Jump to content
 • Novatron
 • Εργασιακά


  743 ειδήσεις in this category

  1. Εργασιακά

   Engineer

   Δημοσιεύθηκε η με Αριθ. Πρωτ. 65251/27-06-2022 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία καντίνας σε ιδιωτικό χώρο.
   Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4849/2021 (Α’ 207) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» και συγκεκριμένα τα οριζόμενα στην περ. βα’ της παρ. 1 του άρθρου 50, στο στάσιμο εμπόριο μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές σε ιδιωτικό χώρο πωλητές που λειτουργούν κινητές καντίνες, με την έννοια της περ. 21 του άρθρου 2, εφόσον έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 (Α’ 230) και τηρούν τις ελάχιστες αποστάσεις βάσει των αποφάσεων της παρ. 2 του άρθρου 51 και της παρ. 9 του άρθρου 67 του νόμου 4849/2021.
   Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 51 του νόμου 4849/2021, με απόφαση του κάθε Δήμου, εντός των ορίων του οποίου χορηγείται η θέση δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο, βάσει αντίστοιχης χωροταξικής μελέτης, καθορίζονται ελάχιστες αποστάσεις των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών: α) μεταξύ τους, β) από καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων, γ) από σταθμούς για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και των υπεραστικών λεωφορείων, δ) από οργανωμένους και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και εκκλησίες, ε) από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων, και στ) από δημοτικές και υπαίθριες λαϊκές αγορές.
   Με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 9 του άρθρου 67 του νόμου 4849/2021 θα εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή σε γνωστοποίηση της λειτουργίας των καντινών σε ιδιωτικό χώρο, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230).
   Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 67 του νόμου 4849/2021, για τη λειτουργία κινητής καντίνας, όπως αυτή ορίζεται στην περ. 21 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, σε ιδιωτικό χώρο, ακολουθείται η διαδικασία της γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4442/2016 και της υπ’ αρ. 16228/ 17.05.207 (Β’ 1723) κοινής υπουργικής απόφασης, τηρουμένων των οριζόμενων στην ΥΙγ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ Β'2161) απόφαση του Υπουργού Υγείας και ιδίως στην περ. 4β του άρθρου 14 αυτής.
   Επιπροσθέτως, η λειτουργία κινητής καντίνας σε ιδιωτικό χώρο θα υπάγεται στις καθορι­ζόμενες ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται για τις θέσεις στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4849/2021 η οποία εκδίδεται από τους Δήμους της Χώρας.
   Σχετικά με τη δυνατότητα της ηλεκτροδότησης καντίνας, χωρίς την απαίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743/23.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλ­λοντος και Ενέργειας και Επικρατείας (Β’ 6548).
   Αναφορικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων από τις καντίνες, καθώς και τη δυνατότητα χρήσης σκευών σερβιρίσματος που να μην ανήκουν στην κατηγορία «σκεύη μιας χρήσης», λόγω της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας (π.χ. έλλειψη συνεχούς υδροδότησης, καθώς και πλήρους αποχετευτικού συστήματος) δεν είναι εφικτή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ’ αριθ. πρωτ. Γ1β/Γ.Π/48419/05.07.2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.
   Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση εκμίσθωσης από ιδιώτη δημόσιου ή δημοτικού χώρου δεν αναιρείται ο δημόσιος/δημοτικός χαρακτήρας του χώρου, ωστόσο είναι δυνατή η λειτουργία καντίνας με τη διαδικασία της γνωστοποίησης κατά τα ανωτέρω, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στη συμφωνία της εκμίσθωσης.
   Στις κινητές καντίνες που δραστηριοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, εφαρμόζεται ο ν. 2971/2001 (Α’ 285). Η εν λόγω δραστηριοποίηση δεν υπάγεται στο περιεχόμενο της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4849/2021, δεδομένου ότι αυτό δεν εφαρμόζεται στις κινητές καντίνες των ανωτέρω περιπτώσεων, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 51 του Ν.4849/2021.
   Η συνέχιση της λειτουργίας των κινητών καντινών που εκκίνησαν να λειτουργούν σε ιδιωτικό χώρο με τη διαδικασία της γνωστοποίησης του νόμου 4442/2016, πριν την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 9 άρθρου 67 του νόμου 4849/2021, θα ρυθμίζεται στο περιεχόμενο αυτής.
   Η απόφαση στην διαύγεια: https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΚΣ046ΜΤΛΡ-0Ν1?inline=true
   Read more...

   502 • 0

  2. Εργασιακά

   Engineer

   Στόχος είναι να δοθούν χρήσιμες οδηγίες σε εργαζόμενους, σε νέους που πρόκειται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας αλλά και σε συμβούλους Σταδιοδρομίας σχετικά με το πώς να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις αυτές.
   Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, λόγω της πανδημίας αρχικά και του πολέμου στην Ουκρανία στη συνέχεια, η εργασία ήταν από τους πρώτους τομείς που «βίωσαν» αλλαγές.
   Οι εργαζόμενοι χρειάστηκε να προσαρμοστούν «βίαια» τις περισσότερες φορές, καθώς δεν υπήρξε κανενός είδους προειδοποίηση ή προετοιμασία σχετικά με την ανάγκη για τις ριζικές αλλαγές που έγιναν. Οι κρίσεις που προέκυψαν μας υπενθύμισαν ότι οι άνθρωποι είναι ευάλωτοι και έδειξαν ότι πλέον πρέπει να υπάρχει διάθεση για προσαρμοστικότητα.
   Στο πλαίσιο αυτό, το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών δημιούργησε έναν νέο οδηγό με τίτλο: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Διαχείριση Κρίσεων» με στόχο να δώσει χρήσιμες οδηγίες σε εργαζόμενους, σε νέους που πρόκειται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας αλλά και σε συμβούλους Σταδιοδρομίας σχετικά με το πώς να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις αυτές. «Η πανδημία φαίνεται ότι αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, συναλλασσόμαστε και ζούμε, ενώ δείχνει να επιταχύνει τον σχεδιασμό πολιτικών για την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης πρόκλησης, διευρύνοντας τις υπηρεσίες του επαγγελματικού προσανατολισμού σε τρόπους διαχείρισης κρίσεων και παροχής βοήθειας όσον αφορά την προσαρμογή της σταδιοδρομίας των ατόμων. Μπορεί να θεωρούμε ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός ως διαδικασία δε σχετίζεται με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων ενός πολέμου, μιας φυσικής καταστροφής ή κάποιων πολύπλοκων γεωπολιτικών στρατηγικών, ωστόσο, οι κοινωνικοοικονομικές συνέπειες των απρογραμμάτιστων ή απρόβλεπτων γεγονότων και των μη γραμμικών αλλαγών που επιφέρουν οι καταστάσεις αυτές επηρεάζουν αναπόφευκτα, σε σημαντικό βαθμό, τη σταδιοδρομία μας. Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας και ο επαγγελματικός προσανατολισμός έχουν σήμερα τη δυνατότητα να διαμορφώσουν τις κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε να υποστηρίξουν τα άτομα να διαχειριστούν τις πολλαπλές, διαφορετικές και συνεχώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις της σύγχρονης ζωής ώστε να κάνουν επιλογές και να βρουν τη θέση τους στον κόσμο», τονίζει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Κατερίνα Αργυροπούλου, επίκουρη καθηγήτρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Λήψης Επαγγελματικών Αποφάσεων και Διευθύντρια του Εργαστηρίου που συνέταξε το νέο οδηγό.
   Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι τα επόμενα χρόνια οι αλλαγές στον εργασιακό τομέα θα είναι ριζικές. Όχι μόνο στον τρόπο που προσφέρεται η εργασία, με την τηλεργασία να κερδίζει συνεχώς έδαφος παγκοσμίως αλλά και στα αντικείμενα που πλέον θα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση και φυσικά τις εργασιακές συνθήκες. Και όπως εκτιμά η κ. Αργυροπούλου, οι αλλαγές στις συνθήκες εργασίας δεν θα είναι υπέρ του εργαζόμενου: «Οι αλλαγές που φέρνει στην αγορά εργασίας η 4η βιομηχανική επανάσταση σε συνδυασμό με τις συνέπειες της πανδημίας αυξάνουν τον κίνδυνο της απώλειας θέσεων εργασίας. Περίπου 26% των επαγγελμάτων στην Ευρώπη βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο (McKinsey Global Institute, 2020). Οι υπεύθυνοι πρόσληψης των διαφόρων εργοδοτικών φορέων θα έχουν στη διάθεσή τους πλήθος βιογραφικών σημειωμάτων για να επιλέξουν. Ως συνέπεια δεν θα νιώθουν την ανάγκη να προσφέρουν καλές αμοιβές ή άλλα προνόμια, καθώς θα έχουν στη διάθεσή τους πλήθος κόσμου που θα παλεύει για μια θέση απασχόλησης (Jack Kelly, https://www.forbes.com/sites).
   Σύμφωνα με την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας του ΟΗΕ (ILO), πολλές μεγάλες εταιρείες στις ανεπτυγμένες χώρες έχουν ήδη δηλώσει ότι η εξ αποστάσεως εργασία θα γίνει ο συνήθης τρόπος οργάνωσης της εργασίας. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της SIEMENS που δημιούργησε την πολιτική «εργασία από οπουδήποτε» επιτρέποντάς σε έναν μεγάλο αριθμό εργαζομένων της να εργάζονται με ευέλικτο τρόπο για δύο ή τρεις ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, η μορφή της εξ αποστάσεως εργασίας προκαλεί σε πολλούς εργαζόμενους μια αίσθηση απομόνωσης και απώλειας ταυτότητας και σκοπού, καθώς η κοινωνική αξία της εργασίας και η αίσθηση του ανήκειν, δεν μπορούν να αντικατασταθούν από εικονικούς χώρους.
   Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο McKinsey στα επαγγέλματα του μέλλοντος βρίσκουμε ειδικούς της Τεχνητής Νοημοσύνης, ειδικούς του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, μηχανικούς ρομποτικής, ειδικούς διαχείρισης κινδύνων και ειδικούς ανάλυσης ασφάλειας πληροφοριών στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ενώ στους τομείς που θα είναι σε ζήτηση βρίσκονται οι επαγγελματίες υγείας και οι επιστήμονες STEM σε αντίθεση με τα επαγγέλματα στα οποία οι εργασιακοί ρόλοι απαιτούν κυρίως σωματική δραστηριότητα και χειρωνακτικές δεξιότητες. Το παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ του περασμένου έτους αναφέρει μάλιστα ότι νέοι ρόλοι θα εμφανιστούν σε νέους κλάδους, όπως για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη, η πράσινη οικονομία, η διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η λεγόμενη «οικονομία της φροντίδας» (https://eige.europa.eu/). Η συμβουλευτική για τη σταδιοδρομία καλείται να αξιοποιήσει παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην κατανόηση της σύνδεσης του ατόμου με το κοινωνικό, διαπολιτισμικό, αλλά και παγκόσμιο περιβάλλον, ώστε να διαμορφώσει το ίδιο μια ενεργό ζωή που θα συμβάλλει στην ανθρώπινη, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη (Αργυροπούλου & Μουράτογλου, 2022).
   Το βασικό χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχει ο εργαζόμενος του μέλλοντος για περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας είναι οι διευρυμένες δεξιότητες. Έτσι, οι απαιτήσεις για τον εργαζόμενο του μέλλοντος γίνονται πολύ μεγαλύτερες. «Οι νέοι που ξεκινούν σήμερα τη σταδιοδρομία τους χρειάζεται να ανακαλύψουν τι θέλουν να γίνουν στη ζωή τους και να αναγνωρίζουν συνειδητά ποιο τμήμα του κόσμου της εργασίας ταιριάζει στη δική τους επαγγελματική ταυτότητα και σταδιοδρομία. Η κύρια πρόκληση που αναδύεται στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας δεν είναι πλέον η παροχή βοήθειας στα άτομα, ώστε να προβαίνουν σε “ σωστές” επιλογές ή να λαμβάνουν αποφάσεις που σχετίζονται με εργασιακές ενασχολήσεις, αλλά η υποστήριξή τους στο να καθορίσουν ποιοι είναι και τι θέλουν να γίνουν στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους και της ζωής τους ευρύτερα», εξηγεί η κ. Αργυροπούλου.
   Ο νέος οδηγός με τίτλο: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διαχείριση Κρίσεων», δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του ΕΚΠΑ, με τη συνεργασία των εξειδικευμένων επιστημόνων και συνεργατών του Εργαστηρίου, συμβούλων σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού, Μαρία Διβάρη, Ασπασία Καραβία, Αριστείδη Λορέντζο, Κατερίνα Μικεδάκη, Νικόλαο Μουράτογλου, Νέλλη Μπέλκη, Γιούλη Μπενέκου και Αργυρώ Χαροκοπάκη.
   «Βασικός σκοπός του οδηγού αυτού είναι να αναδείξει το ρόλο του επαγγελματικού προσανατολισμού για την υποστήριξη των ανθρώπων στη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους κατά τη διάρκεια κρίσεων στον πλανήτη. Η σταδιοδρομία δεν αφορά μόνο την αμειβόμενη εργασία, αλλά είναι ένα νήμα που διατρέχει τη ζωή μας και ενώνει όλες τις πτυχές του βίου μας (εργασία, εκπαίδευση, οικογενειακό πλαίσιο, ελεύθερος χρόνος, ιδιότητα του πολίτη). Μέσα από τον οδηγό αυτό δίνονται συστάσεις στους ειδικούς του επαγγελματικού προσανατολισμού για το πώς μπορούν να υποστηρίξουν τους ανθρώπους ώστε να δημιουργήσουν μια νέα κανονικότητα, όπου να μπορούν να ζήσουν καλύτερες ζωές, να συνδεθούν με τους γύρω τους, να προστατεύουν το περιβάλλον στο οποίο ζουν, να επιδιώκουν να εναρμονίσουν το «εγώ» με το «εμείς» και να συμβάλλουν με τέτοιο τρόπο στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή, συνεισφέροντας σε έναν καλύτερο κόσμο με μια ευρύτερη έννοια. Για παράδειγμα, δίνονται κατευθυντήριες γραμμές ώστε οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας να παρέχουν υποστήριξη στους ανθρώπους που βιώνουν απροσδόκητα γεγονότα ώστε να αναλύουν την εμπειρία τους και να την επανερμηνεύουν, να καλλιεργούν την αναστοχαστικότητα και την αυτοδιερεύνηση, να αξιοποιούν τους στόχους της κοινωνικής δικαιοσύνης, να ενθαρρύνουν τη νοηματοδότηση της εργασίας, να ενεργοποιούν τη διάθεση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας, να ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση με τους άλλους και το αίσθημα του “ ανήκειν”, να εντοπίζουν τις περιοριστικές πεποιθήσεις και να επιχειρούν να τις ανακατασκευάζουν και να ενισχύουν το αίσθημα της ελπίδας και της αισιοδοξίας στη ζωή τους», καταλήγει η κ. Αργυροπούλου.
   Read more...

