Jump to content
 • Novatron
 • Χρηματοδοτήσεις

  Χρηματοδοτήσεις

  538 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β΄ 1487/13.4.2021) η Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη και του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, με την οποία τροποποιείται η ΚΥΑ με αριθμό 5629/22 της 4ης Φεβρουαρίου 2021 (Β’ 450/2021), με τίτλο «Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς, από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων».
   Προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος ενημέρωσης των δικαιούχων, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων-αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» έως και τη Δευτέρα 19 Απριλίου.
   Διευκρινίζεται ότι, με βάση τα νέα κριτήρια της εκδοθείσας απόφασης, θα επανεξεταστούν όλες οι αιτήσεις που είχαν απορριφθεί κατά τον Α΄ κύκλο υποβολής αιτήσεων, καθώς και όσες υποβληθούν, μέχρι τις 19 Απριλίου 2021, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» ως τροποποιητικές ή νέες αιτήσεις.
   Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όσοι καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ και έχουν ήδη υποβάλει αίτηση, δεν χρειάζεται να το πράξουν εκ νέου.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Με τους Δήμους να “βράζουν” μετά την έκδοση της ΚΥΑ  για το “Τρίτσης”, χθες Τρίτη 13 Απριλίου δημοσιεύθηκαν οι τροποποιήσεις των Προσκλήσεων του Προγράμματος. 
   Πρόκειται για 12 Αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπ. Εσωτερικών, Στ. Πέτσα (προφανώς έπεται και η δημοσίευση της 13ης).
   Κοινό στοιχείο των Αποφάσεων, είναι η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων των ΟΤΑ. Παρατείνεται λοιπόν, έως 31 Μαΐου.
   Πέραν της παράτασης, σε κάθε Πρόσκληση περιλαμβάνεται πλήθος επιπλέον τροποποιήσεων που βασίζονται στο περιεχόμενο της ΚΥΑ, π.χ. για τον υπολογισμό του πλαφόν ανά Δήμο, αλλά και πρόσθετες αλλαγές αναλόγως του αντικειμένου εκάστης Πρόσκλησης.
    Μπορείτε να δείτε όλα τα νέα δεδομένα του Προγράμματος, στα έγγραφα που ακολουθούν:
    - 3η τροποποίηση Πρόσκλησης AT01 «Υποδομές ύδρευσης» εδώ 
   - 3η τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ02 «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων» εδώ 
   - 3η τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ03 «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» εδώ 
   - 2η τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» εδώ 
   - 3η τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ05 «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» εδώ 
   - 3η τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ06 «Αστική Αναζωογόνηση» εδώ 
   - 3η τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ07 «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» εδώ 
   - 3η τροποποίηση Πρόσκλησης AT09 «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» εδώ 
   - 2η τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ10 «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» εδώ 
   - 3η τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ11 «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» εδώ 
   - 2η τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» εδώ 
   - 2η τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ14 «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021» εδώ 

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Σύμφωνα με την απόφαση υπάγονται συνολικά 12,579 Ωφελούμενοι με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων 308,893,489 €.
   Οι Ωφελούμενοι έχουν την υποχρέωση να ενημερώνονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ σχετικά με την υπαγωγή της αίτησης τους στο Πρόγραμμα από το Δικαιούχο και να αποδεχθούν ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής κατά τα σχετικώς οριζόμενα στο Κεφάλαιο 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος. Επισημαίνεται ότι οι Ωφελούμενοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής επιστολής υπαγωγής της αίτησής τους, η οποία περιλαμβάνει σαφή και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του, του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού και του ποσοστού επιχορήγησης (απόσπασμα απόφασης υπαγωγής) πριν αποδεχθούν ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής, καθώς ο Δικαιούχος, βάσει των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί/ αναρτηθεί από τους Ωφελούμενους, θα διενεργήσει σε επόμενο στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των προβλεπόμενων κινήτρων) τους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, όπως αυτός ισχύει, ο Δικαιούχος προβαίνει σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, του Κεφαλαίου 8.2, κατά το μέρος που αφορά στις εν λόγω αιτήσεις και ενημερώνει μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων τους ενδιαφερόμενους.
   Σε περίπτωση που οι Ωφελούμενοι έχουν επιλέξει την μερική ή συνολική κάλυψη της ίδιας συμμετοχής με δανεισμό, απευθύνονται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους για την υπογραφή δανειακής σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 4 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος. Η ανωτέρω διαδικασία (ηλεκτρονική αποδοχή απόφασης υπαγωγής από τον Ωφελούμενο, υπογραφή της δανειακής σύμβασης όπου απαιτείται) ολοκληρώνεται έως και τριάντα (30) ημέρες πριν από την λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου (βλ. Κεφάλαια 6.2 και 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ»).
   Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους είναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, δώδεκα (12) μήνες και εκκινεί από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής (συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου). Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά τις 16/06/2023. Για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του έργου εκδίδεται από τον Δικαιούχο σχετική απόφαση ολοκλήρωσης. Η απόφαση ολοκλήρωσης δημοσιεύεται στο Δικτυακό τόπο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (www.hdb.gr) και αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια. Η καταβολή της επιχορήγησης και η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου, ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου (βλ. Κεφάλαιο 7.4 και Παράρτημα Χ του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος).
   Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 8.1. του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» οι Ωφελούμενοι έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις: Να αποδεχτούν τους όρους συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Οδηγό Εφαρμογής και την απόφαση υπαγωγής. Να ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία της αίτησής τους, για τις ενέργειες που απαιτείται να πραγματοποιήσουν και τις προθεσμίες που τίθενται από το Πρόγραμμα, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνουν κατά την υποβολή της αίτησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα. Η επικοινωνία των φορέων του Προγράμματος θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Ωφελούμενος. Η έγκαιρη ανάγνωση απεσταλμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση του έργου των Ωφελούμενων και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη τους. Να τηρούν τους όρους που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση με την Τράπεζα, σε περίπτωση που έχουν υπογράψει δανειακή σύμβαση. Να δεχθούν προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά ή ενωσιακά ελεγκτικά όργανα, μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργο τους και παρέχοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση του έργου, εφόσον ζητηθεί. Να διατηρήσουν το έργο για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την τελική εκταμίευση του δανείου ή/και της επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης» και να μη μεταβάλλουν ουσιαστικά τις υλοποιημένες παρεμβάσεις και κατά τρόπο που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης ή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλοίωση των στόχων υλοποίησής τους. Ειδικά στην περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου μετά την τελική εκταμίευση, ο ωφελούμενοι οφείλουν να ενημερώσει τον νέο ιδιοκτήτη για τις άνω υποχρεώσεις, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν Να τηρούν, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων, την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις ή/και άδειες που προβλέπονται από αυτή. Να τηρούν και να ενημερώνουν το φάκελο του έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση των παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή τους. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από τον Ωφελούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για τρία (3) έτη από την ημερομηνία τελικής εκταμίευσης του δανείου ή/και της επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης» και για τις περιπτώσεις ενοικίασης/ βραχυχρόνιας μίσθωσης για δέκα (10) έτη μετά το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτούν το Πρόγραμμα. Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και για όσο χρόνο ο Ωφελούμενος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του έργου, στον Δικαιούχο του Προγράμματος, στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, στην ΕΥΔ του οικείου ΠΕΠ, στην EY Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Αρχή Πιστοποίησης), στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση μη-τήρησης από τους Ωφελούμενους των όρων και των προϋποθέσεων του Προγράμματος, όπως αποτυπώνονται στον Οδηγό Εφαρμογής και την απόφαση υπαγωγής, επέρχονται οι συνέπειες που περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 8.2. του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονομώ- Αυτονομώ» Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση με τον πίνακα που περιέχει τους 12.579 ωφελούμενους, από εδώ

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Όπως είχε προαναγγείλει  χθες η aftodioikisi.gr, δημοσιοποιήθηκε η ΚΥΑ με τα πλαφόν για το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
   Σύμφωνα με την απόφαση οι Δήμοι χωρίζονται σε έξι κατηγορίες, ενώ σε μία κατηγορία εντάσσονται οι περιφέρειες: Συγκεκριμένα:
    
   Σύμφωνα με την απόφαση:
   -Δεν συνυπολογίζονται στον συνολικό προϋπολογισμό (πλαφόν) ανά δικαιούχο οι προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) που υποβάλλονται:
   α) στην Πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021»,
   β) στην πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», γ) στην Ομάδα Α της Πρόσκλησης ΑΤ02 με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων»,
   δ) στη Δράση (δ) «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» της Πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» και ε) στην Ομάδα Γ «Ειδικά Σχολεία, Επαγγελματικά Λύκεια, Μουσικά και Καλλιτεχνι- κά Σχολεία που εξυπηρετούν δύο (2) ή περισσότερους Δήμους» της Πρόσκλησης ΑΤ07 με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων».
   Συνυπολογίζονται τα έργα του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1″ 4. Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν προτάσεις σε μία ή περισσότερες προσκλήσεις από εκείνες στις οποίες έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων που υποβάλλονται σε μία ή περισσότερες προσκλήσεις δεν υπερβαίνει τα όρια που τίθενται με την παρ. 3. Κατά τον υπολογισμό του συνολικού προϋπολογισμού τωνπροτάσεων, λαμβάνονται υπόψη τα έργα κάθε δυνητικού δικαιούχου που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και μεταφέρθηκαν στο παρόν Πρόγραμμα δυνάμει της υπ’ αρ. 829/18.06.2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), καθώς και τα έργα για τα οποία είχαν υποβληθεί αιτήματα ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και η ένταξή τους θα γίνει στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος.
   ΦΕΚ 1399-B-08.04.2021 Τροποποίηση Α. Τρίτσης.pdf

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Ένα νέο μοντέλο για την οικονομική ενίσχυση δράσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σχεδιάζει να «φέρει» στη χώρα μας το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σχετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για την ενεργειακή απόδοση, το οποίο αναμένεται να εισαχθεί εντός του Απριλίου στη Βουλή. 
   Το μοντέλο αυτό αφορά την ενεργειακή εξοικονόμηση σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις, προβλέποντας τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών για τη χρηματοδότηση των σχετικών παρεμβάσεων. Από όσες εταιρείες θα λαμβάνουν μέρος σε μία τέτοια ανταγωνιστική διαδικασία, για να διεκδικήσουν τα έργα, θα προκρίνεται εκείνη που υπέβαλε την πιο συμφέρουσα προσφορά, δηλαδή εκείνη που ζητά μικρότερη οικονομική ενίσχυση από όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, για να πετύχει την ίδια με αυτούς εξοικονόμηση ενέργειας.   
   Ανάλογοι διαγωνισμοί διενεργούνται σε αρκετές χώρες του εξωτερικού, καθώς εξασφαλίζουν πως η δημόσια δαπάνη θα έχει τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα ως προς τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ωφελουμένων. Όπως είχε αναφέρει σε συνέδριο στα τέλη του περασμένου έτους η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, προαναγγέλλοντας τη θέσπιση του εν λόγω μοντέλου και στη χώρα μας, η διεθνής εμπειρία δείχνει πως οι δημοπρασίες μειώνουν σημαντικά το κόστος των παρεμβάσεων, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται μόχλευση κεφαλαίων.
   Πιλοτικός διαγωνισμός 30 εκατ. ευρώ 
   Όπως είχε προσθέσει η κ. Σδούκου, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί «κλειδί» για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Επίσης, στο ίδιο συνέδριο η Γενική Γραμματέας είχε προαναγγείλει την «πρεμιέρα» εφαρμογής του μοντέλου με τη διενέργεια ανταγωνιστικής διαδικασίας με αρχικό προϋπολογισμό ύψους 30 εκατ. ευρώ, που θα στοχεύσει σε όλες τις επιχειρήσεις του βιομηχανικού και τριτογενή τομέα. Έτσι, με την κατάθεση του σχεδίου νόμου στη Βουλή, και την υπερψήφισή του, θα ανοίξει ο δρόμος για τον πρώτο πιλοτικό διαγωνισμό βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 
   Η σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», το οποίο πρόκειται να κατατεθεί εντός του μήνα στο Κοινοβούλιο. 
   Έλεγχος από το ΚΑΠΕ 
   Σύμφωνα με το κείμενο που είχε τεθεί σε διαβούλευση, κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών στους διαγωνισμούς θα είναι η χαμηλότερη οικονομική ενίσχυση ανά εξοικονομούμενη μονάδα ενέργειας, εκπεφρασμένη σε ευρώ ανά Τόνο Ισοδυνάμου Πετρελαίου (€/ΤΙΠ). Επομένως ο ανάδοχος, ο οποίος θα αναδειχθεί με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, θα χρηματοδοτηθεί για την εξοικονόμηση ενέργειας που θα πετύχει, βάσει της οικονομικής ενίσχυσης που έχει ζητήσει. 
   Στην προκήρυξη κάθε διαγωνισμού θα καθορίζονται μεταξύ άλλων οι επιλέξιμες παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και η διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης. Παράλληλα, για τον έλεγχο και την επαλήθευση της υλοποίησης των παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης από τους επιλεγόμενους συμμετέχοντες, ως αρμόδιος φορέας ορίζεται το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). 
   Τέλος, οι συμμετέχοντες στην ανταγωνιστική διαδικασία θα προσκομίζουν εγγυητικές επιστολές τόσο για τη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, όσο και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης των ανωτέρω παρεμβάσεων, εφόσον η προσφορά τους επιλεγεί προς υλοποίηση. Οι εγγυητικές επιστολές θα καταπίπτουν υπέρ του «Πράσινου Ταμείου».
