Jump to content
 • Novatron
 • Εργασιακά

  581 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Ηλεκτρονική καταχώριση εγγραπτέων πράξεων από δικηγόρους στα νέα Κτηματολογικά Γραφεία μέσω του portal.olomeleia.gr
   Από 3.7.2020 οι δικηγόροι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του portal.olomeleia.gr αιτήσεις για την εγγραφή πράξεων, των οποίων είναι συντάκτες, στα κτηματολογικά βιβλία των Κτηματολογικών Γραφείων Περιστερίου (Υποκατάστημα του Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών), Πρέβεζας, Βέροιας, Καρδίτσας, Πολύγυρου, Ηγουμενίτσας και Λευκάδας, ενώ από την 1.8.2020 η ίδια ψηφιακή υπηρεσία θα παρέχεται για τα Κτηματολογικά Γραφεία Ναυπλίου, Κορίνθου και Πτολεμαΐδας.
   Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 101/16/28.05.2020 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο (ΦΕΚ Β’ 2681/1.7.2020), μεταξύ άλλων: Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 14 παρ. 1 του ν. 2664/1998 στα κτηματολογικά βιβλία και των συνυποβαλλόμενων με αυτές εγγράφων, όπως αυτά ορίζονται στον ίδιο νόμο και στην κείμενη νομοθεσία, διενεργείται από το Συντάκτη Συμβολαιογράφο, Δικηγόρο και Δικαστικό Επιμελητή (στο εξής: Χρήστης Συντάκτης) και επιτυγχάνεται τεχνικά με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών.
   Για την εισαγωγή του Χρήστη Συντάκτη στη δικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα, που διαχειρίζεται ο Φορέας, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση λογαριασμού από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο, όταν πρόκειται για Συμβολαιογράφο Χρήστη Συντάκτη, την Ολομέλεια, ή την Ομοσπονδία των οικείων Συλλόγων, όταν πρόκειται για Δικηγόρο ή Δικαστικό Επιμελητή Χρήστη Συντάκτη, στο εξής: (Διαχειριστές), για την πιστοποίησή του ως χρήστη που διαθέτει αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό για την παραγωγή έγκυρης ψηφιακής υπογραφής με χρονοσήμανση.
   Ο Χρήστης Συντάκτης για την εκκίνηση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής συμπληρώνει ηλεκτρονική φόρμα και συγκεκριμένα πεδία που αφορούν στην εγγραπτέα πράξη και στο έγγραφο που περιέχεται, τα επηρεαζόμενα ακίνητα κατά τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου, αρμοδιότητας Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος, τα ενεχόμενα πρόσωπα, τον Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ), όταν αναφέρεται στην εγγραπτέα πράξη επί προσαρτώμενου σε αυτήν τοπογραφικού διαγράμματος ή τυχόν διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, όταν η εγγραπτέα πράξη επιφέρει γεωμετρική μεταβολή.
   Στη συνέχεια ο Χρήστης Συντάκτης δημιουργεί ψηφιακό φάκελο, όπου επισυνάπτονται: το σώμα του εγγράφου στο οποίο περιέχεται η προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη που έχει συντάξει ο ίδιος και φέρει την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του, επί ποινή απαραδέκτου και απόρριψης της υποβαλλόμενης αίτησης καταχώρισης, αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτων ή κτηματογραφικό διάγραμμα, όπου απαιτείται, και τα προβλεπόμενα κατά την κείμενη νομοθεσία λοιπά συνυποβαλλόμενα έγγραφα σε ψηφιακή μορφή.
   Ειδικά και, όταν πρόκειται για την υποβολή προς καταχώριση εγγραπτέων πράξεων που περιέχονται σε δικαστικές αποφάσεις, καθώς και σε έγγραφα που διακινούνται από τους Δικηγόρους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεν απαιτείται η επίθεση ηλεκτρονικής υπογραφής του αιτούντος Χρήστη.
   Κατά τη διαδικασία αυτή μπορεί να συνυποβάλλεται και αίτημα για την έκδοση πιστοποιητικού καταχώρισης, με τη συμπλήρωση του σχετικού πεδίου επί της ηλεκτρονικής φόρμας.
   Το εκδιδόμενο πιστοποιητικό καταχώρισης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, έχει μορφή pdf, φέρει υπογραφή και σφραγίδα του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου και ψηφιακή υπογραφή του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο.
   Στο πιστοποιητικό αναγράφεται μοναδικός συστημικός κωδικός για την πιστοποίηση της αυθεντικότητάς του μέσω λειτουργίας υπηρεσίας επιβεβαίωσης αυθεντικότητας. Το εκτύπωμα του πιστοποιητικού που αποστέλλεται από το Κτηματολογικό Γραφείο στον αιτούντα και φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο.
   Η εξέλιξη αυτή είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, που υλοποιείται μετά από εργώδεις προσπάθειες του δικηγορικού σώματος.
   Ευχαριστούμε θερμά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους υπευθύνους του Ελληνικού Κτηματολογίου που συνεργάστηκαν εποικοδομητικά με την Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων για την ευόδωση του εγχειρήματος.
   Αναμένουμε την υλοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης του Πληροφοριακού Συστήματος του Κτηματολογίου με το Πληροφοριακό σύστημα της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, προκειμένου να καταστεί εφικτή για τους δικηγόρους και η πραγματοποίηση απομακρυσμένου ελέγχου τίτλων στα δημόσια βιβλία.

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Τροποποιήθηκε η «Εφαρμογή γνωμοδοτήσεων Σ.Α.» του e-Άδειες, προκειμένου να διαχωρίζονται οι αιτήσεις προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής που αφορούν επικινδύνως ετοιμόρροπες κατασκευές σε κτίρια ή γήπεδα που βρίσκονται σε ιστορικά κέντρα πόλεων ή οικισμών, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, καθώς και σε κτίρια ή χώρους που έχουν κηρυχθεί διατηρητέοι, σύμφωνα με την παράγραφο 1β του άρθρου 7 του ν. 4495/17.
   Οι αιτήσεις για «Έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για επικινδύνως ετοιμόρροπη κατασκευή» αποτελούν πλέον ξεχωριστό τύπο πράξης, είναι διακριτές και παρέχεται η δυνατότητα άμεσης εξέτασής τους από τα Σ.Α. σύμφωνα με την παράγραφο 3α του άρθρου 7 του ν. 4495/17.

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Οι εξετάσεις για την Απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς θα διεξαχθούν κανονικά την περίοδο 6 έως 17 Ιουλίου 2020, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας έναντι του COVID-19, τόσο για την προστασία των εξεταζόμενων, όσο και των εξεταστών και του προσωπικού του ΤΕΕ (όπως παρατίθεται κατωτέρω). Οι εξεταζόμενοι θα προσέρχονται για εξέταση με ραντεβού, το οποίο θα έχει προκαθοριστεί από τους ίδιους, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής των δικαιολογητικών, με επιλογή Ημέρας (όπου παρέχεται αυτή η δυνατότητα) και Ώρας εξέτασης. Η δυνατότητα επιλογής θα είναι διαθέσιμη για όσους έχουν υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονταν στην Προκήρυξη των εξετάσεων και έχουν λάβει έγκριση από το ΤΕΕ. Σε ειδικές περιπτώσεις ειδικοτήτων (όπως απόφοιτοι ΣΕΜΦΕ) ο καθορισμός της ημερομηνίας και της ώρας εξέτασης θα γίνει από το ΤΕΕ. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά από το αντίστοιχο πεδίο του συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων. Οι υποψήφιοι Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, οι οποίοι έχουν δηλώσει κοινή διπλωματική εργασία με υλικό (μακέτες, σχέδια κλπ) να επιδιώξουν να εξεταστούν την ίδια ημερομηνία/ώρα και στην ίδια αίθουσα. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξετάσεων.  (E-mail: [email protected] τηλ.:2103291200 (επιλογή 3), 2103291297, 417, 432, 433, 448 ,645)
    Αναλυτικά το Πρόγραμμα Εξετάσεων (pdf)
   Διαδικασία Προφορικής Εξέτασης για Απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος – Ιούνιος-Ιούλιος 2020 με την τήρηση όλων των κανόνων για την αποφυγή μετάδοσης της λοιμωξης COVID -19
    Οι Εξετάσεις θα διενεργηθούν με την εξής διαδικασία:
   Πριν την εξέταση, οι εξεταζόμενοι οφείλουν να αποφεύγουν τον συγχρωτισμό στην είσοδο ή έξω από αυτή. Η είσοδος στα κτήρια του ΤΕΕ δεν θα επιτρέπεται σε κανέναν εξεταζόμενο πριν την καθορισμένη ώρα εξέτασης. Οι εξεταζόμενοι πρέπει να φορούν μάσκα προστασίας (απλή χειρουργική μάσκα ή υφασμάτινη μη ιατρική) τόσο κατά την είσοδο τους όσο και κατά την διάρκεια της παραμονής τους στα κτήρια του ΤΕΕ. Την μάσκα θα πρέπει να φέρει ο εξεταζόμενος και χωρίς αυτήν δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση του στο κτήριο. Κατά την είσοδο τους συστήνεται να εφαρμόσουν αντισηπτικό διάλυμα στα χέρια τους. Αντισηπτικό υγρό βρίσκεται σε εμφανές σημείο της εισόδου. Μετά την είσοδό τους πρέπει να κατευθύνονται αμέσως στον όροφο και στην αίθουσα που έχει προεπιλεγεί για την εξέτασή τους. Συστήνεται η χρήση του κλιμακοστασίου και η αποφυγή χρήσης του ανελκυστήρα. . Σε περίπτωση χρήσης του ανελκυστήρα αυτή θα γίνεται από ένα μόνο άτομο σε κάθε διαδρομή και μέχρι το τέλος της διαδρομής. Το ΤΕΕ έχει λάβει όλα τα μέτρα έτσι ώστε το πλήθος των ταυτόχρονα ευρισκόμενων σε κάθε κτήριο να είναι το ελάχιστο δυνατό, προκειμένου να τηρούνται οι προβλεπόμενες από τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας αποστάσεις. Σε περίπτωση αναμονής για εξέταση θα πρέπει οι εξεταζόμενοι επίσης να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του προσωπικού του ΤΕΕ. Οι εξεταζόμενοι κατά τη διάρκεια παραμονής τους μέσα στο κτήριο του ΤΕΕ να προσπαθούν να αποφεύγουν να βρίσκονται σε χώρους όπου υπάρχουν και άλλα άτομα και να αποφεύγουν την παραμονή και την επικοινωνία με άλλα άτομα σε κοινόχρηστους χώρους, όπως πλατύσκαλα, σκάλες κ.λπ. Να προσπαθούν να τηρούν την απόσταση των δύο (2) μέτρων από τους υπόλοιπους ανθρώπους που κινούνται μέσα στο κτήριο. Το ΤΕΕ έχει σε διάφορα σημεία συσκευές αντισηψίας των χεριών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Μετά την εξέταση οι εξεταζόμενοι πρέπει να απομακρύνονται από το κτήριο και να αποφεύγουν τον συνωστισμό στην είσοδο ή έξω από αυτή. Κατά την έξοδο τους οι υποψήφιοι απορρίπτουν τυχόν μάσκες μίας χρήσης στον ποδοκίνητο κάδο που βρίσκεται ακριβώς στην είσοδο. Σε περίπτωση που εξεταζόμενος θεωρεί ότι ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου για λοίμωξη COVID -19 (σύμφωνα με το παράρτημα), δεν θα προχωρήσει στον καθορισμό του ραντεβού μέσω του συστήματος. Αντ’αυτού, θα πρέπει να γνωστοποιήσει μόνον αυτή την πληροφορία (χωρίς αναφορά στην πάθηση ή το αίτιο)  στο Τμήμα Εξετάσεων του ΤΕΕ ([email protected]) το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να καθοριστεί ειδικό ραντεβού και να ληφθούν τυχόν πρόσθετα μέτρα, σε συνεργασία με τον Γιατρό Εργασίας του ΤΕΕ.Σε περίπτωση που υποψήφιος αρνείται να ακολουθήσει τις ανωτέρω οδηγίες για την δική του ασφάλεια, την ασφάλεια των συνυποψηφίων του, των εξεταστών και των εργαζομένων του ΤΕΕ δεν θα εξετάζεται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
   Ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID-19
   (ΚΥΑ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /341/9188/11.05.2020 ΦΕΚ Β’ 1800)
   1.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
   1.2. Ασθενείς/άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών με:
   α) ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση, παρά τη μέγιστη αγωγή,
   β) αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: 8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος >200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές,
   γ) χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου προς σοβαρού βαθμού: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις,
   δ) χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, εφ’ όσον παρουσιάζουν: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας:< 40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες,
   ε) χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση,
   στ) χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση).
   1.3. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI>40).
   1.4. Άτομα όλων των ηλικιών, που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη) σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού – Μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν >2 ανοσοκατασταλτικά φάρμακα – HIV ασθενείς με CD4<200/μL.
   1.5. Ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά την τελευταία πενταετία ή που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4690/2020, καταρτίζεται ηλεκτρονικό μητρώο Μηχανικών ανά Περιφέρεια/Περιφερειακή ενότητα με μέριμνα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) , μέσω των οποίων θα αντλεί τους συνεργάτες που κατά περίπτωση απαιτούνται για την υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και των υπηρεσιών δόμησης. Η κατάρτιση του Μητρώου γίνεται ανά Περιφέρεια/Περιφερειακή ενότητα και ανά κλάδο ειδικότητας και είδος έργων του Μηχανικού.
   Στο ανωτέρω πλαίσιο και προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της μη διάκρισης και της δημοσιότητας, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. αναλαμβάνει να συγκροτήσει και να τηρεί με συστηματικό και πλήρως τεκμηριωμένο τρόπο το Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών μέσω των οποίων θα αντλεί τους συνεργάτες που κατά περίπτωση απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων/δράσεων.
   Βασική προϋπόθεση για την ένταξη του υποψήφιου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. αποτελεί η εγγραφή του στο Μητρώο Μελετητών (Μ.Μ.) του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Πέραν αυτού, η ένταξη στο Μητρώο μπορεί να προϋποθέτει και άλλα προσόντα τα οποία θα αναφέρονται ρητά στην αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος.
   Επιπλέον προσόντα του υποψηφίου, όπως ιδιαίτερη επαγγελματική εμπειρία, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, δημοσιεύσεις, κλπ, θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής συνεργατών για την αξιοποίησή τους στις συγκεκριμένες δράσεις της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
   Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Μητρώου Μηχανικών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η εν λόγω εφαρμογή λειτουργεί μέσω του διαδικτύου και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να δημιουργήσει το δικό του λογαριασμό, δια του οποίου θα έχει τη δυνατότητα τήρησης στοιχείων βιογραφικού σημειώματος και υποβολής της αίτηση του στο εν λόγω μητρώο.
   Ειδικότερα, για την ένταξη συνεργατών στο Μητρώο, οι ως άνω υποβληθείσες αιτήσεις εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Δομή Λειτουργίας του Μητρώου), η οποία συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εισηγείται προς τη Διοίκηση της εταιρίας την έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων. Η Διοίκηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. λαμβάνει την σχετική απόφαση, η οποία αρχειοθετείται και εισάγεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα σε κάθε υποψήφιο συνεργάτη να ενημερωθεί, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού, για την κατάσταση της αίτησής του.
   Η επιλογή συνεργατών για την ανάθεση της εκτέλεσης έργου για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Α.Ε. γίνεται με ευθύνη της επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Για τον σκοπό αυτό, η επιτροπή αναζητά στο αντίστοιχο Μητρώο τους ενταγμένους σε αυτό συνεργάτες που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, διενεργεί συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφίων και διερευνά τη διαθεσιμότητά τους για την εκτέλεση του έργου. Στη συνέχεια τεκμηριώνει την επιλογή του και εισηγείται στη Διοίκηση, η οποία λαμβάνει την απόφαση για την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου.
   Μετά τα παραπάνω, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, να προχωρήσουν:
   στην υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο αντίστοιχο Μητρώο που περιλαμβάνει και τη σύνταξη σύντομου ηλεκτρονικού βιογραφικού σημειώματος στην δήλωση των περιφερειακών ενοτήτων που ο μελετητής επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στη ηλεκτρονική υποβολή σκαναρισμένου του πτυχίου μελετητή στο Μητρώο Μελετητών (Μ.Μ) του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, όπου βεβαιώνεται η τάξη του Μελετητικού πτυχίου, η έδρα του μελετητή, και οι κατηγορίες των μελετών που ο Μηχανικός μέλος του Μητρώου δύναται να υλοποιεί στην ηλεκτρονική υποβολή σκαναρισμένου αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος που θα συνοδεύεται απο σκαναρισμένα πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο (εφόσον υπάρχει),διδακτορικό (εφόσον υπάρχει). Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αξιολογηθούν σε χρόνο που θα επιλέξει η εταιρία, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενταχθεί στο αντίστοιχο Μητρώο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
   Για την είσοδό σας στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. πατήστε στο σύνδεσμο: https://www.eetaa.gr/mitrwa-mixanikwn και ακολουθήστε της παρεχόμενες οδηγίες.
   Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ: https://www.eetaa.gr/mitrwa-mixanikwn/22062020_prosklisis_v5.pdf

