Jump to content
 • Χρηματοδοτήσεις

  Χρηματοδοτήσεις

  847 ειδήσεις in this category

  1. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Σύμφωνα με τον Οδηγό εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2023», επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου, οι ακόλουθες λοιπές δαπάνες:
   α. Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων και την καταχώρηση της Πρότασης Παρεμβάσεων και της Καταγραφής Παρεμβάσεων.
   Η επιλέξιμη αμοιβή ενεργειακών επιθεωρήσεων καθορίζεται ως εξής:
   Α' ΠΕΑ: για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 75 € επαυξημένη κατά 2,50 €/m2 ωφέλιμης επιφάνειας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 400 €.
   Β' ΠΕΑ: για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 75 € επαυξημένη κατά 2,50 €/ η2ωφέλιμης επιφάνειας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 400 €.
   β. Η επιλέξιμη αμοιβή για την κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθορίζεται ως εξής:
   Για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 150 € επαυξημένη κατά 3,00 €/ η2ωφέλιμης επιφάνειας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 550 €.
   γ. Η επιλέξιμη αμοιβή του Τεχνικού Συμβούλου σχετικά με την υποβολή και διαχείριση της αίτησης, καθορίζεται ως εξής:
   Για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 250 € επαυξημένη κατά 1,50 €/m2 ωφέλιμης επιφάνειας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 450 €.
   δ. Η επιλέξιμη αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για την έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για την εκπόνηση μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου), ορίζεται ως εξής:
   Για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, μέχρι 300 €/αμοιβή, με δυνατότητα πολλαπλών αδειών/μελετών και έως του συνολικού ποσού των 700 €.
   Το ανώτατο συνολικό επιλέξιμο κόστος λοιπών δαπανών, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τις 2.500 € ανά αίτηση (δαπάνες α, β, γ, δ).
   Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να δηλώνεται αν θα απαιτηθεί η δαπάνη (δ).
   Σημειώνεται ότι τα τελικά επιλέξιμα κόστη παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών θα καθορίζονται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών. Τόσο το τελικό επιλέξιμο κόστος παρεμβάσεων όσο και το τελικό κόστος των λοιπών δαπανών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα συνολικά ποσά της απόφασης Υπαγωγής καθώς και τα επιμέρους ανώτατα όρια παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών του Προγράμματος. Επίσης, η επιχορήγηση δεσμεύεται στα πλαίσια του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων, όμως η καταβολή της γίνεται πάντα επί του τελικού επιλέξιμου κόστους παρεμβάσεων. Συνοπτικά οι ανώτατες τιμές έχουν ως εξής:
   Πίνακας 4.2.1 Ανώτατες τιμές επιλέξιμων λοιπών δαπανών
   Α/Α
   Υπηρεσία
   Επιλέξιμη δαπάνη (€)
   1
   ΠΕΑ Α'
   75 + 2,50/m2 με μέγιστο 400
   2
   ΠΕΑ Β'
   75 + 2,50/m2 με μέγιστο 400
   3
   Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
   150+3,00/m2 με μέγιστο 550
   4
   Τεχνικός ΣύμΟουλος
   250+l,50/m2 με μέγιστο 450
   5
   Άδεια / Μελέτη (1>
   300/άδεια ή μελέτη και έως 700 συνολικά
   Ανώτατο συνολικό επιλέξιμο κόστος λοιπών δαπανών
    2.500 €
   (1> Δυνατότητα περισσότερων από μία άδειες/μελέτες με μέγιστο όριο ανά άδεια/μελέτη αλλά και συνολικά
   Όλες οι ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Για τις περιπτώσεις όπου, οι μελετητές / τεχνικοί σύμβουλοι / ενεργειακοί επιθεωρητές υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο και περιλαμβάνονται στην απόφαση Υπαγωγής, θα μειώνονται κατά το αναλογούν ποσοστό (%) ΦΠΑ. Ως βάση της απομείωσης θεωρείται η αρχική δαπάνη προ ΦΠΑ 24%.
   Read more...

   482 • 0

  2. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Κοινωνική Συνοχή ανακοίνωσε την έναρξη του EUI European Urban Initiative.
   Όπως ανακοινώθηκε το EUI European Urban Initiative (EUI), θα πραγματοποιήσει πολλές προσκλήσεις για έργα αστικής καινοτομίας και θα υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή ικανοτήτων και γνώσεων σχετικά με την αειφόρο αστική ανάπτυξη.
   Το EUI έχει ήδη δημοσιεύσει μια πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων τον Οκτώβριο του 2022 για την υποστήριξη του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus, το οποίο έκλεισε πρόσφατα, με 99 αιτήσεις από 21 κράτη μέλη. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο.
   Μια δεύτερη πρόσκληση για αστικές καινοτόμες δράσεις θα δημοσιευτεί τον Μάιο του 2023 ύψους 120 εκατομμύρια ευρώ για έργα σε πράσινες πόλεις, διασφάλιση του βιώσιμου τουρισμού και την αξιοποίηση ταλέντων.
   Με προϋπολογισμό 450 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2021-2027, το EUI βασίζεται στα θετικά επιτεύγματα των Urban Innovative Actions, τα οποία υποστήριξαν 86 έργα με 372 εκατομμύρια ευρώ από το 2014-2020 σε ολόκληρη την ΕΕ.
   Ο Επίτροπος Ferreira είπε: «Σχεδόν το 72% των Ευρωπαίων ζει σε πόλεις, κωμοπόλεις και προαστιακές περιοχές που αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η ανεργία, η μετανάστευση, η δημογραφία, η ρύπανση. Η στήριξη της Πολιτικής Συνοχής προς τις πόλεις έχει ενισχυθεί κατά τη διάρκεια του έτους, τουλάχιστον το 8% των πιστώσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο αυτής της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 θα κατευθυνθεί στις πόλεις. Η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία EUI θα δώσει τις ευκαιρίες στα ενδιαφερόμενα μέρη της πόλης να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και να έχουν άμεση πρόσβαση στη χρηματοδότηση της καινοτομίας για την έξυπνη, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη των πόλεων μας».
   Cities Forum European Urban Initiative (EUI)
   Read more...

   155 • 0

  3. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Από τις 30 Μάϊου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη δράση Produc-e Green, η οποία αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και των προϊόντων και αγαθών που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας.
   Eπιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και μεγέθους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτούς τους κλάδους της οικονομίας, νέες ή και υφιστάμενες, έχουν στο πλαίσιο της δράσης τη δυνατότητα να επιδοτηθούν με ποσοστό έως και 75% για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων ή και την συναρμολόγηση μερών τους, για την παραγωγή φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, μπαταριών ή και ανακύκλωσης αυτών, για την παραγωγή ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (δικύκλων, τρικύκλων), φωτοβολταϊκών panel, μερών ανεμογεννητριών, αντλιών θερμότητας, ηλεκτρικών θερμοσιφώνων κ.λπ.
   Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 199.700.000 € υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU.
   Η πλατφόρμα της δράσης https://producegreen.gov.gr θα είναι διαθέσιμη για υποβολή αιτήσεων από 30/05/2023 και έως και 30/11/2023, ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.
   Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική προκήρυξη και τους επιλέξιμους ΚΑΔ εδώ
   ***
   Όλα τα αρχεία της Δράσης Produc-e Green:
   ΚΥΑ της Δράσης
   ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/52385/774/2023 (ΦΕΚ Β' 3156/12-05-2023) Παραρτήματα της ΚΥΑ
   Παράρτημα Ι ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ Παράρτημα ΙΙ ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Παράρτημα ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Παράρτημα ΙV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (PDF) Παράρτημα ΙV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (DOC) Παράρτημα V ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Παράρτημα VI ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΜΜΕ (PDF) Παράρτημα VI ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΜΜΕ (DOC) Παράρτημα VII ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Παράρτημα VIIΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ Παράρτημα ΙΧ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΗ ΜΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ - DNSH (PDF) Παράρτημα ΙΧ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΗ ΜΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ - DNSH (DOC) Παράρτημα Χ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Παράρτημα ΧΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (PDF) Παράρτημα ΧΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (DOC)
   Read more...

