Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΚΑΝΑ

Core Members
 • Περιεχόμενα

  9.344
 • Εντάχθηκε

 • Τελευταία επίσκεψη

 • Days Won

  49

Everything posted by ΚΑΝΑ

 1. Εγκ-71672/57/5-10-90 Εγκ-57/90 . Ε-57/90. Εγκ-71672/57/90 Παροχή οδηγιών σχετικά με το ΠΔ-515/89 και την Υπουργική Αποφ-81304/6083/89 όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αρ. Αποφ-58286/4546/90. (Βλ. και Εγκ-64/90) 1) Η εκάστοτε ισχύουσα τιμή του συντελεστή λ εφαρμόζεται από την ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί στο αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο η αλλαγή του. 2) Η ελαχίστη αμοιβή 5000 λ αφορά το σύνολο των αμοιβών μελετών και επιβλέψεων αρχιτεκτονικών, στατικών και εγκαταστάσεων για το ίδιο έργο. Σ' αυτή δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος που υπολογίζεται ανεξάρτητα και σύμφωνα με την Εγκ-8/90 και δεν ισχύει γι' αυτήν το ελάχιστο όριο 5000 λ. Η ελαχίστη αμοιβή λ κατανέμεται στις επί μέρους μελέτες και επιβλέψεις ανάλογα με τις κατ' αρχήν αμοιβές των οποίων το άθροισμα προέκυψε μικρότερο των 5000 λ. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα αν το σύνολο των εργασιών το αναλαμβάνει ένας ή περισσότεροι. 3) α) Η αμοιβή σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος υπολογίζεται για τις αμοιβές των εργασιών που πράγματι εκτελέσθηκαν π.χ. Αν η αποτύπωση του οικοπέδου ή γηπέδου δεν έγινε ταχυμετρικά δεν θα προστίθεται αντίστοιχο ποσοστό. Αν δεν είναι απαραίτητη από άλλες διατάξεις η αποτύπωση ομόρων οικοπέδων δεν θα υπολογίζεται αντίστοιχη αμοιβή κλπ. β) Η προκαταβολή φόρων εισοδήματος επι των αμοιβών σύνταξης τοπογραφικού είναι 4% και όχι 10% που ισχύει για τις άλλες κατηγορίες αμοιβών μελετών και επιβλέψεων (Αρθ-44 παρ.4α του τρίτου μέρους του ΝΔ-3323/55). 4) Στις περιπτώσεις ενημέρωσης φακέλλου σύμφωνα με το ΠΔ-3/8-9-83 , δεν απαιτείται αμοιβή μηχανικού. 5) α) Σε περιπτώσεις αδειών που έχουν χορηγηθεί με τις προϊσχύουσες του ΠΔ-515/89 διατάξεις και αναθεωρούνται μέσα στο χρόνο ισχύος τους με αύξηση όμως της επιφανείας του κτιρίου, τότε η επιπλέον αυτή επιφάνεια θα προϋπολογιστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον χρόνο της αναθεώρησης διατάξεις. β) Για τις άδειες που αναθεωρούνται λόγω αύξησης του ύψους (προσθήκη), τότε γίνεται αναγωγή του πρόσθετου όγκου σε επιφάνεια (δηλαδή ο επί πλέον όγκος διαιρείται με το ολικό ύψος του ορόφου). γ) Αναθεώρηση για την αλλαγή χρήσης χωρίς αλλαγή μελέτης (δηλαδή από αποθήκη σε κατάστημα κλπ.) εφ' όσον προκύπτει διαφορά προϋπολογισμού η αμοιβή μελέτης θα υπολογισθεί στη διαφορά του προϋπολογισμού συν 15% για τον έλεγχο της αρχιτεκτονικής μελέτης (Αρθ-89 ΠΔ-696/74) και χωρίς το β2 και β3. δ) Επίσης για την ανωτέρω αναθεώρηση οι κρατήσεις υπολογίζονται στη διαφορά του προϋπολογισμού συν τον προϋπολογισμό που θα προκύψει από πρόσθετες εργασίες (WC, προθήκες κλπ.). Όσο για την επίβλεψη αυτή υπολογίζεται επί των εργασιών που εκτελούνται. 