Jump to content

Our Picks

Top content from across the community, hand-picked by us.

Νέα εγκύκλιος του ΥΠΕΝ για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων
Με νέα Εγκύκλιό του ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42966/1311 19.04.2024 παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων. Η εγκύκλιος αναφέρει:

Σε συνέχεια της (2) σχετικής Οδηγίας προς του δήμους της χώρας, με την οποία επισημάνθηκαν αφενός η έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (σχετ.1) και αφετέρου οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι δήμοι στο πλαίσιο των προβλέψεων του εν λόγω κανονισμού, και μετά από πληθώρα ερωτημάτων που υποβλήθηκαν επί της εφαρμογής του κανονισμού από δήμους και πολίτες ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του, διευκρινίζονται τα εξής:

Α. Γενικά:

Ο κανονισμός αποσκοπεί στην αύξηση της ανθεκτικότητας και στην ενίσχυση του βαθμού πυρασφαλείας των ακινήτων που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων. Στόχος είναι η προστασία της ζωής και της υγείας του κοινού, του φυσικού περιβάλλοντος και των δασικών οικοσυστημάτων, καθώς και των ακινήτων με περιορισμό της συμβολής τους στην μετάδοση της φωτιάς. Σημαντικός παράλληλα στόχος του κανονισμού είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η προετοιμασία του κοινού για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές, οι οποίοι έχουν ενταθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Β. Πεδίο εφαρμογής:

Ο κανονισμός αφορά σε δομημένα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις, περιαστικό πράσινο, κηρυγμένες δασωτέες, αναδασωτέες και χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων αυτών. Αφορά επίσης κτίσματα εντός πάρκων και αλσών πόλεων και οικιστικών περιοχών.
 • 9 replies

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για το «Ανακαινίζω -Νοικιάζω» - Αναλυτικά οι όροι του προγράμματος
Την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ «Ανακαινίζω -Νοικιάζω».

Το πρόγραμμα επιδοτεί την ανακαίνιση και επισκευή 12.500 κενών ακινήτων, η ιδιοκτησία των οποίων ανήκει σε ιδιώτες, ώστε να καθίστανται κατάλληλα για εκμίσθωση. Η επιδότηση ανέρχεται στο 40% των πραγματοποιηθεισών δαπανών, οι οποίες μπορούν να ανέρχονται μέχρι του ύψους των 10.000 ευρώ και περιλαμβάνουν τόσο τα απαιτούμενα υλικά όσο και τις εργασίες. Με την ένταξη στο πρόγραμμα προβλέπεται προκαταβολή έως 2.000 ευρώ.

Το προς ανακαίνιση ακίνητο:

δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 100 τ.μ. και θα πρέπει να βρίσκεται σε οικιστική περιοχή


οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα έως 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ


η κατοικία δεν πρέπει να έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία ή ως μισθωμένη, αλλά να αναφέρεται ως κενή στο Ε2 των τριών τελευταίων ετών.
Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση του Προγράμματος ορίζεται η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

 • 0 replies

Παράταση της προθεσμίας για την προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για ΑμεΑ του ΝΟΚ ως 30.04.2024
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/33888/542 (1)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/139606/1662/30.12.2022 απόφασης «Παράταση των προθεσμιών των παρ. 4 και 10 του άρθρου 26 “Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα” του ν. 4067/2012 “Νέος Οικοδομικός Κανονισμός”» (Β’ 7028)

Άρθρο 1

Τροποποίηση του άρθρου 1 της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/139606/1662/30.12.2022 απόφασης

Το άρθρο  1 της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/139606/1662/30.12.2022 (Β’  7028) απόφασης, όπως είχε τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/34068/570/29-3-2023 (Β’ 2018) απόφαση, τροποποιείται ως προς τον χρόνο λήξης της παράτασης και διαμορφώνεται ως εξής:

«Παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30ή.04.2024 η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012. Για το ίδιο διάστημα παρατείνεται η αναστολή κυρώσεων για τα ανωτέρω αναφερόμενα κτίρια.».