   Υπενθυμίζεται ότι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί σημαντικό πυλώνα των προγραμμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης που έχουν συμπεριληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0». Έτσι, για το «Εξοικονομώ Επιχειρώντας» προβλέπονται 450 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης ΜμΕ κατά τουλάχιστον 30%.  

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Την υπαγωγή 12.579 αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», σε σύνολο 39.562 οριστικών, ενέκρινε η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου «Εξοικονομώ» που συνεδρίασε την Παρασκευή υπό την προεδρία της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρας Σδούκου.
   Η εξέλιξη σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων του προγράμματος από τους δικαιούχους, ενεργοποιώντας ένα ευρύ φάσμα κλάδων σε μια δύσκολη συγκυρία λόγω της πανδημίας και δίνοντας έτσι ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα.
   Παράλληλα, πραγματοποιείται ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας στην ενεργειακή εξοικονόμηση, που αποτελεί προαπαιτούμενο για τη δραστική μείωση των εκπομπών ρύπων και την επίτευξη των κλιματικών στόχων που έχουν τεθεί.
   Συγκεκριμένα, η Επενδυτική Επιτροπή ενέκρινε την υπαγωγή 12.579 αιτήσεων, το σύνολο των οποίων δεν συνοδεύεται από δάνειο για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής. Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 308,8 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και λοιπών δαπανών απαραίτητων για την υλοποίηση των έργων. Η δημόσια δαπάνη των αιτήσεων προσεγγίζει τα 245 εκατ. ευρώ.
   Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου δήλωσε: «Προχωράμε με όσο το δυνατόν ταχύτερους ρυθμούς στην έγκριση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”. Στόχος μας είναι αυτό το κύμα επενδύσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών να δώσει άμεσα ώθηση στην αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας, μετά το χτύπημα της πανδημίας, δημιουργώντας παράλληλα σημαντικά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη για τα νοικοκυριά, μέσω της μείωσης όχι μόνο του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, αλλά και των δαπανών για θέρμανση και ψύξη των κατοικιών τους. Οι δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης και αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος της χώρας μας συμβάλλουν στους εθνικούς στόχους για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Συγχρόνως, ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τον πυλώνα της πράσινης μετάβασης που βρίσκεται στο επίκεντρο του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των Προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027».]

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους, θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
   Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αφορά επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.
   Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.
   Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:
   [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*7%.
   Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.
   Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:
   Α) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.
   Β) Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.
   Γ) Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.
   Δ) Επιχειρήσεις. εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.
   Ε) Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
   Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα καθοριστεί από την έγκριση του καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Ιουλίου 2021 προκειμένου να μπορέσουν ν ενταθούν και οι εποχιακές επιχειρήσεις.
   Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα.
   Επισημαίνεται ότι
   Α) Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.
   Β) Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση, του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την με την μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.
   Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α) είτε/και το (Β) τότε το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης.
   Λόγω ένταξης στο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, ως δράση πανδημίας, θα εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
   Επισυνάπτεται ενημερωτικός πίνακας.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» δόθηκε από το ΥΠΕΣ για χρονικό διάστημα ενός μήνα, ως τις 30 Απριλίου 2021.
   Οι αποφάσεις στην Διαύγεια:
   ΑΔΑ: Ρ7ΘΓ46ΜΤΛ6-Ο4Φ - 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ12 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»
   ΑΔΑ: Ψ6Δ946ΜΤΛ6-ΝΔΩ - 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ14 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021»
   ΑΔΑ: Ω0ΩΠ46ΜΤΛ6-ΒΤΣ - 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ08 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό - τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»
   ΑΔΑ: Ψ52Λ46ΜΤΛ6-ΚΨΧ - 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ07 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων»
   ΑΔΑ: 93Τ046ΜΤΛ6-9Λ3 - 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ06 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αστική Αναζωογόνηση»
   ΑΔΑ: 686Ρ46ΜΤΛ6-Σ1Υ - 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ AT09 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»
   ΑΔΑ: Ψ85Ζ46ΜΤΛ6-ΖΗ7 - 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ04 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»
   ΑΔΑ: 9Υ6Η46ΜΤΛ6-ΗΞΚ - 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ03 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων»
   ΑΔΑ: 9ΗΚΗ46ΜΤΛ6-6ΧΦ - 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ10 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ»
   ΑΔΑ: 6Θ3Ι46ΜΤΛ6-8Τ4 - 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ02 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων»
   ΑΔΑ: Ψ3ΦΟ46ΜΤΛ6-Ψ55 - 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΑΤ11 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας
   ΑΔΑ: 9ΘΟΨ46ΜΤΛ6-Β2Ι - 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ AT01 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποδομές ύδρευσης»
   ΑΔΑ: 69ΛΩ46ΜΤΛ6-Ψ0Γ - 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ05 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Εγκρίθηκε το συνημμένο Παράρτημα Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ» για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος.
   Η απόφαση στην Διαύγεια εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ο8Φ4653Π8-8Λ4
   Το παράδοξο της απόφασης είναι ότι έρχεται μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Τη δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης για ξενοδοχειακές μονάδες και καταλύματα θα δώσει το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ για τον τουρισμό, το οποίο όπως ανακοίνωσε χθες στη βουλή ο αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Κώστας Σκρέκας θα προκηρυχθεί μέχρι τον Ιούνιο. Στόχος του προγράμματος θα είναι η προώθηση του ουδέτερου κλιματικά, πράσινου τουρισμού, προκειμένου αφενός να μειωθεί το ενεργειακό κόστος για τις τουριστικές επιχειρήσεις αφετέρου να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ταυτόχρονα η ενεργειακή αναβάθμιση των τουριστικών μονάδων μπορεί να συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
   Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε στη βουλή ο κ. Σκρέκας το ΥΠΕΝ σκοπεύει να αξιοποιήσει χρήματα τόσο από το ΕΣΠΑ όσο και από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης. Πιο συγκεκριμένα έχει προγραμματιστεί η δημόσια δαπάνη να φτάσει τα 600 εκατ. ευρώ. εκ των οποίων τα 100 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ ενώ ακόμη 500 εκατ. ευρώ έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Με τη μόχλευση των ποσών αυτών εκτιμάται ότι μπορούν να κινητοποιηθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πόροι ύψους 1 δισ. ευρώ τα επόμενα 2 – 3 χρόνια.
