Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΚΑΝΑ

Core Members
 • Περιεχόμενα

  9.200
 • Εντάχθηκε

 • Τελευταία επίσκεψη

 • Days Won

  46

ΚΑΝΑ last won the day on Οκτώβριος 27

ΚΑΝΑ had the most liked content!

Φήμη στην κοινότητα

1.955 Εξαιρετική

Σχετικά ΚΑΝΑ

 • Κατάταξη:
  Διακεκριμένο Μέλος

Profile Information

 • Φύλο
  Άντρας
 • Τοποθεσία
  "μοναδικός αρσενικός νομός"
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.Ι.

Τελευταίοι επισκέπτες προφίλ

11.861 profile views
 1. 1.βρες πρώτα την κατηγορία Ο.Α που χρειάζεσαι 1-2-3 2. σχετικά με την υφιστάμενη οικοδομή κατά το άρθρο 34 ΝΟΚ πας με τους όρους δόμησης του χρόνου ανέγερσης και με τις διατάξεις του ισχύοντος τότε ΓΟΚ 3. η φύτευση και ο έλεγχός της ισχύει βάσει κτιριοδομικού και όχι βάσει ΝΟΚ και 4. δες αν έχεις αυθαιρεσίες που απαιτούν ένταξη στο Ν 4495
 2. αν δεν είναι σε ισχύ έμπλεξες πρέπει να εκδόσεις νέα κανονική Ο.Α
 3. ΚΑΝΑ

  Νέο Π.Δ. Χρήσεων Γης

  Συγνώμη συν/φε αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό το συμπέρασμά σου! 4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η έγκριση ή αναθεώρηση των εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ κ.λπ.) ακολουθεί τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εκτός αν έχει γνωμοδοτήσει το αρμόδιο όργανο (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α./Συμβούλιο Μητροπολιτι- κού Σχεδιασμού). Είναι δυνατό μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου οργάνου (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α./Συμβούλιο Μητρο- πολιτικού Σχεδιασμού) να ισχύσουν οι διατάξεις του παρόντος. 5. Στις περιοχές των άρθρων 5, 6, 7 και 10 του από 23.2.1987 π.δ. (Δ’ 166) από τη δημοσίευση του παρόντος, παράλληλα με τις χρήσεις γης που προβλέπονται από ισχύοντα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, ισχύουν και οι χρήσεις γης που προβλέπονται στα άρθρα 8, 11, 9 και 6 αντίστοιχα του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ακόμη και στις περιπτώσεις που η περιοχή έχει πολεοδομηθεί. 6. Σε νομίμως υφιστάμενες φαρμακαποθήκες σε πε- ριοχές γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου με συνολική επιφάνεια δόμησης μεγαλύτερη των 1.500 τ.μ., νομίμως γίνεται η ανανέωση της άδειας λειτουργίας. 7. Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι και χώροι αστικού πρασίνου προβλέπονται σε όλες τις γενικές ή ειδικές κατηγορίες χρήσεων. 8. Με το οικείο σχέδιο του πρώτου ή δεύτερου επιπέδου του πολεοδομικού σχεδιασμού μπορεί να απαγορεύεται ή να επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η κατασκευή δεξαμε- νών νερού, μονάδων αφαλάτωσης και λιμνοδεξαμενών. 9. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυτού. Άρθρο 18 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέ- τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος δια- τάγματος.
 4. Η Ο.Α είναι σε ισχύ? Αν είναι σε ισχύ μπορείς να κάνεις ή γνωστοποίηση (αν θες να συνεχίσεις εργασίες άμεσα) ή αναθεώρηση δείχνοντας στο Δ.Δ τη θέση-την τομή και την ενδεικτικά ένα τμήμα της όψης της
 5. Όχι -πρέπει να εκδώσεις Ε.Ε.Δ.Μ.Κ -γιατί είσαι σε ένα από τα υπογραμμισμένα (που τα εξαιρεί από την μη έκδοση Ο.Α ή Ε.Ε.Μ.Κ) Άρθρο 30 Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας 1. Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις εξής εργασίες, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή το κτίριο:.....
 6. ΚΑΝΑ

