Jump to content
 • Novatron
 • Επικαιρότητα

  Επικαιρότητα

  3510 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Στην επιστημονική διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε την Τετάρτη 07/04 το ΤΕΕ με θέμα «Νέα εποχή για τον τοπικό χωρικό σχεδιασμό – Συζήτηση με αφορμή το επικείμενο πρόγραμμα εκπόνησης τοπικών πολεοδομικών σχεδίων», παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων τα σχέδια του ΥΠΕΝ για τη σύνταξη πολεοδομικών μελετών με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης που αφορούν στις παρακάτω δράσεις:
   Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης Αυτοτελείς Οριοθετήσεις Οικισμών Αυτοτελείς Μελέτες Χαρακτηρισμού Δημοτικών Οδών   Ο Υφυπουργός ΥΠΕΝ κ. Νίκος Ταγαράς, σημείωσε στο χαιρετισμό του πως ο προϋπολογισμός των 300 εκ. ευρώ καλύπτεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του από το Ταμείο Ανακαμψης το οποίο θα παρέχει τα 245 εκ. ευρώ.
   Την παρουσίαση των ανωτέρω δράσεων ανέλαβε ο κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ.
   Ο κ. Μπακογιάννης ανέλυσε τα προβλήματα που ζητούν λύση με τις ανωτέρω δράσεις ως εξής:
   Η έλλειψη καθορισμένων χρήσεων γης και η αδυναμία εφαρμογής χρήσιμων πολεοδομικών μέτρων – κινήτρων έχει ως συνέπεια:
   πολλαπλά προβλήματα για το περιβάλλον, μη ορθολογική οργάνωση του χώρου, φαινόμενα όπως άναρχη – αυθαίρετη δόμηση / υπερβολική αστική διάχυση στον αγροτικό χώρο. Τα φαινόμενα αυτά έχουν δευτερογενείς παρενέργειες, όπως:
   ελλείψεις βασικών τεχνικών και περιβαλλοντικών υποδομών αθέμιτο ανταγωνισμό από παράνομα χωροθετημένες δραστηριότητες έναντι των νομίμων ενίσχυση της Κλιματικής Αλλαγής   Η έλλειψη χρήσεων γης:   Δυσχεραίνει την επιλογή τόπου εγκατάστασης για τις νέες επενδύσεις Επιμηκύνει σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την έγκριση των επενδυτικών σχεδίων Πολύ συχνά ακυρώνει εκ των υστέρων συγκεκριμένες επενδύσεις Δημιουργεί δυσκολίες μετασχηματισμού ή επέκτασης σε επιχειρήσεις Τα προβλήματα αυτά αφορούν:
   τον ιδιωτικό τομέα και τις δημόσιες επενδύσεις σε βασικές υποδομές Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ζώνες απολιγνιτοποίησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιοχή της Μεγαλόπολης όπου λόγω μη Θεσμοθέτησης χρήσεων γης, καθυστέρησαν οι διαδικασίες μετάβασης των περιοχών σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης.
   Το Πρόγραμμα
   Όπως επισήμανε ο κ. Μπακογιάννης, η υλοποίηση του προγράμματος το οποίο συνιστά την έμπρακτη εφαρμογή των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων της πολεοδομικής πολιτικής:
   θα αποκαταστήσει τις προαναφερθείσες αστοχίες, θα άρει τα περιττά εμπόδια που δημιουργούν καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων, υποδομών και επενδύσεων, θα καταστήσει τον χωρικό σχεδιασμό βασικό παράγοντα της βιώσιμης ανάπτυξης (υποστήριξη περιβαλλοντικής προστασίας και επενδύσεων) και θα συμβάλει στην κοινωνική συνοχή Το πρόγραμμα συνολικά αφορά σε χρηματοδότηση πολεοδομικών μελετών μείζονος σημασίας και περιλαμβάνει τις παρακάτω 5 ΔΡΑΣΕΙΣ:
   Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης Αυτοτελείς Οριοθετήσεις Οικισμών Αυτοτελείς Μελέτες Χαρακτηρισμού Δημοτικών Οδών 1. Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια
   Αντικείμενο του προγράμματος είναι η ανάθεση διακριτών μελετών ΤΠΣ, τα οποία θα καλύπτουν την έκταση μιας ή περισσοτέρων δημοτικών ενοτήτων.
   Θα λάβουν χώρα:
   4 κύκλοι αναθέσεων, οι οποίοι αναμένεται να καλύψουν συνολικά (χωρικά / γεωγραφικά) 800 Δημοτικές Ενότητες (ενδεικτικός αριθμός) σε όλη την επικράτεια.
   Η επιλογή των Δημοτικών Ενοτήτων που θα μετέχουν σε κάθε κύκλο αναθέσεων θα προκύψει από σχετική επιτροπή αξιολόγησης.
   Τα Τ.Π.Σ. θα θεσμοθετήσουν:
   χρήσεις γης όρους δόμησης κανονισμούς και περιορισμούς κατοικημένες περιοχές περιοχές προστασίας περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων σημαντικές παρεμβάσεις πολεοδομικού σχεδιασμού περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων οδικό δίκτυο, μεταφορές, κατασκευές και περιβαλλοντικά δίκτυα μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέτρα για την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και διαχείριση των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών προϋποθέσεις ή περιορισμούς που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής μελέτης Κάθε ανάθεση Τ.Π.Σ. περιλαμβάνει:
   Κύρια μελέτη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Ειδική Μελέτη Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής Καταλληλόλητας Μελέτη προσωρινής οριοθέτησης των Υδατορεμάτωv Δείγματα της δουλειάς που έχει γίνει μέχρι σήμερα από το ΥΠΕΝ αναφορικά με τα Τ.Π.Σ. αποτυπώνονται στις ακόλουθες φωτογραφίες:   Στην τελευταία φωτογραφία παρουσιάζεται η μέχρι σήμερα δουλειά που έχει γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτημάτων προκειμένου να προκριθούν και να ομαδοποιηθούν οι Δημοτικές Ενότητες σε Μελέτες ΤΠΣ. Έχουν ληφθεί υπόψη τα κριτήρια των αιτημάτων, της κήρυξης σε έκτακτη ανάγκη, της παλαιότητας υφιστάμενου ΓΠΣ και της παντελούς έλλειψης σχεδιασμού μέχρι σήμερα, το στάδιο που βρίσκονται οι εν εξελίξει μελέτες ΓΠΣ, η γειτνίαση, τα κοινά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά κλπ.
   2. Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια
   Αντικείμενο του προγράμματος: η ανάθεση 10 διακριτών μελετών ΕΠΣ (ενδεικτικός αριθμός)
   Το περιεχόμενό τους είναι το ίδιο με το περιεχόμενο των ΤΠΣ, ωστόσο η περιοχή στην οποία εφαρμόζεται ένα ΕΠΣ δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τα διοικητικά όρια δημοτικών ενοτήτων.
   Αυτό καθιστά τα ΕΠΣ ιδιαίτερα χρήσιμα και ασφαλή για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών, οι  οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπεpτοπικής ή στρατηγικής σημασίας.
   Τα Ε.Π.Σ. περιλαμβάνουν:
   Κύρια μελέτη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜ ΠΕ) , Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Μελέτη οριοθέτησης υδατορεμάτων (εφ’ όσον απαιτείται) . 3. Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης
   Πρόκειται για τη ζώνη όπου επιτρέπεται η πραγματοποίηση Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ.) σε ωφελούμενα ακίνητα.
   Η προετοιμασία αυτού του τύπου αστικού σχεδίου θα καθορίσει συγκεκριμένες περιοχές:
   εντός του αστικού χώρου (εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, ΓΠΣ, ρυθμιστικών σχεδίων, εγκεκριμένων ορίων οικισμών κλπ.) εκτός των ιστορικών κέντρων των πόλεων, ορίων ιστορικών τόπων, παραδοσιακών οικισμών, αρχαιολογικών χώρων ή περιοχών στις οποίες έχουν επιβληθεί ειδικοί όροι δόμησης όπου είναι εφικτό, να αυξηθεί ο ισχύων συντελεστής δόμησης (Σ.Δ.) Παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη
   ο βαθμός οικιστικής ανάπτυξης, η θέση, η φυσιογνωμία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, η οικιστική πυκνότητα και ο βαθμός κορεσμού, κ.α. Σε αυτές τις Ζώνες η μεταφορά του Σ.Δ, πραγματοποιείται από ακίνητο προσφοράς συντελεστή σε ακίνητο υποδοχής που βρίσκεται εντός της Ζώνης Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης.
   Ο καθορισμός ΖΥΣ αποτελεί θεσμική προϋπόθεση της ενεργοποίησης της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ), ενός ιδιαίτερα χρήσιμου πολεοδομικού εργαλείου
   Μέσω των ΖΥΣ καθίσταται εφικτή:
   η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων σε πυκνοδομημένες πόλεις με μικρό κόστος η αποδέσμευση των ιδιοκτητών απαλλοτριούμενων οικοπέδων ή διατηρητέων κτιρίων ή οικοπέδων που υπόκεινται σε περιορισμούς λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (π.χ. ιστορικά κέντρα) και η ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας Η θεσμοθέτηση των ΖΥΣ είναι εφικτή:
   είτε με την εκπόνηση αυτοτελών Ειδικών Πολεοδομικών Μελετών, είτε μέσω της εκπόνησης των ΤΠΣ ή ΕΠΣ. Στόχος του σχετικού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης είναι να συνταχθούν μελέτες για Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ) σε 600 Δημοτικές Ενότητες (ενδεικτικός αριθμός) .
   4. Αυτοτελείς Οριοθετήσεις Οικισμών
   Πρόκειται για ειδικές πολεοδομικές μελέτες που θεσμοθετούν τα όρια σε οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923, καθώς και σε νομίμως υφιστάμενους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων.
   Μεγάλο ποσοστό των οικισμών:
   οικισμοί χωρίς όρια αναρμοδίως εγκεκριμένα όρια οικισμών ακυρωθέντα από το ΣτΕ Η έλλειψη ορίων αποτελεί εμπόδιο για τη νόμιμη οικοδομική ή παραγωγική δραστηριότητα.
   Οι περιπτώσεις Ρεθύμνου και Πηλίου αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα ακύρωσης ορίων από το ΣτΕ ενώ υπάρχουν εκκρεμείς προσφυγές σε άλλες περιοχές της χώρας.
   Η οριοθέτηση των οικισμών θα γίνει:
   αυτοτελώς μέσω των ΤΠΣ ή ΕΠΣ. Στόχος του σχετικού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης είναι να συνταχθούν αυτοτελείς μελέτες οριοθετήσεων οικισμών για 170 Δημοτικές Ενότητες (ενδεικτικός αριθμός)
   5. Αυτοτελείς Μελέτες Χαρακτηρισμού Δημοτικών Οδών
   Πρόκειται για ειδικές μελέτες χαρακτηρισμού δημοτικών οδών και καθορισμού αναγκαίων πολεοδομικών όρων και περιορισμών για διάνοιξη νέων οδών του δημοτικού δικτύου.
   Οι δημοτικές οδοί εξυπηρετούν τις ανάγκες σύνδεσης ενός δήμου ή μιας δημοτικής ενότητας (π.χ. συνδέσεις μεταξύ οικισμών, οργανωμένων υποδοχέων, δημόσιων χώρων κ.λπ.)
   Η νομολογία του ΣτΕ ανέτρεψε τη νομοθεσία καθορισμού προϋποθέσεων κατασκευής κτιρίων σε εκτός σχεδίου περιοχές (κυρίως εκείνες που σχετίζονται με την υποχρέωση ενός οικοπέδου να έχει “πρόσωπο” σε έναν επίσημα χαρακτηρισμένο δρόμο)
   Αυτό είχε ως συνέπεια, πάρα πολλές ιδιοκτησίες σε εκτός σχεδίου περιοχές, ακόμη και σημαντικού μεγέθους, να έχουν καταστεί ακατάλληλες για δόμηση, παρά την πρόσβαση σε μη χαρακτηρισμένο δρόμο.
   Το θέμα αυτό αφορά:
   αδόμητες ιδιοκτησίες στις οποίες είχαν προγραμματιστεί σημαντικές επενδύσεις, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση των υπαρχουσών επενδύσεων, κυρίως στον τουριστικό τομέα . Χαρακτηρισμός Δημοτικού Οδικού Δικτύου:
   αυτοτελώς μέσω των ΤΠΣ ή ΕΠΣ. Στόχος του σχετικού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης είναι να συνταχθούν αυτοτελείς μελέτες χαρακτηρισμού Δημοτικών Οδών για 300 Δημοτικές Ενότητες (ενδεικτικός αριθμός)
   Χρονικός Προγραμματισμός
   Βάσει των στόχων που έχει θέσει το ΥΠΕΝ, ο χρονικός προγραμματισμός των δράσεων έχει ως εξής:
   (2021): Υπογραφή σύμβασης για το 70% των αναθέσεων (2022): Υπογραφή σύμβασης για το 100% των αναθέσεων (2023): Πρωτόκολλα παραλαβής, αξιολόγηση και αποπληρωμή για το 70% των αναθέσεων (2Q/2024): Πρωτόκολλα παραλαβής, αξιολόγηση και αποπληρωμή για το 100% αναθέσεων Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως ο προγραμματισμός θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά, δεδομένου ότι αν οι μελέτες ολοκληρωθούν μετά τις προθεσμίες που ορίζονται από το Σχέδιο Ανάκαμψης, το κόστος τους θα πρέπει να καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων & όχι από το Ταμείο Ανάκαμψης.
   Οφέλη των 5 Δράσεων
   Επωφελούμενοι των επιπτώσεων των 5 ανωτέρω δράσεων είναι :
   δημόσιος τομέας ιδιωτικός τομέας μεμονωμένοι ιδιοκτήτες ακινήτων Αποτέλεσμα των δράσεων:
   όλοι οι δήμοι της χώρας να έχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης τομεακά υπουργεία και ιδιώτες επενδυτές να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιες δραστηριότητες επιτρέπεται να αναπτυχθούν σε κάθε περιοχή/θέση, για σωστή προετοιμασία μελετών και έργων Εκτίμηση πραγματικής αξίας ακινήτων  μεμονωμένων ιδιοκτητών Επιπλέον
   ο καθορισμός ΖΥΣ , η οριοθέτηση οικισμών ο χαρακτηρισμός των δημοτικών οδικών δικτύων, θα επιτρέψουν και θα επιταχύνουν τη χωροθέτηση οργανωμένης ανάπτυξης και λοιπών παραγωγικών επενδύσεων.
   Τέλος, η επιτάχυνση διαδικασίας υλοποίησης διαφόρων έργων, υποδομών, επενδύσεων θα έχει ως αποτέλεσμα:
   την ανάπτυξη κατασκευαστικού  τομέα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Mε έγγραφο του ΥΠΕΝ διευκρινίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης ε της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4759/2020 για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν εντός του έτους 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, εμπεριέχεται το σύνολο των περιοχών που βρισκόταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κατά το έτος 2020, και όχι μόνο αυτές των οποίων η πράξη κήρυξης πραγματοποιήθηκε εντός του έτους 2020.
   Το σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων προσαρμόστηκε στα ανωτέρω και δίνεται πλέον η δυνατότητα υπαγωγής στην κατηγορία 5 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017 σε ακίνητα των εν λόγω περιοχών.
   Για διευκόλυνση των μηχανικών, επισυνάπτονται σχετικοί πίνακες με τις κηρύξεις των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εντός του 2020.
   Εφιστούμε την προσοχή στους μηχανικούς στο γεγονός ότι εντάσσονται ακίνητα στις συγκεκριμένες περιοχές που ορίζονται στις κηρύξεις και όχι στο σύνολο του Δήμου, εκτός εάν η κήρυξη αφορά το σύνολό του.
   Κηρύξεις 2020
   Κηρύξεις προηγούμενων ετών, ενεργές το 2020

