Jump to content
 • Νομοθεσία


  451 ειδήσεις in this category

  1. Νομοθεσία

   Engineer

   Δημοσιεύθηκε το κείμενο του Κανονισμού 2020/741 για την Επαναχρησιμοποίηση Υδάτων στα αγγλικά καθώς και η ελληνική μετάφραση.
   -Κανονισμός (ΕΕ) 2020/741 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2020 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων
   -Κατευθυντήριες γραμμές για τη στήριξη της εφαρμογής του κανονισμού 2020/741 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων.
   Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που επεξεργασμένα αστικά λύματα επαναχρησιμοποιούνται για γεωργική άρδευση, ανεξάρτητα από τον ισοδύναμο πληθυσμό των οικισμών που εξυπηρετούνται από την εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ακόμα και για <2.000 ι.κ.).
   Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του Κανονισμού ξεκινάει στις 26.06.2023. Το επόμενο διάστημα αναμένεται επίσης και η έκδοση εξουσιοδοτικής πράξης σχετικά με την Διαχείριση Κινδύνου.
   Εν όψει της έναρξης εφαρμογής του Κανονισμού και για την καλύτερη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων, παρακαλούμε για την προώθηση του παρόντος σε όσους Δήμους, ΔΕΥΑ και λοιπούς φορείς είναι υπεύθυνοι για την λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων, είτε η επεξεργασμένη εκροή αξιοποιείται ήδη για άρδευση καλλιεργειών είτε όχι και ανεξάρτητα από το μέγεθος των οικισμών που εξυπηρετούν. 
   Κανονισμός με τις απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων 2020 741.pdf
   Κατευθυντήριες Γραμμές για τον κανονισμό για την επαναχρησιμοποίηση υδάτων.pdf
   Read more...

   487 • 0

  2. Νομοθεσία

   Engineer

   Με την απόφαση οικ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/44885/879 του ΥΠΕΝ με θέμα: «Ερμηνεία της παρ. 3β του άρθρου 5 του ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με
   το άρθρο 37 του ν. 4964/2022, κατά το στάδιο ενεργειών πολεοδομικού σχεδιασμού.» η οποία αναφέρει:
   Με βάση τον προσδιορισμό της φυσικής κοίτης του υδατορέματος και την αποτύπωση των όχθεων στο τοπογραφικό διάγραμμα της οριοθέτησης αυτού διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις ως προς την αναζήτηση εμπράγματων δικαιωμάτων εντός της ζώνης του υδατορέματος ειδικά στο πλαίσιο ενεργειών και πράξεων της διοίκησης κατά την εκπόνηση και έγκριση Ρ.Σ.Ε και Πράξεων Εφαρμογής :
   Σε περίπτωση που υφίστανται όχθες του υδατορέματος, τα εμπράγματα δικαιώματα εντός της ζώνης του υδατορέματος διατηρούνται και μετά την οριοθέτηση, εξαιρουμένης της κοίτης του ρέματος μεταξύ των όχθεων που καθίσταται κοινόχρηστος χώρος, τίθεται εκτός συναλλαγής και εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού.Εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του ν. 1337/83 (εισφορά σε γη και χρήμα) συνολικά για την ιδιοκτησία εξαιρουμένης της κοίτης του υδατορέματος μεταξύ των όχθεων. Κατ΄ αναλογία σε σχέδια πόλης που εντάχθηκαν με τις διατάξεις του ν.δ. 17-7-1923, εκκρεμείς πράξεις αναλογισμού που έχουν συνταχθεί για εκτάσεις ή τμήματα εκτάσεων εντός της φυσικής κοίτης μεταξύ των όχθεων του υδατορέματος ανακαλούνται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση, κατά το μέρος που δεν έχουν συντελεστεί. Σε περίπτωση αποκατάστασης ρεμάτων ή λόγω έργων διευθέτησης σε τμήματα, που δεν υφίστανται όχθες, για τα εμπράγματα δικαιώματα προσώπων που προκύπτουν από τις καταχωρήσεις του Κτηματολογίου (Κτηματολογικές Εγγραφές) εντός της ζώνης του υδατορέματος και εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις ως προς την εισφορά σε γη και χρήμα του ν. 1337/1983. Η απόφαση οικ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/44885/879: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΙΑΝ4653Π8-ΠΞΑ
   Read more...

   344 • 0

  3. Νομοθεσία

   Engineer

   Με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/44886/1706 του ΥΠΕΝ με θέμα: «Παράλληλη εφαρμογή προσαύξησης του Σ.Δ. με χρήση των διατάξεων Κοινωνικού Συντελεστή
   σε καθορισμένες από πολεοδομική μελέτη ζώνες κοινωνικού συντελεστή και της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4067/2012 (NOK).» η οποία αναφέρει:
   Επιτρέπεται η παράλληλη εφαρμογή προσαύξησης του ΣΔ με χρήση των διατάξεων Κοινωνικού Συντελεστή σε καθορισμένες από πολεοδομική μελέτη ζώνες κοινωνικού συντελεστή και της παρ.1 του αρθ.25 του ν.4067/2012 (NOK). Ειδικότερα,
   α) η προσαύξηση του συντελεστή δόμησης της παρ. 1 του άρθρου 25 εφαρμόζεται επί του κοινωνικού συντελεστή με μέγιστο όριο προσαυξημένου συντελεστή 2,
   β) το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου κατά την παρ. 1 του άρθρου 15 του NOK, προκύπτει σε συνάρτηση με τον κοινωνικό συντελεστή, πριν την προσαύξησή του κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4067/2012 (NOK).
   Η απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/44886/1706 εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟ574653Π8-1Ω5
   Read more...

   238 • 0

  4. Νομοθεσία

   dimitris GM

   Σύμφωνα με την με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/41524/701 απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με ισχύουσες χρήσεις γης σε Δήμους με πρόσφατες αναθεωρήσεις ΓΠΣ, αποφασίζονται τα εξής:
   Σαφείς κατευθύνσεις ή συγκεκριμένες δεσμεύσεις αναθεωρημένου ΓΠΣ, είναι δεσμευτικές.
   Τυχόν προϋφιστάμενες της εγκρίσεως του ΓΠΣ, ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, που είχαν θεσπιστεί για συγκεκριμένες περιοχές ή πολεοδομικούς σκοπούς, εξακολουθούν να ισχύουν
   έως την εξειδίκευση του, εκτός εάν από τη διατύπωση και το όλο περιεχόμενο του ΓΠΣ συνάγεται ότι δεν είναι πλέον, μετά την έγκρισή του, ανεκτή η διατήρηση και η εφαρμογή τους.
   Ο καθορισμός των χρήσεων γης, εφόσον δεν χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση είναι δεσμευτικός. Από τη δημοσίευση της εγκριτικής του ΓΠΣ υπουργικής απόφασης, επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις γης που αυτό προβλέπει. Οι χρήσεις γης που θα οριστούν από την πολεοδομική μελέτη ή την τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου δεν επιτρέπεται να αποκλίνουν εκείνων του ΓΠΣ και σε περίπτωση που το ΓΠΣ, σύμφωνα με τη διατύπωση και το όλο περιεχόμενό του, περιέχει για ορισμένους χώρους σαφείς κατευθύνσεις ή συγκεκριμένες δεσμεύσεις, οι οποίες δεν χρειάζονται εξειδίκευση, οι χώροι αυτοί απαγορεύεται ήδη από την έγκριση του ΓΠΣ να διατεθούν για άλλη χρήση.
   Η απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/41524/701/13.04.2023 (ΑΔΑ: 6ΟΤ64653Π8-ΥΒΩ) «Διευκρινήσεις σχετικά με ισχύουσες χρήσεις γης σε Δήμους με πρόσφατες αναθεωρήσεις ΓΠΣ.» εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΤ64653Π8-ΥΒΩ
   Read more...

   397 • 0

  5. Νομοθεσία

   GTnews

   Την απλούστευση της μεταβίβασης ακινήτων και τον περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών και των συναλλαγών στις ΔΟΥ προβλέπει εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, με βάση τις διατάξεις του ν. 5036/2023, που ισχύουν από τις 28 Μαρτίου 2023. Με τις διευκρινίσεις και οδηγίες, που παρέχονται, διευκολύνονται οι φορολογούμενοι στη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.
   Οι μεταβιβάσεις ακινήτων ειδικότερα:
   Καταργείται η υποχρέωση των συμβολαιογράφων για επισύναψη του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του ν. 2961/2001 στα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, Καταργείται η διαδικασία παρακράτησης από το συμβολαιογράφο του επιμεριστικά αναλογούντος φόρου κληρονομιάς και δωρεάς κατά τη μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία, Καταργείται η ευθύνη του τελευταίου κατόχου κληρονομιαίου ακινήτου, στον οποίο έχει περιέλθει το ακίνητο με σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας, Διευρύνονται οι περιπτώσεις απόδοσης κινητών περιουσιακών στοιχείων από Τράπεζες, εταιρείες, λοιπές νομικές οντότητες κ.α. με παρακράτηση του φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών από τα πρόσωπα αυτά και απόδοσή του στη φορολογική διοίκηση, Παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια με χρόνο φορολογίας μέχρι 31/12/2008, για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό του άρθρου 105 του ν. 2961/2001, Ρυθμίζονται θέματα χορήγησης του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του ν. 2961/2001 σε υποθέσεις με χρόνο φορολογίας από 1/1/2009 μέχρι 31/12/2014 και από 1/1/2015 και στο εξής. Οι καθυστερήσεις
   Σημειώνεται ότι, η συνεχιζόμενη δυσλειτουργία αρκετών υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων της χώρας προκαλεί τεράστιες ουρές και μεγάλες καθυστερήσεις σε μεταβιβάσεις ακινήτων, μεταγραφές υποθήκης και άλλες πράξεις προς καταχώρηση.
   Είναι αξιοσημείωτο ότι μόνο στο μεταβατικό Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών, το οποίο εγκαινιάστηκε πριν από εννέα ημέρες, έχουν ήδη συσσωρευτεί 7.000 ακαταχώρητες πράξεις.
   Τα προβλήματα που προκύπτουν από την υποστελέχωση των γραφείων έχουν προκαλέσει «έμφραγμα» και σε άλλα γραφεία όπως στο Κορωπί όπου βρίσκονται σε αναμονή περί τις 2.000 πράξεις, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης. Μεγάλο είναι το πρόβλημα που δημιουργείται και από τη διαφορετική αντιμετώπιση των πρόδηλων σφαλμάτων (π.χ. ένα λάθος γράμμα στο όνομα), τα οποία ξεπερνούν πανελλαδικά τα 700.000 με 800.000.
   Read more...