   173 • 0

  3. Εργασιακά

   Engineer

   Με αφορμή ερωτήματα φορέων και υπηρεσιών σχετικά με το δικαίωμα υπογραφής των αρχιτεκτονικών μελετών εντός προστατευόμενων περιοχών, διευκρινίζουμε προς αποφυγή τυχόν παρανοήσεων και για την ενιαία εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων μηχανικών καθορίζονται στο από 25.10.2018 π.δ. «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» (Α΄ 187).
   Από τον συνδυασμό των παρ. 1 και 2 γ του άρθρου 4 του εν λόγω π.δ, προκύπτει ότι εντός του εύρους των αρμοδιοτήτων του αρχιτέκτονα μηχανικού, ανήκει αποκλειστικά μεταξύ άλλων και η μελέτη, o σχεδιασμός, η σύνθεση, η κατασκευή, η αποτίμηση του δομημένου ή διαμορφωμένου περιβάλλοντος, η χωρική και περιβαλλοντική ένταξη και ενσωμάτωση μεμονωμένων κτηρίων και συνόλων, καθώς και η αποκατάσταση και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
   Ειδικότερα, ο αρχιτέκτονας μηχανικός είναι ο μόνος αρμόδιος για την εκπόνηση και σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών αφ’ ενός σε κτίρια, κατασκευές ή έργα που ανεγείρονται ή εκτελούνται σε προστατευόμενα σύνολα, περιοχές προστασίας όπως σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς και για κηρυγμένα διατηρητέα κτήρια ή νεότερα μνημεία και αφ’ ετέρου διαμορφώσεων κοινόχρηστων χώρων
   οικιστικών συνόλων όταν πρόκειται για παραδοσιακούς οικισμούς, κηρυγμένους διατηρητέους χώρους ή ιστορικά κέντρα πόλεων.
   Επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενες περιπτώσεις είναι ενδεικτικές, καθώς συνιστούν τις στοιχειώδεις αρμοδιότητες των αρχιτεκτόνων μηχανικών και σε καμία περίπτωση δεν αποκλείουν περαιτέρω αρμοδιότητά τους, στο πλαίσιο της διασφάλισης της προστασίας του τοπίου, της αισθητικής των κτιρίων, της επιτυχούς ένταξης και ενσωμάτωσης των κατασκευών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και το πολιτιστικό περιβάλλον, όπου τούτο απαιτείται λόγω ιδιαιτερότητας περιοχής ή/και λόγω της
   φύσης των προς εκτέλεση εργασιών.
   Άλλωστε, τόσο στον αρχαιολογικό νόμο ν.4858/2021 (ΦΕΚ Α΄220) όσο και στον ν.4495/17 (ΦΕΚ Α’ 167) αλλά και στο άρθρο 6 του ν. 4067/2012 ( ΦΕΚ Α΄ 79) προσδιορίζονται ή και εξειδικεύονται οι περιπτώσεις πολιτιστικών αγαθών, για την προστασία των οποίων οι αρχιτεκτονικές μελέτες πρέπει να εκπονούνται επίσης αποκλειστικά από αρχιτέκτονες μηχανικούς.
   Read more...

   638 • 0

  4. Εργασιακά

   GTnews

   Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης, προκηρύσσει τη σύναψη σαράντα (40) συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας τριών (3) ετών από την υπογραφή τους και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη σχετικών έργων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στον τύπο, ήτοι από την 22.06.2022 έως και την 06.07.2022.
   https://www.ktimatologio.gr/el/node/20283
   https://www.ktimatologio.gr/sites/default/files/tender_otice/2022-06/ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf
   https://www.ktimatologio.gr/sites/default/files/tender_otice/2022-06/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf
   https://www.ktimatologio.gr/sites/default/files/tender_otice/2022-06/ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗΣ_40_ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ_Β2022.DOC
   Read more...

   560 • 0

  5. Εργασιακά

   Engineer

   Σε σχετική ενημέρωση του το ΤΕΕ ανακοίνωσε πως προσαρμόστηκε το σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων στις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4915/2022 και δίνεται πλέον η δυνατότητα υπαγωγής στην κατηγορία 5 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017 σε ακίνητα περιοχών που κηρύχθηκαν το 2021 σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. 
   Η ενεργοποίηση στο σύστημα υλοποιήθηκε σε επίπεδο Δήμου, αλλά η δυνατότητα ενδέχεται να αφορά μία περιοχή αυτού (Δημοτική ενότητα, Κοινότητα, Δημοτική κοινότητα), όπως αυτές καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
   Κηρύξεις 2021
   Read more...

   635 • 1

  6. Εργασιακά

   Engineer

   Σε καθορισμό των ειδικοτήτων μηχανικών με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, που πρέπει να συμμετέχουν στις ομάδες έργου για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, προχώρησε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ στη διάρκεια της Τακτικής Συνεδρίασης της 1ης Ιουνίου.
   Στη σχετική απόφαση αναφέρονται τα εξής:
   Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 588/1-6-2022 – §2.1.1) της Υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη:
   Το Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167Α), Το ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187Α), Το ΒΔ 769/72 (ΦΕΚ 223Α), Την υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105/26-1-2021 (ΦΕΚ 334Β) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αποφασίζει κατά πλειοψηφία ότι: με δεδομένο ότι η συμπλήρωση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου καταλήγει στην έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου το οποίο συμπεριλαμβάνει τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017, θα πρέπει να συμμετέχει υποχρεωτικά στην ομάδα έργου για την έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας, μηχανικός που φέρει το σχετικό επαγγελματικό δικαίωμα, δηλαδή ειδικότητας Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού, Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, Διπλωματούχου Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, Πολιτικού Υπομηχανικού, Πτυχιούχου Πολιτικού Μηχανικού αποφοίτου ΤΕΙ και ΑΤΕΙ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί επαγγελματικών δικαιωμάτων.
   Ο Αν. Βασιλειάδης ψηφίζει Λευκό και αιτιολογεί την ψήφο του ως εξής:
   «Δεν προέκυπτε σαφές από την εισήγηση ότι στην επαρχία και ειδικά στις δυσπρόσιτες ορεινές και νησιωτικές περιοχές μπορεί να καλυφθεί η ζήτηση αυτή αποκλειστικά από τις ειδικότητες που περιγράφονται στην εισήγηση».
   Ο Δ. Κουτζής ψηφίζει Λευκό.
   Read more...

