Jump to content
 • Novatron
  • GTnews

   Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ξεκινά το διαγωνισμό για το έργο «Λειτουργία και Συντήρηση του Μετρό της Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού 292 εκατ. ευρώ μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, μετά και τη σχετική σημερινή έγκριση από τη Διυπουργική Επιτροπή Έργων ΣΔΙΤ.
   Η Σύμπραξη θα αφορά στη Λειτουργία και Συντήρηση του δικτύου και των σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, τόσο για τη βασική γραμμή όσο και για την επέκταση προς Καλαμαριά, καθώς και του τροχαίου υλικού που θα χρησιμοποιηθεί.
   Η υλοποίηση του έργου μέσω ΣΔΙΤ εξασφαλίζει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης, ενώ ο κίνδυνος διαθεσιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφέρεται στον ΙΦΣ, χωρίς καμία ευθύνη και πρόσθετο κόστος να βαρύνει το Δημόσιο.
   Η διάρκεια του έργου ΣΔΙΤ είναι συνολικά 12 χρόνια.
   Επόμενο βήμα είναι η προκήρυξη του διαγωνισμού στο αμέσως προσεχές διάστημα.
   Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε ότι το Μετρό της Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία στο τέλος του 2023, αλλάζοντας την εικόνα της πόλης, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων και φέρνοντας νέες θέσεις εργασίας. 
   Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές αναφέρει πως η έγκριση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ για τον Φορέα Συντήρησης και Λειτουργίας του Μετρό της Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, ένα ακόμα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
   Μετρό Θεσσαλονίκης – Στοιχεία
   Το Μετρό της Θεσσαλονίκης ξεκινά βορειοδυτικά από το Νέο Σιδηροδρομικό σταθμό, και διασχίζοντας υπόγεια το κέντρο της, καταλήγει νοτιοανατολικά περιλαμβάνοντας 18 σταθμούς συνολικά, στην κεντρική γραμμή μήκους 9,6χλμ. και στην επέκταση προς Καλαμαριά μήκους 4,6 χλμ.
   Σημειώνεται ότι, περίπου 360.000 επιβάτες αναμένεται να χρησιμοποιούν το δίκτυο σε καθημερινή βάση όταν θα λειτουργεί με τη μεγίστη χωρητικότητα.
   Ήδη έχουν παραληφθεί και εκτελούν δοκιμαστικά δρομολόγια 18 υπερσύγχρονοι, driverless, συρμοί, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται διαγωνισμός για την προμήθεια με επιπλέον 15 συρμούς.
   Σχετικά με την πορεία του έργου, το συνολικό ποσοστό υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ανέρχεται στο 85%. Οι αρχαιολογικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε όλες τις θέσεις του έργου, πλην του σταθμού Βενιζέλου που βρίσκεται στο 97%.
   Read more...

   1

  • Engineer

   Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης οδών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της περ. δ. της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α’ 245).
   Άρθρο 1
   Αντικείμενο
   Με την παρούσα καθορίζονται:
   1.Ο αρμόδιος φορέας για την ανάθεση και διαχείριση των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης οδών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020.
   2.Οι διαδικασίες διακήρυξης, ανάθεσης, εκπόνησης, παρακολούθησης, παραλαβής και έγκρισης των σχετικών μελετών.
   3.Ο τρόπος χρηματοδότησης των μελετών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «(Sub.5) Αυτοτελείς Μελέτες για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών» και ο ορισμός υπολόγου Διαχειριστή των λογαριασμών που αφορούν στη χρηματοδότηση των προς εκπόνηση μελετών.
   4.Ο τρόπος και οι διαδικασίες χρηματοδότησης της οριζόμενης διά της παρούσας Αναθέτουσας Αρχής/Φορέα υλοποίησης.
   5.Οι ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ως Κυρίου των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 περί καταγραφής/ αναγνώρισης οδών και οι υποχρεώσεις της οριζόμενης Αναθέτουσας Αρχής.
   Άρθρο 2
   Σκοπός και αντικείμενο των μελετών των Προγραμμάτων καταγραφής/αναγνώρισης οδών
   Το αντικείμενο των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης οδών της παρούσας αποτελεί μείζονος πολεοδομικής σημασίας ζήτημα, καθώς με τις μελέτες του προγράμματος αυτού, καταγράφεται το υπάρχον οδικό δίκτυο ανά δημοτική ενότητα ή και περισσότερες, για τη δυνατότητα αναγνώρισης των οδών αυτών και το χαρακτηρισμό τους ακολούθως, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στη παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 3937/2011, ως κοινόχρηστου δημοτικού οδικού δικτύου.
   Με τις μελέτες του προγράμματος της παρούσας τίθεται η βάση για την αναγνώριση του κοινόχρηστου δημοτικού οδικού δικτύου, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται ο έλεγχος και ο εξορθολογισμός της εκτός σχεδίου δόμησης.
   Στο ως άνω πλαίσιο, οι μελέτες καταγραφής/αναγνώρισης των οδών ανά δημοτική ενότητα συνιστούν εξειδικευμένες πολεοδομικές μελέτες, οι οποίες δύναται να εκπονούνται αυτοτελώς και για λόγους, όπως:
   1.Η ασφάλεια δικαίου και το κύρος των εκδιδόμενων διοικητικών πράξεων που αφορούν στη δόμηση των ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου που δέχονται μεγάλες οικιστικές πιέσεις.
   2.Η δυνατότητα ελέγχου της οικιστικής εξάπλωσης και η προστασία και διαφύλαξη και των ευαίσθητων περιοχών.
   Για την εκπόνηση των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης οδών, ακολουθείται η διαδικασία και το περιεχόμενο των διατάξεων της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην υποπερ. αα. της περ. α. της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 3937/2011.
   Άρθρο 3
   Κύριος των Προγραμμάτων αναγνώρισης οδών, Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και Φορέα Υλοποίησης
   1.Κύριος των Προγραμμάτων καταγραφής/αναγνώρισης οδών, όπως αυτά ορίζονται στην περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, καθώς και των αντιστοίχων μελετών που περιλαμβάνονται σε αυτά, είναι το ΥΠΕΝ.
   2.Ως Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας Υλοποίησης για την εκπόνηση των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης οδών, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, ορίζεται – κατ’ εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 – το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (ΤΕΕ).
   Άρθρο 4
   Διαδικασίες
   1.Η κίνηση της διαδικασίας για την εκπόνηση των μελετών των προγραμμάτων καταγραφής/αναγνώρισης οδών της παρ. 1.δ του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 γίνεται από το ΥΠΕΝ.
   2.Το ΥΠΕΝ συντάσσει τα Τεύχη των διαγωνισμών για την ανάθεση των σχετικών μελετών και τα θέτει υπόψη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), το οποίο γνωμοδοτεί επί της πληρότητας και του περιεχομένου τους, καθώς και για τη διαγωνιστική διαδικασία. Στη συνέχεια, τα Τεύχη διαβιβάζονται στο ΤΕΕ, για την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
   3.Η Αναθέτουσα Αρχή προωθεί, με ευθύνη της, τη διαδικασία προκήρυξης των διαγωνισμών, τη συγκρότηση των Επιτροπών διαγωνισμού, την αξιολόγηση των προσφορών, την επιλογή των Αναδόχων, την ανάθεση εκπόνησης των μελετών με τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, την επίβλεψη και την παραλαβή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4412/2016), το Ενωσιακό δίκαιο για τις συμβάσεις και την περιβαλλοντική πολιτική, τις Οδηγίες – πλαίσιο που έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό δίκαιο και εν γένει τους σχετικούς με δημόσιες συμβάσεις κανόνες και Κανονισμούς, προβαίνει δε σε κάθε απαιτούμενη από πλευράς της ενέργεια για την αποτελεσματική εν γένει διοίκηση των συμβάσεων που θα συναφθούν.
   4.Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής των μελετών, οι οποίες ανατίθενται από το ΤΕΕ, είναι τριμελείς και συγκροτούνται με ευθύνη του. Οι Επιτροπές απαρτίζονται από:
   α) Έναν (1) μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ, ως εκπρόσωπό του, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου.
   β) Έναν (1) μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ, υπάλληλο του ΥΠΕΝ, ως εκπρόσωπό του, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, και
   γ) Έναν (1) μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ, ως εκπρόσωπο του Δήμου στον οποίο αφορά η μελέτη, που υποδεικνύεται αρμοδίως. Στην περίπτωση που, σύμφωνα με το Πρόγραμμα, η μελέτη περιλαμβάνει καταγραφή/ αναγνώριση οδών σε διαφορετικούς Δήμους (όμορους ή μη), ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Επιτροπή υποδεικνύεται από τον μεγαλύτερο πληθυσμιακά Δήμο.
   5.Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 4412/2016), τις ισχύουσες Προδιαγραφές μελετών, τα οριζόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του διαγωνισμού και τις εκάστοτε τυχόν εκδιδόμενες σχετικές Οδηγίες και κατευθύνσεις του ΥΠΕΝ. Συνεδριάζουν σε τακτική βάση και παρακολουθούν αδιαλείπτως την πρόοδο των μελετών, εντοπίζουν τυχόν αρρυθμίες ή ζητήματα που αναφύονται κατά την εκπόνησή τους και εισηγούνται στη Διευθύνουσα υπηρεσία τα προσήκοντα κατά περίπτωση μέτρα, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καθυστερήσεις στην εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους.
   6.Οι εκπονούμενες μελέτες καταγραφής/αναγνώρισης οδών υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, και εν συνεχεία διαβιβάζονται αμελλητί στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του ΥΠΕΝ (Αρχή Σχεδιασμού) για διατύπωση απόψεων.
   7.Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς τον Ανάδοχο – μελετητή για την οριστικοποίηση των μελετών, στη συνέχεια δε, τις διαβιβάζει στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του ΥΠΕΝ η οποία, μετά από σχετικό έλεγχο πληρότητάς τους, εκδίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης της μελέτης.
   8.Η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά στην έγκριση και οριστική παραλαβή των μελετών, ενώ σε περίπτωση διατύπωσης παρατηρήσεων, καλείται ο Ανάδοχος – μελετητής να προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές, προκειμένου
   οι μελέτες να εγκριθούν και παραληφθούν οριστικά.
   9.Μετά την οριστικοποίηση, έγκριση και παραλαβή των μελετών, τηρουμένων όλων των προβλέψεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, η Αναθέτουσα Αρχή παραδίδει τους φακέλους των μελετών στο ΥΠΕΝ.
   Μετά την έγκριση του π.δ. της περ. γ. της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 3937/2011, οι μελέτες προωθούνται στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για κύρωση του συνολικού κοινόχρηστου δημοτικού οδικού δικτύου.
   Άρθρο 5
   Παρακολούθηση (monitoring) του Προγράμματος
   Η παρακολούθηση της εξέλιξης των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης οδών, συντελείται μέσω Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο δημιουργεί- ται και συντηρείται με ευθύνη του ΤΕΕ, ως Αναθέτουσας Αρχής και Φορέα Υλοποίησης, για την εκπόνηση των ως άνω μελετών. Η κυριότητα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ανήκει στο ΥΠΕΝ. Η παρακολούθηση της διαδικασίας Προκήρυξης και διεξαγωγής των διαγωνισμών, η ανάθεση εκπόνησης των μελετών με τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, η επίβλεψη και η παραλαβή τους, καθώς και η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των μελετών, πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών και Οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, που υποχρεούνται στην αμελλητί ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, ο Συντονιστής και η Τεχνική Γραμματεία του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, εξουσιοδοτημένα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και εξουσιοδοτημένα στελέχη των καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, έχουν απευθείας πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό σύστημα.
   Άρθρο 6
   Χρηματοδότηση του Προγράμματος – Ορισμός υπολόγου διαχειριστή
   Η χρηματοδότηση των μελετών του Προγράμματος της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, για τις οποίες, βάσει της παρούσας, ως Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται το ΤΕΕ, καλύπτεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και, ειδικότερα, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργου «(Sub.5) Αυτοτελείς Μελέτες για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών».
   Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 134453/ 23.12.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/26.09.2014 (Β’ 2573) κοινής υπουργικής απόφασης)» (Β’ 2857), ως διαχειριστής του ως άνω έργου δημοσίων επενδύσεων και υπεύθυνος λογαριασμού, ορίζεται το ΤΕΕ, οι δε απαιτούμενες πληρωμές για την εκπόνηση των μελετών πραγματοποιούνται με ευθύνη του.
   Άρθρο 7
   Χρηματοδότηση των διαχειριστικών δαπανών του ΤΕΕ
   Η χρηματοδότηση των διαχειριστικών δαπανών του ΤΕΕ ως Αναθέτουσας Αρχής των μελετών της παρούσας, καλύπτεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και, ειδικότερα, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργου «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ID16879 (Διαχειριστικά Έξοδα του ΤΕΕ)».
   Άρθρο 8
   Ενέργειες και υποχρεώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ως Κυρίου του Έργου
   Το ΥΠΕΝ, ως Κύριος των μελετών, δια των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών και στελεχών του, υποχρεούται να:
   1.Καταρτίζει και εγκρίνει το ως άνω Πρόγραμμα.
   2.Προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την άμεση συμπλήρωση θεσμικών κενών που τυχόν ανακύπτουν, με την έκδοση των εκάστοτε απαιτουμένων πράξεων, προ- κειμένου να είναι δυνατή η ταχύρρυθμη και απρόσκοπτη προώθηση και ολοκλήρωση των σχετικών μελετών.
   3.Μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτουμένων πιστώσεων χρηματοδότησης των μελετών που ανατίθενται από το ΤΕΕ, η χρηματοδότηση των οποίων καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας, καθώς και εν γένει για την τήρηση των προβλεπομένων σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
   4.Μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτουμένων πιστώσεων χρηματοδότησης του ΤΕΕ για την κάλυψη των διαχειριστικών του δαπανών κατά το άρθρο 7 της παρούσας, καθώς και για την τήρηση των προβλεπόμενων σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
   5.Ενημερώνει αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα για κάθε ενέργεια αρμοδιότητάς του σχετικά με την εκτέλεση του Προγράμματος.
   6.Συντάσσει τα Τεύχη των διαγωνισμών σχετικά με την ανάθεση των σχετικών μελετών και τα διαβιβάζει, μετά από σχετική γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. – κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας – στο ΤΕΕ, προκειμένου να προωθηθούν οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες.
   7.Μεριμνά για την παροχή προς την Αναθέτουσα Αρχή κάθε διαθέσιμου στοιχείου για την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας και συνεργάζεται με αυτήν επί σταθερής βάσεως, καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης των μελετών, μέχρι και την οριστική έγκριση και παραλαβή τους.
   8.Υποδεικνύει υπηρεσιακό εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ, μέλος του ΤΕΕ, στις τριμελείς Επιτροπές παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής των μελετών, αμέσως μόλις ζητηθεί από το ΤΕΕ.
   9.Εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των μελετών.
   10.Προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την έκδοση του π.δ. και για την προώθηση των μελετών για την κύρωση του συνολικού κοινόχρηστου δημοτικού οδικού δικτύου, στις περιοχές που εκπονήθηκαν οι μελέτες του προγράμματος.
   Άρθρο 9
   Ενέργειες και υποχρεώσεις του ΤΕΕ ως Αναθέτουσας Αρχής
   Το Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», ως Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας Υλοποίησης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας, υποχρεούται να:
   1.Προβαίνει άμεσα στον ορισμό της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας υπηρεσίας, καθώς και του Τεχνικού Συμβουλίου για την εκπόνηση των μελετών.
   2.Δημιουργεί και συντηρεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 5 της παρούσας.
   3.Παραλαμβάνει από το ΥΠΕΝ τα Τεύχη διαγωνισμού και προβαίνει άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επιτυχή διενέργεια και ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση των μελετών, με τήρηση των σχετικών ισχυουσών διατάξεων.
   4.Γνωστοποιεί στο ΥΠΕΝ τα μέλη των τριμελών Επιτροπών που ορίζονται για την παρακολούθηση, επίβλεψη και παραλαβή των μελετών.
   5.Ενημερώνει αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα για κάθε ενέργεια αρμοδιότητάς του σχετικά με την πορεία εκπόνησης των μελετών των αντιστοίχων Προγραμμάτων.
   6.Εντοπίζει τις τυχόν αρρυθμίες ή ζητήματα που αναφύονται κατά την εκπόνηση των μελετών και λαμβάνει αμέσως τα προσήκοντα κατά περίπτωση μέτρα, προκειμένου να επιλυθούν και να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καθυστερήσεις.
   7.Υποβάλλει σε μηνιαία βάση, ή όποτε εκτάκτως ζητηθεί, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και στον Συντονιστή του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, σχετικά ενημερωτικά υπομνήματα για την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων.
   8.Συνεργάζεται, ως Αναθέτουσα Αρχή, με την ηγεσία του ΥΠΕΝ, τον Συντονιστή και την Τεχνική Γραμματεία του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, καθώς και τις υπηρεσίες του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδίως των Δήμων που εμπλέκονται στην υλοποίηση των Προγραμμάτων, καθ’ όλη τη διάρκειά τους.
   9.Παραδίδει άμεσα στο ΥΠΕΝ κάθε μελέτη, μετά την ολοκλήρωσή της.
   10.Προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προσαρμογή των μελετών στις παρατηρήσεις των Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.
   11.Εγκρίνει και παραλαμβάνει οριστικά τις μελέτες κατά τα ισχύοντα.
   Άρθρο 10
   Χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης των μελετών στον Κύριο των Προγραμμάτων
   Η ολοκλήρωση των σχετικών μελετών με Αναθέτουσα Αρχή το ΤΕΕ κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, η εν συνεχεία παράδοσή τους στον Κύριο των Προγραμμάτων και η έκδοση των σχετικών Βεβαιώσεων περί της ολοκλήρωσής τους από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, θα συντελείται σταδιακά. Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, για το σύνολο των μελετών, έως την 30η Ιουνίου 2025.
   Άρθρο 11
   Έναρξη ισχύος
   Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Αθήνα, 16 Μαΐου 2022
   Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36859/1335/2022 – ΦΕΚ 2504/Β/20-5-2022
   Read more...

