Jump to content
 • Novatron
 • Χρηματοδοτήσεις

  Χρηματοδοτήσεις

  753 ειδήσεις in this category

  1. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως φορέας υλοποίησης δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ανακοίνωσε τη δημοσίευση της πρόκλησης της δράσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα», προϋπολογισμού 63 εκατ. ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση υφιστάμενων βιομηχανικών πάρκων και την ανάπτυξη νέων.
   Η δράση, που θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», πρόκειται να συμβάλλει στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας, μέσω της δημιουργίας ισχυρών βιομηχανικών πάρκων, όπου προωθούνται οι οικονομίες κλίμακας, τα βιομηχανικά οικοσυστήματα και οι συνέργειες που είναι τόσο απαραίτητες για την ελληνική μεταποίηση.
   Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού «Industry 4.0» και η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των βιομηχανικών πάρκων με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.
   Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην εξασφάλιση επάρκειας και πρόσθετου δικτύου μέσω της ανάπτυξης υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση των βιομηχανικών πάρκων.
   Η δράση «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα», η οποία υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης &  Επενδύσεων και τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ, διαρθρώνεται σε δύο διακριτά τμήματα.
   Με το Τμήμα Ι, προϋπολογισμού περίπου 38 εκατ. ευρώ, παρέχονται πόροι για:
   Τη δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων νέας γενιάς. Την επέκταση ή συμπλήρωση των υποδομών, την επέκταση των πάρκων, τον εκσυγχρονισμό ή αναβάθμιση των υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών και πάρκων, προκειμένου αυτά να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που επιτάσσει η προσαρμογή στη στρατηγική της «Βιομηχανίας 4.0» – “Industry 4.0”. Μεταξύ των βασικών στόχων είναι η ανάπτυξη υποδομών δικτύου 5G, η χρήση ΑΠΕ, η προώθηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και η ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Τη μετατροπή περιοχών με υψηλή βιομηχανική συγκέντρωση σε πράσινα και ψηφιοποιημένα βιομηχανικά πάρκα, με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Με το Τμήμα ΙΙ, προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, παρέχεται χρηματοδότηση για:
   Την κατασκευή υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών των υφιστάμενων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) της εγχώριας αγοράς και της ευρύτερης περιοχής. Την εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης πράσινης ενέργειας. Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 24η Οκτωβρίου 2022 και ως ημερομηνία λήξης η 27η Δεκεμβρίου 2022.
   Read more...

   121 • 0

  2. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάχθηκε με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Θόδωρου Σκυλακάκη η δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου “Thess Intec”. Το έργο εισήχθη μέσω του άξονα “Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας” και της δράσης “Νέα Βιομηχανικά Πάρκα”. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και το ΤΑΙΠΕΔ.
   Το ποσό που εγκρίθηκε για το “Thess Intec” είναι 35,06 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων για φέτος περιλαμβάνει πιστώσεις 17,54 εκατ. ευρώ. Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι αρκετά σφιχτό. Εντός του τρίτου τριμήνου προβλέπεται η δημοσίευση προσκλήσεων υποβολή. Για να ξεκινήσει η κατασκευή του θα χρειαστεί η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος ενώ το σχέδιο ΠΔ είναι προς έγκριση από το ΣτΕ.
   Τι ακριβώς θα υλοποιηθεί
   Με το παραπάνω ποσό εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν οι υποδομές της πρώτης φάσης ώστε να ξεκινήσει η εγκατάσταση εταιρειών στο πάρκο. Για τον σκοπό αυτό εχει ιδρυθεί η Ε.Α.Ε.Π Thess INTEC A.E.». Το Έργο αφορά τη χρηματοδοτική ενίσχυση για την υλοποίηση της φάσης 1 του Τεχνολογικού Πάρκου «ThessINTEC». Ενδεικτικές ενέργειες που δύνανται να υλοποιηθούν είναι Υλοποίηση Έργων Αντιπλημμυρικής Θωράκισης & Διαμόρφωσης Ανάγλυφου, Υλοποίηση Έργων Υποδομών, Υλοποίηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, Μελέτες έργου και διοικητικά έξοδα.
   Το Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC με την ολοκλήρωσή του θα αποτελείται από σύγχρονες υποδομές, οι οποίες θα είναι σε θέση να φιλοξενούν και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις διεθνώς αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων καθώς και επιχειρήσεων με σημαντικές προοπτικές εξωστρεφούς και εξαγωγικής δραστηριότητας. Θα περιλαμβάνει σύγχρονες εργαστηριακές πλατφόρμες για συνεργασίες με την επιχειρηματική κοινότητα, έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη, μια σύγχρονη θερμοκοιτίδα για νεοφυείς εταιρείες, ένα συνεδριακό κέντρο με σύγχρονες εγκαταστάσεις & εκθεσιακούς χώρους καθώς και μεγάλες πράσινες εγκαταστάσεις για δραστηριότητες που θα σχετίζονται με την Έρευνα και Ανάπτυξη
   Ο χώρος εγκατάστασης βρίσκεται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη σε έκταση 760 στρεμμάτων όπου σε αυτή τη πρώτη φάση θα ανεγερθούν κτίρια περίπου 11.000 τ.μ. Με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος θα ξεκινήσει η κατασκευαστική περίοδος η οποία εκτιμάται για την Άνοιξη του 2023.
   Τα έργα που θα γίνουν
   Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης της πρώτης φάση θα είναι 2 χρόνια μετά, μέχρι το καλοκαίρι του 2025. α clusters των έξι (6) mega projects αφορούν :Νέα υλικά και διαδικασίες βιομηχανικής παραγωγής. Ευέλικτα οργανικά υλικά. Τεχνητή Νοημοσύνη και εφαρμογές προσομοίωσης. Καινοτόμες λύσεις καθαρής ενέργειας. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για ένταξη καινοτόμων λύσεων στις επιχειρήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα. Τεχνολογίες και εφαρμογές κινητικότητας του μέλλοντος.
   Μία επιπλέον, πρόσθετη κτιριακή υποδομή που θα αρχίσει να κατασκευάζεται παράλληλα και ταυτόχρονα με τα κτίρια Α’ Φάσης των 6 mega projects, είναι η επέκταση του ΕΚΕΤΑ, με νέους ιδιαίτερους χώρους εργαστηρίων και γραφείων, που θα φθάσουν να καλύπτουν ως και 16.000 τ.μ. Αυτή η δομή, μέσα στο Thess INTEC, θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο του λεγόμενου ‘ΕΚΕΤΑ 2.0’, ενός ευρύτερου σχεδίου επέκτασης των Ινστιτούτων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας, με κονδύλια 34 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης .
   Read more...

   186 • 0

  3. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Ιδιωτικές επενδύσεις και δημόσια έργα, εκτιμώμενου ύψους άνω των 300-320 εκατ. ευρώ, με ύψος επιδότησης έως 80% για τις επενδύσεις  και έως 100% για τα έργα, φέρνει το νέο LEADER 2023-27 στις περιοχές της χώρας έως 150.000 κατοίκους (συμπεριλαμβάνονται αγροτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και τα νησιά της Αττικής).
   Το εναρκτήριο λάκτισμα για το δημοφιλές πρόγραμμα έδωσε ο αρμόδιος γενικός γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης, με εγκύκλιό του στην οποία προαναγγέλλει ότι έως το τέλος του 2022 θα δημοσιοποιηθεί η πρόσκληση για την επιλογή των τοπικών προγραμμάτων LEADER σε 50 περιοχές το ανώτερο και των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), που θα τα υλοποιήσουν.
   Στην εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες στα εταιρικά σχήματα (Αναπτυξιακές Εταιρείες ως επί το πλείστον) για την κατάρτιση των τοπικών προγραμμάτων, ενώ προσδιορίζονται και οι 9 κατηγορίες επενδύσεων, έργων και δράσεων, που θα χρηματοδοτήσει το νέο LEADER 2023-27, προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 236,1 εκατ. ευρώ.
   Οι 9 κατηγορίες επενδύσεων, δράσεων και έργων του LEADER είναι οι εξής:
   1. Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
   Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή μη γεωργικών προϊόντων. Ενίσχυση μονάδων του δασοκομικού τομέα. Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση. Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου. Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ενίσχυση βιο-οικονομίας και κυκλικής οικονομίας. Ο μέγιστος προϋπολογισμός των επενδύσεων της κατηγορίας αυτής ανέρχεται έως τις 300 χιλιάδες ευρώ. Εξαίρεση είναι η δράση «Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων», στην οποία ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 400 χιλιάδες ευρώ. Για τις άυλες πράξεις ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 40 χιλιάδες ευρώ.  Το ύψος της επιδότησης ανάλογα με την δράση κυμαίνεται από 50-80%. Δικαιούχοι μπορούν να είναι υφιστάμενοι ή υπό σύσταση φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που βάσει καταστατικού ή άλλου νόμιμου εγγράφου δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα.
   2. Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού
   Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον πρωτογενή τομέα Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον δευτερογενή τομέα Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον τριτογενή τομέα Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανέρχεται στις 20 χιλιάδες ευρώ και το ύψος της επιδότησης έως 100%. Επιλέξιμες είναι οι δράσεις που αφορούν στην κατάρτιση / επιμόρφωση ομάδων του τοπικού πληθυσμού σε αντικείμενα τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την στρατηγική του τοπικού προγράμματος. Επιλέξιμη είναι και η επιμόρφωση του γενικού πληθυσμού σε θέματα βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.
   3. Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού
   Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού (όπως παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα). Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση προσφύγων / μεταναστών. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανέρχεται στις 400 χιλιάδες ευρώ και τις 20 χιλιάδες για περιπτώσεις άυλων πράξεων, ενώ το ύψος της επιδότησης έως το 100%.
   4. Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού
   Έργα υποδομών μικρής κλίμακας. Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας. Ο μέγιστος προϋπολογισμός των έργων/δράσεων ανέρχεται στις 400 χιλιάδες ευρώ και τις 20 χιλιάδες ευρώ για άυλες πράξεις, ενώ το ύψος της επιδότησης έως το 100%.
   5. Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων
   Ενίσχυση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανέρχεται στις 20 χιλιάδες ευρώ και το ύψος της επιδότησης έως το 75%.
   Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό και την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο μέγιστος προϋπολογισμός των έργων/δράσεων ανέρχεται στις 400 χιλιάδες ευρώ και τις 20 χιλιάδες ευρώ για άυλες πράξεις, ενώ το ύψος της επιδότησης έως το 100%.
   6. Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος
   Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ανάδειξή τους. Έργα πράσινων υποδομών “green infrastructure” για την πρόληψη και αντιμετώπισητων κινδύνων από φυσικές καταστροφές. Ο μέγιστος προϋπολογισμός των έργων/δράσεων ανέρχεται στις 400 χιλιάδες ευρώ και τις 20 χιλιάδες ευρώ για άυλες πράξεις, ενώ το ύψος της επιδότησης έως το 100%.
   7. Δικτύωση και συνεργασία
   Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων Συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων ή/και ιδιωτικών φορέων ή/και ΜΚΟ για την κοινωνική ή / και πολιτιστική ή / και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής, την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της μείωσης σπατάλης τροφίμων. Έξυπνα Χωριά: συνεργασία για την ολιστική και καινοτόμο ανάπτυξη των χωριών. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανέρχεται στις 40 χιλιάδες ευρώ για ενέργειες που αφορούν αποκλειστικά στην σύσταση και λειτουργία του συνεργατικού σχήματος, καθώς και την προετοιμασία του σχεδίου δράσης. Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται έως το 90% για την υπο-παρέμβαση «Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων» και έως το 100% για τις υπόλοιπες. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών των σχημάτων συνεργασίας είναι τρία.
   8. Διατοπική και διακρατική συνεργασία
   Σχέδια διατοπικής συνεργασίας Σχέδια διακρατικής συνεργασίας Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο/Ομάδα Τοπικής Δράσης με τη μορφή επιχορήγησης, το ύψος της οποίας ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. Κάθε υποψήφια ΟΤΔ έχει την υποχρέωση να υποβάλει τουλάχιστον ένα έργο συνεργασίας με την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας.
   9. Λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΔ και εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού
   Λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΔ και εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο/ΟΤΔ με τη μορφή επιχορήγησης, το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών και μπορεί να ανέλθει μέχρι και το 25% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος. Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.
   Read more...

