Jump to content
 • Novatron
 • Νομοθεσία


  408 ειδήσεις in this category

  1. Νομοθεσία

   Engineer

   Με την υπ' αριθμ. ΥΠ 449 Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (3η Αναθεώρηση) δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Τεύχος B’ 3197/22.06.2022) η 3η αναθεώρηση του ΚΑΝ. ΕΠΕ.
   Το προοίμιο της έκδοσης αναφέρει:
   Η μεγάλη ανάγκη για ένα κανονιστικό κείμενο Μελέτης των δομητικών επεμβάσεων είχε αναγνωρισθεί από παλιά : Σ’ έναν σχετικά νέον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι μέθοδοι σχεδιασμού δεν είναι κατασταλαγμένες – άρα ο Μελετητής αναλαμβάνει μια δυσανάλογα μεγάλη ευθύνη όταν υιοθετεί μια συγκεκριμένη λογική σχεδιασμού ή μια συγκεκριμένη μέθοδο υπολογισμών ή, ακόμη, μια συγκεκριμένη τεχνική επισκευών και ενισχύσεων. Αλλά και η οικονομία και η ασφάλεια των κατασκευών δεν εξυπηρετούνται πάντοτε σωστά.
   Βασίμως, λοιπόν, ελπίζεται ότι το παρόν (5ο) και τελικό Κείμενο ενός Κανονισμού Επεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια, θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους Μηχανικούς και για το κοινωνικό σύνολο ευρύτερα.
   Απ’ την άλλη μεριά, όμως, οι ίδιες οι αιτίες που επιβάλλουν τη θέσπιση ενός τέτοιου Κανονισμού, καθιστούν δυσχερέστερη και τη σύνταξή του: 
   Λόγω, ακριβώς, της πρόσφατης ανάπτυξης του επιστημονικού και τεχνικού αυτού τομέα, δεν έχει πάντοτε ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα ή (συνηθέστερα) δεν έχει επιτευχθεί επαρκής διεθνής συμφωνία επί των σχετικών προβλημάτων. Απ’ αυτή την άποψη, η επιλογή των μεθόδων και η εναρμόνιση των τρόπων θεώρησης των θεμάτων που ακολουθήθηκαν σ’ αυτόν τον Κανονισμό, υπόκεινται σε κριτική. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε επίπεδο εθνικού Κανονισμού για τέτοια αντικείμενα, δεν διατίθενται έτοιμα κείμενα στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο πλήρης δρόμος άνοιξε με την πρώτη έκδοση του ΕΚ8 το 1994 και προωθήθηκε με το τελικό κείμενο του ΕΚ8 το 2004 και 2005. Αλλά ακόμα και το αρμόδιο κεφάλαιο του ΕΚ8 δεν διαθέτει την πληρότητα την οποία απαιτούν οι καθημερινές πρακτικές εφαρμογές. Τα ακόμα πιο επεξεργασμένα κανονιστικά κείμενα της FEMA, στις ΗΠΑ, καλύπτουν κυρίως τις γενικές αρχές και την ανάλυση μ ό ν ο ν.
   Μέσα στο πλαίσιο αυτών των δεδομένων τοποθετείται το παρόν Κείμενο Ελληνικού Κανονισμού Επεμβάσεων, το οποίο αποπειράται να καλύψει ακόμα ευρύτερες ανάγκες της πράξης.
   Μια τελική παρατήρηση αφορά την αναζήτηση του ``βελτίστου΄΄ ανάμεσα στις αντιθετικές απαιτήσεις τις οποίες συνήθως έχουμε από έναν Κανονισμό : Να είναι αφενός πλήρης, επιστημονικά συντεταγμένος, ασφαλής, οικονομικός, και νομικώς συνεπής – αλλά να είναι κι όσο γίνεται απλός και γρήγορος στην εφαρμογή.
   Τα τελευταία χρόνια, στη Χώρα μας, έχει γίνει σημαντική πρόοδος προς την πρώτη κατεύθυνση – εν αντιθέσει με την προηγούμενη γενεά Κανονισμών.
   Ειδικότερα, τώρα, για το αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού υπάρχουν δύο τουλάχιστον λόγοι οι οποίοι οδηγούν σε μίαν (αναπόφευκτη) πρόσθετη ΄΄περιπλοκότητα΄΄:
   α) Εδώ, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα νέο δόμημα στο οποίο, μέσω της Μελέτης μας, θα προσδώσουμε τις επιθυμητές ιδιότητες (όπως τις υπαγορεύει η σύγχρονη επιστήμη και τεχνική), αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα υπάρχον δόμημα του οποίου οι ποικίλες συμπεριφορές πρέπει πρώτα να γίνουν κατανοητές, κι ύστερα να τροποποιηθούν. Διπλή, δηλαδή, η δυσχέρεια.

   β) Στο αντικείμενο των επεμβάσεων, εκτός απ΄ τη συμπεριφορά των πρόσθετων υλικών και στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν, οφείλουμε να μελετήσουμε και τη σκοπούμενη συμπεριφορά των διεπιφανειών ανάμεσα στα υφιστάμενα και τα νέα υλικά ή στοιχεία. Πάλι διπλή δουλειά, δηλαδή.
   Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι οι σχετικές επιστημονικές γνώσεις δεν έχουν πλήρως εισαχθεί και στη διδασκαλία των πανεπιστημιακών μας Σχολών, ο Κανονισμός των δομητικών επεμβάσεων αναλαμβάνει κι έναν πρόσθετο ρόλο ``αναλυτικότερης΄΄ παρουσίασης των αντικειμένων.
   Το σύνολο των πιο πάνω δυσχερειών, εύκολα ενδέχεται να δημιουργήσει την εντύπωση μιας ``άσκοπης΄΄ περιπλοκότητας.
   Στην πραγματικότητα, όμως, η φύση του αντικειμένου δεν επιτρέπει περαιτέρω απλοποιήσεις του Κανονισμού, χωρίς τον κίνδυνο της ρετσετολογίας.
    
   Read more...

   401 • 0

  2. Νομοθεσία

   Engineer

   1.  Οι υπαγωγές για τις περιπτώσεις κτηρίων του άρθρου 117 του ν. 4495/2017 (δηλαδή διατηρητέα κτήρια, μνημεία, κτήρια που βρίσκονται εντός τμημάτων πόλεων ή οικισμών που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, καθώς και κτήρια που βρίσκονται εντός Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς), εντοπισμένων και βαρύνουσας σημασίας για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του εν γένει πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, εξετάζονται υπό τις αυστηρότερες προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου, ως ειδικότερου, και ακολουθούν τις οριζόμενες σε αυτό διαδικασίες, ανεξαρτήτως εάν τυχόν εμπίπτουν ταυτόχρονα σε προστατευόμενες περιοχές του άρθρου 116 του ίδιου νόμου.
   2.  Ειδικότερα:
   Α. α΄. Για τα διατηρητέα κτήρια του ΥΠΕΝ, ΥΝΑΙ και ΥΠΕΣ (παρ. 1 του άρθρου 117) η υπαγωγή εξετάζεται αποκλειστικά από το ΚΕΣΑ, μέχρι τη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας των ΠΕΣΑ που ασκούν κατά νόμο την εν λόγω αρμοδιότητα, χωρίς να εφαρμόζεται επιπρόσθετα η διαδικασία του άρθρου 116 του ν. 4495/2017 στις περιπτώσεις που το διατηρητέο κτήριο εμπίπτει εντός περιοχής προστασίας των παρ. 1, 2, 5, 9α και 9β του άρθρου αυτού.
   β΄. Σε περίπτωση που διατηρητέο κτίριο του ΥΠΕΝ, ΥΝΑΙ και ΥΠΕΣ (παρ. 1 του άρθρου 117) εμπίπτει εντός περιοχής της παρ.9 του άρθρου 117 (ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς), για την αποφυγή τήρησης διπλής διαδικασίας (δηλαδή αυτής των παρ. 1 και παρ. 9 του άρθρου 117) ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 10 του άρθρου 117 που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις διπλοχαρακτηρισμένων κτιρίων (ως διατηρητέα και ως μνημεία), η οποία προϋποθέτει τη γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ πριν την εξέταση της υπαγωγής από την εννεαμελή επιτροπή, τις αρμοδιότητες της οποίας ασκεί μεταβατικά το ΚΕΣΑ.
   Β. Για τα μνημεία του ΥΠΠΟΑ (παρ. 9 του άρθρου 117), η υπαγωγή εξετάζεται αποκλειστικά από το ΥΠΠΟΑ σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία της 9 του άρθρου 117 του ν.4495/2017, χωρίς να εφαρμόζεται επιπρόσθετα η διαδικασία του άρθρου 116 του ν.4495/2017 στις περιπτώσεις που το μνημείο εμπίπτει εντός περιοχής προστασίας των παρ. 1, 2, 5, 9α και 9β. 
   Γ. α΄. Για τα διατηρητέα κτήρια του ΥΠΕΝ, ΥΝΑΙ και ΥΠΕΣ που είναι επίσης χαρακτηρισμένα από το ΥΠΠΟΑ ως μνημεία (παρ.10 του άρθρου 117) προηγείται γνωμοδότηση της υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ, ενώ στη συνέχεια, για την οριστική υπαγωγή των αυθαιρεσιών ή την επιβολή εργασιών προσαρμογής, αποφασίζει η προβλεπόμενη εννεαμελής επιτροπή, τις αρμοδιότητες της οποίας ασκεί μεταβατικά το ΚΕΣΑ, χωρίς να εφαρμόζεται επιπρόσθετα η διαδικασία του άρθρου 116 του ν.4495/2017 στις περιπτώσεις που το διπλοχαρακτηρισμένο κτήριο εμπίπτει εντός περιοχής προστασίας των παρ. 1, 2, 5 και 9α.
   β΄. Στην περίπτωση που το διπλοχαρακτηρισμένο κτήριο (παρ.10 του άρθρου 117) εμπίπτει εντός περιοχής προστασίας της παρ. 9 του άρθρου 117 (ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς), για την αποφυγή τήρησης διπλής διαδικασίας (αυτή των παρ. 9 και παρ. 10 του άρθρου 117), ακολουθείται μόνο η διαδικασία της παρ. 9 του άρθρου 117, που αφορά σε ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς και η εξέταση της υπαγωγής γίνεται με αποκλειστικό έλεγχο από το ΥΠΠΟΑ, το οποίο και επιβάλλει τυχόν εργασίες προσαρμογής.
   Δ. α΄. Στην περίπτωση της παρ.3 του άρθρου 117 (αυθαιρεσίες σε μη χαρακτηρισμένα κτήρια ανεγερθέντα με οικοδομική άδεια εντός ακινήτων όπου υπάρχουν διατηρητέα κτήρια) για την οποία ορίζεται ότι η υπαγωγή εξετάζεται από το οικείο ΣΑ, εφόσον τα προαναφερόμενα ακίνητα βρίσκονται εντός των περιοχών της παρ. 9 του άρθρου 117 (ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή μνημεία   παγκόσμιας   κληρονομιάς),   ακολουθείται   η   διαδικασία   της   τελευταίας   αυτής παραγράφου, με εξέταση της υπαγωγής αποκλειστικά από το ΥΠΠΟΑ.
   β΄. Αντίστοιχα, για τις ίδιες περιπτώσεις κτηρίων της ανωτέρω παρ.3, εφόσον εμπίπτουν εντός προστατευόμενων περιοχών του άρθρου 116 – και επειδή τα κτήρια στα οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι αυθαιρεσίες δεν είναι προστατευόμενα – ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου αυτού, όπως έχει διευκρινιστεί κατά περίπτωση στη με αρ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/61939/2576/25- 06-2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΚΛ4653Π8-ΛΡΜ) Εγκύκλιο του ΥΠΕΝ.
   3.  Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στον συνημμένο πίνακα που ακολουθεί.

   Η απόφαση στην διαύγεια εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5ΧΘ4653Π8-Σ9Σ
   Read more...

   665 • 0

  3. Νομοθεσία

   GTnews

   Η ολική ανασυγκρότηση στο πυρόπληκτο Μάτι εισέρχεται σε τροχιά υλοποίησης καθώς εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πληγείσας περιοχής που αφορά στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου.
   Ειδικότερα, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Δ’ 398./10.06.2022) «Έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) στην πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας – Πικερμίου, αντίστοιχα, καθορισμός ζωνών βιώσιμης πολεοδόμησης και ζωνών εκτός πολεοδόμησης, χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, περιβαλλοντική έγκριση του Ε.Π.Σ. και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων».
   Με θεσμοθετημένο το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο ολοκληρώνεται ο απαραίτητος σχεδιασμός πρώτου επιπέδου για τη συνολική αστική ανάπλαση της περιοχής. Η περιοχή επέμβασης του ΕΠΣ για το Μάτι αφορά σε έκταση 7.935 στρεμμάτων και περιλαμβάνει το Μάτι, το Κόκκινο Λιμανάκι, την Αγία Μαρίνα, τα Σκουφέικα και τον Πευκώνα  στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Μάκρης και Ραφήνας – Πικερμίου.
   Με το ΕΠΣ για το Μάτι:
   1) Θεσμοθετούνται τα όρια, οι επιτρεπόμενες χρήσεις και οι γενικοί όροι δόμησης των διαφοροποιημένων ζωνών που αφορούν στις περιοχές βιώσιμης πολεοδόμησης. 2) Καθορίζεται το πλέγμα ισχυρών μέτρων για την προστασία των κατοίκων και της περιοχής, για την ανεμπόδιστη προσβασιμότητα των πολιτών -από και προς τη θάλασσα- καθώς και για την ανθεκτικότητα κατοικιών και κτισμάτων.
   3) Ταυτόχρονα, περιλαμβάνεται η δημιουργία παραλιακού πεζόδρομου και χώρων πρασίνου και αναψυχής.
   Ειδικότερα, με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για το Μάτι:
   Διασφαλίζεται ικανό πλάτος οδών -συνδυαστικά με μονοδρομήσεις και οργάνωση στάθμευσης- που ενισχύει την ασφάλεια και προβλέπονται διασταυρώσεις με μεγάλους οδικούς άξονες, με παράλληλη διευκόλυνση κίνησης πεζών και ποδηλάτων. Το οδικό δίκτυο προσαρμόζεται ώστε σε περίπτωση επικείμενης ή εν εξελίξει καταστροφής, να επιτρέπεται η απομάκρυνση των πολιτών χωρίς να εμποδίζεται η πρόσβαση οχημάτων άμεσης επέμβασης και παροχής βοήθειας. Αποφεύγονται αδιέξοδα και εξασφαλίζονται ασφαλείς πορείες εκκένωσης πληθυσμού με προδιαγραφές, όπως η αποφυγή μεγάλων οικοδομικών τετραγώνων.
   Χωροθετούνται κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου -σε εφαρμογή των αρχών για τους ανοιχτούς χώρους συγκέντρωσης πληθυσμού- όπως και ζώνες γραμμικών φυτεύσεων κατά μήκος βασικών οδικών αξόνων και ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου. Δημιουργείται ενιαίος παραλιακός περίπατος και διανοίγονται κάθετες προσβάσεις στις ακτές. 
   Επίσης, η περιοχή θωρακίζεται από φυσικές καταστροφές και από φαινόμενα της κλιματικής κρίσης: με την ανάπτυξη ανοιχτών χώρων και διαδρόμων,  με την ανάσχεση οικιστικής ανάπτυξης σε περιοχές απότομης κλίσης >70%, με την ενθάρρυνση ανάπτυξης περιαστικής γεωργίας για την αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς καθώς και με την ανάπτυξη περιβαλλοντικού δικτύου με πλέγμα ζωνών φύτευσης εύρους 100 μέτρων κατά μήκος των ρεμάτων.
   Παράλληλα, θεσμοθετούνται ρυθμίσεις για είδη φύτευσης και διαχείριση βλάστησης στον δημόσιο και ιδιωτικό χώρο, για κατασκευαστικά υλικά ανθεκτικά στην ανάφλεξη για νέες κατασκευές και ανακατασκευές καθώς και για την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης δασών που μειώνουν την καύσιμη ύλη στα σημεία διασύνδεσης δάσους- αστικής περιοχής.
   Ο χωρικός σχεδιασμός για το Μάτι αποτελεί πρότυπο για περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, «οδηγό» για τον αντίστοιχο σχεδιασμό που εκπονείται μέσα από το χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του ΥΠΕΝ για πάνω από το 70% της Επικράτειας, με τα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια. Η επικύρωση του πρώτου επιπέδου σχεδιασμού (ΕΠΣ) αποτελεί την απαραίτητη βάση για το δεύτερο επίπεδο σχεδιασμού, του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής (ΡΣΕ), που ήδη εκπονείται και αναμένεται να έχει οριστικοποιηθεί τους προσεχείς μήνες.
   Στόχος του δεύτερου επιπέδου πολεοδομικού σχεδιασμού «επί εδάφους», του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής είναι:
   να καθοριστούν επακριβώς οι κοινόχρηστοι, κοινωφελείς και οικοδομήσιμοι χώροι των προς πολεοδόμηση περιοχών, να εξειδικευτούν οι ρυθμίσεις και οι ειδικές προβλέψεις του ΕΠΣ για την περιοχή “Μάτι” Αττικής περί χρήσεων γης και όρων δόμησης, να δημιουργηθούν τα οικόπεδα μέσω της πράξης εφαρμογής να καθοριστούν τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να προωθηθεί κατά προτεραιότητα η εκπόνηση και η έγκριση Τοπικού ΡΣΕ προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες πυρόπληκτων στην περιοχή Σκουφέικα. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δήλωσε ότι η ποιότητα της ζωής θα βελτιωθεί με τη δημιουργία παραλιακών πεζόδρομων και χώρων πρασίνου και αναψυχής ενώ δημιουργούνται νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες. Η πυρόπληκτη περιοχή αναβαθμίζεται και το αστικό και φυσικό περιβάλλον θωρακίζεται από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
   Ο χωροταξικός – πολεοδομικός σχεδιασμός πολοκληρώθηκε με φορέα το ΥΠΕΝ και σε συνεργασία με το ΤΕΕ. Η χωροταξική – πολεοδομική ανασυγκρότηση στο Μάτι θα αποτελέσει τον «πιλότο» και για άλλες περιοχές με αντίστοιχα χαρακτηριστικά: με χωρικά προβλήματα, ιδιαιτερότητες και στρεβλώσεις δεκαετιών. 
   Read more...