   0

  • Engineer

   Τα τελευταία χρόνια οι Αδειες Λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εκδίδονται ηλεκτρονικά με τη διαδικασία της γνωστοποίησης μέσα από την ιστοσελίδα www.notifybusiness.gov.gr. Έτσι δεν περιμένει ο επιχειρηματίας να γίνει ο έλεγχος από το υγειονομικό, την πυροσβεστική για να ανοίξει την επιχείρησή του, αλλά ο ίδιος γνωστοποιεί (γι’ αυτό και πλέον δεν υπάρχει ο όρος Άδεια Λειτουργίας, αλλά Γνωστοποίηση Λειτουργίας) τη δραστηριότητά του στην Αδειοδοτούσα Αρχή (Δήμος) και έχει την υποχρέωση να πληροί όλους τους όρους της κείμενης πολεοδομικής, υγειονομικής και πυροσβεστικής νομοθεσίας, ενώ ελέγχεται εκ των υστέρων για το αν όντως τους πληροί.
   Με τη «γνωστοποίηση», μπορεί να έχει απλοποιηθεί η διαδικασία, αλλά τα πράγματα δεν είναι και τόσο άπλα, γιατί η ευθύνη ανήκει πλέον στον επιχειρηματία, ο οποίος, θα πρέπει να είναι βέβαιος οτι η επιχείρησή του πληροί τις πολεοδομικές, υγειονομικές, πυροσβεστικές και άλλες διατάξεις. Σε περίπτωση που η διαδικασία γίνει με λάθη ή με ελλείψεις, ή αν δεν υπάρχουν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία στην επιχείρηση, ο επιχειρηματίας θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμα ή να αλλάξει το κατάστημα εν μέσω λειτουργίας του ή ακόμα και να το κλείσει.
   Επομένως, ο επιχειρηματίας, για να είναι σίγουρος για τη νομιμότητα της επιχείρησής του, θα πρέπει πριν ξεκινήσει την ίδρυσή της, να απευθυνθεί σε μηχανικό, ο οποίος γνωρίζει την πολεοδομική νομοθεσία σχετικά με τις άδειες λειτουργίας των επιχειρήσεων και θα τον βοηθήσει να βρει τον κατάλληλο χώρο και «να στήσει» μια νόμιμη επιχείρηση, αποφεύγοντας μελλοντικά προβλήματα και μπλεξίματα με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
   Σε ποια καταστήματα αφορά η νομοθεσία;
   Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Επιχειρήσεις μαζικής Εστίασης πλήρους και πρόχειρου γεύματος και Επιχειρήσεις Αναψυχής (εστιατόρια, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, σνακ μπαρ, αναψυκτήρια, καφετερίες, μπαρ και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες).
   Καταστήματα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών Παντοπωλεία, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες ποτών, καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων, πρατήρια άρτου, πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής, καφεκοπτεία και παρόμοιες δραστηριότητες.
   Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Κομμωτήρια, καταστήματα περιποίησης χεριών - ποδιών, εργαστήρια tattoo.
   Στη συγκεκριμένη διαδικασία εμπίπτουν και άλλες δραστηριότητες, όπως θέατρα, κινηματογράφοι, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων και αυτόματοι πωλητές.
   Προσοχή! Στη συγκεκριμένη διαδικασία δεν εμπίπτουν καταστήματα αμιγούς ιντερνέτ και παιδότοποι.
   Πώς ξεκινάμε μια επιχείρηση;
   Οι περισσότεροι επιχειρηματίες ξεκινούν ανάποδα. Πρώτα βρίσκουν το μαγαζί που τους αρέσει και μετά προσπαθούν να καλύψουν μέσα στο κτίριο τους απαιτούμενους χώρους για την δραστηριότητα της επιχείρησης. Πριν καταλήξει στον χώρο ο επιχειρηματίας όμως, θα πρέπει πρώτα να έχει αποφασίσει τι θα προσφέρει και να δώσει μια λίστα με τα προϊόντα στο μηχανικό. Για παράδειγμα αν θα διαθέτει καφέ, οινοπνευματώδη ποτά, πίτσες, τυρόπιτες, σάντουιτς, φαγητά, γλυκά, ψωμί κλπ;
   Στη συνέχεια θα πρέπει να ξεκαθαρίσει από την αρχή αν τα προϊόντα που θα προσφέρει η επιχείρηση θα παρασκευάζονται εντός του καταστήματος ή θα τα προμηθεύεται από άλλες επιχειρήσεις. Σημειωτέον ότι οι προμηθευτές θα πρέπει να εκδίδουν τα νόμιμα παραστατικά.
   Επίσης θα πρέπει να γνωρίσει στο μηχανικό, αν τα προϊόντα θα προσφέρονται σε πελάτες που θα κάθονται στο κατάστημα ή μόνο σε περαστικούς ή αν θα μεταπωλούνται σε άλλες επιχειρήσεις.
    Έτσι ο μηχανικός θα γνωρίζει ακριβώς σε ποια κατηγορία επιχείρησης θα ανήκει το συγκεκριμένο κατάστημα και επομένως θα έχει μια καλή και σφαιρική εικόνα για το ποιος χώρος είναι κατάλληλος.
   Τι ελέγχει ο μηχανικός;
   Ο μηχανικός γνωρίζοντας τις ανάγκες της επιχείρησης, υπολογίζει τα απαιτούμενα τετραγωνικά μέτρα για το παρασκευαστήριο, την κουζίνα, το λουτρό, τα αποδυτήρια, την αποθήκη και το χώρο τραπεζοκαθισμάτων. Μπορεί να έχουν καταργηθεί τα ελάχιστα τετραγωνικά του κάθε χώρου (παρασκευαστήριο, χώρος πλύσης, αίθουσα πελατών), υπάρχουν όμως, απαιτήσεις σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία και τον κτιριοδομικό κανονισμό. Έτσι ο επιχειρηματίας σε συνεργασία με τον μηχανικό αναζητούν το κατάλληλο κτίριο για την συγκεκριμένη επιχείρηση.
   Τι εξετάζουμε για τη νομιμότητα ενός κτιρίου για Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος;
   Να έχει οικοδομική άδεια ή να είναι νομίμως υφιστάμενο προ του έτους 1955 ή σε περίπτωση αυθαιρεσιών ή αυθαίρετης χρήσης, να έχουν αυτές τακτοποιηθεί. Να είναι χώρος κυρίας χρήσεως και όχι αποθήκη. Απαγορεύονται πρόχειρες κατασκευές από ξύλα, λαμαρίνες, κλπ. Σε περίπτωση λειτουργίας των καταστημάτων σε ισόγειους ή άλλους χώρους πολυκατοικιών, να επιτρέπεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας ή ελλείψει κανονισμού να υπάρχει σύμφωνη γνώμη από την πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο κατοικιών. Απαγορεύεται να λειτουργούν οι κύριες δραστηριότητες της επιχείρησης σε υπόγεια, εκτός κι αν έχουν τακτοποιηθεί ως κυρίας χρήσης (π.χ. αποδυτήρια, w.c.). Επιτρέπεται η χρήση υπογείων μόνο για βοηθητικούς χώρους (αποθήκη). Σε περίπτωση χρήσης παταριού ως χώρο καταστήματος, θα πρέπει αυτό να είναι χαρακτηρισμένο ως χώρος κύριας χρήσης. Να υπάρχει πρόσβαση σε ΑμεΑ/εμποδιζόμενα άτομα  
   Ποια είναι τα βήματα για την ίδρυση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος;
   Τα βήματα είναι:
   ΒΗΜΑ 1ο) Διερεύνηση στην Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) αν επιτρέπεται από τις χρήσεις γης, στο χώρο αυτό η ίδρυση του συγκεκριμένου καταστήματος (π.χ. εστιατορίου, εργαστηρίου, κ.τ.λ.)
   ΒΗΜΑ 2ο) Υποβολή στον Δήμο, ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ.
   Στην αίτηση δηλώνεται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, το είδος του καταστήματος και η δραστηριότητα της επιχείρησης και επισυνάπτεται Τοπογραφικό σκαρίφημα ή χάρτης google, όπου φαίνεται η ακριβής θέση της υπό εγκατάστασης επιχείρησης.
   Εάν το κατάστημα είναι σε πολυκατοικία:
   α) μαζί με την Αίτηση υποβάλλεται στον Δήμο ο κανονισμός της πολυκατοικίας ότι δεν απαγορεύεται το είδος της επιχείρησής του,
   β) ελλείψει κανονισμού υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν υφίσταται κανονισμός πολυκατοικίας
   Ο Δήμος υποχρεούται να εκδώσει την βεβαίωση εντός δεκαπέντε ημερών. Σε περίπτωση απόρριψης, πρέπει να αιτιολογείται λεπτομερώς. Η βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) μήνες.
   ΒΗΜΑ 3ο) Διαμόρφωση καταστήματος
   Μετά την έκδοση της βεβαίωσης από το Δήμο. Ο επιχειρηματίας σε συνεργασία με το μηχανικό θα πρέπει να διαμορφώσει κατάλληλα τους απαιτούμενους χώρους, αφού εκδώσει ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, όπου αυτό απαιτείται.
   ΒΗΜΑ 4ο) Εναρξη Λειτουργίας Επιχείρησης
   Μόλις είναι έτοιμη η επιχειρηση και πριν την λειτουργίας της:
   α) Γίνεται η Έναρξη της Επιχείρησης στην Εφορία και παίρνει Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
   β) Πληρώνει ο επιχειρηματίας το αντίστοιχο παράβολο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου και
   γ) Παίρνει ο επιχειρηματίας από την Ταμειακή Υπηρεσία, βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο (δημοτική ενημερότητα).
    ΒΗΜΑ 5ο) Γνωστοποίηση στο Δήμο
   Ο ενδιαφερόμενος σε συνεργασία με τον μηχανικό του μπαίνει με τους κωδικούς του taxis και γνωστοποιεί την δραστηριότητα του στον Δήμο μέσα από την ιστοσελίδα www.notifybusiness.gov.gr. Είναι απαραίτητος ο μηχανικός στη γνωστοποίηση γιατί το σύστημα ζητά τη συμπλήρωση στοιχείων της επιχείρησης, όπως: την θέση, τους ΚΑΔ, την οικοδομική άδεια, το εμβαδόν, τον θεωρητικό πληθυσμό, τον συντελεστή μεγέθους αν θα αναπτύσσει τραπεζοκαθίσματα ή όχι αν θα κάνει χρήση μουσικής, τον αριθμό πρωτοκόλλου της ανωτέρω βεβαίωσης τον αριθμό παράβολου κ.τ.λ.
   Ποια αρχεία τηρούμε σε φάκελο του καταστήματος;
   α) Το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης
   β) Σχεδιάγραμμα του καταστήματος, στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος
   γ) Βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το κατάστημα, ότι πληρεί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας. Η κάτοψη θα συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κλπ).
   δ) Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου – εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση και εφόσον απαιτείται.
   ε) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική, θα υπάρχει φάκελος από το μηχανικό, με τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται.
   στ) Υπεύθυνη Δήλωση του υγειονομικός υπευθύνου του καταστήματος
   ζ) Το αποδεικτικό πληρωμής του παραβόλου στον δήμο
   η) Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει
   θ) Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει
   ι) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, εφόσον απαιτείται.
   κ) Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει.
   Προσοχή! Ανάλογα με το είδος του καταστήματος – επιχείρησης (π.χ. κατάστημα τροφίμων, κομμωτήριο κ.ά.), θα πρέπει επιπρόσθετα να τηρούνται τα προβλεπόμενα αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης. Τα έγγραφα θα επιδεικνύονται κατά τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησης.
   Read more...

   3

  • Engineer

   Πραγματοποιείται ένα σημαντικό βήμα για την ανοικοδόμηση και τη δημιουργία υποδομών στην πυρόπληκτη περιοχή στο Μάτι, καθώς ξεκινά η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων που βρίσκονται εντός της περιοχής μελέτης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής για τις «περιοχές βιώσιμης πολεοδόμησης» -τμήματα των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας –Πικερμίου- στο πλαίσιο σύνταξης της μελέτης πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης.
   Η Περίοδος υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας είναι: από 23 Μαΐου 2022 έως και 23 Ιουνίου 2022.
   Καλούνται οι κύριοι και νομείς των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των «περιοχών βιώσιμης πολεοδόμησης» και συγκεκριμένα των Πολεοδομικών Ενοτήτων: MΠΕ1 «Αγία Μαρίνα» και MΠΕ2 «Μάτι» του Δήμου Μαραθώνα, καθώς και ΡΠΕ1 «Κόκκινο Λιμανάκι», ΡΠΕ2 «Σκουφέϊκα» και ΡΠΕ3 «Πευκώνας» του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (όπως απεικονίζονται στο κτηματογραφικό διάγραμμα που αναρτάται στις ιστοσελίδες των Δήμων), να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες δηλώσεις ιδιοκτησίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγγραφα.
   Διατίθενται αναλυτικές οδηγίες για τους τρόπους υποβολής και το έντυπο της δήλωσης στις ιστοσελίδες των Δήμων https://marathon.grκαι https://www.rafina-pikermi.gr
   Read more...