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Το ζήτημα της επίσπευσης των διαδικασιών για την υποστήριξη των ΟΤΑ, ιδιαίτερα των μικρών και περιφερειακών Δήμων, που στερούνται εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, από ιδιώτες μηχανικούς μέσω της ανάθεσης τεχνικών μελετών, μετά από προγραμματική σύμβαση κάθε Δήμου με την ΕΕΤΑΑ, έθεσε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, Γιάννης Κουράκης, στον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ, Σπύρο Σπυρίδων.
   Ο κ. Κουράκης τόνισε τη σημασία της συγκεκριμένης δυνατότητας για τους Δήμους, προκειμένου να προχωρήσουν στην εκπόνηση και ωρίμανση μελετών ενόψει της νέας προγραμματικού περιόδου 2021-2027 αλλά και του αναπτυξιακού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
   Από την πλευρά του ο κ. Σπυρίδων, ενημέρωσε τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης, ότι ψηφίστηκε από το ΔΣ της ΕΕΤΑΑ η κατάρτιση του ηλεκτρονικού μητρώου πιστοποιημένων μελετητών- μηχανικών για την απασχόληση τους στους Δήμους, προκειμένου να ενισχυθούν οι υποστελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες και να προωθηθούν έργα και προγράμματα.
   Οι μηχανικοί, ανά ειδικότητα, θα δηλώνουν κατά την εγγραφή τους τις περιφερειακές ενότη­τες στις οποίες επιθυμούν να απασχοληθούν και άμεσα θα ξεκινήσει η υποστήριξη των Δήμων.

   By yiota79, in Εργασιακά, ,

   Με τους κανόνες που ισχύουν για έργα ΕΣΠΑ θα αμείβονται οι ιδιώτες μηχανικοί, που θα απασχοληθούν σε Δήμους και Περιφέρειες, ενώ θα επιλέγονται από μητρώο μηχανικών της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ).
   Σε ρύθμιση, που περιελήφθη στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του υπουργείου Υγείας η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή, προβλέπονται οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την απασχόληση ιδιωτών μηχανικών σε Δήμους και Περιφέρειες, προκειμένου να ενισχυθούν οι υποστελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες και να προωθηθούν έργα και προγράμματα, με παράλληλη αξιοποίηση διατιθέμενων πόρων του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ecopress.
   Σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης έχει τη δυνατότητα να υπογράφει προγραμματικές συμβάσεις με τους δήμους και από ένα μητρώο μηχανικών, να δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να επιταχύνουν όλες τις τεχνικές μελέτες, προκειμένου και ο τελευταίος δήμος της χώρας, να είναι έτοιμος να μελετήσει και τελικά να υλοποιήσει σημαντικά έργα και παρεμβάσεις τα οποία θα τον οδηγήσουν σε βελτίωση της τοπικής ανάπτυξης.
   Οι ρυθμίσεις
   Ειδικότερα στη σχετική νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται ότι:
   Συμβάσεις έργου
   -Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη­σης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) μπορεί να συνάπτει συμβάσεις έργου με μηχανικούς της απαιτούμενης ειδικότητας, μέσω μητρώου μηχανικών που η ίδια τηρεί, κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206), δηλαδή χωρίς έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων για τις διαδικασίες και τον αριθμό των προσώπων που θα απασχοληθούν, εγκρίσεις νομικών υπηρεσιών κλπ.
   Ηλεκτρονικό μητρώο μηχανικών
   -Καταρτίζεται ηλεκτρονικό μητρώο μηχανικών με μέριμνα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ ΑΕ). Στο Μη­τρώο εγγράφονται μηχανικοί ανά ειδικότητα, οι οποίοι δηλώνουν κατά την εγγραφή τις περιφερειακές ενότη­τες στις οποίες επιθυμούν να απασχοληθούν. Το προσω­πικό που απαιτείται για την εκτέλεση των προγραμματι­κών συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγεται αποκλειστικά μέσω του μητρώου, από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΤΑΑ, μεταξύ των μηχανικών της περιφερειακής ε­νότητας όπου έχει έδρα ο συμβαλλόμενος ΟΤΑ. Μηχανι­κός που συνάπτει σύμβαση μίσθωσης έργου κατά τα προηγούμενα και έως την ολοκλήρωση της συμβατικής διάρκειας, δεν μπορεί να συμμετέχει σε επόμενες διαδι­κασίες επιλογής, εκτός αν δεν υπάρχουν άλλοι υποψή­φιοι στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει ο συμβαλ­λόμενος ΟΤΑ.
   Αμοιβές
   -Για τον υπολογισμό της αμοιβής των συμβάσεων έργου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της υπ’ αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 υπουρ­γικής απόφασης (Β’ 5968). Δηλαδή οι διατάξεις της « Υπουργικής Απόφαση Αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/2018
   ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018
   Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”». δείτε εδώ
   -Ο συνολικός προϋπολογι­σμός των συμβάσεων) μπορεί να προσαυξάνεται έως έξι τοις εκατό (6%) για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών ε­ξόδων εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων του πα­ρόντος άρθρου και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δι­καιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων, επι­τρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλ­λόμενου στον άλλον, καθώς και η μεταξύ τους παραχώ­ρηση χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων.».
   Προγραμματικές συμβάσεις
   -Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται απαραί­τητα το αντικείμενο, ο σκοπός και η διάρκεια της σύμβα­σης, το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προ­γραμμάτων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋ­πολογισμός, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβα­σης, το απαιτούμενο προσωπικό για την κάθε επιμέρους εργασία, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις, ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προ­γραμματικής σύμβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και η διαδικασία καταβολής τους. Ως «λειτουργικά έξοδα» λογίζονται, ιδίως, οι πάσης φύσεως αμοιβές προσωπικού και οι δαπάνες χρήσης ακινήτων, μηχανημάτων και μέ­σων. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προγραμματι­κής σύμβασης, ο κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει συ­γκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται απαραίτητα το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβα­σης, οι αρμοδιότητές του, καθώς και οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους αυτής.»
   -Οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ μπορούν να συμβάλλονται με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Το­πικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και την παροχή υπηρεσιών προς τους πο­λίτες.
   Λιμενικά έργα
   Με άλλη διάταξη στο ίδιο νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε στη Βουλή προβλέπονται προγραμματικές συμβάσεις φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.
   Ειδικότερα σημειώνεται ότι «για τη μελέτη και εκτέλεση λιμενικών έργων στη ζώ­νη λιμένα, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξια­κών προγραμμάτων, καθώς και για την παροχή υπηρε­σιών στη ζώνη αυτή, οι φορείς διοίκησης και εκμετάλ­λευσης λιμένων μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τους Συνδέ­σμους Δήμων, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπι­κής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με φορείς του δημοσίου τομέα. Στις συμβάσεις αυτές είναι δυνατή η συμμετοχή και επιστημονικών φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο, υπό την ιδιότητα των εκ τρίτου συμβαλλομένων».
   Η ΠΝΠ
   Ο ακριβής τίτλος του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στη Βουλή και βαίνει προς δημοσίευση στο ΦΕΚ είναι «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. « Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α ’90) και άλλες διατάξεις».
   Αντιγράφω από τον επίσημο σύνδεσμο του ΤΕΕ/ΤΚΜ και θέτω ερωτήματα αν κάποιος γνωρίζει περισσότερα:
   - Η σύμβαση με ιδιώτες για μελέτες θα μπορεί να γίνει και με ιδιώτες μηχανικούς ΜΗ Εγγεγραμμένους στο Μητρώο Μελετητών?
   - Τι έγκριση (μελέτης) θα δίνει ο ΟΤΑ? Όπως γνωρίζουμε, όταν γίνεται ανάθεση μελέτης σε μελετητές, ο μελετητής πρέπει να είναι καταρχήν μέλος του Μητρώου μελετητών και κατά δεύτερον ενήμερος σε όλες του τις υποχρεώσεις, επομένως ο ΟΤΑ εξασφαλίζεται θεωρητικά απέναντι σε ανικανότητα του αναδόχου να ανταποκριθεί στο αντικείμενο της σύμβασης.
   - Πώς θα γίνει η εγγραφή των ιδιωτών μηχανικών σε αυτό το ηλεκτρονικό Μητρώο? Ποια κριτήρια προϋπηρεσίας θα πρέπει να ζητούνται από τους υποψήφιους ιδιώτες μηχανικούς?   