   891 • 0

  6. Νομοθεσία

   Engineer

   Εκδόθηκε η Εγκύκλιος με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/36639/1411 - 04/04/2023 με θέμα: Εγκύκλιος Οδηγία για την επιλογή εφαρμογής ενός εκ των πολεοδομικών σχεδίων των άρθρων 7 και 8 του ν. 4447/2016 (A’ 241) για την κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση αναγκαίων χωρικών επεμβάσεων και ρυθμίσεων είτε με σημειακή τροποποίηση ισχυόντων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ είτε με Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ).
   Η Εγκύκλιος αναφέρει:
   Από το συνδυασμό των διατάξεων της παραγράφου 14 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 (Α΄241) και της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του π.δ 90/2018 για τα «Αρμόδια διοικητικά όργανα, διαδικασίες και προθεσμίες έγκρισης, αναθεώρησης και τροποποίησης των πλαισίων και σχεδίων του συστήματος χωρικού σχεδιασμού του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), καθώς και ειδικότερο περιεχόμενο αυτών», (Α΄ 162), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, προκύπτει ότι επιτρέπεται η σημειακή τροποποίηση ισχυόντων ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 4 και 5 του ν. 2508/1997 (Α΄124), προκειμένου να αντιμετωπιστούν πολεοδομικές ανάγκες που χρήζουν άμεσης και ταχείας αντιμετώπισης. Οι σημειακές τροποποιήσεις ισχυόντων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο Α του παρόντος, αφορούν κυρίως μεμονωμένα θέματα αλλαγών χρήσεων γης είτε άλλες ρυθμίσεις περιορισμένης έκτασης ή και αναγκαίες διορθώσεις για την αποσαφήνιση αντιφατικών ή ασαφών διατυπώσεων που έχουν διαπιστωθεί στο κείμενο, στα διαγράμματα ή στη μεταξύ τους ανάγκη εναρμόνισης και συμφωνίας, που δεν προκύπτει από τα ισχύοντα κείμενα και διαγράμματα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και η μεμονωμένη έγκριση των οποίων δεν ανατρέπει τη συνολική φιλοσοφία και τους βασικούς στόχους σχεδιασμού του ισχύοντος ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.
   Αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις και αιτιολογηθεί το μη εφικτό σημειακής τροποποίησης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, μπορεί η αναγκαιότητα χωρικής/ πολεοδομικής επέμβασης που συνιστά ρύθμιση ανάλογη με την τροποποίηση, συμπλήρωση ή και ουσιαστική διόρθωση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, να αντιμετωπίζεται μέσω εκπόνησης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ), σχέδιο ιδίου επιπέδου – ισοδύναμο προς το ΤΠΣ και, κατά συνέπεια, και προς τα προγενέστερα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. Η εκπόνηση και έγκριση των ΕΠΣ ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 σε συνδυασμό με το π.δ. 90/2018, όπως εκάστοτε ισχύει και όπως περιγράφεται στις παραγράφους Β και Γ του παρόντος.
   Αναλυτικότερα:
   Α. Σημειακή τροποποίηση ισχύοντος ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ
   Ειδικότερα η σημειακή τροποποίηση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ προωθείται σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016, αντί για συνολική τροποποίηση/ αναθεώρηση του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ σύμφωνα με την παρ. 12 του ιδίου άρθρου 7 του ν.4447/2016 που γίνεται με το νέο ΤΠΣ του νόμου αυτού, προκειμένου να αντιμετωπισθούν κατά προτεραιότητα:
   α) ανάγκες άμεσων πολεοδομικών ρυθμίσεων που έχουν προκύψει από την εν γένει εφαρμογή του σχεδιασμού
   β) ανάγκες προσαρμογών του πολεοδομικού σχεδιασμού σε νέα δεδομένα και κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού (αναθεώρηση Ειδικών και Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και Ρυθμιστικών Σχεδίων)
   γ) ανάγκες εξασφάλισης σε κοινωνικό εξοπλισμό/υποδομές που προκύπτουν από την αλλαγή της διοικητικής δομής και
   δ) ανάγκες αποσαφηνίσεων και διορθώσεων σφαλμάτων ή και μεμονωμένων αλλαγών ή άλλων ρυθμίσεων/προσαρμογών. Περαιτέρω, όπως έχει κριθεί και στις παρακάτω Αποφάσεις του ΣτΕ : Είναι καταρχάς επιτρεπτή η περιορισμένη τροποποίηση του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ σε οποιοδήποτε χρόνο, σε περίπτωση διαπίστωσης πλάνης περί τα πράγματα, δηλαδή κατά παραγνώριση πραγματικών δεδομένων (ΣτΕ 1641/2018). Επιτρέπεται η τροποποίηση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που συνεπάγεται μεταβολή χρήσεων γης μετά από ειδική λεπτομερή μελέτη, η οποία θα στηρίζεται σε αντικειμενικά πολεοδομικά κριτήρια, με σκοπό τη βελτίωση και διαρκή ενίσχυση της προστασίας του υπάρχοντος φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. (ΣτΕ 1242/2016). Ακόμα και χρήσεις « οχληρότερες σε ορισμένα σημεία από αυτές που προέβλεπε το προηγούμενο ανορθολογικό πολεοδομικό καθεστώς, χωρίς αυτό να συνιστά επιδείνωση των χρήσεων γης, η οποία, άλλωστε, θα ήταν ούτως ή άλλως επιτρεπτή, κατά τα εκτιθέμενα σε προηγούμενη σκέψη, εφόσον η πολεοδομική αναγκαιότητα που θα την επέβαλλε, θα είχε τεκμηριωθεί με την προσήκουσα επιστημονική μελέτη…. Σκοπό, τέλος, της επιβεβλημένης αναθεώρησης του σχεδιασμού της περιοχής αποτελεί προεχόντως η αποκατάσταση της συνοχής μεταξύ των επιπέδων σχεδιασμού, ο οποίος, εφόσον πρόκειται για πράξη πολεοδομικού σχεδιασμού υποδεέστερου επιπέδου, επιτυγχάνεται με την εναρμόνισή του με τον υπερκείμενο πολεοδομικό σχεδιασμό….» (ΣτΕ 873/2019) Μικρή αύξηση της έκτασης του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, πέραν της συνήθους που προκύπτει από την εξειδίκευση των ορίων του στην κλίμακα του δευτέρου επιπέδου πολεοδομικού σχεδιασμού (Πολεοδομική μελέτη/ Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής), μπορεί να εξετάζεται και προωθείται εφόσον με αυτήν:
   α) δεν αυξάνονται οι ανάγκες σε γη για τον κοινωνικό εξοπλισμό της Π.Ε και του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ή εφόσον προκύπτουν ανάγκες, αυτές εξασφαλίζονται από την διατιθέμενη ως εισφορά/ ή παραχώρηση επί πλέον γης, για τη δημιουργία του απαιτούμενου κοινωνικού εξοπλισμού/κοινωφελών χρήσεων ή και κοινόχρηστων χώρων και
   β) δεν επέρχονται αλλαγές τους βασικούς στόχους σχεδιασμού του ισχύοντος ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. Η κίνηση της διαδικασίας για τη σημειακή τροποποίηση ΓΠΣ γίνεται από το ΥΠΕΝ ή τον οικείο Δήμο οίκοθεν, είτε μετά από αίτημα ενδιαφερόμενου φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και μετά από γνώμη του Δήμου ή του ΥΠΕΝ. Η πρόταση σημειακής τροποποίησης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ περιλαμβάνει:
   α) κύρια πολεοδομική μελέτη τεκμηρίωσης της σημειακής τροποποίησης
   β) φάκελο περιβαλλοντικού προελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (Β΄1225/2006) και
   γ) γεωλογική μελέτη – εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές εκπόνησης γεωλογικών μελετών για ΓΠΣ (ΥΑ με αρ. 37691/12.09.2007 – Β΄1902/2007) καθώς και οι τυχόν άλλες – κατά περίπτωση – απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες. Β. Εκπόνηση Ε.Π.Σ
   Η κίνηση της διαδικασίας για την εκπόνηση Ε.Π.Σ. γίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από τον οικείο Δήμο ή την οικεία Περιφέρεια ή από τον φορέα υλοποίησης του σχεδίου, έργου ή προγράμματος, ήτοι, είτε από φορείς του δημοσίου (όπως ΥΠΕΝ, Δήμο, Περιφέρεια, Πανεπιστήμιο και άλλους φορείς υλοποίησης του σχεδίου, έργου ή προγράμματος), είτε από ιδιωτικούς φορείς (εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα) που ενδιαφέρονται για την πολεοδομική διασαφήνιση χρήσεων γης και την υλοποίηση έργων υπερτοπικής σημασίας/εμβέλειας και ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων ή προγραμμάτων. Για την εκπόνηση ΕΠΣ πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 1α του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 για τις περιπτώσεις αναπλάσεων ή αποκατάστασης από καταστροφικά φαινόμενα περιοχών κ.λπ. ή και «ταχύρυθμου» σχεδιασμού μεγάλων διοικητικών περιφερειών) στη χωρική οργάνωση μικρότερων περιοχών εκτός ή και εντός ρυμοτομικών σχεδίων – ανεξάρτητα από τα διοικητικά όρια – για να υποδεχτούν ανάπτυξη προγραμμάτων/έργων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας για τα οποία απαιτείται η ρύθμιση των χρήσεων γης. Αποτελούν δηλαδή «ολοκληρωμένα» ειδικά σχέδια, τα οποία αναλαμβάνει να υλοποιήσει ένας φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή και ο οικείος Δήμος. Τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων ή και Ρυθμιστικών Σχεδίων (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και περιέχουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την επίτευξη των σκοπών τους, εντός της περιοχής που εκπονούνται (περιοχή επέμβασης). Το Ε.Π.Σ., μπορεί να τροποποιεί ανεπίκαιρες χωρικές ρυθμίσεις (για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης, και εν γένει τους λοιπούς όρους ανάπτυξης) εγκεκριμένων Πολεοδομικών Σχεδίων π.χ. ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ΤΠΣ, ΖΟΕ, ώστε να προετοιμάσει μια περιοχή για να υποδεχθεί ένα συγκεκριμένο επενδυτικό έργο ή πρόγραμμα, μείζονος σημασίας, με σημαντικό αντίκτυπο στην περιφερειακή και εθνική οικονομία και στην αναπτυξιακή πορεία μιας περιοχής, που απαιτεί ειδικούς όρους και χρήσεις για την ανάπτυξή του και το οποίο υλοποιείται από φορείς είτε του δημοσίου (ΥΠΕΝ, Δήμο, Περιφέρεια, Πανεπιστήμιο και άλλους φορείς υλοποίησης του σχεδίου, έργου ή προγράμματος), είτε από ιδιωτικούς φορείς (εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα) που ενδιαφέρονται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ή προγράμματος. Σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016, τα ΕΠΣ είναι σχέδια που εντάσσονται στο ίδιο επίπεδο σχεδιασμού με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.), και μπορούν να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για όλα τα θέματα που ρυθμίζονται από Τ.Π.Σ. και να τροποποιούν τις ρυθμίσεις προγενέστερων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ή και ΖΟΕ. Ακόμα σύμφωνα με την περ. δα της παρ. 1 του άρθρου 8 ν. 4447/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τα Ε.Π.Σ μπορούν να καθορίζουν ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης, κατόπιν ειδικής μελέτης και σχετικής επιστημονικής τεκμηρίωσης, κατά παρέκκλιση από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης, καθώς και από τις διατάξεις του ΝΟΚ και της «εκτός σχεδίου» δόμησης. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι τα Ε.Π.Σ. εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα και με το ίδιο π.δ μπορεί να εγκρίνεται και το ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής (ΡΣΕ), όπου απαιτείται, ως εξειδικευμένο σχέδιο εφαρμογής. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών και του χρόνου εγκρίσεων για την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού στην περιοχή επέμβασης καθώς και στην ασφάλεια του διοικούμενου για την αδειοδότηση και την εν συνεχεία υλοποίηση χρήσεων υπερτοπικής σημασίας και εμβέλειας καθώς και ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 8 του ν.4447/2016, οι χρήσεις γης που καθορίζονται με τα ΕΠΣ, κατισχύουν αυτών που είχαν καθορισθεί με το ισχύον ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ή και Τ.Π.Σ. και κατ΄ εξαίρεση ένα εκπονούμενο νέο Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο επιτρέπεται να μεταβάλλει τις καθορισμένες από το Ε.Π.Σ. χρήσεις και δραστηριότητες στην περιοχή επέμβασης, μόνο μετά από ειδική αιτιολογία και σύμφωνη γνώμη του φορέα υλοποίησης του σχεδίου, έργου ή προγράμματος. Γ. Προέγκριση Ε.Π.Σ.
   Πριν από την έγκριση Ε.Π.Σ., είναι δυνατόν να προηγηθεί η διαδικασία προέγκρισης αυτού, με σκοπό να κριθεί η κατ’ αρχήν δυνατότητα χωροθέτησης της αιτούμενης γενικής ή ειδικής κατηγορίας χρήσης, η οποία χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ). Η διαδικασία της προέγκρισης του Ε.Π.Σ. τηρείται υποχρεωτικά, σύμφωνα με την παρ. 1 α. του άρθρου 8 του ν.4447/2016, μόνο στην περίπτωση που η περιοχή επέμβασης αποτελείται από περισσότερα του ενός διακριτά (μη όμορα) τμήματα/εκτάσεις, για τα οποία υπάρχει λειτουργική ενότητα και εξυπηρετούνται οι στόχοι του Ε.Π.Σ. Μάλιστα με τις διατάξεις με του άρθρου 234 του ν.5037/2023 (Α΄78), που προστέθηκαν στο τέλος της παρ. 1γ. του άρθρου 8 του ν.4447/2016 προβλέφτηκε ότι, είναι κατ’ εξαίρεση επιτρεπτό τα Ε.Π.Σ. να προσδιορίζουν, εκτός της περιοχής επέμβασης, υποδομές, μέτρα και όρους που είναι αναγκαίοι για την οργανική ενσωμάτωση της περιοχής επέμβασης στην ευρύτερη περιοχή που την περιβάλλει και να προσδιορίζεται κοινόχρηστη οδός, με την οποία επιτυγχάνεται η οργανική ενσωμάτωση της περιοχής επέμβασης στη ζώνη άμεσης επιρροής ή και στην ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα η κυκλοφοριακή σύνδεση με το υφιστάμενο κοινόχρηστο οδικό δίκτυο. Η αίτηση της προέγκρισης συνοδεύεται από τεχνική έκθεση που συντάσσεται σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που καθορίζονται από την παράγραφο ΙΙΙ της υπ’ αρ. 27022/06/06/2017 ΥΑ του Υπουργού ΥΠΕΝ (Β΄1976), όπως αναφέρεται στην ισχύουσα σήμερα με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136/2022 ΥΑ του Υπουργού ΥΠΕΝ (Β΄510) και περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις του ισχύοντος χωροταξικού σχεδιασμού, τις θεσμοθετημένες και τις υφιστάμενες χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης στην περιοχή επέμβασης και στη ζώνη άμεσης επιρροής, τα βασικά μεταφορικά και τεχνικά δίκτυα και περιβαλλοντικές υποδομές, τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, και γενικά κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωση της συγκεκριμένης πρότασης για την ανάπτυξη γενικής/ών ή και ειδικών κατηγοριών χρήσεων γης στην περιοχή επέμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 59/2018 και των ισχυουσών σχετικών προδιαγραφών εκπόνησης των μελετών Ε.Π.Σ . Η Απόφαση χορήγησης της προέγκρισης αφορά στην αναγκαιότητα και συμβατότητα του προτεινόμενου χωρικού προορισμού ενόψει του ειδικού χαρακτήρα της επιδιωκόμενης ανάπτυξης και της κάλυψης αναγκών παραγωγικής ή επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της περιοχής επέμβασης, αφού συνεκτιμηθούν οι γενικότεροι στόχοι του υπερκείμενου χωροταξικού σχεδιασμού. Στο πλαίσιο της χορήγησης προέγκρισης χωροθέτησης του Ε.Π.Σ. δεν εξετάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες κρίνονται στο στάδιο έγκρισης αυτού και στο πλαίσιο της απαραίτητης εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Αναλυτικά όλη η Εγκύκλιος εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΣΓ44653Π8-2ΣΩ
   Read more...