   223 • 0

  4. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Αναρτήθηκαν οι αποφάσεις με τους πίνακες απορριπτέων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» με λόγο απόρριψης: Παρέλευση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου.
   Δείτε αναλυτικά τις αποφάσεις:
   Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων - Εισοδηματική Κατηγορία 1  Π.Π.Α.- Κ.1-07 (ημ/νία δημοσίευσης 25/05/2023) - 160 αιτήσεις
   Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων - Εισοδηματικές Κατηγορίες 2 έως 5 Π.Π.Α.-Κ.2.5-07 (ημ/νία δημοσίευσης 25/05/2023) - 1.418 αιτήσεις
   Παράλληλα αναρτήθηκαν και οι αποφάσεις με τους οριστικούς πίνακες εγκεκριμένων αιτήσεων οι οποίες είναι οι παρακάτω:
   Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων - Εισοδηματική Κατηγορία 1 Ο.Π.Ε.-Κ.1-07 (ημ/νία δημοσίευσης 25/05/2023) - 388 αιτήσεις
   Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων - Εισοδηματικές Κατηγορίες 2 έως 5 Ο.Π.Ε.-Κ.2.5-07 (ημ/νία δημοσίευσης 25/05/2023) - 2.237 αιτήσεις
   Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Πολυκατοικιών ΠΟΛ‐Ο.Π.Ε.‐05 (ημ/νία δημοσίευσης 25/05/2023) - 491 αιτήσεις
   Read more...

   476 • 2

  5. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Με την παρούσα 7η απόφαση υπάγονται 11956 Ωφελούμενοι, με επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων ύψους 211.540.477,05€ και συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ύψους 238.971.099,93€, οι αιτήσεις των οποίων περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος,
   που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
   Μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής, αποστέλλεται στον Ωφελούμενο Απόσπασμα Απόφασης Υπαγωγής, με όλα τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία, στην οποία περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, του
   χρονοδιαγράμματος, του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού και του ποσοστού επιχορήγησης. Επισημαίνεται ότι ο Φορέας Υλοποίησης, βάσει των στοιχείων και δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τους Ωφελούμενους, δύναται να διενεργήσει σε οποιοδήποτε στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των τελικών ωφελημάτων) τους απαραίτητους διοικητικούς ελέγχους για τη διαπίστωση, βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος.
   Εάν από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί αναντιστοιχία των στοιχείων των δικαιολογητικών με την απόφαση υπαγωγής και τους όρους του προγράμματος θα γίνεται ανάκληση της απόφασης υπαγωγής από τον Φορέα Υλοποίησης και θα επέρχονται οι κυρώσεις
   που προβλέπονται στην οικεία παράγραφο 8.4.
   Σε περίπτωση δανείου ο Ωφελούμενος θα ενημερώνεται για την υποχρέωση έναρξης της διαδικασίας της υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται). Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης ολοκληρώνεται έως και ενενήντα (90) ημέρες από την ενημέρωση του ωφελουμένου για την έκδοση της απόφασης Υπαγωγής του έργου. Σε περίπτωση όπου το ανωτέρω διάστημα παρέλθει άπρακτο με ευθύνη του ωφελουμένου, κινείται η διαδικασία τροποποίησης του χρηματοδοτικού σχήματος του κεφ. 7.5 και ο ωφελούμενος θα κληθεί να καλύψει την ιδιωτική Συμμετοχή με Ίδια Κεφάλαια εάν το επιθυμεί, ειδάλλως η αίτηση θα οδηγείται σε απένταξη.
   Αναλυτικά η απόφαση εδώ:
   7η Απόφαση υπαγωγής αιτήσεων Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 ΑΔΑ 9ΛΤΗ46Ψ842-Ο5Ζ.pdf
   Δείτε όλα τα σχετικά θέματα στο φόρουμ για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» εδώ:
   https://www.michanikos.gr/forums/forum/122-εξοικονομώ-αυτονομώ-και-εξοικονομώ-2021/
   Χρήσιμα αρχεία για το «Εξοικονομώ 2021» εδώ:
    
   Read more...

   423 • 0

  6. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Υποβλήθηκαν συνολικά 31.506 αιτήσεις, εκ των οποίων έχουν ήδη αξιολογηθεί 13.632, δηλαδή πάνω από 4 στις 10.
   Την μεγάλη ζήτηση για το νέο στεγαστικό πρόγραμμα "Σπίτι μου" δείχνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
   Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε διάστημα επτά εβδομάδων, από τις 3 Απριλίου μέχρι τις 22 Μαΐου:
   - Υποβλήθηκαν συνολικά 31.506 αιτήσεις, εκ των οποίων έχουν ήδη αξιολογηθεί 13.632, δηλαδή πάνω από 4 στις 10 (43%).
   - Από τις 13.632 αξιολογημένες αιτήσεις, 9.414 έλαβαν προέγκριση, δηλαδή σχεδόν 7 στις 10 (69%), με μέσο όρο ποσού προέγκρισης 112.083 ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν, καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.
   - Από τις 9.414 προεγκρίσεις, έχουν ήδη εγκριθεί 2.071 δάνεια, δηλαδή πάνω από 1 στις 5 (22%), καθώς έχει ήδη βρεθεί ακίνητο και έχει ξεκινήσει ο νομικός και τεχνικός έλεγχος, με μέσο όρο ποσού έγκρισης 104.835 ευρώ.
   - Συνολικά, για τα 2.071 εγκεκριμένα δάνεια, έχουν δεσμευθεί 162.834.221 ευρώ, δηλαδή το 43% της αρχικής χρηματοδότησης των 375.000.000 ευρώ της ΔΥΠΑ.
   - Το 70% των εγκεκριμένων δανείων αφορά δανειολήπτες με εισόδημα 12.000 ευρώ έως 24.000 ευρώ και το 15% δανειολήπτες με εισόδημα έως 12.000 ευρώ, ενώ το 64% αφορά ζευγάρια.
   - Το 37% των εγκεκριμένων δανείων αφορά αγορά πρώτης κατοικίας στην Αττική, το 22% στην Κεντρική Μακεδονία, το 7% στη Θεσσαλία και το 6% στη Δυτική Ελλάδα.
   Υπενθυμίζεται ότι, μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου», νέοι ή νέα ζευγάρια, ηλικίας 25-39 ετών, μπορούν να αποκτήσουν κατοικία, με μηνιαία δόση σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη που αντιστοιχεί στα στεγαστικά δάνεια της αγοράς, καθώς το 75% του κεφαλαίου χορηγείται άτοκα από τη ΔΥΠΑ, ενώ, για τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους και όσους αποκτήσουν την ιδιότητα αυτή, το δάνειο είναι άτοκο στο σύνολό του.
   Read more...

