Jump to content
 • Novatron
 • Παράταση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 και χορήγηση δυνατότητας διόρθωσης στοιχείων έως τις 19.1.2021
  Το Υπουργείο Οικονομικών, με στόχο να διευκολύνει την ένταξη των επιχειρήσεων στον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την προσεχή Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021.
  Παράλληλα, σε περίπτωση λαθών, δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport) για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, έως τις 19 Ιανουαρίου 2021.
  Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέχρι σήμερα, 611.524 επιχειρήσεις έχουν υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης.
  Η εκταμίευση των κονδυλίων προς τους δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 θα ξεκινήσει τη μεθεπόμενη εβδομάδα.
  Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 6/2021).
  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ο σκοπός και το αντικείμενο του νόμου έγκεινται, αφενός, στην αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού, με το οποίο στελεχώνεται αυτό και αφετέρου, στην διατήρηση και περαιτέρω εμπέδωση του κεκτημένου των αρχών της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας.
  Προς τούτο, θεσπίζεται, πέραν των λοιπών διαδικασιών επιλογής προσωπικού, η διενέργεια πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού και ενισχύεται ο ρόλος του Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
  Νόμος 4765/2021 (ΦΕΚ Α΄ 6/2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.»
  Με απόφαση των υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΚΥΑ) καθορίζεται μηνιαία αποζημίωση για τη συμμετοχή σε Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της, ως ακολούθως:
  Πρόεδρος δικηγόρος, τετρακόσια ευρώ (400€). Μέλος δασολόγος υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, διακόσια πενήντα ευρώ (250€). Μέλος μηχανικός, διακόσια πενήντα ευρώ (250€). Γραμματέας υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα εκατόν πενήντα ευρώ (150€). Περαιτέρω η ΚΥΑ αναφέρει τα εξής:
  «Το σύνολο της ανωτέρω αποζημίωσης κατά άτομο, με εξαίρεση τον μήνα Αύγουστο, καταβάλλεται εφόσον κατά μήνα τηρηθεί ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός συμμετοχής σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά μέλος, συνδυαστικά με την ολοκλήρωση εξέτασης είκοσι πέντε (25) υποθέσεων ανά συνεδρίαση και συνολικά εκατό (100) υποθέσεων στο τέλος εκάστου μήνα.
  Κατ’ εξαίρεση για το μήνα Αύγουστο, με την προϋπόθεση εξέτασης 100 υποθέσεων από την ΕΠ.Ε.Α., καταβάλλεται αποζημίωση, ίση με το κλάσμα του αριθμού των υποθέσεων στην εξέταση των οποίων συμμετείχε το μέλος, ο πρόεδρος ή γραμματέας δια του συνολικού αριθμού υποθέσεων που εξετάστηκαν το μήνα από την ΕΠ.Ε.Α., επί της μηνιαίας αποζημίωσης του αντίστοιχου μέλους, χωρίς να απαιτείται η τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων [συμμετοχή σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά μέλος και ολοκλήρωση εξέτασης είκοσι πέντε (25) υποθέσεων ανά συνεδρίαση].

  Ως μήνας εντός του οποίου τηρούνται τα ανωτέρω νοείται η ημερολογιακή περίοδος τριάντα (30) ημερών από την έναρξη λειτουργίας τής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).
  Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται εφόσον η Επιτροπή έχει ολοκληρώσει την εξέταση του συνόλου των εκατό (100) αποφάσεων στο τέλος τού μήνα. Άλλως, δεν καταβάλλεται αποζημίωση.
  Κατ’ εξαίρεση, για τους συμμετέχοντες στην επιτροπή κατ’ αναπλήρωση των τακτικών μελών, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το κλάσμα των συνεδριάσεων που έλαβαν μέρος στο μήνα, δια των υποχρεωτικών συνεδριάσεων [τέσσερις (4) ανά μήνα] επί της μηνιαίας αποζημίωσης του αντίστοιχου τακτικού μέλους, τηρουμένης της προϋπόθεσης ολοκλήρωσης εξέτασης είκοσι πέντε (25) υποθέσεων ανά συνεδρίαση που συμμετέχουν και παράλληλα η ΕΠ.Ε.Α. στο τέλος του μήνα να έχει ολοκληρώσει την εξέταση εκατό (100) υποθέσεων.
  Αναλόγως περικόπτεται η αποζημίωση του απόντος λόγω κωλύματος τακτικού μέλους, Προέδρου ή Γραμματέως της ΕΠ.Ε.Α.
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής βεβαιώνει για τη συμμετοχή των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών και του γραμματέα.
  Η διάρκεια της παρούσας απόφασης ορίζεται για δύο (2) έτη.
  Η παρούσα ενεργοποιείται από τη δημοσίευση εκάστης των αποφάσεων συγκρότησης των ανωτέρω επιτροπών από τον οικείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
  ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591/30.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 1106) Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), όπως ισχύει.
  Ανακοίνωση ανάρτησης του Δασικού Χάρτη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Καβάλας, Παγγαίου, Νέστου και Θάσου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.
  Από την Διεύθυνση Δασών Ν. Καβάλας, ανακοινώνεται ότι με την 584/15-1-2021 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΔΟΡΟΡ1Υ-Σ40), αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.   (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx) ο Δασικός Χάρτης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Καβάλας, Παγγαίου, Νέστου και Θάσου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου.
  Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», μέσω της οποίας, και μόνο μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 29η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και λήγει την 13η Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στη αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 2α  Ιουνίου 2021, ημέρα, Τετάρτη.
  Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.
  Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.
  Ειδικά, κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χάρτη ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση ή αίτηση διόρθωσης σφάλματος μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
  Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.
  Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων δασικών χαρτών και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης που βρίσκονται α) στην έδρα της Υπηρεσίας μας, Τέρμα Αργυροκάστρου, Τ.Κ. 65404, ΚΑΒΑΛΑ για τον Δασικό Χάρτη της Π.Ε. Καβάλας και β) στο Δασαρχείο Θάσου, Λιμένας Ν. Θάσου, Τ.Κ. 64004 για τον Δασικό Χάρτη της Π.Ε. Θάσου, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ., κατόπιν ραντεβού σύμφωνα με τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις [email protected] (για το ΣΥΑΔΧ της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας) ή [email protected] (για το ΣΥΑΔΧ του Δασαρχείου Θάσου) ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2313309973,2313309974, 2313309976, 2313309977 (για το ΣΥΑΔΧ της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας) και 2313309790, 2313309794, 2313309795 (για το ΣΥΑΔΧ του Δασαρχείου Θάσου)καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.
  Επίσης, για λόγους ενημέρωσης ο σύνδεσμος για τον αναρτημένο Δασικό Χάρτη βρίσκεται και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
  Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδων –Άδωνις Γεωργιάδης θέτει από σήμερα 15 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών».
  Το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρεί μια διαφορετική προσέγγιση και αντιμετώπιση των απαραίτητων διαδικασιών που διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον, προτείνοντας την απλούστευση τους ή και την εξάλειψή γραφειοκρατικών εμποδίων, όπου είναι ασφαλές, με στόχο την υποστήριξη του επιχειρείν.
  Οι ρυθμίσεις αφορούν, αρχικά, τους οικονομικούς φορείς και επενδυτές που ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν τις οικονομικές δραστηριότητες, η άσκηση των οποίων διευκολύνεται και, τελικά, μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας τα αποτελέσματά τους διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας και οικονομίας της χώρας. Οι οικονομικές δραστηριότητες την αδειοδότηση των οποίων επιχειρούμε ν’ απλοποιήσουμε είναι οι εξής:
  Ψυχαγωγικές δραστηριότητες (Λούνα παρκ, Τσίρκο και Παγοδρόμια) Κολλέγια, Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα δια βίου μάθησης, Φροντιστήρια και Κέντρα ξένων γλωσσών Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και Κέντρα διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για ΑμΕΑ Σχολές Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής Σχολές επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων Σχολές επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων Συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων Πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων Χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
  Σχέδιο Νόμου
  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
  Η διαβούλευση: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=11944
  Ξεκινά σήμερα η ανάρτηση των δασικών χαρτών για τις περιοχές της Καβάλας, Πιερίας,Δράμας, Αρκαδίας, Καστοριάς, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.
  Η έναρξη της ανάρτησης έρχεται μετά την ψήφιση του περιβαλλοντικού νόμου 4685/2020 και τη συνεχή συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τα στελέχη των δασικών τους υπηρεσιών, του «Ελληνικού Κτηματολογίου», καθώς και την έγκαιρη προετοιμασία και έκδοση των προαπαιτούμενων διοικητικών πράξεων.
