Jump to content
 • Novatron
 • Στις εφορίες η εγκύκλιος που τροποποιεί και αντικαθιστά άρθρα του Ν ν. 4839/2021 που μεταξύ άλλων αφορούν στη φορολόγηση των δωρεών και γονικών παροχών, στην πληρωμή του ΕΝΦΙΑ για το 2021, στην μείωση του συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, και στην αναστολή επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης και κινητής τηλεφωνίας. Αναλυτικότερα περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η κοινοποίηση στις εφορίες:
  α) της τροποποίησης των διατάξεων για την πληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2021,
  β) της τροποποίησης των διατάξεων για τη φορολόγηση των δωρεών και γονικών παροχών με την καθιέρωση αφορολόγητου ποσού,
  γ) της μείωσης του συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου από 1% σε ποσοστό 0,5% επί της αξίας που φορολογείται.
  δ) της αναστολής από 1ης Οκτωβρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022 της επιβολής του τέλους στην συνδρομητική τηλεόραση.
  ε) της μείωσης από 1ης.1.2022 του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, σε 10% επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης, αντί της ισχύουσας κλίμακας 12%-20% καθώς και του τέλους συνδρομητών καρτοκινητής τηλεφωνίας, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας του χρόνου ομιλίας των καρτοκινητών τηλεφώνων, αντί του ισχύοντος ποσοστού 12%. Αμφότερα τα τέλη συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας ορίζονται σε μηδέν τοις εκατό (0%), για φυσικά πρόσωπα ηλικίας δέκα πέντε (15) έως και είκοσι εννέα (29) ετών, μετά και την δημιουργία ειδικής εφαρμογής προσβάσιμης μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).
  στ) της καθιέρωσης ακατάσχετου, ασυμψήφιστου και αφορολόγητου της αποζημίωσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19.
  ζ) της υποχρέωσης επιστροφής και συμψηφισμού ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που έλαβαν φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αντιμετώπιση ζημιών από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων χορήγησης.
  η) της καθιέρωσης αφορολόγητου και ακατάσχετου των ενισχύσεων προς τους πληγέντες από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης.
  ΕΔΩ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
  Τα προβλήματα του ν. 4412/2016 είχαν εντοπιστεί από την έναρξη της ισχύος του, αλλά με την πάροδο του χρόνου γινόταν φανερές όλο και περισσότερες αδυναμίες. Ενδεικτικό είναι ότι στα 4,5 χρόνια της ισχύος του έγιναν περισσότερες από 400 τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις, διορθώσεις κ.λπ., από ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, μέχρι σημαντικές αλλαγές σε διαδικασίες, απαιτήσεις, νομικά και τεχνικά ζητήματα.
  Ο νέος νόμος 4782/2021 ενσωματώνει αρκετές από τις βελτιώσεις που είχαν ζητηθεί από τους συλλογικούς φορείς των μελετητών, την ΚΕΔΕ και το ΤΕΕ. Συνολικά περιλαμβάνει 153 αλλαγές, οι οποίες άρχισαν σταδιακά να ισχύουν, με τρία χρονικά ορόσημα: 9.3.2021, 1.6.2021 και 1.9.2021.
  Ως πολύ θετικό στοιχείο πιστώνεται το γεγονός ότι από τα 379 άρθρα του ν. 4412/2016, τα 138 έχουν αντικατασταθεί ολόκληρα, ακόμη κι αν οι αλλαγές σ’ αυτά δεν ήταν σημαντικές, αλλά έγινε κωδικοποίηση ώστε να ενσωματωθούν αλλαγές που είχαν γίνει νωρίτερα.
  Θετικό στοιχείο, επίσης, είναι το άρθρο 139 του ν. 4782/2021, στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις που πρέπει να εκδοθούν για την πλήρη εφαρμογή του νόμου.
  Στις επόμενες παραγράφους γίνεται μία προσπάθεια να επισημανθούν κατ’ άρθρο και να αξιολογηθούν με τη ματιά των μελετητών, οι σημαντικότερες από τις αλλαγές που εισήχθησαν, και αφορούν σε βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου.
  Άρθρο 2: Ορισμοί
  Από τις αλλαγές στο άρθρο αυτό πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα η βελτίωση στους ορισμούς των «υπηρεσιών», όπου γίνεται σαφής η αντιδιαστολή μεταξύ των «τεχνικών & λοιπών επιστημονικών» υπηρεσιών από τις «γενικές» υπηρεσίες, που πλέον αποκαλούνται απλώς «υπηρεσίες», ενώ αφαιρέθηκαν, όπως ήταν ορθό και λογικό, από τις τελευταίες, η παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συστημάτων πληροφορικής.
  Άρθρο 36: Υποχρέωση χρήσης – λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ
  Με στόχο την αύξηση της διαφάνειας επεκτάθηκε η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς στις συμβάσεις αξίας άνω των €30.000, αντί των €60.000 που ίσχυε μέχρι τώρα.
  Άρθρο 39: Συμφωνίες – πλαίσιο
  Καταργήθηκαν οι περιορισμοί για την ανάθεση συμφωνιών – πλαίσιο για συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών & επιστημονικών υπηρεσιών (σύμφωνη γνώμη τεχνικού συμβουλίου, υπόδειξη χρήσης για υποστηρικτικές μελέτες, περιορισμός πιστώσεων), με αποτέλεσμα να απλουστεύεται η διαδικασία και να είναι ευκολότερη η χρήση αυτού του πολύ χρήσιμου εργαλείου.
  Άρθρο 50: Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης
  Η υποχρέωση εκπόνησης της μελέτης από μελετητές και ο ορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ήταν πάγιο -δίκαιο- αίτημα των μελετητικών οργανώσεων και εισήχθη στον νόμο, προς όφελος πάντα του δημοσίου συμφέροντος μέσω της διασφάλισης της ποιότητας της μελέτης που εκπονείται από την ανάδοχο εργοληπτική εταιρεία.
  Άρθρο 72: Εγγυήσεις
  Σημαντική αλλαγή αποτελεί ο υπολογισμός της εγγύησης καλής εκτέλεσης επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, όπως και η εξουσιοδότηση σε υπουργική απόφαση για επιπλέον εγγύηση σε περίπτωση μεγάλης έκπτωσης για συμβάσεις μελετών και έργων. Και οι δύο αυτές διατάξεις αναμένεται να βοηθήσουν στην κατεύθυνση της μείωσης των αλόγιστων εκπτώσεων. Στην ίδια κατεύθυνση αποβλέπει και η κατάργηση της κάλυψης μέρους της εγγύησης προκαταβολής από την εγγύηση καλής εκτέλεσης, μία διάταξη που εισήχθη παρά τη διαφωνία των συλλογικών φορέων των μελετητών.
  Άρθρο 77: Κριτήρια επιλογής (συμβάσεις μελετών και τεχνικών & επιστημονικών υπηρεσιών)
  Το νέο άρθρο συσχετίζει τα κριτήρια επιλογής(απαιτήσεις οικονομικής & χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας),με τις προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης των μελετητικών επιχειρήσεων στα οικεία μητρώα του π.δ. 71/2019.Ωστόσο, η εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 71/2019, με βάση την υπερισχύουσα διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020, τελεί σε αναστολή μέχρι την 31.12.2022, και οι μεταβολές των μελετητικών πτυχίων κρίνονται με τις διατάξεις του π.δ. 138/2009, καθώς και του άρθρου 39 του ν. 3316/2005.Συνεπώς, κάθε παραπομπή στις διατάξεις του π.δ. 71/2019 είναι, προς το παρόν, άνευ αντικειμένου και δεν μπορεί να εφαρμοστεί ή θα εφαρμόζεται με προβλήματα και με υποκειμενικές ερμηνείες των υπαλλήλων των αναθετουσών Αρχών, παραβιάζοντας τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων. Για τα θέματα αυτά και τις λεπτομέρειες της εφαρμογής του άρθρου 77, προκύπτουν κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν από την ΕΑΑΔΗΣΥ και το Υπουργείο Υποδομών.
  Άρθρο 79: ΕΕΕΣ
  Οι διατάξεις απλοποιούν εν γένει την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, αφενός επειδή επεκτείνεται το ΕΕΕΣ σε όλες τις συμβάσεις (κατάργηση του ΤΕΥΔ), πλην των απευθείας αναθέσεων, όπου υποβάλλονται τα δικαιολογητικά με την προσφορά, και αφετέρου με τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, που μπορούν να δηλώνουν σε χωριστή υπεύθυνη δήλωση διευκρινιστικά και συμπληρωματικά στοιχεία που δεν μπορούν να αναγραφούν στο ΕΕΕΣ. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης του ΕΕΕΣ αν επέλθουν μεταβολές στα δηλωθέντα, και επεκτείνεται η χρονική διάρκεια δυνατότητας υπογραφής του ΕΕΕΣ.
  Άρθρο 86: Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων
  Τίθεται βαρύτητα στην αξιολόγηση της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς 70% και 30% αντίστοιχα. Το θέμα αυτό, και οι αντιρρήσεις των μελετητών, αναπτύχθηκε από τον ΣΜΕΔΕΚΕΜ στο προηγούμενο τεύχος του ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ, για κάθε ενδιαφερόμενο. Πολύ σημαντική αλλαγή, ωστόσο, στο άρθρο αυτό είναι ο νέος τύπος υπολογισμού βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς, με εφαρμογή μη γραμμικής μεθόδου βαθμολόγησης, που ελαχιστοποιεί το βαθμολογικό όφελος για εκπτώσεις πέραν ενός εύλογου ορίου.
  Άρθρο 88: Ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά
  Ως μέτρα για την αντιμετώπιση της παθογένειας των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών εισήχθησαν διατάξεις, όπως η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε περίπτωση μη υποβολής εξηγήσεων, και η υποχρεωτική αναζήτηση εξηγήσεων όταν η προσφορά αποκλίνει πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. Επίσης, ρητά αναφέρεται ότι οι παρεχόμενες εξηγήσεις είναι δεσμευτικές για τον οικονομικό φορέα και δεν μπορεί να μεταβληθούν σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
  Άρθρο 104: Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής – Οψιγενείς μεταβολές
  Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων κατά την υποβολή της προσφοράς αρκεί το ΕΕΕΣ, δηλαδή δεν υποβάλλονται άλλα αποδεικτικά μέσα για το χρονικό εκείνο σημείο. Η απαίτηση των δικαιολογητικών κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς είχε δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα, με αποκλεισμούς οικονομικών φορέων-προσωρινών αναδόχων από διαγωνισμούς και θεωρήθηκε ότι η υπεύθυνη δήλωση επαρκεί. Εξάλλου, η ΕΑΑΔΗΣΥ είχε ήδη εκδώσει σχετική οδηγία.
  Άρθρο 105: Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης
  Οι πλέον σημαντικές αλλαγές στο άρθρο αυτό είναι η δυνατότητα αναζήτησης αποζημίωσης από την αναθέτουσα Αρχή, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας-ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, επιπλέον της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Αντίστοιχα, αν η αναθέτουσα Αρχή δεν καλέσει τον ανάδοχο εντός 60 ημερών για υπογραφή σύμβασης, αυτός δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής και δικαιούται να αναζητήσει αποζημίωση.