   144 • 0

  7. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/17836/125-17.02.2023 (Β’ 922) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων», ως εξής:
   1. Την αντικατάσταση της περ. «Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης χώρων», της κατηγορίας Ε.2 «Επεμβάσεις που αφορούν στα τεχνικά συστήματα του κτιρίου και στα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου του κτιρίου», της παρ. 1.4 «Χαρακτηριστικά επιλέξιμων επεμβάσεων» του παραρτήματος Ι «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»», ως εξής:
   «Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης χώρων Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:
   - Η αντικατάσταση υφιστάμενου, ή εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης με λέβητα υψηλής απόδοσης, ή με αντλίες θερμότητας που θεωρείται ότι συμμετέχουν με ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ. Η εγκατάσταση/αντικατάσταση αφορά στο συνολικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καπναγωγός - καπνοδόχος, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, ηλ. πίνακες κ.λπ.). Επιπλέον, στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση κεντρικών, ή και ημικεντρικών μονάδων, που μπορεί να λειτουργούν σε συνδυασμό με Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την αντικατάσταση, ή την εγκατάσταση νέων βοηθητικών ηλεκτρολογικών συστημάτων, για τη λειτουργία των ως άνω συστημάτων αντλιών θερμότητας, την αντικατάσταση του δικτύου διανομής (σωληνώσεις, κανάλια ρυθμιστές πίεσης κ.ά.), του εξοπλισμού, καθώς και για τις τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας, τις μονώσεις των δικτύων και για κάθε άλλο απαραίτητο υλικό - εξοπλισμός και εργασία.
   - Η τοποθέτηση διατάξεων αυτοματισμών και αυτορρύθμισης για τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμοί αντιστάθμισης, ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (εξωτερική αντιστάθμιση, τρίοδη, ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κ.λπ.), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων κ.τ.λ., καθώς και οι απαραίτητες συνοδευτικές ηλεκτρολογικές εργασίες.
   Είναι αποδεκτός ο συνδυασμός των ανωτέρω παρεμβάσεων για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων του κτιρίου. Η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος πραγματοποιείται/υλοποιείται, εφόσον αυτό εμφανίζει εποχιακό βαθμό απόδοσης λέβητα - καυστήρα (ηsΚΘ) χαμηλότερο από τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.
   Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμη η εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με λέβητα πετρελαϊκών καυσίμων όπως λέβητες πετρελαίου (κάθε είδους), προϊόντων - υποπροϊόντων του πετρελαίου καθώς και στερεών ορυκτών καυσίμων.
   Σημειώνεται, ότι η απαιτούμενη ισχύς του συστήματος θέρμανσης θα πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου - μελετηθεί (ακόμη και στην αντικατάσταση του συστήματος), ώστε να αποφευχθεί η υπερδιαστασιολόγηση τους, δεδομένου ότι οι θερμικές ανάγκες - λόγω των επεμβάσεων - μειώνονται σημαντικά. Επιπλέον, όταν εγκαθίσταται νέα, ή αντικαθίσταται η μονάδα θέρμανσης, είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση συσκευών αυτορρύθμισης για την ρύθμιση της θερμοκρασίας σε κάθε δωμάτιο/χώρο.»
   2. Την αντικατάσταση της παρ. 7 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» του παραρτήματος Ι «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»», ως εξής:
   «7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
   Η έναρξη υποβολής των Αιτήσεων Ένταξης της παρούσας Πρόσκλησης του Προγράμματος “ΗΛΕΚΤΡΑ” γίνεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2022, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος “ΗΛΕΚΤΡΑ” στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και στον ιστότοπο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
   Στην παρούσα Πρόσκληση ακολουθείται η άμεση αξιολόγηση. Η υποβολή των αιτήσεων ένταξης γίνεται έως την 31η Ιουλίου 2023. Στην περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας Πρόσκλησης προ της 31ης Ιουλίου 2023, οι επόμενες αιτήσεις αυτής θα θεωρηθούν επιλαχούσες.
   Η παρούσα Πρόσκληση δύναται να ανακληθεί αιτιολογημένα, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος.
   Η ενημέρωση και η επικοινωνία των υποψήφιων Δικαιούχων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος “ΗΛΕΚΤΡΑ”.»
   3. Την προσθήκη του κάτωθι πίνακα στο παράρτημα ΙΙ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ».   Η υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΕΠΕΑ/54205/399 απόφαση ΦΕΚ 3332/Β'/19.05.2023 - Τροποποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης «Ηλέκτρα» για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων ΦΕΚ εδώ: 
    Τροποποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης «Ηλέκτρα» ΥΠΕΝ-Δ ΕΠΕΑ-54205-399 ΦΕΚ 3332-Β-19.05.2023.pdf
   Read more...

   173 • 0

  8. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Με αυξημένα ανώτατα όρια επιδοτήσεων και χωρίς αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια θα κάνει πρεμιέρα στις 30 μήνα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023».
   Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr ο μέγιστος προϋπολογισμός παρεμβάσεων αυξάνεται κατά 10% στις 30.800€ ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός που έχει οδηγήσει στην αύξηση του κόστους των οικοδομικών υλικών.  
   Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν ίδια με ό,τι ίσχυε στο πρόγραμμα του 2021. Δηλαδή : 
   Ατομικό Εισόδημα  - ιδιοκατοίκηση – Ενοικίαση 
   <5000€                           75%                  65% 
   5.001-10.000€                70%                  60% 
   10.001-20.000€              55%                  45% 
   20.001-30.000€              45%                  40% 
   >30.000€                        40%                  40% 
   Οικογενειακό Εισόδημα – Ιδιοκατοίκηση – Ενοικίαση 
   <10000€                           75%                  65% 
   10.001-20.000€                70%                  60% 
   20.001-30.000€                55%                  45% 
   30.001-40.000€                45%                  40% 
   >40.000€                          40%                  40% 
   Το συνολικό κονδύλι του προγράμματος αναμένεται στα 350εκατ€ και οι πόροι προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το RepowerEU.
   Οι ωφελούμενοι υπολογίζονται στις 25.000 και γενικά στον οδηγό του προγράμματος ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ημέρες δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές. 
   Οι αιτήσεις είναι 2 κατηγοριών, για μονοκατοικίες και πολυκατοικίες. Κάθε δικαιούχος μεμονωμένα μπορεί να κάνει μόνο μια αίτηση , εκτός αν συμμετέχει σε αίτηση πολυκατοικίας όπου τα όρια επιδότησης είναι διαφορετικά. Το πρόγραμμα αφορά νόμιμες , μόνο πρώτες κατοικίες, που δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες και για τις οποίες υπάρχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που τις κατατάσσει στην κατηγορία Γ ή χαμηλότερα.  
   Όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα , δεν θα υπάρξει σειρά προτεραιότητας αλλά συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων.
   Στην αξιολόγηση, η ενεργειακή αναβάθμιση και η παλαιότητα του κτιρίου είναι οι 2 παράγοντες με το μεγαλύτερο βάρος.
   Φυσικά προβλέπονται ειδικές πρόνοιες για τις πιο ευάλωτες κατηγορίες ( ΑμεΑ, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες). Κτίρια χωρίς ηλεκτρονική ταυτότητα δεν θα είναι επιλέξιμα ενώ δεν θα ισχύουν και οι ασφυκτικοί χρονικοί κανόνες περάτωσης των εργασιών που ίσχυσαν αρχικά στο προηγούμενο πρόγραμμα και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν.  
   Οι νέοι πάντως 18-39 ετών δεν θα χρειαστεί να περιμένουν έως το τέλος του μήνα αφού σήμερα ανοίγει γι'αυτούς η πλατφόρμα του προγράμματος «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους» με καταληκτική ημερομηνία την 15η Σεπτεμβρίου.  
   Για το «Εξοικονομώ» η επιδότηση μαζί με το μπόνους αποκέντρωσης μπορεί να φτάσει το 90% για δαπάνες έως 22.500€( θερμομόνωση, αλλαγή κουφωμάτων, συστήματα θέρμανσης-ψύξης) ανάλογα και με την εισοδηματική κλίμακα(οικογενειακό εισόδημα έως 50.000€) ενώ για το υπερβάλλον ποσό υπάρχει η δυνατότητα άτοκου δανείου. 
   Για το «Ανακαινίζω» η επιδότηση είναι σταθερή 30% για δαπάνες έως 10.000€ (επισκευή υδραυλικών-ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση ή επισκευή πατώματος, αλλαγή πόρτας, αντικατάσταση μπάνιου). Το ανώτατο οικογενειακό εισόδημα έχει οριστεί στις 20.000€.
   Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι περίπου 300εκατ€ και δυνητικά θα μπορούσαν να ωφεληθούν περίπου 20.000 νέοι.  
   Του Χρυσόστομου Τσούφη
   Read more...