   420 • 0

  7. Νομοθεσία

   Engineer

   Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Ν.5037/23 ΦΕΚ 78/Α'/28.03.2023 που αφορά το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ με τίτλο:
   Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος.
   Ο νόμος περιλαμβάνει τα παρακάτω άρθρα:
   ΕΝΟΤΗΤΑ Α'
   ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
   ΜΕΡΟΣ Α'
   ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
   Άρθρο 1 Σκοπός
   Άρθρο 2 Αντικείμενο
   Άρθρο 3 Ορισμοί
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
   Άρθρο 4 Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ν. 4001/ 2011 - Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 4001/2011
   Άρθρο 5 Προσθήκη αρχών ως προς την άσκηση αρμοδιοτήτων επί των υδάτων και των αστικών αποβλήτων - Προσθήκη περ. (ια) και (ιβ) στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4001/2011
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
   Άρθρο 6 Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων - Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4001/2011
   Άρθρο 7 Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 4001/2011
   Άρθρο 8 Σύνθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων - Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4001/2011
   Άρθρο 9 Λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων - Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 4001/2011
   Άρθρο 10 Αρμοδιότητες του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων - Αντικατάσταση άρθρου 9 ν. 4001/2011
   Άρθρο 11 Εποπτεία - Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 4001/2011
   Άρθρο 12 Αναδιοργάνωση παρόχων υπηρεσιών ύδατος και Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Προσθήκη άρθρου 12Β στον ν. 4001/2011
   Άρθρο 13 Προστασία καταναλωτών - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 24 του ν. 4001/2011
   Άρθρο 14 Διεθνής συνεργασία - Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 25 του ν. 4001/2011
   Άρθρο 15 Συλλογή στοιχείων - Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 4001/2011
   Άρθρο 16 Κανονιστικές και νομοπαρασκευαστικές αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 30 του ν. 4001/2011
   Άρθρο 17 Καταγγελία ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 34 ν. 4001/2011
   Άρθρο 18 Κυρώσεις - Προσθήκη παρ. 8 έως 11 στο άρθρο 36 του ν. 4001/2011
   Άρθρο 19 Διαιτησία - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 37 ν. 4001/2011
   Άρθρο 20 Πόροι - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 38 ν. 4001/2011
   Άρθρο 21 Ενίσχυση του προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων - Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 37 ν. 3428/2005
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
   Άρθρο 22 Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Τροποποίηση παρ. 16 άρθρου 72 ν. 4819/2021
   Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις
   Άρθρο 24 Καταργούμενες διατάξεις
   Άρθρο 25 Προσθήκη Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ στον ν. 4001/2011
   ΜΕΡΟΣ Β' ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
   Άρθρο 26 Γενικά περί των αρμοδιοτήτων επί υδάτων
   Άρθρο 27 Μεταφορά εποπτείας «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» και «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.» στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
   Άρθρο 28 Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων - Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 4 ν. 3199/2003
   Άρθρο 29 Κατανομή αρμοδιοτήτων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις - Αντικατάσταση παρ. 2 και 3 άρθρου 5 ν. 3199/2003
   Άρθρο 30 Συμβούλιο Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Αντικατάσταση άρθρου 6 ν. 3199/2003
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
   Άρθρο 31 Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα - Προσθήκη άρθρου 6Α στον ν. 3199/2003
   Άρθρο 32 Σχέδια διαχείρισης - Αντικατάσταση άρθρου 7 ν. 3199/2003
   Άρθρο 33 Διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ της άντλησης και της ανατροφοδότησης των υπόγειων υδάτων - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 11 του ν. 3199/2003
   Άρθρο 34 Ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος - Αντικατάσταση άρθρου 12 ν. 3199/2003
   Άρθρο 35 Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών ύδατος
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
   Άρθρο 36 Καταργούμενες διατάξεις
   ΕΝΟΤΗΤΑ Β'
   ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΕ 2018/2001 ΚΑΙ 2019/944
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
   Άρθρο 37 Σκοπός
   Άρθρο 38 Αντικείμενο
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 3468/2006
   Άρθρο 39 Σκοπός - Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 3468/ 2006 (Άρθρο 3 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)
   Άρθρο 40 Ορισμοί - Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 3468/ 2006 και άρθρου 3 ν. 3054/2002 (άρθρο 2 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)
   Άρθρο 41 Υπολογισμός του μεριδίου της ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Τροποποίηση άρθρου 2Α του ν. 3468/2006
   Άρθρο 42 Πληροφόρηση και κατάρτιση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 2Γ στον ν. 3468/2006
   Άρθρο 43 Ένταξη σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 9 ν. 3468/2006
   Άρθρο 44 Καταργούμενες διατάξεις - Κατάργηση άρθρων 2Β, 5 και 21 ν. 3468/2006
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 3468/2006
   Άρθρο 45 Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας - Προσθήκη Κεφαλαίου ΒΑ' στον ν. 3468/2006
   Άρθρο 46 Νομική μορφή Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 6Β στον ν. 3468/2006
   Άρθρο 47 Μέλη Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 6Γ στον ν. 3468/2006
   Άρθρο 48 Συνεταιριστικές μερίδες Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 6Δ στον ν. 3468/ 2006
   Άρθρο 49 Αντικείμενο δραστηριότητας Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 6Ε στον ν. 3468/2006
   Άρθρο 50 Τύπος - Ελάχιστο περιεχόμενο του Καταστατικού - Προσθήκη άρθρου 6ΣΤ στον ν. 3468/2006
   Άρθρο 51 Σύσταση Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 6Ζ στον ν. 3468/2006
   Άρθρο 52 Μητρώο Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας και Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών - Δικαιολογητικά - Προσθήκη άρθρου 6Η στον ν. 3468/2006 Άρθρο 53 Όργανα της Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 6Θ στον ν. 3468/2006
   Άρθρο 54 Πλεονάσματα χρήσης - Προσθήκη άρθρου 6Ι στον ν. 3468/2006
   Άρθρο 55 Απαγόρευση μεταβίβασης Βεβαιώσεων Παραγωγού και λοιπών διοικητικών αδειών - Προσθήκη άρθρου 6ΙΑ στον ν. 3468/2006
   Άρθρο 56 Λύση - Εκκαθάριση - Συγχώνευση - Μετατροπή - Προσθήκη άρθρου 6ΙΒ στον ν. 3468/2006
   Άρθρο 57 Γενικοί όροι δραστηριοποίησης Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας και σχέσεις με Διαχειριστές Δικτύων Διανομής και Συστήματος - Προσθήκη άρθρου 6ΙΓ στον ν. 3468/2006
   Άρθρο 58 Ενώσεις - Ομοσπονδία - Προσθήκη άρθρου 6ΙΔ στον ν. 3468/2006
   Άρθρο 59 Αξιολόγηση των φραγμών - Συμμετοχή στα καθεστώτα στήριξης - Προσθήκη άρθρου 6ΙΕ στον ν. 3468/ 2006
   Άρθρο 60 Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 6ΙΣΤ στον ν. 3468/2006
   Άρθρο 61 Μεταβατικές διατάξεις για τις Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 - Προσθήκη άρθρου 6ΙΖ στον ν. 3468/2006
   Άρθρο 62 Καταργούμενες διατάξεις - Κατάργηση άρθρου 7 ν. 4513/2018
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/ΑΥΤΟΠ ΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑNΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 3468/2006
   Άρθρο 63 Ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές - Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 3468/2006
   Άρθρο 64 Εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από αυτοκαταναλωτές - Αντικατάσταση άρθρου 14Α ν. 3468/2006 Άρθρο 65 Εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού - Τροποποίηση άρθρου 14Β ν. 3468/2006
   Άρθρο 66 Συλλογική αυτοκατανάλωση - Προσθήκη άρθρου 14Γ στον ν. 3468/2006
   Άρθρο 67 Μεταβατικές διατάξεις ως προς τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης και τις Συμβάσεις Σύνδεσης Αυτοπαραγωγών
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 3468/2006
   Άρθρο 68 Έκδοση Εγγυήσεων Προέλευσης - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 15 ν. 3468/2006
   Άρθρο 69 Διαχείριση Εγγυήσεων Προέλευσης και Μηχανισμός Διασφάλισης Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 18 ν. 3468/2006 Άρθρο 70 Πλατφόρμα για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τις στατιστικές μεταβιβάσεις μεταξύ των κρατών μελών - Τροποποίηση άρθρου 32Α ν. 3468/2006
   Άρθρο 71 Κοινά έργα μεταξύ κρατών μελών - Αντικα-τάσταση άρθρου 32Β ν. 3468/2006
   Άρθρο 72 Κοινά έργα μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών - Τροποποίηση άρθρου 32Γ του ν. 3468/2006
   Άρθρο 73 Κοινά καθεστώτα στήριξης - Αντικατάσταση άρθρου 32Δ του ν. 3468/2006
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ - ΤΡΟΠΟ-ΠΟΙΗΣΗ Ν. 3468/2006
   Άρθρο 74 Προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών - Προσθήκη άρθρου 32ΣΤΑ στον ν. 3468/2006
   Άρθρο 75 Ειδικοί κανόνες για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών - Προσθήκη άρθρου 32ΣΤΒ στον ν. 3468/2006
   Άρθρο 76 Κανόνες υπολογισμού σε σχέση με τα ελάχιστα μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές - Προσθήκη άρθρου 32ΣΤΓ στον ν. 3468/2006
   Άρθρο 77 Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών - Προσθήκη άρθρου 32ΣΤΔ στον ν. 3468/2006
   Άρθρο 78 Ενωσιακή βάση δεδομένων - Προσθήκη άρθρου 32ΣΤΕ στον ν. 3468/2006
   Άρθρο 79 Κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας - Τροποποίηση άρθρου 32Ζ ν. 3468/2006
   Άρθρο 80 Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου - Αντικατάσταση άρθρου 32Η του ν. 3468/2006
   Άρθρο 81 Υπολογισμός του αντικτύπου των βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας στα αέρια θερμοκηπίου - Αντικατάσταση άρθρου 32Θ ν. 3468/2006
   Άρθρο 82 Κυρώσεις - Προσθήκη άρθρου 32ΘΑ στον ν. 3468/2006
   Άρθρο 83 Ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη θέρμανση και την ψύξη - Πρόσβαση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα δίκτυα και τις υποδομές τηλεθέρμανσης - τηλεψύξης - Προσθήκη άρθρου 32ΘΒ στον ν. 3468/2006
   Άρθρο 84 Μεταβατικές διατάξεις
   Άρθρο 85 Παραρτήματα - Τροποποίηση άρθρου 32Ι του ν. 3468/2006
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.4001/2011
   Άρθρο 86 Ορισμοί - Προσθήκη περ. μιθ) στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Περ. α) και β) παρ. 11 άρθρου 2 και περ. α) παρ. 1 άρθρου 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
   Άρθρο 87 Νομική μορφή Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών - Προσθήκη άρθρου 47Α στον ν. 4001/2011
   Άρθρο 88 Μέλη Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών - Προσθήκη άρθρου 47Β στον ν. 4001/2011
   Άρθρο 89 Συνεταιριστικές μερίδες Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών - Προσθήκη άρθρου 47Γ στον ν. 4001/2011
   Άρθρο 90 Αντικείμενο δραστηριότητας Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών - Προσθήκη άρθρου 47Δ στον ν. 4001/2011
   Άρθρο 91 Τύπος - Ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού - Προσθήκη άρθρου 47Ε στον ν. 4001/2011
   Άρθρο 92 Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών - Προσθήκη άρθρου 47ΣΤ στον ν. 4001/2011
   Άρθρο 93 Όργανα της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών - Προσθήκη άρθρου 47Ζ στον ν. 4001/2011
   Άρθρο 94 Πλεονάσματα χρήσης - Προσθήκη άρθρου 47Η στον ν. 4001/2011
   Άρθρο 95 Απαγόρευση μεταβίβασης Αδειών Παραγωγής, Βεβαιώσεων Παραγωγού και λοιπών διοικητικών αδειών - Προσθήκη άρθρου 47Θ στον ν. 4001/2011 Άρθρο 96 Λύση - Εκκαθάριση - Συγχώνευση - Μετατροπή - Προσθήκη άρθρου 47Ι στον ν. 4001/2011
   Άρθρο 97 Γενικοί όροι δραστηριοποίησης Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών και σχέσεις με Διαχειριστές Δικτύων Διανομής και Συστήματος Μεταφοράς - Προσθήκη άρθρου 47ΙΑ στον ν. 4001/2011
   Άρθρο 98 Ενώσεις - Ομοσπονδία - Προσθήκη άρθρου 47ΙΒ στον ν. 4001/2011
   Άρθρο 99 Δικαιώματα και αντιμετώπιση των Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών - Προσθήκη άρθρου 47ΙΓ στον ν. 4001/2011
   Άρθρο 100 Από κοινού χρήση ηλεκτρικής ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 47ΙΔ στον ν. 4001/2011
   Άρθρο 101 Άσκηση των δραστηριοτήτων της διαχείρισης συστήματος διανομής και της εκμετάλλευσης κλειστού συστήματος διανομής από Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών - Προσθήκη άρθρου 47ΙΕ στον ν. 4001/2011
   Άρθρο 102 Αξιολόγηση των φραγμών - Προσθήκη άρθρου 47ΙΣΤ στον ν. 4001/2011
   Άρθρο 103 Μεταβατικές διατάξεις για τις Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 - Προσθήκη άρθρου 47ΙΖ στον ν. 4001/2011
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
   Άρθρο 104 Ανανεώσιμα αέρια - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 2 ν. 4001/2011
   Άρθρο 105 Πρόσβαση ανανεώσιμων αερίων στα δίκτυα και τις υποδομές φυσικού αερίου - Αντικατάσταση άρθρου 92 ν. 4001/2011
   Άρθρο 106 Παρακολούθηση Καθεστώτων Στήριξης - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 12 ν. 4414/2016 (παρ. 4 άρθρου 6 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)
   ΕΝΟΤΗΤΑ Γ' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
   ΜΕΡΟΣ Α' ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   Άρθρο 107 Σκοπός
   Άρθρο 108 Αντικείμενο
   ΜΕΡΟΣ Β' ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4414/2016
   Άρθρο 109 Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης από αυτοκαταναλωτές - Τροποποίηση παρ. 16 άρθρου 3 του ν. 4414/2016
   Άρθρο 110 Καθορισμός ανώτατου ορίου χρεώσεων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 5α ν. 4414/2016
   Άρθρο 111 Παράταση προθεσμίας υπογραφής Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης - Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4414/2016
   Άρθρο 112 Έναρξη λειτουργίας σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης εκτός του καθεστώτος στήριξης του ν. 4414/2016 - Τροποποίηση άρθρου 12Α ν. 4414/2016
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣ-ΧΥΣΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4414/2016
   Άρθρο 113 Ειδικό πλαίσιο Καθεστώτος Λειτουργικής Ενίσχυσης στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά - Αντικατάσταση άρθρου 21 του ν. 4414/2016
   Άρθρο 114 Μέτρα ενίσχυσης Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά - Προσθήκη άρθρου 21Α στον ν. 4414/2016
   Άρθρο 115 Εφαρμογή των μέτρων ενίσχυσης Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά - Προσθήκη άρθρου 21Β στον ν. 4414/2016
   Άρθρο 116 Ζητήματα αδειοδότησης των Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά - Προσθήκη άρθρου 21Γ στον ν. 4414/2016
   Άρθρο 117 Ζητήματα επενδυτικών ενισχύσεων των Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά - Προσθήκη άρθρου 21Δ στον ν. 4414/2016
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑ-ΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΗΛΕ-ΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4685/2020
   Άρθρο 118 Ρυθμίσεις για σταθμούς Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με ενσωματωμένη αποθήκευση που αναπτύσσονται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή Δίκτυο - Τροποποίηση παρ. 11Α και 11Β άρθρου 10 ν. 4685/2020
   Άρθρο 119 Αίτηση για Βεβαίωση Ειδικών Έργων - Τροποποίηση περ. γ) παρ. 2 άρθρου 19 ν. 4685/2020
   Άρθρο 120 Ρυθμίσεις για τη δόμηση μεγάλων και υπόγειων Υδροηλεκτρικών Σταθμών - Τροποποίηση άρθρου 101 ν. 4685/2020
   Άρθρο 121 Εξορθολογισμός τιμών αποζημίωσης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από κατ' επάγγελμα αγρότες - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 123 του ν. 4685/ 2020
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4951/2022
   Άρθρο 122 Αδειοδοτούσα αρχή έκδοσης Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 3 ν. 4951/2022
   Άρθρο 123 Τροποποίηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης - Τροποποίηση παρ. 18 και παρ. 19 άρθρου 5 ν. 4951/2022
   Άρθρο 124 Αποστάσεις μεταξύ έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κοινού αιτήματος περί χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 14 ν. 4951/2022
   Άρθρο 125 Ζητήματα αρμοδιότητας για τη χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης - Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 4951/2022
   Άρθρο 126 Τεκμηρίωση της νομίμου χρήσεως του ακινήτου εγκαταστάσεως - Τροποποίηση περ. α) παρ. 1 άρθρου 18 ν. 4951/2022
   Άρθρο 127 Αποστάσεις ασφαλείας ανεμογεννητριών - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 21 ν. 4951/2022
   Άρθρο 128 Δυνατότητα μεταφοράς θέσης εγκατάστασης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 24 ν. 4951/2022
   Άρθρο 129 Έκδοση άδειας λειτουργίας σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 28 του ν. 4951/2022
   Άρθρο 130 Προώθηση εγκαταστάσεων συστημάτων αποθήκευσης - Προσθήκη περ. μγ) στην παρ. 2 άρθρου 29 ν. 4495/2017
   Άρθρο 131 Τμηματική Άδεια Λειτουργίας για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 29 του ν. 4951/2022
   Άρθρο 132 Διασφάλιση υλοποίησης έργων - Τροποποίηση άρθρου 31 ν. 4951/2022
   Άρθρο 133 Αδυναμία έκδοσης βεβαίωσης καταχώρισης πολυγώνου εξαιρούμενου σταθμού - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 33 ν. 4951/2022
   Άρθρο 134 Προθεσμία σύναψης σύμβασης σύνδεσης Εξαιρουμένων Σταθμών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 35 ν. 4951/2022
   Άρθρο 135 Αύξηση ισχύος σταθμού ριζικής ανανέωσης - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 42 ν. 4951/2022
   Άρθρο 136 Προθεσμίες εξαιρούμενων σταθμών για σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης και μεταβατική διάταξη για εν ισχύ Άδειες Εγκατάστασης - Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 54 ν. 4951/2022
   Άρθρο 137 Διόρθωση παραπομπής για τον καθορισμό της τιμής αναφοράς - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 93 ν. 4951/2022
   Άρθρο 138 Αύξηση εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών - Διάθεση περιθωρίων για φωτο- βολταϊκούς σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά - Τροποποίηση άρθρου 97 ν. 4951/2022