   290 • 0

  4. Χρηματοδοτήσεις

   GTnews

   Δύο νέες Στρατηγικές Επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 287 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων. Και οι δύο στρατηγικές επενδύσεις πρόκειται να δημιουργήσουν περισσότερες από 1.000 νέες θέσεις εργασίας κατά το στάδιο της κατασκευής και της λειτουργίας των έργων.
   Πρόκειται για:
   Α. Την ανέγερση και ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας του επενδυτικού φορέα «ΚΟΡΤΙΑ Α.Ε.» στη Μύκονο, με προϋπολογισμό  61 εκατ. ευρώ.
   Αφορά στη δημιουργία τουριστικού συγκροτήματος με ξενοδοχειακό κατάλυμα 5* δυναμικότητας 178 κλινών και 4 τουριστικών κατοικιών, υποστηρικτικών υποδομών (spa, εστιατόρια, bar, κλπ) καθώς και χώρων αναψυχής και άθλησης στην περιοχή Ελιά του Δήμου Μυκόνου. Η επένδυση πρόκειται να δημιουργήσει 550 θέσεις εργασίας.
   Β. Την κατασκευή Ηλιακού Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας και μονάδων Αποθήκευσης Ενέργειας και μετατροπής σε Πράσινο Υδρογόνο του επενδυτικού φορέα «Bluesky300 IKE» με προϋπολογισμό 226,4 εκατ. ευρώ.
   Η επένδυση αφορά στην κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ενός ηλιακού σταθμού παραγωγής ενέργειας δυναμικότητας 200MW, μιας μονάδας αποθήκευσης ενέργειας δυναμικότητας 100MW με μπαταρίες Li-ion καθώς και την εγκατάσταση μονάδας για μετατροπή σε Πράσινο Υδρογόνο με ηλεκτρολύτη δυναμικότητας 50MW. Εντός του ιδίου χώρου θα αναπτυχθεί φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 200 MW, αποτελούμενο από συστάδα επί μέρους πάρκων καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας σε συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου ισχύος 100MW και παραγωγής πράσινου υδρογόνου με δυναμικότητα 16 τόνων ημερησίως.
   Πρόκειται για την πρώτη εγκεκριμένη Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας που προωθεί την πράσινη οικονομία, την καινοτομία και την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Πρωτοπορεί δε στην ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης πράσινης ενέργειας και πράσινου υδρογόνου, συμβάλλοντας στην απανθρακοποίηση της ελληνικής οικονομίας και την απεξάρτηση από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Η συγκεκριμένη επένδυση πρόκειται να δημιουργήσει 442 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο κατασκευής και 24 κατά τη λειτουργία.
   Read more...

   38 • 0

  5. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου «Σπίτι μου», το οποίο ανακοίνωσε η κυβέρνηση, προβλέπεται μεταξύ άλλων και η ενεργειακή αναβάθμιση – ανακαίνιση παλαιών κατοικιών τόσο για ιδιοκατοίκηση όσο και για μίσθωση.
   Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» για νέους
   Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να αναβαθμιστεί μια παλαιά πατρογονική κατοικία με μικρό κόστος, έτσι ώστε οι νέοι να κατοικήσουν σε αυτή. Το πρόγραμμα αυτό κινείται σε δύο άξονες: να αναβαθμιστεί ενεργειακά το παλαιό σπίτι και να ανακαινιστεί για να αξιοποιηθεί από τους νέους ιδιοκτήτες του.
   Εκτιμώμενοι δικαιούχοι είναι 20.000 νέοι 18-39 ετών, ενώ προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 350 εκατ. ευρώ. Η πλατφόρμα για το πρόγραμμα θα ανοίξει τον Δεκέμβριο του 2022. Σημειώνεται ότι μπορεί να εκτελεστεί και ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση απλά το κάθε σκέλος έχει τα δικά του κριτήρια.   Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο σκέλος του «Εξοικονομώ», η επιδότηση είναι έως 25.000 ευρώ και κυμαίνεται από 50% έως 90% ανάλογα με το εισόδημα του νέου.
   Το σκέλος αυτό αφορά σε παρεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής κλάσης σπιτιού, όπως δηλαδή:
   Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού, Αντικατάσταση κουφωμάτων, Εξωτερική θερμομόνωση, Αγορά συσκευών smart home, Αγορά οικιακών ηλεκτρικών συσκευών Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων στο «Εξοικονομώ» είναι:
   Έως 50.000 ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα Ιδιόκτητο ακίνητο και ιδιοκατοικούμενο Πλήρης κυριότητα ή επικαρπία για ενοικιαζόμενο Όσον αφορά στο σκέλος του «Ανακαινίζω», δίνονται έως 10.000 ευρώ με ενιαίο ποσοστό επιδότησης 30 % για όλους (δηλαδή η επιδότηση φθάνει μέχρι 3.000 ευρώ).
   Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
   Ανακαίνιση χωρών μπάνιου και ειδών υγιεινής, Ανακαίνιση κουζίνας, Aντικατάσταση πόρτας εισόδου Aντικατάσταση και επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Aντικατάσταση και επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων Επιχρίσματα Αντικατάσταση επιφανειών πατωμάτων Επισκευές δομικών στοιχειών Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων στο «Ανακαινίζω» είναι:
   Έως 20.000 ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα Ιδιόκτητο ακίνητο και ιδιοκατοικούμενο Πλήρης κυριότητα ή επικαρπία για ενοικιαζόμενο Σημειώνεται ότι και για τα δύο σκέλη υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την κατοικία που θα αναβαθμιστεί ενεργειακά ή θα ανακαινιστεί:
   Μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα, Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαθιστέα, Χρησιμοποιείται ή θα αποκτήσει χρήση κύριας κατοικίας από το νέο ή το τρίτο πρόσωπο, Είναι ενεργειακή κατηγορία Γ’ ή και χαμηλότερη βάσει του ΑΠΕΑ Πέρα από τις κρατικές παροχές, για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής (του ποσού που απομένει) από τους νέους, παρέχεται η δυνατότητα δανείων για εξοικονόμηση ή αναβάθμιση κατοικίας:
   Για το «Εξοικονομώ» εξασφαλίζεται άτοκος δανεισμός Για το «Ανακαινίζω» εξασφαλίζεται χαμηλότοκος δανεισμός έως 7.000 ευρώ. Πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω» για κενή κατοικία
   Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω» αφορά κενές κατοικίες, με την προϋπόθεση ότι αυτές στη συνέχεια θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση.

   Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα να ανακαινιστεί μια παλιά, κενή, αναξιοποίητη κατοικία, με την προϋπόθεση να ενοικιαστεί για τουλάχιστον τρία χρόνια.
   Η επιδότηση φτάνει έως 40% επι των τιμολογίων εργασιών και υλικών ανακαίνισης και συνολικά έως 10.000 ευρώ. Το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.
   Οι προϋποθέσεις του προγράμματος είναι οι εξής:
   Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 100 τετραγωνικά μέτρα σε αστικά κέντρα Ο ωφελούμενος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 50% της επικαρπίας ή της πλήρους κυριότητας Οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 40.000€ και ακίνητη περιουσία έως 300.000€ Η κατοικία να μην ήταν δηλωμένη α’ κατοικία, ούτε μισθωμένη και να είναι δηλωμένη ως κενή στο Ε2 του τελευταίου φορολογικού έτους Κάθε δικαιούχος μπορεί να κάνει αίτηση για μία μόνο κατοικία Δεν είναι δικαιούχοι όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Ο τρόπος επιλογής θα γίνει με συγκριτική βαθμολογία που πριμοδοτεί όσους έχουν μικρότερη ακίνητη περιουσία και ζητούν μικρότερη ενίσχυση από τη μέγιστη που επιδοτείται (40%).
   Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει να εφαρμόζεται από το πρώτο τρίμηνο του 2023.
   Read more...

   1442 • 2

  6. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Χαμηλότοκα δάνεια μέχρι 150.000 ευρώ για νέα στέγη θα δοθούν σε 10.000 νέους ως 39 ετών, ενώ όλο το πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας που αφορά τη στέγη θα υλοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2023. Το πρόγραμμα των χαμηλότοκων δανείων αφορά νέους και ζευγάρια αφορά (συνολικά 100.000 ωφελούμενους) που θέλουν να αποκτήσουν ή να μισθώσουν φθηνότερο σπίτι με επιτόκιο 1% ή καθόλου επιτόκιο για τρίτεκνους και πολύτεκνους.
   Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη σκοπός είναι να εξασφαλιστεί πάρα πολύ χαμηλό, σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, για την αγορά πρώτης κατοικίας από 10.000 πολίτες μέχρι 39 ετών, σε περιοχές που υπάρχουν σήμερα παλαιά κτήρια.
   Άρα ένα ζευγάρι, με ελάχιστη συμμετοχή, θα μπορεί να αγοράσει ένα σπίτι αξίας 100.000 ευρώ με μηνιαίες δόσεις 275 ευρώ. Ποσό, δηλαδή, πολύ μικρότερο από το ενοίκιο που θα έδινε για να μισθώσει μία κατοικία.
   Το εισοδηματικό κριτήριο ξεκινάει από 10.000 ευρώ μέχρι το ανώτερο που είναι το αντίστοιχο του επιδόματος θέρμανσης.
   Πρόγραμμα Κάλυψη: Σπίτια που διατέθηκαν σε μετανάστες περίπου 1.000 Σπίτια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα δοθούν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ειδικότερα οι ιδιοκτήτες θα διαθέσουν τα σπίτια τους στο κράτος και αυτό με την σειρά του θα τα διαθέσει σε πολύτεκνες τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες με πολύ χαμηλό ενοίκιο.
   200 εκ από ΕΣΠΑ: Θα διατεθούν 200 εκ από ΕΣΠΑ για την αξιοποίηση κενών κατοικιών με ανακαίνιση. Αφορά 4.000 κατοικίες που θα παραχωρηθούν στο κράτος για 5 έτη από τους ιδιοκτήτες και θα παραχωρηθούν με κοινωνικά κριτήρια σε 10.000 νέους από 25 ως 39 ετών. 
   Πιλοτική κοινωνική κατοικία: Υπάρχουν 100 σπίτια της ΔΥΠΑ π ΟΑΕΔ που θα δοθούν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, δηλαδή νέοι μέχρι 39 ετών. Τα σπίτια είναι 70 στην Αθήνα και 30 στο Θεσσαλονίκη.
   Κοινωνική αντιπαροχή: Θα αξιοποιηθούν ακίνητα του ΟΑΕΔ και θα δοθούν με χαμηλό ενοίκιο σε 5.000 νέους ως 39 ετών.

   Read more...