   938 • 0

  9. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Tο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους», είναι το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης κατοικιών, που αποτελεί συνέχεια  των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», «Εξοικονομώ Αυτονομώ» και «Εξοικονομώ 2021», με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ.
   Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
   Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (https://web.tee.gr)
   Τα αρχεία που αφορούν το πρόγραμμα είναι τα παρακάτω:
   Οδηγός Προγράμματος
   Οδηγός Προγράμματος Εξοικονομώ Ανακαινίζω για Νέους
   Παραρτήματα Οδηγού
   1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης
   2.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Πρόταση Παρεμβάσεων
   3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Δήλωση Ωφελούμενου Υποβολής Αίτησης
   4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Καταγραφή Παρεμβάσεων
   5.A ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-A ΥΔ Αναδόχου
   5.B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Β ΥΔ Προμηθευτή
   5.Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Γ ΥΔ Αναδόχου-Προμηθευτή
   6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΥΔ για ενισχύσεις βάσει καθεστώτος de minimis
   7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΥΔ Μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας
   8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII YΔ Χρήσης ακινήτου
   9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX Κριτήρια Βαθμολόγησης
   10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών
   11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ Δήλωση πιστοποίησης και Δικαιολογητικά
   Read more...

   825 • 0

  10. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Ελάχιστες Ενεργειακές Απαιτήσεις
   Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στις κατοικίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΚΕνΑΚ), καθώς και τις πρόσθετες απαιτήσεις του προγράμματος.
   Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό - περιβαλλοντικό στόχο αίτησης, ως εξής:
   Για κάθε επιλέξιμη κατοικία (μονοκατοικία ή διαμέρισμα) υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την  κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ (και υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον Β’ κατηγορία όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση), ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.
    
   Πίνακας 3.1.1 Ελάχιστος ενεργειακός στόχος κατηγοριών
   Ενεργειακές κατηγορίες (κατάταξη)
    
   Επιλέξιμη αίτηση με κατάταξη στο Α' ΠΕΑ
   Ελάχιστος ενεργειακός στόχος : κατάταξη στο Β' ΠΕΑ
   Α+
   --
   --
   Α
   --
   --
   Β+
   --
   --
   Β
   --
   --
   Γ
   Γ
   Α
   Δ
   Δ
   Β+
   Ε
   Ε
   Β
   Ζ
   Ζ
   Γ
   Η
   Η
   Δ
    
   Επιλέξιμες Δαπάνες
   Σκέλος «Εξοικονομώ»
   Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 01/02/2020  βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Δεν είναι επιλέξιμα έργα τα οποία, βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
   Μόνον οι παρεμβάσεις που ολοκληρώνονται μετά την έκδοση του Α’ ΠΕΑ μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες για το Πρόγραμμα και σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 01/02/2020 (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας) και μετά.
   Διευκρινίζεται ότι, στα πλαίσια των απαιτήσεων του Προγράμματος γίνονται δεκτά ΠΕΑ, που έχουν εκδοθεί  μετά την 27.11.2017 (ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017), και προ τις 01/02/2020, καθώς και μελέτες και Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας που έχουν εκδοθεί προ τις 01/02/2020, η δαπάνη τους όμως δεν είναι επιλέξιμη από το Πρόγραμμα.
   Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:
   1. Αντικατάσταση κουφωμάτων
   2. Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης
   3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης
   4. Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ZNX) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
   5. Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (Σύστημα διαχείρισης smart home).
    
   Σκέλος «Ανακαινίζω»
   Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για το σκέλος «Ανακαινίζω» ορίζεται η ημερομηνία προδημοσίευσης του Οδηγού του Προγράμματος (26/10/2022).
   Είναι επιλέξιμες εργασίες ανακαίνισης της κατοικίας, με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν καλύπτονται από το σκέλος του «Εξοικονομώ» και είναι πλήρως διακριτές.
   Ενδεικτικά αναφέρονται εργασίες ανακαίνισης: χώρων μπάνιου, ειδών υγιεινής, χώρων κουζίνας, αντικατάστασης πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, ερμαρίων, αντικατάστασης δαπέδων, αντικατάστασης και επισκευών ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, επισκευών δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών κ.λπ.
   Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις δεν πρέπει να αφορούν σε κοινόχρηστους χώρους ή συστήματα.
   Ως συμπληρωματική στις εργασίες ανακαίνισης, είναι επιλέξιμη και η προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακά αποδοτικών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείο/ ψυγειοκαταψύκτης, κουζίνα, πλυντήριο ρούχων). Η μέγιστη επιλέξιμη ποσότητα για τις συσκευές, είναι τα τρία (3) τεμάχια (ένα από κάθε είδος).
   Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή κλάση των οικιακών συσκευών είναι:
   Ψυγείο (ή ψυγειοκαταψύκτης): Ε και ανώτερη
   Κουζίνα (ηλεκτρική ή αερίου): Α και ανώτερη
   Πλυντήριο ρούχων: D και ανώτερη
    
   Αποφυγή διπλής χρηματοδότησης
   Οι δαπάνες των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος, ή μέρος αυτών, δεν πρέπει να έχουν λάβει ενίσχυση από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό π.χ.  δράσεις αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου, πρόγραμμα “Ανακυκλώνω - Αλλάζω  Συσκευή” κ.λπ.
   Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διπλή χρηματοδότηση παρέμβασης, η συγκεκριμένη δαπάνη κρίνεται ως μη επιλέξιμη.
   Read more...

