Jump to content
 • Novatron
 • Νομοθεσία

  375 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Τα προβλήματα του ν. 4412/2016 είχαν εντοπιστεί από την έναρξη της ισχύος του, αλλά με την πάροδο του χρόνου γινόταν φανερές όλο και περισσότερες αδυναμίες. Ενδεικτικό είναι ότι στα 4,5 χρόνια της ισχύος του έγιναν περισσότερες από 400 τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις, διορθώσεις κ.λπ., από ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, μέχρι σημαντικές αλλαγές σε διαδικασίες, απαιτήσεις, νομικά και τεχνικά ζητήματα.
   Ο νέος νόμος 4782/2021 ενσωματώνει αρκετές από τις βελτιώσεις που είχαν ζητηθεί από τους συλλογικούς φορείς των μελετητών, την ΚΕΔΕ και το ΤΕΕ. Συνολικά περιλαμβάνει 153 αλλαγές, οι οποίες άρχισαν σταδιακά να ισχύουν, με τρία χρονικά ορόσημα: 9.3.2021, 1.6.2021 και 1.9.2021.
   Ως πολύ θετικό στοιχείο πιστώνεται το γεγονός ότι από τα 379 άρθρα του ν. 4412/2016, τα 138 έχουν αντικατασταθεί ολόκληρα, ακόμη κι αν οι αλλαγές σ’ αυτά δεν ήταν σημαντικές, αλλά έγινε κωδικοποίηση ώστε να ενσωματωθούν αλλαγές που είχαν γίνει νωρίτερα.
   Θετικό στοιχείο, επίσης, είναι το άρθρο 139 του ν. 4782/2021, στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις που πρέπει να εκδοθούν για την πλήρη εφαρμογή του νόμου.
   Στις επόμενες παραγράφους γίνεται μία προσπάθεια να επισημανθούν κατ’ άρθρο και να αξιολογηθούν με τη ματιά των μελετητών, οι σημαντικότερες από τις αλλαγές που εισήχθησαν, και αφορούν σε βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου.
   Άρθρο 2: Ορισμοί
   Από τις αλλαγές στο άρθρο αυτό πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα η βελτίωση στους ορισμούς των «υπηρεσιών», όπου γίνεται σαφής η αντιδιαστολή μεταξύ των «τεχνικών & λοιπών επιστημονικών» υπηρεσιών από τις «γενικές» υπηρεσίες, που πλέον αποκαλούνται απλώς «υπηρεσίες», ενώ αφαιρέθηκαν, όπως ήταν ορθό και λογικό, από τις τελευταίες, η παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συστημάτων πληροφορικής.
   Άρθρο 36: Υποχρέωση χρήσης – λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ
   Με στόχο την αύξηση της διαφάνειας επεκτάθηκε η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς στις συμβάσεις αξίας άνω των €30.000, αντί των €60.000 που ίσχυε μέχρι τώρα.
   Άρθρο 39: Συμφωνίες – πλαίσιο
   Καταργήθηκαν οι περιορισμοί για την ανάθεση συμφωνιών – πλαίσιο για συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών & επιστημονικών υπηρεσιών (σύμφωνη γνώμη τεχνικού συμβουλίου, υπόδειξη χρήσης για υποστηρικτικές μελέτες, περιορισμός πιστώσεων), με αποτέλεσμα να απλουστεύεται η διαδικασία και να είναι ευκολότερη η χρήση αυτού του πολύ χρήσιμου εργαλείου.
   Άρθρο 50: Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης
   Η υποχρέωση εκπόνησης της μελέτης από μελετητές και ο ορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ήταν πάγιο -δίκαιο- αίτημα των μελετητικών οργανώσεων και εισήχθη στον νόμο, προς όφελος πάντα του δημοσίου συμφέροντος μέσω της διασφάλισης της ποιότητας της μελέτης που εκπονείται από την ανάδοχο εργοληπτική εταιρεία.
   Άρθρο 72: Εγγυήσεις
   Σημαντική αλλαγή αποτελεί ο υπολογισμός της εγγύησης καλής εκτέλεσης επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, όπως και η εξουσιοδότηση σε υπουργική απόφαση για επιπλέον εγγύηση σε περίπτωση μεγάλης έκπτωσης για συμβάσεις μελετών και έργων. Και οι δύο αυτές διατάξεις αναμένεται να βοηθήσουν στην κατεύθυνση της μείωσης των αλόγιστων εκπτώσεων. Στην ίδια κατεύθυνση αποβλέπει και η κατάργηση της κάλυψης μέρους της εγγύησης προκαταβολής από την εγγύηση καλής εκτέλεσης, μία διάταξη που εισήχθη παρά τη διαφωνία των συλλογικών φορέων των μελετητών.
   Άρθρο 77: Κριτήρια επιλογής (συμβάσεις μελετών και τεχνικών & επιστημονικών υπηρεσιών)
   Το νέο άρθρο συσχετίζει τα κριτήρια επιλογής(απαιτήσεις οικονομικής & χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας),με τις προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης των μελετητικών επιχειρήσεων στα οικεία μητρώα του π.δ. 71/2019.Ωστόσο, η εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 71/2019, με βάση την υπερισχύουσα διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020, τελεί σε αναστολή μέχρι την 31.12.2022, και οι μεταβολές των μελετητικών πτυχίων κρίνονται με τις διατάξεις του π.δ. 138/2009, καθώς και του άρθρου 39 του ν. 3316/2005.Συνεπώς, κάθε παραπομπή στις διατάξεις του π.δ. 71/2019 είναι, προς το παρόν, άνευ αντικειμένου και δεν μπορεί να εφαρμοστεί ή θα εφαρμόζεται με προβλήματα και με υποκειμενικές ερμηνείες των υπαλλήλων των αναθετουσών Αρχών, παραβιάζοντας τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων. Για τα θέματα αυτά και τις λεπτομέρειες της εφαρμογής του άρθρου 77, προκύπτουν κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν από την ΕΑΑΔΗΣΥ και το Υπουργείο Υποδομών.
   Άρθρο 79: ΕΕΕΣ
   Οι διατάξεις απλοποιούν εν γένει την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, αφενός επειδή επεκτείνεται το ΕΕΕΣ σε όλες τις συμβάσεις (κατάργηση του ΤΕΥΔ), πλην των απευθείας αναθέσεων, όπου υποβάλλονται τα δικαιολογητικά με την προσφορά, και αφετέρου με τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, που μπορούν να δηλώνουν σε χωριστή υπεύθυνη δήλωση διευκρινιστικά και συμπληρωματικά στοιχεία που δεν μπορούν να αναγραφούν στο ΕΕΕΣ. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης του ΕΕΕΣ αν επέλθουν μεταβολές στα δηλωθέντα, και επεκτείνεται η χρονική διάρκεια δυνατότητας υπογραφής του ΕΕΕΣ.
   Άρθρο 86: Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων
   Τίθεται βαρύτητα στην αξιολόγηση της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς 70% και 30% αντίστοιχα. Το θέμα αυτό, και οι αντιρρήσεις των μελετητών, αναπτύχθηκε από τον ΣΜΕΔΕΚΕΜ στο προηγούμενο τεύχος του ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ, για κάθε ενδιαφερόμενο. Πολύ σημαντική αλλαγή, ωστόσο, στο άρθρο αυτό είναι ο νέος τύπος υπολογισμού βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς, με εφαρμογή μη γραμμικής μεθόδου βαθμολόγησης, που ελαχιστοποιεί το βαθμολογικό όφελος για εκπτώσεις πέραν ενός εύλογου ορίου.
   Άρθρο 88: Ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά
   Ως μέτρα για την αντιμετώπιση της παθογένειας των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών εισήχθησαν διατάξεις, όπως η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε περίπτωση μη υποβολής εξηγήσεων, και η υποχρεωτική αναζήτηση εξηγήσεων όταν η προσφορά αποκλίνει πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. Επίσης, ρητά αναφέρεται ότι οι παρεχόμενες εξηγήσεις είναι δεσμευτικές για τον οικονομικό φορέα και δεν μπορεί να μεταβληθούν σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
   Άρθρο 104: Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής – Οψιγενείς μεταβολές
   Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων κατά την υποβολή της προσφοράς αρκεί το ΕΕΕΣ, δηλαδή δεν υποβάλλονται άλλα αποδεικτικά μέσα για το χρονικό εκείνο σημείο. Η απαίτηση των δικαιολογητικών κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς είχε δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα, με αποκλεισμούς οικονομικών φορέων-προσωρινών αναδόχων από διαγωνισμούς και θεωρήθηκε ότι η υπεύθυνη δήλωση επαρκεί. Εξάλλου, η ΕΑΑΔΗΣΥ είχε ήδη εκδώσει σχετική οδηγία.
   Άρθρο 105: Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης
   Οι πλέον σημαντικές αλλαγές στο άρθρο αυτό είναι η δυνατότητα αναζήτησης αποζημίωσης από την αναθέτουσα Αρχή, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας-ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, επιπλέον της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Αντίστοιχα, αν η αναθέτουσα Αρχή δεν καλέσει τον ανάδοχο εντός 60 ημερών για υπογραφή σύμβασης, αυτός δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής και δικαιούται να αναζητήσει αποζημίωση.
   Άρθρο 116 ως 118: Επιλογή διαδικασιών – Απευθείας αναθέσεις
   Με τις διατάξεις των άρθρων αυτών καταργείται ο συνοπτικός διαγωνισμός και εισάγονται οι συμβάσεις «ήσσονος αξίας» (μέχρι €2.500), για την ανάθεση των οποίων δεν απαιτούνται διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης και οι πληρωμές εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νομίμου φορολογικού παραστατικού. Περαιτέρω, αποκαθίσταται η άνιση μεταχείριση των μελετητών που ίσχυε για την απευθείας ανάθεση για τις μελέτες των Βιβλίων Ι και ΙΙ, και καθιερώνεται η απευθείας ανάθεση στον οικονομικό φορέα της επιλογής της αναθέτουσας Αρχής και για τις μελέτες του Βιβλίου Ι, με τις προϋποθέσεις των ανώτατων ετησίων ορίων που ίσχυαν και με τις προηγούμενες διατάξεις. Έτσι, καταργείται η κλήρωση με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων και όλα τα προβλήματα που είχε προκαλέσει και στις αναθέτουσες Αρχές και στους μελετητές.
   Άρθρα 135 & 183: Διοίκηση έργου / Διοίκηση σύμβασης μελέτης και παροχής τεχνικών & λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών
   Τα άρθρα αυτά εκσυγχρονίζουν τη διαδικασία παρακολούθησης και επίβλεψης δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων και εισάγουν τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών επίβλεψης και ελέγχου αυτών από πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνονται οι αναθέτουσες Αρχές που δεν διαθέτουν επαρκές και κατάλληλο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό. Οι διατάξεις προβλέπουν τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος με τον ορισμό επαυξημένων ευθυνών και κυρώσεων σε βάρος των οικονομικών φορέων που ασκούν την επίβλεψη.
   Άρθρο 174: Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών
   Οι τροποποιήσεις στο άρθρο αυτό αφορούν σε σημαντικές μειώσεις των προθεσμιών για την άσκηση, τη διαβίβαση απόψεων και την έκδοση της απόφασης σε περιπτώσεις ενστάσεων, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών.
   Άρθρο 221: Όργανα διενέργειας διαγωνισμών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
   Στο άρθρο αυτό αντιμετωπίστηκαν οι στρεβλώσεις του νόμου, και συγκεκριμένα καταργήθηκε η κλήρωση των μελών των επιτροπών από κεντρικό ηλεκτρονικό κατάλογο, και διατηρήθηκε μόνο στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει το απαιτούμενο και εξειδικευμένο προσωπικό. Έτσι, θα σταματήσουν οι τεράστιες καθυστερήσεις στην προώθηση των διαγωνισμών. Επιπλέον, επιλύεται και το θέμα της κλήρωσης μελών στις επιτροπές που η ειδικότητά τους δεν είχε καμία σχέση με το αντικείμενο των συμβάσεων και παρά ταύτα καλούνταν να αξιολογήσουν τεχνικές προσφορές. Καινοτομία θετική αποτελεί η προσθήκη διάταξης για δυνατότητα ορισμού ατόμου με ειδικές γνώσεις σε επιτροπές διαγωνισμού («εξωτερικός εξειδικευμένος επιστήμονας»).
   Άρθρα Βιβλίου ΙΙ:
   Σε γενικές γραμμές, οι τροποποιήσεις στο Βιβλίο ΙΙ, σε σημαντικά θέματα όπως οι εγγυητικές επιστολές, ο έλεγχος των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών κ.λπ. έχουν συναφές περιεχόμενο με αυτές του Βιβλίου Ι.
   Σε γενικές γραμμές μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι οι τροποποιήσεις του νόμου έχουν κατεύθυνση την επίτευξη των στόχων της απλοποίησης και διασαφήνισης των διατάξεων του νόμου, της μείωσης της γραφειοκρατίας, της αύξησης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προετοιμασίας, ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων, της επέκτασης της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων, και της αντιμετώπισης των παθογενειών του νόμου. Σε κάθε νέα προσπάθεια υπάρχουν πάντα αδύνατα σημεία, τα οποία πρέπει να καταγραφούν και να αξιολογηθούν, ώστε να αντιμετωπιστούν σε επόμενη φάση.