6) 'Oταν σε υπάρχον κτίριο ο ελεύθερος υπόστυλος χώρος του ισογείου (PILOTIS) μετατρέπεται στο σύνολό του ή κατά τμήμα του σε κλειστό χώρο οποιασδήποτε χρήσης ο προϋπολογισμός του χώρου αυτού υπολογίζεται με την τιμή μονάδος επιφανείας για την συγκεκριμένη χρήση, και αφαιρείται απ' αυτόν η δαπάνη του ήδη κατασκευασμένου φέροντος οργανισμού. Δεδομένου ότι η δαπάνη του φέροντος οργανισμού λαμβάνεται ίση με το 30% του ολικού προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός για τον υπολογισμό εισφορών στο υπ' όψιν έργο είναι ίσος με το 70% του ολικού. 7) α) Στις περιπτώσεις αντικατάστασης στέγης όταν απαιτούνται πρόσθετα φέροντα στοιχεία που κατασκευάζονται εκτός του χώρου του οποίου αντικαθίσταται η στέγη (υποστυλώματα, δοκοί, πέδιλα, φέροντες τοίχοι κλπ.) τα στοιχεία αυτά υπολογίζονται με αναλυτικό τιμολόγιο και το άθροισμα της προκύπτουσας δαπάνης προστίθεται στον συμβατικό προϋπολογισμό. β) Διευκρινίζεται ότι και οι περιπτώσεις κατασκευής πρόσθετης στέγης χωρίς αποξήλωση της υπάρχουσας οροφής εμπίπτουν στην κατηγορία της αντικατάστασης στέγης δηλαδή έχουν συντελεστή 0,30. γ) Για τον υπολογισμό των αμοιβών στην αντικατάσταση στέγης υπενθυμίζεται ότι ο ολικός προϋπολογισμός (συμβατικός συν πιθανός αναλυτικός) λαμβάνεται στο σύνολό του και για την αμοιβή της αρχιτεκτονικής μελέτης και για την αμοιβή της στατικής μελέτης και των αντιστοίχων επιβλέψεων. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η προσαύξηση του Αρθ-88 του ΠΔ-696/74 για τις προσθήκες. Τα κτίρια αποθηκών όλων των άλλων χρήσεων, εκτός των γεωργοκτηνοτροφικών και των ιχθυοτροφείων (συντελεστής 0,50) έχουν συντελεστή 0,65. 9) Υπενθυμίζεται ότι τα ποσοστά της παρ.9 του Αρθ-1 της υπουργικής Αποφ-81304/6083/6-12-89 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για τον καθορισμό του προϋπολογισμού των εγκαταστάσεων και της θερμομόνωσης του κτιρίου υπολογίζονται στην αντίστοιχη δαπάνη των τμημάτων του κτιρίου που εξυπηρετούν οι εγκαταστάσεις. Για παράδειγμα αν απαιτείται ενεργητική πυροπροστασία μόνο στο λεβητοστάσιο του κτιρίου θα εφαρμόζεται ο συντελεστής 4% επί του προϋπολογισμού του λεβητοστασίου και όχι του συνόλου του έργου. Επίσης για την θερμομόνωση θα εφαρμόζεται ο συντελεστής 5% στον προϋπολογισμό των χώρων που θερμομονώνονται σύμφωνα με την μελέτη χωρίς προϋπολογισμό του προϋπολογισμού των υπογείων της PILOTIS κλπ. Το ίδιο ισχύει για όλες τις εγκαταστάσεις. 10 ) Για την έκδοση οικοδομικής άδειας διευκρινίζεται ότι ο χρονικός προγραμματισμός και ο προϋπολογισμός του έργου συντάσσονται μία μόνο φορά για το σύνολο του έργου. Οι αντίστοιχες αμοιβές υπολογίζονται με εφαρμογή του ολικού προϋπολογισμού του έργου δηλ. για τον απολογισμό των συντελεστών Β2 και Β3 λαμβάνονται αντίστοιχα Ο.1.Σ. και Σ. όπου Σ. ο ολικός προϋπολογισμός του έργου. Κατά συνέπεια δεν θα υπολογίζεται αμοιβή χρονικού προγραμματισμού και προϋπολογισμού (Β2 και Β3) στις ειδικές εργασίες όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ.9 του Αρθ-1 της υπουργικής Αποφ-81304/6083/6-12-89 . 11) Οι αναλυτικές τιμές του τιμολογίου που συνοδεύουν την με αρ.Εγκ-8/90 με αρ.πρωτ.17854/90 αποτελούν τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Για τις εργασίες που δεν καλύπτονται από τον τιμολόγιο εφαρμόζονται οι τιμές (ΑΤΟΕ - ΑΤΗΕ). 