   2333 • 1

  7. Εργασιακά

   Engineer

   Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού, που έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022.
   Σύμφωνα με την με αριθμό 3365/3-6-2022 ΚΥΑ απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση είναι να υποβάλει αίτηση σε ειδική εφαρμογή μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην παρούσα. Η έναρξη της λειτουργίας της εφαρμογής πραγματοποιείται μετά την 14η Ιουνίου 2022. Η υποβολή της αίτησης γα την λήψη της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιείται μέχρι την 30η Ιουνίου 2022. Η πληρωμή των δικαιούχων πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων.
   Δικαιούχοι
   Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων, φορολογικού έτους 2020, έως τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Αν ο υπόχρεος υποβάλει για πρώτη φορά φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021, λαμβάνεται υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά φόρων, φορολογικού έτους 2021. Τα στοιχεία εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, λαμβάνονται υπόψη, όπως έχουν δηλωθεί έως την 1η Μαΐου 2022. Τα στοιχεία φορολογικής κατοικίας, καθώς και του εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, λαμβάνονται υπόψη, όπως έχουν δηλωθεί, μέχρι τη στιγμή της αίτησης για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης κάθε δικαιούχου.
   Το εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων υπολογίζεται ως το φορολογητέο εισόδημα μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου. Το οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται ως το άθροισμα του εισοδήματος του υπόχρεου και της συζύγου ή Μέλος Συμφώνου Συμβίωσης (ΜΣΣ), σύμφωνα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους που λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο. Ο αιτών πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος κατά την 1η Μαΐου 2022.
   Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης είναι ο δικαιούχος να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 έως την 1η Μαΐου 2022, εφόσον υποχρεούται από τον νόμο και εάν υποχρεούται να υποβάλει για πρώτη φορά δήλωση εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021, να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2021, πριν την υποβολή της αίτησης για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης. Στην τελευταία περίπτωση, ο φορολογούμενος επιβεβαιώνει κατά την υποβολή της αίτησης ότι είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης για πρώτη φορά το φορολογικό έτος 2021.
   Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενίσχυση αφορά στον λογαριασμό κατανάλωσης της κύριας κατοικίας των δικαιούχων, καθώς και της μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών του νοικοκυριού που σπουδάζουν στο εσωτερικό.
   Για την λήψη της οικονομικής ενίσχυσης, κάθε αριθμός παροχής ρεύματος, για κάθε μήνα, δηλώνεται από έναν μόνο δικαιούχο. Σε περίπτωση που ένας αριθμός παροχής ρεύματος για κάποιον μήνα τυχόν δηλωθεί από δύο η περισσότερους δικαιούχους, ακολουθείται η διαδικασία καταμερισμού της ενίσχυσης ανά δικαιούχο που περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
   Διαδικασία
   Ο δικαιούχος, αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του - διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α' 184), εισέρχεται στην εφαρμογή και αιτείται τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης (α) για λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών παροχών του εσωτερικού που αφορούν κύρια κατοικία του δικαιούχου και (β) για λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών παροχών του εσωτερικού που αφορούν μισθωμένη κατοικία εξαρτώμενων παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν στο εσωτερικό.
   Για την κάθε περίπτωση ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:
   8α) για λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών παροχών του εσωτερικού που αφορούν κύρια κατοικία του δικαιούχου:
   Σε περίπτωση φυσικών προσώπων ή μελών του νοι-κοκυριού που διαμένουν στην ίδια κύρια οικία κατά την περίοδο αναφοράς, η υποβολή της αίτησης για την λήψη της οικονομικής ενίσχυσης, γίνεται από ένα εκ των μελών. Επιπλέον σε περίπτωση υποχρέωσης υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2021 από τους δύο συζύγους που δεν βρίσκονται σε διάστα¬ση, με βάση τα στοιχεία Μητρώου φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, όπως έχουν διαμορφωθεί την 1η Μαΐου 2022, η αίτηση οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλεται από τον έναν εκ των δύο συζύγων και σε περίπτωση αίτησης του άλλου συζύγου, αυτή απορρίπτεται αυτόματα από την εφαρμογή.
   Ο αιτών καλείται να επιβεβαιώσει ή να επικαιροποιήσει τα στοιχεία κύριας κατοικίας του για την περίοδο αναφοράς. Πιο συγκεκριμένα ακολουθούνται τα ακόλουθα βήματα:
   (i. Αντλούνται από τα στοιχεία της τελευταίας οριστικά υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ήτοι του φορολογικού έτους 2021 σε περίπτωση που έχει υποβληθεί, ή φορολογικού έτους 2020 σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη υποβληθεί η δήλωση του φορολογικού έτους 2021, όλα τα στοιχεία που αφορούν την κύρια κατοικία από τον Πίνακα 5 της φορολογικής δήλωσης (διεύθυνση- οδοί που περικλείουν το τετράγωνο-αριθμό παροχής ρεύματος και όλοι οι κωδικοί σχετιζόμενοι με την κύρια κατοικία ήτοι 208, 204, 808, 203, 240, 211, 212, 231, 213, 214 και 215).
   (ii. Σε περίπτωση που η κύρια κατοικία του δικαιούχου παραμένει η ίδια με την ανωτέρω, για το διάστημα από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 1η Μαΐου 2022, ο δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι τα ανωτέρω στοιχεία κύριας κατοικίας ισχύουν για ολόκληρο το ανωτέρω διάστημα.
   (iii. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει αλλάξει κύρια κατοικία σε σχέση με την ανωτέρω, κατά το διάστημα 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 1η Μαΐου 2022, συμπληρώνει τα αντίστοιχα πλήρη στοιχεία για την κύρια κατοικία που διέμενε την 1η Δεκεμβρίου 2021, την 1η Ιανουαρίου 2022, την 1η Φεβρουαρίου 2022, την 1η Μαρτίου 2022, την 1η Απριλίου 2022 και την 1η Μαΐου 2022.
   Η μεταβολή των στοιχείων της κύριας κατοικίας αποτελεί υπεύθυνη δήλωση προς τη φορολογική αρχή και προ-συμπληρώνεται στα στοιχεία της δήλωσης εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί οριστικά δήλωση εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021, ειδικά τα στοιχεία κύριας καοικίας για την 1η Δεκεμβρίου 2021 δεν μπορούν να μεταβληθούν από τον ωφελούμενο.
   8β) για λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών παροχών τους εσωτερικού που αφορούν μισθωμένη κατοικία εξαρτώμενων παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν στο εσωτερικό:
   Η υποβολή της αίτησης οικονομικής ενίσχυσης γίνεται από έναν εκ των γονέων ή κηδεμόνων και ο οποίος δηλώνει στον Πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης ενοίκιο που πληρώνει για κατοικία παιδιού της οικογένειας που σπουδάζει στο εσωτερικό. Για την υποβολή αίτησης οικονομικής ενίσχυσης για μισθωμένη κατοικία εξαρτώμενου παιδιού της οικογένειας που σπουδάζει στο εσωτερικό, θα πρέπει προηγουμένως απαραιτήτως ο γονέας ή κηδεμόνας να έχει υποβάλει οριστικά δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 και να έχει δηλώσει στον Πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης ενοίκιο που πληρώθηκε για κατοικία παιδιού της οικογένειας που σπουδάζει στο εσωτερικό και τον αντίστοιχο αριθμό παροχής ρεύματος.
   Σε περίπτωση υποχρέωσης υποβολής κοινής φορο-λογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2021 από τους δύο συζύγους που δεν βρίσκονται σε διάσταση, με βάση τα στοιχεία Μητρώου φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 1η Μαΐου 2022, η αίτηση οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλεται από τον έναν εκ των δύο συζύγων και σε περίπτωση αίτησης του άλλου συζύγου, αυτή απορρίπτεται αυτόματα από την εφαρμογή.
   Ο αιτών καλείται να επιβεβαιώσει ή να επικαιροποι- ήσει τα στοιχεία της μισθωμένης κατοικίας εξαρτώ- μενων παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν στο εσωτερικό για το διάστημα Δεκέμβριος 2021-Μάϊος 2022. Πιο συγκεκριμένα ακολουθούνται τα ακόλουθα βήματα:
   (i. Αντλούνται από τα στοιχεία της οριστικά υποβληθεί- σας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021, τα στοιχεία της κατοικίας που αφορούν ενοίκιο που πληρώθηκε για κατοικία παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν στο εσωτερικό του Πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης (Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Ιδιοκτήτη, ΑΦΜ Ιδιοκτήτη, Αριθμός δήλωσης μίσθωσης και Αριθμός Παροχής ρεύματος).
   (ii. Σε περίπτωση που η μισθωμένη κατοικία του παιδιού παραμένει η ίδια με την ανωτέρω, για το διάστημα από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 1η Μαΐου 2022, ο δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι τα ανωτέρω στοιχεία ισχύουν για ολόκληρο το ανωτέρω διάστημα.
   (iii. Σε περίπτωση που η μισθωμένη κατοικία του παιδιού έχει αλλάξει σε σχέση με την ανωτέρω κατά το διάστημα 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 1η Μαΐου 2022, ο δικαιούχος συμπληρώνει τα αντίστοιχα στοιχεία για την μισθωμένη κατοικία που διέμενε το παιδί, την 1η Δεκεμβρίου 2021, την 1η Ιανουαρίου 2022, την 1η Φε- βρουαρίου 2022, την 1η Μαρτίου 2022, την 1η Απριλίου 2022 και την 1η Μαΐου 2022.
   Η μεταβολή των στοιχείων της μισθωμένης κατοικίας του παιδιού αποτελεί υπεύθυνη δήλωση προς τη φορολογική αρχή και προ-συμπληρώνεται στα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2022.
   Σε περίπτωση που ο γονέας ή κηδεμόνας δηλώνει στον Πίνακα 6 της δήλωσης εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 άνω της μίας κατοικίας με αντίστοιχο αριθμό παροχής ρεύματος παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν στο εσωτερικό, δύναται να ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία για την δεύτερη ή και τρίτη κατοικία που είναι συμπληρωμένες στον Πίνακα 6. Μπορούν να δηλωθούν από τον γονέα ή κηδεμόνα έως τρεις περιπτώσεις σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.
   Κατόπιν επικαιροποίησης των στοιχείων κύριας κατοικίας ή/και μισθωμένης κατοικίας παιδιών που φοιτούν στο εσωτερικό, ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του. Επιπλέον, ο αιτών θα πρέπει να συναινέσει για την μεταβίβαση των αναγκαίων στοιχείων λογαριασμών Ηλεκτρικής Ενέργειας από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προς την ΚτΠ Μ.Α.Ε., για την επεξεργασία και υπολογισμό της επιδότησης. Τέλος ο αιτών οριστικοποιεί την αίτηση για την λήψη της οικονομικής ενίσχυσης.
   Δίνεται η δυνατότητα για την μεταβολή των στοιχείων της αίτησης ή την ακύρωση της αίτησης μέχρι την λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων της πμέχρι την λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
   Τρόπος υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης
   1. Για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης ανά δικαιούχο, αρχικά υπολογίζεται το ποσό της ενίσχυσης για κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών παροχών του εσωτερικού που έχει εκδοθεί την περίοδο μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022.
   2. Το ποσό της ενίσχυσης ανά λογαριασμό ρεύματος υπολογίζεται ως ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί του θετικού υπολοίπου που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής του λογαριασμού των ποσών έκπτωσης α) που έχει χορηγηθεί από τον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 και β) που έχει ήδη χορηγηθεί από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας επί της κατανάλωσης ενέργειας του λογαριασμού.
   3. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν αφορά κυ-μαινόμενο τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζεται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο αιτών δεν δικαιούται τη λήψη ενίσχυσης. Επίσης, σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν αφορά σε παροχή οικιακής χρήσης, ο αιτών δεν δικαιούται τη λήψη ενίσχυσης.
   4. Για τους σκοπούς της παρούσας, για κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που ανα-προσαρμόζονται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία δεν αναγράφουν ξεχωριστά στις χρεώσεις τους το ποσό που αντιστοιχεί στη ρήτρα αναπροσαρμογής, το ποσό τη ρήτρας αναπροσαρμογής υπολογίζεται τεκμαρτά από τον προμηθευτή ενέργειας, ως το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό της χρέωσης προμήθειας ενέργειας με βάση την κατανάλωση, τεκμαρτού ποσού χρέ- ωσης ενέργειας για το οποίο λαμβάνεται υπόψη η τιμή 120 ευρώ ανά MWh.
   5. Ως εκπτώσεις που έχουν χορηγηθεί από τους προ-μηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνονται κάθε μορφής εκπτώσεις το ύψος των οποίων εξαρτάται από την κατανάλωση ενέργειας του λογαριασμού, συμπερι-λαμβανομένων εκπτώσεων συνέπειας. Εξαιρούνται οι εκπτώσεις σταθερού ύψους που δεν υπολογίζονται επί την ενέργειας που καταναλώθηκε.
   6. Όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και οι διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να δια-βιβάσουν στην ΚτΠ Μ.Α.Ε. τα δεδομένα που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. δικαιούται να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του παρόντος. Τα δεδομένα που διαβιβάζουν οι προμηθευτές ανά λογαριασμό που εκ- δόθηκε κατά την περίοδο αναφοράς παρατίθενται στο Παράρτημα 1.
   7. Κατόπιν του υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης ανά λογαριασμό, πραγματοποιείται αντιστοίχηση του αριθμού παροχής ρεύματος κάθε λογαριασμού με τις αιτήσεις που έχουν υποβάλει οι δικαιούχοι, αναφορικά με τον αριθμό παροχής ρεύματος της κύριας κατοικίας τους και τον αριθμό παροχής ρεύματος μισθωμένων κατοικιών των παιδιών που φοιτούν στο εσωτερικό. Κατόπιν ακολουθείται ο ακόλουθος καταμερισμός του ποσού της ενίσχυσης ανά δικαιούχο, για κάθε μήνα της περιόδου αναφοράς:
   7α) Σε περίπτωση που μία παροχή για τον συγκεκριμένο μήνα έχει δηλωθεί από ένα μοναδικό φυσικό πρόσωπο, το φυσικό πρόσωπο αυτό είναι ο δικαιούχος και λαμβάνει το σύνολο του ποσού της ενίσχυσης των λογαριασμών για την παροχή αυτή που έχουν εκδοθεί εντός του μηνός.
   7β) Σε περίπτωση που μία παροχή για τον συγκεκριμένο μήνα έχει δηλωθεί από δύο ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, ελέγχεται ο ΑΦΜ του υπόχρεου στο οποίο εκδίδεται κάθε λογαριασμός από τον προμηθευτή ενέργειας τον εν λόγω μήνα. Δικαιούχος είναι το φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τον ΑΦΜ στον οποίο εκ- δίδεται ο λογαριασμός και λαμβάνει την ενίσχυση για τον εν λόγω λογαριασμό. Σε περίπτωση που ο ΑΦΜ στον οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός δεν αντιστοιχεί σε κανέναν από τους αιτούντες, το ποσό της ενίσχυσης για τον εν λόγω λογαριασμό επιμερίζεται ισόποσα στους αιτούντες.
   8. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε δικαιούχους οι οποίοι επιβαρύνθηκαν με συνολική αύξηση των λο-γαριασμών ρεύματος που έχουν εκδοθεί εντός της χρονικής περιόδου αναφοράς, σύμφωνα με τον ανωτέρω υπολογισμό, για ποσό άνω των τριάντα (30) ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ ανά δικαιούχο.
   9. Το ως άνω ποσό της οικονομικής ενίσχυσης είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
   10. Το ποσό της ενίσχυσης και ο καταμερισμός ανά δικαιούχο υπολογίζεται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μο- νοπρόσωπη Α.Ε». (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), με βάση τα δεδομένα που έχουν αντληθεί από τους προμηθευτές ή και τους διαχει-ριστές ηλεκτρικής ενέργειας και την ΑΑΔΕ.
   Διαδικασία χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης και ενημέρωση δικαιούχων
   1. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλώσει στην αίτηση του άρθρου 2, από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε».(ΚτΠ Μ.Α.Ε.).
   2. Μετά την ολοκλήρωση του υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης ανά δικαιούχο, η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. διαβιβάζει εγκριτική απόφαση στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του για τον σκοπό της πίστωσης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης, και εν συνεχεία εμβάζει, στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στον δικαιούχο.
   3. Κατόπιν της διενέργειας των πληρωμών των ενισχύσεων η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. αποστέλλει αυτοματοποιημένο μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην αίτηση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης, με το ποσό της ενίσχυσης που του καταβλήθηκε ή ενημέρωση σε περίπτωση απόρριψη της αίτησης.
   Read more...