   625 • 0

  4. Νομοθεσία

   Engineer

   Από το ΥΠΕΝ εκδόθηκαν οι παρακάτω υπουργικές αποφάσεις για την κατάρτιση και έγκριση των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού που αφορούν οριοθετήσεις οικισμών, ζώνες υποδοχής συντελεστών δόμησης και αναγνώρισης οδών σε συγκεκριμένους Δήμους:
   -Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/59445/11/09.06.2022 (ΦΕΚ 2931/09.06.2022 τεύχος Β’): Κατάρτιση και έγκριση του Δ’ τμήματος των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Οριοθετήσεις οικισμών Ι), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου έργου «(Sub.4) Αυτοτελείς Μελέτες για Οριοθέτηση Οικισμών».
   -Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/59447/12/09.06.2022 (ΦΕΚ 2931/09.06.2022 τεύχος Β’): Κατάρτιση και έγκριση του ΣΤ’ τμήματος των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Ζώνες Υποδοχής Συντελεστών Δόμησης), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργου «SUB3. Αυτοτελείς Μελέτες για καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)».
   -Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/59443/10/09.06.2022 (ΦΕΚ 2931/09.06.2022 τεύχος Β’): Κατάρτιση και έγκριση του Ε’ τμήματος των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Αναγνώριση οδών), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργου «(Sub.5) Αυτοτελείς Μελέτες για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών».
   Απόφαση-Υπ.-Περιβάλλοντος-και-Ενέργειας-ΥΠΕΝΓΓΧΣΑΠ5944310-09.06.2022-ΦΕΚ-2931-09.06.2022-τεύχος-Β.pdf
   Read more...

   545 • 0

  5. Νομοθεσία

   Engineer

   Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 166653/2022 – ΦΕΚ 2735/Β/2-6-2022 με θέμα: Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ’ Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.
   Η απόφαση αναφέρει ότι αφού λήφθηκε υπόψη:
   1.Την παρ. 6 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016: «Η αναθεώρηση (αύξηση ή μείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται με βάση τον τύπο: ΔΤν = Τ x (Αν/ Αο – 1) x (1-s), όπου είναι Τ: η υπόψη τιμή της σύμβασης, ΔΤν: η αναθεώρηση της παραπάνω τιμής στην υπόψη αναθεωρητική περίοδο ν, Αο: τιμή που προκύπτει, αφού συμπληρωθεί με βασικές τιμές του χρόνου εκκίνησης το οριζόμενο για την τιμή Τ άρθρο ανάλυσης τιμών ή συνδυασμός άρθρων με τα βάρη τους, όπως προσδιορίζονται από τη σύμβαση, σύμφωνα με την παρ. 8, Αν: τιμή που προκύπτει, όπως παραπάνω με τις βασικές τιμές της αναθεωρητικής περιόδου ν, s ή σ: σταθερός συντελεστής, που αντιπροσωπεύει το μη αναθεωρούμενο μέρος της τιμής και που προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μεταξύ του 0,07 και 0,20 κατά κατηγορίες ή μέγεθος έργων και ανάλογα με τον αριθμό των αναθεωρητικών περιόδων, που μεσολαβούν μεταξύ του χρόνου εκκίνησης και της συγκεκριμένης κάθε φορά αναθεωρητικής περιόδου.».
   2.Την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016: «Ο σταθερός συντελεστής «σ» στον τύπο της αναθεώρησης της παρ. 6 ορίζεται από τη σχέση:σ = σ1 + 0,01 ν, όπου σ1 είναι συντελεστής, που καθορίζεται ενιαία για όλες τις κατηγορίες ή και χωριστά για καθεμία από τις κατηγορίες των δημόσιων έργων και ανέρχεται σε σ1=0,12 για όλες τις κατηγορίες έργων και«ν» είναι ακέραιος αριθμός ίσος με τη μονάδα για την πρώτη αναθεωρητική περίοδο, που υπολογίζεται αναθεώρηση για τη συγκεκριμένη σε κάθε περίπτωση εργολαβία και που αυξάνεται κατά μία μονάδα για καθεμιά από τις επόμενες αναθεωρητικές περιόδους της συγκεκριμένης εργολαβίας. Ο ν παύει να αυξάνει, όταν το «σ» γίνει 0,20».
   3.Την υπ’ αρ. 359881/10.12.2021 (Β’ 5983) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία ο μειωτικός συντελεστής σ1=0,07 ισχύει για όσα έργα δημοπρατήθηκαν μετά την 20.12.2021, ενώ για συμβάσεις έργων που έχουν δημοπρατηθεί πριν την 20.12.2021 ο συντελεστής σ1 παραμένει σ1=0,12.
   4.Την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016, «Κατ’ εξαίρεση από το δ’ τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής σ στον τύπο αναθεώρησης της παρ. 6 ορίζεται από τη σχέση s (ή σ) = 1. Η διάταξη εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου δημοπράτησης τους, εκτός από τις συμβάσεις με χρόνο δημοπράτησης πριν το γ’ τρίμηνο του 2012, για τις οποίες η αναθεώρηση των τιμών υπολο-γίζεται από το δ’ τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν με τους ισχύοντες για το γ’ τρίμηνο του 2012 συντελεστές ανα-θεώρησης και με ελάχιστη τιμή εφαρμογής αυτών ίση με τη μονάδα (1). Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να ορίζονται συντελεστές ανα-θεώρησης, αν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών μεγάλη απόκλιση από τις τιμές του τριμήνου δημοπράτησης».
   5.Την υπ’ αρ. 60/06.04.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση οργάνωση και διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. “Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών” – Ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ) και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ)» (Β’ 1703).
   6.Την υπό στοιχεία Γ19/2021 (περ. γ (γγ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011) σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
   7.Την υπ’ αρ. 359881/10.12.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (Β’ 5983), με την οποία ορίστηκαν συντελεστές αναθεώρησης για τα τρίμηνα Α’ 2021, Β’ 2021 και Γ’ 2021.
   8.Τις συνεχιζόμενες σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στον τομέα της εκτέλεσης των δημοσίων έργων και στο Δ’ τρίμηνο 2021, λόγω της παρατεταμένης αύξησης των τιμών των υλικών.
   9.Το υπ’ αρ. 2040/13.04.2022 (ΑΔΑ:Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19».
   Και επειδή:
   1.Λόγω των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων στον τομέα της εκτέλεσης των δημοσίων έργων, εξαιτίας της διαπιστωμένης και παρατεταμένης αύξησης των τιμών των υλικών, κρίνεται αναγκαία η ενεργοποίηση των διατάξεων της παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 για την αντιμετώπιση μεγάλων αποκλίσεων στις τιμές των υλικών κατασκευής.
   2.Σύμφωνα με την παρ. 25 του άρθρου 72 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) «Γ ια τα έργα εσωτερικού αναστέλλεται η έκδοση πρακτικών διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών, εργατικών και μισθωμάτων μηχανημάτων από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημόσιων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.)».
   3.Η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων μέσω της εφαρμογής του Παρατηρητηρίου Τιμών, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή και λειτουργία μέχρι το τέλος του 2022.
   4.Είναι επιτακτική και άμεση η ανάγκη, καθορισμού οριστικών συντελεστών αναθεώρησης εργασιών και για το Δ’ Τρίμηνο 2021,μετά την έκδοση συντελεστών για τα τρία πρώτα αναθεωρητικά τρίμηνα Α, Β’ και Γ’ του 2021, στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων δημοσίων έργων, αποφασίζουμε:
   1.Τον καθορισμό των κατωτέρω συντελεστών αναθεώρησης για το Δ’ τρίμηνο 2021 σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.
   2.Οι συντελεστές αναθεώρησης των τριμήνων Α’, Β, Γ’ και Δ’ του 2021, να εφαρμόζονται χωρίς να συσχετίζονται μεταξύ τους, σε όλα τα εν εξελίξει έργα, ανεξαρτήτως του χρόνου δημοπράτησής τους.
   3.Οι συντελεστές αναθεώρησης του Δ’ τριμήνου 2021 να ισχύουν ως προσωρινοί συντελεστές για τα επόμενα αναθεωρητικά τρίμηνα, μέχρι την έκδοση οριστικών συντελεστών αναθεώρησης.
   4.Εργασίες που οι συντελεστές αναθεώρησής τους, δεν περιλαμβάνονταν στα Α, Β και Γ’ αναθεωρητικά τρίμηνα του 2021 και περιλαμβάνονται στο Δ’ Τρίμηνο του 2021 και αναθεωρήθηκαν με προσωρινούς συντελεστές ομοειδών εργασιών, θα αναθεωρούνται μόνο για το Δ’ Τρίμηνο του 2021 με τους οριστικούς συντελεστές του Δ’ Τρίμηνου 2021.
   5.Νέες Εργασίες ή Εργασίες Εγκεκριμένων Τιμολογίων Αναθετουσών Αρχών, που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, θα αναθεωρούνται με χρήση συντελεστών σχετικών άρθρων, ομοειδών εργασιών.

   Υ.Α. 166653 Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ Τρίμηνο 2021.pdf
   Read more...

   493 • 0

  6. Νομοθεσία

   Engineer

   Με εγκύκλιο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος τροποποιείται η οικ. ΥΠΕΝ/∆ΕΣΕ∆Π/57771/774/14-06-2021 εγκύκλιος «Τεχνικές Οδηγίες για τη Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (άρθρο 92 v. 4759/2020, Α’ 245)» (ΑΔΑ 905Δ4653Π8-Ρ5Ζ)
   Όπως αναφέρει εισαγωγικά η νέα εγκύκλιος, αντικείμενο των τεχνικών οδηγιών είναι η παροχή κατευθύνσεων για τη διαμόρφωση των παραδοτέων που συντάσσονται σε εφαρμογή του άρθρου 92 του ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/ Α/9.12.2020).
   Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) έχει ως στόχο να συμβάλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης, μέσω της απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και προσανατολίζεται στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης για τους παραπάνω χώρους για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.
   Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων ειδικότερα στοχεύει αποκλειστικά στη συλλογή, καταγραφή, οργάνωση και αξιολόγηση των σχετικών στοιχείων των Δήμων, καταλήγοντας στην ιεράρχηση όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων που κινδυνεύουν να απωλέσουν τον κοινόχρηστο – κοινωφελή χαρακτήρα τους, εντός μιας πολεοδομικής ενότητας λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Στο πλαίσιο αυτό καταγράφονται όλα τα οικοδομικά πολύγωνα που προσδιορίζουν κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις γης και που δύναται να επηρεάσουν τα πολεοδομικά μεγέθη μιας περιοχής λόγω άρσης ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.
   Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αφορά ιδίως σε γενική υπηρεσία συμβουλευτικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 2 παρ. 1, περ. 9 β του ν. 4412/2016, καθώς α) έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και οργάνωση του κοινόχρηστου και κοινωφελούς χώρου ενός ΟΤΑ με στόχο την αστική αναζωογόνηση και λειτουργική επάρκεια του χώρου, β) δεν έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια των στοιχείων α’ και β’, αντίστοιχα, της περίπτωσης 6 της παραγράφου 3 και δεν εμπίπτει στις κατηγορίες όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Γ’ του ν. 4412/2016 εκτός αν άλλως συνάγεται εκ του περιεχομένου της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016.
   Κατά την υλοποίηση των Υπηρεσιών για τη σύνταξη Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. πραγματοποιείται η συλλογή και η αξιολόγηση των στοιχείων του Δήμου και εν τέλει η εξαγωγή συμπερασμάτων με κύριο στόχο την καταγραφή των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων. Στο πλαίσιο αυτό, για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων, πραγματοποιείται:
   Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και κατάταξη των χώρων αυτών σε μία (1) από τις τέσσερις (4) κατηγορίες, όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020 και στη συνέχεια, Ιεράρχηση με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου δήμου, δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας, όπως ορίζει η παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020.
   Ειδικότερα, καταγράφονται όλοι οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που προβλέπονται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ενός Δήμου, είτε έχουν ήδη αποκτηθεί είτε η απαλλοτρίωσή τους δεν έχει συντελεστεί για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης, καταγράφονται χώροι για τους οποίους αρμόδιος για την απαλλοτρίωση δεν είναι ο Δήμος, αλλά δύναται να γίνει φορέας απαλλοτρίωσης βάσει της παρ. 4 του άρθρου 88 του ν. 4759/2020. Εξαιρούνται από την καταγραφή χώροι που βρίσκονται σε ρυμοτομικά σχέδια ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ ή Επιχειρηματικά Πάρκα, καθώς και χώροι που βρίσκονται σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς. Δείτε εδώ όλη την εγκύκλιο με τις τεχνικές προδιαγραφές:
   Τροποποίηση ΥΠΕΝ-∆ΕΣΕ∆Π-57771-774 Τεχνικές Οδηγίες για τη Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων.pdf
   Read more...