Άρθρο 2

Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/139606/1662/30.12.2022 απόφασης

Το άρθρο  2 της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/139606/1662/30.12.2022 (Β’  7028) απόφασης, όπως είχε τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/34068/570/29-3-2023 (Β’ 2018) απόφαση, τροποποιείται ως προς τον χρόνο λήξης της παράτασης και διαμορφώνεται ως εξής:

«Παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30ή.04.2024 η καταληκτική προθεσμία αναστολής κυρώσεων του τέταρτου εδαφίου της περ. (α) της παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 και, αντιστοίχως, η προθεσμία ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαμορφώσεων του πέμπτου εδαφίου της ίδιας περίπτωσης και η καταληκτική ημερομηνία αναστολής του έκτου εδαφίου, που αφορά στην υποχρέωση της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).».

Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ-ΔΕΣΕΔΠ-33888-542_2024.pdf
 • 1 reply

Ανάρτηση δεκαεφτά (17) συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ
1.  Θέματα Επιλεξιμότητας Αιτήσεων

1.1.  Η Επιχείρηση μας δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς τομείς και έχει δηλωμένους στην Εφορία τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Πρέπει όλοι οι ΚΑΔ να είναι επιλέξιμοι με βάσει το παράρτημα 5 του Οδηγού ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε αίτηση στο Πρόγραμμα;

Όχι δεν είναι απαραίτητο εφόσον η δραστηριότητα των επιλέξιμων ΚΑΔ πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις που είναι διακριτές από αυτές των μη επιλέξιμων και το επενδυτικό σχέδιο αφορά μόνο σε αυτές. Σε αυτήν την περίπτωση στο πληροφοριακό σύστημα δηλώνεται τουλάχιστον ένας επιλέξιμός ΚΑΔ.
 • 0 replies

Μελέτη ΙΟΒΕ: Οι τάσεις, οι προκλήσεις και οι προοπτικές της ανάπτυξης των Κατασκευών στην Ελλάδα
Η μελέτη που παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσαν το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων - ΤΜΕΔΕ και το ΙΟΒΕ, καταγράφει τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει σημειώσει ο κλάδος των κατασκευών, με αύξηση του αντικειμένου κατά 84% από το 2017 μέχρι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζει τις μεγάλες προσδοκίες για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου τα επόμενα χρόνια με ώθηση από τους υψηλούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Όπως εκτιμά το ΙΟΒΕ,τα έργα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και οι πόροι του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 σε συνδυασμό με τις ιδιωτικές επενδύσεις (περιλαμβάνοντας τις επενδύσεις σε κατοικίες) θα κινητοποιήσουν κατά την περίοδο 2024 – 2026 συνολικά πόρους άνω των 52 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανόμενης και της τραπεζικής χρηματοδότησης.

Έτσι οι επενδύσεις σε Κατασκευές –κυρίως στις υποδομές– εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν σημαντικά το μερίδιό τους στο ΑΕΠ την περίοδο 2024 - 2026.
 • 0 replies

Starlink στην Ελλάδα: Ο χάρτης κάλυψης και οι προσφορές της εταιρίας για internet
Η Starlink δραστηριοποιείται από το 2022 στην Ελλάδα, προσφέροντας δορυφορικό internet σε όλη την επικράτεια. Σήμερα, οι τιμές έχουν πέσει αρκετά σε σχέση με το 2022 και υπάρχουν μάλιστα διαφορετικά πακέτα τα οποία εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες. Πέρα από την αγορά του εξοπλισμού δηλαδή, μπορείτε επίσης να τον ενοικιάσετε για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως για παράδειγμα αν σχεδιάζετε μία απόδραση σε κάποιο απομονωμένο μέρος και θέλετε να παραμείνετε συνδεδεμένοι με τον κόσμο.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Αυτή τη στιγμή ο εξοπλισμός Starlink προσφέρεται για αγορά στην Ελλάδα έναντι €225. Υπάρχει μάλιστα μία περίοδος δοκιμής 30 ημερών, κατά την οποία αν δε μείνετε ευχαριστημένοι, μπορείτε να επιστρέψετε τον εξοπλισμό και να πάρετε πίσω το σύνολο των χρημάτων που δώσατε. Η υπηρεσία τώρα, προσφέρεται με χρέωση €40 μηνιαίως. Εδώ δεν υπάρχει κάποια δέσμευση συμβολαίου και μπορείτε να διακόψετε την υπηρεσία όποια στιγμή επιθυμείτε και να επιστρέψετε τον εξοπλισμό.

Να θυμίσουμε πως το 2022, ο εξοπλισμός κόστιζε €654 και η υπηρεσία €99 το μήνα.


