Jump to content
 • Novatron
 • Χρηματοδοτήσεις

  Χρηματοδοτήσεις

  800 ειδήσεις in this category

  1. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Αναρτήθηκε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» με τη Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
   Από την Πέμπτη 26/01/2023 ξεκίνησε η δυνατότητα υποβολής στην Πρόσκληση 01_«Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 241), ΨΗΜΕΤ 2021-2027 με τους ίδιους προϋπολογισμούς ανά δήμο και φυσικό αντικείμενο και δικαιούχους το σύνολο των Δήμων που είχε και η προηγούμενη πρόσκληση Πρόσκληση 08_ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 6039), ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.
   Συνίσταται οι δήμοι οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει πρόταση στην Πρόσκληση 08_ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 6039), να υποβάλουν απευθείας στη νέα Πρόσκληση. https://digitalplan.gr/dimosievma/146/prosklisi-01-psifiakos-metaschimatismos-ton-ota
   Διευκρινίζεται ότι:
   Προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 6039) θα μεταφερθούν προς αξιολόγηση και συγχρηματοδότηση στην Πρόσκληση 01_«Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 241), στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027». Για την ομαλή ολοκλήρωση της μετάβασης αυτής οι Δικαιούχοι θα πρέπει να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή.
   Ειδικότερα σημειώνεται ότι:
   α) θα υποβληθεί νέα αίτηση ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2021-2027 από τους δικαιούχους
   β) η μεταφορά των αρχικά υποβληθέντων αρχείων θα πραγματοποιηθεί από την ΕΥΔ ΠΨΗΜΕΤ
   γ) οι Δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν τυχόν επιπλέον έγγραφα τα οποία απαιτούνται από την νέα Πρόσκληση και όποιο άλλο έγγραφο τυχόν διαπιστώσουν ως έλλειψη στην αρχική υποβολή
   δ) έγγραφα που συγκέντρωσαν οι δικαιούχοι για την υποβολή στην αρχική Πρόσκληση, (όπως αποφάσεις ΔΣ, πρακτικά Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, Εγκρίσεις Οικονομικής Επιτροπής, κλπ) και αναφέρουν σαν πηγή χρηματοδότησης το ΕΠΑΝΕΚ, αναφέρουν τον τίτλο της αρχικής Πρόσκλησης, καθώς και φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της έκδοσης της Πρόσκλησης 01_«Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 241) θεωρούνται έγκυρα, εφόσον έχουν εκδοθεί μετά την δημοσίευση της Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 6039).
   Καλούνται οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):
   • Δήμοι
   Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού με πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων (315 Δήμοι του Παραρτήματος Α), και Νομικά Πρόσωπα των 315 Δήμων του Παραρτήματος Α Για έργα αρμοδιότητας των Νομικών Προσώπων των Δήμων, δικαιούχοι της Πρόσκλησης μπορεί να είναι μόνο οι αντίστοιχοι Δήμοι μέσω Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010.
   Σε περίπτωση αδύναμων δικαιούχων, δικαιούχοι δύνανται να είναι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί ΟΤΑ (του ν. 4674/2020 (Α 53), όπως ισχύει) ή Δίκτυα Δήμων και Περιφερειών (του Ν. 3852/2010 (Α.101)), ανεξαρτήτως αν ο αδύναμος Δήμος συμμετέχει στη μετοχική σύνθεσή τους.
   για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
   Για έργα αρμοδιότητας των Νομικών Προσώπων των Δήμων, δικαιούχοι της Πρόσκλησης μπορεί να είναι μόνο οι αντίστοιχοι Δήμοι μέσω Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010.
   Σε περίπτωση αδύναμων δικαιούχων, δικαιούχοι δύνανται να είναι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί ΟΤΑ (του ν.4674/2020 (Α 53), όπως ισχύει) ή Δίκτυα Δήμων και Περιφερειών (του Ν. 3852/2010 (Α.101)), ανεξαρτήτως αν ο αδύναμος Δήμος συμμετέχει στη μετοχική σύνθεσή τους.
   Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος στις ελληνικές πόλεις. Η υλοποίηση ψηφιακών λύσεων που υποστηρίζονται από τοπικά παραγόμενα δεδομένα στοχεύει σε πιο αποδοτικές, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων, ενώ η αξιοποίηση τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών.
   Στις λύσεις αυτές συγκαταλέγονται η έξυπνη αστική κινητικότητα και διαχείριση στάθμευσης, η ενεργειακή απόδοση, οι βιώσιμες λύσεις στέγασης, οι ψηφιακές δημοτικές υπηρεσίες παρεχόμενες και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου GOV.GR και η πολιτοκεντρική διακυβέρνηση, καθώς και η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα συστήματα αυτά, μέσω της υπεύθυνης χρήσης των δεδομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες και της διασφάλισης της ποιότητας, της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας.
   Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν βασίζονται σε 7 άξονες, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του marketplace, η οποία αποτελεί καλή πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en#smart-cities-marketplace), και τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο ευρωπαϊκό marketplace, το “Integrated Explore-Shape-Deal Matchmaking Process”, προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα. Οι 7 άξονες όπου εντάσσονται οι δράσεις αφορούν:
   • τη βιώσιμη μετακίνηση.
   • την εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση των δημοτικών τελών και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των δημοτικών κτιρίων.
   • τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων.
   • τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
   • την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας, της διαβούλευσης και της διαφάνειας.
   • την προστασία από κυβερνο-επιθέσεις και διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.
   • την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών.
   Αναλυτικά, στο πλαίσιο των 7 παραπάνω αξόνων του marketplace, οι ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις/προδιαγραφές δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ περιγράφονται στο Παράρτημα Ε).
   Στο Παράρτημα Β-Τεκμηρίωση Αρμοδιότητας αναγράφονται οι αποκλειστικά αρμόδιοι ή/και συναρμόδιοι κατά περίπτωση φορείς ανά προσφερόμενη δράση του marketplace, καθώς και το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων/συναρμοδιοτήτων. Ο φορέας της πρότασης συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασίας, όπου απαιτείται, με τους κατά περίπτωση συναρμόδιους φορείς.
   Οι προϋπολογισμοί που αντιστοιχούν στους δικαιούχους δήμους, με κριτήριο τον πληθυσμό τους, αναγράφονται στο Παράρτημα Α. Με βάση τον αντίστοιχο προϋπολογισμό, κάθε δικαιούχος δήμος/δυνητικός δικαιούχος μπορεί να επιλέξει τις δράσεις που τον ενδιαφέρουν/αφορούν από το σύνολο των δράσεων του marketplace (με τον περιορισμό της επιλογής ενός εκ των δύο από τις δράσεις: (29) Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου (digital twin) πόλης και (35) Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ). Σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού, το υπερβάλλον ποσό επιβαρύνει τον δικαιούχο δήμο, και τυχόν εκπτώσεις εφαρμόζονται αναλογικά.
   Κάθε δικαιούχος δήμος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία (1) πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης, όπου θα ενσωματώνει όλες τις δράσεις που έχει επιλέξει από το marketplace. Στην περίπτωση δικαιούχου Αναπτυξιακού Οργανισμού (υποκατάσταση αδύναμου δήμου), ο Οργανισμός μπορεί να υποβάλει περισσότερες προτάσεις εφόσον αυτές αφορούν διαφορετικούς δήμους
   Η επιλογή από το marketplace των δράσεων που εξυπηρετούν τις τοπικές ανάγκες και πολιτικές κάθε δικαιούχου δήμου θα συνοδεύεται από τη σύνταξη μελέτης, όπου θα αποτυπώνονται η ψηφιακή στρατηγική του, σύμφωνα με το πρότυπο μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ (Παράρτημα Γ).
   Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των ως άνω επιλεγμένων δράσεων θα υλοποιείται σε ένα (κύριο) υποέργο, με ενιαία διαγωνιστική διαδικασία. Τα αντικείμενα του ανεξάρτητου Συμβούλου και της Δημοσιότητας, που είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα υλοποιηθούν σε ξεχωριστά υποέργα.
   Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης.
   Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ».
   https://www.digitalplan.gov.gr/file/sychnes-erotiseis-apantiseis-sto-ppsimet-ota-upd-18-11-2022.pdf
   Λεπτομέρειες εδώ
   https://www.digitalplan.gov.gr/prosklisi/39/psifiakos-metaschimatismos-ton-ota
   Read more...

