Jump to content
 • Novatron
 • Επικαιρότητα

  Επικαιρότητα

  3651 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Eγκρίθηκαν από το ΥΠΕΝ τα Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) του Δήμου Πειραιά και της Δυτικής Αθήνας ανοίγoντας τον δρόμο για να διεκδικήσουν και να απορροφήσουν οι ωφελούμενοι Δήμοι σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια   ΣΟΑΠ Δήμου Πειραιά   Το ΣΟΑΠ του Δήμου Πειραιά έχει ως γενικό στόχο την ανάπτυξη της πόλης ως επιχειρηματικό και τουριστικό Μητροπολιτικό Κέντρο διεθνούς αναγνωρισιµότητας και εμβέλειας, με αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων του. Οι  κυριότεροι άξονες παρέµβασης του ΣΟΑΠ αφορούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µε επενδύσεις στην έρευνα και καινοτοµία, στις εφαρµογές τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας και στην ανάπτυξη στρατηγικών πλεγµάτων δραστηριοτήτων (Ναυτιλιακό πλέγµα και Γαλάζια οικονοµία).   Μεταξύ άλλων, προτείνεται η ολοκληρωμένη παρέμβαση στις εξής 7 Ειδικές Ζώνες Ανάπλασης:   1) η περιοχή διεπαφής Λιμένος & Πόλης   2) οι περιοχές Αγίου Διονυσίου, Καμινίων, γραμμικού άξονα Πειραιώς και γραμμικού άξονα σιδηροδρομικών γραμμών   3) οι περιοχές Καραβά – Μανιάτικα και Οδηγήτριας   4) η Ζώνη Νέου Φαλήρου   5) η Ζώνη ΣΕΦ – Καραϊσκάκη   6) το Μικρολίμανο (πολεοδομικός χαρακτήρας) και   7) η περιοχή Παλατάκι – Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (επέκταση λιμενικών υποδομών υποδοχής και εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων, συγκοινωνιακή υποστήριξη).   ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας   Το ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας αφορά στην υποενότητα Δυτικής Αθήνας (Δήμοι Αιγάλεω, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγ.Βαρβάρας, Ιλίου, Αγ.Αναργύρων-Καματερού) και στον Δήμο Φυλής.   Στις περιοχές αυτές εντοπίζονται διαχρονικά προβλήματα υποβάθμισης, που εντάθηκαν τα τελευταία χρόνια, σε επίπεδο κοινωνικό αλλά και οικονομικό και περιβαλλοντικό. Κεντρικός στόχος του ΣΟΑΠ είναι ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Δυτικής Αθήνας στη βάση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα επιδιώκεται, η βελτίωση της θέσης στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας, με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ενδυνάμωση δραστηριοτήτων και αποτελεσματική διαχείριση / αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.   Οι βασικές επιδιώξεις του ΣΟΑΠ Δ. Αθήνας είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας, η  δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, η ενσωμάτωση κοινωνικών ομάδων στον αστικό ιστό,  η αρμονική διάρθρωση των χρήσεων γης, η  συνετή διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η διατήρηση και ανάδειξη της αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς.   Κατά την τηλεδιάσκεψη ο κ. Ταγαράς, απευθυνόμενους στους Δημάρχους Πειραιά και Περιστερίου ανέφερε χαρακτηριστικά:   «Τα Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων είναι προαπαιτούμενα εργαλεία για τη διεκδίκηση και άντληση σημαντικών χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ. Με αυτά η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ένα ισχυρό εργαλείο για να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και να βελτιώσει σημαντικά το βιοτικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο των πολιτών. Αυτός ο σχεδιασμός, έχει ως βασικούς στόχους τη δημιουργία συνθηκών ισότητας, δικαιοσύνης και βιώσιμης ανάπτυξης».   Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί :   Α) Το ΣΟΑΠ του κέντρου Αθήνας (υπ’ αριθ. 1397/13.1.2015 ΚΥΑ, ΦΕΚ 64/Β’/2015) και   Β) Το ΣΟΑΠ του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης (υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/123044/5479/24.12.2019, ΦΕΚ 494/Β’/2020). 

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Με την τροπολογία στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (EE) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (EE) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις», ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα, τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995, σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης, από τα Γραφεία Κτηματογράφησης, των αιτήσεων διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων πινάκων και διαγραμμάτων.
   Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:
   α. Αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, οι εκθέσεις των Γραφείων Κτηματογράφησης, για την αποδοχή ή απόρριψη των ανωτέρω αιτήσεων και καθορίζονται η χρονική διάρκεια και ο τρόπος της ανάρτησης κ.λπ. (σήμερα, προβλέπεται η δυνατότητα ανάρτησής τους).
   β. Επανακαθορίζεται η διαδικασία υποβολής έγγραφων αντίθετων απόψεων των θιγομένων κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης καθώς και η διαδικασία επανεξέτασης της υπόθεσης από τις Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων άρθρο 7Α του ν.2308/1995), εφόσον επηρεάζονται τα δικαιώματα τρίτων.
   Εξειδικεύεται, με απόφαση του Δ.Σ. του ανωτέρω Φορέα, η διαδικασία ενημέρωσης των τρίτων ιδιοκτητών που θίγονται από την αίτηση διόρθωσης ή τις αντίθετες απόψεις του αιτούντος.
   ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
   Με την προτεινόμενη διάταξη επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων πινάκων και διαγραμμάτων κατά το άρθρο 6Α του ν. 2308/1995 (Α' 114) στην κατεύθυνση της ίσης μεταχείρισης των δικαιούχων που υποβάλλουν τη σχετική αίτηση διόρθωσης στα Γραφεία Κτηματογράφησης. Ειδικότερα, με την εισαγόμενη ρύθμιση δίδεται πλέον η δυνατότητα εξέτασης της υπόθεσης από τις αυξημένου κύρους ανεξάρτητες Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων (άρθρο 7Α του ν. 2308/1995), είτε η έκθεση του Γραφείου Κτηματογράφησης εισηγείται την αποδοχή είτε την απόρριψη της αίτησης διόρθωσης, εφόσον επηρεάζονται τα δικαιώματα τρίτων, δυνατότητα που δεν υφίσταται σήμερα στις περιπτώσεις απορριπτικής εισήγησης. Περαιτέρω, ρυθμίζονται ευκρινέστερα οι διαδικασίες για την απαιτουμένη δημοσιότητα των σχετικών εκθέσεων των Γραφείων Κτηματογράφησης επί των κατατεθεισών αιτήσεων διόρθωσης μέσω της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και της έκδοσης ανακοινώσεων του Φορέα για τις εν λόγω αναρτήσεις και εξειδικεύεται η διαδικασία ενημέρωσης των τρίτων ιδιοκτήτων που θίγονται από την αίτηση διόρθωσης ή τις αντίθετες απόψεις του αιτούντος, με επιμέλεια του τελευταίου.
   Προτεινόμενες διατάξεις
   Άρθρο ....
   Εκσυγχρονισμός διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης του άρθρου 6Α και υποβολής αντίθετων απόψεων θιγομένων κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης - Τροποποίηση των παρ. 8 και 9 του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995
   Οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995 (Α' 114) αντικαθίστανται ως εξής:
   «8 Οι αιτήσεις διόρθωσης εξετάζονται από το Γραφείο Κτηματογράφησης. Για κάθε αίτηση το Γραφείο Κτηματογράφησης συντάσσει έκθεση, η οποία περιέχει υποχρεωτικά αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψή της. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα αναρτώνται οι εκθέσεις στην ιστοσελίδα του και καθορίζονται η χρονική διάρκεια της ανάρτησης, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις πρόσβασης και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
   Ο Φορέας ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του την ανάρτηση των εκθέσεων με μνεία του δικαιώματος υποβολής έγγραφων αντίθετων απόψεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9
   9. Στην περίπτωση αιτήσεων που αφορούν στη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων των γεωτεμαχίων που βρίσκονται εκτός της «ζώνης κανονισμού ορίων» και είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά εκτός της «αποδεκτής απόκλισης», όπως αυτές ορίζονται στο άρθ. 13Α του ν. 2664/1998 (Α' 275), ή την αντικατάσταση στους κτηματολογικούς πίνακες, εν όλω ή εν μέρει, δικαιώματος πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας άλλου δικαιούχου, οι αιτούντες τη διόρθωση ενημερώνονται, με επιμέλεια του Γραφείου Κτηματογράφησης, με κάθε πρόσφορο μέσο για την επικείμενη ανάρτηση της έκθεσης που τους αφορά, την προθεσμία υποβολής έγγραφων αντίθετων απόψεων κατ' αυτής και τις συνέπειες της παράλειψης υποβολής.
   Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ισχύουν τα εξής:
   α) Οι αιτών δύναται, σε περίπτωση εν όλω ή εν μέρει απόρριψης της αίτησης διόρθωσης, να υποβάλει εγγράφως και αιτιολογημένα τις αντίθετες απόψεις του, προσκομίζοντας σχετικά στοιχεία, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της έκθεσης. Εντός της ίδιας αποκλειστικής προθεσμίας, με επιμέλεια του αιτούντος, γνωστοποιούνται υποχρεωτικά, με κάθε πρόσφορο μέσο, σε κάθε τρίτο θιγόμενο ιδιόκτητη η υποβληθείσα αίτηση, η συνταχθείσα επί αυτής έκθεση καθώς και οι αντίθετες απόψεις. Το αποδεικτικό γνωστοποίησης υποβάλλεται στον φορέα μέσω των ηλεκτρονικών του υπηρεσιών. Η μη υποβολή του αποδεικτικού γνωστοποίησης εντός της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται το απαράδεκτο των αντιθέτων απόψεων.
   β) Σε περίπτωση εν όλω ή εν μέρει αποδοχής της αίτησης διόρθωσης, ο αιτών γνωστοποιεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της έκθεσης, με κάθε πρόσφορο μέσο, σε κάθε τρίτο θιγόμενο ιδιόκτητη την υποβληθείσα αίτηση και τη συνταχθείσα επί αυτής έκθεση. Το αποδεικτικό γνωστοποίησης υποβάλλεται στον Φορέα μέσω των ηλεκτρονικών του υπηρεσιών. Η μη υποβολή του αποδεικτικού γνωστοποίησης εντός της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται το απαράδεκτο της αίτησης διόρθωσης.
   Οι τρίτοι θιγόμενοι ιδιοκτήτες δύνανται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η έναρξη της οποίας ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του, είτε να υποβάλουν εγγράφως και αιτιολογημένα τις αντίθετες απόψεις τους, προσκομίζοντας σχετικά στοιχεία, είτε να συγκατατίθενται εγγράφως για τη διόρθωση με ανάκληση της δήλωσής τους περί εγγραπτέων δικαιωμάτων ή με σχετική δήλωσή τους ενώπιον του συμβολαιογράφου ή με υπεύθυνη δήλωσή τους επί της οποίας βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι οι τρίτοι θιγόμενοι ιδιοκτήτες συγκατατίθενται στη διόρθωση σύμφωνα με τη συνταχθείσα έκθεση.
   Οι έγγραφες αντίθετες απόψεις ή η έγγραφη συγκατάθεση υποβάλλονται στον Φορέα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών αυτού, οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).
   Η αίτηση διόρθωσης, η έκθεση του Γραφείου Κτηματογράφησης και οι αντίθετες απόψεις διαβιβάζονται από τον Φορέα, μαζί με όλα τα συνυποβληθέντα στοιχεία, προς εξέταση στις Επιτροπές του άρθρου 7Α. Στην περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί αντίθετες απόψεις το Γραφείο Κτηματογράφησης προβαίνει υποχρεωτικά στις απαραίτητες διορθώσεις σύμφωνα με την συνταχθείσα έκθεση.
   Εάν, πριν την ανάρτηση των εκθέσεων στην ιστοσελίδα του Φορέα, ο τρίτος θιγόμενος ιδιοκτήτης είτε έχει συγκατατεθεί εγγράφως με ανάκληση της δήλωσής του περί εγγραπτέων δικαιωμάτων ή με σχετική δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου ή με υπεύθυνη δήλωση του επί της οποίας βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής, είτε έχει ζητήσει την ολική ή μερική διαγραφή του δικαιώματος του επί του ακινήτου που αφορά η αίτηση διόρθωσης λόγω εσφαλμένης καταχώρισης στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες, τότε η αίτηση διόρθωσης δεν διαβιβάζεται στις Επιτροπές του άρθρου 7Α και το Γραφείο Κτηματογράφησης προβαίνει στις απαιτούμενες διορθώσεις.
   Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα εξειδικεύεται η διαδικασία υποβολής των έγγραφων αντίθετων απόψεων και ενημέρωσης των τρίτων θιγόμενων ιδιοκτητών και ρυθμίζεται κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».