   355 • 0

  7. Νομοθεσία

   kan62

   ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
   Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ» (Σ.Α.Δ.Α.Σ. – Π.Ε.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα, επί των οδών Βρυσακίου αρ. 15 και Κλάδου, email: [email protected], νομίμως εκπροσωπουμένου. Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ», νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ερμού αρ. 134, [email protected], νομίμως εκπροσωπουμένου. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ
   Της υπ’ αριθ. 133895/29-3-2022 Απόφασης «Συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 558074/17-11-2021 (Β’ 5352) της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 1545/Β/1-4-2022) Της υπ’ αριθ. 558074/17-11-2021 Απόφασης «Έγκριση εκπόνησης μελέτης αρχιτεκτονικού προσχεδίου με τίτλο «Αναβάθμιση, υπόγεια επέκταση και διασύνδεση με το «Ακροπόλ Ακρος» του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με δαπάνη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΣΛ ΑΜΚΕ», προς το σκοπό δωρεάς της μελέτης προς το Ελληνικό Δημόσιο» (ΦΕΚ 5352/Β/18-11-2021) καθώς και κάθε συναφούς πράξης της διοίκησης
   ………………………………………………………………………………………………………..
   Με την παρούσα ζητούμε, ως έχοντες έννομο συμφέρον, την ακύρωση των ως άνω Υπουργικών Αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί κατά παράβαση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την ανάθεση δημόσιων έργων και τη  διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους:
   ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ: Αμφότερες οι προσβαλλόμενες ΥΑ ΥΠΠΟΑ παραβιάζουν τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021), που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4412 και ρυθμίζει αποκλειστικά τα θέματα των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η ΥΑ που ρυθμίζει το πλαίσιο των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ορίζει ρητά (άρθρο 12) τη σύνθεση της κριτικής επιτροπής οποιουδήποτε δημόσιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, ως εξής: «β. Για 7μελή επιτροπή: Δυο (2) κριτές οριζόμενοι από την διοργανώτρια αρχή, διακεκριμένα μέλη του αντίστοιχου κλαδικού φορέα, Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής, Τέσσερις (4) κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.» Επίσης ορίζει: «Η πλειοψηφία των μελών της κριτικής επιτροπής, καθώς και ο πρόεδρός της, θα πρέπει απαραιτήτως να είναι αρχιτέκτονες ή πολεοδόμοι – χωροτάκτες, αναλόγως του αντικειμένου του διαγωνισμού». Σε περίπτωση δωρεάς, προβλέπει ρητά: «δ. Σε περίπτωση χορηγίας προς τη διοργανώτρια αρχή για τη διοργάνωση διαγωνισμού μελετών, οι κριτές των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β) της παρούσας παραγράφου, δύνανται να ορίζονται από τον χορηγό εφόσον πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις», που σημαίνει ότι για 7μελή Επιτροπή Αξιολόγησης, ο χορηγός μπορεί να ορίσει έως 2 μέλη της Επιτροπής.
   Αντιθέτως, οι ως άνω Αποφάσεις της Υπουργού Πολιτισμού ορίζουν Επιτροπή Αξιολόγησης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού με 7 μέλη, με την οικτρή μειοψηφία μόλις 2 μελών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με μέλη που δεν έχουν οριστεί από τον κατάλογο του ΥΠΕΝ και ο χορηγός έχει ορίσει τα 3 από τα 7 μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να διαθέτουν δημοσιευμένο αρχιτεκτονικό έργο και διακρίσεις σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Επιπλέον, δεν έχει οριστεί ως μέλος της Επιτροπής αρχαιολόγος ή αρχαιολόγος-μουσειολόγος που να διαθέτει εργασιακή εμπειρία στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ή συναφή, ώστε να γνωρίζει τις συλλογές και τις ανάγκες του Μουσείου.
   Επομένως, η επιλογή και η σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης της 133895/29-3-2022 Απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι μη σύννομη καθώς παραβιάζει ευθέως τις ανωτέρω διατάξεις, οι οποίες μάλιστα ήταν σε ισχύ κατά τον χρόνο έκδοσης αμφοτέρων των αποφάσεων.
   ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ: Αμφότερες οι προσβαλλόμενες ΥΑ ΥΠΠΟΑ παραβιάζουν την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021), που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4412 και ρυθμίζει αποκλειστικά τα θέματα των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, ως προς τη μορφή του διαγωνισμού. Το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης που συστήνεται με την πρώτη προσβαλλόμενη Απόφαση του ΥΠΠΟΑ, περιγράφεται στο πλαίσιο της δεύτερης προσβαλλόμενης, ειδικότερα στην παρ. 3 της υπ’ αρ. 558074/17-11-2021 (Β’ 5352) απόφασης, όπου ορίζεται: «2. Στο έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης ανήκει: α) η επιλογή τουλάχιστον δέκα (10) αρχιτεκτονικών γραφείων του εξωτερικού με αποδεδειγμένη εμπειρία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μουσειακών χώρων, που θα προσκληθούν να υποβάλλουν αρχιτεκτονικό προσχέδιο έναντι οικονομικής αμοιβής». Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι, δηλαδή, το όργανο που θα υλοποιήσει τους όρους ενός «κλειστού διαγωνισμού», κατά παράβαση των οριζόμενων στην Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021), που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4412 και ρυθμίζει αποκλειστικά τα θέματα των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, σύμφωνα με το άρθρο 111 του Ν. 4412, το οποίο μάλιστα εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ (ενωσιακό δίκαιο).
   Στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο περιγράφονται αναλυτικά τα δημόσια έργα που έχουν υποχρέωση να υπόκεινται σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό (άρθρο 2), οι συμμετέχοντες (άρθρο 3) οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής των διαγωνισμών, οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης της διακήρυξης, η σύνθεση των Επιτροπών Αξιολόγησης, και τα διαφορετικά είδη δημόσιων διαγωνισμών, είτε εθνικών είτε διεθνών (άρθρο 1). Μάλιστα ορίζεται ότι ο διεθνής διαγωνισμός α. Διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός μελετών «διεξάγεται σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (U.I.A.) σύμφωνα με τον ν. 2092/1992».
   Οι δύο προσβαλλόμενες Υπουργικές Αποφάσεις του ΥΠΠΟΑ που έχουν εκδοθεί για το δημόσιο έργο «Αναβάθμιση, υπόγεια επέκταση και διασύνδεση με το «Ακροπόλ Ακρος» του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου», παραβιάζουν εν συνόλω τα άρθρα του θεσμικού πλαισίου διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, καθώς και τον Ν. 4412/16, τον Ν. 2092/1992 και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ.
   ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ: Μη έκδοση νόμιμης εξαίρεσης του έργου από την Υπουργική Απόφαση «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021). Η μοναδική περίπτωση για την εξαίρεση αξιόλογου τεχνικού έργου από τη διενέργεια σχετικού διαγωνισμού προβλέπεται ρητώς στην παρ. 3 του άρ. 2 της ανωτέρω ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021, περιγραφόμενης της σχετικής διαδικασίας: «3. Η εξαίρεση από την υποχρέωση διενέργειας διαγωνισμού μελετών για αξιόλογο τεχνικό έργο της προηγουμένης παραγράφου (2), είναι δυνατή με απόφαση του κυρίου του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι προηγουμένως έχει γνωμοδοτήσει θετικά το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ύστερα από σχετική αίτηση». Εν προκειμένω όμως το ΥΠΠΟΑ δεν προχώρησε στις ενέργειες που προβλέπονται στην παρ. 3 για αίτηση εξαίρεσης του έργου στο οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ή το ΚΕΣΑ. Ως εκ τούτου, ουδέποτε εξεδόθη σχετική απόφαση εξαίρεσης από τη διενέργεια διαγωνισμού της μελέτης (σε κάθε περίπτωση, δεν εκδόθηκε σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσης των προσβαλλόμενων ΥΑ του ΥΠΠΟΑ.).
   Εξάλλου, το έργο «Αναβάθμιση, υπόγεια επέκταση και διασύνδεση με το «Ακροπόλ Ακρος» του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου» δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2, καθώς δεν πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις. Δεν έχει εκδοθεί δηλαδή μέχρι και σήμερα καμία απόφαση ή άλλη διοικητική πράξη που να εντάσσει το έργο για χρηματοδότηση σε ΕΣΠΑ ή στο Ταμείο Ανάκαμψης, επιπλέον αυτό δεν συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ούτε υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ (παρ. 4).
   Επομένως, εφόσον δεν έχει εκδοθεί καμία νόμιμη εξαίρεση από την τήρηση του θεσμικού πλαισίου, ούτε υπάρχουν άλλοι λόγοι για να εξαιρείται το έργο αυτό από το θεσμικό πλαίσιο διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, οι δύο προσβαλλόμενες Υπουργικές Αποφάσεις που παραβιάζουν ευθέως το θεσμικό πλαίσιο διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών είναι ανακλητέες.
   Έκδοση της υπουργικής απόφασης καθ’ υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης και παράβαση νόμου (άρθρο 3Α του νόμου 4182/2013)  Αμφότερες οι προσβαλλόμενες έχουν εκδοθεί καθ’ υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης. Ειδικότερα, στο προοίμιο της πρώτης προσβαλλόμενης απόφασης ορίζεται ότι «η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005 (Ά 42), όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες αρμοδιότητες Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Ά 209) (…)», ενώ στο προοίμιο της δεύτερης προσβαλλόμενης προστίθεται στο πανομοιότυπο ανωτέρω κείμενο η φράση «σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)».
   Ωστόσο, με την περ. 40 παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, όπως η περ. αυτή τροποποιήθηκε  με το άρθρο 57 παρ.3 Ν.4568/2018,ΦΕΚ Α 178, “1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις: (1)…(2) …….. «(40) του ν. 3316/2005 (Α` 42), πλην των άρθρων 2Α, της παραγράφου 2 του άρθρου 11, της παραγράφου 1 του άρθρου 42 και των άρθρων 39 και 40, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83. Το άρθρο 83 παρ. 10 του ίδιου νόμου προέβλεπε την έκδοση προεδρικού διατάγματος το οποίο ήδη εκδόθηκε ως ΠΔ 71/2019 (ΦΕΚ Α΄ 112/03.07.2019) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).
   Κατά συνέπεια μετά την έκδοση του ως άνω διατάγματος (3.7.2019) το άρθρο 2Α έπαυσε να ισχύει. Συνεπώς, αμφότερες οι προσβαλλόμενες έχουν εκδοθεί χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση και επομένως είναι ακυρωτέες.
   Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η νομοθεσία έχει προβλέψει άλλη διάταξη ανάλογου περιεχομένου περισσότερο αναλυτική με το άρθρο 55 του ν. 4557/2018 ΦΕΚ Α 139/30.7.2018 ως άρθρο 3Α του νόμου 4182/2013, οι διατάξεις του οποίου εν προκειμένω παραβιάζονται.
   Εξάλλου, σύμφωνα με την επικαλούμενη εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρο 2Α Ν. 3316/2005), δυνάμει της οποίας εκδόθηκαν οι υπό κρίση Υπουργικές Αποφάσεις προβλέπεται ότι «με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης άλλης αρμόδιας αρχής, μπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης ή μέρους της, ή η παροχή υπηρεσιών, από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς το σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους του δωρεοδόχου σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με την εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι όροι, υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η μελέτη ή θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες και θα διενεργηθεί η επίβλεψη εκ μέρους των οργάνων του δωρεοδόχου και η παράδοση και έγκριση της μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του.
   Εφόσον, εκ του είδους της μελέτης, δεν απαιτείται περιβαλλοντική ή άλλη αδειοδότηση κατά τη διάρκεια εκπόνησης της, επιτρέπεται η αποδοχή δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης, χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση της εκπόνησης της κατά το προηγούμενο εδάφιο.
   Με όμοιες αποφάσεις ορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης και υλοποίησης της μελέτης. Για την έκδοση απόφασης αποδοχής δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης απαιτούνται: α) η δημοσίευση ανακοίνωσης για την υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος προθεσμίας ενός μήνα, μέσα στην οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει παρατηρήσεις επί της μελέτης και β) η μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας έκδοση σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου του δωρεοδόχου, στο οποίο διαβιβάζονται από την αρμόδια αρχή οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Οι υπηρεσίες τήρησης των ιστοσελίδων του προηγούμενου εδαφίου εκδίδουν σχετικές βεβαιώσεις για την ημερομηνία τον συνολικό χρόνο ανάρτησης της ανακοίνωσης, οι οποίες τίθενται υπόψη του Τεχνικού Συμβουλίου.».
   Καθίσταται σαφές ότι με τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005 και αφορούν σε έγκριση εκπόνησης μελέτης, πρέπει να καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η εκάστοτε μελέτη, οι όροι διενέργειας της επίβλεψης εκ μέρους των οργάνων του δωρεοδόχου, καθώς και οι όροι παράδοσης και έγκρισης της μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δωρεοδόχου. Στην προκειμένη περίπτωση, από το κείμενο της πρώτης προσβαλλομένης Yπουργικής Aπόφασης δεν προκύπτουν οι ανωτέρω όροι. Αντιθέτως, αναφέρεται ότι «μεταξύ του δωρεοδόχου και της δωρήτριας θα καταρτιστεί σύμβαση δωρεάς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. (…).». Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δηλαδή, με την εν λόγω υπουργική απόφαση φαίνεται να αποδέχεται άνευ ετέρου την μελέτη που θα διεξαχθεί με δαπάνη της ΑΜΚΕ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΣΛ», χωρίς να ορίζεται συγκεκριμένη διαδικασία παράδοσης και έγκρισής της, καθ’ υπέρβαση των όρων της εν λόγω εξουσιοδοτικής διάταξης, ακόμη και αν αυτή ήταν σε ισχύ.
   Παραβίαση της αρχής του ανταγωνισμού και της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες, που έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει ότι «οι δημόσιες προμήθειες είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό», καθώς και των διακρίσεων λόγω εθνικότητας και παράβαση νόμου (άρ. 75, 83 ν. 4412/2016)  Με τη δεύτερη προσβαλλόμενη υλοποιείται με τρόπο που προβλέφθηκε στην 558074/17-11-2021 (Β’ 5352) Απόφαση του ΥΠΠΟΑ, διαγωνισμός για δημόσιο έργο (επέκταση Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου), που θα οδηγήσει σε σύναψη δημόσιας σύμβασης, με συγκεκριμένους συμμετέχοντες, από τους οποίους αποκλείονται ρητά οι Έλληνες αρχιτέκτονες! Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι «α) η επιλογή τουλάχιστον δέκα (10) αρχιτεκτονικών γραφείων του εξωτερικού με αποδεδειγμένη εμπειρία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μουσειακών χώρων, που θα προσκληθούν να υποβάλλουν αρχιτεκτονικό προσχέδιο έναντι οικονομικής αμοιβής και με την υποχρέωση συνεργασίας με ένα τουλάχιστον ελληνικό αρχιτεκτονικό γραφείο ή ομάδα». Με τις δύο προσβαλλόμενες αποφάσεις δημιουργείται ένα πλαίσιο κατάργησης της ελεύθερης συμμετοχής στο διαγωνισμό, ενώ ορίζεται ξεκάθαρα ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να αποτανθεί σε αρχιτεκτονικά γραφεία οποιασδήποτε χώρας, εντός ή εκτός ΕΕ, αλλά αποκλείονται τα αρχιτεκτονικά γραφεία με έδρα την Ελλάδα, όχι με βάση την εμπειρία ή τα προσόντα ή τη συμμετοχή τους σε άλλους παρόμοιους διαγωνισμούς, αλλά με μόνο κριτήριο την χώρα επαγγελματικής δραστηριότητας! Τα ελληνικά αρχιτεκτονικά γραφεία ή οι ελληνικές αρχιτεκτονικές ομάδες μπορούν να μετέχουν, όπως ρητά αναφέρεται, μόνον ως «συνεργάτες» γραφείου του εξωτερικού. Η πρόβλεψη αυτή είναι μη νόμιμη σύμφωνα με το ελληνικό και το ενωσιακό δίκαιο, ενώ εισάγει και πρωτοφανή επαγγελματική δυσμενή διάκριση λόγω εθνικότητας, που έρχεται σε αντίθεση με τις επιταγές του Συντάγματος της χώρας (άρ. 4 Σ/τος).
   Επειδή η αίτησή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής και παραδεκτώς υποβάλλεται ενώπιόν σας.
   ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ 
   Και όσους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε 
   ΖΗΤΟΥΜΕ
   Την ανάκληση:
   Της υπ’ αριθ. 133895/29-3-2022 Απόφασης «Συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 558074/17-11-2021 (Β’ 5352) της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 1545/Β/1-4-2022) Της υπ’ αριθ. 558074/17-11-2021 Απόφασης «Έγκριση εκπόνησης μελέτης αρχιτεκτονικού προσχεδίου με τίτλο «Αναβάθμιση, υπόγεια επέκταση και διασύνδεση με το «Ακροπόλ Ακρος» του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με δαπάνη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΣΛ ΑΜΚΕ», προς το σκοπό δωρεάς της μελέτης προς το Ελληνικό Δημόσιο» (ΦΕΚ 5352/Β/18-11-2021) https://www.sadas-pea.gr/aitisi-therapeias-toy-sadas-panellinias-enosis-architektonon-kai-toy-syllogoy-ellinon-archaiologon-pros-tin-ypoyrgo-politismoy-kai-athlitismoy-schetika-me-to-ethniko-archaiologiko-moyseio/
   Read more...

   371 • 0

  8. Νομοθεσία

   GTnews

   Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις.
   https://drive.google.com/file/d/1oycN9EaXs6AMtbS_LvPfQagmGJJVwpIT/view
    
   Read more...

   364 • 0

  9. Νομοθεσία

   Engineer

   Εγκύκλιο προς τις ΥΔΟΜ έστειλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικύ Σχεδιασμύ & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθ. Μπακογιάννης με Θέμα : Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή Υπουργικών Αποφάσεων, εκδοθεισών κατ ́ εξουσιοδότηση του του άρθρου 86 του ν. 4759/2020
   Όπως αναφέρει ο κ. Μπακογιάννης σε συνέχεια ερωτημάτων, που διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων, σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών Υ.Α., διευκρινίζονται τα εξής :
   Οι εν λόγω Υ.Α. εκδόθηκαν κατ ́ εξουσιοδότηση του άρθρου 86 του ν. 4759/2020 και αφορούν τον καθορισμό του αντικειμένου ελέγχου εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και του αντικειμένου ελέγχου των δηλώσεων αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο. Οι διαδικασίες ελέγχου προβλέπεται να διενεργούνται από ελεγκτές δόμησης.
   Ωστόσο, έως την τροποποίηση και επικαιροποίηση των ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60696/7710/28-06-2019 «Διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων του Τμήματος Δ ́ του ν. 4495/2017», (ΦΕΚΒ ́2071) και ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60699/7711/28-06-2019 «Διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων, ηλεκτρονικής κλήρωσης και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 108 του ν. 4495/2017», (ΦΕΚ Β ́2072), εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 26 «Μεταβατικές διατάξεις Τμήματος Α» του ν.4495/2017, ως προς τις αρμοδιότητες των Υ.ΔΟΜ των Δήμων, για τον εντοπισμό και επιβολή κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και τον δειγματοληπτικό έλεγχο δηλώσεων αυθαιρέτων.
   Σχετ :
   1. Η με Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/125377/1667/30-12-21 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός του αντικειμένου ελέγχου εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών κατ ́ εφαρμογή του άρθρου 86 του ν. 4759/2020».(ΦΕΚ Β ́6769)
   2. Η με Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/125378/1668/30-12-21 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός του αντικειμένου ελέγχου των δηλώσεων αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο δηλώσεων αυθαιρέτων, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 86 του ν. 4759/2020». (ΦΕΚ Β’ 6769)
   Read more...