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Με ηλεκτρονική διαδικασία θα υποβάλλονται στο εξής οι αιτήσεις εξέτασης και τα δικαιολογητικά για την άδεια άσκησης επαγγέλματος των διπλωματούχων μηχανικών στο ΤΕΕ.
   Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, που προωθεί με συνέπεια τον σχεδιασμό, εφαρμογή και χρήση ηλεκτρονικών διαδικασιών του δημοσίου τομέα και υποστηρίζει την Πολιτεία σε μια πλειάδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, προσθέτει μια ακόμη νέα υπηρεσία, αυτή τη φορά προς τα υποψήφια μέλη του, τους αποφοίτους Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών που επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις για την άδεια άσκησης επαγγέλματος και να εγγραφούν στο ΤΕΕ.
   Η νέα υπηρεσία αφορά περισσότερους από 3.500 νέους μηχανικούς που δίνουν εξετάσεις και εγγράφονται στο Επιμελητήριο κάθε χρόνο.
   Σημειώνουμε ότι ήδη – εδώ και δεκαετίες πλέον, τα μέλη του ΤΕΕ, μέσω των εφαρμογών mytee του Επιμελητηρίου των Μηχανικών και διαδικτυακών εφαρμογών φορέων της Πολιτείας, που ανέπτυξε και λειτουργεί το ΤΕΕ, εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά σε πληθώρα υποθέσεων και διαδικασιών.
   Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:
   «Οφείλαμε και στους νέους συναδέλφους μηχανικούς, όπως κάνουμε ήδη με τα μέλη του ΤΕΕ, να δίνουμε ηλεκτρονικά εργαλεία που κάνουν πιο εύκολη τη δουλειά τους και τη ζωή τους. Με την ηλεκτρονική αίτηση για εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος τα υποψήφια μέλη του ΤΕΕ εξυπηρετούνται άμεσα και εξ αποστάσεως, βελτιώνεται η λειτουργία των υπηρεσιών του ΤΕΕ και μειώνεται το κόστος για όλους. Επιπλέον, οι νέοι συνάδελφοι εξοικειώνονται προκαταβολικά με το ηλεκτρονικό περιβάλλον που θα χρησιμοποιούν ως μέλη του ΤΕΕ για τις επιστημονικές και επαγγελματικές τους εργασίες. Είναι μια κίνηση με την οποία όλοι κερδίζουν.
   Και φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Όπως φάνηκε και με τα απολογιστικά στοιχεία από τον 1,5 χρόνο εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος e-adeies που ανακοινώσαμε χθες, όπως φαίνεται με το πληροφοριακό σύστημα των αυθαιρέτων, όπως αποδεικνύεται από μια πληθώρα εφαρμογών για λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών, όπως οι ελεγκτές δόμησης, οι ενεργειακές επιθεωρήσεις ή η κτηματογράφηση, οι Έλληνες μηχανικοί και το ΤΕΕ είναι στην πρωτοπορία του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα. Τα επόμενα βήματα θα φέρουν περισσότερες και καλύτερες ψηφιακές εφαρμογές για μηχανικούς, φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες.»
   Τονίζεται ότι πλέον, με την ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας, η υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής: https://web.tee.gr/exams/
   Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες με βίντεο μπορεί ο καθένας να βρει στην ειδική ιστοσελίδα: https://web.tee.gr/exams/manual/
   Το ΤΕΕ προκήρυξε ήδη τις εξετάσεις για τη «Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» για την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2020.  Τις πρώτες ώρες ενεργοποίησης της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, πριν ακόμη την επίσημη ανακοίνωσή της, περισσότεροι από 100 νέοι μηχανικοί κατέθεσαν ήδη τη νέα ηλεκτρονική αίτηση, μέσα από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ.
   Σημειώνεται ότι λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που έχει δημιουργήσει η διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού, η διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων θα προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα, πάντα με βάση τη νομοθεσία, και αναλυτικές ανακοινώσεις για τον τρόπο εξέτασης θα γίνουν το επόμενο διάστημα, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και την προκήρυξη των ημερομηνιών εξέτασης.