   Σε ό,τι αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες αυτές θα περιλαμβάνουν:
   Την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, δηλαδή το κέλυφος προκειμένου να βελτιωθεί η θερμοδιαπερατότητα Την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης Τη χρήση ΑΠΕ για κάλυψη ενεργειακών αναγκών Την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας Την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας Την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης – εξοικονόμησης νερού Τη διαχείριση απορριμμάτων Τη χρήση έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και άλλες υποστηρικτικές δράσεις. Ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αυτά θα είναι οικονομικά αλλά και φυσικά κριτήρια προτεραιοποίησης σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση. Παράλληλα θα εισαχθούν και κλιματικά κριτήρια, για τις βαθμοημέρες της κάθε περιοχής, δηλαδή με βάση το πόσες ημέρες του χρόνου είναι πολύ ψυχρές ή πολύ θερμές και άρα καταναλώνεται πολλή ενέργεια για ψύξη ή θέρμανση των κτιρίων. Πρόθεση του ΥΠΕΝ είναι να υπάρξουν συγκεκριμένα κριτήρια αντικειμενικά αξιολόγησης στα οποία θα καταλήξει το υπουργείο σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Την υπογραφή δύο συμβάσεων, οι οποίες θα χρηματοδοτήσουν «πράσινες» πρωτοβουλίες της κυβέρνησης με κεφάλαια ύψους €875 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, Werner Hoyer.
   Η πρώτη σύμβαση αφορά την παροχή 375 εκατομμυρίων ευρώ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ». Το πρόγραμμα επιβλέπεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων, όπως σχολεία, νοσοκομεία και αθλητικά κέντρα ώστε να καταστούν αποδοτικότερα.
   Στόχος του «ΗΛΕΚΤΡΑ» είναι να εξοικονομηθούν 230.000 MWh την επόμενη πενταετία, γεγονός που θα μειώσει δραστικά την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το πρόγραμμα εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο που έχει τεθεί για ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας μέσω της αναβάθμισης 600.000 κτισμάτων, δημόσιων και ιδιωτικών, έως το τέλος της δεκαετίας.
   Η δεύτερη σύμβαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αφορά την παροχή 500 εκατομμυρίων ευρώ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τις ανάγκες του αναπτυξιακού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο επιβλέπεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει ως στόχο την κατασκευή σημαντικών έργων σε Δήμους και Περιφέρειες ανά την Ελλάδα, που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
   Στο πλαίσιο επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης και αντιμετώπισης των αιτιών και συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, το «Αντώνης Τρίτσης» εστιάζει σε «πράσινα» έργα υποδομής με κεντρικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Τα έργα αφορούν, μεταξύ άλλων, τομείς όπως το περιβάλλον και η προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής. Εστιάζουν σε αναβάθμιση των υποδομών, από την ύδρευση και αποχέτευση μέχρι την οδοποιία και οδική ασφάλεια, καθώς και την αστική αναζωογόνηση.
   Η στήριξη των προγραμμάτων «ΗΛΕΚΤΡΑ» και «Αντώνης Τρίτσης» εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για στροφή στη χρηματοδότηση έργων που έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συνάδουν με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050, επιδίωξη που στηρίζει εμπράκτως η Ελλάδα.
   Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν επίσης μέρος, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Απόστολος Τζιτζικώστας.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Aίτηση χρηματοδότησης στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων μπορούν να υποβάλουν οι εγγεγραμμένες νεοφυείς επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο "Elevate Greece". 
   Η πρόσκληση ύψους €60 εκατ. στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών επιχειρήσεων του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Πραγματοποιείται με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης και θα καλύψει το Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα €5.000 και μέγιστο τα €100.000. 
   Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ: https://www.ependyseis.gr/mis/(S(uvfgw0uhdx3ueuyg1nwb3x55))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx
   Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας δήλωσε:
   "Το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο, στήριξης Νεοφυών επιχειρήσεων του Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" ύψους 60 εκατ. ευρώ, είναι γεγονός. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών υποβολών έχει ήδη ανοίξει προκειμένου να ξεκινήσουν οι αιτήσεις χρηματοδότησης  για την στήριξη των νεοφυών/καινοτόμων επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση της πανδημίας του COVID-19. Από την πρώτη στιγμή, είχαμε πει πως με το Elevate Greece δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στην Πολιτεία να προωθήσει στοχευμένα μέτρα, κομμένα και ραμμένα στις ανάγκες του οικοσυστήματος."

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Εντάχθηκαν σχεδόν 35.000 προτάσεις στο πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ. Στην κορυφή δράσεις για στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη σύσταση Ταμείων Χαρτοφυλακίου. Στο 155% του συνολικού προϋπολογισμού το ύψος των εντάξεων.
   Υψηλές επιδόσεις, που μεταφράζονται σε εντάξεις 34.734 έργων συνολικού προϋπολογισμού 9,98 δισ. ευρώ, καταγράφει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ, το οποίο διαχειρίζεται το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
   Από το 2016 οπότε ξεκίνησε το πρόγραμμα και με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (5/3/2021) στο πλαίσιο του Προγράμματος, έχουν εκδοθεί 153 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 9,77 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 152% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος (6,422 δισ. ευρώ μετά την αναθεώρηση που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2020).
   Αντίστοιχα ως προς τις εντάξεις, που, όπως προαναφέρθηκε ανέρχονται σε 34.734 έργα και σε προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 9,98 δισ. ευρώ, το ποσοστό ανέρχεται στο 155% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.
   Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ΕΠΑνΕΚ, κρίνεται ως μακράν το πιο επιτυχημένο τομεακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, καθώς και τις περισσότερες εντάξεις καταγράφει, αλλά και το μεγαλύτερο ποσοστό απορρόφησης.
   Ενδεικτικά αναφέρουμε στο τέλος του 2020 το ποσοστό απορρόφησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ανήλθε στο 81,3% συμβάλλοντας καθοριστικά στο να καταστεί η Ελλάδα πρώτη σε απορρόφηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
   Οι πρωτοπόροι
   Στην κορυφή των εντάξεων ως προς τον αριθμό των έργων και του συνολικού ποσού βρίσκονται οι «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» με 19 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 3,577 δισ. ευρώ. Στις δράσεις αυτές έχουν ενταχθεί συνολικά 32.801 έργα συνολικού προϋπολογισμού 3,509 δισ. ευρώ.
   Πρόκειται για δράσεις χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών ή και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα οι Εργαλειοθήκες Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας, οι δράσεις για υφιστάμενες και νέες τουριστικές επιχειρήσεις, τα προγράμματα για τη στήριξη υφιστάμενων ΜμΕ και νεοφυών επιχειρήσεων, της αυτοαπασχόλησης κ.ο.κ.
   Στη δεύτερη θέση, βρίσκονται οι «Δράσεις Σύστασης Ταμείων Χαρτοφυλακίων» με 6 προσκλήσεις προϋπολογισμού 2,548 δισ. ευρώ, με τον συνολικό προϋπολογισμό των εντάξεων να ανέρχεται στα 2,660 δισ. ευρώ. Στις δράσεις αυτές εντάσσονται μεταξύ άλλων το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19 (σ.σ. και οι τρεις κύκλοι του) το EquiFund κ.ο.κ.