   890 • 1

  10. Νομοθεσία

   Engineer

   Απόφαση μέσω της οποίας ορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στις μελέτες οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, υπέγραψε ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Σκρέκας και ο Υφυπουργός ΥΠΕΝ κ. Ταγαράς.
   Συγκεκριμένα, με τη νέα απόφαση του ΥΠΕΝ και κατεύθυνση ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού για το σύνολο της Χώρας, το ΥΠΕΝ προχώρησε στην απόφαση ορισμού αναθέτουσας αρχής και καθορισμού κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων. Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, τα προγράμματα οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, αποτελούν μέρος του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας και αποσκοπούν στην ταχεία ολοκλήρωσή του για το σύνολο της Επικράτειας, εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη εν γένει χωρική ανάπτυξη με γνώμονα την ορθολογική οργάνωση του χώρου, την εξάλειψη της άναρχης δόμησης και την αποφυγή της αστικής διάχυσης στον αγροτικό χώρο. Παράλληλα, θα διασφαλίσουν την προστασία που επιβάλλει το σύνταγμα σε όσους εξ αυτών έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα, με την ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής και αισθητικής φυσιογνωμίας τους.
   Η οριοθέτηση οικισμών προϋφισταμένων του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, αποτελούν εξειδικευμένες πολεοδομικές μελέτες, οι οποίες δύναται να εκπονούνται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από τις μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ή επιβάλλεται για λόγους αποκατάστασης της νομιμότητας ή όταν διαπιστώνονται προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχείες διαδικασίες (όπως η νομική θωράκιση του ερείσματος των εκτελεστών διοικητικών πράξεων, ιδίως του κύρους των εκδιδόμενων οικ. αδειών) στις περιπτώσεις οικισμών μη οριοθετημένων ή οικισμών τα όρια των οποίων έχουν ακυρωθεί, στους οποίους παρατηρούνται έντονες οικιστικές πιέσεις.
   Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απόφασης που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ:
   Ορισμός Αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α’ 245).
   Άρθρο 1
   Αντικείμενο
   Με την παρούσα καθορίζονται:
   Ο αρμόδιος φορέας για την ανάθεση και διαχείριση των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού περί οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020. Οι διαδικασίες διακήρυξης, ανάθεσης, εκπόνησης, παρακολούθησης, παραλαβής και έγκρισης των σχετικών μελετών. Ο τρόπος χρηματοδότησης των μελετών είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό τον τίτλο Έργου «(Sub.4) Αυτοτελείς Μελέτες για Οριοθέτηση Οικισμών», της Δράσης «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ», είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΜ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» και ο ορισμός υπόλογου Διαχειριστή των λογαριασμών που αφορούν στην χρηματοδότηση των προς εκπόνηση μελετών. Ο τρόπος και οι διαδικασίες χρηματοδότησης της οριζόμενης διά της παρούσας Αναθέτουσας αρχής/Φορέα υλοποίησης. Οι ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) ως Κυρίου των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (προγράμματα οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων) και οι υποχρεώσεις της οριζόμενης Αναθέτουσας αρχής. Άρθρο 2
   Σκοπός και αντικείμενο των μελετών των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών
   Τα προγράμματα οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, αποτελούν μέρος του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας και αποσκοπούν στην ταχεία ολοκλήρωσή του για το σύνολο της Επικράτειας, εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη εν γένει χωρική ανάπτυξη με γνώμονα την ορθολογική οργάνωση του χώρου, την εξάλειψη της άναρχης δόμησης και την αποφυγή της αστικής διάχυσης στον αγροτικό χώρο. Παράλληλα, θα διασφαλίσουν την προστασία που επιβάλλει το σύνταγμα σε όσους εξ αυτών έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα, με την ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής και αισθητικής φυσιογνωμίας τους. Η οριοθέτηση οικισμών προϋφισταμένων του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 4759/2020, αποτελούν εξειδικευμένες πολεοδομικές μελέτες, οι οποίες δύναται να εκπονούνται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από τις μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ή επιβάλλεται για λόγους αποκατάστασης της νομιμότητας ή όταν διαπιστώνονται προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχείες διαδικασίες (όπως η νομική θωράκιση του ερείσματος των εκτελεστών διοικητικών πράξεων, ιδίως του κύρους των εκδιδόμενων οικ. αδειών) στις περιπτώσεις οικισμών μη οριοθετημένων ή οικισμών τα όρια των οποίων έχουν ακυρωθεί, στους οποίους παρατηρούνται έντονες οικιστικές πιέσεις.
   Για την οριοθέτηση των οικισμών ακολουθείται η μεθοδολογία και οι προδιαγραφές που ορίζουν οι κείμενες νομοθετικές διατάξεις περί οριοθέτησης οικισμών.
   Η οριοθέτηση των οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων αποτελεί ρύθμιση γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού με κανονιστικό χαρακτήρα ως προς τους όρους και περιορισμούς δόμησης και εγκρίνεται με την έκδοση σχετικών π.δ., οι ρυθμίσεις των οποίων, εφόσον προηγηθούν των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ), ενσωματώνονται σε αυτά. Η οριοθέτησή τους μπορεί επίσης να γίνεται και στο πλαίσιο ΤΠΣ ή ΕΠΣ.
   Άρθρο 3
   Κύριος των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων.
   Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και Φορέα Υλοποίησης
   Κύριος των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας (οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 000 κατοίκων), όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, καθώς και των αντιστοίχων μελετών που εκπονούνται στο πλαίσιο αυτών, είναι το ΥΠΕΝ. Ως Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας Υλοποίησης για την εκπόνηση των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 000 κατοίκων,) της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, ορίζεται – σύμφωνα με τη παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 – το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (ΤΕΕ). Άρθρο 4
   Διαδικασίες
   Η κίνηση της διαδικασίας για την εκπόνηση των μελετών των προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 000 κατοίκων της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, γίνεται από το ΥΠΕΝ. Το ΥΠΕΝ μεριμνά για τη σύνταξη των Τευχών των διαγωνισμών και την ανάθεση των σχετικών μελετών και τα θέτει υπόψη του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α, το οποίο γνωμοδοτεί επί της πληρότητας και του περιεχομένου τους, καθώς και για τη διαγωνιστική διαδικασία. Στη συνέχεια, τα Τεύχη διαβιβάζονται στο ΤΕΕ για την εκκίνηση της διαδικασίας. Η Αναθέτουσα Αρχή προωθεί, με ευθύνη της, τη διαδικασία προκήρυξης των διαγωνισμών, τη συγκρότηση των Επιτροπών διαγωνισμού, την αξιολόγηση των προσφορών, την επιλογή των Αναδόχων, την ανάθεση εκπόνησης των μελετών με τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, την επίβλεψη και την παραλαβή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4412/2016), το Ενωσιακό δίκαιο για τις συμβάσεις και την περιβαλλοντική πολιτική, τις οδηγίες πλαίσιο που έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό δίκαιο και εν γένει τους σχετικούς με δημόσιες συμβάσεις κανόνες και Κανονισμούς, προβαίνει δε σε κάθε απαιτούμενη από πλευράς της ενέργεια για την αποτελεσματική εν γένει διοίκηση των συμβάσεων που θα συναφθούν. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής των μελετών που ανατίθενται από το ΤΕΕ, είναι τριμελείς και συγκροτούνται με ευθύνη του. Οι Επιτροπές απαρτίζονται από:α) έναν (1) μηχανικό μέλος του ΤΕΕ, ως εκπρόσωπό του, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου,β) έναν (1) μηχανικό μέλος του ΤΕΕ, υπάλληλο του ΥΠΕΝ ως εκπρόσωπό του, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, και γ) έναν (1) μηχανικό μέλος του ΤΕΕ, ως εκπρόσωπο του Δήμου, που αφορά η μελέτη, ο οποίος υποδεικνύεται αρμοδίως. Στην περίπτωση που σύμφωνα με το Πρόγραμμα η μελέτη περιλαμβάνει οριοθέτηση οικισμών διαφορετικών Δήμων (ομόρων ή μη), ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Επιτροπή υποδεικνύεται από το Δήμο στον οποίο εμπίπτουν οι περισσότεροι προς οριοθέτηση οικισμοί.
   Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 4412/2016), τις κατά περίπτωση ισχύουσες Προδιαγραφές μελετών, τα οριζόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του διαγωνισμού και τις εκάστοτε εκδιδόμενες σχετικές Οδηγίες και κατευθύνσεις του ΥΠΕΝ. Συνεδριάζουν σε τακτική βάση και παρακολουθούν αδιαλείπτως την πρόοδο των μελετών, εντοπίζουν/αρρυθμίες ή ζητήματα που αναφύονται κατά την εκπόνησή τους και εισηγούνται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τα προσήκοντα κατά περίπτωση μέτρα, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καθυστερήσεις στην εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους. Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς τον Ανάδοχο – μελετητή για την οριστικοποίηση των μελετών, στη συνέχεια δε, τις διαβιβάζει στην αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του ΥΠΕΝ η οποία, μετά από σχετικό έλεγχο πληρότητάς τους, εκδίδει Βεβαίωση ολοκλήρωσης της μελέτης. Η μελέτη και το σχέδιο π.δ. που περιέχει τις προς θεσμοθέτηση ρυθμίσεις διαβιβάζονται από το ΥΠΕΝ και τίθενται υπόψη του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων ή του αρμοδίου Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων κατά περίπτωση για γνωμοδότηση, όπως ορίζεται στη παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4759/2020 ως ισχύει, μετά από Εισήγηση της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση συναρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), τα ανωτέρω διαβιβάζονται παράλληλα και σ’ αυτό, για γνωμοδότηση. Εφόσον το αρμόδιο κατά περίπτωση ως άνω Συμβούλιο καθώς και το ΥΠΠΟΑ σε περίπτωση συναρμοδιότητάς του, γνωμοδοτήσουν θετικά χωρίς παρατηρήσεις, η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά στην έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης, ενώ σε περίπτωση διατύπωσης παρατηρήσεων, καλείται ο Ανάδοχος – μελετητής να προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές, προκειμένου η μελέτη να εγκριθεί και να παραληφθεί οριστικά. Μετά την οριστικοποίηση, έγκριση και παραλαβή της μελέτης κατά τα ανωτέρω, τηρουμένων όλων των προβλέψεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, η Αναθέτουσα Αρχή παραδίδει τους φακέλους των μελετών στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό των περ. α, β και γ της παρ. 2 του άρθρου 12 τουν. 4759/2020, για την προώθηση έγκρισης των σχετικών π.δ. Άρθρο 5
   Παρακολούθηση (monitoring) των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων
   Η παρακολούθηση της εξέλιξης των μελετών των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων συντελείται μέσω Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο δημιουργείται και συντηρείται με ευθύνη του ΤΕΕ, ως Αναθέτουσας Αρχής και Φορέα Υλοποίησης για την εκπόνηση των ως άνω μελετών. Η κυριότητα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ανήκει στο ΥΠΕΝ. Η παρακολούθηση της διαδικασίας Προκήρυξης και διεξαγωγής των διαγωνισμών, η ανάθεση εκπόνησης των μελετών με τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, η επίβλεψη και η παραλαβή τους, καθώς και η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των μελετών, πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμοδίων Υπηρεσιών και Οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, που υποχρεούνται στην αμελλητί ενημέρωση του Πληροφοριακού συστήματος. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, ο Συντονιστής και η Τεχνική Γραμματεία του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, εξουσιοδοτημένα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και εξουσιοδοτημένα στελέχη των καθ’ ύλην αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, έχουν απευθείας πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό σύστημα.
   Άρθρο 6
   Χρηματοδότηση των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων.
   Ορισμός υπολόγου διαχειριστή
   Η χρηματοδότηση των μελετών, που εκπονούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της παρ. 1. β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, για τις οποίες βάσει της παρούσας, ορίζεται ως Αναθέτουσα αρχή το ΤΕΕ, καλύπτεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και ειδικότερα, είτε από τη ΣΑΤΑ 075 υπό τον τίτλο Έργου «(Sub.4) Αυτοτελείς Μελέτες για Οριοθέτηση Οικισμών» της Δράσης «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ», είτε από τη ΣΑΜ 075 υπό την ονομασία τίτλου Έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» και ειδικότερα, θα προσδιορίζεται στην εκάστοτε εκδιδόμενη κατάρτιση και έγκριση κάθε επί μέρους προγράμματος οριοθέτησης οικισμών, με υπουργική απόφαση της παρ. 1 του ιδίου ως άνω άρθρου.
   Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 134453/ 23-12-2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857), ως διαχειριστής των ως άνω έργων και υπεύθυνος αντίστοιχων λογαριασμών ορίζεται το ΤΕΕ και με ευθύνη του πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες πληρωμές για την εκπόνηση των μελετών.
   Άρθρο 7
   Χρηματοδότηση των διαχειριστικών δαπανών του ΤΕΕ
   Η χρηματοδότηση των διαχειριστικών δαπανών του ΤΕΕ ως Αναθέτουσας αρχής των μελετών της παρούσας – εξαιρουμένης της μελέτης που έχει ενταχθεί στη ΣΑΜ 075 υπό την ονομασία τίτλου Έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» – καλύπτεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, είτε υπό τον τίτλο Έργου «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ID16879 (Διαχειριστικά Έξοδα του ΤΕΕ)».
   Άρθρο 8
   Ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Κυρίου του Έργου.
   Το ΥΠΕΝ, ως Κύριος των μελετών των αντιστοίχων Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, διά των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπηρεσιών και στελεχών του, υποχρεούται να:
   Καταρτίζει και εγκρίνει τα ως άνω Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την άμεση συμπλήρωση θεσμικών κενών που τυχόν ανακύπτουν, με την έκδοση των εκάστοτε απαιτούμενων πράξεων, προκειμένου να είναι δυνατή η ταχύρρυθμη, ασφαλής και απρόσκοπτη προώθηση και ολοκλήρωση των μελετών των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων. Μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων χρηματοδότησης των μελετών που ανατίθενται από το ΤΕΕ, η χρηματοδότηση των οποίων καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας, καθώς και εν γένει για την τήρηση των προβλεπομένων σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων χρηματοδότησης του ΤΕΕ για την κάλυψη των διαχειριστικών του δαπανών κατά το άρθρο 7 της παρούσας, καθώς και για την τήρηση των προβλεπομένων σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κινεί τις διαδικασίες για την εκπόνηση των μελετών των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων της παρούσας, με την έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. Ενημερώνει αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα για κάθε ενέργεια αρμοδιότητάς του, σχετικά με την εκτέλεση των Προγραμμάτων. Μεριμνά για τη σύνταξη των Τευχών των διαγωνισμών για την ανάθεση των μελετών των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 000 κατοίκων και τα διαβιβάζει, μετά από σχετική γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α – κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας – στο ΤΕΕ, προκειμένου να προωθηθούν οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες. Μεριμνά για την παροχή προς την Αναθέτουσα αρχή κάθε διαθέσιμου στοιχείου για την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας και συνεργάζεται με αυτήν επί σταθερής βάσεως, καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης των μελετών, μέχρι και την οριστική έγκριση και παραλαβή τους. Υποδεικνύει υπηρεσιακό εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ, μέλος του ΤΕΕ, στις τριμελείς Επιτροπές παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής των μελετών, αμέσως μόλις ζητηθεί από το ΤΕΕ. Μεριμνά για την ταχεία προώθηση όλων των διαδικασιών δημοσιοποίησης και οριστικοποίησης των μελετών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Εκδίδει τις σχετικές Βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των μελετών. Προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη θεσμοθέτηση των μελετών που παραδίδονται από το ΤΕΕ, με την προώθηση προς έγκριση των σχετικών π.δ. Άρθρο 9
   Ενέργειες και υποχρεώσεις του ΤΕΕ ως Αναθέτουσας Αρχής
   Το Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος», για τις συμβάσεις που καθορίζεται από της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας ως Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας Υλοποίησης, υποχρεούται να:
   Προβαίνει άμεσα στον ορισμό της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, καθώς και του Τεχνικού Συμβουλίου για την εκπόνηση των μελετών. Δημιουργεί και συντηρεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 5 της παρούσας. Παραλαμβάνει από το ΥΠΕΝ τα Τεύχη διαγωνισμών και προβαίνει άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επιτυχή διενέργεια και ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση των μελετών, με τήρηση των σχετικών διατάξεων του ν. 4412/2016. Γνωστοποιεί στο ΥΠΕΝ τα μέλη των τριμελών Επιτροπών που ορίζονται για την παρακολούθηση, επίβλεψη και παραλαβή των μελετών. Ενημερώνει αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα για κάθε ενέργεια αρμοδιότητάς του σχετικά με την πορεία εκπόνησης των μελετών των αντιστοίχων Προ- γραμμάτων. Εντοπίζει τις τυχόν αρρυθμίες ή ζητήματα που αναφύονται κατά την εκπόνηση των μελετών και λαμβάνει αμέσως τα προσήκοντα κατά περίπτωση μέτρα, προκειμένου να επιλυθούν και να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καθυστερήσεις. Υποβάλλει σε μηνιαία βάση ή όποτε εκτάκτως ζητηθεί, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Γεν. Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και στον Συντονιστή του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, σχετικά Ενημερωτικά υπομνήματα για την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων. Συνεργάζεται, ως Αναθέτουσα αρχή, με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, τον Συντονιστή και την Τεχνική Γραμματεία του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ., καθώς και τις Υπηρεσίες του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδίως των Δήμων που εμπλέκονται στην υλοποίηση των Προγραμμάτων, καθ’ όλη τη διάρκειά τους. Παραδίδει άμεσα στο Υ.Π.ΕΝ. κάθε μελέτη, μετά την ολοκλήρωσή της. Προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προσαρμογή των μελετών στις τυχόν παρατηρήσεις του οικείου ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., ή του αρμοδίου ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ή τυχόν άλλου κατά περίπτωση συναρμόδιου φορέα, πριν την προώθηση αυτών για θεσμοθέτηση. Εγκρίνει και παραλαμβάνει οριστικά τις μελέτες κατά τα ισχύοντα. Άρθρο 10
   Χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης των μελετών στον Κύριο των Προγραμμάτων
   Η ολοκλήρωση των μελετών των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, με Αναθέτουσα αρχή το ΤΕΕ κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, η εν συνεχεία παράδοσή τους στον Κύριο των Προγραμμάτων και η έκδοση από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ των σχετικών Βεβαιώσεων περί της ολοκλήρωσής τους, θα συντελείται σταδιακά. Τα ανωτέρω θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί για το σύνολο των μελετών έως την 30ή Ιουνίου 2025.
   Άρθρο 11
   Έναρξη ισχύος
   Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ
   Read more...

   1525 • 0

  11. Νομοθεσία

   Engineer

   Εκδόθηκε Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/45724/1558/9.5.2022 με θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του εδαφίου ιθ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 4759/2020 και το άρθρο 122 του ν.4819/2021.
   Η παρούσα διευκρινιστική Εγκύκλιος εκδίδεται με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του εδαφίου ιθ της παρ 6 του άρθρου 11 του ν.4067/2012 (Α' 79), μετά από την τροποποίηση του με το άρθρο 104 του ν.4759/2020 (Α' 245) και με το άρθρο 122 του ν.4819/2021 (Α' 129), το οποίο ορίζει ότι «6. Στο συντελεστή δόμησης δεν προσμετρώνται: ...ιθ. Η επιφάνεια της θερμομόνωσης ή και του θερμομονωτικού στοιχείου πλήρωσης, όπως θερμομονωτικά λιθοσώματα και λοιπά θερμομονωτικά στοιχεία (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κουφώματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων [ΚΕΝΑΚ] ή και θερμομονωτικά πανέλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ), στο σύνολό της, οι επενδύσεις του κτιρίου, όπως διακοσμητική λιθοδομή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, μαρμαρόπλακες και λοιπές επενδύσεις, πάχους έως είκοσι (20) εκατοστά πέραν της θερμομόνωσης και τα επιχρίσματα. Τα παραπάνω δύνανται να βρίσκονται εντός των πλαγίων αποστάσεων Δ ή δ και εκτός της οικοδομικής γραμμής. Όταν η οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με την ρυμοτομική, τα παραπάνω κατασκευάζονται σε ύψος τριών (3) τουλάχιστον μέτρων από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου ή την οριστική στάθμη του παραχωρημένου χώρου.».
   Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι από τα στοιχεία που συνεισφέρουν στη θερμομόνωση των κτιρίων, στον σ.δ. δεν προσμετρώνται:
   α) η επιφάνεια που καταλαμβάνει η θερμομόνωση,
   β) η επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα θερμομονωτικά στοιχεία πλήρωσης και
   γ) η επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα λοιπά θερμομονωτικά στοιχεία.
   Ως προς την επιφάνεια της θερμομόνωσης, επισημαίνεται ότι αφαιρείται στο σύνολό της, είτε τοποθετείται εξωτερικά του κτιρίου, ως θερμοπρόσοψη, είτε τοποθετείται ανάμεσα από τα στοιχεία πλήρωσης και εντός του περιγράμματος του κτιρίου.
   Τα θερμομονωτικά στοιχεία πλήρωσης (θερμομονωτικά λιθοσώματα) είναι δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την πλήρωση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, εμφανίζουν όμως παράλληλα θερμομονωτικές ιδιότητες. Οι τοιχοποιίες από λιθοσώματα είναι μονοκέλυφες και δεν απαιτείται η κάλυψή τους με θερμομονωτική στρώση, καθώς τα ίδια τα λιθοσώματα προσφέρουν την απαραίτητη θερμομονωτική προστασία. Σε αυτά τα στοιχεία, περιλαμβάνονται τα προϊόντα τοιχοποιίας του Πίνακα 1.7 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017: «ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», που έχουν συντελεστή ισοδύναμης θερμικής αγωγιμότητας λ'≤0,30W/(mK) (λ' σχεδιασμού).
   Τα λοιπά θερμομονωτικά στοιχεία, είναι στοιχεία πλήρωσης του φέροντος οργανισμού του κτιρίου τα οποία δεν ανήκουν στα λιθοσώματα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα θερμομονωτικά πανέλα εν γένει, ανεξαρτήτως υλικού επικάλυψης, εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ.
   Τέλος, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης θερμομονωτικών στοιχείων πλήρωσης, στον συντελεστή δόμησης δεν προσμετρούνται, οι επιφάνειες των οριζοντίων στοιχείων του φέροντος οργανισμού που αυτά πληρούν, καθώς και οι επιφάνειες τυχόν ανοιγμάτων που δημιουργούνται σε αυτά για την τοποθέτηση θερμομονωτικών κουφωμάτων.
   Δείτε την εγκύκλιο εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΩ84653Π8-ΣΨΟ
   Read more...