12) Για τις μελέτες των οικοδομικών αδειών που υποβλήθηκαν πριν τις 6-12-89 καθώς και γι' αυτές που υπάγονται στις μεταβατικές διατάξεις του Αρθ-54 του ΠΔ-515/89 η αμοιβή της επίβλεψης θα υπολογιστεί με το νομικό καθεστώς της αμοιβής μελέτης. 13) α. Η σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης του ακαλύπτου χώρου είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύνταξης μελετών ιδιωτικών έργων στις περιπτώσεις έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών. β) Ως επιφάνεια διαμορφωμένου ακαλύπτου χώρου λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση (εντός σχεδίου ή οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο ή εκτός σχεδίου) κατ' αρχήν η πραγματική συνολική επιφάνεια του ακαλύπτου χώρου. Είναι δυνατόν όμως να ληφθεί σαν επιφάνεια διαμόρφωσης ακαλύπτου χώρου έκταση ίση με την επιτρεπόμενη κάλυψη του οικοπέδου ή γηπέδου σε περίπτωση που ο ακάλυπτος χώρος είναι μεγαλύτερος της επιτρεπόμενης κάλυψης. γ) Η τιμή μονάδος της επιφανείας διαμόρφωσης ακαλύπτου χώρου είναι ίση με 0,05 Χ Σ.Π./Σ.Ε. όπου Σ.Π. ο ολικός προϋπολογισμός του κτιρίου και Σ.Ε. το άθροισμα όλων των επιφανειών από τις οποίες προέκυψε ο προϋπολογισμός Σ.Π. (Παράρτημα της Εγκ-8/90 παρ.26). δ) Για τον υπολογισμό των εισφορών (ΚΗ ΤΣΜΕΔΕ, ΙΚΑ κλπ.) λαμβάνεται το άθροισμα των προϋπολογισμών του κτιρίου (ή των κτιρίων) και της διαμόρφωσης του ακαλύπτου χώρου. 14) Κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού καταστημάτων και γραφείων εφαρμόζεται η υπουργική Αποφ-81304/6083/6-12-89 χωρίς συσχετισμό με τους προϊσχύοντας προϋπολογισμούς. (Το τελευταίο εδάφιο της παρ.Γ του Κεφ-2 στο τέλος της Εγκ-8/90 καταργείται). 15) α. 'Άδεια οικοδομής που έχει χορηγηθεί με μειωμένο συντελεστή επιρροής επιφάνειας και έχει περατωθεί το έργο και κατόπιν ζητείται προσθήκη καταστήματος ή διαμέρισμα μεγαλύτερο των 120 μ2 τότε ο υπολογισμός της δαπάνης θα γίνεται στην αντίστοιχη κατηγορία που ανήκει μόνο η επιφάνεια της προσθήκης. β. Υπενθυμίζεται ότι ο μειωμένος συντελεστής 0.60 εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις νέων κτιρίων μίας ή δύο κατοικιών μεγίστης επιφανείας εκάστης κατοικίας (χωρίς το κλιμακοστάσιο) μέχρις 120 μ2. Ο ίδιος μειωμένος συντελεστής 0,60 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις μίας ακόμη κατοικίας μεγίστης επιφανείας 120 μ2 σε κτίρια του προηγουμένου εδαφίου των οποίων η οικοδομική άδεια είχε εκδοθεί πριν από την 6-12-89. γ. Προσθήκη μίας κατοικίας με επιφάνεια μικρότερη των 120 μ2 δεν εμπίπτει στις διατάξεις του μειωμένου συντελεστή του Αρθ-1 παρ.2 της υπ' αρ.Υπουργικής Αποφ-81304/6083/89 όταν το υπάρχον είναι κατάστημα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός κατοικίας (κάτω των 120 μ2). 16) Καταργούνται τα εδαφ.α. (ο πίνακας κουφωμάτων) και εδαφ.ε. (σχέδια λεπτομερειών ειδικών χώρων) της παρ.Δ3 του Κεφ.Γ2 (προδιαγραφές σύνταξης Αρχιτεκτονικών μελετών)