   Η εξέλιξη των λοιπών προκηρύξεων, των ενταγμένων έργων και των προϋπολογισμών στο ΕΠΑνΕΚ, έχει ως εξής:
   Οι «Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας» με 4 προσκλήσεις προϋπολογισμού 799,5 εκατ. ευρώ και εντάξεις έργων 1,12 δισ. ευρώ. Οι εντάξεις αφορούν τις προσκλήσεις του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον. Οι «Δράσεις Σύνδεσης Έρευνας - Επιχειρηματικότητας», με 18 προσκλήσεις προϋπολογισμού 775,1 εκατ. ευρώ, στις οποίες έχουν ενταχθεί 1.317 έργα προϋπολογισμού 633,8 εκατ. ευρώ. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ». Στις «Δράσεις του Τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (υποδομές), ο αριθμός των προσκλήσεων ανέρχεται στις 21 με προϋπολογισμό 660 εκατ. ευρώ, στις οποίες έχουν ενταχθεί 95 έργα προϋπολογισμού 622,3 εκατ. ευρώ. Στην κατηγορία «Δράσεις στον Τομέα της Ενέργειας» (υποδομές), έχουν δημοσιευθεί 20 προσκλήσεις προϋπολογισμού 390,8 εκατ. ευρώ και έχουν ενταχθεί 15 έργα προϋπολογισμού 421,4 εκατ. ευρώ. Στην κατηγορία «Δράσεις στον Τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας» (υποδομές) έχουν προκηρυχθεί 4 προσκλήσεις προϋπολογισμού 170 εκατ. ευρώ και έχουν ενταχθεί 102 έργα προϋπολογισμού 209,5 εκατ. ευρώ. Στις «Δράσεις στον Τομέα του Πολιτισμού και του Τουρισμού» (υποδομές), οι προσκλήσεις ανέρχονται στις 17 με προϋπολογισμό 216,7 εκατ. ευρώ και οι εντάξεις έργων στις 170 με προϋπολογισμό 188,8 εκατ. ευρώ. Στις 10, με προϋπολογισμό 264,6 εκατ. ευρώ, ανέρχονται οι προσκλήσεις για τις «Δράσεις για την Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων των Εργαζομένων» με 122 εντάξεις προϋπολογισμού 295 εκατ. ευρώ. Στις «Δράσεις Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών και Αποφοίτων», οι προσκλήσεις αριθμούν τις 3 με προϋπολογισμό 154 εκατ. ευρώ και 35 εντάξεις ύψους 151,6 εκατ. ευρώ. Οι ενεργές «Δράσεις για την Αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα» είναι 5 προϋπολογισμού 69,8 εκατ. ευρώ, στις οποίες έχουν ενταχθεί 41 έργα προϋπολογισμού 44,6 εκατ. ευρώ. Οι «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» (υποδομές) μετρούν 8 προσκλήσεις προϋπολογισμού 66,76 εκατ. ευρώ και 8 εντάξεις έργων προϋπολογισμού 31 εκατ. ευρώ. Τέλος, στις 18 ανέρχονται οι προσκλήσεις της «Τεχνικής Βοήθειας» με προϋπολογισμό 73,7 εκατ. ευρώ, στις οποίες έχουν ενταχθεί 19 έργα, ύψους 95 εκατ. ευρώ.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Η Περιφέρεια Αττικής ενίσχυσε τον προϋπολογισμό του Γ' Κύκλου του Προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ, ενίσχυσης των νοικοκυριών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών κατά 10 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντάς τον συνολικά στα 24,7 εκατ. ευρώ.
   Η αύξηση επήλθε με τροποποίηση της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών», στην οποία προχώρησε η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας προκειμένου να ωφεληθούν περισσότερα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Στόχος είναι να αναβαθμίσουν την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών τους, κάνοντας χρήση του σχετικού Προγράμματος, συμβάλλοντας, τόσο στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων της χώρας, όσο και στην άμβλυνση των βαρών από τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Με την υλοποίηση της πράξης, 1.835 νοικοκυριά θα καταταχθούν σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ η ετήσια εκπομπή αερίων θερμοκηπίου θα μειωθεί κατά 3.434 τόνους CO2.
   Ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης αναφερόμενος στις θετικές συνέπειες του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», επισήμανε: «Αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ και ειδικότερα του ΠΕΠ Αττικής, στηρίζουμε έμπρακτα τουλάχιστον 1.800 νοικοκυριά και συμβάλλουμε στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Αττική μας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, όπως είναι και η προτεραιότητά μας».
   Τέλος οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν μεταξύ άλλων σε: παρεμβάσεις εξοικονόμησης (θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, συστήματα θέρμανσης-ψύξης και ζεστού νερού χρήσης), έξυπνα συστήματα ελέγχου φωτισμού, θέρμανσης/ψύξης και απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης, ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας μέσω συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αποθήκευσης και υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ενεργειακή αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων (αντικατάσταση ανελκυστήρων, αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης (λέβητες)/ψύξης, θερμομόνωση ταράτσας, αντικατάστασης κουφωμάτων και αναβάθμιση φωτισμού).

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
   Την Τρίτη, 16 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 400 ευρώ, σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες.
   Μετά την επεξεργασία των στοιχείων από την ΑΑΔΕ στη βάση των κριτηρίων που είχαν τεθεί στην οικεία Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 450/Β/5-2-2021) προέκυψε ότι οι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι 44.248. Η συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων που απορρίφθηκαν αφορούσε στη μη εκπλήρωση του κριτηρίου της πτώσης τζίρου κατά τουλάχιστον 20% την περίοδο αναφοράς (Απρίλιος-Δεκέμβριος 2020). Το συνολικό κονδύλι –που θα προέλθει από τον ΟΑΕΔ- ανέχεται στα 17,7 εκατ. ευρώ. Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ.
   Σημειώνεται ότι από την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 θα ανοίξει για δέκα ημέρες εκ νέου η πλατφόρμα του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες που είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης για καταχώρηση διορθώσεων (π.χ. σε περιπτώσεις που έγινε λάθος στο ΙΒΑΝ), καθώς και για συμπληρωματική υποβολή αιτήσεων για όσους δεν πρόλαβαν την προηγούμενη προθεσμία (5-15 Φεβρουαρίου 2021).

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων έργων στην Πρόσκληση Αστική Αναζωογόνηση - Β΄ Φάση 2020-2021 και το Πράσινο Ταμείο ανακοίνωσε τα ακόλουθα απολογιστικά στοιχεία:
   « - Υπέβαλλαν εγκύρως και εμπρόθεσμα προτάσεις 133 Δήμοι από όλη τη Χώρα για 150 έργα ή υποέργα συνολικά.
   - Με την περάτωση και της Β΄ Φάσης, ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη Πρόσκληση “Αστικής Αναζωογόνησης” που έχει παρουσιάσει το Πράσινο Ταμείο από το 2012 και μετά.