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Εκδόθηκε η Y.A. 101195 ΦΕΚ 4654/Β/08.10.2021 με θέμα: Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
   Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση γενικών και ειδικών απαιτήσεων σχετικά με τη μελέτη, την κατασκευή, την τροποποίηση, τη συντήρηση και τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
   Στόχος της απόφασης είναι η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας ανθρώπων, ζώων και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη σκοπούμενη και εύλογα προβλέψιμη χρήση των εγκαταστάσεων αυτών.
   Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης που λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα (a.c.) ονομαστικής τάσης μέχρι και 1.000 V ή με συνεχές ρεύμα (d.c.) ονομαστικής τάσης μέχρι και 1.500 V και οι οποίες αφορούν στις παρακάτω γενικές περιπτώσεις:
   α) κατοικίες και συναφείς χώροι
   β) κτίρια εμπορικής, επαγγελματικής χρήσης και συναφείς χώροι
   γ) κτίρια όπου στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες
   δ) κτίρια συνάθροισης κοινού περιλαμβανομένων χώρων εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας
   ε) κτίρια και λοιπές κατασκευές βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης
   στ) αγροτικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές και φυτοκομικές εγκαταστάσεις
   ζ) εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 
   η) χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης και συναφείς χώροι
   θ) εργοτάξια και προσωρινές εγκαταστάσεις
   ι) λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής
   ια) συστήματα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
   Περιλαμβάνει τα έντυπα:
   Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) Καταγραφή Στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ) Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ 60364 Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ (ΕΠΕ ΔΔΡ) με διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mΑ  

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 «περί υγειονομικής ταφής των αποβλή- των», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018». ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 4514 Τεύχος Β’ 30 Σεπτεμβρίου 2021.
   Στη απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι σε XYT δεν γίνονται δεκτά από τους υπόχρεους φο- ρείς λειτουργίας τα ακόλουθα απόβλητα: α) τα υγρά απόβλητα. β) τα απόβλητα τα οποία σε συνθήκες υγειονομικής ταφής, είναι εκρηκτικά, διαβρωτικά, οξειδωτικά, πολύ εύφλεκτα ή εύφλεκτα, γ) απόβλητα νοσοκομείων και συναφή, ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων, τα απόβλητα που έχουν συλλεχθεί χωριστά για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και για ανακύκλωση.
   Τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤ πρέπει να μειωθούν στο 35% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat.
   Από το 2030, όλα τα απόβλητα που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση, ιδίως όσον αφορά τα αστικά απόβλητα, δεν γίνονται δεκτά σε ΧΥΤ με εξαίρεση τα απόβλητα για τα οποία η υγειονομική ταφή παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα για το περιβάλλον, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4819/2021.
   Με στόχο την αποτροπή ανακυκλώσιμων και ανακτήσιμων αποβλήτων από ΧΥΤ, το ΥΠΕΝ θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 κατάλογο αποβλήτων μη αποδεκτών σε ΧΥΤ.
   Έως το 2030, διασφαλίζεται ότι η ποσότητα των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε ΧΥΤ μειώνεται στο 10 % ή λιγότερο της συνολικής ποσότητας των αστικών αποβλήτων που παράγονται (κατά βάρος).
   Προκειμένου να εκτιμηθεί αν έχει επιτευχθεί ο στόχος που ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 5:
   α) υπολογίζεται το βάρος των παραχθέντων αστικών αποβλήτων που οδηγήθηκαν σε υγειονομική ταφή σε ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος,
   β) το βάρος των αποβλήτων από διαδικασίες επεξεργασίας πριν από την ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση αστικών αποβλήτων, όπως η διαλογή ή η μηχανική βιολογική επεξεργασία, τα οποία στη συνέχεια διατίθενται με υγειονομική ταφή, πρέπει να συνυπολογίζεται στο βάρος των αστικών αποβλήτων που δηλώνεται ότι διατέθηκαν με υγειονομική ταφή,
   Το βάρος των αστικών αποβλήτων που υποβάλλονται σε εργασίες διάθεσης με αποτέφρωση και το βάρος των αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες σταθεροποίησης του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών αποβλήτων με σκοπό την επακόλουθη υγειονομική ταφή τους δηλώνεται ως βάρος αποβλήτων που διατέθηκαν με υγειονομική ταφή.
   Το βάρος των αποβλήτων που παράγονται κατά την ανακύκλωση ή σε άλλες εργασίες ανάκτησης αστικών αποβλήτων που στη συνέχεια διατίθενται με υγειονομική ταφή δεν συνυπολογίζεται στο βάρος των αστικών αποβλήτων που δηλώνεται ότι διατέθηκαν με υγειονομική ταφή.
   Σε ΧΥΤ πραγματοποιείται διάθεση μόνο αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία. Η διάταξη αυτή μπορεί να μην εφαρμόζεται στα αδρανή απόβλητα η επεξεργασία των οποίων είναι τεχνικά αδύνατη, ή σε οποιαδήποτε άλλα απόβλητα η επεξεργασία των οποίων δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 1 και ειδικότερα στη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων ή των κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον.
   Οι δαπάνες κατασκευής και λειτουργίας ενός ΧΥΤ, στις οποίες περιλαμβάνεται, στο μέτρο του δυνατού, το κόστος της χρηματοοικονομικής ή ισοδύναμης εγγύησης ή το ειδικό αποθεματικό που αναφέρεται στο σημείο (δ) του άρθρου 9, καθώς και το κατ’ εκτίμηση κόστος της παύσης λειτουργίας του χώρου και της μετέπειτα φροντίδας του για χρονική περίοδο τουλάχιστον τριά- ντα ετών, καλύπτονται από την τιμή που χρεώνει ο φορέας λειτουργίας για τη διάθεση οποιουδήποτε τύπου αποβλήτων στον εν λόγω χώρο. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της υπό στοιχεία Η.Π. 11764/653/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Δικαιοσύνης «Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ “για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ” του Συμβουλίου. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 77921/1440/1995 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 795)», (Β’ 327), ο φορέας λειτουργίας πρέπει να εξασφαλίζει διαφάνεια κατά τη συλλογή και χρήση όλων των αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με το εν λόγω κόστος.
   Ο φορέας λειτουργίας να τηρεί τις ακόλουθες διαδικασίες παραλαβής:
   έλεγχο των εγγράφων για τα απόβλητα, στα οποία περιλαμβάνονται τα έγγραφα που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 7 (σημείο Β και Γ) της υπό στοιχεία Η.Π.13588/725/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οι- κονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ- ης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εμπορικής Ναυτιλίας «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλή- των” (Β’ 604)» (Β’ 383) και, όπου αυτό έχει εφαρμογή, εκείνα που απαιτούνται δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων. οπτική εξέταση των αποβλήτων στην είσοδο και στο σημείο απόθεσης και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εξακρί- βωση ότι τα απόβλητα αντιστοιχούν προς την περιγραφή που περιέχεται στα έγγραφα που υπέβαλε ο κάτοχος. Αν απαιτείται η λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων για την εφαρμογή του επίπεδου 3 της παρ. 3 του παραρτή- ματος ΙΙ, τα αποτελέσματα των αναλύσεων διατηρούνται, η δε δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με άρθρο 17. Τα δείγματα φυλάσσονται επί ένα μήνα τουλάχιστον. τήρηση αρχείου των ποσοτήτων και των χαρακτηριστικών των αποτιθέμενων αποβλήτων, στο οποίο κα- ταχωρούνται η προέλευση, η ημερομηνία παράδοσης, τα στοιχεία του παραγωγού, ή εάν πρόκειται για αστικά απόβλητα, του φορέα συλλογής, και, στην περίπτωση των επικίνδυνων αποβλήτων, η ακριβής τους θέση στο ΧΥΤ. Οι πληροφορίες αυτές θα διατίθενται στις αρμόδιες εθνικές και ενωσιακές στατιστικές αρχές, όταν ζητούνται για σκοπούς στατιστικής. Ο φορέας λειτουργίας πρέπει να παρέχει πάντοτε έγγραφη βεβαίωση παραλαβής για κάθε παράδοση αποβλήτων στο χώρο του.
   Δείτε εδώ όλη την ΚΥΑ

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Οι Αναθέτουσες αρχές θα προσφεύγουν υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Υποδομών για την κάλυψη των αναγκών τους σε έργα, μελέτες και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που ομαδοποιούνται σύμφωνα με την απόφαση Αριθμ. 231708 που δημοασιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 4320 Τεύχος Β’ 17/9/2021 με τίλτο “Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επι- στημονικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1α του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α ́ 147).
   Οι συμβάσεις των επιμέρους έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και κατηγοριών της παρούσης, που ομαδοποιούνται και συνάπτονται ετησίως από την ΓΓΥ, καθώς και οι Αναθέτουσες Αρχές για τις οποίες προορίζονται, καθορίζονται δυνάμει της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
   Αντικείμενο ομαδοποίησης και υπαγωγής στην ΓΓΥ δύναται να αποτελούν συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που πληρούν ένα η περισσότερα από τα κατωτέρω χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την γε- ωγραφική κατανομή των Αναθετουσών Αρχών για τις οποίες προορίζονται ή και τη διοικητική υπαγωγή αυτών σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4270/2014:
   αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων για περισσότερες από μία Αναθέτουσες Αρχές. υπόκεινται σε συχνές ή τακτικές επαναλαμβανόμενες αναθέσεις από μία ή περισσότερες Αναθέτουσες Αρχές. – παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε
   να επιδέχονται ομαδοποίησης. παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό τυποποίησης. μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άσκησης ορι-
   ζόντιων πολιτικών για το περιβάλλον, την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τις κοινωνικές συμβάσεις. Κατά την ομαδοποίηση λαμβάνεται υπόψη κατά ανα- λογία και κατά περίπτωση, το σύστημα ταξινόμησης του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
   επιστημονικών υπηρεσιών. ΦΕΚ 4320-Β-17.09.2021 Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικου-.pdf

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Σε συνέχεια της υπ’ αριθm. 34/14-7-2021 Εγκυκλίου της ΣΕΣΣΕ, με την οποία σας αποστείλαμε την υπ’ αριθμ. 60449 ΕΞ 2021/24-5-2021 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού των Οικονομικών, με τίτλο “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β’ 549) και της υπό στοιχεία 1129485/479/Γ0013/ 03.12.1996 (ΠΟΛ. 1310) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός κατ’ άρθρο 41α του ν. 1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού» (Β’ 1152)”, σας κοινοποιούμε με την παρούσα το υπ’ αριθμ. πρωτ. 86759 ΕΞ/14-7-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεως & Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Παροχή Διευκρινίσεων για την παλαιότητα».
   Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, σχετικά με τα έγγραφα απόδειξης της παλαιότητας, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 60449 ΕΞ 2021/24-5-2021 (Β’ 2146) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εκτός από τα δημόσια έγγραφα που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 60449 ΕΞ 2021/24-5-2021 (Β’ 2146) απόφαση, όπως προγενέστερος τίτλος κτήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου, έναρξη ηλεκτροδότησης και γενικά κάθε σχετικό έγγραφο που έχει εκδοθεί από Δημόσια Αρχή, όσον αφορά τις τακτοποιούμενες επιφάνειες ακινήτων, πέρα από τη βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του ακινήτου στις ισχύουσες κατά την έκδοση της βεβαίωσης διατάξεις περί ρύθμισης αυθαιρέτων, γίνονται δεκτά επίσης για την απόδειξη της παλαιότητας:
   και τα όμοιου χαρακτήρα εκδιδόμενα έντυπα από το σχετικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας των Ν. 4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017 της οριστικής υπαγωγής, συνοδευόμενης από το αντίστοιχο φύλλο καταγραφής, καθώς και το έντυπο που εκδίδεται από το σύστημα για τα νομίμως προϋφιστάμενα του 1955 κτίρια, όπως κατάσταση δήλωσης περαιωμένη, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο φύλλο καταγραφής (εάν αυτό εκδίδεται). Στα προαναφερόμενα έντυπα, για τον υπολογισμό της παλαιότητας λαμβάνεται υπόψη η καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος που αναγράφεται στο πεδίο παλαιότητας του αντίστοιχου φύλλου καταγραφής.
   Επίσης, γίνεται δεκτό για την απόδειξη της παλαιότητας και το έντυπο, με το οποίο τακτοποιήθηκαν οι ημιυπαίθριοι χώροι και σοφίτες με το Ν. 3843/2010, το οποίο δεν εκδίδεται από κάποια πλατφόρμα του ΤΕΕ, αλλά φέρει τις σχετικές σφραγίδες από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.
   Συνημμένα αρχεία:
   SKMBT_22321071421010 (654 kB) Εγκύκλιος Συντονιστικής 46-2021 - Διευκρινίσεις για υπολογισμό παλαιότητας ακινήτων (31 kB)

