Jump to content
 • Novatron
 • Σημαντική μείωση των εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτημάτων παρά την αύξηση των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης προκύπτει από τα στοιχεία των εκθέσεων του υπουργείου Εργασίας για τον Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.
  Το υπουργείο Εργασίας και η ηγεσία του e-ΕΦΚΑ σχεδιάζουν έως το τέλος Ιουλίου να εντάξουν στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΤΛΑΣ», τις συντάξεις  γήρατος των μισθωτών (δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων) και των μηχανικών (πρ. ΤΣΜΕΔΕ), ώστε να εκδίδονται ψηφιακά και χωρίς καθυστερήσεις.
  Σύμφωνα με πληροφορίες, έως το τέλος του έτους θα ενταχθούν στο σύστημα οι συντάξεις των ελεύθερων επαγγελματιών και των υπόλοιπων Ταμείων.  Η υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης στην ηλεκτρονική υπηρεσία ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» στοχεύει στην κατάργηση κάθε χειρόγραφης αίτησης και την απονομή συντάξεων μέσα σε λίγες ημέρες, λύνοντας έτσι ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει τους συνταξιούχους.
  «Γκάζι» στις απονομές
  Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο του 2021 ολοκληρώθηκαν 16.066 αιτήματα συνταξιοδότησης συγκριτικά με 13.506 τον Φεβρουάριο του 2020 και 9.904 τον αντίστοιχο μήνα του 2019.
  Ακολούθως, τον Μάρτιο του 2021 ολοκληρώθηκαν 19.794 αιτήματα συνταξιοδότησης, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020 είχαν ολοκληρωθεί μόλις 8.664 αιτήματα και 10.827 τον Μάρτιο του 2019.
  Ωστόσο, οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης το δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου έφτασαν στις 26.451 σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο πέρυσι (24.420).
  Σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία του ΕΦΚΑ, για να εξοφληθούν στο σύνολό τους οι 134.288 συντάξεις εν αναμονή, απαιτείται ένα ποσό της τάξης των 511,73 εκατ. ευρώ.
  Συντάξεις Ελλήνων του εξωτερικού
  Στο μεταξύ, με τροπολογία που εντάχθηκε εκ των υστέρων στο εργασιακό νομοσχέδιο, θεσπίζεται το «Αναλογιστικό Ισοδύναμο», που αφορά στη ρύθμιση με ενιαίους κανόνες -και σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία- της δυνατότητας να μεταφέρονται συνταξιοδοτικά δικαιώματα από και προς το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα, για τους εργαζομένους στα ευρωπαϊκά όργανα ή διεθνείς οργανισμούς, που έχουν καταγράψει χρόνο ασφάλισης και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, με τις ρυθμίσεις αυτές ανοίγει ο δρόμος για την επίλυση ενός προβλήματος που έμενε ανοιχτό για πάνω από μια πενταετία και είχε οδηγήσει σε αδιέξοδο ανθρώπους οι οποίοι είχαν εργαστεί, κυρίως, σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και δεν μπορούσαν να μεταφέρουν στο Ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, βάσει των προβλέψεων της ενωσιακής νομοθεσίας.
  Σημειώνεται ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης εργαζομένων αυτής της κατηγορίας είναι περίπου 2.100 και ο χρόνος αναμονής υπερβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις τα πέντε έτη.
  Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 26 Ιουνίου βρίσκεται νομοσχέδιο του υπουργείου τουρισμού που προβλέπει την σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» με σκοπό την συντήρηση και περαιτέρω αξιοποίηση του Ναυαγίου Ζακύνθου του δεύτερου σε επισκεψιμότητα και αναγνωρισιμότητα τουριστικού προορισμού στην Ελλάδα.   Η εταιρεία «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» θα έχει διάρκεια ενενήντα εννέα χρόνια από την έναρξη ισχύος του νόμου και μετοχικό κεφάλαιο 250.000 ευρώ.   Η Εταιρεία που θα λειτουργεί ανεξάρτητα ως ΑΕ, θα μπορεί   να συνιστά φορέα υλοποίησης σχεδίου, έργου ή προγράμματος, να κινήσει τη διαδικασία Σύνταξης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, να αποδέχεται δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες από οποιαδήποτε πηγή στο όνομά της, να αγοράζει άλλα ακίνητα που βρίσκονται πλησίον της έκτασης της Υπό Αξιοποίησης Περιοχής,  να διενεργεί διαδικασίες ανάθεσης, εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργου, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών και έργων τεχνικής βοήθειας, καθώς και την υλοποίηση αυτών, σχετικών με τη διαχείριση και ανάδειξη της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής, χρηματοδοτούμενων από προγράμματα του ΕΣΠΑ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή ταμείων και προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ),  να συνάπτει συμβάσεις σύμπραξης με νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα),  να συνάπτει και να εκτελεί προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), με την προβλεπόμενη σε αυτό διαδικασία,  και να προχωρά σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αντιμετώπιση επιτακτικών ή έκτακτων αναγκών για την ασφάλεια του τουριστικού εκθέματος και της προσβασιμότητας στην περιοχή, όπως τις μελέτες και τα έργα που αφορούν    στην αναπαλαίωση, υποστήλωση, υποστήριξη, αντιοξείδωση και προστασία από τη διάβρωση της μεταλλικής κατασκευής του καραβιού, με τοποθέτηση ικριωμάτων ασφαλείας για τους επισκέπτες,    στην τοποθέτηση στη θάλασσα, κατά τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτής εξέδρας για την εξασφάλιση προστατευμένης πρόσβασης των λουόμενων και πρόσδεσης /έδρασης σκαφών και  στην υποστήριξη, αντιστήριξη και σταθεροποίηση των πρανών, των επισφαλών οριζόντιων στρωμάτων και στοιχείων της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής κατόπιν άδειας από τις αρμόδιες αρχές με απευθείας ανάθεση μελετών σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πανεπιστημιακά ιδρύματα ή άλλους φορείς του Δημοσίου και σε απευθείας ανάθεση έργου ή εργασιών σε τρίτους που έχουν αποδεδειγμένα εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία, κατά παρέκκλιση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων και δημοσίων έργων.  
  Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων άνω και κάτω των ορίων, με αξιολόγηση μελέτης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
  Οι όροι των τευχών έχουν προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν. 4782/21 (Α 36), με τις οποίες τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α 147), καθώς και στους όρους των υπό αναθεώρηση Κ.Υ.Α., που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, με τις οποίες ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα, κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  Οι υπό έκδοση, Κ.Υ.Α. υποβλήθηκαν, από τα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία, στην Αρχή για τη διατύπωση της προβλεπόμενης, στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ. υποπ. γγ του ν. 4013/2011, σύμφωνης γνώμης και μετά την έκδοση των σχετικών Γ9 & Γ10/2021 Γνωμών της Αρχής, αναμένεται η υπογραφή και η αποστολή τους, προς δημοσίευση, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΥΑ, Η ΔΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΕΚ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΥΑ.
  Μπορείτε να λάβετε ("download") τα τεύχη διακηρύξεων παρακάτω:
  Έργα (μελετοκατασκευή) ΚΑΤΩ των ορίων με βάση την τιμή Έργα (μελετοκατασκευή) ΑΝΩ των ορίων με βάση την τιμή
  Από τη στιγμή που το National Geographic ξεκίνησε να κατασκευάζει χάρτες το 1915, έχει αναγνωρίσει συνολικά 4 ωκεανούς, τον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό, τον Ινδικό και τον Αρκτικό. Το 2021 όμως, στις 8 Ιουνίου, που είναι και η Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών, αναγνώρισε έναν ακόμα ωκεανό, ως τον πέμπτο ωκεανό του κόσμου.