   520 • 0

  8. Εργασιακά

   Engineer

   Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την υλοποίηση του ΕΡΓΑΝΗ II και την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, ακολουθούν διευκρινίσεις σε μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων.
   1. Τι είναι το ΕΡΓΑΝΗ II και πώς συνδέεται με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας;
   Το ΕΡΓΑΝΗ II είναι ένα πληροφορικό σύστημα καταγραφής της πραγματικότητας στην αγορά εργασίας. Είναι μετεξέλιξη και αναβάθμιση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ I που λειτουργεί εδώ και ορισμένα χρόνια, βοηθώντας να μπουν τα πράγματα σε κάποια τάξη και να μπορεί το υπουργείο Εργασίας να έχει πολλά στοιχεία στη διάθεσή του για τη χάραξη πολιτικής και αποτελεσματικότερους ελέγχους. Το ΕΡΓΑΝΗ II θα είναι σαν μια αξονική τομογραφία της αγοράς εργασίας αποτελώντας τη βάση για τη λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα είναι ένα εργαλείο απόδειξης της προσέλευσης και της αποχώρησης του εργαζομένου από τη δουλειά του αποτελώντας εγγύηση για το σεβασμό του ωραρίου του.
   Η πρώτη φάση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας αφορά τις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ που απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα πρέπει στο διάστημα 1 - 30 Ιουνίου να ολοκληρώσουν την απογραφή την εργαζόμενων τους στο ΕΡΓΑΝΗ II και να καταγράψουν τα στοιχεία εργασιακής σχέσης και ωραρίου απασχόλησης των εργαζομένων τους (ώρες εργασίας ανά εβδομάδα, 5θήμερη ή 6ήμερη εργασία, σταθερό ή μεταβαλλόμενο ωράριο κλπ.) Στους ίδιους κλάδους θα εφαρμοστεί από 1ης Ιουλίου η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Η απογραφή των εργαζόμενων (στοιχείων εργασιακής σχέσης και ωραρίου απασχόλησης) για τους λοιπούς κλάδους της οικονομίας θα γίνει στο διάστημα από 1.10.2022 έως 31.11.2022.
   2. Τι αλλάζει σε σχέση με το υπάρχον σύστημα ΕΡΓΑΝΗ;
   Το ΕΡΓΑΝΗ II οδηγεί σε ριζική αναβάθμιση των δυνατοτήτων καταγραφής του προγραμματισμού καθώς και του πραγματικού χρόνου εργασίας, συνεπώς και των δυνατοτήτων ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές. Συγκεκριμένα: ο προγραμματισμός της εργασίας και οι πληροφορίες για τις πραγματικές ώρες έναρξης – λήξης της εργασίας θα εισάγονται ψηφιακά και θα είναι διαθέσιμα στους εργαζόμενους μέσω της εφαρμογής myErgani mobile app και σε μορφή ημερολογίου. Σήμερα υποβάλλεται αδόμητο κείμενο και επισυναπτόμενα αρχεία με περιορισμένη δυνατότητα ενημέρωσης των εργαζομένων, οι οποίοι έχουν μόνο τη δυνατότητα να δουν εκ των υστέρων τις δηλώσεις του εργοδότη. Επίσης με το ΕΡΓΑΝΗ II θα καταγράφονται για πρώτη φορά όλοι οι τύποι άδειας (σήμερα δηλώνεται εκ των υστέρων μόνο η κανονική άδεια). Πάνω απ’ όλα με την Ψηφιακή Κάρτα θα καταγράφεται για πρώτη φορά ο πραγματικός χρόνος εργασίας, αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες ελέγχου και τήρησης του ωραρίου εργασίας.
   3. Πώς διασφαλίζεται με την Ψηφιακή Κάρτα η τήρηση του ωραρίου, η πληρωμή των υπερωριών και η αντιμετώπιση της υποδηλωμένης / αδήλωτης εργασίας;
   Η Ψηφιακή Κάρτα εισάγει δύο σημαντικές δικλείδες ασφαλείας που διευκολύνουν τους ελέγχους και τους καθιστούν αυτόματους και αντικειμενικούς, που είναι οι εξής:
   α. Η έναρξη της εργασίας θα γνωστοποιείται αυτόματα στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II. Το ίδιο και η λήξη.
   β. Ο ελεγκτής θα γνωρίζει πριν επισκεφθεί έναν χώρο εργασίας ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται εκεί.
   Εργαζόμενοι που βρίσκονται στο χώρο εργασίας ενώ έχει γνωστοποιηθεί η αποχώρησή τους ή δεν έχει δηλωθεί η έλευσή τους θα εντοπίζονται άμεσα και εύκολα από τους ελεγκτές. Έτσι θα αντιμετωπιστεί π.χ. το φαινόμενο ένας εργαζόμενος να έχει δηλωθεί για 4ωρο ενώ δουλεύει 8ωρο. Μπαίνουν οι βάσεις για να τερματιστεί αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο.
   Επιπλέον, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να αξιοποιούν τις καταγραφές της ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, για να αποδεικνύουν την απασχόλησή τους και στα Δικαστήρια. Θα έχουν μάλιστα και το δικαίωμα να εκδίδουν διαταγή πληρωμής με βάση τα στοιχεία της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αφού αυτή θα παρέχει πλήρη απόδειξη για τον χρόνο που πραγματικά απασχολήθηκαν.
   4. Γιατί δεν εφαρμόζεται η Ψηφιακή Κάρτα τώρα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας;
   Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί εμβληματική μεταρρύθμιση μεγάλης σημασίας, που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Είναι προφανές ότι παρεμβάσεις τέτοιας κλίμακας πρέπει να δοκιμαστούν στην πράξη πριν επεκταθούν σε γενική εφαρμογή, ενώ κάθε κλάδος έχει τις ιδιαιτερότητές του. Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ξεκινά από μεγάλες επιχειρήσεις και από κλάδους της αγοράς που ήδη χρησιμοποιούν συστήματα ωρομέτρησης για τους εργαζόμενους, συνήθως ηλεκτρονικά. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα εύκολης και άμεσης διασύνδεσης των συστημάτων τους με το ΕΡΓΑΝΗ II, αξιοποιώντας ειδική προγραμματιστική διεπαφή που αναπτύχθηκε για αυτόν το σκοπό. Πάντως, αποτελεί δέσμευση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ότι καμία επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους, πλήθους εργαζομένων και κλάδου δραστηριότητας και κανένας εργαζόμενος δεν θα εξαιρεθεί από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Η επέκταση αυτού του μέτρου θα ξεκινήσει από κλάδους όπως οι εταιρίες security, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι ΔΕΚΟ και η βιομηχανία. Στόχος είναι επίσης την επόμενη τουριστική σεζόν (2023) να εφαρμοστεί και στον τουρισμό.
   5. Τι θα γίνει με την τηλεργασία και τους εργαζόμενους εκτός έδρας;
   Παραμένει ο έλεγχος με βάση την προδήλωση του ωραρίου εργασίας. Επί του παρόντος δεν θα υπάρχει δυνατότητα να «χτυπά» κάποιος κάρτα εξ αποστάσεως, γνωστοποιώντας πχ από το σπίτι ή από όποιο άλλο σημείο εργάζεται τις ώρες έναρξης και λήξης της εργασίας. Η δυνατότητα αυτή θα υπάρξει σε αμέσως επόμενη φάση, καθώς προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα ορίζει πώς θα ελέγχονται τα δεδομένα των επικοινωνιών μεταξύ του εργοδότη και του τηλεργαζομένου.
   6. Πώς θα λειτουργεί στην πράξη η ψηφιακή κάρτα;
   Κατά την προσέλευση / αποχώρηση στην εργασία ο εργαζόμενος θα «χτυπά» την κάρτα δηλώνοντας την έναρξη / λήξη του ωραρίου. Ο προγραμματισμός της εργασίας και οι πληροφορίες για τις πραγματικές ώρες έναρξης – λήξης της εργασίας θα εισάγονται ψηφιακά πλέον στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II και θα είναι διαθέσιμες στους εργαζόμενους μέσω της εφαρμογής myErgani mobile app, καθώς και μέσα από το myErgani web portal (https://myErgani.gov.gr).
   Η κάρτα μπορεί να είναι είτε σε φυσική μορφή, όπως οι κάρτες που χρησιμοποιούν σήμερα πολλές επιχειρήσεις για την καταγραφή των ωρών εργασίας ή ψηφιακή εφαρμογή (application) στο κινητό τηλέφωνο του εργαζόμενου που θα παράγει έναν κωδικό QR code τον οποίο θα «σκανάρει» η αντίστοιχη ψηφιακή εφαρμογή της επιχείρησης. Πρόκειται ακριβώς για την διαδικασία που εφαρμόστηκε για το «σκανάρισμα» των πιστοποιητικών νόσησης, εμβολιασμού κλπ. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν συστήματα ωρομέτρησης θα διαβιβάζουν μαζικά στο ΕΡΓΑΝΗ II τις πληροφορίες έναρξης - λήξης για κάθε εργαζόμενο. Για τις υπόλοιπες η πληροφορία θα διαβιβάζεται αυτόματα μέσω του application.
   7. Ποια είναι διαφορά σε σχέση με τα συστήματα ωρομέτρησης και τις κάρτες που χρησιμοποιούν σήμερα πολλές επιχειρήσεις.
   Η μεταρρύθμιση που αποτελεί και το σημείο - κλειδί για την τήρηση του ωραρίου εργασίας είναι η απευθείας, σε πραγματικό χρόνο σύνδεση με το ΕΡΓΑΝΗ II. Έτσι, η απασχόληση δεν θα καταγράφεται απλώς στο σύστημα του εργοδότη, αλλά ταυτοχρόνως και στο σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, στο ΕΡΓΑΝΗ II, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να γίνει επέμβαση και αλλοίωση των δεδομένων από κάποια πλευρά.
   8. Ποιο θα είναι το όφελος για τους εργαζόμενους;
   Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι η καλύτερη εγγύηση για τον σεβασμό του ωραρίου και την πληρωμή των υπερωριών των εργαζομένων. Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας τόσο για την καταγραφή των ωρών εργασίας όσο και για τον έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές αποτελούν εχέγγυα για διαφανείς και αντικειμενικούς ελέγχους, που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα, το ωράριο, το εισόδημα και τον ελεύθερο χρόνο των εργαζομένων. Το νέο σύστημα αποτελεί επίσης εγγύηση για την απόδειξη του χρόνου απασχόλησής τους ενώπιον των Δικαστηρίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας ήταν πάγιο αίτημα της ΓΣΕΕ.
   9. Ποιο το όφελος του ΕΡΓΑΝΗ II και της Ψηφιακής Κάρτας για τις επιχειρήσεις;
   Η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία εκτός από τους εργαζόμενους πλήττει και τις επιχειρήσεις που σέβονται τη νομοθεσία, οι οποίες αντιμετωπίζουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό εκείνων που παραβιάζουν τη νομοθεσία.
   Η τήρηση του ωραρίου, η πληρωμή των υπερωριών, η αντιμετώπιση της μαύρης εργασίας αποτελούν παράγοντες αποκατάστασης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά ενώ διασφαλίζουν παράλληλα τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος και του προϋπολογισμού. Η υλοποίηση του ΕΡΓΑΝΗ II μειώνει επίσης (σε σχέση με το ΕΡΓΑΝΗ I) το γραφειοκρατικό βάρος για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες λογιστές καθώς η τεχνολογία έχει προχωρήσει και αξιοποιούνται όλες οι νέες δυνατότητες.
   Read more...

   261 • 1

  9. Εργασιακά

   GTnews

   Ξεκινά η ανοικτή διαδικασία επιλογής Τεχνικού Συμβούλου για τα έργα του Ανταγωνιστικού Διαλόγου που υλοποιεί η ΕΡΓΟΣΕ.
   Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου για την ανάθεση Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της ΕΡΓΟΣΕ στην υλοποίηση των διαδικασιών διαγωνισμού επιλεγμένων έργων με Ανταγωνιστικό  Διάλογο και των απαιτούμενων υποστηρικτικών μελετών και δράσεων» συνολικής  εκτιμώμενης αξίας 7.201.240,20€ (χωρίς Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147).
   Το αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου περιλαμβάνει την υποστήριξη του Αναθέτοντος Φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια των διαγωνισμών των έργων του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, σε θέματα αξιολόγησης μελετών, επιλογής τεχνικών μελετητικών λύσεων και σύνθεσης αυτών, καθώς και για την υποστήριξη στην εκπόνηση των απαιτούμενων υποστηρικτικών μελετών.
   Πρόκειται για τα έξι κομβικά έργα που θα συντελέσουν στην αναβάθμιση της διασυνοριακής διασύνδεσης της Ελλάδας με τη νοτιοανατολική Ευρώπη και στη σύνδεση των βασικών λιμένων της χώρας με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Είναι τα έργα που αφορούν τη σύνδεση των λιμένων της Πάτρας, του Λαυρίου, της Ραφήνας, του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης, αλλά και της Καβάλας μέσω της κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Τοξοτών (ανατολική σιδ. Εγνατία) καθώς και την αναβάθμιση της σύνδεσης της Αλεξανδρούπολης  με το Ορμένιο και τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
   Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου που θα ενισχύσουν την ικανότητα υλοποίησης των έργων, περιλαμβάνουν την υποστήριξη του Αναθέτοντος Φορέα:
   Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των λύσεων από τους υποψηφίους.
   Κατά την τεχνική αξιολόγηση των λύσεων που θα προταθούν από τους υποψήφιους ανάδοχους.
   Στην επεξεργασία και επιλογή τεχνικών λύσεων και στη σύνθεση αυτών ώστε να προκύψει η βέλτιστη λύση, για την οποία οι υποψήφιοι θα υποβάλουν την τελική τους προσφορά.
   Στην αξιολόγηση πάσης φύσεως αιτημάτων των υποψηφίων που αφορούν τεχνικά θέματα.
   Στην παρακολούθηση και εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος του ανταγωνιστικού διαλόγου
   Στην εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών (μελέτες κτηματολογίου, μελέτες σκοπιμότητας και ανάλυσης κόστους οφέλους, περιβαλλοντικών μελετών κ.α.):
   Σημειώνεται ότι κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
   Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
   Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ κ. Χρήστος Βίνης σημείωσε: «Η ΕΡΓΟΣΕ έχει επιλέξει να πλαισιώσει το δικό της έμπειρο προσωπικό με εξειδικευμένους συμβούλους σε όλα τα στάδια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, για τη βέλτιστη υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας αυτών των έργων. Η επιλογή Τεχνικού Συμβούλου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς θα ενισχύσει την ικανότητα υλοποίησης των έξι κομβικών έργων που θα ενισχύσουν τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας».
   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
   Τηλ.: 210 5283 492
   Email: [email protected]
    
   Read more...