Στην περίπτωση της ενοικίασης τώρα, η υπηρεσία χρεώνεται το ίδιο, δηλαδή €40 το μήνα, αλλά η μηνιαία χρέωση της ενοικίασης του εξοπλισμού είναι μόλις €15. Σε αυτό το σύνολο, προσθέστε και επιπλέον €50 για το τέλος ενεργοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση αγοράς ή ενοικίασης εξοπλισμού, τα μεταφορικά κοστίζουν €24.


Όπως βλέπετε και στο χάρτη παραπάνω, το Starlink καλύπτει όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά, ενώ καλύπτεται και αρκετός θαλάσσιος χώρος.

Οι ταχύτητες download κυμαίνονται ανάλογα την περιοχή από 124Mbps έως 288Mbps και το upload από 20-43Mbps, ενώ ο χρόνος αναμονής από 37-55ms.

Τέλος, υπάρχουν και ξεχωριστά πακέτα για επιχειρήσεις, για πλωτά σκάφη, για τροχόσπιτα και για άτομα που ταξιδεύουν στο εξωτερικό.
 • 3 replies

Ψηφιακός Χάρτης Κτηματολογίου: Online το ψηφιακό κτηματολόγιο σε έναν χάρτη
Στον αέρα βρίσκεται από χθες o Ψηφιακός Χάρτης του Κτηματολογίου, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να παρακολουθούν την πλήρη εξέλιξη της κατάστασης των δικαιωμάτων επί της περιουσίας τους.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ψηφιακό εργαλείο που καταγράφει μεταξύ άλλων το εάν υπάρχουν εκκρεμότητες σε ένα γεωτεμάχιο και ποιες είναι αυτές. Παράλληλα, δείχνει σε ποιες περιοχές το Κτηματολόγιο έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί, πού βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάρτηση, πού η προανάρτηση, αλλά και σε ποιες περιοχές «τρέχει» ακόμη η συλλογή δηλώσεων.

Αναλυτικότερα, μέσω του Ψηφιακού Χάρτη θα εμφανίζονται τα όρια των ιδιοκτησιών και ο «αριθμός ταυτότητας» της κάθε ιδιοκτησίας, δηλαδή ο δωδεκαψήφιος αριθμός του (ΚΑΕΚ). Εάν ο πολίτης κάνει κλικ επάνω στην ιδιοκτησία, θα βλέπει κάποια βασικά στοιχεία γι’ αυτήν όπως την έκτασή της, την περίμετρο, ποια είναι η κύρια χρήση που έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο (π.χ. αγροτική), σε τι ποσοστό κ.τ.λ.

Ο Χάρτης δίνει ακόμα τη δυνατότητα αναζήτησης με βάση την ταχυδρομική διεύθυνση ή τον δήμο, αλλά και την επιλογή αποθήκευσης και εκτύπωσης του ενδιαφερόμενου τμήματος.


 • 0 replies

Οι νέοι κανόνες για την χρήση αιγιαλού και παραλίας από καφέ, καντίνες, ξενοδοχεία και beach bar
Πρόσφατα ψηφίστηκε από την Βουλή το νομοσχέδιο για τους όρους αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας σε παραθαλάσσιες περιοχές, που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με διαφάνεια, την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, τον σεβασμό και την ασφάλεια των λουόμενων, την ένταση των ελέγχων και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους παραβάτες.

Στόχος του νέου νόμου είναι να μπει φραγμός στην αναρχία που επικρατεί κατά τους θερινούς μήνες στις περισσότερες παραλίες, όπου συναντάται η πρακτική των παράνομων καταλήψεων του αιγιαλού και της παραλίας από τους επιχειρηματίες με την ανοχή πολλές φορές των δήμων που τις παραχωρούν, αλλά και την έλλειψη ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές. Το θέμα είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις τον τελευταίο χρόνο, με τις αντιδράσεις πολιτών σε πολλά νησιά και παραλίες της χώρας, γνωστό ως «κίνημα της πετσέτας». Για αυτό το λόγο θα πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν τις νέες διατάξεις που ισχύουν για την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας σε ιδιώτες.
  • Thanks
 • 1 reply

Οδηγός της ΠΟΜΙΔΑ για τις νομικές και τεχνικές διαδικασίες εγκατάστασής φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων σε υπάρχοντα και νέα κτίρια
H επέκταση της χρήσης ιδιωτικών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων συναρτάται με την πρακτική δυνατότητα φόρτισής τους εντός των κάθε είδους κτιρίων, και ιδιαίτερα εντός των ιδιόχρηστων ή κοινόχρηστων χώρων των πολυκατοικιών της χώρας, κάτι που δεν είναι απαλλαγμένο από διαφορετικές απόψεις και συγκρουόμενα συμφέροντα των ενοίκων τους.