  Πρόκειται για τον ονομαζόμενο Νότιο Ωκεανό, που απομονώνει το κλιματικό σύστημα της Ανταρκτικής από τον υπόλοιπο πλανήτη και δημιουργεί έτσι ένα μοναδικό οικοσύστημα στο νότιο ημισφαίριο.
  Εικόνα: unsplash/
  Jeremy Ducray Ενώ, σύμφωνα με τον ορισμό του National Geographic, ο πέμπτος ωκεανός εκτείνεται από τις ακτές της Ανταρκτικής μέχρι το γεωγραφικό πλάτος των 60 μοιρών νότια, με εξαίρεση το Πέρασμα Ντρέικ και τη Θάλασσα της Σκωτίας, που βρίσκονται ανάμεσα στην Ανταρκτική και τη Νότιο Αμερική.
  “Ο Νότιος Ωκεανός έχει αναγνωριστεί εδώ και καιρό από επιστήμονες, αλλά επειδή δεν υπήρξε ποτέ συμφωνία διεθνώς, δεν το αναγνωρίσαμε επίσημα”, λέει ο γεωγράφος της Εθνικής Γεωγραφικής Εταιρείας Alex Tait.
  Σημαντικός ο ρόλος του ACC στη ρύθμιση του παγκόσμιου κλίματος
  Παράλληλα, ενώ οι άλλοι ωκεανοί του πλανήτη (Ατλαντικός, Ειρηνικός, Ινδικός και Αρκτικός Ωκεανός) ορίζονται από τις ηπείρους που τους περιβάλλον, δεν ισχύει το ίδιο και για τον Νότιο Ωκεανό.
  Το όριο των 60 μοιρών νότια που αναγνωρίζει το NG συμπίπτει χονδρικά με το Ανταρκτικό Περιπολικό Ρεύμα (ACC), ένα κυκλικό ρεύμα που περιβάλλει τη λευκή ήπειρο από τότε που αποσπάστηκε από τη Νότια Αμερική πριν από 34 εκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών.
  Αυτό επέτρεψε την απρόσκοπτη ροή του νερού γύρω από τον πυθμένα της Γης.
  Το ACC ρέει από δυτικά προς ανατολικά γύρω από την Ανταρκτική, σε μια ευρεία κυμαινόμενη ζώνη που επικεντρώνεται περίπου σε γεωγραφικό πλάτος 60 μοιρών νότια – τη γραμμή που τώρα ορίζεται ως το βόρειο όριο του Νότιου Ωκεανού. Μέσα στο ACC, τα νερά είναι πιο κρύα και ελαφρώς λιγότερο αλμυρά από τα ωκεάνια νερά στα βόρεια.
  Μάλιστα, το ACC μεταφέρει περισσότερο νερό από οποιοδήποτε άλλο θαλάσσιο ρεύμα και παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του παγκόσμιου κλίματος, καθώς συμμετέχει στη μεταφορά θερμότητας σε όλο τον πλανήτη και στέλνει στον βυθό της Ανταρκτικής οργανικές ενώσεις, αποθηκεύοντας έτσι μεγάλες ποσότητες άνθρακα.
  Διχογνωμία για τον επίσημο ορισμό
  Παράλληλα, σημειώνεται ότι παρά την κομβική σημασία αυτών των νερών, επιστήμονες και πολιτικοί δεν έχουν καταλήξει σε επίσημο ορισμό για τον Νότιο Ωκεανό.
  Ο Διεθνής Υδρογραφικός Οργανισμός αναγνώρισε την ύπαρξη του ωκεανού το 1937, απέσυρε όμως την απόφασή του το 1953 επικαλούμενος διαφωνίες για τον επίσημο ορισμό. Σε ασυμφωνία κατέληξε και ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων το 2000.
  Έτσι, λόγω της διχογνωμίας, ορισμένες χώρες προτιμούν την ονομασία Ανταρκτικός Ωκεανός, ενώ άλλες δεν δέχονται την ύπαρξη ξεχωριστού ωκεανού και θεωρούν ότι ο “Νότιος Ωκεανός” είναι απλώς τα νοτιότερα, ψυχρά τμήματα του Ειρηνικού, του Ατλαντικού και του Ινδικού Ωκεανού.
  Παράλληλα, σημειώνεται ότι το Συμβούλιο των Γεωγραφικών Ονομάτων των ΗΠΑ, χρησιμοποιεί το όνομα από το 1999. Και τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, η NOAA αναγνώρισε επίσημα τον Νότιο Ωκεανό ως ξεχωριστό.
  Ωστόσο, το National Geographic ενημερώνει τους χάρτες του και ξεκαθαρίζει ότι από εδώ και στο εξής ο Νότιος Ωκεανός “θα αντιμετωπίζεται όπως και οι παραδοσιακοί τέσσερις ωκεανοί“.
  Πηγή: nationalgeographic
  Νέα επιστημονική μελέτη που ολοκλήρωσε το πανεπιστήμιο Oxford Brookes υπό τον καθηγητή Ιάκωβο Τζανάκη, φανερώνει ότι μπορεί να επιτευχθεί άνοδος 15% στην απόδοση των θαλάσσιων ανεμογεννητριών κοντά στις ακτές και σε βαθιά νερά εφόσον αντικατασταθεί η τεχνολογία των οριζοντίων ανεμογεννητριών (HAWT) με αυτή των κάθετων (VAWT).
  Σημειώνεται ότι οι ανεμογεννήτριες τύπου HAWT παράγουν ενέργεια με το κλασικό σχέδιο των τριών πτερυγίων, ενώ οι VAWT χρησιμοποιούν ένα κυλινδρικό σχήμα με περιστροφή γύρω από ένα κεντρικό άξονα.
  Όπως τονίζεται, το βασικό ζήτημα με τα συνηθισμένα θαλάσσια αιολιικά που μπορεί να αριθμούν 60-70 ανεμογεννήτριες ανά 6τ.χμ. είναι ότι η απόδοση φθίνει γρήγορα στην πίσω πλευρά λόγω των διαταραχών από τις πρώτες σειρές. Οι κάθετες ανεμογεννήτριες το λύνουν αυτό παράγοντας λιγότερες διαταραχές και σε ορισμένες περιπτώσεις βελτιώνουν την απόδοση και των γειτονικών ανεμογεννητριών.
  Προκειμένου να φτάσουν σε αυτό το συμπέρασμα, οι ερευνητές πραγματοποίησαν 11.500 ώρες προσομοιώσεων και ανέλυσαν τις επιδράσεις των ρευμάτων.
  Όσον αφορά τις προκλήσεις που υπάρχουν για τις κάθετες ανεμογεννήτριες, περιλαμβάνουν την απουσία ενός καθιερωμένου μοντέλου, ζητήματα με το φρενάρισμα και την έλλειψη κατάλληλης αεροτομής
  Πηγή: https://www-forbes-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.forbes.com/sites/arielcohen/2021/05/20/are-vertical-turbines-the-future-of-offshore-wind-power/amp/?fbclid=IwAR1OgIqVa3cMLvYOPzjY7cqRGoJpxQtI3gObbBwsEIp7it6Tei698K1RKpw
  Η Ελλάδα έχει θέσει την πράσινη μετάβαση στο επίκεντρο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στο προσεχές διάστημα θα παρουσιάσει και τον πρώτο εθνικό κλιματικό νόμο, επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας μιλώντας στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Λουξεμβούργο.
  Όπως υπογράμμισε ο υπουργός, η Ελλάδα υποστηρίζει έμπρακτα τον νέο στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση κατά τουλάχιστον 55% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, ενώ υπενθύμισε ότι έχει ήδη θέσει στο ισχύον Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα τον στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 56% έως το 2030 σε σχέση με το 2005.
  Στα κύρια θέματα της ατζέντας της Συνόδου περιλαμβάνονταν η αναθεώρηση του Κανονισμού για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα στον τομέα της ενέργειας, η ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο, ο νέος στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση κατά τουλάχιστον 55% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, καθώς και η αποδοχή του σχεδίου συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με το «Κύμα Ανακαινίσεων».
  Αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού 347/2013 για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα στον τομέα της ενέργειας η οποία κατέληξε σε συμφωνία των κρατών μελών επί της πρότασης γενικής προσέγγισης της Πορτογαλικής Προεδρίας, ο κ. Σκρέκας σημείωσε πως η πρόταση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες και τα σημεία εκκίνησης των κρατών – μελών, ώστε να μη μείνει κανείς πίσω στην επίτευξη του στόχου μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης έως το 2050. «Είναι θετικό ότι περιλαμβάνεται η αναπροσαρμογή του δικτύου για την ανάμειξή του με φυσικό αέριο και υδρογόνο, για μια αυστηρά προσδιορισμένη μεταβατική περίοδο», ανέφερε ο υπουργός, ενώ τόνισε την ανάγκη να υπάρξουν προβλέψεις για την ένταξη σχετικών έργων στον Κατάλογο PCI.
  Επιπρόσθετα, ο κ. Σκρέκας υποστήριξε την αναγκαιότητα συμπερίληψης των Έργων Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (PMI) με τρίτες χώρες και σημείωσε, επίσης, πως η τροποποίηση του κανονισμού θα δώσει τη δυνατότητα στην Κύπρο και τη Μάλτα να ολοκληρώσουν τα απαραίτητα έργα ώστε να συνδεθούν με το διευρωπαϊκό δίκτυο, ενώ τα εν λόγω έργα θα απολαμβάνουν όλα τα σχετικά δικαιώματα εκ του Κανονισμού, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα για πρόσβαση στο μέλλον σε νέες αγορές ενέργειας, όπως το υδρογόνο.
  Αναφορικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο, ο υπουργός σημείωσε πως «η ανάπτυξη ενός δυναμικού πλαισίου για τη μελλοντική αγορά υδρογόνου, σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο» και υποστήριξε πως «είναι σημαντικό να αποφευχθεί η υπερβολική ρύθμιση της αγοράς».
  Ο κ. Σκρέκας ανέφερε ότι «ένα ρεαλιστικό ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να αναγνωρίζει έναν σημαντικό βαθμό ευελιξίας στα κράτη – μέλη, προσφέροντας παράλληλα επιπρόσθετα κίνητρα για την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών με στόχο την ανάπτυξη εφοδιαστικών αλυσίδων μεγάλης προστιθέμενη αξίας». Ο κ. Σκρέκας εκτίμησε πως η αναπροσαρμογή των δικτύων θα είναι αναπόφευκτα η βασική επιλογή κατά την πρώτη δεκαετία της ευρωπαϊκής οικονομίας του υδρογόνου, ιδίως για τις χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία σταδιακής απολιγνιτοποίησης της ηλεκτροπαραγωγής τους, όπως η Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός επισήμανε ότι «το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα αναπτυχθεί έχει πολλά να δανειστεί από το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
  Οι Υπουργοί Ενέργειας αναγνώρισαν τον σημαντικό ρόλο της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων στην επίτευξη του στόχου μείωσης εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου, οι Υπουργοί υιοθέτησαν το σχέδιο Συμπερασμάτων του Συμβουλίου για το «Κύμα Ανακαινίσεων», υπογραμμίζοντας τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα έχει τόσο σε περιβαλλοντικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Τέλος, οι Υπουργοί Ενέργειας ενημερώθηκαν για τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των εξωτερικών ενεργειακών σχέσεων της Ένωσης καθώς και για το πρόγραμμα εργασιών της Σλοβενικής Προεδρίας.
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, επειδή δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για τα αστικά λύματα.
  Η Επιτροπή έστειλε στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή, καλώντας την να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι οικισμοί (πόλεις, κωμοπόλεις, περιοχές κατοικίας), συλλέγουν και επεξεργάζονται σωστά τα λύματά τους, εξαλείφοντας ή μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο όλες τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις τους.
  Το 2011 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, επειδή δεν εκπλήρωνε την υποχρέωσή της να διασφαλίζει ότι οι οικισμοί (πόλεις, κωμοπόλεις, περιοχές κατοικίας) συλλέγουν και επεξεργάζονται σωστά τα λύματά τους, εξαλείφοντας ή μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο όλες τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις τους. Η Επιτροπή αποστέλλει πλέον προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, επειδή δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 (υπόθεση C-320/15). Στην εν λόγω απόφαση, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα δεν εξασφάλισε την ορθή συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε πέντε οικισμούς. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παραβίαση εξακολουθεί να υφίσταται για δύο οικισμούς, της Προσοτσάνης και του Δοξάτου.
  Πρόκειται για διαδικασία επί παραβάσει βάσει του άρθρου 260, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, που σημαίνει ότι η Επιτροπή μπορεί να αναπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, αφού δώσει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να απαντήσει στην επιστολή και να λάβει τα αναγκαία μέτρα.
  Εξάλλου, η Επιτροπή κάλεσε σήμερα την Ελλάδα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων. Με επιστολή που έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης προς τις ελληνικές Αρχές, η Επιτροπή ζητεί την ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ) και την οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (οδηγία 1999/31/ΕΚ).
  Ειδικότερα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα τελευταία 10 χρόνια, ο χώρος υγειονομικής ταφής στη Μύκονο λειτουργεί πλημμελώς, όπως αποδεικνύεται από διάφορους ελέγχους τους οποίους διενήργησε ο ελληνικός φορέας επιθεώρησης. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ο χώρος υγειονομικής ταφής εξακολουθεί να ρυπαίνει το περιβάλλον και να θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Για παράδειγμα, απορροές ρυπαίνουν τα υπόγεια ύδατα, το βιοαέριο δεν συλλέγεται ούτε υποβάλλεται σε επεξεργασία, αλλά απελευθερώνεται απευθείας στην ατμόσφαιρα, ενώ απόβλητα μπορούν να εντοπιστούν εκτός του χώρου υγειονομικής ταφής.
  Η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο χώρος υγειονομικής ταφής να μπορεί να λειτουργεί κατά τρόπο που να μη θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.
  Εξάλλου, με τρεις προειδοποιητικές επιστολές, η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα και πολλά ακόμα κράτη-μέλη να μεταφέρουν πλήρως στην εθνική τους νομοθεσία τους νέους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, σχετικά με την υγειονομική ταφή των αποβλήτων και σχετικά την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας.
  Αυξημένη ζήτηση για πολυτελή τουριστικά ακίνητα στα ελληνικά νησιά καταγράφεται πλέον μετά την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών και των πολλών περιοριστικών μέτρων, με τρία νησιά να έχουν τη μερίδα του λέοντος στη ζήτηση ακινήτων.
  Μάλιστα, σύμφωνα με την Leptos Estates, οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι αγοραστές προέρχονται από την Ευρώπη, την Ασία, τη Ρωσία και τη Μ. Ανατολή και εκδηλώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εξοχικές κατοικίες σε νησιωτικές παράκτιες περιοχές.
  Από την αρχή της χρονιάς, η Leptos Estates καταγράφει ρεκόρ κρατήσεων για το συγκρότημα Aphrodite Seafront στην Κρήτη, και ακολουθούν ισχυρές πωλήσεις για το συγκρότημα Santorini Villas στη Σαντορίνη και το Paros Gardens στην Πάρο.
  Οι ενδιαφερόμενοι είναι Ασιάτες και επενδυτές από τη Μ. Ανατολή που επιθυμούν διακοπές στην Ευρώπη ενώ μεγάλο ενδιαφέρον καταγράφεται και από το Ην. Βασίλειο.
  Λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών καταγράφαμε μείωση των αναζητήσεων από το εξωτερικό, όμως τα πιο ελκυστικά νησιά παρέμειναν δημοφιλή για όσους συνέχιζαν να ενδιαφέρονται για επενδύσεις και η πρόσφατη χαλάρωση των μέτρων αύξησε και το ενδιαφέρον από συγκεκριμένα τμήματα του κόσμου, δήλωσε ο πρόεδρος της Leptos Group of Companies, κ. Παντελής Λεπτός.
  Η αύξηση του ενδιαφέροντος από τη Μ. Ανατολή συνδέεται εν μέρει με το πρόσφατο άνοιγμα της αερογέφυρας μεταξύ Ελλάδας και ΗΑΕ, από τις 18 Μαϊου. Αυτό επέτρεψε σε δυνητικούς επενδυτές να επισκεφθούν πρότζεκτ στα νησιά πριν αποφασίσουν να προβούν σε αγορά, κάτι που δεν μπορούσαν να κάνουν τους προηγούμενους μήνες της πανδημίας.
  Επιπλέον, η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο οριστικοποίησης συμφωνίας «πράσινου πάσου» με ασιατικές χώρες όπως η Κίνα, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και το Βιετνάμ.
  Άλλο ένα κίνητρο για επενδύσεις στην Ελλάδα είναι το πρόγραμμα Golden Visa, που είναι από τις πιο δημοφιλείς ευκαιρίες επενδύσεων στην ΕΕ.
  Εφαρμόζεται σε κάθε χώρο για τον οποίο υπάρχουν τα δικαιώματα έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης εντός του οποίου διενεργούνται οι προαναφερθείσες Γεωθερμικές εργασίες.
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1960/Β/14-5-2021 ο νέος Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο οποίος εκδόθηκε εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 11 του ν. 4602/2019 (Α΄ 45).
  Ο κανονισμός αφορά στους όρους και στους τρόπους διενέργειας εργασιών έρευνας, εκμετάλλευσης ή διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ορθολογική δραστηριότητα, την υγεία και την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ εφαρμόζεται σε κάθε χώρο για τον οποίο υπάρχουν τα δικαιώματα έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εντός του οποίου διενεργούνται οι προαναφερθείσες εργασίες.
  Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε κάθε χώρο για τον οποίο υπάρχουν τα δικαιώματα έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εντός του οποίου διενεργούνται οι προαναφερθείσες εργασίες.
  Να σημειωθεί ότι οι διατάξεις του Κανονισμού υπερισχύουν των γενικότερων διατάξεων που ρυθμίζουν ίδια θέματα. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ειδικότερη διάταξη στο παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα ή του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) στον βαθμό που συνάδουν με το αντικείμενο του παρόντος και δύνανται να εφαρμόζονται αναλογικά.
  Δείτε το ΦΕΚ εδώ: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8H69BYATHe5XNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQzXMt0gFv6rLRss1k06p2UBV-lOWBw1kQGdkoNMlYs0
  Κρίσιμη θα είναι η επόμενη εβδομάδα, καθώς ξεκινά η αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από την Ευρωπαϊκή Ενωση, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε προτεραιότητα.
  Η πρόσβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης προϋποθέτει την επιτυχημένη αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης που θα καταθέσει το κάθε κράτος-μέλος στην ΕΕ. Η Κομισιόν θα αναλαμβάνει να αξιολογεί το κάθε σχέδιο που κατατίθεται για να τεθεί σε λειτουργία ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
  Μέχρι τις 8 Ιουνίου είχαν κατατεθεί εθνικά πλάνα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από 23 κράτη-μέλη.
  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη χθεσινή ολομέλεια, κατέληξε ότι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι ένα εργαλείο ιστορικής σημασίας που δεν θα περιοριστεί στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας αλλά θα εξασφαλίσει και τους όρους μιας ισότιμης και σταθερής ανάπτυξης. Μάλιστα, η έγκριση των εθνικών σχεδίων πρέπει οπωσδήποτε να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο Μηχανισμός και να μην υποκύψει η Κομισιόν στις πολιτικές πιέσεις, αναφέρει το ψήφισμα.
  Ποιες οι προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη αξιολόγηση;
  Το Ευρωκοινοβούλιο επέστησε την προσοχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά το κάθε σχέδιο ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους των εξής τομέων που έχει ορίσει η ΕΕ: Πράσινη μετάβαση, ψηφιακός μετασχηματισμός, ανταγωνιστικότητα, κοινωνική συνοχή, θεσμική ετοιμότητα και αντίδραση σε κρίσεις, και βάρος στη νέα γενιά με επίκεντρο την εκπαίδευση και την απόκτηση δεξιοτήτων.
  Επίσης, οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι τουλάχιστον το 37% του πλάνου πρέπει να επικεντρώνεται στην προστασία του κλίματος, τη βιοποικιλότητα, και 20% σε δράσεις που θα αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα ασφάλειας για τη διασφάλιση των στρατηγικών συμφερόντων της ΕΕ και των ψηφιακών υποδομών.
  Τέλος, πέρα από την ανάγκη ισότιμης κατανομής της ευρωπαϊκής στήριξης σε όλα τα κράτη-μέλη, όπως ισχύει και για όλα τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα πλέον, το κάθε κράτος-μέλος πρέπει να σέβεται και να προστατεύει την αρχή του κράτους δικαίου και τις ευρωπαϊκές αξίες, συνολικά.
  Η Ελλάδα βρίσκεται σε προτεραιότητα
  Ο λόγος που η Ελλάδα θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα αξιολογηθούν είναι πολύ απλός: Εφόσον είναι από τις πρώτες χώρες που κατέθεσαν το σχέδιό τους, θα είναι και από τις πρώτες χώρες που θα αξιολογηθούν.
  Σε αυτό το πλαίσιο είναι προγραμματισμένη και η επίσκεψη της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντεν Λάιεν, στην Αθήνα, στις 17 Ιουνίου.
  Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/kosmos/epomeni-bdomada-axiologoyntai-shedia-anakampsis
  Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.   Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι η κυβερνηση σχεδιάζει διορθωτικές κινήσεις στους συντελεστές προκειμένου ο φόρος «στη μεγάλη πλειονότητα να είναι ίδιος ή μειωμένος, εκτός από τις περιοχές που ήταν εκτός προσδιορισμού». 
    Οι αυξήσεις αφορούν κυρίως περιοχές που αποτελούν τουριστικά «φιλέτα» και στις οποίες μέχρι πρότινος τα οικόπεδα φορολογούνταν ως χωράφια. Αυξήσεις επίσης αναμένονται στα νότια προάστια της Αθήνας (εκεί όπου υπάρχει μεγάλη απόκλιση εμπορικών - αντικειμενικών), ενώ, αντίστοιχα, αναμένονται μειώσεις σε περιοχές των βορείων προαστίων, όπου οι τιμές ήταν ιδιαίτερα υψηλές.   Περαιτέρω μείωση κατά 8%   Μεγάλη ανάσα για τους υπόχρεους αποτελεί και η εξαγγελία για περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8% το 2022, ώστε να αγγίξει σωρευτικά το 30% μαζί με την πρώτη μείωση που έγινε το 2019, αλλά με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο. Αυτό μπορεί να συμβεί καθώς η ένταξη των νέων περιοχών θα δημιουργήσει έσοδα που θα υποκαταστήσουν την υπερφορολόγηση σε συγκεκριμένες περιοχές.    Επιπλέον ο υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο ΕΝΦΙΑ του 2022 να πληρωθεί σε περισσότερες από 5 σε έως και 10 δόσεις, που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τον Δεκέμβριο.
  Τέλος ο υπουργός προανήγγειλε την κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου από το 2022 ο οποίος μέχρι σήμερα επιβάλλεται με βάση το άθροισμα της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων που διαθέτει κάθε φορολογούμενος και με αφορολόγητο τις 250.000 ευρώ.  Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ που βεβαιώθηκε το 2020 ανήλθε σε 631,38 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 352,52 εκατ. ευρώ επιβάρυναν τα φυσικά πρόσωπα και τα 272,38 εκατ. ευρώ τις επιχειρήσεις.