  Άρθρο 116 ως 118: Επιλογή διαδικασιών – Απευθείας αναθέσεις
  Με τις διατάξεις των άρθρων αυτών καταργείται ο συνοπτικός διαγωνισμός και εισάγονται οι συμβάσεις «ήσσονος αξίας» (μέχρι €2.500), για την ανάθεση των οποίων δεν απαιτούνται διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης και οι πληρωμές εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νομίμου φορολογικού παραστατικού. Περαιτέρω, αποκαθίσταται η άνιση μεταχείριση των μελετητών που ίσχυε για την απευθείας ανάθεση για τις μελέτες των Βιβλίων Ι και ΙΙ, και καθιερώνεται η απευθείας ανάθεση στον οικονομικό φορέα της επιλογής της αναθέτουσας Αρχής και για τις μελέτες του Βιβλίου Ι, με τις προϋποθέσεις των ανώτατων ετησίων ορίων που ίσχυαν και με τις προηγούμενες διατάξεις. Έτσι, καταργείται η κλήρωση με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων και όλα τα προβλήματα που είχε προκαλέσει και στις αναθέτουσες Αρχές και στους μελετητές.
  Άρθρα 135 & 183: Διοίκηση έργου / Διοίκηση σύμβασης μελέτης και παροχής τεχνικών & λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών
  Τα άρθρα αυτά εκσυγχρονίζουν τη διαδικασία παρακολούθησης και επίβλεψης δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων και εισάγουν τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών επίβλεψης και ελέγχου αυτών από πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνονται οι αναθέτουσες Αρχές που δεν διαθέτουν επαρκές και κατάλληλο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό. Οι διατάξεις προβλέπουν τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος με τον ορισμό επαυξημένων ευθυνών και κυρώσεων σε βάρος των οικονομικών φορέων που ασκούν την επίβλεψη.
  Άρθρο 174: Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών
  Οι τροποποιήσεις στο άρθρο αυτό αφορούν σε σημαντικές μειώσεις των προθεσμιών για την άσκηση, τη διαβίβαση απόψεων και την έκδοση της απόφασης σε περιπτώσεις ενστάσεων, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών.
  Άρθρο 221: Όργανα διενέργειας διαγωνισμών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
  Στο άρθρο αυτό αντιμετωπίστηκαν οι στρεβλώσεις του νόμου, και συγκεκριμένα καταργήθηκε η κλήρωση των μελών των επιτροπών από κεντρικό ηλεκτρονικό κατάλογο, και διατηρήθηκε μόνο στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει το απαιτούμενο και εξειδικευμένο προσωπικό. Έτσι, θα σταματήσουν οι τεράστιες καθυστερήσεις στην προώθηση των διαγωνισμών. Επιπλέον, επιλύεται και το θέμα της κλήρωσης μελών στις επιτροπές που η ειδικότητά τους δεν είχε καμία σχέση με το αντικείμενο των συμβάσεων και παρά ταύτα καλούνταν να αξιολογήσουν τεχνικές προσφορές. Καινοτομία θετική αποτελεί η προσθήκη διάταξης για δυνατότητα ορισμού ατόμου με ειδικές γνώσεις σε επιτροπές διαγωνισμού («εξωτερικός εξειδικευμένος επιστήμονας»).
  Άρθρα Βιβλίου ΙΙ:
  Σε γενικές γραμμές, οι τροποποιήσεις στο Βιβλίο ΙΙ, σε σημαντικά θέματα όπως οι εγγυητικές επιστολές, ο έλεγχος των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών κ.λπ. έχουν συναφές περιεχόμενο με αυτές του Βιβλίου Ι.
  Σε γενικές γραμμές μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι οι τροποποιήσεις του νόμου έχουν κατεύθυνση την επίτευξη των στόχων της απλοποίησης και διασαφήνισης των διατάξεων του νόμου, της μείωσης της γραφειοκρατίας, της αύξησης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προετοιμασίας, ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων, της επέκτασης της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων, και της αντιμετώπισης των παθογενειών του νόμου. Σε κάθε νέα προσπάθεια υπάρχουν πάντα αδύνατα σημεία, τα οποία πρέπει να καταγραφούν και να αξιολογηθούν, ώστε να αντιμετωπιστούν σε επόμενη φάση.
  Οι παλαιοί Κυκλαδίτες το ήξεραν καλά. Μόλις έπιανε θύελλα, βουτούσαν στο νερό να βγάλουν έξω τις βάρκες χωρίς να λογαριάζουν σε ποιον ανήκαν. Σαν να επρόκειτο για κοινό περιουσιακό στοιχείο που όλοι μαζί πάλευαν να διασώσουν από τη μανία της φύσης.
  Με τον ίδιο τρόπο χτίζονταν και οι ξερολιθιές κάποτε. Δεν είχε σημασία σε ποιου το βιος έπρεπε να μπει η αναβαθμίδα. Το έκαναν όλοι μαζί γνωρίζοντας ότι το λιγοστό χώμα και νερό που θα κρατηθεί στη θέση του θα παραγάγει τροφή συνολικά για την κοινότητα. Αλλες εποχές, άλλα ήθη τότε.
  Και όπως τα περισσότερα καΐκια είναι καταδικασμένα εις θάνατον μιας και τα σπάνε μπουλντόζες για να παίρνουν οι ψαράδες τις αποζημιώσεις από την Ευρωπαϊκή Ενωση, ώστε να περιορίζεται, δήθεν, η αλιεία, έτσι και οι ξερολιθιές ρημάζουν σε όλο το Αιγαίο.
  Εργαστήρι και στο βάθος η Αμοργός. Αχτίδα φωτός μερικές προσπάθειες που κάνουν νέοι άνθρωποι να αναδείξουν την αξία τους και να ξαναθυμίσουν στις τοπικές κοινότητες πως οι αναμασιές, χαλάκια, λούροι, λιθοζώναρα και όπως αλλιώς τις ονόμαζαν σε κάθε νησί, είναι σπουδαία κατάλοιπα του πολιτισμού. Χθες, λ.χ., ολοκληρώθηκε στην Αμοργό μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση που οργάνωσε η ΜΚΟ «Το Μιτάτο της Αμοργού»–αποτελούμενη από την κοινωνική ανθρωπολόγο Μαρία Νομικού, την αρχιτέκτονα Σεμέλη Δρυμωνίτη και τον Γιώργο Γαβαλά, πρόεδρο της κοινότητας Αιγιάλης–εστιασμένη στις ξερολιθιές. Επρόκειτο για ένα εργαστήριο που έφερε κοντά τρεις παλιούς τεχνίτες, τους Μιχάλη και Δημοσθένη Θεολογίτη και τον Αντώνη Βλαβιανό, με ομάδες όπως το Μπουλούκι, που θέλουν να διατηρηθεί η τέχνη, και ειδικούς όπως η καθηγήτρια στο τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Θεοδώρα Πετανίδου, η οποία πρόσφατα εξέδωσε το βιβλίο «Αναβαθμίδες καλλιέργειας –μια περιήγηση στα χωράφια του πολιτισμού του Αιγαίου, της Μεσογείου».
  Κατασκευές εν ξηρώ, σπουδαία κατάλοιπα του πολιτισμού. «Οι αναβαθμίδες άρχισαν να φθίνουν όταν ο πληθυσμός των νησιών έπαψε να έχει γεωργούς και κτηνοτρόφους. Ηταν εκείνοι που ήξεραν, μαζί με τους ειδικούς μάστορες, πώς να φτιάχνουν αλλά και να επιδιορθώνουν τις ξερολιθιές που χαλούσαν από μπόρες, χειμάρρους κ.λπ» λέει στη στήλη η Αμοργιανή Μαρία Νομικού. Η Σεμέλη Δρυμωνίτη συμπληρώνει με τη σειρά της ότι η έλευση του τουρισμού στα νησιά ήταν αυτή που άλλαξε καθοριστικά την κατάσταση, αλλά ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να λειτουργήσει και ευεργετικά –αν έχει ήπια μορφή: «Βλέπουμε την αλλαγή στάσης των ανθρώπων σε ό,τι αφορά τα μονοπάτια. Προχθές που κάναμε το εργαστήρι στην Αμοργό πολλοί τουρίστες πέρασαν για να κάνουν την οδοιπορία τους. Αυτή η αγάπη των επισκεπτών ωθεί και τους ντόπιους να αναγνωρίζουν όσα ταπεινά απομεινάρια του παρελθόντος έχουν αξία» Οι δυο κοπέλες, πάντως, εύχονται ότι με τέτοιες πρωτοβουλίες μπαίνει ένα λιθαράκι (κυριολεκτικά και μεταφορικά) στις ξερολιθιές, που ανήκουν πια στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO.
       Ταπεινά έργα τέχνης που πλέον ρημάζουν.
  Τα ηλεκτρικά διεισδύουν όλο και περισσότερο στις ζωές μας, αλλά οι απορίες εξακολουθούν να είναι πολλές. Όπως και οι φόβοι για τη διάρκεια ζωής των μπαταριών τους.
  Ολοένα και μεγαλύτερη είναι η δημοφιλία που γνωρίζουν τα ηλεκτρικά, με αδιάψευστο μάρτυρα τις πωλήσεις τους επί ελληνικού εδάφους. Το χαμηλό κόστος χρήσης, το θετικό οικολογικό πρόσημο, η αθόρυβη κίνηση και η ακαριαία απελευθέρωση ροπής, αποτελούν μερικά από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που συνδράμουν αποφασιστικά στη συνεχή επέκταση της οπαδικής τους λίστας.
  Η τελευταία θα ήταν, μάλιστα, ακόμα μεγαλύτερη αν είχαν διαλευκανθεί κάποιες απορίες που διαιωνίζονται στο μυαλό όσων διστάζουν να τα εμπιστευθούν. Ένα από αυτά είναι και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Πιστεύεται πως με το πέρασμα του χρόνου οι συσσωρευτές χάνουν μέρος της απόδοσής τους (όπως τα smartphones) και κατά συνέπεια θα φτάσει η ώρα που θα καταστούν άχρηστοι.
  Πώς, μπορούμε να γνωρίζουμε, λοιπόν, πόσο θα «ζήσει» μια μπαταρία; Απλά δεν μπορούμε. Δεδομένου ότι η διάρκεια ζωής εξαρτάται από μια αλληλουχία παραγόντων. Το μόνο σίγουρο είναι πως η σταδιακή μείωση της χωρητικότητάς της είναι αναπόφευκτη.  Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να επιβραδύνουμε την εξασθένιση της αποδοτικότητάς της.
  Ταχυφόρτιση
  Η χρήση ταχυφορτιστή δεν επιφέρει απαραιτήτως επιταχυνόμενη υποβάθμιση της αποδοτικότητας. Αλλά το αυξημένο θερμικό φορτίο μπορεί να βλάψει τη χημική σύσταση μιας μπαταρίας, μ’ αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των ιόντων λιθίου που μεταφέρονται διαμέσου του ηλεκτρολύτη από την κάθοδο προς την άνοδο. Παρ’ όλα αυτά, ο βαθμός υποβάθμισης που υφίστανται οι μπαταρίες δεν είναι τόσο μεγάλος όσο θεωρούν κάποιοι.