   By KF, in Επικαιρότητα, ,

   Απόφαση ΣτΕ Ολ 304/2021 Μηχανικοί - Καθορισµός επαγγελµατικών δικαιωµάτων ανά ειδικότητα -
   Αντιστοιχία µε γνωστικά αντικείµενα - Νοµοθετική εξουσιοδότηση - Επαγγελµατική ελευθερία
   ΣτΕ Ολ 304_2021 Μηχανικοί - Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα - Αντιστοιχία με γνωστικά αντικείμενα - Νομοθετική εξουσιοδότηση - Επαγγελματική ελευθερία.pdf

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ενημερώνει όσες και όσους είναι κάτοχοι ακίνητης ιδιοκτησίας σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: Μαγνησίας (ΟΤΑ του Καλλικρατικού Δήμου Βόλου), Φθιώτιδας (ΟΤΑ Λαμίας) και Βοιωτίας (ΟΤΑ Λειβαδιάς) πως στις 10 Μαϊου 2021 ξεκίνησε η Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων.
   Η διαδικασία της Ανάρτησης έχει διάρκεια δύο μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού και τέσσερις για όσους μένουν στο εξωτερικό και πραγματοποιείται, για πρώτη φορά, πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία Κτηματογράφησης.
   Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.
   Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν: 
   • Την  περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας) 
   • Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα)
   Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια.
   Εάν δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης (μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης), ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr ή στο γραφείο κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού.
   Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος η προθεσμία υποβολής είναι για τη Λαμία και τη Λειβαδιά μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2021 και για το Βόλο μέχρι 14 Φεβρουαρίου 2022. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν να υποβάλλονται και εκπρόθεσμες δηλώσεις ψηφιακά στο www.ktimatologio.gr ή στο γραφείο κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού.
   Από την έναρξη της Ανάρτησης  τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995 (που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο).
   Περιοχές υπό ανάρτηση:
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
   ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
   ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΟΤΑ: Αγίου Βλάσιου, Αγίου Λαυρεντίου, Αγριάς, Άλλης Μεριάς, Άνω Λεχωνίων, Διμηνίου, Δρακείας, Ιωλκού (πρώην κοινότητες Αγίου Ονούφριου, Ανακασιάς και Άνω Βόλου), Κάτω Λεχωνίων, Κατωχωρίου, Μακρινίτσης, Νέας Ιωνίας, Πορταριάς και Σταγιατών
   Γραφείο Κτηματογράφησης: Ιάσωνος 36, Τ.Κ. 38333, τηλ. 801 4000 100 και 2316 005400 (για πληροφορίες και ραντεβού), e-mail: [email protected] (μόνο για πληροφορίες)
   Καθημερινά 08:00 – 16:00 και κάθε Τετάρτη 08:00-20:00.
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
   ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
   ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΣ ΟΤΑ: Λαμιέων
   Γραφείο Κτηματογράφησης: 3ο χλμ Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών (Πρώην Συνεταιρισμός Υδραυλικών Λαμίας), Τ.Κ. 35100, τηλ. 22310-34343 (τηλεφωνικό κέντρο για πληροφορίες και ραντεβού), 6970923448 (μόνο για πληροφορίες), e-mail: [email protected] (μόνο για πληροφορίες)
   Καθημερινά 08:30 – 16:30 και κάθε Τετάρτη 08:30-20:30.
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
   ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
   ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΣ ΟΤΑ: Λεβαδέων
   Γραφείο κτηματογράφησης:Έρκυνας & Κυριακίου 7, Τ.Κ. 32131, τηλ. 22610-80105 (Τηλεφωνικό κέντρο για πληροφορίες και ραντεβού), 6970923455 (μόνο για πληροφορίες), e-mail: [email protected] (μόνο για πληροφορίες)
   Καθημερινά 08:30 – 16:30 και κάθε Τετάρτη 08:30-20:30.
   Γενικές Πληροφορίες
   Τηλ 210 6505600 - www.ktimatologio.gr
   Καθημερινές 8:30 - 15:30

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Aξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρουσιάζει η αγορά διαμερισμάτων καθώς οι σταθεροποιητικές τάσεις της προηγούμενης χρονιάς καταγράφονται πλέον ως σαφείς αυξητικές προοπτικές όπως αναφέρει στην τελευταία της έκθεση “Παρατηρητήριο Διαμερισμάτων, για το πρώτο τρίμηνο του 2021” της η εταιρεία GEOAXIS   Ειδικότερα και στις 5 περιοχές μελέτης (Αμπελόκηποι (Κέντρο), Μαρούσι (Βόρεια), Παλαιό Φάληρο (Νότια), Περιστέρι (Δυτικά), Χολαργός (Ανατολικά) σημειώνεται μέση άνοδος των πιθανών τιμών πώλησης άνω του 2% (1,86% στα νεόδμητα και 2,25% στα παλαιότερα διαμερίσματα). Στα νεόδμητα η υψηλότερη ετήσια αύξηση (2,77%) σημειώθηκε στο Περιστέρι ενώ η μικρότερη (0,90%) στο Χολαργό ενώ στα άνω 15ετίας ο Χολαργός κατέγραψε την υψηλότερη (4,51%) και το Μαρούσι την μικρότερη (0,27%) ετήσια αύξηση   Τα πιο ακριβά νεόδμητα διαμερίσματα σύμφωνα με την GEOAXIS πωλούνται στον Χολαργό (2.589euro/ τμ από 2.566euro/τμ με ετήσια άνοδο 0,90%) και εν συνεχεία κατά σειρά στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου (2.217euro/τμ από 2.190/τμ με ετήσια άνοδο 1,23%), στο Μαρούσι (2.000 euro/τμ από 1.951euro/τμ με ετήσια άνοδο 2,51%), στους Αμπελόκηπους (1.822euro/τμ από 1.788euro/τμ με ετήσια άνοδο 1,90%) και τέλος στο Περιστέρι (1.520euro/τμ από 1.479euro/τμ με ετήσια άνοδο 2,77%).    Πιο ακριβός ο Χολαργός και στα διαμερίσματα παλαιότητας άνω 15ετίας, (1.368euro/τμ από 1.309euro/τμ με ετήσια άνοδο 4,51%) και ακολουθούν το Π. Φάληρο (1.124euro/τμ από 1.081euro/τμ με ετήσια άνοδο 3,98%), το Μαρούσι (1.114euro/τμ από 1.111euro/τμ με ετήσια άνοδο 0,27%), η περιοχή των Αμπελοκήπων (990euro/τμ από 981euro/τμ με ετήσια άνοδο 0,92%) και τέλος στο Περιστέρι (911euro/τμ από 897euro/τμ με ετήσια άνοδο 1,56%).    http://ered.gr/admin/uploads/1(22).jpg   Στροφή στην ενοικίαση   Η εταιρεία προβλέπει οτι το διαχρονικό άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ αύξησης βασικού μισθού και αξίας ακινήτων έχει σαν αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό νέων να αδυνατούν να αποκτήσουν την δικό τους σπίτι Χαρακτηριστικό είναι για την Χώρα μας το γεγονός ότι μεταξύ 1998 και 2019 ο βασικός μισθός προσαρμοσμένος στον πληθωρισμό έχει ελαφριά μειωθεί, όταν οι αξίες διαμερισμάτων έχουν αυξηθεί κατά 57% με βάση τους δείκτες της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε αυτό ήρθαν να προστεθούν οι διαδοχικές οικονομικές κρίσεις, η αυστηροποίηση των κριτηρίων τραπεζικής δανειοδότησης, η εργασιακή ανασφάλεια, η παραμονή στην οικογενειακή εστία για μεγάλο χρονικό διάστημα, η μείωση των γάμων/γεννήσεων και η αδυναμία του κράτους να ρυθμίσει την αγορά μέσω προγραμμάτων ανέγερσης φθηνών κατοικιών.   Αύξηση της ζήτησης για μεγαλύτερα και παλαιότερα διαμερίσματα   Η εξάπλωση του Κορωναϊού (COVID-19), διαμορφώνει νέες συνθήκες, μια από τις οποίες είναι η τάση της εργασία από το σπίτι, με ενδεχομένως σημαντικές και μόνιμες επιδράσεις στην αγορά ακινήτων. Οι μέχρι τώρα μελέτες σε Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο συγκλίνουν στην εφαρμογή ενός υβριδικού μοντέλου εργασίας, με βασικό στοιχείο την δυνατότητα τηλε-εργασίας. Η εταιρεία προβλέπει οτι η υιοθέτηση ενός τέτοιου μοντέλου εργασίας, με βασικό στοιχείο την δυνατότητα τηλε-εργασίας για 1 ή 2 ημέρες την εβδομάδα ο εργαζόμενος θα βρίσκεται σπίτι, θα δημιουργήσει αναμφίβολα την ανάγκη για μεγαλύτερα σπίτια, έτσι ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για απομόνωση. Ως εκ τούτου, αναμένεται αύξηση της ζήτησης για μεγαλύτερα και παλαιότερα διαμερίσματα, όχι κατ’ ανάγκη κοντά στην εργασία αφού αθροιστικά οι ημέρες και οι ώρες μετακίνησης θα μειωθούν σημαντικά σχετικά με την προ covid πενθήμερη ανάγκη καθημερινής μετακίνησης.  

