Jump to content
 • Novatron
 • Νομοθεσία

  361 ειδήσεις in this category

   By steve aris, in Νομοθεσία, ,

   Εγκύκλιος Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων:
   “Σε συνέχεια σχετικών ερωτήσεων συναδέλφων διευκρινίζονται τα εξής:
   Σύμφωνα με το άρθρ. 23 παρ. 1 περ. δ’ Ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) ως ισχύει, κτίριο ή τμήμα αυτού θεωρείται νομίμως υφιστάμενο αν προϋφίσταται του β.δ. της 9.8.1955 ή εξαιρέθηκε με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 ή εξαιρέθηκε οριστικά, σύμφωνα με διατάξεις ρύθμισης, τακτοποίησης ή αναστολής επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων.
   Σύμφωνα δε με το άρθρ. 82 παρ. 2 περ. α’ Ν. 4495/2017 ως ισχύει, από τις διατάξεις της παρ. 1 του αυτού άρθρου (η οποία αναφέρεται στην απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές παραβάσεις) εξαιρούνται τα ακίνητα στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις που υφίστανται πριν από τις 30.11.1955, ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 9.8.1955 β.δ..
   Επομένως, για τα κτίσματα που υφίστανται πριν από τις 30.11.1955, ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 9.8.1955 β.δ., δεν είναι υποχρεωτική η υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, ήτοι δεν απαιτείται η «τακτοποίησή» τους, διότι είναι νόμιμα και τεκμαίρεται για την ανάγκη εφαρμογής του Ν.4495/2017 ότι έχουν οικοδομηθεί νομίμως.
   Συνεπώς, για ακίνητα που υφίστανται πριν από τις 30.11.1955, ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 9.8.1955 β.δ. και βρίσκονται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού δεν απαιτείται η βεβαίωση του μηχανικού του άρθρ. 83 Ν. 4495/2017 να συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του αυτού άρθρου.”

   By maria983, in Νομοθεσία, ,

   Αρ. Τροπολογίας: 807/129 19.3.2021
   Αρχείο: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/11599144.pdf
   https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=9e8b0793-a723-4e58-8141-ace7014d45a3

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Το Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας του Πυροσβεστικού Σώματος ανανέωσε την εφαρμογή στην οποία συγκεντρώνεται η ισχύουσα Νομοθεσία Πυρασφάλειας.
   Όπως υπογραμμίζει το Π.Σ. σε σχετικό του σημείωμα, “η λήψη και εγκατάσταση των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την προστασία και ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας και επακόλουθα, συντελεί στην ομαλή λειτουργία της ανθρώπινης και οικονομικής δραστηριότητας.
   Τα τελευταία χρόνια, η απαρέγκλιτη εφαρμογή της νομοθεσίας πυρασφάλειας μετά και την δημοσίευση νέων ή/και κατάργηση, τροποποίηση κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας κτιρίων – εγκαταστάσεων, έχει συμβάλλει στη μείωση των αστικών πυρκαγιών και των υλικών ζημιών και στην πιο αποτελεσματική εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων – εγκαταστάσεων.
   Για τους ανωτέρω λόγους, στο πλαίσιο ενημέρωσης των εργοδοτών, των πολιτών, των αρμόδιων κατά νόμο μηχανικών, καθώς και των τεχνικών ασφαλείας, στην ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας, το Πυροσβεστικό Σώμα προέβη στην 3η Ηλεκτρονική έκδοση της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας.
   Η εν λόγω ηλεκτρονική έκδοση, περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές κατηγορίες:
   την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας ανά χρήση κτιρίου ή εγκατάσταση, απλουστεύσεις διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας, χρήσιμα έγγραφα, όπως εγκύκλιες Διαταγές Α.Π.Σ, έντυπα μελετών πυροπροστασίας, ώρες εισόδου κοινού στα Γραφεία Πυρασφάλειας, διατάξεις διοικητικής διαδικασίας κλπ και το διάγραμμα της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας.” Περιεχόμενα Έκδοσης
   Στην ενημερωμένη ηλεκτρονική έκδοση (Μάρτιος 2021), συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:
   Εγχειρίδια Νομοθεσίας Πυρασφάλειας
   Εγχειρίδιο Νομοθεσίας Τόμος Α’ Εγχειρίδιο Νομοθεσίας Τόμος Β’ Νομοθεσία Πυρασφάλειας
   Κανονισμοί Πυροπροστασίας Κτιρίων Κατοικίες Εγκαταστάσεις Κεντρικής Θέρμανσης Προσωρινή Διαμονή (Ξενοδοχεία-Κατασκηνώσεις) Εκπαιδευτήρια Γραφεία Εμπόριο (Καταστήματα) Συνάθροιση Κοινού Υγεία & Κοινωνική Πρόνοια Σωφρονισμός Στάθμευση Αυτοκινήτων Μεταποιητικές & Συναφείς Εγκαταστάσεις Λοιπές Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Αποθήκευση Συνεργεία, Ικτεο, Εμπ. Σταθμοί, Κτελ, Πλυντ.-Λιπαντ. Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Πρατήρια Αερίων Καυσίμων Πεδίο Εφαρμογής Κανονισμών Πυροπροστασίας Λοιπές Δραστηριότητες Εγκατάστασης Τουριστικοί Λιμένες Σκαφών Αναψυχής (Μαρίνες) Στεγασμένες Κατασκευές με Εύκαμπτο Περίβλημα (Τέντες) Μεταλλεία – Λατομεία Σήραγγες Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών Προϊόντων – Υγραερίου – Φυσικού Αερίου Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης & Επεξεργασίας Πετρελ/δων Πρ/ντων Εγκαταστάσεις Υγραερίου σε Βιομ.-Βιοτ. Δραστ/τες Τεχνικός Καν/σμος Υγραερίου στα Κτίρια Τεχνικός Κανονισμός Φυσικού Αερίου Εγκαταστάσεις Αποσυμπίεσης Φυσικού Αερίου Διατάξεις Προληπτικής Πυροπροστασίας Συνδρομητική Νομοθεσία Πυροπροστασίας Δραστηριότητες – Εγκαταστάσεις που δεν Υπάγονται σε Νομοθετικό Πλαίσιο Διάγραμμα Ισχύουσας Νομοθεσίας
   Απλουστεύσεις Διαδικασιών (Γνωστοποιήσεις)
   Χρήσιμα Έγγραφα
   Πυροπροστασία – Αρμοδιότητες Πυρ/κού Σώματος Έντυπα Μελετών Πυροπροστασίας Ώρες Εισόδου Κοινού στα Γραφεία Πυρ/λειας Εποπτεία Οικονομικών Δραστηριοτήτων Νέος Ποινικός Κώδικας Διατάξεις Διοικητικής Διαδικασίας Μπορείτε να κατεβάσετε την ανανεωμένη εφαρμογή από εδώ

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Με τον νόμο 4784 ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 40 Τεύχος Α της 16ης Μαρτίου 2021 και με τίτλο «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.» εκτός από τον καθορισμό των ΣΒΑΚ που περιγράφουμε σε άλλο άρθρο μας, ο νόμος περιλαμβάνει και τις ρυθμίσεις για τα μικρά οχήματα και τα ηλεκτροκίνητα και διάφορα θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
   Άρθρο 2 Ορισμοί
   Ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα (Ε.Π.Η.Ο.)»: Το όχημα που κινείται με ηλεκτροκινητήρα και δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 858/2018/ΕΕ, του Κανονισμού 168/2013/ΕΕ, της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ και της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Στα οχήματα αυτά υπάγονται τα κινούμενα με ηλεκτροκινητήρα:
   α) πατίνια (e-scooters),
   β) τροχοπέδιλα (rollers) και τροχοσανίδες (skateboards),
   γ) αυτοεξισορροπούμενα προσωπικά οχήματα δηλαδή μηχανοκίνητα μονόκυκλα οχήματα ή μηχανοκίνητα δίκυκλα οχήματα διπλής τροχιάς, που βασίζονται σε εγγενή ασταθή ισορροπία και χρειάζονται βοηθητικό σύστημα ελέγχου για να διατηρούν την ισορροπία τους,
   δ) Ε.Π.Η.Ο. που δεν υπάγονται σε κάποια κατηγορία εκ των ανωτέρω, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ηλεκτροκίνητα αμαξίδια ατόμων με αναπηρία, ενισχυμένα και απλά, scooters και handbikes ατόμων με αναπηρία.

   Τα Ε.Π.Η.Ο. διακρίνονται ανάλογα με την ταχύτητα κατασκευής σε:
   αα) οχήματα των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 6 χλμ./ώρα. Αυτά τα οχήματα θεωρούνται και κυκλοφορούν ως πεζοί,
   αβ) οχήματα των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα υπερβαίνει τα 6 χλμ./ώρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 χλμ./ώρα.
   Θεωρούνται και κυκλοφορούν ως ποδήλατα, τηρουμένων των κανόνων σήμανσης και σηματοδότησης και των απαιτήσεων των ποδηλάτων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα.
   Άρθρο 20 Όρια ταχύτητας
   Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκινήτων οχημάτων, μέσα στις κατοικημένες περιοχές, ορίζεται σε 50 χιλιόμετρα την ώρα, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση. Με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με απόφαση του οικείου Περιφερειακού, Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, δύνανται να καθορίζονται και μεταβάλλονται τα ανώτατα όρια ταχύτητας στις οδούς για τις οποίες έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης και συντήρησης, τα οποία πρέπει να είναι κατώτερα των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται από το άρθρο αυτό. «Άρθρο 34
   Στάση και στάθμευση
   Η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται:
   α) επάνω σε διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών και σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα από αυτές,
   β) σε απόσταση μικρότερη από δώδεκα (12) μέτρα από στάσεις αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και τροχιοδρομικών οχημάτων,
   γ) σε εισόδους και εξόδους κόμβων και σε απόσταση μικρότερη από δέκα (10) μέτρα από τη νοητή προέκταση της πλησιέστερης οριογραμμής του κάθετου οδοστρώματος,
   δ) σε σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές γραμμές ή πολύ πλησίον αυτών, ώστε να παρεμποδίζεται η κίνηση των σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών οχημάτων,
   ε) σε πεζοδρόμια πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται, για πεζούς ως και ποδηλατοδρόμους, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθμευση με ειδική σήμανση,
   στ) πάνω και κάτω από τις γέφυρες, εκτός αν υπάρχουν χώροι για στάθμευση ειδικά προορισμένοι,
   ζ) πλησίον και πάνω σε κυρτές καμπύλες αλλαγής των κατά μήκος κλίσεων των οδών (ράχεων) και σε στροφές ανεπαρκούς ορατότητας για προσπέρασμα,
   η) σε οδοστρώματα που είναι χωρισμένα σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας και αν το εναπομένον πλάτος της λωρίδας μεταξύ οχήματος και απαγορευτικής γραμμής υπέρβασης είναι μικρότερο από τρία (3) μέτρα,
   θ) σε απόσταση μικρότερη από είκοσι (20) μέτρα από φωτεινούς σηματοδότες και δώδεκα (12) μέτρα από πινα- κίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP), ως και σε θέση, στην οποία το όχημα κρύβει από τους χρήστες της οδού τη θέα των πινακίδων σήμανσης και σηματοδοτών,
   ι) σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή ρυμοτομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών,
   ια) πάνω στις νησίδες ασφαλείας ως και στις διαχωριστικές νησίδες,
   ιβ) στους αυτοκινητοδρόμους και τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, εκτός των χώρων στάθμευσης, που κα- θορίζονται με σήμανση,
   ιγ) σε λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης,
   ιδ) σε σήραγγες που υποδεικνύονται από ειδικές πνακίδες, εκτός από τους χώρους που υποδεικνύονται ειδικά για αυτόν τον σκοπό,
   ιε) επί σημασμένης βοηθητικής οδού, η οποία προορίζεται για οχήματα που μετακινούνται βραδέως,
   ιστ) σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιμένο επίπεδο (ρά- μπα) διάβασης ατόμων με αναπηρία ή/και οδηγός τυ- φλών και σε απόσταση μικρότερη από 0,50 μ. εκατέρωθεν αυτών,
   ιζ) σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία,
   ιη) σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με αναπηρία. Η στάθμευση οχήματος στο οδόστρωμα απαγορεύεται και:
   α) σε απόσταση μικρότερη από δεκαπέντε (15) μέτρα προ και μετά τις ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις,
   β) μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, όταν η οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος έξοδος οχημάτων εξ αυτής,
   γ) σε θέση από την οποία παρεμποδίζεται όχημα που σταθμεύει κανονικά να εξέλθει από τον χώρο που έχει σταθμεύσει,
   δ) αν το ελεύθερο μέρος της οδού που απομένει είναι ανεπαρκές για την κυκλοφορία των οχημάτων,
   ε) παράπλευρα άλλου οχήματος, σε στάση ή στάθμευση, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση. Κατ’ εξαίρεση, τα δίτροχα ποδήλατα, μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες χωρίς καλάθι, καθώς και τα Ε.Π.Η.Ο., μπορούν να σταθμεύουν το ένα παράπλευρα με το άλλο σε διπλή σειρά,
   ζ) σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα προ και μετά από πυροσβεστικά σημεία,
   η) προ της εισόδου και εξόδου της προοριζόμενης για τη διακίνηση ασθενών προς και από νοσοκομεία, κλινικές και σταθμούς πρώτων βοηθειών γενικά, Επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού:
   α) Για τον καθορισμό στις κατοικημένες περιοχές των θέσεων στάσης, αφετηρίας ή στάθμευσης αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων ως και τροχιοδρομικών οχημάτων.
   Στις περιπτώσεις αυτές ο καθορισμός των θέσεων στάσης, αφετηρίας και στάθμευσης γίνεται, προκειμένου μεν για τις περιοχές αρμοδιότητας των ΟΑΣΑ και ΟΣΕΘ από αυτούς, ύστερα από ειδική μελέτη αυτών, προκειμένου δε για τις λοιπές περιοχές της Χώρας με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή της αρμόδιας επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού) για τον καθορισμό τέτοιων θέσεων και με τις οποίες πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή, ασφαλής και απρόσκοπτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στις θέσεις αυτές. β) Για τον καθορισμό στις κατοικημένες περιοχές των θέσεων αφετηρίας, στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) των επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ). Στις περιπτώσεις αυτές:
   αα) για τις περιοχές αρμοδιότητας των ΟΑΣΑ και ΟΣΕΘ, οι τελευταίοι εκπονούν ειδική μελέτη, βάσει της οποίας γίνεται από αυτούς τους φορείς ο καθορισμός των θέσε- ων αφετηρίας, στάσης/στάθμευσης (πιάτσες), έπειτα και από πρόταση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή της αρμόδιας επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους,
   ββ) για τις λοιπές περιοχές της Χώρας οι θέσεις στάσης/ στάθμευσης (πιάτσες) καθορίζονται με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμο- δίων Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού) με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή της αρμόδιας επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους.
   13A. Για τον καθορισμό στις κατοικημένες περιοχές ειδικών χώρων στάθμευσης Ε.Π.Η.Ο., επιτρέπεται παρέκκλιση από τις παρ. 2, 3 και 3Α. Στις περιπτώσεις αυτές ο καθορισμός των ειδικών χώρων στάθμευσης γίνεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου ή της αρ- μόδιας επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους.
   Δείτε εδώ όλο το ΦΕΚ