   1020 • 0

  7. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Με την παρούσα απόφαση υπάγονται 31 Ωφελούμενοι, με επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων ύψους 305.606,36 € και συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ύψους 477.330,91 € , οι αιτήσεις των οποίων περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος, που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
   Οι Ωφελούμενοι έχουν την υποχρέωση να ενημερώνονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ (https://exoikonomo2020.gov.gr) σχετικά με την υπαγωγή της αίτησης τους στο Πρόγραμμα από το Δικαιούχο και να αποδεχθούν ηλεκτρονικά την Απόφαση Υπαγωγής κατά τα σχετικώς οριζόμενα στο Κεφάλαιο 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος.
   Επισημαίνεται ότι οι Ωφελούμενοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής επιστολής υπαγωγής της αίτησής τους, η οποία περιλαμβάνει σαφή και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του, του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού και του ποσοστού επιχορήγησης (απόσπασμα απόφασης υπαγωγής) πριν αποδεχθούν ηλεκτρονικά την Απόφαση Υπαγωγής, καθώς ο Δικαιούχος, βάσει των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί/ αναρτηθεί από τους Ωφελούμενους, θα διενεργήσει σε επόμενο στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των προβλεπόμενων κινήτρων) τους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος.
   Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, όπως αυτός ισχύει, ο Δικαιούχος προβαίνει σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, της παραγράφου 8.2, κατά το μέρος που αφορά στις εν λόγω αιτήσεις και ενημερώνει μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων τους ενδιαφερόμενους.
   Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον συνημμένο Πίνακα 2 είναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, δώδεκα (12) μήνες και εκκινεί από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής (συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου).
   Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά τις 16/06/2023. Για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του έργου εκδίδεται από τον Δικαιούχο σχετική απόφαση ολοκλήρωσης. Η καταβολή της επιχορήγησης και η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου, ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου (βλ. Κεφάλαιο 7.4 και Παράρτημα Χ του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος).
   Αναλυτικά η απόφαση εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΤ046ΨΧΨΖ-Ν2Ξ
   Read more...

   470 • 0

  8. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Το Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, με δυνατότητα παράτασης. Ωστόσο, δύναται να λήξει σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας αυτής, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της παρούσας Πρόσκλησης. Η παρούσα Πρόσκληση δύναται να ανακληθεί αιτιολογημένα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος.
   Τα δεκαεπτά (17) ειδικά θέματα χρηματοδότησης και επιλεξιμότητας δαπανών είναι τα παρακάτω:
   1. Κάθε Αίτηση Ένταξης περιλαμβάνει ένα, ή περισσότερα υποέργα. Κάθε κτίριο αποτελεί ένα υποέργο.
   2. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων δράσεων / έργων ορίζεται η ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης στο Πρόγραμμα. Ειδικά, οι δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία, στην υποβολή του φακέλου Πρότασης Επιδότησης, καθώς και στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (σύμφωνα με την παρ. 1.5 «Χαρακτηριστικά επιλέξιμων υπηρεσιών») είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία που η Πρόσκληση τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (23η Φεβρουαρίου 2022).
   3. Ως ελάχιστος συνολικός και επιλέξιμος Προϋπολογισμός κάθε υποβαλλόμενης Αίτησης Ένταξης ορίζεται το ποσό των 100.000,00 ευρώ (€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των αιτήσεων κάθε φορέα (καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται σ’ αυτόν), αθροιστικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού, ανά κατηγορία χρήσεων κτιρίου (Πίνακας 2).
   4. Ως άνω όριο για την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων επεμβάσεων στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» ορίζεται το ποσό του 1,50 ευρώ (€) ανά εξοικονομούμενη πρωτογενή ενέργεια ετησίως (kWh/έτος), όπου ως εξοικονομούμενη πρωτογενής ενέργεια ορίζεται η διαφορά ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες των τεχνικών συστημάτων που εξυπηρετούν το κτίριο, ανάμεσα στον Ενεργειακό Έλεγχο πριν και μετά τη διαδικασία των επεμβάσεων. Σημειώνεται πως ο ανωτέρω ορισμός της εξοικονομούμενης πρωτογενούς ενέργειας ανά έτος περιλαμβάνει τη συνολική ετήσια εξοικονόμηση που έχει προκύψει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν εξοικονόμηση που δυνητικά έχει επιτευχθεί και εκτός του επιλέξιμου προϋπολογισμού από το Πρόγραμμα. Αναφορικά με την ηλεκτρική ενέργεια, ο συντελεστής μετατροπής σε πρωτογενή ενέργεια λαμβάνεται ίσος με 2,1 και ο συντελεστής εκλυόμενων ρύπων ανά μονάδα τελικής ενέργειας ίσος με 0,6 kgCO2/kWh. Για τις υπόλοιπες πηγές ενέργειας γίνεται χρήση των συντελεστών μετατροπής της ισχύουσας νομοθεσίας του ΚΕΝΑΚ. Σε περίπτωση όπου η επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας είναι μικρότερη από το (90%) από την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας της πρότασης που υποβλήθηκε κατά το στάδιο της Αίτησης Ένταξης, τότε για κάθε ποσοστιαία μονάδα και μέχρι και το (70%), το ποσοστό́ επιδότησης θα μειώνεται αντίστοιχα κατά μία ποσοστιαία μονάδα, και το ποσό θα αντιστοιχεί σε ιδία συμμετοχή του Φορέα.
   5. Στις περιπτώσεις Αιτήσεων Ένταξης, όπου ο αντίστοιχος Προϋπολογισμός είτε υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στο στοιχείο με α/α (4), είτε περιλαμβάνει μη επιλέξιμες επεμβάσεις για το Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», ο υποψήφιος Δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει απόφαση του αρμόδιου συλλογικού του οργάνου, που τον δεσμεύει ρητά για τον τρόπο και την κάλυψη του υπερβαίνοντος ποσού. Επισημαίνεται ότι πριν την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, ο υποψήφιος Δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει απόφαση του αρμόδιου οργάνου, με την οποία θα εγγράφεται στον προϋπολογισμό του το τυχόν υπερβάλλον ποσό. Η εν λόγω απόφαση θα πρέπει να μνημονεύεται ρητά στα τεύχη δημοπράτησης.
   6. Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 50% του ποσού της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης, με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στο στοιχείο με α/α (4). Σε περίπτωση που με τις επεμβάσεις, το κτίριο χαρακτηρίζεται ότι υπόκειται σε καθεστώς ριζικής ανακαίνισης (σύμφωνα με την υπ. αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/6949/72/28–01–2019 (Β’ 408), ή επιτευχθεί ενεργειακή κατηγορία Β+ τότε το ποσοστό επιδότησης αυξάνεται κατά 10% (συνολικά 60%). Εφόσον επιτευχθεί συνδυαστικά ενεργειακή κατηγορία Β+ και το κτίριο χαρακτηρίζεται ότι υπόκειται σε καθεστώς ριζικής ανακαίνισης, τότε το ποσοστό επιδότησης αυξάνεται κατά 20% (συνολικά 70%). Στα κτίρια του καταλόγου κτιρίων της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015 που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση, εφόσον συνδυαστικά επιτευχθεί ενεργειακή κατηγορία Β+ και χαρακτηρίζονται ότι υπόκεινται σε καθεστώς ριζικής ανακαίνισης, τότε το ποσοστό επιδότησης αυξάνεται κατά 35% (συνολικά 85%). Σε κάθε περίπτωση στα ανωτέρω ποσοστά προστίθεται ένα επιπλέον 10% στην επιδότηση εάν επιλεγεί η Σ.Ε.Α. ως χρηματοδοτικό σχήμα (βλέπε υποενότητα 1.7). 
   7. Στην περίπτωση ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης τα ποσοστά επιδότησης θα διαμορφωθούν στο ανώτατο ποσοστό έντασης της ενίσχυσης επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, που προβλέπεται από την εφαρμογή του σχετικού κανονιστικού πλαισίου, όπως αναφέρεται στην παρ. 17 κατωτέρω, ανάλογα με το μέγεθος του φορέα και την περιοχή στην οποία υλοποιείται το έργο.
   8. Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα δράσεις / έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε άλλα προγράμματα. Επιπλέον, δεν εντάσσονται έργα που προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα προγράμματα, με βάση τα εγκεκριμένα προγραμματικά κείμενα και τις εξειδικεύσεις τους. Επισημαίνεται ότι το Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων προγραμμάτων, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών σε δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος των οικείων υποψήφιων Δικαιούχων του Προγράμματος.
   9. Για τη σύνταξη των μελετών των προτεινόμενων κτιρίων, πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ν. 4122/2013 (Α’ 42) και του ΚΕΝΑΚ όπως και κάθε άλλη νομοθεσία, πρότυπο, προδιαγραφή και κανονισμός που δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτούς. Όταν κτίριο χαρακτηρίζεται ότι υπόκειται σε καθεστώς «ριζικής ανακαίνισης» (σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 12, του ν.4122/2013 και την ΥΑ υπ. αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/6949/72-28.01.2019 (Β’ 408)) θα πρέπει με την προτεινόμενη τροποποίηση να πληροί όλες τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων που καθορίζονται με τον ΚΕΝΑΚ και αφορούν, τόσο στο σύνολο του κτιρίου όσο και στα επί μέρους στοιχεία του κτιρίου. Τα κτίρια που εξαιρούνται από την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ και ως εκ τούτου δεν πληρούν όλες τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων που καθορίζονται με τον ΚΕΝΑΚ και αφορούν, τόσο στο σύνολο του κτιρίου όσο και στα επί μέρους στοιχεία του κτιρίου, δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση εκτός από τα κτίρια της περ. α της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν.4122/2013.
   10. Τα κτίρια που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» θα πρέπει μετά τις επεμβάσεις να κατατάσσονται κατ’ ελάχιστον στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΚΕΝΑΚ και να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 30% εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες των τεχνικών συστημάτων που εξυπηρετούν το κτίριο, όπως και μείωση των εκπομπών CO2, τουλάχιστον κατά 30%. Η εξοικονόμηση πρέπει να επιτυγχάνεται τόσο με τα ΠΕΑ όσο και με τους ενεργειακούς ελέγχους. Για το συντελεστή μετατροπής σε πρωτογενή ενέργεια ισχύουν τα σχετικά της ανωτέρω παρ. 4.
   11. Είναι επιλέξιμες, σε ποσοστό μέχρι 15% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, οι δαπάνες για συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες (ΑΠΕ) καθώς και για έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας.
   12. Το προτεινόμενο κτίριο οφείλει να εξασφαλίζει την προσβασιμότητα στα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Εφόσον δεν πληρείται στο υφιστάμενο κτίριο, πρέπει να έχει εξασφαλιστεί το αργότερο με το πέρας των εργασιών του Προγράμματος.
   13. Οι τεχνικές μελέτες που υποβάλονται σε στάδιο μελέτης εφαρμογής, θα πρέπει να συνοδεύονται από τις κατά περίπτωση απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις. Ειδικότερα, σε περίπτωση που προτείνονται επεμβάσεις σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο, απαιτείται θετική γνωμοδότηση από το αντίστοιχο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Σε περίπτωση που προτείνονται επεμβάσεις σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως μνημείο απαιτείται απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (άρθρο 11 του ν. 4355/2015).
   14. Η τελική επιλεξιμότητα των δαπανών από την υλοποίηση των ενταγμένων έργων θα επιβεβαιωθεί με την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Β’ Π.Ε.Α.) και με την εκπόνηση Ενεργειακού Ελέγχου, μετά το πέρας των εργασιών – επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Στην περίπτωση που με την έκδοση των ανωτέρω στοιχείων δεν επιβεβαιώνεται η επίτευξη της εξοικονομούμενης ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας (30%) και μείωση των εκπομπών CO2, καθώς και ο στόχος της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, με την κατ’ ελάχιστον κατάταξή τους στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ισχύοντος ΚΕΝΑΚ, εκδίδεται απόφαση ανάκλησης της απόφασης ένταξης (Απόφαση Απένταξης) από το Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» με όλες τις συνεπαγόμενες κυρώσεις για τον Δικαιούχο Φορέα. Ωστόσο, ο Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί για ένα διάστημα «θεραπείας», διάρκειας έως και 6 μήνες. Κατά το διάστημα αυτό δύναται να καλύψει, με ίδια συμμετοχή, το τμήμα της επένδυσης για την υπολειπόμενη ενεργειακή αναβάθμιση που απαιτείται, ούτως ώστε να καλύπτει τους ανωτέρω στόχους και να παραμείνει στο Πρόγραμμα.
   15. Το προτεινόμενο κτίριο πρέπει να κατατάσσεται στην υφιστάμενη κατάστασή του σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης από Γ’ έως και Η’ [Γ’, Δ’, Ε’, Ζ’, Η’], βάσει του άρθρου 10 του ΚΕΝΑΚ.
   16. Το πλαίσιο των επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, καθώς και ο χρονικός προγραμματισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζουν ουσιαστικά τη λειτουργία αυτών.
   17. Για την αξιολόγηση ύπαρξης Κρατικής Ενίσχυσης, ο υποψήφιος Δικαιούχος συμπληρώνει στους σχετικούς πίνακες του Τεχνικού Δελτίου, με την κατάλληλη τεκμηρίωση σχετικά με την μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης, ή την συμβατότητα της ενίσχυσης με το Ενωσιακό Δίκαιο. Για τα έργα που δεν ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, προκειμένου το σύνολο της επιδότησης της προτεινόμενης δράσης να μην εμπίπτει στους κανόνες περί Κρατικών Ενισχύσεων, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η επιδότηση που παρέχεται για την κατασκευή των σχετικών υποδομών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διεπιδότηση, ή για έμμεση επιδότηση άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας υποδομών. Σε περίπτωση που ο φορέας ασκεί οικονομική δραστηριότητα η ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης θα εξεταστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της Κρατικής Ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C262/01). Στις περιπτώσεις που υπάρχει κρατική ενίσχυση Τεύχος B’ 4813/12.09.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49413 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 38 του Κανονισμού 651/2014, όπως ισχύει, ή/και κατά περίπτωση οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (deminimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης. Στην περίπτωση αυτή τα ποσοστά επιδότησης θα διαμορφωθούν στο ανώτατο ποσοστό έντασης της ενίσχυσης επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, που προβλέπεται από την εφαρμογή του ανωτέρω πλαισίου, ανάλογα με το μέγεθος του φορέα και την περιοχή στην οποία υλοποιείται το έργο. O υποψήφιος Δικαιούχος υποβάλλει μαζί με την Αίτηση Ένταξης συμπληρωμένη λίστα ελέγχου ύπαρξης Κρατικής Ενίσχυσης .
   Read more...