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για εργασίες που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος.   Συγκεκριμένα δεν απαιτείται άδεια για προστατευτική περίφραξη του χώρου, διαμορφώσεις για την κυκλοφορία και την εξυπηρέτηση πρόσβασης των οχημάτων συμπεριλαμβανομένων και τυχόν απαιτούμενων αναλημματικών τοίχων, πετάσματα για αντιανεμική προστασία, τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων (φυλάκιο/κτίριο προσωπικού),καθώς και τα απαραίτητα δίκτυα υποδομής για τη λειτουργία του σταθμού και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
     Συνολικά πλέον η λίστα των εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται αδειοδότηση με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή το κτίριο για τις παρακάτω οικοδομικές εργασίες (Άρθρο 30 Ν. 4495/2017) είναι:   α) εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής, επισκευής ή αντικατάστασης δαπέδων,
     β) μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79),
     γ) εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
     δ) συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων,
     ε) αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα,
     στ) συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
     ζ) μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος,
     η) τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου, όπως ρυθμιστές, μετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί, εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4067/2012,
     θ) τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, σύμφωνα με τις παρ. 2β και 2γ του άρθρου 19 του ν. 4067/2012,
     ι) εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατοίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
     ια) τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,
     ιβ) κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο με χρήση κατοικίας, καθώς και σε κτίριο που διαθέτει οικοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου με χρήση κατοικίας, και με την προϋπόθεση ότι αποτελούν ανεξάρτητες, μεμονωμένες κατοικίες με αυτοτελή φέροντα οργανισμό,   ιγ) κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή,   ιδ) κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,   ιε) τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών,   ιστ) διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακάλυπτου χώρου,   ιζ) διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων,   ιη) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βάθους έως ένα (1.00) μ.,   ιθ) κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές,   ικ) φωτοβολταϊκά συστήματα πάνω σε κτίρια και για ισχύ συστημάτων έως και 100kW,   κα) κατασκευές υπόγειων βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κάθε είδους, η εγκατάσταση επ’ αυτών του αντίστοιχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι κατασκευές των συνοδών έργων εντός κάθε τύπου και κατηγορίας υπαίθριων Υποσταθμών του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, υφισταμένων ή νέων, που σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνουν τα 0,50 μ. από την τελικά διαμορφωμένη στάθμη εδάφους και για τις οποίες διατίθεται στατική μελέτη εγκεκριμένη από τον φορέα υλοποίησης,   κβ) κατασκευές για την εγκατάσταση υποδομής και τοποθέτηση συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή (Μ/Σ) ΜΤ/ΧΤ στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση. Πριν την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, συντάσσεται υποχρεωτικά ηλεκτρονική βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, που εκδίδεται από πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ότι στην περιοχή του ακινήτου για τις παραπάνω εργασίες δεν απαιτείται έγκριση από κάποιον φορέα. Σε περίπτωση που απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα γίνεται ενημέρωση φακέλου με τις παραπάνω εγκρίσεις.   κγ) Περιτοίχιση με χρήση οποιουδήποτε υλικού μέχρι ύψους τριάμισι (3,5) μέτρων, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης, εντός των οποίων προβλέπεται η λειτουργία κέντρων κράτησης μεταναστών, κλειστών ελεγχόμενων δομών νήσων, κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης και δομών φιλοξενίας.   κδ) εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) της υπ’ αρ. 114218/31.10.1997 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1016), όπως προστατευτική περίφραξη του χώρου, διαμορφώσεις για την κυκλοφορία και την εξυπηρέτηση πρόσβασης των οχημάτων συμπεριλαμβανομένων και τυχόν απαιτούμενων αναλημματικών τοίχων, πετάσματα για αντιανεμική προστασία, τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων (φυλάκιο/κτίριο προσωπικού),καθώς και τα απαραίτητα δίκτυα υποδομής για τη λειτουργία του σταθμού και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ενώ πριν από 20 χρόνια δόθηκε εντολή, από το τότε, ΥΠΕΧΩΔΕ και μετά από τον ΟΑΣΠ να γίνει προσεισμικός έλεγχος σε περίπου  80.000 κτήρια του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σήμερα, δυο δεκαετίες μετά, έχουν ελεγχθεί γύρω στα 25.000 (!).
   Το 2% της παγκόσμιας σεισμικής ενέργειας απελευθερώνει κάθε χρόνο η Ελλάδα – και πάνω από το 50% της ευρωπαϊκής (!).
   Εντυπωσιακό, ε; Και βέβαια εντυπωσιακό, αλλά δεν είναι αυτή η είδηση… Την είδηση, την δίνει ο ακαδημαϊκός, μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών / Ομότιμος καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Παναγιώτης Καρύδης.
   Ποια είναι αυτή; Είναι πως, ενώ πριν από 20 χρόνια (το 2001) δόθηκε εντολή, από το τότε, ΥΠΕΧΩΔΕ και μετά από τον ΟΑΣΠ να γίνει προσεισμικός έλεγχος σε περίπου  80.000 κτήρια του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σήμερα,  δυο δεκαετίες μετά, έχουν ελεγχθεί γύρω στα 25.000 (!).
   Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει με απλά μαθηματικά ότι περίπου  55.000 κτήρια – ανάμεσά τους και πολλά εγκαταλελειμμένα σε ερειπιώδη κατάσταση –  δεν έχουν ελεγχτεί με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην περίπτωση ενός μεγάλου σεισμού για την ασφάλεια όσων θα περνούν κάτω ή δίπλα από αυτά …
   Εδώ όμως θα πρέπει να βάλουμε και μια άλλη παράμετρο. Στον προαναφερόμενο αριθμό των προς έλεγχο κτηρίων, θα πρέπει να προστεθούν και τα κτήρια που επλήγησαν από μεγάλους  και καταστροφικούς σεισμούς στα χρόνια που ακολούθησαν. Και από το 2001 έως σήμερα, είχαμε 18 σεισμούς με μέγεθος πάνω από 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ σε πολλά μέρη της Ελλάδας  όπως για παράδειγμα, στην Ελασσόνα, στην Κω, στη Σάμο κι αλλού.
   Υπομονή, άλλα 45 χρόνια έμειναν…
   Και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτός ο έλεγχος; Δεν το λέω εγώ, αλλά ο πατριάρχης της αντισεισμικής μηχανικής στην Ελλάδα. « Με τον ρυθμό που πάμε, θα χρειαστούμε άλλα 45 χρόνια για να ολοκληρώσουμε τον έλεγχο, χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα έπρεπε να έχουμε ολοκληρώσει άλλες δυο σειρές ελέγχων και λόγω της γήρανσης των κτηρίων, αλλά και εξαιτίας της συσσωρευμένης καταπόνησης από τους προαναφερόμενους σεισμούς.  Και βέβαια, είναι απαραίτητος και ο προσεισμικός έλεγχος όλων των έργων υποδομής όπως είναι οι γέφυρες, τα συγκοινωνιακά έργα και τα λιμάνια».
   Πού πάμε μετά από έναν μεγάλο σεισμό;
   Ένα άλλο θέμα που αναδεικνύεται σχεδόν πάντα μετά από έναν μεγάλο σεισμό είναι η έλλειψη ασφαλών χώρων συγκέντρωσης προκειμένου να αποφευχθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους.
   Το παραδέχεται και ο Παναγιώτης Καρύδης: «Ναι πράγματι λείπουν», λέει.  Έχει όμως μια πρόταση: «Θα πρότεινα,  ακολουθώντας τη μεθοδολογία του αναδασμού να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι χώροι πρασίνου / συγκέντρωσης/ ανακούφισης των κατοίκων στα αστικά κέντρα, με πρόβλεψη βέβαια ύπαρξης υποδομών υποστήριξης.
   Ακούγεται λογικό; Και βέβαια. Το θέμα είναι να ακούσουν ( και να υλοποιήσουν την πρόταση) οι υπεύθυνοι.
   Σεισμός στην εποχή του κορωνοϊού
   Ένας σεισμός μπορεί να εκδηλωθεί οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Και εύλογα αναρωτιέται κάποιος: και τώρα με τον κορωνοιό τι κάνουμε; «Για την προστασία μας από τον σεισμό και τους άλλους φυσικούς κινδύνους, ισχύουν οι ίδιες βασικές αρχές, όπως και για την προστασία μας από τον κορωνοϊο», υποστηρίζει ο Παναγιώτης Καρύδης.
   Σύμφωνα με τον ίδιο «η ασπίδα προστασίας μας από τον κορωνοϊο είναι η μάσκα, η τήρηση των αποστάσεων και η συμπεριφορά μας , για τον δε σεισμό είναι οι αντισεισμικές κατασκευές, η μικρή (κτηριακή )πυκνότητα (ένας ένοικος σε κτήριο στο Ψυχικό είναι πολύ πιο ασφαλής από αυτόν σε ολόιδιο κτήριο στην Κυψέλη ή σε άλλη πυκνοδομημένη περιοχή)  και η συμπεριφορά μας  (αποφεύγουμε τα «νοσούντα- επικίνδυνα» κτήρια) ».
   Καλοί οι σχεδιασμοί, αλλά τι γίνεται με το κόστος;
   Κατά τον Παναγιώτη Καρύδη, το κόστος της προστασίας μας έναντι του σεισμού εκτιμάται γύρω στο 3 έως 5 % της αξίας του κτηρίου, ενώ, αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, τόσο οι ανθρώπινες όσο και οι υλικές απώλειες θα  είναι τεράστιες.
   Ένας σεισμός ωστόσο, δεν περιμένει την πολιτεία να ολοκληρώσει –όποτε- ολοκληρώσει τον σχεδιασμό της. Τι κάνουμε λοιπόν; Περιμένουμε; Όχι. Ακολουθούμε τις συμβουλές του ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του στη βελτίωση της αντισεισμικής θωράκισης της χώρας;
   Ποιες είναι αυτές; Να προβούμε σε έναν προσεισμικό έλεγχο του κτηρίου από έναν έμπειρο Πολιτικό Μηχανικό.  Και μετά; Μετά να δώσουμε  μεγάλη προσοχή στη στερέωση κάθε αντικειμένου στο σπίτι, στο γραφείο, στο κατάστημα, είτε αυτό είναι κινητό είτε εντοιχισμένο όπως αντικείμενα σε ράφια, κάδρα, βιβλιοθήκες, τζαμαρίες, δεξαμενή πετρελαίου, καυστήρας κ.α.
   Συμπέρασμα; Τα κτήρια σκοτώνουν όχι οι σεισμοί…

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Συναντήσεις ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της διοίκησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των στελεχών του Τμήματος Ρυθμιστικής Πολιτικής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Μάρτιο και Απρίλιο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΑ.
   Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, η ΕΑ παρουσίασε στους αξιωματούχους του ΟΟΣΑ τις συνεχιζόμενες εργασίες της σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αρχής, την απλούστευση των διαδικασιών της, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και δημοσίευσης εγχειριδίου διαδικασιών, τη μεταρρύθμιση της οργανωτικής δομής της, ώστε να ενισχυθεί η διεπιστημονική συνεργασία, καθώς και οι προσπάθειες της για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, και ιδίως των συστημάτων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων και τη διαχείριση καθηκόντων και συλλογικών έργων.
   Στο τέλος των συναντήσεων, η ΕΑ και τα στελέχη του Τμήματος Ρυθμιστικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ, σημείωσαν ότι οι μεταρρυθμίσεις που υιοθέτησε η ΕΑ εφαρμόζουν καινοτόμες και καλύτερες πρακτικές και μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σε δημόσιες αρχές στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, προκειμένου να βελτιωθεί η δημόσια διακυβέρνηση.
   Τα μέρη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας:
   προώθηση του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και της μεταρρύθμισης των δημοσίων υπηρεσιών και ειδικότερα την παροχή της δυνατότητας στην ΕΑ να παρουσιάζει το έργο της σε άλλες ελληνικές κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς και δημόσιες υπηρεσίες σε άλλες χώρες, ως παράδειγμα απλούστευσης εργασιών και εκσυγχρονισμού, προώθηση της ψηφιακής διακυβέρνησης και μεγαλύτερη διαφάνεια/απλούστευση, επιτρέποντας την ανάπτυξη δημόσιων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στους χρήστες, και ιδίως των ψηφιακών υπηρεσιών για το κοινό, υποστήριξη της προσπάθειας της ΕΑ να σχεδιάσει Κεντρικούς Δείκτες Αποδοτικότητας (ΚΔΑ) που είναι κατάλληλοι για την αποστολή της και να αναπτύξει ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού/των διαφόρων διευθύνσεων. Ο Πρόεδρος της ΕΑ, Ιωάννης Λιανός, χαιρέτισε την ευκαιρία να συνεργαστεί με το Τμήμα Ρυθμιστικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια, τονίζοντας τον στόχο της ΕΑ να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπό της και να χρησιμοποιήσει τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες σε όλες τις πτυχές των εργασιών της, προς όφελος των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και της οικονομίας συνολικά.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Σημαντικές διαφοροποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο για την παραχώρηση χρήσης των παραλιών θα ισχύσουν φέτος το καλοκαίρι.
   Η Κυβέρνηση, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε στην  Εφημερίδα της Κυβερνησεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 1798) τροποποίησε την ισχύουσα ΚΥΑ σε επτά σημεία και συγκεκριμένα:
   Ι] Καταργείται η περ.α’ της παρ.4 του αρ.3, η οποία αναφέρεται στην προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας.
   ΙΙ] Τροποποιείται η 4η παρ. του αρ.5 ως εξής: « Αν μεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρεμβάλλεται οδός, η ιδιότητα του όμορου διατηρείται ».
   ΙΙΙ] Η παρ.α’ του αρ.17 τροποποιείται ως εξής: Οι Δήμοι στη χωρική τους αρμοδιότητα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως την 30η Ιουνίου 2021.  Από 1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2021 οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης, από τον Δήμο, μέχρι 30 Ιουνίου 2021, στις αρμόδιες κατά χώρο Κτηματικές Υπηρεσίες έως τις 5 Ιουλίου.
   IV] Η παρ.β’ του αρ.17 τροποποιείται ως εξής: « β) Για το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 60 % του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρ.7 της παρούσας ΚΥΑ. Το αντάλλαγμα αποδίδεται σύμφωνα με την παρ.7 του αρ.15 του ν.2971/2001 »
   V] Η παρ.στ’ του αρ.17 τροποποιείται ως εξής: « στ) Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2021, στα όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα της υποπερ. γγ’ της περ.β’ της παρ. 2 του αρ.1 του ν.4276/2014, τα οποία λειτουργούν νόμιμα, μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς δημοπρασία, τηρουμένων των περιορισμών και προϋποθέσεων των παρ. 3, 4, 5 περ. α’, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του αρ.13 του ν.2971/2001. »
   VI] Ομοίως, η παρ.ζ’ του ιδίου ως άνω άρθρου τροποποιείται ως εξής: « ζ) Εξαιρετικά για το έτος 2021 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των αρ. 13 και 13Α του ν.2971/2001, όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ.7 του αρ.15 του ιδίου νόμου, αποδίδεται κατά 70 % στον οικείο ΟΤΑ και κατά 30 % στο Δημόσιο »
   VII] Η παρ.η’ του αρ.17 τροποποιείται ως εξής: « η) Ειδικά για το έτος 2021, στην περίπτωση κατά την οποία, είτε οι ίδιοι οι Δήμοι είτε οι υφιστάμενες Δημοτικές Ανώνυμες Εταιρείες τους, του αρ.266 του ν.3463/2006, στις οποίες έχουν μεταβιβάσει το εν λόγω δικαίωμα παραχώρησης, χρησιμοποιούν τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους, το αντάλλαγμα υπέρ του Δημοσίου ορίζεται σε ποσοστό 10 % επί των ακαθάριστων εσόδων από την άσκηση των δραστηριοτήτων του σκοπού της παραχώρησης, όπως αυτά προκύπτουν από τους ισολογισμούς τους και απαγορεύεται η καταβολή οιουδήποτε ανταλλάγματος προς τους Δήμους. »