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Δημοσιεύθηκε και επίσημα σε ΦΕΚ ο ν.4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.”.
   Υπενθυμίζουμε πως στον συγκεκριμένο νόμο συμπεριλήφθησαν μεταξύ άλλων διατάξεις που αφορούν σε:
   μητρώα επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών (Άρθρα 58 & 90) αλλαγές στην οργάνωση & λειτουργία του ΤΕΕ (Άρθρα 188-192) αλλαγές στο πειθαρχικό του ΤΕΕ (Άρθρα 193-209) ρυθμίσεις για την έκδοση οικοδομικών & άλλων αδειών (Άρθρα 214-220) παράταση ενός έτους για δικαιολογητικά υπαγωγής στη νομοθεσία για αυθαίρετη δόμηση (Άρθρο 216) παράταση προθεσμιών αυθαιρέτων κατηγορίας 5 που αποκτήθηκαν μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού (Άρθρο 237) αναστολή κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών (Άρθρο 247) Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

   By venezia, in Νομοθεσία, ,

   Ψηφίστηκε στο νόμοσχέδιο "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων"
   και αναμένεται το ΦΕΚ
   Άρθρο 217
   Παρατάσεις δικαιολογητικών υπαγωγής στη νομοθεσία για την αυθαίρετη δόμηση
   Οι προθεσμίες της παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019 (Α` 193), παρατείνονται από τότε που είχαν λήξει και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:«11. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013(Α ́ 174), περί αυθαίρετης δόμησης, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017(Α ́ 167)και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/ 2011 (Α ́ 209) περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και αυθαιρέτων, που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι:
   α) 8.2.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 (Α` 209) στον ν. 4178/2013 (Α` 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013,
   β) 8.2.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2014 έως 31.12.2014,
   γ) 8.2.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2015 έως 31.12.2015,
   δ) 8.5.2022 για δηλώσεις με ημερομηνίαμεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2016 έως 31.12.2016,331
   ε) 8.8.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2017 έως 3.11.2017

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νέο πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Στην ονομαστική ψηφοφορία την οποία είχε ζητήσει το ΚΚΕ, επί της αρχής, υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν 158 βουλευτές ενώ 140 βουλευτές καταψήφισαν.
   Στο άρθρο 15 του νομοσχεδίου που προβλέπει ότι η διαδικασία δημοπράτησης των έργων θα μπορεί να ξεκινά πριν την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων και οι δύο διαδικασίες θα προχωρούν παράλληλα, «υπέρ» τάχθηκαν 158 βουλευτές και 140 καταψήφισαν.
   Στο άρθρο 219 για τον καθορισμό υπό-περιοχών ήπιας ανάπτυξης, «υπέρ» ψήφισαν 158 βουλευτές και 140 καταψήφισαν.
   Στην τροπολογία για την αναστολή των πρωτοκόλλων κατεδάφισης, «υπέρ» ψήφισαν 158 βουλευτές, 119 βουλευτές ψήφισαν «κατά» και 21 βουλευτές δήλωσαν «παρών».
   ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

   By steve aris, in Νομοθεσία, ,

   Επανήλθε με νέα επιστολή ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, ζητώντας την κατάργηση διάταξης που προβλέπει ότι ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός είναι “υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας” ενώ ζητά εκ νέου την αναστολή εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για μια σειρά από λόγους, όπως π.χ. την αδυναμία χρήσης της βεβαίωσης μηχανικού που εκδόθηκε για αυτοψία μέχρι την 31/01 σε συμβόλαια που λόγω δυσλειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών στην περίοδο του lockdown καθυστερούν να υπογραφούν, την ανάγκη διατήρησης του συστήματος εκδόσεως των ανωτέρω βεβαιώσεων μέχρι την πλήρη διασύνδεση  του συστήματος “Ταυτότητα Κτιρίου” με τα πληροφοριακά συστήματά “e-Άδειες” και “Δηλώσεων Αυθαιρέτων”, των συστημάτων Κτηματολογίου, αλλά και των ψηφιοποιημένων αρχείων των οικοδομικών αδειών των Πολεοδομιών κλπ
   Το κείμενο της επιστολής
   Προς:
   Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κο Κώστα Σκρέκα Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, κο Νικόλαο Ταγαρά Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, κο Ευθύμιο Μπακογιάννη Κοινοποίηση:
   Πρόεδρο ΤΕΕ, κο Γιώργο Στασινό Θέμα: Αναστολή εφαρμογής της Ταυτότητας των Κτιρίων / Κατάργηση εδαφίου 4 αρ. 63 Ν. 4759 (εδάφιο 4 άρ. 53 Ν. 4495/17)
   Αξιότιμοι κ.κ.,
   Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων είχε ζητήσει με την με ΑΠ 66426 – Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2021 σχετική επιστολή προς το Υπουργείο σας, την κατάργηση του εδαφίου 4 του αρ. 63 του Ν. 4759/20 που αφορά στην «Ταυτότητα των Κτιρίων» και προβλέπει ότι ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας.
   Η διατύπωση αυτή εκτιμούμε πως έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 54 / 56 / 60 του Ν. 4495/17 που προβλέπουν τη συλλογή – τη συμπλήρωση και όχι τον έλεγχο των νομιμοποιητικών στοιχείων, όπως είναι οι σχετικές αδειοδοτήσεις, νομιμοποιήσεις ή ρυθμίσεις.
   “αρ.54 §2. …Τα στοιχεία της παραγράφου 1 συμπληρώνονται από τους επιβλέποντες μηχανικούς του άρθρου 49 και από τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς….”
   “αρ. 54 §3… Ύστερα από τη συμπλήρωση των στοιχείων, εκδίδεται…”
   “αρ.56 §2. …ο οποίος συμπληρώνει τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου…”
   “αρ. 60 §1. Εάν, κατά τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή κατά τους περιοδικούς ελέγχους, διαπιστώνεται ότι συμπληρώθηκαν ψευδώς στοιχεία ταυτότητας κτιρίου…”
   Παράλληλα διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή της «Ταυτότητας των Κτιρίων» δεν είναι άμεσα εφικτή, λόγω της προβληματικής λειτουργίας των αρμοδίων Δημοσίων Υπηρεσιών που επιβαρύνεται και από την επικρατούσα υγειονομική κατάσταση. Δεν υπάρχει ευχέρεια πρόσβασης σε Φορείς και Υπηρεσίες ούτε και η απαραίτητη ηλεκτρονική οργάνωση, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συλλογή των προβλεπόμενων αρχείων και βεβαιώσεων από τις Υ.ΔΟΜ., το Κτηματολόγιο, το Δασαρχείο κλπ. Επίσης ακόμα και η φυσική μας παρουσία ερχόμενοι σε επαφή με τους κυρίους των ακινήτων καθίσταται προβληματική.
   Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και του ΥΠΕΝ, ώστε τα προς ανάρτηση στοιχεία να ανταποκρίνονται στον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε η ΗΤΚ.
   Η διαπίστωση της νομιμότητας των κατασκευών όταν μας ανατίθεται, αποτελεί βασική υποχρέωση και καθήκον μας και με επιστημονική επάρκεια ανταποκρινόμαστε στο έργο αυτό.
   Για την αποφυγή αντιπαραθέσεων μεταξύ μηχανικών, υπηρεσιών, συμβολαιογράφων, κυρίων ακινήτων και λοιπών εμπλεκόμενων, θεωρούμε πως η οριοθέτηση με σαφήνεια των υποχρεώσεων και των ευθυνών μας στο πλαίσιο της ΗΤΚ είναι επιτακτική ανάγκη και πρέπει να δοθεί πραγματικός χρόνος για τη διευθέτηση του προβλήματος.
   Ζητείται :
   Η αναστολή ή έστω η μη υποχρεωτική εφαρμογή της Ταυτότητας των Κτιρίων τουλάχιστον για ένα εξάμηνο. Η κατάργηση του εδαφίου 4 αρ. 63 Ν. 4759/20 (εδάφιο 4 άρ. 53 Ν. 4495/17). Η παροχή διευκρινήσεων στα σημεία που σας έχουμε επισημάνει, με την έκδοση Εγκυκλίων και Ερμηνευτικών Οδηγιών. Η δυνατότητα παροχής ψηφιοποιημένων αρχείων από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, όπως άλλωστε έχει εξαγγελθεί. Σε συνέχεια της με Α.Π. 66426 επιστολής μας, επανερχόμαστε με το αίτημα αναστολής της εφαρμογής της Ταυτότητας Κτιρίων, διότι:
   α) Με την Υ.Α. 7577/105. (29/01/2021) καθορίστηκε η Διαδικασία συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου και Ελέγχου Κατασκευής και σχετικά έντυπα και έκτοτε θα μπορούσε να συμπληρωθεί Ταυτότητα Κτιρίου ή Ταυτότητα αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας.
   Δηλαδή μόνο μετά την έκδοσή της και εφόσον η λειτουργία του συστήματος είναι ικανοποιητική μπορεί να εκδοθεί Ταυτότητα Κτιρίου για οποιοδήποτε λόγο.
   Επομένως ουδεμία παράταση στην εφαρμογή της Ταυτότητας Κτιρίων δόθηκε με την Απόφαση αυτή. Απλά μέσω αυτής καλύφθηκε η αδυναμία εφαρμογής της από την 01-01-2021, όπως όριζε ο Ν. 4759/2020.
   β) Με το άρθ. 6 της παραπάνω Απόφασης, Μεταβατικές διατάξεις, στην παρ. 1 καθορίζεται ότι οι βεβαιώσεις της παρ. 1 του άρθ. 83 του Ν. 4495/2017 με ημερομηνία αυτοψίας έως και 31.01.2021, δύνανται να χρησιμοποιηθούν μέχρι την λήξη τους, χωρίς υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας.
   Πρακτικά είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί η βεβαίωση του άρθ. 83 του Ν. 4495/2017 έως την λήξη της, 31-03-2021, εφόσον η αυτοψία έγινε στις 31-01-2021, αφού μέχρι τότε θα πρέπει να έχει συνταχθεί το συμβόλαιο μεταβίβασης, όμως λόγω δυσλειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών στην περίοδο του lockdown αυτό είναι αδύνατο (στοιχεία από Κτηματολόγια ή Πολεοδομίες δίδονται με μήνες καθυστερήσεων) και επομένως η μετάθεση της ημερομηνίας αυτοψίας, έστω και κατά μία ημέρα προκειμένου η βεβαίωση να είναι έγκυρη κατά την υπογραφή των συμβολαίων, παρασύρει και την υποχρέωση σύνταξης ταυτότητας κτιρίου στην περίπτωση που το συμβόλαιο δεν έχει υπογραφεί εγκαίρως, ενώ ταυτόχρονα και η σύνταξη της ίδιας της ταυτότητας δεν είναι εφικτή στο μεσοδιάστημα, λόγω της έλλειψης των απαραίτητων για τη σύνταξή της στοιχείων του Κτηματολογίου.
   γ) Επί πλέον στην παρ. 3 του άρθ. 6 της παραπάνω Απόφασης, αναφέρεται πως μέχρι την διασύνδεση του συστήματος “Ταυτότητα Κτιρίου” με τα πληροφοριακά συστήματά “e-Άδειες” και “Δηλώσεων Αυθαιρέτων” η αναζήτηση και η καταχώρηση των σχετικών στοιχείων γίνεται από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό (ο οποίος εκτός από την αναζήτηση είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει εκ νέου αυτά τα στοιχεία, προκαλώντας πιθανά και σύγχυση στα Ηλεκτρονικά Συστήματα). Θα πρέπει να επιλυθεί το ζήτημα αυτό πριν από την υποχρεωτική εφαρμογή της.
   Διευκρινίζουμε πως ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός επί προσθέτως πρέπει να αναζητήσει στοιχεία από αρχεία Πολεοδομιών (μήνες αναζητήσεων και δαπάνες για την παροχή και αξιοποίηση των στοιχείων – αντίγραφα για τη συμπλήρωση του φακέλου και αναπαραγωγή τους σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και για την ανάρτηση).
   Καθίσταται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη διατήρησης του συστήματος εκδόσεως βεβαιώσεων του άρθ. 83 του Ν. 4495/2017 μέχρι την πλήρη διασύνδεση των προαναφερθέντων ηλεκτρονικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων Κτηματολογίου, αλλά και των ψηφιοποιημένων αρχείων των οικοδομικών αδειών των Πολεοδομιών. Μόνον τότε η έκδοση  μπορεί να γίνεται σε εύλογο χρόνο, ικανό να μην παρεμποδίζει την όποια μεταβίβαση.
   Άλλως να δοθεί παράταση της υποχρέωσης έκδοσης Ταυτότητας Κτιρίου για έξι μήνες τουλάχιστον, να επιτρέπεται όμως, εάν είναι εφικτό, να συμπληρώνεται και να εκδίδεται η βεβαίωση και μετά την έκδοση της Ταυτότητας Κτιρίου. Δυνητική εφαρμογή για μεταβατικό χρονικό διάστημα.
   Επίσης χρήζει διευκρινίσεων η αναφορά του εδαφίου 4 του άρθ. 63 του Ν. 4759/20 που αφορά στην «Ταυτότητα των Κτιρίων» και προβλέπει ότι ο διαχειριστής μηχανικός είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας, καθόσον από πουθενά δεν προσδιορίζεται ο τρόπος και τα όρια ελέγχου αυτής, ενώ αντίθετα προσδιορίζεται ότι ο έλεγχος της Ταυτότητας Κτιρίων σύμφωνα και με την παραπάνω Απόφαση εξαρτάται από τη συλλογή των νομιμοποιητικών εγγράφων για την ανέγερση (οικοδομικών αδειών, νομιμοποιήσεων κλπ.) και της πραγματικής κατάστασης που προκύπτει από την αυτοψία και την ενδεχόμενη αποτύπωσή της.
   Για την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι οι συλλεγθείσες εκδοθείσες πράξεις θεωρούνται ως νομίμως εκδοθείσες, καθώς επίσης ότι ο μηχανικός δεν ελέγχει τη νομιμότητά τους, παρά μόνον την ταύτισή τους με την πραγματική κατάσταση, σε συνδυασμό με τη διενεργηθείσα αυτοψία.
   Με εκτίμηση,
   Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
   Ο Πρόεδρος
   Δημήτρης Ξυνομηλάκης