   0

  • Engineer

   Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Σκυλακάκης υπέγραψε την απόφαση Ένταξης του Έργου «Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτων» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5154647) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.
   Ο στόχος του έργου είναι η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας και η απεμπλοκή των υπάλληλων των προαναφερόμενων φορέων από τα ενδιάμεσα στάδια παροχής υπηρεσιών που απαιτούνται για την τελική μεταβίβαση ακινήτων. Στο πλαίσιο αυτό, το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης του ενιαίου ηλεκτρονικού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων, η οποία θα διασφαλίσει την ταχύτερη και ασφαλέστερη διεκπεραίωση των υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτων με πλήρη ηλεκτρονικό τρόπο. Η διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης του ενιαίου ηλεκτρονικού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων απαιτεί τη διαλειτουργικότητα με τα πληροφοριακά συστήματα (ΠΣ) των εμπλεκόμενων φορέων και ανάπτυξη υποσυστημάτων για την ανταλλαγή των επιθυμητών δεδομένων. Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 888.534,40 ευρώ.
   Περιγραφή φυσικού αντικειμένου του έργου
   Η μεταβίβαση ενός ακινήτου αποτελεί μέχρι σήμερα μία εντελώς γραφειοκρατική διαδικασία που αγανακτεί κατά βάση τους αγοραστές και γενικότερα όλους τους εμπλεκόμενους στο χώρο της αγοράς ακινήτων. Η διαδικασία απαιτεί τουλάχιστον 17 δικαιολογητικά από διάφορες υπηρεσίες, τα οποία πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνοντας σε όλες αυτές τις υπηρεσίες να τα αναζητήσει. Σύμφωνα με τα Δελτία Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ που αναφέρονται σε «Εργασίες Συμβολαιογράφων» οι πράξεις, όπως είναι οι Αγοραπωλησίες ακινήτων και οι Γονικές παροχές ανέρχονται ετησίως σε περισσότερες από 100.000.
   Οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς στην υφιστάμενη διαδικασία είναι οι εξής:
   Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΟΤΑ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Κτηματολόγιο Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δασική Υπηρεσία ΕΦΚΑ Ο στόχος του έργου είναι η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας και η απεμπλοκή των υπάλληλων των προαναφερόμενων φορέων από τα ενδιάμεσα στάδια παροχής υπηρεσιών που απαιτούνται για την τελική μεταβίβαση ακινήτων. Στο πλαίσιο αυτό, το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης του ενιαίου ηλεκτρονικού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων, η οποία θα διασφαλίσει την ταχύτερη και ασφαλέστερη διεκπεραίωση των υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτων με πλήρη ηλεκτρονικό τρόπο. Η διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης του ενιαίου ηλεκτρονικού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων απαιτεί τη διαλειτουργικότητα με τα πληροφοριακά συστήματα (ΠΣ) των εμπλεκόμενων φορέων και ανάπτυξη υποσυστημάτων για την ανταλλαγή των επιθυμητών δεδομένων.
   Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα πληροφοριακά συστήματα: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Κτηματολόγιο Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δασική Υπηρεσία ΕΦΚΑ Μητρώο Πολιτών Ελληνική Αστυνομία Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι Υπεύθυνες Δηλώσεις Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (ΕΜΕΠ) Γενικότερα χαρακτηριστικά του ΠΣ θα πρέπει να είναι:
   «ανοικτή» (open), ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή όλων των έτοιμων λογισμικών που θα προταθούν, χρήση ανοιχτών προτύπων/εργαλείων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ISA2 & Connecting Europe Facility Building Blocks ώστε να διασφαλιστεί και η διαλειτουργικότητα μεταξύ δημοσίων διοικήσεων των χωρών μελών της ευρωπαϊκής Ένωσης. πολυεπίπεδη (multi-tier), βασισμένη στις απαιτήσεις του Διαδικτύου (web based), και αρθρωτή (modular), ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. συμβατότητα με το G Cloud Επίσης, το ΠΣ θα πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω βασικές τεχνολογικές αρχές, σύμφωνα με το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών:
   Διαφάνεια και εξωστρέφεια Επαναχρησιμοποίηση στοιχείων (Reusability) Προσαρμοστικότητα (Flexibility) Πρότυπα (Standards) Κλιμάκωση (Scalability) Απόδοση (Performance) και Απόκριση (Response) Φιλικότητα προς το χρήστη (User?friendliness) Διαθεσιμότητα (Availability) Ανοχή σφαλμάτων (Fault tolerance) Συντήρηση (Maintenance) και αναβάθμιση (Updating) Το έργο αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση, η οποία θα συμβάλλει στη μείωση χρήσης ανθρώπινων πόρων των δημόσιων υπηρεσιών, που έχουν μειωθεί δραστικά λόγω της πανδημίας. Οι συμβολαιογράφοι και οι συμβαλλόμενοι θα εξοικονομήσουν πολύ χρόνο μειώνοντας τις μετακινήσεις στους δημόσιους φορείς. Επίσης, αναμένεται να δημιουργηθούν περαιτέρω οφέλη σε επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος (πράσινη μετάβαση), μέσω της ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον ηλεκτρονικών διαδικασιών, χωρίς τη χρήση έγχαρτων δικαιολογητικών και με λιγότερες μετακινήσεις.
   Αναμένεται ιδιαίτερα σημαντική συμβολή, μέσω της υλοποίησης του καινοτόμου ΠΣ Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης, το οποίο πρόκειται να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων διαδικασιών πολλών διαφορετικών φορέων της δημόσιας διοίκησης.
   Τέλος, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις, το ΠΣ θα αποτελέσει κίνητρο για τις ιδιωτικές επενδύσεις, μειώνοντας την τεράστια γραφειοκρατία που βαραίνει την αγορά των ακινήτων και απασχολεί κατά κύριο λόγω τους επενδυτές.
   Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση από εδώ
   Read more...

   0

  • Engineer

   Τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ σε όλη την επικράτεια έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
   Δείτε τους πίνακες εδώ: 
   Στατιστικά ΕΝΦΙΑ 2022.pdf
   Read more...

   0

  • Engineer

   Μία ακόμα επιβάρυνση στα προϊόντα η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) έρχεται για τους καταναλωτές σε λιγότερο από 10 ημέρες. Αφορά το περιβαλλοντικό τέλος ύψους 8 λεπτών το οποίο θα επιβάλλεται από την 1η Ιουνίου κατά την πώλησή των προϊόντων σε κάθε νόμιμο σημείο πώλησης. Με βάση το νόμο που ψηφίστηκε πέρυσι το καλοκαίρι, η καταβολή του τέλους επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος.
   Το ποσό του τέλους θα πρέπει να αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ Φ.Π.Α. και να αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι επιχειρήσεις που πωλούν τα εν λόγω προϊόντα. Θα πρέπει επίσης να αναγράφεται στα σημεία πώλησης των συγκεκριμένων προϊόντων σε εμφανές σημείο για τον καταναλωτή, ότι τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε τέλος, με αναγραφή του ποσού του τέλους.
   Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν στα σημεία πώλησης των προϊόντων, σε εμφανές σημείο για τον καταναλωτή, ότι τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε τέλος, με αναγραφή του ποσού του τέλους.
   Οι επιχειρήσεις που πωλούν αυτά τα είδη είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν δήλωση απόδοσης τέλους ανακύκλωσης κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την χρονική περίοδο στην οποία αφορά.
   Μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, θα υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr).
   Για την περίοδο της πρώτης εφαρμογής και ειδικότερα για τα έσοδα του Ιουνίου 2022, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 1η Αυγούστου 2022. Σε κάθε περίπτωση κατά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της υποβολής της δήλωσης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, και εφόσον υφίσταται αποδεδειγμένη αδυναμία λειτουργίας αυτής, η δήλωση θα υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
   Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, αυτή θα υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.
   Βάσει του ψηφισθέντος νόμου, στον παραγωγό συσκευασιών που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις, θα επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 100.000 ευρώ.
   Και αυτό το τέλος, όπως το αντίστοιχο για τις πλαστικές σακούλες θα έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και θα αποδίδεται τελικά στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) με σκοπό τα έσοδα να διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση δράσεων ανακύκλωσης.
   Read more...

   1

  • Engineer

   Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) του μηνός Απριλίου 2022 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.
   Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι η 31η Μαΐου 2022.
   Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς, μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).
   Read more...