  Στόχος είναι η επίτευξη της κύρωσης των δασικών χαρτών έως το τέλος του 2021 για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας -συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της πλειονότητας των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), σύμφωνα και με το νέο θεσμικό πλαίσιο συγκρότησής τους, αλλά και με τις εθνικές δεσμεύσεις της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  Ήδη, έχει καταρτιστεί και έχει αποσταλεί σε όλες τις αποκεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς (Ελληνικό Κτηματολόγιο, ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπουργείο Οικονομικών) εβδομαδιαίο πρόγραμμα αναρτήσεων,  από τα μέσα Ιανουαρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου 2021.
  Τα τελευταία χρόνια έχει αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για την γεωθερμία στην Ελλάδα, με τη συγκεκριμένη πηγή ενέργειας να χρησιμοποιείται ήδη σε αρκετές θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ αναμένεται μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για το κομμάτι της ηλεκτροπαραγωγής. Για τις τελευταίες εξελίξεις στην γεωθερμία μίλησε στο Energia.gr o ερευνητής του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Πασχάλης Δαλαμπάκης.
  Το εγχείρημα της γεωθερμία είναι μια παλιά ιστορία στη χώρα μας, καθώς ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας του 1980 όταν άρχισαν οι έρευνες του ΙΓΜΕ στη Μήλο και στην Βόρεια Ελλάδα, ενώ έχει το προνόμιο να ανήκει ανάμεσα στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν ταμιευτήρεςμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 300 βαθμούς Κελσίου). Διαθέτει πεδία υψηλής ενθαλπίας τα οποία είναι στα νησιά του ηφαιστειακού τόξου του Αιγαίου, κυρίως στη Μήλο και τη Νίσυρο και βέβαια τα εκτεταμένα γεωθερμικά πεδία κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και συγκεκριμένα στη Χίο και Λέσβο με ταμιευτήρες που έχουν θερμοκρασίες, μέχρι 90 βαθμούς Κελσίου.
  Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα την δεκαετία του 1980 ήταν η αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου στη Μήλο, καθώς η ΕΟΚ τότε παρείχε μεγάλες χρηματοδοτήσεις και η γεωθερμία τότε φάνταζε ως μια αξιόπιστη ενεργειακή λύση για τα νησιά.
  Τα γεωθερμικά δεδομένα ήταν εντυπωσιακά είχαν γίνει δοκιμές παραγωγής οι τότε εκτιμήσεις για το γεωθερμικό δυναμικό ηλεκτροπαραγωγής προσέγγιζαν τα 120 MW και γενικότερα υπήρχε το κλίμα και η προσμονή να αρχίσουν να εντάσσονται οι ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας. Όταν τέθηκε σε εφαρμογή η πρώτη πιλοτική μονάδα των 2MW από την ΔΕΗ τα πράγματα έδειχναν ότι θα συνεχιστεί το έργο, όμως από τη μια πλευρά οι τεχνικές ανεπάρκειες και από την άλλη πλευρά οι σημαντικές αστοχίες ως προς την επιλογή διαχείρισης των εκπεμπόμενων αερίων κυρίως του υδροθείου δημιούργησαν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οποία έφεραν την καθόλα δικαιολογημένη τότε αντίδραση του τοπικού πληθυσμού.
  Από τότε βέβαια έχουν αλλάξει πολλά ως προς τις διαθέσιμες τεχνολογίες διαχείρισης γεωθερμικών παραπροϊόντων, ενώ πολύ σύντομα η χώρα μας ολοκληρώνει το ρυθμιστικό πλαίσιο για την γεωθερμία με σαφείς και πολύ αυστηρές περιβαλλοντικές προβλέψεις. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο μάλιστα επιτροπές του ΥΠΕΝ εργαστήκανε πάνω στο νέο κανονισμό γεωθερμικών εργασιών και τις υπουργικές αποφάσεις για το πως θα μισθώνονται τα γεωθερμικά πεδία εθνικού και τοπικού ενδιαφέροντος.
  «Η γεωθερμία δεν παύει να είναι ένα τοπικός ενεργειακός πόρος που, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει και η χώρα μας, δεν περισσεύει και αν συνεχίσουμε να τον αγνοούμε δεν θα μπει ποτέ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας σε ότι αφορά το τμήμα της ηλεκτροπαραγωγής» ανέφερε στο Energia.gr o ερευνητής του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Πασχάλης Δαλαμπάκης.
  Σύμφωνα με τον ερευνητή υπάρχουν τρία προβλήματα που παρατηρούνται στη χώρα μας που εμποδίζουν την ανάπτυξη της γεωθερμίας: η έλλειψη τεχνογνωσίας και γενικότερα κουλτούρας θερμοκηπιακών καλλιεργειών στις περιοχές των μεγάλων γεωθερμικών πεδίων της Β. Ελλάδας, έλλειψη διαθέσιμων εκτάσεων προς μίσθωση καθώς και η έλλειψη ουσιαστικών κινήτρων που αφορούν τις τελικές παραγωγικές δράσεις. Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια καταγράφονται θετικές πρωτοβουλίες σε σχέση με την αξιοποίηση της γεωθερμίας χαμηλών θερμοκρασιών για την λειτουργία θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα ο κ. Δαλαμπάκης τονίζει πως στη χώρα μας «ένα κύριο πρόβλημα διαχρονικά έχει να κάνει με τις τελικές εφαρμογές, καθώς και τη μη διαθεσιμότητα γης, καθώς όλα τα πεδία είναι κατά μήκος της παράκτιας ζώνης από τον Έβρο μέχρι τον Στρυμόνα και συμπωματικά μερικά από τα πεδία αυτά είναι σε ζώνες υψηλής παραγωγικότητας, άρα η μη διαθεσιμότητα των εκτάσεων λειτουργεί ως ένα ισχυρό αντικίνητρο», ειδικότερα για μεγάλες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.
  Η Ελλάδα όπως αναφέρει ο κ. Δαλαμπάκης είναι προνομιούχα και στο πεδίο της αβαθούς γεωθερμίας καθώς μπορείς να την αξιοποιήσεις και σε μικρά βάθη με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί σοβαρή εγχώρια τεχνογνωσία και πληθώρα ιδιωτικών εταιρειών που αναλαμβάνουν τόσο τη διερεύνηση όσο και την εγκατάσταση των υποδομών για θέρμανση και ψύξη με χρήση αντλιών θερμότητας σε οικίες, κτίρια και αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά και μικρές θερμοκηπιακές μονάδες. Συνολικά υπάρχουν περίπου 300-350 στρέμματα γεωθερμικών θερμοκηπίων, όπου το 95% βρίσκονται στην Βόρεια Ελλάδα. Ο κύριος όγκος των παραπάνω έργων υλοποιήθηκε μόλις τα τελευταία επτά χρόνια όπως οι θερμοκηπιακές μονάδες του ομίλου «Πλαστικά Θράκης» για την παραγωγή ντομάτας-αγγουριού και της «Selecta».
  Από κει πέρα καταγράφονται μικρές θερμοκηπιακές μονάδες και μια σειρά μικρού βεληνεκούς καινοτόμες δράσεις όπως η ξήρανση αγροτικών προϊόντων, θέρμανση φυτειών σπαραγγιού και η καλλιέργεια σπιρουλίνας.
  Ο κ. Δαλαμπάκης βέβαια διαπιστώνει πως δεν υπάρχει μια επιθετική πολιτική κινήτρων σε ό,τι αφορά τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, εκτιμώντας ότι θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία οι περιφέρειες. Σήμερα τρία από τα σημαντικότερα γεωθερμικά πεδία στη Β. Ελλάδα είναι μισθωμένα από δημοτικές αρχές και συγκεκριμένα: στον Ακροπόταμο του δήμου Παγγαίου, το γεωθερμικό πεδίο Ερατεινού στη Χρυσούπολη και του Αρίστηνου στο Δήμο Αλεξανδρούπολη.
  Υπογραμμίζει δε πως οι δήμοι βγήκαν μπροστά προσπαθώντας να εντάξουν τον τοπικό πληθυσμό που αδυνατούσε να πάρει το ρίσκο μιας επένδυσης στις πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση της γεωθερμίας. Σε αυτή λογική υπάρχουν σκέψεις από το Δήμο Νέστου για τη δημιουργία μικρών επιδεικτικών και πειραματικών θερμοκηπιακών μονάδων και την ένταξη σε ένα δυναμικό σύστημα ετήσιας επιμόρφωσης νέων αγροτών για να αποκτήσουν τη νέα τεχνογνωσία.