Με αφορμή την από 7.3.2024 ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ περί υποχρεωτικής δήλωσης όλων των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών και διαχειριστών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, η ΠΟΜΙΔΑ παραθέτει τους κανόνες που περιλαμβάνονται στα άρθρα 21,22,24 και 26 του Ν.4710/2020 (ΦΕΚ 4710Α/2020) και διέπουν τις διαδικασίες εγκατάστασης, λειτουργείας αλλά και δήλωσης φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων στα υφιστάμενα και νέα κτίρια της χώρας.  

A. Ποια είναι η διαδικασία εγκατάστασης φορτιστών στα υπάρχοντα κτίρια

1. Σε υφιστάμενα κτίρια, τα οποία είχαν υποχρέωση πρόβλεψης θέσεων στάθμευσης, δύναται να εγκαθίσταται νέα υποδομή καλωδίωσης σε κοινόχρηστους ή και κοινόκτητους χώρους, για την τοποθέτηση ξεχωριστής κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο. Σε περιπτώσεις κτιρίων με πολλαπλές ιδιοκτησίες, για την ανωτέρω εγκατάσταση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών [τουλάχιστον πεντακόσια ένα χιλιοστά (501/1000)]. Η λειτουργία και ο τρόπος χρήσης του συνόλου της εγκατάστασης συμπεριλαμβάνονται σε τεχνική έκθεση ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού, η οποία προσαρτάται στον κανονισμό του κτιρίου.
 • 0 replies

ΥΠΕΝ: Ολόκληρο το πρόγραμμα για τη διαχείριση των Δασών- AntiNero για τον προληπτικό καθαρισμό τους
Τη μεταρρύθμιση για τη διαχείριση των δημόσιων δασών ανέλυσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνέντευξη Τύπου, γνωστοποιώντας παράλληλα τα δάση, τα οποία αφορούν οι πρώτες διαχειριστικές μελέτες που ανατίθενται. Ακόμη, παρουσίασε την πορεία υλοποίησης του προγράμματος προληπτικών καθαρισμών δασών (AntiNero), το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε πληθώρα περιοχών της χώρας.

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Δασών, κ. Ευστάθιου Σταθόπουλου και του Γενικού Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, κ. Ευάγγελου Γκουντούφα.
 • 0 replies

Εγκύκλιος σχετικά με τον προσδιορισμό κοινόχρηστης οδού στο πλαίσιο μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων
Εκδόθηκε η με Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆ΠΟΛΣ/20894/465 26/02/2024 Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με τον προσδιορισμό κοινόχρηστης οδού στο πλαίσιο μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016)

ΣΧΕΤ. : 1. Η περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (όπως ισχύει)
2. Η υπ. αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136/20-1-2022 Υπουργική Απόφαση (Β΄510) «Τεχνικές
Προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)

Με την παρούσα δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή της περ. γ, της παρ. 1, του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 234 του ν. 5037/2023) στην περίπτωση που με το Ε.Π.Σ. προσδιορίζεται κοινόχρηστη οδός, με την οποία επιτυγχάνεται η οργανική
 • 0 replies

Ιδιοκτησιακό καθεστώς σε παραλία και αιγιαλό
Οι παράκτιες περιοχές αποτελούν ζώνες ειδικής σημασίας για τη χώρα, καθώς εντοπίζονται στο μεγαλύτερο μέρος αυτής . Σε αυτές λαμβάνουν χώρα ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και σύγκρουσης των χρήσεων γης. Η τάση αύξησης των περιβαλλοντικών προβλημάτων στις παράκτιες περιοχές, έχει προβληματίσει την διεθνή κοινότητα και η καταγραφή και παρακολούθηση των παράκτιων περιοχών και αιγιαλών είναι μια από τις πρώτες προτεραιότητες της ΕΕ, η οποία στο πλαίσιο του προγράμματος “Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών”, έχει εισάγει μια σειρά από συστάσεις, οδηγίες και πλαίσια μέσω των οποίων παροτρύνει τα κράτη μέλη για μια ενιαία και ορθολογική διαχείριση των παράκτιων περιοχών.

Χρήσιμοι Ορισμοί 

Αιγιαλός: είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις μεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της.