   889 • 1

  11. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Μια νέα πρωτοβουλία, που αφορά στην ηλεκτροκίνηση, τις Ανανεώσιμες Πηγές και σε προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας τίθεται σε λειτουργία από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη της δράσης Produce e-Green, με προϋπολογισμό 199.700.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
   Η πλατφόρμα της δράσης (https://producegreen.gov.gr) θα είναι διαθέσιμη για υποβολή αιτήσεων από 30/05/2023.
   Ο βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση δαπανών για τη δημιουργία βιομηχανικών μονάδων που θα παράγουν προϊόντα της αλυσίδας της ηλεκτροκίνησης, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας.
   Με τον τρόπο αυτό επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτούς τους κλάδους της οικονομίας, νέες ή και υφιστάμενες, θα έχουν τη δυνατότητα να επιδοτηθούν με ποσοστό έως και 70% για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων ή και την συναρμολόγηση μερών τους, για την παραγωγή φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, μπαταριών ή και ανακύκλωσης αυτών, για την παραγωγή ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (δικύκλων, τρίκυκλων, ποδηλάτων), φωτοβολταϊκών panel, μερών ανεμογεννητριών, αντλιών θερμότητας, ηλεκτρικών θερμοσιφώνων κ.λπ.
   Η δράση θα παρέχει οικονομικά κίνητρα για την κατασκευή ή και αγορά κτηριακών εγκαταστάσεων ή και επέκταση – εκσυγχρονισμού υφισταμένων, για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και την κατασκευή τεχνικών εγκαταστάσεων, για την προμήθεια εξοπλισμού παραγωγής, για την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων, για την προμήθεια λογισμικών κ.ά.
   Δικαιούχοι της δράσης είναι νέες ή υφιστάμενες εταιρείες, κάθε νομικής μορφής (ΟΕ/ΕΕ/ΙΚΕ/ΕΠΕ/ΑΕ) και μεγέθους, που ασκούν ή θα ασκήσουν παραγωγική δραστηριότητα διαθέτοντας ως κύρια δραστηριότητα μια εξ' αυτών που περιγράφονται στο ΦΕΚ B' 3156.
   Τα ποσοστά ενίσχυσης για αυτή την κατηγορία εξαρτώνται από τον τόπο (Περιφέρεια /Περιφερειακή Ενότητα) εγκατάστασης της επένδυσης, καθώς και από το μέγεθος της εταιρείας (μεγάλη/πολύ μικρή/μικρή/μεσαία/μεγάλη) που αποτελεί δικαιούχο της δράσης.
   Το πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτό έως και την 30ή Νοεμβρίου 2023 ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.
   Read more...

   202 • 0

  12. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/52385/774 Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας -Produc-E Green», που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο ΦΕΚ 3156/Β'/12.05.2023.
   Αντικείμενο της Δράσης
   Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και των προϊόντων και αγαθών που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας.
   Η δράση στοχεύει στην τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με τελικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των παραγωγικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
   Οι επιλεγμένες βιομηχανικές μονάδες στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας (όπως ανακύκλωση συσσωρευτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών, όπως λιθίου και κοβαλτίου, σχεδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων και σημεία φόρτισης κανονικής ή υψηλής ισχύος), που θα λάβουν στήριξη, θα λειτουργούν πλήρως με ειδικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης για καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες.
   Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 30/05/2023. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 30/11/2023.
   Φορέας Υλοποίησης της Δράσης
   Φορέας Υλοποίησης της παρούσας δράσης ορίζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Υποδιεύθυνση 2, Τομέα Ενέργειας, εφεξής «Επιτελική Δομή» η οποία συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. 28385/28.03.2023 κοινή απόφαση του Υφυπουργού, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» και κατάργηση των υπό στοιχεία 100008/ΕΥΘΥ 936/28.09.2016 (Β’ 2733) και 88238/ΕΥΘΥ811/29.08.2016 (Β’ 2733) κοινών υπουργικών αποφάσεων» (Β’ 2142).
   Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 199.700.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2023-2025.
   Ως ημερομηνία έναρξης των υποβολών επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ορίζεται η 30ή Μαΐου 2023. Οι υποβολές ολοκληρώνονται την 30ή Νοεμβρίου 2023.
   Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης των υποβολών στο πλαίσιο της δράσης.

   Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας,
   είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει την 30ή Ιουνίου 2025.
   Δράση Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας -Produc-E Green ΦΕΚ 3156-Β-12.05.2023.pdf
   Read more...

   217 • 0

  13. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Ένας οδηγός εύρεσης και αναζήτησης για όλα τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων (Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Ανακυκλώνω κ.α.) που περιλαμβάνει πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα και δράση, τον οδηγό του προγράμματος, το ταμείο χρηματοδότησης και την πλατφόρμα μέσα από την οποία υποβάλλονται και διαχειρίζονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
   Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023»
   Χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
   Παρουσίαση του προγράμματος: «Εξοικονομώ 2023»
   Οδηγός του προγράμματος: Οδηγός εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2023»
   Πλατφόρμα: https://exoikonomo2023.gov.gr/
   ***
   Πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους»
   Χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
   Παρουσίαση του προγράμματος: «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους»
   Οδηγός του προγράμματος: Οδηγός εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους»
   Πλατφόρμα: https://exoikonomoneon.gov.gr/
   ***
   Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω θερμοσίφωνα»
   Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020
   Παρουσίαση του προγράμματος: «Ανακυκλώνω - Αλλάζω θερμοσίφωνα»
   Οδηγός του προγράμματος: Οδηγός του προγράμματος «Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα»
   Πλατφόρμα: https://allazothermosifona.gov.gr/
   ***
   «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»
   Παρουσίαση του προγράμματος: «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»
   Οδηγός του προγράμματος: Οδηγός του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»
   Πλατφόρμα: https://pvstegi.gov.gr/
   ****
   Στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου»
   Χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
   Παρουσίαση του προγράμματος: «Σπίτι μου»
   Οδηγός του προγράμματος: Οδηγός του προγράμματος «Σπίτι μου»
   Πλατφόρμα: https://www.dypa.gov.gr/spitimou
   ***
   Δράση «Φορτίζω παντού»
   Χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
   Παρουσίαση δράσης: Δράση «Φορτίζω παντού»
   Οδηγός της δράσης: https://greece20.gov.gr/?calls=fortizo-pantoy και Προκήρυξη της δράσης «Φορτίζω παντού»
   Πλατφόρμα: https://fortizopantou.gov.gr/
   ***
   Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω συσκευή»
   Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020
   Παρουσίαση προγράμματος: «Ανακυκλώνω-Αλλάζω συσκευή»
   Οδηγός προγράμματος: Οδηγός του προγράμματος «Ανακυκλώνω-Αλλάζω συσκευή»
   Πλατφόρμα: https://allazosyskevi.gov.gr/
   ***
   Πρόγραμμα «Produc-e Green»
   Χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
   Παρουσίαση προγράμματος: «Produc-e Green»
   Οδηγός προγράμματος: Οδηγός του προγράμματος «Produc-e Green» - Αρχεία - Παραρτήματα
   Πλατφόρμα: https://producegreen.gov.gr/
   ***
   Αναμένονται
   Πρόγραμμα «Διατηρώ κατ’ οίκον»
   Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»
   ***
   Παλαιότερα προγράμματα
   Εξοικονομώ κατ' οίκον Ι
   Εξοικονομώ κατ' οίκον ΙΙ (Α και Β κύκλος)
   Εξοικονομώ - Αυτονομώ
   Εξοικονομώ 2021
   Read more...