  Χαρακτηριστική είναι μια έρευνα στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας με πρωταγωνιστές τέσσερα Nissan Leaf. Τα δύο από αυτά φόρτιζαν σε μονοφασικό φορτιστή 3,3 kW και τα υπόλοιπα σε ταχυφορτιστές ισχύος 50 kW. Μετά από 64.000 χλμ. η έρευνα κατέδειξε πως η εξασθένιση της αποδοτικότητας της μπαταρίας των υποβληθέντων σε ταχυφόρτιση Leaf ήταν μόλις 3% μεγαλύτερη.
  Θερμοκρασίες περιβάλλοντος
  Οι χαμηλές θερμοκρασίες (υπό το μηδέν) μειώνουν το ενεργειακό της απόθεμα και επιβραδύνουν τον ρυθμό φόρτισής της. Από την άλλη, οι υψηλές θερμοκρασίες, μολονότι μετριάζουν δραστικά τον χρόνο φόρτισης της μπαταρίας, ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές στα κελιά (π.χ σε συνθήκες παρατεταμένης έκθεσης σε καύσωνα).
  Γενικά οι διαφορές στη θερμοκρασία είναι επιβλαβείς, καθώς τα ηλεκτρικά οχήματα λειτουργούν ιδανικά στο εύρος 15-25 βαθμών Κελσίου. Επομένως, το καλοκαίρι καλό είναι να σταθμεύουν στην σκιά και τον χειμώνα να βρίσκονται σε κλειστό γκαράζ.

  Κύκλοι φόρτισης
    Είναι κανόνας –για όλες τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου- πως όσο περισσότεροι κύκλοι φόρτισης γίνονται, τόσο περισσότερες είναι οι φθορές στις κυψέλες τους. Η Tesla είχε αναφέρει ότι μετά τη διάνυση 40.000 χλμ., η μπαταρία ενός Model S θα χάσει περίπου το 5% της χωρητικότητάς της, με ένα πρόσθετο 5% να χάνεται μετά τα 200.000 χλμ.

  Πώς θα επεκτείνω τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του ηλεκτρικού μου;
  – Αποφεύγουμε τη φόρτιση της μπαταρίας στο 100%. Τα ιδανικά επίπεδα φόρτισης είναι 20-80%.
  – Αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, χρησιμοποιούμε την ενέργειά της το συντομότερο δυνατό.
  – Αποφεύγουμε τις έντονες επιταχύνσεις, μιας και οι τελευταίες βλάπτουν την μπαταρία, ειδικά αν είναι κρύα.
  – Δεδομένου ότι το έντονο κρύο και η ακραία ζέστη αποτελούν εχθρό της μπαταρίας μας, φροντίζουμε να τα σταθμεύουμε σε σκιά το καλοκαίρι και σε κλειστό πάρκινγκ τον χειμώνα.
  – Αν το αυτοκίνητό μας εφοδιάζεται με τη λειτουργία προψύξης της καμπίνας, καλό είναι να ενεργοποιήσουμε τον κλιματισμό για 10 λεπτά πριν το οδηγήσουμε σε συνθήκες καύσωνα. Με αυτό τον τρόπο θα αποτρέψουμε την υπερθέρμανση των συσσωρευτών.
  – Η συχνή χρήση ταχυφορτιστή θα μειώσει την αποδοτικότητα της μπαταρίας. Καλό είναι, λοιπόν, να προτιμάμε «ανεφοδιασμό» σε παροχές εναλλασσόμενου ρεύματος.
  – Δεν αφήνουμε το επίπεδο φόρτισης να πέσει κάτω από το 20%.
  – Τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα service και επισκεπτόμαστε συνεργεία με καταρτισμένους μηχανικούς.
  Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως μολονότι κρίνεται σημαντική η σωστή χρήση του ηλεκτρικού μας, σημαντική είναι και η συνεισφορά και των εταιρειών. Μην ξεχνάμε πως τα περισσότερα ηλεκτρικά προσφέρονται με 7ετή εγγύηση προσφέροντας ασφάλεια στους κατόχους.

  Εκπτώσεις από 55% έως και 77% προσέφεραν τα μελετητικά γραφεία που διεκδικούν τις πρώτες από τις μελέτες πολεοδομικών σχεδίων που θα αναθέσει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Η εξέλιξη αυτή είναι άκρως ανησυχητική και, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, μπορεί να τινάξει στον αέρα το πρόγραμμα πολεοδομικής ανασυγκρότησης, καθώς δύσκολα το αποτέλεσμα μιας μελέτης που θα εκπονηθεί με το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού θα είναι το προσδοκώμενο. Το θέμα προβληματίζει και το υπουργείο Περιβάλλοντος, που βάζει στο τραπέζι ακόμα και την ακύρωση του διαγωνισμού. Οι πρώτοι τρεις διαγωνισμοί στους οποίους ανοίχτηκαν οι οικονομικές προσφορές ήταν εκείνοι της Σύρου, της Καρπάθου και η μία από τις δύο μελέτες των Γρεβενών. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»:
  – Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο της Σύρου διεκδίκησαν 9 συμπράξεις μελετητικών γραφείων, προσφέροντας κατά μέσον όρο έκπτωση 40,5%. Τη χαμηλότερη προσφορά κατέθεσε σύμπραξη που προσέφερε έκπτωση 55,52%.
  – Το τοπικό πολεοδομικό της Καρπάθου διεκδίκησαν 12 γραφεία, προσφέροντας κατά μέσον όρο έκπτωση 39,9%. Η χαμηλότερη προσφορά ήταν με έκπτωση 74,08%.
  Το βασικό κριτήριο για την επιλογή μελετητή είναι η οικονομική προσφορά, με αποτέλεσμα να επικρατεί όποιος ζητάει… τα λιγότερα.
  – Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο των Γρεβενών (η μία από τις δύο μελέτες για την περιφερειακή ενότητα) διεκδίκησαν 11 γραφεία, προσφέροντας κατά μέσον όρο έκπτωση 51,5%. Η χαμηλότερη προσφορά ήταν με έκπτωση 77,49%.
  «Οπως έγινε ο διαγωνισμός, οι μελέτες θα ανατεθούν κατά κύριο λόγο με βάση την οικονομική προσφορά. Οι μεγάλες εκπτώσεις δεν συμφέρουν το Δημόσιο, αντίθετα είναι σοβαρό πρόβλημα. Οπως δεν πρέπει να επιλέγεις ένα γιατρό μόνο με βάση το πόσο χρεώνει, έτσι δεν πρέπει να αναθέτεις επιστημονικό έργο με μοναδικό κριτήριο το ποιος δίνει τα λιγότερα», λέει στην «Κ» ο Παναγής Τονιόλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ). «Το σημείο αυτό δεν είναι το μόνο προβληματικό. Κατ’ αρχήν, δεν έχει προβλεφθεί τι θα γίνει με την επίβλεψη, η οποία με δεδομένα τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης θα είναι κρίσιμη. Επίσης, ήταν κακή ιδέα να χρησιμοποιηθεί το Τεχνικό Επιμελητήριο για να προκηρύξει τους διαγωνισμούς. Ολοι εμείς οι μηχανικοί είμαστε μέλη του ΤΕΕ, οπότε υπάρχει σαφής σύγκρουση συμφερόντων – αυτό θα έπρεπε να είναι δουλειά του υπουργείου Περιβάλλοντος. Τέλος, επειδή δεν υπάρχει αρκετός χρόνος, οι μελετητές θα πληρωθούν με το που θα παραδώσουν τη μελέτη, αλλά πριν κατατεθούν στο ΣτΕ τα προεδρικά διατάγματα με τα οποία πρέπει να εγκριθούν τα πολεοδομικά σχέδια. Αρα ο μελετητής δεν θα φέρει πια το βάρος των λαθών».
  «Ο πολεοδομικός σχεδιασμός με οπτική στο μέλλον, όπως απαιτούν οι καιροί, δεν είναι μια απλή τεχνοκρατική υπόθεση. Η ποιότητα των μελετητικών εργασιών είναι η βάση επιτυχίας του εγχειρήματος και όχι μόνο το κόστος. Προφανώς οι μεγάλες εκπτώσεις είναι πρόβλημα», εκτιμά η πρόεδρος του Συλλόγου Πολεοδόμων – Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) Σοφία Αυγερινού-Κολώνια. «Επιπλέον, οι οικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού ουσιαστικά εξυπηρέτησαν μεγάλα γραφεία τοπογράφων, που είναι τα μόνα που είχαν τέτοιους τζίρους τα προηγούμενα χρόνια. Οι δε προδιαγραφές αφαίρεσαν την πρωτεύουσα θέση που πρέπει να έχει ο χωροτάκτης στη συγκρότηση των επιστημονικών ομάδων».
  Το Τεχνικό Επιμελητήριο συμφωνεί ότι οι μεγάλες εκπτώσεις θα απειλήσουν το πρόγραμμα. «Είναι τεράστιο πρόβλημα, γιατί η ποιότητα των μελετών δεν θα μπορεί να είναι αυτή που πρέπει», λέει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. «Γι’ αυτό τον λόγο συζητούμε στην επόμενη ομάδα μελετών που θα προκηρυχθούν να προστεθεί και ενός είδους αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. Υπήρχαν δύο προβλήματα σε αυτό: Πρώτον, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) ζήτησε να μην τεθούν κριτήρια που θα περιορίσουν τον ανταγωνισμό. Δεύτερον, η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο και το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι σφιχτό».
  Οσον αφορά την επίβλεψη των πολεοδομικών σχεδίων, ο κ. Στασινός αναφέρει ότι θα γίνει με ένα «μεικτό» σύστημα, με εξωτερικές αναθέσεις, επιλογή από το μητρώο επιβλεπόντων και υπό δύο επιτροπές, η μία του Τεχνικού Επιμελητηρίου και η άλλη του υπουργείου Περιβάλλοντος και των δήμων. «Δεν θα πληρωθούν μελέτες χαμηλής ποιότητας, αυτό να είναι ξεκάθαρο», αναφέρει.
  Στο υπουργείο Περιβάλλοντος επικρατεί προβληματισμός για την εξέλιξη αυτή. Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη για το θέμα με τη συμμετοχή των υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΥΠΕΝ θα προτείνει να ακυρωθούν οι διαγωνισμοί για τις πρώτες 12 μελέτες και να τεθούν αυστηρότεροι όροι στις επόμενες.
  Η ΕΕΤΕΜ σε σχετική ανακοίνωση της για τη νέα Υπουργική Απόφαση για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις διαθέτει τα νέα έντυπα των ΥΔΕ, το πρωτόκολλο ελέγχου και το έντυπο Καταγραφής Στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ)
  Παρατίθενται:
  H Υπουργική Απόφαση  
  H σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο
   
  Tα νέα έντυπα των ΥΔΕ:
  1.Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)
  Σε μορφή PDF
  Σε μορφή doc
  2.Πρωτόκολλο Ελέγχου
  A. Κατά  KEHE
  Σε μορφή PDF
  Σε μορφή doc
  Β. Κατά πρότυπα ΕΛΟΤ 60364
  Σε μορφή PDF
  Σε μορφή doc
  Γ. Κατά ΕΛΟΤ HD 384
  Σε μορφή PDF
  Σε μορφή doc
  3.Καταγραφή Στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ)      
  Σε μορφή PDF
  Σε μορφή doc
  4.Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ (ΕΠΕ ΔΔΡ)
  Σε μορφή PDF
  Σε μορφή doc
  Το επιβλητικό κτίριο του παλαιού Δημόσιου Καπνεργοστασίου στην οδό Λένορμαν 218, όπου στεγάζονται σήμερα τμήματα της Βιβλιοθήκης της Βουλής, αποτελεί μνημείο βιομηχανικής αρχιτεκτονικής.
  Στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου αποκατάστασης, ανάδειξης και ολοκληρωμένης αξιοποίησης του κτιριακού συγκροτήματος του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου προχωρά η Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής.
  Παράλληλα, θα καταρτιστεί αναλυτικός οδικός χάρτης των ενεργειών προετοιμασίας, ωρίμανσης και διασφάλισης της χρηματοδότησης του έργου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.
  Το επιβλητικό κτίριο του παλαιού Δημόσιου Καπνεργοστασίου στην οδό Λένορμαν 218, όπου στεγάζονται σήμερα τμήματα της Βιβλιοθήκης της Βουλής αποτελεί μνημείο βιομηχανικής αρχιτεκτονικής του ελληνικού μεσοπολέμου και είναι συνδεδεμένο με σημαντικές στιγμές της γενικής αλλά και τοπικής ιστορίας της ευρύτερης περιοχής της οποίας αποτελεί εμβληματικό τοπόσημο.
  Το συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση ώστε η Βουλή να προσδιορίσει τη στρατηγική ανάπτυξης του κτιριακού συγκροτήματος και την ταυτότητα χρήσης του, να διασφαλίσει την πληρότητα των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων, τις απαραίτητες χρηματοοικονομικές, οργανωτικές και λειτουργικές παραμέτρους του εγχειρήματος, καθώς και την αποτελεσματική διερεύνηση ζητημάτων δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας, κυκλοφορίας και βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
  Στο πλαίσιο αυτό, θα εκπονηθούν οι ακόλουθες μελέτες:
  Μελέτη για τον προσδιορισμό της ταυτότητας χρήσεων του Καπνεργοστασίου καθώς και την επιλεξιμότητά τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 μέσω διερεύνησης και αποτίμησης εναλλακτικών σεναρίων (Σχέδιο Δράσης). Ενδεικτικά προτείνονται προς διερεύνηση η δημιουργία Μουσείου Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, η δημιουργία Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Αίθουσας Νέων, αλλά και κτήρια και δραστηριότητες σχετικές με το πλούσιο ιστορικό αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, όπως η δημιουργία εργαστηρίου αρχαιοτυπίας κ.λπ., συνοδές δραστηριότητες πρόσβασιμότητας κ.λπ. Μελέτη για τον προσδιορισμό των σχετικών μελετών κατασκευής των έργων (ενδεικτικά Η/Μ, αρχιτεκτονικών, στατικών, σε επίπεδο προκαταρκτικής) σύμφωνα με τις επιλεγμένες χρήσεις, την υφιστάμενη κατάσταση του κτηρίου και των αδειοδοτικών ενεργειών που χρειάζονται, όπως των εγκρίσεων από αρμόδια υπουργεία (Πολιτισμού, Χωροταξίας, κλπ). Εκπόνηση λοιπών αναγκαίων υποστηρικτικών μελετών για τις χρήσεις, που θα προσδιοριστούν από την πρώτη μελέτη, λαμβάνοντας υπόψιν τα στοιχεία και τους περιορισμούς της δεύτερης μελέτης. Ενδεικτικά, εφόσον προκριθεί η εφικτότητα της δημιουργίας «Μουσείου Δημοκρατίας» στο χώρο του Καπνεργοστασίου από την πρώτη μελέτη, θα εκπονηθεί Μουσειολογική Μελέτη, ενώ αν προκριθεί η δημιουργία Κοινοβουλευτικής Αίθουσας, θα εκπονηθεί Ακουστική Μελέτη κ.ο.κ. Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας, ενεργειακής μελέτης κλπ, καθώς και διερεύνηση παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή, ώστε να ληφθούν υπόψη ζητήματα ΟΚΩ, κυκλοφορίας, βιώσιμης αστικής κινητικότητας, προσβάσεων κλπ.
  Καθαρό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 δισ. ευρώ εξασφαλίζουν για τους καταναλωτές κατά την περίοδο 2022 - 2030 οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Κρήτης, των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου που περιλαμβάνονται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ. Όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, το όφελος από τη μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης των νησιών (το οποίο πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς της ηλεκτρικού) υπερκαλύπτει την επιβάρυνση από την επένδυση που απαιτείται για την κατασκευή των διασυνδέσεων (την οποία επίσης πληρώνουν οι καταναλωτές με τα τέλη για το σύστημα Μεταφοράς).
  Συγκεκριμένα σύμφωνα με τους σχετικούς υπολογισμούς - τμήμα των οποίων παρέθεσε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας - το καθαρό όφελος των καταναλωτών ανά έτος διαμορφώνεται ως εξής:
  -Για το 2022: 138 εκατ. ευρώ
  -Το 2023, 238 εκατ. ευρώ
  -Το 2024, 348 εκατ. ευρώ
  -Το 2025, 385 εκατ. ευρώ
  -Το 2026, 428 εκατ. ευρώ
  -Το 2027, 554 εκατ. ευρώ
  -Το 2028, 713 εκατ. ευρώ
  -Το 2029, 782 εκατ. ευρώ
  -Το 2030, 864 εκατ. ευρώ
  Ήδη από εφέτος ο λογαριασμός των ΥΚΩ ελαφρύνεται σημαντικά, κατά 1 εκατ. ευρώ την ημέρα, από τις 3 Ιουλίου οπότε τέθηκε σε λειτουργία η «μικρή» διασύνδεση της Κρήτης (Χανιά - Πελοπόννησος). Το όφελος αυξάνεται θεαματικά τα επόμενα χρόνια με την ολοκλήρωση και της μεγάλης διασύνδεσης Κρήτη - Αττική το 2024 ενώ ακολουθούν τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ως το τέλος της δεκαετίας.
  Το οικονομικό όφελος των διασυνδέσεων προκύπτει από το γεγονός ότι τα νησιά τροφοδοτούνται από τοπικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με ντήζελ ή μαζούτ και έχουν συνεπώς αυξημένο κόστος παραγωγής. Πέρα από τα οικονομικά, υπάρχουν ωστόσο σημαντικά πρόσθετα οφέλη που περιλαμβάνουν:
  -Τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού των νησιών, ιδιαίτερα το καλοκαίρι οπότε η ζήτηση λόγω τουρισμού είναι αυξημένη.
  -Τα περιβαλλλοντικά οφέλη που σχετίζονται αφενός με το σβήσιμο των ρυπογόνων μονάδων στα νησιά και αφετέρου με τις νέες δυνατότητες που διανοίγονται για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αυτά, λόγω της αυξημένης δυνατότητας απορρόφησης της «πράσινης» ενέργειας που θα παράγεται στα νησιά.
  Σημειώνεται ότι στα μεγέθη αυτά δεν περιλαμβάνεται το όφελος από τη διασύνδεση των Κυκλάδων που έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της. Η 4η φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων (συνολικού προϋπολογισμού 164,5 εκατ. ευρώ), που περιλαμβάνει υποβρύχια καλώδια 353,2 χλμ. που θα συνδέσουν τον υποσταθμό του Λαυρίου, με τον νέο υποσταθμό Νάξου μέσω Σερίφου, Μήλου, Φολεγάνδρου και Θήρας, καθώς και τους νέους υποσταθμούς των νησιών αυτών εντάχθηκε την περασμένη εβδομάδα προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης.
  Η κατασκευή της διασύνδεσης Σαντορίνης-Νάξου, έργο ύψους 80 εκατ. ευρώ ανατέθηκε τον Αύγουστο ενώ ακολουθούν οι διαγωνισμοί για τη Φολέγανδρο, τη Μήλο και Σέριφο.
  Κ. Βουτσαδάκης
  Με νέα του απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας ξεκαθαρίζει τα ζητήματα αρμοδιότητας για την έκδοση πράξης κατεδάφισης  αυθαιρέτων  καθώς και για την επιβολή και βεβαίωση των αντίστοιχων προστίμων.
  .
  Συγκεκριμένα, όπως διευκρινίζει το ΣτΕ ερμηνεύοντας τις ισχύουσες διατάξεις, ο χαρακτηρισμός πάσης φύσεως κτισμάτων και εν γένει κατασκευασμάτων που έχουν αυθαιρέτως ανεγερεθεί σε δάσος, δασική και αναδασωτέα έκταση, διέπεται από τις ειδικές σε σχέση με τις γενικές διατάξεις περί αυθαιρέτων κατασκευών, διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, οι οποίες αποσκοπούν στην άμεση και αποτελεσματική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και στην αποκατάσταση της μορφής που είχαν πριν αλλοιωθούν με την χωρίς άδεια ανέγερση κατασκευασμάτων εντός αυτών.
  Έτσι, το ΣτΕ ξεκαθαρίζει πως σε περίπτωση που έκταση έχει υπαχθεί στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, αρμόδιο όργανο για την έκδοση πράξης με την οποία διατάσσεται η κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών σε δάσος, δασική ή αναδασωτέα έκταση και συνακόλουθα για την έκδοση πράξης με την οποία επιβάλλεται η προβλεπόμενη από το νόμο κύρωση είναι μόνον η αρμόδια δασική αρχή. Επομένως, από το χρόνο που έκταση κηρυχθεί αναδασωτέα, αρμόδιο όργανο να επιβάλει κυρώσεις για την ανέγερση αυθαιρέτων κατασκευών εντός αυτής είναι η αρμόδια δασική αρχή και όχι ο Προϊστάμενος της Υ.ΔΟΜ.
  Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, αντίθετη ερμηνεία θα οδηγούσε στην επιβολή δύο διοικητικών κυρώσεων για την ίδια πράξη, δηλαδή την ανέγερση αυθαίρετης κατασκευής και σε παραβίαση της προβλεπόμενης αρχής ne bis in idem. Ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι καθιδρύει συντρέχουσα αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της ΥΔΟΜ να επιβάλει πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου σε έκταση που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα η, μη εφαρμοζόμενη, άλλωστε, εν προκειμένω λόγω της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 5 παρ. 2 αυτής, διάταξη του άρθρου 1 περ. γ’ της 9732/2004 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Τούτο διότι, κατά την αληθή της έννοια, ως αυθαίρετο «μεγάλης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης» δεν εννοείται, πάντως, αυθαίρετο σε έκταση που έχει υπαχθεί στο ιδιαίτερο προστατευτικό καθεστώς της δασικής νομοθεσίας.
  Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης παρακάτω, όπως δημοσιεύθηκε στο adjustice.gr:
  Ολοένα και συχνότερα είναι πλέον τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Αττική, δεδομένης και της καταστροφής των δασών στα βουνά που περικλείουν την πρωτεύουσα, με βασική αιτία το γεγονός ότι η άναρχη δόμηση της Αθήνας στον 20ό αιώνα οδήγησε στο μπάζωμα άνω των 800 χιλιομέτρων υδάτινων ροών, αλλού για δημιουργία οδών και αλλού για οικοδόμηση. 