   0

  • GTnews

   Στην αξιοποίηση μεγάλων φιλέτων σε όλη την Ελλάδα προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ, είτε ολοκληρώνοντας τις σχετικές διαδικασίες ανάδειξης του πλειοδότη είτε προχωρώντας στην ωρίμανση των projects προκειμένου να προχωρήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες.
   1. Ένα από τα μεγαλύτερα projects που τρέχει από το ΤΑΙΠΕΔ είναι η πρώην αμερικανική βάση στις Γούρνες Ηρακλείου.
   Η έκταση θα αξιοποιηθεί μέσω της μεταβίβασης μετοχών μιας εταιρείας ειδικού σκοπού που θα συσταθεί. Για το ακίνητο έχει ήδη εγκριθεί από το ΣτΕ το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το ΕΣΧΑΔΑ και έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία, που ανέδειξε τη REDS ως πλειοδότη επενδυτή. Αυτή τη στιγμή ο φάκελος του διαγωνισμού έχει υποβληθεί προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ η οικονομική συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο γ’ τρίμηνο του 2022. Όσον αφορά το σχέδιο για τις Γούρνες που εξετάζεται, είναι δύο ξενοδοχειακές μονάδες, παραθεριστικές κατοικίες, συνεδριακό κέντρο, εμπορικά κέντρα, καθώς και μαρίνα. Υπάρχουν και άλλα σχέδια από τη REDS τα οποία βρίσκονται ήδη από εξέταση και αναμένεται να οριστικοποιηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Σε ό,τι αφορά το κόστος της επένδυσης, αναμένεται να ανέλθει στα 200 εκατ. ευρώ, ενώ έχει εκδηλωθεί ήδη σημαντικό ενδιαφέρον συμμετοχής στο project τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επενδυτές, καθώς και από μεγάλο χρηματοπιστωτικό όμιλο. Σε σχέση με το καζίνο που προβλέπεται να λειτουργήσει εντός της έκτασης, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) βρίσκεται ήδη σε επαφή με τη διοίκηση της REDS για να καθοριστεί η χωροθέτηση του καζίνο μέσα στο ακίνητο, καθώς και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες, όπως οι όροι δόμησης κ.λπ.
   2. Ακίνητο στο Πόρτο Χέλι: Αφορά έκταση περίπου 627 στρεμμάτων στο Πόρτο Χέλι της Αργολίδας, το οποίο βαίνει προς αξιοποίηση. Για το ακίνητο αυτό έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες για τη νομική και τεχνική του ωρίμανση και έχουν διερευνηθεί οι δυνατότητες αξιοποίησης (τουρισμός - αναψυχή, γκολφ κ.λπ.). Αναμένεται να ξεκινήσει το pre-marketing, να εκπονηθεί το ΕΣΧΑΔΑ για το ακίνητο (εάν απαιτηθεί) και τελικά να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός έως το τέλος του 2022 (στην περίπτωση που δεν απαιτηθεί εκπόνηση ΕΣΧΑΔΑ).
   3. Ακίνητο του ΕΟΜΜΕΧ στον Ταύρο: Αφορά ακίνητο (έκταση 3,3 στρεμμάτων περίπου μαζί με 5 κτίρια συνολικής επιφάνειας 1.526 τ.μ.) στις οδούς Θράκης, Κορυζή και Τιμοθέου Ευγενικού στον Ταύρο. Ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί με την ανάδειξη της ολλανδικής MRP ως επενδυτή για το ακίνητο. Αναμένεται η κατακύρωση του πλειοδότη, η έγκριση του φακέλου του διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο και το κλείσιμο της οικονομικής συναλλαγής το γ’ τρίμηνο του 2022. Εντός της έκτασης σήμερα υφίστανται παλαιά κτίσματα με χρήσεις εκθεσιακών χώρων, εργαστηρίων και αποθηκών του ΕΟΜΜΕΧ, που χτίστηκαν από το 1940 έως το 1970. To συνολικό εμβαδόν των κτισμάτων ανέρχεται σε 1.526,79 τετραγωνικά μέτρα. Ένα εξ αυτών των κτισμάτων, με την απόφαση 207951/8.6.2021 (ΦΕΚ 368/Δ/2021), κηρύχθηκε νεότερο μνημείο, με εμβαδό κάλυψης 583,95 τ.μ. και συνολική δόμηση 837,22  τετραγωνικών μέτρων.
   4. Το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο στο Μαρκόπουλο: Αφορά έκταση περίπου 1.000 στρεμμάτων, από τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν τα 590 στρέμματα, μαζί με κτιριακές αθλητικές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Το ακίνητο θα δοθεί προς μακροχρόνια παραχώρηση. Σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ βρίσκεται εν αναμονή της απόφασης από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για το τελικό σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος, προκειμένου αυτό να υποβληθεί προς έγκριση από το ΣτΕ. Υπογραμμίζεται ότι τo Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο στο Μαρκόπουλο Αττικής είναι ένα σημαντικό σε μέγεθος ακίνητο, στο οποίο έχει αναπτυχθεί ολοκληρωμένο συγκρότημα ανοιχτών και κλειστών εγκαταστάσεων και υποδομών που φιλοξένησε τα ιππικά αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Το ακίνητο παρουσιάζει ακανόνιστο σχήμα, είναι σχεδόν επίπεδο και συνορεύει με τις εγκαταστάσεις διεξαγωγής των ιπποδρομιακών αγώνων. Για το ακίνητο προτείνεται αξιοποίηση με χρήσεις γης "Θεματικού Πάρκου-Αναψυχής", που επιτρέπουν, παράλληλα με τις υφιστάμενες λειτουργίες αθλητικού χαρακτήρα, την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.
   5. Ακτή και κάμπινγκ Αγίας Τριάδας: Αφορά παραθαλάσσιο ακίνητο 127 στρεμμάτων στην Αγία Τριάδα του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη το premarketing για το ακίνητο, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η μελέτη για το ΕΣΧΑΔΑ και τη ΣΜΠΕ. Αναμένεται η έγκρισή τους από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης έως τον Ιούνιο 2022, στη συνέχεια η ΣΜΠΕ θα τεθεί προς διαβούλευση το γ’ τρίμηνο του 2022 και ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί έως το τέλος της χρονιάς.
   6. Ακτή και κάμπινγκ στο Ποσείδι Χαλκιδικής: Αφορά ακίνητο περίπου 294 στρεμμάτων, από τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν περίπου τα 140 στρέμματα, στο Ποσείδι της Χαλκιδικής. Διαθέτει αμμώδη παραλία 600 μέτρων, καθώς και εγκαταστάσεις κάμπινγκ. Για το ακίνητο έχει επικαιροποιηθεί το ΕΣΧΑΔΑ, ενώ αναμένεται η έγκρισή του και της ΣΜΠΕ από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης, ώστε στη συνέχεια η ΣΜΠΕ να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και ο διαγωνισμός να προκηρυχθεί το αργότερο έως τον Μάρτιο του 2023.
   7. Κάμπινγκ στα Καμμένα Βούρλα: Αφορά έκταση περίπου 800 στρεμμάτων, από τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν τα 580 στρέμματα. Στην έκταση υπάρχουν εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις κάμπινγκ του ΕΟΤ. Για το ακίνητο έχει ήδη τεθεί σε διαβούλευση η ΣΜΠΕ, ενώ έως το τέλος της χρονιάς αναμένεται η έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος από το ΚΣΔ και η προκήρυξη του διαγωνισμού, με την προϋπόθεση ότι θα έχει επιλυθεί το θέμα με τον βιολογικό καθαρισμό.
   8. Ιαματικές πηγές στα Καμένα Βούρλα: Αφορά έκταση 468 στρεμμάτων περίπου, που περιλαμβάνει τα ξενοδοχεία Γαλήνη, Ράδιον και Θρόνιον, καθώς και το spa Ασκληπιός. Το ακίνητο έχει ήδη μισθωθεί στον όμιλο Μήτση. Το ΤΑΙΠΕΔ βρίσκεται σε αναμονή της έγκρισης του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος από το ΚΣΔ και ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του Μαΐου 2022.
   9. Ακίνητο στις Θερμοπύλες: Tο ακίνητο περιλαμβάνει έκταση 785 στρεμμάτων με εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις ξενοδοχείου και spa. Για το ακίνητο έχει ήδη τεθεί σε διαβούλευση η ΣΜΠΕ και ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί έως το τέλος του 2022.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Απόφαση μέσω της οποίας ορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στις μελέτες οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, υπέγραψε ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Σκρέκας και ο Υφυπουργός ΥΠΕΝ κ. Ταγαράς.
   Συγκεκριμένα, με τη νέα απόφαση του ΥΠΕΝ και κατεύθυνση ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού για το σύνολο της Χώρας, το ΥΠΕΝ προχώρησε στην απόφαση ορισμού αναθέτουσας αρχής και καθορισμού κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων. Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, τα προγράμματα οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, αποτελούν μέρος του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας και αποσκοπούν στην ταχεία ολοκλήρωσή του για το σύνολο της Επικράτειας, εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη εν γένει χωρική ανάπτυξη με γνώμονα την ορθολογική οργάνωση του χώρου, την εξάλειψη της άναρχης δόμησης και την αποφυγή της αστικής διάχυσης στον αγροτικό χώρο. Παράλληλα, θα διασφαλίσουν την προστασία που επιβάλλει το σύνταγμα σε όσους εξ αυτών έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα, με την ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής και αισθητικής φυσιογνωμίας τους.
   Η οριοθέτηση οικισμών προϋφισταμένων του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, αποτελούν εξειδικευμένες πολεοδομικές μελέτες, οι οποίες δύναται να εκπονούνται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από τις μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ή επιβάλλεται για λόγους αποκατάστασης της νομιμότητας ή όταν διαπιστώνονται προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχείες διαδικασίες (όπως η νομική θωράκιση του ερείσματος των εκτελεστών διοικητικών πράξεων, ιδίως του κύρους των εκδιδόμενων οικ. αδειών) στις περιπτώσεις οικισμών μη οριοθετημένων ή οικισμών τα όρια των οποίων έχουν ακυρωθεί, στους οποίους παρατηρούνται έντονες οικιστικές πιέσεις.
   Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απόφασης που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ:
   Ορισμός Αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α’ 245).
   Άρθρο 1
   Αντικείμενο
   Με την παρούσα καθορίζονται:
   Ο αρμόδιος φορέας για την ανάθεση και διαχείριση των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού περί οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020. Οι διαδικασίες διακήρυξης, ανάθεσης, εκπόνησης, παρακολούθησης, παραλαβής και έγκρισης των σχετικών μελετών. Ο τρόπος χρηματοδότησης των μελετών είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό τον τίτλο Έργου «(Sub.4) Αυτοτελείς Μελέτες για Οριοθέτηση Οικισμών», της Δράσης «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ», είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΜ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» και ο ορισμός υπόλογου Διαχειριστή των λογαριασμών που αφορούν στην χρηματοδότηση των προς εκπόνηση μελετών. Ο τρόπος και οι διαδικασίες χρηματοδότησης της οριζόμενης διά της παρούσας Αναθέτουσας αρχής/Φορέα υλοποίησης. Οι ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) ως Κυρίου των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (προγράμματα οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων) και οι υποχρεώσεις της οριζόμενης Αναθέτουσας αρχής. Άρθρο 2
   Σκοπός και αντικείμενο των μελετών των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών
   Τα προγράμματα οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, αποτελούν μέρος του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας και αποσκοπούν στην ταχεία ολοκλήρωσή του για το σύνολο της Επικράτειας, εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη εν γένει χωρική ανάπτυξη με γνώμονα την ορθολογική οργάνωση του χώρου, την εξάλειψη της άναρχης δόμησης και την αποφυγή της αστικής διάχυσης στον αγροτικό χώρο. Παράλληλα, θα διασφαλίσουν την προστασία που επιβάλλει το σύνταγμα σε όσους εξ αυτών έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα, με την ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής και αισθητικής φυσιογνωμίας τους. Η οριοθέτηση οικισμών προϋφισταμένων του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 4759/2020, αποτελούν εξειδικευμένες πολεοδομικές μελέτες, οι οποίες δύναται να εκπονούνται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από τις μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ή επιβάλλεται για λόγους αποκατάστασης της νομιμότητας ή όταν διαπιστώνονται προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχείες διαδικασίες (όπως η νομική θωράκιση του ερείσματος των εκτελεστών διοικητικών πράξεων, ιδίως του κύρους των εκδιδόμενων οικ. αδειών) στις περιπτώσεις οικισμών μη οριοθετημένων ή οικισμών τα όρια των οποίων έχουν ακυρωθεί, στους οποίους παρατηρούνται έντονες οικιστικές πιέσεις.
   Για την οριοθέτηση των οικισμών ακολουθείται η μεθοδολογία και οι προδιαγραφές που ορίζουν οι κείμενες νομοθετικές διατάξεις περί οριοθέτησης οικισμών.
   Η οριοθέτηση των οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων αποτελεί ρύθμιση γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού με κανονιστικό χαρακτήρα ως προς τους όρους και περιορισμούς δόμησης και εγκρίνεται με την έκδοση σχετικών π.δ., οι ρυθμίσεις των οποίων, εφόσον προηγηθούν των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ), ενσωματώνονται σε αυτά. Η οριοθέτησή τους μπορεί επίσης να γίνεται και στο πλαίσιο ΤΠΣ ή ΕΠΣ.
   Άρθρο 3
   Κύριος των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων.
   Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και Φορέα Υλοποίησης
   Κύριος των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας (οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 000 κατοίκων), όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, καθώς και των αντιστοίχων μελετών που εκπονούνται στο πλαίσιο αυτών, είναι το ΥΠΕΝ. Ως Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας Υλοποίησης για την εκπόνηση των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 000 κατοίκων,) της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, ορίζεται – σύμφωνα με τη παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 – το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (ΤΕΕ). Άρθρο 4
   Διαδικασίες
   Η κίνηση της διαδικασίας για την εκπόνηση των μελετών των προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 000 κατοίκων της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, γίνεται από το ΥΠΕΝ. Το ΥΠΕΝ μεριμνά για τη σύνταξη των Τευχών των διαγωνισμών και την ανάθεση των σχετικών μελετών και τα θέτει υπόψη του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α, το οποίο γνωμοδοτεί επί της πληρότητας και του περιεχομένου τους, καθώς και για τη διαγωνιστική διαδικασία. Στη συνέχεια, τα Τεύχη διαβιβάζονται στο ΤΕΕ για την εκκίνηση της διαδικασίας. Η Αναθέτουσα Αρχή προωθεί, με ευθύνη της, τη διαδικασία προκήρυξης των διαγωνισμών, τη συγκρότηση των Επιτροπών διαγωνισμού, την αξιολόγηση των προσφορών, την επιλογή των Αναδόχων, την ανάθεση εκπόνησης των μελετών με τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, την επίβλεψη και την παραλαβή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4412/2016), το Ενωσιακό δίκαιο για τις συμβάσεις και την περιβαλλοντική πολιτική, τις οδηγίες πλαίσιο που έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό δίκαιο και εν γένει τους σχετικούς με δημόσιες συμβάσεις κανόνες και Κανονισμούς, προβαίνει δε σε κάθε απαιτούμενη από πλευράς της ενέργεια για την αποτελεσματική εν γένει διοίκηση των συμβάσεων που θα συναφθούν. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής των μελετών που ανατίθενται από το ΤΕΕ, είναι τριμελείς και συγκροτούνται με ευθύνη του. Οι Επιτροπές απαρτίζονται από:α) έναν (1) μηχανικό μέλος του ΤΕΕ, ως εκπρόσωπό του, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου,β) έναν (1) μηχανικό μέλος του ΤΕΕ, υπάλληλο του ΥΠΕΝ ως εκπρόσωπό του, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, και γ) έναν (1) μηχανικό μέλος του ΤΕΕ, ως εκπρόσωπο του Δήμου, που αφορά η μελέτη, ο οποίος υποδεικνύεται αρμοδίως. Στην περίπτωση που σύμφωνα με το Πρόγραμμα η μελέτη περιλαμβάνει οριοθέτηση οικισμών διαφορετικών Δήμων (ομόρων ή μη), ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Επιτροπή υποδεικνύεται από το Δήμο στον οποίο εμπίπτουν οι περισσότεροι προς οριοθέτηση οικισμοί.
   Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 4412/2016), τις κατά περίπτωση ισχύουσες Προδιαγραφές μελετών, τα οριζόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του διαγωνισμού και τις εκάστοτε εκδιδόμενες σχετικές Οδηγίες και κατευθύνσεις του ΥΠΕΝ. Συνεδριάζουν σε τακτική βάση και παρακολουθούν αδιαλείπτως την πρόοδο των μελετών, εντοπίζουν/αρρυθμίες ή ζητήματα που αναφύονται κατά την εκπόνησή τους και εισηγούνται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τα προσήκοντα κατά περίπτωση μέτρα, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καθυστερήσεις στην εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους. Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς τον Ανάδοχο – μελετητή για την οριστικοποίηση των μελετών, στη συνέχεια δε, τις διαβιβάζει στην αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του ΥΠΕΝ η οποία, μετά από σχετικό έλεγχο πληρότητάς τους, εκδίδει Βεβαίωση ολοκλήρωσης της μελέτης. Η μελέτη και το σχέδιο π.δ. που περιέχει τις προς θεσμοθέτηση ρυθμίσεις διαβιβάζονται από το ΥΠΕΝ και τίθενται υπόψη του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων ή του αρμοδίου Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων κατά περίπτωση για γνωμοδότηση, όπως ορίζεται στη παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4759/2020 ως ισχύει, μετά από Εισήγηση της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση συναρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), τα ανωτέρω διαβιβάζονται παράλληλα και σ’ αυτό, για γνωμοδότηση. Εφόσον το αρμόδιο κατά περίπτωση ως άνω Συμβούλιο καθώς και το ΥΠΠΟΑ σε περίπτωση συναρμοδιότητάς του, γνωμοδοτήσουν θετικά χωρίς παρατηρήσεις, η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά στην έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης, ενώ σε περίπτωση διατύπωσης παρατηρήσεων, καλείται ο Ανάδοχος – μελετητής να προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές, προκειμένου η μελέτη να εγκριθεί και να παραληφθεί οριστικά. Μετά την οριστικοποίηση, έγκριση και παραλαβή της μελέτης κατά τα ανωτέρω, τηρουμένων όλων των προβλέψεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, η Αναθέτουσα Αρχή παραδίδει τους φακέλους των μελετών στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό των περ. α, β και γ της παρ. 2 του άρθρου 12 τουν. 4759/2020, για την προώθηση έγκρισης των σχετικών π.δ. Άρθρο 5
   Παρακολούθηση (monitoring) των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων
   Η παρακολούθηση της εξέλιξης των μελετών των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων συντελείται μέσω Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο δημιουργείται και συντηρείται με ευθύνη του ΤΕΕ, ως Αναθέτουσας Αρχής και Φορέα Υλοποίησης για την εκπόνηση των ως άνω μελετών. Η κυριότητα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ανήκει στο ΥΠΕΝ. Η παρακολούθηση της διαδικασίας Προκήρυξης και διεξαγωγής των διαγωνισμών, η ανάθεση εκπόνησης των μελετών με τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, η επίβλεψη και η παραλαβή τους, καθώς και η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των μελετών, πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμοδίων Υπηρεσιών και Οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, που υποχρεούνται στην αμελλητί ενημέρωση του Πληροφοριακού συστήματος. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, ο Συντονιστής και η Τεχνική Γραμματεία του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, εξουσιοδοτημένα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και εξουσιοδοτημένα στελέχη των καθ’ ύλην αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, έχουν απευθείας πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό σύστημα.
   Άρθρο 6
   Χρηματοδότηση των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων.
   Ορισμός υπολόγου διαχειριστή
   Η χρηματοδότηση των μελετών, που εκπονούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της παρ. 1. β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, για τις οποίες βάσει της παρούσας, ορίζεται ως Αναθέτουσα αρχή το ΤΕΕ, καλύπτεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και ειδικότερα, είτε από τη ΣΑΤΑ 075 υπό τον τίτλο Έργου «(Sub.4) Αυτοτελείς Μελέτες για Οριοθέτηση Οικισμών» της Δράσης «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ», είτε από τη ΣΑΜ 075 υπό την ονομασία τίτλου Έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» και ειδικότερα, θα προσδιορίζεται στην εκάστοτε εκδιδόμενη κατάρτιση και έγκριση κάθε επί μέρους προγράμματος οριοθέτησης οικισμών, με υπουργική απόφαση της παρ. 1 του ιδίου ως άνω άρθρου.
   Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 134453/ 23-12-2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857), ως διαχειριστής των ως άνω έργων και υπεύθυνος αντίστοιχων λογαριασμών ορίζεται το ΤΕΕ και με ευθύνη του πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες πληρωμές για την εκπόνηση των μελετών.
   Άρθρο 7
   Χρηματοδότηση των διαχειριστικών δαπανών του ΤΕΕ
   Η χρηματοδότηση των διαχειριστικών δαπανών του ΤΕΕ ως Αναθέτουσας αρχής των μελετών της παρούσας – εξαιρουμένης της μελέτης που έχει ενταχθεί στη ΣΑΜ 075 υπό την ονομασία τίτλου Έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» – καλύπτεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, είτε υπό τον τίτλο Έργου «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ID16879 (Διαχειριστικά Έξοδα του ΤΕΕ)».
   Άρθρο 8
   Ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Κυρίου του Έργου.
   Το ΥΠΕΝ, ως Κύριος των μελετών των αντιστοίχων Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, διά των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπηρεσιών και στελεχών του, υποχρεούται να:
   Καταρτίζει και εγκρίνει τα ως άνω Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την άμεση συμπλήρωση θεσμικών κενών που τυχόν ανακύπτουν, με την έκδοση των εκάστοτε απαιτούμενων πράξεων, προκειμένου να είναι δυνατή η ταχύρρυθμη, ασφαλής και απρόσκοπτη προώθηση και ολοκλήρωση των μελετών των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων. Μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων χρηματοδότησης των μελετών που ανατίθενται από το ΤΕΕ, η χρηματοδότηση των οποίων καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας, καθώς και εν γένει για την τήρηση των προβλεπομένων σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων χρηματοδότησης του ΤΕΕ για την κάλυψη των διαχειριστικών του δαπανών κατά το άρθρο 7 της παρούσας, καθώς και για την τήρηση των προβλεπομένων σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κινεί τις διαδικασίες για την εκπόνηση των μελετών των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων της παρούσας, με την έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. Ενημερώνει αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα για κάθε ενέργεια αρμοδιότητάς του, σχετικά με την εκτέλεση των Προγραμμάτων. Μεριμνά για τη σύνταξη των Τευχών των διαγωνισμών για την ανάθεση των μελετών των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 000 κατοίκων και τα διαβιβάζει, μετά από σχετική γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α – κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας – στο ΤΕΕ, προκειμένου να προωθηθούν οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες. Μεριμνά για την παροχή προς την Αναθέτουσα αρχή κάθε διαθέσιμου στοιχείου για την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας και συνεργάζεται με αυτήν επί σταθερής βάσεως, καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης των μελετών, μέχρι και την οριστική έγκριση και παραλαβή τους. Υποδεικνύει υπηρεσιακό εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ, μέλος του ΤΕΕ, στις τριμελείς Επιτροπές παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής των μελετών, αμέσως μόλις ζητηθεί από το ΤΕΕ. Μεριμνά για την ταχεία προώθηση όλων των διαδικασιών δημοσιοποίησης και οριστικοποίησης των μελετών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Εκδίδει τις σχετικές Βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των μελετών. Προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη θεσμοθέτηση των μελετών που παραδίδονται από το ΤΕΕ, με την προώθηση προς έγκριση των σχετικών π.δ. Άρθρο 9
   Ενέργειες και υποχρεώσεις του ΤΕΕ ως Αναθέτουσας Αρχής
   Το Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος», για τις συμβάσεις που καθορίζεται από της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας ως Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας Υλοποίησης, υποχρεούται να:
   Προβαίνει άμεσα στον ορισμό της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, καθώς και του Τεχνικού Συμβουλίου για την εκπόνηση των μελετών. Δημιουργεί και συντηρεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 5 της παρούσας. Παραλαμβάνει από το ΥΠΕΝ τα Τεύχη διαγωνισμών και προβαίνει άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επιτυχή διενέργεια και ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση των μελετών, με τήρηση των σχετικών διατάξεων του ν. 4412/2016. Γνωστοποιεί στο ΥΠΕΝ τα μέλη των τριμελών Επιτροπών που ορίζονται για την παρακολούθηση, επίβλεψη και παραλαβή των μελετών. Ενημερώνει αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα για κάθε ενέργεια αρμοδιότητάς του σχετικά με την πορεία εκπόνησης των μελετών των αντιστοίχων Προ- γραμμάτων. Εντοπίζει τις τυχόν αρρυθμίες ή ζητήματα που αναφύονται κατά την εκπόνηση των μελετών και λαμβάνει αμέσως τα προσήκοντα κατά περίπτωση μέτρα, προκειμένου να επιλυθούν και να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καθυστερήσεις. Υποβάλλει σε μηνιαία βάση ή όποτε εκτάκτως ζητηθεί, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Γεν. Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και στον Συντονιστή του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, σχετικά Ενημερωτικά υπομνήματα για την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων. Συνεργάζεται, ως Αναθέτουσα αρχή, με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, τον Συντονιστή και την Τεχνική Γραμματεία του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ., καθώς και τις Υπηρεσίες του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδίως των Δήμων που εμπλέκονται στην υλοποίηση των Προγραμμάτων, καθ’ όλη τη διάρκειά τους. Παραδίδει άμεσα στο Υ.Π.ΕΝ. κάθε μελέτη, μετά την ολοκλήρωσή της. Προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προσαρμογή των μελετών στις τυχόν παρατηρήσεις του οικείου ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., ή του αρμοδίου ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ή τυχόν άλλου κατά περίπτωση συναρμόδιου φορέα, πριν την προώθηση αυτών για θεσμοθέτηση. Εγκρίνει και παραλαμβάνει οριστικά τις μελέτες κατά τα ισχύοντα. Άρθρο 10
   Χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης των μελετών στον Κύριο των Προγραμμάτων
   Η ολοκλήρωση των μελετών των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, με Αναθέτουσα αρχή το ΤΕΕ κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, η εν συνεχεία παράδοσή τους στον Κύριο των Προγραμμάτων και η έκδοση από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ των σχετικών Βεβαιώσεων περί της ολοκλήρωσής τους, θα συντελείται σταδιακά. Τα ανωτέρω θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί για το σύνολο των μελετών έως την 30ή Ιουνίου 2025.
   Άρθρο 11
   Έναρξη ισχύος
   Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ
   Read more...

