Jump to content
 • Novatron
 • Επικαιρότητα

  Sign in to follow this  
  Επικαιρότητα

  3262 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Υποχρεωτική είναι πλέον η χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους των δικαστηρίων,στα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία, τουλάχιστον μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020.
   Παράλληλα με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα παρατείνεται λόγω COVID-19 η ισχύς των ρυθμίσεων για την εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης και ανάκλησης αυτής, σύμφωνα με τις οποίες η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση.
   Παράλληλα με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα παρατείνεται λόγω COVID-19 η ισχύς των ρυθμίσεων για την εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης και ανάκλησης αυτής, σύμφωνα με τις οποίες η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση.
   Επιπλέον, , με τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας εφαρμόζονται έως την 31η.12.2020 ρυθμίσεις για τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, οι οποίες ίσχυσαν κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής των εργασιών τους με διαδοχικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, ενόψει εμφάνισης του κορωνοϊούCOVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
   Πιο συγκεκριμένα, για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια ισχύει εκ νέου η προθεσμία των 7 ημερών από τη συζήτηση για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης. Ειδικά δε για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τις ακυρωτικές διαφορές που εκδικάζονται ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, η ως άνω προθεσμία ισχύει και για την κατάθεση υπομνήματος. Περαιτέρω, στα ως άνω δικαστήρια οι δηλώσεις περί μη παράστασης στο ακροατήριο μπορούν να συντάσσονται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης gov.gr και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
   Όσον αφορά τα πολιτικά δικαστήρια, για το χρονικό διάστημα από 16.9.2020 έως και 31.12.2020, προβλέπεται α) ο οίκοθεν επαναπροσδιορισμός της συζήτησης κάθε υπόθεσης που ματαιώθηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω της πανδημίας καθώς και ο τρόπος γνωστοποίησης της νέας δικασίμου β) ο χρονικός καταμερισμός εντός της αυτής ημέρας όλων των εγγεγραμμένων στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεων, με σκοπό την αποφυγή του συγχρωτισμού και η δυνατότητα αναβολής ατελώς, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου χωρίς παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο, γ) η δυνατότητα δήλωσης στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση μάρτυρα, προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος, δ) η αυτοδίκαιη παράταση, μέχρι τη νέα δικάσιμο, της ισχύος των προσωρινών διαταγών και διατάξεων αποφάσεων επί αιτήσεως αναστολής της εκτέλεσης ή της εκτελεστότητας, ε) η δυνατότητα λήψης ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου, στ) η μη επιβολή τόκων επιδικίας για το χρονικό διάστημα της αναστολής (13.3.2020 – 31.5.2020) και ζ) ο οίκοθεν επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως 12.3.2020, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 9.3.2020, στο ισόγειο του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς και πρόβλεψη για τον ηλεκτρονικό τρόπο γνωστοποίησης της νέας δικασίμου.
   Για τα ποινικά δικαστήρια, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαφόρων αιτήσεων και υπομνημάτων, η δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβίβασης προς τους διαδίκους αντιγράφου των εισαγγελικών προτάσεων καθώς και ο ηλεκτρονικός τρόπος ειδοποίησης των διαδίκων για τη συζήτηση των ως άνω αιτήσεων στο ακροατήριο, οι οποίες γίνονται χωρίς την παρουσία του αιτούντος.
   Επιπλέον, προβλέπονται και άλλοι τρόποι είσπραξης των πόρων του ΤΑΧΔΙΚ αντί μόνο της επικόλλησης ενσήμου, όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική πληρωμή ή ακόμα και η καταβολή μετρητών. Επιπλέον προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης Κ.Υ.Α για αναστολή της υποχρέωσης καταβολής εισφορών υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ. Η αναστολή αφορά πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων και λοιπά έγγραφα που εκδίδονται από τα δικαστήρια.  Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στα όργανα διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών να προβαίνουν στην ανάθεση των αναγκαίων συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της και, κυρίως, η ολοκλήρωση της διαδικασίας του εισαγωγικού διαγωνισμού του τρέχοντος έτους.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο υπογράφονται και εκτελούνται οι δημόσιες συμβάσεις αλλά και οι δημοπρατήσεις έργων ετοιμάζει η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο που θα αντικαταστήσει το νόμο 4412/2016 βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στα τέλη του μήνα, προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στον Οκτώβριο.

   Σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες βασικός στόχος της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες των δημοσίων συμβάσεων όπως οι μεγάλες εκπτώσεις στα έργα που οδηγούν τελικά σε αδυναμία εκτέλεσης, αλλά και οι συνεχόμενες προσφυγές που καθυστερούν σημαντικά την υλοποίηση των έργων. Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζεται μια εκτεταμένη αλλαγή όλου του πλαισίου σύναψης των δημοσίων συμβάσεων: από τις προκηρύξεις και τις διαγωνιστικές διαδικασίες έως τα περιθώρια προσφυγών.
   Ειδικά στα δημόσια έργα στο νομοσχέδιο θα υπάρχει πρόβλεψη για τις μεγάλες εκπτώσεις. Ειδικότερα αν η προσφερόμενη έκπτωση έχει απόκλιση άνω του 10% από τον μέσο όρο ο υποψήφιος ανάδοχος θα καλείται να αιτιολογήσει την προσφορά του. Μάλιστα αυτή η αιτιολόγηση θα γίνεται συμβατική υποχρέωση για τον υποψήφιο.
   Ακόμη εξετάζεται η αύξηση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης έργων. Η βασική σκέψη είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο καθορίζονται οι εγγυητικές. Σήμερα το ύψος των εγγυητικών επιστολών καθορίζεται βάσει ποσοστού του ύψους της σύμβασης. Αυτό σημαίνει πως όσο μεγαλύτερη είναι η έκπτωση, τόσο μειώνεται και η εγγυητική. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται να καθοριστεί ότι η εγγυητική θα εξαρτάται από τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.
   "Κόφτης” στις προσφυγές
   Λιγότερα "παράθυρα” προσφυγών κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες θα αφήνει ο νέος νόμος. Σύμφωνα με πληροφορίες στους διαγωνισμούς του δημοσίου θα επιτρέπεται προσφυγή μόνο μια φορά στην Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών, από τρεις που γίνεται σήμερα. Ειδικότερα, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προσφεύγει κατά τις ανάδειξης προσωρινού αναδόχου στο τέλος της διαδικασίας και όχι κατά την διάρκεια της εξέτασης των δικαιολογητικών και κατά το άνοιγμα των οικονομικών και τεχνικών προσφορών.
   Τέλος, θα προβλέπεται και η δυνατότητα σε ορισμένα δημόσια έργα να υπάρχει ιδιωτική επίβλεψη, κάτι το οποίο γίνεται σήμερα στα έργα παραχώρησης, με τον θεσμό του ανεξάρτητου μηχανικού.
   Το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις θα κατατεθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ ενεργή συμμετοχή έχει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ήδη η νομοπαρασκευαστική επιτροπή έχει ολοκληρώσει το έργο της για το τμήμα που αφορά την ανάθεση έργων και αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα να ολοκληρωθεί και το κομμάτι της εκτέλεσης.
   [email protected]