Παραλία: Η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό, καθορίζεται δε σε πλάτος μέχρι 50μ. από την οριογραμμή του αιγιαλού, προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς με τη θάλασσα και αντίστροφα.
 • 0 replies

ΕΣΠΑ ενίσχυση και ίδρυση ΜμΕ: Επιχορήγηση ως 240.000€ σε μηχανικούς για σύσταση επιχειρήσεων
Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» αφορά στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού), οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Ανάμεσα στους επιλέξιμους ΚΑΔ είναι και ο κλάδος της Υγείας, οι Μηχανικοί, οι Δικηγόροι και οι Οικονομολόγοι.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: Δευτέρα 18.12.2023 και ώρα 15:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: Πέμπτη 29.02.2024 και ώρα 15:00

Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: 30.000€ έως και 400.000€.

Δικαιούχοι της Δράσης
 • 0 replies

Πότε είναι υποχρεωτική η έκδοση Ηλεκτρονικής Tαυτότητας χωρίς μεταβίβαση κτιρίου
Στα άρθρα 52-63 του Ν.4495/2017 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4643/2019 και το Ν.4759/2020) ορίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίου/αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και την έκδοση του πιστοποιητικού πληρότητας που τη συνοδεύει.

Σημειώνεται ότι ενώ μέχρι το 2017 η νομοθεσία για την Ηλ. Ταυτότητα προέβλεπε τακτική περιοδική επιθεώρηση και ταυτότητα όλων των κτιρίων της χώρας, με τον αγώνα της ΠΟΜΙΔΑ αυτό περιορίστηκε να γίνεται εφάπαξ κατά τη μεταβίβαση του κάθε ακινήτου, εκτός από τις περιπτώσεις κτιρίων δημοσίου ενδιαφέροντος στις οποίες η έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι υποχρεωτικό να γίνει εντός πενταετίας από την 1/2/2021, ήτοι έως την 31η Ιανουαρίου 2026. Η ΠΟΜΙΔΑ κατάφερε δηλαδή όχι μόνον να απαλλάξει όλους τους ιδιοκτήτες της χώρας από τις συνεχείς και άνευ λόγου περιοδικές επιθεωρήσεις των ακινήτων τους, αλλά και να απαλλάξει τους ιδιοκτήτες όλων των κατοικιών της χώρας και των περισσοτέρων επαγγελματικών κτιρίων και γραφείων από την υποχρέωση άμεσης έκδοσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας. 

Οι περιπτωσεις στις οποίες  η έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι υποχρεωτικό να γίνει εντός πενταετίας, ήτοι έως την 31η Ιανουαρίου 2026, περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 55 του Ν.4495/2017 και είναι οι παρακάτω:

α. Τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και αυτά που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. και στεγάζουν υπηρεσίες αυτού.

β. Κτίρια συνάθροισης κοινού: θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, συνεδριακά κέντρα και κτίρια εκθέσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: πολιτιστικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, μουσεία, αίθουσες εκθέσεων), αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα με κερκίδες και κλειστούς βοηθητικούς χώρους, γήπεδα ΠΑΕ, Ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις), σταθμοί μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς.

γ. Πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων: κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων, καθώς και κάθε είδους συνεργεία αυτοκινήτων.

δ. Τουριστικά καταλύματα άνω των τριακοσίων (300) τ.μ..

ε. Εκπαίδευση: δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

στ. Υγεία και κοινωνική πρόνοια: κτίρια περίθαλψης (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: βρεφοκομεία, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, άσυλα.

ζζ. Σωφρονισμός: καταστήματα κράτησης, ειδικά καταστήματα κράτησης νέων.

 • 0 replies

Τα δέκα (10) πιο συναρπαστικά αρχιτεκτονικά έργα για το 2024
Το 2023 στην αρχιτεκτονική είχε στοιχεία υπερβολής, με την Ινδία να εγκαινιάζει το μεγαλύτερο κτίριο γραφείων στον κόσμο και το Merdeka 118 της Μαλαισίας να γίνεται ο δεύτερος ψηλότερος ουρανοξύστης που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Ήταν όμως και μια χρονιά που γιόρτασε τη λεπτότητα, με ένα στοχαστικά σχεδιασμένο κινεζικό οικοτροφείο να ανακηρύσσεται Παγκόσμιο Κτίριο της Χρονιάς και τον Βρετανό αρχιτέκτονα David Chipperfield (που έχει αναλάβει και τη μεταμόρφωση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας) να τιμάται με το βραβείο Pritzker – το αντίστοιχο βραβείο Νόμπελ του κλάδου - για μια καριέρα αφιερωμένη σε διακριτικά σχεδιασμένα πολιτιστικά ιδρύματα.