   0

  • Engineer

   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες το σχέδιο REPowerEU, την απάντησή της στις δυσχέρειες και τη διαταραχή της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης επείγει για δύο λόγους: τερματισμό της εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, τα οποία χρησιμοποιούνται ως οικονομικό και πολιτικό όπλο και κοστίζουν στους Ευρωπαίους φορολογούμενους σχεδόν 100 δισ. ευρώ ετησίως, και αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ενεργώντας ως Ένωση, η Ευρώπη μπορεί να καταργήσει σταδιακά την εξάρτησή της από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα με ταχύτερο ρυθμό. Το 85 % των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο και πετρέλαιο το συντομότερο δυνατόν για να στηρίξει την Ουκρανία. Τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο REPowerEU μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτόν τον φιλόδοξο στόχο, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού και της επιτάχυνσης της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων στις κατοικίες, στη βιομηχανία και στην ηλεκτροπαραγωγή.
   Διαβάστε: Αυτές είναι οι προτάσεις της Κομισιόν για την ενεργειακή κρίση - Φωτοβολταϊκά στέγης για όλους
   Ο πράσινος μετασχηματισμός θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, την ασφάλεια και τη δράση για το κλίμα για την Ευρώπη και τους εταίρους. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδίου REPowerEU, στηρίζοντας τον συντονισμένο σχεδιασμό και χρηματοδοτώντας διασυνοριακές και εθνικές υποδομές, καθώς και ενεργειακά έργα και μεταρρυθμίσεις. Η Επιτροπή προτείνει στοχευμένες τροποποιήσεις του κανονισμού ΜΑΑ ώστε να ενσωματωθούν ειδικά κεφάλαια REPowerEU στα υφιστάμενα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) των κρατών μελών, πέραν του μεγάλου αριθμού σχετικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που περιλαμβάνονται ήδη στα ΣΑΑ. Τη διαδικασία αυτή θα τροφοδοτήσουν οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2022.
   Εξοικονόμηση ενέργειας
   Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ο ταχύτερος και φθηνότερος τρόπος αντιμετώπισης της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, αλλά και μείωσης των λογαριασμών. Η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση των μακροπρόθεσμων μέτρων ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του δεσμευτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης από 9 % σε 13 % στο πλαίσιο της δέσμης νομοθεσίας για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που αφορά την προσαρμογή στον στόχο του 55 % («Fit for 55»). Αν εξοικονομήσουμε τώρα ενέργεια θα βοηθηθούμε στην προετοιμασία για τις πιθανές προκλήσεις του επόμενου χειμώνα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης σήμερα «Ανακοίνωση της ΕΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας» με την οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι βραχυπρόθεσμες αλλαγές συμπεριφοράς που θα μπορούσαν να μειώσουν τη ζήτηση αερίου και πετρελαίου κατά 5 % και ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν ειδικές επικοινωνιακές εκστρατείες με στόχο τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται επίσης να χρησιμοποιούν φορολογικά μέτρα ενθάρρυνσης της εξοικονόμησης ενέργειας, όπως μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα ενεργειακά αποδοτικά συστήματα θέρμανσης, στην ενεργειακά αποδοτική μόνωση κτιρίων και στις ενεργειακά αποδοτικές συσκευές και προϊόντα. Η Επιτροπή καθορίζει επίσης μέτρα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής του εφοδιασμού, ενώ θα εκδώσει και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με κριτήρια ιεράρχησης για τους πελάτες και θα διευκολύνει ένα συντονισμένο σχέδιο μείωσης της ζήτησης στην ΕΕ.
   Διαφοροποίηση του εφοδιασμού και στήριξη στους διεθνείς εταίρους μας
   Εδώ και μήνες, η ΕΕ συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού και έχει εξασφαλίσει επίπεδα-ρεκόρ στις εισαγωγές ΥΦΑ και υψηλότερες παραδόσεις αερίου αγωγών. Η νεοσυσταθείσα ενεργειακή πλατφόρμα της ΕΕ, η οποία υποστηρίζεται από περιφερειακές ειδικές ομάδες, θα καταστήσει δυνατές τις εθελοντικές κοινές αγορές αερίου, ΥΦΑ και υδρογόνου μέσω της συγκέντρωσης της ζήτησης, της βελτιστοποίησης της χρήσης των υποδομών και της συντονισμένης προσέγγισης των προμηθευτών. Ως επόμενο βήμα, και αναπαράγοντας τη φιλοδοξία του κοινού προγράμματος αγοράς εμβολίων, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης ενός «μηχανισμού κοινών αγορών», ο οποίος θα διαπραγματεύεται και θα συνάπτει συμβάσεις για αγορές αερίου για λογαριασμό των συμμετεχόντων κρατών μελών. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης νομοθετικά μέτρα που θα επιβάλλουν την υποχρέωση διαφοροποίησης του εφοδιασμού με αέριο με την πάροδο του χρόνου από τα κράτη μέλη. Η πλατφόρμα θα καταστήσει επίσης δυνατή την από κοινού αγορά ανανεώσιμου υδρογόνου.
   Η εξωτερική ενεργειακή στρατηγική της ΕΕ που εγκρίθηκε σήμερα θα διευκολύνει την ενεργειακή διαφοροποίηση και τη δημιουργία μακροπρόθεσμων εταιρικών σχέσεων με προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας για το υδρογόνο ή άλλες πράσινες τεχνολογίες. Σύμφωνα με τη στρατηγική Global Gateway, η στρατηγική δίνει προτεραιότητα στη δέσμευση της ΕΕ στην παγκόσμια πράσινη και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, με την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης για τη μείωση της πίεσης στις τιμές, την τόνωση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του υδρογόνου και την ενίσχυση της ενεργειακής διπλωματίας. Στη Μεσόγειο και στη Βόρεια Θάλασσα, θα αναπτυχθούν σημαντικοί διάδρομοι υδρογόνου. Απέναντι στην επίθεση της Ρωσίας, η ΕΕ θα στηρίξει την Ουκρανία, τη Μολδαβία, τα Δυτικά Βαλκάνια και τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, καθώς και τους πλέον ευάλωτους εταίρους μας. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Ουκρανία για να εγγυηθούμε την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη λειτουργία του ενεργειακού τομέα, ανοίγοντας παράλληλα το έδαφος για το μελλοντικό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας και ανανεώσιμου υδρογόνου, καθώς και για την ανακατασκευή του ενεργειακού συστήματος στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας REPowerUkraine.
   Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
   Η μαζική κλιμάκωση και επιτάχυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ενέργειας, τη βιομηχανία, τα κτίρια και τις μεταφορές θα επιταχύνει την ανεξαρτησία μας, θα δώσει ώθηση στην πράσινη μετάβαση και, με την πάροδο του χρόνου, θα μειώσει τις τιμές. Η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί ο πρωταρχικός στόχος για το 2030 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το 40 % στο 45 % στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων «Fit for 55 package». Αυτή η συνολικά αυξημένη φιλοδοξία θα δημιουργήσει το πλαίσιο για άλλες πρωτοβουλίες, όπως:
   Μια ειδική στρατηγική της ΕΕ για την ηλιακή ενέργεια για τον διπλασιασμό της ηλιακής φωτοβολταϊκής ισχύος έως το 2025 και την εγκατάσταση 600 GW έως το 2030. Μια πρωτοβουλία ηλιακών στεγών με σταδιακή θέσπιση νομικής υποχρέωσης εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε νέα δημόσια και εμπορικά κτίρια και νέα κτήρια κατοικίας. Διπλασιασμός του ρυθμού εγκατάστασης αντλιών θερμότητας και μέτρα για την ενσωμάτωση της γεωθερμικής και της ηλιακής θερμικής ενέργειας σε εκσυγχρονισμένα συστήματα τηλεθέρμανσης και κοινόχρηστης θέρμανσης. Σύσταση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της αργής και πολύπλοκης αδειοδότησης για μεγάλα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στοχευμένη τροποποίηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προκειμένου να αναγνωριστεί η ανανεώσιμη ενέργεια ως υπέρτερο δημόσιο συμφέρον. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν ειδικές περιοχές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με συντομευμένες και απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης σε περιοχές με χαμηλότερους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Για να συμβάλει στον ταχύ εντοπισμό των εν λόγω ειδικών περιοχών, η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμα σύνολα δεδομένων για περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές στο πλαίσιο του εργαλείου ψηφιακής χαρτογράφησης για γεωγραφικά δεδομένα που σχετίζονται με την ενέργεια, τη βιομηχανία και τις υποδομές. Καθορισμός στόχου 10 εκατομμυρίων τόνων εγχώριας παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου και 10 εκατομμυρίων τόνων εισαγωγών έως το 2030, για την αντικατάσταση του φυσικού αερίου, του γαιάνθρακα και του πετρελαίου σε δύσκολα απανθρακοποιήσιμες βιομηχανίες και τομείς μεταφορών. Για να επιταχυνθεί η αγορά υδρογόνου, θα πρέπει να συμφωνηθούν από τους συννομοθέτες αυξημένοι επιμέρους στόχοι για συγκεκριμένους τομείς. Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης δύο κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τον ορισμό και την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η παραγωγή οδηγεί σε καθαρή απανθρακοποίηση. Για την επιτάχυνση των έργων υδρογόνου, προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 200 εκατ. ευρώ για έρευνα, και η Επιτροπή δεσμεύεται να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των πρώτων σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος έως το καλοκαίρι. Ένα σχέδιο δράσης για το βιομεθάνιο καθορίζει εργαλεία, μεταξύ άλλων, μια νέα βιομηχανική εταιρική σχέση για το βιομεθάνιο και οικονομικά κίνητρα για την αύξηση της παραγωγής σε 35 bcm έως το 2030, μεταξύ άλλων μέσω της κοινής γεωργικής πολιτικής. Μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων στη βιομηχανία και στις μεταφορές
   Η αντικατάσταση του γαιάνθρακα, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις βιομηχανικές διεργασίες θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και θα ενισχύσει την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα. Η εξοικονόμηση ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση, η υποκατάσταση καυσίμων, ο εξηλεκτρισμός και η ενισχυμένη υιοθέτηση του ανανεώσιμου υδρογόνου, του βιοαερίου και του βιομεθανίου από τη βιομηχανία θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν έως και 35 bcm φυσικού αερίου έως το 2030, επιπλέον των όσων προβλέπονται στις προτάσεις της δέσμης Fit for 55.
   Η Επιτροπή θα αναπτύξει συμβάσεις επί διαφοράς για τον άνθρακα με σκοπό τη στήριξη της υιοθέτησης του πράσινου υδρογόνου από τη βιομηχανία και ειδική χρηματοδότηση για το REPowerEU στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας, χρησιμοποιώντας τα έσοδα από την εμπορία εκπομπών για την περαιτέρω στήριξη της απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Η Επιτροπή παρέχει επίσης καθοδήγηση σχετικά με τις συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και άλλες πηγές και θα παράσχει τεχνική συμβουλευτική διευκόλυνση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Για τη διατήρηση και την ανάκτηση της τεχνολογικής και βιομηχανικής υπεροχής σε τομείς όπως η ηλιακή ενέργεια και το υδρογόνο, καθώς και για τη στήριξη του εργατικού δυναμικού, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία μιας Συμμαχίας για τη βιομηχανία της ηλιακής ενέργειας στην ΕΕ και μιας μεγάλης κλίμακας σύμπραξης δεξιοτήτων. Η Επιτροπή θα εντείνει επίσης τις εργασίες για την προμήθεια πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας και θα εκπονήσει νομοθετική πρόταση.
   Για την ενίσχυση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των μεταφορών και για την επιτάχυνση της μετάβασης σε οχήματα μηδενικών εκπομπών, η Επιτροπή θα παρουσιάσει δέσμη μέτρων για τον οικολογικό προσανατολισμό των εμπορευματικών μεταφορών, με στόχο τη σημαντική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα αυτόν, και θα εξετάσει το ενδεχόμενο ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αύξηση του μεριδίου των οχημάτων μηδενικών εκπομπών στους στόλους των δημόσιων και εταιρικών αυτοκινήτων πάνω από ένα ορισμένο μέγεθος. Η ανακοίνωση της ΕΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας περιλαμβάνει επίσης πολλές συστάσεις προς δήμους, περιφέρειες και εθνικές αρχές, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών.
   Έξυπνες επενδύσεις
   Η επίτευξη των στόχων του REPowerEU απαιτεί πρόσθετες επενδύσεις ύψους 210 δισ. ευρώ από τώρα έως το 2027. Είναι μια προκαταβολή για την ανεξαρτησία και την ασφάλειά μας. Με τη μείωση των εισαγωγών ρωσικών ορυκτών καυσίμων μπορούμε επίσης να εξοικονομήσουμε σχεδόν 100 δισ. ευρώ ετησίως. Οι επενδύσεις αυτές πρέπει να υλοποιηθούν από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, καθώς και σε εθνικό, διασυνοριακό και ενωσιακό επίπεδο.
   Για τη στήριξη του REPowerEU, διατίθενται ήδη 225 δισ. ευρώ σε δάνεια στο πλαίσιο του ΜΑΑ. Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα νομοθεσία και καθοδήγηση προς τα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο τροποποίησης και συμπλήρωσης των ΣΑΑ τους στο πλαίσιο του REPowerEU. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του ΜΑΑ κατά 20 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις από την πώληση των δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ που βρίσκονται επί του παρόντος στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς, ώστε να τεθούν σε πλειστηριασμό κατά τρόπο που δεν διαταράσσει την αγορά. Με τον τρόπο αυτόν, το ΣΕΔΕ όχι μόνο μειώνει τις εκπομπές και τη χρήση ορυκτών καυσίμων, αλλά αντλεί επίσης τα αναγκαία κονδύλια για την επίτευξη ενεργειακής ανεξαρτησίας.
   Στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, η πολιτική συνοχής θα στηρίξει ήδη έργα απανθρακοποίησης και πράσινης μετάβασης με έως και 100 δισ. ευρώ, επενδύοντας σε ανανεώσιμη ενέργεια, υδρογόνο και υποδομές. Επιπλέον 26,9 δισ. ευρώ από τα ταμεία συνοχής θα μπορούσαν να διατεθούν σε εθελοντικές μεταφορές προς τον ΜΑΑ. Άλλα 7,5 δισ. ευρώ από την κοινή γεωργική πολιτική διατίθενται επίσης μέσω εθελοντικών μεταφορών στον ΜΑΑ. Η Επιτροπή θα διπλασιάσει τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων μεγάλης κλίμακας του 2022 του Ταμείου Καινοτομίας το φθινόπωρο σε περίπου 3 δισ. ευρώ.
   Τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (ΔΕΔ-Ε) συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ανθεκτικής και διασυνδεδεμένης υποδομής αερίου της ΕΕ. Για να συμπληρωθεί ο κατάλογος των υφιστάμενων έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) και να αντισταθμιστεί πλήρως η μελλοντική απώλεια των εισαγωγών ρωσικού αερίου, απαιτούνται περιορισμένες πρόσθετες υποδομές αερίου, οι οποίες εκτιμώνται σε περίπου 10 δισ. ευρώ. Οι ανάγκες υποκατάστασης της επόμενης δεκαετίας μπορούν να καλυφθούν χωρίς εγκλωβισμό στα ορυκτά καύσιμα, δημιουργία μη αξιοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού ή μετριασμό των φιλοδοξιών μας για το κλίμα. Η επιτάχυνση των ΕΚΕ ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας για την προσαρμογή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στις μελλοντικές μας ανάγκες. Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα στηρίξει αυτό το εγχείρημα, και η Επιτροπή προκηρύσσει σήμερα νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων με προϋπολογισμό 800 εκατ. ευρώ, ενώ μία ακόμα θα ακολουθήσει στις αρχές του 2023.
   Ιστορικό
   Στις 8 Μαρτίου 2022, η Επιτροπή πρότεινε ένα προκαταρκτικό σχέδιο για να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα πολύ πριν από το 2030, υπό το πρίσμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης και 25ης Μαρτίου, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν επί του στόχου αυτού και ζήτησαν από την Επιτροπή να παρουσιάσει το λεπτομερές σχέδιο REPowerEU, το οποίο εγκρίθηκε σήμερα. Οι πρόσφατες διαταραχές του εφοδιασμού με αέριο στη Βουλγαρία και την Πολωνία καταδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί η έλλειψη αξιοπιστίας του ενεργειακού εφοδιασμού από τη Ρωσία.
   Η Επιτροπή ενέκρινε 5 ευρείες και πρωτοφανείς δέσμες κυρώσεων ως απάντηση στις επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και στις αυξανόμενες φρικαλεότητες εις βάρος Ουκρανών αμάχων και πόλεων. Οι εισαγωγές γαιάνθρακα καλύπτονται ήδη από το καθεστώς κυρώσεων και η Επιτροπή έχει υποβάλει προτάσεις για τη σταδιακή κατάργηση του πετρελαίου έως το τέλος του έτους, οι οποίες συζητούνται επί του παρόντος από τα κράτη μέλη.
   Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχέδιο της ΕΕ για να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Ο στόχος αυτός κατοχυρώνεται στο ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα, καθώς και στη νομικά δεσμευτική δέσμευση για μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Η Επιτροπή παρουσίασε τη δέσμη νομοθετικών μέτρων «Fit for 55» τον Ιούλιο του 2021 για την υλοποίηση αυτών των στόχων· οι προτάσεις αυτές και μόνο θα μείωναν την κατανάλωση αερίου κατά 30 % έως το 2030, με πάνω από το ένα τρίτο αυτής της εξοικονόμησης να προέρχεται από την επίτευξη του στόχου ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ.
   Στις 25 Ιανουαρίου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο να εκπονήσουν νέα εξωτερική ενεργειακή στρατηγική. Η στρατηγική αυτή διασυνδέει την ενεργειακή ασφάλεια με την παγκόσμια μετάβαση σε καθαρή ενέργεια μέσω της εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής και διπλωματίας, ως απάντηση στην ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την υπαρξιακή απειλή της κλιματικής αλλαγής. Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την ενεργειακή ασφάλεια και την πράσινη μετάβαση της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και των χωρών εταίρων στην άμεση γειτονία της. Στη στρατηγική αναγνωρίζεται ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει παγκόσμιο αντίκτυπο στις αγορές ενέργειας, επηρεάζοντας ιδίως αναπτυσσόμενες χώρες εταίρους. Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει στήριξη για ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια παγκοσμίως.
   Για περισσότερες πληροφορίες
   Ανακοίνωση REPowerEU
   Παραρτήματα της ανακοίνωσης REPowerEU
   Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Επενδυτικές ανάγκες, πρόγραμμα επιτάχυνσης της χρήσης υδρογόνου και σχέδιο βιομεθανίου
   Ανακοίνωση της ΕΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας
   Εξωτερική ενεργειακή στρατηγική δέσμευσης της ΕΕ
   Στρατηγική της ΕΕ για την ηλιακή ενέργεια
   Τροποποιήσεις των οδηγιών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και για την ενεργειακή απόδοση
   Σύσταση σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης και τις συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
   Κανονισμός για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
   Πρόταση κανονισμού σχετικά με τα κεφάλαια REPowerEU στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
   Οδηγίες σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του REPowerEU
   Ενημερωτικό σημείωμα με ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το REPowerEU
   Ενημερωτικό δελτίο για τις δράσεις REPowerEU
   Ενημερωτικό δελτίο για τη χρηματοδότηση του REPowerEU
   Ενημερωτικό δελτίο για την εξωτερική ενεργειακή στρατηγική της ΕΕ
   Ενημερωτικό δελτίο για την εξοικονόμηση ενέργειας
   Ενημερωτικό δελτίο για την καθαρή ενέργεια
   Ενημερωτικό δελτίο για την καθαρή βιομηχανία
   Βίντεο REPowerEU
   Read more...