   2508 • 1

  12. Νομοθεσία

   Engineer

   Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, υπέγραψε νέα εγκύκλιο που αφορά στις ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου ανελκυστήρα σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών.
   Αναλυτικά, στην εγκύκλιο σημειώνονται τα εξής: ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος Οδηγία για τις ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου ανελκυστήρα σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών
   Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 3 του κεφαλαίου Β΄ της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/2020 απόφασης «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.» (ΦΕΚ Β’ 2998/20.07.2020),
   «α. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», ειδικά για την περίπτωση των υφιστάμενων προ της ισχύος του κτιρίων με συγκεκριμένες χρήσεις, που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 26, παρ. 4 αυτού, επιτρέπεται κατ` εξαίρεση η πρόβλεψη ανελκυστήρα με τις ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου 1,00Χ1,25μ, όπως προβλέπει το πρότυπο ΕΛΟΤ: ΕΝ 81-701 για ένα χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου».
   Στο ανωτέρω πλαίσιο, διευκρινίζονται τα εξής:
   Στις περιπτώσεις υφιστάμενων κατοικιών, οι οποίες βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δεν έχουν υποχρέωση προσαρμογής, όταν για λόγους εξασφάλισης προσβασιμότητας (κατακόρυφη κυκλοφορία) προκύπτει η αναγκαιότητα κατασκευής ανελκυστήρα εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 3α της ανωτέρω αναφερόμενης απόφασης, σε αντιστοιχία με όσα ισχύουν για τα υφιστάμενα κτίρια του άρθρου 24 παρ. 6 του ν. 4067/12. Διευκρινίζεται δε, ότι έχουν κατ’ αναλογία εφαρμογή οι ίδιες ελάχιστες διαστάσεις ανελκυστήρα. Η κατασκευή ανελκυστήρα με τις ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου του προτύπου ΕΛΟΤ: ΕΝ 81-701 για έναν χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου, επιτρέπεται σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα (λόγω μη σχετικής απαίτησης κατά τον χρόνο ανέγερσής τους) και στην περίπτωση καθ΄ ύψος προσθήκης ορόφων με χρήση κατοικίας, εφόσον επιβάλλεται να εξασφαλίζεται σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν.4067/12 αυτόνομη και ασφαλής οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα. Οι προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/12 για την κατασκευή ανελκυστήρα ή άλλων μηχανικών μέσων κάλυψης υψομετρικών διαφορών και του χώρου πρόσβασης σ’ αυτά, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ΝΟΚ και των ειδικών όρων δόμησης της περιοχής, δύνανται να εφαρμοστούν και κατά την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή οικοδομικής άδειας για την προσθήκη καθ’ ύψος ορόφων με χρήση κατοικία σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών που δε διαθέτουν ανελκυστήρα, λόγω μη σχετικής απαίτησης κατά τον χρόνο ανέγερσής τους, ανεξαρτήτως εξάντλησης ή όχι των επιτρεπόμενων πολεοδομικών μεγεθών του ακινήτου.   Για την εφαρμογή των ανωτέρω σημείων 2 και 3 που αφορούν σε περιπτώσεις προσθηκών καθ’ ύψος ορόφων κατοικίας σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών, διευκρινίζεται ότι η χρήση του ανελκυστήρα του προτύπου ΕΛΟΤ: ΕΝ 81-701 επιτρέπεται με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικού προσδιορισμού αριθμού ανελκυστήρων και χωρητικότητάς τους από κυκλοφοριακή μελέτη της παρ. 1.3 του άρθρου 29 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Αποφ. 3046/304/89, ΦΕΚ Δ’ 59) η οποία συντάσσεται όταν ο πληθυσμός του κτιρίου είναι μεγαλύτερος των 200 ατόμων.
   Read more...

   915 • 0

  13. Νομοθεσία

   Engineer

   Με σημερινή του ανακοίνωση, το ΤΕΕ ενημερώνει για την έκδοση σε ΦΕΚ του ν. 4915/24.03.2022.
   Όπως σημειώνει το ΤΕΕ, ο ανωτέρω νόμος περιλαμβάνει τις εξής τροποποιήσεις:
   Άρθρο 87:
   Παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2022 η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για δηλώσεις του ν. 4178/2013 που δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και του ν. 4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013. Άρθρο 89:
   Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για δηλώσεις του ν. 4495/2017 ορίζεται α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 για δηλώσεις με ημερομηνία πληρωμής παραβόλου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, και β) εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την πληρωμή του παράβολου για δηλώσεις με ημερομηνία πληρωμής παραβόλου από την 1η Ιανουαρίου 2021. Άρθρο 90:
   Δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στην κατηγορία 5 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017 σε αυθαίρετες κατασκευές/χρήσεις σε δηλώσεις που μεταφέρονται από τον ν. 4014/2011 ή τον ν. 4178/2013.
   Η σχετική δυνατότητα ενεργοποιήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα στις 31/03/2022. Άρθρο 91:
   Η προθεσμία έκδοσης άδειας νομιμοποίησης σε δηλώσεις του ν. 4495/2017 ορίζεται στα τέσσερα (4) χρόνια από την καταβολή του παραβόλου της περ. ι’ του άρθρου 99. Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά το πλήρες περιεχόμενο των ανωτέρω άρθρων:
   Άρθρο 87
   Παράταση ανάρτησης δικαιολογητικών υπαγωγών στον ν. 4178/2013 – Αντικατάσταση παρ. 11 άρθρου 51 ν. 4643/2019
   Η παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019 (Α’ 193), περί ημερομηνιών υποβολής δικαιολογητικών για την υπαγωγή στον ν. 4178/2013 (Α’ 174) αντικαθίσταται ως εξής:
   «11. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 (Α’ 167) και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 (Α’ 209) που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι τις 31.12.2022.»
   Άρθρο 89
   Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών αυθαίρετων κατασκευών – Τροποποίηση της περ. ια) του άρθρου 99 του ν. 4495/2017
   Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της περ. ια) του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), περί ολοκλήρωσης της υποβολής των δικαιολογητικών για την υπαγωγή στον ν. 4495/2017, αντικαθίστανται με ένα νέο εδάφιο και το άρθρο 99 διαμορφώνεται ως εξής:
   «Άρθρο 99
   Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος
   Εξουσιοδοτημένος μηχανικός εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα του παρόντος τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν την αυθαίρετη κατασκευή ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, συμπληρώνοντας τα φύλλα καταγραφής σύμφωνα με το Παράρτημα A’ και τις ρυθμίσεις των επομένων άρθρων. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται με μέριμνα του ιδιοκτήτη και του μηχανικού και τα οποία φυλάσσει ο ιδιοκτήτης μετά την εισαγωγή τους στο πληροφοριακό σύστημα:
   α) αίτηση:
   Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος μπορεί, κατ’ επιλογή των ιδιοκτητών, να γίνεται είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων είτε με περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης.
   Την αίτηση υποβάλλει:
   αα) ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν, επίσης, ο ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής, ο εργολάβος για τις περιερχόμενες σε αυτόν συνεπεία εργολαβικού προσυμφώνου ιδιοκτησίες, ο μισθωτής εφόσον έχει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική σύμβαση και επί νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, καθώς και ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης επί του οποίου έχουν καταλογιστεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης,
   ββ) ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη,
   γγ) όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3147/2003,
   δδ) ο συνιδιοκτήτης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω άρθρο.
   β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του αιτούντος, θεωρημένη για τη γνησιότητα της υπογραφής, στην οποία περιλαμβάνονται:
   αα) τα ατομικά του στοιχεία,
   ββ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του (Α.Φ.Μ.),
   γγ) η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του,
   δδ) ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας, αν υπάρχει,
   εε) το εμβαδόν και η χρήση της αυθαίρετης κατασκευής,
   στστ) η ημερομηνία ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού ή της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης σε αυτό σύμφωνα με το άρθρο 97,
   ζζ) αν πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία,
   ηη) δήλωση ότι η αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη χρήση δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 89.
   γ) Τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9 στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, ανεξαρτήτως αν έχουν δηλωθεί επί του εντύπου οι αυθαίρετες κατασκευές.
   Κληρονόμοι ακινήτων στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις καταθέτουν συμπληρωματικά το Ε9 του αποβιώσαντος δικαιοπάροχου.
   Αν έχει μεταβιβαστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης που έχει ρυθμιστεί με τον ν. 4014/2011 ή τον ν. 4178/2013, τη διαδικασία μετάβασης της δήλωσης στον παρόντα μπορεί να κάνει ο νέος ιδιοκτήτης.
   δ) Τεχνική έκθεση εξουσιοδοτημένου αρμόδιου μηχανικού με την περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης μόνον ως προς το εμβαδόν και τη χρήση του αυθαιρέτου, αν πρόκειται για πρόχειρη κατασκευή της παρ. 75 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79).
   Στην τεχνική έκθεση περιγράφονται οι λόγοι αδυναμίας αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου σύμφωνα με την υποπερ. ααα’ της περ. ββ’ της παρ. στ’ του παρόντος άρθρου.
   ε) Φωτογραφίες της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγή χρήσης.
   στ) Σχέδια ως εξής:
   αα) σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας τα εξής αντίγραφα:
   ααα) του στελέχους της οικοδομικής άδειας, καθώς και απόσπασμα ρυμοτομικού για τις περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια,
   βββ) του τοπογραφικού διαγράμματος,
   γγγ) του διαγράμματος κάλυψης, στο οποίο σημειώνεται η θέση και το περίγραμμα της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης και τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης, όπως επηρεάζουν τους σχετικούς υπολογισμούς,
   δδδ) της κάτοψης του ορόφου, στην οποία σημειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος.
   Θεωρείται ως κάτοψη για την εφαρμογή της παρούσας το σχέδιο κάτοψης, το οποίο προσαρτήθηκε στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του από 8.9.1983 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 394).
   Αν η πραγματική κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, είναι δυνατή η υποβολή της κάτοψης που επισυνάπτεται στη σύσταση και δεν απαιτείται να προβεί ο μηχανικός στη σύνταξη νέου σχεδίου κάτοψης, χωρίς όμως αυτό να πιστοποιεί τη νομιμότητα της ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις. Ο έλεγχος των αυθαιρεσιών γίνεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια
   της οικοδομικής άδειας,
   εεε) τομή της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου στον οποίο έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση,
   ββ) αν δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί, επισυνάπτονται:
   ααα) τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένου από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, στο οποίο αποτυπώνονται τα μεγέθη της αυθαίρετης κατασκευής.
   Ειδικά στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών με αποκλειστική χρήση, στις οποίες υπάρχει αδυναμία τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου ως εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, νοείται το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτυπώνει την έκταση που καταλαμβάνει η αυτοτελής ιδιοκτησία και αναγράφει την επιφάνειά της, καθώς και το ποσοστό συνιδιοκτησίας της. Η αδυναμία
   τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου αιτιολογείται στην τεχνική έκθεση της παρ. δ,
   βββ) κάτοψη της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης,
   γγγ) τομή της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης,
   γγ) αν έχει απολεσθεί ο φάκελος της οικοδομικής άδειας, εφόσον η απώλεια βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα του υφισταμένου κτιρίου, είναι δυνατή η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης φακέλου αποτύπωσης κτιρίου, που έχει ανεγερθεί με βάση οικοδομική άδεια πριν από τις 28. 7.2011 η οποία έχει απολεσθεί. Για να γίνει αποδεκτός ο φάκελος από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, πρέπει να περιλαμβάνει τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του από 8.9.1983 Προεδρικού Διατάγματος, κατόψεις αποτύπωσης όλων των ορόφων, τομή, φωτογραφίες όλων των όψεων, υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι στο διάγραμμα κάλυψης οι υπολογισμοί και ο έλεγχος του υφισταμένου κτιρίου έχει γίνει σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας για την οποία υποβάλλεται ο φάκελος αποτύπωσης, καθώς και κρατήσεις και εισφορές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Θεωρείται ως κάτοψη, για την εφαρμογή της παρούσας, το σχέδιο κάτοψης το οποίο προσαρτήθηκε στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του από 8.9.1983 Προεδρικού Διατάγματος. Αν η πραγματική κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, είναι δυνατή η υποβολή της κάτοψης που επισυνάπτεται στη σύσταση και δεν απαιτείται να προβεί ο μηχανικός στη σύνταξη νέου σχεδίου κάτοψης. Τα σχέδια κατατίθενται εις διπλούν και θεωρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Η μία σειρά σχεδίων χορηγείται στον ενδιαφερόμενο και ο φάκελος συμπληρώνει την απολεσθείσα οικοδομική άδεια στο αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης,
   ζ) δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης,
   η) στατικός έλεγχος των παραβάσεων:
   αα) μελέτη στατικής επάρκειας πραγματοποιείται για κάθε κατασκευή που ανήκει σε μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις, εκτός των περιπτώσεων των κατηγοριών 1, 2 και 3 του άρθρου 96 και κτιρίων σπουδαιότητας Σ1 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ):
   ααα) κάθε ανεξάρτητη κατασκευή που είναι εξ ολοκλήρου αυθαίρετη,
   βββ) οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στον ν. 4178/2013 και, με βάση ένα τουλάχιστον από τα υποβληθέντα Δελτία Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕΔΟ.Τ.Α.) που την αφορούν, κατατάσσεται σε υψηλής (Υ) προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου,
   γγγ) για κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4, σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό,
   ββ) δεν απαιτείται υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας αλλά τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού στις εξής περιπτώσεις:
   ααα) μετατροπή ημιυπαίθριου χώρου σε κλειστό,
   βββ) διαμερισμάτωση ή αλλαγή διαρρύθμισης χώρου, που δεν επιφέρει αύξηση μόνιμου φορτίου πάνω από δέκα τοις εκατό (10%) στην επιφάνεια στην οποία έχει συντελεστεί η παρέμβαση,
   γγγ) πατάρια ισογείου που είναι στατικά ανεξάρτητα από το φέροντα οργανισμό του κτιρίου και πατάρια υπερκείμενων ορόφων όταν το συνολικό ίδιο βάρος δεν επιφέρει αύξηση του μόνιμου φορτίου της υποκείμενης πλάκας πάνω από δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται η σύνδεση με στοιχεία του φέροντος οργανισμού, τα οποία και θα ενισχύονται για ενδεχόμενες τοπικές αστοχίες,
   δδδ) πρόβολοι με προσαύξηση μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) του εμβαδού τους και μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του πλάτους τους,
   εεε) κατασκευή στο δώμα κτιρίων μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας αυτού,
   στστστ) υπόγειοι χώροι μέγιστης επιφανείας έως αυτής του ισογείου, κατασκευασμένοι με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,
   ζζζ) αλλαγή χρήσης με την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται η κατηγορία σπουδαιότητας και η οποία δεν επιφέρει αθροιστική αύξηση των κινητών και μόνιμων φορτίων πάνω από τριάντα τοις εκατό (30%) του μόνιμου φορτίου πριν από την παρέμβαση,
   ηηη) μετατροπή πιλοτής σε κλειστό χώρο με προσθήκη περιμετρικών τοίχων από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,
   θθθ) υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν και είναι κατασκευασμένα με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,
   ιιι) σοφίτες με την προϋπόθεση ότι, από τον έλεγχο του συνολικού σεισμικού φορτίου (τέμνουσα βάσης) μετά την προσθήκη των αυθαίρετων κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου, προκύπτει ότι αυτό δεν υπερβαίνει το 1,20 του αντίστοιχου σεισμικού φορτίου του υφιστάμενου κτιρίου, χωρίς τις αυθαίρετες κατασκευές. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται και η επάρκεια των φερόντων στοιχείων της σοφίτας, καθώς και η σύνδεσή τους με το φέροντα οργανισμό του υφιστάμενου κτιρίου.
   Η μελέτη στατικής επάρκειας μπορεί να υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ4, Σ3 και πέντε (5) ετών για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ2.
   Για τα κτίρια που έχουν ήδη υπαχθεί στον ν. 4178/2013, η υποχρέωση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας ή τεχνικής έκθεσης, εφόσον αυτή απαιτείται με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου ως αυτή ορίζεται στα άρθρα 53 επ.,
   Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας, όπως το περιεχόμενο για την μελέτη στατικής επάρκειας, τις προϋποθέσεις εκπόνησης αυτής και το χρονοδιάγραμμα για την στατική ενίσχυση του κτιρίου, τις συνέπειες και τους όρους της μη συμμόρφωσης όσον αφορά την στατική επάρκεια των κτιρίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
   θ) Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αν υπάρχουν για κάθε μεμονωμένη αυθαίρετη κατασκευή, εξαιρουμένων των κατοικιών, καθώς και για αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια που δεν έχουν χρήση κατοικίας. Η ανωτέρω τεχνική έκθεση μπορεί να υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση πριν από τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου,
   ι) παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος στις οποίες θεσπίζεται ειδικό παράβολο, ως εξής:
   αα) ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τ.μ.,
   ββ) ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 500 τ.μ.,
   γγ) ύψους χιλίων (1.000) ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 500 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ.,
   δδ) ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για κτίριο/ χρήση άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ.,
   εε) ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κτίριο/ χρήση μεγαλύτερα των 5000 τ.μ.
   Το ανωτέρω παράβολο δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.
   ια) Έντυπο υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής, όπως ορίζεται στο άρθρο 100. Το πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υπαγωγής, που είναι η ημερομηνία εξόφλησης του παραβόλου.
   Ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 για δηλώσεις με ημερομηνία πληρωμής παραβόλου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, και β) εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την πληρωμή του παράβολου για δηλώσεις με ημερομηνία πληρωμής παραβόλου από την 1η Ιανουαρίου 2021.
   Επεξεργασία δηλώσεων υπαγωγής, οι οποίες έχουν καταστεί οριστικές, για διόρθωση υποβαλλόμενων στοιχείων επιτρέπεται μόνο ύστερα από αίτημα που υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα υπαγωγής διαβιβάζεται στην οικεία Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή του αιτήματος».
   Άρθρο 90
   Μεταφορά υπαγωγών των νόμων 4014/2011 και 4178/2013 κατηγορίας 5 στον ν. 4495/ 2017 – Τροποποίηση περ. ε) και προσθήκη περ. στ) στην παρ. 1 του άρθρου 128 ν. 4759/2020
   Στην παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), περί αναστολής των κυρώσεων του ν. 4495/2017 (Α’ 167), τροποποιείται η περ. ε) ως προς την αναφορά στο έτος 2020, προστίθεται περ. στ) και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
   «1. Αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης της Κατηγορίας 5 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) που είναι προγενέστερες της 28ης.7.2011 υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4495/2017 για αναστολή κυρώσεων, εφόσον αφορούν σε:
   α. ακίνητα που αποκτώνται μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της κατακυρωτικής έκθεσης ή μέχρι τις 31.12.2025,
   β. ακίνητα που αποκτώνται κατόπιν κληρονομικής διαδοχής, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την προθεσμία του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025,
   γ. ακίνητα που εκμισθώνονται με σύμβαση leasing και επανέρχονται στη χρήση του κυρίου ή επικαρπωτή τους μετά τη λύση ή λήξη της σύμβασης, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την αποβολή του μισθωτή ή την απόδοση του μισθίου στον κύριο ή επικαρπωτή τους και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025,
   δ. ακίνητα που μεταβιβάζονται στην Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την καταχώρηση ή εγγραφή της μεταβίβασής τους στα οικεία κτηματολόγια ή υποθηκοφυλακεία, αντίστοιχα και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025, και
   ε. ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν εντός των ετών 2020 και 2021 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για ακίνητα που βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, οι προσαυξήσεις των περ. β’- στ’ της παρ. 3 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 ισχύουν μόνον όταν η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
   στ. περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 (Α’ 209) ή στον ν. 4178/2013 (Α’ 174), οι οποίες μεταφέρονται στον ν. 4495/2017.
   Ακίνητα των περ. α’- δ’ της παρ. 1, για τα οποία το γεγονός από το οποίο εκκινεί η αντίστοιχη προθεσμία υπαγωγής έχει συμβεί κατά το τελευταίο έτος πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4495/2017 για αναστολή κυρώσεων, εάν η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος».
   Άρθρο 91
   Προθεσμία έκδοσης οικοδομικής άδειας νομιμοποίησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 106 ν. 4495/2017
   Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. α) και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) τροποποιούνται ως προς την προβλεπόμενη προθεσμία και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
   «1.α) Στην περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες εκδίδεται άδεια νομιμοποίησης, εφόσον καταβληθεί το παράβολο της περ. ι’ του άρθρου 99 και εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια νομιμοποίησης εντός τεσσάρων (4) ετών ή έγκριση εργασιών κατεδάφισης, εντός έξι (6) μηνών από την καταβολή του, δεν οφείλεται άλλο πρόστιμο. Αν παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) ετών για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος, εφαρμόζονται σωρευτικά οι διατάξεις για την κατεδάφιση και επιβολή προστίμου αυθαιρέτων. Δεν συνυπολογίζεται στο χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) ετών, ο χρόνος καθυστέρησης έκδοσης της οικοδομικής άδειας για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος.
   Άδεια νομιμοποίησης εκδίδεται και για κατασκευές των οποίων η οικοδομική άδεια ακυρώθηκε για τυπικό λόγο, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο κατασκευής τους και εξακολουθούν να ισχύουν και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
   αα) Εφόσον δεν υφίσταται στατική εξάρτηση των δύο τμημάτων ιδίου ακινήτου ή ιδιοκτησίας δύναται να υποβάλλεται:
   i) ταυτόχρονα δήλωση υπαγωγής προς έκδοση άδειας νομιμοποίησης τμήματος αυτού και διατήρησης του υπολοίπου τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 97. Στην περίπτωση αυτήν, καταβάλλεται παράβολο για το σύνολο της επιφάνειας του αυθαιρέτου και ενιαίο ειδικό πρόστιμο μόνο για την επιφάνεια αυτού που δεν νομιμοποιείται, ή
   ii) δήλωση υπαγωγής προς έκδοση άδειας νομιμοποίησης τμήματος αυτού, κατόπιν κατεδάφισης του υπολοίπου με έγκριση εργασιών κατεδάφισης, ή
   iii) δήλωση υπαγωγής τμήματος αυτού στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων του άρθρου 97, με την καταβολή του παραβόλου που αντιστοιχεί στην επιφάνειά του και του είκοσι τοις εκατό (20%) του ενιαίου ειδικού προστίμου οπότε διατηρείται για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα, κατόπιν κατεδάφισης του υπολοίπου με έγκριση εργασιών κατεδάφισης.
   ββ) Εφόσον υφίσταται στατική εξάρτηση των δύο τμημάτων ιδίου ακινήτου ή ιδιοκτησίας που αποκλείει τη δυνατότητα έκδοσης άδειας νομιμοποίησης, δύναται να υποβάλλεται:
   i) δήλωση υπαγωγής του συνόλου αυτού στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων του άρθρου 97, με την καταβολή του παραβόλου που αντιστοιχεί στην επιφάνειά του και του ενιαίου ειδικού προστίμου, ή
   ii) δήλωση υπαγωγής προς έκδοση άδειας νομιμοποίησης τμήματος αυτού, κατόπιν κατεδάφισης του υπολοίπου με έγκριση εργασιών κατεδάφισης, ή
   iii) δήλωση υπαγωγής τμήματος αυτού στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων του άρθρου 97, με την καταβολή του παραβόλου που αντιστοιχεί στην επιφάνειά του και του είκοσι τοις εκατό (20%) του ενιαίου ειδικού προστίμου οπότε διατηρείται για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα κατόπιν κατεδάφισης του υπολοίπου με έγκριση εργασιών κατεδάφισης.
   Στις περ. ii και iii της υποπερ. ββ’ της παρούσας, για τη δυνατότητα στατικής επάρκειας του τμήματος και αυτοτέλειας του εν λόγω τμήματος, υποβάλλεται συμπληρωματικά τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού.
   Αν παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) ετών και εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας νομιμοποίησης αποκλειστικά για λόγους μεταβολής του πολεοδομικού καθεστώτος, επιτρέπεται η τροποποίηση των στοιχείων της δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προκειμένου να υπαχθεί η κατασκευή στο άρθρο 97».
   Read more...