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 20870 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ 2944/Β/5-7-2021 με θέμα:
   Καθορισμός μορφής και περιεχομένου πιστοποιητικού βεβαίωσης περί θέσης έκτασης ή γεωτεμαχίου εντός/εκτός ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ, καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την έκδοση του ως άνω πιστοποιητικού.
   Άρθρο 1.
   Ανάρτηση Ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ
   1.Τα εξωτερικά όρια των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) και των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) που απεικονίζονται στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», αναρτώνται σε διαδικτυακή πλατφόρμα, σε ειδικό διαδικτυακό ιστότοπο του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. Οι συντενταγμένες των ως άνω ορίων είναι στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87).
   Ο σύνδεσμος του ως άνω ειδικού διαδικτυακού ιστοτόπου δημοσιοποιείται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
   2.Η ανάρτηση πραγματοποιείται επί τη βάσει της από-φασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί θεσμοθέτησης ή αναθεώρησης του θεσμοθετημένου εθνικού καταλόγου περιοχών του ευρωπαικού οικολογικού δικτύου «Natura 2000», καθώς και της τυχόν απόφασης του Προισταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ανωτέρω Υπουργείου, περί επικαιροποίησης των θεσμοθετημένων ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 15377/7.6.2021 (Β’ 2389) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
   3.Στην διαδικτυακή πλατφόρμα δημοσιοποιείται η περιγραφική βάση δεδομένων του δικτύου «Natura 2000» και απεικονίζονται οι οριογραμμές των ΕΖΔ και ΖΕΠ ως συνεχείς καθώς και η επιφάνεια των προστατευόμενων περιοχών του ανωτέρω δικτύου με κατάλληλη διαγράμμιση και μοτίβο. Στην διαδικτυακή πλατφόρμα δύνανται να συμπεριληφθούν γεωγραφικές πληροφορίες και δεδομένα.
   4.Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης λήψης του συνόλου των ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ σε ψηφιακή διανυσματική μορφή.
   Άρθρο 2.
   Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης
   1.Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), αίτηση περί χορήγησης πιστοποιητικού που βεβαιώνει τη θέση μιας συγκεκριμένης έκτασης ή ενός γεωτεμαχίου εντός/εκτός ορίων ΕΖΔ ή/και ΖΕΠ. Η είσοδος στην διαδικτυακή πλατφόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ.
   2.Κατά την υποβολή της αίτησης, κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσδιορίσει γεωγραφικά την έκταση ενδιαφέροντος ή να δηλώσει τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του γεωτεμαχίου, σε σχέση με το οποίο αιτείται το πιστοποιητικό. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί αποκλειστικά για ένα ΚΑΕΚ ή μία συγκεκριμένη έκταση ενδιαφέροντος.
   Άρθρο 3.
   Γεωχωρικός προσδιορισμός γεωτεμαχίου/έκτασης ενδιαφέροντος
   1.Σε περίπτωση που ο αιτών, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, δηλώσει συγκεκριμένο ΚΑΕΚ, χωρεί αυτόματος εντοπισμός του σχετικού γεωτεμαχίου στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».
   2.Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται για έκταση ενδιαφέροντος, ο αιτών υποχρεούται να προσδιορίσει γεωγραφικά την έκταση, με τη χρήση των εργαλείων που διατίθενται μέσω της πλατφόρμας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Ο ως άνω προσδιορισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί και με την καταχώριση συντεταγμένων κορυφών είτε με την ηλεκτρονική υποβολή των ορίων της έκτασης σε μορφή αρχείου «ASCII», «gml», «DXF» (κλειστή πολυγωνική δομή) είτε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο «shapefile» πολυγωνικής μορφής, και με γεωαναφορά στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87).
   3.Αφού ολοκληρωθεί ο γεωχωρικός προσδιορισμός του γεωτεμαχίου ή της έκτασης ενδιαφέροντος, αποδίδεται ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου στην αίτηση.
   Άρθρο 4.
   Περιεχόμενο, Μορφή και Ισχύς Ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού
   1. Η εντός/εκτός ορίων ΕΖΔ ή/και ΖΕΠ θέση της έκτασης ενδιαφέροντος ή του γεωτεμάχιου βεβαιώνεται από πιστοποιητικό (Υπόδειγμα 1), το οποίο χορηγείται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».
   2.Με το πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι μία συγκεκριμένη έκταση ενδιαφέροντος ή ένα γεωτεμάχιο βρίσκεται είτε καθ’ ολοκληρίαν είτε τμηματικά εκτός ή εντός των εξωτερικών ορίων ΕΖΔ ή/και ΖΕΠ. Στην τελευταία περίπτωση, το πιστοποιητικό περιλαμβάνει την ακριβή έκταση του τμήματος που βρίσκεται εντός των εξωτερικών ορίων ΕΖΔ ή/και ΖΕΠ και τις πλησιέστερες συντεταγμένες Χ και Υ σε ΕΓΣΑ ’87 των κορυφών των ορίων της ΕΖΔ ή/και ΖΕΠ, που τέμνουν την έκταση για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση.
   3.Κάθε πιστοποιητικό περιλαμβάνει επιπλέον τις κάτωθι πληροφορίες: 1) αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης, 2) την Περιφερειακή Ενότητα, τον Δήμο και την Δημοτική/Τοπική Κοινότητα, στην οποία βρίσκεται το γεωτεμάχιο ή η έκταση ενδιαφέροντος, εφόσον αυτή η πληροφορία προκύπτει από τα στοιχεία κτηματογράφησης που έχει στην κατοχή του το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», 3) το ΚΑΕΚ του γεωτεμαχίου ή τις συντεταγμένες Χ και Υ σε ΕΓΣΑ ’87 των κορυφών των ορίων της έκτασης ενδιαφέροντος, 4) τον μοναδικό κωδικό της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου «Natura 2000», εντός της οποίας βρίσκεται είτε το σύνολο είτε τμήμα του γεωτεμαχίου ή της έκτασης ενδιαφέροντος, 5) τις συντεταγμένες των ορίων της περιοχής ΕΖΔ ή/και ΖΕΠ που τέμνουν το γεωτεμάχιο ή την έκταση ενδιαφέροντος και 6) τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί θεσμοθέτησης ή αναθεώρησης του εθνικού καταλόγου περιοχών του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου «Natura 2000», καθώς και τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης τυχόν απόφασης του Προισταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί επικαιροποίησης των θεσμοθετημένων ορίων του δικτύου «Natura 2000», σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 15377/7-6-2021 (Β’ 2389) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
   4.Το πιστοποιητικό δύναται να συνοδεύεται από απόσπασμα χάρτη που απεικονίζει τα όρια της έκτασης εν-διαφέροντος ή του γεωτεμαχίου καθώς και τα όρια της προστατευόμενης περιοχής.
   5.Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα, καθώς και εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Φορέα. Στα πιστοποιητικά αναγράφεται μοναδικός συστημικός κωδικός για την πιστοποίηση της αυθεντικότητάς τους. Το εκτύπωμα του πιστοποιητικού λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο.
   6.Η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής της αίτησης και χορήγησης του πιστοποιητικού εποπτεύεται από το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της υπηρεσίας τελούν υπό τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών καθώς και των διατάξεων του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Νικόλαος Ταγαράς, υπέγραψε νέα εγκύκλιο με Τεχνικές Οδηγίες για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων.
   Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου προς τους Δήμους:
   ΘΕΜΑ:  Τεχνικές Οδηγίες για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων (άρθρο 92 ν. 4759/2020, Α’ 245)
   Α. Αντικείμενο
   Αντικείμενο των τεχνικών οδηγιών είναι η παροχή κατευθύνσεων για τη διαμόρφωση των παραδοτέων που συντάσσονται σε εφαρμογή του άρθρου 92 του ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/ Α/9.12.2020).
   Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων έχει ως στόχο να συμβάλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης, μέσω της απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και προσανατολίζεται στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης για τους παραπάνω χώρους για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.
   Κατά την υλοποίηση των Υπηρεσιών για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων, υλοποιείται:
   Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και κατάταξη των χώρων αυτών σε μία (1) από τις τέσσερις (4) κατηγορίες, όπως ορίζει η παρ.2 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020 και στη συνέχεια, Ιεράρχηση με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου δήμου, δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας, όπως ορίζει η παρ.5 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020. B. Αναλυτική Περιγραφή Παραδοτέων
   Για κάθε Δημοτική Ενότητα / Κοινότητα όπου γίνεται η εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου πόλης, θα πρέπει να παραδίδεται μια αντίστοιχη Τεχνική-αιτιολογική Έκθεση που θα συνοδεύεται από μία Γεωχωρική Βάση Δεδομένων.
   Β.1. Γεωχωρική Βάση Δεδομένων
   Η Γεωχωρική Βάση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
   Β.1.1. Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό σχέδιο
   Γεωχωρική Βάση Δεδομένων με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο για το σύνολο της πολεοδομικής ενότητας, όπου θα αποτυπώνονται τα χωρικά δεδομένα με τα αντίστοιχα περιγραφικά τους στοιχεία (attributes).
   Η ψηφιακή μορφή του παραδοτέου θα είναι σε έναν από τους ανοικτούς μορφότυπους, ESRI Shapefile ή GeoJSON ή GML, ως Γεωγραφικό επίπεδο πολυγωνικής μορφής με κλειστά πολύγωνα χωρίς επικαλύψεις.
   Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να αντληθούν από το πληροφοριακό σύστημα e-poleodomia. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθήσει έλεγχος και ενημέρωση αυτών.
   Το Ν.Π.Δ.Δ “Ελληνικό Κτηματολόγιο” θα παρέχει στους Δήμους την αναγκαία πρόσβαση στα κτηματολογικά διαγράμματα με επισήμανση ποια είναι δημόσια, δημοτικά ή ιδιώτη. Η παροχή πρόσβασης. θα αφορά στην πληροφορία του ενιαίου κτηματολογικού διαγράμματος, είτε με τη χορήγηση βάσης δεδομένων και ψηφιακού αρχείου σχεδίασης, είτε μέσω της διάθεσης μέσω web service. Η πληροφορία που θα τηρείται από το σύστημα θα συσχετίζεται με τα γεωτεμάχια του Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Η χωρική πληροφορία (θέση, όρια, εμβαδόν, ΚΑΕΚ) θα παρέχεται μέσω του ενιαίου κτηματολογικού διαγράμματος, ενώ η νομική πληροφορία που αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου θα αναφέρεται ως περιγραφική πληροφορία.
   Στα περιγραφικά δεδομένα των χωρικών στοιχείων του «Β.1.1. Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου», θα είναι αποθηκευμένα τα στοιχεία ταυτοποίησης και αναγνώρισης κάθε πολυγώνου, όπως:
   Ταυτότητα Συστήματος – Μοναδικός αριθμός (id), ακέραιος που αποδίδεται αυτόματα από το σύστημα. Ονομασία Αναγνώρισης με περιεχόμενο τον αριθμό Οικοδομικού Τετραγώνου /Πολυγώνου (Ο.Τ. ή Ο.Π.) – Μη Μοναδικός αριθμός (ΟΤ). Πολεοδομική Ενότητα (ή γειτονιά) στην οποία ανήκει το πολύγωνο (ΠΕ). Γενική Χρήση που χαρακτηρίζει το πολύγωνο, σύμφωνα με τη Γενική Πολεοδομική Λειτουργία του. Ειδική Χρήση (όταν υφίσταται) και χαρακτηρίζει το πολύγωνο, σύμφωνα με την ειδική πολεοδομική λειτουργία του. ΦΕΚ έγκρισης και τροποποιήσεων του σχεδίου πόλης. Όταν ένα Οικοδομικό Τετράγωνο / Πολύγωνο παρουσιάζει περισσότερες από μια Γενικές Χρήσεις, τότε θα διαιρείται σε ισάριθμα πολύγωνα έτσι ώστε ο συνδυασμός «α) Πολεοδομική Ενότητα, β) Οικοδομικό Τετράγωνο, γ) Χρήση» (α + β + γ), να αποκτά το χαρακτηριστικό της «μοναδικότητας» μέσα στο Γεωγραφικό επίπεδο (Layer).