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Προθεσμία μέχρι τις 31 Μαΐου 2021 έχουν οι ιδιοκτήτες προκειμένου να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους που εμφανίζονται στο έντυπο Ε9, γλιτώνοντας και το πρόστιμο των 100 ευρώ που προβλέπει η νομοθεσία. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία μπορούν να δηλώσουν και τις αλλαγές όσοι αγόρασαν ή πούλησαν κάποιο ακίνητο το 2020 ή μεταβλήθηκε η περιουσία τους λόγω των δηλώσεων στο κτηματολόγιο ή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αδήλωτων τετραγωνικών. Οι διορθώσεις μπορούν να γίνουν στα στοιχεία των ακινήτων που υπάρχουν στο Taxisnet από το 2010 μέχρι και το 2020.
   Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται μέσω του Διαδικτύου και με βάση τα στοιχεία που θα συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι θα υπολογιστεί και ο ενιαίος φόρος ακινήτων που θα επιβληθεί το 2021. Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ είναι σε λειτουργία και οι υπόχρεοι μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) αλλά και να πραγματοποιήσουν αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη από το 2010 έως το 2020. Οσοι αποφασίσουν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
   1. Επιλογή του έτους για το οποίο ο φορολογούμενος θέλει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση Ε9. 
   2. Επιλογή «Δημιουργία τροποποιητικής δήλωσης Ε9…» από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις των στοιχείων της περιουσιακής του κατάστασης.  3. Αναγραφή αριθμού παροχής ρεύματος. Κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9 ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία ο φορολογούμενος έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.  
   4.  Αναγραφή πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων. Ανάλογα με την επιλογή που θα έχει κάνει ο φορολογούμενος (εισαγωγή νέου ακινήτου, μεταβολή στοιχείων δηλωθέντος ακινήτου ή διαγραφή δηλωθέντος ακινήτου) οφείλει να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμό και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμό και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.  
   5. Ελεγχος εικόνας τροποποιημένης περιουσιακής κατάστασης πριν από την οριστική υποβολή. Οταν ο φορολογούμενος ολοκληρώσει τις μεταβολές στα στοιχεία της περιουσιακής του κατάστασης, πρέπει να ελέγξει το πώς αυτή έχει διαμορφωθεί, μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης. 
   6. Επιλογή της οριστικής υποβολής της δήλωσης Ε9. Ο φορολογούμενος, έχοντας ολοκληρώσει όλα τα προηγούμενα βήματα, μπορεί να προχωρήσει στην οριστική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης.  7. Μεταφορά των στοιχείων της δήλωσης στο επόμενο έτος. Εάν ο φορολογούμενος έχει υποβάλει τροποποιητική δήλωση για ένα εκ των ετών 2010-2020 πρέπει να μεταφέρει τις τροποποιήσεις έως το τελευταίο έτος που ισχύει αυτή η μεταβολή, προκειμένου να ενημερωθεί με ορθό τρόπο η περιουσιακή εικόνα στα έτη αυτά. Σε κάθε περίπτωση, όταν μεταφέρετε δήλωση, θα πρέπει στο έτος μεταφοράς να ελέγχετε την προεπισκόπηση περιουσιακής κατάστασης και εφόσον συμφωνείτε με αυτή, τότε να προχωράτε σε οριστικοποίηση της μεταφερόμενης δήλωσης. Η δήλωση μεταφέρεται στο επόμενο έτος ως «προσωρινά» υποβαλλόμενη και θα πρέπει να επιλέξετε το έτος αυτό και στη συνέχεια την καρτέλα «υποβολή δήλωσης Ε9», ώστε να μπορέσετε να την επεξεργαστείτε και να την οριστικοποιήσετε.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Τον νέο χάρτη των αντικειμενικών αξιών ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα σχεδιάζει εν μέσω πανδημίας το υπουργείο Οικονομικών. Το υπουργείο Οικονομικών θα αυξήσει τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων σε 6.000 έως 7.000 περιοχές, θα μειώσει τις αντικειμενικές σε περίπου 3.000 με 4.000 περιοχές και θα επεκτείνει το αντικειμενικό σύστημα σε 3.000 νέες περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα.
   Σύμφωνα με την εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ", η άσκηση της ευθυγράμμισης των αντικειμενικών αξίων των ακινήτων με τις εμπορικές τιμές, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό του οικονομικού επιτελείου, θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί και οι νέες τιμές ζώνης να είχαν ήδη ανακοινωθεί. Ωστόσο, το τσουνάμι της πανδημίας και το παρατεταμένο lockdown δυσκόλεψαν την άσκηση και ανέτρεψαν για ακόμη μια φορά τους σχεδιασμούς του οικονομικού επιτελείου.
   Η ειδική ομάδα που έχει αναλάβει να συνθέσει το παζλ των νέων τιμών που θα αποκτήσουν τα ακίνητα συνεχίζει να δουλεύει σε ένα δύσκολο project. Aξιολογεί και φιλτράρει τις τιμές ζώνης για κάθε δήμο και οικισμό που έχουν εισηγηθεί οι ιδιώτες εκτιμητές ακινήτων και τις συγκρίνει με τα στοιχεία που διαθέτει από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, τα μισθωτήρια συμβόλαια και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
   Η άσκηση της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών
   Η άσκηση της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους, αλλά οι νέες τιμές ζώνης θα ενεργοποιηθούν το 2022. Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας έχει ήδη ανακοινώσει πως φέτος ο ΕΝΦΙΑ δεν μεταβάλλεται για κανέναν. Αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος πάνω από 6 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων θα είναι ο ίδιος με αυτόν που πλήρωσαν το 2020 εφόσον δεν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή τους κατάσταση ή η εισοδηματική τους εικόνα και ενδεχομένως δικαιούνται έκπτωση 50% ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή λόγω της μείωσης των εισοδημάτων τους.
   Η νέα μείωση κατά 8% του ΕΝΦΙΑ (μετά το 22% του 2019), που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση, έχει πάρει αναβολή για το 2022. Το υπουργείο Οικονομικών για να σβήσει τις φωτιές που θα ανάψουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων οι ανατροπές στις αντικειμενικές αξίες θα προσαρμόσει τους συντελεστές υπολογισμού του φόρου ώστε να απορροφηθούν τυχόν επιβαρύνσεις από μεγάλες αυξήσεις αντικειμενικών. Στο τραπέζι έχει πέσει και η πρόταση κατάργησης του συμπληρωματικού φόρου, η οποία παραμένει ως πρόταση, ενεργή.
   Οι προτάσεις των εκτιμητών
   Σύμφωνα με την εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ", οι εκτιμητές ακινήτων έχουν προτείνει αυξήσεις 30%, 50%, ακόμη και 100% σε ορισμένες περιοχές.
   Οι μεγαλύτερες αυξήσεις που εισηγούνται εντοπίζονται στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας, που επωφελήθηκαν σημαντικά από την αύξηση της ζήτησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών λόγω της άνθησης του φαινομένου Airbnb. Οι αυξήσεις που προτείνουν είναι κατά μέσο όρο 50%-60%. Στα βόρεια προάστια, οι προτεινόμενες αυξήσεις είναι μικρότερες και κινούνται κατά μέσον όρο 20%-30%. Σημαντικές είναι οι αυξήσεις και στα νότια προάστια της Αττικής, τα οποία έχουν ευνοηθεί τόσο λόγω της αυξημένης ζήτησης κατοικιών από επενδυτές του εξωτερικού όσο και λόγω του έργου του Ελληνικού. Αντίστοιχα, μεγάλες αυξήσεις προτείνονται και στις συνοικίες των δυτικών προαστίων.
   Η σημερινή εικόνα της αγοράς
   Με βάση τη σημερινή εικόνα της αγοράς, οι περιοχές στις οποίες οι αντικειμενικές αξίες θα βρεθούν στο κόκκινο είναι κυρίως αυτές όπου η ψαλίδα μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών παραμένει ανοιχτή ακόμα και μετά την τελευταία αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης τον Ιούνιο του 2018. Έτσι, υποψήφιες για αύξηση των αντικειμενικών αξιών είναι:
   -Συνοικίες του κέντρου της Αθήνας όπως Κουκάκι, Εξάρχεια, Κυψέλη, Κολωνάκι, Πατήσια, Αμπελόκηποι, Παγκράτι.
   -Περιοχές των νοτίων προαστίων και συγκεκριμένα η παραλιακή ζώνη της Γλυφάδας, της Βούλας, της Βουλιαγμένης, του Ελληνικού, όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες τιμές πώλησης των ακινήτων, αλλά και μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ εμπορικών και αντικειμενικών αξιών.
   -Γειτονιές του Πειραιά και πολλές από τις λεγόμενες «λαϊκές» συνοικίες σε Κορυδαλλό, Αιγάλεω, Περιστέρι.
   -Περιοχές της Θεσσαλονίκης όπου οι τιμές πώλησης των ακινήτων παραμένουν στα ύψη.
   -Πάνω από 3.000 περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος. Πρόκειται για περιοχές και οικισμούς που, ενώ είναι εντός σχεδίου δόμησης, παραμένουν για πολλά χρόνια εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού, με αποτέλεσμα ο καθορισμός της φορολογητέας αξίας να γίνεται από τις κατά τόπους Εφορίες βάσει των λεγόμενων συγκριτικών στοιχείων.
   Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολυτελή ακίνητα ή οικόπεδα-φιλέτα σε τουριστικές περιοχές από τη Μύκονο και τη Σαντορίνη έως την Πάρο και το Πόρτο Χέλι να πληρώνουν φόρους-ψίχουλα μόνο και μόνο γιατί βρίσκονται σε οικισμούς στους οποίους δεν υπάρχουν τιμές ζώνης.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Την αξιοποίηση της περιουσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχεδιάζει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ.
   Στόχος είναι η δημιουργία Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας του ΥΠΑΑΤ, ώστε να υπάρξει, πλήρης αποτύπωση της περιουσίας που ανήκει στο συγκεκριμένο υπουργείο καθώς υπάρχουν δεκάδες αιτήματα από Περιφέρειες, δήμους αλλά και ιδιώτες που ζητούν την παραχώρηση ή την ενοικίαση περιουσίας του υπουργείου προκειμένου να αξιοποιηθεί είτε για κοινωνικούς σκοπούς είτε για επενδυτικούς.
   Παραχώρηση εκτάσεων στις Περιφέρειες
   Το υπουργείο έχει ήδη προχωρήσει σε δυο παραχωρήσεις προς αξιοποίηση στην περιοχή της Πεδινής (39 στρέμματα) και της Κατσικάς (950 στρέμματα) στην Περιφέρεια Ηπείρου.Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς στη μεν Πεδινή προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα πρωτοποριακό Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας στη δε Κατσικά ένα Πάρκο Καινοτομίας Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Μεταποιητικού Τομέα.
   Προς την κατεύθυνση αυτή είναι και η παραχώρηση του κτήματος Polder στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ώστε να υλοποιήσει το πρότζεκτ ενεργειακών κοινοτήτων που έχει σχεδιάσει. Πρόκειται για ένα τεράστιο και πρωτοποριακό έργο, το οποίο θα συμβάλλει στην ενεργειακή αυτονόμηση των οργανισμών εγγείων βελτιώσεων της περιοχής, θα ενισχύσει την προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέψει και το νοικοκύρεμα των οικονομικών των ΤΟΕΒ.
   Η έκταση που παραχωρήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέρχεται σε 1.300 στρέμματα και υπολογίζεται ότι η επένδυση θα φτάσει τα 90 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχωρά και σε παραχωρήσεις των ακινήτων του για σκοπούς που υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο.
   Γι' αυτό διέθεσε εκτάσεις προς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο νομό Ροδόπης (7 στρέμματα) και στο νομό Ηρακλείου (6 στρέμματα) αντίστοιχα για την ανέγερση Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον έχει παραχωρηθεί για κοινωφελή σκοπό έκταση στο δήμο Ορεστιάδας (οικόπεδο 724 τμ) για την ανέγερση κτηρίου ως χώρου πολιτισμού και πολυχώρου μνήμης Καραγατσιανών και Ανδριανουπολιτών προσφύγων.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Η διαστημική κάψουλα της SpaceX, που μετέφερε στη Γη τέσσερις αστροναύτες από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), προσθαλασσώθηκε νωρίς το πρωί την Κυριακή του Πάσχα, ανοιχτά της Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, σύμφωνα με απευθείας μετάδοση από τη Nasa.
   Η διαστημική κάψουλα μετέφερε στη Γη τους αστροναύτες του ISS, μετά την αποστολή τους για περισσότερες από 160 ημέρες στο διάστημα.
     Το πλήρωμα, που απαρτίζεται από τρεις Αμερικανούς και έναν Ιάπωνα, δήλωσε ότι είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με την αμερικανική διαστημική υπηρεσία.
   NASA VIA GETTY IMAGES Η διαστημική κάψουλα προσθαλασσώθηκε στις 02:56 τοπική ώρα (09:56 ώρα Ελλάδος) στον Κόλπο του Μεξικού, ανοιχτά της Πάναμα Σίτι, στην Φλόριντα, έπειτα από πτήση εξίμισι ωρών από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, σύμφωνα με τη Nasa.
   Οι Αμερικανοί Μάικλ Χόπκινς, Βίκτορ Γκλόβερ, Σάνον Ουόκερ και ο Ιάπωνας Σοίτσι Νογκούτσι ήταν τον Νοέμβριο οι πρώτοι αστροναύτες ”επιχειρησιακής” αποστολής που μεταφέρθηκαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από την διαστημική εταιρεία του Ίλον Μασκ, η οποία καθιερώθηκε ως απαραίτητος εταίρος της Nasa.
   Επτά αστροναύτες παραμένουν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
   NASA VIA GETTY IMAGES NASA VIA GETTY IMAGES NASA VIA GETTY IMAGES Βίκτωρ Γκλάβερ NASA VIA GETTY IMAGES Μάικ Χόπκινς NASA VIA GETTY IMAGES Σότσι Νογκούτσι NASA VIA GETTY IMAGES Σάνο Γουόκερ BILL INGALLS/NASA VIA GETTY IMAGES Οι ομάδες υποστήριξης της NASA και της SpaceX αναχωρούν από την Πενσακόλα της Φλόριντα με ελικόπτερο για το πλοίο περισυλλογής SpaceX GO Navigator προκειμένου να παραλάβουν το πλήρωμα του διαστημικού σκάφους SpaceX Crew Dragon Resilience   BILL INGALLS/NASA VIA GETTY IMAGES Μέλη του πληρώματος του πλοίου περισυλλογής SpaceX GO Navigator, Μπιλ Σπεντς και Τζο Ακάμπα, εν αναμονή της προσθαλάσσωσης του SpaceX.
    