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Η απολύτως επιτυχημένη λειτουργία και τα οφέλη που προκύπτουν  για την οικονομία, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις επισφραγίζονται από τα επίσημα απολογιστικά στοιχεία για τον ενάμιση χρόνο λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, μέσω του συστήματος e-adeies, που δίνει το ΤΕΕ στη δημοσιότητα.
   Η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών αποτελεί μία από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει υποστηρίξει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και έχει βοηθήσει ήδη σημαντικά, στον ενάμιση χρόνο εφαρμογής του, να συντομευθούν οι χρόνοι για την έκδοση αδειών και να μειωθεί το κόστος.
   Το σύστημα e-adeies, που διαρκώς αναπτύσσεται και διευρύνεται, εντάσσοντας νέες υπηρεσίες και διαδικασίες στη λειτουργία του, ως  εμβληματική  ψηφιακή μεταρρύθμιση,   που υλοποίησε και λειτουργεί το ΤΕΕ, με την ενεργό και υπεύθυνη συμμετοχή των ελλήνων διπλωματούχων μηχανικών, συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση του ίδιου του έργου των μηχανικών, στην αξιοπιστία και τη διαφάνεια της αδειοδότησης τεχνικών έργων και επενδύσεων αλλά και στην  ψηφιακή μετάβαση του κράτους. Ταυτοχρόνως ανοίγει το δρόμο για την επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση,  τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, που αποτελεί πρωτοβουλία του ΤΕΕ και του Προέδρου του Γιώργου Στασινού, η οποία έχει υιοθετηθεί και θεσμοθετηθεί ήδη από την κυβέρνηση, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίησή του και να τεθεί σε λειτουργία σε σύντομο, σχετικά, χρόνο.
   Η έκθεση Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας έχει τεκμηριώσει τη συμβολή του συστήματος e-adeies στην επιτάχυνση των διαδικασιών και στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την τρέχουσα περίοδο το ΤΕΕ έχει αποστείλει εκ νέου σχετικά στοιχεία στον διεθνή οργανισμό για την αξιολόγηση της εξέλιξης αυτής της μεταρρύθμισης.
   Τα στοιχεία απολογισμού της μέχρι σήμερα λειτουργίας της ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, μέσω του συστήματος e-adeies, στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνεργασίας τους, απέστειλε το ΤΕΕ στο ΥΠΕΝ, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.
   Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε σχετικά:
   «Από τον Οκτώβρη του 2018 ξεκινήσαμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση που ήδη είχε αργήσει πολύ: την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών. Οι μηχανικοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά τους φακέλους των αδειών δόμησης και οι υπηρεσίες ελέγχουν και διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τα αιτήματα, με τις άδειες να εκδίδονται ηλεκτρονικά και με πλήρη διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πλέον γνωρίζουν σε ποιο σημείο βρίσκεται η κάθε υπόθεση και κάθε βήμα για την έκδοση μιας άδειας έχει χαρτογραφηθεί και παρακολουθείται. Κάποιοι είδαν αυτήν την μεταρρύθμιση επιφυλακτικά, αλλά πλέον νομίζω ότι όλοι βλέπουν πως είναι αποτελεσματικό
   Όλο και περισσότερες διαδικασίες που αφορούν τις Υπηρεσίες Δόμησης εντάσσονται στο e-adeies. Μέχρι τώρα πάμε καλά. Μάλιστα, το ΤΕΕ πολύ γρήγορα έφτιαξε την αντίστοιχη διαδικασία και ενέταξε στο e-adeies και την υποβολή και διεκπεραίωση φακέλων στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, που καθυστερούσαν πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Σύντομα θα γίνει το ίδιο και με τα Συμβούλια πολεοδομικών Θεμάτων που επίσης αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε όλη τη χώρα.
   Τώρα όμως, που απέκτησε και η κοινωνία και η δημόσια διοίκηση ακόμη μεγαλύτερη εξοικείωση με τις ηλεκτρονικές διαδικασίες, λόγω του lockdown, νομίζω ότι είναι η ώρα να τρέξουν και όλα τα υπόλοιπα, οι διαδικασίες που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στο σύστημα e-adeies. Για παράδειγμα, να γίνονται όλες οι διαδικασίες και εγκρίσεις που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα, όπως οι βεβαιώσεις του δασαρχείου, της αρχαιολογίας, του κτηματολογίου. Ακόμη και οι ασφαλιστικές εισφορές των οικοδομικών έργων θα μπορούσαν να ενταχθούν, όπως και η ενημέρωση της Αστυνομίας ή τα γραφεία Πυρασφάλειας της Πυριοσβεστικής. Μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη πιο δυναμικά, ακόμη περισσότερο: να εντάξουμε με τον ίδιο τρόπο τις διαδικασίες για τη σύνδεση των οικοδομών με το φυσικό αέριο ή την ηλεκτροδότηση. Με ξεκάθαρους κανόνες, κοινό πλαίσιο και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Έτσι θα ξέρουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ότι θα μπορούν να παρακολουθούν το σύνολο της υπόθεσής τους ηλεκτρονικά και οι μηχανικοί ότι μπορούν να ολοκληρώσουν το σύνολο μιας αδειοδότησης οικοδομικού έργου ηλεκτρονικά. Και οι συναρμόδιες υπηρεσίες να γνωρίζουν και να παρακολουθούν τις υποθέσεις ηλεκτρονικά, χωρίς χαμένες ώρες και κόστος που δεν χρειάζεται πλέον να επωμίζεται ούτε το δημόσιο ούτε οι πολίτες.
   Στόχος είναι, το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών e-adeies να ανοίξει το δρόμο ώστε όταν ολοκληρωθεί και ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση που θα κάνει «ηλεκτρονικό και τον σχεδιασμό και τις επιτελικές λειτουργίες του κράτους, να μπορεί να εκδίδεται κάθε άδεια με ευθύνη του μηχανικού που θα την αναλαμβάνει.»
   Βασικά στοιχεία και συμπεράσματα
   Από τα βασικά στατιστικά στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος e-adeies προκύπτει ότι:
   Έχουν ήδη διεκπεραιωθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ σχεδόν 100 χιλιάδες οικοδομικές άδειες (99.611), ενώ αν συνυπολογιστούν και οι υπόλοιπες εγκρίσεις, αναθεωρήσεις κλπ διαδικασίες που εξομοιώνονται με άδειες, ο αριθμός ανέρχεται σε σχεδόν 130 χιλιάδες (129.390). Μειώθηκε θεαματικά ο χρόνος έκδοσης αδειών δόμησης, που διεκπεραιώνονται μέσω του συστήματος e-adeies, όπου πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων καταναλώνει από 0-10 ημέρες ή από 10 έως 30 ημέρες, όταν στο προηγούμενο καθεστώς απαιτούνταν για την έκδοση οικοδομικής άδειας, μόνο στις διαδικασίες που ενέπλεκαν τις Υπηρεσίες Δόμησης, από 2 έως 8 μήνες, ενώ για την αδειοδότηση συνολικά από 5 έως 30 μήνες. Πριν λίγες ημέρες ξεκίνησε μέσα από το σύστημα e-adeies η ηλεκτρονική υποβολή φακέλων προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής έχουν συγκροτηθεί ανά περιοχή και ήδη, σε λιγότερο από έναν μήνα λειτουργίας, έχουν υποβληθεί 583 φάκελοι προς έλεγχο από τις ΥΔΟΜ και απόφαση των ΣΑ. Ακόμη, ξεκίνησε μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα e-adeiesη έκδοση αδειών δόμησης για κεραίες κινητής τηλεφωνίας κατ΄ εφαρμογή του νέου νόμου που υποστήριξε το ΤΕΕ και προώθησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, όπου έχουν εκδοθεί τις πρώτες ημέρες εφαρμογής 21 τέτοιες άδειες. Από τα άλλα επιμέρους στοιχεία αξίζει να σημειωθούν τα εξής ενδιαφέροντα: -Έχουν εκδοθεί 4.298 Άδειες κατηγορίας 1
   -Έχουν εκδοθεί 704 Άδειες κατηγορίας 2
   – Έχουν εκδοθεί 8.223 Άδειες κατηγορίας 3
   -Έχουν εκδοθεί 8.087 Προεγκρίσεις Οικοδομικής Άδειας
   -Έχουν εκδοθεί 56.400 Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας (ΕΕΜΚ)
   -Έχουν υποβληθεί προς έκδοση 2.457 άδειες κατεδάφισης και από αυτές εκδόθηκαν 1.853.
   -Η Έγγραφη Βεβαίωση Όρων Δόμησης και Απαιτούμενων Εγκρίσεων για τις οικοδομικές άδειες κατηγορίας 3 είναι εξαιρετικά δημοφιλείς κατηγορίες στους μηχανικούς χρήστες.
   -Οι αναθεωρήσεις και ενημερώσεις αδειών είναι διαδεδομένη πρακτική και σχετικά δημοφιλείς κατηγορίες στο e-adeies.
   -Από τον Μεταγενέστερο Έλεγχο Φορολογικών Οικοδομικής Άδειας Κατ. 3 αποδεικνύεται ότι η συμμόρφωση προς τις διατάξεις βρίσκεται σε υψηλότατο επίπεδο.
   Λειτουργεί πλέον μέσω του  e-adeies ένα αξιόπιστο και ολοκληρωμένο σύστημα αποτύπωσης της οικοδομικής δραστηριότητας, των επενδύσεων και παρακολούθησης των εξελίξεων στο δομημένο περιβάλλον αλλά και των τάσεων που κάθε φορά αναπτύσσονται σε αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο εξεταζόμενο δίμηνο (Μαρτίου Απριλίου 2020) παρουσιάζεται ισχυρή κάμψη του ρυθμού υποβολής και έκδοσης πράξεων, καθώς η επιδημία του κορωνοϊού αφενός παρέλυσε καταρχήν τη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών και αφετέρου στη συνέχεια εμπόδισε κατά πολύ το έργο των μηχανικών. Παρότι οι περισσότερες διαδικασίες που εμπλέκουν τις Υπηρεσίες Δόμησης γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, δεν ισχύει το ίδιο για εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ (όπως αυτά που αφορούν ιδιοκτησιακά θέματα) που εκδίδονται από άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα οι δασικές και αρχαιολογικές υπηρεσίες κλπ. Επιπλέον, δεν διεκπεραιώνονται ακόμη ηλεκτρονικά και δεν διασυνδέονται με την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών διαδικασίες που από το νόμο είναι αλληλένδετες, όπως η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτροδότηση, ύδρευση, φυσικό αέριο, κλπ). Το ΤΕΕ κάνει κάθε προσπάθεια να ενταχθούν και οι διαδικασίες αυτές στην ηλεκτρονική αδειοδότηση καθώς εν τέλει όλες οι πληροφορίες αυτές θα εντάσσονται και στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου που ξεκινά σε λίγους μήνες. Η συνεργασία τόσο των συναρμόδιων Υπουργείων όσο και των φορέων και εταιρειών που εμπλέκονται είναι κρίσιμη για την ολοκλήρωση αυτής της διασύνδεσης και την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση μελετητών, μηχανικών, επιχειρήσεων και πολιτών. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ E–ADEIES
   Στο σύνολο των διοικητικών πράξεων (99.611) του συστήματος e-adeies, η κατανομή ανά είδος κατάστασης έχει ως εξής:
   Επίπεδο Κατάσταση Αίτησης Παρατηρήσεις Αριθμός -6 Τέθηκε Αρχείο Τέθηκε σε αρχείο λόγω παρέλευσης χρόνου ανταπόκρισης από τον αιτούντα ή αποσύρθηκε η αίτηση 217 -5 Σε Ανάκληση Ανακλήθηκε η Διοικητική Πράξη 1060 -4 Διακοπή Εργασιών Έχει επιβληθεί διακοπή εργασιών 12 -3 Διαβιβάστηκε Έχει διαβιβαστεί ο φάκελος για έλεγχο από άλλη υπηρεσία 6 -2 Απορρίφθηκε Η αίτηση απορρίφθηκε επειδή δεν μπορούσε να εκδοθεί η αιτούμενη άδεια ή είχε υποβληθεί σε λανθασμένη Υ. Δομ. 3241 1 Σε υποβολή Έχει υποβληθεί 670 2 Σε έλεγχο Είναι σε διαδικασία ελέγχου 1945 3 Σε μεταβολή Έχει επιστραφεί στο Μηχανικό να προβεί σε διορθώσεις σύμφωνα με τις παρατηρήσεις 3396 5 Εκδόθηκε Έχει εκδοθεί η αιτούμενη Διοικητική Πράξη 89064   ΣΥΝΟΛΟ   99611 Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή, σε επίπεδο περιφέρειας, οι άδειες, εγκρίσεις, αναθεωρήσεις, βεβαιώσεις κλπ, δηλαδή η κατανομή του συνόλου των νομίμων αιτήσεων, έχουν ως εξής:
   Περιφέρεια Αριθμός Αττικής 31.405 Κεντρικής Μακεδονίας 22.852 Κρήτης 10.248 Θεσσαλίας 9.261 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 8.641 Δυτικής Μακεδονίας 2.873 Πελοποννήσου 7.965 Νοτίου Αιγαίου 7.957 Δυτικής Ελλάδος 7.709 Ιονίων Νήσων 6.088 Στερεάς Ελλάδος 6.003 Ηπείρου 5.738 Βορείου Αιγαίου 2.903 Σύνολο:         129.643 Οι τύποι αδειών και ο χρόνος έκδοσης
   Σύμφωνα με το νόμο 4495/2016, όπως ισχύει, και την λοιπή σχετική διοικητική και πολεοδομική νομοθεσία, μέσα από το σύστημα e-adeies που σχεδίασε, ανέπτυξε και λειτουργεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, οι Οικοδομικές Άδειες κατηγορίας 3 και οι Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας εκδίδονται άμεσα μετά την υποβολή, με ευθύνη του μηχανικού. Περίπου 65 χιλιάδες άδειες δόμησης εκδόθηκαν με ευθύνη των μηχανικών ΑΜΕΣΑ. Για αυτές τις συγκεκριμένες και μόνο κατηγορίες, τα στατιστικά στοιχεία του συστήματος e-adeies, έχουν ως εξής:
   Οικοδομική άδεια Κατηγορία 3 με βεβαίωση όρων δόμησης 5.823 Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 3 με προέγκριση 2.400 Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας 56.400 ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 64.623 Ωστόσο η μείωση του χρόνου έκδοσης αδειών δόμησης αποτυπώνεται και σε άλλες κατηγορίες που διεκπεραιώνονται μέσω του συστήματος e-adeies, όπου πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων καταναλώνει από 0-10 ημέρες ή από 10 έως 30 ημέρες. Οι υποθέσεις που απαιτούν χρόνο έκδοσης άνω των 30 ημερών (και φθάνουν, ελάχιστες, έως και 6 μήνες) είναι πλέον λίγες αναλογικά.
   Πέρα από αυτές τις τρεις κατηγορίες βασικές κατηγορίες (Οικοδομική άδεια Κατηγορία 3 με βεβαίωση όρων δόμησης ή με προέγκριση και Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας), που αποτελούν και την πλειοψηφία των διοικητικών πράξεων – αδειών αλλά και των αιτήσεων που έχουν διεκπεραιωθεί από το ηλεκτρονικό σύστημα e-adeies του ΤΕΕ, μέσα από αυτό εκτελούνται δεκάδες άλλες σχετικές διαδικασίες και εκδίδονται οι σχετικές βεβαιώσεις, εγκρίσεις, άδειες κλπ, όπως:
   Είδος Εκδόθηκε Σύνολο Προέγκριση Οικοδομικής Άδειας 5463 8087 Έγγραφη Βεβαίωση Όρων Δόμησης-Απαιτούμενων Εγκρίσεων Αρ.38§γ για Ο.Α. κατ. 3 8829 11872 Έγγραφη Βεβαίωση Όρων Δόμησης Αρ.38§γ για αναθεώρηση έντυπης Ο.Α. Κατ. 3 266 424 Έγκριση ΕΥΠΑΤΕ για ξενοδοχεία 4*&5* άνω των 300 κλινών, Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστ. υποδομής, Σύνθετα τουριστ.καταλύματα & ΠΟΤΑ 32 34 Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 1 χωρίς προέγκριση 2460 3508 Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 1 με προέγκριση 1537 1733 Οικοδομική άδεια Κατηγορία 2 χωρίς προέγκριση 477 793 Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 2 με προέγκριση 169 214 Άδεια Κατεδάφισης 1853 2457 Έγκριση Εκτέλεσης Εργασίων 2333 2371 Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης σε αυθαίρετες κατασκευές 235 382 Μεταγενέστερος Έλεγχος Φορολογικών Οικ. Άδειας Κατ. 3 8296 9915 Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 1 με Ισχύουσα Έγκριση Δόμησης ν.4030/2011 / Έντυπη Προέγκριση ν.4495/2017 301 374 Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 2 με Ισχύουσα Έγκριση Δόμησης ν.4030/2011 / Έντυπη Προέγκριση ν.4495/2017 58 86 Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 3 με Ισχύουσα Έγκριση Δόμησης ν.4030/2011 / Έντυπη Προέγκριση ν.4495/2017 948 1006 Οικοδομική άδεια Ανακατασκευής Πυρόπληκτου (ν. 4613/19, αρθ. 14) 55 56 Μεταγενέστερος Έλεγχος Οικοδομικής άδειας Ανακατασκευής Πυρόπληκτου (ν. 4613/19, αρθ. 14) 55 66 Αναθεώρηση Προέγκρισης 224 244 Αναθεώρηση Οικοδομικής Άδειας Κατηγορίας 1 315 401 Αναθεώρηση Οικοδομικής Άδειας Κατηγορίας 2 14 22 Αναθεώρηση Οικοδομικής Άδειας Κατηγορίας 3 1304 1313 Ενημέρωση Οικοδομικής Άδειας 1886 1892 Γνωστοποίηση Εκτέλεσης Πρόσθετων Εργασιών 117 118 Αναθεώρηση Άδειας Κατεδάφισης εντος του χρόνου ισχύος της 24 31 Ενημέρωση Άδειας Κατεδάφισης 76 76 Αναθεώρηση Έγκρισης εργασιών αποπεράτωσης σε αυθαίρετες κατασκευές 3 4 Ενημέρωση Έγκρισης εργασιών αποπεράτωσης σε αυθαίρετες κατασκευές 9 9 Αναθεώρηση Οικοδομικής άδειας Ανακατασκευής Πυρόπληκτου (ν. 4613/19, αρθ. 14) 16 16 Έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας 21 21 Αναθεώρηση Έντυπης Οικοδομικής Άδειας / Άδειας Δόμησης 1463 2025 Ενημέρωση Έντυπης Οικοδομικής Άδειας / Άδειας Δόμησης 5758 5849 Γνωστοποίηση Εργασιών Έντυπης Οικοδομικής Άδειας / Άδειας Δόμησης 414 423 Αναθεώρηση έντυπης Άδειας Κατεδάφισης ΜΕ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου 24 38 Αναθεώρηση Έγκρισης Δόμησης ν.4030/2011 42 81 Αναθεώρηση έντυπης αδείας ΧΩΡΙΣ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου 2021 2119 Αναθεώρηση έντυπης αδείας κατ. 1 ΜΕ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου 623 917 Αναθεώρηση έντυπης αδείας κατ. 2 ΜΕ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου 76 139 Αναθεώρηση έντυπης αδείας κατ. 3 ΜΕ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου 1021 1094 Μεταγενέστερος Έλεγχος αναθεώρησης έντυπης αδείας 2382 3214 Ενημέρωση Έντυπης Άδειας Κατεδάφισης 11 11 Αναθεώρηση Έντυπης Άδειας Κατεδάφισης ΧΩΡΙΣ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου 47 48 Μεταγενέστερος Έλεγχος αναθεώρησης έντυπης αδείας κατεδάφισης 28 45 Στις ανωτέρω άδειες – εγκρίσεις κλπ, η διαφορά μεταξύ των εκδοθέντων πράξεων και του συνόλου περιλαμβάνει αιτήσεις που απορρίφθηκαν, άδειες που ανακλήθηκαν, και κυρίως υποθέσεις υπό έλεγχο από τις ΥΔΟΜ σήμερα, φακέλους που έχουν επιστραφεί προς συμπλήρωση και άλλες σχετικές περιπτώσεις.
   Η συνολική εικόνα ανά μήνα μέχρι στιγμής
   Με βάση άλλη στιγμιαία εικόνα αλλά επικαιροποιημένα στοιχεία (που ενσωματώνουν ολοκληρωμένες υποθέσεις και του Απριλίου 2020) η μηνιαία εξέλιξη ανά είδος άδειας, έγκρισης κλπ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
   Αξίξει να σημειωθεί ότι το τελευταίο εξεταζόμενο δίμηνο (Μαρτίου Απριλίου 2020) παρουσιάζεται ισχυρή κάμψη του ρυθμού υποβολής και έκδοσης πράξεων, καθώς η επιδημία του κορωνοϊού αφενός παρέλυσε καταρχήν τη λειτουργία τω αρμόδιων υπηρεσιών και αφετέρου στη συνέχεια εμπόδισε κατά πολύ το έργο των μηχανικών.
   ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ           ΕΤΟΣ/ ΜΗΝΑΣ Προεγκρίσεις/ βεβαιώσεις Άλλες Οικοδομικές Άδειες(*) Συνολικές Αναθεωρήσεις Κατηγορία 3
   Χωρίς προέγκριση Κατηγορία 3
   Με προέγκριση Μικρής Κλίμακας 2018/10 34 24 38 3   747 2018/11 390 218 232 70 42 3044 2018/12 528 488 330 153 127 2592 2019/01 578 555 416 169 135 3299 2019/02 704 723 575 225 181 2795 2019/03 751 906 653 271 206 3473 2019/04 724 983 708 347 185 3496 2019/05 863 1064 1069 317 208 3556 2019/06 892 1124 1064 379 203 3699 2019/07 1094 1486 1423 495 270 4375 2019/08 712 1021 987 352 169 2547 2019/09 823 1144 1097 342 173 2988 2019/10 1047 1526 1502 464 247 4394 2019/11 912 1397 1493 397 244 3142 2019/12 890 1447 1479 452 214 2500 2020/01 836 1135 1277 330 172 2302 2020/02 982 1275 1613 390 193 2660 2020/03 963 1051 1396 296 180 2191 2020/04 678 779 944 234 107 1537 (*) Δεν περιλαμβάνονται οι μικρής κλίμακας
   Ανά Υπηρεσία Δόμησης
   Σε στιγμιαίο υποσύνολο 128.505 υποθέσεων-διαδικασιών στο σύστημα e-adeies, η γεωγραφική κατανομή ανά υπηρεσία δόμησης (με φθίνουσα σειρά) έχει ως εξής:
   ΥΔΟΜ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 6139 ΥΔΟΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4733 ΥΔΟΜ ΧΑΝΙΩΝ 3415 ΥΔΟΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3132 ΥΔΟΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3057 ΥΔΟΜ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2906 ΥΔΟΜ ΠΑΤΡΕΩΝ 2877 ΥΔΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2507 ΥΔΟΜ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 2361 ΥΔΟΜ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 2354 ΥΔΟΜ ΚΑΒΑΛΑΣ 2021 ΥΔΟΜ ΒΟΛΟΥ 2016 ΥΔΟΜ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1938 ΥΔΟΜ ΠΕΙΡΑΙΑ 1916 ΥΔΟΜ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1884 ΥΔΟΜ ΑΙΓΑΛΕΩ 1828 ΥΔΟΜ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1827 ΥΔΟΜ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 1800 ΥΔΟΜ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 1698 ΥΔΟΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1679 ΥΔΟΜ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1606 ΥΔΟΜ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 1545 ΥΔΟΜ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1504 ΥΔΟΜ ΡΟΔΟΥ 1409 ΥΔΟΜ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1369 ΥΔΟΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1369 ΥΔΟΜ ΛΑΜΙΕΩΝ 1350 ΥΔΟΜ ΣΕΡΡΩΝ 1341 ΥΔΟΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1306 ΥΔΟΜ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 1289 ΥΔΟΜ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1280 ΥΔΟΜ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 1260 ΥΔΟΜ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1259 ΥΔΟΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1251 ΥΔΟΜ ΔΡΑΜΑΣ 1248 ΥΔΟΜ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 1248 ΥΔΟΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1236 ΥΔΟΜ ΞΑΝΘΗΣ 1225 ΥΔΟΜ ΘΕΡΜΗΣ 1201 ΥΔΟΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1189 ΥΔΟΜ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 1184 ΥΔΟΜ ΧΙΟΥ 1152 ΥΔΟΜ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1125 ΥΔΟΜ ΘΗΡΑΣ 1084 ΥΔΟΜ ΛΑΓΚΑΔΑ 915 ΥΔΟΜ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 912 ΥΔΟΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 911 ΥΔΟΜ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 878 ΥΔΟΜ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 877 ΥΔΟΜ ΚΟΖΑΝΗΣ 875 ΥΔΟΜ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 872 ΥΔΟΜ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 827 ΥΔΟΜ ΠΕΛΛΑΣ ΤΥΠΟΣ 802 ΥΔΟΜ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 801 ΥΔΟΜ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 780 ΥΔΟΜ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 735 ΥΔΟΜ ΑΧΑΡΝΩΝ 724 ΥΔΟΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 691 ΥΔΟΜ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 661 ΥΔΟΜ ΘΗΒΑΙΩΝ 660 ΥΔΟΜ ΦΑΙΣΤΟΥ 636 ΥΔΟΜ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 628 ΥΔΟΜ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 606 ΥΔΟΜ ΑΡΤΑΙΩΝ 594 ΥΔΟΜ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 565 ΥΔΟΜ ΚΩ 565 ΥΔΟΜ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 564 ΥΔΟΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 564 ΥΔΟΜ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 563 ΥΔΟΜ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 546 ΥΔΟΜ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 541 ΥΔΟΜ ΚΙΛΚΙΣ 537 ΥΔΟΜ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 532 ΥΔΟΜ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 531 ΥΔΟΜ ΕΔΕΣΣΑΣ 522 ΥΔΟΜ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 512 ΥΔΟΜ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 503 ΥΔΟΜ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 502 ΥΔΟΜ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 472 ΥΔΟΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 468 ΥΔΟΜ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 464 ΥΔΟΜ ΗΛΙΔΑΣ 457 ΥΔΟΜ ΩΡΩΠΟΥ 452 ΥΔΟΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 444 ΥΔΟΜ ΠΥΡΓΟΥ 444 ΥΔΟΜ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ 439 ΥΔΟΜ ΣΠΑΡΤΗΣ 437 ΥΔΟΜ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 433 ΥΔΟΜ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 424 ΥΔΟΜ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 416 ΥΔΟΜ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 413 ΥΔΟΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 411 ΥΔΟΜ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 408 ΥΔΟΜ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 398 ΥΔΟΜ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 383 ΥΔΟΜ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 374 ΥΔΟΜ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 374 ΥΔΟΜ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 363 ΥΔΟΜ ΔΕΛΦΩΝ 356 ΥΔΟΜ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 356 ΥΔΟΜ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 344 ΥΔΟΜ ΝΑΟΥΣΑΣ 335 ΥΔΟΜ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 319 ΥΔΟΜ ΛΟΚΡΩΝ 318 ΥΔΟΜ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 318 ΥΔΟΜ ΜΗΛΟΥ 318 ΥΔΟΜ ΙΣΤΙΑΙΑΣ -ΑΙΔΗΨΟΥ 316 ΥΔΟΜ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 316 ΥΔΟΜ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 313 ΥΔΟΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 312 ΥΔΟΜ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 311 ΥΔΟΜ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 311 ΥΔΟΜ ΦΥΛΗΣ 307 ΥΔΟΜ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 304 ΥΔΟΜ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 301 ΥΔΟΜ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 301 ΥΔΟΜ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 296 ΥΔΟΜ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 294 ΥΔΟΜ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 292 ΥΔΟΜ ΠΑΡΓΑΣ 291 ΥΔΟΜ ΑΛΜΥΡΟΥ 284 ΥΔΟΜ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 282 ΥΔΟΜ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 276 ΥΔΟΜ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 273 ΥΔΟΜ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 270 ΥΔΟΜ ΛΗΜΝΟΥ 264 ΥΔΟΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 262 ΥΔΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 244 ΥΔΟΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΤΥΠΟΣ 240 ΥΔΟΜ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 229 ΥΔΟΜ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 226 ΥΔΟΜ ΠΥΛΗΣ 226 ΥΔΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ 221 ΥΔΟΜ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 220 ΥΔΟΜ ΑΝ.ΜΑΝΗΣ 213 ΥΔΟΜ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 212 ΥΔΟΜ ΑΝΔΡΟΥ 210 ΥΔΟΜ ΑΓΙΑΣ 201 ΥΔΟΜ ΒΟΪΟΥ 188 ΥΔΟΜ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 184 ΥΔΟΜ ΣΚΙΑΘΟΥ 183 ΥΔΟΜ ΘΑΣΟΥ 174 ΥΔΟΜ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 172 ΥΔΟΜ ΤΗΝΟΥ 167 ΥΔΟΜ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 158 ΥΔΟΜ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 156 ΥΔΟΜ ΙΚΑΡΙΑΣ 153 ΥΔΟΜ ΠΟΡΟΥ 151 ΥΔΟΜ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 147 ΥΔΟΜ ΖΑΧΑΡΩΣ 145 ΥΔΟΜ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 142 ΥΔΟΜ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 125 ΥΔΟΜ ΖΗΡΟΥ 104 ΥΔΟΜ ΝΟΤΙΑΣ 102 ΥΔΟΜ ΛΕΡΟΥ 61 ΥΔΟΜ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 60 ΥΔΟΜ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 51 ΥΔΟΜ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 47 ΥΔΟΜ ΝΕΣΤΟΥ 15 ΥΔΟΜ ΙΘΑΚΗΣ 14 Σημειώνεται ότι τα όρια ευθύνης των Υπηρεσιών Δόμησης που αναφέρονται δεν ταυτίζονται κατ’ ανάγκη με τα διοικητικά όρια ευθύνης του δήμου που τις στεγάζει, καθώς σε πολλές περιπτώσεις μία υπηρεσία δόμησης έχει την ευθύνη περισσότερων του ενός δήμων, λόγω της υποστελέχωσης σε επίπεδο διπλωματούχων μηχανικών των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ.
   Σημειώνεται επίσης, ότι πέρα από τις υπηρεσίες δόμησης των ΟΤΑ σε όλη τη χώρα, για τις οποίες αναλυτικά στοιχεία ανά υπηρεσία απεστάλησαν  στο ΥΠΕΝ, ειδικές υπηρεσίες δόμησης σύμφωνα με τον νόμο διατηρούν οι εξής δημόσιοι φορείς και η δραστηριότητά τους στο πληροφοριακό σύστημα e-adeies (με κατάταξη σειράς προβαδίσματος) έχει ως εξής:
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΔΙΤ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 10 ΥΠΕΝ – Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 47 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 21 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 142 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 127 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 23 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 79 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 98 Σημ.: στους ανωτέρω αριθμούς περιλαμβάνονται διαφόρων ειδών άδειες, βεβαιώσεις κλπ, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ενώ στο συνολικό αριθμό περιλαμβάνονται τόσο οι εκδοθείσες, όσο και οι ανακληθείσες, απορριφθείσες, υπό έλεγχο, υπό μεταβολή κλπ. διοικητικές πράξεις.
   Σημειώνεται ότι οι εκτελεστές διοικητικές πράξεις έκδοσης οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δημοσιεύονται από το ΤΕΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
   Συμβούλια Αρχιτεκτονικής
   Καθώς από τα μέσα Απριλίου ξεκίνησε μέσα από το σύστημα e-adeies η ηλεκτρονική υποβολή φακέλων προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής που έχουν συγκροτηθεί ανά περιοχή, ήδη, σε λιγότερο από έναν μήνα λειτουργίας, έχουν υποβληθεί 583 φάκελοι προς έλεγχο από τις ΥΔΟΜ και απόφαση των ΣΑ.
   Η κατανομή των υποθέσεων αυτών ανά φάση επεξεργασίας τους, μέχρι στιγμής, έχει ως εξής:
   Έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής
   Απορρίφθηκε 3 Σε υποβολή προς έλεγχο στοιχείων από Υ.Δομ. 375 Σε έλεγχο στοιχείων από Υ.Δομ. 196 Σε μεταβολή στοιχείων κατόπιν παρατηρήσεων από Υ.Δομ. 9 ΣΥΝΟΛΟ 583 Επισημαίνεται ότι λόγω της πρόσφατης εισαγωγής της ηλεκτρονικής διαδικασίας, των ειδικών προβλέψεων της νομοθεσίας ανά περίπτωση αλλά και των μακρόχρονων προβλημάτων στη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, τα οποία προοδευτικά επιλύονται με τη διαρκή συνεργασία μεταξύ ΥΠΕΝ και ΤΕΕ, υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα και ανισοκατανομή μεταξύ των υποθέσεων ανά ΣΑ, η οποία εκτιμάται ότι θα αμβλυνθεί τους επόμενους μήνες, πάντα όμως θα αντικατοπτρίζει τις ειδικές συνθήκες κάθε περιοχής που αποτελεί συνδυασμό παραγόντων που προβλέπεται από τη νομοθεσία (προστατευόμενοι και παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικοί τόποι, αυθαίρετη δόμηση κλπ).
   Σε υποσύνολο 568 φακέλων, η γεωγραφική κατανομή ανά Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει ως εξής:
   Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών 19 Π.Ε. Βορείου Τομέα 59 Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών 8 Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών 29 Π.Ε. Πειραιώς 8 Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 27 Π.Ε. Δυτικής Αττικής 7 Π.Ε. Νήσων 58 Π.Ε. Θεσσαλονίκης 30 Π.Ε. Κιλκίς 1 Π.Ε. Σερρών 3 Π.Ε. Χαλκιδικής 20 Π.Ε. Αρτας 3 Π.Ε. Θεσπρωτίας 4 Π.Ε. Ιωαννίνων 10 Π.Ε. Πρέβεζας 4 Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων 2 Π.Ε. Λακωνίας 2 Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 1 Π.Ε. Αχαΐας 12 Π.Ε. Κέρκυρας 3 Π.Ε. Σάμου 1 Π.Ε. Χίου 38 Π.Ε. Θήρας 8 Π.Ε. Καλύμνου 6 Π.Ε. Κω 14 Π.Ε. Νάξου 9 Π.Ε. Ρόδου 75 Π.Ε. Σύρου 6 Π.Ε. Τήνου 24 Π.Ε. Ηρακλείου 1 Π.Ε. Λασιθίου 13 Π.Ε. Ρεθύμνης 48 Π.Ε. Χανίων 15 Σημ. για συντάκτες: τυχόν επιμέρους συγκριτικές ασυμφωνίες επί των συνόλων στα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία δεν προκύπτουν από λάθη αλλά από διαφορετικές χρονικές στιγμές στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα e–adeies λειτουργεί αδιαλείπτως (χωρίς «πάγωμα» για την έκδοση των στοιχείων) και η επεξεργασία γίνεται εκ των υστέρων.