   By steve aris, in Νομοθεσία, ,

   Η αρχή θα γίνει με όσα αυθαίρετα της κατηγορίας αυτής είχαν υπαχθεί προς τακτοποίηση στον νόμο 4014 του 2011, ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός. Για τα συγκεκριμένα αυθαίρετα η απόφαση φαίνεται να είναι ειλημμένη και αφορά τη μεταφορά τους σε μεταγενέστερους νόμους.
   Παράθυρο τακτοποίησης των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, δηλαδή των κτισμάτων με μεγάλες αυθαιρεσίες για τα οποία είχε κλείσει οριστικά η πόρτα νομιμοποίησης από το τέλος του περασμένου Σεπτεμβρίου, ανοίγει η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία επανεξετάζει ήδη το ζήτημα.
   Η αρχή θα γίνει με όσα αυθαίρετα της κατηγορίας αυτής είχαν υπαχθεί προς τακτοποίηση στον νόμο 4014 του 2011, ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός. Για τα συγκεκριμένα αυθαίρετα η απόφαση φαίνεται να είναι ειλημμένη και αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε μεταγενέστερους νόμους. Ωστόσο δεδομένου ότι παρά τη λήξη της προθεσμίας τακτοποίησης των κτισμάτων με μεγάλες αυθαιρεσίες, έχει ψηφιστεί σειρά παρεκκλίσεων, για τις οποίες η διαδικασία συνεχίζεται, το υπουργείο επανεξετάζει συνολικά το ζήτημα. «Είναι πράγματι ένα θέμα που μας απασχολεί. Σίγουρα έχουν δημιουργηθεί προβλήματα ή και παρενέργειες. Για παράδειγμα δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στον ν. 4014, ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός και μπορεί να έχουν ολοκληρωθεί δεν είναι δυνατόν να μην έχουν δικαίωμα να μεταφερθούν σε νόμους επόμενους για να διασφαλιστει η συνταγματικότητα αλλά και η ρύθμιση. Αρα είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει δυνατότητα όσες δηλώσεις έχουν γίνει στον ν. 4014 να μπορούν έστω και αν ανήκουν στην κατηγορία 5 να μεταφερθούν για παράδειγμα στον νόμο 4495 για να ολοκληρωθούν και να είναι ασφαλής η διαδικασία» υπογραμμίζουν πηγές του υπουργείου.
   Αναφερόμενες στις παρεκκλίσεις που ήδη υπάρχουν και δίνουν το δικαίωμα κατ΄εξαίρεση τακτοποίησης μέσω του νόμου 4495 σε μια σειρά κατηγοριών μεγάλων αυθαιρέτων, οι οποίες αφορούν ακίνητα σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, ακίνητα από κληρονομιά, ακίνητα ΕΤΑΔ, ακίνητα leasing και ακίνητα πλειστηριασμών, οι ίδιες πηγές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας νομοθετικής παρέμβασης που θα παρέχει ισότιμη λύση.
   «Επειδή υπάρχουν κάποιες παρεκκλίσεις που έχουν ψηφιστεί και δίνουν δυνατότητα ρύθμισης αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, το θέμα μας απασχολεί ιδιαίτερα. Πρέπει να βρούμε διέξοδο και για άλλες περιπτώσεις» λένε χαρακτηριστικά αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ρυθμίσεων. Σε κάθε περίπτωση αυτό που ξεκαθαρίζεται σε όλους τους τόνους είναι ότι οι ρυθμίσεις θα αφορούν αυθαίρετα προ του 2011 καθώς δεν υφίσταται ζήτημα παραβίασης της κόκκινης γραμμής της 28ης Ιουλίου 2011. Υπενθυμίζεται ότι στην κατηγορία 5 εντάσσονται αυθαίρετα με υπερβάσεις άνω του 40% και όσα στερούνται πλήρως οικοδομικής άδειας. Με τους νόμους τακτοποίησης έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση και τα πρόστιμα για περίοδο 30 ετών, χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί λύση για την οριστική τακτοποίησή τους μετά την πάροδο της 30ετίας.

   By steve aris, in Νομοθεσία, ,

   Τόσο από πρόσφατη επικοινωνία του Προέδρου της ΠΟΜΙΔΑ με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, προκύπτει ότι η κανονική εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου θα αρχίσει από την 1η Απριλίου 2021, αντί της 1ης Φεβρουαρίου 2021 που είχε αρχικά προγραμματιστεί, ακούγοντας τις προτάσεις των φορέων μηχανικών, συμβολαιογράφων και της ΠΟΜΙΔΑ.
   Μέχρι την 1η Απριλίου 2021 αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες θα ισχύουν κανονικά οι βεβαιώσεις μηχανικών για τις δικαιοπραξίες επί ακινήτων και κάθε άλλη νόμιμη χρήση. Λόγω της νομοθετικής πρόβλεψης ότι οι βεβαιώσεις μηχανικών έχουν δίμηνη ισχύ αναφέρεται αρμοδίως ότι θα οριστεί ότι οι βεβαιώσεις μηχανικών θα γίνονται αποδεκτές με ημερομηνία από την 31η Ιανουαρίου 2021.
    
   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) είναι η πρώτη ζήτησε την παράταση της έναρξης ισχύος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, με επιστολή του προέδρου της Στράτου Παραδιά προς την νέα ηγεσία του ΥΠΕΝ την ώρα που ορκιζόταν. Επίσης η ΠΟΜΙΔΑ ζήτησε, μετά την παρέλευση του εξαμήνου, να τρέξουν και τα προβλεπόμενα πρόστιμα για μη αναγραφή Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στις αγγελίες ακινήτων.
   Πληροφοριακό σύστημα
   Στο μεταξύ, όπως είναι γνωστό από την 1η Ιανουαρίου 2021 το πληροφοριακό σύστημα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου του ΤΕΕ βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία, εκδίδοντας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα προβλεπόμενα έγγραφα για τα ακίνητα τα οποία είναι το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτηρίου /Διηρημένης Ιδιοκτησίας και το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτηρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας.
   Σημειώνεται ότι με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, υποχρέωση για εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου έχουν τα νέα κτίρια (για όσα δηλαδή εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες) και τα παλαιότερα αλλά κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε πράξη σε ακίνητο, εκτός από τις ενοικιάσεις.
   Υπουργική απόφαση
   Οι τελικές ρυθμίσεις για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αναμένεται να περιληφθούν σε υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ, η οποία είναι έτοιμη και αναμένεται να εκδοθεί από τον αρμόδιο υφυπουργό ΠΕΝ Νίκο Ταγαρά εντός των επόμενων ημερών.
   Η έκδοση της σχετικής απόφασης, που θα καθορίσει πτυχές της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου προβλέπεται στο άρθρο 63 του νέου πολεοδομικού χωροταξικού νόμου 4759/20.
    
   Αποτελεί εκκρεμότητα, καθώς είχε προετοιμαστεί από τον προηγούμενο υφυπουργό ΠΕΝ Δημήτρη Οικονόμου, χωρίς να διεκπεραιωθεί, λόγω των ανακατατάξεων στην κορυφή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ κατά τον πρόσφατο ανασχηματισμό, γεγονός που ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ, με σχετική δήλωση των τομεαρχών του.

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι τύποι για την καλλιέργεια των ειδών και των θαλάμων καλλιέργειας μανιταριών και φαρμακευτικής κάνναβης θερμοκηπιακού τύπου, οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής τους, οι δικαιούχοι, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι αρμόδιες αρχές έγκρισης και ελέγχου αυτών.
   Τα είδη των καλλιεργειών που μπορεί να εγκατασταθούν στο θερμοκήπιο είναι:
   α) άνθη,
   β) καλλωπιστικά και κηπευτικά προϊόντα,
   γ) αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (εκτός της καλλιέργειας φαρμακευτικής κάνναβης),
   δ) τροπικά φυτά,
   ε) σπορόφυτα,
   στ) δενδρώδη και άλλες καλλιέργειες,
   ζ) φαρμακευτική κάνναβη.
   Δεν απαιτείται η χορήγηση έγκρισης τύπου θερμοκηπίου για κατασκευές με διάρκεια ζωής μικρότερη των πέντε (5) ετών, όπως είναι τα χαμηλά σκέπαστρα μέχρι ύψους 0.80 μέτρα με μαλακό πλαστικό τo οποίο αντικαθίσταται ανά έτος.
   ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΕΚΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
   Για την εφαρμογή του κεφαλαίου Α της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
   α) Θερμοκήπιο είναι μία κατασκευή με υλικό διαπερατό στο φυσικό φως, όπου δημιουργούνται ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος, μέσω κατάλληλα εγκατεστημένου εξοπλισμού, για τη δημιουργία ιδανικών συνθηκών ανάπτυξης των καλλιεργούμενων φυτών.
   β) Θάλαμος καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, στο εξής θάλαμος, είναι μία στεγανή και μονωμένη κατασκευή, η οποία προορίζεται για την καλλιέργεια μανιταριών και διαφέρει από το θερμοκήπιο ως προς το υλικό κάλυψης, το οποίο πρέπει να εξασφαλίζει μόνωση και μη περατότητα στο φως.
   γ) Τύπος θερμοκηπίου ή θαλάμου είναι η ονομασία που ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία της κατασκευής.
   δ) Βασική κατασκευαστική μονάδα ενός θερμοκηπίου ή ενός θαλάμου, στο εξής ΒΚΜ, είναι το μικρότερο πλήρες τμήμα της κατασκευής, το οποίο επαναλαμβανόμενο κατά μήκος και κατά πλάτος σχηματίζει το σύνολο, το οποίο εφεξής ονομάζεται μονάδα. Η μονάδα ενός θερμοκηπίου ή θαλάμου μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ΒΚΜ.
    