   3649 • 1

  14. Νομοθεσία

   Engineer

   Νέα εγκύκλιο εξέδωσε το ΥΠΕΝ που αφορά στη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση οικοδομικών αδειών σε οικισμούς υφιστάμενους προ του έτους 1923.
   Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο η οποία εστάλη στις Διευθύνσεις ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Επικράτειας (για την ενημέρωση των Υπηρεσιών Δόμησης της χωρικής τους αρμοδιότητας) και αφορά στην εφαρμογή των υπ’ αρ. 117/1982 και 124/1982 εγκυκλίων σε οικισμούς υφιστάμενους προ του έτους 1923, αναφέρονται αναλυτικά τα ακόλουθα: Με αφορμή ερωτήματα Υπηρεσιών Δόμησης στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν οικισμοί προϋφιστάμενοι του έτους 1923 που στερούνται εγκεκριμένης οριοθέτησης και αιτήματα ιδιοκτητών επί θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή των εγκυκλίων 117/1982 και 124/1982, καταδεικνύεται η αναγκαιότητα αποσαφήνισης εφαρμογής αυτών υπό το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στις ανωτέρω περιπτώσεις.
   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4759/20 (ΦΕΚ 245/Α/9.12.2020), η οριοθέτηση οικισμών που προϋπάρχουν του 1923 και δεν έχουν οριοθετηθεί, μπορεί να γίνεται είτε στο πλαίσιο Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, είτε με ειδικό προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Έως την έκδοσή του, για τη χορήγηση οικοδομικών αδειών, εφαρμόζονται τα εξής:
   Η διαπίστωση της θέσης ενός ακινήτου, σε σχέση με τα όρια του προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού, γίνεται από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικής άδειας, με εφαρμογή των υπ’ αρ. 117/1982 & 124/1982 εγκυκλίων και βάσει της ισχύουσας νομολογίας «… η κατά τόπον αρμόδια πολεοδομική αρχή, επί υποβολής αιτήσεως χορηγήσεως αδείας ανεγέρσεως οικοδομής σε ένα ακίνητο, το οποίο, κατά τους υποβάλλοντες την αίτηση, εμπίπτει εντός των ορίων οικισμού προϋφισταμένου του 1923, οφείλει να προβεί σε δική της έρευνα επί του αναγομένου στις προϋποθέσεις χορηγήσεως της οικοδομικής αδείας ζητήματος εάν το εν λόγω ακίνητο κείται ή μη εντός των ορίων τέτοιου οικισμού και να διατυπώσει περί του ζητήματος τούτου ιδίαν κρίση, πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη».
   Η εφαρμογή της παραπάνω προβλεπόμενης διαδικασίας είναι δεσμευτική για τις αρμόδιες Υ.ΔΟΜ. προκειμένου να καθορισθεί η θέση ενός ακινήτου ως προς τα όρια του προ του 1923 υφιστάμενου οικισμού, ανεξαρτήτως του τυχόν χαρακτηρισμού προστασίας του (παραδοσιακού, ιστορικού τόπου, αρχαιολογικού χώρου). Ωστόσο, προς διευκόλυνση του έργου των Υ.ΔΟΜ. και δεδομένων των σύγχρονων χαρτογραφικών στοιχείων και μεθόδων, σας γνωρίζουμε ότι :
   Η προϋπόθεση της παρ. Α της υπ’ αρ. 124/82 εγκυκλίου, κατά το μέρος που αφορά στην προβλεπόμενη διενέργεια αυτοψίας, εφεξής επιβάλλεται να πραγματοποιείται στις περιπτώσεις που η προς εξέταση ιδιοκτησία βρίσκεται πλησίον των ορίων του προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού με βάση τα διαθέσιμα από προηγούμενη έρευνα των Υ.ΔΟΜ. στοιχεία, λαμβανομένων υπόψη και τυχόν προγενέστερων πράξεων της Διοίκησης υπό την έννοια της παρ.5 του άρθρου 100 του Κ.Β.Π.Ν. (ΦΕΚ 580Δ΄), καθώς και της υφιστάμενης πολεοδομικής κατάστασης, προκειμένου να εξάγεται αιτιολογημένη κρίση ως προς τα όρια του οικισμού και τη θέση του ακινήτου ως προς αυτά. Αναφορικά με ιδιοκτησίες που βρίσκονται στο συνεκτικό τμήμα των παραπάνω οικισμών και όχι πλησίον των κατά τα ως άνω ορίων τους, η θέση τους δύναται να διαπιστώνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, εφόσον από τα στοιχεία που τηρούνται για τον οικισμό ή από αυτά που προσκομίζονται (αεροφωτογραφίες) και σε συνδυασμό με τις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του “Ελληνικού Κτηματολογίου” οι οποίες παρέχουν τεχνικό υπόβαθρο για τον εντοπισμό της θέσης ενός ακινήτου, εξάγεται ασφαλές συμπέρασμα ότι η ιδιοκτησία βρίσκεται εντός των ορίων του προϋφιστάμενου του έτους 1923 οικισμού.   Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω. Μπορείτε να κατεβάσετε την εγκύκλιο από εδώ
   Read more...

   1849 • 0

  15. Νομοθεσία

   Engineer

   Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο η οποία εστάλη στις Διευθύνσεις ΠΕΧΩΣΧ της Επικράτειας (για την ενημέρωση των ΥΔΟΜ χωρικής τους αρμοδιότητας) και αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 10 του ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ) σε παραχωρημένα οικόπεδα και διόρθωση υπολογιστικού πίνακα ως προς την περίπτωση ζ της παρ.1 αυτού, αναφέρονται αναλυτικά τα ακόλουθα:
   Με αφορμή ερωτήματα υπηρεσιών και μηχανικών για την εφαρμογή του άρθρου 10 του ν.4067/12, όπως ισχύει, σας γνωρίζουμε τα εξής:
   Το άρθρο 10 εφαρμόζεται σε περιπτώσεις οικοπέδων αυτοτελών ή εκ συνενώσεως, των γεωγραφικών περιφερειών της παρ. 1 αυτού, εφόσον δεν εμπίπτουν σε παραδοσιακούς οικισμούς και παραδοσιακά τμήματα πόλης ή σε ιστορικούς τόπους ή σε περιοχές με αποκλειστική χρήση κατοικίας και εφόσον το εμβαδόν τους είναι μεγαλύτερο της κατά κανόνααρτιότητας της περιοχής.
   Στην περίπτωση οικοπέδων που έχουν παραχωρηθεί σε δικαιούχους, η αρτιότητα του οικοπέδου ταυτίζεται με την επιφάνειά του, όπως παραχωρήθηκε. Συνεπώς, δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 10 του ΝΟΚ και των κινήτρων του είναι δυνατή εφόσον συνενωθούνδύο ή περισσότερα παραχωρηθέντα οικόπεδα. Στην περίπτωση που δεν ορίζεται αρτιότητα στην περιοχή, για τον υπολογισμό του συντελεστή Β, ως επιφάνεια οικοπέδου λαμβάνεται η συνολική επιφάνεια των συνενωμένων παραχωρηθέντων οικοπέδων και ως κατά κανόνα αρτιότητα της περιοχής, λαμβάνεται η επιφάνεια του μικρότερου εξ αυτών. Στην περίπτωση που έχει καθοριστεί στην περιοχή αρτιότητα, ο συντελεστής Β προκύπτει ως το πηλίκο της συνολικής επιφάνειας των συνενωμένων παραχωρηθέντων οικοπέδων προς την κατά κανόνα αρτιότητα της περιοχής. Εξυπακούεται, ότι στην περίπτωση που η επιφάνεια του παραχωρηθέντος οικοπέδου είναι μεγαλύτερη της κατά κανόνα αρτιότητας της περιοχής, δεν προκύπτει, για την εφαρμογή του άρθρου 10, υποχρέωση συνένωσης με όμορο οικόπεδο. Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων όρων και προβλέψεων από τις πράξεις παραχώρησης.
   Σε ότι αφορά στην περίπτωση ζ της παρ.1 του άρθρου 10 του ν.4067/12, διευκρινίζεται ότι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της είναι:
   α) η επιφάνεια του οικοπέδου να είναι τουλάχιστον (4.000) τ.μ., β) το σύνολο (100%) του ακαλύπτου χώρου να αποδίδεται σε κοινή δημόσια χρήση,
   γ) το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου να μειώνεται ποσοστιαία κατά ΑΧ35%,
   δ) ο αριθμός των κτιρίων που δημιουργούνται να είναι μικρότερος του Β/2 και ίσος με τη μικρότερη προκύπτουσα ακέραιη μονάδα με ελάχιστο το ένα.
   Τα κίνητρα που παρέχονται είναι:
   α) η αύξηση της επιτρεπόμενης δόμησης του οικοπέδου κατά 35% και
   β) η δυνατότητα προσαύξησης του ύψους μέχρι 30% επιπλέον του επιτρεπόμενου της περιοχής. Σημειώνεται ότι η εν λόγω προσαύξηση του ύψους μέχρι 30% εφαρμόζεται επί του ύψους που ισχύει στην περιοχή βάσει του αρχικού σ.δ αυτής σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΝΟΚ και όχι εκείνου που αντιστοιχεί στον προσαυξημένο σ.δ μετά την εφαρμογή του άρθρου 10. Σε αντίθεση λοιπόν με τις περιπτώσεις α, β, γ και δ της παρ.1 του άρθρου 10 για τις οποίες η προσαύξηση του ύψους αντιστοιχεί στον προσαυξημένο συντελεστή δόμησης και λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του ΝΟΚ (με αποτέλεσμα μετά την εφαρμογή των κινήτρων το μέγιστο ύψος του κτιρίου να μην μπορεί να υπερβεί τα 32 μ που είναι το ανώτατο κατά ΝΟΚ μέγεθος), στην περίπτωση ζ της παρ.1 του άρθρου 10, η προσαύξηση του ύψους δεν συνδυάζεται με την προσαύξηση του συντελεστή δόμησης και λαμβάνεται απ’ ευθείας επί του ισχύοντος στην περιοχή επιτρεπόμενου ύψους. Είναι προφανές ότι στις περιοχές όπου το ύψος ορίζεται από ειδικές πολεοδομικές διατάξεις αριθμητικά και όχι σε συνάρτηση με τον σ.δ,, προσαύξηση του ύψους επιτρέπεται μόνο κατά ένα (1) μέτρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10. Επισημαίνεται τέλος ότι και στην περίπτωση ζ, όπως και στις υπόλοιπες, τα κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές παρέχονται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
   Στο παρόν έγγραφο επισυνάπτεται ως παράρτημα ο πίνακας υπολογισμού των κινήτρων του άρθρου 10, διορθωμένος ως προς την περίπτωση ζ για την οποία διαπιστώθηκε υπολογιστικό σφάλμα στον υπολογισμό της κάλυψης και του ύψους.
   Υπενθυμίζουμε πως η περίπτωση ζ της παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.Ο.Κ. αναφέρει:
   ζ. Σε περίπτωση οικοπέδων τεσσάρων χιλιάδων τουλάχιστον (4.000) τ.μ., με απόδοση σε κοινή δημόσια χρήση του 100% του ακαλύπτου, παρέχεται το εξής κίνητρο: αύξηση της επιτρεπόμενης δόμησης του υπάρχοντος οικοπέδου κατά 35%, με προσθήκη καθ ύψος μέχρι 30% επιπλέον του επιτρεπόμενου της περιοχής με τις προϋποθέσεις ποσοστιαίας μείωσης του επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά ΑΧ 35% και αριθμού των κτιρίων που δημιουργούνται μικρότερου του Β/2 και ίσο με τη μικρότερη προκύπτουσα ακέραιη μονάδα με ελάχιστο το ένα.
   Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η διαμόρφωση τυφλών όψεων των κτιρίων με κατάλληλη χωροθέτησή τους στο οικόπεδο.
   Read more...

   2044 • 0

  16. Νομοθεσία

   GTnews

   Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο ν. 4903/2022 (Α46/5-3-2022) με τίτλο "Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις", ο οποίος περιλαμβάνει διατάξεις  που αφορούν σε θέματα δημοσίων συμβάσεων.
   Ειδικότερα:
   - τα άρθρα 1 - 14 ρυθμίζουν τις ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ έργων υποδομών
   - τα άρθρα 18 - 26 αφορούν λοιπές ρυθμίσεις δημοσίων συμβάσεων που τροποποιούν επιμέρους άρθρα των ν. 4412/2016 και 4782/2021.
   Πιο συγκεκριμένα, με τις εν λόγω διατάξεις τροποποιούνται τα άρθρα 1 (προσθήκη παρ. 8), 128 (προσθήκη παρ. 6), 136Α , 150, 153 (προσθήκη παρ. 23Α) και 183Α του ν. 4412/2016.
   Δείτε το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της Αρχής εδώ.
   Δείτε το σχετικό link εδώ: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8xOoRDBhPPoDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijACDsZUsm6L67b_YRvdKuDum1Av71eGyUeVVhgyDxBqH  
    
   Read more...