    

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Η ΑΑΔΕ, η Φορολογική Αρχή που.. κυνηγά τους φοροφυγάδες προχώρησε σε μία καινοτόμο συνεργασία με τους εν δυνάμει φοροφυγάδες. Όσο και να ακούγεται απίστευτο η ΑΑΔΕ έκανε πρωτόκολλο συνεργασίας με τις πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού και των βραχυχρόνιων μισθώσεων και, συγκεκριμένα, με τις  εταιρείες του κλάδου, Airbnb, Booking.com και VRBO του Ομίλου της Expedia. Ο στόχος είναι η καθιέρωση μιας σαφούς, απλής, διαφανούς και αποτελεσματικής διαδικασίας λειτουργίας/συμμόρφωσης.
   Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, είναι αποτέλεσμα ενός συνεχιζόμενου διαλόγου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων της Ελλάδας  έχει στα χέρια  της πρωτόκολλο συνεργασίας σχετικά με τη συμμόρφωση κατά τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης που τηρείται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.
   Το πρωτόκολλο συνεργασίας περιέχει λεπτομερείς όρους συνεργασίας μεταξύ της ΑΑΔΕ και κάθε ψηφιακής πλατφόρμας και στοχεύει στην καθιέρωση μιας σαφούς, απλής, διαφανούς και αποτελεσματικής διαδικασίας λειτουργίας / συμμόρφωσης.
   Στόχος της ΑΑΔΕ με το πρωτόκολλο αυτό είναι να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού.
   Η συμφωνία, υπεγράφη μεταξύ του κ. Γιώργου Πιτσιλή, Διοικητή της ΑΑΔΕ, εκ μέρους της ΑΑΔΕ και τριών κορυφαίων πλατφορμών διαμοιρασμού περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
    Τι προβλέπει η συμφωνία
   Οι πλατφόρμες θα παρέχουν στους αντίστοιχους ιστοτόπους τους ένα διακριτό και σαφώς ορισμένο πεδίο, προκειμένου ο Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής Ακινήτων να καταχωρεί τον προβλεπόμενο αριθμό καταχώρισης ακινήτου ή την αιτιολογημένη εξαίρεσή του, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
   Οι πλατφόρμες θα ενημερώσουν, όσον αφορά στα ήδη καταχωρημένα ακίνητα, για την υποχρέωση παροχής του αριθμού καταχώρησης τους, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, καθώς και για τους κινδύνους της μη συμμόρφωσης.
   Οι πλατφόρμες συμφωνούν ότι μετά από σχετική ειδοποίηση της ΑΑΔΕ θα αφαιρούν όλες τις καταχωρήσεις που δεν παρείχαν τον προβλεπόμενο αριθμό καταχώρισης ακινήτου  ή την δικαιολογημένη εξαίρεση, όπως ορίζει ο νόμος.
   Οι συμφωνημένες διαδικασίες θα επανεξετάζονται ετησίως, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2021.
   Η συμφωνημένη διαδικασία συνιστά μια εκ των προτέρων σχεδιασμένη διαδικασία συμμόρφωσης για όποιον προγραμματίζει να εισέλθει στη δραστηριότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα του διαλόγου και της συνεργασίας μας και της καινοτόμου πρωτοβουλίας που στο τέλος της ημέρας ωφελεί όλα τα μέρη», σχολίασε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής.
   Από την πλευρά του ο  Γενικός Διευθυντής Ιταλίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Airbnb  κ. Giacomo Trovato δήλωσε: «Αυτή η συμφωνία είναι μεγάλη είδηση για τους οικοδεσπότες της Airbnb και θα διευκολύνει περισσότερους ανθρώπους στην Ελλάδα να διαμοιράζουν τα σπίτια τους. Δεσμευόμαστε να δουλεύουμε με κυβερνήσεις και αρχές σε τέτοιου είδους συνεργασίες που βοηθούν τις οικογένειες και στηρίζουν τον υπεύθυνο τουρισμό».
   «Είμαστε ευχαριστημένοι με την παραγωγική συνεργασία με την ΑΑΔΕ για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας που παρέχει σαφήνεια και διαφάνεια για όλους στον χώρο της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα», δήλωσε η κ. Inge Janssen, Επικεφαλής Σχέσεων με τον Δημόσιο Τομέα Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής της Booking.com. «Πιστεύουμε ότι η σαφής, εφαρμόσιμη νομοθεσία για όλους τους παίκτες του κλάδου, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος Μητρώου όπως αυτό, είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι όλοι παίζουν με τους ίδιους κανόνες, εξασφαλίζοντας έτσι ένα θετικό αποτέλεσμα για τους ταξιδιώτες, τους ιδιοκτήτες σπιτιών και τις τοπικές οικονομίες».

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων για τη Διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά προκήρυξε ο Δήμος Παύλου Μελά.
   Συνολικά η περιοχή παρέμβασης, αφορά έκταση του πάρκου επιφάνειας 62.061 τ.μ. η οποία χωρίζεται σε τρεις περιοχές ως εξής:
   Περιοχή 1 «Η Μνήμη», επισημαίνεται από την εμφατική παρουσία των δύο ιστορικών κτιρίων στρατωνισμού Α1 και Α2 του πρώην στρατοπέδου, η οποία πλαισιώνεται από αυτά, 43.061 τ.μ.
   Περιοχή 2 «Τo Θέαμα», βόρειο τμήμα του πάρκου δίπλα στο αλσύλλιο, 7.500 τ.μ.
   Περιοχή 3 «Η Περιπέτεια», νοτιοανατολικό άκρο του πάρκου κοντά στην οδό Δαβάκη, 11.500 τ.μ.
   Χρηματικά βραβεία και έπαινοι

     Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά 9 βραβεία και 3 ισότιμοι έπαινοι, με συνολικό χρηματικό ποσό βραβείων ίσο με 120.328,20 ευρώ και επαίνων ίσο με 11.160 ευρώ.
   Η κατανομή υπολογίζεται ως εξής:
   Περιοχή 1 Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π1: 28.118,95€ (45%) Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π1: 20.620,57€ (33%) Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π1: 13.747,04€ (22%)
   Περιοχή 2 Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π2: 6.413,61€ (45%) Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π2: 4.703,32€ (33%) Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π2: 3.135,55€ (22%)
   Περιοχή 3 Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π3: 9.134,92€ (45%) Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π3: 6.698,94€ (33%) Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π3: 4.465,96€ (22%)
   Επιπλέον θα απονεμηθούν τρεις (3) ισότιμοι έπαινοι συνολικού χρηματικού ποσού: 3.000,00 x 3 = 9.000,00€ και ανέρχεται στο ποσό των 11.160,00€ με ΦΠΑ.   Το συνολικό χρηματικό ποσό βραβείων και επαίνων ανέρχεται στο ποσό των 131.488,20€ με ΦΠΑ.   Ημερομηνία υποβολής των προτάσεων η Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021.   ΕΔΩ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Σύμφωνα με νέο έγγραφο της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ και αναφορικά με σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα τις ανεκτές αποκλίσεις στο τοπογραφικό διάγραμμα των προς έκδοση οικοδομικών αδειών, προκύπτει ότι μπορούν να ληφθούν υπόψη οι αποκλίσεις της παρ. 10 του άρθρου 42 του Ν.4495/2017 για τον έλεγχο της συμβατότητας μεταξύ του υποβληθέντος τοπογραφικού διαγράμματος και του τοπογραφικού συμβολαίου, τα οποία συντάχθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 42 του Ν. 4495/17, μετά τις 8-8-13.
   Στο έγγραφο της ΔΑΟΚΑ αναφέρονται τα ακόλουθα:
   Θέμα: «Σχετικά με τις ανεκτές αποκλίσεις στο τοπογραφικό διάγραμμα των προς έκδοση οικοδομικών αδειών»
   Σχετ.: Το με αρ.πρωτ. ΥΙlΕΝ/ΔΑΟΚΑ/110061/3317/2020 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
   Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού με το οποίο διατυπώνονται απόψεις ως προς τις αποδεκτές αποκλίσεις των τοπογραφικών διαγραμμάτων των προς έκδοση οικοδομικών αδειών σας γνωρίζουμε ότι συμφωνούμε κατ’ αρχήν με τις απόψεις σας.
   Ειδικότερα τα προσκομιζόμενα, για την έκδοση οικοδομικών αδειών τοπογραφικά διαγράμματα για τα οποία ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές αποτύπωσης και σύνταξης των τοπογραφικών διαγραμμάτων με υπόβαθρο αναφοράς το Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, θα πρέπει να είναι συμβατό με το τοπογραφικό του συμβολαίου ως προς τη θέση, το εμβαδόν, το γεωμετρικό σχήμα και τα όρια της έκτασης την οποία απεικονίζουν.
   Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 42 του Ν. 4495/17, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 60 του Ν. 4759/20 (ΦΕΚ 245/Α/9-12-20), πραγματοποιείται ενημέρωση οικοδομικής άδειας, ανεξάρτητα από το χρόνο ισχύος της, πλην των άλλων περιπτώσεων, και για: …
   γ) μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου 17 του οικοπέδου, εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται κοινόχρηστοι χώροι. Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του δύο τοις εκατό (2%), με μέγιστο τα είκοσι {20) εκατοστά όσον αφορά το κτίσμα, ή μεγαλύτερες του δύο τοις εκατό (2%). με μέγιστο τα σαράντα (40) εκατοστά όσον αφορά τα μήκη των πλευρών τον οικοπέδου και με την προϋπόθεση υποβολής τυχόν απαραίτητων εγκρίσεων από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα…»
   Σε ότι αφορά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4495/17:
   «α) Όπου μέχρι τη δημοσίευση τον παρόντος και εφεξής προβλέπεται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, νοείται το τοπογραφικό διάγραμμα του άρθ. 83 παρ.4 του παρόντος νόμου.
   β) Απόκλιση επί του εμβαδού οικοπέδου ή γηπέδου από το αναγραφόμενο στο τοπογραφικό διάγραμμα που έχει συνταχθεί μέχρι τις 8-8-13, και σύμφωνα με τον οποίο εκδόθηκε άδεια οικοδομής 17 καταρτίστηκε συμβολαιογραφική πράξη, σε σχέση με τη νέα καταμέτρηση στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει τη βεβαίωση του άρθ. 83, είναι ανεκτή υπό τις εξής προϋποθέσεις:
   αα) για οικόπεδα ή γήπεδα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού το ποσοστό της απόκλισης ορίζεται σε +-5%,•
   ββ) για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα ή γήπεδα το ποσοστό της απόκλισης ορίζεται σε +-10%.
   Εμβαδομετρήσεις οικοπέδων ή γηπέδων, που έχουν περιληφθεί σε διοικητικές πράξεις και δικαιοπραξίες και είναι εντός της απόκλισης του προηγούμενου εδαφίου, θεωρούνται αποδεκτές και δεν απαιτείται η αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας, καθώς και η διόρθωση ή τροποποίηση των τίτλων κτήσης για την έκδοση άδειας.»
   Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω έχουμε την άποψη ότι για τον έλεγχο της συμβατότητας μεταξύ του υποβληθέντος τοπογραφικού διαγράμματος και του τοπογραφικού του συμβολαίου, τα οποία συντάχθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 83 του Ν. 4495/17, μετά τις 8-8-13, θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη οι αποκλίσεις της παρ. 10 του άρθρου 42 του Ν. 4495/17, όπως ισχύει υπό την προϋπόθεση της αιτιολόγησης της νέας καταμέτρησης και χωρίς εμφανή μετακίνηση ορίων ή αλλαγής του γεωμετρικού σχήματος του οικοπέδου και εφόσον δεν παραβιάζονται οι κοινόχρηστοι χώροι και με την πρόσθετη προϋπόθεση υποβολής τυχόν απαραίτητων εγκρίσεων από άλλους φορείς.
   Σε ότι αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4495/17 προκύπτουν τα εξής:
   Θεσμοθετούνται ποσοστά αποκλίσεων στις νέες εμβαδομετρήσεις γηπέδων ή οικοπέδων,
   5% για εντός ρυμοτομικού σχεδίου και εντός ορίων οικισμού
   10% για εκτός σχεδίου Ελέγχεται εάν οι προγενέστερες εμβαδομετρήσεις σε τοπογραφικά που έχουν συνταχθεί μέχρι τις 8-8-13 εμπίπτουν εντός των παραπάνω ορίων απόκλισης. Ο έλεγχος αφορά, σε εμβαδομετρήσεις οικοπέδων ή γηπέδων επί τοπογραφικών διαγραμμάτων βάσει των οποίων είτε εκδόθηκε άδεια οικοδομής, είτε συντάχθηκε συμβολαιογραφική πράξη. Στην περίπτωση που οι προγενέστερες εμβαδομετρήσεις εμπίπτουν εντός των ορίων απόκλισης μετά τη σύγκρισή τους με τις νέες εμβαδομετρήσεις, οι οποίες προκύπτουν από τη σύνταξη του εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 83 Ν.4495/13, τότε: Δεν απαιτείται η αναθεώρηση των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών με σκοπό τη διόρθωση της διαφοράς του εμβαδού. Στην περίπτωση έκδοσης άδειας αναθεώρησης για διαφορετικό λόγο απ’ αυτόν της διόρθωσης του εμβαδού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση το νέο τοπογραφικό διάγραμμα. Δεν απαιτείται η διόρθωση του αντίστοιχου τίτλου ιδιοκτησίας για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Ωστόσο για την έκδοση οικοδομικής άδειας πρέπει να περιλαμβάνεται το νέο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο θεωρείται συμβατό με το τοπογραφικό του συμβολαίου.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Ανησυχητικά παραμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του νέου κορωνοϊού στα λύματα της περιφέρειας Αττικής παρά τη μείωση κατά 33% του ιικού φορτίου. 
   Σύμφωνα με την εβδομαδιαία ανακοίνωση του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ την εβδομάδα 19 έως 25 Απριλίου 2021 παρατηρήθηκαν σταθεροποιήσεις ή οριακές μεταβολές σε σχέση με την εβδομάδα 12-18 Απριλίου 2021 στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των 7 από τις 11 περιοχές που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ.
   Οι οριακές μεταβολές σημειώνονται στην Θεσσαλονίκη (-21%), στο Ρέθυμνο (+11%) και στον Άγιο Νικόλαο (+25%), ενώ σταθερό παραμένει ουσιαστικά το φορτίο στις πόλεις των Χανίων, του Βόλου, του Ηρακλείου και της Λάρισας, όπου η μεταβολή του ιικού φορτίου στα λύματα κυμαίνεται από -4% έως +10%.
   Αντίθετα, αυξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν σε 3 από τις 11 περιοχές που ελέγχονται και συγκεκριμένα στην Πάτρα (+35%), στην Ξάνθη (+63%) και στην Αλεξανδρούπολη (+156%).
   Tα αποτελέσματα της εβδομάδας 19 έως 25 Απριλίου 2021 ανά περιοχή έχουν ως εξής:
   Αττική: Την τελευταία εβδομάδα, 19 έως 25 Απριλίου, στην Αττική, καταγράφηκε μικρή μείωση (-33%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των λυμάτων σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 12 έως 18 Απριλίου, με το ιικό φορτίο όμως να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
   Θεσσαλονίκη: Την τελευταία εβδομάδα, 19 έως 25 Απριλίου, στη Θεσσαλονίκη παρατηρήθηκε οριακή μείωση (-21%) στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 12 έως 18 Απριλίου.
   Λάρισα: Την τελευταία εβδομάδα, 19 έως 25 Απριλίου, το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων της Λάρισας δεν παρουσίασε αξιοσημείωτη μεταβολή (+10%), σε σχέση με την εβδομάδα 12 έως 18 Απριλίου.
   Βόλος: Την τελευταία εβδομάδα, 19 έως 25 Απριλίου, η μεταβολή (+2%) του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα του Βόλου, σε σχέση, με την εβδομάδα 12 έως 18 Απριλίου, αξιολογείται ως αμελητέα.
   Ηράκλειο: Την τελευταία εβδομάδα, 19 έως 25 Απριλίου, δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μεταβολή (+5%) στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων της πόλης του Ηρακλείου σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.
   Χανιά: Την τελευταία εβδομάδα, 19 έως 25 Απριλίου, δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μεταβολή (-4%) στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων της πόλης των Χανίων σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα 12 έως 18 Απριλίου.
   Ρέθυμνο: Την τελευταία εβδομάδα, 19 έως 25 Απριλίου, η μικρή αύξηση (+11%, που εμπίπτει στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας), που παρατηρήθηκε στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων της πόλης του Ρεθύμνου ακολουθεί την αυξητική τάση που είχε καταγραφεί την εβδομάδα 12 έως 18 Απριλίου, με το ιικό φορτίο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
   Αγ. Νικόλαος: Την τελευταία εβδομάδα, 19 έως 25 Απριλίου, παρατηρήθηκε μικρή αυξητική τάση (+25%, που εμπίπτει στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας) στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων της πόλης του Αγίου Νικολάου, που ακολουθεί την αυξητική τάση που είχε καταγραφεί την εβδομάδα 12 έως 18 Απριλίου.
   Πάτρα: Την τελευταία εβδομάδα, 19 έως 25 Απριλίου, παρατηρήθηκε αύξηση (+35%) του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Πάτρας, σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, 12 έως 18 Απριλίου.
   Ξάνθη: Την τελευταία εβδομάδα, 19 έως 25 Απριλίου, τα επίπεδο του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Ξάνθης παρουσίασαν αυξητική τάση (+63%), σε σχέση με την εβδομάδα 12 έως 18 Απριλίου.
   Αλεξανδρούπολη: Την τελευταία εβδομάδα, 19 έως 25 Απριλίου, τα επίπεδα του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Αλεξανδρούπολης παρουσίασαν σημαντική αυξητική τάση (+156%) σε σχέση με την εβδομάδα 12 έως 18 Απριλίου.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Μία ιδιαίτερη ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη και αφορά αρχαία κλίνη 2.100 ετών που βρέθηκε ανέπαφη, ενώ η ταυτότητα της πλούσιας ιδιοκτήτριας που είχε ταφεί σε αυτή παραμένει μυστήριο.
   Η ανακάλυψη είναι σπουδαία καθώς ποτέ ξανά δεν είχε βρεθεί ανέπαφη κλίνη στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι κατά τα αρχαία έτη συνηθίζονταν η συγκεκριμένη ταφική διαδικασία.
   Η αποκάλυψη του ευρήματος έγινε κάτω από τα θεμέλια μιας κατεδαφισμένης -στο πλαίσιο επέκτασης του λιγνιτωρυχείου της ΔΕΗ- σύγχρονης κατοικίας στη Μαυροπηγή, του δήμου Εορδαίας Κοζάνης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και ήταν μία κλίνη του 1ου αιώνα π.Χ. πάνω στην οποία είχε ταφεί μία πλούσια γυναίκα.
   Πρόκειται για ένα κρεβάτι διαστάσεων 2μ Χ 0,90 μ., με ύψος 40 εκατοστά, «σαν ένα δικό μας σημερινό ντιβάνι», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αρχαιολόγος, υπεύθυνη της ανασκαφής και προϊστάμενη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης Αρετή Χονδρογιάννη-Μετόκη, η οποία στο πλαίσιο του 33ου Αρχαιολογικού Συνέδριου για τις ανασκαφές στη Μακεδονία και τη Θράκη- που ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο, παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνάς της, στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ την περίοδο 2018-2020».
   Όπως εξήγησε, ενώ υπήρχε στα αρχαία χρόνια η συνήθεια να τοποθετούνται νεκροί σε κλίνες, μέχρι στιγμής δεν είχε βρεθεί καμία σε όλο τον ελλαδικό χώρο και στην ευρύτερη περιοχή.
   «Έχουν βρεθεί πόδια ή εξαρτήματα κλινών, χάλκινα και είναι τα μόνα που έχουν διατηρηθεί στο χρόνο, αλλά διάσπαρτα. Μέχρι τώρα δεν είχε βρεθεί μία κλίνη στη θέση της», υπογραμμίζει η κ. Χονδρογιάννη.
   Αυτό είναι το μοναδικό που έχει αυτό το εύρημα. Βρέθηκε in situ και είναι ακέραιη, χωρίς τα ξύλινα τμήματά της που έχουν διαλυθεί. Μέσα στο 2020 έγινε μια προσπάθεια συντήρησης ενός μέρους της, μια προκαταρκτική μελέτη των στοιχείων της, η σχεδίαση και όλες οι εργασίες που απαιτούνται για τη μελέτη του ευρήματος.
   Μια πιστή αναπαράσταση
   Φωτό ΑΠΕ-ΜΠΕ Από τη θέση που βρέθηκαν τα χάλκινα τμήματα της κλίνης και με βάση τη σχεδίαση που έγινε στο μουσείο, η κ. Χονδρογιάννη και οι συνεργάτες της προσπάθησαν να προσεγγίσουν τον τρόπο που δένονταν αυτά τα κομμάτια μεταξύ τους και προχώρησαν σε αναπαράσταση μιας μικρογραφίας, η οποία παρουσιάστηκε στο συνέδριο.
   Πρόκειται ουσιαστικά, όπως είπε, για μία πρόταση αναπαράστασης, «κατά την εκτίμησή μας πολύ κοντά στο πρωτότυπο, καθώς μας λείπουν τα ξύλινα στοιχεία, η οποία έγινε με βάση την προκαταρκτική μελέτη του υλικού (ανασκαφικά στοιχεία, βιβλιογραφικά δεδομένα, συντήρηση ενός μέρους – του απαιτούμενου για την κατανόησή της κλίνης, σχεδίαση όλων των τμημάτων, καθώς και την ακτινογραφία και αξονική τομογραφία των ποδιών).
   Η συγκεκριμένη ταφή χρονολογείται στα ελληνιστικά χρόνια, στην ύστερη ελληνιστική περίοδο, στον 1ο αιώνα π.Χ., ίσως και στα τέλη του 2ου αιώνα π.Χ.
   Μόνο τα καρφιά μαρτυρούν την ύπαρξη ξύλου
   «Σε αυτήν την εποχή είναι συνηθισμένο να τοποθετούν νεκρούς πάνω σε κλίνες στην ευρύτερη περιοχή και στην Πέλλα και στην Πιερία. Επειδή όμως ήταν ξύλινες έχουν καταστραφεί και η ύπαρξή τους συμπεραίνεται συνήθως μόνο από τις θέσεις των καρφιών, που είναι τα μόνα που έχουν μείνει, καθώς το ξύλο διαλύεται. Υπάρχουν και πέτρινες, όπως και πλίνθινες κλίνες και στους μακεδονικούς τάφους», εξηγεί η αρχαιολόγος, χαρακτηρίζοντας το εύρημα «σπουδαίο και μοναδικό», το οποίο δίνει και πολλές πληροφορίες για τις μορφές των αρχαίων κλινών στην περιοχή.
   «Αυτή η κλίνη ανήκει στον ελληνιστικό τύπο. Όλα τα στοιχεία παραπέμπουν σε τοπικό εργαστήρι», σημειώνει η κ. Χονδρογιάννη. Ωστόσο, πουθενά στην ευρύτερη περιοχή της Μαυροπηγής και γενικότερα του νομού Κοζάνης δεν έχουν βρεθεί ούτε καν ενδείξεις ύπαρξης παρόμοιων κλινών, παρ’ όλο που έχουν ανασκαφεί εκατοντάδες τάφοι.
   Μία εξήγηση γιατί ενώ φαίνεται να υπήρχε τοπικό εργαστήρι κλινών, δεν έχουν βρεθεί άλλες κλίνες, είναι οι συλήσεις τάφων, αλλά και η δυνατότητα ανακύκλωσης του υλικού. «Πολλά χάλκινα και σιδερένια μέρη επειδή είναι ανακυκλώσιμα υλικά τα έπαιρναν οι νεότεροι και τα έλιωναν».
   Ποια ήταν η πλούσια νεκρή
    Υδρόβιο πουλί με φίδι, από τη διακόσμηση του πάνω μέρους των φούλκρων της χάλκινης κλίνης της Μαυροπηγής. Φωτό: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Αρετή Χονδρογιάννη Το σπάνιο εύρημα επιβεβαιώνει ότι υπήρχαν πολυτελή αντικείμενα, δηλαδή πλούτος και ευμάρεια στον αρχαίο οικισμό που είχε αναπτυχθεί στην περιοχή της Μαυροπηγής, ίσως και κάποια βασιλική οικογένεια, όπως συμβαίνει σε όλη τη Δυτική Μακεδονία την εποχή αυτή, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αιανή, όπου μαρτυρούνται και ονόματα βασιλέων της αρχαίας πόλης.
   Η νεκρή γυναίκα, υψηλής, καθώς φαίνεται, οικονομικής και κοινωνικής τάξης, μέσης ηλικίας, μπορεί να άνηκε σε κάποια βασιλική οικογένεια –χρυσά φύλλα δάφνης βρέθηκαν στο κεφάλι της που ίσως ήταν ραμμένα σε κάποιο στεφάνι από άλλο υλικό-, μπορεί όμως να κατείχε και κάποια θρησκευτική εξουσία. Εξετάζονται και και τα δύο σενάρια.
   Από τη μελέτη που έχει κάνει η κ. Χονδρογιάννη προκύπτει ότι αυτή η κλίνη ήταν πολυτελούς κατασκευής, με ύψος, μόνο των ποδιών, 40 εκατοστών και το συνολικό με τα κεφαλάρια της 70-80 εκ.
   Ό,τι πιο πολυτελές μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος εκείνη την εποχή
   «Ήταν ό,τι πολυτελές και πιο ακριβό μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος της εποχής, που μας παραπέμπει σε κάποιο άτομο με υψηλή οικονομική και κοινωνική θέση», είπε χαρακτηριστικά.
   Ο οικισμός στον οποίο ανήκει η ταφή τοποθετείται στην αρχαία Εορδαία η οποία ήταν ένα από τα τέσσερα βασίλεια της Άνω Μακεδονίας, της σημερινής Δυτικής Μακεδονίας.
   Η πρωτεύουσα αυτού του βασιλείου δεν έχει βρεθεί.
   Τα δύο φούλκρα της κλίνης είναι διακοσμημένα με γοργόνειο, -το κεφάλι της Γοργούς- ενώ και το πάνω μέρος του φούλκρου έφερε υδρόβιο πουλί που κρατάει στο στόμα του ένα φίδι. Το φίδι – συνδέεται με το Θεό Απόλλωνα, που σύμφωνα με τη μυθολογία σκότωσε το φίδι στους Δελφούς και έσωσε τον κόσμο.
   Η νεκρή γυναίκα έφερε στο στόμα της χρυσό έλασμα – πιθανόν επιστόμιο και δέκα διπλά χρυσά φύλλα δάφνης και ήταν ραμμένα – φέρουν και τις οπές -σε κάποιο υλικό είτε σε δέρμα είτε σε ύφασμα -ίσως κάποιο πέπλο-, είτε σε κάποιο στεφάνι που είχε στο κεφάλι.
   Στο δεξί της χέρι βρέθηκαν χρυσές κλωστές, σαν να είχε κάτι κεντημένο πάνω στο χέρι της. «Όλα αυτά φαίνονται να ήταν κάπου ραμμένα, ίσως στο ρούχο που φορούσε η νεκρή ή σε κάποιο ύφασμα με το οποίο την κάλυψαν», σημειώνει η κ. Χονδρογιάννη.
   Η γυναίκα είχε επίσης μια οστέινη βελόνη και μια λίθινη χάντρα και ήταν κτερισμένη με τέσσερα πήλινα μυροδοχεία, έναν πήλινο αμφορέα, ένα γυάλινο μυροδοχείο.
   Τα φύλλα δάφνης παραπέμπουν πάλι στον Απόλλωνα γιατί είναι το ιερό φυτό, το έμβλημά του, ενώ στη Μαυροπηγή έχει βρεθεί διαλυμένο ιερό του Απόλλωνα και αναθηματική στήλη, που βεβαιώνει την ύπαρξη ιερού.
   Βασίλισσα ή ιερέας
   Μαυροπηγή 2019: Χάλκινο μετάλλιο με γοργόνειο, από τη διακόσμηση των φούλκρων της χάλκινης κλίνης της Μαυροπηγής. Φωτό: ΑΠΕ-ΜΠΕ /Αρετή Χονδρογιάννη «Η αρχαιολόγος Μαρία Ακαμάτη που μελέτησε κάποια φούλκρα από την Πέλλα όπου υπήρχαν φύλλα δάφνης, απομακρύνεται από τη σύνδεση της εικονιζόμενης μορφής με το θεό Απόλλωνα, βάσει των υπόλοιπων χαρακτηριστικών της, και τη συνδέει με καταγωγή από βασιλική γενιά», σημειώνει η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, προσθέτοντας ότι «με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, δεν έχουμε καταλήξει για το αν πρόκειται για κάποια γυναίκα βασιλικής οικογένειας ή για κάποιο άτομο με θρησκευτική εξουσία. Υπάρχουν στοιχεία και για τα δύο. Σίγουρα ήταν μια επιφανής γυναίκα που είχε εξουσία και μόνο η πολυτέλεια της κλίνης δεν αφήνει καμία αμφιβολία».
   Σχετικά με το ενδεχόμενο να είχε η γυναίκα θρησκευτική εξουσία, η κ. Χονδρογιάννη επισημαίνει ότι «ήταν σύνηθες στην αρχαία Ελλάδα να ανατίθενται πολυτελείς κλίνες στα ιερά. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν πιο απλές, ταπεινές κλίνες, ξύλινες κατά κύριο λόγο. Αυτή «μυρίζει» πολυτέλεια. Η πολυτέλεια παραπέμπει είτε σε βασιλική καταγωγή είτε σε ιερό και επειδή υπάρχουν και ενδείξεις για ιερό στη Μαυροπηγή δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα από τα δύο σενάρια».
   Τα οστά της γυναίκας έχουν μεταφερθεί στα εργαστήρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής και μέσω της ανθρωπολογικής μελέτης θα οριστικοποιηθεί εκτός από το φύλο, η ηλικία ακόμη και η αιτία θανάτου. Στόχος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης είναι να κάνουν μια πραγματική αναπαράσταση της κλίνης, να εκτεθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής για «να το δει όλος ο κόσμος», τονίζει η κ. Χονδρογιάννη.
   Κι άλλες ανακαλύψεις το 2020
   Το προηγούμενο έτος έχουν ανασκαφεί κατάλοιπα μίας ακόμη αγροικίας σε ένα αγροτεμάχιο στις παρυφές της σύγχρονης κοινότητας της Μαυροπηγής, η οποία χρονολογείται στην ελληνιστική εποχή (3ος-1ος αιώνας π.Χ.).
   Πρόκειται για μια πρόχειρη κατασκευή, που περιλαμβάνει και ένα υπόσκαφο τμήμα. Ανάλογο βρέθηκε και σε άλλη θέση της Μαυροπηγής το 2018 (στο αγροτεμάχιο 453, το οποίο και παρουσιάζεται στην ανακοίνωση).
   Φαίνεται ότι στην περιοχή, στη Μαυροπηγή, αλλά και πιο βόρεια (στον Περδίκα), υπήρχε η συνήθεια να κατασκευάζονται πρόχειρα, βοηθητικής χρήσης κτίσματα, τύπου καλύβας, με υπόγειο ή ημιυπόγειο χώρο. Στην ίδια θέση υπάρχει κι ένας λάκκος με ευρήματα της ύστερης εποχής χαλκού (1600 π.Χ.-1100 π.Χ.), των Μυκηναϊκών χρόνων δηλαδή, που δείχνει χρήση του χώρου και σε αυτή την εποχή.
   Ένα νεκροταφείο αιώνων
   Σε άλλη θέση εντοπίστηκαν ευρήματα των ελληνιστικών χρόνων και της πρώιμης εποχής σιδήρου (1100 π.Χ.-700 π.Χ.). Ανασκάφηκαν οικιστικά κατάλοιπα και νεκροταφείο αυτών των δύο περιόδων.
   Το νεκροταφείο περιελάμβανε 40 τάφους που χρονολογούνται από το 1100 π.Χ. μέχρι και τους ελληνικούς χρόνους, «έχει δηλαδή μια μακρά διάρκεια χρήσης, με κενό κατά τους κλασικούς χρόνους», υπογραμμίζει η κ. Χονδρογιάνη. Οι νεκροί ήταν κτερισμένοι με πήλινα αγγεία, κοσμήματα και όπλα. Οι γυναίκες φορούσαν κοσμήματα χάλκινα, και σε μία περίπτωση ένα επίχρυσο δαχτυλίδι.
   Οι άντρες έφεραν τα όπλα τους. Οι τάφοι είναι λακκοειδείς, εκτός από έναν κιβωτιόσχημο και δύο λιθοπερίκλειστους ενώ πολλοί από τους λακκοειδείς σηματοδοτούνταν με μία πέτρα.