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Στο πλαίσιο των τακτικών διμηνιαίων συναντήσεων με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που έχει καθιερώσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης πραγματοποιήθηκε σήμερα τηλεδιάσκεψη με κεντρικό θέμα το χωροταξικό – πολεοδομικό νομοσχέδιο.
   Στην τηλεδιάσκεψη που διήρκεσε τρεισήμισι ώρες συμμετείχαν και ο αρμόδιος για περιβαλλοντικά θέματα υφυπουργός, Νίκος Ταγαράς, ο αρμόδιος για χωροταξικά θέματα υφυπουργός, Δημήτρης Οικονόμου, ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης, η Συντονίστρα για την προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων του Υπουργείου για θέματα δασικής πολικής και
   Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζυράκη, καθώς και στελέχη του υπουργείου.
   Κατά τη συζήτηση για το χωροταξικό – πολεοδομικό νομοσχέδιο -του οποίου η ηλεκτρονική διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο συνεχίζεται με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς μέχρι την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή- ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε τον διττό στόχο που επιχειρείται να επιτευχθεί. Ειδικότερα, τόνισε:
   «Το χωροταξικό και πολεοδομικό νομοσχέδιο είναι μια μεγάλη και οριζόντια τομή τόσο για την ανάπτυξη όσο και για το περιβάλλον.
   Προσπαθούμε να συνδυάσουμε αυτούς τους δύο στόχους για να πετύχουμε το ζητούμενο από όλες τις χώρες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέγεται βιώσιμη ανάπτυξη.
   Η Κυβέρνηση, είναι υπέρ των επενδύσεων και κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τόσο την ιδιοκτησία, όσο και τον κατασκευαστικό κλάδο. Ταυτόχρονα, δεν αγνοούμε και την περιβαλλοντική διάσταση -πολύ περισσότερο που όλες τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει με ανοχή της Πολιτείας περιβαλλοντικά και πολεοδομικά εγκλήματα. Εγκλήματα τα οποία τελικά πέραν όλων των άλλων επιπτώσεων- περιορίζουν και την αξία της περιουσίας. Διότι άλλη αξία έχει μια περιουσία όταν όλα προχωρούν εντός σχεδίου και όπως γίνεται σε προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, και άλλη αξία, πολύ μικρότερη, όταν έχουμε πολεοδομική αναρχία. Και εάν θέλεις να είσαι σύγχρονος ευρωπαίος πολιτικός κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν μπορεί να μένεις αδρανής.
   Δεν έχουμε σκοπό να μπούμε ως ταύροι εν υαλοπωλείο και να ακυρώσουμε την αξία της περιουσίας των ανθρώπων. Αντίθετα: είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ιδέες και προτάσεις που θα βελτιώνουν το νομοσχέδιο και θα το κάνουν πιο δίκαιο. Αλλά από την άλλη πλευρά όλοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μια εξαίρεση στην Ευρώπη και δεν μπορεί να έχει κανένα μέλλον, όχι μόνο περιβαλλοντικά αλλά και αναπτυξιακά, εάν υιοθετήσουμε δράσεις οι οποίες δεν αντέχουν σε βάθος χρόνου.
   Δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική δημοσίων σχέσεων. Δεν μπορούμε να αναβάλλουμε τα πάντα για το μέλλον. Πρέπει με την παρουσία μας εδώ να συμβάλουμε στο στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης με ό,τι σημαίνει αυτό».
   Ο υφυπουργός, Δημήτρης Οικονόμου, έκανε λόγο για νομοσχέδιο που αποτελεί πραγματική μεταρρύθμιση. Παρουσίασε βασικές πτυχές του νομοσχεδίου και έδωσε απαντήσεις σε ζητήματα που έθεσαν εκπρόσωποι των περιβαλλοντικών οργανώσεων.
   Επιπλέον, ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει έναν ειλικρινή διάλογο με όλους για το θέμα και κάλεσε όλες τις πλευρές να δουν το ζήτημα στην ουσία του, υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΣτΕ και των σύγχρονων πολεοδομικών πρακτικών. «Δεν μπορεί να είναι οι όροι για την εκτός σχεδίου δόμηση πιο ελκυστικοί απ΄όσο για την εντός σχεδίου, όπως συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις», τόνισε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.
   Σημειώνεται ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ήταν υποστηρικτικές σε αρκετά σημεία του νομοσχεδίου και ιδιαίτερα στο θέμα της εκτός σχεδίου δόμησης, ενώ σε άλλα, όπως ζητήματα για τις Περιοχές Ολοκληρωμένων Τουριστικών Αναπτύξεων και για το θαλάσσιο χωροταξικό, εξέφρασαν ενστάσεις.
   Κατά την τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν επίσης θέματα του περιβαλλοντικού νόμου 4685/20 και ειδικότερα η πορεία της ανάρτησης των δασικών χαρτών. Ορισμένοι εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων προανήγγειλαν ότι θα προσφύγουν στο ΣτΕ με στόχο να ακυρώσουν τη σχετική Υπουργική Απόφαση που εφαρμόζει τις διατάξεις του σχετικού νόμου για τους δασικούς χάρτες.
   Για το θέμα τοποθετήθηκε ο αρμόδιος υφυπουργός, Νίκος Ταγαράς, ο οποίος διαμήνυσε ότι βούληση της Κυβέρνησης τόσο με τον σχετικό νόμο όσο και με την Υπουργική Απόφαση που ακολούθησε είναι όχι να παρεμποδισθεί αλλά να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών.
   Στόχος για την εκπόνηση των δασικών χαρτών, υπογράμμισε, είναι η ολοκλήρωσή τους σε 2 έτη, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται οι αδικίες απέναντι στους πολίτες, με σεβασμό στη νομολογία του ΣτΕ.
   Επίσης, κατά την τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην πλαστική ρύπανση και δη στην απόσυρση των Πλαστικών Μιας Χρήσης, σε κίνητρα και αντικίνητρα για καταναλωτές και επιχειρήσεις, καθώς και σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και κοινωνικών φορέων.
   Ο γ.γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης, τόνισε ότι για αυτό το θέμα διεξάγεται εκτεταμένη διαβούλευση και ότι η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να υιοθετήσει κάθε πρόταση που θα βελτιώσει το σχετικό νομοσχέδιο για τα πλαστικά.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ενημερώνει όσες και όσους είναι κάτοχοι ακίνητης ιδιοκτησίας σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Κοζάνης, Πιερίας και Λάρισας, πως παρατείνεται η Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων για το Κιλκίς μέχρι 14 Οκτωβρίου 2020 και για όλες τις άλλες περιοχές μέχρι 22 Οκτωβρίου 2020.
   Η διαδικασία της Ανάρτησης  πραγματοποιείται, για πρώτη φορά, πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία Κτηματογράφησης.
   Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.
   Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν: 
   • Την  περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας) 
   • Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα)
   Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια.
   Εάν δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης (μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης), ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr ή στο γραφείο κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού.
   Σε περίπτωση που δεν έχουν δηλώσει στο Κτηματολόγιο την ακίνητη περιουσία τους, έχουν ακόμα περιθώριο να το κάνουν ψηφιακά στο www.ktimatologio.gr ή στο γραφείο κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού.
   Δείτε τον αναλυτικό πίνακα των περιοχών

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   «Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η ανάπτυξη της χρήσης του ποδηλάτου αποκτά Εθνική Στρατηγική», υπογραμμίζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), το οποίο συνέταξε και απέστειλε προς διαβούλευση στα συναρμόδια υπουργεία την Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο (ΕΣΠ) για την περίοδο 2020 – 2030.
   Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ, βασικοί στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής για το Ποδήλατο, οι οποίοι βασίζονται στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές είναι οι εξής:
   * Η αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου για τις μετακινήσεις των πολιτών από το 2020 έως το 2030,
   * Η αύξηση της μετακίνησης ποδηλάτου σε συνδυασμό με άλλα μέσα,
   * Η ένταξη των συστημάτων ποδηλάτου κοινής χρήσης στο μεταφορικό σύστημα των πόλεων,
   * Η χρήση ποδηλάτων για μεταφορά εμπορευμάτων μικρού βάρους σε μικρές αποστάσεις,
   * Η ενίσχυση του ποδηλατικού τουρισμού,
   * Η ανάδειξη του ποδηλάτου ως κατάλληλου οικονομικού μέσου για καθημερινή μετακίνηση, για άθληση και αναψυχή,
   * Η αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
   * Η παροχή κινήτρων και υποστήριξη της τεχνογνωσίας για την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου στον δημόσιο και τον ιδιωτικού τομέα.
   Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο προσβλέπει στην ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου – που αποτελεί βασικό πυλώνα της βιώσιμης κινητικότητας μαζί με τη δημόσια συγκοινωνία και το περπάτημα – αφενός για τη βελτίωση της υγείας των πολιτών, τη μείωση αέριων ρύπων και θορύβου και αφετέρου για την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δημόσιου χώρου των πόλεων και οικισμών της χώρας.
   Επίσης, η Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο εναρμονίζεται με τους παγκόσμιους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), με τις πολιτικές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με τις πρόσφατες κατευθύνσεις για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή της ΕΕ, με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας.
   Μετά το πέρας της διαβούλευσης με τα συναρμόδια υπουργεία, η Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο θα τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ενας… «μικρός ΕΝΦΙΑ», ο οποίος μπορεί να αποδίδει έσοδα άνω των 100 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση –και μάλιστα με αναδρομική εφαρμογή από την 1/1/2020– δημιουργείται μέσα από τη διαδικασία αποκάλυψης των «κρυμμένων» τετραγωνικών στους δήμους. Σύμφωνα με τις πλέον συντηρητικές εκτιμήσεις, τα τετραγωνικά που θα αποκαλυφθούν μέσα από την πλατφόρμα της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε και εκπνέει η σχετική προθεσμία, θα προσεγγίσουν τα 50 εκατ. 
   Δεδομένου ότι σε αυτές τις επιφάνειες, οι οποίες για πρώτη φορά θα αποκαλυφθούν στα αρχεία των δήμων και του ΔΕΔΔΗΕ, θα επιβληθούν αναδρομικά δημοτικά τέλη, δημοτικοί φόροι και τέλη ακίνητης περιουσίας από την 1/1/2020 και μετά, το ετήσιο έσοδο που θα προκύψει για τους δήμους αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. 