  Φόροι που συμπαρασύρει η άνοδος των αντικειμενικών αξιών    Πέρα από τον ΕΝΦΙΑ η άνοδος των αντικειμενικών αξιών συμπαρασύρει και μια σειρά από άλλους φόρους   Συγκεκριμένα επηρεάζεται:    Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ), ο οποίος υπολογίζεται με 3% επί της τιμής πώλησης (συνήθως αναγράφεται η αντικειμενική αξία) ακινήτου και επιβαρύνει τον αγοραστή. Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις πωλήσεις νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία (σε αναστολή η εφαρμογή μέχρι 31.12.2022). Φόρος Υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων (σε αναστολή η εφαρμογή μέχρι 31.12.2022). Ο φόρος χρησικτησίας Ακινήτων (3%) Ο φόρος ανταλλαγής – συνένωσης οικοπέδων (1,5%) Ο φόρος διανομής ακινήτων (0.75%) Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσοστό 3% επί του φόρου μεταβίβασης). Νέος φόρος υπέρ Νομαρχιακών Ταμείων Οδοποιίας (Ν.4110/13) (υπολογίζεται με ποσοστό 7% επί του φόρου μεταβίβασης). Αναλογικό τέλος μεταγραφής συμβολαίων Υπολογίζεται σε 4,75‰ στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία και σε 5‰ + 1‰ στα νέα κτηματολογικά γραφεία) Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων κληρονομιάς και δωρεάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ και συντελεστές 1%-10% για δωρεές προς συζύγους, τέκνα ή εγγόνια, με αφορολόγητο όριο 30.000 ευρώ και συντελεστές 5%-20% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς δευτέρου βαθμού και με αφορολόγητο όριο 6.000 ευρώ και συντελεστές 20% έως 40% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς και μη συγγενείς. Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων. Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων. Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), που επιβάλλεται υπέρ των δήμων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,25‰ -0,35‰ επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων. Ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών (15%) Φόρος Αναπροσαρμογής Αξίας ακινήτων επιχειρήσεων (περιοδικός) Τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας προς τέκνα ή γονείς, για το άνω των 200 τ.μ. τμήμα της, ή προς τρίτο για όλο το εμβαδόν 3% επί της αντικειμενικής αξίας). Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+ β' κατοικία Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης
  Αλλάζουν όψη οι πόλεις της Θεσσαλίας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων και περιβαλλοντικής αναβάθμισης που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και υλοποιούν οι Δήμοι. Σημαντικά έργα αστικής ανάπλασης έχουν ενταχθεί και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, αποδίδοντας στους πολίτες σύγχρονα κτίρια με πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ελκυστικούς δημόσιους χώρους.
  Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Βιώσιμων Αστικών Αναπλάσεων στη Θεσσαλία παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, σε εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης Bravo Sustainability Week 2021, τον θεσμό που κάθε χρόνο προβάλλει και βραβεύει Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις και φορείς που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον και τη δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο.
  Αγοραστός: Αλλάζει η εικόνα των πόλεων
  «Όταν άρχισε η προετοιμασία του νέου ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, καταγράψαμε τις αδυναμίες και τα προβλήματα που είχαν τότε οι μεγάλες πόλεις της Θεσσαλίας. Σε συνεργασία με τους Δήμους και τις υπηρεσίες μας σχεδιάσαμε ολοκληρωμένα προγράμματα, εντάξαμε τα έργα, πήραμε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, και ήδη από τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, η εικόνα των πόλεων αλλάζει» τονίζει ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός.
  «Δεν ήταν ένα εύκολο έργο. Απαιτούσε ορθή στρατηγική, ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ευρεία και συνεχή, καλή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, λόγω του μεγάλου αριθμού έργων και δράσεων. Αλλά και του σύνθετου χαρακτήρα των προγραμμάτων, που συνδυάζουν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη του πολιτιστικού γίγνεσθαι, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής προστασίας και του αισθήματος αλληλεγγύης των πολιτών. Δεν περιοριστήκαμε στις μεγάλες πόλεις.
  Προβλέψαμε και χρηματοδοτούμε παρεμβάσεις σε όλους τους οικισμούς που έχουν πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους αλλά και στις πρωτεύουσες των νησιών μας. Τα έργα μας κινούν την Περιφέρεια Θεσσαλίας, συγχρονίζουν τις πόλεις μας με την εποχή μας και τις ανάγκες των ανθρώπων, δίνουν πνοή στην οικονομία, προσφέρουν θέσεις εργασίας, μας πηγαίνουν όλους μαζί μπροστά». Συγκεκριμένα:
  Πολλές και στοχευμένες είναι οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούν οι στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα, συνολικού προϋπολογισμού 57,9 εκατομμύριων ευρώ, με πόρους του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.
  Λάρισα
  Στη Λάρισα, το πρόγραμμα με τίτλο «Η πόλη στο προσκήνιο» και προϋπολογισμό 17 εκατ. ευρώ χρηματοδοτεί 17 έργα για την ανάδειξη του πολιτισμού, (όπως η ολοκλήρωση του Προσκήνιου Πολιτισμού και το έργο στο Γενί Τζαμί), για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, (δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, νέο δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών, ανάπλαση της τάφρου και πεζογέφυρα της Νέας Σμύρνης), για την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων και τη στήριξη της απασχόλησης στις περιοχές παρέμβασης αλλά και για την ενσωμάτωση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (παιδικές χαρές για παιδιά με ειδικές ανάγκες, Κέντρο υποστήριξης για παιδιά με σύνδρομο Down, δομή φιλοξενίας αστέγων) κ.α. Αναμένεται επικαιροποίηση με ένταξη νέων έργων.
  Βόλος
  Στο Βόλο το πρόγραμμα περιλαμβάνει 27 έργα, προϋπολογισμού 19,6 εκατ. ευρώ. Το Θέατρο του Βόλου γίνεται λειτουργικό, αναμορφώνεται η πλατεία Πανεπιστημίου, όπως επίσης και η περιοχή του παλιού Λιμεναρχείου, επεκτείνεται το δίκτυο πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, γίνονται νέοι ποδηλατόδρομοι στο κέντρο της πόλης και στη Νέα Ιωνία, πεζοδρομήσεις και πεζοδρόμια, δύο νέα πάρκινγκ και εγκαθίσταται σύστημα αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων. Ακόμη, δράσεις για την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική αλληλεγγύη (όπως job centers, γραφεία διευκόλυνσης της απασχόλησης και πληροφόρησης για το επιχειρείν, κατάρτιση ανέργων, συμβουλευτική και δράσεις για Ρομά, Ξενώνας Αστέγων) κ.α.
  Τρίκαλα
  Στα Τρίκαλα το πρόγραμμα με τίτλο «Μια ανοιχτή –πόλη πρότυπο στις όχθες του Ληθαίου», περιλαμβάνει 15 παρεμβάσεις προϋπολογισμού 12,9 εκατ. ευρώ για: ανάπλαση της κεντρικής πλατείας και της πλατείας Εθνικής Αντίστασης, ανάπλαση της παρόχθιας ζώνης του Ληθαίου, περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση της νότιας εισόδου της πόλης (ε.ο. Τρικάλων- Καρδίτσας), αναβάθμιση πεζοδρομίων και δημιουργία κυκλικών κόμβων, δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων, αναβάθμιση δημοτικού skate park στο χώρο του στρατοπέδου Παπαστάθη και δημιουργία πάρκου εναλλακτικών δραστηριοτήτων, λειτουργία Κοινωνικού Εστιατορίου, Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων, Κέντρου Ένταξης Μεταναστών καθώς και δράσεις για την ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στο κέντρο της πόλης.