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας - Τροποποίηση του τίτλου και της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017.
   Στον τίτλο του άρθρου 30 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη». Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 1 του ιδίου άρθρου προστίθενται οι λέξεις «επισκευής ή αντικατάστασης δαπέδου» και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
   Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας - Εξουσιοδοτική διάταξη
   1. Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις εξής εργασίες, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή το κτίριο:
   α) εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής, επισκευής ή αντικατάστασης δαπέδων,
   β) μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79),
   γ) εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
   δ) συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων,
   ε) αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα,
   στ) συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
   ζ) μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος,
   η) τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου, όπως ρυθμιστές, μετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί, εγκατάσταση
   συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4067/2012,
   θ) τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, σύμφωνα με τις παρ. 2β και 2γ του άρθρου 19 του ν. 4067/2012,
   ι) εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατοίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
   ια) τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και
   αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών
   και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,
   ιβ) κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο με χρήση κατοικίας, καθώς και σε κτίριο που διαθέτει οικοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου με χρήση κατοικίας, και με την προϋπόθεση ότι αποτελούν ανεξάρτητες, μεμονωμένες κατοικίες με αυτοτελή φέροντα οργανισμό,
   ιγ) κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους
   χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην
   περιοχή, 
   ιδ) κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους
   οικοπέδων και γηπέδων,
   ιε) τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών,
   ιστ) διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακάλυπτου χώρου,
   ιζ) διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας
   μέτρησης των υψομέτρων,
   ιη) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βάθους έως ένα (1.00) μ.,
   ιθ) κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός
   ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές,
   ικ) φωτοβολταϊκά συστήματα πάνω σε κτίρια και για ισχύ συστημάτων έως και 100kW,
   κα) κατασκευές υπόγειων βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κάθε είδους, η εγκατάσταση επ’ αυτών του αντίστοιχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι κατασκευές των συνοδών έργων εντός κάθε τύπου και κατηγορίας υπαίθριων Υποσταθμών του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, υφισταμένων ή νέων, που σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνουν τα 0,50 μ. από την τελικά διαμορφωμένη στάθμη εδάφους και για τις οποίες διατίθεται στατική μελέτη εγκεκριμένη από τον φορέα υλοποίησης, 
   κβ) κατασκευές για την εγκατάσταση υποδομής και τοποθέτηση συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων,
   χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή (Μ/Σ) ΜΤ/ΧΤ στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.
   Πριν την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, συντάσσεται υποχρεωτικά ηλεκτρονική βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, που εκδίδεται από πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ότι στην περιοχή του ακινήτου για τις παραπάνω εργασίες δεν απαιτείται έγκριση από κάποιον φορέα. Σε περίπτωση που απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα γίνεται ενημέρωση φακέλου με τις παραπάνω εγκρίσεις.

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 245/Α'/09.12.2020 ο Ν.4759/20 Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
   Κατεβάστε το ΦΕΚ από εδώ: Ν.4759/20 Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις
   ή από εδώ:
   Το διορθωμένο ΦΕΚ από εδώ: N.4759/20 (FEK 245/A'/09.12.2020)
   Ν. 4759-20 (ΦΕΚ-245 Α 9-12-20).pdf
    

   By pk10gr, in Νομοθεσία, ,

   Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΕΝ κ. Οικονόμου, που αφορά στην Ανάθεση υλοποίησης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017 και τέλους ανταπόδοσης.
   Δείτε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απόφασης:
   Άρθρο 1
   Ανάθεση υλοποίησης πληροφοριακού συστήματος
   Το Ηλεκτρονικό Μητρώο της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017 υλοποιείται με το Πληροφοριακό Σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» που αποτελεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την υποβολή, έλεγχο, διαχείριση και παρακολούθηση της Ταυτότητας Κτιρίου και της Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας και έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου ή Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4495/2017. Πάροχος ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τους Μηχανικούς και τους πολίτες και ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» ορίζεται το Ν.Π.Δ.Δ. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων της παρούσας.
   Άρθρο 2
   Λειτουργίες πληροφοριακού συστήματος
   Το Πληροφοριακό Σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» συμμορφώνεται με τους κανόνες και τα πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας διαδικτυακών τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα», της υπό στοιχεία Φ.40.4/1/989/2012 υπουργικής απόφασης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β' 1301), όπως ισχύει.
   Το Πληροφοριακό Σύστημα «Ταυτότητας Κτιρίου» αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών όπου περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον οι ακόλουθες:
   α) σχεδιασμός και υλοποίηση κατάλληλων, ανεξάρτητων, υπολογιστικών υποδομών και αποθετηρίου εφαρμογών ΤΠΕ, που θα είναι συμβατές και θα αξιοποιούν τις δημόσιες υποδομές υπολογιστικού νέφους (Cloud) και αντίστοιχες υπηρεσίες «Cloud computing» (IaaS, PaaS, SaaS: Infrastructure, Platform, Software, as a Service) του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud ή G-Cloud) για την φιλοξενία των απαραίτητων δεδομένων και εφαρμογών και για την παροχή των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
   β) δημιουργία (σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, ανάπτυξη εφαρμογών, έναρξη και παρακολούθηση λειτουργίας, συντήρηση και υποστήριξη χρηστών) ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την καταγραφή, καταχώρηση, διαχείριση, επεξεργασία, διάθεση (μέσω διαδικτύου) και χρήση του συνόλου των πληροφοριών και των ροών εργασιών για όλες τις διαδικασίες και στάδια, από την υποβολή μέχρι την έκδοση, που αφορούν στο θεματικό αντικείμενο της Ταυτότητας Κτιρίου και της Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας και κατάλληλο μηχανισμό (λογισμικό) αναζήτησης, επισκόπησης και διάθεσης μέσω διαδικτύου.
   Η ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος «Ταυτότητας Κτιρίου» εξειδικεύεται στα εξής:
   1. Δημιουργία Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων Ταυτότητας Κτιρίου και Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας που θα διαχειρίζεται το περιεχόμενο των φακέλων και το σύνολο των εκδιδόμενων Πιστοποιητικών Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου ή Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4495/2017 και περιλαμβάνει:
   α) Σχεδιασμό της ΒΔ (ανάλυση απαιτήσεων, σχεσιακό διάγραμμα (ERD), εννοιολογικό σχεδιασμό/μοντελοποίη-ση, λογικό σχεδιασμό, φυσικό/λειτουργικό σχεδιασμό, μοντέλο οντοτήτων/συσχετίσεων).
   β) Υλοποίηση, εγκατάσταση εφαρμογών και μηχανισμών ασφάλειας συμβατών με το G-Cloud, με αξιοποίηση αντίστοιχων παρεχόμενων υπηρεσιών cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) και υποστήριξη της λειτουργίας των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν.
   2. Δημιουργία εφαρμογής για την διαβαθμισμένη πρόσβαση των χρηστών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους ρόλους και αρμοδιότητές τους, στις υπηρεσίες του Πληροφοριακού Συστήματος «Ταυτότητας Κτιρίου».
   3. Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης και παρακολούθησης της ροής εργασιών που θα υποστηρίζει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες.
   4. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των χρηστών του συστήματος.
   5. Εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των ΒΔ και των εφαρμογών.
   6. Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης των χρηστών του συστήματος.
   7. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων (εφαρμογές και δεδομένα).
   8. Η ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» θα γίνει στη βάση κοινών κανόνων δια-λειτουργικότητας με τη χρησιμοποίηση ανοικτών διεπα-φών, πρωτοκόλλων και μορφοτύπων (συγκεντρωτικά: ανοικτά πρότυπα), ώστε να δίνεται στις αρμόδιες για τον έλεγχο της Ταυτότητας Κτιρίου και της Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας υπηρεσίες η δυνατότητα αυτονομίας και ευελιξίας στη διαχείριση του ψηφιακού του περιεχομένου.
   Άρθρο 3
   Τεχνικές προδιαγραφές πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και την έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας αυτής
   Το Πληροφοριακό Σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» αποτελεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που απαρτίζεται από επιμέρους διαδικτυακές και τοπικές υπηρεσίες και περιλαμβάνει:
   α) Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS). β) Σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών.
   γ) Σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης της ροής εργασιών που θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και τα στάδια μέχρι την έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου ή Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.
   δ) Υπηρεσίες καταλόγου για την αναζήτηση δεδομένων. ε) Εξυπηρετητές (application servers) διάθεσης των δεδομένων και υποστήριξης υπηρεσιών για την εκτέλεση άλλων διεργασιών σε αυτά (π.χ. μετασχηματισμός, οπτικοποίηση, αναζήτηση, μεταφόρτωση).
   στ) Σύστημα διαχείρισης γεωχωρικών πληροφοριών για την αναζήτηση και απεικόνιση των δεδομένων (GIS) τοπικά και μέσω διαδικτύου.
   ζ) Σύστημα διαχείρισης και απεικόνισης διαδικτυακού περιεχομένου.
   Άρθρο 4
   Δικαιώματα χρήσης, διαδικασία εγγραφής και τρόπος πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα «Ταυτότητας Κτιρίου»
   1. Το πληροφοριακό σύστημα εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας και κατάλληλες τεχνικές διαχείρισης των δεδομένων ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του ως ασφαλούς πληροφοριακού συστήματος, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι κατηγορίες χρηστών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
   Η προσβασιμότητα στη διαδικτυακή πύλη του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» γίνεται σύμφωνα με την παρ. 7 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία υΑπ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφασης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β' 1301).
   2. Χρήστες του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» είναι:
   α) οι εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί,
   β) οι αρμόδιες δημόσιες αρχές που χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και οι εμπλεκόμενοι με τις σχετικές διαδικασίες υπάλληλοι των φορέων αυτών.
   3. Η κατηγοριοποίηση και διαχείριση χρηστών αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 του Παραρτήματος Ι και του Παραρτήματος ΙΙΙ της υπό στοιχεία Υαπ/φ.40.4/1/989/2012 (Β' 1301) απόφασης. Το πληροφοριακό σύστημα υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση με την απόδοση διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης στις αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών σύμφωνα με τα παρακάτω:
   α) Απλοί Χρήστες του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου»:
   Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει φυσικά και νομικά πρόσωπα, η πρόσβαση των οποίων στο σύστημα πραγματοποιείται χωρίς να απαιτούνται ειδικές διαδικασίες, ταυτοποίησης και αναγνώρισής τους.
   Οι ανωτέρω χρήστες έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
   β) Πιστοποιημένοι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου»: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τους ακόλουθους χρήστες, η πρόσβαση των οποίων στο σύστημα πραγματοποιείται κατόπιν ειδικής διαδικασίας εγγραφής, ταυτοποίησης και αναγνώρισής τους και ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν δοθεί από τον πάροχο του συστήματος, στο πλαίσιο των κανόνων ασφαλείας του:
   αα. Εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί για την εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών.
   ββ. Υπάλληλοι λοιπών υπηρεσιών του Δημοσίου που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχουν αρμοδιότητα ελέγχου της Ταυτότητας Κτιρίου και της Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.
   γ) Εποπτεύοντες του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου»: Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που σύμφωνα τις προβλε-πόμενες από τον Οργανισμό του Φορέα τους αρμοδιότητες, έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση στις πληροφορίες του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» και αξιοποιούν τα σχετικά στοιχεία που παρέχονται από αυτό. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» και με μέριμνα του παρόχου, θα ενσωματωθεί η παραπάνω λειτουργία μέσω εφαρμογής διαχείρισης και θα ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες εκπαίδευσης και ενημέρωσης των υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
   δ) Διαχειριστές του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου»: στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται υπάλληλοι του ΤΕΕ που έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα του συστήματος (δεδομένα χρήσης, γεωχωρικά δεδομένα, παραμετροποίησης, καταγραφής μεταβολών κ.λπ.), με δυνατότητα ανάλυσης, εξαγωγής και μεταφοράς τους.
   Η δομή του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» και η διάρθρωση των επιμέρους στοιχείων που εισάγονται σε αυτό επιτρέπουν την διαβαθμισμένη ανάκτηση πληροφοριών και δεδομένων.
   4. Ελεύθερα προσβάσιμος χώρος: πρόκειται για τις σελίδες της διαδικτυακής πύλης στις οποίες η πρόσβαση επιτρέπεται ελεύθερα. Στο χώρο αυτόν περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:
   α) Ο οδηγός χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου».
   β) Οι διαδικασίες πρόσβασης, εγγραφής, ταυτοποίησης και αναγνώρισης των χρηστών ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης.
   γ) Το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την έκδοση πράξεων οικοδομικών αδειών.
   5. Για την εκχώρηση των ανωτέρω δικαιωμάτων οι πιστοποιημένοι χρήστες αιτούνται την εγγραφή τους παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου»:
   α) Στην περίπτωση αρμόδιων στελεχών δημόσιων φορέων, ταυτοποιούνται, τουλάχιστον με επίπεδο εμπιστοσύνης 2, όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β' 1301) απόφασης. Ειδικότερα, η πρόσβαση των στελεχών των αρμόδιων Υπηρεσιών θα γίνεται με συνδυασμό κωδικών πρόσβασης (user name - password) που θα εκχωρεί ο πάροχος του συστήματος, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Προϊστάμενου κάθε υπηρεσίας. Οι υπάλληλοι καταγράφονται και αποκτούν δικαιώματα πρόσβασης ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους. Με δεδομένο ότι οι κωδικοί είναι προσωπικοί, σε περίπτωση υπηρεσιακής μετακίνησης των υπαλλήλων, ο πάροχος του συστήματος ενημερώνεται εγγράφως για την μεταβολή από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας.
   β) Για την είσοδο εξουσιοδοτημένων μηχανικών απαιτείται η προηγούμενη έκδοση λογαριασμού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την πιστοποίησή του ως χρήστη. Η πιστοποίηση που διενεργείται με ευθύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου και αφορά στην ταυτοποίηση του χρήστη για τον οποίο ζητείται η έκδοση λογαριασμού ως Μηχανικού, σύμφωνα με τα στοιχεία των μητρώων και τις μεταβολές τους που κατά νόμο τηρεί και ενημερώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο.
   Άρθρο 5
   Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας, όροι πρόσβασης και διάθεσης στα πληροφοριακά συστήματα, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα δεδομένα που αναφέρονται στα άρθρα 52 έως και 61 του ν. 4495/2017
   Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» για την ηλεκτρονική υποβολή Ταυτότητας Κτιρίου και Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας και έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας γίνεται, σύμφωνα με το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε κρυπτογραφημένη και ασφαλή σύνδεση. Για την πρόσβαση στα ανωτέρω συστήματα απαιτείται η χορήγηση από τον διαχειριστή του συστήματος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης, οι οποίοι είναι προσωπικοί και χορηγούνται μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες. Το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης που χορηγείται σε κάθε χρήστη είναι μοναδικό και συνδέεται μαζί του μονοσήμαντα. Ο πιστοποιημένος χρήστης, οφείλει να τηρεί την μυστικότητα των κωδικών και είναι υπεύθυνος για κάθε καταχώρηση, μεταβολή και διαγραφή δεδομένων που διενεργείται με τους κωδικούς που του έχουν χορηγηθεί.
   Το πληροφοριακό σύστημα καταγράφει τις ενέργειες και τον χρόνο που τις πραγματοποιεί ο εξουσιοδοτημένος χρήστης. Η τήρηση των δεδομένων αυτών γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα αρχεία καταγραφής ενεργειών και γεγονότων διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα για την περίπτωση αναδρομής σε ενέργειες του παρελθόντος.
   Εκτός των ανωτέρω αναλυτικών καταγραφών των ενεργειών, το πληροφοριακό σύστημα θα καταγράφει και θα καθιστά διαθέσιμα μέσω κατάλληλων εφαρμογών στους αρμόδιους ανάλογα με την προβλεπόμενη διαβάθμιση (μηχανικούς, πολίτες και στελέχη Υπηρεσιών Δόμησης) τα απαραίτητα δεδομένα για την ιχνηλασιμότητα διαφόρων διακριτών ενεργειών όπως η υποβολή δηλώσεων Ταυτότητας κτιρίου ή Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας, η μεταβολή αυτών, η έκδοση Πιστοποιητικών Πληρότητας κ.λπ.
   Ο πάροχος του πληροφορικού συστήματος αναστέλλει άμεσα την πρόσβαση σε πιστοποιημένο χρήστη, εφόσον διαπιστωθεί κακόβουλη εισαγωγή ή μεταβολή δεδομένων. Το σχετικό έγγραφο με την τεκμηρίωση της κακόβουλης χρήσης του πληροφοριακού συστήματος κοινοποιείται στις εποπτεύουσες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στα αρμόδια Πειθαρχικά Όργανα του ΤΕΕ για την εφαρμογή του άρθρου 60 του ν. 4495/2017.
   Άρθρο 6
   Διαλειτουργικότητα
   Το πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» θα ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα, σύμφωνα με το Παράρτημα II της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β' 1301) απόφασης.
   Το πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» θα έχει πρόσβαση με όρους διαλειτουργικότητας στα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα Δηλώσεων Αυθαιρέτων, e-Άδειες, Αμοιβές Μηχανικών, Ελληνικό Κτηματολόγιο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 61του ν. 4495/2017.
   Άρθρο 7
   Τεχνικές Προδιαγραφές Υποβαλλόμενων Ψηφιακών Αρχείων
   Στο πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» υποβάλλονται ηλεκτρονικά ψηφιακά αρχεία περιγραφικών και γεωχωρικών δεδομένων, για όλα τα κείμενα, πίνακες, σχέδια και διαγράμματα που απαιτούνται, υποβολή δήλωσης Ταυτότητας Κτιρίου και Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας και έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας.
   Τα ψηφιακά αρχεία περιγραφικών και όπου απαιτείται γεωγραφικών πληροφοριών, υποβάλλονται ως εξής:
   α) Αρχεία από υπάρχοντα έγγραφα ή σχέδια που δεν είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή και δεν δημιουρ-γούνται από τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς στο πλαίσιο της υποβαλλόμενης αίτησης:
   Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ψηφιοποιούνται σε μορφή PDF, με ανάλυση τουλάχιστον 300 x 300 dpi, να είναι ευανάγνωστα και να μην έχουν αλλοίωση των αναλογιών των διαστάσεων.
   β) Αρχεία που παράγονται από τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς στο πλαίσιο της υποβαλλόμενης αίτησης:
   Τα αρχεία αυτά πρέπει υποχρεωτικά να παράγονται σε εκτυπώσιμη μορφή PDF, να φέρουν σε ενσωματωμένη εικόνα την σφραγίδα και την υπογραφή των αντίστοιχων εξουσιοδοτημένων μηχανικών και να μην έχουν αλλοίωση των αναλογιών των διαστάσεων.
   ...
   Άρθρο 10
   Ολοκλήρωση υλοποίησης
   Η υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» θα έχει ολοκληρωθεί έως και την 31-12-2020.
   Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