   Β.1.2. Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί
   Από το επίπεδο του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου θα γίνει εξαγωγή του επιπέδου των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε δικαστική εκκρεμότητα ή είναι πολεοδομικά αρρύθμιστοι.
   Η ψηφιακή του μορφή θα είναι (όπως και του «μητρικού» επιπέδου) σε ανοικτό μορφότυπο ESRI Shapefile ή GeoJSON ή GML, ως Γεωγραφικό επίπεδο πολυγωνικής μορφής με κλειστά πολύγωνα χωρίς επικαλύψεις.
   Τα πολύγωνα αυτά θα ενσωματωθούν στη Γεωχωρική Βάση Δεδομένων, ως ένα νέο Γεωγραφικό επίπεδο, διατηρώντας όλα τα χαρακτηριστικά (attributes) που προέρχονται από το «μητρικό» επίπεδο και θα έχουν επιπρόσθετες πληροφορίες:
   Κατηγοριοποίηση περίπτωσης /αιτίας «μη απαλλοτρίωσης» (υποχρεωτικά συμπληρωμένο). Η πληροφορία αυτή θα καλύπτει την απαίτηση της παραγράφου 2 του άρθρου 92 και θα παίρνει τις τιμές 1, 2, 3 και 4.
   Η τιμή 1 θα αντιπροσωπεύει την περίπτωση α) «χώροι, για τους οποίους έχει αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση δυνάμει δικαστικής απόφασης» και εκκρεμεί η τροποποίηση του σχεδίου. Η τιμή 2 θα αντιπροσωπεύει την περίπτωση β) «χώροι, για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης περί της άρσης». Η τιμή 3 θα αντιπροσωπεύει την περίπτωση γ) «χώροι, για τους οποίους έχει αυτοδικαίως αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση, αλλά δεν έχει κατατεθεί αίτηση για την τροποποίηση του σχεδίου». Η τιμή 4 θα αντιπροσωπεύει την περίπτωση δ) «λοιποί χώροι, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις». Τα πολύγωνα που συμμετέχουν στο επίπεδο θα έχουν υποχρεωτικά μια από τις παραπάνω τέσσερεις (4) τιμές.
   Ειδικότερα για την περίπτωση δ (τιμή 4), αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες εν δυνάμει καταστάσεις όπως :
   Χώροι για τους οποίους έχει ξεκινήσει η διαδικασία συντέλεσης, αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, διότι δεν έχει καθοριστεί τιμή μονάδας αποζημίωσης, ή η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο αναγνώρισης δικαιούχων, ή δεν έχει καταβληθεί πλήρης αποζημίωση ή εκκρεμεί η δημοσίευση του ΦΕΚ συντέλεσης της απαλλοτρίωσης. Χώροι για τους οποίους έχει ξεκινήσει διαδικασία επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Χώροι για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση διατήρησης της απαλλοτρίωσης από τον ιδιώτη και α) έχει γίνει αποδεκτή από τον Δήμο, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, ή β) βρίσκεται υπό κρίση από τον Δήμο. Χώροι για τους οποίους εκκρεμεί η τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου μετά από άρση απαλλοτρίωσης διαδικασία κατά την οποία ο Δήμος κρίνει εάν: α) το ακίνητο πρέπει να παραμείνει εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού, β) θα δεσμευτεί εκ νέου με επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, γ) θα καταστεί οικοδομήσιμο. Ημερομηνία συμβάντος, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη Περιγραφή, για τις παραπάνω κατηγορίες 1, 2 και 3, όπου θα καταχωρούνται συμπληρωματικές πληροφορίες που θα τεκμηριώνουν την παραπάνω κατηγοριοποίηση. Για την περίπτωση 4 θα συμπληρώνεται μόνο το πεδίο της Περιγραφής (άλλη περίπτωση) και δεν θα συμπληρώνεται η ημερομηνία.
   Το περιεχόμενο αυτών των πεδίων θα έχει εξάρτηση και σύνδεση με την παραπάνω κατηγοριοποίηση και θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
   Πίνακας συσχέτισης: Κατηγοριοποίηση – Τεκμηρίωση κατηγορίας (παρ.2 αρθρ.92)
   Περίπτωση (κατηγορία) Ημερομηνία Περιγραφή 1 ημερομηνία έκδοσης Δικαστικής Απόφασης Στοιχεία Δικαστικής Απόφασης περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης 2 ημερομηνία υποβολής αίτησης άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Στοιχεία αίτησης και επιπλέον επισήμανση εφόσον εκκρεμεί η έκδοση Δικαστικής Απόφασης 3 ημερομηνία άρσης της ρυμοτομικής εφαρμογής αυτοδίκαια Αιτιολόγηση της ημερομηνίας για την οποία προκύπτει το αυτοδίκαιο 4 –
   (δεν συμπληρώνεται) Καταγραφή της «άλλης περίπτωσης» που δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις 1, 2 και 3  
   Ιεράρχηση αναγκαιότητας υλοποίησης για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι θα ιεραρχηθούν ως προς την αναγκαιότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη τον πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου δήμου, δημοτικής ενότητας ή κοινότητας, καθώς και κριτήρια πολεοδομικού σχεδιασμού, τα οποία αναλύονται παρακάτω στην τεκμηρίωση.
   Η ιεράρχηση αναγκαιότητας θα αποτυπώνεται στον πίνακα περιγραφικών δεδομένων (attributes) του επιπέδου «Β.1.2. Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί» με τα παρακάτω πεδία:
   τον βαθμό αναγκαιότητας, με βαθμολόγηση: 1 – πολύ χαμηλός – χαμηλός – μέτριος – μεγάλος – πολύ μεγάλος Η υλοποίηση στη Βάση Δεδομένων θα γίνει μέσα από ένα πεδίο ακέραιου αριθμού με τιμές από 1 έως 5.
   την τεκμηρίωση που θα συνοδεύει τον βαθμό αναγκαιότητας και θα υλοποιείται με ένα πεδίο κειμένου που θα περιλαμβάνει μια συνοπτική τεκμηρίωση δυνάμει των κάτωθι ενδεικτικών κριτηρίων: Πληθυσμιακήπυκνότητα και κατ’ επέκταση εξυπηρετούμενος πληθυσμός, που θα συνδέεται με τον συγκεκριμένο χώρο. Κατηγορίακαι είδος Κοινόχρηστου ή Κοινωφελούς χώρου σε σχέση με το απαιτούμενο συνολικό πλήθος από τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Απόστασήτου από άλλο υλοποιημένο Κοινόχρηστο / Κοινωφελή χώρο. Υπολειπόμενοχρόνο για άρση αυτοδικαίως της απαλλοτρίωσης. Έκτασητων ΚΧ και ΚΦ χώρων που απωλέσθηκαν μετά από άρση απαλλοτρίωσης και τροποποίησης σχεδίου. Τα παραπάνω (κριτήρια) είναι ενδεικτικά. Δύναται να συμπληρώνονται με πρόσθετα κριτήρια που ορίζει έκαστος Δήμος.
   Η τεκμηρίωση θα αναλύεται περαιτέρω στην Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνεται στα παραδοτέα και θα συνοδεύει τη Γεωχωρική Βάση Δεδομένων παρουσιάζοντας αναλυτικά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων, για κάθε έναν από τους εξεταζόμενους κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους χωριστά αλλά και συνδυαστικά.
   Πλήθος «Επιβολών» ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Με την καταμέτρηση του πλήθους (0 ή 1), θα αποτυπώνεται τυχόν προγενέστερη επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Η Συνολική Δομή των περιγραφικών δεδομένων (attributes) του Γεωγραφικού επιπέδου «Β.1.2. Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί» διαμορφώνεται στον παρακάτω πίνακα :
   Πίνακας Δομής Attributes (Γεωμετρία: Πολύγωνα)
   α/α Ονομασία Τύπος, μήκος Δεδομένων Περιεχόμενο Παρατηρήσεις 1 Id Ακέραιος Μοναδικός αριθμός Αποδίδεται αυτόματα από το Σύστημα 2 OT Κείμενο, 25 Αριθμός Οικοδομικού Τετραγώνου Προέλευση από το μητρικό επίπεδο Ρυμοτομίας 3 Section Κείμενο, 35 Ονομασία Πολεοδομικής Ενότητας / Γειτονιάς Προέλευση από το μητρικό επίπεδο Ρυμοτομίας 4 General_Use Κείμενο, 35 Γενική Πολεοδομική Χρήση Προέλευση από το μητρικό επίπεδο Ρυμοτομίας 5 Special_Use Κείμενο, 35 Ειδική Πολεοδομική χρήση Προέλευση από το μητρικό επίπεδο Ρυμοτομίας 6 Category Ακέραιος 1,2,3,4 Περιπτώσεις α, β, γ και δ της παρ.2 αρθρ.92 7 Cat_Date Ημερομηνία Ημερομηνία συμβάντος Για τις περιπτώσεις α, β και γ της παρ.2 αρθρ.92 περ. δ : κενό 8 Cat_Notes Κείμενο, 255 Περιγραφή συμβάντος Για όλες τις περιπτώσεις της παρ.2 αρθρ.92 9 Necess_Rate Ακέραιος 1,2,3,4,5 Βαθμός αναγκαιότητας 1=πολύ χαμηλός, 5=πολύ μεγάλος 10 Necess_Notes Κείμενο, 4048 Αιτιολόγηση Ιεράρχησης αναγκαιότητας Σύντομη Τεκμηρίωση   11
     Enforce_cnt
     Ακέραιος
   Επανεπιβολή Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης 0  : Δεν έχει επιβληθεί
   1  : Έχει επιβληθεί Τα στοιχεία κατηγοριοποίησης των περιπτώσεων της παρ.2 του άρθρου 92 αντλούνται από την πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Πολεοδομικής Ταυτότητας Δήμου, του άρθρου 65 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017) ή, εφόσον αυτή δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί, λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου.
   Στην περίπτωση εγκεκριμένων τροποποιήσεων ρυμοτομίας, αυτές θα πρέπει να έχουν ενσωματωθεί στο παραδοτέο, έτσι ώστε να εμφανίζεται η ισχύουσα κατάσταση.
   Το σύστημα αναφοράς συντεταγμένων της Γεωχωρικής Βάσης θα είναι το ΕΓΣΑ 87. Β.2. Τεχνική Έκθεση
   Η Τεχνική Έκθεση θα τεκμηριώνει το περιεχόμενο της Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων, δίνοντας τα απαραίτητα αναλυτικά στοιχεία για κάθε ένα από τα αντικείμενα του επιπέδου «Β.1.2. Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί».
   Η Τεχνική Έκθεση θα περιλαμβάνει :
   Ιστορικό με την πορεία υλοποίησης και εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης, συνοδευόμενη από στοιχεία του επιπέδου «Β.1.1. Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό σχέδιο». Μεθοδολογία υλοποίησης που θα περιγράφει τη διαδικασία καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή. Βασικό Αντικείμενο που θα περιλαμβάνει: Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, για κάθε ένα αντικείμενο (πολύγωνο με τα περιγραφικά του χαρακτηριστικά) του επιπέδου «Β.1.2. Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί», όπου θα αναλύεται ουσιαστικά το περιεχόμενο της αντίστοιχης εγγραφής στη Γεωχωρική Βάση Δεδομένων. Αναλυτική τεκμηρίωση της ιεράρχησης για την αντίστοιχη αναγκαιότητα, καθώς και οι πιθανοί κίνδυνοι και οι συνέπειες που μπορεί να συνδέονται με την κάθε περίπτωση και οι «εμπλεκόμενοι» σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Δράσεις που προτείνονται για υλοποίηση από τον Δήμο, για κάθε μία από τις εξεταζόμενες περιπτώσεις. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών που θα καθορίζεται σε συνεργασία με την επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήμου, που σχετίζονται με το αντικείμενο. Προτάσεις και Συμπεράσματα
   Η Τεχνική Έκθεση συνοδεύεται από παραρτήματα που περιλαμβάνουν πίνακες, χάρτες (αποσπάσματα) και λοιπό υλικό που θα συμπληρώνει την πληρότητα και την τεκμηρίωση της.
   Γ. Τρόπος παράδοσης
   Γ.1. Η Τεχνική Έκθεση θα παραδοθεί σε ψηφιακή και έντυπη μορφή.
   Γ.2. Η Ψηφιακή Γεωχωρική Βάση Δεδομένων θα παραδοθεί σε ψηφιακά επεξεργάσιμα αρχεία.
   Μετά την έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπως ορίζει η παρ.6 του άρθρου 92, η Ψηφιακή Γεωχωρική Βάση Δεδομένων θα αποσταλεί και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος υπόψη της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού & Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος.
   Δ. Χρηματοδότηση
   Δ.1. Τα Επιχειρησιακά Σχέδια για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων (άρθρο 92 ν. 4759 ΦΕΚ 245/Α/9.12.2020) δύνανται να χρηματοδοτούνται από Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου.
   Δ.2. Σε περίπτωση ανάθεσης εκπόνησης της υπηρεσίας σε εξωτερικό συνεργάτη (ανάδοχο), η εκτίμηση της αμοιβής προσδιορίζεται αναλυτικά κατά βήματα ως εξής:
   για δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους = 5.000€ πλέον Φ.Π.Α. για δήμους με πληθυσμό από 5.000 έως 10.000 κατοίκους = 10.000€ πλέον Φ.Π.Α.για δήμους με πληθυσμό από 10.000 κατοίκους και πάνω, για τον υπολογισμό της αμοιβής εφαρμόζεται ο μαθηματικός τύπος Α = 20.000€ + κ*40.000€, όπου η τιμή Α είναι η μέγιστη αμοιβή του Αναδόχου, ενώ ο συντελεστής Κ καθορίζεται με πληθυσμιακά κριτήρια βάσει του παρακάτω Πίνακα:  
   Πληθυσμός Τιμή Κ Από 10.001 έως 30.000 0,3 Από 30.001 έως 50.000 0,5 Από 50.001 έως 100.000 0,7 Πάνω από 100.000 1,0