   Άρθρο 139 Επιμερισμός κόστους σύνδεσης έργων επέκτασης ή ενίσχυσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Ελληνικού Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - Τροποποίηση άρθρου 98 ν. 4951/2022
   Άρθρο 140 Απόσυρση σταθμών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ' αρ. 904/2011 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 102 ν. 4951/2022
   Άρθρο 141 Αιολικά πάρκα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά - Τροποποίηση άρθρου 103 ν. 4951/2022
   Άρθρο 142 Προσδιορισμός χρεώσεων προμήθειας καθολικής υπηρεσίας - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 138 ν. 4951/2022
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
   Άρθρο 143 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για προγράμματα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
   Άρθρο 144 Μετακίνηση προσωπικού μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας - Αντικατάσταση παρ. 3Α άρθρου 125 ν. 4001/2011
   Άρθρο 145 Κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης
   Άρθρο 146 Θέματα προσωπικού «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» και των συνδεδεμένων μ' αυτήν εταιρειών - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 80ΙΒ του ν. 4001/2011
   Άρθρο 147 Προσλήψεις συγγενών θανόντων σε εργατικά ατυχήματα εργαζομένων σε εργολάβους εγκαταστάσεων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 6 ν. 2244/1994
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
   Άρθρο 148 Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Ηλεκτροκίνησης και Υλοποίηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων - Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4710/2020
   Άρθρο 149 Υποχρέωση εγκατάστασης σημείων επανα-φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 17 του ν. 4710/2020
   Άρθρο 150 Αξιολόγηση Εθνικού Σχεδίου για την Ηλεκτροκίνηση - Τροποποίηση άρθρου 43 ν. 4710/2020
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
   Άρθρο 151 Προσαρμογή αποζημίωσης σταθμών βιομάζας, βιοαερίου λόγω ενεργειακής κρίσης
   Άρθρο 152 Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας - Τροποποίηση άρθρου 32 ν. 4872/2021
   Άρθρο 153 Αυτοτιμολόγηση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
   Άρθρο 154 Αναβίωση φωτοβολταϊκών σταθμών για εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού
   Άρθρο 155 Σύναψη διμερών συμβάσεων για σταθμούς - Τροποποίηση υποπαρ. ΙΓ4 παρ. ΙΓ άρθρου 1 ν. 4254/2014
   Άρθρο 156 Συμμόρφωση στη Συμφωνία μεταφοράς επικίνδυνων υλικών («ADR») - Προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 15 του ν. 3054/2002
   Άρθρο 157 Κατανομή βιοντίζελ - Προσθήκη περ. ζ) στην παρ. 7 άρθρου 15Α του ν. 3054/2002
   Άρθρο 158 Αξιοποίηση διαθέσιμου περιθωρίου αιολικών σταθμών στα συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών
   Άρθρο 159 Κάλυψη έκτακτων αναγκών ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο για την περίοδο Μαρτίου 2022 έως Μαρτίου 2023 - Αντικατάσταση άρθρου 121 ν. 4951/2022
   Άρθρο 160 Απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα - Δυνατότητα μετατροπής αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας - Τροποποίηση άρθρου 132 ν. 4001/2011
   Άρθρο 161 Εγγυητική επιστολή σε σταθμούς παραγωγής με καύσιμο λιθάνθρακα, λιγνίτη, φυσικό αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα
   Άρθρο 162 Έργα υδροηλεκτρικών σταθμών εθνικής σπουδαιότητας - Κατάργηση μετεγκατάστασης του οικισμού «Ακρινής του Νομού Κοζάνης
   Άρθρο 163 Διαδικασίες απαλλοτρίωσης για αιολικούς σταθμούς - Προσθήκη παρ. 4α και τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 4 του ν. 4951/2022
   Άρθρο 164 Προώθηση υλοποίησης πιλοτικών έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων - Προσθήκη παρ. 32λστ στο άρθρο 2 και άρθρου 7Α στον ν. 4964/2022 - Τροποποίηση άρθρου 174 ν. 4964/2022
   Άρθρο 165 Παρατάσεις προθεσμιών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Τροποποίηση παρ. 2 και 7 άρθρου 56 ν. 4903/2022
   ΜΕΡΟΣ Γ' ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
   Άρθρο 166 Διαδικασία εκ νέου καθορισμού, τροποποίησης ή επέκτασης προϋφιστάμενης λατομικής περιοχής
   Άρθρο 167 Μεταλλευτικές έρευνες Δημοσίου - Αντικατάσταση άρθρου 1 ν.δ. 4433/1964
   Άρθρο 168 Χρηματοδότηση διεξαγωγής μεταλλευτικών ερευνών - Αντικατάσταση άρθρου 2 ν.δ. 4433/1964
   Άρθρο 169 Δημόσιες μεταλλευτικές περιοχές - Αντικατάσταση άρθρου 3 ν.δ. 4433/1964
   Άρθρο 170 Τρόπος αποδείξεως δικαιώματος έρευνας και εκμεταλλεύσεως - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 44 ν. 4512/2018
   Άρθρο 171 Παράταση προθεσμίας υποβολής απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη λειτουργία λατομείων σχιστολιθικών πλακών - Τροποποίηση παρ. 23 άρθρου 68 ν. 4512/2018
   Άρθρο 172 Καταβολή επιδικασθέντων ποσών μειώσεων αποδοχών του προσωπικού του πρώην Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
   ΜΕΡΟΣ Δ' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕ-ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
   Άρθρο 173 Ορισμοί
   Άρθρο 174 Στόχοι προστασίας της φύσης
   Άρθρο 175 Αποκατάσταση χερσαίων και παράκτιων οικοσυστημάτων, οικοσυστημάτων γλυκών υδάτων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων σε περιοχές του δικτύου «Natura 2000»
   Άρθρο 176 Αποκατάσταση των πληθυσμών των επι- κονιαστών
   Άρθρο 177 Αποκατάσταση αστικών οικοσυστημάτων
   Άρθρο 178 Ειδικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα - Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 1650/1986
   Άρθρο 179 Καταργούμενες διατάξεις
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
   Άρθρο 180 Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις - Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και προσθήκη παρ. 1β, 1γ, 1δ και 1ε στο άρθρο 21 του ν. 4014/2011
   Άρθρο 181 Διοικητική κύρωση σε παραγωγούς απαγορευμένων πλαστικών προϊόντων μιας χρήσεως - Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 18 ν. 4736/2020 Άρθρο 182 Ανάθεση καθηκόντων περιβαλλοντικών ελέγχων στα στελέχη των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών - Τροποποίηση άρθρου 34 ν. 4685/2020
   Άρθρο 183 Υλοποίηση τεχνικών έργων από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Τροποποίηση παρ. 5 και 6 άρθρου 27 και παρ. 2 άρθρου 29 ν. 4685/2020
   Άρθρο 184 Καίριες Περιοχές Βιοποικιλότητας - Τροποποίηση άρθρου 33 ν. 4685/2020
   Άρθρο 185 Παράταση χρονικής ισχύος αποσπάσεων υπαλλήλων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
   Άρθρο 186 Λειτουργία βάσης δεδομένων Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Προσθήκη παρ. 10α στο άρθρο 11 του ν. 4014/2011
   Άρθρο 187 Αποκλειστικότητα ανταποδοτικού δικαιώματος επαγγελματικής αλιείας κατοίκων παραλιμνίων Κοινοτήτων σε τεχνητές λίμνες
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
   Άρθρο 188 Ποινική προστασία των ειδών της άγριας πανίδας - Προσθήκη παρ. 29 στο άρθρο 2 και παρ. 8 στο άρθρο 34 του ν. 4830/2021
   Άρθρο 189 Ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις που αφορούν προστατευτικά μέτρα, την αντιμετώπιση πυρκαγιών και τη διάνοιξη οδών, επί δασικών εκτάσεων - Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 68 και παρ. 8 άρθρου 71 ν. 998/1979
   Άρθρο 190 Αγροτικά αδικήματα κλοπής και υπεξαίρεσης - Αντικατάσταση άρθρου 37 ν. 3585/2007
   Άρθρο 191 Αρμόδιο όργανο και διαδικασία επιβολής προστίμου για φθορές που προκαλούνται από ζώα - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 39 ν. 3585/2007
   Άρθρο 192 Ευθύνη εξουσιαστών ζώων, πτηνών και μελισσών - Αντικατάσταση άρθρου 40 ν. 3585/2007
   Άρθρο 193 Διατάραξη ροής αρδευτικών υδάτων - Αντικατάσταση άρθρου 41 ν. 3585/2007
   Άρθρο 194 Κυρώσεις σε περίπτωση μετατόπισης οροσήμων - Αντικατάσταση άρθρου 42 ν. 3585/2007
   Άρθρο 195 Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης αγρονομικών διατάξεων - Αντικατάσταση άρθρου 43 ν. 3585/2007
   Άρθρο 196 Αστική ευθύνη αγροτικών αδικημάτων - Τροποποίηση άρθρου 50 ν. 3585/2007
   Άρθρο 197 Κατάσχεση υλοτομικών προϊόντων - Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 93 ν.δ. 86/1969
   Άρθρο 198 Παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών προϊόντων - Αντικατάσταση άρθρου 268 ν.δ. 86/1969
   Άρθρο 199 Παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών προϊόντων - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 270 ν.δ. 86/1969
   Άρθρο 200 Ποινική δίωξη και πράξεις καταλογισμού - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 271 ν.δ. 86/1969
   Άρθρο 201 Παρακράτηση φόρου ή μισθώματος του Δημοσίου - Τροποποίηση άρθρου 272 ν.δ. 86/1969
   Άρθρο 202 Απαγόρευση βοσκής - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 276 ν.δ. 86/1969
   Άρθρο 203 Παραβάσεις των περί ρητινοσυλλογής διατάξεων - Αντικατάσταση άρθρου 279 ν.δ. 86/1969
   Άρθρο 204 Κυρώσεις, επί παραβάσεων των περί ρητινοσυλλογής διατάξεων - Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 286 ν.δ. 86/1969
   Άρθρο 205 Ποινές κατά των παραβατών των διατάξεων περί θήρας - Αντικατάσταση άρθρου 287 ν.δ. 86/1969
   Άρθρο 206 Διαδικασία βεβαίωσης των παραβάσεων περί θήρας - Αντικατάσταση άρθρου 287Α ν.δ. 86/1969
   Άρθρο 207 Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Κυνηγών - Αντικατάσταση άρθρου 287Β ν.δ. 86/1969
   Άρθρο 208 Κατάσχεση και δήμευση μέσων παρανόμου θήρας - Αντικατάσταση άρθρου 288 ν.δ. 86/1969 Άρθρο 209 Καταργούμενες διατάξεις
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
   Άρθρο 210 Δημιουργία κοινόχρηστου χώρου δασικής αναψυχής στην περιοχή «ΠΡΩΗΝ ΝΤΑΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» του Δήμου Γαλατσίου Αττικής
   Άρθρο 211 Αποζημίωση των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων - Προσθήκη παρ. 2α και 2β στο άρθρο 6Α του ν. 3889/2010
   Άρθρο 212 Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 18 ν. 3889/2010
   Άρθρο 213 Εξαίρεση υποχρέωσης επισύναψης δασικού πιστοποιητικού σε συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομίας - Λήψη υπόψη αποφάσεων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων για τη βεβαίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα - Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 3889/ 2010
   Άρθρο 214 Δασικές εκτάσεις σε χερσαία ζώνη λιμένα - Υλοποίηση οικοδομικών αδειών σε μη δασικού χαρακτήρα προστατευόμενες εκτάσεις - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 3 ν. 998/1979
   Άρθρο 215 Επέμβαση σε δασικές εκτάσεις - Τροποποίηση άρθρου 45 ν. 998/1979
   Άρθρο 216 Εκχερσωμένες εκτάσεις - Τροποποίηση άρθρου 47 του ν. 998/1979
   Άρθρο 217 Διατήρηση του ενιαίου χαρακτήρα ευρύτερων εκτάσεων, επί των οποίων υλοποιούνται τουριστικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας - σύνθετα τουριστικά καταλύματα, και εγκατάσταση Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων (campings) - Τροποποίηση άρθρου 49 ν. 998/1979
   Άρθρο 218 Εγκρίσεις επεμβάσεως για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και για σταθμούς αποθήκευσης - Προσθήκη παρ. 2α και τροποποίηση περ. α παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 998/1979
   Άρθρο 219 Παράταση προθεσμίας περατώσεως διαδικασίας για επιτρεπτή επέμβαση σε δάσος
   Άρθρο 220 Νομιμοποίηση δαπανών για την αποκατάσταση φυσικής καταστροφής στη Βόρεια Εύβοια Άρθρο 221 Επιχορήγηση Δασικών Συνεταιρισμών Άρθρο 222 Καταργούμενες διατάξεις
   ΜΕΡΟΣ Ε' ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
   Άρθρο 223 Παροχή διευκολύνσεων στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης - Προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 29 του ν. 2545/1997
   Άρθρο 224 Χώροι στάθμευσης κάτωθι ασκεπών αθλητικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 12 ν. 4067/2012
   Άρθρο 225 Χώροι στάθμευσης δημόσιων κοινόχρηστων χώρων - Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012
   Άρθρο 226 Αεροϋποστηριζόμενοι θόλοι - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20Α ν. 4067/2012
   Άρθρο 227 Χώροι στάθμευσης δημόσιων κοινόχρηστων χώρων -Εξουσιοδοτική διάταξη - Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 28 του ν. 4067/2012
   Άρθρο 228 Καθορισμός θέσεων στάθμευσης - Τροποποίηση παρ. 27 άρθρου 28 ν. 4280/2014
   Άρθρο 229 Παράταση προθεσμίας ολοκληρώσεως όψεων - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 29 ν. 4067/2021
   Άρθρο 230 Μονομερής υπαγωγή και τροποποίηση συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας - Τροποποίηση άρθρου 98 ν. 4495/2017
   Άρθρο 231 Ελάχιστες αναγκαίες αποστάσεις των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών των μικτών τουριστικών καταλυμάτων μικρής κλίμακας από τον αιγιαλό - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 5 ν. 4179/2013
   Άρθρο 232 Ανέγερση κτηρίων ευαγών ιδρυμάτων και κτηρίων προνοιακού χαρακτήρα και εκπαίδευσης - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο δέκατο έβδομο του ν. 4296/2014
   Άρθρο 233 Ανέγερση κτηρίων κοινής ωφελείας - Αντικατάσταση παρ. 15 άρθρου 10 ν. 4315/2014
   Άρθρο 234 Προσδιορισμός κοινόχρηστης οδού μέσω Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων - Τροποποίηση περ. γ) παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4447/2016
   Άρθρο 235 Αναθεώρηση μέσω Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 13 ν. 4447/2016
   Άρθρο 236 Προϋποθέσεις επιτρεπτής συνένωσης ομόρων γηπέδων - Αυθεντική ερμηνεία παρ. 6 άρθρου 33 ν. 4759/2020
   Άρθρο 237 Κατανομή αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4315/2014, παρ. 3 άρθρου 35 και παρ. 2 και 6 άρθρου 38 ν. 4495/2017
   Άρθρο 238 Εκκρεμείς διαδικασίες μετατροπής της εισφοράς σε γη προς δήμους σε εισφορά σε χρήμα για την ανέγερση εκτός σχεδίου τουριστικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 34 ν. 4759/2020
   Άρθρο 239 Παρατάσεις ισχύος προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 42 ν. 4495/2017
   Άρθρο 240 Κέντρα Δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 44 ν. 4759/2020
   Άρθρο 241 Οικοδομική άδεια σε οικοδομές μη ρυμοτομούμενων τμημάτων ακινήτων - Προσθήκη παρ. 2α στο άρθρο 88 του ν. 4759/2020
   Άρθρο 242 Διορθώσεις επί των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4759/2020
   Άρθρο 243 Διεύρυνση του πεδίου και της παράτασης του χρόνου αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό - Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4843/2021
   Άρθρο 244 Επανέκδοση Βεβαιώσεως λόγω μεταφοράς θέσεως πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών - Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 91 του ν. 4951/2022
   Άρθρο 245 Εξαίρεση πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών - Τροποποίηση περ. γ) παρ. 2 άρθρου 87 ν. 4964/2022
   Άρθρο 246 Δημιουργία ιατρικής βιβλιοθήκης
   Άρθρο 247 Διευκρίνιση αγροτικού χαρακτήρα εκτάσεων - Τροποποίηση παρ. 15 άρθρου 2 ν. 4626/2019
   Άρθρο 248 Επικαιροποίηση διαδικασιών αδειοδότησης στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 ν. 4062/2012 Άρθρο 249 Χώροι στάθμευσης και συνδέσεις με το οδικό δίκτυο του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά - Αντικατάσταση παρ. 9, 10 και 11 άρθρου 5Α ν 4062/2012
   Άρθρο 250 Άμισθοι ειδικοί σύμβουλοι Γραφείου Ελληνικού
   Άρθρο 251 Μεταβατικές διατάξεις
   Άρθρο 252 Καταργούμενες διατάξεις
   ΜΕΡΟΣ ΣΤ' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
   Άρθρο 253 Εγκατάσταση μικρών μονάδων βιολογικού καθαρισμού σε γαίες υψηλές παραγωγικότητας - Τροποποίηση περ. α' παρ. 6 άρθρου 56 ν. 2637/1998 Άρθρο 254 Ζώνες προστασίας του Όρους Αιγάλεω - Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 2742/1999
   Άρθρο 255 Διαχείριση Απορριμμάτων στον Δήμο Θήρας
   Άρθρο 256 Κατανομή αρμοδιοτήτων περί την διαχείριση προσμίξεων - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 31 ν. 4819/2021
   Άρθρο 257 Διατάξεις για παράταση προσωρινής λειτουργίας Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Άρθρο 258 Κανονισμός Διαχείρισης Εκκένωσης Βυτιοφόρων - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 22 του ν. 1068/ 1980
   Άρθρο 259 Καταργούμενες διατάξεις
   ΜΕΡΟΣ Ζ' ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
   Άρθρο 260 Μεθοδολογία υπολογισμού απαιτούμενου εσόδου των Διαχειριστών Διανομής Φυσικού Αερίου
   Άρθρο 261 Δυνατότητα μεταφοράς κεφαλαίων στον Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού - Προσθήκη άρθρου 73Α στον ν. 4001/2011
   Άρθρο 262 Μη προβολή δικαιωμάτων δημοσίου - Προσθήκη περ. η) στην περ. ΙΙΙ της παρ. 1 άρθρου 10 ν. 3208/2003
   Άρθρο 263 Συσκευασία και μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 του από 11.6.1980 προεδρικού διατάγματος Άρθρο 264 Χρήσεις γης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 19 ν. 4180/2013
   Άρθρο 265 Προσεισμικός έλεγχος κτηρίων
   Άρθρο 266 Καθαρισμός χώρων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της - Αντικατάσταση υποπερ. 26 περ. β παρ. Ι άρθρου 75 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
   Άρθρο 267 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας-Προσθήκη άρθρου 54Α στον ν. 4662/2020
   Άρθρο 268 Μέτρα προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου - Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 68 ν. 4875/2021
   Άρθρο 269 Υπεύθυνος λειτουργίας για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων - Τροποποίηση περ. α' και β' παρ. 3 άρθρου 46 ν. 4688/2020
   Άρθρο 270 Aναστολή οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές της νήσου Μυκόνου
   Άρθρο 271 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία μικτών κλιμακίων ελέγχου
   Άρθρο 272 Διόρθωση παραπομπής περί βάσεως υπολογισμού διοικητικού προστίμου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 69 ν. 4819/2021
   Άρθρο 273 Παρατάσεις προθεσμιών σε ζητήματα αποβλήτων και ενέργειας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 86 ν. 4819/2021, παρ. 5 άρθρου 25 ν. 4685/2020, παρ. 9 άρθρου 54 και παρ. 2 άρθρου 94 ν. 4951/2022
   ΕΝΟΤΗΤΑ Δ' ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
   Άρθρο 274 Ρήτρα επαναξιολόγησης διατάξεων μέσω δημόσιας διαβούλευσης
   Άρθρο 275 Έναρξη ισχύος
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΧΕΡΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ - ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Άρθρο 139 (άρθρο 21 ν. 2742/1999)
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
   Read more...

