας σε κάθε μια θα δεις αν έχει γίνει κάποιο συμβόλαιο μεταγενέστερο του 2011 όπου και χρειαζόταν να μπει βεβαίωση μηχανικού. Αν το κτηματολόγιο έχει ανεβάσει ψηφιακό αντίγραφο του συμβολαίου θα βρεις το ηλεκτρονικό κωδικό της δήλωσης και μαζί με το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη μπορεις να κατεβάσεις από το ΤΕΕ τη δήλωση. Εκεί θα αναγράφεται σίγουρα ο αριθμός της άδειας. Είναι πολλά τα αν αλλά κάτι μπορεί να βρεις. Δοκίμασε και στη ΔΕΗ μήπως υπάρχει καταχωρημένος ο αριθμός της άδειας
 18. Στο τί είναι νόμιμο έγκειται ο ενδοιασμός μου, γιατί -εκτός και αν έχεις γνώσεις δικηγόρου-, πολλά θέματα λόγω της θολούρας (των κειμένων του νόμου) δεν γίνεται να προσεγγιστούν χωρίς λογική. Ο Ιάσονας έχει κατά καιρούς αναφέρει ότι η γνώμη του απορρέι έχοντας ζητήσει αντίστοιχη νομική συμβουλή.
 19. Το θέμα δεν είναι τι είναι δίκαιο ή λογικό, αυτά είναι ξεπερασμένες έννοιες όσο αφορά στα αυθαίρετα, θα έλεγα τι είναι νόμιμο, αλλά με αυτή τη θολούρα το μόνο που μένει είναι τι εξασφαλίζει την περιουσία των πελατών μας που είναι κ το αντικείμενο της δουλειάς μας, κ κατά επέκταση κ τους πωπούς μας. Για αυτά που αναρωτιέσαι σαφής οδηγία υπάρχει μόνο για την ΥΔ/ΥΚ στο 100.2 (συντελεστές ανάλογα με τα χιλιοστά), για την κατηγορία 3 κ τις λοιπές παραβάσεις δεν διευκρινίζεται. Η επικρατούσα, τουλάχιστον εδώ, άποψη είναι ότι, ελλείψει άλλου στοιχείου, σε αναλογία με την 100.2 δεν επιμερίζονται ούτε αυτά, κάτι το οποίο βρίσκω πολύ λογικό. Για την κατηγορία 3 συγκεκριμενα προβλεπεται παράβολο, όχι πρόστιμο, όπως κ για την κατ1 επομένως δεν έχει εφαρμογή κ το 100.3 που αναφέρει ο justice για την ομαδοποίηση. Για τις λοιπές επίσης δεν έχει εφαρμογή , γιατί μιλάει καθαρά για παράρτημα Α. Επίσης η πρώτη λοιπή θεωρείται παράβολο, οι επόμενες πρόστιμο, αν κ αυτό δεν εφαρμόζεται πλήρως από το σύστημα του μπΕΕ. Τεσπα, έχεις να τους σερβίρεις κρύο πιάτο, αν κ συνήθως οι αποκλίσεις <5% δεν ξεπερνάνε το παράβολο στα διαμερίσματα, αν τις πας με τμ. Τις ξεχωριστές λοιπές δεν τις γλυτώνεις, με τη μια δήλωση μπορείς να επωφεληθεις από εκπτώσεις εφάπαξ, μσε, ενεργειακή αναβάθμιση (αν κ αυτό ανά οριζόντια μόνο) κλπ. Τον επικαρπωτη σαν αιτούντα θα τον έβαζα κ με την έκπτωση, εφόσον τη δικαιούται, πχ ανήλικος ψιλός κύριος, επικαρπωτής ο ένας σύζυγος κ ο άλλος με αναπηρία, γιατί να μην την πάρουν. Τη μετακίνηση κτιρίου θα την έβαζα στα κοινόχρηστα κ θα την ανέφερα στις άλλες δηλώσεις αν έκανα ξεχωριστές. Υπόψη όσα φκ κατ3 κ να βάλεις 250€ χρεώνει, οπότε προσοχή.
 20. Για αυτό σου είπα σχετικά ότι κάνεις και μία δήλωση για τα κοινόχρηστα. Το σκέφτηκα και πριν που σου έγραφα, αλλά δεν το έγραψα τελεικά, επειδή μετά θα ήθελε επιπλέον σκέψη για το τί θα μπορούσε να μπει στα κοινόχρηστα και τι στις επί μέρους δηλώσεις των οριζοντίων, ώστε να σου δώσω ολοκληρωμένη απάντηση. Λογική βλέπω πάντως και προς τις δύο κατευθύνσεις, ανάλογα πώς θα το δεις... Το κριτήριο του "δίκαιου" το προτείνω ως προς το τί λογικά θα ήθελε να εννοεί ο νόμος, ώστε να είναι γενικά ισότιμη η αντιμετώπιση των αυθαιρεσιών. Και φυσικά δεν αποκλείεται να είναι όπως το λές, γι' αυτό αναρωτιέμαι πιο πάνω, αν το βασικό πρόβλημα στην κοινή δήλωση είναι το γράμμα του νόμου ή οι πρακτικές συνέπειες.
 21. Έχω κάνει εργασίες στο υφιστάμενο μέχρι στιγμής. Δεν έχω πραγματοποιήσει χαράξεις για βεράντα και αποθήκη
 22. Αυτή η σύνταξη μελετών όμως πρέπει να περάσει απο Αποκεντρωμένη Διοίκηση και επιτροπές όταν πρόκειται για μικρό ρέμα;
 23. *Μαίρη Λουλ η περίπτωση σου είναι η "κβ) περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές". Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα βρεις στην Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 – ΦΕΚ 1843/Β/13-5-2020. Στο άρθρο 3 τα γενικά δικαιολογητικά και στο άρθρο 4 – παρ. 1κβ τα ειδικά δικαιολογητικά.
 24. Υπάρχουν κάποια φλοτερ που λειτουργούν με υποπίεση, με αποτέλεσμα να κλείνουν απότομα και όχι όπως τα απλά φλοτέρ που κλείνουν σταδιακά, καθώς το καζανάκι γεμίζει. Τα συγκεκριμένα φλοτέρ ναι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν υδραυλικό πλήγμα. Το ίδιο χτύπημα στις σωλήνες πρέπει να ακούγεται και όταν κλείσει μια βρύση απότομα. Ιδανικά, χρειάζεται ένα αντιπληγματικό δικτύου ώστε να αποσβένονται τα πλήγματα.
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.