   By AsiM, in Νομοθεσία, ,

   Με κρυφή διάταξη που «στριμώχθηκε» στο ψηφισθέν πολυσέλιδο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος εκτοξεύονται στα ύψη τα πρόστιμα για όσους καθυστέρησαν ή καθυστερούν να εγγράψουν στο Κτηματολόγιο τα δικαιώματα τους επί των ακινήτων τους.
   Το ελάχιστο πρόστιμο εξαπλασιάζεται, ενώ το μέγιστο αυξάνεται πάνω από 33%.
   Παρά το γεγονός ότι για ένα δεκάμηνο, από τον Μάρτιο του 2020, οι αρμόδιες υπηρεσίες και η χώρα ολόκληρη, έχει παραλύσει λόγω της πανδημίας, το υπουργείο Περιβάλλοντος προχώρησε σε μια ακατανόητη απόφαση, που αυξάνει την πίεση σε όσους, για διαφόρους λόγους (μπλεγμένες ιδιοκτησίες, κληρονομιές κ.λπ.)  δεν έχουν καταφέρει ή δεν προλαβαίνουν τις προθεσμίες για τη δήλωση των δικαιωμάτων τους.
   Ειδικότερα, με διάταξη που ενσωμάτωσε στο ψηφισθέν νομοσχέδιο με τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας», αυξάνονται τα πρόστιμα που ήδη προβλέπονται για τη μη εγγραφή δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο, και το ελάχιστο από 50 ευρώ πολλαπλασιάζεται και διαμορφώνεται σε 300 ευρώ. 
   Επίσης το μέγιστο πρόστιμο αυξάνεται κατά 33,3% και από 1.500 ευρώ που ισχύει, διαμορφώνεται σε 2.000 ευρώ. Τα πρόστιμα επιβάλλονται και κλιμακώνονται ανάλογα με την περίπτωση, όπως είναι η μη υποβολή δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος για ακίνητα υπό κτηματογράφηση περιοχών και ανάλογα με το είδος εγγραπτέου δικαιώματος, αξία ακινήτων και ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.
   Ακόμη, με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν η διαδικασία προσαύξησης του προστίμου, ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης, τον τρόπο υπολογισμού ανά κατηγορία δικαιώματος.
   Η διάταξη που βάζει στα πρόστιμα
   Πρόκειται για το άρθρο 133 του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας», με το οποίο επανακαθορίζονται θέματα που αφορούν στο Κτηματολόγιο και τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 2308/1995 και έχει ως εξής:
   «Πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση στο Κτηματολόγιο - Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995
   Τα όρια και η βάση υπολογισμού του προστίμου που προβλέπονται στην περ. α΄ της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α΄ 114) τροποποιούνται και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:
   «8.α) Αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε, καθώς και η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση.
   Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβάλλεται πρόστιμο.
   Το πρόστιμο υπολογίζεται βάσει του είδους του εγγραπτέου δικαιώματος που δηλώνεται της αξίας των ακινήτων, βάσει του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αυτής, καθώς και του χρόνου κατά τον οποίον καθυστέρησε η υποβολή της δήλωσης σε σχέση με την προθεσμία που καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5. Το πρόστιμο για δικαιώματα κυριότητας (ψιλής και πλήρους) και επικαρπίας υπολογίζεται για το σύνολο των ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί εμπροθέσμως ακόμη και στις αγροτικές περιοχές της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 10, βάση υπολογισμού του προστίμου αποτελεί η αξία του δικαιώματος που δηλώνεται. Η βάση υπολογισμού αντιστοιχεί σε ποσό που δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) και ανώτερο των δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται, ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.
   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ορίζεται ο ειδικότερος τρόπος υπολογισμού του προστίμου ανά είδος δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή προσαύξησης λόγω καθυστέρησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει έναν (1) μήνα μετά την έκδοσή της.
   Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας καταβολής προστίμου, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
   β) Οποιαδήποτε απαγόρευση και ακυρότητα από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου αίρεται είτε με την εκ των υστέρων υποβολή δήλωσης από εκείνον που παρέλειψε να την υποβάλει εμπροθέσμως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποξενώθηκε πλήρως από το δικαίωμά του επί του ακινήτου, είτε εκείνου που αποκτά εγγραπτέο δικαίωμα με την παραπάνω δικαιοπραξία. Η υποβολή των δηλώσεων αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση, η οποία εκδίδεται ατελώς από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.
   Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της οποίας το περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση για την ανάρτηση που προβλέπεται στο άρθρο 4, καθορίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στην περιοχή που κτηματογραφείται. Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται.»