   By dimitris GM, in Εργασιακά, ,

   Στη Βουλή έφτασε η διαμάχη των προηγούμενων ημερών μεταξύ δικηγόρων και μηχανικών αναφορικά με το ποιος δικαιούται πρόσβασης στα κτηματολογικά γραφεία και υποθηκοφυλακεία.
   Υπενθυμίζουμε πως αρχικά, ο ΠΣΔΑΤΜ τοποθετήθηκε υπέρ της ελεύθερης πρόσβασης των τοπογράφων στα έγγραφα των κτηματολογικών γραφείων και των υποθηκοφυλακείων, για το οποίο δέχθηκε εξώδικο από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ο οποίος στη συνέχεια προχώρησε σε παρέμβαση προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
   Σε συνέχεια των ανωτέρω η Βουλευτής Μαρία Αθανασίου κατέθεσε σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ζητώντας να ξεκαθαριστεί οριστικά το ποιοι δικαιούνται πρόσβασης στα έγγραφα κτηματολογικών γραφείων και υποθηκοφυλακείων.
   Δείτε παρακάτω το περιεχόμενο της ερώτησης:
    
   https://www.b2green.gr/el/post/80572/sti-vouli-i-diamachi-michanikon-kai-dikigoron-gia-tin-prosvasi-se-ktimatologika-grafeia-kai-ypothikofylakeia