   Η «μοιρασιά» αυτού του ποσού θα εξαρτηθεί από τον όγκο των δηλώσεων που θα γίνουν ανά δήμο. Ηδη, τα στατιστικά ευρήματα είναι εντυπωσιακά:
   Η βάση επιβολής των δημοτικών τελών του Δήμου Ζακύνθου αυξήθηκε κατά… 632% ή κατά δύο εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας θα μπορεί να επιβάλλει δημοτικά τέλη σε πρόσθετες επιφάνειας 829.000 τετραγωνικών, ενώ πάνω από 650.000 τ.μ. αποκαλύφθηκαν και στη Λάρισα.
   Λαμβάνειν βέβαια από τα ξεχασμένα ή αδήλωτα τετραγωνικά δεν θα έχουν όλοι οι δήμοι της χώρας. Για παράδειγμα, οι Δήμοι Αθηναίων, Αμαρουσίου, Καλλιθέας και Καισαριανής δεν θα έχουν άμεσο όφελος, καθώς από τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν δεν προέκυψαν –τουλάχιστον μέχρι τώρα– αδήλωτες επιφάνειες. Αντίθετα, ηλεκτροδοτούμενοι χώροι δηλώθηκαν ως μη ηλεκτροδοτούμενοι προκειμένου οι ιδιοκτήτες τους να αποφύγουν την καταβολή των δημοτικών τελών.
   Οπως προκύπτει και από τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΚΕΔΕ μέσω της πλατφόρμας, χρειάστηκαν μόλις έξι μήνες –εκ των οποίων οι τρεις ήταν οι μήνες της καραντίνας– για να αποκαλυφθούν περισσότερα από 36 εκατ. τ.μ. Ιδιοκτήτες ακινήτων που εμφανίζονταν στους δήμους της χώρας ότι είχαν συνολική επιφάνεια 102 εκατ. τετραγωνικών… θυμήθηκαν ότι λείπουν χώροι και αύξησαν την αθροιστική επιφάνεια των ακινήτων τους στα 138 εκατ. τετραγωνικά ή κατά 35%. Δεδομένου ότι η ελάχιστη επιβάρυνση ανά τετραγωνικό μέτρο κυμαίνεται γύρω στο 1,3 ευρώ χωρίς το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που επιβάλλεται επί της αξίας του ακινήτου, η εκτίμηση για πρόσθετα ετήσια έσοδα τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ μπορεί να αποδειχθεί και μετριοπαθής, δεδομένου ότι υπάρχει ακόμη χρονικό περιθώριο 25 ημερών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Το ότι οι Ελληνες ανταποκρίνονται την τελευταία στιγμή αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά: στις 22 Αυγούστου, είχαν αποκαλυφθεί περίπου 21 εκατ. αδήλωτα τετραγωνικά και μέσα σε μια εβδομάδα υποβλήθηκαν δηλώσεις από 600.000 ιδιοκτήτες, οι οποίοι και αποκάλυψαν επιπλέον 15 εκατ. τετραγωνικά.
   Τα στατιστικά ευρήματα είναι εντυπωσιακά:
   1. Σε πέντε δήμους της χώρας αποκαλύφθηκαν πάνω από 500.000 τετραγωνικά ανά δήμο. Ξεχωρίζουν, όπως προαναφέρθηκε, η Ζάκυνθος, η Κεντρική Κέρκυρα, η Λάρισα, η Ρόδος και το Ηράκλειο Κρήτης.
   2. Σε 46 δήμους έχουν αποκαλυφθεί πάνω από 200.000 έως 500.000 τετραγωνικά ανά δήμο.
   3. Εκτός από τα απόλυτα νούμερα, εντυπωσιάζουν και τα ποσοστά. Το μέσο ποσοστό αύξησης ανά τη χώρα διαμορφώνεται στο 35%. Προκύπτει από τη σύγκριση των τετραγωνικών που εμφανίζονταν μέχρι τώρα στον ΔΕΔΔΗΕ (και κατά συνέπεια των δήμων) και των τετραγωνικών που δηλώθηκαν οικειοθελώς από τους ιδιοκτήτες ύστερα όμως από τη διασταύρωση των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ με τη βάση δεδομένων του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου της εφορίας.
   Στους μικρότερους δήμους, το ποσοστό αύξησης φτάνει να ξεπερνάει ακόμη και το… 1.000%. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αστυπάλαιας είδαν τα δηλωμένα τετραγωνικά να αυξάνουν από μόλις 289 σε 6.443, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στους Φούρνους. Σε τουλάχιστον 22 δήμους καταγράφηκε υπερδιπλασιασμός των δηλωμένων τετραγωνικών. Μακρύς ο κατάλογος και περιλαμβάνει τα Τέμπη (από 41.000 τετραγωνικά φτάσαμε μέχρι στιγμής στα 274.000), η Χάλκη, η Ανάφη, η Κάλυμνος, η Ικαρία, τα Μετέωρα, η Γορτυνία κ.λπ.
   Το ισχυρό κίνητρο που έχει ωθήσει περίπου 1,6 εκατ. ιδιοκτήτες να δηλώσουν την επιφάνεια των ακινήτων τους, είναι η διασφάλιση ότι δεν θα επιβληθούν πρόστιμα για όλη την περίοδο μέχρι και το τέλος του 2019. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης απαλλάσσεται και από τα πρόστιμα αλλά και από τις προσαυξήσεις, οι οποίες φτάνουν ακόμη και στο 200% ειδικά για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
   Ειδικά μετά τις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται αναζωπύρωση στο κύμα υποβολής αιτήσεων, ενώ εκτιμάται ότι τελικώς θα ανταποκριθούν πάνω από δύο εκατ. ιδιοκτήτες.
   Ανοικτή και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα, αλλά με πρόστιμα…
   Στο τέλος Σεπτεμβρίου εκπνέει ταυτόχρονα η προθεσμία και για τη δήλωση των αδήλωτων τετραγωνικών στους δήμους και για την τακτοποίηση των αυθαίρετων χώρων (ημιυπαίθριων κ.λπ.) μέσω της πλατφόρμας του Τεχνικού Επιμελητηρίου. 
   Η επιτυχία της πλατφόρμας της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας με την αποκάλυψη των αδήλωτων επιφανειών, έχει ανοίξει την όρεξη και για άλλες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις καθώς η απεικόνιση της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων στις διαφορετικές βάσεις δεδομένων του Δημοσίου συνιστά γνωστή και παλαιά παθογένεια του συστήματος. Αλλη επιφάνεια εμφανιζόταν για το ίδιο ακίνητο στον δήμο, άλλη στο Ε9, και άλλη στην πολεοδομία ή στο κτηματολόγιο. Στο τέλος Σεπτεμβρίου εκπνέει ταυτόχρονα η προθεσμία και για τη δήλωση των αδήλωτων τετραγωνικών στους δήμους και για την τακτοποίηση των αυθαίρετων χώρων (ημιυπαίθριων κ.λπ.) μέσω της πλατφόρμας του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Και για τις δύο πλατφόρμες εξετάζεται να ισχύσει το ίδιο σενάριο: δηλαδή να παραμείνουν ανοικτές αλλά όσοι χάσουν την προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου, να καλούνται να πληρώσουν περισσότερα προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους.
   Ηδη, αυτό έχει υιοθετηθεί για την πλατφόρμα των νομιμοποιήσεων και έχει αποφασιστεί ότι μετά το τέλος Σεπτεμβρίου (σ.σ. εφόσον δεν υπάρξει άλλη παράταση) τα πρόστιμα θα προσαυξηθούν κατά 20% (σ.σ. και μετά κατά 5% ανά έτος). Κάτι αντίστοιχο θα συζητηθεί να γίνει και για την πλατφόρμα των αδήλωτων τετραγωνικών στους δήμους. Δηλαδή, όσο πιο κοντά –ημερολογιακά– γίνει η δήλωση των αδήλωτων τετραγωνικών στην 30ή Σεπτεμβρίου, τόσο μικρότερο θα είναι και το πρόστιμο.
   Για τους δήμους, δύο είναι οι προτεραιότητες για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα:
   1. Να εντοπίσουν –μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αρχικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες– σε ποιες περιπτώσεις υπάρχουν επιφάνειες στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο οι οποίες δεν δηλώνονται στον ΔΕΔΔΗΕ και κατ’ επέκταση στους δήμους. Πλέον, η διασταύρωση είναι πολύ εύκολη και γίνεται άμεσα, καθώς οι πλατφόρμες του ΔΕΔΔΗΕ και της ΑΑΔΕ (πλατφόρμα Ε9) είναι συνδεδεμένες σε πραγματικό χρόνο. Δεν είναι τυχαίο ότι μεταβολή που γίνεται στο Ε9, εμφανίζεται αυτόματα στην πλατφόρμα των δήμων.
   2. Να προχωρήσουν στον έλεγχο και τον τελικό καταλογισμό των πρόσθετων δημοτικών τελών που πρέπει να πληρώσει ο ιδιοκτήτης μετά την υποβολή της σχετικής δήλωσης. Ηδη, έχουν μαζευτεί αναδρομικά 9 μηνών, ενώ όσο θα περνάει ο χρόνος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και οριστικοποίησης των δηλώσεων των ιδιοκτητών, τόσο θα αυξάνεται η συσσωρευμένη υποχρέωση. Για την επεξεργασία και τον έλεγχο των δηλώσεων που μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τα δύο εκατομμύρια, οι δήμοι θα χρειαστούν πολλές εβδομάδες καθώς σε χιλιάδες περιπτώσεις θα απαιτηθεί επικοινωνία ακόμη και με τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. Είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Επίσης, θα πρέπει να αποφασιστεί αν τα αναδρομικά θα αναζητηθούν εφάπαξ από τους ιδιοκτήτες με τον άμεσο καταλογισμό τους στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, ή αν θα γίνουν κάποιες ευκολίες πληρωμής.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Έχει ζητηθεί να εγκατέλειψαν την Ανάβυσσο οι κάτοικοι της περιοχής την ώρα που η φωτιά, η οποία ξεκίνησε το μεσημέρι από τα Καλύβια, μαίνεται ακόμα στην περιοχή, αλλά όχι με την ίδια ένταση.
   Συγκεκριμένα, στην Ανάβυσσο οι φλόγες είναι υπό έλεγχο, ωστόσο ο δρόμος παραμένει κομμένος, στο ύψος του Αγίου Παντελεήμονα.
   Την ίδια ώρα, οι Πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να ανακόψουν το μέτωπο που κατευθυνόταν προς την Παλαιά Φώκαια.
   Νωρίτερα, έγιναν εκκλήσεις για να εκκενωθούν οι οικισμοί Φέριζα, Όλυμπος, της Αγροτικής Τράπεζας (Οικισμός ΑΤΕ) και Αγιασμόθι, καθώς και το Οικοτροφείο Αργώ όπου βρίσκονταν 27 παιδιά και όλοι μετέβησαν στο γήπεδο της Παλαιάς Φώκαιας.
   Το μέτωπο της πυρκαγιάς υπολογίζεται περίπου στα 7-8 χιλιόμετρα.
   Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι, έως και 9 μποφόρ.
   Στην Ανάβυσσο δεν έχουν καταγραφεί ζημιές σε σπίτια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καεί σπίτια και τουλάχιστον ένα όχημα στον οικισμό της Φέριζας.

   https://www.facebook.com/watch/live/?v=1527881217404282&ref=watch_permalink&t=7
        
    
    
    
    
    