   51 • 0

  2. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, εγκρίνονται 34 έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 160.000.000 ευρώ που εντάσσονται στη Δράση: «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων, περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
   Στην πρώτη υποκατηγορία έργων, εντάσσονται 15 έργα για την αναβάθμιση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού, ενώ στη δεύτερη υποκατηγορία έργων, εντάσσονται 19 έργα για την υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος (λυματολάσπη) από εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος. Μάλιστα, το επόμενο διάστημα αναμένεται η ένταξη νέων έργων στην υποκατηγορία για έργα υποδομής δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Κ.).
   Τα έργα αφορούν στους Δήμους Ιωαννίνων, Χερσονήσου, Καρδίτσας, Πάρου, Ηρακλείου, Μακρακώμης, Θήρας, Χανίων, Σικυωνίων, Ναυπλιέων, Κυθήρων, Καβάλας, Ακτίου-Βόνιτσας, Δράμας, Ιητών (Ίος), Λάρισας, Άρτας, Βόρειας Πεδιάδας (Χερσόνησος, Κρήτη), Ξάνθης, Λαμίας, Λιβαδειάς, Αγίου Νικολάου, Αιγιαλείας, Ορεστιάδας, Καλαμάτας, Σερρών, Αλεξανδρούπολης, Κιλκίς, Βόλου, καθώς και στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ).
   Read more...

   152 • 0

  3. Χρηματοδοτήσεις

   GTnews

   Σε λειτουργία τέθηκε το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).
   Στόχος του ΟΠΣΚΕ είναι να αποτελέσει τον κεντρικό κόμβο διαχείρισης όλων των δράσεων κρατικών ενισχύσεων και ήσσονος σημασίας καθώς και παρεμβάσεων της ΣΣ ΚΑΠ συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία μέτρων ενίσχυσης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027 αλλά και προγράμματα, δράσεις ή έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και τον τακτικό προϋπολογισμό, από το στάδιο Υποβολής Προτάσεων έως και τον Έλεγχο Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων των ενισχυόμενων δικαιούχων.
   Το ΟΠΣΚΕ εγγυάται τη διαφάνεια, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, προωθώντας την υγιή επιχειρηματικότητα και, μέσω αυτής, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
   Πολύ πιο σύγχρονο από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που διαχειρίστηκε επιτυχώς τις δράσεις της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, το αναβαθμισμένο ΟΠΣΚΕ εξασφαλίζει διασύνδεση με τις πλατφόρμες δημοσίων δεδομένων (taxis, ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ κ.ο.κ.) ενώ υπολογίζεται να υποδεχτεί τουλάχιστον 400.000 επενδυτικά σχέδια. Το νέο ΟΠΣΚΕ έχει στον πυρήνα της λογικής του τη διευκόλυνση του υποψήφιου Επενδυτή / δικαιούχου.
   Μέσω αυτού του εργαλείου καλούνται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 να δημιουργήσουν το «προφίλ» τους στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα (www.opske.gr) από την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στις 12:00 προκειμένου να μπορούν υποβάλλουν προτάσεις στις δράσεις που αναμένεται άμεσα να προκηρυχθούν.
   Read more...

   166 • 0

  4. Χρηματοδοτήσεις

   GTnews

   Ενημερώνουμε ότι υπεγράφη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3290/16-1-2023 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη με θέμα  “Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»“, για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Πρόσκλησης και του Οδηγού το Προγράμματος και των Παραρτημάτων αυτής.
   Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ:
   https://web.tee.gr/wp-content/uploads/ypanep_AG_YA_2023_3290_exipni_metapoiisi_egkrisi_arxeiou_syxnon_erotiseon_apantiseon_16012023.pdf
   Με την υπουργική απόφαση, παρέχονται διευκρινίσεις που αφορούν τη Δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» (κι τον σχετικό οδηγό), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, στον Άξονα 4.6: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας», και συγκεκριμένα στο Πυλώνα Ανάκαμψης 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και στη Δράση 16721: «Επιτάχυνση της Έξυπνης Μεταποίησης».
   Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας. Αυτό θα επιτευχθεί με την ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων με εξοπλισμό παραγωγής υψηλής τεχνολογίας και βιομηχανικές ψηφιακές δεξιότητες. Η προώθηση και η υιοθέτηση υψηλών τεχνολογιών από κορυφαίους ωφελούμενους κατασκευαστές θα τονώσει τη δημιουργία νέων αγορών και την προώθηση των υφιστάμενων. Η επένδυση στοχεύει στην επίτευξη συνεχούς μετασχηματισμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές όπως προτείνονται στο μοντέλο βιομηχανίας 4.0. Η Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης, με οικονομική ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης, που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης και στην ενίσχυση ποιοτικών θέσεων εργασίας.
   Η συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 73.227.620 €. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.
   Υπενθυμίζεται ότι ως Φορείς Υλοποίησης του Υποέργου (ΦΥ) έχουν ορισθεί η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) με τη συμβολή της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Οι ρόλοι των Φορέων Υλοποίησης καθορίζονται σε ειδική Επιχειρησιακή Συμφωνία για την υλοποίηση της Δράσης.
   Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
   Read more...