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Σε διαχωρισμό της άδειας λειτουργίας των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά προχωρά η κυβέρνηση με διάταξη που έφερε στη Βουλή σε νομοσχεδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
   Η διάταξη προβλέπει δυο άδειες λειτουργίας ναυπηγείων, αορίστου χρόνου μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρίας Ελληνικά Ναυπηγεία (ΕΝΑΕ) και της Ανώνυμης Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.).
   Ειδικότερα, ρυθμίζονται ζητήματα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, στο πλαίσιο της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου ΑΕ που βρίσκεται εντός αυτών και καλύπτεται από την υφιστάμενη άδεια λειτουργίας της εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ - η οποία τελεί υπό ειδική διαχείριση - καθώς και της ίδιας της εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
   Σκοπός είναι το δημόσιο συμφέρον, μέσω της διασφάλισης αφενός, της αξίας της περιουσίας της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε. και της αξιοποίησής της, η οποία εν προκειμένω περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη δεξαμενή στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρητικότητας πεντακοσίων χιλιάδων τόνων (500.000 tn), καθώς και άλλες εγκαταστάσεις, και αφετέρου της εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., η οποία τελεί σε ειδική διαχείριση, υφίσταται ανάγκη διαχωρισμού της υφιστάμενης άδειας λειτουργίας μεταξύ αυτών σε δυο άδειες λειτουργίας.
   Σημειώνεται ότι οι άδειες αυτές διατηρούν τη χρονική ισχύ της διαχωρισθείσας άδειας και τροποποιούνται, ή και εκσυγχρονίζονται από τους διαδόχους των δυο φορέων. Κατ' εξαίρεση, κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης, επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών που αφορούν στο Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη τήρησης των απαιτούμενων από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.
   ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Tην τελευταία 4ετία έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 25 αξιοσημείωτες πράξεις αγοραπωλησίας στον κλάδο των logistics εκ των οποίων λίγο πάνω από το μισό αντιστοιχεί σε αποθηκευτικούς χώρους ποιοτικής κατηγορίας Α.
   Η συνολική επιφάνεια των ακινήτων που μεταβιβάστηκαν υπολογίζονται σε 430.000 τ.μ. περίπου και το συνολικό τίμημα υπερβαίνει τα 168 εκατ. ευρώ.
   Από το συνολικό αριθμό των πράξεων, περίπου το 60% των συνολικών πωλήσεων αντιστοιχεί σε ακίνητα που χωροθετούνται στη Δυτική Αττική.
   Σύμφωνα με έρευνα του μεσιτικού τμήματος της Arbitrage Real Estate (βάσει των πράξεων που έχει καταγράψει) η μέση τιμή αγοράς αποθηκευτικών χώρων κατηγορίας Α από τα 300 ευρώ/τ.μ. περίπου το 2018 αυξήθηκε σε 400 ευρώ/τ.μ. το 2019 και σε 560 ευρώ/τ.μ. το 2020, αύξηση δηλαδή σε δύο χρόνια 86%.
   Το εύρος των τιμών πώλησης κυμαίνεται από 165 ευρώ/τ.μ. (για κατηγορία Γ ή μικρότερη) έως 575 ευρώ/τ.μ. (για κατηγορία Α), με μέσο όρο τα 350 ευρώ/τ.μ. περίπου και αντιστοιχεί σε αγοραπωλησίες αποθηκευτικών χώρων όλων των κατηγοριών, μέσης μικτής επιφάνειας από 10.000 τ.μ. έως 25.000 τ.μ..
   Επιπλέον, κατά την τελευταία τριετία έχουν καταγραφεί παραπάνω από 10 πράξεις αγοράς γηπέδων κατάλληλων για αξιοποίηση logistics στη Δυτική Αττική, με επιφάνειες που κυμαίνονται από 11.000 τ.μ. έως 150.000 τ.μ. και τιμές πώλησης από 40 ευρώ/τ.μ. έως και 80ευρώ/τ.μ., αναλόγως των ειδικών χαρακτηριστικών τους (τοποθεσία, μορφολογία, προβολή, πρόσβαση, δομήσιμη επιφάνεια).
   Οι κύριοι επενδυτές στον κλάδο είναι κατά πλειοψηφία οι εγχώριοι θεσμικοί επενδυτές ακίνητης περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) και επενδυτικά σχήματα (Funds) ενώ ακολουθούν οι εταιρίες ανάπτυξης ακινήτων (Developers), εξειδικευμένες στον κλάδο ή μη. Οι επενδυτές στοχεύουν κυρίως στην αγορά χώρων κατηγορίας A ή Β+, μέσης επιφάνειας 10.000 – 20.000 τ.μ. με τη μέση τιμή αγοράς να κυμαίνεται σε επίπεδα από 550 ευρώ έως 600 ευρώ/τ.μ..
   Νέες Αναπτύξεις σε εξέλιξη και υπό σχεδιασμό
   Τους τελευταίους 12 μήνες μεγάλος αριθμός ενδιαφερόμενων, εγχώριων και μη, έχει εισέλθει δυναμικά στην αγορά με σκοπό την επένδυση στον κλάδο των Logistics. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Arbitrage, νέοι αποθηκευτικοί χώροι συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των 520.000 τ.μ. αναμένονται να κατασκευαστούν ή έχουν πρόσφατα κατασκευαστεί και διατεθεί στην αγορά.
   Επιπλέον, κατά την τελευταία διετία έχουν σημειωθεί παραπάνω από 10 πράξεις αγοράς γηπέδων κατάλληλων για αξιοποίηση logistics στη Δυτική Αττική, συνολικής επιφάνειας 600 στρεμμάτων περίπου, τα οποία αναμένεται να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη περίπου 350.000 τ.μ. επιπλέον χώρων Logistics στην ευρύτερη περιοχή.
   Όπως υπογραμμίζεται από τους αναλυτές της Arbitrage oι εξελίξεις στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών παραμένουν συνδεδεμένες με το επίπεδο των υποδομών μεταφορών, τη διαλειτουργικότητά τους αλλά και την παραγωγική ευελιξία του θεσμικού πλαισίου που τις διέπουν. Η χαμηλή διαθεσιμότητα αποθηκευτικών ακινήτων μεγάλων επιφανειών μπορεί να οδηγήσει στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών για ευέλικτη χρήση και αξιοποίηση των υπαρχόντων χώρων καθώς και σε συνέργειες και συνεργασίες στις υπηρεσίες αποθήκευσης μέσω συνεταιριστικών και καινοτόμων σχημάτων (co-location).
   Το μεγαλύτερο ποσοστό του αποθέματος αποθηκών και ακινήτων που συνδέονται με την εφοδιαστική αλυσίδα στην Ελλάδα είναι πεπαλαιωμένο και χαμηλότερων προδιαγραφών ποιότητας. Οι ιδιόκτητοι χώροι που καταλαμβάνουν οι μεγάλες εταιρείες υπηρεσιών αποθήκευσης εμφανίζουν ελαφρώς καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά συγκριτικά με αυτούς των παρόχων υπηρεσιών 3PL (third party logistics). Η έλλειψη σύγχρονων χώρων εφοδιασμού και αποθήκευσης συνιστά περιοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη των εταιριών του κλάδου και την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.
   Σημαντικές είναι οι ευκαιρίες για αναβάθμιση και νέες αναπτύξεις αποθηκευτικών χώρων στην τοπική αγορά, που θα μπορούν να προσφέρουν σύγχρονες λύσεις με την ενσωμάτωση προδιαγραφών αειφορίας, την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, την ενίσχυση των συστημάτων αυτοματοποίησης και τις αποτελεσματικότερες μεταφορές.
   Κατανομή Αποθέματος
   Το μεγαλύτερο μέρος του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος στην Ελλάδα βρίσκεται στην Αττική αλλά και στις γειτονικές στην Αττική βιομηχανικές περιοχές στα Βόρεια όπως τα Οινόφυτα. Υψηλή συσσώρευση βιομηχανικών ή/και αποθηκευτικών χώρων εμφανίζεται κυρίως στο Δυτικό τμήμα του νομού, σε περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος, η Μάνδρα και η Μαγούλα αλλά και σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής όπως το Κορωπί, ο Μαρκόπουλος και η Βάρη. Επίσης, κατά μήκος του άξονα της Εθνικής Οδού στο Βόρειο μέρος του νομού σε περιοχές όπως το Κρυονέρι, ο Άγιος Στέφανος και η Λυκόβρυση, αλλά και σε συγκεκριμένες περιοχές της Νότιας Αττικής όπως ο Ελαιώνας, ο Άγιος Ιωάννης Ρέντης, το Λιμάνι του Πειραιά και το Αιγάλεω. Οι κύριοι πάροχοι 3PL εντοπίζονται κυρίως στη Δυτική Αττική.
   Στη Θεσσαλονίκη, οι κύριες περιοχές συγκέντρωσης αποθηκευτικών χώρων είναι η Σίνδος και το Καλοχώρι ενώ δευτερεύουσες περιοχές συσσώρευσης βιομηχανικών ή/και αποθηκευτικών χώρων αποτελούν ο Άγιος Αθανάσιος και το Ωραιόκαστρο.
   Το κύριο χαρακτηριστικό της αγοράς είναι ότι οι μεγάλες εταιρείες είτε λειτουργούν ανεξάρτητα με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, είτε επιδιώκουν τη χρήση πρόσθετων αυτόνομων ή κοινόχρηστων μονάδων αποθήκευσης και εφοδιαστικής σε καλά τοποθετημένες τοποθεσίες, με εύκολη πρόσβαση, για να καλύψουν τις επιχειρησιακές τους ανάγκες. Η κυρίαρχη τάση είναι η ενοικίαση χώρου και όχι τόσο η επένδυση σε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις ενώ αναζητούν και πιο σύγχρονους χώρους με σκοπό την ελάττωση του λειτουργικού κόστους και τις καλύτερες υπηρεσίες – παροχές.
   Στον κλάδο των 3PL, οι κορυφαίες 40 εταιρείες του χώρου χρησιμοποιούν αποθήκες συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των 1.500.000 τ.μ.. Οι εν λόγω χώροι πληρούν γενικούς ή πιο εξειδικευμένους σκοπούς (δηλαδή ξηρό φορτίο, ψυχόμενα προϊόντα και αποθήκευση φαρμακευτικών ειδών).
   Στην πλειοψηφία τους οι αποθηκευτικοί και 3PL χώροι με ποιοτικότερα χαρακτηριστικά (κατηγορία Α) εντοπίζονται στον νομό Αττικής και στην περιοχή των Οινοφύτων. Σε μικρότερο ποσοστό αποθηκευτικοί χώροι Α’ κατηγορίας συναντώνται στην Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη) και την Κεντρική Ελλάδα (Θεσσαλία).
   Οι νέες τάσεις
   Σύμφωνα με τους αναλυτές της Arbitrage η σημαντική αλλαγή που επέφερε η πανδημία στις συνήθειες και την καταναλωτική συμπεριφορά, με έμφαση στην ασφάλεια και τις ανέπαφες συναλλαγές, είχε ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η κατανάλωση από το σπίτι είναι μία νέα πραγματικότητα και ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτών που στράφηκαν το διάστημα αυτό στις ηλεκτρονικές αγορές αναμένεται να μην επιστρέψουν πλήρως στα φυσικά καταστήματα ακόμη και μετά το πέρας της πανδημίας.
   Οι άμεσες ανάγκες για παραδόσεις υψηλής ταχύτητας εντός του αστικού ιστού, αναδιαμορφώνουν την εφοδιαστική αλυσίδα πόλης (city logistics,) καθιστώντας απαραίτητα τα ενδιάμεσα εφοδιαστικά κέντρα και σημεία για την εξυπηρέτηση των διανομών τελευταίου μιλίου (last mile logistics).
   Η νέα πραγματικότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου ενδέχεται να οδηγήσει στην επαναλειτουργία παλιών βιομηχανικών και αποθηκευτικών κτιρίων αλλά και στον μετασχηματισμό κτιρίων που στεγάζουν μεγάλες υπεραγορές λιανικής (bigbox) με δυνατότητα για υποδομές ηλεκτροφόρτισης.
   Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αναγκαστούν να αναπροσαρμοστούν γιατί πρέπει να διαδραματίσουν συνδετικό ρόλο με τις εταιρείες που δημιουργούν και αποθηκεύουν προϊόντα, τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου που συνδέουν τα προϊόντα με τους τελικούς καταναλωτές και τους παρόχους πληροφορικής και υπηρεσιών που διαχειρίζονται τις λειτουργίες της αλυσίδας.
   Το ηλεκτρονικό εμπόριο θα συνδιαμορφώσει και την επιχειρηματικότητα στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας στη βάση της ενίσχυσης του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Το παρόν στην διεκδίκηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ δήλωσαν εταιρείες κολοσσοί από όλο τον κόσμο Ανάμεσα τους η γαλλική ARDIAN η CVC Capital Partners στην οποία πρόσφατα απέκτησε το 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής η BLACKROCK το KKR και MACQUARIE   Συνολικά στην δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την απόκτηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ περνούν εννέα κοινοπρακτικά σχήματα   ARDIAN Infrastructure Funds BCI –  British Columbia Investment Management Corporation BLACKROCK – BlackRock Alternatives Management, L.L.C CVC Capital Partners – Advisers Company, S.a.r.l.  – Fondi Italiani per le Infrastructure SGR S.p.A First Sentier Investors EDIF III GP S.a.r.l. KKR –  Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.  MACQUARIE Group Limited OHA –  Oak Hill Advisors LLP   Στη δεύτερη φάση, οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο έλεγχο (due diligence) και θα κληθούν να καταθέσουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές για την απόκτηση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Σχέδιο νόμου για την πλήρη αναµόρφωση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το θεσµό των Ενεργειακών Κοινοτήτων επεξεργάζεται το ΥΠΕΝ, στα πλαίσια των θεσµικών πρωτοβουλιών που προωθεί για την ορθολογική ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα.
   Μέσα από τις ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, το ΥΠΕΝ θα επιδιώξει να δώσει τη δυνατότητα στις Ενεργειακές Κοινότητες να επιτελέσουν τον κρίσιµο ρόλο τους για την εφαρµογή στην πράξη της ενεργειακής δηµοκρατίας. 
   Οι παρεμβάσεις που θα επιχειρηθούν με το νέο κανονιστικό πλαίσιο αφορούν αφενός την εναρμόνιση του εθνικού πλαισίου για τις Ενεργειακές Κοινότητες µε το ευρωπαϊκό πλαίσιο και αφετέρου την άρση εµποδίων και την επίλυση προβληµάτων τα οποία προέκυψαν κατά την εφαρµογή του ν.4513/2018. Πιο αναλυτικά, με το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ θα ενσωµατωθούν στην εθνική νοµοθεσία το άρθρο 16 «Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών» της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ (αναδιατύπωση), καθώς και το άρθρο 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (αναδιατύπωση).   
   Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που προκύπτουν στη βάση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, οι ρυθμίσεις που επεξεργάζεται το ΥΠΕΝ επιχειρούν να λύσουν τα εξής:
   -Αδυναµία συµµετοχής των Ενεργειακών Κοινοτήρων σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα λόγω περιορισµού έδρας. Το συγκεκριμένο πρόβλημα προκύπτει γιατί δεν εκδόθηκε η πρόσκληση µε θέµα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων» στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, καθώς κρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων ότι ο περιορισµός του ν.4513/2018 σχετικά µε την καταστατική έδρας µιας Ενεργειακών Κοινοτήτων δεν ήταν συµβατός µε το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό και το γενικότερο θεσµικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις. 
   -∆υσκολία πρόσβασης των Ενεργειακών Κοινοτήτων σε τραπεζικό δανεισµό. 
   -Οι ειδικές διατάξεις που ισχύουν για Ενεργειακές Κοινότητες, οι οποίες έχουν µέλη ΟΤΑ, δεν ισχύουν και για Ενεργειακές Κοινότητες, οι οποίες έχουν µέλη επιχειρήσεις ΟΤΑ. 
   - Ενεργειακές Κοινότητες οι οποίες έχουν µέλος ΟΤΑ, ακόµη κι αν ο ΟΤΑ συµµετέχει στο συνεταιριστικό κεφάλαιο µε µικρό ποσοστό, δεν έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε προµήθεια ή έργο χωρίς την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» .