   - Από τον Δεκέμβριο του 2019 ως και τον Φεβρουάριο το 2021 επιλέξαμε να δώσουμε ευκαιρία συμμετοχής και στους 322 Δήμους της Χώρας, χωρίς καμία διάκριση. Οι 305 από αυτούς, ποσοστό, δηλαδή, 94,8 % των ΟΤΑ Α΄ βαθμού είπαν ναι στην ευκαιρία αυτή.
   - Η συνεργασία Πράσινου Ταμείου και Δήμων δημιουργεί μια νέα γενιά 344 έργων αστικής ανάπλασης σε όλη τη Χώρα, που έχουν ξεκινήσει ή πρόκειται να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν κατά την προσεχή διετία.
   - Η απορρόφηση με αντίστοιχες εντάξεις του 100 % των πόρων που προβλέφθηκαν για 1η φορά στην ιστορία μας, διασφαλίζει στους δικαιούχους Δήμους τους αναγκαίους πόρους μέχρι τελευταίου λεπτού του ευρώ και μας δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και φέτος.»

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Με προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ και στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση 80.000 κτιρίων θα προκηρυχθεί στο τρίτο τρίμηνο του 2021 το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» ενώ θα ακολουθήσει στο τέταρτο τρίμηνο του έτους η εφαρμογή του προγράμματος «Ηλέκτρα» για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δημοσίου.
   Αυτό προκύπτει από τον ετήσιο προγραμματισμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το 2021 που περιλαμβάνει τις σχεδιαζόμενες δράσεις του υπουργείου για την τρέχουσα χρονιά.
   «Σε συνέχεια εφαρμογής του προγράμματος "Εξοικονομώ - Αυτονομώ" το 2020, εντός του 2021 θα υλοποιηθεί το νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου (2021 - 2027) και από το Ταμείο Ανάκαμψης», αναφέρεται στον προγραμματισμό του ΥΠΕΝ. «Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει εργασίες και παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε 80.000 κτίρια και κτιριακές μονάδες εντός του 2021. Η πραγματοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης στο κτιριακό απόθεμα της χώρας σε ετήσια βάση θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του ΕΣΕΚ για βελτίωση το έτος 2030 ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 38%, ώστε η τελική κατανάλωση ενέργειας να είναι μικρότερη από αυτήν του 2007. O αντίστοιχος Ευρωπαϊκός Στόχος για το 2030 αφορά βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά τουλάχιστον 32,5%».
   Για τα κτίρια του Δημοσίου προβλέπεται η αναβάθμιση του 3% του συνολικού εμβαδού των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (περίπου 5.400 τ.μ.) στην οποία θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και των εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs).
   Μιλώντας πρόσφατα σε εκδήλωση για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας επεσήμανε ότι στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ θα εφαρμοστούν κριτήρια που αποσκοπούν στην καλύτερη στόχευση των κτιρίων που χρειάζονται αναβάθμιση. «Ένα σπίτι του 1950 έχει πολύ περισσότερες απώλειες σε σχέση με ένα που κατασκευάστηκε το 2010. Θα τεθούν κριτήρια αξιολόγησης και προτεραιοποίησης των κτιρίων που θα αναβαθμιστούν, καθώς και εισοδηματικά κριτήρια προκειμένου να στηρίξουμε τα ευάλωτα νοικοκυριά», υπογράμμισε ο κ. Σκρέκας.
   Στο πρόγραμμα δράσης του ΥΠΕΝ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων επενδύσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (διασυνδέσεις Κρήτης, Κυκλάδων, προκήρυξη διαγωνισμού για έξυπνους μετρητές, ολοκλήρωση του ελληνοβουλγαρικού αγωγού φυσικού αερίου κ.α.). Στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων περιλαμβάνονται το 49% του ΔΕΔΔΗΕ (η διαδικασία είναι σε εξέλιξη από τη ΔΕΗ), της ΔΕΠΑ Υποδομών και Εμπορίας, της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου στην Καβάλα. Για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας επίκειται η ολοκλήρωση της σύζευξης με την Ιταλική και τη Βουλγαρική και η υλοποίηση της συμφωνίας για την συμμόρφωση προς την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ως προς το μονοπώλιο της ΔΕΗ στη λιγνιτική παραγωγή.
   Το 2021 προβλέπεται επίσης το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων Καρδιά 1-2 και Μεγαλόπολη 3 ενώ θα τεθούν σε λειτουργία φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 234 MW στη Δυτική Μακεδονία (204 MW των ΕΛΠΕ και δύο ισχύος 15 MW έκαστο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες) και ισχύος 50 ΜW στη Μεγαλόπολη.
   Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Ενεργοποιείται από την Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021, και ώρα 10.00 στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» η φάση υποβολής δικαιολογητικών. Η φάση αυτή είναι ενιαία για όλους τους τύπους αίτησης και ανεξαρτήτως περιφέρειας.
   Σύμφωνα και με τον Οδηγό του Προγράμματος, οι αιτήσεις που έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής και βρίσκονται σε κατάσταση «Υποβολής Δικαιολογητικών» θα λάβουν προθεσμία  τριάντα (30) ημερών κατά την οποία θα πρέπει να αναρτηθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
   Σημειώνεται ότι για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί αλλά έχουν χαρακτηριστεί ως «ειδική περίπτωση» υποβολής θα πρέπει να προηγηθεί ο έλεγχός τους και επομένως αυτές δεν θα ενταχθούν τώρα στη φάση υποβολής δικαιολογητικών.
   Επίσης, η υποβολή αιτήσεων τύπου Α και Β για Πολυκατοικίες στην πλατφόρμα του προγράμματος θα είναι διαθέσιμη ως την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021, και ώρα 14.00. Με το πέρας της περιόδου υποβολής δικαιολογητικών, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, η υποβολή αιτήσεων για πολυκατοικίες θα ενεργοποιηθεί εκ νέου.
   Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Σε 69 ανέρχονται τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στη Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» που είχε προκηρύξει το  Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 40 εκατ. ευρώ, με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ- ΒΕΚ).
   Ο συνολικός προϋπολογισμός των 69 επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε  88.523.545,70 ευρώ και το συνολικό ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης (δημόσια δαπάνη) σε 40.265.989,03 ευρώ.
   Στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) και στις Λιγότερο Αναπτυγμένες (Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) οι υποβληθείσες αιτήσεις υπερβαίνουν τον διαθέσιμο ανά κατηγορία περιφέρειας προϋπολογισμό.
   Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης. Η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται στην φάση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής.
   Η Δράση αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ, για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.
   Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων αφορούν:
   -στη βελτίωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος της χώρας μέσω της αξιοποίησης ανακυκλώσιμων/ ανακυκλωμένων πρώτων υλών και αποβλήτων.