  Καρδίτσα
  Στην Καρδίτσα, το πρόγραμμα με τίτλο «Πόλη να ζεις» και προϋπολογισμό 8,4 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει 19 νέα έργα όπως τη μετατροπή της Χαρίτου σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, διαμόρφωση ποδηλατοδρόμου στην Ηρ. Πολυτεχνείου, επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων, την αναβάθμιση και επέκταση της χρήσης κοινόχρηστων ποδηλάτων, περιβαλλοντικές αναβαθμίσεις στο χώρο του νέου Δημαρχείου και του Δημοτικού Σταδίου Καρδίτσας, τη διαμόρφωση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων σε γειτονιές της πόλης και ακόμα κοινωνικές δράσεις όπως η δημιουργία Πολυχώρου Αλληλεγγύης, η υποστήριξη δομών όπως το Θεοδωρίδειο Κέντρο «Ορίζοντες» και τα διαμερίσματα για αστέγους, δράσεις για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας κ.α.
  Επιπλέον, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 (42 εκατ. ευρώ) αλλάζει η εικόνα της Καρδίτσας, με την ανάπλαση του οδικού τμήματος από το Δέλτα έως την είσοδο της πόλης, το έργο του Περιφερειακού Καρδίτσας και το Δέλτα-Παλαμά.
  Εντός του επόμενου μήνα αναμένεται ότι θα προκηρυχθούν οι πρώτες μελέτες για την εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων σε περίπου 15 περιοχές της χώρας.  Μάλιστα, οι πιο αισιόδοξοι από το περιβαλλοντικό επιτελείο της κυβέρνησης δεν αποκλείουν οι πρώτες προκηρύξεις να γίνουν και στα τέλη Ιουνίου. Ουσιαστικά θα πρόκειται για  πιλοτικές μελέτες, πριν ξεκινήσουν από Σεπτέμβριο οι μαζικές προκηρύξεις (50 με 80 μελετών ανά μήνα) προκειμένου να καλυφθεί η χώρα με Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ). Γι΄ αυτό οι πρώτες περιοχές θα αφορούν μικρά νησιά όπως είναι το Καστελλόριζο, η Κάρπαθος ή η Κάσος, αλλά και ορισμένες μικρές δημοτικές ενότητες στην Αττική.  
  Είναι αξιοσημείωτο ότι σήμερα το 80% της χώρας δεν έχει πολεοδομικό σχεδιασμό με συνέπεια, να γιγαντώνονται τα φαινόμενα της άναρχης και αυθαίρετης δόμησης, με σοβαρές συνέπειες για το φυσικό και αστικό  περιβάλλον. Γι΄ αυτό το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης κονδύλι 245 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση του έργου. Με αυτά θα καταρτιστούν τα ΤΠΣ, Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ), Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) δόμησης, οριοθέτηση οικισμών και μελέτες χαρακτηρισμού δημοτικών οδών σε όλη την επικράτεια. Συνολικά αναμένεται να ανατεθούν μελέτες για 800 από τις περίπου 1.135 δημοτικές ενότητες της χώρας.
  Η ανάθεση των μελετών θα γίνει από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) ανά ομάδες ώστε έως τις αρχές του   2022 να έχουν ανατεθεί όλες, καθώς το  Ταμείο Ανάκαμψης θέτει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, δηλαδή το 2023 πρέπει να γίνει η παραλαβή και η αξιολόγηση του 70% των μελετών και το 2024 των υπολοίπων, ώστε η αποπληρωμή τους να πραγματοποιηθεί  έως το 2026. Έτσι, αν όλα πάνε βάσει του σχεδιασμού, τα πρώτα Προεδρικά Διατάγματα αναμένεται ότι θα υπογραφούν προς τα  τέλη του 2024.  
  Παράλληλα, αναμένεται ότι θα ανατεθούν και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ), τα οποία όπως και στην περίπτωση του Ματιού στην Αττική, έρχονται για να αντιμετωπίσουν επείγονται προβλήματα.  Ήδη η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ είχε κάνει γνωστό ότι τα ΕΠΣ θα εκπονηθούν για την  Ελαφόνησο Λακωνίας, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τον Δήμο Μινώα-Πεδιάδας όπου χωροθετείται το  νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι, αλλά επίσης στις υπό απολιγνιτοποίηση περιοχές και σε  παραλιακά μέτωπα της Αττικής, της Ηλείας και του Κορινθιακού.  Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες εκπονούνται σήμερα, με καθυστέρηση, και στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura της χώρας, οι οποίες εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμες τον επόμενο χρόνο. 
  Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός νησιών NESOI, ο οποίος έχει ως στόχο να βοηθήσει στην ενεργειακή μετάβαση των νησιών, επιβεβαιώνει την υποστήριξη 28 καινοτόμων έργων καθαρής ενέργειας, από τα οποία συνδυαστικά αναμένεται εξοικονόμηση περίπου 300 ktonne CO2 το έτος ενώ θα οδηγήσουν σε επενδύσεις σχεδόν 1 δισ. ευρώ.
  Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των αρχικών προσπαθειών να εμπλέξει τις νησιωτικές κοινότητες της Ευρώπης στο πρόγραμμα της ενεργειακής μετάβασης μέσα από την 1η ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020. Ο μηχανισμός NESOI έλαβε 117 προτάσεις, από 14 χώρες με συμμετοχή από περισσότερα από 100 νησιά. Από τις 117 προτάσεις, οι 28 επιλέχθηκαν για να λάβουν υποστήριξη: 1,6 εκατ. ευρώ σε τεχνική και νομική υποστήριξη και 1,6 εκατ. ευρώ σε απευθείας οικονομική επιχορήγηση για την εκπόνηση μελετών. Τα έργα όταν υλοποιηθούν αναμένεται να οδηγήσουν σε επενδύσεις σχεδόν 1 δισ. ευρώ από ένα μεγάλο εύρος φορέων.
  Τα επιλεγμένα έργα βρίσκονται σε όλη την νησιωτική επικράτεια της ΕΕ και συγκεκριμένα 2 έργα στη Βαλτική, 5 έργα στον Ατλαντικό Ωκεανό, 7 έργα στη δυτική Μεσόγειο και 14 έργα στην ανατολική Μεσόγειο. Τα έργα που θα υποστηριχθούν έχουν χωριστεί σε 3 γενικές κατηγορίες με βάση την ωριμότητά τους. 7 έργα έχουν χαρακτηριστεί ως «αρχικού σταδίου», στα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένας σημαντικός σχεδιασμός από τους δικαιούχους. 14 έργα είναι στο στάδιο της «προκαταρκτικής μελέτης», που σημαίνει ότι ο δικαιούχος έχει προσδιορίσει συγκεκριμένα έργα (μεμονωμένα ή συγκεντρωτικά) για το νησί, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί προηγούμενες σημαντικές δραστηριότητες. Τέλος, 7 προτάσεις είναι σε «κατάσταση υλοποίησης», δηλαδή έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σκοπιμότητας και είναι έτοιμα να προχωρήσουν σε υλοποίηση (δείτε παράρτημα για λεπτομέρειες).
  Τα επιλεγμένα έργα εστιάζουν σε διαφορετικές τεχνολογίες ενώ και διαφορετική είναι και η επίδρασή τους στα τοπικά ενεργειακά συστήματα. Σχεδόν όλα τα έργα εμπλέκουν την παραγωγή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, κυρίως φωτοβολταϊκά αλλά και από αιολικά, αντλησιοταμίευση και παλιρροιακή ενέργεια. Λίγο περισσότερα από τα μισά έργα σχετίζονται με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και με επεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια περιουσιακά στοιχεία. Συνολικά οι τομείς των επεμβάσεων παρουσιάζονται στην εικόνα 1.
  http://greenagenda.gr/wp-content/uploads/2021/06/1212-600-x-224.jpg Εικόνα 1: Τομείς των επεμβάσεων
  Τα επιλεγμένα έργα θα συνεισφέρουν στους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς στόχους του μηχανισμού ευρωπαϊκών νήσιων NESOI, ενώ θα συνεισφέρουν και στην επίτευξη των γενικότερων στόχων της ΕΕ όπως περιγράφονται στην Πράσινη Συμφωνία. Η εκτιμώμενη εξοικονόμηση της πρωτογενούς ενέργειας που θα προκύψει από τα έργα που θα υποστηριχθούν από το NESOI αναμένεται να είναι περίπου 541.5 GWh/έτος με μέση τιμή τα 19 GWh/έτος ανά έργο, ενώ η αντίστοιχη μέση τιμή για την εξοικονόμηση αερίων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα αναμένεται να είναι 10.5 ktonneCO2eq/έτος και έργο. Συνδυαστικά, από τα 28 έργα αναμένεται να εξοικονομηθούν περίπου 300 ktonneCO2eq/έτος.