  Νέο Π.Δ. Χρήσεων Γης

  ΚΑΙ πως όμως θα κάνεις αλλαγή χρήσης -σε χρήση που δεν επιτρέπεται από τη χρήση γης! το σκέφτηκες??
 7. Πράγματι εγώ σου απάντησα λάθος! μπορείς και με μικρής κλίμακας αφού πρώτα πάρεις τις εγκρίσεις
 8. Γενικά πρέπει να ξέρετε ότι με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/ΦΕΚ4520β’/16-10-18 και σύμφωνα με τον τίτλο της που είναι ο παρακάτω "Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017." 1. συμπληρώνεται η περίπτωση α περιλαμβάνοντας δύο δοκιμαστικές τομές: α) δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Η έγκριση δεν απαιτείται όταν οι δοκιμαστικές περιοχές του εδάφους διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και Για δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ή για εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003 και 2. η περίπτωση κη) έχει πλέον ως εξής: κη) Για την προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως πέντε (5) τ.μ. , αποκλειστικά για την κατασκευή χώρου υγιεινής, σε κτίρια προϋφιστάμενα της 31ης Ιανουαρίου 1983, σε στάσιμους οικισμούς και σε οικισμούς προ του 1923 ή σε οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία νομιμότητας κτιρίου και ισχύει για όλους τους οικισμούς (προ του 1923-στάσιμους-και κάτω των <2000) και για όλα τα κτίρια που προϋπάρχουν του 1983 ασχέτως χρήσης (κατοικίας -καταστήματος ή ..)
 9. Συνήθως διεκπεραιώνουν εντός μιας το πολύ δύο ημερών Λογικά για αυτό το αίτημα δεν χρειάζεται 10ευρώ Αν δεν γίνει αύριο στείλε email στο n4495@central.tee.gr ή πάρε τηλέφωνο
 10. ναι σωστά το 2 συν το ότι επισυνάπτεις και το έντυπο 5-6/φυλλο του pdf της δήλωσης 4014 (το γράφει κάπου πεντακάθαρα ο 4495/17) άρθρο 8 της KYA - Αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631 (ΦΕΚ 3976/14-11-17) 6. Μέχρι την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας μεταφοράς των στοιχείων των δηλώσεων οι δικαιοπραξίες που πραγματοποιούνται σε ακίνητα που έχουν δηλωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 πραγματοποιούνται με έκδοση βεβαίωσης μεταβίβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα και συνοδεύονται από την πράξη υπαγωγής όπως αυτή εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011. Σε αυτή την περίπτωση, με ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού που συνέταξε την ανωτέρω βεβαίωση του ν. 4495/2017, η δήλωση του ν. 4014/2011 μεταφέρεται υποχρεωτικά εντός 60 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, στις διατάξεις του ν. 4495/2017.
 11. σε αντίστοιχη γνωστή μου περίπτωση πάντως ένας αξιέπαινο εργολάβος μετά από 7-8 από την παράδοση του έργου δέχθηκε να διαθέσει το προσωπικό ο ίδιος και οι ιδιοκτήτες να βάλουν το κόστος αγοράς των πλακιδίων
 12. ΚΑΝΑ

  Νόμος 4495/2017 V3

  αγαπητέ Faethon11 εγώ καταλαβαίνω ότι ο kan με το 62 -δηλώνει το έτος γέννησης -εσύ φίλε μάλλον κάτι κατάλαβες λάθος! (δυστυχώς τώρα δεν μπορώ να διορθώσω τη bold εγγραφή)
 13. Δεν μπορώ να καταλάβω και μου είναι ακατανόητο πως από την μια εσύ ζητάς από εμάς να σου πούμε με βεβαιότητα τι ισχύει και από την άλλη εσύ να μην μας λες σε ποιες διατάξεις στηρίζεις εσύ όσα επικαλείσαι! Δηλαδή θες εμείς να ψάξουμε όλη τη νομοθεσία ενώ εσύ δεν κάνεις τον ελάχιστο κόπο (αυτόν τις παράθεσης της σχετικής νομοθεσίας που κατά εσένα σε δικαιώνει)!
 14. στο πρώτο εκδίδεις Ο.Α και όχι Ε.Ε.Μ.Κ και στο δεύτερο υποβάλεις όποιο έχεις (αν πάραυτα συνεχίζει να σου ζητάει και τα υπόλοιπα τότε ανεβάζεις ένα "ενημερωτικό σημείωμα σου" ότι δεν απαιτείται ή ότι δεν προβλέπεται για την προς έκδοση πράξη
×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.