   347 • 0

  17. Νομοθεσία

   GTnews

   Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δημοσίευσε ένα σχέδιο νόμου που αφορά τη διαχείριση, τον έλεγχος και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, καθώς και τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.
   https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11891934.pdf
   https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11891935.pdf
   https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11891936.pdf
   https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11891937.pdf
   Read more...

   118 • 0

  18. Νομοθεσία

   Engineer

   Σε συνέχεια της τελευταίας συμπλήρωσης εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, με νέα απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΕΝ κ. Ταγαρά η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, προστέθηκαν νέες περιπτώσεις που αφορούν στην έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας.
   Συγκεκριμένα, στη νέα απόφαση του ΥΠΕΝ με τίτλο “Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της και περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολογισμού – Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας” αναφέρονται τα ακόλουθα: Άρθρο 1
   Στην παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 (Β’ 1843) απόφασης προστίθεται περίπτωση δ ως εξής: «δ) η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/ 2017 τροποποιείται ως εξής: «β) τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή προβλέπεται για αυτοστέγαση παλιννοστούντων και πληγέντων από βίαια συμβάντα».».
   Στην παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 απόφασης προστίθενται νέες εργασίες ως εξής: «μα) εγκατάσταση αεροϋποστηριζόμενων θόλων του άρθρου 20Α του ν. 4067/2012.
   μβ) εγκατάσταση μονάδων παρασκευής εδαφοβελτιωτικών και λιπάσματος (κομπόστ) από προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα αστικών αποβλήτων σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) του άρθρου 64 του ν. 4819/2021 σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμών, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποστηρικτικών κτισμάτων, όπως γραφείου προσωπικού και χώρου φύλαξης υλικών και εξοπλισμού, συνολικής επιφανείας έως εκατό (100) τ.μ».
   Άρθρο 2
   Η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 απόφασης, τροποποιείται ως εξής: «β) Για τις περιπτώσεις της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 (Β’ 1843/2020):
   αα) Τοπογραφικό διάγραμμα.B2Green ββ) Σχέδια κατόψεων, τομών και όψεων.
   γγ) Δικαιολογητικά στοιχεία που προβλέπονται για το εκάστοτε ειδικό πρόγραμμα στέγασης ή αυτοστέγασης από ειδικές διατάξεις και κανονιστικές πράξεις. Ειδικά για την περίπτωση προσωρινής στεγαστικής αποκατάστασης πληγέντων από βίαια συμβάντα, τα δικαιολογητικά στοιχεία που υποβάλλονται είναι η απόφαση οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και, είτε το δελτίο ταχείας αυτοψίας του ακινήτου με το οποίο το κτίριο έχει κριθεί μη κατοικήσιμο, είτε το δελτίο επανελέγχου του ακινήτου με το οποίο το κτίριο έχει κριθεί επικίνδυνο για χρήση ή προσωρινά ακατάλληλο για χρήση από την αρμόδια Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, η τοποθέτηση της προκατασκευασμένης κατοικίας δύναται να γίνει στο αρχικό οικόπεδο ή γήπεδο, στον ακάλυπτο χώρο αυτού ή σε άλλο οικόπεδο ή γήπεδο ιδιοκτησίας του πληγέντος εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, με υποχρέωση απομάκρυνσής της μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης ή ανακατασκευής του πληγέντος κτίσματος. Η υλοποίηση της απομάκρυνσης της προκατασκευασμένης κατοικίας καλύπτεται από την χορηγηθείσα έγκριση για την τοποθέτησή της και λαμβάνει χώρα μετά από σχετική έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας ΥΔΟΜ.».
   Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 απόφασης προστίθεται νέα περίπτωση ως εξής: «μα) Για την περίπτωση μα), όπως αυτή προστίθεται με το άρθρο 2 της παρούσας, για την εγκατάσταση αεροϋποστηριζόμενων θόλων του άρθρου 20Α του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών των περ. α,δ,ε,στ, ζ του άρθρου 3 της ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 απόφασης:
   αα) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, μόνο για τις περιπτώσεις νομίμως υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων εντός οικοπέδων ή γηπέδων και εντός προαυλίων σχολικών κτιρίων στο οποίο αποτυπώνεται η θέση της υπαίθριας αθλητικής εγκατάστασης που θα καλυφθεί με τον θόλο.
   ββ) Τεχνική έκθεση – Βεβαίωση μηχανικού, στην οποία αναγράφονται οι εργασίες που θα εκτελεστούν και η τήρηση των σχετικών τεχνικών οδηγιών, προδιαγραφών και μέτρων της υπουργικής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 20 Α του ν. 4067/2012.
   γγ) Σχέδια κάτοψης και τομής σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.
   δδ) απόφαση έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου.
   εε) Μελέτη στατικής επάρκειας.B2Green
   στστ) Βεβαίωση του κατασκευαστή, ότι ο αεροϋποστηριζόμενος θόλος πληροί τις προδιαγραφές των Ευρωκωδίκων.».
   Άρθρο 3
   Προστίθεται άρθρο 5Α μετά το άρθρο 5 στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 απόφαση ως εξής:
   «Άρθρο 5Α
   Εξαίρεση από το όριο του προϋπολογισμού
   Πέραν των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 περιπτώσεων για τις οποίες δεν ισχύει το όριο του προϋπολογισμού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και για την εκτέλεσή τους απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, το όριο του προϋπολογισμού δεν ισχύει και για τις κάτωθι περιπτώσεις:
   την περ. μ) της παρ. 2 του άρθρου 2 που αφορά σε εγκατάσταση Μικρών και μεγάλων Πράσινων Σημείων του άρθρου 44 Α του ν. 4042/2012 (Α’ 24), συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποστηρικτικών κτισμάτων τους, καθώς και άλλων τυχόν απαιτούμενων εργασιών. Την περ. μα) της παρ. 2 του άρθρου 2 που αφορά την εγκατάσταση αεροϋποστηριζόμενων θόλων του άρθρου 20Α του ν. 4067/2012. Την περ. μβ) της παρ. 2 του άρθρου 2 που αφορά την εγκατάσταση μονάδων παρασκευής εδαφοβελτιωτικών και λιπάσματος (κομπόστ) από προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα αστικών αποβλήτων σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) του άρθρου 64 του ν. 4819/2021 σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμών, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποστηρικτικών κτισμάτων, όπως γραφείου προσωπικού και χώρου φύλαξης υλικών και εξοπλισμού, συνολικής επιφανείας έως εκατό (100) τ.μ.». Άρθρο 4
   Έναρξη ισχύος
   Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ
   Read more...

   5203 • 0

  19. Νομοθεσία

   dimitris GM

   Τέλος στην ανάγκη της φυσικής παρουσίας στα Κτηματολογικά Γραφεία πολιτών και επαγγελματιών (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, κλπ), οι οποίοι περίμεναν έως και για διάστημα ενός έτους προκειμένου να ολοκληρώσουν μεταβιβάσεις, υπομένοντας μεγάλες καθυστερήσεις για να κλείσουν ραντεβού και να διεκπεραιώσουν διαδικασίες όπως η χορήγηση πιστοποιητικών και αντιγράφων, αλλά και να προβούν σε εξωδικαστική διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών, βάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τροπολογία που κατέθεσε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών για τις πρότυπες προτάσεις.
   Με την ίδια ρύθμιση θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες εξέτασης των εγγράφων από τους Προισταμένους των Κτηματολογικών Γραφείων με στόχο να μειωθούν οι καθυστερήσεις που προκαλούσαν «έμφραγμα» σε πολλά Κτηματολογικά Γραφεία. Σε αυτό συνέτεινε τόσο η υποστελέχωσή τους, όσο και η υποχρεωτικότητα φυσικής παρουσίας για ορισμένες διαδικασίες, γεγονός που με τη σειρά του είχε μετατρέψει σε Γολγοθά διαδικασίες όπως η ολοκλήρωση μιας μεταβίβασης, προκαλώντας έως και «πάγωμα» των συναλλαγών σε αρκετές περιπτώσεις.
   Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίο οι συμβολαιογράφοι είχαν ζητήσει τη σαφή εξειδίκευση του ελέγχου που διενεργείται από τα Κτηματολογικά Γραφεία στις αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, καθώς η έως τώρα ασαφής διατύπωση του νόμου άφηνε ορθάνοιχτο παράθυρο για αυθαιρεσίες στον έλεγχο νομιμότητας αλλά και σκοπιμότητας της πράξης από προϊσταμένους Κτηματολογικών Γραφείων, όπως είχαν καταγγείλει. Αποτέλεσμα ήταν ίδια ζητήματα να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο, ενώ δεν έλειψαν και ακραία περιστατικά άρνησης καταχώρισης πράξεων, ανάλογα με την προσωπική άποψη του εκάστοτε Προϊσταμένου.
   Η απουσία συγκεκριμένων ενιαιων κανόνων ελέγχου κατά την εξέταση των εγγραπτέων πράξεων οδηγούσε συχνά ακόμα σε «πάγωμα» συναλλαγών με αποτέλεσμα, όπως παραδέχεται και το υπουργείο στην ανάλυση συνεπειών της προτεινόμενης ρύθμισης «να προκαλούνται καθυστερήσεις που δυσχεραίνουν την έγκαιρη ολοκλήρωση μεταβιβάσεων εμπράγματων δικαιωμάτων». Αλλωστε για το ζήτημα υπάρχει ηδη σχετική νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, σύμφωνα με την οποία ο έλεγχος νομιμότητας που ενεργεί ο προιστάμενος του κτηματολογικού γραφείου περιρίζεται στις μεταγενέστερες εγγραφές και όσι στις αρχικές. Με τη νέα ρύθμιση θα είναι ξεκάθαρο πως ο έλεγχος από τον προιστάμενο του κτηματολογικού γραφείου δεν μπορεί να επεκτείνεται σε προηγούμενες εγγραφές στο Υποθηκοφυλακείο ή σε εξέταση και συσχετισμό μεταγεγραμμένων τίτλων, καθώς ο νόμος δεν του δίνει το σχετικό δικαίωμα.
   Τι προβλέπει η τροπολογία
   Πλέον με την τροπολογία, την οποία κατέθεσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
   - Ρυθμίζονται όλα τα θέματα αναφορικά με την υποχρεωτική διεκπεραίωση μόνο με ηλεκτρονικά μέσα των διαδικασιών χορήγησης πιστοποιητικών, αντιγραφων και αποσπασμάτων καθώς και υποβολής αιτήσεων εξωδικαστικής διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών.
   Σε πρώτη φάση - βάσει της τροπολογίας - προστίθεται η δυνατότητα η αίτηση που απευθύνεται στα κτηματολογικά γραφεία καθώς και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα από τα κτηματολογικά φύλλα, από τα διαγράμματα και γενικώς από κάθε τηρούμενο κτηματολογικό στοιχείο να υποβάλλονται και να διακινούνται με ηλεκτρονικά μέσα. Με όμοιο τρόπο είναι δυνατό να καταβάλλονται τα τέλη και τα δικαιώματα.
   Σε δεύτερο χρόνο και με απόφαση του φορέα θα καθοριστεί η ημερομηνία από την οποία η υποβολή των αιτήσεων γα την έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Ελληνικού Κτηματολογίου θα διενεργείται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά.
   - Δίνεται η δυνατότητα οι αιτήσεις που υποβάλλονται για την εξωδικαστική διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών να υποβάλλονται και να διακινούνται με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης θα καθοριστούν με απόφαση του κτηματολογίου, ενώ ο φορέας θα καθορίσει και την ημερομηνία από την οποία η διαδικασία αυτή θα διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
   - Εξειδικεύεται το περιεχόμενο του διενεργούμενου από τα Κτηματολογικά Γραφεία ελέγχου επί των αιτήσεων και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών για την καταχώριση πράξεων. Ετσι, αναφορικά με τα ζητήματα που ελέγχονται αντικαθίσταται στη διατύπωση του νόμου η λέξη «ιδίως» με τη λέξη «αποκλειστικώς» ώστε να μην αφήνεται περιθώριο διαφορετικής αντιμετώπισης παρόμοιων θεμάτων. Επίσης ορίζεται ξεκάθαρα ότι ο έλεγχος των εγγράφων «αφορά αποκλειστικά και μόνο στη νομιμότητα της πράξης, της οποίας ζητείται η καταχώριση, χωρίς να δύναται να επεκταθεί σε άλλες πράξεις, σε προγενέστερο τίτλο κτήσης, σε εξέταση και συσχετισμό μεταγεγραμμένων τίτλων ή στον έλεγχο της ορθότητας της πρώτης εγγραφής και περιορίζεται στο αν από το περιεχόμενο της πράξης προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί εκείνες οι διατυπώσεις που αν δεν τηρηθούν, ο νόμος ρητώς απαγορεύει την καταχώριση».
   Η αποζημίωση των αναδόχων κτηματογράφησης από τις παρατάσεις λόγω κορονοιού
   Σχεδόν τα 7 εκατομμύρια ευρώ θα φτάσει το ποσό της αποζημίωσης από τον φορέα του «Ελληνικού Κτηματολογιου» των αναδόχων της κτηματογράφησης, οι οποίοι εξακολούθησαν ή εξακολουθούν ακόμα και τώρα και έως το τέλος Ιουλίου 2022 να παρέχουν υπηρεσίες και μετά τη λήξη των συμβάσεών τους.
   Η ίδια τροπολογία ορίζει ότι αποζημιώνονται από το Ελληνικό Κτηματολόγιο οι υπηρεσίες λειτουργίας των γραφείων κτηματογράφησης και τήρησης ενήμερης της κτηματολογικής βάσης που προβλέπονται στις συμβάσεις κτηματογραφησης ως υποχρεωτικά παρασχετέες. Πρόκειται για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μετά τις περιόδους των περιοριστικών μέτρων και συγκεκριμένα για το διάστημα από την 1η Απριλίου 2020 έως την 31η Ιουλίου 2022 είτε εχουν ήδη παρασχεθεί χωρίς να αποτελέσουν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης ή πρόκειται να παρασχεθούν χωρίς να έχει συναφθεί συμπληρωματική σύμβαση.
   Για το σκοπό αυτό καθορίζεται η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης και το ύψος της εφαρμοζόμενης τιμής (προκαθορισμένη ενιαία τιμή ανά μήνα και ανά περιοχή συνυπολογιζόμενης της έκπτωσης της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου).
   Συγκεκριμένα, η αποζημίωση καταβάλλεται μετά από σύνταξη από τον φορέα του Κτηματολογίου ειδικών συγκριτικών πινάκων ανα διαστήματα λειτουργίας και με την τιμή που προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία κατόπιν συνυπολογισμού της έκπτωσης της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.
   Στην περίπτωση λειτουργίας περισσότερων του ενός γραφείων κτηματογράφησης στην περιοχή μελέτης και της υποχρέωσης που απορρέει απο τα συμβατικά τεύχη για τη λειτουργία τους, υπολογίζεται κατ΄αποκοπή αποζημίωση ύψους 2.000 ευρώ ανά μήνα για κάθε γραφειο κτηματογράφησης επιπλέον του ενός, για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων και της μισθοδοσίας του γραφείου. Το σύνολο της αποζημίωσης που λαμβάνει ο ανάδοχος προστιθεται στη συμβατική αμοιβή του και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αρχικής αξίας της σύμβασης, ενώ οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για της μη οριστικώς παραληφθείσες συμβάσεις τηματογραφησης.
   Το συνολικό ύψος της δαπάνης εκτιμάται από το υπουργείο στο ποσό των 6,9 εκατομμυρίων ευρω περίπου, εκ των οποίων τα 3,2 εκ. θα καλυφθούν από την επιχορήγηση του φορέα από τον κρατικό προυπολογισμό μέσω ΠΔΕ.
   Τα πέντε «αγκάθια» που ειχαν εντοπίσει οι συμβολαιογράφοι
   Πέντε ήταν τα βασικά προβλήματα στη λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων, τα οποία είχε συμπεριλάβει η Συντονιστική των Συμβολαιογράφων στο υπόμνημά της προς το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα:
   - Μεγάλες καθυστερήσεις στα περισσότερα Κτηματολογικά Γραφεία για τη χορήγηση των αντιγράφων κτηματολογικών φύλλων και αποσπασμάτων κτηματολογικών διαγραμμάτων που μπορεί να φτάσει μέχρι τη μία εβδομάδα. Η συγκεκριμένη καθυστέρηση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί διότι τα ανωτέρω έγγραφα εξάγονται άμεσα από το σύστημα και η χορήγησή τους δύναται να γίνει άμεσα.
   - Ελλειψη ενιαίων κανόνων στον έλεγχο νομιμότητας των Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων.
   - Τεράστιες λίστες αναμονής σε πολλά κτηματολογικά γραφεία και χαμηλή ταχύτητα εξυπηρέτησης
   - Ανάγκη επέκτασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία ανεξαρτήτως αν ανήκουν στο Φορέα ή όχι. Δυνατότητα διορθώσεων και συμπλήρωσης και ηλεκτρονικά.
   - Υποστελέχωση Κτηματολογικών Γραφείων: Σύμφωνα με το υπόμνημα των συμβολαιογράφων, το υπάρχον προσωπικό, προερχόμενο κατά πλειοψηφία από τα πρώην άμισθα Υποθηκοφυλακεία και έχοντας χάσει μεγάλο μέρος των αποδοχών τους λόγω ένταξής τους στο Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, λειτουργεί συχνά με αργούς, απόλυτα διεκπεραιωτικούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνονται οι συναλλαγές.
    
    
   Read more...