   196 • 0

  5. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε και αναρτήθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 1636/17-01-2023 (ΑΔΑ: Ρ9Χ946Ψ842-201) απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού με θέμα: «3η Απόφαση υπαγωγής αιτήσεων Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021»
   Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο (με το σύνολο των παραρτημάτων) από εδώ:
   tee_diavgeia_Ρ9Χ946Ψ842-201_3i_apofasi_entaksis_exoikonomo2021_16012023
   Επιπλέον είναι διαθέσιμη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον σύνδεσμο:
   https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A19%CE%A7946%CE%A8842-201
   Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
   Η απόφαση αφορά την ένταξη της δεύτερης ομάδας ωφελουμένων του προγράμματος και ακολουθούν με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, προοδευτικά, και οι επόμενες.
   Με την παρούσα απόφαση υπάγονται 1402 Ωφελούμενοι, με επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων ύψους 24.368.495,47 € και συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ύψους 26.753.208,50 €, οι αιτήσεις των οποίων περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος, που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
   Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στο κείμενο της απόφασης και στην ανάρτηση της πρώτης σχετικής απόφασης: 
   https://web.tee.gr/eidisis/proti-apofasi-ypagogis-aitiseon-ofeloymenon-sto-programma-exoikonomo/

   Read more...

   196 • 0

  6. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης» και όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης το πρόγραμμα αφορά ώριμα έργα που θα ολοκληρωθούν εντός του 2023.
   Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να εμπίπτουν στη δράση 14.6ii.30.17-19 του ειδικού στόχου 30 του Άξονα Προτεραιότητας 14 του ΕΠ όπως περιγράφεται στην Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ. 
   Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης όπως αυτή περιγράφεται στην Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε πράξεις ώριμες προς υλοποίηση και να συμβάλλουν στην εξασφάλιση επάρκειας και ποιότητας πόσιμου νερού με προτεραιότητα σε προβληματικές ως προς τα ανωτέρω περιοχές ή/ και σε περιοχές όπου ήδη εφαρμόζονται ή αναπτύσσονται από τους αρμόδιους φορείς συστήματα ελέγχου πίεσης και ανίχνευσης και περιορισμού των διαρροών.
   Όλες οι προτάσεις οι οποίες θα κατατεθούν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την ως άνω δράση με ολιστικό και πλήρως λειτουργικό τρόπο όσον αφορά την ψηφιακή διαχείριση του δικτύου ύδρευσης για την επιλεγείσα περιοχή.
   Κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία πρόταση με συνολικό προϋπολογισμό που δεν θα υπερβαίνει τα 9.000.000, πλήρως αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη στη βάση πραγματικών αναγκών που θα αποδεικνύονται με ρεαλιστικά αναλογική αντιστοίχιση βάσει εξυπηρετούμενων χρηστών. Δεν θα γίνει δε αποδεκτή πρόταση η οποία ήδη χρηματοδοτείται ή έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση εν συνόλω, είτε εν μέρει, σε άλλο χρηματοδοτικό μέσο (π.χ. Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, Ταμείο Ανάκαμψης, κ.λ.π.).
   Η πρόσκληση απευθύνεται σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Δήμους και Συνδέσμους Ύδρευσης Αποχέτευσης, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-20 (Ταμείο Συνοχής) και ειδικότερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ”Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020 και αφορά ώριμα έργα που θα ολοκληρωθούν εντός του 2023.
   Η πρόσκληση:  Πρόσκληση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.pdf
   Read more...

   169 • 0

  7. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Εκδόθηκε η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/1140/21/5-1-2023 (ΑΔΑ:Ψ53Ξ4653Π8-6ΘΘ) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίνονται:
   Α. ο υπό στοιχεία «Π.Π.Α.-Κ.2.5-03» Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων
   Β. οι υπό στοιχεία «Ο.Π.Ε.-Κ.1-03» και «Ο.Π.Ε.-Κ.2.5-03» Οριστικοί Πίνακες Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων
   Γ. ο υπό στοιχεία «ΠΟΛ-Ο.Π.Ε.-01» Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Πολυκατοικιών.
   Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Αποτελέσματα Αξιολόγησης  της ιστοσελίδας του προγράμματος.
   Δείτε τα αναλυτικά και εδώ:
   Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων - Εισοδηματικές Κατηγορίες 2 έως 5 Π.Π.Α.-Κ.2.5-03 (ημ/νία δημοσίευσης 5/1/2023) Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων - Εισοδηματική Κατηγορία 1 Ο.Π.Ε.-Κ.1-03 (ημ/νία δημοσίευσης 5/1/2023) Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων - Εισοδηματικές Κατηγορίες 2 έως 5 Ο.Π.Ε.-Κ.2.5-03 (ημ/νία δημοσίευσης 5/1/2023) Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Πολυκατοικιών ΠΟΛ‐Ο.Π.Ε.‐01 (ημ/νία δημοσίευσης 5/1/2023)
   Read more...

   286 • 0

  8. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Την προκήρυξη για το Καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360°» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 υπέγραψε, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης.
   Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης ξεκινάει την 9η  Ιανουαρίου με καταληκτική ημερομηνία του κύκλου υποβολών την 10η Απριλίου 2023.
   Η «Επιχειρηματικότητα 360°» έρχεται να συμπληρώσει τα υπόλοιπα  Καθεστώτα Ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου καθώς απευθύνεται σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε σημαντικούς τομείς για την εθνική οικονομία, τα οποία δεν εμπίπτουν στις λοιπές ειδικές κατηγορίες.
   Ενδεικτικά, στο εν λόγω Καθεστώς μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην αφαλάτωση θαλασσινού νερού σε νησιωτικές περιοχές, την ανακύκλωση, τη δημιουργία κινηματογραφικών στούντιο, τη δημιουργία γηπέδων και κολυμβητηρίων, τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και οίκων ευγηρίας κ.α., υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκήρυξη.
   Από το παρόν Καθεστώς εξαιρούνται τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στα Καθεστώτα Ενισχύσεων της αγροδιατροφής, της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
   Αναλυτικά, οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) θα αναρτηθούν στο υποστηρικτικό υλικό  της  ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ (https://ependyseis.mindev.gov.gr) καθώς και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και ειδικότερες πληροφορίες.
   Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (https://opsan.mindev.gov.gr) που υποστηρίζει όλο τον «κύκλο ζωής» των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου.
   Read more...