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Τα αλλεπάλληλα κύματα της πανδημίας εμποδίζουν τη τιθάσσευσή της με τα περιοριστικά μέτρα να αλλάζουν μέρα με τη μέρα, ενώ υπάρχει ακόμα αβεβαιότητα για τις διακοπές. Ωστόσο στην Ιταλία ένα πράγμα παραμένει σταθερό στον κόσμο του ταξιδιού: Τα σπίτια με 1 ευρώ.
   Αυτό το μήνα, είναι η σειρά μιας άλλης πόλης της Σικελίας, της Καστιλιόνε ντι Σισίλια, να προσφέρει σπίτια στην τιμή ενός καφέ.
   Στις πλαγιές του όρους Αίτνα, κοντά στην κομψή Ταορμίνα και τις παραλίες της ανατολικής ακτής της Σικελίας, η πόλη πωλεί περίπου 900 εγκαταλελειμμένα σπίτια.
   Ο δήμαρχος Αντονίνο Καμάρντα έχει αναλάβει ένα φιλόδοξο έργο για να φέρει νέα ζωή στο χωριό του, όπου ο πληθυσμός έχει συρρικνωθεί από 14.000 στις αρχές του 1900 σε μόλις 3.000 σήμερα.
   «Έχουμε μια τεράστια αρχιτεκτονική κληρονομιά για τη διάσωση, γεμάτη ιστορία. Με την πάροδο του χρόνου, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν φύγει, αφήνοντας πίσω τους ένα σωρό παλιά, γραφικά σπίτια, πολλά από τα οποία χρονολογούνται ακόμη και από την Αναγέννηση», λέει ο Καμάρντα στο CNN international.
   Η τιμολόγηση των ακινήτων γίνεται ανάλογα με την κατάστασή τους. «Έχουμε πραγματοποιήσει μια εις βάθος μελέτη καταχδωρίζοντας κάθε ακίνητο με βάση χάρτες και δεδομένα κτηματολογίου. Σύμφωνα με τις συνθήκες τους, τα κτήρια θα πωλούνται σε διαφορετικές τιμές, αρχίζοντας από 1 ευρώ», λέει ο Καμάρντα.
   Εάν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την ίδια ιδιοκτησία, θα πραγματοποιηθεί δημοπρασία.
   ---------------------------------------
   Δείτε το ρεπορτάζ του CNN Travel εδώ: https://edition.cnn.com/travel/article/castiglione-di-sicilia-one-euro-houses/index.html