   1141 • 0

  14. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Ανακοινώθηκε νέα έκδοση αρχείου του προγραμματισμού Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027.
   Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 35 του Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61Α/21.3.22) για το ΕΣΠΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, οι δυνητικοί δικαιούχοι των Δράσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» μπορούν να πληροφορηθούν το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων Προσκλήσεων από το παρακάτω αρχείο, σε μορφή pdf:
   Χρονοδιάγραμμα προγραμματισμένων Προσκλήσεων
   Το χρονοδιάγραμμα επικαιροποιείται τρεις (3) τουλάχιστον φορές το έτος.
   E.I.1_1_Προγραμματισμός_Προσκλήσεων-Ανταγωνιστικότητα-ΜΑΙΟΣ_2023.pdf
   Read more...

   270 • 0

  15. Χρηματοδοτήσεις

   GTnews

   Ανοίγει την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023, η ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://exoikonomoneon.gov.gr) του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.
   Το νέο Πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στην ευρύτερη Πολιτική Κοινωνικής Στέγασης της Κυβέρνησης «Σπίτι μου!» και πρόκειται, να δώσει τη δυνατότητα σε 20.000 νέους ηλικίας από 18 έως 39 ετών, να αναβαθμίσουν ενεργειακά και να ανακαινίσουν την κατοικία τους.
   Το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» χωρίζεται σε δύο υποενότητες:
   Το «Εξοικονομώ», με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ, από το οποία τα 40 εκατ. ευρώ διατίθενται αποκλειστικά για τα ευάλωτα νοικοκυριά, και αφορά σε παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης – ψύξης, συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης και smarthome. Το «Ανακαινίζω», ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως ανακαίνιση χώρων μπάνιου και κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου, αντικατάσταση και επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων αλλά και πατωμάτων. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στην υποενότητα «Ανακαινίζω» είναι η υποχρεωτική ένταξη πρώτα στην υποενότητα του «Εξοικονομώ». Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30% και η αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη.
   Προϋποθέσεις ένταξης ωφελούμενων στο πρόγραμμα
   Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμαέχουν όλοι οι νέοι που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005, με οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ για την ένταξή τους στο «Εξοικονομώ», και έως 20.000 ευρώ για την ένταξή τους στο «Ανακαινίζω». Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτες του ακινήτου, με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα και να το ιδιοκατοικούν, ή να είναι πλήρεις κύριοι, ή επικαρπωτές και το εκμισθώνουν, για να ενταχθούν στο «Εξοικονομώ». Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουνεμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας σε ποσοστό 50% τουλάχιστον, για να ενταχθούν στο «Ανακαινίζω». Αποκλείεται η ψιλή κυριότητα. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» κατοικίες με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης: «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» και «Εξοικονομώ 2021». Μια κατοικία, για να κριθεί επιλέξιμη, θα πρέπει να είναι μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα και να:
   – Υφίσταται νόμιμα.
   – Μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο.
   – Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
   – Να έχει καταταγεί σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης χαμηλότερη ή ίση της Γ΄, βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
   Το Πρόγραμμα καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες έως 32.500 ευρώ, για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικίας. Ειδικότερα ανά υποενότητα:
   Επιλέξιμος προϋπολογισμός «Εξοικονομώ»: Έως 22.500 ευρώ. Το πρόγραμμα καλύπτει από 45% έως 90% του ποσού των επιλέξιμων ενεργειακών παρεμβάσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από άτοκο δάνειο.
   Επιλέξιμος προϋπολογισμός «Ανακαινίζω»: Έως 10.000 ευρώ. Μέσω του «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» καλύπτεται έως και το 30% του ποσού των επιλέξιμων παρεμβάσεων ανακαίνισης ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από χαμηλότοκο δάνειο έως 7.000 ευρώ.
   Το ποσοστό της επιδότησης είναι κλιμακωτό, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία θα ενταχθεί ο αιτών και ορίζεται ως εξής: Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό Εισόδημα (€) Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης σκέλος «Εξοικονομώ»
    
   Πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) για  Πολύτεκνους σκέλος «Εξοικονομώ»
   Ποσοστό Επιχορήγησης σκέλος «Ανακαινίζω» Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα
   Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο Πρόσωπο / Ενοικίαση 1 ≤5.000 ≤10.000 75% 65%    
    
    
    
   +15%
      
    
    
    
   30%
   2 >5.000 – 10.000 >10.000 – 20.000 70% 60% 3 >10.000 – 20.000 >20.000 – 30.000 55% 45% 4 >20.000 – 30.000 >30.000 – 50.000 45% 40% Προβλέπεται ειδική μέριμνα για τους αιτούντες που είναι πολύτεκνοι, με μια πρόσθετη επιχορήγηση (bonus), που ανέρχεται στο 15%.
   Το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» είναι ένα πρόγραμμα δίκαιο προς τους πολίτες, καθώς για την ένταξή τους εφαρμόζεται ένα πλέγμα κοινωνικών, οικονομικών και ενεργειακών κριτηρίων, όπως αυτά φαίνονται παρακάτω:
   Α/ Α Κριτήριο Βαρύτητα Συντελεστών Ανώτατο βαθμολογούμενο όριο κριτηρίου Κατώτατο βαθμολογούμενο όριο κριτηρίου K1 Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας 50% 0,200 1,100 K2 Εισόδημα (€)/μέλος οικογένειας 14% 1.000(€)/άτομο οικογένειας 30.000(€)/άτομο οικογένειας K3 Βαθμοημέρες 7% 1,4069 0,2180 K4 Ενεργειακή κλάση, βάσει Α’ ΠΕΑ 5% Η Γ K5 Παλαιότητα κατασκευής 3% Προ του 1955 2011 K6 Μονογονεϊκή Οικογένεια 7% σταθερό K7 ΑμεΑ 7% σταθερό K8 Πολύτεκνοι 7% σταθερό Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας συντελεστών 100%  
   Read more...