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Γράφει η Μαρίνα Ξυπνητού στον Ελεύθερο Τύπο: «Λιγότερο από τέσσερις μήνες απομένουν για να λήξει η προθεσμία διόρθωσης των πρώτων εγγραφών του Κτηματολογίου, μέσω των οποίων οι πολίτες μπορούν να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους και να μη χαρακτηριστούν τελεσίδικα ως ‘‘Αγνώστου Ιδιοκτήτη Ακίνητα’’».
   Πρόκειται συγκεκριμένα για 297 ΟΤΑ, όπου η πίστωση χρόνου εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου. Μέχρι σήμερα το Κτηματολόγιο μετρά συνολικά 338.712 «ορφανά», με τα 135.612 να έχουν περισσότερους από έναν δικαιούχους. Πολλά από τα… αγνώστου ανήκουν στο Δημόσιο και την Εκκλησία, ενώ σημαντικό ποσοστό κατέχουν και οι ομογενείς. Μάλιστα, εκτιμάται πως οκτώ στα δέκα ανήκουν στο κράτος, που όλα αυτά τα χρόνια δεν επέδειξε καμιά συνέπεια και δεν προχώρησε στη δήλωση της περιουσίας του.
   Γεωγραφικά, εντοπίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές, όπου δεν είχαν ιδιαίτερες αξιώσεις οι ιδιοκτήτες τους, ενώ με δεδομένο ότι τα προγράμματα κτηματογράφησης έχουν ολοκληρωθεί εδώ και πολλά χρόνια, ελάχιστοι ήταν εκείνοι που επικοινώνησαν με το Κτηματολόγιο έτσι ώστε να εξεταστούν οι εναλλακτικές τους. Έτερο πρόβλημα αδιαφορίας που εντοπίζει το Κτηματολόγιο είναι οι Δασικοί Χάρτες, καθώς μερίδα πολιτών εκτιμά ότι πρόκειται για γεωτεμάχια που είναι δασικά και έτσι δεν προχωρούν στο στάδιο διεκδίκησης καθώς πιστεύουν πως θα καταλήξουν στο Δημόσιο λόγω της θέσης στην οποία βρίσκονται.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Πτώσεις στις τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών το τελευταίο τρίμηνο στην Αθήνα, ποικίλουν οι τάσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα.
   Αν και οι τιμές των φοιτητικών κατοικιών προς ενοικίαση παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το 2019, το τελευταίο τρίμηνο παρατηρείται σχετική πτώση, ειδικά στην πρωτεύουσα, όπου καταγράφεται πτώση μέχρι και -30% στην Καισαριανή και -15% στον Νέο Κόσμο. Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιησε το Spitogatos τον Αύγουστο, επί του παρόντος, η υψηλότερη μέση τιμή ανά τετραγωνικό καταγράφεται στο Κολωνάκι/Λυκαβηττό (14.8 €) και το Μετς (14.2 €) και η χαμηλότερη στη Νίκαια (6.6€).
   Στη Θεσσαλονίκη επίσης παρατηρείται μικρή πτώση τιμών το τελευταίο τρίμηνο, σχεδόν σε όλες τις περιοχές φοιτητικού ενδιαφέροντος, με την Σταυρούπολη να εμφανίζει τη μεγαλύτερη πτώση (-11%), καθώς και τη χαμηλότερη τιμή ανά τετραγωνικό (6.1 €).
   Στην υπόλοιπη Ελλάδα οι τάσεις ποικίλουν, ωστόσο η μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές φοιτητικών κατοικιών σε σχέση με το 2019 παρατηρείται στο Ναύπλιο (22%) και τη Χαλκίδα (15%) και σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο στο Αγρίνιο (23%) και την Τρίπολη (20%). Αξιοσημείωτη πτώση, αντιθέτως, παρουσιάζουν σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο οι τιμές στην Αμαλιάδα, αλλά και τα Χανιά (-13%).
   Χαμηλότερες τιμές ανά τετραγωνικό παρατηρούνται στις Σέρρες (4.6€) και το Αίγιο (5.2€) και ακολουθούν Σπάρτη (5.3€), Ρίο (5.8€) και Ξάνθη (5.8€).
   Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφεται η μέση τιμή ανά τετραγωνικό, το ποσοστό μεταβολής σε σχέση με το 2019, καθώς και σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η μέση τιμή στα διαμερίσματα και, τέλος, η μέση τιμή στα studio/γκαρσονιέρες, ανά περιοχή φοιτητικού ενδιαφέροντος.
   Ζητούμενες τιμές φοιτητικών σπιτιών προς ενοικίαση - Αύγουστος 2020
   Περιοχή
   Μέση τιμή / τμ
   Ετήσια μεταβολή
   Τρίμηνη μεταβολή
   Μ.O. διαμερίσματος έως 65 τ.μ.
   M.O. στούντιο
   Αθήνα
   Πειραιάς
   9.0 €
   2%
   -2%
   418 €
   314 €
   Κυψέλη
   8.4 €
   3%
   -1%
   402 €
   312 €
   Βύρωνας
   7.9 €
   -6%
   -11%
   398 €
   310 €
   Προάστια Πειραιά
   7.6 €
   3%
   -2%
   380 €
   315 €
   Δάφνη
   9.2 €
   8%
   10%
   434 €
   390 €
   Ιλίσια
   10.3 €
   -7%
   -9%
   510 €
   326 €
   Ζωγράφου
   9.0 €
   -1%
   -6%
   400 €
   322 €
   Καλλιθέα
   9.7 €
   6%
   2%
   480 €
   331 €
   Κολωνάκι - Λυκαβηττός
   14.8 €
   0%
   -4%
   778 €
   456 €
   Αιγάλεω
   10.1 €
   14%
   23%
   369 €
   329 €
   Κουκάκι - Μακρυγιάννη
   10.9 €
   1%
   -11%
   550 €
   406 €
   Νίκαια
   6.6 €
   -2%
   6%
   355 €
   200 €
   Παγκράτι
   9.8 €
   -5%
   -9%
   488 €
   337 €
   Γουδή
   10.0 €
   4%
   1%
   438 €
   351 €
   Λεωφ. Πατησίων - Λεωφ. Αχαρνών
   8.1 €
   7%
   -3%
   391 €
   323 €
   Νέος Κόσμος
   9.4 €
   2%
   -15%
   429 €
   372 €
   Κέντρο
   12.1 €
   -2%
   -7%
   582 €
   463 €
   Καισαριανή
   9.2 €
   11%
   -30%
   456 €
   280 €
   Νέα Σμύρνη
   9.4 €
   -8%
   -8%
   469 €
   387 €
   Γκάζι - Μεταξουργείο - Βοτανικός
   10.1 €
   5%
   -5%
   485 €
   342 €
   Εξάρχεια - Νεάπολη
   9.8 €
   10%
   -5%
   466 €
   367 €
   Μετς
   14.2 €
   6%
   -7%
   709 €
   650 €
   Θεσσαλονίκη
   Άνω Πόλη
   8.2 €
   1%
   -4%
   341 €
   322 €
   40 Εκκλησιές - Ευαγγελίστρια
   9.0 €
   4%
   -7%
   356 €
   340 €
   Κέντρο Θεσσαλονίκης
   9.7 €
   0%
   -3%
   432 €
   389 €
   Τούμπα
   8.5 €
   1%
   -5%
   378 €
   338 €
   Εύοσμος
   6.6 €
   1%
   -6%
   284 €
   265 €
   Χαριλάου
   8.0 €
   6%
   2%
   375 €
   338 €
   Σταυρούπολη
   6.1 €
   4%
   -11%
   281 €
   267 €
   Ανάληψη - Μπότσαρη – Ν. Παραλία
   8.6 €
   2%
   2%
   391 €
   355 €
   Τριανδρία - Δόξα
   9.1 €
   5%
   -4%
   377 €
   357 €
   Ντεπώ
   8.8 €
   6%
   6%
   366 €
   345 €
   Υπόλοιπη Ελλάδα
   Αλεξανδρούπολη
   6.9 €
   3%
   1%
   287 €
   238 €
   Ξάνθη
   5.8 €
   4%
   -3%
   282 €
   241 €
   Κομοτηνή
   6.4 €
   0%
   7%
   273 €
   251 €
   Κοζάνη
   6.4 €
   10%
   -1%
   250 €
   218 €
   Σέρρες
   4.6 €
   3%
   0%
   193 €
   197 €
   Καβάλα
   6.4 €
   8%
   2%
   306 €
   264 €
   Τρίκαλα
   6.8 €
   -17%
   -5%
   312 €
   252 €
   Καρδίτσα
   6.0 €
   2%
   0%
   254 €
   229 €
   Λάρισα
   7.3 €
   13%
   -1%
   282 €
   224 €
   Βόλος
   7.4 €
   6%
   3%
   338 €
   243 €
   Ιωάννινα
   7.8 €
   10%
   6%
   327 €
   280 €
   Αγρίνιο
   5.9 €
   2%
   23%
   262 €
   202 €
   Λαμία
   4.9 €
   3%
   1%
   207 €
   183 €
   Χαλκίδα
   7.4 €
   14%
   5%
   287 €
   241 €
   Κέρκυρα
   9.3 €
   3%
   -1%
   421 €
   333 €
   Λέσβος - Μυτιλήνη
   7.3 €
   7%
   6%
   294 €
   253 €
   Ρόδος
   7.9 €
   -7%
   -7%
   355 €
   306 €
   Χίος
   7.3 €
   -13%
   -3%
   317 €
   278 €
   Ρέθυμνο
   9.4 €
   4%
   10%
   358 €
   305 €
   Ηράκλειο Κρήτης
   8.4 €
   1%
   -1%
   354 €
   267 €
   Χανιά
   8.3 €
   0%
   -13%
   381 €
   286 €
   Αίγιο
   5.2 €
   -6%
   1%
   234 €
   191 €
   Πάτρα
   6.7 €
   8%
   5%
   290 €
   225 €
   Κόρινθος
   6.4 €
   4%
   15%
   308 €
   235 €
   Ναύπλιο
   7.3 €
   22%
   5%
   326 €
   276 €
   Σπάρτη
   5.3 €
   0%
   9%
   225 €
   188 €
   Τρίπολη
   6.2 €
   12%
   20%
   255 €
   232 €
   Ρίο
   5.8 €
   8%
   3%
   266 €
   199 €
   Αμαλιάδα
   6.1 €
   0%
   -13%
   260 €
   250 €
   Τα στοιχεία αφορούν τις τιμές προσφοράς που αναγράφονται στις δημοσιευμένες αγγελίες του Spitogatos.
   Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του Spitogatos, σε σχέση με το 2019, σημειώνεται αύξηση στην προσφορά φοιτητικών κατοικιών προς ενοικίαση της τάξεως του 80% στην Αθήνα και του 25% στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο αριθμός διαθέσιμων φοιτητικών σπιτιών στην υπόλοιπη Ελλάδα παραμένει στα ίδια επίπεδα.
   Ο CEO του Spitogatos, Δημήτρης Μελαχροινός, σημειώνει: «H σημαντική αύξηση που παρατηρείται στον αριθμό διαθέσιμων φοιτητικών κατοικιών στην πρωτεύουσα, όπως και η μικρή πτώση των τιμών ενοικίασης το τελευταίο τρίμηνο, οφείλεται αναμφίβολα εν μέρει στη μείωση των ακινήτων που διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση. Το φαινόμενο αυτό, το οποίο είχε επηρεάσει εντυπωσιακά τον κλάδο του real estate εν γένει, είχε οδηγήσει σε μεγάλη μείωση της διαθεσιμότητας των φοιτητικών διαμερισμάτων στις περιοχές της Ελλάδας όπου λειτουργούν σχολές και πανεπιστήμια, ιδιαίτερα τις πιο τουριστικές. Αυτό είχε ως άμεση συνέπεια τόσο την αύξηση των τιμών των φοιτητικών διαμερισμάτων, όσο και στο να αλλάξουν οι “πιάτσες”, καθώς οι φοιτητές άρχισαν να προσανατολίζονται σε πιο οικονομικές συνοικίες. Φέτος φαίνεται να υπάρχει μια αντίστροφη τάση αυτού του φαινομένου. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις καθημερινά και δεν θα μας προκαλέσει εντύπωση να δούμε περαιτέρω μεταβολές των τιμών και της διαθεσιμότητας το φθινόπωρο.»