  Ο κ. Δαλαμπάκης καταλήγει πως υπάρχει ενδιαφέρον για μίσθωση περιοχών και διερεύνηση βαθιών γεωθερμικών συστημάτων με ενδιάμεσες θερμοκρασίες 120-150°C και δημιουργία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμία, εκτιμώντας πως αυτό θα εκδηλωθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα με την ολοκλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου.
  Του Δημήτρη Αβαρλή
  Συγκεκριμένα με πτώση 2,3% έκλεισαν οι ταξινομήσεις καινούριων αυτοκινήτων τον Δεκέμβριο. Ταξινομήθηκαν συνολικά 6.443 οχήματα, έναντι 6.597 τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Πτωτικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις του έτους καθώς σημείωσαν πτώση 29% σε σχέση με την περσινή χρονιά.
  Η κατηγορία που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των Ελλήνων οδηγών ήταν η C κατηγορία, κερδίζοντας το 48,4% των συνολικών πωλήσεων. Η αμέσως επόμενη δημοφιλή κατηγορία ήταν η Β με ποσοστό 36,3% και ακολούθησε η Α κατηγορία με 7,2%.
  Το μεγαλύτερο ποσοστό των SUV συγκέντρωσε η C κατηγορία με ποσοστό 27,8%, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον υπήρξαν και για τα SUV της Β κατηγορίας με 13,9%.
  Από το σύνολο των πωλήσεων τα οχήματα που κινούνται με βενζίνη κατέλαβαν το 36,8% και αυτά με πετρέλαιο το 34,6%.
  Μεγάλη αύξηση (10,6%) σημείωσαν οι πωλήσεων των ηλεκτρικών οχημάτων, όπως και τον Νοέμβριο, ενώ επίσης μεγάλη αύξηση σημείωσαν και τα υβριδικά οχήματα με 16,5%. Τα οχήματα που κινούνται με φυσικό αέριο πήραν το 1,2% των συνολικών πωλήσεων και αυτά με υγραέριο το 0,3%.
  Πτωτικά κινήθηκαν τον Δεκέμβριο και οι πωλήσεων καινούριων φορτηγών (-11,3%) με 626 μονάδες. Αντίθετα θετικά (44,4%) ήταν τα ποσοστά των πωλήσεων των καινούριων λεωφορείων με 26 μονάδες, όπως και αυτά των δικύκλων με αύξηση 72,3% και συνολικά 2.261 μονάδες.
  Τα οδικά έργα τα τελευταία χρόνια τα “ξορκίζουμε”. Σε αυτό συνετέλεσαν πολλοί παράγοντες. Από τα δισ.ευρώ που δόθηκαν για τους αυτοκινητόδρομους, την στροφή προς το σιδηρόδρομο, την άρνηση της Κομισιόν να χρηματοδοτήσει τα περισσότερα νέα project κ.α. Όλα αυτά φαντάζουν ότι μας έχουν φέρει σε μία εποχή όπου τα μεγάλα οδικά έργα έλαβαν τέλος.
  Στην Ελλάδα του 2020 όμως ο σχεδιασμός για οδικά έργα, ζει και βασιλεύει. Ποιος είπε πως με την ολοκλήρωση των έργων στους αυτοκινητόδρομους ξεμπερδέψαμε για πολλά χρόνια από τα μεγάλα οδικά έργα;
  Νέες γενιές έργων έρχονται και μάλιστα άμεσα προκειμένου το οδικό σύνδρομο του σύγχρονου Έλληνα να παραμείνει ικανοποιημένο. Πέρα όμως από αυτό θα καλύψει σημαντικές ανάγκες σε περιοχές της χώρας που σήμερα δεν έχουν καλή οδική κάλυψη και στερούνται των οδικών υποδομών που έχουν ή πρόκειται να αποκτήσουν άλλες περιοχές της χώρας.
  Σήμερα το ypodomes.com σας παρουσιάζει τα 6 μεγαλύτερα και πιό φιλόδοξα πλάνα για τα οδικά έργα που θα μας συντροφεύσουν τουλάχιστον μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας.
  1.ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (εκτίμηση: 1 δισ.ευρώ)
  Πρόκειται για τις πολυσυζητημένες επεκτάσεις που έχουν γίνει θέμα από το 2004 αρκετές φορές και κάθε φορά με διαφορετικό αντικείμενο. Στην παρούσα φάση μιλάμε για την επέκταση από το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος μέχρι το λιμάνι της Ραφήνας, την αστική σήραγγα “Ηλιούπολης” που θα έρθει να συνδέσει την Κατεχάκη με την Λεωφόρο Βουλιαγμένης αλλά και την επέκταση της Λεωφόρου Κύμης μέχρι την Λ.Κηφισού. Το κόστος είναι μεγάλο και σίγουρα είναι το κορυφαίο μελλοντικό έργο οδικών υποδομών της Αττικής. Το πρώτο έργο αναμένεται να δημοπρατηθεί το 2021 και θα αφορά την επέκταση της Λ.Κύμης.  Όλες οι επεκτάσεις θα δημοπρατηθούν ως δημόσια έργα.
  2.ΒΟΑΚ  (εκτίμηση: 1,5 δισ.ευρώ)
  Εδώ δεν μιλάμε για ένα μελλοντικό πλάνο.  Υπάρχει από το 2018 ένας διπλός διαγωνισμός στην πρώτη του φάση. Με τις μεθόδους της παραχώρησης και του ΣΔΙΤ αφορά στα τμήματα Χανιά-Χερσόνησος και Χερσόνησος-Νεάπολη. Φιλοδοξεί να μεταμορφώσει την σημερινή καρμανιόλα που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα της Κρήτης και να βοηθήσει στην ανάπτυξη του νησιού, μαζί με το υπό κατασκευή Αεροδρομίο του Καστελίου. Στόχος είναι να έχουμε ανάδοχο το 2022  για να ξεκινήσουν τα έργα. Φιλοδοξία είναι να προστεθεί και το τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.
   3.ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ (300 εκατ.ευρώ)
  Πρόκειται για το γνωστό αυτοκινητόδρομο, φυσική συνέχεια της Ολυμπίας Οδού βγήκε από την παραχώρηση τ0 2013, μοιράστηκε σε 8 εργολαβίες το 2015 και τώρα επιδιώκεται η επανασύνδεση του με την Ολυμπία Οδό. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτιμάται για το 2021. Προς το παρόν αναμένονται οι εγκρίσεις από τις “δύσκολες” Διευθύνσεις της Κομισιόν. Από την πλευρά της η τοπική κοινωνία ζητά επιτακτικά να ξεκινήσουν τα έργα που θα ανεβάσουν το επίπεδο της ασφάλειας και θα φέρουν τον αυτοκινητόδρομο μία ανάσα από την Αρχαία Ολυμπία, δικαιολογώντας το όνομα της.
  4.THESSALONIKI FLYOVER (370 εκατ.ευρώ)
  Μία νέα προσθήκη στην “φαρέτρα” των μεγάλων οδικών έργων. Είχε παρουσιαστεί το 2010 και χάθηκε για 9 χρόνια. Πέρυσι από το βήμα της ΔΕΘ το εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ένα χρόνο αργότερα είναι έτοιμο προς δημοπράτηση. Θα είναι ένα έργο ΣΔΙΤ που θα αφορά στην κατασκευή μίας οδικής γέφυρας από την περιοχή του κόμβου του νοσοκομείου Παπαγεωργίου μέχρι και το τέλος της Περιφερειακής στα ανατολικά της πόλης. Πρόκειται για έργο που θα αντιμετωπίσει τον κορεσμό που παρουσιάζει ο άξονας, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής.
  5.ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΑΚΑΒΙΑ (340 εκατ.ευρώ)
  Είναι ο αυτοκινητόδρομος που αποτελεί φυσική συνέχεια της Ιόνιας Οδού. Σημαντικός δρόμος που καταλήγει στα σύνορα με Αλβανία και ολοκληρώνει το οδικό πλέγμα της Ηπείρου. Θα μπει στην επέκταση της Ιόνιας Οδού, θα γίνει ως δημόσιο έργο; θα γίνει η ντρίμπλα και θα υλοποιηθεί ως ΣΔΙΤ; ερωτήματα που προς το παρόν δεν έχουν απάντηση. Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει αναλάβει την ωρίμανση του έργου ενώ γίνεται προσπάθεια να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.