   547 • 0

  9. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Ένταξη Έργων Δήμων της Χώρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
   Την ένταξη έργων των Δήμων της Χώρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης, στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
   Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσης απόφασης ανέρχεται σε 196.917.118,72€ (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου
   Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.
   ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
   Οι Δικαιούχοι για την υλοποίηση των Έργων υποχρεούνται:
   1. Να τηρούν τους όρους της απόφασης ένταξης.
   2. Να διασφαλίζουν την πλήρη και έγκαιρη καταχώριση στο ΟΠΣ του Υπουργείου Εσωτερικών των αναγκαίων δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο των Έργων. 3. Να υποστηρίζει το Υπουργείο Εσωτερικών καθ΄ όλη την διάρκεια υλοποίησης των Έργων. 4. Να υλοποιεί και να παρακολουθεί την συνολική πρόοδο των Έργων και να υποστηρίζει το Υπουργείο Εσωτερικών στην ορθή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και επίτευξης Οροσήμων και Στόχων.
   5. Να προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση των Έργων, στη σύναψη συμβάσεων ή/και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
   6. Να ενημερώνει το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόοδο υλοποίησης των Έργων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους. 7. Να εποπτεύει τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων των Έργων από τους Αναδόχους και να προβαίνει στην πληρωμή των Αναδόχων, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης. 8. Να συντάσσει και υποβάλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών, τυχόν αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ ή και της Απόφασης Ένταξης. 9. Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των Έργων. 10. Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 11. Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για το Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω των Δελτίων Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου. 12. Να ορίσει έναν εκπρόσωπο καθώς και τον αναπληρωτή του για την συνεργασία μεταξύ του Δικαιούχου και του Υπουργείου Εσωτερικών. 13. Να συλλέγει τα στοιχεία πραγματικού δικαιούχου του Αναδόχου.
   Δείτε αναλυτικά τα έργα που εγκρίθηκαν:
   Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας ΤΑΑ Ελλάδα 2.0 ΚΥΑ-89519-23.12.2022.pdf
   Read more...

   215 • 0

  10. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Μια νέα περίοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών στον πρωτογενή τομέα της χώρας θα σημάνει η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) συνολικού προϋπολογισμού 13,4 δισ. ευρώ, που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2023 με ισχύ έως και το τέλος του 2027.
   «Η νέα ΚΑΠ ουσιαστικά αποτελεί μια νέα Συμφωνία για τη Γεωργία και τις Αγροτικές Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εδράζει στην συναντίληψη και πίστη των Κρατών-Μελών της για το κοινό μέλλον της Αγροτικής Πολιτικής στην Ευρώπη» δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Μπαγινέτας.
   Στόχος για τη χώρα μας με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ είναι η ενσωμάτωση, με ισορροπημένο τρόπο, των στόχων για οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία η οποία προβλέπει την από κοινού συνεισφορά των δύο Πυλώνων της, τόσο του Πυλώνα Ι των άμεσων ενισχύσεων, όσο και τον Πυλώνα ΙΙ των επενδύσεων, στην επίτευξη συγκεκριμένων προτεραιοτήτων με μετρήσιμα αποτελέσματα.
   Οι προτεραιότητες οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της χώρα μας σύμφωνα με τον κ. Μπαγινέτα είναι «σχεδιασμένες με βάση των ιδιαιτεροτήτων και εξειδικευμένων αναγκών του πρωτογενή μας τομέα και αφορούν»:
   στη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων παραγωγών μας, μέσα από τον εξορθολογισμό και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων (βασική ενίσχυση, αναδιανεμητική, συνδεδεμένες, νέοι γεωργοί, επενδύσεις) και πόρων της ΚΑΠ, στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και επάρκειας, με έμφαση στη στήριξη της κτηνοτροφίας, στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με μεγαλύτερη έμφαση στη διασύνδεση έρευνας, τεχνολογίας, ψηφιοποίησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης των παραγωγών, στην ισχυροποίηση των αγροτών στην αλυσίδα αξίας μέσω την προώθησης του συνεργατισμού, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος, στην προσέλκυση νέων γεωργών, διαμορφώνοντας περισσότερα κίνητρα πρώτης εγκατάστασης και επενδύσεων, καθώς και στη διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές για την ολοκληρωμένη στήριξη της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής τους. Όπως σημείωσε ο γ.γ. του ΥΠΑΑΤ φιλοδοξία είναι «να διαμορφώσουμε μια νέα δυναμική για την Ελληνική Γεωργία και τους Έλληνες παραγωγούς» προσθέτοντας πως «για εμάς, η επιτυχής εφαρμογή της νέας ΚΑΠ αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό του πρωτογενή τομέα της χώρας μας, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις αλλεπάλληλες κρίσεις».
   Οι αλλαγές που φέρνει η νέα ΚΑΠ
   Σημαντικές είναι οι διαφοροποιήσεις στη νέα ΚΑΠ σε σχέση με την τρέχουσα. Μεταξύ άλλων, στόχος είναι η δημιουργία μιας έξυπνης και ανθεκτικής γεωργίας, με φιλοπεριβαλλοντικό πρόσημο.
   «Η “Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία” αποτελεί μια από τις νέες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασκεί ιδιαίτερη επίδραση στον προσανατολισμό της νέας ΚΑΠ, καθώς συνιστά ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο αναπτυξιακό σχέδιο προώθησης της πράσινης οικονομίας, με στόχο να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μπαγινέτας συμπληρώνοντας ότι «το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει και δράσεις για την Γεωργία, τις οποίες ομαδοποιεί στις στρατηγικές «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και «Βιοποικιλότητα», στρατηγικές που προβλέπουν τη μετάβαση σε ένα δίκαιο, υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον διατροφικό σύστημα».
   Επίσης, ενσωματώθηκαν πρόνοιες για τη θωράκιση του αγροδιατροφικού τομέα της Ένωσης απέναντι σε αλλεπάλληλες κρίσεις, οι οποίες το προηγούμενο διάστημα ανέδειξαν νέες ανάγκες και επέβαλλαν την αναζήτηση αποτελεσματικών λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
   «Ζητήματα, όπως η ενεργειακή αυτονομία και η εντατικότερη αξιοποίηση των ΑΠΕ, η μείωση τους κόστους εισροών με ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέες και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η γεωργία ακριβείας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο γ.γ. του ΥΠΑΑΤ.
   Μεγάλη βαρύτητα έχει δοθεί στη διασύνδεση της έρευνας και της εκπαίδευσης καθώς στόχος είναι η αλλαγή στην παραγωγικής κουλτούρας και ο επαναπροσδιορισμός του γεωργικού παραγωγικού μοντέλου.
   Τέλος, σημαντική αλλαγή συνιστά η μετατόπιση που επιχειρείται από το μοντέλο της συμμόρφωσης σε αυτό των επιδόσεων (new delivery model). Το νέο μοντέλο εστιάζει στη μέτρηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από τις παρεμβάσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν τα Κράτη Μέλη μέσα από τα Στρατηγικά τους Σχέδια.
   Αλλαγές σε ενισχύσεις και στα προγράμματα για τους αγρότες
   Σειρά αλλαγών θα πραγματοποιηθούν σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις αλλά και για τα προγράμματα των αγροτών. Κάτι που όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Μπαγινέτας έχει ως σκοπό την αλλαγή «στην παραγωγική μας κουλτούρα και στον τρόπο προσέγγισης της αγροτικής δραστηριότητας υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων».
   Με τη νέα ΚΑΠ να έχει πιο «πράσινο» πρόσημο, η εφαρμογή της εστιάζει στην υιοθέτηση νέων και περισσότερων φιλοπεριβαλλοντικών καλλιεργητικών δεσμεύσεων και γεωργικών πρακτικών. Γεγονός που μεταφράζεται στην παροχή αυξημένων κινήτρων με υψηλότερα ποσά ενίσχυσης στις εστιασμένες γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις και στα οικολογικά σχήματα και των δύο Πυλώνων για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
   Στο Στρατηγικό Σχέδιο της χώρας μας έχει προβλεφθεί μια σειρά από παρεμβάσεις «ελκυστικούς όρους ενίσχυσης για την υιοθέτηση πρακτικών καλής διαβίωσης των ζώων, προστασίας της βιοποικιλότητας, καθώς και υλοποίησης επενδύσεων από νέους και συλλογικά σχήματα στη κατεύθυνση ενσωμάτωσης στην παραγωγική διαδικασία νέων τεχνολογιών και καινοτομιών που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους εισροών, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην προστασία από φυσικές καταστροφές, στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και στην ορθολογικότερη χρήση αγροχημικών, λιπασμάτων και αντιβιοτικών» ανέφερε ο κ. Μπαγινέτας.
   Τέλος, αλλαγές υπάρχουν και στο μοντέλο των άμεσων ενισχύσεων, για το οποίο προβλέπεται η σταδιακή κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων έως το 2027, ενώ για πρώτη φορά θα ενεργοποιηθεί η αναδιανεμητική ενίσχυση για την άμβλυνση των επιπτώσεων της εσωτερικής σύγκλισης και την προστασία του εισοδήματος των μικρομεσαίων παραγωγών.
   Read more...