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Τα αεροδρόμια της Ευρώπης επικρότησαν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή ενός ενιαίου πλαισίου συντονισμού για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς.
   Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη
   Ο φορέας για τα αεροδρόμια της Ευρώπης, το ACI EUROPE παρότρυνε έντονα όλα τα κράτη της ΕΕ και όχι μόνο, να υποστηρίξουν αυτό το πλαίσιο και να το ακολουθήσουν.
   Το ACI EUROPE δημοσίευσε νέα στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι η ανάκαμψη της κίνησης επιβατών σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό δίκτυο αεροδρομίων έχασε δυναμική το δεύτερο τρίμηνο του έτους, αποτέλεσμα της διαφορετικότητας των ταξιδιωτικών περιορισμών που εφάρμοσαν τα κράτη.
   Ο όγκος των επιβατών στα αεροδρόμια της ΕΕ / Σένγκεν και του Ηνωμένου Βασιλείου μειώθηκε κατά 71% τον Αύγουστο.
   Η υπόλοιπη Ευρώπη αποδείχθηκε πιο ανθεκτική με τον όγκο των επιβατών να μειώνεται κατά 59%.
   H εξέλιξη της επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια της Ευρώπης μεταξύ 15 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου
   Συνολικά, τα αεροδρόμια της Ευρώπης έχασαν επιπλέον 182,3 εκατομμύρια επιβάτες κατά τη διάρκεια της αιχμής του καλοκαιριού (-69%), διευρύνοντας τη συνολική απώλεια της κίνησης των επιβατών από τον Ιανουάριο στα 1,15 δισεκατομμύρια!
   Ο Olivier Jankovec, Γενικός Διευθυντής του ACI EUROPE, σχολίασε: «Η τρέχουσα κατάσταση είναι σαφώς μη βιώσιμη για την ευρωπαϊκή αεροπορία και τον τουρισμό.
   Πολλοί, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι από τους τρέχοντες ταξιδιωτικούς περιορισμούς δεν είναι αναλογικοί και δεν είναι αποτελεσματικοί στη καταπολέμηση της επιδημίας. Ταυτόχρονα, βλάπτουν σε μεγάλο βαθμό τα προς το ζην, καθώς και το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ να ταξιδεύουν ελεύθερα εντός της ΕΕ για επαγγελματικούς λόγους, για αναψυχή ή για οικογενειακούς λόγους. Πρέπει να επανεξεταστούν επειγόντως».
   Ο κ. Jankovec προέτρεψε τις κυβερνήσεις να εγκαταλείψουν τις απαιτήσεις καραντίνας για ταξιδιώτες που προέρχονται από περιοχές υψηλού κινδύνου και να τις αντικαταστήσουν.
   «Η πρόταση της Επιτροπής είναι στη σωστή κατεύθυνση, ζητώντας από τα κράτη να αναγνωρίσουν αμοιβαία τα αποτελέσματα των δοκιμών που πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους οργανισμούς υγείας.
   Αλλά χρειαζόμαστε επειγόντως ένα λεπτομερές πρωτόκολλο δοκιμών για ταξίδια που έχουν συμφωνηθεί τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και διεθνώς», τόνισε.
   Τέλος, ο κ. Jankovec κατέληξε στο συμπέρασμα: «Η εξοικονόμηση του ευρωπαϊκού τουρισμού και της αεροπορίας δεν πρόκειται να γίνει με την επιλεκτική διοχέτευση δισεκατομμυρίων σε μερικές αεροπορικές εταιρείες.
   Αυτό θα γίνει, θέτοντας πολίτες και επιχειρήσεις σε θέση να ταξιδέψουν ξανά – έτσι ώστε όλοι οι φορείς να μπορούν να κοιτάξουν προς την πορεία της ανάκαμψης».

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ιδιαίτερο προβληματισμό ως προς την ταχύτατη ανοικοδόμηση της Κωνσταντινούπολης προκαλεί η έκθεση "Αστικής Ανάλυσης" που εκπόνησε ο Δήμος της πόλης και αναφέρει ότι η Κωνσταντινούπολη έχει χάσει το 1/4 των γεωργικών της εκτάσεων αλλά και το 1/5 των δασικών περιοχών.
   Οι δασικές περιοχές της Κωνσταντινούπολης μειώθηκαν από 285.000 εκτάρια το 1990 σε 238.000 εκτάρια το 2020 σύμφωνα με την έκθεση η οποία καθορίζει ότι οι αστικές περιοχές της μητρόπολης αναπτύσσονται προς τα βόρεια από την δεκαετία του ΄80 και οι αγροτικές έχουν... καταργηθεί!
    
   Η κατά κεφαλήν καλλιεργήσιμη γη στην "Πόλη" μειώθηκε επίσης κατά περίπου 35% μεταξύ του 2004 και του 2019. Σύμφωνα με την έκθεση σχεδόν 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα δασικής έκτασης και 9 τετραγωνικά χιλιόμετρα γεωργικών εκτάσεων χάθηκαν λόγω της κατασκευής του νέου αεροδρομίου, της γέφυρας "Yavuz Sultan Selim" και του βόρειου αυτοκινητόδρομου "Marmara". 
   Οι υπάρχουσες περιοχές "πρασίνου" ανά άτομο στην Κωνσταντινούπολη το 2019 ήταν 2,67 τ.μ ενώ το 40% των ακτών της πόλης δεν είναι προσβάσιμο.
    
   "Ετοιμόρροπα" από τους σεισμούς κτίρια
    
    Περίπου το 70% του πληθυσμού της πόλης που αποτελείται από 16 εκατομμύρια ανθρώπους, ζουν σε σεισμογενή ζώνη στην οποία πάνω από 100.000 κτίρια αναμένεται να παρουσιάσουν μέτριες ή και εκτεταμένες ζημιές που θα οφείλονται σε πιθανό σεισμό μεγέθους 7,5R. Η χώρα εξάλλου είναι μεταξύ των σεισμογενών περιοχών και οι ειδικοί προειδοποιούν για άμεση λήψη μέτρων έναντι στο ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού στην περιοχή του Μαρμαρά. 

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ετοιμη να ξεκινήσει τις δραστηριότητές της στη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων δηλώνει η ΔΕΗ, σύμφωνα με την παρουσίαση που έκανε χθες στους αναλυτές ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της  εταιρίας Γιώργος Στάσης για τα οικονομικά  αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου.
   Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ σκοπεύει άμεσα να ανακοινώσει διαγωνισμό για 1.000 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα αναπτυχθούν κατά την χρονική περίοδο 2020-21. Μάλιστα, η εταιρία είναι έτοιμη να αρχίσει τις εγκαταστάσεις μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2020.
   Ας σημειωθεί ότι η ΔΕΗ έχει ήδη δημιουργήσει επιχειρησιακή μονάδα για τις Ηλεκτροκίνητες Μεταφορές (E- Mobility). H μονάδα αυτή θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των υποδομών και την παροχή υπηρεσιών σε Ηλεκτρικά Οχήματα.
   Εξάλλου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί η ΔΕΗ έχει υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας (MOU) με εταιρίες όπως η Frapport, που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος καθώς και αεροδρόμια σε διάφορες περιοχές της χώρας, την αλυσίδα σούπερ μάρκετ ΑΒ και τη ΒΕΑΤ Ταxi για τη δημιουργία σημείων φόρτισης της ΔΕΗ σε όλη την Ελλάδα.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Μειωμένη κατά 60,4% ήταν η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας τον Αύγουστο, σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα του 2019, με 1,2 εκατ. επιβάτες περίπου, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας στα ταξίδια. Οι επιβάτες, τόσο των πτήσεων εσωτερικού όσο και των διεθνών πτήσεων, κατέγραψαν μείωση της τάξης του 47% και 66,2% αντίστοιχα.
   Συνολικά, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, η κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε στο επίπεδο των 6 εκατ. επιβατών, από 17,3 εκατ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο σημειώνοντας πτώση της τάξης του 65,3% σε σχέση με το 2019 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας κατά την περίοδο Μαρτίου-Αυγούστου. Η διεθνής κίνηση μειώθηκε κατά 68,4%, ενώ οι επιβάτες εσωτερικού παρουσίασαν πτώση της τάξης του 58,3%.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Τσουχτερά αναπροσαρμοζόμενα πρόστιμα αλλά και αναδρομικά τέλη μιας δεκαετίας, μπορούν να βεβαιώσουν οι Δήμοι στην Εφορία, στο όνομα των ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι θα παραλείψουν να δηλώσουν τα κρυμμένα τετραγωνικά μέτρα των κτισμάτων τους , μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020.
   Μετά και τη νέα παράταση που χορηγήθηκε στην προθεσμία, για τη δήλωση στην ειδική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ των ξεχασμένων τετραγωνικών, από την 1η Οκτωβρίου ξεκινούν οι διασταυρώσεις και οι έλεγχοι.
   Σύμφωνα με το sofokleousin.gr, οι ποινές που εξετάζουν τα συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών θα είναι εξοντωτικές καθώς είναι τριπλές. Ειδικότερα:
   Πρώτη επιβάρυνση: 
   Για τη διόρθωση των εμβαδών των ακινήτων μετά την 30η Σεπτεμβρίου θα προβλεφθεί η επιβολή προστίμων, το ύψος των οποίων θα είναι ανάλογο του χρόνου καθυστέρησης της δήλωσής τους.
   Δηλαδή το πρόστιμο θα αυξάνει όσο καθυστερεί η διόρθωση, όπως ισχύει και για τα αυθαίρετα, αλλά ίσως με διαφορετική κλιμάκωση.
   Ενώ για την καθυστερημένη δήλωση των αυθαιρέτων το πρόστιμο αυξάνεται ετησίως, για τα αδήλωτα τ.μ. σχεδιάζεται η αύξηση ανά μήνα καθυστέρησης ώστε να αναγκαστούν όσοι καθυστερούν να σκοπεύσουν άμεσα και να κλείσουν τις εκκρεμότητες.
   Ειδικότερα για τα αυθαίρετα, για την τακτοποίηση των οποίων η προθεσμία λήγει επίσης 30 Σεπτεμβρίου, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να τακτοποιούν αυθαιρεσίες και μετά και μέχρι την 31η Μαρτίου 2026, καταβάλλοντας προσαυξημένα ποσά τακτοποίησης, τα οποία διαμορφώνονται σε 20% για το πρώτο έτος καθυστέρησης και επιπλέον 5% για κάθε έναν χρόνο καθυστέρησης (σ.σ δηλαδή 20% μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021, 25% μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022, 30% μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023, 35% μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2024, 40% μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2025 και 45% μέχρι τον Μάρτιο του 2026.
   Δεύτερη επιβάρυνση: 
   Σε όσους ιδιοκτήτες τακτοποιούν εμπρόθεσμα, μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου, τα αδήλωτα τ.μ. θα πληρώσουν τα αυξημένα δημοτικά τέλη και Τ.Α.Π. (επί των νέων εμβαδών) για το 2020. Όσοι χάσουν την προθεσμία, θα πληρώσουν και αναδρομικά δημοτικά ο καταλογισμός των οποίων μπορεί να φτάσει ακόμα και στη δεκαετία πίσω.
   Τρίτη επιβάρυνση: 
   Τόσο εκείνοι που δήλωσαν εμπρόθεσμα τα πραγματικά τ.μ. των ακινήτων τους όσο και εκείνοι που θα τα δηλώσουν εκπρόθεσμα, θα επιβαρυνθούν με αυξημένο ΕΝΦΙΑ και μάλιστα αναδρομικά για τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό, γιατί ο φόρος κατοχής ακινήτων θα υπολογιστεί με βάση το διορθωμένο εμβαδόν των ακινήτων.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ειδικά δωμάτια καραντίνας. Τοίχοι από το δάπεδο μέχρι την οροφή στις κοινόχρηστες τουαλέτες. Ανέπαφη είσοδος με θερμικές κάμερες που θερμομετρούν όποιον μπαίνει. Αυτά είναι κάποια από τα πρώτα μέτρα που «επιβάλλει» η πανδημία στο σχεδιασμό των εργασιακών χώρων και εφαρμόζονται στο κτίριο της Ericsson στο Βουκουρέστι στην μετά Covid εποχή.
    