  Ο συντονιστής του NESOI, από την εταιρεία SINLOC Sistema Iniziative Locali S.p.A, δήλωσε πως «Τα ευρωπαϊκά νησιά διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και οδηγούν στην επιτυχία του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης. Ο αριθμός των αιτήσεων που ελήφθησαν από το NESOI φανερώνουν τη δέσμευση για ένα μέλλον καθαρής ενέργειας».
  Η επικύρωση των επιλεγμένων έργων έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται να ξεκινήσουν οι δραστηριότητες τους στις αρχές του επόμενου μήνα. Για την πλήρη λίστα των επιλεγμένων έργων, δείτε στο τέλος του κειμένου.
  Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός νησιών NESOI θα προκηρύξει έναν δεύτερο γύρο ανοιχτών προσκλήσεων το Φθινόπωρο.
  Περισσότερες πληροφορίες
  Τα νησιά σε ολόκληρη την ΕΕ υπήρξαν εδώ και καιρό ιδανικοί υποψήφιοι για την εφαρμογή και την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική, ηλιακή και παλιρροιακή, και για τη συμμετοχή όλων των σχετικών τοπικών ενδιαφερομένων στις διαδικασίες μετάβασης στις λύσεις καθαρής ενέργειας. Η γεωγραφική τους κατάσταση δημιουργεί την ανάγκη για κοινά αποδεκτές και ισχυρά βιώσιμες λύσεις. Επιπρόσθετα, καθώς ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό οικονομικό παράγοντα, η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος των νησιών σε συνδυασμό με την οικονομική ανάπτυξη αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της μετάβασης σε λύσεις καθαρής ενέργειας.
  Μόνο στην Ευρώπη, υπάρχουν περίπου 2400 κατοικημένα νησιά. Για την υποστήριξή τους στην ενεργειακή μετάβαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό NESOI (EU Island Facility NESOI - New Energy Solutions Optimized for Islands) το 2019. To NESOI υποστηρίζει τις τοπικές κοινότητες των νησιών να λάβουν την απαραίτητη τεχνική και οικονομική υποστήριξη για την αποτελεσματική ανάπτυξη των σχεδίων ενεργειακής μετάβασης.
  Ο Μηχανισμός Ευρωπαϊκών Νήσων NESOI αποτελείται από μια ομάδα έμπειρων εταίρων από όλους τους τομείς (οικονομικός, τεχνικός, νομικός, περιβαλλοντικός) που έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν τις νησιωτικές κοινότητες και να επιτύχουν αποτελεσματικές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις. Ο Μηχανισμός είναι σε συμφωνία με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την καθαρή ενέργεια, μέσω της χρηματοδότησης, της στήριξης και της παρακολούθησης ενεργειακών έργων που διευθύνονται από τοπικές αρχές και νησιωτικές ενεργειακές κοινότητες.
   
   
  Τίτλος Έργου
  Νησί
  Χώρα
  Μηδενικές εκπομπές στη Νίσυρο
  Νίσυρος
  Ελλάδα
  Δημιουργία της πρώτης ενεργειακής κοινότητας των πολιτών στις Καναρίους Νήσους: Adeje
  Τενερίφη
  Ισπανία
  Αειφορικές υπηρεσίες πόσιμου νερού και ηλεκτροκινητικότητας σε νησιωτικές περιοχές ενσωματώνοντας διασυνδεδεμένα και αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα
  Τήλος
  Ελλάδα
  Ενίσχυση της ενεργειακής βιωσιμότητας στις μεταφορές για την Κατάνια
  Σικελία
  Ιταλία
  Ανανεώσιμο ενεργειακό μέλλον Μαλεβιζίου
  Κρήτη
  Ελλάδα
  Αειφορικά νησιά της Εσθονίας
  Σάαρεμαα, Χιίουμαα
  Εσθονία
  Αειφορικές δράσεις για βιώσιμη ενέργεια
  Κρήτη
  Ελλάδα
  Απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα στο Σάμσο της Δανίας
  Σάμσο
  Δανίας
  Μελέτη σκοπιμότητας ηλεκτρικών ηλιακών σκαφών για μεταφορές στο Ελαφίτι
  Ελαφίτι
  Κροατία
  Πρωτοβουλίες καθαρής ενέργειας που απευθύνονται σε μικρά νησιά
  Ιλ-ο-Μουανς, Ινισμποφίνη, Ναγκού, Φουρ, Βένο, Όλβα
  Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία
  Αντλησιοταμίευση
  Σαρδηνία
  Ιταλια
  Δικαίες ενεργειακές κοινότητες
  Σικελία
  Ιταλία
  Ενέργεια από την κοινότητα: Ένα βήμα προς τα ηλιακά νησιά
  Κόρτσουλα, Κρες-Λόσιτζ
  Κροατία
  Νήσος του Κρκ – ΣΔΑΕΚ για όλους
  Κρκ
  Κροατία
  Ενεργειακή απόδοση σε 40 σχολεία από την κοινότητα
  Σαρδηνία
  Ιταλία
  Ολική ανακαίνιση δημόσιου φωτισμού στην Κορσική
  Κορσική
  Γαλλία
  Ανάπτυξη βασικής στρατηγικής του λιμενικού συστήματος του Στενού της Μεσσήνης
  Σικελία
  Ιταλία
  Έξυπνες, καθαρές και πράσινες μαρίνες στη Νάξο και το Κουφονήσι
  Νάξος και Άνω Κουφονήσι
  Ελλάδα
  Τοπική Ενεργειακή Κοινότητα «Όμορφο και ανανεώσιμο»
  Λα Πάλμα
  Ισπανία
  Πράσινο Όρκνεϊ: Επέκταση της αγοράς υδρογόνου
  Νήσοι Όρκνεϊ
  Ηνωμένο Βασίλειο
  Βιομηχανική ενεργειακή κοινότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη βιομηχανική περιοχή Αρινάγκα
  Γκραν Κανάρια
  Ισπανία
  Αναγέννηση ανεμογεννήτριας στην Κύθνο
  Κύθνος
  Ελλάδα
  Μετάβαση καθαρής ενέργειας των Διαπόντιων Νήσων
  Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαθράκι
  Ελλάδα
  Απεξάρτηση από τον άνθρακα της παραγωγής ενέργειας και ασφάλεια και ανθεκτικότητα της τροφοδοσίας στο αυτόνομο δίκτυο του βορείου Αιγαίου
  Χίος, Ψαρά, Οινούσσες
  Ελλάδα
  Προετοιμασία διαγωνισμού για ένα μεγάλο μη διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σταθμό
  Κρκ
  Κροατία
  Μελέτη σκοπιμότητας για αποθήκευση ενέργειας και ηλιακή ενέργεια στο Λίπαρι
  Λίπαρι
  Ιταλία
  Ηλεκτροκίνηση μεταφορών στη Θάλασσα και στην ξηρά στην Αντίπαρο
  Αντίπαρος
  Ελλάδα
  Ενεργειακός σχεδιασμός για καθαρή ενεργειακή μετάβαση στην Ικαρία
  Ικαρία
  Ελλάδα
   
  Στην κατάρτιση ενός Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (μία «δεξαμενή» έργων) προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προωθείται και μηχανισμός ωρίμανσης έργων με όχημα το ΤΑΙΠΕΔ για τα έργα του σχεδίου Ελλάδα 2.0, αλλά και του ΕΣΠΑ.