Το 2024 θα φέρει πιθανότατα ένα παρόμοιο μείγμα τόλμης και ομορφιάς. Ας δούμε στη συνέχεια 10 συναρπαστικά αρχιτεκτονικά πρότζεκτ που θα ολοκληρωθούν φέτος:

Εθνοσυνέλευση του Μπενίν – Πόρτο Νόβο, Μπενίν
 • 0 replies

Ξεκινά η λειτουργία του Ψηφιακού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτων μέσω gov.gr
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της έναρξης της λειτουργίας του Ψηφιακού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτου από την 1η Ιανουαρίου του 2024.

Αποτελεί μια νέα ψηφιακή υπηρεσία που είναι προσβάσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου gov.gr και η οποία έρχεται να ενοποιήσει και να απλοποιήσει σημαντικά τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη μεταβίβαση κτηματογραφημένων ακινήτων.

Ειδικότερα, όλοι οι πολίτες και οι συμβολαιογράφοι οι οποίοι θα κάνουν χρήση του Ψηφιακού Φακέλου Μεταβίβασης μέσω της αντίστοιχης online πλατφόρμας στον ιστότοπο https://akinita.gov.gr, θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν τη μεταγραφή της πράξης μεταβίβασης του ακινήτου τους ή τη δικαιολογημένη απόρριψή της σε διάστημα μίας εργάσιμης ημέρας, αντί για τους πολλούς μήνες χρονικών καθυστερήσεων που σημειώνονταν μέχρι πρότινος.  

Οι βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται, προκειμένου να είναι δυνατή η μεταγραφή της πράξης μεταβίβασης ενός ακινήτου σε διάστημα μίας εργάσιμης ημέρας μέσω της πλατφόρμας, είναι πρώτον να μην υπάρχει εκκρεμούσα κάποια προηγούμενη πράξη για το συγκεκριμένο ακίνητο στο αρχείο του Κτηματολογίου και δεύτερον να γίνεται πληρωμή όλων των απαιτούμενων τελών μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. 
 • 0 replies

mAigov – O «Ψηφιακός Βοηθός» του gov.gr στην υπηρεσία των πολιτών
Ορόσημο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους αποτελεί ο πρώτος «Ψηφιακός Βοηθός» -«mAigov» Τεχνητής Νοημοσύνης που εγκαινιάζεται σήμερα στο gov.gr, για να διευκολύνει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών, απλουστεύοντας και επιταχύνοντας τη διάδρασή τους με το Δημόσιο Τομέα. Ο ψηφιακός βοηθός θα συνεισφέρει επίσης στην μεγαλύτερη εξοικείωση του μέσου πολίτη με το gov.gr και την ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών από το κράτος, το οποίο  αποτελεί μέρος της ευρύτερης ψηφιακής μετάβασης στην οικονομία του 21ου αιώνα.

 Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου μαζί με τον Υφυπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, παρουσίασαν στους διαπιστευμένους συντάκτες του Υπουργείου την  πρώτη μεγάλης κλίμακας εφαρμογή ΤΝ για τον ελληνικό Δημόσιο. Στόχος  είναι να συμβάλλει καταρχάς στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και επιπλέον να διασφαλίσει ότι σε μια εποχή καταιγιστικών αλλαγών, το Δημόσιο μπορεί να συμβαδίζει με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.

Το mAigov εγκαινιάζεται  σε πιλοτική «Beta» λειτουργία, καθώς όπως συμβαίνει με όλες τις εφαρμογές ΤΝ τα υπολογιστικά συστήματα χρειάζονται χρόνο για να μαθαίνουν, ενώ συγχρόνως εξελίσσονται με βάση τα δεδομένα που εισάγουν οι χρήστες. H περίοδος αυτή επιτρέπει τη βελτίωση της εφαρμογής  με βάση τις ανάγκες και την ανταπόκριση των χρηστών.
 • 0 replies

Πώς θα είναι η Θεσσαλονίκη, ο Πειραιάς και άλλες παράκτιες πόλεις αν ανέβει η στάθμη της θάλασσας
Τη στιγμή που παγκόσμιοι ηγέτες και αντιπρόσωποι πολλών χωρών συγκεντρώνονται στο Ντουμπάι για την ετήσια σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα μια νέα ανάλυση δείχνει πώς πόλεις που φιλοξένησαν προηγούμενες συνόδους κορυφής αλλά και μνημεία και πλατείες ακόμα και στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν – αν όχι να βυθιστούν εντελώς – από την άνοδο στης στάθμης των ωκεανών.