   277 • 0

  10. Εργασιακά

   Engineer

   Εκδόθηκε η Απόφαση του ΣτΕ που έκανε δεκτή την προσφυγή της ΕΕΤΕΜ κατά του παραμητρώου το οποίο έχει δημιουργήσει το ΤΕΕ.
   Κύρια σημεία της απόφασης είναι:
   Κρίθηκε παράνομο και άκυρο το «Μητρώο» Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε που έχει δημιουργήσει το ΤΕΕ και «ενέγραφε» Μηχανικούς ΤΕΙ, Κρίθηκε ως μη νόμιμη η εγγραφή των Μηχανικών ΤΕΙ στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών το οποίο τηρεί το ΤΕΕ και Αναγνωρίζεται πλέον και από το Σ.τ.Ε η  ΕΕΤΕΜ  ως ο μοναδικός αντιπροσωπευτικός φορέας για την προώθηση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ, η οποία νομίμως τηρεί Μητρώο μελών. Επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω απόφαση δεν επηρεάζει την πρόσβαση των Μηχανικών ΤΕΙ στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του Υπουργείου.
   Θα ακολουθήσει περαιτέρω ενημέρωση μετά τις σχετικές ενέργειες και συνεννοήσεις που θα έχει η ΕΕΤΕΜ με τα αρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή της απόφασης.
   Read more...

   3391 • 0

  11. Εργασιακά

   Engineer

   Εύκολα, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία μπορούν, πλέον, οι δημότες της Αθήνας να εκδίδουν τη βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) από τον Δήμο Αθηναίων.
   Η ψηφιακή υπηρεσία του Δήμου, που τέθηκε σε λειτουργία πριν από δύο χρόνια και έχει ήδη δεχθεί περισσότερες από 31.000 αιτήσεις, αναβαθμίζεται και κάνει τη ζωή των Αθηναίων ευκολότερη, επιτρέποντάς τους να λαμβάνουν αυτόματα την πολυπόθητη βεβαίωση. 
   Μέχρι σήμερα, οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο Δήμο και στη συνέχεια να περιμένουν το "πράσινο φως" από τις υπηρεσίες για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
   Η αναμονή αυτή, προκαλούσε σοβαρές «αρρυθμίες» στην καθημερινότητα των ιδιοκτητών ακινήτων, αλλά και των επαγγελματιών της αγοράς, καθώς χανόταν πολύτιμος χρόνος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταβίβασης. 
   Από σήμερα, όμως, ο χρόνος αναμονής μηδενίζεται, καθώς μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων του συμβαλλόμενου και του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν αμέσως  αυτόματα στα χέρια τους τη βεβαίωση. 
   Ο δρόμος για την αναβάθμιση αυτής της πολύτιμης υπηρεσίες για τους πολίτες, άνοιξε την περασμένη Τετάρτη με τη σχετική απόφαση (αριθ. 203/ 28-3-2022) του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. 
   Η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων https://eservices.cityofathens.gr και η είσοδος σε αυτήν γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet. 
   Παράλληλα, για τον έλεγχο της γνησιότητας της βεβαίωσης, στο έγγραφο που εκδίδεται από την πλατφόρμα υπάρχει ένας QR κωδικός, ο οποίος εφόσον σκαναριστεί επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του εγγράφου.
   «Η περίοδος που οι Αθηναίοι αφιέρωναν ατελείωτο χρόνο για να εκδώσουν μια απλή βεβαίωση από τις υπηρεσίες του Δήμου ανήκει στο παρελθόν. Καταφέραμε να αλλάξουμε τη φιλοσοφία εξυπηρέτησης του πολίτη, αξιοποιώντας την τεχνολογία προς όφελός τους. Μέσω της ΔΑΕΜ Α.Ε, έχουμε δημιουργήσει 138 ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες βάζουν τέλος στη βασανιστική γραφειοκρατία και αλλάζουν ριζικά τη σχέση του Δήμου με τους πολίτες. Δε σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε», αναφέρει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.
   Η υλοποίηση του σχεδιασμού του Δήμου Αθηναίων για τη μετάβαση της Αθήνας στη νέα ψηφιακή εποχή προχωρά με εντατικούς ρυθμούς, καθιστώντας τη μια «έξυπνη και ανθεκτική» πόλη, που κάνει ευκολότερη την καθημερινότητα των πολιτών και επαγγελματιών στις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες του Δήμου.
   Read more...

   1488 • 1

  12. Εργασιακά

   Engineer

   Σε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743 που αφορά στον καθορισμό των στοιχείων των περιπτώσεων α έως θ της παρ. 4 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης, το ΤΕΕ προχωρά σε διαγωνισμό για την ανάπτυξη της σχετικής επέκτασης του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες.
   Συγκεκριμένα, μέσω της νέας σύμβασης θα πρέπει να υλοποιηθούν τα εξής υποσυστήματα: Τροποποίηση των δεδομένων παραμετροποίησης του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες έτσι ώστε να υποστηρίζει διαδοχική διασύνδεση αιτήσεων με εφαρμογή των κανόνων που ήδη ισχύουν σε συνδυασμό με τις νέες απαιτήσεις της ανωτέρω Υ.Α. Δημιουργία δομής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά τύπο αίτησης για έκδοση Βεβαίωσης Σύνδεσης Τροποποίηση της διεπαφής των χρηστών (UI) για την υποστήριξη των ανωτέρω Επέκταση της διεπαφής των χρηστών (UI) για την υποστήριξη αναζήτησης με κωδικό πράξης Ανάπτυξη λογισμικού για τον έλεγχο της συνέπειας των δεδομένων που εισάγουν οι χρήστες Εσωτερική διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες για την ενημέρωση στοιχείων πράξεων και αρχείων. Δημιουργία αναφορών έκδοσης Βεβαιώσεων Σύνδεσης ανά τύπο αίτησης Σήμανση των υποβαλλόμενων και παραγόμενων εγγράφων με κλειδάριθμο γνησιότητας. Η θέση εκτύπωσης του κλειδάριθμου θα είναι παραμετρικά μεταβαλλόμενη ώστε να μην συμπίπτει με τον αρχικό κλειδάριθμο των εγγράφων του e-Άδειες Ανάπτυξη δημόσιας ιστοσελίδας για τον έλεγχο γνησιότητας των παραγόμενων εγγράφων και Βεβαιώσεων Σύνδεσης με τα δίκτυα. Δυνατότητα αυτόματης ανάρτηση των εγκρίσεών στο σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» εφόσον απαιτείται Επίσης θα παρέχονται οι εξής υπηρεσίες διασύνδεσης μεταξύ του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες και του πληροφοριακού συστήματος του ΔΕΔΔΗΕ :
   Δημιουργία προώθησης γεγονότων από το ένα σύστημα στο άλλο (Βεβαιώσεις Σύνδεσης, μεταβολές, ανακλήσεις κλπ) που επηρεάζουν την διαδικασία ηλεκτροδότησης χωρίς να απαιτείται ο συναλλασσόμενος να τις υποβάλει. Δημιουργία υποδοχής γεγονότων στο e-Άδειες από το πληροφοριακό σύστημα του ΔΕΔΗΕ (αριθμός παροχής κλπ). Δημιουργία σειρών αναμονής και ασύγχρονης επικοινωνίας σε περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας ενός εκ των δύο συστημάτων. Δυνατότητα χειροκίνητης (on demand) λήψης στοιχείων από το ένα σύστημα στο άλλο Οι τεχνικές λεπτομέρειες της διασύνδεσης θα περιληφθούν σε συμφωνία μεταξύ ΤΕΕ και ΔΕΔΔΗΕ η οποία θα προβλέπει και τις λεπτομέρειες υλοποίησης που πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος ανάδοχος.
   Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (126.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 156.240,00) .
   Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.
   Μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο της διακήρυξης από εδώ
   Read more...

   373 • 0

  13. Εργασιακά

   Engineer

   Ολοένα και ακριβότερα γίνονται τα υλικά κατασκευής κτιρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
   Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Α΄ τριμήνου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2021, παρουσίασε αύξηση 5,6%, έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2021 με το 2020.

   Ο Γενικός Δείκτης κατά το Α΄ τρίμηνο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2021, παρουσίασε αύξηση 2,4%, έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021 με το 2020.
   Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2021 – Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2020 – Μαρτίου 2021, παρουσίασε αύξηση 3,6%, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

   Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Α΄ τριμήνου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2021, παρουσίασε αύξηση 6,4%, έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021 με το 2020. Ειδικότερα, η ετήσια αύξηση κατά 6,4%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 7,9%, καθώς και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 4,0%.
   Ο Γενικός Δείκτης κατά το Α΄ τρίμηνο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2021, παρουσίασε αύξηση 2,2%, έναντι αύξησης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021 με το 2020. Ειδικότερα, η τριμηνιαία αύξηση κατά 2,2%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 2,4% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 1,9%.
   Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2021 – Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2020 – Μαρτίου 2021, παρουσίασε αύξηση 4,5%, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα
   Read more...

   329 • 0

  14. Εργασιακά

   GTnews

   Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προτίθεται να προβεί στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας που θα απαρτίζεται από είκοσι τρεις (23) Διπλωματούχους Αγρονόμους & Τοπογράφους Μηχανικούς, με αντικείμενο «Παροχή υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών του άρθρου 14, ν. 4821/2021 για τη λειτουργία του Κτηματολογίου».
   Ειδικότερα, το αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας είναι:
   Εργασίες για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κτηματολογίου:
   1.1 Υποστήριξη μηχανικών στην ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων και διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στον Υποδοχέα Διαγραμμάτων του Κτηματολογίου.
   1.2 Εργασίες ελέγχου και αποκατάστασης γεωμετρικών αστοχιών που εντοπίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα.
   1.3 Διαχείριση αιτημάτων επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων στα κτηματολογικά διαγράμματα και υποστήριξη της διαδικασίας.
   1.4 Έλεγχος/επεξεργασία αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων με χωρική μεταβολή.
   1.5 Έλεγχος/επεξεργασία αιτήσεων διόρθωσης ορίων.
   1.6 Υποστήριξη των φορέων στην μετάπτωση των στοιχείων των διοικητικών πράξεων σε μορφή συμβατή με την κτηματολογική βάση, βάσει Τεχνικών Προδιαγραφών, και έλεγχος των παραπάνω παραδοτέων, προκειμένου να γίνει η καταχώριση της Διοικητικής Πράξης στην κτηματολογική βάση.
   1.7 Άλλες τεχνικές εργασίες για την κάλυψη των αναγκών του Ελληνικού Κτηματολογίου, όπως υποστήριξη στη σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Οδηγιών κ.ά.
   Διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές και τις συμβάσεις των μελετών κτηματογράφησης:
   2.1 Έλεγχος των κτηματολογικών στοιχείων της κτηματογράφησης κατά την εξέλιξη των μελετών.
   2.2 Έλεγχος της ορθής εισαγωγής των στοιχείων των Διοικητικών Πράξεων στην χωρική και περιγραφική βάση των μελετών κτηματογράφησης.
   2.3 Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των εργασιών κτηματογράφησης.
   2.4 Έλεγχος λοιπών μελετών που αναλαμβάνει το Ελληνικό Κτηματολόγιο, με φύση παρόμοια των μελετών κτηματογράφησης.
   2.5 Τεχνική υποστήριξη, επεξεργασία και έλεγχος εφαρμογών και κάθε είδους απαιτούμενος έλεγχος και υποστήριξη στο πλαίσιο παρακολούθησης των μελετών.
   2.6 Άλλες τεχνικές εργασίες για την κάλυψη των αναγκών του Ελληνικού Κτηματολογίου, όπως υποστήριξη στην κωδικοποίηση και σύνταξη Οδηγιών, διαδικασιών κ.λπ.
   Τόπος απασχόλησης: Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας θα υλοποιήσουν το αντικείμενό της στα Κεντρικά Γραφεία του Ελληνικού Κτηματολογίου, στον Χολαργό Αττικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
   Χρόνος απασχόλησης: Η διάρκεια της Ομάδας Εργασίας θα είναι δεκαοκτώ μήνες (18), με δυνατότητα παράτασης και το έργο της θα είναι αμειβόμενο.
   Απαραίτητα Προσόντα: Δίπλωμα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
   Εμπειρία: Τουλάχιστον 5 ετών, συναφής με εργασίες ενημέρωσης των κτηματολογικών διαγραμμάτων, και εμπειρία σε εφαρμογές G.I.S. και CAD ή/και εργασίες διενέργειας ελέγχων και τεχνικής υποστήριξης σε μελέτες κτηματογράφησης και γνώση G.I.S. και CAD.
   Επιθυμητά Προσόντα: Γνώση σε βάσεις δεδομένων και προγραμματισμού.
   Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, η οποία θα αποφασίσει κατόπιν εισήγησης του προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων.
   Οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ομάδα Εργασίας, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]  έως και την Τρίτη 3η Μαϊου 2022.
   ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ:
   Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες  πληροφορίες στα τηλέφωνα  2103291252-286-442, τις εργάσιμες ημέρες, από 10:00 έως 17:00.
   Ανακοίνωση (47.09 KB)
   Read more...