   561 • 0

  20. Νομοθεσία

   Engineer

   Το ΤΕΕ έθεσε σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση, που απευθύνεται κυρίως στον τεχνικό κόσμο της χώρας, σε όσους ασχολούνται με θέματα σχεδιασμού αλλά και σε όσους λαμβάνουν αποφάσεις σε κάθε επίπεδο, την ΤΟΤΕΕ (Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ) 20701-6: Βιοκλιματικός σχεδιασμός στον ελλαδικό χώρο.
   Πρόκειται για μια παντελώς νέα ΤΟΤΕΕ που συνέταξε έμπειρη επιστημονικά και επαγγελματικά ομάδα εργασίας. Η συμβολή ωστόσο τόσο των μελών του ΤΕΕ όσο και της αγοράς και των θεσμικών φορέων είναι πολύτιμη στη διαδικασία οριστικοποίησής της, καθώς για πρώτη φορά θα υπάρξει τέτοιο κείμενο οδηγιών προς τον τεχνικό κόσμο της χώρας.
   Η διαβούλευση της νέας ΤΟΤΕΕ για τον Βιοκλιματικό Σχεδιασμό θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 14/3/2022. Τα κείμενα των σχεδίων όλων των ΤΟΤΕΕ, όπως ετοιμάζονται, είναι ανηρτημένα στην ειδική ιστοσελίδα του ΤΕΕ:
   https://web.tee.gr/anatheorisi-methodologikoy-plaisioy-energeiakoy-schediasmoy-ktirion/
   Υπενθυμίζεται ότι το ΤΕΕ προχωρά σε αναθεώρηση των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ που αφορούν τον τομέα της ενέργειας στα κτίρια αλλά και την καθιέρωση νέων Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ που μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν. Η θεσμοθέτηση των νέων ΤΟΤΕΕ θα οδηγήσει και σε αναθεώρηση του ισχύοντος ΚΕνΑΚ (Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) σε δεύτερο χρόνο, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές εξελίξεις, όπως θα αποφασίσει το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας.
   Σχετικά με το θέμα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:
   «Το ΤΕΕ εξαρχής στηρίζει την προσπάθεια της χώρας να προσαρμοστεί στις βέλτιστες διαθέσιμες παγκοσμίως τεχνικές, ειδικά στον κτιριακό τομέα και στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας, με βάση τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Για αυτό το λόγο ανέλαβε την πρωτοβουλία σύνταξης και αναθεώρησης του ΚΕΝΑΚ, την έκδοση Τεχνικών Οδηγιών για επιμέρους μεθοδολογίες και στηρίζει έμπρακτα, όχι στα λόγια, την τεχνική τεκμηρίωση για να μπορούν οι μηχανικοί και κάθε επιστήμονας να κάνει με το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο τρόπο τη δουλειά του.
   Η αναγκαιότητα να προχωρούμε σε επενδύσεις εγχώριας παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, σε εξοικονόμηση ενέργειας και σε έργα με πράσινο, βιοκλιματικό σχεδιασμό πηγάζει πλέον από την κοινή λογική: εξοικονομούμε πόρους, μειώνουμε τις εκπομπές ρύπων, κάνουμε πιο βιώσιμη τη ζωή στις πόλεις, εξοικονομούμε χρήματα, διασφαλίζουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια και επάρκεια.
   Η διαβούλευση που ανακοινώνουμε για τη νέα ΤΟΤΕΕ που αφορά τον βιοκλιματικό σχεδιασμό στη χώρα μας, πρέπει να είναι ουσιαστική και για αυτό καλώ όλους τους συναδέλφους με εμπειρία να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους. Αποτελούν μέρος μιας συνολικής προσπάθειας εκσυγχρονισμού και προσαρμογής στις μελλοντικές ανάγκες του συνόλου των εργαλείων και κειμένων για την ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση.»
   Γιατί μια νέα ΤΟΤΕΕ για τον Βιοκλιματικό Σχεδιασμό
   Καίρια σύγχρονα ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η κατασπατάληση φυσικών πόρων και η υποβάθμιση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, σχετίζονται άμεσα με την κατασκευή και τη λειτουργία των κτιρίων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Ο σχεδιασμός των κτιρίων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Η προσέγγιση του βιοκλιματικού σχεδιασμού στοχεύει στην ανακατεύθυνση των αρχών σχεδιασμού του δομημένου περιβάλλοντος προς αειφορικές λύσεις, που περιλαμβάνουν την αξιοποίηση τοπικών ιδιαιτεροτήτων και κλιματικών συνθηκών, την ορθή διαχείριση φυσικών πόρων, τη συνεισφορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την υιοθέτηση τεχνικών και υλικών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ή την υγεία των ανθρώπων.
   Η παρούσα Τεχνική Οδηγία αποσκοπεί στην ανασκόπηση των διαθέσιμων στοιχείων, των δυνατοτήτων και των περιορισμών της εφαρμογής των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού στα κτίρια, στις κλιματικές ζώνες της Ελλάδας, με άξονα την αξιοποίηση σχεδιαστικών επιλογών για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη τεκμηρίωσης των σχεδιαστικών επιλογών των μελετών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.
   Σκοπός της Οδηγίας είναι πολλαπλός:
   να καθορίσει μια κοινή ορολογία και «γλώσσα» για όλους τους μηχανικούς που συνεργάζονται για την σύνταξη μιας Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, να εξηγήσει ουσιώδεις και βασικές αρχές που χρησιμοποιούνται από άλλες Τεχνικές Οδηγίες και το εθνικό λογισμικό βάσης υπολογισμών ΤΕΕ-Κ.Εν.Α.Κ., να προσφέρει στον μελετητή αξιοποιήσιμα εργαλεία για το σχεδιασμό καθώς και για τις αποφάσεις κατά τη σύνθεση για την πρακτική ενσωμάτωση βιοκλιματικών στοιχείων σε κτίρια τόσο του αστικού χώρου όσο και της εκτός σχεδίου δόμησης. να λειτουργήσει επικουρικά στις υφιστάμενες Τεχνικές Οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και να καλύψει την τεκμηρίωση ζητημάτων που αφορούν: Ø  σε επιλογές σχεδιασμού, χωροθέτησης και διαστασιολόγησης δομικών στοιχείων και συστημάτων όπως ανοίγματα και συστήματα ηλιοπροστασίας, γεωμετρικές αναλογίες κελύφους, μέγεθος, θέση και προσανατολισμός ανοιγμάτων, που ήδη λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς του λογισμικού ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, όμως δεν αξιολογούνται πλήρως, λόγω της σχεδιαστικής ταύτισης με το κτίριο αναφοράς.
   Ø  σε επιλογές σχεδιασμού, χωροθέτησης και διαστασιολόγησης δομικών στοιχείων και συστημάτων που ως τώρα δεν λαμβάνονταν υπόψη στους υπολογισμούς του λογισμικού ΤΕΕ Κ.Εν.Α.Κ. (αλλά πλέον λαμβάνονται), όπως παθητικά ηλιακά συστήματα, φυτεμένα δώματα και φυτεύσεις σε κατακόρυφες επιφάνειες.
   Ø  τον τρόπο διαχείρισης και τον υπολογισμό ποσοτικών δεδομένων για επιλογές σχεδιασμού και συστήματα που δεν λαμβάνονται στους υπολογισμούς του λογισμικού ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, όπως η επίδραση του διαμπερούς αερισμού, του νυχτερινού δροσισμού κ.ά.
   Η οδηγία αντιμετωπίζει το βιοκλιματικό σχεδιασμό του κτιρίου, που αφορά κυρίως την ενεργειακή του συμπεριφορά, ως ένα υποσύνολο του αειφορικού σχεδιασμού, όπως αναλύεται και στο τελευταίο κεφάλαιο.
   Τι περιλαμβάνει η νέα ΤΟΤΕΕ για τον Βιοκλιματικό Σχεδιασμό
   Η Τεχνική Οδηγία διαρθρώνεται σε επτά ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν συνοπτικά τις κυριότερες παραμέτρους του βιοκλιματικού σχεδιασμού για τα κτίρια, καθώς και συγκριτικά αποτελέσματα ποσοτικών δεδομένων που προκύπτουν από τις διάφορες επιλογές σχεδιασμού.
   Στην πρώτη ενότητα αναπτύσσονται οι βασικές αρχές και οι στόχοι του βιοκλιματικού σχεδιασμού καθώς και οι κύριες περιβαλλοντικές παράμετροι και σχεδιαστικές επιλογές που επηρεάζουν την περιβαλλοντική και ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων.
   Στη δεύτερη ενότητα διερευνώνται μέθοδοι αξιολόγησης της απόδοσης του κελύφους ως προς τον σχεδιασμό του και τα χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του. Δίνονται απλοποιητικές σχέσεις συσχέτισης απωλειών και ηλιακών κερδών, με αντίστοιχα παραδείγματα και νομογράμματα, ώστε ο/η μελετητής/ήτρια να μπορεί, με τη χρήση τους κατά τον σχεδιασμό του κτιρίου, να λαμβάνει εύκολα αποφάσεις σχετικά με τη βιοκλιματική στρατηγική που θα ακολουθήσει.
   Στην τρίτη ενότητα αναφέρονται οι μέθοδοι παθητικής θέρμανσης των κτιρίων και οι σχεδιαστικές επιλογές που ενισχύουν τα ηλιακά κέρδη και περιορίζουν τις θερμικές απώλειες. Επίσης, παρουσιάζονται ενδεικτικά συγκριτικά αποτελέσματα της χωροθέτησης ανοιγμάτων με διαφορετικό μέγεθος και προσανατολισμό και της εφαρμογής διαφορετικών παθητικών ηλιακών συστημάτων σε τυπικό κτίριο ως προς τις ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη.
   Στην τέταρτη ενότητα αναφέρονται οι μέθοδοι φυσικού δροσισμού των κτιρίων και οι σχεδιαστικές επιλογές που περιορίζουν τα θερμικά κέρδη, αξιοποιούν τη θερμική μάζα των δομικών στοιχείων για τη συγκράτηση θερμότητας και ενισχύουν την αποβολή θερμότητας. Επίσης παρουσιάζονται ενδεικτικά συγκριτικά αποτελέσματα της εφαρμογής διαφορετικών συστημάτων ηλιοπροστασίας και διαφορετικών μεθόδων φυσικού αερισμού σε τυπικό κτίριο ως προς τις ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη.
   Στην πέμπτη ενότητα αναφέρονται μέθοδοι ενίσχυσης του φυσικού φωτισμού στο εσωτερικό των κτιρίων και σχεδιαστικές επιλογές μεγέθους και χωροθέτηση ανοιγμάτων, διαχείρισης ιδιοτήτων επιφανειών και προσθήκης συμπληρωματικών συστημάτων.
   Στην έκτη ενότητα αναφέρονται μέθοδοι βελτίωσης του μικροκλίματος στο περιβάλλον των κτιρίων και σχεδιαστικές επιλογές για τη διαχείριση των συνθήκων στον υπαίθριο χώρο που συνεπικουρούν στη μείωση των απαιτήσεων ψύξης ή και θέρμανσης των κτιρίων. Επίσης, παρουσιάζονται ενδεικτικά συγκριτικά αποτελέσματα προσομοιώσεων της εφαρμογής φυτεμένων δωμάτων και κατακόρυφων φυτεύσεων σε όψεις διαφορετικού προσανατολισμού σε τυπικό κτίριο ως προς τη μεταβολή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος εξωτερικά του κελύφους του κτιρίου.
   Στην τελευταία ενότητα γίνεται μια σύντομη αναφορά σε ορισμένες επιπλέον παραμέτρους του σχεδιασμού που αφορούν στη διαχείριση των υλικών με κριτήριο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο σύνολο του κύκλου ζωής τους. Περιλαμβάνονται επίσης επτά παραρτήματα τα οποία περιέχουν πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες και λεπτομέρειες, αναλυτικές υπολογιστικές σχέσεις και μεθόδους τεκμηρίωσης
   Γιατί αλλάζει τώρα το μεθοδολογικό πλαίσιο του ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων στη χώρα
   Οι νομοθετικές και κανονιστικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο αλλά και οι τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, δημιούργησαν την ανάγκη να επικαιροποιηθεί το εθνικό μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού των κτιρίων και της αξιολόγησης της ενεργειακής αποδοτικότητας τους.
   Όπως είναι γνωστό, η Πολιτεία, με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, έχει καθιερώσει υποχρέωση όλα τα νέα κτίρια να σχεδιάζονται ως κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZeb). Η υποχρέωση αυτή ισχύει από 1/1/2019 για όλα τα δημόσια κτίρια, από 1/1/2021 ισχύει για τα υπόλοιπα κτίρια εκτός κατοικίας, ενώ από 1/6/2021 ενεργοποιείται η ανωτέρω υποχρέωση και για τα κτίρια κατοικίας. Με βάση τον ορισμό που έχει δοθεί από το ΥΠ.ΕΝ. για να χαρακτηριστεί ένα κτίριο ως «σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας» (nZeb) πρέπει ενεργειακά να κατατάσσεται στην κατηγορία “Α” ή υψηλότερα.
   Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένα τέτοιο κτίριο πρέπει να καταναλώνει λιγότερη από τη μισή ενέργεια από αυτή που θα κατανάλωνε αν ήταν κατασκευασμένο με τις ελάχιστες προδιαγραφές που τέθηκαν με τον πρώτο Κ.Εν.Α.Κ. (του 2011), γεγονός που «αυστηροποιεί» αρκετά και θέτει ιδιαίτερες προκλήσεις στον σχεδιασμό των νέων κτιρίων.
   Οι εξελίξεις αυτές συνδυάζονται, παράλληλα, με τους νέους εφαρμοστικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα των συσκευών (Ecodesign και Energy Labelling), που ήδη ισχύουν, για το σύνολο των προϊόντων που εγκαθίσταται στα κτίρια.
   Σε αυτό το πλαίσιο και μετά από σχετικό μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε ανάμεσα στο ΥΠΕΝ και το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αναθεωρεί στο σύνολο τους τις Τεχνικές Οδηγίες που αφορούν στον ενεργειακό σχεδιασμό των κτιρίων και εκδίδει μια σειρά από νέες Τεχνικές Οδηγίες που έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον τεχνικό κόσμο να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις σχεδιασμού των νέων κτιρίων.
   Ειδικότερα προγραμματίζονται τα εξής:
   Υπό αναθεώρηση:
   Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1: Αναλυτικές εθνικές προδιάγραφες παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση.
   Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2: Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων. Αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση.
   Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4: Οδηγίες και έντυπα εκθέσεων ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού. Αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση.
   Νέα έκδοση – νέες ΤΟΤΕΕ:
   Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-6: Βιοκλιματικός σχεδιασμός στον ελλαδικό χώρο. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-7: Τεχνητός και Φυσικός Φωτισμός κτιρίων. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-8: Εγκαταστάσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε κτίρια. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-9: Οικονομική αξιολόγηση ενεργειακών επενδύσεων. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-10: Στοιχεία υπολογισμού εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης – αερισμού (κλιματισμού) ζεστού νερού χρήσης κτιριακών χώρων. Τα κείμενα των ΤΟΤΕΕ (υπό αναθεώρηση και υπό έκδοση) αναρτούνται σταδιακά προς διαβούλευση με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας τους από τις ομάδες που τις μελετούν. Οι ΤΟΤΕΕ που αναθεωρούνται παραμένουν προς διαβούλευση 2-3 εβδομαδες ενώ οι νέες ΤΟΤΕΕ για 5 εβδομάδες. Ακολούθως, οι παρατηρήσεις και τα σχόλια συγκεντρώνονται και ακολουθεί το στάδιο της ενσωμάτωσης. Κατόπιν, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας τους και την υιοθέτηση από το ΤΕΕ προς γενική χρήση (η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρώνεται εντός λίγων  μηνών), θα αποστέλλονται στο αρμόδιο ΥΠΕΝ για τις δικές του ενέργειες (πχ έκδοση σε ΦΕΚ).
   Λίγα λόγια για τις ΤΟΤΕΕ
   Το ΤΕΕ – ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας – έχει συνδράμει καθοριστικά σε ανάλογα θέματα που αφορούν στον κτιριακό τομέα, τα έργα υποδομής αλλά και την ενεργειακή αποδοτικότητα στη χώρα μας, όπως οι ΤΟΤΕΕ για τα κτίρια, η ΤΟΤΕΕ Οδοφωτισμού, το Παρατηρητήριο Ενέργειας του ΤΕΕ, η λειτουργία του ως Εθνικός Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή αλλά και ως Εθνικού Τμήματος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ενέργειας (WEC).
   Οι Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ), ιστορικά και παγίως, στοχεύουν να καλύψουν υπάρχοντα – κάθε φορά – κενά στις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές που διέπουν τον κατασκευαστικό και τον παραγωγικό τομέα και αποτελούν την σταθερή επιβεβαίωση της πολιτικής του ΤΕΕ να συμβάλλει στη δημιουργία τεχνολογικής υποδομής στη Χώρα μας.
   Τα κείμενα των ΤΟΤΕΕ δίνουν συστάσεις σχετικές με το σχεδιασμό, την επιλογή των υλικών και εξαρτημάτων, την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την χρήση ενός τεχνικού έργου. Με αυτά τα κείμενα προωθείται ο στόχος του ΤΕΕ να δοθεί συγκεκριμένο περιεχόμενο και να καθορισθούν οι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης σε όλα τα στάδια της ζωής ενός τεχνικού έργου (σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, παραλαβή, συντήρηση, χρήση). Οι ΤΟΤΕΕ αποτελούν οδηγίες του μεγαλύτερου επιστημονικού φορέα της χώρας και του επαγγελματικού φορέα των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών προς τον τεχνικό κόσμο και τυχόν υποχρεωτική εφαρμογή τους καθιερώνεται μόνο με απόφαση του αρμόδιου υπουργού με ΥΑ που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ.
   Στα κείμενα υπάρχει συχνή αναφορά σε πρότυπα ΕΛΟΤ και όπου δεν υπάρχουν, σε διεθνή πρότυπα (ISO, Ευρωπαϊκά) ή αναγνωρισμένα εθνικά πρότυπα (DIN, BS, AFNOR κλπ). Αυτό, γιατί πιστεύουμε πως πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους τους Έλληνες Τεχνικούς η χρήση σε όλα τα στάδια της εργασίας τους των Τεχνικών Προτύπων.
   Οι ΤΟΤΕΕ φιλοδοξούν να αποτελούν καθημερινό εργαλείο όλων των συντελεστών (και όχι μόνο των Μηχανικών) που συνεργάζονται στην εκτέλεση του έργου.
   Read more...

   866 • 0

  21. Νομοθεσία

   GTnews

   Στο Φ.Ε.Κ. που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αποφάσεις που αφορούν το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
   https://drive.google.com/file/d/1RTEDjvSsGVIHPfOfhu3tShwUjuGIieRq/view
    
   Read more...

   303 • 0

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.