Η αύξηση της ρύπανσης που έχει προκαλέσει την υπερθέρμανση του πλανήτη έχει οδηγήσει ήδη στην ένταση της σφοδρότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων με  σοβαρές ξηρασίες, θανατηφόρες πλημμύρες και ταχεία τήξη των παγετώνων και των πάγων σε όλο τον κόσμο.

Πώς θα είναι ο Πειραιάς
 • 1 reply

Εκδόθηκε η 3ΓΒ/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ με 1259 θέσεις ΠΕ Μηχανικών
Εκδόθηκε η 3ΓΒ/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, με 1259 θέσεις ΠΕ Μηχανικών. 

Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας για τα αποτελέσματα Διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, ενημερώνει ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3ΓΒ/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι (4.276) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β’ Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ σημειώνει ότι είναι μεν θετικό το πλήθος των προσφερόμενων θέσεων (που αφορούν στα έτη 2023 και 2024), αλλά αφενός δεν επαρκεί για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες και το γερασμένο προσωπικό, από την άλλη όπως ακριβώς είδαμε και με την 13Κ/2021 οι παραιτήσεις θα είναι τόσες που θα μείνουν πάρα πολλές θέσεις ακάλυπτες, κυρίως λόγω εξευτελιστικών αποδοχών. Το παραπάνω ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι επιτυχόντες Μηχανικοί του Διαγωνισμού είναι μόλις 1390, πολύ λίγοι παραπάνω δηλαδή από τις ζητούμενες θέσεις (1259)!

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


ΠΛΗΘΟΣ ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2023


ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

 

ΓΡΑΠΤΟΥ

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ


177


163
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ


119


157
ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


13


37
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


169


161
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


1


19
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


4


37
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


33


81
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


432


405
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


188


136
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


34


143
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


36


52
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


53


 
ΣΥΝΟΛΟ


1.259


1.391
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


297


 

 • 4 replies

Από 1η Ιανουαρίου 2024 υποχρεωτική εφαρμογή πληρωμών μέσω IRIS για ελεύθερους επαγγελματίες
Από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες που τηρούν επαγγελματικό λογαριασμό, δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής.

Αυτό ορίζει το άρθρο 46 του νομοσχεδίου για τον εξωδικαστικό το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, φέρνοντας την ενεργοποίηση του μέτρου πολύ νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, όπως είχε ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης και αφορούσε ενεργοποίηση της διάταξης από την 1η Δεκεμβρίου 2024.

Έτσι, το σύστημα IRIS μπαίνει στην καθημερινότητα καταναλωτών και όλων των ελεύθερων επαγγελματιών σε λιγότερο από ενάμιση μήνα, ανοίγοντας τον δρόμο για συναλλαγές έως 500 ευρώ χωρίς χρεώσεις για τους επαγγελματίες, με τις πληρωμές να εκτελούνται άμεσα, ακόμα και χωρίς τη χρήση τηλεφωνικού αριθμού.
 • 20 replies

Εξετάσεις πιστοποίησης Εκτιμητών Ακινήτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Ο Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ-ΦΠΠ) διοργανώνει εξετάσεις για την πιστοποίηση προσώπων που κατέχουν συγκεκριμένους τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τα εξής παρακάτω Σχήματα Πιστοποίησης:

Εκτιμητές Ακινήτων, με διακριτικό τίτλο TCG-CV(RE), και


Εκτιμητές Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (ΜΕΕ) με διακριτικό τίτλο TCG-CV(M&E)
 • 0 replies

Σε λειτουργία το Μητρώο Μηχανικών Ελεγκτών Προσεισμικού ελέγχου
Ξεκινά η νέα εφαρμογή «Μητρώο Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου» για την υποβολή αιτήσεων από Μηχανικούς προκειμένου να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει αναλάβει για λογαριασμό της Πολιτείας την κατάρτιση ηλεκτρονικού Μητρώου Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου, οι οποίοι θα διενεργήσουν τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο των κτιρίων όπου στεγάζονται φορείς δημοσίου ενδιαφέροντος καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

Όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν, κατά σειρά προτεραιότητας, σε κτίρια που στεγάζονται δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας, υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, δημόσιες επιτελικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από σεισμό και, εν συνεχεία, στα υπόλοιπα κτίρια.
 • 1 reply

Κρήτη: Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών
Διαπιστώνοντας πως το 20% του νερού άρδευσης χάνεται, Έλληνες ερευνητές δημιούργησαν ένα πρωτοποριακό σύστημα εξατομικευμένης πληροφόρησης για τις ανάγκες ποτίσματος κάθε αγροτεμαχίου, το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως

Το σενάριο έχει ως εξής: Ο αγρότης μια φορά τη βδομάδα μπαίνει σε μια ηλεκτρονική εφαρμογή, εντοπίζει τα χωράφια του με ένα «κλικ» πάνω σε έναν χάρτη είτε χειροκίνητα, είτε χρησιμοποιώντας συντεταγμένες και λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται για την άρδευσή τους.
 • 0 replies

Κτηνοτροφικά πάρκα: Τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης σχεδιάζουν την ανάπτυξή τους
Σε ομιλία του στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας για την αναγέννηση των δασικών οικοσυστημάτων, αποκάλυψε πως σε συνεργασία με το ΥπΑΑΤ, σχεδιάζεται η ανάπτυξη Κτηνοτροφικών Πάρκων. 

Τι είναι τα Κτηνοτροφικά Πάρκα 

Κτηνοτροφικό Πάρκο είναι μια περιοχή κτηνοτροφικής ζώνης, για την οποία έχει γίνει χωροταξική μελέτη οργάνωσής της. Η χωροταξική αυτή μελέτη προβλέπει τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής και την οριοθέτηση ορισμένου αριθμού κτηνοτροφικών εκτάσεων.

Βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός κτηνοτροφικού πάρκου είναι η σύσταση Φορέα που θα το δημιουργήσει και θα το λειτουργεί. Επίσης, για να είναι βιώσιμο, θα πρέπει να συμμετέχει ικανός αριθμός  κτηνοτρόφων, οι οποίοι θα αναλάβουν και την «ιδιοκτησία», την πλήρη διαχείριση του Πάρκου, υπό την εποπτεία και τον κεντρικό συντονισμό του Φορέα, για όσα χρόνια θα λειτουργεί. Και, εξυπακούεται, ο χρόνος λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερος της δεκαετίας.

Ενδεικτικά οφέλη από τη λειτουργία Κτηνοτροφικών Πάρκων 

-  Αύξηση των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων, 

-  Προστασία του περιβάλλοντος, 

-  Αναβαθμισμένη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, 

-  Καλύτερη υγεία και ελεγχόμενη διατροφή των ζώων, 

-  Εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης ζώων και εργαζόμενων, 

-  Καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση του δυναμικού των βοσκοτόπων, 

-  Αισθητική αναβάθμιση του αγροτικού τοπίου, 

-  Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μονάδων στις περιπτώσεις που ο κτηνοτρόφος είναι σχετικά νέος σε ηλικία ή υπάρχει διάδοχη κατάσταση για την εκμετάλλευση (κτηνοτροφική μονάδα), 

-  Ίδρυση νέων αιγοπροβατοτροφικών μονάδων, σύγχρονων και λειτουργικών από νέους ανθρώπους με υψηλό, κατά προτίμηση, μορφωτικό επίπεδο, 
.
 • 0 replies

Επετεύχθη ήδη ο εθνικός στόχος των ΑΠΕ για το 2030 – Τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για τα πάρκα σε λειτουργία
Την «πρόωρη» επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα μέχρι το 2030 αποτυπώνουν τα νεότερα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο δεκαετές πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2024-2032 που υποβλήθηκε στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της δημόσιας διαβούλευσης του προκαταρκτικού σχεδίου.

Ειδικότερα, η σωρευτική εγκατεστημένη ισχύς εν λειτουργία στα δίκτυα του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ σε συνδυασμό με τα έργα που έχουν λάβει Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης από τους δύο Διαχειριστές, ανέρχεται σε ένα σύνολο ισχύος περί τα 26 GW, δηλαδή καλύπτει τους στόχους του ΕΣΕΚ σε «πράσινη» ηλεκτροπαραγωγή.
 • 0 replies

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.