  6.ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΝΕΑ ΛΑΜΨΑΚΟΣ-ΨΑΧΝΑ 180-200 εκατ.ευρώ)
  Εξαγγέλθηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Η παρούσα το ωριμάζει, η χρηματοδότηση μάλλον κλειδώνει στην ΕΤΕπ, αναμένονται και οι απαλλοτριώσεις για να το δούμε να δημοπρατείται. Πότε; το 2021 λένε αυτοί που ξέρουν. Εκτιμάται πως με την υλοποίηση του, θα αναβαθμίσει τα επίπεδα οδικής ασφάλειας στην Εύβοια που έχει ένα από τα χειρότερα οδικά δίκτυα σε όλη τη χώρα παρότι είναι κοντά στην Αθήνα.
  Ενόψει της επικείμενης ανάρτησης των αναμορφωθέντων και τροποποιηθέντων δασικών χαρτών επισημαίνουμε τα παρακάτω:
  Α. Περιοχές με αναρτημένους και κυρωμένους (μερικώς ή ολικώς) δασικούς χάρτες πριν την ισχύ ν. 4685/2020.
  1. Μετά την ολοκλήρωση της αναμόρφωσης, αφού κάνετε αντιπαραβολή των περιοχών του δασικού χάρτη που τροποποιήθηκαν, με το αρχείο των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, ακόμη και αν έχουν εξεταστεί από τις ΕΠ.Ε.Α. ή ακυρωθεί με δικαστική απόφαση, θα εντοπιστούν τα πολύγωνα (αντιρρήσεις ή τμήματα αυτών) που με το νέο θεσμικό πλαίσιο του άρθρου 48 του νόμου 4685/2020, δεν περιλαμβάνονται στον δασικό χάρτη ως δασικές εν γένει εκτάσεις. Στη συνέχεια θα ενημερώσετε αναλόγως τους ενδιαφερόμενους, ότι οι εκτάσεις για τις οποίες υπέβαλλαν αντιρρήσεις, αναμορφώθηκαν αυτεπαγγέλτως και εφόσον εκκρεμούν, δεν θα εξεταστούν από τις ΕΠ.Ε.Α. [άρθρο 7 της (1) σχετικής ΥΑ]. Οι ανωτέρω αντιρρήσεις θα τοποθετηθούν στο αρχείο.
  Η διαδικασία αυτή να έχει ολοκληρωθεί ένα μήνα (1) πριν το πέρας της υποβολής αντιρρήσεων.
  2. Αναφορικά με τη διαχείριση των απορριφθέντων προδήλων που είχαν υποβληθεί, εντός της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων της προηγηθείσας ανάρτησης και αφού εξασφαλιστεί η γεωχωρική τους απεικόνιση επί του ψηφιακού αρχείου της κύρωσης, σε εφαρμογή και της (3) σχετικής, να προχωρήσετε στην εισήγηση για έκδοση σχετικής απόφασης ανάκλησης της απόφασης κύρωσης ως προς τα τμήματα αυτά [άρθρο 9 της (1) σχετικής ΥΑ].
  Το κατά τα ανωτέρω δημιουργούμενο αρχείο, θα αποστείλετε στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» μέσω της ασφαλούς διαδικασίας με χρήση των USBToken ενημερώνοντας και την υπηρεσία μας (Διεύθυνση Δασικών Έργων & Υποδομών της ΓΔΔ & ΔΠ). Η διαδικασία αποστολής των δεδομένων, θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων αναρτήσεων και θα συνοδεύεται από το ΦΕΚ, που θα δημοσιευτεί η απόφαση ανάκλησης.
  3. Επισημαίνεται ότι οι περιοχές στις οποίες υποβλήθηκαν αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου των ήδη αναρτηθέντων δασικών χαρτών δεν τίθενται σε διαδικασία επανυποβολής αντιρρήσεων, αφού είτε έχουν εξεταστεί από τις ΕΠ.Ε.Α. και έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις, είτε έχουν αναμορφωθεί με τις νέες ισχύουσες διατάξεις είτε θα προωθηθούν προς εξέταση στις νέες ΕΠ.Ε.Α. (σχετ. 3).
  Ειδικά για τις περιπτώσεις που έχει ολοκληρωθεί η έκδοση αποφάσεων από τις ΕΠ.Ε.Α. και έχει αποσταλεί ο συνοπτικός κατάλογος της παρ. 8 του Κεφαλαίου 8 της 146776/2459/21.10.2016 ΥΑ (Β’ 3532) όπως τροποποιήθηκε με την 92364/2651/25.09.2020 (Β’ 4367) ΥΑ, αυτές θα απεικονιστούν σε ξεχωριστό θεματικό επίπεδο, στην εφαρμογή της ανάρτησης δασικών χαρτών.
  4. Επιπλέον, και σε ό,τι αφορά ήδη ληφθείσες αποφάσεις των Ε.Π.Ε.Α, η ενσωμάτωσή τους θα υλοποιηθεί ανά τοπική ή δημοτική κοινότητα, συνολικά διορθούμενου και συμπληρούμενου του δασικού χάρτη κατά το στάδιο της κατά το άρθρο 19 ν. 3889/2010 κύρωσής του [σχετ. άρθρο 10 της (1) σχετικής ΥΑ].
  Στο ίδιο στάδιο, θα διορθωθούν και σφάλματα που διαπιστώνονται κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης και διόρθωσης του δασικού χάρτη, σε εφαρμογή της παρ. 1 άρθρου 19 ν. 3889/2010 και της περίπτωσης δ. της παρ. 8 της 153394/919/12.04.2017 ΥΑ (Β’ 1366).
  5. Δεδομένου ότι σε εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020, για τους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν και κυρώθηκαν πριν την ισχύ του, αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφούμενο τμήμα του δασικού χάρτη, να αποσταλούν, άμεσα, τα παρακάτω αρχεία, ώστε να χρησιμοποιηθούν στην οριοθέτηση των σχετικών περιοχών κατά την επεξεργασία και αναβάθμιση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων
  α. Αναμορφούμενες περιοχές (περίγραμμα εποικιστικού αρχείου, πλέον λοιπών εκτάσεων που αναμορφώθηκαν) και «οικιστικές πυκνώσεις».
  β. Εκκρεμείς αντιρρήσεις αναρτημένων δασικών χαρτών πριν την ισχύ του ν. 4389/2016 (να περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστον ο αριθμός πρωτοκόλλου ως πληροφορία).
  Β. Για το σύνολο των περιοχών που αναρτώνται δασικοί χάρτες.
  1. Στο άρθρο 6 της (1) σχετικής ΥΑ αναφέρεται : "Κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη υπάρχει ειδική αναφορά στη σχετική πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων, στην, επιπλέον, κατάθεση των στοιχείων που αναφέρονται άρθρα 1 και 2 της παρούσας, ως πρόδηλα σφάλματα."
  Σε εφαρμογή του ανωτέρω, τονίζεται ότι αν έχουν ήδη κατατεθεί ή εκκρεμεί η κατάθεση των στοιχείων και, ενώ εξετάστηκαν, δεν συμπεριελήφθησαν στο αναμορφωθέν τμήμα (καθότι υποβλήθηκαν χωρίς την πληρότητα των απαραίτητων δικαιολογητικών ώστε να προκύπτει με σαφήνεια η υπαγωγή τους στις εξαιρέσεις των παρ. 6 και 7 άρθ. 3 του ν. 998/1979 είτε δεν προκύπτει με ακρίβεια η ορθή τεχνική απεικόνιση εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης καθώς και της σύννομης αλλαγής χρήσης των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων), θα προωθηθούν ως ατελώς αντιρρήσεις, της παρούσας ανάρτησης, από την Δ/νση Δασών με ανάλογη εισήγηση, στις ΕΠ.Ε.Α. που θα συσταθούν, μετά την ανάρτηση του δασικού χάρτη. Κατόπιν τούτων, να φροντίσετε, για τη γεωχωρική εξασφάλιση τους, και να μας αποστείλετε άμεσα τα σχετικά αρχεία.
  2. Για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, τα ΣΥΑΔΧ δύνανται να δέχονται κοινό, μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, με βάση τους τιθέμενους περιορισμούς, που ισχύουν ανά περιοχή και τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.
  Για την υποβολή αντίρρησης που εξαιρείται της καταβολής τέλους, οι ενδιαφερόμενοι εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων οφείλουν να αποστείλουν στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ, σε ψηφιακή μορφή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της ατελούς αντίρρησης, παραθέτοντας τους λόγους της ατέλειας και επιπλέον σε ψηφιακή μορφή το πολύγωνο/γεωτεμάχιο της έκτασης, της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ορίζεται στην απόφαση σύστασης του ΣΥΑΔΧ, προκειμένου η υποβολή της αντίρρησης αυτής, μέσω του δικτυακού τόπου, να πραγματοποιηθεί, κατ΄ εξαίρεση, από το προσωπικό του ΣΥΑΔΧ.