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών:
   α) άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής,
   β) άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
   Οι όροι των τευχών έχουν προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν. 4782/21 (Α 36), με τις οποίες τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α 147), καθώς και στους όρους των υπό αναθεώρηση Κ.Υ.Α., που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, με τις οποίες ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα, κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
   Οι υπό έκδοση, Κ.Υ.Α. υποβλήθηκαν, από τα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία, στην Αρχή για τη διατύπωση της προβλεπόμενης, στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ. υποπ. γγ του ν. 4013/2011, σύμφωνης γνώμης και μετά την έκδοση των σχετικών Γ9 & Γ10/2021 Γνωμών της Αρχής, αναμένεται η υπογραφή και η αποστολή τους, προς δημοσίευση, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΥΑ, Η ΔΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΕΚ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΥΑ.
   Μπορείτε να λάβετε ("download") τα τεύχη διακηρύξεων παρακάτω:
   Μελέτες (βέλτιστη τιμή) κάτω των ορίων Μελέτες (βέλτιστη τιμή) άνω των ορίων Μελέτες (χαμηλότερη τιμή) κάτω των ορίων Μελέτες (χαμηλότερη τιμή) άνω των ορίων

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Εφαρμόζεται σε κάθε χώρο για τον οποίο υπάρχουν τα δικαιώματα έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης εντός του οποίου διενεργούνται οι προαναφερθείσες Γεωθερμικές εργασίες.
   Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1960/Β/14-5-2021 ο νέος Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο οποίος εκδόθηκε εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 11 του ν. 4602/2019 (Α΄ 45).
   Ο κανονισμός αφορά στους όρους και στους τρόπους διενέργειας εργασιών έρευνας, εκμετάλλευσης ή διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ορθολογική δραστηριότητα, την υγεία και την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ εφαρμόζεται σε κάθε χώρο για τον οποίο υπάρχουν τα δικαιώματα έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εντός του οποίου διενεργούνται οι προαναφερθείσες εργασίες.
   Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε κάθε χώρο για τον οποίο υπάρχουν τα δικαιώματα έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εντός του οποίου διενεργούνται οι προαναφερθείσες εργασίες.
   Να σημειωθεί ότι οι διατάξεις του Κανονισμού υπερισχύουν των γενικότερων διατάξεων που ρυθμίζουν ίδια θέματα. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ειδικότερη διάταξη στο παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα ή του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) στον βαθμό που συνάδουν με το αντικείμενο του παρόντος και δύνανται να εφαρμόζονται αναλογικά.
   Δείτε το ΦΕΚ εδώ: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8H69BYATHe5XNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQzXMt0gFv6rLRss1k06p2UBV-lOWBw1kQGdkoNMlYs0

   By ilias, in Νομοθεσία, ,

   Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση με την οποία αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια του ακινήτου, η παλαιότητα θα υπολογίζεται βάσει  δημοσίων εγγράφων, όπως ο προγενέστερος τίτλος κτήσης, η νομιμοποίηση αυθαιρέτου, η έναρξη ηλεκτροδότησης, καθώς και από τη βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του ακινήτου στις ισχύουσες κατά την έκδοση της βεβαίωσης διατάξεις περί ρύθμισης αυθαιρέτων.
   Με τη συγκεκριμένη απόφαση, γίνεται αποδεκτή «η σταθερώς και επιμόνως εκπεφρασμένη θέση της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας για όλα τα ακίνητα, για τα οποία δεν υπάρχει οικοδομική άδεια και είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός του αντικειμενικού συστήματος, να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητας, η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του ακινήτου στις ισχύουσες κατά την έκδοση της βεβαίωσης διατάξεις περί ρύθμισης αυθαιρέτων»  αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς- Αιγαίου και Δωδεκανήσου κ. Γιώργος Ρούσκας, ο οποίος σε εγκύκλιο της Συντονιστικής, καταγράφει όλα τα σημαντικά σημεία των νέων διατάξεων
   Ειδικότερα:
    Α. Σχετικά με τα ακίνητα εντός του αντικειμενικού συστήματος
    1.      Σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας:
   Η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρησή της (π.χ. αν εκδόθηκε στις 30.9.1978 η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται από 30.9.1980).
    
   2.      Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια:
   Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, η παλαιότητα υπολογίζεται από την χρονολογία κατασκευής, που αποδεικνύεται με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, όπως προγενέστερος τίτλος κτήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου, έναρξη ηλεκτροδότησης, καθώς και από τη βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του ακινήτου στις ισχύουσες κατά την έκδοση της βεβαίωσης διατάξεις περί ρύθμισης αυθαιρέτων, όπως εκδίδεται από το σχετικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο φύλλο καταγραφής. Στην τελευταία περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, για τον υπολογισμό της παλαιότητας λαμβάνεται υπόψη η καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος που αναγράφεται στο πεδίο παλαιότητας του αντίστοιχου φύλλου καταγραφής.
   3.      Σχετικά με τις άδειες αλλαγής χρήσης του κτιρίου ή άδειες ανακαίνισης που δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου:
   Άδειες αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες ανακαίνισης που δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητας.
   4.      Διατηρητέα ακίνητα:
   Ειδικά σε διατηρητέα ακίνητα που έχουν ανακαινισθεί ριζικά, έστω και αν δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, η παλαιότητα υπολογίζεται δύο χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας ανακαίνισης. Χρονικό διάστημα μικρότερο του εξαμήνου δε λαμβάνεται υπόψη, ενώ μεγαλύτερο λογίζεται ως έτος.
   Για να εφαρμοσθεί ο συντελεστής παλαιότητας πρέπει το κτίσμα να είναι πλήρως αποπερατωμένο.
   5.      Έκδοση άδειας κατεδάφισης:
   α) Αν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης, η οποία θα πρέπει και να προσκομίζεται, δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία του κτίσματος, εάν η κατεδάφισή του γίνει εντός έτους από τον χρόνο έκδοσης της άδειας. Αν δεν κατεδαφιστεί μέσα στην προθεσμία αυτή, υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση, εντός μηνός από τη λήξη της, άλλως η αρχική δήλωση του φορολογουμένου προς την αρμόδια ΔΟΥ θεωρείται ανειλικρινής.
   β) Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης υπάρχει όμως πρωτόκολλο κατεδάφισης, αυτό θα πρέπει επίσης να προσκομίζεται, οπότε το κτίσμα δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. Αν το κτίσμα δεν κατεδαφιστεί εντός μηνός από την υποβολή της δήλωσης, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει συμπληρωματική δήλωση.
   6.      Ασκεπές κτίσμα:
   Αν το κτίσμα δεν έχει στέγη (ασκεπές), τούτο δε λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. Σε περίπτωση επέκτασης υπάρχοντος κτίσματος η παλαιότητα υπολογίζεται χωριστά για κάθε τμήμα, ανάλογα με τον χρόνο κατασκευής του, που αποδεικνύεται κατά τα ανωτέρω. Εάν κτίσματα παλαιά και ημικατεστραμμένα ή ακόμη και διατηρητέα στερούνται στέγης, η αξία τους λογίζεται μηδενική, κατά την έκταση και τον όροφο που είναι χωρίς στέγη, εφόσον η αφαίρεση της στέγης οφείλεται σε καταστροφή και δεν περιλαμβάνεται στα πλαίσια εργασιών επισκευής.
    
   Β. Σχετικά με τα ακίνητα εκτός του αντικειμενικού συστήματος
    Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ενός κτίσματος εφαρμόζεται συντελεστής, ανάλογα με την παλαιότητά του.
   Για να εφαρμοστεί ο συντελεστής παλαιότητας πρέπει το κτίριο να είναι πλήρως αποπερατωμένο. Περίπτωση εφαρμογής ταυτόχρονα των συντελεστών αποπεράτωσης και παλαιότητας αποκλείεται, εκτός της περίπτωσης, κατά την οποία έχουμε κτίσμα ημιτελές, αλλά ηλεκτροδοτημένο και άρα θεωρούμενο στο στάδιο αποπεράτωσης των δαπέδων.
   1.      Σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας:
   Η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρησή της (π.χ. αν εκδόθηκε στις 30.9.1978, η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται από 30.9.1980) και εκφράζεται σε ακέραιο αριθμό ετών, με την παραδοχή ότι χρονικό διάστημα μικρότερο του εξαμήνου δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ μεγαλύτερο λογίζεται ως έτος.
   2.      Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια:
   Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, η παλαιότητα υπολογίζεται από την χρονολογία κατασκευής, που αποδεικνύεται με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, όπως προγενέστερος τίτλος κτήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου, έναρξη ηλεκτροδότησης, καθώς και από τη βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του ακινήτου στις ισχύουσες κατά την έκδοση της βεβαίωσης διατάξεις περί ρύθμισης αυθαιρέτων, όπως εκδίδεται από το σχετικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο φύλλο καταγραφής. Στην τελευταία περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, για τον υπολογισμό της παλαιότητας λαμβάνεται υπόψη η καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος που αναγράφεται στο πεδίο παλαιότητας του αντίστοιχου φύλλου καταγραφής.
   3.      Άδεια αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες μη ουσιώδους ανακαίνισης
   Άδεια αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες μη ουσιώδους ανακαίνισης δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητας.
   Αντίθετα, άδεια ριζικής ανακαίνισης, ιδιαίτερα στα διατηρητέα κτίρια, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητας, με αφετηρία δύο χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας ανακαίνισης.
   Σε περίπτωση επέκτασης υπάρχοντος κτίσματος, η παλαιότητα υπολογίζεται χωριστά για κάθε τμήμα, ανάλογα με τον χρόνο κατασκευής του, που αποδεικνύεται κατά τα ανωτέρω.
    