 2. Καλημέρα BAS η αμοιβή μελέτης υπολογίζεται στη διαφορά προϋπολογισμών και επιλέγεις και διαρρύθμιση (οπότε προσαυξάνεται η αμοιβή κατά 15% για τον έλεγχο αρχιτ μελέτης) Η αμοιβή επίβλεψης υπολογίζεται μόνο επί του αναλυτικού των εκτελούμενων εργασιών Η συνολική αμοιβή δεν μπορεί να είναι μικρότερη της ελαχίστης Κρατήσεις μόνο στη διαφορά προϋπολογισμών
 3. Δημήτρη επειδή με το προηγούμενο μήνυμα μου θεώρησα ότι απαντούσα στο προηγούμενο σου και όχι σε σένα και για να μην σε καθοδηγήσω σε λάθος δρόμο επανέρχομαι Εσύ λόγω κλεισίματος Η/Χ και αύξησης Σ.Δ κλπ και γενικά αλλαγής του Δ.Κ πρέπει τώρα υποχρεωτικά να κάνεις αναθεώρηση της Ο.Α Φορολογικά ιδιοκτήτη έχεις, βάσει του προϋπολογισμού για τα 5.τμ Οι αμοιβές θα υπολογιστούν επίσης για τα 5.0 τ.μ (και σύμφωνα με τις παλιές οδηγίες αμοιβών του ΤΕΕ θα σου βγάλει ελάχιστη αμοιβή) Οι προϋπολογισμοί ήταν και είναι 2 (ένας για τις αμοιβές ΤΕΕ με 118 ή 118,5€/μ2 και ένας για τα φορολογικά ιδιοκτήτη με 44 ή 45€)
 4. Μάλλον απαιτείται να πας με κανονική Ο.Α με καθορισμό γ.π (...καταλαβαίνω ότι ....σε πλημμύρισα ...στο κλάμα) Άρθρο 1 ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/ΦΕΚ4520β’/16-10-18 1. Επιτρέπεται, στις περιπτώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας, εφόσον: α. δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις, β. τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα στα όποια εκτελούνται δεν βρίσκονται: i. σε δάσος, ii. σε ρέμα, iii. στον αιγιαλό ή στην παραλία, iv. σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση, v. σε περιοχή απολύτου προστασίας, vi. σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού, vii. σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικινδυνότητα, viii. τμήμα κτιρίου που έχει κατασκευαστεί μετά τη θεσμοθέτηση παρόδιας στοάς και εμπίπτει σε αυτήν, ix. σε ρυμοτομούμενα κτίρια με την επιφύλαξη της παρ. 3[S1] του άρθρου 41 του ν. 4495/2017, παρά το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί ασφαλείας της υπεραστικής συγκοινωνίας. [S1]Επιτρέπονται μόνο: η) υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου ιγ) επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων ιθ) τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών κα) απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης.
 5. εφόσον για τις αναθεωρούμενες μελέτες σου δεν παρεμβάλλεται και δεν απαιτείται η έγκριση από άλλους φορείς ισχύουν όσα σου προανέφερα
 6. Κατερίνα καλησπέρα Είσαι σίγουρη ότι μόνο η έκδοση βεβαίωσης όρων δόμησης αποτελεί προγενεστέρα ηλεκτρονική πράξη? Λίγο χλωμό μου φαίνεται να ισχύει με δεδομένο ότι προγενεστέρα πράξη θεωρείται ή η Ο.Α ή η Προέγκριση
 7. Δεν μπορεί από την εταιρεία Μόνο από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη της Ο.Α
 8. άρθρο 2 αλλά και 3 κλπ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/ΦΕΚ 3136/31-7-18 Άρθρο 3 Διαδικασία έκδοσης ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (Ε.Ε.Μ.Κ) 1. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, ο Διαχειριστής της αίτησης εισάγει στο σύστημα: α) Αίτηση έκδοσης έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας β) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης και στους αρμόδιους μηχανικούς για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και επιβλέψεων