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Κατατέθηκε στην βουλή από το Υπουργείο Ανάπτυξης νομοσχέδιο με τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».
   Για πολλές διατάξεις «Αρμόδια ή αδειοδοτούσα αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι ο δήμος στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ασκείται η δραστηριότητα».
   Σκοπός του μεταξύ άλλων είναι η αναμόρφωση του πλαισίου άσκησης σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο στο πλαίσιο του ν. 4442/2016 (A’ 230). Ως επιμέρους ειδικότεροι στόχοι ορίζονται η απλοποίηση και ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων, η διευκόλυνση άσκησής τους με στόχο την ανάπτυξη και προσέλκυση των επενδύσεων, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και γενικότερα η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
   Πεδίο εφαρμογής αποτελούν:
   Ιδρυση και λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία Λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης Εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων Συνεργείων οχημάτων Χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων Λειτουργίας πλυντηρίων – λιπαντηρίων οχημάτων Σταθμού υπεραστικών λεωφορείων Εποπτείας για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τις ψυχαγωγικές Δραστηριότητες Τουριστικών Επιχειρήσεων Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής επικίνδυνων ουσιών Βιομηχανικά πάρκα και άλλα Το νομοσχέδιο δείτε εδώ: 
   https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=43da603f-310e-487c-9c6e-ad0101773595