  3. Τέλος, συνημμένα αποστέλλεται υπόδειγμα Απόφασης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη για διευκόλυνσή σας.
  Μπορείτε να κατεβάσετε την εγκύκλιο από εδώ
  Δείτε την παρουσίαση της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων από το ΤΕΕ:
  Επίσης σχετική ενημέρωση από το ΤΕΕ αναφέρει:
  Λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Διαδικτυακές Ενημερωτικές Παρουσιάσεις της ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου -μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί περίπου 2300 αιτήσεις- στην πρώτη παρουσίαση θα συμμετέχουν 300 άτομα, συγκεκριμένα όσοι υπέβαλαν την αίτηση μέχρι 12/01/2021, ώρα 12:23 π.μ. Στους συμμετέχοντες θα αποσταλεί σχετικό ενημερωτικό e-mail. Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ταυτόχρονα διαδικτυακά, ενώ, μετά την ολοκλήρωσή της, θα είναι διαθέσιμη ελεύθερα για όλους από τα μέσα του ΤΕΕ. Η παρουσίαση θα επαναληφθεί, προκειμένου, σταδιακά, να συμμετέχουν όλοι όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον μέχρι το βράδυ της 13ης/01/2021. Ο προγραμματισμός των επαναληπτικών παρουσιάσεων θα υλοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες. Οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται άμεσα, μέσω σχετικού e-mail.
  Περί τα 10,6 εκατομμύρια ευρώ θα κληθούν για πρώτη φορά φέτος να πληρώσουν οι δήμοι της Αττικής ως περιβαλλοντικό τέλος για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους. Το παράδοξο είναι ότι οι «ευκατάστατοι» δήμοι της Βόρειας και Νότιας Αττικής θα κληθούν να πληρώσουν λιγότερα από τους δήμους της Δυτικής Αττικής, που επιβαρύνονται από τη λειτουργία της χωματερής, επειδή έκαναν βήματα για την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων τους. Από την άλλη πλευρά, οι ευθέως επιβαρυνόμενοι δήμοι θα λάβουν ως ανταποδοτικά τέλη το 42,9% του ετήσιου προϋπολογισμού του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Αττικής (ΕΔΣΝΑ). 
  Πριν από λίγες ημέρες, ο ΕΔΣΝΑ ενέκρινε τον κανονισμό τιμολόγησης των 66 δήμων της Αττικής για το 2021 με βάση τις επιδόσεις τους στη διαχείριση απορριμμάτων το 2019. Οπως προκύπτει από την απόφαση:
  • Το 2019 παρήχθησαν συνολικά 1,89 εκατ. τόνοι απορριμμάτων σε όλη την Αττική.
  • Οι δέκα δήμοι στους οποίους παρήχθησαν το 2019 οι μεγαλύτερες ποσότητες είναι οι δήμοι Αθηναίων (330.084 τόνοι), Πειραιά (78.242 τόνοι), Περιστερίου (67.281 τόνοι), Κηφισιάς (57.075 τόνοι), Γλυφάδας (49.937 τόνοι), Αχαρνών (49.295 τόνοι), Νίκαιας – Ρέντη (48.152 τόνοι), Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (43.369 τόνοι), Καλλιθέας (42.928 τόνοι) και Αμαρουσίου (41.825 τόνοι).
  • Η εικόνα μεταβάλλεται ελαφρώς ως προς τις ποσότητες που συλλέχθηκαν μέσω των μπλε κάδων και προς ανακύκλωση. Πρώτος είναι ο Δήμος Αθηναίων (8.189 τόνοι) και ακολουθούν οι Δήμοι Πειραιά (4.774 τόνοι), Γλυφάδας (2.890 τόνοι), Κηφισιάς (2.877 τόνοι), Χαλανδρίου (2.369 τόνοι), Αμαρουσίου (2.364 τόνοι), Παλαιού Φαλήρου (2.141 τόνοι), Καισαριανής (1.970 τόνοι), Αγίας Παρασκευής (1.939 τόνοι) και Αιγάλεω (1.744 τόνοι). 
  • Αξιοσημείωτο όμως είναι πόσα κοινά σκουπίδια εξακολουθούν να πετιούνται στους μπλε κάδους (και κατόπιν οδηγούνται στον ΧΥΤΑ). Στον Δήμο Αθηναίων, για παράδειγμα, οι ποσότητες αυτές (που ξεχωρίζονται στα κέντρα διαλογής) είναι 12.574 τόνοι, δηλαδή περίπου 4.000 τόνοι περισσότεροι από όσα ήταν τα ανακυκλώσιμα υλικά! Στον Δήμο Αμαρουσίου ήταν 3.224 τόνοι (έναντι 2.634 τόνων ανακυκλώσιμων), στον Δήμο Κηφισιάς 3.527 τόνοι (έναντι 2.877 τόνων), στον Δήμο Αγίου Δημητρίου 2.314 τόνοι (έναντι 1.939 τόνων). Λίγοι δήμοι κατάφεραν το αντίθετο: λ.χ. ο Δήμος Ελευσίνας (μέσα στον μπλε κάδο 972 τόνοι σκουπιδιών έναντι 1.030 τόνων ανακυκλώσιμων), ωστόσο κανείς δεν είχε θεαματική διαφορά υπέρ των ανακυκλώσιμων.
  • Τα περισσότερα βιοαπόβλητα (κλαδέματα και καφέ κάδος) συνέλεξαν οι δήμοι Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (8.237 τόνοι), Γλυφάδας (4.068 τόνοι), Φιλοθέης – Ψυχικού (2.737 τόνοι), Αθηναίων (2.725 τόνοι), Χαλανδρίου (2.681 τόνοι), Διονύσου (2.596 τόνοι).
  Φέτος θα χρεωθεί για πρώτη φορά στους δήμους το περιβαλλοντικό τέλος (10 ευρώ/τόνο), το οποίο μειώνεται βάσει των επιδόσεων των δήμων. 
  Σύμφωνα με τον ΕΔΣΝΑ, τη μεγαλύτερη έκπτωση (25%) πέτυχαν οι δήμοι Κρωπίας και Κυθήρων και ακολουθούν οι δήμοι Βριλησσίων και Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Ραφήνας – Πικερμίου (20%), Διονύσου, Φιλοθέης – Ψυχικού (10%). 
  Ετσι, το 2021 τη χαμηλότερη τιμή για την ταφή απορριμμάτων θα πληρώσουν οι δήμοι Βριλησσίων (36,19 ευρώ/τόνο), Ραφήνας – Πικερμίου (41,82 ευρώ/τόνο), Κρωπίας (42,21 ευρώ/τόνο), Κυθήρων (44,96 ευρώ τόνο), Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (46,52 ευρώ/τόνο). 
  Αντίθετα, ακριβότερα λόγω των κακών επιδόσεών τους θα πληρώσουν οι δήμοι Περάματος (62,48 ευρώ/τόνο), Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Νίκαιας – Ρέντη (62,13 ευρώ/τόνο), Κορυδαλλού (61,48 ευρώ/τόνο), Σαλαμίνας (61,01 ευρώ/τόνο) και Καλλιθέας (60,07 ευρώ/τόνο). 
  Σε πραγματικά ποσά (βάσει παραγόμενων ποσοτήτων και επιδόσεων), τα περισσότερα το 2021 θα πληρώσουν οι δήμοι Αθηναίων (19,1 εκατ. ευρώ) και Πειραιά (4,2 εκατ. ευρώ), ενώ τα λιγότερα ο Δήμος Κυθήρων (μόλις 1.861 ευρώ!) και το Αγκίστρι (43.208 ευρώ).
  Περίπου 430 εκατομμύρια στρέμματα δασών, δηλαδή η έκταση μιας χώρας όπως το Ιράκ, χάθηκαν στα 24 κύρια «μέτωπα» της αποψίλωσης των δασών στον κόσμο στο διάστημα από το 2004 έως το 2017, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF) που δόθηκε  στη δημοσιότητα.
  Η εμπορική γεωργία, η οποία αποψιλώνει για τις καλλιέργειες και την εκτροφή ζώων, είναι η κύρια αιτία αυτής της καταστροφής των δασών, ιδιαίτερα στη Νότια Αμερική, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση. Τα ορυχεία, αλλά και οι υποδομές, ιδιαίτερα οι οδικές, η δασική βιομηχανία και οι καλλιέργειες για προϊόντα διατροφής, κυρίως στην Αφρική, αναφέρονται επίσης ως σημαντικοί παράγοντες.