   1013 • 1

  16. Χρηματοδοτήσεις

   GTnews

   Το Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ» επιχορηγεί νοικοκυριά για την αντικατάσταση ενεργοβόρων Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων, με νέους σύγχρονης τεχνολογίας Ηλιακούς Θερμοσίφωνες. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:
   Έναρξη υποβολής αιτήσεων για ΑΦΜ που λήγουν σε:
   1,2 στις 11/5/2023  3,4 στις 12/5/2023 5,6 στις 13/5/2023 7,8 στις 14/5/2023 9,0 στις 15/5/2023 Την επιδότηση αγοράς ενός καινούργιου Ηλιακού Θερμοσίφωνα σύγχρονης τεχνολογίας.
   Την επιδότηση της δαπάνης για την εκτέλεση αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών αντικατάστασης του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα με το νέο Ηλιακό (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης του Νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα ή απεγκατάστασης του παλαιού Θερμοσίφωνα, αναλώσιμα & εξαρτήματα κλπ.)
   Την υποχρεωτική παράδοση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα στον έμπορο λιανικής από τον οποίο γίνεται η προμήθεια του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.
   Προσοχή:
   Γίνονται δεκτοί προς αντικατάσταση παλιοί Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες χωρητικότητας τουλάχιστον 40 λίτρων.
   Δεν είναι δυνατή η επιδότηση νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα χωρίς την παράλληλη παράδοση του παλαιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα.
   Η επιχορήγηση παρέχεται μέσω επιταγών (vouchers) του Προγράμματος, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εγκεκριμένους Προμηθευτές του Προγράμματος και να καλύψουν μέρος της συνολικής δαπάνης των σχετικών προϊόντων/υπηρεσιών.
   Μέσω του νέου Προγράμματος, τα τουλάχιστον 120.000 ελληνικά νοικοκυριά, που θα επωφεληθούν άμεσα, θα μπορούν να λάβουν επιδότηση για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με νέους ηλιακούς θερμοσίφωνες, σύγχρονης τεχνολογίας. Το όφελος για αυτά αλλά και για το περιβάλλον, θα είναι η μείωση κατά τουλάχιστον 200 χιλ. τόνων CO2 ανά έτος. Καθώς επίσης υπολογίζεται, ότι η κατανάλωση ρεύματος για τη χρήση ζεστού νερού πρόκειται να μειωθεί κατά περίπου 65%.
   Για να δοθεί η επιδότηση για την αγορά νέου ηλιακού θερμοσίφωνα είναι υποχρεωτική η απόσυρση προς ανακύκλωση των παλαιών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται, τα χαρακτηριστικά των οποίων είναι: Να είναι λειτουργικοί πριν την απόσυρσή τους. Πριν την αντικατάστασή τους, να είναι τοποθετημένοι στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης. Να είναι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων. Για να ενταχθούν οι ωφελούμενοι στο πρόγραμμα θα πρέπει:
   Να είναι οικιακοί καταναλωτές που θα έχουν τοποθετημένο στην κατοικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. Οι αιτήσεις να υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Να υποβάλλεται μία μόνο αίτηση από κάθε φυσικό πρόσωπο. Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας των επιλέξιμων ωφελούμενων να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι να μην έχουν υποβάλλει αίτηση ή έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως για παράδειγμα το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ή το «Εξοικονομώ 2021». Κριτήρια κατάταξης
   Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα προκύψει μέσα από ένα συνδυασμό οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων:
   Μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας. Οικογένειες με μέλη ΑμεΑ. Μονογονεϊκές οικογένειες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο. Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη. Ύψος ενίσχυσης Η επιδότηση ανέρχεται έως 60% της δαπάνης αγοράς κάθε νέου ηλιακού θερμοσίφωνα. Κάθε ωφελούμενος θα λάβει επιταγή (voucher), την οποία μπορεί να εξαργυρώσει σε προμηθευτή της επιλογής του. Στο ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τους δικαιούχους συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης.
   Η τελική αξία της κάθε επιταγής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ηλιακού θερμοσίφωνα (χωρητικότητα δεξαμενής ζεστού νερού), την τιμή αγοράς του και καθορίζεται ως εξής:
   Πίνακας Α: Μέγιστες Ονομαστικές Αξίες επιταγών προϊόντων
   Χωρητικότητα Boiler (λίτρα)
   Μέγιστη ονομαστική αξία προ ΦΠΑ κάθε επιταγής (ανώτατο ποσό επιχορήγησης προ ΦΠΑ ανά περίπτωση)
   Ποσοστό (%) ενίσχυσης  επί της λιανικής τιμής πώλησης της συσκευής
   (όπως προκύπτει κατά τη στιγμή της αγοράς)
     Από
   Έως
     3η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου
   2η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου
   1η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου
     50%
   55%
   60%
     110
   135
   409,68 €
   450,00 €
   491,13 €
     136
   185
   542,74 €
   596,7 €
   650,81 €
     186

   653,23 €
   718,55 €
   783,87 €
      
    
   Πίνακας Β: Μέγιστες Ονομαστικές Αξίες επιταγών υπηρεσιών
   Μέγιστη ονομαστική αξία προ ΦΠΑ κάθε επιταγής (ανώτατο ποσό επιχορήγησης προ ΦΠΑ ανά περίπτωση)
   Ποσοστό (%) ενίσχυσης  επί της δαπάνης της υπηρεσίας
   3η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου
   2η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου
   1η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου
   50%
   55%
   60%
   100,81 €
   111,29 €
   120,97 €
    
   Read more...

   643 • 1

  17. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Ξεκινά από τις 11 Μαϊου η υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Φορτίζω παντού», σκοπός της οποίας είναι η εγκατάσταση περισσότερων από 8.000 δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε βασικές αστικές και περιαστικές τοποθεσίες και σημεία ενδιαφέροντος, όπως αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, λιμένες και χώρους στάθμευσης, σε όλη τη χώρα.
   Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 79,79 εκατ. ευρώ, υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.
   Δικαιούχοι των ενισχύσεων, είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
   Εμπορικές εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.) Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό προϋποθέσεις). Οι αιτήσεις υπαγωγής στη δράση υποβάλλονται από τους υποψηφίους μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης της δράσης https://fortizopantou.gov.gr
   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη της δράσης εδώ
   Read more...

   414 • 1

  18. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Στις πρώτες εβδομάδες μετά την έναρξη των αιτήσεων, η ανταπόκριση των νέων και των νέων ζευγαριών στο νέο πρόγραμμα απόκτησης πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων ή άτοκων δανείων υπήρξε εντυπωσιακή.
   Συγκεκριμένα, σε διάστημα σχεδόν ενός μήνα, από τις 3 Απριλίου μέχρι τις 4 Μαΐου, υποβλήθηκαν συνολικά 25.934 αιτήσεις εκ των οποίων έχουν ήδη αξιολογηθεί 5.800, δηλαδή πάνω από 1 στις 5 (22%).
   Από τις 5.800 αξιολογημένες αιτήσεις, έχουν λάβει προέγκριση 3.585, δηλαδή σχεδόν 2 στις 3 (62%), ενώ οι υπόλοιπες έχουν απορριφθεί καθώς δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις του προγράμματος.
   Από τις 3.585 προεγκρίσεις, 716 (20%) έχουν ήδη προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της έγκρισης του δανείου καθώς έχει ήδη βρεθεί ακίνητο και έχει ξεκινήσει ο νομικός και τεχνικός έλεγχος. Με λίγα λόγια, μέσα σε περίπου ένα μήνα 716 νέοι και νέα ζευγάρια έχουν ήδη εγκεκριμένο δάνειο και έχουν βρει το ακίνητο που θα αγοράσουν.
   Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των εγκεκριμένων δανείων, το 37% αφορά αγορά πρώτης κατοικίας στην Αττική, το 22% στην Κεντρική Μακεδονία, το 8% στη Θεσσαλία και το 6% στη Δυτική Ελλάδα.
   Επίσης, το μέσο δάνειο ανέρχεται σε 106.307 ευρώ, με συνολικό δεσμευμένο ποσό τα 76.116.144 ευρώ για τα 716 δάνεια, ενώ το 64% αφορά σε ζευγάρια.
   Υπενθυμίζεται ότι μέσω του προγράμματος νέοι ή νέα ζευγάρια 25-39 ετών μπορούν να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία με μηνιαία δόση σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη που αντιστοιχεί στα στεγαστικά δάνεια της αγοράς, καθώς το 75% του κεφαλαίου χορηγείται από τη ΔΥΠΑ και είναι άτοκο ενώ για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους (και όσους αποκτήσουν αυτή την ιδιότητα) το δάνειο αίναι άτοκο στο σύνολό του.
   Σχετικά με ανακοινώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται στη διαθεσιμότητα ακινήτων που πληρούν τις προδιαγραφές του προγράμματος, η ΔΥΠΑ θέλει να τονίσει τα εξής:
   Σε δελτίο τύπου στις 26 Απριλίου, ο Σύλλογος Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών-Αττικής (Σ.Μ.Α.Σ.Α.Α.) τονίζει «ότι από τα 45.000 διαθέσιμα ακίνητα μόνο το 32% πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος». Δηλαδή, 14.899 ακίνητα πληρούν τις προϋποθέσεις μόνο στην Αττική. Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα είναι πανελλαδικό και στοχεύει αρχικά σε 10.000 ωφελούμενους σε όλη την Ελλάδα.
   Επιπλέον, λανθασμένα το δελτίο τύπου αναφέρει ότι η τιμή του ακινήτου δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 150.000 ευρώ, όταν το πλαφόν τιμής είναι ορισμένο στα 200.000 ευρώ, συνεπώς τα διαθέσιμα ακίνητα είναι ακόμα περισσότερα. Διευκρινίζουμε ότι το ποσό των 150.000 ευρώ αφορά το όριο του δανείου, όπως επίσης ότι το δάνειο καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου.
   Η ΔΥΠΑ παρακολουθεί στενά τα στοιχεία υλοποίησης του προγράμματος και μέχρι τώρα δεν προκύπτει έλλειψη ακινήτων, όπως αποτυπώνεται και στα παραπάνω στοιχεία.
   Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» σηματοδοτεί την επανεκκίνηση της στεγαστικής πολιτικής στη χώρα μας, μετά από περίοδο 10 και πλέον ετών που δεν υπήρξε καμία σχετική δράση στον κρίσιμο αυτό τομέα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 500 εκατ. ευρώ και μόλις υπερκαλυφθεί θα διπλασιαστεί.
   Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:
   https://www.dypa.gov.gr/spitimou
   Read more...