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Οριζόντια παράταση έξι μηνών στη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΝ, ύστερα από συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη που είχαν σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, o υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης και οι υφυπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς και Γιώργος Αμυράς, προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα που έχουν προκύψει από την ανάρτηση των δασικών χαρτών.
   Όπως έγινε γνωστό, στη συνάντηση συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν άμεσα για την επίλυση των προβλημάτων που κληρονομήθηκαν από τον νόμο 4389/2016 της προηγούμενης κυβέρνησης, οι διατάξεις του οποίου έχουν καταπέσει με αποφάσεις του ΣτΕ, τόσο σε ό,τι αφορά τις οικιστικές πυκνώσεις όσο και τις εκχερσωμένες εκτάσεις.
   Όπως υπογραμμίζει το ΥΠΕΝ, για τον λόγο αυτόν η κυβέρνηση ψήφισε τον Μάιο του 2020 τον νόμο 4685/2020, ενώ το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα καταθέσει άμεσα νομοθετική ρύθμιση και θα προχωρήσει σε οριζόντιες παρεμβάσεις για την επίλυση των σφαλμάτων που έχουν προκύψει στο είδος χαρακτηρισμού της γης.
   Μεταξύ αυτών, είναι και η οριζόντια παράταση έξι μηνών για την υποβολή αντιρρήσεων από τους πολίτες επί του περιεχομένου των δασικών χαρτών και η μείωση του τέλους άσκησης αντιρρήσεων κατά 50%.
   Δίμηνη παράταση για τις ενστάσεις στους δασικούς χάρτες
   Σύμφωνα πάντα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η παράταση δίνεται λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας και αφετέρου την ανάγκη να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για εσωτερικές και οριζόντιες διορθώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του θεματικού περιεχομένου των δασικών χαρτών, χωρίς ταλαιπωρία και κόστος για τους πολίτες.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις που θα δώσουν φορολογικές ανάσες σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων και ειδικά σε όσους έχουν υποστεί σημαντικές εισοδηματικές απώλειες με το ξέσπασμα της πανδημίας από το υποχρεωτικό κούρεμα των ενοικίων σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση. Οι ρυθμίσεις προβλέπουν την απαλλαγή των φορολογουμένων από τον φόρο εισοδήματος για τα ανείσπρακτα ενοίκια της πανδημίας χωρίς τις προαπαιτούμενες νομικές διαδικασίες, το πάγωμα του ΕΝΦΙΑ στα περσινά επίπεδα, αλλά και τη δεύτερη ευκαιρία για τη δήλωση στους δήμους των τακτοποιημένων ημιυπαίθριων χώρων και των «ξεχασμένων» τετραγωνικών με την επιβολή μικρότερου προστίμου.

   Ειδικότερα οι νέες παρεμβάσεις που ετοιμάζει η κυβέρνηση και θα αρχίσουν να ξετυλίγονται από τον Απρίλιο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων προβλέπουν:
   Ανείσπρακτα ενοίκια
   Απαλλαγή των φορολογουμένων από τον φόρο εισοδήματος για τα ανείσπρακτα ενοίκια του 2020, χωρίς τις προαπαιτούμενες νομικές διαδικασίες. Εξετάζεται να θεσπιστεί για χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων πλήρης απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για ολόκληρα τα ποσά των ενοικίων που δεν εισέπραξαν σε έναν ή περισσότερους μήνες του χρονικού διαστήματος Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020, χωρίς να χρειάζεται να έχει προηγηθεί άσκηση αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, η έκδοση διαταγής πληρωμής ή διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου κ.λπ.
   Η ρύθμιση αυτή θα αφορά τόσο τους ιδιοκτήτες που εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις για τις αναγκαστικές μειώσεις κατά 40% των ενοικίων και δεν έλαβαν από τους ενοικιαστές τους το υπόλοιπο 60%, όσο και τους ιδιοκτήτες που δεν εντάχθηκαν στις αναγκαστικές μειώσεις κατά 40% αλλά δεν έλαβαν από τους ενοικιαστές τους το σύνολο των ενοικίων. 
   ΕΝΦΙΑ
   Πάγωμα του φετινού ΕΝΦΙΑ στα περσινά επίπεδα. Το βασικό σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος πάνω από 6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα γίνει με τις σημερινές αντικειμενικές αξίες και όχι με τις νέες τιμές ζώνης, οι οποίες βρίσκονται σε τροχιά ευθυγράμμισης με τις εμπορικές αξίες. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι οι οποίοι το 2020 δεν είχαν αλλαγές στην περιουσιακή τους κατάσταση ή στα εισοδήματά τους θα πληρώσουν φέτος τον ίδιο φόρο για τα ακίνητά τους με αυτόν που κατέβαλαν πέρυσι. Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει σε έξι ίσες μηνιαίες δόσεις.
   Ημιυπαίθριοι – αδήλωτα τετραγωνικά
   Νέα ευκαιρία για να σώσουν ημιυπαίθριους και αυθαίρετους χώρους από υπέρογκα πρόστιμα αποκαλύπτοντας στους δήμους τις επιφάνειες που έχουν τακτοποιήσει αναμένεται να έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν είχαν ενταχθεί  στην πρόσφατη ρύθμιση των αδήλωτων τετραγωνικών ή  υπέβαλαν δηλώσεις αλλά τώρα διαπιστώνουν λάθη τα οποία θα πρέπει να διορθώσουν.
   Επειτα από σχετική εισήγηση της ΚΕΔΕ, το υπουργείο Εσωτερικών αναμένεται να ετοιμάσει νομοθετική ρύθμιση η οποία θα ανοίξει ξανά τον δρόμο των διορθώσεων στις επιφάνειες των ακινήτων αλλά με την επιβολή πέναλτι στους ιδιοκτήτες που έχασαν την προηγούμενη ρύθμιση. Το πέναλτι θα είναι μικρότερο από τα πρόστιμα που επιβάλλονται σήμερα στους ιδιοκτήτες, τα οποία φθάνουν έως και το 200% της οφειλής. Με τη νέα ρύθμιση που δρομολογείται θα επιβάλλονται κλιμακωτές χρεώσεις από 20% έως 50% ανάλογα με τον χρόνο αποκάλυψης των αδήλωτων επιφανειών και θα επιβληθεί πλαφόν 50% στα ποσά των προσαυξήσεων και των προστίμων ώστε όσοι δηλώνουν εκπρόθεσμα τις επιφάνειες των ακινήτων τους να μην επιβαρύνονται με τα προβλεπόμενα σήμερα υπέρογκα ποσά.
   ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑ

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Το ΕΜΠ ανακοίνωσε ότι η σύγκλητος του αποφάσισε την ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Το Κέντρο θα εξασφαλίσει τον συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης.
   Το ΚΕΔΙΒΙΜ αποσκοπεί στην αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών του ΕΜΠ σε προγράμματα που απευθύνονται στην ελληνική κοινωνία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών για κατάρτιση, επιμόρφωση και εξειδίκευση στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς επίσης σε διεπιστημονικά πεδία τα οποία αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς.
   Ακόμη, το Κέντρο έχει ως στόχο:
   • Τη συμβολή του ΕΜΠ στο γενικότερο εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης, και στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση.
   • Την ανάπτυξη δράσεων που προσφέρουν υπηρεσίες και τεχνογνωσία χωρίς να παρεμβαίνουν στην αγορά και τον ανταγωνισμό.
   • Τη διεθνή προβολή του ΕΜΠ μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων που απευθύνονται σε διεθνές κοινό.
   • Τη δημοσιότητα των δράσεων και τη δημιουργία κινήτρων για την ενίσχυση της συμμετοχής των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου μάθησης.
   Με την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την ίδρυση του ΚΕΔΙΒΙΜ, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τη Διοίκηση του ιδρύματος, με υπεύθυνο τον αντιπρύτανη Έρευνας και δια Βίου Εκπαίδευσης Ι. Χατζηγεωργίου, ώστε το Κέντρο να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν.
   Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Εντός του έτους, τα 390 υποθηκοφυλακεία της χώρας θα έχουν μετεξελιχθεί σε 17 σύγχρονα Κτηματολογικά Γραφεία και 75 υποκαταστήματά αυτών.
   Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα, παρουσία του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιου για το Κτηματολόγιο, Γιώργου Στύλιου.
   Πρόκειται για το 7ο Κτηματολογικό Γραφείο που λειτουργεί, ως περιφερειακή υπηρεσία του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και θα εξυπηρετεί συναλλαγές πολιτών σχετικά με 550.000 δικαιώματα. 
   Όπως δήλωσε ο υφυπουργός «ακόμα ένα Κτηματολογικό Γραφείο, το έβδομο στη σειρά, παραδίδεται σήμερα στους πολίτες. Όσοι εξυπηρετούνταν από τα υποθηκοφυλακεία Πατρών και Δύμης από σήμερα έχουν στη διάθεσή τους νέες φιλικές ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες θα τους διευκολύνουν, μειώνοντας την ταλαιπωρία και τα περιττά έξοδα και ενισχύοντας τη διαφάνεια στις συναλλαγές. Παράλληλα, μειώνουμε  τα λειτουργικά κόστη καθώς σήμερα δημοσιεύθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για τη μίσθωση νέου ακινήτου στην Πάτρα, το οποίο θα στεγάσει τις υπηρεσίες του νέου Κτηματολογικού Γραφείου. Ανεβάζουμε ταχύτητα, επιταχύνοντας τη διαδικασία της κτηματογράφησης και κάνουμε το κτηματολόγιο πιο προσιτό και φιλικό στους πολίτες και τους επαγγελματίες».
   Οι ψηφιακές υπηρεσίες των νέων Κτηματολογικών Γραφείων και των υποκαταστημάτων τους
   Εντός του έτους, τα 390 υποθηκοφυλακεία της χώρας θα έχουν μετεξελιχθεί σε 17 σύγχρονα Κτηματολογικά Γραφεία και 75 υποκαταστήματά αυτών.
   Μαζί με το Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας λειτουργούν ακόμα έξι Κτηματολογικά Γραφεία (Δυτική Μακεδονία, Πειραιάς και Νήσοι, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Κυκλάδων) και δεκαεπτά υποκαταστήματα (Λευκάδας, Πρέβεζας, Πολυγύρου, Καλαμαριάς, Περιστερίου, Κορίνθου, Εορδαίας, Ναυπλίου, Χίου, Πάτμου, Χαλανδρίου, Βέροιας, Σπάρτης, Έδεσσας, Νέας Ιωνίας, Σερρών και – από τις 5 Απριλίου - Αιγιαλείας Αιγίου).
   Στα νέα Κτηματολογικά Γραφεία παρέχονται στους πολίτες και τους επαγγελματίες όλες οι υπηρεσίες των υποθηκοφυλακείων (καταχώριση πράξεων, τήρηση βιβλίων ενεχύρου, τήρηση των σχετικών αρχείων κλπ.) σύμφωνα με ενιαίους κανόνες και πρότυπα και με γνώμονα την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και την ασφάλεια των συναλλαγών, σε  καθεστώς απόλυτης διαφάνειας.
   Οι ψηφιακές υπηρεσίες του κάθε νέου Κτηματολογικού Γραφείου ή υποκαταστήματός του που τίθενται σε λειτουργία είναι:
   1)  Ολοκληρωμένη ψηφιακή διαδικασία για αιτήσεις, πληρωμές και παραλαβή πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και αντιγράφων
   2)  Ολοκληρωμένη ψηφιακή διαδικασία για παραλαβές, πληρωμές και αιτήσεις από τους δικηγόρους αγωγών, δικογράφων και άλλων πράξεων που συντάσσουν και  διακινούν για καταχώριση
   3)  Ψηφιακή υποβολή συμβολαίων από τους συμβολαιογράφους
   4)  Αυτόματη σύγκριση τοπογραφικού του ιδιοκτήτη με το Κτηματολογικό Διάγραμμα
   5)  Αυτόματος προδικαστικός έλεγχος που εξασφαλίζει την δυνατότητα εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων
   6)  Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
   7)  Αυτόματος υπολογισμός τελών που διασφαλίζει το διαρκή έλεγχό τους
   8)  Ηλεκτρονικές συναλλαγές μόνο με e-banking (και μελλοντικά μέσω POS) ή μέσω τραπεζών, καθώς δεν  γίνεται δεκτή η καταβολή μετρητών
   Όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα έντυπα αιτήσεων βρίσκονται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου gov.gr και στο ktimatologio.gr.
   Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/ktimatologio-poies-ypiresies-parexontai-psifiaka-metavasi-apo-ypothikofylakeia-se-grafei
   Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Γκάζι πατάνε από το Κτηματολόγιο σε μια προσπάθεια να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στους επομένους 45 μήνες όλες οι διαδικασίες που θέτει η Κομισιόν στην 9η Εκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας, η οποία συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, στο Eurogroup της 14ης Μαρτίου. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει αλλαγή σκηνικού με τερματισμό των συνεχών αναβολών, τόσο στη συλλογή δηλώσεων όσο και στην προανάρτηση, την ανάρτηση αλλά και την επιβολή των προστίμων. «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν τον νέο σχεδιασμό του Κτηματολογίου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες προκειμένου να γνωρίζουν τι περιθώρια και τι επιλογές έχουν.
   Ο προγραμματισμός έχει ως εξής:
   1ον) Συλλογή δηλώσεων: Απρίλιος (Ρέθυμνο), Μάιος (Κυκλάδες), Σεπτέμβριος (Ηράκλειο και Χανιά).
   2ον) Προανάρτηση: ξεκίνησε 29 Μαρτίου (Αρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα), Απρίλιος (τμήμα Ηρακλείου Κρήτης και Θεσσαλονίκης), Ιούνιος (Καστοριά, Φλώρινα, Αιτωλοακαρνανία, Γρεβενά, Ευρυτανία, Φθιώτιδα), Ιούλιος (Λασίθι, Κως, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάλυμνος, Μεσσηνία, Αρκαδία, Ιωάννινα, Πιερία, Δράμα, Ξάνθη), Αύγουστος (Ροδόπη, Θάσος, Χαλκιδική).
   3ον) Ανάρτηση: ήδη ξεκίνησε σε Αχαΐα, Ανατολική Αττική (έως τέλη Μαΐου), Απρίλιος (Λαμία, Λιβαδειά, Κάτω Αχαΐα, Μαγνησία), Ιούνιος (Μέγαρα, Οινόη, Αίγιο), Ιούλιος (Κορινθία, Αγρίνιο, Διδυμότειχο, Ορεστιάδα).
   4ον) Πρόστιμα: ο σχεδιασμός προβλέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Θα είναι κλιμακωτά και θα υπολογίζονται με βάση την αξία του κάθε ακινήτου και τον χρόνο καθυστέρησης. Η βάση υπολογισμού αντιστοιχεί στο ποσό που δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 300 ευρώ και ανώτερο των 2.000 ευρώ.
   «Το Κτηματολόγιο είναι συνυφασμένο στη συνείδηση του κόσμου με ένα έργο που δεν τελειώνει ποτέ. Αλλά και με ένα έργο συνώνυμο της ταλαιπωρίας, της γραφειοκρατίας και της δυσλειτουργίας του κράτους. Στόχος μας, να αλλάξουμε αυτή την εικόνα άμεσα και για να το πετύχουμε αυτό ανεβάζουμε ταχύτητα στη διαδικασία της κτηματογράφησης», λέει στα «ΝΕΑ» ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Στύλιος.
   Ο κακός… πελάτης
   Την ίδια ώρα, ωστόσο, που το Κτηματολόγιο υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες πως μετά το καλοκαίρι θα εφαρμοστούν τα πρόστιμα, καθώς η δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης είναι υποχρεωτική, δεν συμβαίνει το ίδιο με το Δημόσιο που είναι υποχρεωμένο να δηλώσει την περιουσία του.
   Σήμερα, τα ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» ανέρχονται σε 165.000. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, το 80% από αυτά ανήκει στο Δημόσιο, όπως και το 10% όλων των δικαιωμάτων που θα έπρεπε να δηλωθούν στο Κτηματολόγιο… Κατά τις ίδιες πηγές, από το Κτηματολόγιο στέλνουν συνεχώς επιστολές σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, αλλά η απάντηση που λαμβάνουν συνήθως είναι πως οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Την ίδια ώρα, πολλές από τις υπηρεσίες δεν έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως για παράδειγμα τοπογραφικά ακριβείας) και δεν μπορούν να εντοπίσουν με ακρίβεια την περιουσία τους, ενώ πολλές φορές δηλώνουν ακίνητα τα οποία βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης και οι ιδιοκτήτες έχουν χτίσει με νόμιμες άδειες…
   Και νέα δεξαμενή
   Το οξύμωρο στην υπόθεση είναι πως από τη μια το Δημόσιο δεν ανταποκρίνεται, όπως θα όφειλε, στις υποχρεώσεις του, αλλά από την άλλη ξεκίνησε ήδη πριν από 30 μήνες η περιέλευση σε αυτό και άλλων 13.156 ακινήτων που έχουν χαρακτηριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη».Κι αυτό συμβαίνει επειδή δεν δόθηκε η παράταση του ενός χρόνου για 35 περιοχές σε όλη τη χώρα (στην Αττική είναι τα Βριλήσσια και η Ελευσίνα). Πρόκειται για ακίνητα που εξαιρέθηκαν από τις παρατάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης (τον Δεκέμβριο του 2018) αλλά και από την οριζόντια παράταση έως το 2020 που δόθηκε το 2019. Σε αυτές τις περιοχές, περίπου 15.000 ιδιοκτήτες έχασαν τα ακίνητά τους και μπορούν να διεκδικήσουν μόνο χρηματική εγγύηση. Αυτά τα ακίνητα το Δημόσιο δεν μπορεί να τα δηλώσει στο Κτηματολόγιο και, όπως λένε πηγές του Κτηματολογίου, οδεύουν κι αυτά προς την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ. Ωστόσο, κατά τις ίδιες πηγές, δεν υπάρχει οργανωμένος και σύγχρονος μηχανισμός διαχείρισης αυτών των χιλιάδων ακινήτων.
   Η παράταση
   Σημειώνεται πως για τα παλιά προγράμματα κτηματογράφησης (1997-1999) ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται «αγνώστου ιδιοκτήτη» αν δεν έχει δηλωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και για τα νέα (από το 2008 και μετά) αν δεν δηλωθεί σε οκτώ χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου που διαδέχτηκε το αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο.
   Διευκρινίζεται πως μετά την παράταση που δόθηκε οι ιδιοκτήτες σε 298 περιοχές σε όλη τη χώρα έχουν περιθώριο έως τα τέλη του ερχόμενου Δεκεμβρίου προκειμένου να διεκδικήσουν όσα ακίνητα δεν δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο. Να καταθέσουν, δηλαδή, στα δικαστήρια αγωγή διόρθωσης των λανθασμένων αρχικών εγγραφών προκειμένου η περιουσία τους να μην… πέσει στα χέρια του Δημοσίου. Διαφορετικά, από τις 2 Ιανουαρίου του 2022 χάνουν οριστικά κάθε δικαίωμα και μετά οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια, αλλά μόνο για να διεκδικήσουν αποζημίωση και όχι για να ανακτήσουν το ακίνητο.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Περίπου 380.000 αεροφωτογραφίες όλης της χώρας από το 1938 «συνωστίζονται» στις αποθήκες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), που αποτελεί τον αρχαιότερο χαρτογραφικό οργανισμό της Ελλάδας. Οι αεροφωτογραφίες αυτές, που είναι πολύ μεγάλης κλίμακας και επιτρέπουν την αναγνώριση ακόμη και πολύ μικρών κτισμάτων στο έδαφος, είναι χρήσιμες, μεταξύ άλλων, για την εκπόνηση μελετών που συνοδεύουν μεγάλες επενδύσεις και έργα.
   Τη διάσωση του υλικού αυτού, που βρίσκεται αντιμέτωπο με τη φθορά του χρόνου, επιδιώκει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του έργου που έχει ενταχθεί στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και έχει τίτλο «Ψηφιοποίηση διαχρονικού αρχείου αεροφωτογραφιών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού – Ανάπτυξη και παροχή ψηφιακών υπηρεσιών». Προ ημερών η Κοινωνία της Πληροφορίας, η εταιρεία μέσω της οποίας υλοποιούνται τα ψηφιακά έργα του Δημοσίου, έθεσε σε διαβούλευση, έως τις αρχές Απριλίου, το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού με προϋπολογισμό 10,8 εκατ. ευρώ. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη συντήρηση – αποκατάσταση και ανατύπωση φθαρμένων αρνητικών και έντυπων αεροφωτογραφιών (τόσο των φιλμ σε ρολό όσο και των κομμένων αρνητικών φιλμ), όπως και 70.000 ακόμη που χρονολογούνται από το 1938. Επίσης, ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην ψηφιοποίηση 290.000 αεροφωτογραφιών και συνολικά θα πρέπει να αρχειοθετήσει και να δημιουργήσει μεταδεδομένα, δηλαδή την επιπρόσθετη πληροφορία που είναι απαραίτητη για την ευκολότερη επεξεργασία του υλικού αυτού. Σήμερα έχουν ψηφιοποιηθεί 90.000 αεροφωτογραφίες, που αντιστοιχούν στο 25% του συνόλου.
   Στο αρχείο της ΓΥΣ, που αποτελεί βασική πηγή πληροφορίας για τη δημιουργία δασικών χαρτών και του κτηματολογίου, έχει στηριχθεί η παραγωγή ορθοφωτοχαρτών (εικόνες που προέρχονται από επεξεργασία αεροφωτογραφιών ή δορυφορικών εικόνων) κατά τη σύνταξη του εθνικού κτηματολογίου. Επίσης, η πληροφορία που διαθέτει η ΓΥΣ απεικονίζει, από το 1938, το ελληνικό έδαφος και κατ’ επέκταση συμβάλλει στην αποτροπή καταπατήσεων δασικών εκτάσεων, έχει ανυπολόγιστη αρχειακή αξία, με αποτέλεσμα «οποιαδήποτε φθορά να αποτελεί μη αναστρέψιμη απώλεια», όπως αναφέρεται στο τεύχος της διαβούλευσης.
   Στα οφέλη του έργου, όπως αυτά παρατίθενται από την Κοινωνία της Πληροφορίας, ανήκουν η εξασφάλιση της πρόσβασης, μέσω Διαδικτύου, στις αεροφωτογραφίες, επιτρέποντας την ικανοποίηση των αναγκών ολοένα και περισσότερων φορέων – φυσικών προσώπων, ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός Αθήνας ή εκτός χώρας. Αυτό δεδομένου ότι η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού δέχεται καθημερινά αιτήσεις για την παροχή αεροφωτογραφιών τόσο από φορείς του ευρύτερου Δημοσίου όσο και από ιδιώτες.
   Το έργο, που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης δύο χρόνων από τη συμβασιοποίησή του και θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη (θα περιέχει όλα τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα για την αδειοδότηση κάθε είδους και μεγέθους επένδυσης) που δρομολογεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Θα επιτρέψει και την αποτελεσματικότερη ανταλλαγή γεωγραφικών πληροφοριών με άλλους φορείς με ανάλογο αντικείμενο, όπως η «Ελληνικό Κτηματολόγιο», το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.
   Δημήτρης Δελεβέγκος