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Οικονόμου που αφορά στις "Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια".
   Αναλυτικά, τα άρθρα της απόφασης:
   Άρθρο 1
   Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια στις εξής κατηγορίες κατασκευών ή εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012 (Α ́ 79) στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους:
   α) Έργα και κατασκευές απαραίτητες για τη διαμόρφωση και προστασία του εδάφους καθώς και την κίνηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων όπως: κλίμακες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), κυλιόμενες σκάλες, τοίχοι, τοιχεία αντιστήριξης, μικρές γέφυρες για πεζούς ή/και ποδηλάτες, περιφράξεις, διάδρομοι, εκσκαφές και επιχώσεις και πάσης φύσεως δίκτυα υποδομής.
   β) Κατασκευές και εγκαταστάσεις εξοπλισμού και λειτουργίας των χώρων όπως:
   i) στέγαστρα, κιόσκια, τέντες και περίπτερα που συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% της επιφάνειας του κοινόχρηστου χώρου και θα πρέπει να εντάσσονται σε εγκεκριμένο συνολικό σχεδιασμό,
   ii) εγκαταστάσεις υπαίθριων παιδότοπων και μικροί υπαίθριοι χώροι άθλησης, όπως διάδρομοι βάδην και απλά όργανα άθλησης που δεν συνιστούν αθλητική εγκατάσταση, συνολικής επιφανείας έκαστος μέχρι 5% της επιφανείας του κοινοχρήστου χώρου,
   iii) βοηθητικής χρήσης χώροι όπως, φυλάκια μέχρι 4,0 μ2, μικρές αποθήκες απαραίτητων εργαλείων μέχρι 4,0 μ2, αποχωρητήρια επιφανείας μέχρι 4,0 μ2, μικρά αποδυτήρια για την εξυπηρέτηση των χώρων άθλησης και των παιδότοπων μέχρι 6,00 μ2 και με μέγιστο ύψος 2,70 μ., καθώς και κατασκευές φύλαξης ποδηλάτων μέχρι 4,00 μ2.
   iv) πάγκοι, τεχνητές κερκίδες μέχρι 50 ατόμων,
   v) εγκαταστάσεις φωτισμού, τηλεφωνικοί θάλαμοι και μονάδες οπτικού δικτύου (ΜΟΔ ή ΟΝΚ) (Υπαίθριοι Κατανεμητές Οπτικού Δικτύου), εξοπλισμός που εξυπηρετεί νέες τεχνολογίες και καινοτόμες εφαρμογές για την εξυπηρέτηση των πολιτών (π.χ. σημεία φόρτισης κινητών τηλεφώνων, ψηφιακές πληροφοριακές πινακίδες, κ.ά).
   γ) Κατασκευές για τον εξωραϊσμό, την αισθητική αναβάθμιση των χώρων αυτών, καθώς και την εξυπηρέτηση του κοινού:
   i) εγκαταστάσεις στήριξης και αναρρίχησης φυτών, σιντριβάνια και υποδομές στοιχείων νερού, ανθοδόχες λίμνες (με τους απαραίτητους χώρους, δεξαμενές και άντλησης), εγκαταστάσεις για την ανάδειξη μνημείων ή έργων τέχνης,
   ii) περίπτερα για σταθμαρχεία ή πώληση καρτών ή/και εισιτηρίων των αστικών ή υπεραστικών συγκοινωνιών εφόσον εξυπηρετούν αστικές ανάγκες, ή περιπτέρων για πώληση καρτών ή καταβολής χρηματικού αντιτίμου για την χρήση κοινόχρηστων ποδηλάτων ή/και οχημάτων μικροκινητικότητας. Η επιφάνεια και η αισθητική ένταξη των παραπάνω περιπτέρων στο περιβάλλον καθώς και η θέση τους, που δεν θα παρεμποδίζει την κίνηση πεζών (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων) και οχημάτων, ελέγχεται και εγκρίνεται από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής μετά από πρόταση του αρμόδιου για την κατασκευή – λειτουργία φορέα και γνώμη του οικείου Δήμου, τηρουμένων των προϋποθέσεων της υπό στοιχεία Φ 443531/24/300030/17-7-1969 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την υπό στοιχεία Φ900/12/158489/23-6-2006 κοινή υπουργική απόφαση (Β'424), και του άρθρου 22 του ν.δ. 1044/1971.
   δ) Κατασκευές και εγκαταστάσεις για τη στάση και αναμονή των επιβατών μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και τη στάση και τη στάθμευση ποδηλάτων και οχημάτων μικροκινητικότητας ιδιωτικών ή κοινόχρηστων (ποδηλατοστάστες – κατασκευές πρόσδεσης).
   Όλες οι ανωτέρω κατασκευές και εγκαταστάσεις πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο αισθητικό σύνολο και υλοποιούνται από τον οικείο δήμο ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση της αντίστοιχης μελέτης από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου ή, ελλείψει αυτής, της οικείας Περιφέρειας. Προϋπόθεση για την έγκριση της μελέτης είναι η διασφάλιση της τήρησης όλων των γενικών και ειδικότερων κατά περίπτωση προδιαγραφών ασφαλείας για την κατασκευή, χρήση και λειτουργία των ανωτέρω κατασκευών και εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση υπέργειων κατασκευών και εγκαταστάσεων, απαιτείται έγκριση του οικείου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ).
   Άρθρο 2
   Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια για τις εξής κατηγορίες εγκαταστάσεων της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012 στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους:
   α) Κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).
   β) Σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό τους, εγκατεστημένες από υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή των Περιφερειών και των Δήμων.
   γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
   δ) Κεντρικοί λέβητες ή μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) για τηλεθέρμανση.
   ε) Σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
   Όλες οι ανωτέρω κατασκευές και εγκαταστάσεις εκτελούνται βάσει μελετών και σχεδίων της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, μετά από κοινοποίηση της μελέτης στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης. Στην περίπτωση υπέργειων εγκαταστάσεων, απαιτείται έγκριση του οικείου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ), πλην της ανωτέρω περίπτωσης ε).
   Άρθρο 3
   Η παρούσα αντικαθιστά την υπ' αρ. 52716/2001 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής» (Β ́ 1663).
   Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα open.gov.gr το νομοσχέδιο για την Ανακύκλωση, στη διεύθυνση: http://www.opengov.gr/minenv/?p=11440
   Το νομοσχέδιο θα μείνει προς διαβούλευση μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου.
   Υπενθυμίζεται  ότι το νομοσχέδιο για την ανακύκλωση μεταξύ άλλων εισάγει τις ακόλουθες αλλαγές:
   Τα απόβλητα συσκευασιών θα συλλέγονται πλέον χωριστά (πλαστικό, χαρτί, μέταλλο, γυαλί) Δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να χρεώνουν χαμηλότερα δημοτικά τέλη για όσους παράγουν λιγότερα απόβλητα ή/και ανακυκλώνουν περισσότερο (εισάγεται, δηλαδή, η ευρωπαϊκή αρχή «πληρώνω όσο πετάω») Εκσυγχρονίζεται το τέλος ταφής για τους δήμους που «θάβουν» απόβλητα. Επεκτείνεται και καθίσταται εφαρμόσιμο για τα απόβλητα. Αντιθέτων οι δήμοι που δεν «θάβουν» απόβλητα  θα αποζημιώνονται. Όλα τα νέα κτίρια θα διαθέτουν χώρο συλλογής αποβλήτων για 4 χωριστά ρεύματα Μεταφέρονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την ΕΕ στους δήμους και τις επιχειρήσεις που τα προκαλούν, απαλλάσσοντας από το σχετικό βάρος τους φορολογούμενους Για το θέμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
   «Με το νομοσχέδιο για την ανακύκλωση που θέτουμε σήμερα προς διαβούλευση αλλάζουν σχεδόν τα πάντα γύρω από τις διαδικασίες ανακύκλωσης στη χώρα.
   Είναι ένα νομοσχέδιο-τομή με το οποίο προσπαθούμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος δεκαετιών στη διαχείριση αποβλήτων.Προς αυτή την κατεύθυνση δίνουμε τη δυνατότητα ανταμοιβής στους πολίτες που διαχειρίζονται τα απόβλητά τους με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Ενώ παράλληλα φροντίζουμε ώστε δήμοι και επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, για να πάψει επιτέλους η Ελλάδα να είναι ουραγός στον συγκεκριμένο τομέα και να μπει οριστικό τέλος στις εικόνες ντροπής.
   Στόχος μας είναι η ανακύκλωση να γίνει μέρος της καθημερινότητας όλων των Ελλήνων, όπως γίνεται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.
   Περιμένουμε με ενδιαφέρον τα σχόλια και τις παρατηρήσεις πολιτών και φορέων».
   Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου για την ανακύκλωση:
   Χωριστή συλλογή αποβλήτων συσκευασίας
   Έως τον Ιανουάριο του 2022υποχρεώνονται να οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε 4 ρεύματα (πλαστικό, χαρτί, μέταλλο, γυαλί): Κινηματογράφοι, θέατρα, συναυλιακοί χώροι Αθλητικές εγκαταστάσεις Εμπορικά και Συνεδριακά κέντρα Ξενοδοχεία Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης Νοσοκομεία / κλινικές Λιμάνια, κεντρικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί, πλοία Τράπεζες Καταστήματα εστίασης Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα εντός των κτιρίων τους ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων για τα οποία φέρουν την ευθύνη λειτουργίας. Επιπλέον,θεσπίζεται η υποχρέωση των Δήμωννα εφαρμόσουν το προαναφερόμενο το μέτρο σε: αθλητικές εγκαταστάσεις παιδικές χαρές βρεφονηπιακούς σταθμούς άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού Με σκοπό την ενίσχυση της διαλογής των αποβλήτων συσκευασιών, τα μεγάλα ξενοδοχεία άνω των 200 κλινών διασφαλίζουν έως τον Ιανουάριο του 2022 τη χωριστή συλλογή συσκευασιών, τουλάχιστον για τις πλαστικές, σε κάθε δωμάτιο. Από τον Σεπτέμβριο του 2021, όλα τα σχολεία θα πρέπει να διαθέτουν κάδους για τη χωριστή συλλογή: α. Χαρτιού
   β. συσκευασιών
   γ. αποβλήτων τροφίμων
   Καθιερώνεται η χωριστή συλλογή των επικίνδυνων αποβλήτων στα νοικοκυριά,απόείδη καθημερινής χρήσης, όπως τα προϊόντα καθαρισμού (χλωρίνες κλπ.), τα βερνίκια, τα χρώματα κλπ. Οι Δήμοι έως την 31 Δεκεμβρίου 2023 υποχρεούνται να οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων αυτών, είτε στα πράσινα σημεία τους είτε σε οποιονδήποτε άλλο αδειοδοτημένο χώρο, που υποδεικνύει ο οικείος ΦοΔΣΑ. Σε όλες τις νέες οικοδομές, με την έναρξη ισχύος του νόμου, θεσπίζεται η απευθείας υποχρέωση 4 χωριστών ρευμάτων συλλογής αστικών αποβλήτων (μέταλλο, χαρτί, πλαστικό, γυαλί). Σε κάθε νέο κτίριο θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο κατάλληλος χώρος για τη συλλογή 4 ρευμάτων αποβλήτων (πχ σε ισόγεια, αυλές, πιλοτές, εύκολα προσβάσιμα υπόγεια). Έτσι, θα διευκολύνεται η χωριστή συλλογή, η εφαρμογή του «Πληρώνω όσο Πετάω» αλλά και η μείωση των κάδων στον δρόμο. «Πληρώνω όσο πετάω» ή «κερδίζω όσο διαχωρίζω»
   Τίθενται οι βάσεις για τη εφαρμογή του συστήματος  «πληρώνω όσο πετάω» ή «κερδίζω όσο διαχωρίζω». Θεσπίζεται ουσιαστικά το πλαίσιο με το οποίο οι Δήμοι θαμπορούν να διαμορφώνουν τα δημοτικά τους τέλη, ανάλογα με πόσα απόβλητα παράγει ο κάθε δημότης, αλλά και ανάλογα με πόσα από αυτά ανακυκλώνει -και όχι βάσει των τετραγωνικών του ακινήτου του όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
   Το τέλος ταφής εκσυγχρονίζεται, επεκτείνεται και καθίσταται εφαρμόσιμο για όλα τα απόβλητα
   Από την 01.01.2021 εκσυγχρονίζεται, επεκτείνεται και καθίσταται εφαρμόσιμο το τέλος ταφής για όλα τα απόβλητα που οδηγούνται σε ταφή, με ποσό 15€ ανά τόνο, κλιμακούμενο ετησίως κατά 5€ και έως τα 35€, το 2025.
   Ειδικότερα:
   Εκσυγχρονίζεται, παρέχοντας συγκεκριμένα κίνητρα σε Δήμους που τα πάνε καλά στην ανακύκλωση! Συγκεκριμένα, το τέλος ταφής θα καταβάλλεται στο Πράσινο Ταμείο προκειμένου να διατίθεται:
   κατά 50% σε Δήμους με σκοπό να ενισχύσουν την πρόληψη, τη χωριστή συλλογή και τελικώς την ανακύκλωση κατά 40% στους Δήμους ως ανταμοιβή για τις υψηλές επιδόσεις χωριστής συλλογής – ανακύκλωσης κατά 10% για τη χρηματοδότηση έρευνας και τεχνολογίας στον τομέα της ανακύκλωσης και ευρύτερα της σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων Επεκτείνεται σε όλα τα ρεύματα αποβλήτων, δηλαδή στα υπολείμματα από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, βιοαποβλήτων και κέντρων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών (ΜΕΑ, ΜΕΒΑ, ΚΔΑΥ), στα βιοαπόβλητα, στα βιομηχανικά, στα επικίνδυνα κ.α. Ενισχύουμε έτσι το αντικίνητρο στην ταφή αποβλήτων, με σκοπό να επιτύχουμε τον στόχο για χαμηλότερο από 10% ποσοστό ταφής το 2030.
   Εισάγονται κυρώσεις για την ορθή εφαρμογή του! Συγκεκριμένα, καθορίζονται οι ευθύνες των οργάνων και μελών διοίκησης των φορέων λειτουργίας για τη μη καταβολή του τέλους, ενώ η εξόφλησή του αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων των ΦοΔΣΑ, που αφορούν την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων.
   Τα πρόστιμα της ΕΕ μετακυλίονται σε όποιους δεν συμμορφώνονται
   Από τον Ιούλιο του 2022 ξεκινά η μετακύλιση προστίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης -που επιβάλλονται κάθε χρόνο στη χώρα μας- στους ΟΤΑ και τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη διαχείριση των στερεών ή υγρών αποβλήτων. Τίθεται τέλος στην ανομία και το καθεστώς να πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες για τις παράνομες πρακτικές ορισμένων αναφορικά με:
   Την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων σε χωματερές Την ελλιπή διαχείριση των υγρών αποβλήτων (λυμάτων) Τη μη διαχείριση των ιστορικά αποθηκευμένων αποβλήτων Σύστημα επιστροφής χρημάτων για τις φιάλες αλουμινίου
   Θεσπίζεται από τον Ιανουάριο του 2023, σύστημα επιστροφής χρημάτων στον πολίτη, για τις φιάλες αλουμινίου. Αντίστοιχα με ό,τι θεσπίσθηκε με τα πλαστικά μπουκάλια, οι πολίτες που θα επιστρέφουν στα σημεία πώλησης τα αλουμινένια μπουκάλια τους, θα ανταμείβονται για τη συμμετοχή τους στην ανακύκλωση. Το μέτρο αυτό ήδη εφαρμόζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία, η Νορβηγία, η Σουηδία κλπ.
   Προάγεται η επαναχρησιμοποίηση
   Προάγεται η επαναχρησιμοποίηση,ως ένα από τα βασικά μέτρα πρόληψης στη δημιουργία αποβλήτων. Για τον σκοπό αυτό:
   Δημιουργούνται Κέντρα Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) στους Δήμους. Ειδικότερα, οι Δήμοι άνω των 20 χιλιάδων κατοίκων υποχρεούνται να αναπτύξουν και να λειτουργούν τουλάχιστον ένα Κέντρο Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ). Πρόκειται ουσιαστικά για οργανωμένους χώρους, στους οποίους οι πολίτες θα μπορούν να αποθέτουν μεταχειρισμένα αντικείμενα κάθε είδους, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παιχνίδια, έπιπλα, ποδήλατα, βιβλία και κλωστοϋφαντουργικά είδη. Τα προϊόντα αυτά, μετά από ταξινόμηση, επιδιόρθωση και αποθήκευση, θα μπορούν να προσφέρονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Θεσπίζεται στόχος επαναχρησιμοποίησης στα μπουκάλια. Ειδικότερα, έως την 31.12.2030, το 30% των ποτών που διατίθενται στην αγορά θα προέρχεται από συσκευασίες που θα έχουν επαναχρησιμοποιηθεί. Θεσπίζονται μέτρα για τους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν να εξυπηρετούνται σε δικά τους επαναχρησιμοποιούμενα σκεύη φαγητού και ποτού και μάλιστα με έκπτωση. Ειδικότερα, από τον Ιανουάριο του 2022, οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και εστίασης υποχρεούνται:
   Να εξυπηρετούν τον καταναλωτή που φέρνει δική του επαναχρησιμοποιούμενη συσκευασία Να κάνουν έκπτωση όταν πωλούν προϊόντα σε επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία του καταναλωτή Να ενημερώνουν με οποιονδήποτε τρόπο τους καταναλωτές γι΄αυτήν την έκπτωση Ελάχιστο ανακυκλωμένο περιεχόμενο 30% στις πλαστικές σακούλες
   Θεσπίζεται από τον Ιανουάριο του 2025 υποχρέωση για ελάχιστο ανακυκλωμένο περιεχόμενο 30% στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Σε συνέχεια του περιβαλλοντικού νόμου 4685/2020, με τον οποίο θεσπίστηκε ενιαίο τέλος στις σακούλες, προκειμένου να μην υπάρχουν «παραθυράκια» με το πάχος τους, θεσπίζεται ελάχιστο ανακυκλωμένο περιεχόμενο σε ποσοστό 30%, για όλες τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς, με στόχο να γίνουν πιο οικολογικές, αλλά και να ενισχυθεί η αγορά ανακυκλώσιμων υλικών στην Ελλάδα.
   Από τον Ιανουάριο του 2023 (2 χρόνια νωρίτερα), εφαρμόζεται το ίδιο μέτρο στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι απαγορεύεται να προμηθεύονται πλαστικές σακούλες μεταφοράς που δεν περιέχουν τουλάχιστον 30% ανακυκλωμένο πλαστικό.
   Ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων
   Από τον Ιανουάριο του 2022, η συνολική ποσότητα των μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων (υπολειμμάτων) από τα ΚΔΑΥ, θα χρησιμοποιείται ως δευτερογενές καύσιμο, το οποίο θα αξιοποιείται ενεργειακά στην ενεργοβόρο βιομηχανία ή/και σε Μονάδες Ενεργειακής Αξιοποίησης. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται τα απόβλητα που οδηγούνται σε ταφή και περιορίζεται η εξάρτηση των ενεργοβόρων βιομηχανιών από ρυπογόνα συμβατικά καύσιμα.
   Ορίζεται ότι το ΥΠΕΝ αναλαμβάνει την αρμοδιότητα υλοποίησης των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης
   Ψηφιοποίηση στοιχείων των αποβλήτων τροφίμων
   Δημιουργείται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, βάση δεδομένων για την καταγραφή των αποβλήτων τροφίμων, ενισχύοντας έτσι την ψηφιοποίηση των δεδομένων αποβλήτων στη χώρα. Οι υπόχρεες επιχειρήσεις (νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εταιρείες και υπεραγορές τροφίμων κλπ.) θα καταχωρούν εφεξής σε ειδική θέση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), τα απόβλητα τροφίμων τους και έτσι η Ελλάδα θα αποκτήσει για πρώτη φορά επίσημη βάση δεδομένων την οποία θα δημοσιοποιεί από το 2022 στην ΕΕ, βάσει κοινοτικής υποχρέωσης.
   Ενισχύεται ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) – Μεγαλύτερη διαφάνεια για τα Συστήματα Ανακύκλωσης
   Ενεργοποιούνται τα εργαλεία για τηνενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού του ΕΟΑΝ,ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο του. Καθιερώνονται συγκεκριμένες προδιαγραφές για το περιεχόμενο των επιχειρησιακών φακέλων που υποβάλλουν τα συστήματα στον ΕΟΑΝ, με σκοπό αφενός να υπάρχει συνοχή στο τι στοιχεία υποβάλλει το κάθε σύστημα, αλλά και αφετέρου να διασφαλίζεται ότι η λειτουργία των Συστημάτων βοηθάει τη χώρα να πετύχει τους στόχους της για την ανακύκλωση. Θεσπίζονται συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα στην εξέταση και έγκριση των επιχειρησιακών σχεδίων που υποβάλλουν τα Συστήματα στον ΕΟΑΝ, ώστε να μην υπάρχουν περιθώριακαθυστέρησης στην έγκριση και λειτουργία των συστημάτων ανακύκλωσης στη χώρα. Εάν ένα σύστημα αποκλίνει από τους στόχους του περισσότερο από 50%, οι συμβεβλημένοι με αυτό υπόχρεοι παραγωγοί δεν απαλλάσσονται της ευθύνηςγια τους συγκεκριμένους στόχους, ενώ μέχρι σήμερα απαλλάσσονταν, ανεξάρτητα του αν το σύστημα που συμμετέχουν πετύχαινε ή όχι τους στόχους του. Εάν κατά την εξέταση ενός επιχειρησιακού φακέλου συστήματος, παρατηρηθούν ελλείψεις ή απαιτηθούν διευκρινίσεις από τον ΕΟΑΝ, το σύστημα οφείλει να απαντήσει το αργότερο εντός 2 μηνών και αντίστοιχα ο Ε.Ο.ΑΝ. να αποφανθεί εντός 2 μηνών, από την υποβολή συμπληρώσεων ή/και διευκρινίσεων. Σε περίπτωση που το σύστημα δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις, ο Ε.Ο.ΑΝ. καθορίζει τους όρους και υποχρεώσεις σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του συστήματος, το οποίο για να λειτουργεί υποχρεώνεται να συμμορφωθεί.   