  Επιπλέον, στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 σχεδιάζεται ένα νέο πρόγραμμα για την ενδυνάμωση της θεσμικής ικανότητας των αδύναμων δικαιούχων σημαντικού προϋπολογισμού, για την τεχνική και διαχειριστική υποστήριξή τους.  Αυτά σημειώνει ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος στην εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» με θέμα «Για μία δυναμική περιφερειακή ανάκαμψη».
  Όπως αναφέρει ο γενικός γραμματέας, η Ελλάδα στα επόμενα χρόνια έχει τη δυνατότητα να κινητοποιήσει μέσω των κύριων χρηματοδοτικών μέσων (Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ 2021-2027, CEF II, ReactEU, δύο πυλώνες της ΚΑΠ, κ.ά.) συνολικούς κοινοτικούς πόρους που πλησιάζουν τα 77 δισ. ευρώ (χωρίς να συνυπολογίζεται η μόχλευση ιδιωτικών πόρων) και πρόκειται για πιστώσεις που ξεπερνούν ιστορικά κάθε άλλη αντίστοιχη εξωτερική χρηματοδότηση αλλά, όπως σημειώνει «αναγκαία συνθήκη είναι η βελτίωση της ικανότητας της χώρας να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα, καθώς η έλλειψη ώριμων έργων υπονομεύει κάθε προσπάθεια ανάκαμψης».
  Η πλειονότητα των χτισμάτων στο πυρόπληκτο Μάτι της Νέας Μάκρης ήταν αυθαίρετα καθώς δεν είχαν λάβει οικοδομική άδεια, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
  Σύμφωνα με το ΤΕΕ, για την πυρόπληκτη περιοχή στο Μάτι της Ανατολικής Αττικής υπάρχουν τα εξής δεδομένα:
  - Δηλώσεις αυθαιρέτων κτισμάτων: 327 (περιλαμβάνονται οι κατηγορίες 1,2,4,5 των νόμων 4178 και 4495)
  Εξ αυτών:
  - δηλώσεις αυθαιρέτων κατηγορίας 5, (παντελώς αυθαίρετα ή με υπέρβαση μεγεθών άνω του 40%, μετά το 1983): 156
  - Σύνολο τακτοποιούμενων αυθαίρετων τετραγωνικών μέτρων (κύριων και βοηθητικών χώρων) όλων των κατηγοριών: 24.455 τμ.
  Από την στατιστική επεξεργασία του συνόλου των δηλώσεων στην πυρόπληκτη περιοχή Μάτι Αττικής, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση και τα δεδομένα των νόμων 4178 και 4495, προκύπτουν επίσης τα εξής συμπεράσματα:
  • Το 52% των δηλώσεων δεν έχει κάποια οικοδομική άδεια. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην επικράτεια είναι 25% των δηλώσεων χωρίς άδεια.
  • Το 93% των δηλούμενων αυθαιρέτων είναι εκτός σχεδίου. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην επικράτεια είναι 29% των δηλώσεων εκτός σχεδίου.
  • Η συντριπτικά επικρατούσα χρήση είναι αυτή της άλλης (δευτερεύουσα, εξοχική κλπ) κατοικίας, σε ποσοστό 86%, με την κύρια και μοναδική κατοικία να ακολουθεί (ποσοστό 10%) και οι υπόλοιπες δηλώσεις να αφορούν επαγγελματική χρήση (τουρισμός, βιομηχανία, υπηρεσίες)
  • Όσον αφορά την παλαιότητα των αυθαιρέτων που έχουν δηλωθεί, το 17% αφορά κτίσματα προ του 1975, το 32% αφορά κτίσματα μέχρι το 1982, το 28% κτίσματα από το 1983 έως το 2003 και το 23% αυθαίρετα κτίσματα από το 2004 έως τις 28/7/2011 (ημερομηνία «κόκκινης γραμμής» για τη δήλωση αυθαιρέτων).
  Σημειώνεται, προς πληρέστερη ενημέρωση, ότι στους δύο ανωτέρω νόμους και αντίστοιχα στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ, δεν εντάσσονται κτίσματα που έχουν ανεγερθεί αυθαίρετα σε δάση, δασικές περιοχές, ρέματα, αιγιαλούς κλπ, σύμφωνα με τις συνταγματικές προβλέψεις.
  Στους ανωτέρω αριθμούς δεν περιλαμβάνονται οι δηλώσεις της κατηγορίας 3 των δύο ανωτέρω νόμων που αφορούν μικρο-αυθαιρεσίες και μικρο-παραβάσεις σε νομίμως υφιστάμενα κτίσματα. Επίσης σημειώνεται ότι οι δηλώσεις του νόμου 4014/2011 έχουν ενσωματωθεί στις διατάξεις του νόμου 4178/2013, αναφέρει το ΤΕΕ.
  Η Ομοσπονδία Αυτοκινήτου της Νορβηγίας έκανε ένα μεγάλο τεστ για να ελέγξει την αυτονομία 21 ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με τα ευρήματα να παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
  Η Ομοσπονδία Αυτοκινήτου της Νορβηγίας (NAF) προχώρησε στο δεύτερο τεστ αυτονομίας ηλεκτρικών οχημάτων μέσα στο 2021, θέλοντας να διαπιστώσει αν η αυτονομία που ανέφεραν οι κατασκευαστές για τα αυτοκίνητά τους ανταποκρίνεται στην (θερινή πλέον) πραγματικότητα.
  Το ενδιαφέρον είναι πως 19 από τα 21 αυτοκίνητα που ελέγχθησαν ξεπέρασαν το WLTP που είχε αναφέρει ο κατασκευαστής, και που αποτελεί και το νεότερο στάνταρ μέτρησης αυτονομίας ηλεκτρικών και μη αυτοκινήτων.
  Τα οχήματα που ελέγχθησαν ήταν τα Ford Mustang Mach-E (Long Range AWD και Long Range RWD), Tesla Model 3 (Standard Range και Long Range), Volkswagen ID.3 Pro S and ID.4, Skoda Enyaq, Polestar 2, Audi E-Tron GT, Hyundai Ioniq 5, Xpeng G3, BMW iX3, Mercedes-Benz EQA, Volvo XC40 Recharge, Citroen e-C4, Opel Mokka-E, Fiat 500, Honda e και Mazda MX-30.
  Στη σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται χαρακτηριστικά:
  «21 ηλεκτρικά αυτοκίνητα οδηγήθηκαν μέχρι που σταμάτησαν κι έσβησαν, για να φανεί η πραγματική τους αυτονομία. Για να ελεγχθούν επί ίσοις όροις, το test drive έγινε χωρίς να έχει προθερμανθεί ούτε η καμπίνα, ούτε οι μπαταρίες.
  «Όλα τα αυτοκίνητα οδηγήθηκαν στην ίδια διαδρομή, την ίδια μέρα, με παρόμοια οδηγικά στιλ και ρυθμίσεις στον κλιματισμό. Η διαδρομή αποτελείτο από οδήγηση στην πόλη, σε επαρχιακούς δρόμους και αυτοκινητοδρόμους, με ταχύτητα ως τα 110 χλμ/ώρα. Όλα τα αυτοκίνητα έπρεπε να διασχίσουν κι ένα βουνό. Τα αυτοκίνητα με τη μεγαλύτερη αυτονομία έπρεπε να περάσουν άλλες δύο φορές.
  «Το τεστ εστίασε στην αυτονομία, την κατανάλωση και την ταχύτητα της φόρτισης.»
  Αναλυτικά τα αποτελέσματα: • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.