   229 • 1

  15. Εργασιακά

   Engineer

   Από τις 12 Απριλίου 2022 η αδειοδότηση δραστηριοτήτων από τον τομέα της εκπαίδευσης – Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΚΑΔ 85.59) – με δυναμικότητα κάτω των 75 μαθητών ανά ώρα, πραγματοποιείται με γνωστοποίηση, μέσω ψηφιακής υποβολής, στο πληροφοριακό σύστημα NotifyBusiness (https://notifybusiness.gov.gr/).
   Οι παραπάνω εκπαιδευτικές δομές αποτελούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων για τις εν λόγω δραστηριότητες στη χώρα. Οι δομές με δυναμικότητα άνω των 75 μαθητών ανά ώρα, για λόγους καλύτερης διασφάλισης των όρων ασφαλείας, διατηρούνται σε καθεστώς έγκρισης. Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών έγκρισης θα υλοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
   Η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης στον τομέα της εκπαίδευσης εισήχθη με το άρθρο 71 του νόμου 4849/2021 (Α’ 207), με το οποίο προστέθηκε το κεφάλαιο ΛΗ΄ (άρθρα 285-287) στον νόμο 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230). Η διάταξη αυτή μαζί με την ΚΥΑ 14715/ΓΓ4/2022 (Β΄609) καθόρισαν τις διαδικασίες και ολοκλήρωσαν το πλαίσιο απλοποίησης, δημιουργώντας έτσι τη βάση για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών στον σημαντικό και ευαίσθητο από πλευράς ασφάλειας τομέα της εκπαίδευσης.
   Με την ψηφιακή υποβολή, πέραν της απλοποίησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών που έχει προηγηθεί, διευκολύνονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν πλέον να ξεκινήσουν την οικονομική τους δραστηριότητα, υποβάλλοντας τη γνωστοποίηση, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, ενώ η ενημέρωση των αρμόδιων αρχών γίνεται σε πραγματικό χρόνο.
   Σημειώνεται ότι η ψηφιακή υποβολή για τις δραστηριότητες του τομέα εκπαίδευσης σηματοδοτεί μία πρωτιά στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης που υλοποιείται για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς για τις δραστηριότητες αυτές δεν μεσολάβησε έγχαρτη υποβολή γνωστοποιήσεων, απαλλάσσοντας έτσι τους επιχειρηματίες από την υποχρέωση να μεταβούν οι ίδιοι ή οι εκπρόσωποι τους στις αρμόδιες αρχές αδειοδότησης.
   Read more...

   379 • 0

  16. Εργασιακά

   Engineer

   Αναρτήθηκε η 120η ομάδα ερωτήσεων απαντήσεων από το Περιφερειακό Τμήμα ΤΕΕ Πελοποννήσου:
   –   Αρχείο 120ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –  Αρχείο 119ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 118 της ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 117ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 116ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 115ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 114ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 113ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 112ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 111ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 110ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 109ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 108ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 107ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 106ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 105ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 104ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 103ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 102ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 101ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 100ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 99ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 98ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 97ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 96ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 95ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 94ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 93ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 92ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 91ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 90ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 89ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 88ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 87ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 86ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 85ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 84ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 83ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 82ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 81ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   (Προσοχή: έγινε διόρθωση στην αρχική απάντηση της Ε/Α με αριθμ. 1967)
   –   Αρχείο 80ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 79ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 78ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 77ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   (Προσοχή: έγινε διόρθωση στην αρχική απάντηση της Ε/Α με αριθμ. 1885)
   –   Αρχείο 76ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 75ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   (Προσοχή: έγινε διόρθωση στην αρχική απάντηση της Ε/Α με αριθμ. 1833)
   –   Αρχείο 74ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 73ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 72ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 71ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 70ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 69ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 68ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 67ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 66ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 65ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 64ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   (Προσοχή: έγινε διόρθωση στην αρχική απάντηση της Ε/Α με αριθμ. 1550)
   –   Αρχείο 63ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 62ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 61ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 60ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 59ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 58ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 57ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 56ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 55ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 54ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 53ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 52ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 51ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 50ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 49ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 48ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 47ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 46ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   (Προσοχή: εμπεριέχει ορθή επανάληψη της Ε/Α με αριθμ. 1181 της 45ης ομάδας)
   –   Αρχείο 45ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   (Προσοχή: για την με αριθμ. 1181 Ε/Α έγινε ορθή επανάληψη στην 46η ομάδα)
   –   Αρχείο 44ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 43ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 42ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 41ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 40ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 39ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 38ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 37ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 36ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 35ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 34ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 33ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 32ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 31ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 30ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 29ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 28ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 27ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 26ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 25ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 24ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 23ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 22ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 21ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 20ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 19ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 18ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 17ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 16ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 15ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 14ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 13ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 12ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 11ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 10ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 9ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 8ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 7ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 6ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 5ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 4ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 3ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 2ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   –   Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων
   Read more...

   1197 • 0

  17. Εργασιακά

   Engineer

   Με το βλέμμα στην πολυπόθητη ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της χώρας, ανοιχτό κάλεσμα πρόσκληση σε διπλωματούχους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ απευθύνει η διοίκηση του Επιμελητηρίου και ο Πρόεδρός του Γιώργος Στασινός για συμμετοχή στις Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης.
   Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε τα εξής:
   «Η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου είναι ένα μεγάλο και πολύπαθο έργο που βρίσκεται στην τελική του ευθεία. Το ΤΕΕ και ολόκληρος ο τεχνικός κόσμος αγωνίζονται επί δεκαετίες να αποκτήσει η χώρα επιτέλους κτηματογράφηση. Τώρα, τους επόμενους μήνες, είναι η ώρα που για τη μεγάλη πλειοψηφία των δικαιωμάτων που δηλώνονται θα εξεταστούν οι ενστάσεις και αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων. Είναι μια διαδικασία απαραίτητη, που διασφαλίζει την ορθότητα της κτηματογράφησης. Είναι θέμα τεχνικό και νομικό, για το οποίο πρέπει να υπάρχει η συμβολή των ειδικών. Ειδικά τώρα, που στον ορίζοντα φαίνεται η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου. Που οι Έλληνες μηχανικοί και μελετητές συνέβαλλαν αποφασιστικά στην πρόοδο του έργου. Ειδικά τώρα, που το Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει αλλάξει, έχει εκσυγχρονιστεί, παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Καλούμε όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς των δύο ειδικοτήτων που έχουν το δικαίωμα, Πολιτικούς Μηχανικούς και Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς, να συμμετέχουν στις επιτροπές, που μέσα από τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, του ΤΕΕ και της Ελληνικό Κτηματολόγιο, θα λειτουργούν ηλεκτρονικά. Είναι και στο χέρι του καθενός από εμάς να συμβάλλουμε ώστε η χώρα να αποκτήσει επιτέλους ένα έγκυρο Κτηματολόγιο.»
   Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ΤΕΕ ενημερώνει τα μέλη του, Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς & Πολιτικούς Μηχανικούς, ότι το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ξεκίνησε τη διαδικασία στελέχωσης των επιτροπών εξέτασης υποθέσεων Κτηματογράφησης (πρώην Επιτροπές Ενστάσεων) για το σύνολο της χώρας. Σημειώνεται ότι οι μηχανικοί θα πρέπει να διαθέτουν πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία.
   Οι συνεδριάσεις των επιτροπών θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά συνέπεια προσφέρεται η δυνατότητα να συμμετέχουν μηχανικοί απ’ όλη την επικράτεια, χωρίς κανένα γεωγραφικό περιορισμό. Η αποζημίωση των μελών έχει οριστεί σε 54 € ανά συνεδρίαση, ενώ ο ετήσιος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετοχής κάθε μέλους είναι 100 συνεδριάσεις.
   Τονίζεται ότι όλη η διαδικασία της συμμετοχής των μηχανικών στις Επιτροπές θα υποστηριχθεί από ένα σύγχρονο πληροφορικό σύστημα, το οποίο θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, από την επιβεβαίωση συμμετοχής των μελών, την παραλαβή των πινακίων και όλων των σχετικών εγγράφων, την καταγραφή των συνεδριάσεων και των αποφάσεων, μέχρι και την πληρωμή, μέσω νέας ψηφιακής πλατφόρμας για την ταχεία υποβολή και εξόφληση των παραστατικών πληρωμής.
   Το ΤΕΕ καλεί τους διπλωματούχους μηχανικούς μέλη του να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και να στηρίξουν ενεργά και αυτή τη διαδικασία του έργου του Εθνικού Κτηματολογίου, το οποίο αποτελεί κοινό όραμα όλων μας, εισερχόμενο πλέον στη τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του.
   Σημειώνεται ότι οι Μηχανικοί μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέσα από τις ιστοσελίδες των επιστημονικών τους συλλόγων:
   ΣΠΜΕ - Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος:
   https://www.spme.gr/enhmerwsh/nea/2022/03/15/symmetoxh-politikwn-mhxanikwn-se-epitropes-enstasewn-toy-kthmatologioy/
   ΠΣΔΑΤΜ – Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών:
   https://www.psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-40-57/693-2022-04-01-09-51-58
   Read more...

   724 • 0

  18. Εργασιακά

   Engineer

   Την αναστολή των οικοδομικών εργασιών της έκδοσης οικοδομικών αδειών και του παγώματος πράξεων εφαρμογής σε περιοχές που έχει ανακοινωθεί η κατάρτιση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, αποφάσισε ο Υφυπουργός ΥΠΕΝ κ. Ταγαράς, μέσω νέας ερμηνευτικής απόφασης.
   Συγκεκριμένα, στην απόφαση με θέμα “Ερμηνεία σχετικά με τη δυνατότητα τμήματος εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης να εξαιρεθεί από την υπό εξέλιξη σχετική πράξη εφαρμογής δεδομένου ότι στην περιοχή αυτή έχει εκκινηθεί διαδικασία Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και να αποτελέσει μεταγενέστερα αντικείμενο μεμονωμένης πράξης εφαρμογής”, ο Υφυπουργός σημειώνει τα ακόλουθα: Άρθρο 1:
   Σε περίπτωση που ανακοινωθεί η κατάρτιση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για περιοχή που περιλαμβάνεται σε ήδη εγκεκριμένη Πολεοδομική Μελέτη, πριν την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής, με βάση την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία προς αποφυγή τετελεσμένων που θα απέκλειαν την υλοποίηση του ΕΠΣ, εφαρμόζονται τα εξής:
   α) Αναστολή των οικοδομικών εργασιών και έκδοσης οικοδομικών αδειών στην περιοχή που καταλαμβάνεται από το ΕΠΣ, υπό τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων.
   ή
   β) Η πράξη εφαρμογής που εκπονείται να παραμείνει σε εκκρεμότητα μέχρι την έκδοση του ΕΠΣ, άλλως και εφόσον είναι εφικτό να περιοριστεί αυτή στην υπόλοιπη περιοχή της πολεοδομικής μελέτης, ήτοι να εξαιρεθεί αυτής η περιοχή που καταλαμβάνεται από το ΕΠΣ και να αποτελέσει μεταγενέστερα αντικείμενο μεμονωμένης πράξης εφαρμογής αν συντρέξει περίπτωση. Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση από εδώ
   Read more...