   ΠΗΓΗ: ecopress (https://ecopress.gr/afthaireta-ypologismos-palaiotitas-me-vevaiosi-michanikou/)

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Εγκύκλιο με θέμα τον “Υπολογισμό της παλαιότητας των ακινήτων” εξέδωσε η Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.
   Αναλυτικά, στην εγκύκλιο επισημαίνονται τα ακόλουθα:
   ΘΕΜΑ: «Υπολογισμός της παλαιότητας των ακινήτων»
   Σας επισυνάπτουμε στην παρούσα την υπ’ αριθμ. 60449 ΕΞ 2021/24-5-2021 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού των Οικονομικών, με τίτλο “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β’ 549) και της υπό στοιχεία 1129485/479/Γ0013/03.12.1996 (ΠΟΛ .1310) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός κατ’ άρθρο 41α του ν. 1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού» (Β’ 1152) ”.
   Μεταξύ άλλων, γίνεται αποδεκτή η σταθερώς και επιμόνως εκπεφρασμένη θέση της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας για όλα τα ακίνητα, για τα οποία δεν υπάρχει οικοδομική άδεια και είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός του αντικειμενικού συστήματος, να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητας, η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του ακινήτου στις ισχύουσες κατά την έκδοση της βεβαίωσης διατάξεις περί ρύθμισης αυθαιρέτων.
   Ειδικότερα:
   Α. Σχετικά με τα ακίνητα εντός του αντικειμενικού συστήματος
   1. Σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας:
   Η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρησή της (π.χ. αν εκδόθηκε στις 30.9.1978 η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται από 30.9.1980). 2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια:
   Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, η παλαιότητα υπολογίζεται από την χρονολογία κατασκευής, που αποδεικνύεται με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, όπως προγενέστερος τίτλος κτήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου, έναρξη ηλεκτροδότησης, καθώς και από τη βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του ακινήτου στις ισχύουσες κατά την έκδοση της βεβαίωσης διατάξεις περί ρύθμισης αυθαιρέτων, όπως εκδίδεται από το σχετικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο φύλλο καταγραφής. Στην τελευταία περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, για τον υπολογισμό της παλαιότητας λαμβάνεται υπόψη η καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος που αναγράφεται στο πεδίο παλαιότητας του αντίστοιχου φύλλου καταγραφής.
   3. Σχετικά με τις άδειες αλλαγής χρήσης του κτιρίου ή άδειες ανακαίνισης που δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου:
   Άδειες αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες ανακαίνισης που δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητας.
   4. Διατηρητέα ακίνητα:
   Ειδικά σε διατηρητέα ακίνητα που έχουν ανακαινισθεί ριζικά, έστω και αν δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, η παλαιότητα υπολογίζεται δύο χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας ανακαίνισης. Χρονικό διάστημα μικρότερο του εξαμήνου δε λαμβάνεται υπόψη, ενώ μεγαλύτερο λογίζεται ως έτος.
   Για να εφαρμοσθεί ο συντελεστής παλαιότητας πρέπει το κτίσμα να είναι πλήρως αποπερατωμένο.
   5. Έκδοση άδειας κατεδάφισης:
   α) Αν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης, η οποία θα πρέπει και να προσκομίζεται, δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία του κτίσματος, εάν η κατεδάφισή του γίνει εντός έτους από τον χρόνο έκδοσης της άδειας. Αν δεν κατεδαφιστεί μέσα στην προθεσμία αυτή, υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση, εντός μηνός από τη λήξη της, άλλως η αρχική δήλωση του φορολογουμένου προς την αρμόδια ΔΟΥ θεωρείται ανειλικρινής.
   β) Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης υπάρχει όμως πρωτόκολλο κατεδάφισης, αυτό θα πρέπει επίσης να προσκομίζεται, οπότε το κτίσμα δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. Αν το κτίσμα δεν κατεδαφιστεί εντός μηνός από την υποβολή της δήλωσης, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει συμπληρωματική δήλωση.
   6. Ασκεπές κτίσμα:
   Αν το κτίσμα δεν έχει στέγη (ασκεπές), τούτο δε λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. Σε περίπτωση επέκτασης υπάρχοντος κτίσματος η παλαιότητα υπολογίζεται χωριστά για κάθε τμήμα, ανάλογα με τον χρόνο κατασκευής του, που αποδεικνύεται κατά τα ανωτέρω. Εάν κτίσματα παλαιά και ημικατεστραμμένα ή ακόμη και διατηρητέα στερούνται στέγης, η αξία τους λογίζεται μηδενική, κατά την έκταση και τον όροφο που είναι χωρίς στέγη, εφόσον η αφαίρεση της στέγης οφείλεται σε καταστροφή και δεν περιλαμβάνεται στα πλαίσια εργασιών επισκευής.
   Β. Σχετικά με τα ακίνητα εκτός του αντικειμενικού συστήματος
   Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ενός κτίσματος εφαρμόζεται συντελεστής, ανάλογα με την παλαιότητά του.
   Για να εφαρμοστεί ο συντελεστής παλαιότητας πρέπει το κτίριο να είναι πλήρως αποπερατωμένο. Περίπτωση εφαρμογής ταυτόχρονα των συντελεστών αποπεράτωσης και παλαιότητας αποκλείεται, εκτός της περίπτωσης, κατά την οποία έχουμε κτίσμα ημιτελές, αλλά ηλεκτροδοτημένο και άρα θεωρούμενο στο στάδιο αποπεράτωσης των δαπέδων.
   1. Σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας:
   Η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρησή της (π.χ. αν εκδόθηκε στις 30.9.1978, η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται από 30.9.1980) και εκφράζεται σε ακέραιο αριθμό ετών, με την παραδοχή ότι χρονικό διάστημα μικρότερο του εξαμήνου δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ μεγαλύτερο λογίζεται ως έτος.
   2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια:
   Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, η παλαιότητα υπολογίζεται από την χρονολογία κατασκευής, που αποδεικνύεται με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, όπως προγενέστερος τίτλος κτήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου, έναρξη ηλεκτροδότησης, καθώς και από τη βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του ακινήτου στις ισχύουσες κατά την έκδοση της βεβαίωσης διατάξεις περί ρύθμισης αυθαιρέτων, όπως εκδίδεται από το σχετικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο φύλλο καταγραφής. Στην τελευταία περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, για τον υπολογισμό της παλαιότητας λαμβάνεται υπόψη η καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος που αναγράφεται στο πεδίο παλαιότητας του αντίστοιχου φύλλου καταγραφής.
   3. Άδεια αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες μη ουσιώδους ανακαίνισης
   Άδεια αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες μη ουσιώδους ανακαίνισης δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητας.
   Αντίθετα, άδεια ριζικής ανακαίνισης, ιδιαίτερα στα διατηρητέα κτίρια, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητας, με αφετηρία δύο χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας ανακαίνισης.
   Σε περίπτωση επέκτασης υπάρχοντος κτίσματος, η παλαιότητα υπολογίζεται χωριστά για κάθε τμήμα, ανάλογα με τον χρόνο κατασκευής του, που αποδεικνύεται κατά τα ανωτέρω.
   Με τιμή
   Ο Πρόεδρος
   Γεώργιος Ρούσκας
   Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ της απόφασης “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β’ 549) και της υπό στοιχεία 1129485/479/Γ0013/03.12.1996 (ΠΟΛ .1310) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός κατ’ άρθρο 41α του ν. 1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού» (Β’ 1152)” από εδώ

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Ν. 4801/2021 με θέμα “Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις”, στον οποίο ενσωματώθηκαν οι διατάξεις που αφορούν στην εξάμηνη παράταση προθεσμίας για δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021.
   Συγκεκριμένα, στο επίσημο κείμενο που πλέον είναι και επίσημα σε ισχύ, αναφέρονται τα εξής:
   Άρθρο 39
   Παράταση προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 για δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021
   1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’ 182) για τους δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021, παρατείνεται, από τη λήξη της, για έξι (6) μήνες. Η ως άνω παράταση επεκτείνεται για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή.
   2. Διορθώσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία πρόδηλου σφάλματος, όπως καθορίζονται στην παρ. Α’ της υπ’ αρ. 153394/919/12.4.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1366), υλοποιούνται και ενσωματώνονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες δύο (2) μήνες πριν από το πέρας της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων της παρ. 1.
   Η ενσωμάτωση προδήλων σφαλμάτων εκτελείται με πράξη της οικείας Διεύθυνσης Δασών, η οποία δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Κατά των διορθώσεων επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3889/2010, εντός τής προθεσμίας της παρ. 1.
   Αν η διόρθωση αφορά σε κυρωμένο τμήμα του δασικού χάρτη, ανακαλείται η απόφαση κύρωσης για το τμήμα που διορθώνεται. Αντιρρήσεις ή αιτήματα διόρθωσης προδήλου σφάλματος που έχουν υποβληθεί κατά αναρτηθέντων δασικών χαρτών και εμπίπτουν στις διορθούμενες κατά τα ανωτέρω εκτάσεις, δεν εξετάζονται και το τυχόν καταβληθέν ειδικό τέλος επιστρέφεται στον δικαιούχο.
   Μπορείτε να κατεβάσετε το επίσημο ΦΕΚ από εδώ

   By KF, in Νομοθεσία, ,

   2η αποφαση ΣτΕ Ολ 305/2021 Μηχανικοί - Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα - Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης - Μη απονομή των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανολόγων Μηχανικών - Αρχή της ισότητας - Αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης
   ΣτΕ Ολ 3052021.pdf