   -στη μείωση του ελλείμματος κοινωνικής αποδοχής των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων
   -στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της αύξησης της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης
   Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Πρόγραμμα της ΕΔΑ Αττικής με επιχορήγηση για εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης με φυσικό αέριο. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Τα βήματα για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
   Πρόγραμμα επιδότησης για την εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης φυσικού αερίου σε οικιακούς καταναλωτές που κάνουν αίτηση για σύνδεση με το δίκτυο διανομής του Λεκανοπεδίου τρέχει η ΕΔΑ Αττικής.
   Πρόκειται για εταιρική δράση της ΕΔΑ και χρηματοδοτεί με ποσά από 300 έως και 3.000 ευρώ για την αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων πετρελαίου θέρμανσης με αυτόνομες και κεντρικές θερμάνσεις φυσικού αερίου.  Για τη συμμετοχή στη δράση ύψους 2,85 εκατ. ευρώ δεν υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο, αλλά θα ισχύσει η σειρά προτεραιότητας με  βάση την ημερομηνία υποβολής της σύμβασης σύνδεσης και των σχετικών δικαιολογητικών ένταξης στο πρόγραμμα. Αρκεί η αίτηση για σύμβαση με την ΕΔΑ Αττικής να έχει γίνει μετά τις 15 Φεβρουαρίου.
   Οι οικιακοί καταναλωτές της Αττικής, σύμφωνα με την ΕΔΑ, μπορούν να ωφεληθούν με επιδότηση από 300 ευρώ για ένα μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία, έως και 3.000 ευρώ για μια πολυκατοικία. Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου.
   Σύμφωνα με εκτιμήσεις το κόστος για μία αυτόνομη θέρμανση κυμαίνεται από 1.500 έως 2.500 ευρώ και το μέσο κόστος για μία κεντρική θέρμανση φυσικού αερίου υπολογίζεται περίπου στις 12.000 ευρώ. Επί της ουσίας τα ποσά επιδότησης της εταιρίας αντιστοιχούν στο περίπου 15% με 20% της δαπάνης.
   Σε ότι αφορά στη διαδικασία για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα, το ποσό επιδότησης θα το αποδίδει απευθείας η ΕΔΑ Αττικής στον ανάδοχο που θα επιλέξει ο καταναλωτής για να πραγματοποιήσει την κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και αφού ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση αυτής και η παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
   Σύμφωνα με την εταιρία τα βήματα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι:
   1. Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης – Υποβολή Δικαιολογητικών Α’ φάσης
   Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής (ο ιδιοκτήτης στην περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας, ο διαχειριστής στην περίπτωση πολυκατοικίας) υπογράφει τη σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη σύνδεσης (εφόσον αυτά απαιτούνται) σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες της Εταιρείας.
   Ταυτόχρονα με την κατάθεση των δικαιολογητικών σύμβασης σύνδεσης καταθέτει τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά Α’ φάσης επιδότησης:
   Υπεύθυνη Δήλωση/Αίτηση Ένταξης στο πρόγραμμα Επιδότησης και Αποδοχής των Όρων Συμμετοχής σε αυτό. Στην περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικίας, φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία κατάθεσης σύμβασης σύνδεσης). Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά σε έλεγχο της ορθότητας των δικαιολογητικών της Α’ φάσης, ενημερώνει τον καταναλωτή (ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν για τη διαχείριση της σύμβασης σύνδεσης) σχετικά με προέγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος επιδότησης και καταγράφει την σειρά προτεραιότητας ένταξής στο πρόγραμμα
   2. Τοποθέτηση Μετρητή, Κατασκευή Εσωτερικής Εγκατάστασης, Ενεργοποίηση Εσωτερικής Εγκατάστασης & Έκδοση Άδειας Χρήσης
   Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ΕΔΑ Αττικής προβαίνει στην κατασκευή του σημείου παροχής και στην τοποθέτηση του μετρητή της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Στην περίπτωση αυξημένης ζήτησης, η ΕΔΑ Αττικής δύναται να συμφωνήσει με τον καταναλωτή μεγαλύτερο χρόνο ολοκλήρωσης σύνδεσης από τον προβλεπόμενο.
   Στη συνέχεια ο ανάδοχος εγκαταστάτης, που έχει επιλέξει ο καταναλωτής για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης, καταθέτει τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για θεώρηση και έγκριση στην ΕΔΑ Αττικής. Μετά την έγκριση αυτής προβαίνει στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και εν συνεχεία στην υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων για τον τεχνικό έλεγχο αυτής στην ΕΔΑ Αττικής. Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά αρχικά στην προσωρινή ενεργοποίηση της εγκατάστασης (πραγματοποιείται έλεγχος της ισχύος του λέβητα). Στη συνέχεια, μετά την παραλαβή του σωστού φύλλου ρύθμισης και συντήρησης εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης (Φύλλο Ελέγχου Καύσης) από τον ανάδοχο εγκαταστάτη, η ΕΔΑ Αττικής εκδίδει την Άδεια Χρήσης φυσικού αερίου.
   3. Υποβολή Δικαιολογητικών Β’ φάσης και Πληρωμή Αναδόχου
   Ο καταναλωτής ή ο ανάδοχος εγκαταστάτης υποβάλλει στην ΕΔΑ Αττικής τα κάτωθι δικαιολογητικά για τον τελικό έλεγχο και απόδοση της επιδότησης:
   Σύμβαση επιδότησης μέρους του κόστους εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Η σύμβαση είναι τουλάχιστον τριμερής (σ.σ. μεταξύ του καταναλωτή, του ανάδοχου εγκαταστάτη ή/και προμηθευτή εξοπλισμού και της ΕΔΑ Αττικής) και είναι ανεξάρτητη της σύμβασης σύνδεσης. Τιμολόγιο ανάδοχου εγκαταστάτη προς την ΕΔΑ Αττικής, στο οποίο η περιγραφή θα πρέπει να είναι «Επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου ως Υπ’ αριθμ. ΗΚΑΣΠ ΧΧΧΧΧΧΧΧ» και με αξία (συμπ. ΦΠΑ) ίση με το επιδοτούμενο ποσό που δικαιούται ο ωφελούμενος καταναλωτής. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου/αιτούντα καταναλωτή (σ.σ. ιδιοκτήτης ή διαχειριστής στην περίπτωση κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικίας), όπου ορίζει το ύψος του επιδοτούμενου ποσού και τον ανάδοχο εγκαταστάτη στον οποίον επιθυμεί να εκχωρηθεί αυτό (σ.σ. η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει πάντα την υπογραφή του δικαιούχου/αιτούντα). Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, και εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος, εγκρίνεται η απόδοση του επιδοτούμενου ποσού προς τον ανάδοχο εγκαταστάτη. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποπληρωμή του ποσού επιδότησης προς τον ανάδοχο εγκαταστάτη από την ΕΔΑ Αττικής.