  Απ’ αυτά τα 24 «θερμά σημεία» της παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών, τα 9 βρίσκονται στη Λατινική Αμερική, 8 στην Αφρική και 7 στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού. Σ’ αυτά συγκεντρώνεται πάνω από το μισό (52%) της παγκόσμιας καταστροφής των τροπικών δασών, σύμφωνα με τη μκο.
  Οι ζώνες που έχουν πληγεί περισσότερο είναι η βραζιλιάνικη Αμαζονία και η περιοχή της Σεράντο στην Βραζιλία, η Αμαζονία της Βολιβίας, η Παραγουάη, η Αργεντινή, η Μαδαγασκάρη και τα νησιά Σουμάτρα και Βόρνεο στην Ινδονησία και τη Μαλαισία.
  Η βραζιλιάνικη περιφέρεια της Σεράντο, για παράδειγμα, πλήττεται κυρίως από την ανάπτυξη της γεωργίας και έχει χάσει 30 εκατομμύρια στρέμματα δάσους στο διάστημα από το 2004 έως το 2017, ενώ από το έτος 2000 έχει εξαφανισθεί άνω του 30% της συνολικής δασικής επιφάνειας.
  Εξάλλου, σχεδόν το μισό (45%) των δασών, που έχουν απομείνει σ’ αυτές τις 24 ζώνες, έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν κατατεμαχιστεί, πράγμα που τα καθιστά περισσότερο ευάλωτα, ιδιαίτερα στις πυρκαγιές, οι οποίες ενισχύονται και πολλαπλασιάζονται τις τελευταίες δεκαετίες.
  Η κατάσταση αυτή θέτει σε κίνδυνο τα ευάλωτα οικοσυστήματα που φιλοξενούν τα δάση και συνεπώς τις κατοικίες πολυάριθμων ειδών. Επίσης ευνοεί τις επαφές ανάμεσα σε άγρια είδη και ανθρώπους και κατά συνέπεια το πέρασμα στον άνθρωπο ασθενειών ζωικής προέλευσης (ζωονόσων), όπως φάνηκε με την πανδημία της Covid-19.
  Τα δάση είναι επίσης πολύ σημαντικές αποθήκες άνθρακα, καθώς επιτρέπουν να απορροφάται σημαντική ποσότητα των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και εκλύονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.
  Στην έκθεση καλούνται τα κράτη και ο οικονομικός τομέας να δώσουν μάχη κατά της αποψίλωσης των δασών, ιδιαίτερα μέσω της εγγύησης των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών. Καλούνται επίσης οι πληθυσμοί να αποφεύγουν τα προϊόντα που ευνοούν το φαινόμενο αυτό, κυρίως τροποποιώντας τη δίαιτά τους προς λιγότερες ζωικές πρωτεΐνες.
  «Η κακή διαχείριση των παγκόσμιων δασών ευνοεί τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αφανίζει τη βιοποικιλότητα, καταστρέφει ζωτικής σημασίας οικοσυστήματα και πλήττει την επιβίωση και την ευημερία τοπικών κοινοτήτων και κοινωνιών γενικότερα», προειδοποιεί ο Μάρκο Λαμπερτίνι, γενικός διευθυντής του WWF.
  Η επικεφαλής του γαλλικού κλάδου της μκο Βερονίκ Αντριέ υπογράμμισε από την πλευρά της «τη σημασία να προστατευθεί η φύση και ιδιαίτερα να διαφυλαχθουν τα δάση μας, κυρίως για να προλάβουμε τις επόμενες πανδημίες. (…) Χωρίς ζωντανά δάση, δεν θα έχουμε υγιή πλανήτη και υγιείς ανθρώπους».
  Τον περασμένο Σεπτέμβριο, έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ, ο οποίος επιβλέπει τον τομέα, προειδοποιούσε ότι τα δάση είχαν χάσει «σχεδόν 1 δισεκατομμύριο στρέμματα» μέσα σε δύο δεκαετίες στον πλανήτη, πέφτοντας στο 31,2% (41 δισεκ. στρέμματα) της γήινης επιφάνειας το 2020, από 31,5% που ήταν το 2010 και 31,9% το 2000.
   
  Μια από τις πιο σημαντικές και εμβληματικές δράσεις των πόρων της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ στη χώρα μας, μέσα από το ΕΣΠΑ, είναι η αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών υγείας. Μάλιστα η στήριξη της Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ είναι σταθερή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε όλα τα ΕΣΠΑ και τα προηγούμενο ΚΠΣ και αποτελεί την καρδιά των επενδύσεων στον χώρο της υγείας.
  Άλλωστε το πόσο χρήσιμη έχει γίνει αυτή η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ στο ΕΣΥ φάνηκε ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία, όπου οι κοινοτικοί πόροι έχουν συμβάλει στον εξοπλισμό τόσο των μονάδων ΜΕΘ των νοσοκομείων όσο και σε επίπεδο καθημερινών προμηθειών και εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, όπως για παράδειγμα σε όλες τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ.
  Όμως η ΕΕ συμβάλλει αποφασιστικά και στις σταθερές υποδομές του ΕΣΥ, με επενδύσεις μακροπρόθεσμης απόδοσης στον χώρο της υγείας. Και μια από τις πιο σημαντικές δράσεις που ολοκληρώνεται αυτήν την περίοδο είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων του ΕΣΥ.
  Η δράση αυτή υλοποιείται κυρίως μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), το οποίο στις βασικές προτεραιότητές του έχει την ενεργειακή εξοικονόμηση και ειδικά στα δημόσια κτίρια. Από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες δράσεις του είναι αυτή για τα νοσοκομεία, καθώς και στο προηγούμενο ΕΣΠΑ αντίστοιχα αναβαθμίστηκαν πολλά νοσοκομεία, κυρίως της Ελληνικής Περιφέρειας. Το 2020, λοιπόν έκλεισε με ορισμένα καλά νέα για τις επενδύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης στον χώρο της υγείας, καθώς προχώρησαν οι διαδικασίες για τουλάχιστον 58 τέτοια έργα. Πιο συγκεκριμένα, από το 2018, που ξεκίνησε η διαδικασία μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη του 2020:
  Έχουν υποβληθεί 61 προτάσεις χρηματοδότησης από νοσοκομεία όλης της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 235 εκατ. ευρώ περίπου  Έχουν αξιολογηθεί θετικά και ενταχθεί στο πρόγραμμα 48 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 177 εκατ. ευρώ περίπου Το ότι φτάσαμε ως εδώ, με βάση τις δύσκαμπτες διαδικασίες του ΕΣΠΑ στις δημόσιες επενδύσεις (που έχουμε ξαναναφέρει σε ρεπορτάζ μας ότι δημιουργεί καθυστερήσεις) αποτελεί κάτι σαν θρίαμβο των αρμόδιων και εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς χρειάστηκε να ξεπεραστούν σημαντικά προβλήματα, να καμφθούν αντιστάσεις και ανελαστικές διαδικασίες αλλά και να ωριμάσουν μελέτες και έργα επί της ουσίας.
  Πως φτάσαμε ως εδώ;
  Η ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ διέγνωσε έγκαιρα, με βάση και την εμπειρία από αντίστοιχα, πιλοτικά τις περισσότερες φορές, έργα στο παρελθόν, όπως αναφέρουν στην euractiv.gr και στο economix.gr πηγές με πολύ καλή γνώση της διαχείρισης του ΕΣΠΑ, την επιτακτική ανάγκη βελτίωσης του ενεργειακού αποτυπώματος των ευαίσθητων κτιριακών υποδομών της υγείας, αλλά και τις τεράστιες ανάγκες για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα ιδιαίτερα ενεργοβόρο κτιριακό απόθεμα όπως αυτό των νοσοκομειακών κτιριακών υποδομών.
  Έτσι ο Τομέας Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ, τον Μάιο 2018 εξέδωσε την πρόσκληση προς δημόσιους φορείς για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης με τίτλο  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ ‘Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» . Η πρόσκληση αυτή αντλεί πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (από τον άξονα προτεραιότητας 10 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) , έχει ισχύ μέχρι 15/02/2021, π/υ 62.933.924.
  Η συγκεκριμένη πρόσκληση απευθύνεται σε πολιτικά και στρατιωτικά νοσοκομεία του ΕΣΥ δυναμικότητας 400 κλινών και άνω για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Αττική και Νοτιο Αιγαίο) και 200 κλινών και άνω για όλη την υπόλοιπη χώρα. 