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Τα σύστημα e-Άδειες αναβαθμίστηκε κατ΄ εφαρμογή των απαιτήσεων του Ν.4685 (ΦΕΚ A/ 92/07.05.2020) και της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 (ΦΕΚ Β/1843/13.05.2020). Συγκεκριμένα:
   Ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα έκδοσης Οικοδομικών Αδειών συγκεκριμένων περιπτώσεων των Κατηγοριών 1 και 2 με τη διαδικασία της Κατηγορίας 3, με Βεβαίωση όρων δόμησης ή με Προέγκριση. Σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφο 14, η διαδικασία αυτή μπορεί να ακολουθηθεί, κατ' επιλογήν του ενδιαφερομένου, και για αιτήσεις αδειών που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4685/20. Σχετικές αιτήσεις «Σε υποβολή» ή «Σε έλεγχο», αφού ο διαχειριστής συνυπολογίσει το στάδιο ελέγχου, αιτείται να τεθούν αρχείο. Επισημαίνεται ότι όλοι οι φάκελοι των αδειών που εκδίδονται με τη διαδικασία αυτή θα ελεγχθούν από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. και, σε περίπτωση που προκύψουν ελλείψεις ή σφάλματα, οι άδειες θα ανακληθούν. Προσαρμόστηκε η Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας και η Αναθεώρηση αυτής στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις επιπλέον εργασίες, σύμφωνα με την ανωτέρω Υ.Α. 

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, προσκαλεί τα Μέλη του να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στις νέες Μόνιμες Επιτροπές που πρόκειται να συγκροτήσει.
   Οι Μόνιμες Επιτροπές, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΕ, αποτελούν Όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές και η λειτουργία τους ρυθμίζεται με σχετικό Κανονισμό.
   Τα θεματικά αντικείμενα των υπό συγκρότηση νέων Μονίμων Επιτροπών είναι:
   • ΜΕ Θεμάτων Δημοσίων Έργων
   • ΜΕ Θεμάτων Μελετών Δημοσίων Έργων
   • ΜΕ Θεμάτων Ιδιωτικών Έργων
   • ΜΕ Θεμάτων Μελετών Ιδιωτικών Έργων (Πολεοδομική Νομοθεσία)
   • ΜΕ Θεμάτων Ενέργειας
   • ΜΕ Θεμάτων Περιβάλλοντος
   • ΜΕ Θεμάτων Πληροφορικής
   • ΜΕ Θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης
   • ΜΕ Θεμάτων Ασφαλιστικού
   • ΜΕ Θεμάτων Ασφάλειας & Υγιεινής της Εργασίας
   • ΜΕ Θεμάτων Νέων Μηχανικών
   • ΜΕ Θεμάτων Τυποποίησης
   • ΜΕ Θεμάτων Χρηματοδοτήσεων – ΣΕΣ (ΕΣΠΑ) – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
   • ΜΕ Θεμάτων Απασχόλησης – Εργασιακού Πλαισίου
   Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι τις 20 Ιουνίου 2020.
   Για ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πατήστε εδώ.

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Στη σύσταση κυβερνητικής επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών προχώρησε η κυβέρνηση. Στόχος είναι η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου με την αλλαγή του νόμου 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
   Η επιτροπή, η οποία συστάθηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Αρ. φύλλου 91 τεύχος Α), αναφέρεται ότι θα λειτουργεί ως Ομάδα Διαχείρισης Έργου, για τη θέσπιση νέου πλαισίου για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.
   Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος του νέου πλαισίου, είναι η επιτάχυνση όλων των διαδικασιών υλοποίησης των συμβάσεων έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς με τα ισχύοντα, καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις.
   Σύμφωνα με την ΠΝΠ, η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από: α) τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως πρόεδρο, β) τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, γ) τον υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση και τον συντονισμό μεταξύ των υπουργείων, δ) τον υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, ε) τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για τη βιομηχανία, το εμπόριο και την προστασία του καταναλωτή, στ) τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο για θέματα απλοποίησης και ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών, ως μέλη.
   Στην επιτροπή συμμετέχουν, κατά περίπτωση, ως εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπουργείων χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι εξής: α) ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για θέματα εμπορίου, β) ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, ως εκπρόσωπος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γ) ο γενικός γραμματέας Υποδομών, ως εκπρόσωπος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δ) ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
   Πέρα από τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών η επιτροπή προσδιορίζει τις προτεραιότητες των δράσεων του πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του κάθε υπουργείου, καταρτίζει τα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη επιμέρους στόχων, όπως διαβούλευσης, έκδοσης κανονιστικών πράξεων, οργανωτικών αλλαγών, εκπαίδευσης, και δίνει κατευθύνσεις για την υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων.
   Επίσης, στην επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον καλούνται από αυτήν, στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και εμπειρογνώμονες, ενώ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, μπορεί να διαβουλεύεται με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και συλλογικών φορέων, καθώς και με στελέχη της δημόσιας διοίκησης για την ανταλλαγή απόψεων και την εξασφάλιση των συνεργειών που απαιτούνται για την πληρέστερη αναμόρφωση και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου του ν. 4412/2016.
   ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Μετά από συνεχείς επικοινωνίες του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού και του Προέδρου του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνου Μακέδου με τη διοίκηση και τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, υπήρξε ενημέρωση από την αρμόδια Διεύθυνση Εισφορών του ΕΦΚΑ και επιβεβαιώθηκε σήμερα ότι δεν θα ζητηθούν για τον τρέχοντα μήνα οι εισφορές των διακανονισμών ασφαλιστικών εισφορών όλων των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών, άρα και των μηχανικών, που εμπίπτουν σε  πληττόμενους ΚΑΔ.
   Η ρύθμιση αυτή, που σχετίζεται με την αντίστοιχη γενική ρύθμιση για παράταση της προθεσμίας καταβολής των δόσεων των ενεργών ρυθμίσεων, αφορά πλέον και όσους έχουν και τηρούν σε ισχύ διακανονισμούς ασφαλιστικών εισφορών που εξοφλούνται μέσω παγίων εντολών στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

   By Tasos P, in Εργασιακά, ,

   Την άμεση ένταξη όλων των ελεύθερων επαγγελματιών αυταπασχολούμενων κλπ διπλωματούχων μηχανικών, μελών του ΤΕΕ, στην οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ, ανεξαρτήτως ΚΑΔ, τυχόν ανεργίας, συμμετοχής σε εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση το ΤΕΕ.
   Με επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Επικρατείας, τον Υπουργό Εργασίας και κοινοποιείται στους συναρμόδιους Υπουργούς ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιώργος Στασινός, υποστηρίζει ότι η οικονομική ενίσχυση πρέπει να δοθεί σε όλους τους μηχανικούς, πλην δημοσίων υπαλλήλων, ανεξαρτήτως αν ο κύριος ΚΑΔ είναι σε οποιαδήποτε λίστα. Για να μπορέσει τόσο το ΥΠΟΙΚ όσο και η ΑΑΔΕ να εφαρμόσουν το συγκεκριμένο μέτρο, το ΤΕΕ είναι στη διάθεσή τους για να συνδράμει με τα στοιχεία του μητρώου, ώστε να μην υπάρχει καμία τυπική δικαιολογία για τυχόν παράλειψη κάποιων.
   Το ΤΕΕ επίσης σχολιάζει το ζήτημα τηλεκατάρτισης επιστημόνων και υπογραμμίζει ότι ως Επινελητήριο μπορεί να συνδράμει σε αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες εκπαίδευσης.
   Συγκεκριμένα στην επιστολή ζητά:
   ·         Την πλήρη διερεύνηση και ενδελεχή έλεγχο του προγράμματος voucher τηλεκατάρτισης για επιστήμονες, ώστε να υπηρετηθεί η διαφάνεια.
   Βασικός στόχος πρέπει να είναι να μην συκοφαντούνται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και διαδικασίες σε κανέναν τομέα της οικονομίας και της διοίκησης, τις οποίες το ΤΕΕ σταθερά προωθεί, προτείνει και υποστηρίζει.
   ·         Τη συμβολή του ΤΕΕ στον έλεγχο ποιότητας κάθε αντίστοιχου μελλοντικού προγράμματος κατάρτισης μηχανικών.
   Το ΤΕΕ, ως επίσημος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, είναι στη διάθεσή της ώστε σε επόμενα προγράμματα κατάρτισης που θα αφορούν μηχανικούς να εγκρίνει ή να δίνει τη σύμφωνη γνώμη του ώστε να διασφαλίζεται το αναγκαίο επίπεδο και η κατάλληλη ποιότητα για την κατάρτιση των μηχανικών.
    

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Αναρτήθηκε στη “Διαύγεια” η απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, με την οποία τροποποιείται η αριθ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και καθορίζονται αναλυτικά τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουν οι εργοδότες.
   Μεταξύ άλλων, στην υπουργική απόφαση, ορίζονται τα εξής:
   Πρόβλεψη εντύπου για την υποβολή της άδειας ειδικού σκοπού
   α) Ο εργοδότης γνωστοποιεί στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όσους εργαζόμενους έκαναν χρήση της άδειας της παρ. 3α του άρ. 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55). Η γνωστοποίηση αυτή και για όσο χρόνο παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του μέτρου αυτού, βάσει της αρ. πρωτ. 14556/448/7.4.2020 ΚΥΑ (Β’ 1208/7-4-2020), όπως ισχύει, γίνεται, μέσω του δημιουργούμενου με την παρούσα προσωρινού εντύπου ειδικού σκοπού του ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ” “Έντυπο 11.1 Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης ‘Αδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής ‘Αδειας του άρθρου 4 παρ. 3στ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/11.03.2020)”, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα της χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού”.
   β) Ειδικά, για τον Μάρτιο 2020, η γνωστοποίηση στοιχείων λήψης άδειας ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονικής άδειας, γίνεται με το ανωτέρω απολογιστικό έντυπο, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου 2020.
   Επίσης, οι εργοδότες που, έως τις 10/4/2020, με δυνατότητα παράτασης, (σε περίπτωση παράτασης των έκτακτων και προσωρινών μέτρων, βάσει της αρ. πρωτ. 14556/448/7-4-2020 ΚΥΑ Β’ 1208/7-4-2020, όπως ισχύει), καθορίσουν, με απόφασή τους ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, υποχρεούνται να υποβάλουν, μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου αυτού, το “Έντυπο 4.1 Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας-Έντυπο Ειδικού σκοπού του άρθρου 4 παρ. 2 της ΠΝΠ (Α΄ 55/11.03.20)” στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
   Παράλληλα, επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στο κεφάλαιο Α.2. της αρ. πρωτ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ (Β΄ 1078/28-3-2020) και για όσο χρόνο πλήττονται, υπαγόμενοι στους σχετικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), δύνανται να θέτουν σε εφαρμογή το σύστημα εργασίας με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, κατά το οποίο:
   α) με περίοδο αναφοράς το μήνα, κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ΄ ελάχιστο δύο εβδομάδες, συνεχόμενα ή διακεκομμένα και
   β) ανά εβδομάδα εντάσσεται σε αυτόν τον τρόπο οργάνωσης τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης.
   Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης, υποχρεούνται, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, που σημαίνει ότι, για τους εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης του παρόντος, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται η λύση σύμβασης εργασίας με οικειοθελή αποχώρηση και η λύση σύμβασης, ένεκα συνταξιοδότησης.
   Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται, μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας, να το δηλώσουν στο “Έντυπο 4.3: Πίνακας προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας επιχείρησης, τρόπος οργάνωσης της εργασίας-Έντυπο ειδικού σκοπού άρθρου 9, ΠΝΠ (Α΄ 68/20-3-2020) με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας και ρήτρα ακυρότητας απόλυσης”, στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Τροποποιήσεις περιλαμβάνει στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης των επιστημονικών κλάδων σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση.
   Ειδικότερα η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων που ξεκίνησε την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήξει τελικά την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 23.59 και όχι την Πέμπτη 16 Απριλίου.
   Παράλληλα η δεύτερη φάση που αφορά την επιλογή παρόχου της κατάρτισης θα λήξει το Σάββατο 25 Απριλίου και οχι την Δευτέρα 20 Απριλίου όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.
   Έτσι το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης άρχεται το αργότερο την 25η/4/2020 αντί για 20 Απριλίου με την υποχρεωτική διαβίβαση των κωδικών πρόσβασης στο Ο.Σ.Τ.Κ. από πλευράς παρόχου κατάρτισης προς τους ωφελούμενους, των οποίων οι επιταγές κατάρτισης έχουν ενεργοποιηθεί και ολοκληρώνεται το αργότερο έως και την 31η/5/2020.
   Η τηλεκατάρτιση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ασύγχρονη μέθοδο, δηλαδή θα μπορεί να λαμβάνει χώρα οποτεδήποτε εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, σε ώρα και τόπο της απολύτου επιλογής του ωφελούμενου. Επίσης οι εξετάσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των επανεξετάσεων πιστοποίησης, θα πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης και το αργότερο έως την 20η/6/2020. Οι επανεξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργούνται εντός τριών (3) ημερών από την προηγούμενη εξέταση.
   Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, εντός της προθεσμίας ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης, ήτοι το αργότερο έως την 25/4/2020.
   Έτσι οι επιστημονικοί κλάδοι θα πρέπει μέχρι τις 22 Απριλίου να συμπληρώσουν και να υποβάλουν οι ίδιοι σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (εδώ), τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής» (Παράρτημα I της παρούσας). Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.
   Σημειώνεται ότι η «Ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
   Επίσης να συμπληρώσουν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.
   Ακόμη, να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσουν υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουν το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων.