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 113278 στο ΦΕΚ 4973/Β/11-11-2020 και αφορά: Προδιαγραφές και απαιτήσεις για τους εξοπλισμούς (συσκευές ή διατάξεις) επεξεργασίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κτιρίων.
   Άρθρο 1
   Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
   1.Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών και των απαιτήσεων επίδοσης σχετικά με την παραγωγή, εισαγωγή και διάθεση στην ελληνική αγορά εξοπλισμών που χρησιμοποιούνται, για την επεξεργασία του νερού που παρέχεται στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κτιρίων.
   Στόχος της απόφασης είναι η προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενη υποβάθμιση της ποιότητας του νερού κατά τα προβλεπόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά της οδηγίας 98/83/ΕΚ και το σχετ. 23, από τη χρήση εξοπλισμών που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων που τους αφορούν ή/και δεν συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση και συντήρηση αυτών.
   Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται ότι μετά τη χρήση των εξοπλισμών η ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης πληροί τις απαιτήσεις της υπό στοιχεία Γ1(δ)/Γ.Π. οικ.67322/2017 (Β’ 3282) κοινή υπουργική απόφαση.
   2.Η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται στους σταθερούς εξοπλισμούς και στα δίκτυα παροχής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, τα οποία:
   -εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εναρμονισμένης ενωσιακής τεχνικής νομοθεσίας για τα δομικά προϊόντα και τα οποία ρυθμίζονται από τον Κανονισμός ΕΕ 305/2011 και από την υπουργική απόφαση υπό στοιχεία Οικ.14097/757/04-12-2012.
   -χρησιμοποιούνται στις παραγωγικές διαδικασίες του τομέα των τροφίμων και εμπίπτουν στην αντίστοιχη ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων.
   Άρθρο 2
   Ορισμοί
   Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται οι παρακάτω ορισμοί:
   «εξοπλισμός»: Οποιοδήποτε στοιχείο ή διάταξη που εγκαθίσταται σε σύνδεση με τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κτιρίων, με σκοπό την επιθυμητή αλλαγή χαρακτηριστικών ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Ως εξοπλισμοί νοούνται: μηχανικά και κεραμικά φίλτρα, συσκευές διήθησης με ενεργό άνθρακα, ηλεκτρικές συ-σκευές με λυχνία υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), συ-σκευές αντίστροφης ώσμωσης, συσκευές ανταλλαγής ιόντων, αποσκληρυντές.
   «οικονομικός φορέας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει, εισάγει ή διαθέτει στην αγορά εξοπλισμούς με την επωνυμία του ή το εμπορικό του σήμα.
   «κατασκευαστής»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει εξοπλισμούς ή αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή τους, προκειμένου να τους διαθέσει στην ελληνική αγορά.
   «εισαγωγέας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο διαθέτει προϊόν τρίτης χώρας στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο οποίος έχει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή, όταν αυτός δεν είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
   «διανομέας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρεμβαίνει στην αλυσίδα εφοδιασμού, διαφορετικό από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά τα προϊόντα διαθέσιμα στην αγορά.
   «Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»: το νερό που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Γ1(δ)/ Γ.Π. Οικ.67322/2017(Β’ 3282), η οποία έχει εκδοθεί σε εναρμόνιση με τις διατάξεις των Οδηγιών 98/83 ΕΚ και 2015/1787/ΕΕ.
   «Οργανισμός Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης»: ανεξάρτητος οργανισμός διαπιστευμένος στο πεδίο της παρούσας απόφασης που εκτελεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά την έννοια του Κανονισμού 765/2008/ΕΚ.
   «Υπεύθυνη Δήλωση»: δήλωση που εκδίδει ο κατασκευαστής με την οποία βεβαιώνεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και τη σχετική νομοθεσία.
   «Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης»: έγγραφο που εκδίδει Οργανισμός Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης, διαπιστευμένος από Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης που λειτουργεί στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 765/2008, με το οποίο βεβαιώνεται η ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων της παρούσας απόφασης για τη συμμόρφωση του εξοπλισμού του και για τη δυνατότητα αναγραφής των σχετικών επιδόσεων αυτού.
   «Αρχή Εποπτείας Αγοράς»: η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμμ. Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
    
   Άρθρο 3
   Βασικές απαιτήσεις – Προδιαγραφές
   1.Εξοπλισμός που διατίθεται στην αγορά, ο οποίος προορίζεται να συνδεθεί, σταθερά ή προσωρινά, στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κτιρίων παροχής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, πρέπει να συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα πρότυπα του Παραρτήματος Ι που τον αφορούν και τα οποία αποτυπώνονται στην «Υπεύθυνη Δήλωση» του άρθρου 5, της παρούσας, η οποία συνοδεύει τον εξοπλισμό.
   2.Ενδεικτικός κατάλογος προτύπων, τα οποία μπορεί να επιλέξει ο κατασκευαστής για την τεκμηρίωση της συμμόρφωση των εξοπλισμών του με βάση το είδος και την επίδοση που αυτός δηλώνει, παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ, της παρούσας.
   3.Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο κατάλογος των προτύπων των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ, δύναται να επικαιροποιείται και να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την τεχνολογική πρόοδο και την επιστημονική εξέλιξη.
   4.Οι εξοπλισμοί της παραπάνω παρ. 1, οι οποίοι διατίθενται στην αγορά, δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρμογής ειδικότερων διατάξεων της ευρωπαϊκής ενωσιακής νομοθεσίας που ενδεχομένως τους αφορούν, σχετικά με τα υλικά σε επαφή με τα τρόφιμα και το νερό, όπως οι Κανονισμοί (ΕΚ) 178/2002 και 1935/2004 καθώς και ο Κανονισμός (ΕΕ) 426/2016.
   5.Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση υπό στοιχεία Γ1(δ)/Γ.Π. οικ.67322/2017 (Β’ 3282) το σημείο συμμόρφωσης, ήτοι ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού είναι η βρύση του καταναλωτή όπως φθάνει πριν την προσθήκη εξοπλισμών. Μετά την προσθήκη εξοπλισμών η ευθύνη για την ποιότητα του νερού ανήκει στον καταναλωτή.
    