  Κεντρικοί δρόμοι της πρωτεύουσας όπως η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Καλλιρρόης και η Σταδίου δημιουργήθηκαν με βάση τις υδάτινες ροές που η φύση είχε ανοίξει στο λεκανοπέδιο.   Από τις ιστορικές ροές νερού στην πρωτεύουσα έχουν απομείνει ο Κηφισός και ένα κομμάτι του Ιλισού. Μπορεί μόνο οι παλαιότεροι να θυμούνται τα ονόματα Ηριδανός, Λυκόρεμα, Βουρλοπόταμος, Βοϊδοπνίχτης, Κυκλοβόρος, Διαβολόρεμα, Αλασσώνας καθώς και άλλα ρέματα που διέτρεχαν την Αθήνα, αλλά η φύση δεν τα ξεχνά και μας τα υπενθυμίζει όποτε ανοίγουν οι ουρανοί.
  Η Αττική ήταν ιστορικά χώρος συρροής υδάτων, ως λεκανοπέδιο που είναι. Χιλιόμετρα και χιλιόμετρα ρεμάτων, χειμάρρων και ποταμών διέσχιζαν τον χώρο που περικλείεται από το Αιγάλεω, την Πάρνηθα, την Πεντέλη και τον Υμηττό. Μετά ήρθαν το τσιμέντο και η άσφαλτος, πήραν άναρχα θέση στην πρωτεύουσα, και τα νερά δεν βρίσκουν διέξοδο, παρά τα όποια αντιπλημμυρικά έργα.
  Οι δρόμοι χτισμένοι πάνω σε παλιά ρέματα που έχουν μπαζωθεί είναι και οι πρώτοι που πλημμυρίζουν (φωτ.: SOOC). Τουλάχιστον 550 χιλιόμετρα ρεμάτων και χειμάρρων έχουν μπαζωθεί στην Αττική σύμφωνα με στοιχεία από γεωτρήσεις της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), του πρώην ΙΓΜΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα άνω του 80% του υετού, ό,τι δηλαδή πέφτει από τον ουρανό (βροχή, χιόνι ή χαλάζι) να καταλήγει στη θάλασσα και μόνο το 20% ή και λιγότερο να απορροφάται από το έδαφος, αντιστρέφοντας τα αρχικά ποσοστά στην Αττική.
  Σύμφωνα δε με μελέτη του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, τα ανοιχτά ρέματα της Αττικής το 1945, είχαν μήκος 1.280 χιλιόμετρα, ενώ προσφάτως υπολογίζονταν σε μόλις, 434 χιλιόμετρα, κάτι που σημαίνει ότι περί τα 850 χιλιόμετρα ρεμάτων έχουν μπαζωθεί, σκεπαστεί και χτιστεί.
  Υπολογίζεται ότι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα την πρωτεύουσα διέτρεχαν περί τα 700 ρέματα, ρυάκια, ποτάμια και χείμαρροι. Καθένα έχει την ιστορία του, συχνά… πονεμένη και σπανίως τρανή. Ο ιερός κατά την αρχαιότητα Ιλισός ξεκινά υπογείως από τον Υμηττό και καταλήγει στον φαληρικό όρμο στην Καλλιθέα, στο μόνο του ανοικτό κομμάτι.
  Καθ’ οδόν ο Ιλισός συλλέγει υπογείως νερά από πολλά ρέματα, όπως αυτό του Ηριδανού, η αρχαία κοίτη του οποίου έγινε αντικείμενο αρχαιολογικής μελέτης προ μερικών δεκαετιών όταν γίνονταν στην Αττική τα έργα δημιουργίας του μετρό της Αθήνας. Τα νερά του, μεταξύ 20 και 60 κυβικών μέτρων την ημέρα, περνούν και σήμερα από την Αρχαία Αγορά προερχόμενα υπογείως από τον Λυκαβηττό.
  Η αρχαία κοίτη του Ηριδανού, στον Κεραμεικό (φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ) Επίσης στον Λυκαβηττό είχε την πηγή του και ο Βοϊδοπνίχτης, ενώ από τα Τουρκοβούνια κατέβαινε ο Κυκλοβόρος, με κατεύθυνση το κέντρο της Αθήνας. Από τον Υμηττό κατέβαινε τον Βύρωνα και το Παγκράτι ο Αλασσώνας.
  Στο Φάληρο ακόμη έβρισκαν την έξοδο προς τη θάλασσα, πέρα από τα ποτάμια Ιλισός και Κηφισός, και πολλά ρέματα όπως αυτό της Πικροδάφνης, ο Βουρλοπόταμος και άλλα.
  Πιο γνωστό είναι το ρέμα του Ποδονίφτη, με νερό από τους πρόποδες της Πεντέλης, που διασχίζει Χαλάνδρι, Ψυχικό και Νέα Ιωνία για να καταλήξει υπογείως στον Κηφισό.
  Ο έλεγχος της μετατροπής των υπέργειων οδών ύδατος σε υπόγειες δεν έχει μόνο σημασία για την πρόληψη πλημμυρών, αλλά και για την ευστάθεια κτισμάτων και την κατασκευή υπόγειων δικτύων κάθε είδους. Την περασμένη άνοιξη η ΕΑΓΜΕ τοποθέτησε σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ σταθμηγράφο σε γεώτρηση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην περιοχή της Μαυροσουβάλας, στη βόρεια Αττική. Αυτή η εγκατάσταση αποτελεί σταθμό παρακολούθησης του «Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Υδάτων», για το υπόγειο υδροσύστημα της ΒΑ Πάρνηθας.
  Ιστορικά υψηλή επίδοση της Ελλάδας στον δείκτη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανακοίνωσε ο οίκος ΕΥ, καθώς η κατάταξη της χώρας μας βελτιώθηκε κατά δύο θέσεις, στην 24η μεταξύ των 40 κορυφαίων αγορών παγκοσμίως.
  Η έκθεση της ΕΥ κάνει ειδική αναφορά στον τελευταίο διαγωνισμό για τις ΑΠΕ, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο και είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση συμβάσεων συνολικής ισχύος 350MW για φωτοβολταϊκά έργα έως 20MW, με μέση χρέωση 37,6 Euro/MWh. Τα τιμολόγια στη διαδικασία κυμαίνονταν από 32,97 έως 51,2 Euro/MWh. Αντίθετα, δεν απονεμήθηκε καμία σύμβαση για έργα αιολικής ενέργειας.
  Σύμφωνα με την έκθεση, στην επιτυχημένη αυτή δημοπρασία συμμετείχαν 126 έργα ΑΠΕ, συνολικής ισχύος σχεδόν 1,1GW, και ο έντονος ανταγωνισμός για τις συμβάσεις ήταν μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη μετά την περιορισμένη συμμετοχή κατά το παρελθόν. Η περσινή μεταρρύθμιση του καθεστώτος αδειοδότησης και η καθιέρωση μιας ταχείας ψηφιοποιημένης διαδικασίας, οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση των προοπτικών της αγοράς.
  Μετά την απλοποίηση του συστήματος, τον Σεπτέμβριο του 2019, και την έκρηξη των αιτήσεων για άδειες παραγωγής που ακολούθησε, ψηφίστηκε νομοθεσία, βάσει της οποίας οι νέες αιτήσεις για άδειες, καθώς και αυτές που κατατέθηκαν τους τελευταίους 18 μήνες, πρέπει να συνοδεύονται από εγγυητικές επιστολές ύψους Euro35.000/MW.

  Από την αναδιάρθρωση της διαδικασίας αδειοδότησης, η ΡAE έχει λάβει αιτήσεις άνω των 85GW, αυξάνοντας τη συνολική ισχύ των εν δυνάμει επενδύσεων σε περισσότερα από 100GW. Τα περισσότερα από 100GW που βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης υπερβαίνουν κατά πολύ τα 19GW ΑΠΕ που χρειάζεται η χώρα για να επιτύχει τον στόχο που έχει θέσει για τη συμμετοχή τους στο μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας κατά 61% μέχρι το 2030.
  Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, ο Τάσος Ιωσηφίδης, εταίρος και επικεφαλής του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της ΕΥ Ελλάδος, αναφέρει: «Είχαμε από καιρό επισημάνει την ανάγκη εκσυγχρονισμού του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου και, ειδικότερα, της απλούστευσης της διαδικασίας αδειοδότησης, για να μπορέσει η χώρα να αξιοποιήσει το τεράστιο δυναμικό της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι εξελίξεις, όπως καταγράφονται στην τελευταία έκθεση και αντικατοπτρίζονται στην περαιτέρω βελτίωση της θέσης της χώρας στον δείκτη, επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα μπορεί πλέον βάσιμα να αισιοδοξεί ότι θα πετύχει τους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα».
  Με τον Ε65, τα ταξίδια από Αθήνα προς Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καλαμπάκα και προς όλους τους δημοφιλείς προορισμούς της Δυτικής και Κεντρικής Θεσσαλίας, αποκτούν νέα μορφή. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως η απόσταση Αθήνα-Μέτσοβο θα μειωθεί σε μόλις 4 ώρες και η μετάβαση στην Καστοριά και στην Κοζάνη θα είναι υπόθεση 4,5 ωρών.
  Επίσης θα συνδέονται τα λιμάνια Ηγουμενίτσας και Βόλου, ενώ η χώρα αποκτά σύνδεση με τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Μέσω του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, ο Ε65 θα διευκολύνει τις διεθνείς επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές από την Ελλάδα προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη προσφέροντας μια εναλλακτική διαδρομή, η οποία είναι συντομότερη της υφιστάμενης ΠΑΘΕ - Κλειδί Ημαθίας - Εγνατία Οδός - Ηγουμενίτσα.
  Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι περιβαλλοντικές μελέτες του τμήματος, ενώ ειδικότερα από το 111ο χλμ. έως και το 136ο χλμ. έχουν υλοποιηθεί οι τεχνικές μελέτες έχουν ολοκληρωθεί απαλλοτριώσεις, οι μετακινήσεις δικτυών και οι αρχαιολογικές έρευνες. Η γενική κατασκευαστική πρόοδος, πριν την αναβολή των εργασιών, βρισκόταν στο 7%, ενώ για το τμήμα από Τρίκαλα έως Καλαμπάκα αυτό το ποσοστό ανέρχεται σε 25%. Έχουν ήδη κατασκευαστεί αντιπλημμυρικά, δίκτυο ομβρίων, χωματουργικά και μικρά τεχνικά έργα. Η νέα χάραξη από το 136ο χλμ. έως το τέλος του έργου σε χαμηλότερο υψόμετρο από την αρχικά προβλεπόμενη (από τα 950 μέτρα στα 650 μέτρα), με μικρότερο μήκους υπόγειων έργων και 11,7 χλμ. επιπλέον ανοικτού έργου, ευνοεί τις συνθήκες ασφάλειας και λειτουργίας του.
  Οι χρόνοι κάλυψης των αποστάσεων θα αλλάξουν ως εξής:

  Το έργο περιλαμβάνει
  • Συνολικό μήκος: 70,5 χλμ.
  • 2 Σήραγγες (στο 137ο χλμ & στο 176ο χλμ.)
  • 20 Γέφυρες
  • 11 Άνω & 48 Κάτω Διαβάσεις
  • 3 αμφίπλευροι Χώροι Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Parking & WC)
  • 89 Κιβωτοειδείς Οχετοί και Διαβάσεις Πανίδας
  • 6 Ανισόπεδοι Κόμβοι (Βασιλικής, Καλαμπάκας, Γρεβενών, Οξύνειας, Αγιόφυλλου-Καρπερού και Εγνατίας)
  • 2 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Ράξα Τρικάλων, Αγιόφυλλο - Καρπερό)
  • 1 Μετωπικός Σταθμός Διοδίων (Οξύνεια) και 3 Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων (Α/Κ Τρικάλων, Α/Κ Καλαμπάκας, Α/Κ Αγιοφύλλου – Καρπερού)
  • 2 Κέντρα Ελέγχου & Συντήρησης (Τρικάλων, Αγιόφυλλου – Καρπερού)
  • 1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας & 1 Κέντρο Ελέγχου Σηράγγων
  • 1 Κτήριο Τροχαίας
  Το μεγάλο αυτό έργο για τη χώρα αναμένεται να παραδοθεί ολόκληρο στην κυκλοφορία στα τέλη του 2024.