   By steve aris, in Νομοθεσία, ,

   Τελειωμό δεν έχει το σίριαλ των αυθαιρέτων. Κάθε χρόνος και ένας νέος κύκλος επεισοδίων. Δεν υπάρχει κυβέρνηση την τελευταία δεκαετία που να μην προώθησε έναν δικό της νόμο «τακτοποίησης», πάρα τις… κόκκινες γραμμές που δήλωναν ότι θα τραβήξουν όλοι ανεξαιρέτως οι υπουργοί Περιβάλλοντος, κάθε φορά, αμέσως μετά την ανακοίνωση νέων ρυθμίσεων.
   Κι αυτό διότι στο πολιτικό ζύγι το κόστος των κατεδαφίσεων είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο της διατήρησης. Αυτή τη φορά, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ετοιμάζει νομοθετική πρόταση για αυθαίρετα της «Κατηγορίας 5», δηλαδή κτίρια τα οποία είτε στερούνται κάθε νομιμότητας, καθώς έχουν χτιστεί δίχως οικοδομική άδεια, είτε έχουν υπερβάσεις άνω του 40% των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης και δόμησης και άνω του 20% του επιτρεπόμενου ύψους. Κυβερνητικά στελέχη που παρακολουθούν στενά τις εργασίες της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που έχει συσταθεί στο ΥΠΕΝ από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκο Ταγαρά αναφέρουν στο «Βήμα» ότι το «ξέπλυμα» για τις μεγάλες πολεοδομικές αμαρτίες θα γίνει μέσω της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Ως… κολυμβήθρα του Σιλωάμ σχεδιάζεται να λειτουργήσει και πάλι ο «μηχανισμός» εξαγοράς Συντελεστή Μεταφοράς Δόμησης μέσω της Τράπεζας Γης. Οι σχετικές ρυθμίσεις αναμένεται να είναι έτοιμες στις αρχές του καλοκαιριού.
   Πάντως, το μέγεθος του προβλήματος δεν είναι αποτυπωμένο, με δεδομένο ότι παραμένει άγνωστος ο αριθμός των μεγάλων αυθαιρέτων τα οποία, μετά από τρεις νόμους τακτοποίησης που διήρκεσαν μια δεκαετία, ακόμη δεν έχουν τακτοποιηθεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από το σύνολο των 2.100.000 αυθαίρετων που έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα του ΤΕΕ προς νομιμοποίηση πάνω από 560.000 ανήκουν στην «Κατηγορία 5».
   Πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα
   Οι διαδικασίες νομιμοποίησής τους σταμάτησαν τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ο τότε υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης έδωσε παράταση τακτοποίησης, μέσω της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες αυθαιρέτων (1 έως 4), αλλά όχι για τις μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις. Ωστόσο, λόγω των έντονων αντιδράσεων, μηχανικών και πολιτών, επανήλθε δύο μήνες αργότερα, με νέες ρυθμίσεις και κτίρια της «Κατηγορίας 5» μετακινήθηκαν στην «Κατηγορία 4» προκειμένου να μπορούν να δηλωθούν, να μεταβιβαστούν, να αξιοποιηθούν και, κυρίως, να μην κατεδαφιστούν. Παράλληλα, προωθήθηκαν και «φωτογραφικές» ρυθμίσεις για κτίρια που διαχειρίζονται οι τράπεζες, εκμισθώνονται με σύμβαση leasing, μεταβιβάζονται στην ΕΤΑΔ κ.λπ. Οι εξαιρέσεις αυτές ωστόσο δημιούργησαν μια σειρά από παράδοξες ανισότητες. Ετσι:
   Μεγάλα αυθαίρετα που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών μπορούν να νομιμοποιηθούν έως τα τέλη του 2025. Μάλιστα, οι τράπεζες είτε δίνουν είτε παίρνουν ένα ακίνητο από πλειστηριασμό, δεν υποχρεούνται να έχουν δηλώσει και τακτοποιήσει τις αυθαιρεσίες εκ των προτέρων, όπως ισχύει για τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες. Σήμερα οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων «Κατηγορίας 5» δεν μπορούν να τα τακτοποιήσουν. Μπορούν όμως να το κάνουν όσοι τους κληρονομήσουν. Μεγάλα αυθαίρετα συνεχίζουν να δηλώνονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η ρύθμιση όμως είναι οριζόντια για τις δημοτικές ενότητες και έτσι μπορούν να γλιτώσουν την κατεδάφιση όχι μόνο τα αυθαίρετα που έχουν πληγεί από την καταστροφή, αλλά και όσα σώθηκαν. Επιχείρηση διάσωσης αυθαιρέτων
   Για όσα κτίρια παραμένουν στην «Κατηγορία 5» το ΥΠΕΝ, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ενεργοποιήσει εκ νέου τις διαδικασίες νομιμοποίησης μέσω της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Ως προϋπόθεση θα τεθεί η υποχρέωση υποβολής, μαζί με τη δήλωση υπαγωγής, πορίσματος ελέγχου από ελεγκτή δόμησης. Σήμερα ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να ελέγχεται μόνο το 5% των δηλώσεων, αν και οι διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί.
   Επίσης, θα επανέλθει η δυνατότητα, μέσω της Τράπεζας Γης, να μπορούν οι ιδιοκτήτες μεγάλων αυθαιρέτων να εξαγοράζουν τίτλους Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ) για να τα νομιμοποιήσουν οριστικά. Μάλιστα, με το άνοιγμα των… γκισέ της τράπεζας θα πάρουν ανάσα και οι ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων της «Κατηγορίας 5», οι οποίοι είχαν προλάβει να ξεκινήσουν διαδικασίες τακτοποίησης πριν λήξει η προθεσμία, εξαιρώντας τα για 30 χρόνια από την κατεδάφιση, αλλά έχασαν το δικαίωμα να τα νομιμοποιήσουν οριστικά διότι η σχετική πρόβλεψη αφαιρέθηκε από τον νόμο 4749/20. Ωστόσο, και μετά τις νέες ρυθμίσεις που θα έρθουν, η οριστική νομιμοποίηση των μεγάλων αυθαιρέτων θα αργήσει καθώς η ΜΣΔ, βάσει των επιταγών του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα γίνει σε προκαθορισμένες περιοχές, τις λεγόμενες Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ). Και για τον ορισμό τους ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς, αφού οι σχετικές μελέτες αναμένεται να προκηρυχθούν έως το τέλος του έτους, απαιτούνται περί τα 2,5 χρόνια για τη σύνταξή τους, θα ακολουθήσει η σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος και ο έλεγχος από το ΣτΕ πριν από την υπογραφή του.
   Το περιβαλλοντικό ισοζύγιο
   Σε κάθε περίπτωση η νομοπαρασκευαστική ομάδα του ΥΠΕΝ σκοπεύει να ενισχύσει το περιβαλλοντικό ισοζύγιο ώστε οι νέες ρυθμίσεις να είναι συνταγματικά στέρεες. Ετσι, μέρος του ποσού που θα συγκεντρώνεται στο Πράσινο Ταμείο από τις νομιμοποιήσεις θα κατευθύνεται στη δημιουργία χώρων πρασίνου τοπικά στις περιοχές όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός αυθαιρέτων. Μάλιστα, στις προτάσεις που επεξεργάζεται το ΥΠΕΝ περιλαμβάνεται και η αύξηση των προστίμων τακτοποίησης για τα μεγάλα αυθαίρετα.
   Χιλιάδες τα παράνομα δημόσια κτίσματα
   Αν και φαίνεται παράδοξο, χιλιάδες ακίνητα του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δημοτικά κτίρια δεν είναι «καθαρά». Τα τελευταία χρόνια ωστόσο αρκετοί δήμοι, σε αντίθεση με το Δημόσιο, κινητοποιήθηκαν και προχώρησαν σε νομιμοποιήσεις. Οπως αναφέρει ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Ηρακλείου Κρήτης, κ. Γιώργος Καραντινός, πριν από τη λήξη της προθεσμίας τακτοποίησαν σχολεία και δημοτικά κτίρια «Κατηγορίας 5», συνολικά 150.000 τ.μ., και απομένουν μόνο ορισμένα αυθαίρετα παλαιών κοινοτήτων, όπως της Αλικαρνασσού και εξ αδιαιρέτου ακίνητα στα οποία κατέχει μερίδιο ο δήμος από δωρεές.
   Αντιστοίχως, στην Τρίπολη, σύμφωνα με τον δήμαρχο κ. Κώστα Τζιούμη, έχουν νομιμοποιηθεί όλα τα μεγάλα αυθαίρετα, όπως και στα Τρίκαλα όπου, όπως αναφέρει ο δήμαρχος κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, έχουν τακτοποιηθεί 70 αυθαίρετα σχολεία. Ομως, μικρότεροι δήμοι δεν τα κατάφεραν, όπως της Βόλβης, που έχει 15 αυθαίρετα δημοτικά κτίρια, ή της Ασπροβάλτας, όπου παράνομο είναι το ίδιο το δημαρχείο. Στα αυθαίρετα δημόσια κτίρια τα οποία είχαν χτιστεί ως δημόσια έργα ή ως έργα εθνικής άμυνας, δίχως μελέτες και οικοδομικές άδειες, όπως αναφέρουν πηγές του ΤΕΕ, περιλαμβάνονται νοσοκομεία ακόμη και στο κέντρο της πρωτεύουσας, δικαστήρια, φυλακές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ. Τα παράνομα δημόσια κτίσματα «αποβάλλονται» από προγράμματα (π.χ. εξοικονόμησης ενέργειας ή αναβάθμισης) του ΕΣΠΑ ή του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ υπάρχει δυσκαμψία και στην αξιοποίησή τους.

   By steve aris, in Νομοθεσία, ,

   Εγκύκλιος Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων:
   “Σε συνέχεια σχετικών ερωτήσεων συναδέλφων διευκρινίζονται τα εξής:
   Σύμφωνα με το άρθρ. 23 παρ. 1 περ. δ’ Ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) ως ισχύει, κτίριο ή τμήμα αυτού θεωρείται νομίμως υφιστάμενο αν προϋφίσταται του β.δ. της 9.8.1955 ή εξαιρέθηκε με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 ή εξαιρέθηκε οριστικά, σύμφωνα με διατάξεις ρύθμισης, τακτοποίησης ή αναστολής επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων.
   Σύμφωνα δε με το άρθρ. 82 παρ. 2 περ. α’ Ν. 4495/2017 ως ισχύει, από τις διατάξεις της παρ. 1 του αυτού άρθρου (η οποία αναφέρεται στην απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές παραβάσεις) εξαιρούνται τα ακίνητα στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις που υφίστανται πριν από τις 30.11.1955, ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 9.8.1955 β.δ..
   Επομένως, για τα κτίσματα που υφίστανται πριν από τις 30.11.1955, ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 9.8.1955 β.δ., δεν είναι υποχρεωτική η υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, ήτοι δεν απαιτείται η «τακτοποίησή» τους, διότι είναι νόμιμα και τεκμαίρεται για την ανάγκη εφαρμογής του Ν.4495/2017 ότι έχουν οικοδομηθεί νομίμως.
   Συνεπώς, για ακίνητα που υφίστανται πριν από τις 30.11.1955, ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 9.8.1955 β.δ. και βρίσκονται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού δεν απαιτείται η βεβαίωση του μηχανικού του άρθρ. 83 Ν. 4495/2017 να συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του αυτού άρθρου.”

   By maria983, in Νομοθεσία, ,

   Αρ. Τροπολογίας: 807/129 19.3.2021
   Αρχείο: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/11599144.pdf
   https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=9e8b0793-a723-4e58-8141-ace7014d45a3

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Το Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας του Πυροσβεστικού Σώματος ανανέωσε την εφαρμογή στην οποία συγκεντρώνεται η ισχύουσα Νομοθεσία Πυρασφάλειας.
   Όπως υπογραμμίζει το Π.Σ. σε σχετικό του σημείωμα, “η λήψη και εγκατάσταση των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την προστασία και ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας και επακόλουθα, συντελεί στην ομαλή λειτουργία της ανθρώπινης και οικονομικής δραστηριότητας.
   Τα τελευταία χρόνια, η απαρέγκλιτη εφαρμογή της νομοθεσίας πυρασφάλειας μετά και την δημοσίευση νέων ή/και κατάργηση, τροποποίηση κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας κτιρίων – εγκαταστάσεων, έχει συμβάλλει στη μείωση των αστικών πυρκαγιών και των υλικών ζημιών και στην πιο αποτελεσματική εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων – εγκαταστάσεων.
   Για τους ανωτέρω λόγους, στο πλαίσιο ενημέρωσης των εργοδοτών, των πολιτών, των αρμόδιων κατά νόμο μηχανικών, καθώς και των τεχνικών ασφαλείας, στην ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας, το Πυροσβεστικό Σώμα προέβη στην 3η Ηλεκτρονική έκδοση της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας.
   Η εν λόγω ηλεκτρονική έκδοση, περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές κατηγορίες:
   την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας ανά χρήση κτιρίου ή εγκατάσταση, απλουστεύσεις διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας, χρήσιμα έγγραφα, όπως εγκύκλιες Διαταγές Α.Π.Σ, έντυπα μελετών πυροπροστασίας, ώρες εισόδου κοινού στα Γραφεία Πυρασφάλειας, διατάξεις διοικητικής διαδικασίας κλπ και το διάγραμμα της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας.” Περιεχόμενα Έκδοσης
   Στην ενημερωμένη ηλεκτρονική έκδοση (Μάρτιος 2021), συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:
   Εγχειρίδια Νομοθεσίας Πυρασφάλειας
   Εγχειρίδιο Νομοθεσίας Τόμος Α’ Εγχειρίδιο Νομοθεσίας Τόμος Β’ Νομοθεσία Πυρασφάλειας
   Κανονισμοί Πυροπροστασίας Κτιρίων Κατοικίες Εγκαταστάσεις Κεντρικής Θέρμανσης Προσωρινή Διαμονή (Ξενοδοχεία-Κατασκηνώσεις) Εκπαιδευτήρια Γραφεία Εμπόριο (Καταστήματα) Συνάθροιση Κοινού Υγεία & Κοινωνική Πρόνοια Σωφρονισμός Στάθμευση Αυτοκινήτων Μεταποιητικές & Συναφείς Εγκαταστάσεις Λοιπές Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Αποθήκευση Συνεργεία, Ικτεο, Εμπ. Σταθμοί, Κτελ, Πλυντ.-Λιπαντ. Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Πρατήρια Αερίων Καυσίμων Πεδίο Εφαρμογής Κανονισμών Πυροπροστασίας Λοιπές Δραστηριότητες Εγκατάστασης Τουριστικοί Λιμένες Σκαφών Αναψυχής (Μαρίνες) Στεγασμένες Κατασκευές με Εύκαμπτο Περίβλημα (Τέντες) Μεταλλεία – Λατομεία Σήραγγες Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών Προϊόντων – Υγραερίου – Φυσικού Αερίου Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης & Επεξεργασίας Πετρελ/δων Πρ/ντων Εγκαταστάσεις Υγραερίου σε Βιομ.-Βιοτ. Δραστ/τες Τεχνικός Καν/σμος Υγραερίου στα Κτίρια Τεχνικός Κανονισμός Φυσικού Αερίου Εγκαταστάσεις Αποσυμπίεσης Φυσικού Αερίου Διατάξεις Προληπτικής Πυροπροστασίας Συνδρομητική Νομοθεσία Πυροπροστασίας Δραστηριότητες – Εγκαταστάσεις που δεν Υπάγονται σε Νομοθετικό Πλαίσιο Διάγραμμα Ισχύουσας Νομοθεσίας
   Απλουστεύσεις Διαδικασιών (Γνωστοποιήσεις)
   Χρήσιμα Έγγραφα
   Πυροπροστασία – Αρμοδιότητες Πυρ/κού Σώματος Έντυπα Μελετών Πυροπροστασίας Ώρες Εισόδου Κοινού στα Γραφεία Πυρ/λειας Εποπτεία Οικονομικών Δραστηριοτήτων Νέος Ποινικός Κώδικας Διατάξεις Διοικητικής Διαδικασίας Μπορείτε να κατεβάσετε την ανανεωμένη εφαρμογή από εδώ