   Άρθρο 4
   Υποχρεώσεις του Κατασκευαστή
   1.Υπεύθυνος για τη συμμόρφωση των εξοπλισμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3, είναι ο κατασκευαστής, ο οποίος για τον σκοπό αυτό απευθύνεται σε ανεξάρτητο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης, της επιλογής του.
   2.Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης διενεργείται από διαπιστευμένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά την έννοια του Κανονισμού 765/2008/ΕΚ, ο οποίος χορηγεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με βάση τις απαιτήσεις της παρούσας, μετά από σχετικό αίτημα του κατασκευαστή και για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί προκει- μένου να εμπλακούν στη διαδικασία της αξιολόγησης αναγνωρίζονται και δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/31-5-2016 (Β’ 1897).
   3.Ο κατασκευαστής υποχρεούται στην κατάρτιση της «Υπεύθυνης Δήλωσης» του άρθρου 5, της παρούσας απόφασης, με την οποία βεβαιώνει ότι ο εξοπλισμός που διαθέτει στην ελληνική αγορά είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις αυτής.
   4.Στις περιπτώσεις εξοπλισμών που προέρχονται από χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή έχει ο εισαγωγέας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
   5.Ο κατασκευαστής τηρεί πλήρη κατάλογο των συστατικών τμημάτων και υλικών που συνθέτουν τον εξοπλισμό, για κάθε τύπο και είδος εξοπλισμού που διαθέτει στην αγορά, καθώς και όλα τα αναγκαία Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης που τεκμηριώνουν την ικανοποίηση των προτύπων που τον αφορούν και τα οποία έχει επιλέξει για την τεκμηρίωση των επιδόσεων του εξοπλισμού.
   6.Ο κατασκευαστής εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαι-τήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, το οποίο πιστοποιείται από φορέα αξιολόγησης της συμμόρφωσης, διαπιστευμένο από Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης που λειτουργεί στο πλαίσιο της European Cooperation for Accreditation.
   7.Ο κατασκευαστής οφείλει να τηρεί σύστημα ιχνηλασιμότητας για όλους τους εξοπλισμούς που διαθέτει στην αγορά, προκειμένου να είναι σε θέση να ενημερώνει και να προειδοποιεί για ενδεχόμενες απρόβλεπτες καταστάσεις ή κινδύνους τους χρήστες και καταναλωτές.
    
   Άρθρο 5
   Υπεύθυνη Δήλωση
   1.Ο κατασκευαστής των εξοπλισμών υποχρεούται πριν τη διάθεση των προϊόντων του στην αγορά να καταρτίσει «Υπεύθυνη Δήλωση» σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ, η οποία συνοδεύει κάθε τύπο και είδος εξοπλισμού και η οποία βρίσκεται πάντα στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.
   Στην Υπεύθυνη Δήλωση βεβαιώνεται ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης και ενδεχομένως:
   -της αντίστοιχης εθνικής ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας (πχ οδηγίας ΕΕ), όταν εμπίπτει ο εξοπλισμός στο πεδίο αυτών, καθώς και η υποχρέωση επίθεσης Σήμανσης CE (LVD, κ.ά.).
   -των άλλων ειδικότερων κανονισμών που μπορεί να αφορούν τις ομάδες υλικών που συνθέτουν τον εξοπλισμό και έρχονται σε επαφή με το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης των εσωτερικών δικτύων.
   -των προτύπων που έχουν επιλεγεί από τον κατασκευαστή ή και χρησιμοποιηθεί για τη συμμόρφωση των εξοπλισμών.
   -των επιπλέον ειδικών σκοπών που ενδεχομένως να εξυπηρετεί ο εξοπλισμός.
   2.Στην Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρονται αναλυτικά η ταυτότητα του κατασκευαστή, τα στοιχεία επικοινωνίας, οι διαδικασίες για την ιχνηλασιμότητα των εξοπλισμών, ο φορέας ή οι φορείς που έχει/ουν παρέμβει στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης του εξοπλισμού.
    
   Άρθρο 6
   Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης
   1.Κάθε εξοπλισμός που διατίθεται στην αγορά πρέπει απαρέγκλιτα να συνοδεύεται από κατάλληλο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV. Το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης οφείλει να παρέχει πλήρη ενημέρωση των χρηστών και των καταναλωτών σχετικά με τον τρόπο της εγκατάστασης, της λειτουργίας, της συντήρησης, της αλλαγής των αναλωσίμων, καθώς και για την ενδεχόμενη επισκευή του εξοπλισμού.
   2.Στο εγχειρίδιο πρέπει να προβλέπονται οι επεμβάσεις για τακτική ή έκτακτη συντήρηση και να αναγράφεται η συχνότητα ή οι χρονικές προθεσμίες για τη συντήρηση καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου για τη συντήρηση, ο οποίος πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση.
   Επίσης πρέπει να γίνεται και ειδική μνεία για την αντικατάσταση των εξαρτημάτων τα οποία έχουν υποστεί φθορές είτε από τη χρήση είτε από άλλους λόγους.
   3.Στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης πρέπει να επισημαίνεται και ο ενδεχόμενος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια του κοινού στις περιπτώσεις χρήσης εξοπλισμών, οι οποίοι αν και είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, εντούτοις δεν προβλέπεται η χρήση τους για σύνδεση σε εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κτιρίων το νερό των οποίων δεν πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας της κοινής υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Γ1(δ)/Γ.Π. οικ.67322/2017 (Β’ 3282).
    
   Άρθρο 7
   Επισήμανση στη συσκευασία
   1.Κάθε εξοπλισμός που διατίθεται στην αγορά πρέπει να φέρει στη συσκευασία του, σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτα γράμματα στην ελληνική γλώσσα, όλες τις απαραίτητες επισημάνσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία ή από τα αντίστοιχα πρότυπα που αφορούν στον εξοπλισμό και τα οποία έχει επιλέξει ο κατασκευαστής για τη συμμόρφωσή του εξοπλισμού.
   2.Επιπλέον, θα πρέπει να αναγράφονται και τα παρακάτω στοιχεία και επισημάνσεις:
   -επωνυμία της εταιρείας και στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας.
   -δήλωση ότι πρόκειται για εξοπλισμό που προορίζεται να συνδεθεί στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κτιρίων που παρέχουν νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
   -δήλωση ότι ο εξοπλισμός πρέπει να συντηρείται συστηματικά σύμφωνα με τις οδηγίες που προτείνει ο κατασκευαστής.
   -επιδόσεις που εγγυάται ο εξοπλισμός και δηλώνει ο κατασκευαστής
   -ειδικούς σκοπούς που ενδεχομένως εξυπηρετεί ο εξοπλισμός
   -προβλεπόμενη περίοδος χρήσης και αλλαγής των αναλώσιμων στοιχείων
   3.Οι ενδείξεις, οι επισημάνσεις και οι δηλώσεις των παραπάνω παρ. 1 και 2, που αφορούν στον εξοπλισμό, πρέπει να εμφανίζονται αναλυτικά τόσο στα διαφημιστικά φυλλάδια προώθησης των προϊόντων όσο και στις διαφημιστικές καταχωρήσεις του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.
   4.Τα αναλώσιμα στοιχεία του εξοπλισμού, τα οποία διατίθενται τμηματικά και χωριστά, οφείλουν να φέρουν στη συσκευασία τους ή στο εγχειρίδιο χρήσης τους τις αντίστοιχες ενδείξεις, επισημάνσεις και δηλώσεις των παραπάνω παρ. 1 και 2.
   5.Οι διαφημιστικές επικοινωνίες των εξοπλισμών πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας.

   By steve aris, in Νομοθεσία, ,

   Παράταση αναμένεται να δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών "Εξοικονομώ - Αυτονομώ" λόγω της επιβολής του lockdown στη χώρα.
    Όπως αναφέρει η εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ", υπάρχουν σκέψεις στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα να μην ανοίξει από τις 30 Νοεμβρίου, όπως έχει ανακοινωθεί, αλλά να μετατεθεί για αργότερα. Ο κύριος λόγος της καθυστέρησης της εκκίνησης δεν είναι άλλος από το lockdown (τα απαγορευτικά μέτρα κυκλοφορίας εξαιτίας του κορονοϊού). Μάλιστα η περίοδος της καραντίνας λήγει επίσης στις 30 Νοεμβρίου, χωρίς να αποκλείεται βέβαια και η επιμήκυνση της χρονικής της διάρκειας. Να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα ανοίγει σταδιακά και ανά περιφέρεια από τις 30 του μηνός με διαφορετικές ημερομηνίες σε κάθε γεωγραφική περιοχή. Σύμφωνα με την εφημερίδα "Τα Νέα", στο υπουργείο καταφθάνουν αιτήματα από εμπλεκόμενους φορείς στο πρόγραμμα για την αναβολή της εκκίνησης.
   Όπως οι αρχιτέκτονες μηχανικοί οι οποίοι επικαλούνται τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν για τις μετακινήσεις τους προκειμένου να διενεργήσουν τις επιθεωρήσεις στις κατοικίες ή για τη συλλογή των διάφορων δικαιολογητικών που θα αναλάβουν για λογαριασμό των δικαιούχων. Πηγές αναφέρουν στην εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" ότι σήμερα ή αύριο θα αποφασίσει τη στάση του και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Δεν αποκλείεται και το ΤΕΕ να ζητήσει παράταση της εκκίνησης του προγράμματος.
   Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν έχει ακόμη εκδώσει την απόφαση με τον επίσημο και ολοκληρωμένο οδηγό εφαρμογής του προγράμματος. Αυτό που έχει πράξει μέχρι στιγμής είναι να κάνει μία προδημοσίευση του οδηγού.
   Ο προγραμματισμός
   Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο έχει ανακοινώσει τις κάτωθι ημερομηνίες για το άνοιγμα της πλατφόρμας:
   -Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου: 30 Νοεμβρίου
   -Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 2 Δεκεμβρίου
   -Δυτικής Μακεδονίας: 4 Δεκεμβρίου
   -Κεντρικής Μακεδονίας: 7 Δεκεμβρίου
   -Θεσσαλίας: 9 Δεκεμβρίου
   -Ηπείρου, Ιονίων Νήσων: 11 Δεκεμβρίου
   -Αττικής: 14 Δεκεμβρίου
   -Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου: 16 Δεκεμβρίου
   -Δυτικής Ελλάδας: 18 Δεκεμβρίου
   -Πολυκατοικίες: 11 Ιανουαρίου 2021
   Το «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» επιχορηγεί τους ιδιοκτήτες κατοικιών για συγκεκριμένες παρεμβάσεις που οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας (π.χ. θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων κ.λπ.) αλλά και δράσεις αυτονόμησης ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά συστήματα στη στέγη, έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, φορτιστές ηλεκτρικών ΙΧ κ.λπ.).
   Τα κίνητρα
   Τα κίνητρα του προγράμματος προς τους δικαιούχους αφορούν:
   1. Επιχορήγηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων των επιλέξιμων ακινήτων σε ποσοστό έως 85% και 95% για τις λιγνιτικές περιοχές.
   2. Δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου 100%, στη βάση σχετικού αιτήματος του ωφελουμένου για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής.
   Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης:
   -Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.
   -Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου, συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση.
   -Η αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών.

   By steve aris, in Νομοθεσία, ,

   Παρατείνεται για 3 μήνες η ημερομηνία προθεσμίας ανάρτησης των σχεδίων και λοιπών εγγράφων για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 (Α’ 209) στον ν. 4178/2013 (Α’ 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 και συνιστούμε στους μηχανικούς να προβούν άμεσα στην ανάρτηση των σχεδίων που αφορούν στις ανωτέρω δηλώσεις.
   Μετά την πάροδο της παράτασης και με ευθύνη του ΤΕΕ θα κλειδώνονται όλοι οι λογαριασμοί των μηχανικών που θα έχουν εκκρεμότητες στο σύστημα.

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Τροποποιείται η υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
   Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209)» (Β’ 2471), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως προς την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων της 4ης Ομάδας, ως ακολούθως:
   1. Παράρτημα ΙV, Ομάδα 4η «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών»:
   1.1. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 13 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας (ανάκτησης και διάθεσης) αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες R3, R10, R12, D8,D9, D13)», αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης.
   1.2. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 15 «Εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών - κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες κ.λπ. (εργασία R3)». αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης
   Άρθρο 2 
   Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του πεδίου εφαρμογής της παρούσας των οποίων
   η κατάταξη μεταβάλλεται βάσει αυτής, και για τα οποία έχει κατατεθεί πλήρης Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή Μελέτη Περιβάλλοντος ή φάκελος Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), στην περιβαλλοντική αρχή που ήταν αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, διενεργείται από την ως άνω αρχή εκτός εάν ο φορέας των εν λόγω έργων ή δραστηριοτήτων ζητήσει εγγράφως την υπαγωγή τους στις διατάξεις της
   παρούσας.

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.