   359 • 0

  19. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Εκδόθηκε η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/49144/468/04.05.2023 στο ΦΕΚ 2966/05.05.2023 Β’), με την οποία προκηρύσσεται η δράση με τίτλο «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ» και καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία συμμετοχής, υποβολής και αποδοχής αιτήσεων, o μηχανισμός υλοποίησης, o μηχανισμός πιστοποίησης της επίτευξης του στόχου σχετικά με την κλιματική αλλαγή, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της δράσης η οποία θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση» και Άξονα Προτεραιότητας 1.3 «Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών» του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0.
   Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων για την προμήθεια και εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο, που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από Α.Π.Ε., σε βασικές αστικές και περιαστικές τοποθεσίες και σημεία ενδιαφέροντος (όπως αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, λιμένες και χώρους στάθμευσης), με σκοπό την ανάπτυξη της σχετικής αγοράς.
   Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: 
   - δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, 
   - δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, 
   - δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
   Οι Ο.Τ.Α. Α’ ή Β’ βαθμού δεν αποτελούν δικαιούχους της δράσης.
   Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων, οι οποίες θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης της δράσης (https://fortizopantou.gov.gr), θα είναι η 11/05/2023, ενώ η διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της σχετικής δράσης θα είναι έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023. Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ως άνω ημερομηνία. 
   Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του έργου (φυσικού αντικειμένου) και την καταχώριση των περιλαμβανομένων σε αυτό σταθμών φόρτισης Η/Ο στο Μ.Υ.Φ.Α.Η., ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2025.
   ΚΥΑ ΥΠΕΝ-ΑΤΗ-49144-468-04.05.2023 (ΦΕΚ 2966-05.05.2023 Β’) - Φορτίζω Παντού .pdf
   Read more...

   281 • 0

  20. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Ανακοινώνεται ο συνολικός αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί, ανά κατηγορία περιφέρειας, για τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Μέχρι σήμερα, 05/05/2023, έχουν υποβληθεί επτακόσιες εξήντα οκτώ (768) Αιτήσεις Χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 453.014.504€ με Δημόσια Δαπάνη 209.084.086,70€.
   Συγκεκριμένα, στην κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια  Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), έχουν υποβληθεί τετρακόσιες τριάντα τέσσερις (434) Αιτήσεις Χρηματοδότησης με Δημόσια Δαπάνη 129.061.843,38€, ενώ η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης για την κατηγορία αυτή είναι 234.000.000€.
   Αναλυτικά, η Δημόσια Δαπάνη Αιτήσεων Χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 (de minimis) ανέρχεται σε 30.722.514,95€, ενώ η Δημόσια Δαπάνη για το συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης ανέρχεται σε 117.000.000€.
   http://21-27.antagonistikotita.gr/wp-content/uploads/2023/04/NEA_PRASINOS_METASXHMATISMOS_v1.png
   Αντίστοιχα, η Δημόσια Δαπάνη Αιτήσεων Χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 ανέρχεται σε 98.339.328,43€, ενώ η Δημόσια Δαπάνη για το συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης  ανέρχεται σε 117.000.000€.
   Στην κατηγορία των Περιφερειών Μετάβασης (Αττική, Νότιο Αιγαίο) έχουν υποβληθεί τριακόσιες τριάντα τέσσερις (334) Αιτήσεις Χρηματοδότησης με Δημόσια Δαπάνη 80.022.243,32€ και δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για τη συγκεκριμένη κατηγορία Περιφερειών.
   Υπενθυμίζουμε ότι οι Αιτήσεις που υποβάλλονται στη Δράση αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.opske.gr).
   Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή Αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού για την κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια  Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), προσαυξημένου κατά 20%.
   Read more...

   189 • 0

  21. Χρηματοδοτήσεις

   Engineer

   Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, εγκρίνεται η χρηματοδότηση για 51 έργα συνολικού προϋπολογισμού 408.499.600,33 € που εντάσσονται στη Δράση του Ταμείου Ανάκαμψης 2.0 «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων, περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών» για μικρούς οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Πρόκειται για την τρίτη υποκατηγορία έργων. Στις δύο προηγούμενες υποκατηγορίες είχε εγκριθεί η χρηματοδότηση για άλλα 34 έργα και έτσι συνολικά τα έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης ανέρχονται σε 85.
   Οι περισσότεροι οικισμοί, συνολικά 53, που θα αποκτήσουν σύγχρονες υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων, είτε με νέα δίκτυα που θα συνδέονται σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), είτε με νέες ΕΕΛ και νέα δίκτυα, είναι άνω των 1.000 κατοίκων.
   Τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ανελαστικά και προβλέπουν τη συμβασιοποίηση των έργων μέχρι τέλους του 2023 και την ολοκλήρωσή τους μέχρι τέλους του 2025.
   Τα έργα αφορούν εγκαταστάσεις και δίκτυα στους Δήμους Θήρας, Σικυωνίων, Ναυπλιέων, Χανίων, Κυθήρων, Κέρκυρας, Αμφίκλειας – Ελάτειας, Κομοτηνής, Νέστου, Τεμπών, Αγρινίου, Κιλκίς, Ιστιαίας Αιδηψού, Αιγιαλείας, Νέας Προποντίδας, Βέροιας, Τανάγρας, Τρικκαίων, Θέρμου, Πύλης, Παγγαίου, Καλαμάτας, Δελφών, Λιβαδειάς, Ξηρομέρου, Στυλίδας, Εμμανουήλ Παππά, Αλλονήσου, Κορίνθου, Καμένων Βούρλων, Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Κύμης – Αλιβερίου, Λαμίας, Αριστοτέλη, Ζαγορίου, Βόλου, Μουζακίου, Φαιστού, Αμοργού, Πέλλας, Λευκάδας, Λέσβου, Μήλου, Νάουσας, Ζαγοραίου, Δωρίδος, Μαραθώνα και την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους Άθω.
   Read more...

   241 • 0

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.