  Μα πως όμως, από προϋπολογισμό 63 σχεδόν εκατομμυρίων φθάνουμε συνολικά σε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ; 
  Εδώ έγινε μια μεγάλη προσπάθεια. Και το πρώτο της σημείο ήταν ότι ήδη από τον Οκτώβριο του 2020 έχει εγκριθεί η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020. Είναι η λεγόμενη υπερδέσμευση που χρησιμοποιείται όταν ένα πρόγραμμα είναι επιτυχημένο και γνωρίζεις ότι θα απορροφηθούν οι πόροι, οπότε οι υπηρεσίες επιτρέπουν να προχωρήσεις πολύ παραπέρα από τον αρχικό προϋπολογισμό, διότι γνωρίζεις ότι κάποια άλλα έργα δεν θα ολοκληρωθούν εγκαίρως και θα κάνεις εντέλει ανακατανομή πόρων. Ειδικότερα για τον Άξονα προτεραιότητας 10 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (αυτόν για τα νοσοκομεία…) το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό εντάξεων επί της συνολικής χρηματοδότησης ανέρχεται σε 276,08% επί της συνολικής χρηματοδότησης του άξονα, γεγονός που καθιστά δυνατή την ένταξη όλων των υποβληθεισών μέχρι σήμερα προτάσεων.
  Παράλληλα, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – και ειδικά η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής που διαχειρίζεται τους πόρους της πολιτικής Συνοχής της ΕΕ – έχουν δείξει μετά το ξέσπασμα της πανδημίας εξαιρετικά μεγάλη ευελιξία και, σύμφωνα με τις οδηγίες των Επιτρόπων, δίνουν την ευχέρεια στα κράτη μέλη να ανακατανείμουν πόρους εκεί που «πονούν» τα συστήματα υγείας όλων των χωρών της ΕΕ.
  Βέβαια δεν είναι μόνο οι πόροι του ΥΜΕΠΕΡΑΑ που ενισχύουν τα νοσοκομεία και τις υποδομές σε αυτά, αφού παράλληλα εξελίσσονται έργα αναβάθμισης, ανακαίνισης και εξοπλισμού σε πολλά νοσοκομεία της χώρας από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, γεγονός που ανεβάζει τους πόρους σε μεγάλο ύψος και ειδικά για τα θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης φτάνουμε να ξεπερνούμε τα 300 εκατ. σε τρέχοντα έργα.
  Ποια νοσοκομεία αναβαθμίζονται ενεργειακά σε όλη τη χώρα
  Η euractiv.gr και το economix.gr αποκαλύπτουν τη συνολική λίστα των εγκεκριμένων και υπό έγκριση επενδύσεων ενεργειακής εξοικονόμησης στα νοσοκομεία όλης της χώρας από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπου θα δείτε μεγάλα και γνωστά νοσοκομεία και το σύνολο των πόρων που αφιερώνονται σε καθένα από αυτά:
  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Α ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Ενταγμένη 05/06/2019 4.450.000,00 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ενταγμένη 05/06/2019 4.436.904,00 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του ΓΝΑ ΚΑΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Ενταγμένη 05/06/2019 4.215.842,02 Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας του ΓΝΑ Λαϊκό ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΙΚΟ Ενταγμένη 05/06/2019 4.203.652,25 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑΑΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ενταγμένη 05/06/2019 4.000.000,00 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΑ Αλεξάνδρα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ενταγμένη 05/06/2019 3.942.322,92 Παθητική και ενεργητική ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στο ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ενταγμένη 05/06/2019 3.850.000,00 Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του ΓΝΑ Γ Γεννηματάς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ενταγμένη 05/06/2019 3.730.877,35 Ενεργειακή Αναβάθμιση Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ‘Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ’ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ενταγμένη 05/06/2019 3.571.400,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ενταγμένη 05/06/2019 2.460.439,56 Ενεργειακή Αναβάθμιση του ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών Πολυκλινική ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Ενταγμένη 05/06/2019 2.429.495,90 Ενεργειακή Αναβάθμιση Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Ενταγμένη 05/06/2019 1.956.720,00 Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ Ενταγμένη 05/06/2019 1.481.183,05 Ενεργειακή αναβάθμιση ΨΝΑ Δαφνί ΨΝΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενταγμένη 05/06/2019 919.353,88 Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΑ Ιπποκράτειο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Ενταγμένη 03/07/2019 3.678.161,83 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣHΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ενταγμένη 12/09/2019 4.440.490,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΖΝΧ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ Ενταγμένη 12/09/2019 4.420.372,32 Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του κτηρίου ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ Ενταγμένη 16/10/2019 677.353,47 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο Αμαλία Φλέμινγκ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ενταγμένη 08/11/2019 4.411.302,28 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών Ο Άγιος Σάββας ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ενταγμένη 08/11/2019 3.948.163,10 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ Ενταγμένη 12/11/2019 4.444.756,00 Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά Τζάνειο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Ενταγμένη 16/04/2020 1.906.381,17 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ενταγμένη 02/07/2020 5.446.200,00 Ενεργειακή Αναβάθμιση Παραγωγή Ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ‘Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλειο’ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ Ενταγμένη 02/07/2020 5.435.713,34 Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ‘Η ΣΩΤΗΡΙΑ Ενταγμένη 02/07/2020 4.255.432,98 Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά ΜΕΤΑΞΑ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Ενταγμένη 14/07/2020 3.829.360,60 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ενταγμένη 14/07/2020 2.781.683,73 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Η Αγία Σοφία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Ενταγμένη 23/07/2020 4.438.429,85 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ενταγμένη 23/07/2020 3.066.869,22 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Ο Άγιος Ανδρέας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ‘Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ’ Ενταγμένη 29/07/2020 2.634.919,02 Ενεργειακή αναβάθμιση του ΓΝ Νίκαιας Άγιος Παντελεήμων ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Γ Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ Ενταγμένη 24/09/2020 3.125.158,36 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΓΝΑ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ Ενταγμένη 21/10/2020 2.428.779,33 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο Πατησίων ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Ενταγμένη 16/11/2020 3.518.885,04 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ Ενταγμένη 30/11/2020 3.397.126,07 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΓΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ενταγμένη 03/12/2020 3.952.844,57 Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ενταγμένη 04/12/2020 4.434.744,06 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων Κτίρια Β’ Γ’ του ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ενταγμένη 04/12/2020 2.844.081,70 Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοικονόμηση Ενέργειας με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΟΥ Ενταγμένη 14/12/2020 5.387.800,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤ4 ΚΤ5α ΚΤ5β ΚΤ5δ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ενταγμένη 14/12/2020 4.016.820,84 Ενεργειακή αναβάθμιση Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ Ενταγμένη 14/12/2020 3.240.857,80 Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταγμένη 17/12/2020 4.914.600,28 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 251 ΓΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Ενταγμένη 21/12/2020 4.999.928,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 401 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 401 ΓΣΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Ενταγμένη 21/12/2020 4.999.818,35 Ενεργειακή αναβάθμιση της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ενταγμένη 28/12/2020 3.999.369,29 Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΚοργιαλένειοΜπενάκειο ΕΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ Ενταγμένη 28/12/2020 3.929.278,50 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ενταγμένη 29/12/2020 5.450.000,00 Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ενταγμένη 29/12/2020 4.450.000,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ 417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 417 ΝΙΜΤΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Ενταγμένη 29/12/2020 2.459.978,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Αξιολογημένη   5.128.180,26 Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στο AΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ Αξιολογημένη   4.005.944,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑΑΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ Αξιολογημένη   3.740.225,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ Υποβληθείσα   4.450.000,00 Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Υποβληθείσα   4.449.999,50 Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων Εξοικονόμησης ενέργειας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Υποβληθείσα   4.445.723,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Υποβληθείσα   4.442.000,00 Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Λέρου Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ Υποβληθείσα   4.106.541,86 Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη Αγλαΐας Κυριακού ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Υποβληθείσα   4.103.401,00 Ενεργειακή Αναβάθμιση ΓΝ Κατερίνης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Υποβληθείσα   3.399.431,00 Από τον πίνακα προκύπτει ότι έργα περίπου 177 εκατ. ευρώ έχουν ήδη ενταχθεί, ακόμη 3 έργα σχεδόν 13 εκατ. ευρώ έχουν αξιολογηθεί και αναμένεται η ένταξή τους τις επόμενες ημέρες, ενώ με τις διαδικασίες που αναφέραμε αναμένεται να ενταχθούν και τα υπόλοιπα 7 έργα προϋπολογισμού ακόμη 42 εκατ. ευρώ περίπου.