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΠΣΔΑΤΜ μέσω της ιστοσελίδας του αναφέρει:
   Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μετά από την επιστολή του ΔΣ του ΠΣΔΑΤΜ προς την Διεύθυντη Δασικών Έργων & Υποδομών του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-41-13/635-2021-03-02-13-46-59), ο ΠΣΔΑΤΜ διαθέτει πλέον προς όλα του τα μέλη του τις θεσμικές γραμμές των αναρτημένων δασικών χαρτών.
   Μπορείτε να τα κατεβάσετε από τον σύνδεσμο https://drive.google.com/drive/folders/1tGPvkPSAmXQ1Z0z36k7DVO2hpx7dZLxW?usp=sharing
   Δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ: https://www.psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-02-08/2016-08-10-15-40-57/644-2021-03-30-07-13-49

   By disotiri, in Επικαιρότητα, ,

   Την 3η Μαρτίου 2021 και ώρα Ελλάδας 12:16 σημειώθηκε στη Θεσσαλία ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους Μw6.3. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Σεισμογραφικού Δικτύου επρόκειτο για επιφανειακό (h~8 km) σεισμό με το επίκεντρο του να εντοπίζεται στην περιοχή του Τυρνάβου σε απόσταση περίπου 22 km ΔΒΔ από τη Λάρισα και 8 km από τον Τύρναβο. Ενδεικτικά οι γεωγραφικές συντεταγμένες του επικέντρου όπως δίνονται από την ιστοσελίδα του Σεισμολογικού Σταθμού του ΑΠΘ είναι 39.7320Β 22.2180A.
   Στις 13:45 έγινε ένας μετασεισμός Μw5.1. Την 4η Μαρτίου στις 20:31 έγινε ένας ακόμη ισχυρός σεισμός με μέγεθος Mw6.1. O ισχυρότερος μετασεισμός (μέχρι 16.03.2021) έγινε την 12η Μαρτίου με μέγεθος Mw5.6. Ο σεισμός αυτός έγινε στο βορειοδυτικό άκρο της ζώνης διάρρηξης.
   Από παρατηρήσεις πεδίου Ganas et al (2021), Pavlides et al., (2021) προκύπτει ότι η ακολουθία του Μαρτίου 2021, προήλθε από αχαρτογράφητο τυφλό ρήγμα, το οποίο είναι παράλληλο και δυτικότερα από γνωστά ρήγματα. Τα χαρακτηριστικά του ρήγματος της ακολουθίας είναι ακόμη υπό διερεύνηση.
   Καταγραφές ισχυρής σεισμικής κίνησης από σταθμούς επιταχυνσιογράφων στην πόλη της Λάρισας είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο http://www.itsak.gr/uploads/data/strong_motion/EQ_Thessaly_20210303_data.zip.
   Οι χάρτες κατανομής της σεισμικής έντασης και της επιτάχυνσης για τους δύο σεισμούς είναι διαθέσιμοι από τους συνδέσμους http://shakemaps.itsak.gr/auth2021eiga/intensity.html (Σεισμός Mw6.3)  και http://shakemaps.itsak.gr/auth2021eksc/intensity.html (Σεισμός Mw6.0) 
   DOI:

   Η αναφορά στη χρήση του περιεχομένου αυτής της έκθεσης είναι η εξής:
   ΙΤΣΑΚ - ΔΠΘ (2021): Σεισμοί Θεσσαλίας Μ6.3 της 03/03/2021 και Μ6.1 της 04/03/2021 - Προκαταρκτική Έκθεση. Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, ΟΑΣΠ και Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ. Θεσσαλονίκη. Σελ. 63. doi: 10.5281/zenodo.4641200
   Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:
   http://www.itsak.gr/uploads/news/earthquake_reports/EQ_Thessaly_20210303.pdf

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Εναλλακτικοί τομείς της αγοράς θα κυριαρχήσουν στην επενδυτική ατζέντα της ΕΜΕΑ εφέτος, καθώς οι επενδυτές παραμένουν αρνητικοί στην ανάληψη κινδύνου εστιάζοντας στις κύριες αγορές με καλύτερες προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης μέχρι να μειωθεί το οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας. Αυτά τα συμπεράσματα αποτελούν μέρος του «The Signal Report: Investor’s Quarterly Guide του 2021», της κορυφαίας εταιρείας συμβούλων ακινήτων Cushman & Wakefield.

   Πρωταγωνιστές οι τομείς της εφοδιαστικής και η κατοικία
    
   Η Cushman & Wakefield προβλέπει ότι οι αγορές της εφοδιαστικής αλυσίδας, της κατοικίας και οι φαρμακευτικές εταιρείες θα επωφεληθούν σημαντικά από τις αλλαγές στον τρόπο ζωής που έφερε η πανδημία, με τις αλλαγές στο τρόπο εργασίας, διαβίωσης και αγορών να συνεχίζουν να διαταράσσουν την καθημερινότητα. Ομοίως, άλλα εναλλακτικά είδη ακινήτων όπως τα data centers και η self storage αγορά αναμένεται να συνεχίσουν μια πορεία ισχυρής ανάπτυξης φέτος.

   Η ανακατασκευή ακινήτων είναι επίσης ένας σημαντικός τομέας ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών ακινήτων μικτών χρήσεων και συγκεκριμένων τομέων, όπως οι χώροι logistics εντός των πόλεων για την υποστήριξη click and collect και οι περιοχές τεχνολογικών υποδομών.

   Ο David Hutchings, Επικεφαλής Επενδυτικής Στρατηγικής, EMEA Capital Markets στην Cushman & Wakefield, δήλωσε: «Η επενδυτική δραστηριότητα σε όλες τις αγορές της Ευρώπης Μέσης Ανατολής και Αφρικής  στηρίζεται στενά στην ευρύτερη οικονομική ανάκαμψη και στη χαλάρωση των περιορισμών Covid-19, οι οποίοι συνεχίζουν να υπαγορεύουν την κινητικότητα και την απόδοση των επενδυτών συγκεκριμένων τομέων. Η Ασία και η Βόρεια Αμερική θα οδηγήσουν την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη, αλλά η ευρωπαϊκή ανάπτυξη αναμένεται επίσης να επιταχυνθεί αργότερα μέσα στο έτος. Παρ 'όλα αυτά, εν μέσω συνεχιζόμενων διαρθρωτικών αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε γραφεία και καταστήματα, θα είναι η αγορά logistics και οι εναλλακτικές επενδύσεις  όπως η ενοικίαση κατοικιών, οι επιστήμες υγείας και ζωής που θα διατηρήσουν τον τίτλο τους ως οι κερδισμένοι της πανδημίας εφέτος. 

   Η μεταμόρφωση των γραφείων και του retail 

   Εν τω μεταξύ, η δραστηριότητα στους χώρους γραφείων και λιανικών πωλήσεων αναμένεται να αυξηθεί το δεύτερο εξάμηνο 2021 μόλις αυξηθούν τα ποσοστά εμβολιασμού και οι περιορισμοί Covid-19 μειωθούν. Τα ακίνητα σε αυτούς τους τομείς θα επηρεαστούν από την ποιότητα της τοποθεσίας όπου αναμένεται αυξημένη ζήτηση που θα επηρεάσει τελικά τις τιμές.

   Η περιοχή της ΕΜΕΑ αναμένεται να διατηρήσει το χαμηλότερο ποσοστό κενότητας γραφείων καθ’ 'όλη τη διάρκεια του 2021, με μέτρια και σταθερή αύξηση να φτάνει μόλις το 10% έως το 4ο τρίμηνο του 2021, κυρίως λόγω των δεσμεύσεων μακροχρόνιων συμβολαίων και της μικρής δραστηριότητας νέων αναπτύξεων. 