   598 • 0

  8. Νομοθεσία

   Engineer

   Με το ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/29684/1746 20.03.2023 έγγραφο του ΥΠΕΝ με θέμα: Παροχή οδηγιών εφαρμογής της διάταξης του πέμπτου εδαφίου της παρ. 7 του άρ. 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, κατά την αναμόρφωση των δασικών χαρτών, δίνονται οδηγίες προς τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες για την αναμόρφωση του οικείου δασικού χάρτη, κατ’ επίκληση οικοδομικής αδείας, εκδοθείσας πριν από το ν. 4030/2011.
   Το έγγραφο αναφέρει:
   Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με περιπτώσεις αναμόρφωσης του οικείου δασικού χάρτη, κατ’ επίκληση οικοδομικής αδείας, εκδοθείσας πριν από το ν. 4030/2011, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
   Με τη διάταξη του πέμπτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, προβλέπεται η εξαίρεση από τη δασική νομοθεσία της απολύτως αναγκαίας έκτασης για την εφαρμογή οικοδομικής αδείας, η οποία έχει υλοποιηθεί, εκδοθείσας πριν από τον ανωτέρω νόμο 4030/2011.
   Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στην Αιτιολογική Έκθεση επί της διάταξης του άρθρου 48 παρ. 1 περ. β του ν. 4685/2020, με τον οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, με την εν λόγω ρύθμιση «...διευκρινίζεται ότι οικοδομικές άδειες που είχαν εκδοθεί πριν την ισχύ του ν. 4030/2011 έχουν ως αποτέλεσμα να μη θεωρείται η αντίστοιχη έκταση δασική, εφόσον όμως παραμένουν ισχυρές».
   Με τις πρόσφατες υπ’ αριθμ. 1364 και 1365/2021 αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ, κρίθηκε ότι η εν λόγω ρύθμιση, η οποία υπαγορεύεται από λόγους προστασίας της ασφάλειας
   δικαίου, « … δεν αντίκειται σε καμία συνταγματική διάταξη …. Δεν προσκρούει, ειδικότερα, στο άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος, το οποίο επιβάλλει την κήρυξη ως αναδασωτέων των δασικού χαρακτήρα εκχερσωθεισών εκτάσεων, διότι η εν λόγω συνταγματική διάταξη δεν απαγγέλλει, κατά την έννοιά της, γενική κάμψη του τεκμηρίου νομιμότητας διοικητικών πράξεων που αφορούν σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, ούτε επιτάσσει τον, κατά πάντα χρόνο, παρεμπίπτοντα έλεγχο του κύρους διοικητικών πράξεων από την άποψη της τήρησης των ορισμών της δασικής νομοθεσίας» (ΣτΕ 1364/2021, σκ. 25). 
   Κατ΄ ακολουθίαν των ανωτέρω η αναγκαία επιφάνεια για την εφαρμογή οικοδομικών αδειών, που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011 και δεν έχουν ανακληθεί ή
   ακυρωθεί εξαιρείται από τη δασική νομοθεσία, αναμορφούμενου αναλόγως του οικείου δασικού χάρτη, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3889/2010.
   Και τούτο ανεξαρτήτως της έκδοσης των εν λόγω οικοδομικών αδειών κατ’ ακολουθίαν σχετικής Βεβαίωσης της Δασικής Υπηρεσίας περί του χαρακτήρα της έκτασης, ενόψει του
   τεκμηρίου νομιμότητας των εν λόγω ατομικών διοικητικών πράξεων, το οποίο δεν κάμπτεται από τις συνταγματικές διατάξεις προστασίας των δασών, σύμφωνα με τα κριθέντα από το ΣτΕ με τις ανωτέρω αποφάσεις του, οι οποίες εξεδόθησαν καθ΄ ερμηνεία, μεταξύ άλλων, της ως άνω εφαρμοστέας διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (βλ. σχετικά και το άρθρο 2 στοιχείο Γ της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/20 απόφασης, στο οποίο καθορίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά που καλούνται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να επιτύχουν την εν λόγω εξαίρεση, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνεται και η Βεβαίωση περί του χαρακτήρα της έκτασης).
   ΥΠΕΝ-ΔΠΔ-29684-1746-20.03.2023.pdf
   Read more...

   452 • 1

  9. Νομοθεσία

   Engineer

   Η Γενική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΝ εξέδωσε εγκύκλιο αναφορικά με τη διάταξη του πέμπτου εδαφίου της παρ. 7 του άρ. 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, κατά την αναμόρφωση των δασικών χαρτών.
   Υπενθυμίζουμε πως η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 αναφέρει:
   7. Εκτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις ή ως εκτάσεις των παραγράφων 5α ή 5β του άρθρου 3, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 ή κατά τη διαδικασία κατάρτισης δασικού χάρτη ή αναμόρφωσης κυρωμένου δασικού χάρτη και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες εφόσον διατηρούν τη χρήση που τους αποδόθηκε.
   Ως διατηρούμενη σήμερα αγροτική χρήση νοείται οποιαδήποτε από τις αποδοθείσες στο παρελθόν χρήσεις: γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική).
   Διοικητικές πράξεις του προηγούμενου εδαφίου είναι ιδίως:
   α. πράξεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αγροτικής νομοθεσίας, όπως: αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων των οποίων επελήφθησαν (κληροτεμάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιοκτησίες, διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις), διανομές και αναδασμοί για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, άδειες ή αποφάσεις Υπουργού ή Νομάρχη για κάθε περίπτωση μεταβίβασης αγροτικών ακινήτων που έχουν αποδοθεί για γεωργική ή κτηνοτροφική χρήση, αμπελουργικά και ελαιουργικά κτηματολόγια και
   β. πράξεις που εκδόθηκαν με σκοπό τη βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη της χώρας, όπως απαλλοτριώσεις με σκοπό την εγκατάσταση βιομηχανικής ή τουριστικής μονάδας ή άδειες εγκατάστασης ή/και λειτουργίας βιομηχανικής ή τουριστικής μονάδας.
   Στις περιπτώσεις ακινήτων εκτός σχεδίου, ως και εντός των περιοχών της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, για τα οποία εκδόθηκε νόμιμη οικοδομική άδεια προ της 11.6.1975, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, δεν χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασική έκταση ή ως έκταση των παραγράφων 5α ή 5β του άρθρου 3, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979, και δεν κηρύσσεται αναδασωτέα επιφάνεια αυτών ίση με την απολύτως αναγκαία για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης οικοδομικής άδειας και δεν απαιτείται βεβαίωση του δασαρχείου για κάθε έννομη συνέπεια. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται για ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν του όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Ως όρια αρτιότητας λαμβάνονται υπόψη και οι κατά παρέκκλιση όροι δόμησης για την εγκατάσταση λυομένων κατασκευών κατά τις ειδικότερες διατάξεις του β.δ. 7.8.1967.
   Για τις οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011 (Α’ 249), οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί, ακόμη κι εάν δεν έχουν υλοποιηθεί, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας μόνον για ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν τους όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά τον χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας.
   Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοση βεβαίωσης της οικείας δασικής αρχής για την έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης κατά τις διατάξεις του ν. 4030/2011.
   Διαβάστε παρακάτω το κείμενο της νέας εγκυκλίου:
   ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών εφαρμογής της διάταξης του πέμπτου εδαφίου της παρ. 7 του άρ. 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, κατά την αναμόρφωση των δασικών χαρτών.
   Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με περιπτώσεις αναμόρφωσης του οικείου δασικού χάρτη, κατ’ επίκληση οικοδομικής αδείας, εκδοθείσας πριν από το ν. 4030/2011, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
   Με τη διάταξη του πέμπτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, προβλέπεται η εξαίρεση από τη δασική νομοθεσία της απολύτως αναγκαίας έκτασης για την εφαρμογή οικοδομικής αδείας, η οποία έχει υλοποιηθεί, εκδοθείσας πριν από τον ανωτέρω νόμο 4030/2011.
   Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στην Αιτιολογική Έκθεση επί της διάταξης του άρθρου 48 παρ. 1 περ. β του ν. 4685/2020, με τον οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, με την εν λόγω ρύθμιση «…διευκρινίζεται ότι οικοδομικές άδειες που είχαν εκδοθεί πριν την ισχύ του ν. 4030/2011 έχουν ως αποτέλεσμα να μη θεωρείται η αντίστοιχη έκταση δασική, εφόσον όμως παραμένουν ισχυρές».
   Με τις πρόσφατες υπ’ αριθμ. 1364 και 1365/2021 αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ, κρίθηκε ότι η εν λόγω ρύθμιση, η οποία υπαγορεύεται από λόγους προστασίας της ασφάλειας δικαίου, « … δεν αντίκειται σε καμία συνταγματική διάταξη …. Δεν προσκρούει, ειδικότερα, στο άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος, το οποίο επιβάλλει την κήρυξη ως αναδασωτέων των δασικού χαρακτήρα εκχερσωθεισών εκτάσεων, διότι η εν λόγω συνταγματική διάταξη δεν απαγγέλλει, κατά την έννοιά της, γενική κάμψη του τεκμηρίου νομιμότητας διοικητικών πράξεων που αφορούν σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, ούτε επιτάσσει τον, κατά πάντα χρόνο, παρεμπίπτοντα έλεγχο του κύρους διοικητικών πράξεων από την άποψη της τήρησης των ορισμών της δασικής νομοθεσίας» (ΣτΕ 1364/2021, σκ. 25).
   Κατ΄ ακολουθίαν των ανωτέρω η αναγκαία επιφάνεια για την εφαρμογή οικοδομικών αδειών, που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011 και δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί εξαιρείται από τη δασική νομοθεσία, αναμορφούμενου αναλόγως του οικείου δασικού χάρτη, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3889/2010.
   Και τούτο ανεξαρτήτως της έκδοσης των εν λόγω οικοδομικών αδειών κατ’ ακολουθίαν σχετικής Βεβαίωσης της Δασικής Υπηρεσίας περί του χαρακτήρα της έκτασης, ενόψει του τεκμηρίου νομιμότητας των εν λόγω ατομικών διοικητικών πράξεων, το οποίο δεν κάμπτεται από τις συνταγματικές διατάξεις προστασίας των δασών, σύμφωνα με τα κριθέντα από το ΣτΕ με τις ανωτέρω αποφάσεις του, οι οποίες εξεδόθησαν καθ΄ ερμηνεία, μεταξύ άλλων, της ως άνω εφαρμοστέας διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (βλ. σχετικά και το άρθρο 2 στοιχείο Γ της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/20 απόφασης, στο οποίο καθορίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά που καλούνται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να επιτύχουν την εν λόγω εξαίρεση, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνεται και η Βεβαίωση περί του χαρακτήρα της έκτασης).
   Read more...

   953 • 1

  10. Νομοθεσία

   Engineer

   Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1396/Β'/09.03.2023 η Απόφαση 1617/2023 για την Πιλοτική Λειτουργία της πλατφόρμας «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» ΦΕΚ για την διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων που αναφέρει: 
   Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
   1. Αντικείμενο της παρούσας απόφασης αποτελεί ο καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» του άρθρου 29 του ν. 4821/2021, με σκοπό την υποστήριξη των συμβολαιογράφων και των συμβαλλομένων μερών στη σύναψη συμβάσεων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, μέσω της απλούστευσης και της ψηφιοποίησης της διαδικασίας συλλογής των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη σύνταξη των σχετικών συμβολαιογραφικών εγγράφων.
   2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εντάσσονται οι συμβάσεις αποκλειστικά μεταξύ φυσικών προσώπων επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί και λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο. Στην έννοια των ακινήτων δεν εμπίπτουν τα ακίνητα που βρίσκονται σε ρέμα, αιγιαλό, βιότοπο, ζώνη παραλίας, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο.
   Άρθρο 2 Πρόσβαση στην πλατφόρμα
   1. Η πλατφόρμα «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Χρήστες της πλατφόρμας είναι ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη συμβολαιογραφική πράξη και τα συμβαλλόμενα μέρη (όπως π.χ. αγοραστές και πωλητές).
   2. Οι συμβολαιογράφοι εισέρχονται στην πλατφόρμα, αφότου αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και κατόπιν με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων του Μητρώου Συμβολαιογράφου, προκειμένου να πιστοποιηθεί η ιδιότητά τους για τη χρήση της πλατφόρμας.
   3. Οι συμβαλλόμενοι εισέρχονται στην πλατφόρμα, αφότου αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
   Άρθρο 3 Δημιουργία αιτήματος μεταβίβασης
   1. Ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην πλατφόρμα και δημιουργεί νέο αίτημα μεταβίβασης εισάγοντας τους ΑΦΜ των συμβαλλομένων μερών, όπως του αγοραστή και του πωλητή. Κατόπιν, προσκαλεί τα συμβαλλόμενα μέρη μέσω της πλατφόρμας, ώστε να αποδεχτούν το αίτημα μεταβίβασης και να παράσχουν τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4.
   2. Για την πρόσκληση, η πλατφόρμα αντλεί τα στοιχεία επικοινωνίας των συμβαλλομένων μερών από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α’ 133). Εάν τα στοιχεία επικοινωνίας δεν είναι καταχωρισμένα στο Ε.Μ.Επ., ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται μέσω ειδικής σήμανσης της πλατφόρμας και προτρέπει τα συμβαλλόμενα μέρη να καταχωρίσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Ε.Μ.Επ. σύμφωνα με τη διαδικασία της υπ’ αρ. 6810/9.3.2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)» (Β’ 988).
   3. Μετά την επιτυχή αποστολή της πρόσκλησης στα συμβαλλόμενα μέρη, ο μεταβιβάζων εισέρχεται στην πλατφόρμα και κατόπιν στο αίτημα μεταβίβασης που δημιούργησε ο συμβολαιογράφος, ώστε να επιλέξει το προς μεταβίβαση ακίνητο, να αποδεχθεί την πρόσκληση και να εξουσιοδοτήσει τον συμβολαιογράφο να προβεί στη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον σκοπό της σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης. Παρέχοντας την εξουσιοδότηση αυτή, ο μεταβιβάζων συναινεί ρητά στην γνωστοποίηση από την Α.Α.Δ.Ε. μέσω της πλατφόρμας στο συμβολαιογράφο των απαραίτητων φορολογικών δεδομένων του, που συνδέονται με τη μεταβίβαση, όπως, ενδεικτικά, τους λόγους αδυναμίας έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας (π.χ. ύπαρξη οφειλών, δέσμευση ενημερότητας), κ.ά. Ο μεταβιβάζων επιλέγει το προς μεταβίβαση ακίνητο είτε πληκτρολογώντας τον ΑΤΑΚ είτε επιλέγοντάς το από την εμφαινόμενη στην πλατφόρμα λίστα των ακινήτων του, όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Ο μεταβιβάζων έχει τη δυνατότητα να μεταφορτώσει τον τίτλο κτήσης του και το πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού.
   4. Κατόπιν, ο αποκτών εισέρχεται στην πλατφόρμα και στο αίτημα μεταβίβασης που δημιούργησε ο συμβολαιογράφος, ώστε να αποδεχθεί την πρόσκληση και να εξουσιοδοτήσει τον συμβολαιογράφο να προβεί στη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον σκοπό της σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης.
   5. Με την επιλογή του προς μεταβίβαση ακινήτου από τον μεταβιβάζοντα, την αποδοχή των προσκλήσεων και την παροχή των εξουσιοδοτήσεων από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, ολοκληρώνεται το αίτημα μεταβίβασης και δημιουργείται ο ηλεκτρονικός φάκελος της μεταβίβασης.
   Διαβάστε όλο το ΦΕΚ
   Πιλοτική Λειτουργία της πλατφόρμας «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» ΦΕΚ 1396/Β'/09.03.2023 για την διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων εδώ: 
   Πιλοτική Λειτουργία πλατφόρμας Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτων ΦΕΚ 1396-Β-09.03.2023.pdf
   Read more...