   Ο χώρος αποτελεί πιλότο ενός προτύπου κτιρίου για την ανάπτυξη ακινήτων στην Ανατολική Ευρώπη και φιλοδοξεί να καθιερωθεί – πιστοποιηθεί ως νέο παγκόσμιο «ανοσοποιητικό» οικοδομικό πρότυπο.
    
   Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Liviu Tudor με έδρα τις Βρυξέλλες, ελπίζει ότι το πρότυπο θα πείσει περισσότερους υπαλλήλους να επιστρέψουν στη δουλειά.
   Συγκέντρωσε μάλιστα μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από τους τομείς των κατασκευών, της υγειονομικής περίθαλψης και της μηχανικής, με επικεφαλής τον Adrian Streinu-Cercel, ο οποίος προϊσταται του μεγαλύτερου νοσοκομείου μολυσματικών ασθενειών του Βουκουρεστίου, για να αναπτύξει τρεις βαθμίδες «ανοσοποιητικών» οικοδομικών πιστοποιήσεων που λέει ότι προορίζονται να κάνουν τους εσωτερικούς χώρους «ανθεκτικούς» στην πανδημία.
    
   Το πρότυπο δανείζεται από σχέδια νοσοκομείων για να ενσωματώσει μέτρα που δημιουργούν χώρους για απομόνωση και τήρηση αποστάσεων που μετριάζουν την εξάπλωση της νόσου.  Προορίζεται να αντέξει και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία, όπως λέει ο Tudor, αλλά επειδή ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στον κορονοϊό, μεταξύ των πιο σημαντικών στοιχείων του σχεδιασμού είναι η αποτροπή της αερομεταφερόμενης εξάπλωσης της νόσου.
    
   ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
    
   Ορισμένες θεμελιώδεις απαιτήσεις του προτύπου μπορεί να γίνουν κανόνας για τουλάχιστον ορισμένα κτίρια μετά το Covid-19, συμπεριλαμβανομένων βελτιωμένων συστημάτων φιλτραρίσματος αέρα που τραβούν έξω τον αέρα των γραφείων. Περιλαμβάνει επίσης αλλαγές σχεδιασμού για τον περιορισμό της εξάπλωσης μέσω του αέρα που μπορεί να μην είναι εύκολο να ενσωματωθούν σε υπάρχοντες χώρους, όπως υψηλότερες οροφές για την εγκατάσταση εξοπλισμού φιλτραρίσματος αέρα, αποφυγή συστημάτων θέρμανσης δαπέδου και τη χρήση στρογγυλεμένων γωνιών σε πολυσύχναστους χώρους, που ελαχιστοποιούν τις εναποθέσεις βακτηρίων. 

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν πολλά να σκεφτούν. Οι υποχρεώσεις είναι πολλές και υπάρχει δικαιολογημένη σύγχυση γύρω από τις προθεσμίες και τις παρατάσεις που δόθηκαν ή δε δόθηκαν.
   Εδώ θα δείτε όλες τις προθεσμίες που ισχύουν για:
   Τη διόρθωση των τετραγωνικών στους Δήμους Την τακτοποίηση αυθαρέτων (πολεοδομικές αυθαιρεσίες) Τη δήλωση στο Κτηματολόγιο Τους δασικούς χάρτες 1. ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
   Λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Οι δηλώσεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας https://tetragonika.govapp.gr/
   2. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5
   Λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 η δυνατότητα υπαγωγής στο Νόμο 4495/17.
   Αυτή η προθεσμία αφορά τα κτίσματα που κτίσηκαν εξ ολοκλήρου χωρίς οικοδομική άδεια ή κτίσματα με μεγάλες αυθαιρεσίες (υπέρβαση δόμησης και κάλυψης άνω του 40% και ύψους άνω του 20%) και ανήκουν στην κατηγορία 5 του Ν. 4495/17. 
    
   3. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1 - 4
   Τα συγκεκριμένα αυθαίρετα θα μπορούν να τακτοποιηθούν και μετά τηΝ 30ή Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2026 αλλά με ετήσιες κλιμακωτές προσαυξήσεις. 
    
   4. ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
   Λήγει στις 13 ή 14 ή 15 ή 18 Σεπτεμβρίου 2020 (ανάλογα την Περιφερειακή Ενότητα) η δήλωση κτισμάτων που έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια και βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων, προκειμένου να γίνει η αναθεώρηση του δασικού χάρτη και να εξαιρεθούν.
    
   5. ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΧΕΡΣΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
   Λήγει στις 13 ή 14 ή 15 ή 18 Σεπτεμβρίου 2020 (ανάλογα την Περιφερειακή Ενότητα) η δήλωση αγροτικών ακινήτων που έχουν νόμιμη άδεια εκχέρσωσης με πράξεις της διοίκησης, ώστε να αναμορφωθούν οι δασικοί χάρτες που θα χρησιμοποιεί από το 2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις.
   6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
   Λήγει 31 Οκτωβρίου 2020 η άτυπη παράταση που έδωσε η κυβέρνηση για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις κτηματολογίου χωρίς πρόστιμα.
   Με πληροφορίες από το taxydromos.gr