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Σύμφωνα με απάντηση της ΔΕΠΕΑ σε σχετικό ερώτημα του Συλλόγου δεν λαμβάνεται υπόψη στην ενεργειακή απόδοση κτιρίου εγκατεστημένο Φ/Β σύστημα το οποίο συμψηφίζει ηλεκτρικά φορτία διαφορετικά από αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και φωτισμού (εκτός των κατοικιών) ώστε να επιτευχθούν εσωτερικές συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης.
   Σε απάντηση των ερωτημάτων σας του σχετ. α’, σας ενημερώνουμε ότι:
   1. Η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου προσδιορίζεται βάσει της υπολογιζόμενης ή της πραγματικής ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών που συνδέονται με τη χρήση του και περιλαμβάνουν τις ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, και φωτισμού για να επιτευχθούν εσωτερικές συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης, καθώς και τις ανάγκες ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) (παρ. 2 του άρθρου 3 του σχετ. β’).
   2. Στους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η θετική επίδραση ενεργητικών ηλιακών συστημάτων και άλλων συστημάτων παραγωγής - ΣΧΕΔ ΙΟ -ηλεκτρικής ενέργειας βασιζόμενων σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ), όπως τα φωτοβολταϊκά συστήματα (άρθρο 4 του σχετ. γ’). 
   3. Για την εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και την έκδοση ΠΕΑ, στους υπολογισμούς λαμβάνονται υπόψη τα φωτοβολταϊκά συστήματα (Φ/Β) που διαθέτει το κτίριο για κάλυψη του συνόλου ή μέρους των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια (παρ. 6.3.2.2 του σχετ. δ’).
   Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και στο πλαίσιο εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ, η εγκατάσταση Φ/Β συστήματος θα πρέπει να καλύπτει αποκλειστικά τις ανωτέρω ηλεκτρικές ανάγκες του κτιρίου, ήτοι δεν λαμβάνεται υπόψη στην ενεργειακή απόδοση κτιρίου εγκατεστημένο Φ/Β σύστημα το οποίο συμψηφίζει ηλεκτρικά φορτία διαφορετικά από αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και φωτισμού (εκτός των κατοικιών) ώστε να επιτευχθούν εσωτερικές συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης.
   Δείτε το έγγραφο εδώ:
   1.20200405_ΠΣΥΠΕΝΕΠ_ΦΒ-σ.pdf

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής μέσω του «e-’δειες», σύμφωνα το άρθρο 7 του ν. 4495/17, όπως ισχύει, και τα άρθρα 4 και 5, παρ. 4 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11170/321 (ΦΕΚ B’ 313/06.02.2020).
   Για την καταχώριση της αίτησης, ο διαχειριστής επιλέγει Τύπο Αίτησης «Εγκρίσεις Συμβουλίων» και Πράξη «Έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής» και επιλέγει ως Υπηρεσία το αρμόδιο Σ.Α. Η χρήση της εφαρμογής είναι πανομοιότυπη με την έκδοση Οικοδομικών Αδειών. Απαραίτητη για την επικοινωνία με το Σ.Α. είναι η αναγραφή διεύθυνσης e-mail του μηχανικού στα Βασικά Στοιχεία της αίτησης (πεδίο Σχόλια).
   Σε πρώτη φάση, τα Σ.Α. που έχουν ενεργοποιηθεί είναι, με αλφαβητική σειρά, τα εξής:
   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. Δυτικής Αττικής
   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. Θήρας
   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. Καλύμνου
   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. Κω
   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. Λασιθίου
   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. Λέσβου
   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. Νάξου
   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. Νήσων
   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. Πειραιώς
   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. Ρεθύμνης
   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. Ρόδου
   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. Σάμου
   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. Σύρου
   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. Τήνου
   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. Χανίων
   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. Χίου
   H λίστα θα ενημερώνεται, όταν κοινοποιείται η σύσταση νέων Σ.Α.
   ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
   Γενικές οδηγίες ηλεκτρονικής διαδικασίας Σ.Α. Εγχειρίδιο χρήσης e-Άδειες για χρήστες Σ.Α.

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Σύστημα πιστοποίησης των ενεργειακών επιθεωρητών μέσω εξετάσεων στο ΤΕΕ, σύσταση μητρώου ελεγκτών εκδοθέντων ΠΕΑ, αυστηροποίηση ποινών στους ενεργειακούς επιθεωρητές αλλά και επιλογή για την έκδοση ΠΕΑ για νέα κατασκευή ή ριζική ανακαίνιση από ενεργειακό επιθεωρητή με κλήρωση, είναι μερικά μόνο από τα μέτρα που μνημονίου συνεργασίας που συνυπέγραψαν ΥΠΕΝ-ΤΕΕ για την εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια.
   Διαβάστε παρακάτω το επίσημο, πλήρες κείμενο του μνημονίου συνεργασίας για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια:
   Α. Μεταβατική περίοδος 
   Για τις οικοδομικές άδειες που έχουν πάρει αριθμό πρωτοκόλλου το 2019 (προεγκρίσεις), έκδοση ανακοίνωσης που θα ορίζει ότι θα ακολουθήσουν τις προϊσχύουσες διατάξεις (θα καλυφθεί θεσμικά αναδρομικά)(ΥΠΕΝ). Για τις οικοδομικές άδειες που θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2020 και αφορούν νέα κτίρια κατοικιών, ή προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια, έχουν υποχρέωση κατάθεσης ΜΕΑ για ενεργειακή κατηγορία Β+. Από 1/6/2021 υποβάλλεται ΜΕΑ που τεκμηριώνει ότι το νέο κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία Α (ΥΠΕΝ). Β. Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου ενεργειακών επιθεωρήσεων / πιστοποιητικών
   Μετά από απόφαση του ΥΠΕΝ αναθεωρείται το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με το μητρώο των ενεργειακών επιθεωρητών και δημιουργείται σύστημα πιστοποίησης των ενεργειακών επιθεωρητών μέσω εξετάσεων στο ΤΕΕ.
   Αναθεώρηση του πλαισίου για το μητρώο των ενεργειακών επιθεωρητών Δημιουργία συστήματος πιστοποίησης των ενεργειακών επιθεωρητών μέσω εξετάσεων στο ΤΕΕ, το οποίο και θα πιστοποιεί τους επιθεωρητές. Αξιολόγηση του τρόπου πληρωμής (ΥΠΕΝ, ΤΕΕ). Στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών, οι πιστοποιημένοι θα εγγράφονται σε νέες κατηγορίες, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη και την χρήση των επιθεωρούμενων κτιρίων (ΤΕΕ). Εξέταση βιωσιμότητας Μητρώου (ΤΕΕ) Ενεργοποίηση μηχανισμού ανεξάρτητων ελεγκτών για τους ενεργειακούς επιθεωρητές: Δημιουργία ανεξάρτητου μητρώου ελεγκτών των εκδοθέντων ΠΕΑ κατ’ αναλογία με την διαδικασία και λειτουργία των ελεγκτών δόμησης. Ενεργοποίηση του ελέγχου του επιθεωρητή δόμησης για τα τεχνικά συστήματα, καθώς και του ελέγχου της θερμομονωτικής επάρκειας για κάθε νέα οικοδομική άδεια που έχει εκπονηθεί ΜΕΑ. Αυστηροποίηση των ποινών στους ενεργειακούς επιθεωρητές, εάν διαπιστωθεί ότι ασκούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους (πχ προσωρινή αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) Επιλογή για την έκδοση ΠΕΑ για νέα κατασκευή ή ριζική ανακαίνιση από ενεργειακό επιθεωρητή με κλήρωση. Κατ’ αναλογία, το ΥΠΕΝ και το ΤΕΕ θα αναλάβουν την πιστοποίηση των ενεργειακών ελεγκτών, μέσω εξετάσεων στο ΤΕΕ. Στο μητρώο θα εγγράφονται οι πιστοποιημένοι σε τρεις κατηγορίες: α) βιομηχανικών διεργασιών β) κτιριακών εγκαταστάσεων λοιπών εμπορικών χρήσεων και γ) μεταφορών Επικαιροποίηση πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών / μεθοδολογιών, με ευθύνη του ΤΕΕ Αναθεώρηση Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ 20701-1, 20701-2 και 20701-4 και έκδοση νέων (ΑΠΕ, Βιοκλιματικά, Φωτοτεχνία, Θέρμανση & Κλιματισμός, Αξιολόγηση Ενεργειακών Επενδύσεων), μέχρι 30/9/2020 το τελικό σχέδιο και μέχρι 31/12/2020 το τελικό κείμενο μετά από έλεγχο με το λογισμικό ΚΕΝΑΚ. (δείτε εδώ τη σύσταση όλων των ομάδων εργασίας για τις νέες ΤΟΤΕΕ) Οι υπηρεσίες του ΥΠΕΝ αναλαμβάνουν την υποχρέωση σχολιασμού εντός δεκαημέρου από την κατάθεση τους των διμηνιαίων εκθέσεων προόδου των ομάδων εργασίας του ΤΕΕ. Διορθώσεις/προσαρμογές λογισμικού ΚΕΝΑΚ σύμφωνα με τις αναθεωρημένες και νέες ΤΟΤΕΕ μέχρι31/12/2020 Συμπλήρωση προσαρτημάτων, που προβλέπονται από την Οδηγία 2018/844, για συγκρίσεις με προτυποποιημένες μεθοδολογίες (ISO/ΕΝ) μέχρι31/9/2020 (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1,  παρ. 1 της Οδηγίας) Πρόταση για επαναπροσδορισμό της σχετικής νομοθεσίας για τον τρόπο υπολογισμού της «Ριζικής ανακαίνισης», με τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων ΚΕΝΑΚ Άλλες θεσμικές ρυθμίσεις σχετικές με την ενεργειακή επιθεώρηση: Απαίτηση ανάληψης της επίβλεψης της ΜΕΑ στις οικοδομικές άδειες.  Γ. Άλλα μέτρα πολιτικής για αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα:
   Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ, που θα προκηρύσσεται ανά τακτικούς κύκλους: Εξορθολογισμός των τιμών μονάδας, με βάση τις τιμές αγοράς (ΤΕΕ, ΥΠΕΝ) Μέριμνα για ύπαρξη ικανού αριθμού πιστοποιημένων ενεργειακών επιθεωρητών σε όλες τις περιφερειακές ενότητες για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος (ΤΕΕ). Πρόβλεψη για προσεισμικό έλεγχο στα κτίρια κατοικιών που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα (ΥΠΕΝ). Θέσπιση κατάλληλου συνδυασμού κινήτρων / υποχρέωσης για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κατηγορίας Ζ –Η (ΥΠΕΝ).