   Ο David Hutchings είπε: «Τα γραφεία και τα καταστήματα λιανικής δεν πρέπει να παραβλέπονται, ειδικά καθώς οι υπάλληλοι γραφείου επιστρέφουν στο χώρο εργασίας και οι αγορές καταστημάτων ανοίγουν ξανά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο.  Η πανδημία έφερε αναμφίβολα την ποιότητα της τοποθεσίας στο προσκήνιο και αυτός ο παράγοντας θα είναι κρίσιμος για την ικανοποίηση της ζήτησης των χρηστών. Οι επενδυτές πιστεύουμε θα στραφούν σε μια πιο ολιστική προσέγγιση και να διερευνήσουν τις δυνατότητες μικτής χρήσης, βοηθώντας και πάλι στη δημιουργία ενός προορισμού. "

   Σχήμα 1: Ποσοστό κενών θέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο
      
    
   Source: Cushman & Wakefield Research. Note: *Excludes Mexico. **Excludes Russia and Turkey.

   Αργή ανάκαμψη των μισθώσεων στην Ευρώπη Μ. Ανατολή, και Αφρική

   Ενώ η ανάκαμψη των επενδύσεων σε ακίνητα αναμένεται να είναι πιο άμεση  μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, η ανάκαμψη των οικονομιών θα είναι πιο μακρά. Τα νέα lockdown στα τέλη του 2020, η αργή  δομικά προσαρμογή στην αγορά εργασίας και γενικά τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού (πλην του Ηνωμένου Βασιλείου και του Ισραήλ), μείωσαν τον ρυθμό της ανάκαμψης στο εγγύς μέλλον, με αναμενόμενες απώλειες 1,3 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την περιοχή το 2021. Επομένως, η δραστηριότητα δεν αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά έως το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

   Ακόμα και τότε, η ανάκαμψη στη Δυτική Ευρώπη θα είναι πιο σταδιακή από ό, τι σε άλλες παγκόσμιες αγορές. Η ανάλυση του αντίκτυπου του COVID-19 στα επίπεδα του πραγματικού ΑΕΠ δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές αγορές είναι από τις πιο αργές στην ανάκαμψη.
   Σε μια παγκόσμια κατάταξη των 20 μεγαλύτερων οικονομιών, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ισπανία αναμένεται να έχουν την πιο αργή ανάκαμψη, -από το τέταρτο τρίμηνο του 2022 το Ηνωμένο Βασίλειο έως το τέταρτο τρίμηνο του 2023 για την Ισπανία. Το διάστημα αυτό είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο στην ηπειρωτική Κίνα, την Ταιβάν και την Αυστραλία που βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης, των οποίων το ΑΕΠ ξεπέρασε τα επίπεδα πριν από το COVID ήδη από τα μέσα του 2020.

   Η ζήτηση των ευρωπαίων επενδυτών εξακολουθεί να εστιάζεται σε μεγάλο βαθμό σε βασικές αγορές. Όμως η πρόβλεψη για ταχεία οικονομική ανάκαμψη σε χώρες όπως η Πολωνία αναμένεται να στρέψει τους επενδυτές και σε νέες αγορές.

   Οι προβλέψεις για το 2021

   Ο δρόμος προς την ανάκαμψη φαίνεται άνισος, και θα οδηγηθεί από τους επενδυτές καθώς τα χαμηλά επιτόκια, η άφθονη ρευστότητα και η έλλειψη εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών οδηγούν τη ζήτηση. Αυτό διαφέρει σε περιφερειακό επίπεδο καθώς οι συνθήκες είναι σταθερά πιο θετικές στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού ακολουθούμενες από τη Βόρεια Αμερική, ενώ η Ευρώπη, η Λατινική Αμερική και οι αναδυόμενες αγορές γενικά υστερούν. Ωστόσο, όλες οι περιοχές αναμένεται να επανέλθουν δυναμικά το 2021.

   Ο David Hutchings, Επικεφαλής Επενδυτικής Στρατηγικής, EMEA Capital Markets στην Cushman & Wakefield καταλήγει στο συμπέρασμα: «Όπως και το 2020, οι παγκόσμιες οικονομίες και οι αγορές μίσθωσης και επενδύσεων σε ακίνητα θα ακολουθήσουν τις εξελίξεις της πανδημίας, η οποία επηρεάζει σαφώς διαφορετικά κάθε αγορά. Οι επενδυτές πρέπει να κοιτάξουν πέρα από τον τρέχοντα βραχυπρόθεσμο κύκλο για να λάβουν τις καλύτερες επενδυτικές αποφάσεις, με γνώμονα τις διαρθρωτικές αλλαγές λόγω του  ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Βραχυπρόθεσμα, η ανάλυσή μας υποδηλώνει ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2021 θα  αρχίσουμε να βλέπουμε πραγματική δυναμική σε όλες τις αγορές, χωρίς να αποκλείεται   ενισχυμένη οικονομική ανάκαμψη το τέταρτο τρίμηνο του έτους. 

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 44/26.03.2021) ο ν. 4787/2021 με τίτλο "Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις".
   Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες διατάξεις:
   Άρθρο 17.
   Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας   1. Η παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) καταργείται και το άρθρο 59 διαμορφώνεται ως εξής:   «Άρθρο 59   Έντυπα   1. Αν απαιτείται άδεια από δημόσια αρχή για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών με τις οποίες μεταβάλλονται πολεοδομικά και κτιριολογικά μεγέθη, όπως προσθήκη και επέκταση, των υπαρχόντων κτηρίων, για τον έλεγχο και την καταγραφή των στοιχείων συμπληρώνονται τα στοιχεία ειδικού εντύπου.   2. Αν απαιτείται η συμπλήρωση βεβαίωσης της παρ. 1 του άρθρου 83 για τον έλεγχο των στοιχείων, συμπληρώνονται τα στοιχεία στο ανωτέρω έντυπο. Η συμπλήρωση και ο έλεγχος των στοιχείων μπορεί να πραγματοποιούνται και ανά αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία. Το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου αντικαθιστά και περιλαμβάνει τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 83, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της έκδοσης και ισχύος αυτής.».   2. Το άρθρο 62 του ν. 4495/2017 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:   «Άρθρο 62   Μεταβατικές διατάξεις - Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του Τμήματος Β’   «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου.   Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 54 έως 61 του παρόντος».   3. Η παρ. 2 του παρόντος ισχύει αναδρομικά από τη θέση σε ισχύ του ν. 4495/2017.   Άρθρο 18.   Παρατάσεις προθεσμιών πολεοδομικών ρυθμίσεων και προθεσμίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων - Σημειακές τροποποιήσεις πολεοδομικών σχεδίων 1. Τροποποιείται η παρ. 5α του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018 (Α’ 162) ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης εκκρεμών διαδικασιών έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και η παρ. 5α διαμορφώνεται ως εξής:   «5α. Η αναθεώρηση και τροποποίηση Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή του ν. 2508/1997, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4447/2016 (Α’ 241). Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης μπορεί να συνεχίζονται και να εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 2508/1997 (Α’ 124). Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης για τις οποίες έχει εγκριθεί από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο η Α’ Φάση της κύριας μελέτης, ανεξαρτήτως του χρόνου έγκρισής της, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται υποχρεωτικώς με την έκδοση της σχετικής πράξης έγκρισης έως την 31η.12.2022.».   2. Η παρ. 15 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) τροποποιείται ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και η παρ. 15 διαμορφώνεται ως εξής:   «15. Από τη δημοσίευση του παρόντος οι χρήσεις γης που ορίζονται κατά τις ειδικές διατάξεις των Γ.Π.Σ., που εγκρίθηκαν πριν τη δημοσίευση του ν. 2508/1997 (Α’ 124), είναι δεσμευτικές για τη διοίκηση μόνο στην περίπτωση που κατόπιν αυτών εγκρίθηκαν πολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης ή ένταξης, σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. Σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κινείται η διαδικασία αναθεώρησης των συγκεκριμένων Γ.Π.Σ., κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.   Η ως άνω αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2022, διαφορετικά από 1η.1.2023 εφαρμόζονται αυτοδικαίως δεσμευτικά οι διατάξεις των ως άνω Γ.Π.Σ..   Οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις όπου έχει κινηθεί η διαδικασία αναθεώρησης κατά τα ανωτέρω.».   3. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018 τροποποιείται ως εξής:   «6. Τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του ν. 4447/2016 Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης δύνανται να τροποποιούνται σημειακά και να γίνονται διορθώσεις σφαλμάτων, αποσαφηνίσεις διατυπώσεων και εναρμόνιση κειμένων και διαγραμμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 2508/1997.».

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Στην επιτυχή αποκόλληση του τεράστιου πλοίου Ever Given προχώρησαν οι Αρχές της Αιγύπτου το πρωί της Δευτέρας μετά από έξι μέρες που βρισκόταν μπλοκαρισμένο στη Διώρυγα του Σουέζ. 
   Νωρίτερα, οι Αρχές της Διώρυγας του Σουέζ είχαν ανακοινώσει ότι ξεκινούν προσπάθειες απελευθέρωσης του πλοίου.
   Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το πλοίο επιπλέει και πάλι, ωστόσο άγνωστο παραμένει πόσο σύντομα θα ανοίξει η κυκλοφορία της πλωτής οδού για τα υπόλοιπα πλοία ή πόσο χρόνο θα πάρει να σπάσει το «μποτιλιάρισμα» που επικρατεί με τα υπόλοιπα πλοία που έχουν κολλήσει στην περιοχή.
   Ο απεγκλωβισμός του πλοίου πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί τοπική ώρα.
   Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 369 πλοία παρέμεναν ακινητοποιημένα λόγω της προσάραξης του πλοίου, η οποία είχε προκαλέσει «έμφραγμα» στο παγκόσμιο εμπόριο.
   Αν και οι αρχές απέδωσαν στους ισχυρούς ανέμους την προσάραξη του πλοίου στις 23 Μαρτίου, κάποιοι θεωρούν ότι θα μπορούσε πιθανώς αυτή να οφείλεται σε «ανθρώπινο λάθος». Το πλοίο ήταν καθ 'οδόν από τη Μαλαισία προς τις Κάτω Χώρες όταν ακινητοποιήθηκε.
   Η Διώρυγα του Σουέζ είναι κομβικό πέρασμα μεταξύ δύσης και ανατολής και σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του BBC μέσω αυτής διακινούνται αγαθά αξίας περίπου 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων τη μέρα προς τα ανατολικά και 5,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων τη μέρα προς δυτικά.
   Το Ever Given, με σημαία Παναμά και ιδιοκτήτρια εταιρεία την ιαπωνική Shoei Kisen KK, έχει μήκος όσο τέσσερα γήπεδα αμερικανικού ποδοσφαίρου (περίπου 8 φορές μια πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων) και είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο.
   Το βάρους 200.000 τόνων πλοίο είναι ικανό να μεταφέρει 20.000 κοντέινερ.
    