  Αξίζει να προσθέσουμε ότι η λίστα δεν τελειώνει εδώ, καθώς το ΥΜΕΠΕΡΑΑ εξέδωσε τον Οκτώβριο 2020 και δεύτερη πρόσκληση ενεργειακής αναβάθμισης για νοσοκομεία μικρότερης δυναμικότητας (κάτω των 100 κλινών) των περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου με προϋπολογισμό 2.000.000 και ισχύ έως 20/3/21, οπότε αναμένοται μέσα στο έτος και άλλες εντάξεις. Στην δεύτερη πρόσκληση, σύμφωνα με πληροφορίες της euractiv.gr, έχει κάνει προς το παρόν αίτηση το ΩΝΑΣΕΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, με πρόταση περίπου ενός εκατ. ευρώ.
  Τί αναβαθμίζεται σε κάθε νοσοκομείο;
  Mέσω του ΥΜΕΠΕΡΑΑ κάθε νοσοκομείο υποβάλει μία μόνο πρόταση επιλέγοντας τις επενδύσεις που ταιριάζουν στο καθένα μέσα από τις συγεκριμένες κατηγορίες παρεμβάσεων ή έναν αποδοτικό συνδυασμό τους: 
  1) Κατηγορία Ενέργειας 1: Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ). Ενδεικτικά αναφέρονται: επεμβάσεις επί του κελύφους με προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα, εγκατάσταση συστημάτων μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής – επιτόπου και διαδικτυακώς των λειτουργικών στοιχείων και αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, όπως ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS), παθητικά συστήματα φυσικού και ενεργειακού τεχνητού φωτισμού κτλ.  
  2) Κατηγορία Ενέργειας 2: Επιδεικτικές δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας, (ΣΗΘΥΑ) και δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Ενδεικτικά αναφέρονται:  εγκατάσταση ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας, κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή/και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης ή χρήσης ΑΠΕ (όπως π.χ. η Γεωθερμία),   
  3) Κατηγορία Ενέργειας 3: Δράσεις αντικατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:  Συμπληρωματικά σε περιπτώσεις δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης νοσοκομείων, μπορεί να χρηματοδοτηθεί, πλέον όσων περιγράφονται παραπάνω, αντικατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού εφόσον αυτή οδηγεί αποδεδειγμένα σε εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 15% σε σχέση με την κατανάλωση του υφιστάμενου εξοπλισμού που αντικαθίσταται. Το επιλέξιμο κόστος του ανωτέρω εξοπλισμού δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 450.000 €. To επιτυγχανόμενο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να προκύπτει μετά από τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου στο κτίριο και ενεργειακού ελέγχου του εξοπλισμού.  
  Επιπλέον χρηματοδοτούνται μελέτες ωρίμανσης των προτεινόμενων έργων, συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο κατά την προετοιμασία των προτάσεων όσο και κατά την υλοποίηση των δράσεων καθώς και η διενέργεια των προ του έργου και μετά το έργο ενεργειακών επιθεωρήσεων και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
  Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν μέσω των έργων και των 2 παραπάνω προσκλήσεων θα πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων κατά δύο ενεργειακές βαθμίδες και υποχρεωτικά  μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτά να κατατασσονται σε κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης Β’ και άνω, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Σε περίπτωση κτιρίου που αρχικά κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία Γ’ του ισχύοντος ΚΕΝΑΚ, το πλαίσιο των παρεμβάσεων της ενεργειακής αναβάθμισης πρέπει να είναι τέτοιο έτσι ώστε η ενεργειακή απόδοση των προτεινόμενων κτιρίων να βελτιώνεται κατ’ ελάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β+.
  [Το άρθρο πρωτοδημοσιεύθηκε στην ελληνική EurActiv στο πλαίσιο της δράσης «Η Πολιτική Συνοχής δίπλα μας» και αναδημοσιεύεται στο economix.gr στο πλαίσιο της συνεργασίας περιεχομένου των δύο ΜΜΕ]
  Ο ΑΔΜΗΕ σε νέο βίντεο που δημοσίευσε πρόσφατα στο YouTube αναφέρει πως το 2020 υπήρξε η χρονιά των διασυνδέσεων σε στεριά και θάλασσα, καθώς τα έργα του συνεχίστηκαν με γοργούς ρυθμούς παρά την πανδημική κρίση.
  Όσον αφορά τις διασυνδέσεις των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα το 2020 υπήρξε μία χρονιά σταθμός καθώς ολοκληρώθηκε η Β’ και η Γ’ Φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων και προχώρησε η διασύνδεση της Εύβοιας με τη Σιάθο, καθώς στις 10 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η πόντιση του καλωδίου που συνδέει τη Σκιάθο με το Μαντούβιο-Ευβοίας.
  Το γεγονός-ορόσημο της χρονιάς για τον ΑΔΜΗΕ ήταν βέβαια η ηλέκτριση του πρώτου καλωδίου για τη “μικρή” διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου”, ξεκίνησαν οι εργασίες για τη “μεγάλη διασύνδεση” Κρήτης-Αττικής με την εκκίνηση των πρώτων εργοταξίων και την παραγωγή των καλωδίων.
  Όσον αφορά το ηπειρωτικό δίκτυο, προωθήθηκε σε μεγάλο βαθμό ο Δυτικός Διάδρομος ενώ ο Ανατολικός Διάδρομος προχωρά με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2021.
  Δείτε το σχετικό βίντεο:
  Στο πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασμού και διαβούλευσης του νέου Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2021-2027» η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ δημοσιεύει το Concept Paper του Προγράμματος, το οποίο αποτελεί το πρώτο συνοπτικό κείμενο διαβούλευσής του (στρατηγική, αρχιτεκτονική και  βασικοί στόχοι). Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) σχεδιάζεται ως  μια ολοκληρωμένη παρέμβαση του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, που θα υποστηρίξει τους παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας στη μετάβασή τους σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται από την Οικονομία της Γνώσης.
  Για την εξασφάλιση της μέγιστης αποτελεσματικότητας του νέου σχεδιασμού είναι απαραίτητη η ευρύτερη δυνατή διαβούλευση. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και να το αποστείλουν συμπληρωμένο έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected] 
  Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας.

  Δείτε εδώ το Concept Paper ΕΠΑνΕΚ 2021-2027
  Δείτε εδώ το Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης για το ΕΠANEK 2021-2027
  Υποστηρικτικό Υλικό για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 
  2η Εγκύκλιος για τον σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2021-2017
  1η Εγκύκλιος για το σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027
  Μάθετε περισσότερα για την Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027
  Ψυχρή εισβολή με ιδιαίτερα χαμηλές κατά τόπους θερμοκρασίες ξεκινά από το βράδυ της Τετάρτης 13/1, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
  Η ψυχρή αυτή εισβολή που θα συνοδευτεί από χιονοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας θα προκαλέσει την κακοκαιρία «Λέανδρος» από την Πέμπτη 14/1 έως τη Δευτέρα 18/1.
  Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η κίνηση των αερίων μαζών σε ύψος 1500 μέτρων πάνω από το έδαφος, ύψος το οποίο χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των μεταβολών της θερμοκρασίας στην κατώτερη ατμόσφαιρα.  
  Όπως προκύπτει, ιδιαίτερα ψυχρές αέριες μάζες (παρουσιάζονται με μπλε σκίαση) θα επικρατήσουν στη χώρα, τουλάχιστον έως τη Δευτέρα 18/1.
  Οι θερμοκρασίες κοντά στην επιφάνεια θα πέσουν σε αρνητικές τιμές ακόμη και στα πεδινά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας με μεγαλύτερο υψόμετρο θα σημειωθεί ολικός παγετός από το Σάββατο 16/1 έως τη Δευτέρα 18/1. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται ενδεικτικά η μέγιστη θερμοκρασία που αναμένεται από την Τετάρτη 13/1 έως τη Δευτέρα 18/1.

  Χιονοπτώσεις αναμένονται από τον «Λέανδρο» ακόμη και σε πεδινές περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας αλλά και στα ορεινά και ημιορεινά της λοιπής ηπειρωτικής χώρας από το βράδυ της Πέμπτης 14/1. Παρά το γεγονός ότι μεταξύ των διαστημάτων χιονόπτωσης θα υπάρχουν διαστήματα βελτίωσης του καιρού, το ισχυρό ψύχος, ιδιαίτερα τις νύχτες, θα δημιουργήσει προβλήματα. Λεπτομέρειες για την εξέλιξη των φαινομένων θα δοθούν σε επόμενες ανακοινώσεις μας.
  Πηγή: meteo.gr - https://www.meteo.gr/article_view.cfm?entryID=1596
   
   
   
   
   
  Πηγή: meteo.gr - https://www.meteo.gr/article_view.cfm?entryID=1596
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.