 9. σου ζητάει την Υ.Δ του ιδιοκτήτη (edit με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής) με την οποία σου αναθέτει την διαχείριση της υποβολής αίτησης για την έκδοση Ε.Ε.Μ.Κ με περίπου αυτό το κείμενο για την αιτούμενη έκδοση Ε.Ε.Μ.Κ αναθέτω ως διαχειριστή της αίτησης μου, τον .... ... ... Μηχανικό με ΑΜ ΤΕΕ ... και τον ορίζω ως υπεύθυνο για τον ορισμό των αρμοδίων μηχανικών για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και επιβλέψεων του έργου. - edit 2 Υπόψη ότι στο σύστημα e-άδειες οι αναθέσεις ανά απαιτούμενες μελέτες σε ειδικότητες (Α.Μ -Τ.Π -Η/Μ -Π.Μ) δεν γίνεται πλέον από τον ιδιοκτήτη άμεσα και ξεχωριστά για καθέναν απ' αυτούς αλλά συνολικά από τον διαχειριστή της αίτησης δηλ εσένα
 10. Η αλλαγή διαστάσεων ανοιγμάτων μπορεί μεν να επηρεάζει μελέτες -αλλά από τη στιγμή που αυτές δεν ελέγχονται πλέον αρκεί και μόνο η ενημέρωση φακέλου της Ο.Α και τίποτα άλλο καθώς δεν απαιτούνται και πληρωμές φορολογικών λόγω μια αλλαγής προϋπολογισμού
 11. από εδώ https://www.polytexnikanea.gr/%CF%85%CF%80%CE%B5%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%B7-%CE%B5/ φαίνεται να απαιτείται
 12. Δες μήπως σωθείς με το (υπογραμμισμένο) που πολύ σωστά παρέθεσε ο Παύλος (μήπως υπάρχει Ο.Α με επ' αόριστο παράταση που είναι πάρα πολύ πιθανό με δεδομένο ότι το Π.Δ 1993 προέβλεπε ότι αν ήταν τελειωμένος ο σκελετός η Ο.Α παρατεινόταν επ' αόριστο)
 13. αν τυχόν έχεις και ημιτελείς αυθαιρεσίες βλέπω να χρειάζεσαι 1. δήλωση αυθαιρεσιών και 2. την έκδοση 2 αδειών (μιας έγκρισης αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών κατηγορίας 1 και μιας αναθεώρησης των υπαρχουσών Ο.Α -τουλάχιστον αυτής του Γ΄ορόφου -κατηγορίας 3) Για αυτής της αναθεώρησης της Ο.Α του Γ΄ορόφου η ΥΔΟΜ μπορεί να σου ζητήσει ότι της κατέβει (τιμολόγια ΙΚΑ και λοιπά για να διαπιστώσει αν κατασκευάστηκε νόμιμα δηλ εντός του χρόνου ισχύος της Μάλιστα και ειδικά αν ο μηχανικός είναι συνταξιούχος κλπ έμπλεξες!)
 14. Δημήτρη επανέρχομαι (γιατί ίσως δεν κατάλαβες τι εννοώ) Π.Χ έχω σύσταση καθέτων όταν ο οικισμός χαρακτηρίζονταν ως οικισμός προ του 1923 Μέσα στην συμφωνία τους ήταν να κτίσουν σε απόσταση 2.0 μ έκαστος από το κοινό όριο των καθέτων τους ώστε οι 2 οικοδομές να απέχουν 4.0μ μεταξύ τους αντί της ελαχίστης των 2,50μ Βάσει αυτής ο ένας έκτισε τότε την δική του οικοδομή. Έκτοτε όμως πρόσθεσε και ένα αυθαίρετο υπόστεγο στο ενδιάμεσο των 2.0 μ Σήμερα που ο δεύτερος θέλει να κτίσει και ο οικισμός μου έχει πλέον σχέδιο Πόλεως και η απόσταση των 2.5μ άλλαξε στα 3,90μ πες μου τι απόσταση πρέπει να κρατήσει από το κοινό όριο? 2μ ή 0μ ή 3,9μ?? άλλη περίπτωση Έκτισε ο ένας στο κοινό όριο (πυλωτή και 2 ορόφους) το 2005 (όταν ίσχυε το σχέδιο Πόλεως και το επιτρ ύψος ήταν 9 μ) Η συμφωνία ήταν να κτίσουν και οι 2 στο κοινό όριο Την πυλωτή την έκλεισε και τη δήλωσε στο Ν 4178 Σήμερα ο άλλος θέλει να κτίσει μονώροφη οικοδομή Μπορεί να κτίσει όμως μονώροφη οικοδομή στο κοινό όριο? Κατά τη γνώμη μου όχι -εσύ τι γνώμη έχεις?