   0

  • GTnews

   Σε 12 ανέρχονται οι ΜΕΑ υπό κατασκευή, έναντι μόλις 5 το 2019, ενώ ο αριθμός των ΜΕΑ σε λειτουργία έχει διπλασιαστεί από 3 σε 6
   Δύο νέες συμβάσεις για την κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στη Χίο και την Κεφαλονιά υπεγράφησαν αυτή την εβδομάδα, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
   Η σύμβαση για τη Χίο υπεγράφη την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 και η σύμβαση για την Κεφαλονιά την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022. Κατά τη διάρκεια της υπογραφής των συμβάσεων ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων παρουσίασε την εξέλιξη των έργων για τη δημιουργία υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, που έχει υλοποιηθεί την τελευταία τριετία. Τόνισε, ότι μέχρι και σήμερα έχουν δημοπρατηθεί συνολικά 26 υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, σε σχέση με το 2019 όπου δεν υπήρχε καμία μονάδα σε διαγωνιστική διαδικασία. Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, υπογράμμισε πως σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν 6 MEA, από 3 που λειτουργούσαν το καλοκαίρι του 2019.
   Με την υπογραφή των δύο νέων συμβάσεων για τη Χίο και την Κεφαλονιά, οι μονάδες που κατασκευάζονται στη χώρα ανέρχονται πλέον σε 12, σε σχέση με το καλοκαίρι του 2019 που ήταν μόλις 5.
   Το επόμενο τρίμηνο αναμένεται να υπογραφούν ακόμη 5 συμβάσεις για τη  δημιουργία Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων, ενώ άλλες 12 μονάδες βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Η συνολική χωρητικότητα του ελληνόκτητου στόλου έχει αυξηθεί κατά 45,8% σε σύγκριση με το 2014, ενώ ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, δηλαδή από το 2019, η χωρητικότητα αυξήθηκε κατά 7,4%
   Η Ελλάδα, σύμφωνα με την ΕΕΕ, παραμένει η κορυφαία ναυτιλιακή χώρα στον κόσμο, καθώς οι Έλληνες πλοιοκτήτες με 5.514 πλοία ελέγχουν σήμερα περίπου το 21% του παγκόσμιου στόλου, σε όρους χωρητικότητας (dwt)1 . Η συνολική χωρητικότητα του ελληνόκτητου στόλου έχει αυξηθεί κατά 45,8% σε σύγκριση με το 2014, ενώ ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, δηλαδή από το 2019, η χωρητικότητα αυξήθηκε κατά 7,4% Οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν:
   • 31,78% του παγκόσμιου στόλου πετρελαιοφόρων
   • 25,01% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου
   • 22,35% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) • 15,60% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χημικών & προϊόντων πετρελαίου • 13,85% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς Υγροποιημένου Αερίου Πετρελαίου (LPG) • 9,33% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
   Η ελληνική ναυτιλία είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής ναυτιλίας
   Ο ελληνόκτητος στόλος αντιπροσωπεύει το 59% του στόλου που ελέγχεται από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) , ο οποίος σε ποσοστό άνω του 75% δραστηριοποιείται στον bulk/tramp τομέα. Το ένα τρίτο του ελληνόκτητου στόλου φέρει σημαία Κράτους Μέλους της ΕΕ που δραστηριοποιείται ανά την υφήλιο.
   Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει φορτία μεταξύ τρίτων χωρών σε ποσοστό άνω του 98% της μεταφορικής του ικανότητας, αποτελώντας έτσι τον μεγαλύτερο διασυνοριακό μεταφορέα παγκοσμίως. Η ελληνική ναυτιλία δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στον τομέα των bulk/tramp μεταφορών , ο οποίος έχει χαρακτηριστικά τέλειου ανταγωνισμού: ένας πολύ μεγάλος αριθμός ιδιωτικών, κυρίως Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) δραστηριοποιούνται παγκοσμίως μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, με ευέλικτη και αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, ελεύθερη πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών και χαμηλά κόστη εισόδου και εξόδου από την αγορά. Οι πλοιοκτήτες/διαχειριστές πλοίων στον bulk/tramp τομέα, μεταφέροντας φορτία σε ad hoc βάση, δεν είναι σε θέση να επηρεάσουν τις τιμές της ναυλαγοράς.
   Τα περισσότερα πλοία στον τομέα της bulk/tramp ναυτιλίας λειτουργούν βάσει συμβάσεων χρονοναύλωσης. Ο χρονοναυλωτής αναλαμβάνει την εμπορική λειτουργία του πλοίου και καθορίζει τον τύπο και τις ποσότητες του φορτίου που θα μεταφερθούν, καθώς και τη διαδρομή και την ταχύτητα του πλοίου.
   Read more...

   0

  • Engineer

   άρθρο από τους Ιωάννη Στεφανάκο τ. Επίκ. Καθηγητή ΕΜΠ και  Κωνσταντίνο Νικητόπουλο ΟΜΕΚ Α.Ε.
   Η πορεία των Υδροηλεκτρικών Έργων στην Ελλάδα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ιστορία της ΔΕΗ. Στις 20 Ιουλίου 1950 υπογράφτηκε σύμβαση μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της αμερικανικής εταιρείας EBASCO, με την οποία η τελευταία αναλάμβανε την ανάπτυξη και τη λειτουργία εθνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Στις 7 Αυγούστου 1950 ιδρύθηκε η ΔΕΗ. Κατευθυντήριος άξονας ήταν η παραγωγή φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας για τη στήριξη της αστικής ανάπτυξης και του εκβιομηχανισμού της χώρας.
   Πριν από την ίδρυση της ΔΕΗ είχαν τεθεί σε λειτουργία πολύ μικρά Υδροηλεκτρικά Εργοστάσια την περίοδο 1927 – 1931, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος περίπου 6MW. Το πρώτο ενεργειακό πρόγραμμα εκπονήθηκε την περίοδο 1951-1955 από την EBASCO -η οποία είχε αναλάβει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της ΔΕΗ, με κεφάλαια προερχόμενα από το Σχέδιο Μάρσαλ και τις ιταλικές πολεμικές αποζημιώσεις. Τα έργα του πρώτου προγράμματος περιλάμβαναν τον ατμοηλεκτρικό σταθμό Αλιβερίου, τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς Λούρου, Άγρα και Λάδωνα, καθώς και την κατασκευή γραμμών μεταφοράς για τη διασύνδεση όλων αυτών των σταθμών.
   Με το δεύτερο ενεργειακό πρόγραμμα που εκπόνησε η ελληνική πλέον διοίκηση της ΔΕΗ, μετά τη λήξη της σύμβασης με την Ebasco το καλοκαίρι του 1955, οριστικοποιήθηκε η οργάνωση και η μορφή της εκμετάλλευσης της παραγωγής και της διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, τέθηκαν σε λειτουργία ο ατμοηλεκτρικός σταθμός Πτολεμαΐδας και ο υδροηλεκτρικός σταθμός Ταυρωπού. Μέχρι το 1960, μέσα σε μια δεκαετία λειτουργίας της ΔΕΗ, εκτός από τα θερμοηλεκτρικά και υδροηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής, κατασκευάστηκαν χιλιάδες χιλιόμετρα γραμμών μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και πλήθος υποσταθμών μετασχηματισμού του ρεύματος.
   Την περίοδο 1950 – 1975 κατασκευάστηκαν οκτώ (8) Μεγάλοι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί ήτοι: Άγρας, Λάδωνας, Λούρος, Ταυρωπός/Πλαστήρας, Κρεμαστά, Καστράκι, Εδεσσαίος και Πολύφυτο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1.410 MW.
   Την περίοδο 1976 έως και 1996 κατασκευάστηκαν επιπλέον 8 μεγάλοι και 3 μικροί ΥΗΣ ήτοι: Πουρνάρι Ι και ΙΙ, Σφηκιά, Ασώματα, Στράτος Ι και ΙΙ, Πηγές Αώου, Θησαυρός, Πλατανόβρυση, Γκιώνα και Μακροχώρι, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1.630 MW, στους οποίους περιλαμβάνονται και δύο αναστρέψιμοι Αντλητικοί Σταθμοί, η Σφηκιά και ο Θησαυρός.
   Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται σχηματικά η ταχύτατη ανάπτυξη των μεγάλων ΥΗΕ, ιδιαίτερα κατά την 30ετία 1960-1990 από τη ΔΕΗ. Η μεγάλη κάμψη άρχισε από το 1997, μετά την ολοκλήρωση της ένταξης στο σύστημα των μεγάλων Υδροηλεκτρικών Έργων του Νέστου (Θησαυρός και Πλατανόβρυση).
   Έκτοτε λόγω των άστοχων, λίαν επιεικώς, ενεργειών των διοικήσεων της ΔΕH και παρά τις επίμονες εισηγήσεις των Στελεχών των Υδροηλεκτρικών Έργων, το μόνο μεγάλο ΥΗΕ που εντάχθηκε στο σύστημα είναι αυτό του Ιλαρίωνα το 2013, με τα μακροπρόθεσμα ιδιαίτερα δυσμενή αποτελέσματα που ζούμε σήμερα, λόγω της πλήρους επικράτησης του εισαγόμενου φυσικού αερίου.