   318 • 0

  9. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία".
   Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 3.000 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.
   Προθεσμία
   Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00.
   Επιχορήγηση Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:
   1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
   2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη
   3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη Δικαιούχοι της δράσης
   Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ ηλικίας 18-29 ετών, που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης και πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr
   Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 45.000.000 €, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020".
   Διαδικασία
   Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta
   Read more...

   790 • 0

  10. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Την προδημοσίευση της εμβληματικής Δράσης «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027» ανακοίνωσαν σήμερα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας Χρίστος Δήμας και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιος Κυριαζής.
   Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της χώρας να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας.
   Είναι μία δράση στρατηγικής σημασίας του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ», του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, η οποία σχεδιάστηκε ως μετεξέλιξη της επιτυχημένης Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ» που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αξιοποιώντας την εμπειρία και τα διδάγματα που αποκομίστηκαν.  Εντάσσεται στην Στρατηγική Προτεραιότητα (Άξονα) 1 «Ενίσχυση της έρευνας και της Καινοτομίας» και στον Ειδικό Στόχο 1.1. «Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών (ΕΤΠΑ)», και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.
   Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) θα συνεχίσει τη διαχείριση της Δράσης ως Ενδιάμεσος Φορέας και στη νέα προγραμματική περίοδο.
   ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
   Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
   Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), και ερευνητικούς οργανισμούς. Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας.
   Στόχοι της δράσης:
   •       Παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, με έμφαση στις ΜμΕ.
   •       Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση.
   •       Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας.
   •       Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και ενδυνάμωση του εξαγωγικού προφίλ στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού.
   •       Απασχόληση επιστημονικού δυναμικού υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης (Brain Gain).
   •       Σύνδεση του ακαδημαϊκού με τον παραγωγικό τομέα.
   Η Δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων.
   Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.
   Η Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027» θα περιλαμβάνει τέσσερις (4) παρεμβάσεις:
   I.             Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
   II.            Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
   III.           Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
   IV.          Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις
   Βασικός στόχος της παρέμβασης I «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» είναι η δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού μέσω της υποστήριξης της έρευνας, προώθησης της καινοτομίας και ενίσχυσης της δικτύωσης των επιχειρήσεων.
   Βασικός στόχος της παρέμβασης II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η προώθηση συνεργασιών/συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.
   Η παρέμβαση ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.
   Τέλος, η παρέμβαση ΙV «Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις» στοχεύει στην υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της χρηματοδότησης προτάσεων σημαντικής αξίας που κατατέθηκαν από ελληνικές ΜμΕ επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας. Η Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) είναι η ετικέτα υψηλής ποιότητας που απονέμεται σε έργα που υποβλήθηκαν στο ανωτέρω πρόγραμμα, κρίθηκαν ότι αξίζουν χρηματοδότηση, αλλά δεν έλαβαν τη χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
   Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027» ανέρχεται στο ποσό των 300.000.000 ευρώ.
   Η Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027» αναμένεται να προκηρυχθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Σε διακριτά στάδια υποβολής, θα δοθεί προτεραιότητα στις επιχειρήσεις να υποβάλουν προτάσεις (4ο τρίμηνο 2022) και στη συνέχεια στις προτάσεις συνεργατικών έργων ερευνητικών οργανισμών με επιχειρήσεις (1ο τρίμηνο 2023) και στα έργα με Σφραγίδα Αριστείας (2ο τρίμηνο 2023).
   Η ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη (σε €) ανά παρέμβαση και οι ενδεικτικές ημερομηνίες έναρξης υποβολής προτάσεων είναι:
   ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ            ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ            ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
   Παρέμβαση I                                      60.000.000                                              Q4 2022
   Παρέμβαση II                                   180.000.000                                              Q1 2023
   Παρέμβαση III                                    39.000.000                                              Q4 2022
   Παρέμβαση ΙV                                   21.000.000                                               Q2 2023
   ΣΥΝΟΛΟ                                         300.000.000
    
   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
   Δυνητικοί Δικαιούχοι της Δράσης είναι α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί». Για τη συμμετοχή τους στη Δράση, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νόμιμα και να λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις καθώς και οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί απόφαση ανάκτησης ενίσχυσης από την ΕΕ.
   Συγκριμένα, για κάθε μια από τις τέσσερις παρεμβάσεις:
   I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
   Η Παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ.
   II.  Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
   Η Παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.
   Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜμΕ. Σε συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων - φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ.
   III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
   Δυνητικοί δικαιούχοι στην Παρέμβαση ΙΙΙ, είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).
   IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις
   Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης.
   Οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής θα περιληφθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της δράσης.
   Αναλυτικά η προδημοσίευση: http://www.eyde-etak.gr/News/Files/File202902/Ερευνω_Καινοτομω_2021-2027_Προδημοσιευση_20220907.pdf
   Read more...

   480 • 0

  11. Χρηματοδοτήσεις

   GTnews

   To ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου και ο όμιλος «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (ΕΛΠΕ) ανακοινώνουν ότι πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα, εκδήλωση για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 100% των μετοχών της ΔΕΠΑ Υποδομών στον όμιλο Italgas SpA. Είχε προηγηθεί στα γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ η υπογραφή των σχετικών απαιτούμενων εγγράφων.
   Η ΔΕΠΑ Υποδομών A.E. συστάθηκε τον Απρίλιο του 2020 σε συνέχεια της μερικής διάσπασης του κλάδου υποδομών της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ). Αποστολή της εταιρείας είναι η ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα μέσω των Εταιρειών Δικτύων Διανομής, διασφαλίζοντας την παροχή αερίου σε όλη την επικράτεια. Στη διαγωνιστική διαδικασία που έφερε εις πέρας με επιτυχία το ΤΑΙΠΕΔ, για την από κοινού πώληση με τον όμιλο ΕΛΠΕ του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε., ανακηρύχθηκε ανάδοχος ο όμιλος Italgas SpA έναντι τιμήματος 733 εκατ. ευρώ. Στον διαγωνισμό το ΤΑΙΠΕΔ διέθεσε προς πώληση το 65% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών και η ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35%.
   Η Πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα, Patrizia Falcinelli, δήλωσε: «Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της εμπιστοσύνης που τρέφουν οι ιταλικές εταιρείες για την Ελλάδα ως αξιόπιστος προορισμός για επενδύσεις. Έχουν ήδη αποδείξει ότι μπορούν να προσφέρουν σημαντικά στην ελληνική οικονομία, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, όπως για παράδειγμα με την ανάπτυξη και υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων αιχμής. Η λειτουργία της Italgas είναι απόλυτα εναρμονισμένη με αυτή την προσέγγιση: η εμπειρία και η τεχνογνωσία της θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής θέσης της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου. Συνεπώς, η ολοκλήρωση της πώλησης της ΔΕΠΑ Υποδομών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο ως ένα θετικό γεγονός που συμβαίνει στις διμερείς μας σχέσεις, αλλά και ως μια ευνοϊκή εξέλιξη σε μια κρίσιμη στιγμή για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας».
   Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ,  δήλωσε: «Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης της ΔΕΠΑ Υποδομών στον όμιλο Italgas αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αξιοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων που έχει φέρει εις πέρας το ΤΑΙΠΕΔ, με σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία και τους πολίτες. Συνιστά μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας, δεδομένου ότι σηματοδοτεί την επάνοδο της Italgas στις διεθνείς αγορές έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες. Η ΔΕΠΑ Υποδομών αποκτά έναν ισχυρό μέτοχο με πλούσια τεχνογνωσία που συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ενεργειακών ομίλων στην Ευρώπη. Αποτελεί, επίσης, ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων της ενεργειακής μετάβασης της χώρας μας με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και εξασφάλιση ότι η εταιρεία θα έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την επέκταση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου».
   Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου των ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε: «Είμαστε ευτυχείς για την επιτυχή ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής με ένα ισχυρό Όμιλο. Η πώληση της συμμετοχής μας αυτής εντάσσεται στη στρατηγική που έχουμε καθορίσει σαν Όμιλος για αποεπένδυση από μη στρατηγικές ή μειοψηφικές συμμετοχές που διαθέτουμε, προκειμένου να επικεντρωθούμε στην επιτάχυνσης υλοποίησης του φιλόδοξου πλάνου που έχουμε θέσει, για ουσιαστική διείσδυση στις ΑΠΕ και δημιουργία ενός ισχυρού πυλώνα στον τομέα της νέας ενέργειας. Την ίδια ώρα, εκτιμούμε πως η εξαγορά της ΔΕΠΑ Υποδομών από την Italgas, πληροί τις προϋποθέσεις για να αποδειχθεί ωφέλιμη συνολικά τόσο για την Εταιρία αλλά και για την ελληνική οικονομία. Οι επενδύσεις σε νέες υποδομές και στην ανάπτυξη ενός πλήρως ψηφιακού δικτύου που θα υποστηρίζει τις νέες τεχνολογίες, ενισχύουν σημαντικά και τις προσπάθειες της χώρας για την ενεργειακή μετάβαση και θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερα οφέλη προς την οικονομία και τους τελικούς καταναλωτές».
   Read more...