   Χρήστος Κολώνας
   [email protected]

   By georgegaleos, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Ενα συσσωρευμένο κύμα αντίδρασης δείχνουν οι επιστημονικοί σύλλογοι της χώρας, οι οποίοι με προεξάρχοντες τους δικηγόρους κάνουν πλέον και δικαστικές κινήσεις, ζητώντας παράλληλα συνάντηση με τον πρωθυπουργό καθώς θεωρούν πως εκείνος θα δώσει λύση στα προβλήματά τους.
   Η βάση άλλωστε των προβληματισμών των επιστημόνων έχει να κάνει με την πανταχόθεν διατυπωμένη δυσαρέσκειά τους κυρίως για χειρισμούς του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την οικονομική στήριξη του κλάδου. Οι δικηγόροι π.χ. θεωρούν πως ενώ τα χρήματα που δικαιούνται ως επίδομα (400 ευρώ) είναι δικά τους χρήματα (εισφορές στον ΟΑΕΔ) το υπουργείο έβαζε και βάζει προσκόμματα στα κριτήρια και το τελικό ποσό αδικώντας τα χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα θεωρούν πως ενώ επί της ουσίας δεν δουλεύουν με κρατική εντολή (υπολειτουργία δικαστηρίων σχεδόν ένα χρόνο) δεν έχουν λάβει καμία ουσιαστική στήριξη. Αν συνυπολογίσει κανείς μάλιστα ότι οι εν λόγω διαμαρτυρόμενοι σύλλογοι εκπροσωπούν περίπου 350.000 επιστήμονες- ελεύθερους επαγγελματίες, αντιλαμβάνεται πως το κύμα είναι μεγάλο.
   Ομαδικές αγωγές
   Σε αυτό το πλαίσιο αντιδράσεων εντάσσονται και οι ομαδικές αγωγές κατά του δημοσίου που θα υποβάλλουν άμεσα οι δικηγόροι της χώρας καθώς θεωρούν πως αποκλείστηκαν αδίκως από τις επιστρεπτέες προκαταβολές 1,2,3. Για το λόγο αυτό θα διανεμηθεί δικόγραφο σε όλους τους δικηγόρους για να γίνει ομαδική αγωγή στα διοικητικά δικαστήρια.
   Συγκεκριμένα η Συντονιστική Επιτροπή "…έχει εκπονήσει σχέδιο δικογράφου για άσκηση ομαδικών αγωγών, το οποίο θα διανείμει σε όλους τους συναδέλφους, λόγω του αδικαιολόγητου αποκλεισμού τους, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας, από την ενίσχυσή τους μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής 1,2 και 3”.
   Υπενθυμίζεται πως οι δικηγόροι στην επιστολή τους στον πρωθυπουργό, με την οποία του ζητούν συνάντηση, αναφέρουν πως "…η ουσιαστική οικονομική ενίσχυση και στήριξη των επιστημόνων από την Πολιτεία επιβάλλεται είναι σήμερα αναγκαία περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Την επιβάλλουν και λόγοι αξιοπρέπειας και αναγνώρισης του θεσμικού τους ρόλου.
   Οι επιστήμονες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας καθώς σε αυτούς απευθύνεται ο πολίτης για την αντιμετώπιση κάθε σημαντικού του ζητήματος (υγείας, δικαστικής προστασίας, ρύθμισης πολεοδομικών θεμάτων κ.ο.κ.) και συνεπικουρούν την Πολιτεία στο έργο της.
   Ζητούμε άμεσα συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για την κατάσταση που επικρατεί στους κλάδους μας και να σας παρουσιάσουμε συγκεκριμένες και λυσιτελείς προτάσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
   Είναι διακηρυγμένη θέση σας, άλλωστε, η στήριξη των πληττόμενων κλάδων της οικονομίας και της επιστημονικής κοινότητας της χώρας και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής”
   Προσβάλλουν και την νέα ΚΥΑ
   Παράλληλα οι δικηγόροι προσφεύγουν στο ΣτΕ κατά της νέας ΚΥΑ ζητώντας εν μέρει ακύρωσή της και αναστολής εφαρμογής της. Η ΚΥΑ ισχύει από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου σε όλα τα δικαστήρια της χώρας (και όχι μόνο για τους περιορισμούς της Αττικής και των κόκκινων περιοχών). Η συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας αποφάσισε να "χτυπήσει” δικαστικά την νεα ΚΥΑ καθώς θεωρεί πως ουσιαστικά είναι αντισυνταγματικό το "λουκέτο” στα δικαστήρια αφού "η Δικαιοσύνη είναι βασικός πυλώνας της Δημοκρατίας και δεν μπορεί να κλείνει. Όπως δεν κλείνει ποτέ η αστυνομία ή η πυροσβεστική.
   Η ανακοίνωση
   Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι δικηγόροι "…η Συντονιστική Επιτροπή, σε συνέχεια προηγούμενων αποφάσεών της ως προς την ανάγκη διαρκούς και ακώλυτης λειτουργίας της Δικαιοσύνης, ως πυλώνα της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου, αποφάσισε να κινηθεί δικαστικά ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων κατά των διατάξεων της αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β 534), που αφορούν στη λειτουργία των δικαστηρίων, των εισαγγελιών, των υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων όλης της χώρας”.
   Οι λόγοι που σύμφωνα με πληροφορίες επικαλούνται :
   -Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας αφού π.χ. είναι ανοιχτές διαδικασίες στο ΣτΕ, όχι όμως και στον Άρειο Πάγο. Οπως έλεγε χαρακτηριστικά νομική πηγή "δηλαδή στο ΣτΕ δεν κολλάει ο ιός, αλλά στον Αρειο Πάγο κολλάει;”.
   –Παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης γιατί δεν έχουν ληφθεί μέτρα π.χ. με rapid test έξω από τα δικαστήρια
   -Παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών αφού αποφασίζει η εκτελεστική εξουσία για τη Δικαστική . Επίσης θα αναφέρουν πως δεν εχει κοινοποιηθεί η απόφαση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων με τους λόγους για τους οποίους πρέπει να κλείσουν τα δικαστήρια .
   -Παραβίαση της ΕΣΔΑ, και συγκεκριμένα της αρχής της δίκαιης δίκης αφού παραβιάζεται αυτό το δικαίωμα κυρίως καταδικασμένων σε πρώτο βαθμό κρατούμενων, δεδομένου ότι δεν γίνεται σε εύλογο χρόνο το δευτεροβάθμιο δικαστήριό τους. Αναφέρουν επίσης πως δεν είναι ευκρινές γιατί π.χ. δεν μπορούν να γίνουν δίκες ασφαλιστικών με διαχωρισμό πινακίου ανα ώρα και μέγιστο αριθμό 5 ατόμων στην αίθουσα ανά υπόθεση.>>
   Πηγή: www.capital.gr
   <<Του Παναγιώτη Στάθη
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.