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Με τον νόμο 4784 ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 40 Τεύχος Α της 16ης Μαρτίου 2021 και με τίτλο «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.» εκτός από τον καθορισμό των ΣΒΑΚ που περιγράφουμε σε άλλο άρθρο μας, ο νόμος περιλαμβάνει και τις ρυθμίσεις για τα μικρά οχήματα και τα ηλεκτροκίνητα και διάφορα θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
   Άρθρο 2 Ορισμοί
   Ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα (Ε.Π.Η.Ο.)»: Το όχημα που κινείται με ηλεκτροκινητήρα και δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 858/2018/ΕΕ, του Κανονισμού 168/2013/ΕΕ, της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ και της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Στα οχήματα αυτά υπάγονται τα κινούμενα με ηλεκτροκινητήρα:
   α) πατίνια (e-scooters),
   β) τροχοπέδιλα (rollers) και τροχοσανίδες (skateboards),
   γ) αυτοεξισορροπούμενα προσωπικά οχήματα δηλαδή μηχανοκίνητα μονόκυκλα οχήματα ή μηχανοκίνητα δίκυκλα οχήματα διπλής τροχιάς, που βασίζονται σε εγγενή ασταθή ισορροπία και χρειάζονται βοηθητικό σύστημα ελέγχου για να διατηρούν την ισορροπία τους,
   δ) Ε.Π.Η.Ο. που δεν υπάγονται σε κάποια κατηγορία εκ των ανωτέρω, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ηλεκτροκίνητα αμαξίδια ατόμων με αναπηρία, ενισχυμένα και απλά, scooters και handbikes ατόμων με αναπηρία.

   Τα Ε.Π.Η.Ο. διακρίνονται ανάλογα με την ταχύτητα κατασκευής σε:
   αα) οχήματα των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 6 χλμ./ώρα. Αυτά τα οχήματα θεωρούνται και κυκλοφορούν ως πεζοί,
   αβ) οχήματα των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα υπερβαίνει τα 6 χλμ./ώρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 χλμ./ώρα.
   Θεωρούνται και κυκλοφορούν ως ποδήλατα, τηρουμένων των κανόνων σήμανσης και σηματοδότησης και των απαιτήσεων των ποδηλάτων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα.
   Άρθρο 20 Όρια ταχύτητας
   Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκινήτων οχημάτων, μέσα στις κατοικημένες περιοχές, ορίζεται σε 50 χιλιόμετρα την ώρα, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση. Με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με απόφαση του οικείου Περιφερειακού, Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, δύνανται να καθορίζονται και μεταβάλλονται τα ανώτατα όρια ταχύτητας στις οδούς για τις οποίες έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης και συντήρησης, τα οποία πρέπει να είναι κατώτερα των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται από το άρθρο αυτό. «Άρθρο 34
   Στάση και στάθμευση
   Η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται:
   α) επάνω σε διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών και σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα από αυτές,
   β) σε απόσταση μικρότερη από δώδεκα (12) μέτρα από στάσεις αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και τροχιοδρομικών οχημάτων,
   γ) σε εισόδους και εξόδους κόμβων και σε απόσταση μικρότερη από δέκα (10) μέτρα από τη νοητή προέκταση της πλησιέστερης οριογραμμής του κάθετου οδοστρώματος,
   δ) σε σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές γραμμές ή πολύ πλησίον αυτών, ώστε να παρεμποδίζεται η κίνηση των σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών οχημάτων,
   ε) σε πεζοδρόμια πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται, για πεζούς ως και ποδηλατοδρόμους, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθμευση με ειδική σήμανση,
   στ) πάνω και κάτω από τις γέφυρες, εκτός αν υπάρχουν χώροι για στάθμευση ειδικά προορισμένοι,
   ζ) πλησίον και πάνω σε κυρτές καμπύλες αλλαγής των κατά μήκος κλίσεων των οδών (ράχεων) και σε στροφές ανεπαρκούς ορατότητας για προσπέρασμα,
   η) σε οδοστρώματα που είναι χωρισμένα σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας και αν το εναπομένον πλάτος της λωρίδας μεταξύ οχήματος και απαγορευτικής γραμμής υπέρβασης είναι μικρότερο από τρία (3) μέτρα,
   θ) σε απόσταση μικρότερη από είκοσι (20) μέτρα από φωτεινούς σηματοδότες και δώδεκα (12) μέτρα από πινα- κίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP), ως και σε θέση, στην οποία το όχημα κρύβει από τους χρήστες της οδού τη θέα των πινακίδων σήμανσης και σηματοδοτών,
   ι) σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή ρυμοτομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών,
   ια) πάνω στις νησίδες ασφαλείας ως και στις διαχωριστικές νησίδες,
   ιβ) στους αυτοκινητοδρόμους και τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, εκτός των χώρων στάθμευσης, που κα- θορίζονται με σήμανση,
   ιγ) σε λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης,
   ιδ) σε σήραγγες που υποδεικνύονται από ειδικές πνακίδες, εκτός από τους χώρους που υποδεικνύονται ειδικά για αυτόν τον σκοπό,
   ιε) επί σημασμένης βοηθητικής οδού, η οποία προορίζεται για οχήματα που μετακινούνται βραδέως,
   ιστ) σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιμένο επίπεδο (ρά- μπα) διάβασης ατόμων με αναπηρία ή/και οδηγός τυ- φλών και σε απόσταση μικρότερη από 0,50 μ. εκατέρωθεν αυτών,
   ιζ) σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία,
   ιη) σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με αναπηρία. Η στάθμευση οχήματος στο οδόστρωμα απαγορεύεται και:
   α) σε απόσταση μικρότερη από δεκαπέντε (15) μέτρα προ και μετά τις ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις,
   β) μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, όταν η οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος έξοδος οχημάτων εξ αυτής,
   γ) σε θέση από την οποία παρεμποδίζεται όχημα που σταθμεύει κανονικά να εξέλθει από τον χώρο που έχει σταθμεύσει,
   δ) αν το ελεύθερο μέρος της οδού που απομένει είναι ανεπαρκές για την κυκλοφορία των οχημάτων,
   ε) παράπλευρα άλλου οχήματος, σε στάση ή στάθμευση, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση. Κατ’ εξαίρεση, τα δίτροχα ποδήλατα, μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες χωρίς καλάθι, καθώς και τα Ε.Π.Η.Ο., μπορούν να σταθμεύουν το ένα παράπλευρα με το άλλο σε διπλή σειρά,
   ζ) σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα προ και μετά από πυροσβεστικά σημεία,
   η) προ της εισόδου και εξόδου της προοριζόμενης για τη διακίνηση ασθενών προς και από νοσοκομεία, κλινικές και σταθμούς πρώτων βοηθειών γενικά, Επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού:
   α) Για τον καθορισμό στις κατοικημένες περιοχές των θέσεων στάσης, αφετηρίας ή στάθμευσης αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων ως και τροχιοδρομικών οχημάτων.
   Στις περιπτώσεις αυτές ο καθορισμός των θέσεων στάσης, αφετηρίας και στάθμευσης γίνεται, προκειμένου μεν για τις περιοχές αρμοδιότητας των ΟΑΣΑ και ΟΣΕΘ από αυτούς, ύστερα από ειδική μελέτη αυτών, προκειμένου δε για τις λοιπές περιοχές της Χώρας με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή της αρμόδιας επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού) για τον καθορισμό τέτοιων θέσεων και με τις οποίες πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή, ασφαλής και απρόσκοπτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στις θέσεις αυτές. β) Για τον καθορισμό στις κατοικημένες περιοχές των θέσεων αφετηρίας, στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) των επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ). Στις περιπτώσεις αυτές:
   αα) για τις περιοχές αρμοδιότητας των ΟΑΣΑ και ΟΣΕΘ, οι τελευταίοι εκπονούν ειδική μελέτη, βάσει της οποίας γίνεται από αυτούς τους φορείς ο καθορισμός των θέσε- ων αφετηρίας, στάσης/στάθμευσης (πιάτσες), έπειτα και από πρόταση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή της αρμόδιας επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους,
   ββ) για τις λοιπές περιοχές της Χώρας οι θέσεις στάσης/ στάθμευσης (πιάτσες) καθορίζονται με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμο- δίων Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού) με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή της αρμόδιας επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους.
   13A. Για τον καθορισμό στις κατοικημένες περιοχές ειδικών χώρων στάθμευσης Ε.Π.Η.Ο., επιτρέπεται παρέκκλιση από τις παρ. 2, 3 και 3Α. Στις περιπτώσεις αυτές ο καθορισμός των ειδικών χώρων στάθμευσης γίνεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου ή της αρ- μόδιας επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους.
   Δείτε εδώ όλο το ΦΕΚ

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Δημοσιεύθηκε και επίσημα σε ΦΕΚ ο ν.4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.”.
   Υπενθυμίζουμε πως στον συγκεκριμένο νόμο συμπεριλήφθησαν μεταξύ άλλων διατάξεις που αφορούν σε:
   μητρώα επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών (Άρθρα 58 & 90) αλλαγές στην οργάνωση & λειτουργία του ΤΕΕ (Άρθρα 188-192) αλλαγές στο πειθαρχικό του ΤΕΕ (Άρθρα 193-209) ρυθμίσεις για την έκδοση οικοδομικών & άλλων αδειών (Άρθρα 214-220) παράταση ενός έτους για δικαιολογητικά υπαγωγής στη νομοθεσία για αυθαίρετη δόμηση (Άρθρο 216) παράταση προθεσμιών αυθαιρέτων κατηγορίας 5 που αποκτήθηκαν μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού (Άρθρο 237) αναστολή κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών (Άρθρο 247) Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

   By venezia, in Νομοθεσία, ,

   Ψηφίστηκε στο νόμοσχέδιο "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων"
   και αναμένεται το ΦΕΚ
   Άρθρο 217
   Παρατάσεις δικαιολογητικών υπαγωγής στη νομοθεσία για την αυθαίρετη δόμηση
   Οι προθεσμίες της παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019 (Α` 193), παρατείνονται από τότε που είχαν λήξει και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:«11. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013(Α ́ 174), περί αυθαίρετης δόμησης, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017(Α ́ 167)και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/ 2011 (Α ́ 209) περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και αυθαιρέτων, που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι:
   α) 8.2.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 (Α` 209) στον ν. 4178/2013 (Α` 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013,
   β) 8.2.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2014 έως 31.12.2014,
   γ) 8.2.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2015 έως 31.12.2015,
   δ) 8.5.2022 για δηλώσεις με ημερομηνίαμεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2016 έως 31.12.2016,331
   ε) 8.8.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2017 έως 3.11.2017

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νέο πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Στην ονομαστική ψηφοφορία την οποία είχε ζητήσει το ΚΚΕ, επί της αρχής, υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν 158 βουλευτές ενώ 140 βουλευτές καταψήφισαν.
   Στο άρθρο 15 του νομοσχεδίου που προβλέπει ότι η διαδικασία δημοπράτησης των έργων θα μπορεί να ξεκινά πριν την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων και οι δύο διαδικασίες θα προχωρούν παράλληλα, «υπέρ» τάχθηκαν 158 βουλευτές και 140 καταψήφισαν.
   Στο άρθρο 219 για τον καθορισμό υπό-περιοχών ήπιας ανάπτυξης, «υπέρ» ψήφισαν 158 βουλευτές και 140 καταψήφισαν.
   Στην τροπολογία για την αναστολή των πρωτοκόλλων κατεδάφισης, «υπέρ» ψήφισαν 158 βουλευτές, 119 βουλευτές ψήφισαν «κατά» και 21 βουλευτές δήλωσαν «παρών».
   ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.