   Η προσθήκη εγκατεστημένης ισχύος των Υδροηλεκτρικών Έργων στην Ελλάδα
   Πρόσωπο κλειδί και πρωτοπόρος για την ανάπτυξη των Υδροηλεκτρικών Έργων στην Ελλάδα υπήρξε ο αείμνηστος Σταύρος Νικολάου (1920-2003). Διετέλεσε πρώτος Καθηγητής στο ΕΜΠ στην Έδρα των Υδραυλικών – Υδροδυναμικών Έργων ΙΙ, την περίοδο 1969-1982.
   Ο καθηγητής Νικολάου υπήρξε απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και μετέπειτα του ΕΜΠ στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής. Στη συνέχεια μετέβη στην Αμερική, όπου έκανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο περίφημο για την εποχή του Ινστιτούτο Προκεχωρημένων Υδροδυναμικών Ερευνών της Iowa (στο οποίο στη συνέχεια, ως καθηγητής, απέστειλε με έμμεση μεγάλη οικονομική ενίσχυση (υποτροφίες) έναν μικρό αριθμό σπουδαστών του, – μεταξύ των οποίων και ο δεύτερος συγγραφέας του παρόντος άρθρου – και εξειδικεύτηκε στη μελέτη και την κατασκευή φραγμάτων και υδροηλεκτρικών έργων. Επέστρεψε στην Ελλάδα περί το 1960, ως στέλεχος στην κατασκευή του φράγματος Κρεμαστών, (κατασκευαστής του υπόψη έργου η εταιρία Keiser Eng. & Contractors και μελετητής η εταιρεία ECI).
   Ακολούθως (1969) εξελέγη καθηγητής του ΕΜΠ και ενέταξε στη διδασκαλία του τα ειδικά μαθήματα που αφορούσαν το σχεδιασμό των Υδροηλεκτρικών Έργων. Εισήγαγε αμέσως τους σπουδαστές του στη γιγαντιαία κλίμακα των μεγάλων Υδροηλεκτρικών Έργων, η δε παρακολούθηση απαιτούσε υψηλών απαιτήσεων συνδυαστική γνώση των κυριότερων κατευθύνσεων της Σχολής των Πολιτικών Μηχανικών (Υδραυλικά, Γεωτεχνικά, Δομοστατικά).
   Πως αλλιώς από γιγαντιαία θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί η κλίμακα των Υδροηλεκτρικών Έργων, όταν παρουσιάζουν τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ο όγκος των 12 εκ. m3 επιχωμάτων του φράγματος Θησαυρού, (ισοδύναμου κόστους με τα επιχώματα του Αυτοκινητόδρομου της Ιόνιας Οδού μήκους 190 χιλιομέτρων), τα 10km σηράγγων του φράγματος Πηγών Αώου και μάλιστα διαμέτρου έως 7,0m, ο υπόγειος σταθμός παραγωγής του φράγματος Στράτου επιφάνειας κατόψεως 1.400 m2 και ύψους ισοδύναμου με δεκαεπταώροφη πολυκατοικία?
   Το 1972, ίδρυσε στη ΔΕΗ, με αυστηρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, το περίφημο Κλιμάκιο Μελέτης Υδροηλεκτρικών έργων (ΚΜΥ) με σκοπό τη μελέτη και την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων από Έλληνες μηχανικούς και Ελληνικές κατασκευαστικές Εταιρείες , δεδομένου ότι, μέχρι τότε, τόσο η μελέτη όσο και η κατασκευή αναλαμβάνονταν από μεγάλους Οίκους του εξωτερικού.
   Μέσα σε μόλις τρία (3) χρόνια, λόγω της πολύ ισχυρής προσωπικότητας, της εξαιρετικής ευφυίας, της απαράμιλλης τεχνικής συγκρότησης και της εντιμότητας του καθηγητή Νικολάου, όσο και τον ενθουσιασμό των νέων και λαμπρών μηχανικών που ο ίδιος ενέταξε στο δυναμικό του ΚΜΥ και της ΔΑΥΕ στη συνέχεια, άρχισε η κατασκευή του πρώτου ελληνικής κατασκευής Υδροηλεκτρικού Έργου, του φράγματος Πουρναρίου στον Άραχθο, το οποίο ολοκληρώθηκε και άρχισε να παράγει ενέργεια μέσα στον ελάχιστο χρόνο, για τα ελληνικά δεδομένα, των τεσσάρων (4) ετών. Ακολούθησε η μελέτη και η κατασκευή πολλών άλλων μεγάλων έργων (Σφηκιά & Ασώματα στον Αλιάκμονα, Στράτος στον Αχελώο, Πηγές Αώου κ.ά.).
   Ο καθηγητής Νικολάου, δημιούργησε ισχυρές ομάδες νέων Ελλήνων μηχανικών, κυρίως αποφοίτων του ΕΜΠ αλλά και μεγάλων Πολυτεχνείων του εξωτερικού. Οι νέοι αυτοί Μηχανικοί, ηλικίας 25-35 ετών !!!, οι οποίοι μελέτησαν και επέβλεψαν οι ίδιοι την κατασκευή των μεγάλων φραγμάτων της περιόδου από το 1972 και εντεύθεν, πλαισιώθηκαν από λίγους μόνον εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους και έτσι δημιουργήθηκε ένας μοναδικός πυρήνας τεχνογνωσίας στη χώρα, ο οποίος έδωσε ώθηση τόσο σε ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες όσο και σε έλληνες προμηθευτές, με αποτέλεσμα μια πρωτοφανή ανάπτυξη για τα δεδομένα της χώρας. Από την προσπάθεια αυτή δημιουργήθηκαν μόλις μέσα σε μια 20ετία Υδροηλεκτρικά Έργα Εγκατεστημένης Ισχύος 2.300MW περίπου.
   Αυτό το μοναδικό στην Ελλάδα τεχνολογικό επίτευγμα, το οποίο ελάχιστοι το γνωρίζουν σήμερα, κατέστη δυνατό διότι οι νέοι αυτοί Μηχανικοί έκαναν προσωπική τους ιδιοκτησία, για να μιλήσουμε με κοινωνιολογικούς όρους, τον στόχο της κατασκευής των μεγάλων Υδροηλεκτρικών Έργων. Και με την ευφυία τους και τον ενθουσιασμό τους το επέτυχαν.
   Για λόγους συγκρίσεως, την μεν 10ετία του ’70 το τότε Υπουργείο Δημοσίων Έργων ησχολείτο κυρίως με έργα επαρχιακής οδοποιίας, τη δε δεκαετία του ’80 με κατασκευή πεζοδρομίων και πλατειών!!
   2.ΜΕΓΑΛΑ ΥΗΕ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
   Από την ίδρυση του ΚΜΥ το 1972 και μετά, αναπτύχθηκαν τα έργα που περιγράφονται παρακάτω. Tα μεγέθη τους και η τεχνική που ακολουθήθηκε παραμένει εντυπωσιακή ακόμα και σήμερα. Τα έργα αυτά αποτέλεσαν την απαρχή εφαρμογής εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στην Ελλάδα, ενώ αποτελούν πρωτοπορία με όρους μεγέθους, τεχνογνωσίας και ανταποδοτικότητας, συγκρινόμενα με οποιοδήποτε άλλο μεταγενέστερο εθνικό έργο υποδομής μέχρι και σήμερα.
   Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει σε δύο Υδροηλεκτρικά Έργα: του Θησαυρού και της Πλατανόβρυσης στον ποταμό Νέστο.
   Ο Θησαυρός είναι ένα από τα ψηλότερα φράγματα της Ευρώπης, με ύψος 175 m, μήκος 480m και όγκο 12 εκ. m3. Η παροχή του εκχειλιστή αγγίζει την εντυπωσιακή τιμή των 8.250 m3 /sec.
   Το δεύτερο σε μέγεθος υδροηλεκτρικό, αυτό της Πλατανόβρυσης, έχει ύψος 95 m και μήκος 270 m, κατασκευάστηκε δε από κυλίνδρούμενο σκυρόδεμα (RCC), πρωτοπόρα τεχνολογία για την Ελλάδα, με τη χρήση ιπτάμενης τέφρας ως τέταρτο συνθετικό στο μείγμα σκυροδέματος. Το πρωτοποριακό αυτό έργο σχεδιάστηκε από ομάδα υπό τη διεύθυνση του στελέχους της ΔΑΥΕ κας Γιούλας Τσικνάκου και νυν στελέχους του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και υλοποιήθηκε χάριν στις άοκνες προσπάθειές της, εν μέσω μάλιστα ισχυρών αντιδράσεων. Το έργο έτυχε παγκόσμιας αναγνώρισης, λόγω του υψηλού ποσοστού τέφρας και αναφέρεται σε όλα τα Διεθνή Συνέδρια. Τον Απρίλιο του 2007 εγκρίθηκαν οι Εθνικές Προδιαγραφές χρήσης τέφρας, ως πρόσμικτο στο σκυρόδεμα (ΦΕΚ 551-18.04.2007).
   ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΑΧΘΟΣ
   Πουρνάρι
   Το Πουρνάρι στον π. Άραχθο, απέχει 4km από την πόλη της Άρτας και τέθηκε σε λειτουργία το 1981. Έχει εγκατεστημένη ισχύ 300 MW και ετήσια παραγωγή ενέργειας 437 GWh. Διαθέτει χωμάτινο φράγμα ύψους 102 m με μήκος στέψης 580 m και όγκο φράγματος 9 εκ. m3 με υπερχειλιστή από σκυρόδεμα και σταθμό παραγωγής τεσσάρων (4) μονάδων.
   Η συνολική χωρητικότητα του ταμιευτήρα είναι 730 εκ. m3 και η επιφάνεια κατάκλυσης 20,6 km2.

   Πουρνάρι ΙΙ
   Το υδροηλεκτρικό έργο Πουρνάρι ΙΙ κατασκευάστηκε κατάντη του ΥΗΣ Πουρναρίου και τέθηκε σε λειτουργία το 2000 με εγκατεστημένη ισχύ 32 MW και ετήσια παραγωγή ενέργειας 52 GWh
   Λειτουργεί ως αναρρυθμιστικός ταμιευτήρας, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ροή του νερού στην κοίτη και τις εκβολές του ποταμού Αράχθου, καθ’ όλο το έτος, συμβάλλοντας στην ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίηση των αρδευτικών δικτύων της περιοχής.
   Το έργο αποτελείται από χωμάτινο φράγμα στην αριστερή όχθη, μήκους περί τα 2km και ύψους περί τα 15m και από υπερπηδητό φράγμα σκυροδέματος για τη διόδευση των πλημμυρικών παροχών, μήκους 130m.
   Η συνολική χωρητικότητα του ταμιευτήρα είναι 4,5 εκ. m3 και η επιφάνειά του 0,65 km2.
   Στο κτήριο του Σταθμού Παραγωγής στεγάζονται τρείς μονάδες.
   ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΩΟΣ
   Πηγές Αώου
   Ο ΥΗΣ των Πηγών Αώου απέχει 45 km από τα Ιωάννινα και 20 χλμ. βορειοδυτικά του Μετσόβου. Εκτρέπει μικρό μέρος των νερών του ποταμού Αώου προς τον Άραχθο. Τέθηκε σε λειτουργία το 1990 με εγκατεστημένη ισχύ 210 MW και ετήσια παραγωγή ενέργειας 205 GWh. Το κυρίως φράγμα (3 εκ. m3) και το βοηθητικό (500.000 m3) είναι στο οροπέδιο Πολιτσών. Υπάρχουν πέντε (5) ακόμη αυχενικά φράγματα.
   Η στέψη των φραγμάτων βρίσκεται στο υψόμετρο 1.349m, η μέγιστη στάθμη λειτουργίας στο υψόμετρο 1.343m, η ελάχιστη στάθμη λειτουργίας στο υψόμετρο 1.315m. Όλα τα παραπάνω φράγματα είναι χωμάτινα με εξωτερικές ζώνες από περιδοτίτη, φίλτρα από αμμοχάλικο και έναν κεντρικό αργιλικό πυρήνα.
   Η συνολική χωρητικότητα του ταμιευτήρα είναι 180 εκ. m3 και η επιφάνεια κατάκλυσης 11.5 km2.
   Το έργο έχει μεγάλα μήκη υπογείων σηράγγων, που υπερβαίνουν τα 10 km:
   Σήραγγα εκτροπής 650m
   Σύστημα προσαγωγής 4.080m
   Σήραγγα προσπέλασης σταθμού 1.625m
   Σήραγγα καλωδίων 850m
   Σήραγγα φυγής 2.900m
   Επίσης εντυπωσιακά είναι τα κτηριακά έργα:
   Ο υπόγειος σταθμός παραγωγής μήκους 65m, πλάτους 16m και ύψους 34,30m
   Ο θάλαμος βαλβίδων μήκους 39m, πλάτους 7m και ύψους 11m
   Ο θάλαμος μετασχηματιστών μήκους 31m, πλάτους 14m και ύψους 14m

   Για να γίνουν αντιληπτές από τον αναγνώστη οι διαστάσεις του σταθμού παραγωγής, σημειώνουμε ότι είναι ισοδύναμες με εξ’ ολοκλήρου υπόγεια δεκαώροφη πολυκατοικία εμβαδού κατόψεως 1.050 m2 !
   ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ
   Σφηκιά
   Ο ΥΗΣ Σφηκιάς βρίσκεται 25km νότια της πόλης της Βέροιας, τέθηκε σε λειτουργία το 1985, διαθέτει σταθμό με τρεις μονάδες και έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 315 MW (3 x 105 MW) και ετήσια παραγωγή ενέργειας 220 GWh.
   Ο ωφέλιμος όγκος του ταμιευτήρα είναι 18 εκ. m3 και η κατακλυζόμενη επιφάνεια είναι περίπου 4,3 km2. Η στάθμη του ταμιευτήρα κυμαίνεται από την ανώτατη στο υψόμετρο +146 έως την κατώτατη στο +141,8, με στάθμη πλημμύρας το +147.
   Η σήραγγα εκτροπής είναι επενδεδυμένη με σκυρόδεμα, με μήκος 490m και εσωτερική διάμετρο 7,5 m.
   Το φράγμα είναι λιθόρριπτο με κεντρικό αργιλικό πυρήνα και όγκο ίσο με 1,6 εκ. m3. Το ύψος του είναι 82 m, το μήκος του 220 m και το ελάχιστο πλάτος στη στέψη ίσο με 12 m. Διαθέτει δύο εκχειλιστές με τοξωτά θυροφράγματα διαστάσεων 7,2×9,0 m το καθένα, σήραγγα απαγωγής και έργο εκτόξευσης.
   Υπάρχουν τρεις υδροληψίες (μία για κάθε μονάδα) με κεκλιμένες εσχάρες στην είσοδο διαστάσεων 5,6×10,9 m.

   Αντίστοιχα, υπάρχουν και τρεις σήραγγες προσαγωγής (μία για κάθε μονάδα), με συνολικό μήκος της κάθε μίας ίσο με 161 m και εσωτερική διάμετρο 7,00 m.
   Ο Σταθμός Παραγωγής βρίσκεται στο αριστερό αντέρεισμα του φράγματος, είναι ημιυπαίθριος και σε αυτόν λειτουργούν οι τρεις αναστρέψιμες μονάδες κατακόρυφου άξονα, που επιτρέπουν στο σταθμό να λειτουργεί και ως αντλησιοταμιευτικός. Οι διαστάσεις του σταθμού είναι περίπου 85 m μήκος, 47 m πλάτος και 34 m ύψος. Ο σταθμός ισοδυναμεί με δωδεκαώροφη πολυκατοικία επιφανείας κατόψεως τεσσάρων (4) στρεμμάτων.
   Στο αριστερό αντέρεισμα επίσης βρίσκεται και ο εκκενωτής πυθμένα του έργου που είναι τύπου σήραγγας από σκυρόδεμα με εσωτερική διάμετρο 3,50 / 3,00 m και μήκος 310 m.

                                                                                                                            Φράγμα, Υδροληψίες και Σταθμός Παραγωγής ΥΗΕ Σφηκιάς
   Ασώματα
   Κατάντη του ΥΗΣ Σφηκιάς και 8 km περίπου νότια της Βέροιας, βρίσκεται ο ΥΗΣ Ασωμάτων, που τέθηκε σε λειτουργία το 1985, διαθέτει σταθμό με δύο μονάδες και έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 110 MW και ετήσια παραγωγή ενέργειας 134 GWh
   Ο ταμιευτήρας του έργου έχει χωρητικότητα 53 εκ. m3, ωφέλιμο όγκο 10 εκ. m3 και κατακλυζόμενη επιφάνεια 2,6 km2.
   Η στάθμη λειτουργίας κυμαίνεται από το υψόμετρο +81 έως το +85,5 με στάθμη πλημμύρας το +89.
   Η σήραγγα εκτροπής έχει μήκος 496 m και είναι πεταλοειδούς μορφής με διάμετρο 7,2 m / 8,5 m.
   Το φράγμα είναι χωμάτινο με κεντρικό πυρήνα, ύψους 52 m, μήκους 205 m, με πλάτος στέψης 15 m και όγκο 1,45 εκ. m3.
   Ο εκχειλιστής αποτελείται από τρία τοξωτά θυροφράγματα διαστάσεων 7 x 8 m το καθένα, σήραγγα απαγωγής και έργο εκτόξευσης.
   Το έργο διαθέτει δύο υδροληψίες (μία για κάθε μονάδα) με κεκλιμένες εσχάρες στην είσοδο διαστάσεων 4,8 x 9,3 m.
   Αντίστοιχα, υπάρχουν δύο σήραγγες προσαγωγής με χαλύβδινη επένδυση, μήκους 60 m και εσωτερικής διαμέτρου 6 m.
   O σταθμός παραγωγής είναι υπόγειος μήκους 54,70m, πλάτους 17,60m και ύψους 42m.
   Τέλος, ο εκκενωτής πυθμένα βρίσκεται εντός της σήραγγας εκτροπής.

   Ιλαρίωνας
   Βρίσκεται στο δήμο Κοζάνης, τέθηκε σε λειτουργία το 2012 και έχει εγκατεστημένη ισχύ 157MW από τις δύο μονάδες του σταθμού παραγωγής και ακόμα 4,2 MW από το ΜΥΗΣ Ιλαρίωνα που εκμεταλλεύεται την οικολογική παροχή στην έξοδο του εκκενωτή πυθμένα του φράγματος, η οποία τέθηκε σε λειτουργία το 2014.
   Η ετήσια παραγωγή ενέργειας είναι 270 GWh
   Το Υδροηλεκτρικό Έργο αποτελείται από χωμάτινο φράγμα ύψους 130m, μήκους 540 m, συνολικού όγκου 9 εκ. m3 περίπου και με ταμιευτήρα ωφέλιμης χωρητικότητας 400 εκ. m3 περίπου, που καλύπτει 22 km2, στους νομούς Κοζάνης και Γρεβενών.
   ΠΟΤΑΜΟΣ ΝΕΣΤΟΣ
   Θησαυρός
   Βρίσκεται σε απόσταση 60km από την πόλη της Δράμας κοντά στο χωριό Παρανέστι. Τέθηκε σε λειτουργία το 1997. Είναι ο δεύτερος αντλησιοταμιευτικός σταθμός στην Ελλάδα με εγκατεστημένη ισχύ 348 MW με τρεις μονάδες στο σταθμό παραγωγής, ο οποίος είναι υπόγειος μήκους 64m, πλάτους 22m και ύψους 44m.
   Η ετήσια παραγωγή ενέργειας είναι 507 GWh.
   Το φράγμα είναι το μεγαλύτερο λιθόρριπτο φράγμα της Ελλάδας και ένα από τα ψηλότερα γεωφράγματα της Ευρώπης με ύψος 175m, μήκος 480 m και όγκο 12 εκ. m3.
   Ο συνολικός όγκος του ταμιευτήρα είναι 705 εκ. m3 (ωφέλιμος τα περίπου 500 εκ.) και η επιφάνειά του είναι 20 km2.
   Το έργο διαθέτει επίσης εκχειλιστή, με θυροφράγματα στο έργο εισόδου, που αποτελείται από τρεις διώρυγες συνολικού καθαρού πλάτους 41m και μήκους περίπου 350m με έργο εκτόξευσης στον κατάντη τμήμα του.   Πλατανόβρυση
   Κατάντη του ΥΗΣ Θησαυρού βρίσκεται ο ΥΗΣ Πλατανόβρυσης, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία το 1999, έχει εγκατεστημένη ισχύ 116 MW,ετήσια παραγωγή ενέργειας 278 GWh και λειτουργεί για να καλύπτει και ανάγκες άρδευσης.
   Το φράγμα είναι ύψους 95 m, μήκους 270 m με όγκο 450.000 m3 και κατασκευάστηκε από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (RCC), πρωτοπόρα τεχνολογία στην Ελλάδα, με τη χρήση ιπτάμενης τέφρας ως τέταρτο συνθετικό στο μείγμα σκυροδέματος.
   Οι ιπτάμενες τέφρες της περιοχής Πτολεμαΐδας, παραπροϊόντα της καύσης του λιγνίτη στους λιγνιτικούς σταθμούς, χαρακτηρίζονται από:
   Ανομοιογένεια στη σύστασή τους
   Υψηλή περιεκτικότητα (15%-35%) σε διαθέσιμο CaO.
   Αξιοσημείωτες υδραυλικές ιδιότητες και ταχεία ανάληψη αντοχών, ιδιαίτερα, αν προηγηθεί άλεση.
   Σύμφωνα με εξειδικευμένες μελέτες (κυρίως από την καθηγήτρια του ΑΠΘ κα Ιωάννα Παπαγιάννη) και τη συμμετοχή του Ειδικού Σύμβουλου Malcolm Dunstan, σχεδιάστηκε με επιμέλεια και αξιοπιστία η σύνθεση του μείγματος σκυροδέματος.
   Το μείγμα σκυροδέματος, σύμφωνα με το οποίο κατασκευάστηκε το έργο, περιείχε 50 kg/m3 τσιμέντο και 225 kg/m3 επεξεργασμένη τέφρα Πτολεμαΐδας, η οποία είχε υποστεί άλεση -υδρόλυση, σε ειδικό μύλο που κατασκευάστηκε στον λιγνιτικό Σταθμό Πτολεμαΐδας. Το φράγμα ολοκληρώθηκε το 1997, σε διάστημα 1,5 έτους (χρόνος ρεκόρ για το μέγεθός του) και ήταν το υψηλότερο αντίστοιχο της Ευρώπης.
   Η τέφρα, ως τέταρτο υλικό στο μείγμα σκυροδέματος, όχι στο κλίνκερ, υποκατέστησε το τσιμέντο κατά 80% και έδωσε την τεχνική λύση για την ομαλή ανάληψη αντοχών με ελεγχόμενη εξώθερμη αντίδραση του μείγματος σκυροδέματος, για την αποφυγή ρηγματώσεων, λόγω ανάπτυξης υψηλών θερμοκρασιών ενυδάτωσης.