   By Sw0rdf1sh, in Εργασιακά, ,

   Επιστολή προς τους αρμόδιους Υπουργούς απέστειλε το ΤΕΕ Πελοποννήσου ζητώντας τη λήψη πρόσθετων μέτρων ενίσχυσης και στήριξης των Μηχανικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 αναφέροντας τα εξής :
   Σε συνέχεια της από 27-3-2020 επιστολής μας και κατόπιν της σταδιακής λήψης μέτρων από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η πανδημία, επανερχόμαστε καταθέτοντας προτάσεις η υλοποίηση των οποίων πιστεύομε ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19 στο επάγγελμα του Μηχανικού και στην οικονομία της χώρας.
   Με αίσθημα ευθύνης προς τους συναδέλφους Μηχανικούς, προς όλους τους συμπολίτες μας και με διάθεση να συνδράμομε στο ιδιαίτερα δύσκολο έργο της Πολιτείας, παραθέτομε μέτρα που πρέπει να ληφθούν και ενέργειες που πρέπει να γίνουν άμεσα έτσι ώστε να μπορέσει η Πατρίδα μας και όλοι εμείς να αντιμετωπίσομε με τις μικρότερες απώλειες την κρίση της πανδημίας, να επανέλθομε στην κανονικότητα και να προχωρήσομε σε πραγματική ανάπτυξη:
   Ένταξη όλων των ΚΑΔ των Μηχανικών στο καθεστώς έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ από τον μήνα Μάιο χωρίς περιοριστικούς όρους. Σε ότι αφορά την ενίσχυση με τη μορφή επιταγών κατάρτισης που εφαρμόζεται, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τυχόν έκτακτες ενισχύσεις για λόγους ανωτέρας βίας, όπως η οικονομική κρίση που βιώνουμε λόγω πανδημίας Covid-19, αλλά μόνο να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Οι Μηχανικοί, όπως επανειλημμένως έχομε τονίσει και το οποίο αποδεικνύεται από τη συμμετοχή τους στη δημιουργία πλήθους ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, χρειάζονται κατάρτιση κυρίως σε αντικείμενα επιστημονικής και επαγγελματικής αιχμής και μάλιστα από εκπαιδευτικά ιδρύματα υψηλής στάθμης. Διεύρυνση της λίστας των ΚΑΔ, που αφορούν πληττόμενες από τη πανδημία επιχειρήσεις, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτή όλες οι ασκούμενες από τους Μηχανικούς, τις τεχνικές/κατασκευαστικές επιχειρήσεις κάθε μορφής και από όλον τον τεχνικό κόσμο δραστηριότητες χωρίς καμία εξαίρεση, καθώς και της βιομηχανίας, και ένταξη αυτών σε όλες τις ευεργετικές διατάξεις (φορολογικά, ασφαλιστικά, εργασιακά, οικονομικές ενισχύσεις κλπ.) που έχουν θεσπιστεί και θεσπίζονται για άλλες παραγωγικές ομάδες. Δυνατότητα παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών (εκτέλεσης κλπ.) δημοσίων έργων και λοιπών συμβάσεων στα πλαίσια του Ν.4412/2016 . Προς τούτο, είναι απαραίτητη η άμεση έκδοση, από όλα τα Υπουργεία της Κυβέρνησης, αποφάσεων, οι οποίες να συμμορφώνονται με την από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (άρθρο 60 “Ζητήματα Δημοσίων συμβάσεων”), κατ’ αντιστοιχία με την αριθμ.20319/24-3-2020 απόφαση του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. Άμεση εξόφληση των οφειλών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα προς ιδιώτες Μηχανικούς και τεχνικές επιχειρήσεις. Η όλη διαδικασία κατάθεσης, ελέγχου και εγκρίσεως   λογαριασμών να επιταχυνθεί και να πραγματοποιείται συνολικώς ηλεκτρονικά (χωρίς να  χρειάζεται η φυσική παρουσία αρμοδίου Υπαλλήλου και Μηχανικού/Εκπροσώπου επιχείρησης). Επίσης, όσον αφορά τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά, να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής με ευέλικτους όρους π.χ. πληρωμή με χρήση προγενέστερων ενημεροτήτων ή πληρωμή και προσκόμιση ενημεροτήτων σε μεταγενέστερο χρόνο. Εξάμηνη παράταση καταβολής όλων ανεξαιρέτως των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ρυθμισμένων και μη, που λήγουν το επόμενο χρονικό διάστημα χωρίς την απώλεια των ρυθμίσεων. Η αναστολή αυτή να μην αποτελεί εμπόδιο στη λήψη φορολογικής/ασφαλιστικής ενημερότητας, άνευ παρακράτησης, για είσπραξη χρημάτων για τις επιχειρήσεις που είναι ενήμερες έως τον Ιανουάριο 2020. Με την επάνοδο σε οικονομική κανονικότητα οι υποχρεώσεις που προέκυψαν το χρονικό διάστημα αναστολής πληρωμών να καταβληθούν σε 120 άτοκες δόσεις. Επιστροφές φόρων και εισφορών με συνοπτικές (εξπρές) διαδικασίες, π.χ. επιστροφή των οφειλόμενων από τον ΕΦΚΑ προς τους δικαιούχους συναδέλφους Μηχανικούς εισφορών (που έχουν κριθεί βάσει δικαστικών αποφάσεων ως διπλοπληρωμένες και εκκρεμεί να επιστραφούν) κλπ. Να δοθεί, ως επίδομα ενίσχυσης στους Μηχανικούς, η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ (120ευρώ/έτος), που καταβάλλουν όλοι οι Μηχανικοί από το 2011 μέχρι σήμερα.  Άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της εισφοράς αλληλεγγύης. Έκπτωση φόρου εισοδήματος και ακύρωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος για τα έτη 2019 και 2020. Να αποσυρθεί η σύνδεση της έκπτωσης κατά 25% του ποσού καταβολής των εισφορών του ΕΦΚΑ, με τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών, που προβλέπεται στην σχετική ΠΝΠ. Η μείωση αυτή αποτελεί κίνητρο για τους Μηχανικούς, αλλά και ευκαιρία για το Κράτος, προκειμένου να υπάρξουν έσοδα στο Κρατικό ταμείο και δεν μπορεί να έχει «τιμωριτικό χαρακτήρα». Ένταξη των Μηχανικών ελευθέρων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων του τεχνικού κόσμου στο μέτρο καταβολής του 60% του μισθώματος επαγγελματικής στέγης. Εφαρμογή ετησίων προγραμμάτων ΕΣΠΑ ενίσχυσης των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας (ενοίκια, λογαριασμοί ΟΚΩ, μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος, συντήρησης ή ανανέωσης εξοπλισμού κ.α.). Δυνατότητα χορήγησης από τις τράπεζες άτοκων δανείων με ευνοϊκούς όρους προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαια κίνησης. Καθορισμός περιόδου αναστολής καταβολής από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες όλων των δανειακών υποχρεώσεων προς τις τράπεζες συμπεριλαμβανομένων και των στεγαστικών δανείων. Αναστολή της υποχρέωσης για κατάταξη των νέων κτηρίων ως Κ.Σ.Μ.Κ.Ε. μέχρις ότου να ολοκληρωθούν η αναθεώρηση του Κ.ΕΝ.Α.Κ. και επανακαθορισθούν τα κριτήρια των κτηρίων ως Κ.Σ.Μ.Κ.Ε. Παράταση μέχρι 31-12-2020 όλων ανεξαιρέτως των προθεσμιών που αφορούν το σύνολο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των Μηχανικών και οι οποίες εκπνέουν το επόμενο χρονικό διάστημα (νόμου αυθαιρέτων, προγράμματος εξοικονομώ, δηλώσεων Κτηματολογίου, δασικών χαρτών, δηλώσεων ΤΑΠ κλπ.). Παράταση του χρόνου ισχύος μέχρι 31-12-2021 των οικοδομικών αδειών και αναθεωρήσεών τους, των οποίων είχε παραταθεί η ημερομηνία λήξεώς τους έως 31-12-2020. Παράταση ισχύος μέχρι 31-12-2020 των προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών, των εγκρίσεων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και των αναθεωρήσεων οικοδομικών αδειών, των οποίων οι προθεσμίες λήγουν το διάστημα από 1-3-2020 έως 30-6-2020. Εξάμηνη παράταση της προθεσμίας αναθεώρησης των αδειών για τις οποίες έχει υποβληθεί, ή θα υποβληθεί, γνωστοποίηση πρόσθετων εργασιών. Παράταση τουλάχιστον μέχρι 30-6-2020 όλων των προθεσμιών υποβολής ετήσιων ή περιοδικών στοιχείων λειτουργίας επιχειρήσεων (μητρώο αποβλήτων, ενεργειακών καταναλώσεων και εξοικονόμησης ενέργειας, εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, κατανάλωσης υδάτων κλπ.). Παράταση των προγραμμάτων επιδότησης ΕΣΠΑ και LEADER για τις τουριστικές και λοιπές επιδοτούμενες επιχειρήσεις κατά τουλάχιστον 2 έτη. Ορθή εφαρμογή των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας όσο αφορά τους Μηχανικούς και χωρίς κανένα γεωγραφικό περιορισμό, καθώς η φύση της επαγγελματικής δραστηριότητας περιλαμβάνει και μετακινήσεις μακριά από την έδρα τους και τον τόπο κατοικίας τους. Πλήρης εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών έτσι ώστε η λήψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση αδειών δόμησης καθώς και γνωστοποιήσεων εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων να πραγματοποιείται χωρίς την απαίτηση φυσικής παρουσίας του Μηχανικού ή του ιδιώτη (π.χ. πληρωμή εισφορών στη ΔΟΥ όπως: ΚΗ ψήφισμα, παράβολα κ.α., έναρξη/μεταβολή οικοδομικού έργου και πληρωμή προκαταβολής στον ΕΦΚΑ, λήψη πρόσφατου πιστοποιητικού ιδιοκτησίας, χορήγηση βεβαίωσης χρήσεων γης κλπ). Πλήρης ψηφιακός εκσυγχρονισμός Δημοσίου : Εφαρμογή-επέκταση-θέσπιση συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (ΣΗΔΕ) με χρήση ψηφιακής υπογραφής από όλους, ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου κλπ. σε όλες τις υπηρεσίες και οργανισμούς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα. Γενικώς ενίσχυση και διεύρυνση των ηλεκτρονικών (εξ αποστάσεως) υπηρεσιών για διεκπεραιώσεις υποθέσεων / συνεδριάσεις / έκδοση αποφάσεων στις Δημόσιες Υπηρεσίες, στις Επιτροπές και στα Συμβούλια (Πολεοδομίες, Τεχνικές Υπηρεσίες, ΕΦΚΑ, ΔΟΥ, Δ/νση Ανάπτυξης, Επιτροπές Αυθαιρέτων, ΣΥΠΟΘΑ, ΣΑ κλπ) Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου
   Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη

   By Engineer, in Εργασιακά, ,

   Θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά α) με την υποβολή των απαιτούμενων αποδεικτικών καταβολής εισφορών και κρατήσεων κατά την υποβολή αίτησης έκδοσης άδειας αναθεώρησης και β) διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών, ενόψει της υφιστάμενης έκτακτης κατάστασης»
   Λόγω της υφιστάμενης κατάστασης, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και με γνώμονα την διευκόλυνση των πολιτών στην υφιστάμενη συγκυρία, παρακαλούμε όπως:
   α) σε περίπτωση που κατά την υποβολή αίτησης έκδοσης άδειας αναθεώρησης δεν είναι δυνατή η υποβολή ορισμένων εκ των αποδεικτικών κατάθεσης των απαιτούμενων εισφορών του ιδιοκτήτη του έργου υπέρ του Δημοσίου, ΕΦΚΑ και δήμου, για λόγους που ανάγονται στην μη ύπαρξη δυνατότητας ηλεκτρονικής καταβολής τους και το συνολικό ποσό αυτών δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) ευρώ, να δίδεται η δυνατότητα υποβολής, αντί του αποδεικτικού καταβολής, σχετικής Υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντα που θα βεβαιώνει την αδυναμία αυτή και τη δέσμευση του περί καταβολής και προσκόμισης του σχετικού αποδεικτικού εντός τριμήνου.
   β) να ανταποκρίνεστε στα αιτήματα των πολιτών (χορήγησης βεβαίωσης χρήσεων γης, όρων δόμησης κ.ά.) και στις αιτήσεις λήψης λοιπών αντιγράφων (ενδεικτικών σχεδίων, τεχνικών εκθέσεων, λοιπών φωτοαντιγράφων στοιχείων που συνοδεύουν το φάκελο της οικοδομικής
   αδείας κ.ά.) ηλεκτρονικά με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου μέσου (scanner υπηρεσίας ΟΤΑ, Scanner Application κινητού τηλεφώνου ή tablet, κλπ). Σε περίπτωση που αυτό δεν καθίσταται δυνατό θα πρέπει να γίνεται εφαρμογή του της παρ. 4 του άρθρου 4 του Κώδικα Διοικητικής
   Διαδικασίας.
   Παρακαλείσθε, όπως προβείτε σε σχετική ενημέρωση όλων των ΥΔΟΜ που εμπίπτουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας.
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.