   3568 • 0

  19. Εργασιακά

   Engineer

   Οι Υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υποδομών & Μεταφορών και Επικρατείας, υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη “Σύσταση οργάνωση και διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών» – Ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ) και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ)”.
   Σύμφωνα με την απόφαση, κύριος σκοπός της Εταιρίας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών (ΕΠΤΤΕΜ) είναι η έρευνα και μελέτη των θεμάτων που έχουν σχέση με τον σχεδιασμό, το κόστος, την παραγωγικότητα και ποιότητα των τεχνικών έργων και μελετών, μέσω της ανάπτυξης, λειτουργίας, διαρκούς ενημέρωσης και υποστήριξης του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ ΤΙΜ-ΤΕΜ), το οποίο αποτελεί σύνολο εναρμονισμένων αρχών, κανόνων, μεθόδων και εργαλείων που υποστηρίζουν, μέσω του διαδικτύου, τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία των τεχνικών έργων.
   Για την εκπλήρωση των σκοπών της έχει τις εξής αρμοδιότητες:
   Την έρευνα και μελέτη για την παραγωγή υλικών και προϊόντων κατασκευής, την κοστολόγησή τους, τις μεθόδους κατασκευής, την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια του διαθέσιμου δυναμικού των μέσων στις κατασκευές. Τη σύνταξη Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών Τη σύνταξη μεθοδολογιών για την επικαιροποίηση των προϋπολογισμών δημοπράτησης των έργων. Τη σύνταξη μεθοδολογιών υπολογισμού δαπανών που περιλαμβάνονται στις αναλύσεις τιμών των τεχνικών έργων. Τη σύνταξη μεθοδολογίας για την αναθεώρηση των συμβατικών τιμών μονάδας εκτέλεσης εργασιών. Τη σύνταξη μεθοδολογιών και ορισμών για την τυποποιημένη δομή και ψηφιακή απεικόνιση στο διαδίκτυο των αναλύσεων τιμών και προϋπολογισμών μελέτης και οικονομικής προσφοράς, συμβατής με τεχνολογία ΒΙΜ (Building Information Modelling). Την έκδοση επικαιροποιημένου κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. Αντίστοιχα, το Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ) αποτελεί σύνολο εναρμονισμένων αρχών, κανόνων, μεθόδων και εργαλείων που υποστηρίζουν μέσω του διαδικτύου τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία των τεχνικών έργων.
   Βασικό αντικείμενο του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών είναι:
   Η συστηματική ταξινόμηση και η ενιαία κωδικοποίηση των προϊόντων δομικών κατασκευών και των προμηθευτών τους. Η εγκαθίδρυση ενός αξιόπιστου μηχανισμού τιμοληψίας και παρακολούθησης των τιμών για τα δομικά υλικά, τα μισθώματα μηχανημάτων και τα ωρομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού. Ο συγχρονισμός με ανάλογες πρακτικές και συστήματα, που εφαρμόζονται στον ευρωπαϊκό χώρο, όπως για παράδειγμα χρήση τυποποιημένων περιγραφικών άρθρων τιμολογίου και αντίστοιχων αναλύσεων τιμών/ τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και μεθοδολογία αντικειμενικού προσδιορισμού μισθωμάτων μηχανημάτων έργων. Η πλήρης εναρμόνιση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τον ελεύθερο ανταγωνισμό, τις δημόσιες συμβάσεις, την τυποποίηση και την τεχνική εναρμόνιση. Τέλος, το Ηλεκτρονικό Σύστημα Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ) αποτελεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης του ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr).
   Το ΗΣΠΚΣΠΤΕ περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες, συμβατές με τεχνολογία ΒΙΜ, διαδικτυακές εφαρμογές που είναι προσβάσιμες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr):
   Παρατηρητήριο Τιμών, Σύστημα Αναλύσεων Τιμών και Προσδιορισμού Κόστους και Σύστημα Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών. Κατεβάστε την ΚΥΑ από εδώ: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8Mdk-Qqj2Nae4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUcVY4DuimXilOeI6qXsDaJfhNQA1dD7pKLFXUKxQH-5
   Read more...

   541 • 0

  20. Εργασιακά

   Engineer

   Στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται προς επαγγελµατίες από το Ελληνικό Κτηµατολόγιο, https://www.ktimatologio.gr, λειτουργεί η εφαρµογή ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στα Κτηµατολογικά Γραφεία που υπάγονται στην αρµοδιότητά του, µέσω διαδικτυακής εφαρµογής.
   Ειδικότερα από τις 1/5/2022 οι εγγραπτέες πράξεις που συντάσσονται ή και διακινούνται από τους δικηγόρους υποβάλλονται µόνο ηλεκτρονικά.
   Η πρόσβαση για τους δικηγόρους, πραγµατοποιείται µέσω υπηρεσίας µητρώου / πρόσβασης που παρέχεται από την ολοµέλεια των δικηγορικών συλλόγων.
   Κτηματολόγιο: Υποβολή Εγγραπτέων Πράξεων | e-Υπηρεσία προς Δικηγόρους
   Στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται προς επαγγελματίες από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, https://www.ktimatologio.gr ,  δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής συμβολαιογραφικών πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία που υπάγονται στην αρμοδιότητά του.
   Ειδικότερα για τους συμβολαιογράφους δίνεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα υποβολής συμβολαιογραφικών πράξεων που συντάσσουν οι ίδιοι.
   Ειδικότερα από τις 1/5/2022 οι εγγραπτέες πράξεις πουσυντάσσονται από τους συμβολαιογράφους υποβάλλονταιμόνο ηλεκτρονικά.
   Η ηλεκτρονική υποβολή για τους συμβολαιογράφους, πραγματοποιείται μέσω υπηρεσίας μητρώου / πρόσβασης που παρέχεται από το Συμβολαιογραφικό τους Σύλλογο με την οποία καθορίζονται τα δικαιώματα των χρηστών.
    
   Read more...

   1569 • 4

  21. Εργασιακά

   Engineer

   Το ΤΕΕ τα τελευταία χρόνια αλλάζει, παρέχοντας νέες υπηρεσίες προς τους μηχανικούς μέλη του, τον τεχνικό κόσμο και την ελληνική οικονομία. Παράλληλα διεκδικεί θεσμικές αλλαγές εκσυγχρονισμού της χώρας, τις οποίες τεκμηριώνει και πολλές φορές αναλαμβάνει πλέον να υλοποιήσει, δίνοντας χείρα βοηθείας στην Ελληνική Πολιτεία και τη Δημόσια Διοίκηση να γίνουν μια ώρα αρχύτερα όσα χρειάζεται η χώρα.
   Παράλληλα, το ΤΕΕ μέσα από συνεργασίες και συνέργειες, προωθεί ένα περισσότερο φιλικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις ειδικά του τεχνικού κλάδου και των ελεύθερων επαγγελματιών, μαζί με νέες δυνατότητες χρηματοδότησης, νέα πεδία δραστηριοποίησης και ψηφιοποίηση διαδικασιών.
   Έγιναν ήδη και λειτουργούν
   Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
   Από το 2021 ξεκίνησε επισήμως η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (και Διηρημένης Ιδιοκτησίας). Είναι το λεγόμενο παλαιότερα «μαύρο κουτί» των οικοδομών, που το ΤΕΕ και ο τεχνικός κόσμος διεκδικούσαν να καθιερωθεί επί δεκαετίες. Με ένα νέο τρόπο και περιεχόμενο, ψηφιακό και σύγχρονο, η Πολιτεία αποκτά για πρώτη φορά πραγματική εικόνα για τα τεχνικά στοιχεία κάθε οικοδομής στην πραγματική της, σημερινή, κατάσταση. Επιπλέον οι ιδιοκτήτες συγκεντρώνουν σε έναν ψηφιακό φάκελο κάθε απαραίτητη για την ιδιοκτησία τους τεχνική – και όχι μόνο – πληροφορία που διευκολύνει, με ασφάλεια δικαίου, τις συναλλαγές και ακολουθεί για πάντα το ακίνητο, υπό την ευθύνη μηχανικού.
   E-adeies
   Η καθιέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών το 2018 αποτέλεσε τομή στον τεχνικό κλάδο. Πλέον οι οικοδομικές άδειες σε όλη τους τη διαδικασία διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά και διαδικτυακά, γλιτώνοντας χρόνο, κόπο και χρήμα για όλους, προάγοντας τη λογοδοσία και η διαφάνεια σε ατομικό επίπεδο. Οι συνεχείς επεκτάσεις του με νέες διαδικασίες αποτελούν συστατικό στοιχείο. Το σύστημα μπορεί να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα πατήσει ένα ενιαίο κεντρικό αδειοδοτικό σύστημα του κράτους για κάθε έργο και δραστηριότητα.
   Πυροσβεστική – Αστυνομία στο E–adeies
   Μέχρι πριν λίγους μήνες δεν υπήρχε πουθενά στο κράτος ψηφιακή, ηλεκτρονική αποτύπωση σε χάρτη των ορίων ευθύνης κάθε αστυνομικού τμήματος και κάθε τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Με την καθοριστική συμβολή του ΤΕΕ, πλέον υπάρχουν. Έτσι να ενημερώνονται οι αστυνομικές αρχές για τις άδειες δόμησης που εκδίδονται και ισχύουν αλλά και οι πυροσβεστικές υπηρεσίες για τις άλλες διαδικασίες. Ειδικά για την Πυρασφάλεια, ξεκίνησε πριν λίγους μήνες  μια θεσμική τομή. Οι Μελέτες Πυρασφαλείας υποβάλλονται και εγκρίνονται πλέον ηλεκτρονικά μέσω του e-adeies και ηλεκτρονικά εκδίδονται και τα Πιστοποιητικά Ενεργητικής Πυροπροστασίας. Ένα παρελθόν ατελείωτων φακέλων και επισκέψεων σε υπηρεσίες αποτελεί πλέον παρελθόν και για την Πυροσβεστική και για τους μηχανικούς και για τις επιχειρήσεις.
   Συμβούλια Αρχιτεκτονικής στο e–adeiεs
   Η διαδικασία εγκρίσεων – γνωμοδοτήσεων από Συμβούλια Αρχιτεκτονικής για έργα σε οικοδομές, ανακινήσεις και νέα ακίνητα σε περιοχές προστασίας (ιστορικά κέντρα πόλεων, προστατευόμενους οικισμούς κλπ) καθυστερούσε υπερβολικά. Το ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ προσπάθησε να στελεχωθούν τα Συμβούλια και μετασχημάτισε τη διαδικασία και τις συνεδριάσεις σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα, η αποτελεσματικότητα και οι χρόνοι.