   ΥΗΕ Πλατανόβρυσης
   Η συνολική χωρητικότητα του ταμιευτήρα είναι 57 εκ. m3 και η επιφάνειά του είναι 3.3 km2. Ο σταθμός παραγωγής βρίσκεται στον κατάντη πόδα του φράγματος καταλαμβάνοντας σχεδόν όλη την κοίτη, με διαστάσεις μήκους 82m, πλάτους 30m και ύψους περίπου 35m. Στην οροφή του βρίσκεται το έργο εκτόξευσης του υπερχειλιστή του φράγματος.


   ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΧΕΛΩΟΣ
   Στράτος Ι και ΙΙ
   Σε συνέχεια των ΥΗΣ Κρεμαστών και ΥΗΣ Καστρακίου, επί του π. Αχελώου βρίσκεται το ΥΗE Στράτου Ι που τέθηκε σε λειτουργία το 1988 με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 156 MW και ετήσια παραγωγή ενέργειας 364 GWh.
   O σταθμός παραγωγής είναι υπόγειος μήκους 66,60m, πλάτους 21,10m και ύψους 48,60m. Για να γίνει αντιληπτό από τον αναγνώστη, το μέγεθος αυτό ισοδυναμεί με υπόγεια δεκαεπταώροφη πολυκατοικία εμβαδού κατόψεως 1.400m2!! Το φράγμα έχει ύψος 26 m, μήκος 1.900 m και όγκο 2,8 εκ. m3. Η συνολική χωρητικότητα του ταμιευτήρα είναι 15 εκ. m3 και η επιφάνειά του είναι 8,4 km2. Αργότερα κατασκευάστηκε το ΜΥΗΣ Στράτου ΙΙ που αξιοποιεί την οικολογική παροχή του ποταμού Αχελώου και τέθηκε σε ισχύ το 1989 με δύο μονάδες και ισχύ ίση με 6,3 MW.
   Μεσοχώρα
   Το φράγμα της Μεσοχώρας, ισχύος 160 MW, αποτελεί παράδειγμα μέγιστης αβελτηρίας για την Ελλάδα. Περιέργως συνδέθηκε με την πολυθρύλητη εκτροπή του Αχελώου και συγκέντρωσε τους ασκούς του Αιόλου, ενώ προφανώς θα μπορούσε να συνδράμει σημαντικά στο ελλειμματικό ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Το φράγμα είναι λιθόρριπτο με ανάντη πλάκα σκυροδέματος, ύψους 150m, μήκους στέψης 340 m και όγκο 5,3 εκ. m3. Ο εκχειλιστής, o Σταθμός Παραγωγής και οι λοιπές εγκαταστάσεις, είναι ολοκληρωμένες ήδη από το 2001 !!, αλλά δεν έχει πληρωθεί ο ταμιευτήρας ώστε να λειτουργήσει.
   Η συνολική χωρητικότητα του ταμιευτήρα είναι 358 εκ. m3 και η επιφάνειά του είναι 7,8 km2. Το κτίριο του σταθμού είναι ημιυπαίθριο με διαστάσεις μήκους 95m, πλάτους 57m και ύψους 37m.
   Το έργο έχει τεράστιο κόστος και κάθε χρόνο υπάρχει απώλεια εσόδων για τη ΔΕΗ, της τάξεως των 30 εκατ. ευρώ !!!

   ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ
   Το παρόν άρθρο έρχεται να ενημερώσει τους νεότερους ότι η ανάπτυξη των Μεγάλων Υδροηλεκτρικών Έργων πολλαπλής σκοπιμότητας, είναι έργο εθνικής σημασίας, κάτι το οποίο δεν αντελήφθησαν οι διοικήσεις της ΔΕΗ από το 1996 και εντεύθεν. Επίσης και κυρίως αποσκοπεί να δείξει με τον πιο ισχυρό τρόπο πως μια λαμπρή ομάδα νέων μηχανικών του ΕΜΠ κατόρθωσε, εντός μιας εικοσαετίας περίπου, να δημιουργήσει ένα τεχνολογικό επίτευγμα το οποίο δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα και σήμερα και το οποίο αποτελεί Εθνική Περιουσία.
   Μέσω της ανάπτυξης των Μεγάλων ΥΗΕ, επιτυγχάνεται η βέλτιστη διαχείριση ενός πολύτιμου πόρου. Επίσης λόγω του γεγονότος ότι τα έργα αυτά είναι υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας, συμβάλλουν καθοριστικά στην ενεργοποίηση του τεχνικού και κατασκευαστικού δυναμικού της χώρας, περισσότερο από κάθε άλλο έργο υποδομής, λόγω της πολυπλοκότητάς τους.
   Στο Διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται διαχρονικά (περίοδος 1980-2020) ο καθοριστικός ρόλος των Υδροηλεκτρικών Έργων στην εξυπηρέτηση του Διασυνδεδεμένου Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, συνδράμοντας σημαντικά στην απεξάρτηση της παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από το πετρέλαιο.

   4. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
   Επενδύοντας περί τα 6-7 δισ. ευρώ (~2.500 ευρώ / KW): ήτοι το 15% μόνον των άστοχων κατά την άποψη μας δαπανηθέντων ποσών για την οριζόντια και όχι στοχευμένη οικονομική ενίσχυση διαφόρων ομάδων κατά την περίοδο του COVID, τα οποία εν πολλοίς διοχετεύθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στην κατανάλωση:
   -Ολοκληρώνονται εικοσιπέντε (25) νέα μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα.
   -Προστίθενται ~ 2.500 MW ισχύος αιχμής στο σύστημα (αύξηση 75%).
   -Παράγονται ~ 6.000 GWh ήπιας, ανανεώσιμης και εγχώριας πρόσθετης ενέργειας αιχμής (αύξηση 150%).
   -Προστίθενται 5.000 εκ. κυβικά μέτρα αποθήκης νερού (αύξηση 70%).
   -Ικανοποιείται ο στόχος του ΕΣΕΚ (31.12.2019) για ποσοστό παραγωγής από ΑΠΕ 61%, στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μέχρι το 2030.
   -Βελτιώνεται η αντιπλημμυρική προστασία των κατάντη πεδινών περιοχών.
   -Θωρακίζεται η χώρα για την αντιμετώπιση παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας.
   -Βελτιώνεται η ενεργειακή μας αυτονομία.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Εκδόθηκε από τον ΕΦΚΑ η Εγκύκλιος 19 με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση - Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022».
   Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022, με τις οποίες αντικαθίσταται η περ. β' της παρ 3 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει και σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι :
   Α) Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016, οι ασφαλισμένοι ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως αυτές ίσχυαν ως την έναρξη του N.4387/2016, για κάθε φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό που εντάχθηκε στον e - ΕΦΚΑ, υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς για την αυτή απασχόληση, καταβάλλουν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 38, ασφαλιστικές εισφορές.
   Β) Η περ. β. της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του, ορίζει ότι τα πρόσωπα της περ. α' παλαιοί ασφαλισμένοι κατά την έννοια του ν. 2084/1992, για τους οποίους καταβάλλονταν εισφορές σε δυο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ πρώην φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς έως τις 31.12.2016, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν στον e - ΕΦΚΑ μέχρι τις 31/12/2022, δήλωση επιλογής φορέα και καταβολής εισφορών την οποία θα πρέπει να κοινοποιήσουν στον εργοδότη τους, με την οποία : 
   Α. Θα μπορούν να επιλέξουν τον ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ, πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, στην ασφάλιση του οποίου υποχρεωτικά προσμετράτε ο χρόνος ασφάλισης από 1/1/2017 και εφεξής.
   Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση επιλογής εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος επέλεξε να συνεχίσει την ασφάλισή του στον φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, ο οποίος δηλώθηκε στην τελευταία Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης επιλογής ενταχθέντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέα, τομέα, κλάδου ή λογαριασμό.
   Η επιλογή ενταχθέντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό δεν δημιουργεί υποχρέωση επιπλέον καταβολής ή επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα μέχρι την υποβολή της δήλωσης επιλογής, ενώ από τον επόμενο της δήλωσης επιλογής μήνα, ο εργοδότης υποχρεούται να ασφαλίζει τον μισθωτό ή έμμισθο, σύμφωνα με τη δήλωσή του.
   Η υποπερίπτωση βα) της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 ισχύει και για εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.
   Β. Θα μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους και στον δεύτερο πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, στον οποίο υπάγονται, καταβάλλοντας όμως οι ίδιοι επί των αποδοχών τους το συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου. Η προαιρετική ασφάλιση πραγματοποιείται άπαξ, εκκινεί αναδρομικά από 1/1/2017 ή από τη στιγμή της δήλωσης καταβολής εισφορών, σύμφωνα με την επιλογή του ασφαλισμένου.
   Στην περίπτωση που γίνει επιλογή για συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης και στον δεύτερο πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, αυτή διέπεται από την έναρξή της από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.
   Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και σε παλαιούς ασφαλισμένους που διορίστηκαν στο Δημόσιο από την 1/1/1993 και εφεξής και κατέβαλλαν μέχρι 31/12/2016 δεύτερη εισφορά κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν 2084/1992.
   Ενδεικτικά, όσον αφορά τα υπαγόμενα στην περ. β' της παρ 3 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 αναφέρουμε:
   1. Παλαιός ασφαλισμένος μηχανικός που απασχολείται με εξαρτημένη εργασία που δεν έχει συνάφεια με το επάγγελμα του, ο οποίος μέχρι 31.12.2016 κατέβαλλε εισφορές λόγω ιδιότητας στο τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και λόγω απασχόλησης στο τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ,
   2. Παλαιός ασφαλισμένος που απασχολείται ως μηχανικός στον ΟΤΕ, μέχρι 31.12.2016 υπαγόταν στην ασφάλιση και κατέβαλλε εισφορές στο τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και στο εντασσόμενο στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ -πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ.
   ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ / ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΟΡΕΑ
   Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται:
   • Για τους ενεργά ασφαλισμένους στο τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών της Τοπικής Διεύθυνσης e - ΕΦΚΑ τόπου εργασίας. Το αρμόδιο τμήμα παραλαμβάνει την σχετική αίτηση και αφού εξετάσει τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του ασφαλισμένου στο άρθρο 23 του Ν.4892/2022, θα εκδίδει σχετική Απόφαση η οποία θα κοινοποιείται στον αιτούντα, στον εργοδότη και στον αρμόδιο συνταξιοδοτικό φορέα.
   • Για τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη υποβάλλει αίτημα για συνταξιοδότηση, η σχετική αίτηση θα υποβάλλεται στο αρμόδιο τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης στην οποία έχει υποβληθεί αίτημα συνταξιοδότησης. Στην περίπτωση αυτή και για λόγους ταχείας απονομής των συντάξεων, θα γίνεται αποδεκτό το αίτημα του ασφαλισμένου προκειμένου να μην καθυστερήσει η έκδοση της Απόφασης Σύνταξης. Ταυτόχρονα θα κοινοποιείται αντίγραφο της αίτησης στο αρμόδιο τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών του τόπου εργασίας για την έκδοση της σχετικής Απόφασης, η οποία στην συνέχεια θα κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία Συντάξεων.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Ξεκινάει από τις 20/5/2022 η δυνατότητα υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για τις "Καταρχήν Επιλέξιμες" αιτήσεις διαμερισμάτων και μονοκατοικιών. Η υποβολή της ΗΤΚ μπορεί να γίνει έως και τις 19/7/2022.
   Για τις Ειδικές Περιπτώσεις όπως αυτές περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος καθώς και τις Πρόσφατες Αποκτήσεις, η διαδικασία υποβολής θα ξεκινήσει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.
   Read more...

   3

  • Engineer

   Ύστερα από σχετικά αιτήματα Ο.Τ.Α. και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δήμων, το Πράσινο Ταμείο ανακοινώνει νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχετικών προτάσεων χρηματοδότησης Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) από τους δυνητικούς δικαιούχους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του φορέα μας θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00.(Σ.Α.Π.) από τους δυνητικούς δικαιούχους.
   Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Επ' ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 ετών από τη δημιουργία του δικτύου Natura 2000, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας Βιργκίνιους Σινκέβιτσους ανακοίνωσε σήμερα τους νικητές των βραβείων Natura 2000. Βραβεύτηκαν έξι έργα από την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία και ένα διασυνοριακό έργο στη Γερμανία, την Αυστρία, το Λουξεμβούργο και την Ελβετία.
   Ανακοινώνοντας τους νικητές σε τελετή στις Βρυξέλλες, ο Επίτροπος κ. Σινκέβιτσους δήλωσε σχετικά: «Η προστασία και η αποκατάσταση της φυσικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή σε αυτήν και για τη διαφύλαξη της ζωής στη Γη για τις επόμενες γενιές. Τα τελευταία 30 χρόνια, χιλιάδες επαγγελματίες στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, εθελοντές και φορείς εργάζονται για την προστασία και την αποκατάσταση της φύσης, ώστε να συνεχίσει να μας προσφέρει οφέλη. Χάρη στους ανθρώπους αυτούς, το δίκτυο είναι τόσο επιτυχημένο σήμερα. Στους διαγωνισμούς, το βραβείο πάει πάντοτε σε έναν νικητή, αλλά σήμερα θα πρέπει να νιώθουμε νικητές όλοι, διότι όταν προστατεύεται η φύση ωφελούμαστε όλοι.
   Τα βραβεία Natura 2000 αναγνωρίζουν επιτυχημένα παραδείγματα προστασίας της φύσης σε όλη την ΕΕ και ευαισθητοποιούν σχετικά με το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, το οποίο αποτελεί μια από τις μεγάλες επιτυχίες της Ευρώπης. Τα βραβεία περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες: προστασία χερσαίων εκτάσεων (νικήτρια φέτος είναι η Ελλάδα), επικοινωνία (Βουλγαρία), κοινωνικοοικονομικά οφέλη (Κανταβρία, Ισπανία), ψήφος των πολιτών (Αυστρία), διασυνοριακή συνεργασία, ενώ φέτος προστέθηκε μία ακόμη κατηγορία: διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος (Πορτογαλία).
   Η ορθή διαχείριση του δικτύου Natura 2000 βρίσκεται στο επίκεντρο των φιλόδοξων στόχων προστασίας και αποκατάστασης της Στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, η οποία έχει στόχο να θέσει τη βιοποικιλότητα σε πορεία ανάκαμψης έως το 2030, ωφελώντας τους ανθρώπους, το κλίμα και τον πλανήτη.
   Φωτογραφία: Petros Petrou | HOS - BirdLife Greece
   Read more...

   0

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.