   177 • 9

  12. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται το δεύτερο καθεστώς του νέου αναπτυξιακού νόμου «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων» με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να μπορούν, έως τις 5 Δεκεμβρίου 2022, να υποβάλουν αίτηση για την υπαγωγή του επενδυτικού τους σχεδίου.
   Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 75 εκατ. ευρώ θα δοθούν με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής. Τα υπόλοιπα 75 εκατ. ευρώ αφορούν σε επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
   Ποιες είναι οι κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν;
   α. ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων 4 τουλάχιστον αστέρων,
   β. εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων καθώς και εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων,
   γ. επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους για δύο τουλάχιστον έτη και με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων,
   δ. ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων,
   ε. ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων,
   στ. ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων, τα οποία κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων,
   ζ. ίδρυση ή εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον σωρευτικά:
   Φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας». Υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: -Ορεινές περιοχές
   -Περιοχές σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα.
   -Νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων.
   Κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών. Διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων, όπως αναγράφονται στα αδειοδοτικά έγγραφα. η. ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4 αστέρων.
   Τι είναι τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας - Condo Hotels;
   Είναι ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων, επί τμημάτων των οποίων, με τη μορφή ανεξαρτήτων διαμερισμάτων ή κατοικιών, επιτρέπεται η σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και η μακροχρόνια εκμίσθωσή τους σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τα παραχωρούν έναντι συμφωνημένου τιμήματος στον φορέα της τουριστικής επιχείρησης ελεύθερα για χρήση ως τμήματα του ξενοδοχείου για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών κατ’ έτος και για διάστημα 20 ετών τουλάχιστον. Η μακροχρόνια μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστο δέκα (10) ετών.
   Τι θεωρείται Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα;
   Για είναι ένα κατάλυμα σύνθετο, πρέπει εντός του ίδιου ακινήτου να υπάρχει ένα ξενοδοχείο κατηγορίας 5 αστέρων και μία εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής (όπως εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, γήπεδο γκολφ, τουριστικός λιμένας, κέντρο προπονητικού αθλητικού τουρισμού, συνεδριακό κέντρο, ψυχαγωγικό θεματικό πάρκο, κ.ά.) και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.
   Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες;
   Κτιριακές εγκαταστάσεις (Κατασκευή-Επέκταση και εκσυγχρονισμός) Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπό ξενοδοχειακό εξοπλισμό Ειδικές & Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Μεταφορικά Μέσα Λοιπός Εξοπλισμός Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ Αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, Συστήματα διασφάλισης ποιότητας – πιστοποιήσεις, Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού Αμοιβές Συμβούλων Μισθολογικό κόστος (με υποχρεωτική αύξηση της απασχόλησης) Ποιο είναι το ελάχιστο ύψος επενδύσεων;
   Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ήτοι:
   Μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 1.000.000€. Μεσαίες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000€. Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000€. Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000€. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ.), Αγροτικούς και Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000€. Ποιες προτάσεις θα κερδίσουν την επιδότηση;
   Κατ’ αρχάς η διαδικασία επιλογής θα γίνει με αξιολόγηση. Οι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν αίτημα στο καθεστώς που αφορά στον τουρισμό για όσο χρονικό διάστημα θα είναι ανοιχτός ο κύκλος υποβολών.
   Η μελετητική ωρίμανση ενός επιχειρηματικού σχεδίου πριν τον χρόνο έναρξης των υποβολών, προσδίδει σαφή συγκριτικό πλεονέκτημα ετοιμότητας και επιπλέον μόρια βαθμολογίας.
   Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι;
   Οι ενδιαφερόμενοι για τη ένταξη της επένδυσης στον αναπτυξιακό νόμο θα πρέπει να απευθυνθούν σε έναν μηχανικό ο οποίος θα έχει την τεχνική υποστήριξη και τη μελετητική ωρίμανση του έργου (σύνταξη μελετών, έκδοση οικοδομικής άδειας, επίβλεψη και κατασκευή δομικών έργων κλπ) καθώς επίσης θα συντάξει και τον προϋπολογισμό του τεχνικού έργου. Το αντικείμενο της σύνταξης της πρότασης και την επιτυχή υπαγωγή του στο πρόγραμμα επιχορήγησης θα αναλάβει γραφείο που ασχολείται με την σύνταξη Επενδυτικών Προγραμμάτων.
   Σε γενικές γραμμές τα στάδια που θα πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:
   Μελετητική Ωριμότητα του Επενδυτικού Σχεδίου, (Αιτήματα σε υπηρεσίες αρμόδιες για την αδειοδότηση, περιβαλλοντική μελέτη, έκδοση οικοδομικής άδειας κτλ.) Ορθή προετοιμασία του φακέλου υποβολής Σύνταξη προϋπολογιμού οικοδομής Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης και Business plan Σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας Υποβολή μελετών και αιτήματος για ένταξη του επιχειρηματικού σχεδίου στο πρόγραμμα Παρακολούθηση της διαδικασίας Αξιολόγησης Διαχείριση του ΕπενδυτικούΣχεδίου έως την εκταμίευση. Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, τοπογράφου - πολεοδόμου μηχανικού, [email protected]yahoo.gr 
   Read more...

   1492 • 0

  13. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Νέα έκθεση της Cities Climate Finance Leadership Alliance, ενός συνασπισμού ηγετών που στοχεύουν στη συγκέντρωση χρηματοδότησης για δράσεις για που αφορούν στο κλίμα σε επίπεδο πόλης. Η έκθεση καταγράφει τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες που σχετίζονται με τις πόλεις, με σκοπό την απαλλαγή από τις εκπομπές του άνθρακα στον τομέα των ακινήτων. Τα κτίρια συμβάλλουν στο 37% των παγκόσμιων εκπομπών CO2 που σχετίζονται με την ενέργεια. Από αυτό το ποσοστό, μόνο το 9% των εκπομπών προέρχεται από την επιτόπια παραγωγή ενέργειας. Το 18% προέρχεται από ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου με το μαγείρεμα και η θέρμανση να είναι επί του παρόντος οι μεγαλύτερες τελικές χρήσεις ενέργειας, ενώ η ανάγκη για ψύξη αναπτύσσεται ταχύτατα, με τη νέα ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τις αναδυόμενες αγορές. Το 10% καταλογίζεται σε υλικά και κατασκευές. 
   Η αύξηση του πληθυσμού και της αστικοποίησης καθιστούν αναπόφευκτη την κατασκευή νέων κτιρίων, κυρίως στην Αφρική και την Ασία, όπου αναμένεται να καταγραφεί το 93% της αύξησης του αστικού πληθυσμού μεταξύ 2020 και 2050. 
   Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης Financing Net Zero Carbon Buildings, A background and scoping paper, κάθε χώρα και περιοχή αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις και ευκαιρίες όσο αφορά στη δημιουργία κτιρίων καθαρού μηδενικού άνθρακα. Για παράδειγμα, η Ευρώπη επιβαρύνεται με ένα σημαντικό όγκο παλαιών, ενεργοβόρων κτιρίων. Από τη μεριά τους, πολλές χώρες της Ασίας και της Αφρικής δε διαθέτουν υποχρεωτικούς πολεοδομικούς κανονισμούς, με αποτέλεσμα οι νέες κατασκευές τους να μην υπόκεινται σε ουσιαστικό έλεγχο. Επιπλέον, χώρες που αντιμετωπίζουν ακραίες θερμοκρασίες -είτε πρόκειται για ψύχος είτε για καύσωνες- βρίσκονται αντιμέτωπες με το δίλλημα της ενεργειακής δαπάνης που σχετίζεται με τη δημιουργία ενός εσωτερικού κλίματος που να δημιουργεί συνθήκες άνεσης για τους ανθρώπους, ενώ ταυτόχρονα δεν θα ζημιώνει το περιβάλλον.  
   Τη στιγμή, όμως, που οι αρμόδιοι πασχίζουν να περιορίσουν τις εκπομπές άνθρακα του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος, με σημαντική αύξηση των επενδύσεων για αναβάθμιση του παγκόσμιου κτιριακού δυναμικού νέες ανάγκες προκαλούν καινούριες προκλήσεις. 
   Σύμφωνα με την έκθεση οι μεγαλύτερες ευκαιρίες βρίσκονται στη μείωση του ενσωματωμένου άνθρακα στα δομικά υλικά και στην καθαρότερη και αποτελεσματικότερη θέρμανση και ψύξη, μεταξύ άλλων μέσω του παθητικού σχεδιασμού. Από τεχνικής άποψης, η ανακαίνιση και η οικοδόμηση κτιρίων μηδενικού άνθρακα θα απαιτήσει αλλαγές σε όλα τα δομικά στοιχεία μιας κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των υλικών, των θερμικών περιβλημάτων, του σχεδιασμού παθητικής θέρμανσης και ψύξης, της ενεργητικής θέρμανσης και ψύξης (HVAC), των συσκευών, του φωτισμού και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
   Νέα εργαλεία χρηματοδότησης οδηγούν την αγορά σε δημιουργία κτιρίων με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα
   Όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά μέσα που μπορούν να υποστηρίξουν την καθαρή κατασκευή μηδενικού άνθρακα, αυτά περιλαμβάνουν παραδοσιακά μέσα, όπως μισθώσεις εξοπλισμού, υποθήκες και ομόλογα, καθώς και εξειδικευμένους μηχανισμούς που χρησιμοποιούν την εξοικονόμηση κόστους ενεργειακής απόδοσης, όπως εξόφληση λογαριασμών, συμβάσεις παροχής ενέργειας και δάνεια καθαρής ενέργειας, που βασίζονται στην αξιολόγηση ακινήτων. 
   Όπως διευκρινίζεται, τα παραδοσιακά μέσα όπως τα ομόλογα και το εμπορικό χρέος έχουν ήδη αποδείξει ότι λειτουργούν, αλλά από μόνα τους δεν θα βοηθήσουν στη μετατόπιση της αγοράς σε κτίρια με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα, ενώ εξειδικευμένα μέσα που στοχεύουν ρητά σε καθαρά μηδενικά κτίρια δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν επαρκώς σε κλίμακα και να προσεγγίσουν νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα.
   Όμως, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, ο δρόμος προς τη βιωσιμότητα δε στηρίζεται στην εύρεση λύσεων με παγκόσμια εφαρμογή, αλλά στην προσαρμογή στην εκάστοτε πραγματικότητα της χώρας, της πόλης ή και της κοινότητας. Ο συνδυασμός λειτουργικών θεσμών, σταθερού νομικού πλαισίου, προσβάσιμης χρηματοδότησης και καινοτόμων τεχνολογιών, μπορεί να κάνει τις πόλεις μας πιο πράσινες και τις κοινωνίες μας πιο βιώσιμες.  
   Read more...

   320 • 0

  14. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει ότι τροποποιείται η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων που αφορά στη χρηματοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) για την κατασκευή έργων και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση. Η νέα προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου.
   Υπενθυμίζεται ότι ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 95 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Προβλέπεται η χρηματοδότηση των ακόλουθων δράσεων:
   Α. Υποδομές παροχής νερού
   Κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης – ενίσχυσης υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού από νέες ή υφιστάμενες υδροληψίες. Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού. Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού με τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού ή αναβάθμιση υφιστάμενων. Καθοδική προστασία εξωτερικών αγωγών μεταφοράς νερού. Ανόρυξη νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων. Αναγκαία έργα υδροληψίας και τα απαραίτητα αντλιοστάσια για τη μεταφορά του νερού. Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων με τοποθέτηση μετατροπέων (inverters). Β. Τηλεμετρία – έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης
   Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλε-έλεγχος / τηλεχειρισμός) σε νέα ή υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού σε λειτουργικά εσωτερικά δίκτυα διανομής και εξωτερικά υδραγωγεία.
   Γ. Ψηφιακοί μετρητές νερού
   Προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών με σκοπό την ανίχνευση απωλειών, τη μείωση του χρόνου και της συχνότητας μέτρησης και συμβολή στη βέλτιστη λειτουργία του δικτύου.
   Δ. Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης
   Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού με τα αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων, τυχόν νέο δίκτυο μεταφοράς  αφαλατωμένου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές αποθήκευσης ή αύξηση παροχετευτικότητας υφιστάμενου εξωτερικού υδραγωγείου.
   Read more...