   Ελεγκτές Δόμησης
   Η πετυχημένη εφαρμογή του θεσμού των πιστοποιημένων, έμπειρων ιδιωτών Ελεγκτών Δόμησης βασίζεται πάνω στις εφαρμογές του ΤΕΕ και το τμήμα Μητρώου. Ο έλεγχος των νέων οικοδομών σε κάθε στάδιο που προβλέπεται γίνεται πλέον πιο εύκολα, με περισσότερο αντικειμενικό τρόπο, με μεγαλύτερη ταχύτητα. Καθιερώνεται επίσης μια κουλτούρα ελέγχου στις οικοδομές που δεν υπήρχε στις προηγούμενες δεκαετίες. Ο θεσμός αποτελεί πλέον πρότυπο και για άλλες ελεγκτικές διαδικασίες που μπορεί το Δημόσιο να αναθέσει σε πιστοποιημένους επαγγελματίες, ιδίως μηχανικούς.
   e-Κτηματολόγιο
   Η υλοποίηση των νέων Ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ελληνικού Κτηματολογίου βασίζεται στην καλή συνεργασία με το ΤΕΕ και τη χρήση εργαλείων και εφαρμογών που παρέχει το ΤΕΕ, όπως ακριβώς το ΤΕΕ χρησιμοποιεί την εθνική γεωχωρική υποδομή που παρέχει το Κτηματολόγιο. Η κατάθεση τοπογραφικών διαγραμμάτων, η διόρθωση στοιχείων και τόσες άλλες υπηρεσίες που συμβάλλουν να ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μεγάλο έργο της χώρας, ώστε να αποκτήσει επιτέλους η Ελλάδα κτηματογράφηση, βασίζεται στη δουλειά χιλιάδων μηχανικών και τη συνεργασία των δύο δημόσιων φορέων.
   Εκτιμητές Ακινήτων
   Το ΤΕΕ ανέλαβε πρωτοβουλία και προχώρησε στη δημιουργία Συστήματος Πιστοποίησης Προσόντων Προσώπων, με πρώτη κατηγορία νέων πιστοποιήσεων επαγγελματιών, ιδίως μηχανικών, τους πιστοποιημένους Εκτιμητές Ακινήτων. Πρόκειται για θεσμική τομή στην ιστορία του ΤΕΕ που μπορεί να εξελιχθεί σε αναπτυξιακό πολύ-εργαλείο με ευρύτερη σημασία για τον τεχνικό κλάδο και την οικονομία.
   Συμβολή με μητρώο μηχανικών στην αδειοδότηση έργων ΑΠΕ
   Το ΤΕΕ δημιούργησε και εμπλουτίζει περιοδικά, με προκηρύξεις κάθε φορά, ένα νέο μητρώο εγγεγραμμένων μελών του που αναλαμβάνουν την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, προκειμένου επενδυτές αντίστοιχων έργων να τη χρησιμοποιήσουν προς τον Διαχειριστή του Ηλεκτρικού Συστήματος κατά τη διαδικασία αδειοδότησης και λειτουργίας.
   Νέο Εξοικονομώ 2021 – Νέο πληροφοριακό σύστημα και θεσμικές αλλαγές
   Το ΤΕΕ πρότεινε αναγκαίες θεσμικές αλλαγές, όπως την κατάργηση της χρονικής προτεραιότητας και τη συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων με βάση κριτήρια ενεργειακής απόδοσης. Επίσης σχεδίασε και λειτουργεί το νέο πληροφοριακό σύστημα για την εφαρμογή του προγράμματος Εξοικονομώ 2021, αντικαθιστώντας την παλαιότερη εφαρμογή του ΥΠΕΝ που δημιούργησε πολλά προβλήματα.
   Καταγραφή υποδομών Προσβασιμότητας σε Δημόσια Κτίρια
   Το ΤΕΕ, μέσα από μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προς δημόσιους φορείς, διευκολύνει την Πολιτεία να καταγράψει για πρώτη φορά τις υποδομές και τις ανάγκες Προσβασιμότητας για Άτομα με Αναπηρία σε Δημόσια Κτίρια.
   Υποστήριξη – Help Desk προς μηχανικούς
   Το ΤΕΕ τα τελευταία χρόνια παρέχει στους μηχανικούς μέλη του συνεχώς νέα υπηρεσίες υποστήριξης (ιδιωτικών έργων, νομική, φορολογική κλπ) και help desk (Εξοικονομώ, ΚΕΝΑΚ, e-adeies κλπ) για τη διευκόλυνση του επιστημονικού και επαγγελματικού τους έργου.
   Ξεκίνησαν να υλοποιούνται
   Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης
   Το ΤΕΕ πρότεινε και η Πολιτεία νομοθέτησε μία ολοκληρωμένη, θεσμικά θωρακισμένη και σύγχρονη λύση για τη δημιουργία ενός και μόνο ψηφιακού χάρτη, κοινού για όλη την δημόσια διοίκηση αλλά και τους πολίτες, με όλες τις «θεσμικές γραμμές», δηλαδή με όλα τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα για την αδειοδότηση κάθε είδους επένδυσης και δραστηριότητας.
   Τελικός στόχος είναι να μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης, μηχανικός ή επενδυτής, από το σπίτι του ή το γραφείο του, με το πάτημα ενός κουμπιού στον υπολογιστή του, να πάρει ολοκληρωμένη, έγκυρη και θεσμικά ασφαλή πληροφορία, με ισχύ διοικητικής πράξης, για το τί επιτρέπεται, τί απαγορεύεται, με ποιους όρους και προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει. Και να αποτελέσει, όταν ολοκληρωθεί αυτή η μεταρρύθμιση, το βασικό εργαλείο έκδοσης διοικητικών πράξεων που περιέχουν γεωχωρικά δεδομένα.
   Είναι μια θεσμική μεταρρύθμιση που προτάθηκε, σχεδιάσθηκε και υλοποιείται από τους Έλληνες Μηχανικούς και το ΤΕΕ για το καλό της οικονομίας και της κοινωνίας.
   Εθνικό Μητρώο Υποδομών
   Το Εθνικό Μητρώο Υποδομών αποτελεί θεμέλιο του σχεδιασμού των μελλοντικών έργων – διότι δεν είναι λογικό να σχεδιάζεις χωρίς να ξέρεις τις πραγματικές συνθήκες των υφιστάμενων έργων. Αλλά και εργαλείο για να υπάρξει επιτέλους ένα ολοκληρωμένο, κοστολογημένο και συνεπές πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών που δημιουργήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες.
   Το Εθνικό Μητρώο Υποδομών είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και εντοπισμού στην πραγματική – as is – κατάστασης κάθε δημοσίου και δημοτικού έργου, κάθε υποδομής. Είναι μια ηλεκτρονική ταυτότητα έργου με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, αρχεία και δεδομένα – όπως έχει αντίστοιχα σήμερα κάθε νέο κτίριο. Με το Εθνικό Μητρώο Υποδομών θα μπορέσει επιτέλους η Πολιτεία με έναν συνολικό τρόπο να προγραμματίσει σε βάθος χρόνου τα αναγκαία έργα συντήρησης, να δημιουργήσει συνθήκες πιο γρήγορης ωρίμανσης διαδικασιών και ποιο θελκτικές προκηρύξεις έργων – είτε ως δημόσιων είτε ως ΣΔΙΤ, να ξεκαθαρίσει αρμοδιότητες και να ελέγχει τους υπευθύνους.
   Πρόγραμμα εκπόνησης Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων
   Σκοπός του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων που φέρει την ονομασία «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» είναι η ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού για πάνω από το 70% της χώρας – όπου ο σχεδιασμός είτε δεν υπάρχει, είτε είναι παρωχημένος-με ασφάλεια δικαίου, προστατεύοντας παράλληλα το φυσικό, πολιτιστικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Με τις πλήρεις και σύγχρονες μελέτες ΤΠΣ και ΕΠΣ θεσπίζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης, περιοχές προστασίας, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, οριοθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, δίκτυα μεταφορών και κατασκευών. Ταυτόχρονα, προβλέπονται μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, για την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Για την εκπόνηση των μελετών των ΤΠΣ προβλέπονται τέσσερις (4) κύκλοι αναθέσεων με 229 διακριτές μελέτες που καλύπτουν συνολικά (χωρικά και γεωγραφικά) 768 Δημοτικές Ενότητες σε όλη την επικράτεια. Η επιλογή των Δημοτικών Ενοτήτων που μετέχουν σε κάθε κύκλο αναθέσεων έχει προκύψει με βάση τα αιτήματα των Δήμων που έχουν υποβληθεί στο ΥΠΕΝ και το σχετικό πόρισμα από την Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει συσταθεί γι’ αυτόν τον σκοπό. Αντίστοιχα, τα Προγράμματα εκπόνησης μελετών ΕΠΣ προτείνονται από τις Διευθύνσεις Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών που ΥΠΕΝ με γνώμονα την επίλυση χρόνιων προβλημάτων καθώς και τη ριζική και αποτελεσματική αντιμετώπιση ειδικών ή έκτακτων περιστάσεων και ιδίως: την αντιμετώπιση κρίσιμων χωρικών προβλημάτων, την προώθηση έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας, τα προγράμματα αστικής ανάπλασης ή περιβαλλοντικής προστασίας, την αντιμετώπιση σοβαρών συνεπειών από φυσικές καταστροφές και τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΤΕΕ ανέλαβε την ευθύνη για την υλοποίηση του έργου ως αναθέτουσα αρχή, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, ώστε να γίνουν επιτέλους όσα δεν έγιναν στη χώρα επί 40 χρόνια και να ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός σε ολόκληρη την επικράτεια.
   Ψηφιοποίηση των Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας της Χώρας
   Το έργο «Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι από τα μεγαλύτερα έργα που σχεδιάζονται όσον αφορά την ψηφιοποίηση του δημοσίου τομέα.
   Το φυσικό αρχείο των πολεοδομιών με τις οικοδομικές παρελθόντων ετών (προ της λειτουργίας του συστήματος e-adeies) περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος φακέλων με έγγραφα και σχέδια των οποίων η φύλαξη αλλά και η αναζήτηση εγγράφων από πολίτες και μηχανικούς κοστίζει δεκάδες εκατομμύρια ανά έτος. Επιπρόσθετα, το φυσικό αρχείο απειλείται από φυσικές καταστροφές (έχει συμβεί αρκετές φορές) αλλά και από την φυσική γήρανση του χαρτιού που επέρχεται με τον χρόνο.
   Το ΤΕΕ ανέλαβε ως αναθέτουσα αρχή να προχωρήσει το έργο της Ψηφιοποίησης Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας μέσω του οποίου επιδιώκεται η ψηφιοποίηση, ψηφιακή καταχώρηση, αρχειοθέτηση και γεωκωδικοποίηση, των φακέλων των αδειών δόμησης, που υπάρχουν στις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων όλης της χώρας. Επίσης, ως 2η επιδίωξη προκρίνεται η επέκταση του Ψηφιακού Χάρτη σε συγκεκριμένους Δήμους της Χώρας, με σημαντική οικιστική ανάπτυξη και μεγάλη πυκνότητα ακινήτων, ενισχύοντας τη βάση του νέου μητρώου κτηρίων, μέσω τρισδιάστατου χαρτογραφικού υποβάθρου με γεωμετρική τεκμηρίωση της συνολικής επιφάνειας που καταλαμβάνουν όλα τα κτήρια καθώς επίσης και του υψομέτρου τους, επομένως και του συνολικού τους εμβαδού.
   Αναπροσαρμογή τιμολογίων έργων – υλικών λόγω πληθωριστικών πιέσεων
   Το ΤΕΕ διεκδίκησε την αναπροσαρμογή των τιμολογίων για τα δημόσια έργα προκειμένου να καλυφθούν οι ανατιμήσεις στις τιμές των υλικών λόγω πληθωρισμού και ακρίβειας.
   Θεσμικές αλλαγές στη νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων
   Το ΤΕΕ πιέζει συνεχώς και προτείνει αλλαγές στη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων προκειμένου να βελτιωθεί το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων. Μεταξύ άλλων για την καταπολέμηση του φαινομένου των αδικαιολόγητα υψηλών εκπτώσεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη μείωση των προθεσμιών, την καθιέρωση νέων εργαλείων όπως οι πράσινες και οι πρότυπες συμβάσεις.
   Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές – Περιβαλλοντικοί Αξιολογητές
   Ήδη θεσμοθετήθηκε και βαίνει προς υλοποίηση η ανάθεση έργου αξιολόγησης και ελέγχου από το Κράτος σε ιδιώτες πιστοποιημένους μηχανικούς και άλλους επιστήμονες ώστε να προχωρούν πιο γρήγορα τόσο η περιβαλλοντική αδειοδότηση όσο και οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι.
   Διαπιστευμένος Μηχανικός στο Κτηματολόγιο
   Ο θεσμός του Διαπιστευμένου Μηχανικού στο Κτηματολόγιο για την καταχώριση αιτημάτων και κτηματογραφικών πράξεων αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση των πολιτών και την ταχύτερη διενέργεια συναλλαγών σε ακίνητα με ασφάλεια δικαίου.
   Νέες ΤΟΤΕΕ
   Το ΤΕΕ προχώρησε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια στην μελέτη, σύνταξη και έκδοση νέων Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ σε κρίσιμα σημεία της παραγωγής έργων όπου λείπει η «κοινή γλώσσα» μεταξύ των εμπλεκομένων. Ήδη έχουν συνταχθεί νέες ΤΟΤΕΕ για τους Υαλοπίνακες, τον Οδοφωτισμό και υπό έκδοση βρίσκονται πολλές «ενεργειακές» ΤΟΤΕΕ, νέες και υπό αναθεώρηση, για την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ.
   Προώθηση του Building Information Model σε κτίρια και κατασκευές
   Το ψηφιακό μέλλον των κατασκευών περνά μέσα από το Building Information Model, όπως δείχνουν οι πρακτικές σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Το ΤΕΕ εδώ και χρόνια πιέζει την Πολιτεία προς την προώθηση αυτού του εργαλείου και συμμετέχει σε κάθε σχετική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία.
   Καθιέρωση των Συμβούλων Ευρεσιτεχνίας, Πιστοποίηση Προσόντων και μαθητεία, υποστήριξη startups για την προώθηση της καινοτομίας
   Το ΤΕΕ προωθεί έμπρακτα την προώθηση της καινοτομίας μέσα από την αύξηση των ευρεσιτεχνιών, των επενδύσεων σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και της καινοτομίας. Συνεργάζεται με τον ΟΒΙ και άλλους φορείς για την εμβάθυνση της αγοράς διανοητικής ιδιοκτησίας. Το ΤΕΕ υποστηρίζει μέσα από τη δράση Prototype by TEE την ίδρυση και ανάπτυξη εφαρμοσμένων λύσεων από νεοφυείς επιχειρήσεις στο χώρο των μηχανικών.
   Νέα εποχή ΤΜΕΔΕ – ηλεκτρονικές υπηρεσίες
   Το ΤΕΕ συμβάλει και ενισχύει το ΤΜΕΔΕ, το Ταμείο των Μηχανικών και Εργοληπτών που ανέλαβε, μετά την ενσωμάτωση του ΤΣΜΕΔΕ στον ΕΦΚΑ, τον κλάδο της εγγυοδοσίας προς τον τεχνικό κλάδο. Ήδη το ΤΜΕΔΕ έχει μετεξελιχθεί σε έναν οργανισμό πλήρους ηλεκτρονικής λειτουργίας και επεκτείνει διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως το τελευταίο πρόγραμμα εγγυοδοσίας για κεφάλαιο κίνησης σε συνεργασία με την ΕΑΤ, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.
   Θα προχωρήσουν σύντομα
   Πιστοποιημένοι μηχανικοί επιβλέποντες στα δημόσια έργα
   Μέσα από τη δημιουργία μητρώου έμπειρων, πιστοποιημένων και εξειδικευμένων – ανά τομέα, κατηγορία έργου/μελέτης κλπ – μηχανικών, προωθούμε τη δυνατότητα ανάθεσης έργου σύνταξης μελέτης, επίβλεψης μελέτης ή έργου, ελέγχου προόδου κλπ σε ιδιώτες ελεύθερους επαγγελματίες, για όποιους δημόσιους φορείς δεν έχουν το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό. Το κράτος ήδη νομοθέτησε και διατηρεί τον επιτελικό του ρόλο και το ρόλο διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος αλλά αναθέτει κομμάτι εργασιών σε πιστοποιημένους μηχανικούς μέσα από σχετικό μητρώο και εφαρμογή του ΤΕΕ.
   Νέα Μητρώα στο Υπουργείο Υποδομών
   Το ΤΕΕ συμβάλει στην ψηφιοποίηση και δημιουργία όλων των μητρώων που προβλέπει η νομοθεσία στο Υπουργείο Υποδομών για τον τεχνικό κλάδο και τον τομέα δημοσίων έργων και μελετών.
   Ίδρυμα Μικροπιστώσεων από το ΤΜΕΔΕ
   Το ΤΕΕ συμβάλει μέσα από τις συνέργειες με το ΤΜΕΔΕ στην καθιέρωση του θεσμού των μικροπιστώσεων στην ελληνική αγορά και ιδίως στον τεχνικό τομέα, για τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να έχουν χρηματοδοτική σχέση με τον επίσημο τραπεζικό τομέα.
   Read more...

   476 • 0

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.