   635 • 4

  11. Νομοθεσία

   GTnews

   Με την απόφαση 18211/2023 των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφασίστηκε η διαδικασία καθορισμού, οριοθέτησης, οργάνωσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των όρων δόμησης, καθώς και του τρόπου λειτουργίας και διαχείρισης των Επιχειρηματικών Πάρκων Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας. Ακολουθεί το ΦΕΚ.
   https://drive.google.com/file/d/1RJUaAZRxCrPuzuo_bg0yn7tAvtoNZFMI/view
   Read more...

   285 • 0

  12. Νομοθεσία

   dimitris GM

   Αναταράξεις στην εκτός σχεδίου δόμηση φέρνει η πρόσφατη απόφαση 176/2023 του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την εκτός σχεδίου δόμηση.
   Συγκεκριμένα, το ανώτατο δικαστήριο, εξετάζοντας υπόθεση που έφτασε στο ΣτΕ, μετά από μία καταγγελία για την δόμηση οικοπέδου σε εκτός Σχεδίου περιοχή στην Πάτμο, χωρίς πρόσβαση σε αναγνωρισμένη κοινόχρηστη οδό, αποφάσισε ότι δεν αρκεί το ελάχιστο εμβαδόν των 4 στρεμμάτων, αλλά απαιτείται, ήδη από το 1985, και η ύπαρξη προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) για την δόμηση ενός ακινήτου. Επισημαίνει δε, ότι αυτό ισχύει, γιατί από το Σύνταγμα οι εκτός σχεδίου περιοχές «δεν έχουν ως προορισμό, κατ’ αρχήν, τη δόμηση ή την τουριστική εκμετάλλευση, αλλά τη γεωργική, κτηνοτροφική και δασοπονική εκμετάλλευση και την αναψυχή του κοινού».
   Τι ισχύει με την απόφαση του ΣτΕ;
   -Καταρχήν, η απόφαση έχει άμεση εφαρμογή για την συγκεκριμένη υπόθεση που εκδικάστηκε.
   -Δεύτερον δεν έχει αναδρομή ισχύ. Δηλαδή δεν ανακαλούνται και δεν είναι άκυρες οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί από τα Πολεοδομικά Γραφεία κατά το. Όμως κινδυνεύουν ιδιοκτήτες ακινήτων, μετά από συγκεκριμένη προσφυγή στο ΣτΕ λόγω αντιδικίας, να τους ακυρωθεί η οικοδομική άδεια και να κριθεί κατεδαφιστέο το κτίσμα.
   -Τρίτον δημιουργείται νομολογιακό προηγούμενο, που δεν μπορεί να μην το σεβαστεί η διοίκηση γιατί κατά το σκεπτικό της απόφασης δεν νοείται, ούτε οι πολίτες να επιδιώκουν την οικοδόμηση οικοπέδων που δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, ούτε οι Πολεοδομίες να εκδίδουν οικοδομικές άδειες γι’ αυτές. Κατ’ επέκταση, δεν μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση, καθώς ο κανόνας αυτός θεωρείται «προβλέψιμος για τους επιμελείς αγοραστές».
   -Η πολιτεία, αφού μελετήσει προσεκτικά και αναλύσει το σκεπτικό της απόφασης, οφείλει να πάρει μια νομοθετική πρωτοβουλία που θα σέβεται τη νομολογία του ΣτΕ και θα δίνει και διέξοδο στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε, διότι με ευθύνη της δεν έχει καθοριστεί το δίκτυο κοινοχρήστων δρόμων στις εκτός σχεδίου περιοχές αφήνοντας να μεταβιβάζονται και να φορολογούνται ως οικόπεδα, ακίνητα εκτός σχεδίου εδώ και πενήντα χρόνια. Επίσης θα πρέπει να δημιουργήσει και ασφάλεια πολεοδομικού δικαίου και να μην σύρονται στα δικαστήρια ιδιοκτήτες ακινήτων από ανταγωνιστές και κακούς γείτονες.
   Ποιες είναι οι άμεσες συνέπειες της απόφασης του ΣτΕ ;
   Σταματούν οι αγοραπωλησίες και συμβόλαια για ακίνητα στις εκτός σχεδίου περιοχές όλης της χώρας, που βασίζονταν στην παραδοχή ότι αυτά τα ακίνητα έχουν δικαίωμα έκδοσης νόμιμης οικοδομικής άδειας, που τώρα ανατρέπεται από την νέα απόφαση του ΣτΕ. Δεν εκδίδονται από τα Πολεοδομικά γραφεία της χώρας ( Υπηρεσίες Δόμησης ) προεγκρίσεις δόμησης και άδειες δόμησης σε ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών , τα οποία δημιουργήθηκαν μεταξύ της ισχύος του Π.Δ. της 24-31.5.1985 και του ν. 3212/2003 και έχουν εμβαδό μεγαλύτερο των 4000 τ.μ. χωρίς πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο. Παγώνουν χιλιάδες μικρές και μεγάλες επενδύσεις, κυρίως τουριστικές, που έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό νόμο, διότι πλέον δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση και να εκδώσουν οικοδομικές άδειες και να χτίσουν με ασφάλεια δικαίου. Σε ποιους δρόμους κτίζουν σήμερα τα εκτός σχεδίου γήπεδα ; Προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αρτιότητα και οικοδομησιμότητα σε ένα  γήπεδο, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες κατά περίπτωση προϋποθέσεις:
   Σε γήπεδα που έχουν πρόσωπο σε Διεθνείς, Εθνικούς ή Επαρχιακούς δρόμους, που εξ ορισμού είναι κοινόχρηστοι, απαιτείται ελάχιστο πρόσωπο 45,00μ., ελάχιστο βάθος 50,00 μ. και ελάχιστο εμβαδό 4.000 τ.μ. Σε γήπεδα που έχουν πρόσωπο σε Δημοτικούς ή Κοινοτικούς δρόμους κατά τον ορισμό των Δ/ξεων του Π.Δ. 25/28-11-1929, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 24/31-5-85, απαιτείται επίσης ελάχιστο πρόσωπο 45,00 μ., ελάχιστο βάθος 50,00 μ., ελάχιστο εμβαδό 4.000 τ. μ. και απαίτηση οι δρόμοι αυτοί να έχουν τεκμηριωμένα τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, ή να έχουν καταστεί κοινόχρηστοι με σχετικές Πράξεις της Διοίκησης, ή να έχουν αναγνωριστεί ως «Κύριοι ή Μοναδικοί», ή να έχουν διαπιστωθεί με Πράξη της Διοίκησης ως δρόμοι που προϋφίστανται του 1923. Σε γήπεδα που έχουν πρόσωπο σε αγροτικούς δρόμους απαιτείται ελάχιστο εμβαδό 4.000 τ.μ., ελάχιστο πρόσωπο 25,00 μ. και βεβαίως τεκμηρίωση κοινοχρησίας, μέσω της διαδικασίας διαπίστωσής τους «ως προϋφιστάμενοι του 1923», ή άλλης νόμιμης διαδικασίας. Γήπεδα που έχουν πρόσωπο σε δρόμους σε περιοχές που δεν ισχύουν ειδικά Διατάγματα : α. Πρόσωπο σε δρόμους οριακούς των εγκεκριμένων σχεδίων, που καθορίζονται από αυτά με ρυμοτομικές γραμμές,
   β. Δρόμους που έχουν κατασκευαστεί από Υπηρεσίες του Δημοσίου μέσα από νόμιμες διαδικασίες και επιτρέπουν την πρόσβαση σε σημαντικά έργα, ακτές, Αρχαιολογικούς χώρους, κλπ,
   γ. Δρόμους που προβλέπονται από Προγράμματα αναδασμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
   δ. Δρόμους που έχουν κατασκευαστεί – διαμορφωθεί σε καθορισμένη ζώνη παραλίας, απαιτείται ελάχιστο πρόσωπο 25,00 μ. και τεκμηρίωση ότι οι δρόμοι αυτοί έχουν καταστεί κοινόχρηστοι, ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση, με νόμιμο τρόπο και διαδικασίες.
   Πως αποδεικνύεται ότι ένας Δρόμος είναι προϋφιστάμενος του 1923 ;
   Με παλιά συμβόλαια, που ανάγονται στο έτος 1923, στα οποία να επεξηγούνται αναλυτικά τα τεκμήρια από τα οποία αποδεικνύεται ότι η οδός ήταν προϋφιστάμενη του 1923. Δηλαδή να γίνεται στο συμβόλαιο ειδική μνεία ότι συνορεύει το ακίνητο με δρόμο. Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία στερείται παλιού τίτλου αλλά γίνεται αναφορά στον δρόμο στο συμβόλαιο όμορου ιδιοκτήτη . Με απόσπασμα του χάρτη ΓΥΣ του 1945, στο οποίο να απεικονίζεται η οδός, με συγκεκριμένη αρχή και τέλος . Ποιοι δρόμοι προβλέπεται να χαρακτηριστούν κοινόχρηστοι ;
   Για να αντιμετωπίσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος αυτό το μεγάλο και χρονίζον πρόβλημα της έλλειψης χαρακτηρισμού των κοινοχρήστων δρόμων στις εκτός σχεδίου περιοχές, προχώρησε στην υπογραφή σχετικής Υπουργικής Απόφασης ( ΦΕΚ 2671/Β/31-5-2022) με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για τη σύνταξη των μελετών καταγραφής του υπάρχοντος οδικού δικτύου της χώρας.
   Επίσης από το Υπουργείο καθορίστηκαν και οι πρώτες περιοχές, στις οποίες θα ξεκινήσει άμεσα η εκπόνηση μελετών Αναγνώρισης Οδών και αφορά εξήντα εννέα (69) Δήμους και ειδικότερα Δημοτικές Ενότητες , που είναι νησιωτικές περιοχές με έντονη την οικιστική πίεση και τουριστική εκμετάλλευση.
   Με ποια βασικά κριτήρια θα γίνει η αναγνώριση του κοινόχρηστου οδικού δικτύου ;
   Τα βασικά κριτήρια κατά τη διαδικασία της καταγραφής του οδικού δικτύου είναι:
   -Η θέση των οδικών τμημάτων ως προς το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή/και ως προς τα όρια των οριοθετημένων οικισμών.
   -Αν τα οδικά τμήματα περιλαμβάνονται στο ήδη αναγνωρισμένο ή χαρακτηρισμένο οδικό δίκτυο της ΔΕ.
   -Αν υφίστανται με τη βούληση της πολιτείας ή με άλλον νόμιμο τρόπο και λογίζονται ως κοινόχρηστες
   -Αν έχουν αποτυπωθεί ως οδοί στα κτηματολογικά διαγράμματα του Εθνικού Κτηματολογίου σε λειτουργούν Κτηματολόγιο άνω της πενταετίας.
   -Αν έχουν κριθεί ως κοινόχρηστες δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως που αφορούσε και την κοινοχρησία της οδού ή/και
   -Αν εμφανίζονται σε αεροφωτογραφίες πλησιέστερης ημερομηνίας προ 27.07.1977.
   Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού, [email protected]
    
   Read more...

   17273 • 51

  13. Νομοθεσία

   Engineer

   Ψηφίστηκε από την βουλή το νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρείται να ξεκαθαρίσει οριστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων τα οποία το δημόσιο διεκδικεί ως δημόσια περιουσία με θέμα: Ρυθµίσεις για την εξαγορά κατεχοµένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δηµοσίου.
   Με εκπτώσεις που φτάνουν έως 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και με δόσεις που ξεκινούν από 100 ευρώ το μήνα, οι ιδιώτες μπορούν να αποκτήσουν οριστικά και πλήρη δικαιώματα στα διεκδικούμενα ακίνητα. 
   Δικαίωμα εξαγοράς έχουν όσοι κατέχουν δημόσια ακίνητα επί μια 30ετία χωρίς διακοπή και αποδεικνύεται η χρησικτησία, η ακίνητα, που κατέχονται επί μία 40ετία και ασκούνται επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό, τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία. Στην πρώτη περίπτωση εφόσον υφίσταται κτίσμα αυτό πρέπει να είναι κατασκευασμένο μέχρι τις 31/12/1991 ενώ στην δεύτερη τα κτίσματα θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί μέχρι τις 31/12/1981.
   Ως τίμημα εξαγοράς ορίζεται η αντικειμενική αξία του ακινήτου με προσαύξηση 25% εάν υπάρχει κτίσμα και σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος ο υπολογισμός γίνεται βάσει συγκριτικών στοιχείων. Αν το κτίσμα έχει ανεγερθεί από το Δημόσιο καταβάλλεται το διπλάσιο ποσό του τιμήματος.
   Προβλέπεται έκπτωση σε ποσοστό 1% ανά έτος κατοχής μετά την πάροδο 30 και 40 ετών με ανώτατο όριο 50% στο ποσό του τιμήματος εξαγοράς. 
   Επιπλέον προβλέπεται η καταβολή μειωμένου τιμήματος εξαγοράς που αντιστοιχεί στο 50% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, σε περίπτωση που ο αιτών έχει αναγραφεί κύριος του δημοσίου ακινήτου στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές και έχει ασκηθεί αγωγή από το Δημόσιο ή δεν έχει ακόμη παρέλθει η προθεσμία για την άσκηση.
   Δεν θα εξαγοραστούν ακίνητα που αντίκεινται στην πολεοδομική νομοθεσία ή αποτελούν αρχαιολογικοί χώροι, περιοχές natura, καθώς και δασικές εκτάσεις.
   Εκπτώσεις με κοινωνικά κριτήρια
   Προβλέπονται επιπλέον εκπτώσεις με κοινωνικά κριτήρια για την προστασία ευάλωτων προσώπων. Αναλόγως με την περίπτωση η έκπτωση κυμαίνεται από 15% έως 30% επί του τιμήματος εξαγοράς. 
   Συγκεκριμένα προβλέπονται εκπτώσεις:
   •    Κατά 30% εάν ο αιτών είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό πάνω από 80% ή φιλοξενεί πρόσωπα περισσότερο από ένα έτος και έχει ετήσιο ατομικό εισόδημα έως €40.000 ή οικογενειακό έως €60.000.
   •    Κατά 20%, εάν είναι άτομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως €18.000 ή €24.000 οικογενειακό εισόδημα.
   •    Κατά 20% εάν είναι παλιννοστών ομογενής, ο οποίος έχει εγγραφεί στα μητρώα ή τα δημοτολόγια δήμου ή είναι μόνιμος κάτοικος παραμεθόριων περιοχών (ν. 1892/1990).
   •    Κατά 20% εάν είναι πολύτεκνος με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως €40.000 ή €80.000 οικογενειακό.
   •    Κατά 15% εάν είναι τρίτεκνος με ετήσιο ατομικό εισόδημα €25.000 ευρώ ή €40.000 οικογενειακό. Το ποσοστό αυτό εφαρμόζεται και για τις μονογονεϊκές οικογένειες.
   •    Κατά 15% εάν είναι μακροχρόνια άνεργος.
   •    Κατά 20% εάν είναι δικαιούχος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
   •    Κατά 15% εάν εντός του ακινήτου υπάρχει κτίσμα που αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία για τον αιτούντα.
   Διευκολύνσεις στην πληρωμή 
   Ο τρόπος εξόφλησης του τιμήματος μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ με πρόσθετη έκπτωση 10% ή τμηματικά σε 60 μηνιαίες δόσεις που δεν μπορεί να είναι κατώτερες των €100.
   Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του ποσού της δόσης δεν εκδίδεται απόφαση εξαγοράς και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο.
   https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/12227303.pdf
   Read more...