   By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

   Μπλοκαρισμένες βρίσκονται σήμερα χιλιάδες εκτάσεις στη Μαγνησία, λόγω Δασικών Χαρτών και Κτηματολογίου, γιατί οι διαδικασίες πηγαίνουν με αργούς ρυθμούς και δεν επιλύεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
    Αυτό έχει ως αποτέλεσμα:
   - Να σταματήσουν οι αγοραπωλησίες στη Μαγνησία λόγω των Δασικών Χαρτών στις εκτός σχεδίου περιοχές για 12000 ιδιοκτήτες ακινήτων που έκαναν Αντίρρηση και περιμένουν την εκδίκαση της υπόθεσης τους, πάνω από 4 χρόνια.
   - Επίσης 9000 ιδιοκτήτες ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ οικισμών στο Πήλιο ενημερώθηκαν από το κτηματολόγιο ότι η ιδιοκτησία τους διεκδικείται από το ελληνικό δημόσιο.
   - Χιλιάδες στρέμματα με δενδρώδεις καλλιέργειες «ΚΑΣΤΑΝΩΤΑ» στο Πήλιο που επιδοτούνται από το ΟΣΔΕ, το δασαρχείο δεν τα αναγνωρίζει ότι είναι ιδιόκτητα και τα θεωρεί δάση.
   - Πολλοί Δασωμένοι Αγροί στο Πήλιο χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας προ του 1945 θα πάνε στο δημόσιο.
   - Χωρίς την ύπαρξη παλιών τίτλων ιδιοκτησίας σε ορισμένες περιοχές στο Πήλιο (γιατί κάηκε το 1943 από τους Γερμανούς το Υποθηκοφυλακείο Μηλεών) αμφισβητείται το δικαίωμα στην ιδιοκτησία.
   - Εκτάσεις που χρόνια καταγράφονται στο Ελαιοκομικό και Αμπελουργικό κτηματολόγιο θεωρούνται παράνομες.
   - Στο Πουρί, στη Ζαγορά, στη Μακρυράχη κ.ά. μηλεοπέριβολα κυρώθηκαν στον Δασικό Χάρτη ως δασικές εκτάσεις.
   - Δεν εκδίδεται οικοδομική άδεια στα ίδια ακίνητα αν δεν τελεσιδικήσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
   Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι ιδιοκτήτες ακινήτων αναρωτιούνται τι πρέπει να κάνουν για να μην χάσουν την περιουσία τους και αναζητούν απαντήσεις στα ερωτήματα τους.
   Ποια ακίνητα μπορούν να μεταβιβαστούν (πώληση, γονική παροχή, δωρεά κ.ά.); Μπορούν να μεταβιβαστούν τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εντός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλης καθώς και όλα τα αγροτεμάχια που βρίσκονται εκτός σχεδίου και φαίνονται στου ς μερικά κυρωμένους Δασικούς Χάρτες Μαγνησίας ως (ΑΑ), δηλαδή Άλλης μορφής έκταση στον ιστορικό χάρτη έτους 1945 και Άλλης μορφής έκταση στον ορθοφωτοχάρτη του Κτηματολογίου έτους 2007 -2009. Αυτές μόνο οι περιοχές δεν υπόκεινται στη δασική νομοθεσία.
   Τι γίνεται με τις κληρονομιές; Επιτρέπονται οι αποδοχές κληρονομιάς όλων των ακινήτων, διότι δεν απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα και βεβαίωση μηχανικού ότι δεν υπόκεινται στη δασική νομοθεσία το ακίνητο.
   Πότε θα μπορέσουν να μεταβιβαστούν και τα υπόλοιπα ακίνητα εκτός σχεδίου, για τα οποία έχουν γίνει αντιρρήσεις κατά του Δασικού Χάρτη; Μόλις ξεκινήσουν να συνεδριάζουν οι Επιτροπές Αντιρρήσεων, που είναι τριμελείς και αποτελούνται από Δικηγόρο, δασολόγο και ένα μηχανικό. Με το νέο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση τον Μάιο του 2020, κάθε αντίρρηση, θα εξετάζεται και θα βγαίνει απόφαση που θα δημοσιεύεται στην διαύγεια. Σε περίπτωση θετικής απόφασης η έκταση αποδεσμεύεται και είναι άμεσα μεταβιβάσιμη και μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια.
   Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης για να κερδίσει την αντίρρησή του; Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να παρουσιάσει ενώπιον της Επιτροπής αντιρρήσεων τη δική του άποψη τεκμηριωμένα καταθέτοντας και παρουσιάζοντας:
   - την αντίρρησή του
   - όλα τα στοιχεία που διαθέτει (συμβόλαια, παραχωρητήρια, μισθωτήρια, οικοδομικές άδειες, επιδοτήσεις ΟΣΔΕ κλπ)
   Επίσης μπορεί να παραστεί και τεχνικός σύμβουλος κατά την εξέταση στην ΕΠΕΑ.
   Τι ισχύει για τους οικισμούς του Πηλίου, όπου ακυρώθηκαν τα όρια οικισμών; Για τις εκτάσεις αυτές η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών, ή αδειών επέκτασης, σε εκτάσεις κείμενες εντός αυτών των περιοχών, επιτρέπεται μόνο αν βεβαιώνεται από το αρμόδιο Δασαρχείο ότι ο χαρακτήρας της έκτασης τους δεν είναι δασικός. Κατ’ αναλογία, σε περίπτωση μεταβίβασης, εκτιμούμε ότι απαιτείται βεβαίωση από το αρμόδιο Δασαρχείο ότι ο χαρακτήρας της έκτασης δεν είναι δασικός (Πράξη Χαρακτηρισμού).
   Τι θα γίνει με τα εκτός σχεδίου κατά παρέκκλιση; Θα προλάβουν όσοι έχουν κάνει αντιρρήσεις να αποδεσμευτούν και να κτίσουν μέχρι τις 09 -12-2022; Πράγματι με το νέο πολεοδομικό νόμο που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2020 (Ν. 4759/20) προβλέπεται μια περίοδο «χάριτος» δύο ετών για να κτιστούν τα γήπεδα κάτω των 4 στρεμμάτων που έχουν κάποιες προϋποθέσεις π.χ. πρόσωπο σε εθνικό, επαρχιακό δρόμο κλπ. Εάν παρέλθει η περίοδος των δυο ετών χωρίς την έκδοση οικοδομικής άδειας, οι ιδιοκτήτες αυτών των αγροτεμαχίων δε θα έχουν δικαίωμα οικοδόμησης.
   Επομένως θα πρέπει ο ιδιοκτήτης έκτασης που θέλει να κτίσει και εκκρεμεί η αντίρρηση του, να υποβάλλει αίτημα επίσπευσης της διαδικασίας εξέτασης της ένστασής του από την ΕΠΕΑ για να γνωρίσει έγκαιρα αν μπορεί να κτίσει και να προλάβει την προθεσμία που λύσει στις 09 -12-2022.
   Τι γίνεται με όσους δεν έκαναν εμπρόθεσμα αντίρρηση και η έκταση τους χαρακτηρίστηκε Δασική ή Χορτολιβαδική; Δεν μπορούν να υποβάλλουν Αντίρρηση εκπρόθεσμα. Σε περίπτωση όμως που υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι στο χάρτη χαρακτηρίστηκε λανθασμένα η έκταση τους ως δασική, τότε μπορούν να υποβάλλουν αίτημα προδήλου σφάλματος ζητώντας την διόρθωση του χάρτη.
   Εμαθα ότι «άνοιξε» ο Αναμορφωμένος Δασικός Χάρτης Μαγνησίας. Μπορώ να κάνω τώρα αντίρρηση; Στη Μαγνησία έχει γίνει στο σύνολο της ανάρτηση Δασικών Χαρτών, έχει λήξει η προθεσμία των Αντιρρήσεων, κυρώθηκε μερικώς ο Δασικός Χάρτης και εκκρεμεί η εξέταση των Αντιρρήσεων. Όμως η ψήφιση του νόμου 4685/2020 έφερε αλλαγές στους Δασικούς Χάρτες με αποτέλεσμα να πρέπει να γίνει μια τμηματική αλλαγήστο Δασικό Χάρτη Μαγνησίας,γιαορισμένες περιοχές π.χ. με αυθαίρετες κατοικίες, βιομηχανίες, τουριστικές εγκαταστάσεις, κτίρια με νόμιμες άδειες, εκτάσεις που δόθηκαν για γεωργική χρήση με νόμιμο τρόπο, κλπ., με στόχο να απαλλαγούν από την ταλαιπωρία οι πολίτες, αποχαρακτηρίζοντας εκτάσεις που έχουν απολέσει τον Δασικό τους χαρακτήρα με νόμιμες Πράξεις της διοίκησης. Έτσι «άνοιξε» ο Αναμορφωμένος Δασικός Χάρτης στις 12 Μαρτίου 2020 και δέχεται Αντιρρήσεις μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.
   Είχαν πει ότι θα δοθεί το δικαίωμα να γίνουν αντιρρήσεις και από όσους δεν πρόλαβαν. Αυτό ισχύει; Οχι. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος διευκρίνισε ότι: οι περιοχές στις οποίες υποβλήθηκαν αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου των ήδη αναρτηθέντων δασικών χαρτών δεν τίθενται σε διαδικασία επανυποβολής αντιρρήσεων, είτε έχουν εξεταστεί από τις ΕΠ.Ε.Α. και έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις, είτε έχουν αναμορφωθεί με τις νέες ισχύουσες διατάξεις, είτε θα προωθηθούν προς εξέταση στις νέες ΕΠ.Ε.Α.
   Πότε λήγουν οι αντιρρήσεις στον Αναμορφωμένο Δασικό Χάρτη Μαγνησίας; Εχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι οι Αντιρρήσεις στον Αναμορφωμένο Δασικό Χάρτη θα λήξουν τέλος Δεκεμβρίου 2020, για να γίνουν νομοθετικές ρυθμίσεις που θα βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες και θα επιλυθούν κάποια προβλήματα.
   Εχει νόημα να καταθέσει κάποιος αυτή τη στιγμή αντίρρηση; Οχι, γιατί αναμένονται αλλαγές στουςΔασικούς Χάρτες, αλλά και στη νομοθεσία που τους διέπουν. Μόνο σε περιπτώσεις που αφορούν πρόδηλα σφάλματα, ώστε να διορθωθεί εγκαίρως ο δασικός χάρτης. Η ενδεχόμενη υποβολή αντίρρησης τώρα σε μια έκταση που ενδεχομένως να αλλάξει, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη και να μη συμπεριληφθεί στη μερική κύρωση που θα γίνει μετά το «κλείσιμο» του Αναμορφωμένου Δασικού Χάρτη.
   Ποια είναι τα προφανή λάθη «πρόδηλα σφάλματα» που συνεχίζουμε να καταθέτουμε; τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών παράλειψη της αποτύπωσης τελεσίδικης δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (πχ. αγροτικής), και το αντίστροφο λανθασμένη απεικόνιση οριστικά αγροτικής έκτασης ως δασικής, και το αντίστροφο απόδοση ως «χορτολιβαδικής», έκτασης που αφορά σε πεδινή και ομαλής κλίσης περιοχή, σύμφωνα με το π.δ. 32/2016 Διοικητικές πράξεις της διοίκησης π.χ. αναδασμός, επικοιστική έκταση απόδοση ως «χορτολιβαδικής», έκτασης που αφορά σε αναγνωρισμένη, έναντι του Δημοσίου, ως ιδιωτικής απόδοση ως δασικής, έκτασης που αφορά σε τεχνητή δασική φυτεία ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την κύρωση του δασικού χάρτη. Ποια είναι η σχέση του δασικού χάρτη με το Κτηματολόγιο; Το μεν Κτηματολόγιο καταγράφει τις ιδιοκτησίες (δημόσιες και ιδιωτικές), οι δε δασικοί χάρτες εξετάζουν την ύπαρξη δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων. Με την εφαρμογή του τεκμηρίου κυριότητας του Δημοσίου, οι εκτάσεις που υπόκεινται στη δασική νομοθεσία θεωρούνται δημόσιες, εφόσον δεν έχουν αναγνωριστεί ως ιδιωτικές. Έμμεσα, λοιπόν, οι δασικοί χάρτες εξετάζουν και το ιδιοκτησιακό καθεστώς και για το λόγο αυτό αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Κτηματολογίου. Γι’ αυτό το λόγο, η κατάρτιση των δασικών χαρτών είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη σύνταξη του Κτηματολογίου.
   Ποιοι πολίτες πρέπει να φοβούνται λόγω διασταύρωσης δασικών χαρτών και Κτηματολογίου; Αυτοί που κινδυνεύει η ιδιοκτησία τους να χαρακτηρισθεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη και επομένως να περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο είναι όσοι:
   Δεν έχουν συμβόλαια κυριότητας και δηλώσουν την ιδιοκτησία τους με χρησικτησία, ενώ φαίνεται ως δασική έκταση. Αμέλησαν να κάνουν εμπρόθεσμα αντίρρηση κατά του δασικού χάρτη. Έκαναν στο «περίπου» εντοπισμό του ακινήτου στον χάρτη του κτηματολογίου. Υπέβαλαν ανακριβείς ή εσφαλμένες δηλώσεις ιδιοκτησίας, που οδηγούν στην αδυναμία αντιστοίχισης συμβολαίου και ακριβής θέσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο. Δεν δήλωσαν έγκαιρα το ακίνητό τους στο κτηματολόγιο πριν την οριστικοποίηση των αρχικών (πρώτων) εγγραφών και χαρακτηρίστηκαν ως «αγνώστου ιδιοκτήτη».

   By Giorgos1987, in Επικαιρότητα, ,

   Στην κατεδάφιση τμήματος του διατηρητέου εγκαταλειμμένου κτιρίου στη διασταύρωση των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Δεληγεώργη στον Πειραιά, που το μεσημέρι της Τετάρτης τυλίχτηκε στις φλόγες, προχωρά ο Δήμος Πειραιά.  Η φωτιά αυτή τη φορά προκάλεσε ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές, καθώς τον Ιανουάριο του 2020 κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς είχε βρεθεί νεκρό ένα κοριτσάκι 3 ετών.  Πληροφορίες έλεγαν τότε ότι στο κτίριο είχαν βρει στέγη περίπου 20 άτομα Ρομά βουλγαρικής υπηκοότητας και είχαν ανάψει φωτιά προκειμένου να ζεσταθούν. 
   Μετά την εκδήλωση της νέας πυρκαγιάς και των προβλημάτων που προκάλεσε στην πόλη, ο δήμαρχος Γιάννης Μώραλης εξέφρασε την απογοήτευση και την αγανάκτησή του, καθώς, όπως εξήγησε, έχει δηλώσει προς όλους τους αρμοδίους ότι το κτίριο αυτό θα έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει κατεδαφιστεί, αφού έχει υποστεί τεράστιες φθορές από σεισμούς και έχει καεί τουλάχιστον τρεις φορές σχεδόν ολοκληρωτικά. 
   Ανέφερε ότι μια ολόκληρη πόλη ταλαιπωρείται, όπως και το μεγάλο λιμάνι της χώρας, κάθε φορά που κλείνει ο βασικός οδικός άξονας εξόδου από το λιμάνι και την πόλη, ενώ λόγω του κτιρίου το τραμ δεν μπορεί να ξεκινήσει τα δρομολόγιά του, αφού οι γραμμές του εφάπτονται σχεδόν με το επικίνδυνο κτίριο.  Επίσης έκανε γνωστό ότι όλοι οι φορείς της πόλης έχουν κοινή άποψη για την αναγκαιότητα ολικής κατεδάφισης. «Δυστυχώς, κόντρα σε όλους, αλλά κυρίως κόντρα στη λογική, κάποιοι χαρακτηρίζουν το κτίριο ως "έργο τέχνης" και δεν μας επιτρέπουν την ολική κατεδάφισή του» σχολίασε, προαναγγέλλοντας τη μερική κατεδάφισή του από την Πέμπτη.  Το κτίριο κατασκευάστηκε την περίοδο του μεσοπολέμου (μάλλον τη δεκαετία του 1930), με επιρροές ιταλικής αρχιτεκτονικής, κηρύχτηκε διατηρητέο το 1987 και το 2010 με ειδική ρύθμιση επιτράπηκε να γίνουν σε αυτό κάποιες παρεμβάσεις-εργασίες συντήρησης. Στον σεισμό του 2019 κατέρρευσε ένα τμήμα της πρόσοψής του.
   Πηγή: https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/291266_katedafizetai-meros-diatiriteoy-ktirioy-ston-peiraia-meta-ti-fotia-tis
   Αναφορά της προηγούμενης φωτιάς που είχε ξεσπάσει στο κτίριο:
    
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.