   163 • 0

  15. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Έξι στρατηγικούς στόχους έχουν οι δράσεις που προωθεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» της περιόδου 2021-2027.
   Το πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε από την Κομισιόν, είναι συνολικού προύπολογισμού 3,6 δισ. ευρώ και σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 του ΕΣΠΑ 2021-2027.
   Οι στρατηγικοί στόχοι
   Οι στρατηγικοί στόχοι, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, συνοψίζονται ως εξής:
   Προώθηση της ενεργειακής μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας και χρήση ΑΠΕ για ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και με τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στα οικοσυστήματα Αστική αναζωογόνηση με έμφαση στο δομημένο και φυσικό αστικό περιβάλλον Βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα-μικροκινητικότητα Ικανοποίηση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων και υδάτων, ενσωματώνοντας τις παραμέτρους της κυκλικής οικονομίας Διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων. Το πρόγραμμα συμβάλλει με πόρους του σε ποσοστό 85,2% μέσω δράσεων ΕΤΠΑ και 19,4% μέσω δράσεων του Ταμείου Συνοχής στην επίτευξη των στόχων της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ενώ σε ποσοστό 18% μέσω δράσεων ΕΤΠΑ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων διατήρησης και προστασίας της βιοποικιλότητας.
   Πώς κατανέμεται ο προϋπολογισμός
   Αναλυτικά ο προϋπολογισμός κατανέμεται ως εξής:
   320 εκατ. ευρώ για αστική αναζωογόνηση και βιώσιμη κινητικότητα 445 εκατ. ευρώ για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 640 εκατ. ευρώ για διαχείριση υδάτινων πόρων 440 εκατ. ευρώ για μετάβαση σε καθαρές πηγές ενέργειας και ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων 75 εκατ. ευρώ για προστασία φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας 860 εκατ. για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κατοικιών και επιχειρήσεων 800 εκατ. για διαχείριση στερών αποβλήτων και μετάβαση στην κυκλική οικονομία
   Read more...

   269 • 0

  16. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Στα 106,8 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός των έργων αγροτικής οδοποιίας μετά την εξασφάλιση υπερδέσμευσης ύψους 63 εκατ. ευρώ, πλέον των 43 εκατ. ευρώ που αρχικώς είχαν εγκριθεί, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
   Σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων που δημοσίευσε το ΥΠΑΑΤ, από τις 13 Περιφέρειες της χώρας υπεβλήθησαν συνολικά 294 αιτήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 164,51 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έγιναν δεκτές οι 194, συνολικής επιλέξιμης δαπάνης 106.881.259,33 ευρώ, με την υπερδέσμευση ύψους 63 εκατ. ευρώ που έχει ήδη εγκριθεί.
   Ο προϋπολογισμός των 100 αιτήσεων που δεν έγιναν δέκτες λόγω μη εκπλήρωσης κριτηρίων επιλεξιμότητας ή/και βαθμολογίας μικρότερης της ελάχιστης που ορίζει η πρόσκληση, ανερχόταν σε 53 εκατ. ευρώ.
   Οι προσφυγές θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α. προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. – Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων.
   Ποια έργα χρηματοδοτούνται
   Σημειώνεται η δράση χρηματοδοτεί την κατασκευή αγροτικών δρόμων προβλέποντας υποχρεωτικά την τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωσή τους. Χρηματοδοτούνται και έργα βελτίωσης υφιστάμενων δρόμων, όπως η διαπλάτυνσή τους όπως και η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (όπως οχετοί απορροής όμβριων υδάτων και τοιχία αντιστήριξης).
   Δεν χρηματοδοτούνται, όμως, δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης, όπως την αποκατάσταση τσιμέντου ή ασφάλτου.
   Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να έχουν ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα των ενδιαφερόμενων δήμων και να μην περιλαμβάνουν δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. Θα πρέπει να υπάρχουν επικαιροποιημένα οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης, οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις καθώς και στοιχεία τεκμηρίωσης εξασφάλισης γης.
   Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων
   Read more...

   317 • 1

  17. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Από το φθινόπωρο, αναμένεται να αρχίσουν να προκηρύσσονται δράσεις για τα πέντε τομεακά προγράμματα από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού ύψους 12,8 δισ. ευρώ, που έχουν λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
   Τα βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων είναι τα ακόλουθα:
   1. «Ανταγωνιστικότητα» - Προϋπολογισμός 3,9 δισ. ευρώ
     Το «Ανταγωνιστικότητα» είναι το πρώτο τομεακό πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δημόσια δαπάνη του ανέρχεται σε 3,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 3,1 δισ. ευρώ προέρχονται από κοινοτικούς πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+).
   Ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, σε συνέντευξή του στον «Ελευθερο Τύπο» της Κυριακής (31/07) είχε δηλώσει πως «οι δύο πρώτες προσκλήσεις για το "Ανταγωνιστικότητα" αναμένεται να δημοσιευθούν μέσα στο φθινόπωρο, φτάνοντας αθροιστικά το 1 δισ. ευρώ».
      
     Το πρόγραμμα συνδέει την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών πλεονεκτημάτων. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα στόχος του είναι η αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων και η ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού τους, ώστε να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
   Η στρατηγική του προγράμματος οργανώνεται σε τέσσερις βασικούς άξονες επενδύσεων, στο πλαίσιο των αντίστοιχων Ταμείων:
     α) Ενίσχυση Ερευνας και Καινοτομίας (ΕΤΠΑ).
   β) Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας (ΕΤΠΑ).
     γ) Βελτίωση Πρόσβασης Επιχειρήσεων σε Χρηματοδότηση (ΕΤΠΑ).
   δ) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Μετασχηματισμού (ΕΚΤ+).
   Ενδεικτικές δράσεις του προγράμματος:
   Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία, στην τεχνολογική προσαρμογή,στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη στροφή σεφιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα. Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Ενίσχυση της νέας – νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας. Υποστήριξη της ανάπτυξης – υιοθέτησης καινοτομιών. Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας και δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμόςτου τουριστικού προϊόντος. Ενθάρρυνση clusters ή/και συνεργασιών ΜμΕ μεταξύ τους ή/και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Ανάπτυξη – αναβάθμιση δομών, μηχανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας. Περιβαλλοντικές υποδομές – πράσινη ανάπτυξη. Στις εμβληματικές δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνονται το «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», το «Equifund» και το «Πράσινο Ταμείο για την Αειφόρο Ανάπτυξη».
   2. «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» - Προϋπολογισμός 1,63 δισ. ευρώ
   Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί τον κύριο πυλώνα για τον σχεδιασμό μιας αναπτυξιακής στρατηγικής στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) και διαρθρώνεται σε προτεραιότητες όπως:
   Η ενίσχυση και η προώθηση της επιχειρηματικότητας, με δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων (έμφαση θα δοθεί στις μικρομεσαίες), και της διασύνδεσης της επιχειρηματικότητας με την έρευνα και την καινοτομία. Η ενεργειακή μετάβαση, με δράσεις ενεργειακού χαρακτήρα, όπως η τηλεθέρμανση, η ηλεκτροκίνηση, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας κ.λπ. Η κυκλική οικονομία, με δράσεις που στοχεύουν στην επανάχρηση των λιγνιτικών εδαφών και την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων. Η δίκαιη εργασιακή μετάβαση, με δράσεις ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των περιοχών μετάβασης και την προώθηση της απασχόλησης. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε στις 16 Ιουνίου, μαζί με τα τρία Εδαφικά Σχέδια ΔΑΜ που το συνοδεύουν και ήταν το πρώτο πρόγραμμα ΔΑΜ, που εγκρίθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
   3. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» - Προϋπολογισμός 4,16 δισ. ευρώ
   Το πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» είναι το μεγαλύτερο του νέου ΕΣΠΑ, σε προϋπολογισμό. Από τα 4,16 δισ. ευρώ, τα 3,3 δισ. ευρώ προέρχονται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+), ενώ το υπόλοιπο ποσό αποτελεί εθνική συμμετοχή.
   Καίριος στόχος του είναι να συνεισφέρει, τα επόμενα χρόνια, στη μείωση της ανεργίας (κυρίως αυτή που αφορά νέους, γυναίκες και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού), καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών και φοιτητών.
   H στρατηγική του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» εδράζεται στις εξής προτεραιότητες:
   Οριζόντιες – συστημικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των θεσμών και των υπηρεσιών της αγοράς εργασίας, της κοινωνικής ένταξης και υγείας, της διακυβέρνησης όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τη βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Απασχόληση και αγορά εργασίας. Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση. Προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας. Απασχόληση των νέων. Επισιτιστική βοήθεια & αντιμετώπιση της υλικής στέρησης. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε δράσεις, ειδικά για τους νέους έως 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, με προϋπολογισμό της τάξης του 1 δισ. ευρώ.
   Επιπλέον, περιλαμβάνει καινοτομίες που αποσκοπούν σε απλουστεύσεις, επιτάχυνση της υλοποίησης και έγκαιρο προγραμματισμό. Οι προσκλήσεις θα γίνουν με ευρεία ενημέρωση των πολιτών και ωφελουμένων, θα είναι λιγότερες σε αριθμό και μεγαλύτερες σε προϋπολογισμό (ανοιχτές προσκλήσεις). Μάλιστα, για πρώτη φορά προβλέπεται δυνατότητα ανάπτυξης χρηματοοικονομικού εργαλείου, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε πεδία κοινωνικής καινοτομίας, κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
   Ενδεικτικές δράσεις του προγράμματος:
   Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των γονέων-κηδεμόνων στην αγορά εργασίας, τη στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος και την πρόσβαση όλων των μαθητών σε ένα δωρεάν και ποιοτικό σχολικό πρόγραμμα με ίσες ευκαιρίες μάθησης. Σημειώνεται πως η δράση θα ξεκινήσει με πιλοτική εφαρμογή, αρχικά σε σχολεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ανοιχτού τύπου προγράμματα ένταξης στην αγορά εργασίας, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες (ΔΥΠΑ). Παρατηρητήριο ισότητας των φύλων και δημογραφικής πολιτικής. Υποστήριξη εργαστηρίων δεξιοτήτων για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. «Νταντάδες» της γειτονιάς (πλήρης ανάπτυξη της πιλοτικής εφαρμογής). Συμπεριληπτική εκπαίδευση για μαθητές με αναπηρία: Προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στην κατεύθυνση της πλήρους ανάπτυξης της ενταξιακής εκπαίδευσης. Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας με στόχο την ενίσχυση της ενταξιακής τους διαδικασίας. Προγράμματα υποστήριξης και ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην πράσινη, ψηφιακή και γαλάζια οικονομία και σε τομείς υψηλής αναπτυξιακής αιχμής. Λειτουργία γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας. Ενίσχυση μαθητείας νέων έως 29 ετών (μεταλυκειακό έτος ΕΠΑΛ). Ανοιχτό πρόγραμμα πρώτης ένταξης, νέων 18-29 ετών, στην αγορά εργασίας για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα (πρώτο ένσημο). 4. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» - Προϋπολογισμός 913 εκατ. ευρώ
   Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» εδράζεται σε τρεις βασικούς στρατηγικούς άξονες: Τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα, με συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ, την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας με ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων, όπου προβλέπεται να διατεθούν επιπλέον 400 εκατ. ευρώ, και την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, με χρηματοδότηση ύψους 113 εκατ. ευρώ.
   Οι στόχοι των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος είναι:
   Η παροχή, σε πολίτες και επιχειρήσεις, καινοτόμων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών, οι οποίες θα διασφαλίζουν τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της προσβασιμότητας και του καθολικού σχεδιασμού, ώστε να είναι φιλικές για όλους χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς. Η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών, ώστε να ενισχυθεί, περαιτέρω, η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου (gov.gr). H ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η ανάπτυξη υποδομών νέφους και κέντρων δεδομένων υψηλής διαθεσιμότητας φιλικών προς το περιβάλλον. Η επέκταση των σημείων ασύρματης πρόσβασης και η ολοκλήρωση του Δικτύου Δημόσιου Τομέα. Η εξασφάλιση της συνδεσιμότητας υπερυψηλών ταχυτήτων με την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών. Η ενίσχυση της «Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων» και της «Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση», με βασικούς στόχους: Την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα όσο και του γενικού πληθυσμού, την εξοικείωση συνολικά των πολιτών με τις ψηφιακές υπηρεσίες και την ενδυνάμωση εργαζομένων μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας, σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και κυβερνοασφάλειας. 5. «Μεταφορές» Προϋπολογισμός 2,2 δισ. ευρώ
   Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με κοινοτική συμμετοχή, ύψους 1,85 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,29 δισ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής και 565 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η εθνική συμμετοχή ανέρχεται σε 370 εκατ. ευρώ και η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη σε 2,22 δισ. ευρώ.
   Ενδεικτικά, 760 εκατ. ευρώ προβλέπονται για την ανάπτυξη βιώσιμων αστικών μεταφορών, 688 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση και αναβάθμιση οδικού δικτύου και τη βελτίωση οδικής ασφάλειας, 485 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση – ανάπτυξη κεντρικού και προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου, 181 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας νησιών και 89 εκατ. ευρώ για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας και αεροναυτιλίας.
   Στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις για:
   Την περαιτέρω ανάπτυξη των βιώσιμων αστικών μεταφορών στα δύο μητροπολιτικά κέντρα και πιλοτικά σε κάποιους άλλους περιφερειακούς δήμους της χώρας. Την ολοκλήρωση του κεντρικού σιδηροδρομικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και τη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του. Την ενίσχυση της χρήσης ενός περιβαλλοντικά βιώσιμου ηλεκτροκινούμενου σιδηροδρομικού δικτύου (υπεραστικού και προαστιακού). Την ολοκλήρωση του κεντρικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ). Τη στοχευμένη, περαιτέρω, ανάπτυξη και διασύνδεση του αναλυτικού ΔΟΔ. Την αναβάθμιση/ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών και οδικών διασυνοριακών προσβάσεων. Την ενίσχυση του επιπέδου πολυτροπικότητας του συστήματος. Την ενίσχυση της περιφερειακής ηπειρωτικής και νησιωτικής συνδεσιμότητας. Τη βελτίωση της ασφάλειας χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών.
   Read more...