   544 • 9

  14. Νομοθεσία

   dimitris GM

   Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, σε διάσκεψη, με πλειοψηφία (56-9), δεχόμενη την εισήγηση της Αρεοπαγίτου Κανέλλας Τζαβέλα, αποφάνθηκε ότι οι διαχειριστές των funds που εδρεύουν στην Ελλάδα μπορούν να ενεργούν δικαστικές πράξεις (να γίνονται διάδικοι), να προβαίνουν σε πλειστηριασμούς με τη δική τους επωνυμία και όχι ως πληρεξούσιοι των funds.
   Η δημοσίευση της απόφασης αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα.
   Το θέμα συζητήθηκε στις 26 Ιανουαρίου στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, όπου δικηγορικοί σύλλογοι, επιμελητήρια, καταναλωτικές οργανώσεις και άλλοι φορείς υποστήριξαν ότι οι servicers δεν μπορούν να λειτουργούν ως διάδικοι των επενδυτών, καθώς αυτό δεν προβλέπεται στη νομοθεσία του 2003, στη βάση της οποίας έγιναν οι τιτλοποιήσεις.
   Από την πλευρά τους, οι νομικοί εκπρόσωποι των Eurobank και doValue, για υπόθεση των οποίων συνεδρίασε το δικαστήριο, υπογράμμισαν ότι ο νόμος του 2015 που διέπει τη λειτουργία του κλάδου, ορίζει την υποχρεωτική διαμεσολάβηση των διαχειριστών.
   Σημείωσαν δε πως αυτό προβλέφθηκε για την προστασία των οφειλετών, ώστε να μη διαπραγματεύονται απευθείας με τα funds, αλλά με εταιρείες που είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες.
   «Σημασία δεν έχει πώς ένα δάνειο αποενοποιήθηκε, με απευθείας πώληση ή μέσω τιτλοποίησης, αλλά ποιος θα είναι αυτός που θα το διαχειριστεί» τόνισαν σχετικά.
   Όπως δείχνουν οι πρώτες πληροφορίες η απόφαση της Ολομέλειας είναι υπέρ των funds και θα αποτελέσει "μπούσουλα" για το ευαίσθητο αυτό θέμα, για το οποίο έχουν εκδοθεί αντίθετες δικαστικές αποφάσεις αλλά κυρίως η υπ΄αριθμόν 822/22 τμήματος του Αρείου Πάγου, που κατέληξε ότι οι εισπρακτικές – που επικαλούνται νόμο του 2003 για να έχουν φοροαπαλλαγές έως και 38% και δεν δεσμεύονται με πρόταση ρύθμισης στους δανειολήπτες– δεν μπορούν να διενεργήσουν πλειστηριασμούς.
   Αντίθετα ο νόμος του 4354/ 2015 για τα "κόκκινα" δάνεια, προβλέπει ειδική νομιμοποίηση στους servicers, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν διαδικαστικές πράξεις αντί του δικαιούχου της απαίτησης (fund), αλλά με ειδικές προϋποθέσεις ενημέρωσης και φορολογία κατά το ελληνικό δίκαιο.
   Με απλά λόγια, ο νόμος του 2015 επιτρέπει στους servicers να γίνονται διάδικοι αλλά με ελληνική φορολογία, ενώ αυτός του 2003 όχι, αλλά μόνο διαδικαστικές πράξεις διαχείρισης εξωδικαστικά (με ειδικές φοροαπαλλαγές), γεγονός στο οποίο "πάτησαν" πολλοί δανειολήπτες –μέσω των νομικών εκπροσώπων τους– ζητώντας αναβολή των πλειστηριασμών. Κι αυτό γιατί οι servicers προτιμούν τον νόμο του 2003 λόγω των φοροαπαλλαγών.
   Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
   Ο ΔΣΑ μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας στον  Άρειο Πάγο, στις 26 Ιανουαρίου είχε εκδώσει ανακοίνωση και σε αυτή ανέφερε:
   «Συζητήθηκε σήμερα ενώπιον της πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου η Πρόσθετη Παρέμβαση που άσκησε κατ´ άρθρο 90 παρ.ζ Κωδ.Δικ, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, υπέρ των δανειοληπτών και κατά των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (funds), προς υποστήριξη της 822/2022 απόφασης του Α2 Τμήματος του Αρείου Πάγου για το ζήτημα που έχει ανακύψει αναφορικά με τη νομιμοποίηση των συγκεκριμένων εταιρειών για τη διενέργεια δικονομικών πράξεων σε βάρος των δανειοληπτών.
   Συγκεκριμένα, όπως τεκμηριωμένα αναπτύχθηκε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αντίθετα από τη μέχρι τώρα πρακτική των Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.), οι τελευταίες δεν διαθέτουν κατά νόμο κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση για την άσκηση διαδικαστικών εν γένει πράξεων (έκδοση διαταγής πληρωμής, επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κλπ), στις περιπτώσεις που η μεταβίβαση των απαιτήσεων και η αντίστοιχη ανάθεση της διαχείρισης προς αυτές γίνεται με βάση τις διατάξεις για την τιτλοποίηση των απαιτήσεων του Ν. 3156/2003.
   Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του και Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρη Βερβεσό,ενώ νομικοί παραστάτες ήταν ο Ομ. Καθηγητής Ν. Κλαμαρής, ο Αν. Καθηγητής ,Ι. Δεληκωστόπουλος, ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του ΔΣΑ Αν. Καθηγητής, Πάνος Νικολόπουλος καθώς και οι δικηγόροι, Δ. Σκαρίπας και Γ.Κοπακάκης, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.
   Read more...

   368 • 0

  15. Νομοθεσία

   dimitris GM

   Την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, με την οποία θα διευκολύνονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων ως προς τις πολεοδομικές και κτιριοδομικές παραμέτρους τους, αποφάσισε το ΥΠΕΝ.
   Συγκεκριμένα, μέσω της νομοθετικής πρωτοβουλίας, θα θεσμοθετηθούν ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τη διαδικασία ανασύστασης του φακέλου των οικοδομικών αδειών, η οποία, με την ισχύουσα νομοθεσία, περιγράφεται στο άρθρο 99 του ν.4495/2017 (η διάταξη αυτή αφορά τα δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαιρέτων).
   Στην ανάγκη ανασύστασης της οικοδομικής άδειας, οδηγούνται όλο και συχνότερα οι πολίτες κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων τους, στη φάση έκδοσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Συγκεκριμένα, βασικό στοιχείο της ΗΤΚ αποτελεί το σύνολο των σχεδίων που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, το οποίο οι πολίτες αιτούνται από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. Κατά τη διαδικασία αυτή όμως, οι πολίτες διαμαρτύρονται, αφενός για προβλήματα καθυστερήσεων κατά την χορήγηση των αιτουμένων σχεδίων, αφετέρου για περιπτώσεις απώλειας του φακέλου της οικοδομικής άδειας, με υπαιτιότητα της υπηρεσίας, οπότε η αρμόδια Υ.ΔΟΜ χορηγεί σχετική βεβαίωση. Στην τελευταία περίπτωση, ο πολίτης οφείλει να προβεί σε ανασύσταση του φακέλου της οικοδομικής άδειας.
   Έτσι, το ΥΠΕΝ προτίθεται να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία στο προσεχές διάστημα, προκειμένου να θεσμοθετηθούν ορισμένες ρυθμίσεις, που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την εν λόγω διαδικασία, όπως περιγράφονται στη συνέχεια:
   Για τις ιδιοκτησίες, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του από 8-9-1983 προεδρικού διατάγματος, η ανασύσταση να πραγματοποιείται με αντίγραφα των σχεδίων, ως προσαρτήθηκαν στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, εφ’ όσον η πραγματική κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της σύστασης, τα οποία να κατατίθενται στην Υ.ΔΟΜ και να θεωρούνται.
   Για τις ιδιοκτησίες, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά την έναρξη ισχύος του από 8-9-1983 προεδρικού διατάγματος, τα σχέδια της ανασύστασης να περιλαμβάνουν το τοπογραφικό διάγραμμα, το διάγραμμα κάλυψης και την κάτοψη/κατόψεις, όπου εμφαίνεται η συγκεκριμένη ιδιοκτησία, τα οποία επίσης να θεωρούνται από την Υ.ΔΟΜ.
   Read more...

   1221 • 10

  16. Νομοθεσία

   GTnews

   Σας ενημερώνουμε ότι, εκδόθηκε η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/11036/182/31-01-2023 (ΑΔΑ:ΨΠΘΠ4653Π8-0Σ2) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίνονται:
   Α. οι υπό στοιχεία «Π.Π.Α.‐Κ.1‐04» και «Π.Π.Α.-Κ.2.5-04» Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων
   Β. οι υπό στοιχεία «Ο.Π.Ε.-Κ.1-04» και «Ο.Π.Ε.-Κ.2.5-04» Οριστικοί Πίνακες Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων
   Γ. ο υπό στοιχεία «ΠΟΛ-Ο.Π.Ε.-02» Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Πολυκατοικιών.
   Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Αποτελέσματα Αξιολόγησης  της ιστοσελίδας του προγράμματος.
   Δείτε τους πίνακες εδώ: 
   Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων - Εισοδηματική Κατηγορία 1  Π.Π.Α.- Κ.1-04 (ημ/νία δημοσίευσης 1/2/2023) Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων - Εισοδηματικές Κατηγορίες 2 έως 5 Π.Π.Α.-Κ.2.5-04 (ημ/νία δημοσίευσης 1/2/2023) Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων - Εισοδηματική Κατηγορία 1 Ο.Π.Ε.-Κ.1-04 (ημ/νία δημοσίευσης 1/2/2023) Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων - Εισοδηματικές Κατηγορίες 2 έως 5 Ο.Π.Ε.-Κ.2.5-04 (ημ/νία δημοσίευσης 1/2/2023) Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Πολυκατοικιών ΠΟΛ‐Ο.Π.Ε.‐02 (ημ/νία δημοσίευσης 1/2/2023)
   Read more...

   831 • 0

  17. Νομοθεσία

   dimitris GM

   Με νέα απόφαση που εξέδωσε η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για υπόθεση ανέγερσης διώροφης οικοδομής με υπόγειο σε γήπεδο εκτός σχεδίου, υπογραμμίζει πως για την εκτός σχεδίου δόμηση δεν αρκεί το ελάχιστο εμβαδόν, αλλά απαιτείται ως προϋπόθεση, ήδη από το 1985, και η ύπαρξη προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο (δρόμο).
   Αναλυτικά:
   Με την 176/2023 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε έφεση κατά της 369/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς με την οποία ακυρώθηκε άδεια οικοδομής, όπως είχε αναθεωρηθεί, του Τμήματος Πολεοδομίας Καλύμνου της Ν. Α. Δωδεκανήσου. Με την εν λόγω οικοδομική άδεια, όπως αναθεωρήθηκε, επετράπη η ανέγερση διώροφης οικοδομής με υπόγειο σε γήπεδο εκτός σχεδίου, στη θέση Λυγγίνου της νήσου Πάτμου.
   Ειδικότερα, με την ανωτέρω απόφαση, αφού απερρίφθησαν λόγοι εφέσεως που αφορούσαν το εμπρόθεσμο της αιτήσεως ακυρώσεως, καθώς και το ζήτημα αν η δίκη εξακολουθούσε να έχει αντικείμενο μετά την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας που έγινε αφού είχε ασκηθεί η αίτηση, κρίθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
   Από το συνδυασμό των άρθρων 24 παρ. 1 και 2 και 17 του Συντάγματος συνάγεται θεμελιώδης, από πλευράς δυνατότητας δομήσεως, διαφοροποίηση μεταξύ των εντός σχεδίου περιοχών, οι οποίες προορίζονται για δόμηση, και των εκτός σχεδίου περιοχών, οι οποίες δεν έχουν ως προορισμό, κατ’ αρχήν, την δόμηση ή την τουριστική εκμετάλλευση, αλλά την γεωργική, κτηνοτροφική και δασοπονική εκμετάλλευση και την αναψυχή του κοινού. Στις εκτός σχεδίου περιοχές, η δόμηση μόνο κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, δυνάμενη και να απαγορεύεται εν όλω ή εν μέρει ή να επιτρέπεται υπό ιδιαιτέρως αυστηρούς όρους και περιορισμούς, προσαρμοσμένους στην ιδιαίτερη φύση κάθε περιοχής. Οι όροι αυτοί δεν επιτρέπεται να είναι ευνοϊκότεροι, δηλαδή να καθιστούν ευχερέστερη τη δόμηση, σε σχέση προς τους ισχύοντες για τις εντός σχεδίου περιοχές, ούτε να οδηγούν σε εξομοίωση των εκτός σχεδίου περιοχών με εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμών περιοχές ή στην εν τοις πράγμασι δημιουργία νέων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο, όπως δια της κατατμήσεως ενιαίου γηπέδου σε μικρότερα. Οι ανωτέρω αρχές είναι εφαρμοστέες και στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), οι οποίες αποβλέπουν στον οικιστικό έλεγχο των περιαστικών εκτός σχεδίου περιοχών αφ’ ενός προς πρόληψη της περαιτέρω επιδείνωσης των προβλημάτων τους και προστασία του περιβάλλοντος αυτών και αφ’ ετέρου προς παρεμπόδιση της δημιουργίας δεδομένων και πραγματικών καταστάσεων που θα είχαν ως συνέπεια να δυσχεραίνεται ο μελλοντικός σχεδιασμός της περιοχής. Εξ άλλου, εν όψει του χαρακτήρα των περιλαμβανομένων στη Ζ.Ο.Ε. περιοχών ως αποτελουμένων από ακίνητα εκτός σχεδίου, τα οποία δεν προορίζονται κατ’ αρχήν προς δόμηση, οι καθοριζόμενοι με την Ζ.Ο.Ε. όροι και περιορισμοί δομήσεως και χρήσεως δύνανται να εξικνούνται και μέχρις ολοσχερούς απαγόρευσης της δομήσεως σε περιοχές όπου η ανάγκη διαφύλαξης του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους το επιβάλλει. Εφ’ όσον δε τα μέτρα αυτά αφ’ ενός θεσπίζονται με αντικειμενικά κριτήρια χάριν της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και τεκμηριώνονται από τα στοιχεία του φακέλου και αφ’ ετέρου δεν εξαφανίζουν ούτε καθιστούν την ιδιοκτησία αδρανή σε σχέση με τον προορισμό της, δεν προσκρούουν στο άρθρο 17 του Συντάγματος ούτε στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Οι διατάξεις της Ζ.Ο.Ε. Πάτμου (π.δ. της 16.7-1.8.2001) προβλέπουν για την περιοχή του επίδικου ακινήτου, μεταξύ άλλων όρων και περιορισμών δομήσεως, ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τ.μ. και χρήση κατοικίας, παραπέμπουν δε κατά τα λοιπά στις διατάξεις του π.δ. της 24-31.5.1985 περί της εκτός σχεδίου δόμησης, μεταξύ των οποίων και αυτές του άρθρου 1 παράγρ. 1 αυτού.  Η εν λόγω διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. της 24-31.5.1985, όπως είχε αρχικά, όριζε στην περίπτωση α΄ απλώς το ελάχιστο εμβαδόν (4.000 τ.μ.) για την κατά τον κανόνα δόμηση των εκτός σχεδίου ακινήτων, ενώ ρύθμιζε συνολικά το ζήτημα των προϋποθέσεων αυτής στην επόμενη περίπτωση β΄. Ως εκ τούτου ο νομοθέτης, προς αποφυγή παρερμηνείας και καταστρατηγήσεων, με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3212/2003 όρισε, κατά τροποποίηση της ανωτέρω περίπτωσης α΄, ελάχιστο μήκος προσώπου των γηπέδων επί του κοινόχρηστου χώρου. Η διάταξη αυτή δεν θεσπίζει το πρώτον, ως προϋπόθεση για την οικοδομησιμότητα των εκτός σχεδίου γηπέδων, την ύπαρξη προσώπου αυτών σε κοινόχρηστο χώρο διότι την έννοια αυτή είχε εξ αρχής και η τροποποιούμενη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 περ. α΄ του π.δ. της 24-31.5.1985. Επομένως, και τα εκτός σχεδίου γήπεδα που δημιουργήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3212/2003, διεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. της 24-31.5.1985, όπως αυτό είχε αρχικά, είναι δομήσιμα εφ’ όσον διαθέτουν, μεταξύ άλλων, πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) νομίμως υφιστάμενο και μη προκύψαντα από ιδιωτική βούληση, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτού [= άρθρο 162 παρ. 2 περ. β΄ του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.)]. Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο έκρινε ότι, εφ’ όσον το επίδικο, εκτός σχεδίου και προϋφιστάμενο του ν. 3212/2003, ακίνητο δεν διέθετε πρόσωπο σε κοινόχρηστη δημόσια οδό, δεν ήταν οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του π.δ. της 24-31.5.1985 περί εκτός σχεδίου δόμησης και του π.δ. της 16.7-1.8.2001 περί Ζ.Ο.Ε. Πάτμου και συνεπώς νομίμως, αν και με διαφορετική αιτιολογία, οι προσβληθείσες οικοδομικές άδειες ακυρώθηκαν με την εκκαλούμενη απόφαση, απορρίφθηκαν δε όλοι οι αντίθετοι λόγοι εφέσεως. Περαιτέρω, ο εμπεριεχόμενος στις κρίσιμες διατάξεις των π.δ/των της 16.7-1.8.2001 και της 24-31.5.1985 όρος δομήσεως, κατά τον οποίο δομήσιμα είναι τα εκτός σχεδίου ακίνητα που έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) νομίμως υφιστάμενο, δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, συνισταμένους στην διαφύλαξη του χαρακτήρα των εκτός σχεδίου περιοχών και στην αποτροπή δημιουργίας με ιδιωτική πρωτοβουλία διάσπαρτων οικισμών χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό, όπως ορίζει, σε αρμονία με το άρθρο 24 του Συντάγματος, το άρθρο 17 του ν.δ. της 17.7.1923, όπως ισχύει (άρθρο 162 παρ. 1 του Κ.Β.Π.Ν.). Περαιτέρω, ο ανωτέρω όρος δομήσεως παρίσταται πρόσφορος και αναγκαίος για τη θεραπεία του επιδιωκόμενου με αυτόν σκοπού, δεδομένου μάλιστα ότι αφορά σε περιοχές που δεν προορίζονται κατ’ αρχήν για οικοδομική εκμετάλλευση, και είναι αναλογικός, εφ’ όσον δεν καθιστά αδόμητα τα εκτός σχεδίου ακίνητα, ούτε εξαφανίζει ή περιορίζει υπέρμετρα την ιδιοκτησία, στοιχεί δε προς βασικό κανόνα της πολεοδομικής νομοθεσίας ο οποίος ισχύει και για τα οικόπεδα εντός πολεοδομικού σχεδίου, ως προς τα οποία τα εκτός σχεδίου ακίνητα δεν νοείται να τελούν υπό ευνοϊκότερους όρους δομήσεως. Επομένως, η ρύθμιση αυτή είναι σύμφωνη με τα άρθρα 17 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., όλοι δε οι αντίθετοι λόγοι εφέσεως απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι. Τέλος, λόγος ότι ο ανωτέρω περιορισμός δομήσεως αντίκειται στις αρχές της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου ενόψει και του ότι ο εκκαλών, ο οποίος απέκτησε καλοπίστως το επίδικο ακίνητο το 2015 μαζί με τα απορρέοντα από ήδη υπάρχουσες οικοδομικές άδειες δικαιώματα, δεν μπορούσε να προβλέψει την ύπαρξη του εν λόγω περιορισμού, που καθιστά το ακίνητό του αδόμητο, διότι αυτός καθιερώθηκε νομολογιακώς το πρώτον με την απόφαση ΣΕ 3504/2010 7μ., απορρίφθηκε ως αβάσιμος με την εξής αιτιολογία: Εφαρμογή του κανόνα, κατά τον οποίο τα εκτός σχεδίου ακίνητα είναι δομήσιμα μόνο αν διαθέτουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο, γίνεται ρητώς ήδη στις αποφάσεις ΣΕ 2606, 3848-9/2005 7μ., οι οποίες είναι προγενέστερες των αφορωσών το επίμαχο ακίνητο οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν το 2006 και το 2011. Ενόψει τούτου ο ως άνω κανόνας, πέραν του ότι έπρεπε να είναι γνωστός στις πολεοδομικές αρχές, ήταν προβλέψιμος και για τους επιμελείς αγοραστές και τους συναλλασσομένους εν γένει. Πολλώ μάλλον ο επίμαχος κανόνας και η σχετική νομολογία, περιλαμβανομένης της αποφάσεως ΣΕ 3504/2010 7μ., με την οποία ερμηνεύθηκε έτι σαφέστερον η διάταξη της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. της 24-31.5.1985, έπρεπε ευλόγως να είναι γνωστά κατά τον χρόνο απόκτησης του επίδικου ακινήτου από τον εκκαλούντα, το έτος 2015. ΣτΕ Ολομ. 176/2023
   Πρόεδρος: Ε. Σαρπ, Πρόεδρος ΣτΕ
   Εισηγητής: Θ. Αραβάνης, Σύμβουλος Επικρατείας
   https://news.b2green.gr/29092/στε-νέα-απόφαση-2023-με-τις-απαραίτητες-πρ
   Read more...