   232 • 0

  11. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 ευρώ,  στοχεύει στην  αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χώρας.
   Στις επιλέξιμες Δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός, πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, καθώς και δαπάνες  για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.
   Η κάθε επιμέρους Δράση καλύπτει διαφορετικού ύψους επενδυτικά σχέδια.
   Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 ευρώ έως και 1.000.000 ευρώ (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΚΑΚ).
   Προδημοσίευση Δράσης 1 :  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ
   Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis).
   Προδημοσίευση Δράσης 2 : Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
   Σημ. Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ » είτε μόνο στη «Δράση 2– «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ». 
   Δείτε εδώ την ιστοσελίδα της Προδημοσίευσης 
   http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/PrasinesDraseis.jpg
   Read more...

   209 • 0

  12. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει την ένταξη 148.325 νέων ωφελούμενων στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», από την υπάρχουσα λίστα επιλαχόντων, με τη διάθεση επιπλέον 136,6 εκατ. ευρώ.
   Σημειώνεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», σχεδόν διπλασιάζεται, με τους συνολικούς πόρους να αγγίζουν τα 287 εκατ. ευρώ.
   Οι νέοι ωφελούμενοι θα ειδοποιηθούν με προσωπικό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα.
   Read more...

   275 • 0

  13. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά την ομιλία του στο πλαίσιο της συζήτησης του Προϋπολογισμού, ανακοίνωσε στην Ολομέλεια ότι για το 2023 συνολικά προβλέπεται να δαπανηθούν και πάλι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων πόροι ύψους 12 δισ. ευρώ που αντιπροσωπεύουν το 5,27% του ΑΕΠ της χώρας. Τα 6,3 δισ. ευρώ κατανέμονται για έργα (που θα χρηματοδοτηθούν και από πόρους της ΕΕ) 1,5 δισ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και 3,5 δισ. ευρώ για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
   Για το 2022, συνολικά δαπανώνται, μέσω του ΠΔΕ, πόροι συνολικού ύψους 12 δισ. ευρώ, οι οποίοι κατανέμονται σε 7,3 δισ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1,5 δισ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και 3,2 δισ. ευρώ για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
   Όπως τόνισε ο αρμόδιος υφυπουργός, η υλοποίηση του ΠΔΕ 2023, έχει ως στόχο να στηρίξει την οικονομία με αναπτυξιακές δράσεις και ταυτόχρονα να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, ενώ δημοσιονομικός στόχος παραμένει η, κατά το δυνατό, ταχύτερη απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και του Ταμείου Ανάκαμψης προκειμένου να εξασφαλιστεί έγκαιρα η μέγιστη δυνατή εισροή της ενωσιακής συνδρομής.
   Υπογράμμισε ότι η αναπτυξιακή πολιτική του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προωθείται με την ενίσχυση των ενεργειών για την ταχεία υλοποίηση των έργων των προγραμμάτων της περιόδου 2014 - 2020, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απορροφητικότητα για αυτή την προγραμματική περίοδο, την έναρξη των πρώτων δράσεων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 καθώς και την ενεργοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης με ταυτόχρονη επίτευξη των σχετικών οροσήμων.  
   Ο κ. Τσακίρης ανακοίνωσε ότι οι πόροι του ΕΣΠΑ, που αντιστοιχούν στην Ελλάδα για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, ανέρχονται σε 26,2 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 7% σε σχέση με την περίοδο 2014 - 2020. Ενημέρωσε δε, ότι ήδη έχει δημοσιευτεί η πρόσκληση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, ενώ στις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης για την πράσινη παραγωγική λειτουργία των επιχειρήσεων προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ. 
   Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, επισήμανε το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του 2023, αποτελεί τον πρώτο προϋπολογισμό των τελευταίων δώδεκα ετών που καταρτίζεται εκτός μνημονιακών υποχρεώσεων και παρατήρησε ότι παράλληλα ωστόσο η γεωπολιτική αστάθεια σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Παρόλο πάντως το δυσμενές περιβάλλον, όπως ανάφερε ο κ. Τσακίρης η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα με το ρυθμό ανάπτυξης να διαμορφώνεται στο 5,6% ενώ για το 2023 αναμένεται να ανέλθει στο 1,8% έναντι 0,3% που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί ο μέσος όρος ανάπτυξης της Ευρωζώνης.
   Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις που συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια, υπογράμμισε ότι παρ΄όλες τις δυσμενείς συγκυρίες, που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, η ελληνική οικονομία επέδειξε σημαντική ανθεκτικότητα καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις στηρίχτηκαν από σειρά μέτρων. Σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (εθνικού και συγχρηματοδοτουμένου) χρηματοδοτήθηκαν δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της υγείας, της απασχόλησης και της παιδείας της τάξης των 7,1 δισ. ευρώ, ενώ και στην παρούσα φάση της ενεργειακής κρίσης ενισχύονται δράσεις για την ανακούφιση των επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
   Οι κυριότεροι τομείς που ενισχύονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικού και συγχρηματοδοτουμένου) είναι οι μεταφορές και το περιβάλλον, η επιχειρηματικότητα και οι ιδιωτικές επενδύσεις, η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και της κοινωνίας της γνώσης, η ενέργεια και η αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αυτοδιοίκηση, μέσω της στήριξης των επενδυτικών της προγραμμάτων. Επιπλέον, με την αξιοποίηση εθνικών πόρων ενισχύονται πολιτικές του κράτους για συντήρηση και επέκταση κοινωνικών υποδομών, χρηματοδότηση έκτακτων αναγκών και λοιπών δράσεων.
   "Με τον προϋπολογισμό του έτους 2023 συνεχίζεται η προσπάθεια για την ενίσχυση της οικονομίας, και παράλληλα η υποστήριξη των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στο κράτος, την οικονομία και την κοινωνία", κατέληξε στην ομιλία του ο κ. Τσακίρης.
   ΑΠΕ-ΜΠΕ
   Read more...