  Ένα βασικό εμπόδιο της ανακύκλωσης είναι ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν όλα τα ρεύματα ανακύκλωσης αποβλήτων καθώς και τα συγκεκριμένα σημεία τους. Ο ΕΟΑΝ δημιούργησε τη ψηφιακή εφαρμογή «GRE-CYCLE».
  Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Διεθνούς Οργανισμού ISWA και επιστημονικό συνεργάτη του ΕΟΑΝ, Αντώνη Μαυρόπουλο, τον Νοέμβριο οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν περισσότερα από 200.000 σημεία ανακύκλωσης για όλες τις κατηγορίες αποβλήτων.
  Η παρουσίαση της web εφαρμογής έλαβε χώρα στην 1η Διεθνή Έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας «BEYOND 4.0», που πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, στον εκθεσιακό χώρο της ΔΕΘ-HELEXPO. Την εκδήλωση παρακολούθησαν δήμαρχοι και εκπρόσωποι συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.
  Τα τρία βήματα της ψηφιακής Εφαρμογής GRE-CYCLE παρουσίασε ο κ. Μαυρόπουλος.
  1o βήμα: Εισάγετε την τοποθεσία σας (Διεύθυνση ή ΤΚ)
  2o βήμα: Επιλέξτε κατηγορία
  3ο βήμα: Επιλέξτε απόσταση (1,2 ή 3 km)
  Ο πρόεδρος του Οργανισμού Γιώργος Βρεττάκος τόνισε ότι «στόχος του ΕΟΑΝ είναι εντός των επόμενων δύο ετών να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τους ΟΤΑ και τα εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης ώστε να γίνει ο ΕΟΑΝ πιο αποτελεσματικός στη λειτουργία του, υποστηρικτικός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πιο διαδραστικός με τα συστήματα διαχείρισης και φιλικός προς τον πολίτη».
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος Νίκος Χιωτάκης επεσήμανε ότι το «GRE – CYCLE», είναι ένα σύγχρονο εργαλείο που στοχεύει να κάνει την ανακύκλωση πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική.
  Η ψηφιακή πλατφόρμα θα είναι σύντομα διαθέσιμη σε εφαρμογές android και ios για κινητά.
  Τι ανακυκλώνουμε και πώς
  Στα συστήματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης τοποθετούμε τις συσκευασίες σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
  Στους μπλε κάδους αδειάζουμε τις σακούλες ανακύκλωσης, δηλαδή πετάμε απορρίμματα χωρίς τη σακούλα ή με τη σακούλα ανοιχτή γιατί έτσι διευκολύνουμε τη διαλογή που ακολουθεί.
  Φροντίζουμε όλες οι συσκευασίες που τοποθετούμε στην ανακύκλωση να είναι άδειες, χωρίς περιεχόμενο. Αλλά δεν τοποθετούμε οποιοδήποτε απόρριμμα ή απόβλητο. Τοποθετούμε μόνο:
  Χαρτιά Γυαλιά, αλλά όχι σπασμένα Πλαστικά Αλουμίνια Λευκοσίδηρο Δεν πετάμε ποτέ οργανικά ή άλλα απορρίμματα. Ένα λάθος αντικείμενο αχρηστεύει την ανακύκλωση ολόκληρου του κάδου!
  Στους κάδους της ανακύκλωσης δεν πρέπει να βρεθούν σε καμία περίπτωση ενέσεις και ιατρικά απόβλητα (απαιτείται ιδιαίτερη μεταχείριση), μπαταρίες (υπάρχουν σε πολλά καταστήματα υποδοχές ανακύκλωσης μπαταριών), ηλεκτρικές συσκευές κάθε είδους, κλαδιά και κλαδέματα, οικοδομικά υλικά και χώμα.
  Στους καφέ κάδους πετάμε μόνο βιοαποδομήσιμα ή αλλιώς οργανικά απορρίμματα, δηλαδή φλούδες, φρούτα και λαχανικά, φύλλα και γρασίδι, υπολείμματα τροφών, ωμά ή μαγειρεμένα τρόφιμα. Ποτέ όμως μέσα στη συσκευασία τους. Τα βάζουμε στον κάδο μέσα σε χάρτινες ή βιοδιασπώμενες σακούλες. Συμβάλλουμε έτσι και εμείς να γίνουν λίπασμα τα οργανικά μας απορρίμματα μέσω της διαδικασίας κομποστοποίησης.
  Στους κώδωνες η καμπάνες ρίχνουμε μόνο γυαλί, χωρίς σακούλες.
  Οι υπόλοιποι κάδοι είναι για όλα τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα, μαζί με τις σακούλες τους δεμένες.
   
   
  Τη σημαντική αποκλιμάκωση στις εκκρεμείς συντάξεις στο τ. ΤΣΑΥ, στο τ. ΤΑΝ και σε αρκετό βαθμό και στο τ. ΤΣΜΕΔΕ παρουσίασαν στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη η Γενική Διευθύντρια Συντάξεων και οι αρμόδιοι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ παρουσία του Διοικητή Παναγιώτη Δουφεξή.
  Ο Υπουργός Εργασίας επισκέφθηκε το κτήριο της Διοίκησης του ΕΦΚΑ και μεταξύ άλλων ενημερώθηκε για την σημαντική αποκλιμάκωση, σε ποσοστό άνω του 85%, που παρατηρείται στις εκκρεμείς συντάξεις των τριών τ. Ταμείων. Πρόκειται για τρία από τα πλέον προβληματικά τ. Ταμεία με συσσώρευση χιλιάδων συνταξιοδοτικών αιτήσεων υγειονομικών, νομικών και μηχανικών που η εκκαθάριση τους καθυστερούσε για χρόνια (κάποιες από αυτές από το 2016). 
  Αναλυτικά:
  -Στο τ. ΤΣΑΥ παρατηρείται η μεγαλύτερη πρόοδος καθώς το 2019 εκδίδονταν 70 συντάξεις τον μήνα ενώ τώρα εκδίδονται 700. Μέσα σε ενάμιση χρόνο εκκαθαρίστηκαν πάνω από το 95% των 3.000 εκκρεμών συντάξεων για το διάστημα 2016-2020. Πλέον οι συντάξεις των υγειονομικών εκδίδονται κατά μέσο όρο σε 7 μήνες ενώ το 2019 απαιτούνταν 2-3 χρόνια. Στόχος είναι μέχρι τις αρχές του 2022 ο μέσος χρόνος έκδοσης να μην ξεπερνά τους 3 μήνες και οι συντάξεις να εκδίδονται προτού θεωρηθούν ληξιπρόθεσμες. Προς τη κατεύθυνση αυτή σημαντική είναι και η συμβολή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών όπου με στελέχη του συνδράμει στην οριστική εξάλειψη των εκκρεμοτήτων. 
  -Σημαντική είναι και η πρόοδος στο τ. ΤΑΝ. Το 2019 οι εκκρεμείς συντάξεις ανέρχονταν σε 2.500 ενώ σήμερα δεν ξεπερνούν τις 700 (μείωση εκκρεμοτήτων 72%). Οι ρυθμοί απονομής ανα μήνα έχουν πλέον διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019 καθώς τότε εκδίδονταν 80-100 αποφάσεις τον μήνα ενώ σήμερα ξεπερνούν τις 200. Το ποσοστό των συντάξεων που εκκαθαρίστηκαν για τα έτη 2016-2020 ξεπερνά το 90%. 
  -Τέλος, το επόμενο διάστημα το βάρος πρόκειται να πέσει στο τ. ΤΣΜΕΔΕ καθώς ναι μεν η πρόοδος είναι εμφανής, απαιτείται ωστόσο περισσότερη προσπάθεια για συνολική αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων. Oι ρυθμοί απονομής σε σχέση με το 2019 έχουν τριπλασιαστεί, μειώνοντας αντιστοίχως και το στοκ των εκκρεμών στις 3.400. Ενώ το 2019 εκδίδονταν 98 συντάξεις τον μήνα, σήμερα ο μέσος όρος αποφάσεων είναι 250. Το ποσοστό εκκαθάρισης των συντάξεων για τα έτη 2016-2020 ξεπερνά το 80%. Ο μέσος χρόνος αναμονής για την έκδοση των συντάξεων το 2019 ήταν 2,5 έτη ενώ σήμερα έχει πέσει στους 12 μήνες και στόχος είναι να φτάσει στους 6 μήνες στις αρχές του έτους και στους 3 μήνες μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022. 
  Όπως τόνισαν οι ίδιοι οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, η πρόοδος στα συγκεκριμένα τ. Ταμεία οφείλεται στην καλύτερη εσωτερική οργάνωση των υπηρεσιών, στη συγκέντρωση των υπαλλήλων τόσο της ασφάλισης όσο και των συντάξεων σε έναν ενιαίο χώρο στο κτήριο της Αχαρνών, στην υιοθέτηση από τους διευθυντές συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων ανά μήνα, καθώς και στη λειτουργία του «Πράσινου Κτηρίου» στη Λ. Κηφισίας που αυτοματοποίησε διαδικασίες ειδικά για τις συντάξεις διαδοχικής ασφάλισης.
  Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Επισκέφθηκα σήμερα το κτήριο Διοίκησης του ΕΦΚΑ και συναντήθηκα με τον Διοικητή, τη Γενική Διευθύντρια Συντάξεων και με υπαλλήλους για να διαπιστώσω και από κοντά τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί τους τελευταίους μήνες στους ρυθμούς απονομής των συντάξεων κυρίως στο τ. ΤΣΑΥ και στο τ. ΤΑΝ και σε αρκετό βαθμό στο τ. ΤΣΜΕΔΕ. Ειδικά στο τ. ΤΣΑΥ και το τ. ΤΑΝ έχει εκκαθαριστεί η πλειονότητα των εκκρεμοτήτων περασμένων ετών και οι ρυθμοί απονομής έχουν τριπλασιαστεί σε σχέση με δυο χρόνια πριν. Στο τ.ΤΣΜΕΔΕ ναι μεν υπάρχει πρόοδος απαιτείται ωστόσο περισσότερη προσπάθεια τους επόμενους μήνες. Η μάχη για την οριστική απομείωση του στοκ των εκκρεμών συντάξεων συνεχίζεται με σύστημα και αποφασιστικότητα. Και αφού τα καταφέρνουμε στα 3 πιο προβληματικά τ. Ταμεία μπορούμε να τα καταφέρουμε και στον υπόλοιπο ΕΦΚΑ. Μπράβο στους υπαλλήλους που εργάστηκαν για το θετικό αυτό αποτέλεσμα και ευχαριστίες στα στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που συνέδραμαν στη προσπάθεια που γίνεται στο τ. ΤΣΑΥ».