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Η νέα υπηρεσία EgnatiaPass, που σχεδίασε και διαθέτει στους χρήστες της η «Εγνατία Οδός Α.Ε.», έκανε «πρεμιέρα» σήμερα, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου. Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να διέρχονται άνετα και με ασφάλεια από τους σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού, χρησιμοποιώντας τις αυτόματες ηλεκτρονικές λωρίδες πληρωμής τέλους διοδίου, χωρίς να χρειάζεται να έχουν συναλλαγή με εισπράκτορα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή τις εταιρίες, το επιπλέον πλεονέκτημα είναι ότι θα έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα και θα διαχειρίζονται με ευκολία τις μηνιαίες χρεώσεις τους, με τη δωρεάν αποστολή μηνιαίου λογαριασμού. Σύντομα, μάλιστα, αναμένεται η EgnatiaPass να χρησιμοποιείται σε όλους τους αυτοκινητόδρομους με διόδια της χώρας μας.
   Ωστόσο, κατά τη σημερινή πρώτη ημέρα διαθεσιμότητας της υπηρεσίας δεν έλειψαν και τα παράπονα από χρήστες της Εγνατίας Οδού, που κάνουν λόγο για μη επαρκή σήμανση στους σταθμούς διοδίων. Κι αυτό γιατί παρατηρήθηκε ότι κάποιοι οδηγοί μπερδεύονταν και κατευθύνονταν στις λωρίδες που εξυπηρετούν μόνο τους κατόχους της EgnatiaPass, με συνέπεια να προκαλούνται ανά διαστήματα καθυστερήσεις στις διελεύσεις.
   Όσα πρέπει να ξέρετε για την EgnatiaPass
   Στο ακόλουθο ενημερωτικό σημείωμα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η υπηρεσία EgnatiaPass και πώς μπορείτε να κάνετε χρήση της.
   Περιγραφή της υπηρεσίας EgnatiaPass
   Οχήματα που μπορούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας EgnatiaPass 
   Η υπηρεσία EgnatiaPass δεν είναι διαθέσιμη για τους κατόχους δίκυκλων και τρίκυκλων οχημάτων. Οι κάτοχοι των οχημάτων αυτών μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία EgnatiaCard για διελεύσεις από τις λωρίδες με εισπράκτορα.
   Παράλληλα, δημιουργείτε έναν συνδρομητικό λογαριασμό στον οποίο βάζετε ένα αρχικό χρηματικό ποσό, το οποίο χρησιμοποιείτε για την πληρωμή των μελλοντικών διελεύσεών σας από τους σταθμούς διοδίων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» και της υποθαλάσσιας Σήραγγας Ακτίου-Πρέβεζας.
   Κάθε φορά που διέρχεστε από τους σταθμούς διοδίων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αυτόματες ηλεκτρονικές λωρίδες πληρωμής τέλους διοδίου, χωρίς να χρειαστεί να έχετε συναλλαγή με εισπράκτορα. Το αντίστοιχο τέλος διοδίου θα αφαιρεθεί αυτόματα από τον λογαριασμό σας, ενώ σχετικές ενδείξεις που υπάρχουν στη λωρίδα θα σας ενημερώσουν για το εάν χρειάζεται να ανανεώσετε τον λογαριασμό σας.
   Εάν έχετε παραπάνω από ένα οχήματα στην κατοχή σας, θα σας παραχωρήσουμε αντίστοιχο αριθμό ηλεκτρονικών πομποδεκτών, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες σας.
   Εάν είστε επαγγελματίας ή εκπροσωπείτε κάποια εταιρία, θα λαμβάνετε σε μηνιαία βάση, εκτός από το σχετικό τιμολόγιο, και μία αναλυτική κατάσταση με τις διελεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, με κάθε έναν από τους ηλεκτρονικούς πομποδέκτες, καθώς και τις καταθέσεις χρημάτων που έχετε κάνει στον λογαριασμό σας.
   Διέλευση από τους σταθμούς διοδίων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
   Όσοι είστε συνδρομητές της υπηρεσίας EgnatiaPass και διαθέτετε τον ειδικό ηλεκτρονικό πομποδέκτη, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις αποκλειστικές λωρίδες ηλεκτρονικής πληρωμής τέλους διοδίου, που φέρουν την ένδειξη EgnatiaPass.
   Η διέλευσή σας από αυτή τη λωρίδα θα πρέπει να γίνεται με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 20 χλμ./ώρα, και μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διέλευση του προπορευόμενου οχήματος. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να τηρείτε απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 10 μέτρων από το προπορευόμενο όχημα.
   Εάν η λωρίδα EgnatiaPass είναι κλειστή λόγω αναβάθμισης του συστήματος ή συντήρησης του εξοπλισμού, ή κατά λάθος επιλέξατε μία λωρίδα με εισπράκτορα, τότε βγάλτε τον ηλεκτρονικό πομποδέκτη από τη βάση του και δώστε τον στον εισπράκτορα για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή σας.
   Κάθε φορά που διέρχεστε από τις αυτόματες λωρίδες πληρωμής τέλους διοδίου θα πρέπει να παρακολουθείτε τα ηχητικά μηνύματα του ηλεκτρονικού πομποδέκτη, καθώς και τα οπτικά μηνύματα που εμφανίζονται στις ηλεκτρονικές πινακίδες της λωρίδας.
   Πώς ανανεώνεται ο συνδρομητικός σας λογαριασμός
   Η ανανέωση του λογαριασμού σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους:
   Α. Σε όλα τα Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών (Σ.Ε.Σ.), με τη χρήση μετρητών και χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.
   Β. Καλώντας την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών στον αριθμό 2310 470100, με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.
   Γ. Σε όλες τις λωρίδες με εισπράκτορα, στους σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού (όλο το 24ωρο), με τη χρήση μετρητών ή χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας.
   Το ποσό που θα καταθέσετε στον λογαριασμό σας θα είναι διαθέσιμο για την πληρωμή των μελλοντικών σας διελεύσεων, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, από τη στιγμή της πληρωμής.
   Για να ενημερωθείτε για το διαθέσιμο υπόλοιπό σας μπορείτε να καλείτε την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών στον αριθμό 2310 470100. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης και άλλων μέσων, όπως Smartphone και Web.
   Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών (Σ.Ε.Σ.)
   Τα Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών (Σ.Ε.Σ.) βρίσκονται σήμερα:
   Στον σταθμό διοδίων Μάλγαρα στην κατεύθυνση προς Κήπους Στον σταθμό διοδίων Θεσσαλονίκη στην κατεύθυνση προς Ηγουμενίτσα Στα κεντρικά γραφεία της Εγνατίας Οδού στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σύντομα θα βρίσκονται στη διάθεση των συνδρομητών EgnatiaPass και τα ακόλουθα Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών (Σ.Ε.Σ.):
   Στον σταθμό διοδίων Ανάληψης στην κατεύθυνση προς Ηγουμενίτσα Στον σταθμό διοδίων Προμαχώνα στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη Στον σταθμό διοδίων Ευζώνων στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη Στον σταθμό διοδίων Παμβώτιδας στην κατεύθυνση προς Κήπους Στο περιφερειακό γραφείο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη, Έξοδος Νο 41, Αλεξανδρούπολη. Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις
   Πόσο θα χρεωθώ για τον ηλεκτρονικό πομποδέκτη EgnatiaPass;
   Ο ηλεκτρονικός πομποδέκτης EgnatiaPass παραχωρείται δωρεάν προς χρήση στους συνδρομητές μας. Γίνεται να έχω περισσότερα από δύο οχήματα στον ίδιο συνδρομητικό λογαριασμό;
   Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό οχημάτων. Το μόνο που χρειάζεται είναι να δηλώσετε κατά την εγγραφή σας, ή οποτεδήποτε επιθυμείτε, τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που διαθέτετε, και θα σας δοθεί ο ανάλογος αριθμός ηλεκτρονικών πομποδεκτών – ένας για κάθε όχημα. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που χάσω τον ηλεκτρονικό πομποδέκτη EgnatiaPass;
   Μπορείτε να καλέσετε την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών ή να απευθυνθείτε σε ένα από τα Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών για να δηλώσετε εγγράφως την απώλεια της συσκευής σας. Επίσης, σας παρέχεται η δυνατότητα αποστολής της δήλωσης απώλειας μέσω fax στο 2310 470220. Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να αναγράφετε τον κωδικό πελάτη και τον αριθμό του οχήματος, στο οποίο είχε δηλωθεί ο πομποδέκτης, ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημά σας από την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Για τις διελεύσεις που θα πραγματοποιήσω θα λαμβάνω λογαριασμό διελεύσεων και αναλυτική κατάσταση;
   Ανάλογα με την επιλογή που θα κάνετε, θα σας αποστέλλουμε μηνιαίο λογαριασμό διελεύσεων και αναλυτική κατάσταση διελεύσεων. Μπορώ να περάσω με τη μοτοσικλέτα μου από την αυτόματη λωρίδα πληρωμής τέλους διοδίων;
   H διέλευση μοτοσικλετών δεν επιτρέπεται από τις αυτόματες ηλεκτρονικές λωρίδες για λόγους ασφάλειας. Οι μοτοσικλετιστές συνδρομητές της Εγνατίας Οδού διέρχονται με την EgnatiaCard από λωρίδα με εισπράκτορα. Μπορώ να χρησιμοποιώ τον ηλεκτρονικό πομποδέκτη EgnatiaPass σε άλλους αυτοκινητόδρομους;
   Θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική σας συσκευή EgnatiaPass για πληρωμή τέλους διοδίου σε άλλους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους με διόδια από τον Νοέμβριο του 2020, ημερομηνία κατά την οποία θα ολοκληρωθεί το σύστημα διαλειτουργικότητας GRITS στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους με διόδια, στο οποίο συμμετέχει και η «Εγνατία Οδός Α.Ε.».

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Τέλος στην προστασία της πρώτης κατοικίας όπως μέχρι τώρα ίσχυε επιφέρει ο Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας. Πλέον η κύρια κατοικία του οφειλέτη συμπεριλαμβάνεται στην πτωχευτική περιουσία και μπορεί να εκποιηθεί όπως όλα τα περιουσιακά του στοιχεία στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας.
    
   Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Οικονομικών σε περίπτωση που η κύρια κατοικία ανήκει σε ευάλωτο οφειλέτη αυτή θα καταλήγει στον φορέα «Απόκτησης και Επαναμίσθωσης» κατόπιν αιτηματος του.
    
   Ο νέος φορέας θα είναι νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα ο οποίος θα επιλεγεί κατόπιν διενέργειας σχετικού διαγωνισμού με βασικά κριτήρια το ύψος της ανάληψης κινδύνου από πλευράς του Δημοσίου, το οποίο θα προβλέπεται από την σύμβαση παραχώρησης, ο τρόπος υπολογισμού του τιμήματος επαναγοράς της κύριας κατοικίας κατά τη λήξη της μίσθωσης και η αξιοπιστία, η ειδική τεχνογνωσία και η εμπειρία του υποψηφίου παραχωρησιούχου.  
    
   Πέρα από την είσπραξη των ενοικίων η χρηματοδότηση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης θα διασφαλίζεται και με τιτλοποίηση των μισθωτικών απαιτήσεων. 
    
   Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζονται οι όροι της σύμβασης παραχώρησης ως προς τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης πέραν των οριζομένων στον παρόν άρθρο, ιδίως η διάρκεια της παραχώρησης, οι ειδικότερες υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, ενδεικτικά ως προς την συντήρηση των αποκτουμένων ακινήτων, η τυχόν παροχή κρατικής εγγύησης προς αυτόν, οι ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν την σύσταση, οργάνωσή, διαχείριση και λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσληψης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015, τα μέτρα διασφάλισης της ακριβοδίκαιης εκπλήρωσης από τον παραχωρησιούχο των υποχρεώσεών του κατά το νόμο, οι συνέπειες της καταγγελίας της σύμβασης παραχώρησης, η δυνατότητα υποκατάστασης του παραχωρησιούχου για την διασφάλιση της ομαλής εξυπηρέτησης των συμφερόντων που εξυπηρετεί ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. 
    
   Με όμοια απόφαση ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα που αφορά την εκπλήρωση από τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης των υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων του και οι ειδικότεροι όροι και διαδικασία της μεταβίβασης δικαιωμάτων επί της κύριας κατοικίας σε αυτόν.
    
   Η διαδικασία 
    
   Αίτημα στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης για τη μεταβίβαση σε αυτόν της κύριας κατοικίας του και την επαναμίσθωσή της από αυτόν μπορεί να υποβάλει ευάλωτος οφειλέτης ο οποίος κηρυσεται σε πτώχευση, ή επισπεύδεται σε βάρος της κύριας κατοικίας του αναγκαστική εκτέλεση από ενυπόθηκο ή προσημειούχο πιστωτή. 
    
   Σε περίπτωση που η κύρια κατοικία ανήκει στον ευάλωτο μόνο ως προς ιδανικό μερίδιο ή αν ο ευάλωτος είναι ψιλός κύριος η επικαρπωτής, η άσκηση του δικαιώματος του παρόντος άρθρου προϋποθέτει την σύμπραξη όλων των συνιδιοκτητών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ψιλών κυρίων και επικαρπωτών). 
    