   179 • 0

  14. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Εκδόθηκε η απόφαση για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» των Ωφελούμενων που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα 1 του Παραρτήματος, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.
   Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
   Με την παρούσα απόφαση υπάγονται 3039 Ωφελούμενοι, με επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων ύψους 51.680.257,76€ και συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ύψους56.779.835,33€, οι αιτήσεις των οποίων περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος, που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
   Μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής, αποστέλλεται στον Ωφελούμενο Απόσπασμα Απόφασης Υπαγωγής, με όλα τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία, στην οποία περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, του χρονοδιαγράμματος, του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού και του ποσοστού επιχορήγησης.
   Επισημαίνεται ότι ο Φορέας Υλοποίησης, βάσει των στοιχείων και δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τους Ωφελούμενους, δύναται να διενεργήσει σε οποιοδήποτε στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των τελικών ωφελημάτων) τους απαραίτητους διοικητικούς ελέγχους για τη διαπίστωση, βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος.
   Εάν από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί αναντιστοιχία των στοιχείων των δικαιολογητικών με την απόφαση υπαγωγής και τους όρους του προγράμματος θα γίνεται ανάκληση της απόφασης υπαγωγής από τον Φορέα Υλοποίησης και θα επέρχονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην οικεία παράγραφο 8.4.
   Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον συνημμένο Πίνακα 1 είναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, δώδεκα (12) μήνες και εκκινεί από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής (συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου).
   Εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί κατ’ ελάχιστον το ποσοστό που ορίζεται στο κεφάλαιο 7.2 για την τμηματική ολοκλήρωση του επιλέξιμου Π/Υ παρεμβάσεων βάσει της απόφασης υπαγωγής. Επί της άνω τμηματικής προθεσμίας δεν δίδεται δυνατότητα
   παράτασης. Αν η τμηματική προθεσμία παρέλθει χωρίς την εξασφάλιση του ανωτέρου όρου, θα κινείται η διαδικασία απένταξης της αίτησης, ενώ σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής, αν απαιτείται θα γίνεται δημοσιονομική διόρθωση.
   Δείτε την απόφαση υπαγωγής:
   2η Απόφαση υπαγωγής αιτήσεων Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» 9ΤΡΑ46Ψ842-ΑΛ2.pdf ή https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΤΡΑ46Ψ842-ΑΛ2
   Read more...

   354 • 0

  15. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Ενημερωτικό Οδηγό για την προετοιμασία των Δήμων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των χωρικών στρατηγικών για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ), τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) και Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), που περιλαμβάνονται στα Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 21-27 έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΕΤΑΑ.
   Ο οδηγός είναι «οργανωμένος» σε δεκατρία μέρη, ένα για κάθε Περιφέρεια (και Περιφερειακό Πρόγραμμα) της χώρας, προκειμένου να διευκολύνει τους αναγνώστες / χρήστες στο να εντοπίζουν αμέσως τα δεδομένα που αφορούν τη συγκεκριμένη Περιφέρεια, στην οποία δραστηριοποιείται ο Δήμος ή άλλοι τοπικοί φορείς.
   Απευθύνεται ιδίως στους Δήμους και τα στελέχη τους (αιρετά και υπηρεσιακά), δεδομένου ότι αυτοί, ως τοπικοί φορείς, αποτελούν τους βασικούς πολιτικούς και επιχειρησιακούς συντελεστές σχεδιασμού των ΟΧΕ.
   Όπως σημειώνεται στην εισαγωγή του οδηγού η συνέχιση της εφαρμογής των εδαφικών πολιτικών, αποτελεί και στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 πολύ σημαντική διάσταση για την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
   Το 5,7% των συνολικών πόρων της Κοινοτικής Συνδρομής (20,9 δις €) στο ΕΣΠΑ 21-27 θα διατεθούν για τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις (ΟΧΕ), τόσο στις πόλεις όσο και στον εξω-αστικό χώρο.
   Η πολιτική αυτή στην Ελλάδα είναι ενταγμένη στα Περιφερειακά Προγράμματα, των οποίων αποτελεί το 18% περίπου της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης.
   Ενδεικτικό της σημαντικότητας των χωρικών στρατηγικών στα Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 αποτελεί η αύξηση των πόρων κατά 40% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, αλλά και η μεγαλύτερη συγκέντρωση σε αστικές παρεμβάσεις, έναντι των εξω-αστικών.
   Ως προς το πλήθος των παρεμβάσεων από 37 αστικές παρεμβάσεις την περίοδο 2014- 20, το πλήθος τους αυξάνεται σε 52 την περίοδο 2021-27 και οι εξω-αστικές από 24 αυξάνονται σε 33. Σε ορισμένα Προγράμματα αναφέρεται η δυνατότητα για έγκριση και άλλων ΟΧΕ, πέραν αυτών που αναφέρονται ρητά.
   Αναλυτικά ο Ενημερωτικός Οδηγός της ΕΕΤΑΑ
   Read more...

   301 • 0

  16. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Σε τρεις τομείς του πρωτογενούς αγροτικού τομέα θα επενδυθούν περίπου 403 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα, τα υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσαν ότι ξεκινάει η αξιολόγηση για τα 408 επενδυτικά σχέδια, ύψους 402.646.799 ευρώ, που υποβλήθηκαν σε τρεις δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, «Ελλάδα 2.0». Η υλοποίηση του συνόλου των παραπάνω επενδύσεων, μπορεί να οδηγήσει σε κινητοποίηση πόρων, ύψους 813.819.348 ευρώ.
   Οι δράσεις ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα αφορούν:
   1. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων
   Η δράση «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» έχει προϋπολογισμό 181.521.000 ευρώ. Προβλέπει ενισχύσεις στη μεταποίηση και στην εμπορία γεωργικού και μη προϊόντος.
   Η υποβολή αιτήσεων από συλλογικά σχήματα, οργανώσεις παραγωγών και σχήματα, τα οποία εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία ή/και καθετοποίηση, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 15.6.2022 – 15.8.2022. Κατατέθηκαν 85 αιτήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 182.005.414 ευρώ, που αναμένεται να οδηγήσουν σε κινητοποίηση πόρων, ύψους 362.148.938 ευρώ.
   2. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα
   Η δράση «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα» έχει συνολικό προϋπολογισμό 98.111.000 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιήθηκε στις 15.9.2022.
   Στόχος της είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, η προώθηση της καινοτομίας και η προστασία του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, στοχεύει στη δημιουργία αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων, στην ανάπτυξη καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών μαζικής παραγωγής και στην προώθηση της εξωστρέφειας στις διεθνείς αγορές. Επιδιώκεται, επίσης, η εφαρμογή συμβολαιακής γεωργίας ή/και η καθετοποίηση της παραγωγής.
   Στη δράση κατατέθηκαν 236 αιτήσεις από επιχειρήσεις και συλλογικά σχήματα, συνολικού προϋπολογισμού 146.419.083 ευρώ, με τη δυνητική κινητοποίηση πόρων να διαμορφώνεται σε 301.207.807 ευρώ.
   3. Πράσινος Αγροτουρισμός
   Η δράση «Πράσινος Αγροτουρισμός» έχει προϋπολογισμό 49.006.000 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιήθηκε στις 19.07.2022. Στο πλαίσιο αυτής, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν.
   Κατατέθηκαν 87 αιτήσεις, όλες από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (40 υφιστάμενες και 47 υπό σύσταση). Ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ανήλθε σε 74.222.302 ευρώ, που μεταφράζεται σε κινητοποίηση 150.462.603 ευρώ.
   Read more...