   1046 • 0

  18. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει, ότι στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» εντάσσονται ως καταρχήν επιλέξιμοι κι οι 47.433 επιλαχόντες.
   Ο προϋπολογισμός του «Εξοικονομώ 2021» αυξάνεται κατά 591,7 εκατ. ευρώ και ανέρχεται συνολικά σε 1,2 δισ. ευρώ (ποσοστό αύξησης 94%). 
   Συνολικά οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι πλέον 87.578 νοικοκυριά.
   Όσοι από τους δικαιούχους έχουν ολοκληρωμένη ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου μπορούν να ξεκινήσουν τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, που σχετίζονται με το ποσοστό της δικής τους συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
   Το «Εξοικονομώ 2021» είναι το πρώτο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων με ξεχωριστό προϋπολογισμό για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτή η στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων αυξάνεται κατά 81,8 εκατ. ευρώ κι αφορά σε 5.890 νοικοκυριά. Έτσι οι συνολικά 14.246 πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας ενισχύονται με 201,8 εκατ. ευρώ.
   Οι νέες λίστες με τα ονόματα των επιλαχόντων θα επικαιροποιηθούν αμέσως μόλις βγει ο νέος οδηγός του προγράμματος.
   Read more...

   1094 • 0

  19. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Ακόμη μία πολύ σημαντική εξέλιξη καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες, στον δρόμο προς την υλοποίηση του μεγάλου και πολυσύνθετου πρότζεκτ της «Διπλής Ανάπλασης» στις περιοχές του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς εντάχθηκαν κι επίσημα στο Ταμείο Ανάκαμψης -με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών- τα μεγάλα έργα ανάπλασης στην περιοχή του Βοτανικού, ύψους 100 εκατ. ευρώ.
   Επί της ουσίας πρόκειται για δύο συν μία «δράσεις» για την αναμόρφωση της περιοχής και την «υποστήριξη» από πλευράς υποδομών του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού και των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη, στην περιοχή του Βοτανικού. Στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάσσονται έργα ύψους σχεδόν 100 εκατ. ευρώ. Αναθέτουσα Αρχή των έργων είναι ο Δήμος Αθηναίων ο οποίος άλλωστε, έχει τρέξει όλους αυτούς τους μήνες όλες τις διαδικασίες γύρω απ’ το μεγάλο πρότζεκτ και πλέον ετοιμάζεται να… ανεβάσει κι άλλο «στροφές» για να υλοποιηθεί όλο το «πακέτο» των έργων εντός χρόνου.
   Συγκεκριμένα, τα έργα που εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης αναλύονται ως εξής:
   -Το πρώτο έργο αφορά τα έργα ανάπλασης στον Βοτανικό και περιλαμβάνει έργα οδοποιίας, ποδηλατοδρόμου και κατασκευή δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης. Τα έργα έχουν εκτιμώμενο κόστος 33,7 εκατ. ευρώ. Έχει υπολογιστεί επίσης κονδύλι 7,14 εκατ. ευρώ για απαλλοτριώσεις.
   -Το δεύτερο έργο αφορά επίσης έργα ανάπλασης τα οποία συνοψίζονται σε έργα διαμόρφωσης πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή της Διπλής Ανάπλασης και του Ναυτικού Οχυρού. Τα έργα έχουν εκτιμώμενο κόστος 42,04 εκατ. ευρώ. Έχει υπολογιστεί επίσης κονδύλι 13,86 εκατ. ευρώ για απαλλοτριώσεις.
   -Το τρίτο έργο αφορά παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την οργάνωση και υλοποίηση των έργων, με το κόστος να φτάνει στα 2,96 εκατ. ευρώ.
   Επί της ουσίας με την ένταξη των παραπάνω έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης δίνεται το «πράσινο φως» στον Δήμο Αθηναίων για να ξεκινήσει την ωρίμανση των έργων ανάπλασης και να ξεκινήσει η δημοπράτηση τους. Και σίγουρα είναι πολύ σημαντική η διάρκεια του διαγωνισμού που θα πρέπει να ολοκληρωθεί έγκαιρα για να μην χαθεί χρόνος για την ολοκλήρωση των έργων.
   Η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως οι συμβάσεις θα καταστεί εφικτό να υπογραφούν το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Η ολοκλήρωση των έργων υπολογίζεται τον Σεπτέμβριο 2025 και οριστική περαίωση για το τέταρτο τρίμηνο του 2025.
   Αναλυτικά όλα όσα περιλαμβάνονται στα έργα με βάση τις μελέτες που έχουν γίνει:
   1.Έργα οδοποιίας, ποδηλατοδρόμου και κατασκευή δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης
   1.1. Έργα Οδοποιίας
   Στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα δεν έχουν διανοιχθεί οι δρόμοι που προβλέπονται από την πολεοδομική μελέτη της περιοχής και έχουν εγκριθεί μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής. Η συνολική παρέμβαση περιλαμβάνει την κατασκευή οδών (υπόβαση και ασφαλτόστρωση), τη διαμόρφωση κρασπέδων και τον οδοφωτισμό. Το συγκεκριμένο υποέργο περιλαμβάνει τις εξής φάσεις ωριμότητας:
   α) οδοί για άμεση διάνοιξη: αφορά οδούς που περιλαμβάνονται σε περιοχές με κυρωμένες πράξεις εφαρμογής.
   β) Οδοί για διάνοιξη υπό προϋποθέσεις: αφορά οδούς που περιλαμβάνονται σε περιοχές όπου ναι μεν έχουν κυρωθεί οι πράξεις εφαρμογής αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις/αγορές των οφειλόμενων εκτάσεων.
   Στο εν λόγω υποέργο περιλαμβάνεται επίσης και η «Ανάπλαση Ιεράς Οδού με ποδηλατόδρομο». Προβλέπονται γραμμικοί κοινόχρηστοι χώροι πλάτους 20μ εκατέρωθεν του οδικού άξονα, ενώ προτείνεται και η υλοποίηση ποδηλατοδρόμου. Το τμήμα της Ιεράς Οδού εντός Δήμου είναι περίπου 2.150 μ. Ο χώρος παρέμβασης υπολογίζεται σε περίπου 43.000 τμ.
   1.2. Δίκτυα Ομβρίων και Αποχέτευσης
   Η περιοχή παρέμβασης για τις υποδομές ομβρίων είναι βορείως της οδού Αγ. Πολυκάρπου, όπου δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί οι πράξεις εφαρμογής. Τα απαιτούμενα υδραυλικά έργα του συγκεκριμένου υποέργου χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:
   1. Δίκτυο όμβριων υδάτων: το οδικό δίκτυο του υποέργου 1 συνοδεύεται από έλλειψη δικτύου διαχείρισης όμβριων υδάτων. Για το σκοπό αυτό το υποέργο 1 συνδέεται άρρηκτα με την κατασκευή του δικτύου ομβρίων στην ίδια περιοχή παρέμβασης.
   2. Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων: αντίστοιχα με την έλλειψη δικτύου ομβρίων, στην περιοχή μελέτης δεν υφίσταται ούτε δίκτυο αποχέτευσης. Για την ανάληψη της υλοποίησης του αποχετευτικού δικτύου της περιοχή έχει γίνει η απαραίτητη συνεννόηση με την ΕΥΔΑΠ.
   3. Καθαρισμός και αποκατάσταση ρέματος Προφ. Δανιήλ: το συγκεκριμένο τμήμα του ρέματος είναι οριοθετημένο σύμφωνα με το ΦΕΚ 48/ΑΑΠ/2009. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι 400μ, εντός του ακινήτου της Διπλής Ανάπλασης.
   Υποέργο 2: Τεχνική Βοήθεια
   Για την ωρίμανση και ολοκλήρωση των μελετών και των τευχών δημοπράτησης είναι απαραίτητη η πρόβλεψη τεχνικής βοήθειας του υποέργου 1. Στις υπηρεσίες της Τεχνικής Βοήθειας θα περιλαμβάνεται και η υποστήριξη του Δικαιούχου κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.
   Υποέργο 3: Απαλλοτριώσεις για διάνοιξη οδών
   Ο Δήμος είναι υπόχρεος για την αποζημίωση των απαλλοτριώσεων που εκκρεμούν για την περιοχή του Ελαιώνα σε συνολική έκταση 25 περίπου στρεμμάτων. Οι απαλλοτριώσεις έχουν προκύψει από 2 βασικές κατηγορίες:
   Απαλλοτριώσεις Πράξεων Εφαρμογής με βάση τις κυρωμένες μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής στην περιοχή του Ελαιώνα.
   Απαλλοτριώσεις Διπλής Ανάπλασης με βάση το άρθρο 23 (περίπτωση 2γ) του ν.3983/2011, τα ακίνητα εντός του έργου της Διπλής Ανάπλασης δεν έχουν υποχρέωση εισφοράς σε γη και σε χρήμα. Συνεπώς, μπορούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες δικαστικού ή εξωδικαστικού καθορισμού τιμής μονάδας. Επιπλέον, στο συγκεκριμένο υποέργο περιλαμβάνεται και η σύνταξη ενιαίας πράξης εφαρμογής για την υπόλοιπη περιοχή του Ελαιώνα.
   Έργα διαμόρφωσης πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων στην ευρύτερη περιοχή ΙΙ της Διπλής Ανάπλασης και του Ναυτικού Οχυρού στην περιοχή του Ελαιώνα.
   Κοινόχρηστο Πράσινο Διπλής Ανάπλασης
   Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος της Διπλής Ανάπλασης (ΦΕΚ 161/ΑΑΠ/2013) ο Δήμος Αθηναίων ως κύριος της έκτασης είναι αρμόδιος για τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου. Οι διαμορφώσεις των κοινόχρηστων χώρων επιμερίζονται ως εξής:
   Περιοχή α: Περιλαμβάνει περιοχές πρασίνου και διαμόρφωση πλατείας με άμεση σχέση και εξάρτηση από τις διαμορφώσεις εισόδων στο γήπεδο και τον Ερασιτέχνη ΠΑΟ. Επίσης περιλαμβάνει και τον πεζόδρομο γύρω από το εμπορικό κέντρο. Περιοχή β (τμήμα): Περιλαμβάνει τη διαμόρφωση εισόδου – εξόδου από την πλευρά της Ιεράς Οδού από / προς το σταθμό μετρό Ελαιώνα. Περιοχή γ: Περιλαμβάνει διαμορφώσεις πρασίνου και χώρων αναψυχής καθώς και διαμορφώσεις για δραστηριότητες ήπιας άθλησης. Ο χώρος περιλαμβάνει και εγκαταστάσεις αθλητισμού του Δήμου Αθηναίων που μπορούν να γίνουν σε δεύτερη φάση από άλλους πόρους. Επιπλέον, η σύμβαση αφορά και τα έργα διαμόρφωσης των ΟΤ 17,22 και 31 συνολικής έκτασης 93 στρεμμάτων Ανάπλαση Ναυτικού Οχυρού
   Το ακίνητο του Ναυτικού Οχυρού βρίσκεται εντός της περιοχής του Ελαιώνα και βορείως της Ιεράς Οδού. Το ακίνητο έκτασης περίπου 110 στρεμμάτων και έχει χαρακτηριστεί ως χώρος πρασίνου στο σύνολο του, με εξαίρεση ορισμένα υφιστάμενα κτίρια, όπως αυτά εγκρίθηκαν με καθορισμό οικοδομικής γραμμής με το Προεδρικό Διάταγμα του 2010 (ΦΕΚ 236/ΑΑΠ/2010).
   Υποέργο 2: Έργα διαμόρφωσης κοινοχρήστου χώρου και προσβασιμότητας στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου ποδοσφαίρου του Δήμου Αθηναίων στον Ελαιώνα
   3.2. Κοινόχρηστο Πράσινο Διπλής Ανάπλασης
   Το Υποέργο αφορά τις διαμορφώσεις κοινοχρήστου χώρου και προσβάσεων του άμεσου περιβάλλοντος χώρου του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου του Δήμου Αθηναίων στον Ελαιώνα.
   Επιπλέον περιλαμβάνει τις Η/Μ υποδομές και το δίκτυο όμβριων υδάτων, αντλιοστάσια και δεξαμενές για πυρόσβεση και άρδευση του περιβάλλοντα χώρου την προμήθεια και εγκατάσταση φωτισμού και συστήματος ασφαλείας και παρακολούθησης, καθώς και την περίφραξη του γηπέδου, τις δαπεδοστρώσεις, διάφορες οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης και τον εξοπλισμό (καθιστικοί πάγκοι, κάδοι, σήμανση κλπ) του περιβάλλοντος χώρου.
   Επίσης, το υποέργο αφορά και τις εργασίες διαμόρφωσης της οδού πρόσβασης προς και από το επίπεδο -1 των εγκαταστάσεων του Γηπέδου, η οποία θα άρχεται από την οδό Αγ. Άννης και κινούμενη με κατεύθυνση από Β/Δ προς Ν/Α καταλήγει στην οδό Προφήτου Δανιήλ, γεφυρώνοντας το αντίστοιχο ρέμα. Το συνολικό μήκος της οδού είναι 400μ. εκ των οποίων τα 230μ. είναι Cut and Cover και το υπέργειο τμήμα του είναι μέρος του περιβάλλοντα χώρου του γηπέδου.
   Υποέργο 3: Τεχνική Βοήθεια
   Για την ωρίμανση και ολοκλήρωση των μελετών και των τευχών δημοπράτησης είναι απαραίτητη η πρόβλεψη τεχνικής βοήθειας του υποέργου 1. Στις υπηρεσίες της Τεχνικής Βοήθειας θα περιλαμβάνεται επίσης και η υποστήριξη του Δικαιούχου κατά τη διαγωνιστική διαδικασία
   Υποέργο 4: Απαλλοτριώσεις που αφορούν στις περιοχές πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων
   Ο Δήμος είναι υπόχρεος για την αποζημίωση των απαλλοτριώσεων που εκκρεμούν για την περιοχή του Ελαιώνα σε συνολική έκταση 35 περίπου στρεμμάτων. Οι απαλλοτριώσεις έχουν προκύψει από 2 βασικές κατηγορίες:
   Απαλλοτριώσεις Πράξεων Εφαρμογής με βάση τις κυρωμένες μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής.
   Απαλλοτριώσεις Διπλής Ανάπλασης με βάση το άρθρο 23 (περίπτωση 2γ) του ν.3983/2011
   Τεχνικός Σύμβουλος
   Το τρίτο έργο αφορά στην παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σε διαφορετικά στάδια υλοποίησης των έργων του Δήμου Αθηναίων στην περιοχή του Ελαιώνα. Για την οργάνωση του συνολικού έργου των υποδομών οδοποιίας και δικτύων καθώς της διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων και την ενιαία παρακολούθηση και συντονισμό (project management), απαιτείται Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Αθηναίων. Ο τεχνικός σύμβουλος θα υποστηρίξει το Δήμο καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης και παραλαβής των έργων των υποδομών και πρασίνου.
   Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες βασικές ενέργειες:
   Ο Τεχνικός Σύμβουλος αναλαμβάνει να υποστηρίζει την Αναθέτουσα Αρχή, προβαίνοντας σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προώθησης, συντονισμού και επίβλεψης των έργων αρμοδιότητας του Δήμου Αθηναίων στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ.
   Η υποστήριξη στην Αναθέτουσα Αρχή περιλαμβάνει την παρακολούθηση και το συντονισμό της κατασκευής των έργων αρμοδιότητας του Δήμου Αθηναίων, μέχρι και την αποπεράτωση και την παράδοση τους στον κύριο τους.
   Ο ανάδοχος θα πρέπει να προωθεί και να συντονίζει τις αναγκαίες διαδικασίες και δράσεις για την κατασκευή των έργων. Ενδεικτικές εργασίες είναι:
   – Ο συντονισμός και οργάνωση της επικοινωνίας όλων των εμπλεκόμενων μερών.
   – Η οργάνωση του συστήματος διαχείρισης και προγραμματισμός υλοποίησης του έργου. Η υποστήριξη αφορά στην οργάνωση των ενεργειών, των πόρων, του χρονοδιαγράμματος, των απαιτήσεων ποιότητας και της μεθόδου αντιμετώπισης των κινδύνων, σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα με βάση το οποίο θα πραγματοποιηθεί ο συντονισμός και η παρακολούθησή του έργου.
   – Η παρακολούθηση της κατασκευής, της επιθεώρηση εργασιών, του ελέγχου προδιαγραφών και διαδικασιών κ.α
   – Ο έλεγχος της τήρησης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής των έργων.
   – Ο συντονισμός των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων στα έργα από την έναρξη έως και την ομαλή εγκατάσταση του χρήστη και την πλήρη λειτουργία των εγκαταστάσεων.
   – Ο συντονισμός των προμηθειών και της διαδικασίας εγκρίσεων των υλικών προς ενσωμάτωση στα έργα.
   – Ο συντονισμός της παράδοσης των έργων και τη σύνταξη φακέλων των έργων.
   – Η υποστήριξη των διαδικασιών που προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης Έργων (Σ.Δ.Ε), ως προς τις εργασίες στο ΟΠΣ για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
   Παραδοτέα του έργου να είναι η υποβολή Τριμηνιαίων Εκθέσεων Παρακολούθησης της Εκτέλεσης του Προγράμματος Εργασιών.
   Read more...