    
    

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Η νέα ρύθμιση θα προβλέπει:
   * Απαλλαγή από αναδρομικές χρεώσεις 5ετίας, 10ετίας ή 20ετίας
   * Χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για τα επιπλέον τ.μ. που θα δηλωθούν μόνο για περιόδους από την 1η-1-2020 και μετά.
   * Προσαύξηση 20% επί των ποσών των δημοτικών φόρων και τελών που θα βεβαιωθούν, εφόσον οι δηλώσεις υποβληθούν εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της νέας ρύθμισης.
   * Επιπλέον προσαύξηση 5% για κάθε επιπλέον εξάμηνο.
   * Ανώτατο όριο 50% στην προσαύξηση.
   Εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν εντάχθηκαν στην ευνοϊκή ρύθμιση της κυβέρνησης για την δήλωση των πραγματικών επιφανειών των ακινήτων τους στους Δήμους θα έχουν από τον Μάιο και μετά μια ακόμη ευκαιρία να αποκαλύψουν το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των ιδιοκτησιών τους χωρίς υπέρογκες αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και τελών και χωρίς να επιβαρυνθούν με τα πολύ υψηλά ποσά προσαυξήσεων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
   Η κυβέρνηση και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) αναμένεται να κάνουν δεκτές τις εισηγήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.) για την επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία υποβάλλονταν εκπρόθεσμες δηλώσεις αδήλωτων επιφανειών ακινήτων στους Δήμους. Η πλατφόρμα θα επαναλειτουργήσει από τον Μάιο όταν θα έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία και η εκκαθάριση όλων των εκπρόθεσμων δηλώσεων επιφανειών ακινήτων που υποβλήθηκαν στους Δήμους στο πλαίσιο εφαρμογής της προηγούμενης ρύθμισης οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων στους Δήμους. Η ρύθμιση εκείνη προέβλεπε για όσους εντάχθηκαν πλήρη απαλλαγή από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για χρονικές περιόδους - πενταετείς, δεκαετείς ή εικοσαετείς - πριν το 2020. Προέβλεπε, επίσης, διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων και των προστίμων. Όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν εντάχθηκαν στη ρύθμιση εκείνη θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε μια νέα, η οποία θα είναι επίσης ευνοϊκή. Η νέα αυτή ρύθμιση θα προβλέπει ότι όσοι αποφασίσουν να υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις για να αποκαλύψουν τον πραγματικό αριθμό των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους στους Δήμους:
   α) θα απαλλάσσονται κι αυτοί πλήρως από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για την περίοδο 2015-2019 ή για την περίοδο 2010-2019 ή για την περίοδο 2000-2019 (ανάλογα με το πόσα χρόνια πίσω ανατρέχουν τα αρχεία του κάθε Δήμου)
   β) θα καλούνται να καταβάλουν τα ποσά των δημοτικών φόρων και των δημοτικών τελών που αναλογούν στα επιπλέον δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα, για την περίοδο από την 1η-1-2020 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης, προσαυξημένα:
   - κατά 20% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει εντός εξαμήνου από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
   - κατά 25% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο του πρώτου εξαμήνου από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν την συμπλήρωση 12 μηνών από την έναρξη αυτή
   - κατά 30% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο δύο εξαμήνων (ή 12 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν την συμπλήρωση 18 μηνών από την έναρξη αυτή
   - κατά 35% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο τριών εξαμήνων (ή 18 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν την συμπλήρωση 24 μηνών από την έναρξη αυτή
   - κατά 40% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο τεσσάρων εξαμήνων (ή 24 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν την συμπλήρωση 30 μηνών από την έναρξη αυτή
   - κατά 45% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο πέντε εξαμήνων (ή 30 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν την συμπλήρωση 36 μηνών από την έναρξη αυτή
   - κατά 50% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο έξι εξαμήνων (ή 36 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
   Σημειώνεται ότι με βάση την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, τα πρόστιμα λόγω μη δήλωσης στους Δήμους επιφανειών ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων είναι υπέρογκα. Όσον αφορά στο Τ.Α.Π., η μη δήλωση επιφάνειας για μια πενταετία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου το οποίο μπορεί να φθάσει και το 200% του αναλογούντος Τ.Α.Π., ενώ όσον αφορά τα δημοτικά τέλη, το πρόστιμο μπορεί να φθάσει στο 100% του αναλογούντος ποσού.
   Με τη νέα ρύθμιση που θα τεθεί σε ισχύ όπως την περιγράψαμε παραπάνω, θα επιβληθεί στα ποσά των προσαυξήσεων και των προστίμων πλαφόν 50% ώστε όσοι δηλώνουν εκπρόθεσμα τις επιφάνειες των ακινήτων τους μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα να μην επιβαρύνονται με τα προβλεπόμενα σήμερα εξοντωτικά ποσά.
   Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες που θα υποβάλουν στους Δήμους τους δηλώσεις οικειοθελούς αποκάλυψης των πραγματικών επιφανειών των ακινήτων τους θα γλιτώσουν από την πληρωμή όλων αυτών των υπέρογκων προστίμων καθώς θα αρκεί να πληρώσουν μόνο τα επιπλέον ποσά δημοτικών τελών και Τ.Α.Π που αναλογούν στα επιπλέον τ.μ., με αναδρομικές χρεώσεις μόνο για τις περιόδους από την 1η-1-2020 και μετά (όχι για την πενταετία 2015-2019 ή την δεκαετία 2010-2019 ἠ την εικοσαετία 2000-2019) και με προσαυξήσεις 20%-50% ανάλογα με το εξάμηνο στο οποίο θα επιλέξουν να υποβάλουν τις δηλώσεις.
   Η επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη δήλωση των "ξεχασμένων" τετραγωνικών μέτρων στους Δήμους αναμένεται, εκτός απροόπτου, τον Μάιο, όταν εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία και η εκκαθάριση των δηλώσεων αποκάλυψης αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης ρύθμισης από 3,1 εκατομμύρια δημότες-ιδιοκτήτες ακινήτων. Τον ίδιο μήνα θα διαβιβαστούν στον ΔΕΔΔΗΕ τα αποτελέσματα της επεξεργασίας και εκκαθάρισης των δηλώσεων εκείνων προκειμένου να αναπροσαρμοστούν οι χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των 3,1 εκατομμυρίων δημοτών που εντάχθηκαν στη ρύθμιση. Τα ποσά των επιπλέον δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών που αναλογούν στην περίοδο από την 1η-1-2020 έως και την 31η-3-2021 οι συγκεκριμένοι δημότες θα κληθούν να τα εξοφλήσουν, απαλλαγμένα πλήρως από προσαυξήσεις και πρόστιμα, σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Το ελάχιστο όριο κάθε μηνιαίας δόσης, πλην της τελευταίας, θα είναι τα 10 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα πενήντα 50 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ανακοινώνει προς τα μέλη του ότι παρέλαβε από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου της Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας), τη γεωβάση γεωχωρικών δεδομένων αναρτημένων δασικών χαρτών 2021.     Για την υλοποίηση του ΕΓΣΑ’87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987) στο νησιωτικό σύμπλεγμα Καστελλόριζου εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. και του Εργαστηρίου Ανώτερης Γεωδαισίας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Τις φωτογραφίες δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα η Airbus Space - Στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια η ζημιά από τη διακοπή της ναυσιπλοΐας στη διώρυγα
   Eντυπωσιακές φωτογραφίες από το διάστημα με το κολλημένο στη Διώρυγα του Σουέζ  «Ever Given» δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα η Airbus Space.
   Οι φωτογραφίες δείχνουν το μήκους 400 μέτρων πλοίο να έχει κυριολεκτικά «σφηνώσει» στο κανάλι, ενώ η Airbus Space στην ανάρτησή της σημειώνει ότι οι συγκεκριμένες εικόνες ελήφθησαν σήμερα το πρωί και δείχνουν το εμπορικό πλοίο να παραμένει κολλημένο στο κανάλι.
   Δείτε τις εντυπωσιακές φωτογραφίες

    
   Τεράστιο πλήγμα στις μεταφορές
   Σοβαρό πλήγμα έχει επιφέρει στο εμπόριο η διακοπή της ναυσιπλοΐας στη διώρυγα του Σουέζ από την προσάραξη του γιγαντιαίων διαστάσεων πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Ever Given» με το κόστος  της ζημιάς να ανέρχεται σε σχεδόν 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

   Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ναυτιλιακού περιοδικού Lloyd's List, το κόστος που αποφέρει η διέλευση των πλοίων καθημερινά από την περιοχή υπολογίζεται σε 5,1 και 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια με κατεύθυνση προς τα δυτικά και τα ανατολικά, αντίστοιχα.
   Μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες ρυμουλκών και εκσκαφέων για την απομάκρυνση του Ever Given -του σκάφους μήκους 400 μέτρων που «σφηνώθηκε» στο κανάλι την Τρίτη- έχουν αποτύχει και οι εργασίες για την εκ νέου επιβίβαση του πλοίου έχουν ανασταλεί μέχρι την Πέμπτη το πρωί στην Αίγυπτο, ανακοίνωσε ναυτιλιακός πράκτορας της Inchcape, σύμφωνα με τις αρχές τους Σουέζ.

   Περίπου 300 πλοία από όλο τον κόσμο έχουν κολλήσει στη διώρυγα του Σουέζ, περιμένοντας την έναρξη της διέλευσής τους από την πλωτή οδό, σύμφωνα με στοιχεία που εξέθεσε η Bloomberg.

   Η Evergreen ανέθεσε σε ομάδες ειδικών της Smit Salvage, όπως επίσης της ιαπωνικής εταιρείας Nippon Salvage, να εκπονήσουν ένα «αποτελεσματικότερο σχέδιο» για την αποκόλληση του πλοίου. Οι πρώτοι εμπειρογνώμονες αναμένεται να φθάσουν σήμερα.

   Σύμφωνα,μάλιστα, με τον τεχνικό μάνατζερ του πλοίου, άλλη μια προσπάθεια για την αποκόλλησή του θα γίνει αργότερα σήμερα, έπειτα από μια πρώτη ανεπιτυχή απόπειρα.

      

   Η Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), που έχει αναλάβει χρέη τεχνικής διεύθυνσης του Ever Given, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ότι οι προσπάθειες βυθοκόρησης συνεχίζονται.

   «Μια ακόμη προσπάθεια για την αποκόλληση του πλοίου, που διεξήχθη στις 08:00 το πρωί τοπική ώρα σήμερα, δεν στέφθηκε με επιτυχία και μία επιπλέον προσπάθεια θα γίνει αργότερα σήμερα», επισήμανε. «Μόλις αποκολληθεί, θα γίνει πλήρης επιθεώρηση του πλοίου και η BSM θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για την διαλεύκανση του περιστατικού».
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.