   10858 • 105

  18. Νομοθεσία

   Engineer

   ΘΕΜΑ: «Έγκριση παρεκκλίσεων ως προς τους όρους δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές για την ανέγερση κτηρίων κοινής ωφέλειας δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. στ, ζ, ια, ιβ του άρθρου 33 του ν. 4759/2020 (245 Α΄).»
   Αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33Α’) και της παρ. 40 του άρθρου 2 του ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α’), μετά τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας παρεκκλίσεων ως προς τους όρους δόμησης και την ανάθεση της σχετικής αρμοδιότητας στο προβλεπόμενο κατά περίπτωση αποφασιστικό όργανο με το άρθρο 33 του ν. 4759/20 (ΦΕΚ 245Α΄), επιτρέπεται η έγκριση παρεκκλίσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές για την ανέγερση κτηρίων κοινής ωφέλειας δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις στ, ζ, ια, ιβ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν.4759/2020 (245 Α΄) υπό την προϋπόθεση ότι:
   α) η συγκεκριμένη εγκατάσταση αποτελεί έργο τοπικής σημασίας και δεν υπάγεται στα έργα υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας,
   β) σύμφωνα με την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν προκύπτουν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον,
   γ) η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν αντιβαίνει στις επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής και στις προβλέψεις του υπερκείμενου σχεδιασμού,
   δ) εξασφαλίζεται επαρκής κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης με το οικιστικό σύνολο που εξυπηρετεί.
   Δείτε την απόφαση εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΙΩ4653Π8-ΜΒΣ
   Read more...

   460 • 1

  19. Νομοθεσία

   Engineer

   Με διευκρινιστική ανακοίνωσή του το ΥΠΕΝ σχετικά με την απόφαση με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/10179/322 Απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα: Αποσαφήνιση του ρυθμιστικού πεδίου της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ), όσον αφορά στα ύψη των κτιρίων αναφέρει: 
   Η υπ’ αρίθμ. ΥΠΕΝΔΑΟΚΑ1017932230-01-2023 Υπουργική Απόφαση αποσκοπεί στην αποσαφήνιση του ρυθμιστικού πεδίου της περίπτωσης β της παρ.5 του άρθρου 1 του ν.406712 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) ως προς τα ύψη των κτιρίων.
   Εκδίδεται μετά από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν σχετικής παραπομπής του θέματος από τον αρμόδιο Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Ταγαρά, προκειμένου να αρθεί το κλίμα αμφιβολιών και αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί στον τεχνικό κόσμο και στους πολίτες μετά από πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις που περιήλθαν σε γνώση του Υπουργείου, σχετικά με το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων στην Αθήνα, καθώς και να διευκρινιστεί το εφαρμοστέο πολεοδομικό δίκαιο, αναφέρει ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου.
   Ειδικότερα, με την ως άνω Υπουργική απόφαση, αποσαφηνίζεται ότι τα «οποιαδήποτε είδους διατάγματα» που κατά την περίπτωση β της παρ.5 του άρθρου 1 του ΝΟΚ κατισχύουν των γενικών διατάξεών του, είναι εκείνα που ήταν σε ισχύ κατά τον χρόνο θέσπισης του εν λόγω οικοδομικού κανονισμού. Από τη συστηματική δε ερμηνεία και από τη διατύπωση και τον σκοπό της υπόψη διάταξης δεν προκύπτει ότι αυτή απέβλεπε στην «αναβίωση» καταργημένων, ρητώς ή σιωπηρώς, διατάξεων πολεοδομικών διαταγμάτων, διότι τούτο θα οδηγούσε σε πολεοδομική ασυνέχεια και θα ανέτρεπε πραγματικές καταστάσεις που θα είχαν εν τω μεταξύ δημιουργηθεί βάσει νομίμως εκδοθεισών διοικητικών πράξεων.
   Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου δόμησης από τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό του 1929 (ΓΟΚ29) έως και τον ισχύοντα σήμερα Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ν.406712, ΝΟΚ), σε συνδυασμό με τα διατάγματα δόμησης που διαχρονικά θεσπίστηκαν για την περιοχή των Αθηνών και τις σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν από τη Διοίκηση για την εφαρμογή τους, διαπιστώνεται όσον αφορά στις διατάξεις του β.δ. της 30.8-9.9.1955, ότι αφενός δεν ήταν διάταγμα καθορισμού προστασίας για την περιοχή των Αθηνών από αρχαιολογικής και ιστορικής άποψης, ή από πλευράς προστασίας τοπίου και αφετέρου οι διατάξεις του, είχαν ήδη παύσει να ισχύουν κατά τη θεσμοθέτηση του ΝΟΚ.
   Ειδικότερα οι διατάξεις του β.δ. της 30.8-9.9.1955 περί υψών των κτιρίων, είχαν παύσει να ισχύουν καθώς είχαν αντικατασταθεί ήδη από το 1973 σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού του ύψους του τότε ΓΟΚ73, ενώ εκείνες περί αριθμού ορόφων είχαν καταστεί ανενεργές ήδη από 1985 μετά τη θεσμοθέτηση του ΓΟΚ85.
   Συνεπώς, οι εν λόγω διατάξεις δεν ήταν σε ισχύ το 2012 κατά τη θέσπιση του ΝΟΚ και με βάση την ερμηνεία της περίπτωσης β της παρ.5 του άρθρου 1 αυτού, ο εν λόγω νόμος δεν αναβίωσε τις ως άνω διατάξεις (περί ύψους και αριθμού ορόφων) μετά από 39 και 27 έτη αντίστοιχα, κατά τα οποία, όπως αναφέρεται παραπάνω είχε σταματήσει η εφαρμογή τους.
   Με την παρούσα Υπουργική Απόφαση ενισχύεται το κλίμα ασφάλειας δικαίου, ενώ παράλληλα καθίσταται σαφές το πλαίσιο και παρέχονται οι απαραίτητες κατευθύνσεις στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης για την έκδοση των οικοδομικών αδειών αρμοδιότητάς τους.
   Read more...

   839 • 2

  20. Νομοθεσία

   Engineer

   Εκδόθηκε η με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/10179/322 Απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα: Αποσαφήνιση του ρυθμιστικού πεδίου της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ), όσον αφορά στα ύψη των κτιρίων.
   Η απόφαση αναφέρει;
   α) Τα οποιαδήποτε είδους διατάγματα της περίπτωσης 1 της παρ. 5β του άρθρου 1 του ν.4067/2012 (ΝΟΚ) που ορίζεται ότι εξαιρούνται και κατισχύουν των διατάξεών του, είναι εκείνα που οι διατάξεις τους, κατά τον χρόνο θέσπισης του ΝΟΚ ήταν σε ισχύ, καθώς από τη συστηματική ερμηνεία και από τη διατύπωση και τον σκοπό της υπόψη διάταξης δεν προκύπτει ότι αυτή απέβλεπε στην «αναβίωση» καταργημένων, ρητώς ή σιωπηρώς, διατάξεων πολεοδομικών διαταγμάτων.
   β) Οι διατάξεις του β.δ. της 30.8-9.9.1955 ως προς μεν τα ύψη ίσχυσαν μέχρι τη θεσμοθέτηση των διατάξεων περί υπολογισμού του ύψους του ΓΟΚ/73, οπότε και καταργήθηκαν, ως προς δε τον αριθμό ορόφων ίσχυσαν μέχρι τη θέσπιση του ΓΟΚ/85, οπότε και κατέστησαν ανενεργές μετά τη θεσμοθέτηση του ιδεατού στερεού και του υπολογισμού του ύψους σε συνάρτηση με τον εκάστοτε ισχύοντα αριθμητικό συντελεστή δόμησης, και ως εκ τούτου, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ΝΟΚ, οι εν λόγω διατάξεις είχαν ήδη παύσει να ισχύουν. Όσον αφορά στις διατάξεις του άρθρου 2 του ως άνω β.δ/τος, ως ειδικές και εντοπισμένου χαρακτήρα για την προστασία τοποσήμων των Αθηνών, εξακολουθούν να ισχύουν, πλην εκείνων που αφορούσαν σε περιοχές οι οποίες εντάχθηκαν μεταγενέστερα σε ειδικά διατάγματα προστασίας, με αποτέλεσμα να αντικατασταθούν από τις νεώτερες ρυθμίσεις. 
   Η απόφαση στην διαύγεια εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΞΩ4653Π8-ΚΘΜ
   Read more...

   1295 • 1

  21. Νομοθεσία

   dimitris GM

   Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπογραφεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαο Ταγαρά η νέα απόφαση για τα ύψη των κτιρίων, στην οποία θα αποσαφηνίζεται σε ποιες κατασκευές θα μπορεί να χρησιμοποιείται το «πριμ» ορόφων που δίνει ο  Οικοδομικός  Κανονισμός.
   Όπως αναφέρει στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ),  η υπουργική απόφαση, βασισμένη και σε πρόσφατη ερμηνεία του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), θα υποστηρίζει τη χρήση των διατάξεων των δύο τελευταίων οικοδομικών κανονισμών (ΓΟΚ του 1985 και ΝΟΚ του 2012), περιορίζοντας ωστόσο, υπό προϋποθέσεις, την εφαρμογή τους στις περιοχές όπου προϋφίστανται  προστατευτικά προεδρικά διατάγματα (ΠΔ) π.χ. παραδοσιακών οικισμών, τμήματος πόλης κλπ.
   Ειδικά για την Αθήνα θα λαμβάνεται υπόψη το ΠΔ για τις περιοχές της πόλης που βρίσκονται εντός των ορίων του αρχαιολογικού χώρου της πόλης, ενώ για τις υπόλοιπες να εφαρμόζεται ο Οικοδομικός Κανονισμός.  Είναι αξιοσημείωτο ότι εδώ και μήνες στην πρωτεύουσα η έκδοση οικοδομικών αδειών  έχει ουσιαστικά σταματήσει έπειτα από τις   δικαστικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για κτίρια στην περιοχή Αμπελοκήπων, οι οποίες έβαζαν «πάγο» στα ύψη και τους επιτρεπόμενους ορόφους που δίνονταν σε αυτά ως «μπόνους», βάσει των διατάξεων του ΝΟΚ.
   Οι προσφυγές
   Τις δικαστικές προσφυγές κατά οικοδομικών αδειών σε διάφορες περιοχές της Αθήνας είχαν πυροδοτήσει δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ( ΣτΕ) – κατόπιν προσφυγής της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) – για ξενοδοχείο στην περιοχή Μακρυγιάννη. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ, «….στην επίμαχη περιοχή δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ΝΟΚ 2012 αλλά οι ειδικές διατάξεις του Βασιλικού Διατάγματος του 1955 (Φ.Ε.Κ. 249Α ’), οι οποίες ορίζουν ανώτατο ύψος τα 21 μέτρα». Αλλά γενικότερα η νομολογία του ΣτΕ, τάσσεται κατά της αύξησης κατά περίπτωση των πολεοδομικών μεγεθών.
   Τον τελευταίο χρόνο, στο ΥΠΕΝ έφταναν επιστολές από υπαλλήλους στις πολεοδομίες, οι οποίοι αναμένοντας τις σχετικές οδηγίες είχαν σταματήσει να χορηγούν όρους δόμησης σε περιοχές όπου το ύψος των κτιρίων δεν καθορίζεται από ειδικά προεδρικά διατάγματα (τα οποία υπερισχύουν των οικοδομικών κανονισμών), αλλά έως σήμερα εφαρμοζόταν ο ΝΟΚ/2012.
   Το πρόβλημα έχει επισημάνει επανειλημμένως και η ΕΛΛΕΤ καταγγέλλοντας ότι «υπάρχει για τα νόμιμα ύψη σε όλη την πόλη της Αθήνας ανασφάλεια δικαίου, η οποία εγκλωβίζει τους κατασκευαστές των κτιρίων, οι άδειες των οποίων ακυρώνονται στη συνέχεια στα δικαστήρια ενώ παράλληλα εξαναγκάζει τους πολίτες να οδηγούνται με μεγάλο οικονομικό κόστος στα δικαστήρια για να υπερασπιστούν το αυτονόητο, την ανάσχεση της ραγδαίας υποβάθμισης του οικιστικού τους περιβάλλοντος».
   ***
   Edit: 
   Εκδόθηκε η απόφαση με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/10179/322 του ΥΠΕΝ με θέμα: Αποσαφήνιση του ρυθμιστικού πεδίου της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ), όσον αφορά στα ύψη των κτιρίων.
   Δείτε την εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΞΩ4653Π8-ΚΘΜ
   Read more...

   991 • 5

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.