   266 • 0

  20. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Υπεγράφη η προκήρυξη για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.
   Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Ενίσχυσης «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 5η Δεκεμβρίου 2022.
   Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:
   α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
   β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
   γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
   δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
   ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).
   Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (https://opsan.mindev.gov.gr) που υποστηρίζει όλο τον «κύκλο ζωής» των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου.
   Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ (https://ependyseis.mindev.gov.gr).
   Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων - Ν. 4887/2022 - Κύκλος 1
   Υ.Α. 79187/5.8.2022 (ΦΕΚ 4210/Β/9.8.2022) «Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022»: https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/ya-79187-09-08-2022-touristikes-ependyseis.pdf
   Δικαιούχοι
   Εμπορική εταιρία Συνεταιρισμός Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
   Τα υπαγόμενα, στο καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων», επενδυτικά σχέδια αφορούν σε:
   α) ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
   β) εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, μετά πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
   γ) επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
   δ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
   ε) ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
   στ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων,
   ζ) ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον,
   ζα) φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,
   ζβ) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα τα σύνορα, iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,
   ζγ) κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12868/2018 (Β΄ 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και
   ζδ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων,
   η) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, την επιφύλαξη της περ. (ζ) της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν.4887/2022.
   Read more...

   2239 • 0

  21. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Eιδικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για τους διαχειριστές πολυκατοικιών και κτιρίων δημιουργεί η ΑΑΔΕ, με απόφαση του διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή, προκειμένου να αποτραπούν οι παρενέργειες που διαπιστώθηκε ότι προκαλεί το υφιστάμενο καθεστώς, λόγω της διασύνδεσης του ΑΦΜ της πολυκατοικίας με τον ΑΦΜ και τον ΚΑΔ του διαχειριστή της πολυκατοικίας.
   Συγκεκριμένα, υπήρξαν περιπτώσεις διαχειριστών που εμφανίζονταν ως έχοντες επαγγελματική δραστηριότητα και ως οφείλοντες ασφαλιστικές εισφορές λόγω των καθηκόντων τους ως διαχειριστές της πολυκατοικίας τους.
   Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η απόφαση «μετατρέπει αυτόματα στο ορθό τις λανθασμένες εγγραφές ΚΑΔ και ενημερώνει κατόχους με πιθανώς λανθασμένες εγγραφές ΚΑΔ που δεν εντοπίζονται από το σύστημα να προβούν σε διορθώσεις μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας “Τα αιτήματά μου”».
   Πιο συγκεκριμένα, με την απόφαση του κ. Πιτσιλή προβλέπονται τα εξής:
   α) Δημιουργείται ειδικός ΚΑΔ 68.32.11.04 για τους διαχειριστές πολυκατοικιών και κτιρίων.
   β) Ενημερώνονται αυτόματα με τον νέο ΚΑΔ 68.32.11.04 οι ΑΦΜ των πολυκατοικιών ή κτιρίων που εντοπίστηκαν από τα συστήματα της ΑΑΔΕ με λανθασμένη κατάταξη ΚΑΔ.
   γ) Λαμβάνεται μέριμνα για την αναδρομική διόρθωση, χωρίς πρόστιμο μέχρι 31.10.2022, πιθανόν λανθασμένων εγγραφών σε ΑΦΜ που έχουν αποδοθεί σε πολυκατοικίες και αφορούν στον δηλωμένο ΚΑΔ, ο οποίος είτε δεν έχει αντιστοιχηθεί σύμφωνα με την ΠΟΛ 1157/2008 είτε δεν συνάδει με τη διαχείριση κτιρίου. Οι κάτοχοι αυτών των ΚΑΔ θα ειδοποιηθούν με mail να προβούν σε διόρθωση αποστέλλοντας σχετική δήλωση μέσω της εφαρμογής ψηφιακής υποδοχής και διαχείρισης αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα αιτήματά μου».
   δ) Επιλύονται ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ με τα αντίστοιχα συστήματα των φορέων της δημόσιας διοίκησης.
   Read more...

   753 • 0

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.