  Ο Διοικητής του ΕΦΚΑ Παναγιώτης Δουφεξής δήλωσε: «Συνεργαζόμαστε καθημερινά με τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ για να λύνουμε τα προβλήματα στο θέμα των εκκρεμών συντάξεων. Η σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού απονομής σε τ. ΤΣΑΥ, τ. ΤΑΝ και τ. ΤΣΜΕΔΕ αποτελεί τη καλύτερη απόδειξη ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση». 

   
  Πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2021 η 6η συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων καθ. Κωνσταντίνου Αραβώση.
  Το ΚΕΣΠΑ εξέτασε 14 θέματα και εξέδωσε ομόφωνα θετική ή θετική κατά πλειοψηφία γνώμη για 12 από αυτά.
  Πρόκειται για τα παρακάτω έργα:
  1. Διευθέτηση χειμάρρου Αγίου Ιωάννη στο Θριάσιο Πεδίο Αττικής.
  Η περιοχή του έργου περιλαμβάνεται στη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (Ασπροπύργου-Ελευσίνας).
  Σκοπός του έργου είναι η αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών από τις οποίες διέρχεται ο χείμαρρος. Οι εν λόγω περιοχές έχουν ήδη υποστεί καταστροφικές πλημμύρες που είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.
  2. Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 84 MW στη θέση “Νεράιδες”, Δήμων Κομοτηνής, Αρριανών και Μαρώνειας-Σαπών Π.Ε. Ροδόπης και των συνοδών σε αυτό έργων της «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Ε».
  3. Υφιστάμενο ξενοδοχειακό κατάλυμα με την επωνυμία Μικρή Πόλη, συνολικής δυναμικότητας 595 κλινών, κατηγορίας 4 αστέρων, στην περιοχή Κολύμπια ΔΕ Αφάντου, Δήμου Ρόδου, της «ΣΑΙΝΤ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΞΤΕΕ Α».
  4. Υφιστάμενο ξενοδοχειακό κατάλυμα Blue Lagoon Ocean συνολικής δυναμικότητας 400 κλινών, κατηγορίας 4 αστέρων, στη θέση Ψαλίδι του Δήμου Κω, της «BLUE LAGOON ANNEX AE».
  5. Εκβάθυνση διαύλου και λιμενολεκάνης, επέκταση προβλήτας και κρηπιδωμάτων λιμένα Στυλίδας.
  Η υλοποίηση του έργου θα συντελέσει στην καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία του λιμένα.
  6. Παράκαμψη Βλαχιώτη
  Η σκοπιμότητα του εν λόγω έργου είναι η αποφυγή της κίνησης των διερχόμενων οχημάτων μέσα από τον οικισμό Βλαχιώτη, με στόχο  την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.
  7. Αναβάθμιση Γραμμής Μεταφοράς Υψηλής Τάσης 150 kV Υποσταθμού Μεθάνων – ΚΥΤ Κορίνθου.
  Πρόκειται για υφιστάμενη εν λειτουργία Γραμμή Μεταφοράς, στερούμενη περιβαλλοντικών όρων.
  8. Αναβάθμιση υφιστάμενων Γραμμών Μεταφοράς Υψηλής Τάσης 150kV και Υποσταθμού:
  Α) ΓΜ Ρουφ-Λάδωνα (Τμήμα ΚΥΤ Κορίνθου-ΥΣ Άργος Ι)
  Β) ΓΜ Υ/Σ Άργος Ι- Υ/Σ Κρανίδι
  Γ) ΓΜ Κρανίδι – Υ/Σ Μέθανα
  Δ) Υ/Σ Άργος Ι
  Το έργο αφορά στην αναβάθμιση τριών υφιστάμενων γραμμών απλού κυκλώματος από ελαφρύ τύπο σε βαρέως τύπου.
  9. Γραμμή Μεταφοράς 150 kV Υ/Σ Γενναδίου- Υποσταθμού Θερμοηλετρικού Σταθμού  Νότιας Ρόδου.
  Η διασύνδεση του νέου θερμοηλεκτρικού σταθμού με το υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς της Ρόδου γίνεται μέσω  της εν λόγω Γραμμής Μεταφοράς.
  10. Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Θεσσαλονίκη – Αμφίπολη – Νέα Καρβάλη στους νομούς Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Σερρών και Καβάλας.
  Το έργο είναι τμήμα του οδικού άξονα Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη και η υλοποίησή  του θα συντελέσει στη μείωση του συνολικού μήκους και χρόνου μετακίνησης οπότε θα ενισχυθεί η εμπορευματική ανταγωνιστικότητα του δικτύου.
  11. Βελτίωση της Περιφερειακής Εθνικής Οδού Λαμίας-Δομοκού στο Τμήμα από κόμβο Νοσοκομείου έως Αγίου Σώζοντα.
  Η κατασκευή του εν λόγω έργου αναμένεται να βελτιώσει τις συνθήκες ασφαλείας για όσους χρησιμοποιούν το υφιστάμενο δίκτυο Λαμίας-Δομοκού.
  12. Υφιστάμενες υδρομαστεύσεις και υδρογεωτρήσεις της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων.
  Το έργο είναι πολύ σημαντικό γιατί εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου Ιωαννίνων σε Ύδρευση.
  Το ΚΕΣΠΑ παρέχει γνώμη μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και δημόσιας διαβούλευσης στις περιπτώσεις που υπάρχουν παραλείψεις ή εκδίδονται αντικρουόμενες γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων (της υποκατηγορίας Α1). Έτσι μετά τη γνωμοδότηση του ΚΕΣΠΑ ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των εν λόγω έργων.
  Μόλις 3 στα 10 κτίρια έχουν κατασκευαστεί με σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς στην Ελλάδα - Συνέντευξη με τον Αναστάσιο Σέξτο, πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής. Αν και οι πρόσφατοι σεισμοί δεν χτύπησαν, ευτυχώς, μεγάλα αστικά κέντρα, κατέδειξαν για άλλη μια φορά πως το δομικό απόθεμα της χώρας παραμένει ευάλωτο απέναντι στον εγκέλαδο.
  Οι εκτεταμένες βλάβες και καταρρεύσεις κυρίως σε λιθόκτιστες κατοικίες και εκκλησίες, στην Σάμο (Οκτώβριος 2020) τη Θεσσαλία (Μάρτιος 2021) και το Αρκαλοχώρι (Οκτώβριος 2021) ανέδειξαν για άλλη μια φορά την πολύ διαφορετική σεισμική τρωτότητα παλαιών και νέων κατασκευών και τον κρίσιμο ρόλο της εφαρμογής των αντισεισμικών κανονισμών στην ασφάλεια των κατασκευών. 
  ethnos.gr/Κεφαλονιά Μόλις 3 στα 10 κτίρια πληρούν σύγχρονες αντισεισμικές προδιαγραφές
  «Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα αλλά είναι το βασικό πρόβλημα σε όλες τις σεισμογενείς περιοχές όπως στην Ιταλία και την Τουρκία για να εστιάσουμε στους άμεσους γείτονές μας. Γι αυτό και διεθνώς η αντισεισμική προστασία αφορά κυρίως τρία επίπεδα:   την αποτύπωση του προφίλ των κτιρίων που δεν έχουν κατασκευαστεί με τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς, την εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης (seismic risk) του δομικού ιστού σε κάθε περιοχή της χώρας και το οικονομικό σχήμα προσεισμικής ενίσχυσης των κτιρίων που τελούν υπό τη μεγαλύτερη σχετική διακινδύνευση» αναφέρει στο ethnos.gr ο Αναστάσιος Σέξτος, πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής.
  ethnos.gr/Δαμάσι Ως προς το πρώτο, την απάντηση δίνει η διεξοδική μελέτη απογραφής τους δομικού αποθέματος του Εθνικού Προγράμματος Αντισεισμικής Ενίσχυσης Υφισταμένων Κατασκευών ΑΝΤΥΚ/ ΕΠΑΝΤΥΚ (1998-2005) του ΤΕΕ διακρίνοντας τα κτίρια σε κατηγορίες προ της εφαρμογής των πρώτων αντισεισμικών διατάξεων του 1959, του Α/Κ του 1985 που ακολούθησε των σεισμών της Θεσσαλονίκης (1978) και της Αθήνας (1981), του Α/Κ ΝΕΑΚ του 1995 και του πλέον σύγχρονου Κανονισμού ΕΑΚ2000 που αποτέλεσε απότοκο της εμπειρίας του σεισμού της Αθήνας του 1999. 
  πηγή: ΕΠΑΝΤΥΚ (ΤΕΕ) Σύμφωνα με την μελέτη αυτή 7 στα 10 ιδιωτικά κτίρια (περίπου 2,5 εκατομμύρια σε απόλυτους αριθμούς κατά τη φάση της απογραφής) έχουν χτιστεί πριν από το 1985. Ενδεικτικά, υπολογίζεται ότι:
  5% αφορά κατασκευές πριν το 1920, 11% κτίρια από το 1920 μέχρι το 1945 και  17% από το 1946 μέχρι το 1960. Από το 1961 μέχρι το 1970 κατεγράφησαν 735.791 κτίρια (18%), από το 1971-1980 737.575 κτίρια (18%) και μεταξύ 1981-1985 404,303 (10%). Συνολικά περίπου το 80% αυτών έχει χρήση κατοικίας.
  πηγή: ΕΠΑΝΤΥΚ (ΤΕΕ) «Αν και από την ολοκλήρωση της ανωτέρω απογραφής έχει προφανώς εκσυγχρονιστεί σε έναν βαθμό το δομικό απόθεμα της χώρας η κατηγοριοποίηση αυτή καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος: ένα μεγάλο ποσοστό των κτιρίων (περίπου το 70% σήμερα) έχουν σχεδιαστεί με διατάξεις οι οποίες απέχουν σημαντικά από τις ισχύουσες τόσο σε σχέση με τα σεισμικά φορτία σχεδιασμού όσο και από άποψη απαιτήσεων κατασκευαστικής διαμόρφωσης (αυτού που ονομάζουμε «ικανοτικού» σχεδιασμού) μέσω του οποίου μειώνεται δραστικά η πιθανότητα κατάρρευσης σε περίπτωση ισχυρού σεισμού» εξήγησε ο κ. Σέξτος.
  πηγή: ΕΠΑΝΤΥΚ (ΤΕΕ) Χωρίς προσεισμικό έλεγχο το 75% των δημόσιων κτιρίων
  Την ίδια ώρα, με πολύ αργούς ρυθμούς εξελισσόταν μέχρι πρόσφατα ο προσεισμικός έλεγχος των κτιρίων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στα οποία εργάζονται και εξυπηρετούνται καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Εκτιμάται ότι παρά το γεγονός ότι ο έλεγχος αυτός ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια, ακόμη και σήμερα πάνω από το 75% παραμένει σε εκκρεμότητα. 