   187 • 0

  17. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Ολοκληρώθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2022, ο 1ος κύκλος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.
   Στο εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης κατατέθηκαν συνολικά 562 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων προς υπαγωγή, συνολικού προϋπολογισμού 1.618.160.677,83 €.
   Το προσεχές διάστημα θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των ανωτέρω αιτήσεων υπαγωγής, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία που ορίζεται στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022.
   Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η προκήρυξη του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360ᵒ», που θα καλύπτει σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. 
    
   Υπενθυμίζεται ότι, σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή των αιτήσεων για το καθεστώς της Αγροδιατροφής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (opsan.mindev.gov.gr), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 30 Δεκεμβρίου 2022.
   Read more...

   221 • 0

  18. Χρηματοδοτήσεις

   GTnews

   Στη σημασία της έγκρισης ένταξης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης στο εκτεταμένο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κατά τις εργασίες του Συμβουλίου των Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. 
   Το ΔΕΔ-Μ αποτελεί τη βάση της πολιτικής μεταφορών και των επενδυτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, και, ταυτόχρονα, ένα εργαλείο αειφορίας, συνοχής και περιφερειακής ανάπτυξης. Η Αλεξανδρούπολη, μέσω των πολλαπλών και σταθεροποιητικών για την περιοχή ρόλων της ως ενεργειακός, μεταφορικός και στρατιωτικός κόμβος, αποτελεί πλέον λιμάνι του εκτεταμένου ΔΕΔ-Μ.
   Με την ένταξη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης στο ΔΕΔ-Μ,  ξεκλειδώνουν χρηματοδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά ταμεία, προσελκύοντας, ταυτόχρονα, το ενδιαφέρον και για ιδιωτικά κεφάλαια, για τη βελτίωση των υποδομών του. Η Αλεξανδρούπολη, ως ενεργειακός, μεταφορικός και στρατιωτικός κόμβος, διαδραματίζει, πλέον, σημαντικό σταθεροποιητικό ρόλο στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. 
   Ο υπουργός έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στο διακρατικό έργο κοινού ενδιαφέροντος "Sea2Sea", που αφορά στη σιδηροδρομική σύνδεση των λιμένων Θεσσαλονίκης – Καβάλας – Αλεξανδρούπολης στο Αιγαίο με αυτούς του Μπουργκάς και της Βάρνας στη Μαύρη Θάλασσα και Ρούσε στο Δούναβη και υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Βουλγαρία, προχωρούν πλέον συντονισμένα αναγνωρίζοντας τους υψηλούς στόχους  της Πρότασης Κανονισμού για τη διαμόρφωση ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου υψηλών προδιαγραφών, χωρίς αποκλεισμούς, με δυνατότητες για προσέλκυση κεφαλαίων. 
   Εντός 2023 αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίησή τους και αυτή η  σύνδεση των πέντε θαλάσσιων και ενός ποτάμιου λιμένα, αναμένεται να προσελκύσει σημαντικά φορτία και ροές μεταξύ χωρών της Μέσης και Άπω Ανατολής και χωρών της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς παρακάμπτει τα στενά του Βοσπόρου».
   Read more...

   210 • 0

  19. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Προσδιορισμός των πραγματικών ΜΜΕ
   Οι ΜΜΕ υπάρχουν σε πολλές διαφορετικές μορφές και μεγέθη· ωστόσο, στο σημερινό πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον μπορεί να έχουν στενές οικονομικές, λειτουργικές ή διοικητικές σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις. Οι σχέσεις αυτές συχνά καθιστούν δύσκολο το να τεθεί ένα όριο μεταξύ των ΜΜΕ και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Ο ορισμός των ΜΜΕ είναι ένα πρακτικό εργαλείο που σκοπό έχει να βοηθά τις ΜΜΕ να δηλώνουν την ταυτότητά τους, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν την πλήρη υποστήριξη της ΕΕ και των κρατών μελών της.
   Ποιοι είναι οι τρόποι στήριξης των ΜΜΕ από την ΕΕ; Για επισκόπηση των βασικών ευκαιριών χρηματοδότησης που διατίθενται για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://europa.eu/!RT38Ny
   Οι πληροφορίες που περιέχει ο παρών οδηγός απευθύνονται κατά πρώτο λόγο σε δύο κατηγορίες κοινού:
   α. Επιχειρηματίες: σε επιχειρηματίες που διευθύνουν πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για επιδοτήσεις ή δάνεια που χορηγούνται σε ΜΜΕ. Οι επιχειρηματίες αυτοί ίσως επιθυμούν να μάθουν εάν πληρούν τα κριτήρια που θα τους επιτρέψουν να επωφεληθούν από τις ειδικές νομοθετικές διατάξεις ή τα μειωμένα τέλη για τις ΜΜΕ.
   β. Κυβερνητικοί υπάλληλοι: σε κυβερνητικούς υπαλλήλους σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που καταρτίζουν και διαχειρίζονται τα διάφορα προγράμματα, διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις και εξετάζουν εάν οι εταιρείες πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για υποστήριξη. Ο οδηγός εξηγεί βήμα προς βήμα τον τρόπο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως ΜΜΕ. Περιλαμβάνει, επίσης, ένα γλωσσάριο των όρων που χρησιμοποιούνται στον ορισμό ή την πρακτική εφαρμογή του, καθώς και ένα υπόδειγμα εντύπου αυτοαξιολόγησης. Το έντυπο παρέχει μια επισκόπηση των δεδομένων που μια επιχείρηση πρέπει να παράσχει κατά την υποβολή αίτησης για στήριξη ως ΜΜΕ, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διοικητικές υπηρεσίες για να διαπιστωθεί η ιδιότητα ΜΜΕ της εταιρείας. Δεδομένου ότι η χρήση του εντύπου αυτού είναι προαιρετική, οι διοικήσεις των κρατών μελών είναι ελεύθερες να προσαρμόσουν το περιεχόμενο του ανάλογα με τις εθνικές ανάγκες.
   ΜΜΕ: τρεις κατηγορίες
   Ο ορισμός των ΜΜΕ κάνει διάκριση μεταξύ τριών διαφορετικών κατηγοριών επιχειρήσεων. Κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε ένα είδος σχέσης που η επιχείρηση θα μπορούσε να έχει με μια άλλη επιχείρηση. Αυτή η διάκριση είναι αναγκαία προκειμένου να υπάρχει σαφής εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και να αποκλείει εκείνες που δεν είναι πραγματικά ΜΜΕ.
   Οι κατηγορίες είναι:
   α. Αυτόνομη επιχείρηση: αν η επιχείρηση είναι είτε πλήρως ανεξάρτητη είτε έχει μία ή περισσότερες μειοψηφικές εταιρικές σχέσεις (σε ποσοστό μικρότερο του 25 % η καθεμιά) με άλλες επιχειρήσεις (βλ. σελίδα 16: «Είμαι ανεξάρτητη επιχείρηση;»).
   β, Συνεργαζόμενη επιχείρηση: αν η εταιρική συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 % αλλά όχι παραπάνω από 50 %, η σχέση θεωρείται ότι υφίσταται μεταξύ συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (βλ. σελίδα 18: «Είμαι συνεργαζόμενη επιχείρηση;»).
   γ. Συνδεδεμένη επιχείρηση: εάν η εταιρική συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ξεπερνά το όριο του 50 %, αυτές θεωρούνται συνδεδεμένες επιχειρήσεις (βλ. σελίδα 21: «Είμαι συνδεδεμένη επιχείρηση;»).
   Ο οδηγός αναλυτικά:
    