 15. άρθρο 7 της ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/ΦΕΚ 3136/31-7-18 στ) «Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής» ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ εντάσσεται στην κατηγορία 1* Άδεια κατεδάφισης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ εντάσσεται στην κατηγορία 1* *βάσει άρθρο 7 & 8 ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983-«Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής»
 16. η β' περίπτωση απαιτεί έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαιρέτου (άρθ 107 παρ 5β) και εκδίδεται κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη
 17. Δημήτρη καλησπέρα και τα σέβη μου ..να σε ρωτήσω ως καθαυτού αρμόδιο Τι γίνεται όμως αν οι όροι της σύστασης βρίσκονται σήμερα σε αντίθετη με τις νέες διατάξεις του ΝΟΚ?? απαιτείται προσαρμογή ή όχι?
 18. άρθ 42 4495 5. Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και αυτοψία από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ.: α) για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας δεν έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, β) για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, γ) για αόριστο χρόνο και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας ή της πράξης αναθεώρησής της έχουν περατωθεί ο φέρων οργανισμός, οι όψεις του κτιρίου και η στέγη του κτιρίου, όπου αυτή είναι υποχρεωτική και εφόσον ο ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων μηχανικός του έργου υποβάλλουν υπογεγραμμένο χρονοδιάγραμμα προόδου της εκτέλεσης του έργου στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ.. Στην περίπτωση μεταβολής του χρονοδιαγράμματος, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Υ.ΔΟΜ. και τον αρμόδιο επιβλέποντα μηχανικό πριν από οποιαδήποτε έναρξη – συνέχιση των εργασιών, δ) οι εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ισχύουν ένα (1) έτος από την έκδοσή τους, με δυνατότητα αναθεώρησης του χρόνου ισχύος τους κατά ένα (1) έτος. (σ.σ χρειάζεται και για αυτή αυτοψία από την ΥΔΟΜ???)
 19. ΝΟΚ άρθ 11 Σε συνιδιόκτητα οικόπεδα με κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του Ν.1024/1971(Α΄232) και έχει εκδοθεί άδεια πριν από τη μεταβολή γενικών ή ειδικών διατάξεων που αφορούν την επιτρεπόμενη δόμηση, προκειμένου για έκδοση άδειας δόμησης ο κάθε συνιδιοκτήτης χρησιμοποιεί το ποσοστό δόμησης που του αναλογεί σύμφωνα με το συντελεστή δόμησης που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης. Τεχν.Οδηγίες ΝΟΚ α) Σε περίπτωση που έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία και οι οικοδομές των συνιδιοκτητών απέχουν μεταξύ τους την προβλεπόμενη από τον παρόντα νόμο απόσταση, τότε το ποσοστό του ελευθέρου χώρου pilotis ελέγχεται για κάθε οικοδομή ξεχωριστά. β) Σε περίπτωση που οι οικοδομές εφάπτονται στο καθορισμένο κοινό όριο της κάθετης συνιδιοκτησίας, τότε το ποσοστό του ελευθέρου χώρου pilotis ελέγχεται επί του ενιαίου πλέον κτιρίου των συνιδιοκτητη άρθ 12 Σε συνιδιόκτητα οικόπεδα με κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του Ν.1024/1971 (Α΄232) και έχει εκδοθεί άδεια πριν από τη μεταβολή γενικών ή ειδικών διατάξεων που αφορούν την επιτρεπόμενη κάλυψη, προκειμένου για έκδοση άδειας δόμησης ο κάθε συνιδιοκτήτης χρησιμοποιεί το ποσοστό κάλυψης που του αναλογεί σύμφωνα με την επιτρεπόμενη κάλυψη που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης.
 20. Από ένα παλιό μου αρχείο (Δεν ξέρω αν ισχύουν ακόμη!) ΠΟΡΕΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ Ε-Δ-.pdf
 21. MONO αυτές οι περιπτώσεις έχουν και επίβλεψη θ) Για την τοποθέτηση ικριωμάτων κατατίθενται: 1) Δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου. ιβ) εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων, κατατίθενται: Δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου. κ) Για τη συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων, κατατίθενται: Δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης του μηχανικού για την επίβλεψη του έργου. λ) Για την εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση η του άρθρου 30 του ν. 4495/2017, κατατίθενται: Δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.
 22. ΚΑΝΑ

  Ελεγκτές δόμησης

  και για ποιο λόγο ο επιβλέπων να κάνει β' αίτηση (τι θα κερδίσει την επιβεβαίωση από τον Ε.Δ ότι έκανε καλά την δουλειά του!) όταν σαφέστατα μπορεί να ζητήσει μια αυτοψία (όταν ολοκληρωθεί η θεμελίωση και του β επιπέδου ή της β' στάθμης)?
×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.