  πηγή: ΕΠΑΝΤΥΚ (ΤΕΕ) πηγή: ΕΠΑΝΤΥΚ (ΤΕΕ) «Είναι θετικό το γεγονός ότι μέσα από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» χρηματοδοτείται πλέον η προσεισμικός έλεγχος στους Ο.Τ.Α. Σε κάθε περίπτωση όμως ο έλεγχος και η ιεράρχηση της σχετικής σεισμικής διακινδύνευσης δεν είναι αυτοσκοπός. Ο πραγματικός στόχος είναι η προσεισμική ενίσχυση των κτιρίων με τη μέγιστη διακινδύνευση το οποίο βέβαια προϋποθέτει την σχετική χρηματοδότηση» προσθέτει. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για όλα τα έργα υποδομής, όπως είναι οι γέφυρες, τα συγκοινωνιακά έργα και τα λιμάνια.
  ethnos.gr/O πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής Αναστάσιος Σέξτος Τι σημαίνει, όμως, ακριβώς διακινδύνευση; Δεν μπορούμε απλώς να εντοπίσουμε τις κατασκευές που έχουν χτιστεί χωρίς αντισεισμικό κανονισμό;
  «Δυστυχώς όχι, διότι το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο. Για παράδειγμα μπορεί να υπάρχει ένα κτίριο στην Ξάνθη με μεγαλύτερη τρωτότητα αν υποθέσουμε ότι έχει κατασκευαστεί προ της ισχύος του πρώτου αντισεισμικού κανονισμού του ‘59 αλλά να είναι καλά συντηρημένο και καθώς ανήκει σε μια περιοχή με χαμηλή σεισμική επικινδυνότητα να τελεί εν τέλει υπό συνολικά μικρότερη πιθανοτική σεισμική διακινδύνευση σε σχέση με ένα μεταγενέστερο κτίριο της δεκαετίας του ‘70 που βρίσκεται στη Λευκάδα ή στην Κεφαλονιά (ενδεικτικά περιοχές του Ιονίου που ανήκουν στην υψηλότερη Ζώνη σεισμικότητας ΙΙΙ). Άρα το να απομονώσουμε τις παλαιότερες κατασκευές απλουστεύει μεν αλλά δεν εντοπίζει σωστά στο πρόβλημα. Για τον λόγο αυτόν, όταν γίνεται προσεισμικός έλεγχος μεγαλύτερη σχετική βαρύτητα αποκτά ο συνδυασμός της τρωτότητας και της σεισμικής επικινδυνότητας των κατασκευών».
  ethnos.gr/Δαμάσι Στάθμιση της πυκνότητας δόμησης
  Στο πλαίσιο της σεισμικής διακινδύνευσης πρέπει να σταθμιστεί και η πυκνότητα δόμησης (exposure) διότι αναπόφευκτα, η ίδια σεισμική επιτάχυνση μπορεί να επιφέρει πολύ περισσότερες βλάβες ή καταρρεύσεις σε ένα αστικό κέντρο όπως συνέβη στον σεισμό του 1999 στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη.
  «Οι σύγχρονες κατασκευές πράγματι συμπεριφέρθηκαν εξαιρετικά στους πρόσφατους σεισμούς γεγονός που δείχνει πως ένα μέρος του προβλήματος το έχουμε αντιμετωπίσει σωστά. Δεν πρέπει όμως να μας εφησυχάζει το γεγονός ότι βλάβες εμφάνισαν κυρίως παλαιά κτίρια».
  πηγή: ΕΠΑΝΤΥΚ (ΤΕΕ) Δεν είναι τυχαίο για παράδειγμα, ότι κατά το σεισμό της Σάμου τον Οκτώβριο του 2020 κατέρρευσαν στην πόλη της Σμύρνης 6 κτίρια και χάθηκαν πάνω από 100 ανθρώπινες ζωές πολύ μακριά (70km) από το επίκεντρο υπό μια σεισμική ένταση μόλις της τάξης των (0.10-0.15g) η οποία ήταν μόλις το 50% αυτής που μετρήθηκε στη Σάμο κατά τον ίδιο σεισμό και το 20% αυτής που καταγράφηκε πρόσφατα στο Αρκαλοχώρι (0.60g).
  Αυτό συνέβη, όπως εξηγεί ο κ. Σέξτος γιατί σε μια πόλη 5 εκατομμυρίων όπως είναι η Σμύρνη είναι στατιστικά πολύ πιθανότερο να υπάρχει αυθαίρετη δόμηση, σημαντικές κακοτεχνίες ή συνοικίες ολόκληρες δομημένες σε μαλακά εδάφη από ότι σε μια αγροτική περιοχή με σποραδική δόμηση. Κατά συνέπεια, «η μη ύπαρξη εκτεταμένων βλαβών κατά τους πρόσφατους σεισμούς πρέπει να συσχετιστεί και με το επίκεντρο αυτών ως προς τα αστικά κέντρα».
  ethnos.gr/Κουτσόχερο Πρέπει να αλλάξει ο Αντισεισμικός Κανονισμός;
  «Οι ισχύοντες Αντισεισμικοί Κανονισμοί κρίνονται ως απολύτως επαρκείς τουλάχιστον με βάση όσων γνωρίζουμε σήμερα. Επιπλέον, επίκειται η έκδοση ενός πρωτότυπου διεθνώς Κανονισμού για την Αποτίμηση και τις Δομητικές Επεμβάσεις της Τοιχοποιίας (ΚΑ.Δ.Ε.Τ.) που θα συμπληρώσει του υφιστάμενους σύγχρονους κανονισμούς για κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα δηλαδή τον Ευρωκώδικα 8, τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό 2000 και τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ).
  Συνεπώς με εξαίρεση τον χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας που καθορίζει τα σεισμικά φορτία σχεδιασμού κτηρίων και υποδομών, ο οποίος ούτως ή άλλως μπορεί περιοδικά να αναθεωρείται όσο αυξάνονται οι ενόργανες μετρήσεις της σεισμικής κίνησης στην Ελλάδα και ενδεχομένως την καλύτερη κατηγοριοποίηση των εδαφών, το κανονιστικό πλαίσιο σχεδιασμού αντισεισμικών κτηρίων είναι σύγχρονο και συγκρίσιμο με τους πιο προηγμένους κανονισμούς διεθνώς. Το βασικό μας πρόβλημα δεν είναι ο Α/Κ αλλά ότι ένα μεγάλο μέρος του δομικού αποθέματος είναι γερασμένο» επισημαίνει ο κ. Σέξτος.
  ethnos.gr/Σάμος Τι πρέπει να γίνει - Το ιταλικό μοντέλο
  Σύμφωνα με τον ίδιο πρέπει να πραγματοποιείται ο προσεισμικός έλεγχος δομικής τρωτότητας στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου και να καταστεί υποχρεωτικός για κάθε μεταβίβαση ακινήτου κατ’ αναλογία με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. «Χωρίς να υποτιμά κανείς τη σημασία της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, αυτή δεν επαρκεί αν αυτό δεν είναι ασφαλές». Πάγια θέση του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής, του ΤΕΕ και του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας είναι η θεσμοθέτηση ενός προγράμματος παρόμοιου με το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ή/και ενός σχήματος φορολογικής ανταποδοτικότητας κατά το πρότυπο της Ιταλίας, η οποία να χρηματοδοτεί άμεσα ή έμμεσα την προσεισμική ενίσχυση ιδιωτικών κτιρίων ως συνάρτηση του στόχου επιτελεστικότητας (δηλ. του βαθμού αναβάθμισης από τις προδιαγραφές ενός παλαιότερου κανονισμού προς έναν νεότερο).
  Σε σχέση με τα δημόσια κτίρια και τις υποδομές απαιτείται  ταυτόχρονα, όπως λέει ο κ. Σέξτος, να εκσυγχρονιστεί το σύνολο του πλαισίου του προσεισμικού ελέγχου, για τη γρηγορότερη συλλογή και ηλεκτρονική διαχείριση των δεδομένων αξιοποιώντας έξυπνες συσκευές και τεχνολογίες, αυτόματη αποτύπωση σε χάρτη, διασύνδεση με το Κτηματολόγιο, τη Στατιστική Υπηρεσία και την Ηλεκτρονική Ταυτότητα του Κτιρίου. Σημαντικό μέτρο είναι και η άρση της επικινδυνότητας ετοιμόρροπων ή/και μη κατοικημένων κτηρίων με στατικά προβλήματα, τηρουμένων όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας όσο διαρκεί η μετασεισμική ακολουθία, καθώς και η αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου για την διενέργεια υποστυλώσεων και καθαιρέσεων σε ιδιωτικά κτήρια συμπεριλαμβανομένης της διευθέτησης επικαλύψεων αρμοδιοτήτων.
  Στο σεισμό της Αθήνας το 1999 χάθηκε το 3% του ΑΕΠ μέσα σε 20 δευτερόλεπτα
  «Πρέπει να γίνει κατανοητό από την Πολιτεία ότι για κάθε ευρώ που επενδύεται στην αντισεισμική θωράκιση της χώρας, το οικονομικό όφελος σε διάστημα μερικών δεκαετιών μπορεί να είναι από 5πλάσιο έως 10πλάσιο αν συνυπολογιστούν εκτός από τις άμεσες απώλειες και οι έμμεσες απώλειες από την απορρύθμιση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής» τονίζει ο κ. Σέξτος και προσθέτει: «Για παράδειγμα έχει υπολογιστεί από τον Ο.Α.Σ.Π. ότι κατά τον σεισμό της Αθήνας του 1999 χάθηκε περίπου το 3% του ΑΕΠ μέσα στα 20 δευτερόλεπτα που διήρκησε ο σεισμός. Αν θέλουμε συνεπώς η οικονομική ανάπτυξη να είναι αειφόρος, θα πρέπει να επενδύσουμε στοχευμένα σήμερα ώστε να μειωθεί αύριο το άμεσο και το έμμεσο κόστος της σεισμικής δραστηριότητας στη χώρα μας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προστατευθεί η ανθρώπινη ζωή, όχι γιατί ο σεισμικός κίνδυνος είναι ο μοναδικός ή ο κύριος παράγοντας διακινδύνευσης, αλλά διότι η επιστήμη έχει πλέον προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που δεν δικαιολογείται πλέον απώλεια ανθρώπινης ζωής από κατάρρευση κατασκευών λόγω σεισμού». 
  πηγή: ΕΠΑΝΤΥΚ (ΤΕΕ) πηγή: ΕΠΑΝΤΥΚ (ΤΕΕ) πηγή: ΕΠΑΝΤΥΚ (ΤΕΕ) πηγή: ΕΠΑΝΤΥΚ (ΤΕΕ)
  Μεταλλική γέφυρα στρατιωτικού τύπου "Bailey" ανοίγματος 15 μέτρων τοποθετήθηκε χθες στα Πολιτικά Ευβοίας.
  Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, η τοποθέτηση της γέφυρας έγινε στο πλαίσιο της πρόληψης και της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, έπειτα από κατευθύνσεις που έδωσε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς και εντολή που έδωσε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.
  Η γέφυρα "Bailey" τοποθετήθηκε σε αντικατάσταση παλαιάς με μεσόβαθρο, το οποίο εμπόδιζε τη ροή του υποκείμενου ρέματος προκαλώντας κατά το παρελθόν πλημμυρικά φαινόμενα.
  Η τοποθέτηση έγινε έπειτα από αίτημα του δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων και με τη σύμφωνη γνώμη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, οι οποίες και συνέδραμαν στις εργασίες.
  Η τοποθέτηση της γέφυρας πραγματοποιήθηκε αυθημερόν από προσωπικό του 747 Ειδικού Τάγματος Μηχανικού, υπό την εποπτεία της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ) του ΓΕΕΘΑ, κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες.
  Φωτογραφίες από: https://www.defence-point.gr/news/enoples-dynameis-gefyra-stratiotikoy-typoy-bailey-sta-politika-eyvoias-pics


    Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.