   Read more...

   169 • 0

  20. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Δημοσιεύθηκαν αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με την υλοποίηση του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027.
   Η πρώτη απόφαση με αριθμό 114947/29.11.2022 (ΦΕΚ 6132/01.12.2022 τεύχος Β') έχει θέμα: Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 και σε αυτή προσδιορίζονται οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων που εντάσσονται στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027
   και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», καθώς και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) (εφεξής «Ταμεία»).
   Η δεύτερη απόφαση με αριθμό 114274/28.11.2022 (ΦΕΚ 6131/01.12.2022 τεύχος Β') έχει θέμα: Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγχος δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 38 του ν. 4914/2022 - Α’ 61) και οι διατάξεις της αφορούν στη νομιμότητα των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027, με σκοπό τη διασφάλιση της επιλεξιμότητας των δαπανών.
   Ο έλεγχος αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το ισχύον κατά περίπτωση εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και στην τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, απαγόρευσης των διακρίσεων, προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, διαφάνειας, ελεύθερης κυκλοφορίας και του ανταγωνισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
   Οι αποφάσεις αναλυτικά:
   Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 - ΦΕΚ 6132/Β'/01.12.2022
   Απόφαση-Υπ.-Ανάπτυξης-και-Επενδύσεων-114947-29.11.2022-ΦΕΚ-6132-01.12.2022-τεύχος-Β.pdf
   Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγχος δημοσίων συμβάσεων του άρθρου  38 του ν. 4914/2022 - Α’ 61) - ΦΕΚ 6131/Β'/01.12.2022
   Απόφαση-Υπ.-Ανάπτυξης-και-Επενδύσεων-114274-28.11.2022-ΦΕΚ-6131-01.12.2022-τεύχος-Β.pdf
    
   Read more...

   334 • 0

  21. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Το φορομπόνους για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων πήρε παράταση για άλλα δύο χρόνια και θα ισχύει έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Αυτό σημαίνει ότι όσοι σκοπεύουν να ανακαινίσουν ή να επισκευάσουν το σπίτι τους θα κερδίσουν έκπτωση φόρου την οποία θα δουν με την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης.
   Ωστόσο, η Εφορία «ξεκλειδώνει» το φορομπόνους υπό την προϋπόθεση ότι οι φορολογούμενοι θα έχουν εξοφλήσει με ηλεκτρονικό χρήμα τις εργασίες που γίνονται στο ακίνητο. Η έκπτωση φόρου κατανέμεται ισόποσα σε περίοδο τεσσάρων ετών και ανέρχεται σε ποσοστό 40% του ύψους των επιλέξιμων δαπανών για τη λήψη των υπηρεσιών, με ανώτατο συνολικό όριο δαπανών τα 16.000 ευρώ.
   Το μέγιστο ποσό έκπτωσης διαμορφώνεται, συνεπώς, συνολικά στα 6.400 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος δαπάνησε 5.000 ευρώ μέσα στο 2022 για την ανακαίνιση του διαμερίσματός του, τότε θα γλιτώσει φόρο εισοδήματος συνολικού ύψους 2.000 ευρώ, ποσό το οποίο επιμερίζεται σε τέσσερα χρόνια: 500 ευρώ αφαιρούνται από το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης που θα υποβληθεί το 2023, 500 ευρώ από το εκκαθαριστικό του 2024, 500 ευρώ από τον λογαριασμό του 2025 και άλλα 500 ευρώ από το εκκαθαριστικό σημείωμα του 2026.
   Για τον υπολογισμό της έκπτωσης λαμβάνονται υπόψη μόνο οι δαπάνες για τις εργασίες, και όχι τα έξοδα για τις προμήθειες υλικών. Δύο είναι οι προϋποθέσεις για να ισχύσει η έκπτωση:
   Οι δαπάνες να αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά. Η εξόφληση των δαπανών να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες, υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής) ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Οροι και δικαιούχοι
   Οι φορολογούμενοι που σχεδιάζουν να ανακαινίσουν, να επισκευάσουν ή να αναβαθμίσουν ενεργειακά τα ακίνητά τους μέχρι και το τέλος του 2024 θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
   Δικαιούχοι της έκπτωσης από τον φόρο εισοδήματος είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στο κτίριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι επιλέξιμες δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης. Επίσης, δικαιούχοι είναι και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί του ακινήτου, με την προϋπόθεση να το χρησιμοποιούν είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
   Στις παραπάνω περιπτώσεις δικαιούχος της μείωσης είναι μόνο το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.
   Πολυκατοικίες
   Εάν οι δαπάνες αφορούν κοινόχρηστους χώρους κτιρίου, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας / συγκροτήματος ιδιοκτησιών εξοφλεί ηλεκτρονικά τις δαπάνες και αυτές λαμβάνονται υπόψη για τους δικαιούχους ανάλογα με τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας τους, με βάση σχετική βεβαίωση που θα χορηγείται από τον διαχειριστή και στην οποία θα καταχωρίζεται ο ΑΤΑΚ του ακινήτου το οποίο βρίσκεται εντός του κτιρίου για το οποίο πραγματοποιείται η σχετική δαπάνη.
   Στις επιλέξιμες ενεργειακές, λειτουργικές – αισθητικές δαπάνες περιλαμβάνονται:
   Τοποθέτηση θερμομόνωσης Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας Τοποθέτηση / αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης Τοποθέτηση / αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Συντήρηση / επισκευή στέγης Επισκευή τοιχοποιίας / χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα
   Read more...

   273 • 0

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.