   Για την μεταβίβαση του ιδιοκτησιακού δικαιώματός του επί της κύριας κατοικίας, ο ευάλωτος υποβάλλει στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης τα εξής: 
    
   τα στοιχεία ταυτότητάς του,  το κατασχετήριο ή τα στοιχεία της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευσή του, κατά περίπτωση,  τους τίτλους ιδιοκτησίας που κατέχει και  την Βεβαίωση Ευάλωτου.   
   Αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές εφόσον απέχουν περισσότερο από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία του κατασχετηρίου εγγράφου ή της δημοσίευσης της απόφασης που τον κηρύσσει σε πτώχευση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Ο Φορέας επιβεβαιώνει τους τίτλους ιδιοκτησίας του δικαιούχου ως προϋπόθεση της αιτούμενης μεταβίβασης. 
    
   Το τίμημα μεταβίβασης ισούται προς την εμπορική αξία του ιδιοκτησιακού δικαιώματος του οφειλέτη επί της πρώτης κατοικίας σύμφωνα με εκτίμηση πιστοποιημένου εκτιμητή. Τα έξοδα της εκτίμησης βαρύνουν τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης ο οποίος τον διορίζει. 
    
   Σε περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται λόγω κατάσχεσης και η τιμή πρώτης προσφοράς είναι μεγαλύτερη από την τιμή εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή κατά ποσοστό ανώτερο του 15%, το τίμημα μεταβίβασης καθορίζεται ως το χαμηλότερο της τιμής πρώτης προσφοράς ή της τιμής εκτίμησης άλλου πιστοποιημένου εκτιμητή που διορίζει ο επισπεύδων πιστωτής. 
    
   Ο Φορέας αποκτά το ιδιοκτησιακό δικαίωμα του δικαιούχου επί της κύριας κατοικίας του εφόσον καταβάλει το τίμημα μεταβίβασης στον υπάλληλο πλειστηριασμού το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία του πλειστηριασμού ή στον σύνδικο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του εξαμήνου που ακολουθεί την δημοσίευση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευσή του. 
    
   Η καταβολή του τιμήματος σύμφωνα με τα ανωτέρω συνεπάγεται τη μεταβίβαση του ιδιοκτησιακού δικαιώματος στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης και την ματαίωση του πλειστηριασμού σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. 
    
   Ο Φορέας αποκτά το ιδιοκτησιακό δικαίωμα του δικαιούχου ελεύθερο από κάθε βάρος ή διεκδίκηση τρίτου. 
    
   Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα έτη. Το μίσθωμα ορίζεται με βάση απόδοση που αντιστοιχεί προς το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
    
   Η αναθεώρηση του μισθώματος γίνεται ετησίως στην επέτειο της κατάρτισης της μίσθωσης. 
    
   Οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και κατά τη λήξη της ο οφειλέτης θα δικαιούται σε μεταβίβαση σε αυτόν του ιδιοκτησιακού δικαιώματος που απόκτησε ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης 
    
   Σε περίπτωση που το δικαίωμα αυτό ασκηθεί πριν την συμβατική λήξη της μίσθωσης τότε επιπλέον του ανωτέρω τιμήματος επαναγοράς ο οφειλέτης θα οφείλει να καταβάλει στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης την τρέχουσα αξία των μισθωμάτων που οφείλονται μέχρι τη λήξη της μισθωτικής περιόδου.
    
   Η μίσθωση καταγγέλλεται εφόσον ο μισθωτής είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή τριών μισθωμάτων και η υπερημερία δεν θεραπευθεί ως προς το σύνολό της εντός μηνός από τη σχετική όχληση του μισθωτή. Η καταγγελία επέρχεται αυτοδικαίως με την άκαρπη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας ενός μηνός. Η μίσθωση καταγγέλλεται επίσης σε περίπτωση που κριθεί από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο ότι ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από τις οφειλές του σύμφωνα με το άρθρο 103. 
    
   Η καταγγελία επέρχεται αυτοδικαίως με την παρέλευση εντός μηνός από την τελεσίδικη απόφαση κατά το άρθρο 103. Σε περίπτωση καταγγελίας ο οφειλέτης υποχρεούται σε απόδοση του μισθίου κατά τις κοινές διατάξεις περί μίσθωσης ακινήτου. Η καταγγελία της μίσθωσης αυτοδικαίως προκαλεί και την κατάργηση του δικαιώματος επαναγοράς του παρόντος άρθρου.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Εως τις 30 Σεπτεμβρίου, παρατείνεται η προθεσμία για τα αδήλωτα τετραγωνικά, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.
   Η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες.
   Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι δίνεται στους πολίτες η τελευταία ευκαιρία για να ρυθμίσουν αυτή την εκκρεμότητα.
   Σύμφωνα με τον υπουργό, έως τώρα έχουν γίνει 1.650.000 αιτήσεις και τα λεγόμενα «ξεχασμένα» τετραγωνικά που τακτοποιήθηκαν είναι πάνω από 35 εκατ. τμ.
   «Οι πολίτες αυτοί, γλίτωσαν από εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα και τέλη για τα τελευταία 5 χρόνια. Το δε κράτος και η αυτοδιοίκηση θα εισπράττουν από εδώ και πέρα περί τα 80 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο παραπάνω», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ενώ η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προγραμματίζει να αποστείλει τα ειδοποιητήρια του φετινού ΕΝΦΙΑ μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου, στο οικονομικό επιτελείο ήδη προετοιμάζουν τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν μέσα στο 2021. Έμφαση θα δοθεί στο να προχωρήσει η αρχικά προγραμματισμένη για φέτος εξίσωση των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές, αλλά και η επέκταση του αντικειμενικού συστήματος αξιών σε τουλάχιστον 3.000 νέες περιοχές της χώρας καθώς με αυτόν τον τρόπο θα βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος ώστε να χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό η νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 10%.
   Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει και το σχέδιο μεταφοράς των φόρων κατοχής ακινήτων στους δήμους, ωστόσο νομοθέτηση της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης δεν αναμένεται να υπάρξει μέσα στο 2021. Αρμόδια κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι η μεταφορά του ΕΝΦΙΑ στους δήμους συνιστά προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης -και πλέον έχει ενσωματωθεί και στη μελέτη Πισσαρίδη- η οποία όμως αναμένεται να ενεργοποιηθεί προς το τέλος της 4ετίας, καθώς απαιτεί προσεκτική μελέτη και σχεδιασμό.
   Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων περιμένουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος -η σχετική προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή- προκειμένου να ξεκινήσουν την εκκαθάριση του φετινού ΕΝΦΙΑ. Και αυτό διότι περίπου 1,4 εκατομμύριο φορολογούμενοι δικαιούνται κάθε χρόνο είτε έκπτωση 50% στο βεβαιωθέν ποσό, είτε και πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Χωρίς να έχουν δηλωθεί τα εισοδήματα του 2019, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και γι’ αυτόν τον λόγο η φετινή διαδικασία εκκαθάρισης θα μετατεθεί χρονικά για τον Σεπτέμβριο. Βέβαια, ανεξάρτητα από το πότε θα παραληφθεί το εκκαθαριστικό, το… ραντεβού για την πληρωμή της 1ης δόσης θα παραμείνει σταθερό για τις 30 Σεπτεμβρίου, με προοπτική ο φόρος να αποπληρωθεί σε 6 μηνιαίες δόσεις μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2021.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμιου Μπακογιάννη, συνεδρίασε το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), στις 25 Αυγούστου 2020, όπου συζητήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα το Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου της ΔΕΘ.
   Σε συνέχεια της έγκρισης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) της ΔΕΘ, στις 15 Απριλίου 2020, από το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού (ΣΜΣ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσα σε διάστημα 4 μηνών, έγινε και το δεύτερο καθοριστικό βήμα για την ανάπλαση του Εκθεσιακού Κέντρου της Θεσσαλονίκης.
   Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δημήτρης Οικονόμου δήλωσε τα εξής:
   «Σε χρόνο ρεκόρ εγκρίθηκαν από το ΥΠΕΝ και το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο και το Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής, βάζοντας στην τελική ευθεία την εκπλήρωση της δέσμευσης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με την ανάπλαση της ΔΕΘ, στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης.
   Η ανάπλαση του Εκθεσιακού Κέντρου της Θεσσαλονίκης θα δημιουργήσει έναν διεθνούς εμβέλειας πόλο ανάπτυξης με σύγχρονες υποδομές, χώρους πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού. Σε αυτό το εγχείρημα καθοριστική ήταν η συμβολή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη και τον ευχαριστώ για αυτό».
   Αναλυτικότερα, στη συνεδρίαση αποφασίστηκε η έγκριση του Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν.4447/2016 όπως ισχύει, με την τροποποίηση και εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Θεσσαλονίκης στα Οικοδομικά Τετράγωνα της ΔΕΘ, με την κατάργηση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, κοινοχρήστων και οικοδομήσιμων χώρων και τον καθορισμό νέων ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, κοινόχρηστων και οικοδομήσιμων χώρων, περιγραμμάτων δόμησης, τομέων όρων δόμησης και χρήσεων γης, γραμμή διαχωρισμού χρήσης στην περιοχή του ΑΑΜΘ, ελεύθερων χώρων πρασίνου καθώς και ελεύθερου χώρου σε κοινή χρήση.
   Ως προς τον καθορισμό των χρήσεων γης, εγκρίθηκαν στους τομείς I, ΙΙ, III, IV και V οι Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης του άρθρου 4 του ΠΔ 59/2018 και στον τομέα VI οι Ειδικές Χρήσεις-Αθλητικές Εγκαταστάσεις του άρθρου 13 του ΠΔ 59/2018.
   Όσον αφορά στον καθορισμό όρων δόμησης, εγκρίθηκε Μέγιστη Επιτρεπόμενη Δόμηση ίση με 96.000 τ.μ. στο σύνολο του Οικοδομικού Τετραγώνου μη προσμετρούμενης της υφισταμένης δόμησης του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου Θεσσαλονίκης. Το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται σε 45% στο σύνολο του Οικοδομικού Τετραγώνου.
  Sign in to follow this  
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.