Jump to content
 • Novatron
 • Αναλυτικές απαντήσεις δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος για τους κωδικούς συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης με αφορμή την πρόσφατη παρέμβασή του για το θέμα αυτό.
  Ειδικότερα η ΑΑΔΕ αναφέρει τα εξής:
  “1. Ως προς τα αναφερόμενα στην επιστολή σας για τον Πίνακα 5 (Δευτερεύουσα κατοικία)

  Εντοπίστηκε πρόβλημα ορθής απεικόνισης της δευτερεύουσας κατοικίας στην εκτύπωση, ενώ τα υπόλοιπα πεδία όπως και ο υπολογισμός του τεκμηρίου εμφανίζονταν ορθά. Το πρόβλημα έχει ήδη διορθωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα και πριν από την αποστολή της επιστολής σας.
  2. Ως προς τα αναφερόμενα στην επιστολή σας για το τεκμήριο αγοράς ακινήτων (κωδ. 735-736)
  Σύμφωνα με το νόμο, στην περίπτωση απόκτησης ακινήτου, ως δαπάνη αγοράς λαμβάνεται το πραγματικό τίμημα, όπως έχει καταγραφεί στα ηλεκτρονικά βιβλία μεταγραφής Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων των ΔΟΥ και όχι η τυχόν μικρότερη αντικειμενική αξία. Οπότε στην περίπτωση αναγραφής στη δήλωση μικρότερου ποσού, η δήλωση οδηγείται για έλεγχο στη ΔΟΥ και ο φορολογούμενος χρειάζεται να αποστείλει ψηφιακά το αντίστοιχο συμβόλαιο αγοράς στη ΔΟΥ για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της δήλωσης.
  Συνεπώς, όσα αναφέρονται στην επιστολή σας δεν είναι «σφάλμα», αλλά εφαρμογή των συστημικών ελέγχων για την ορθή δήλωση των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τα συμβόλαια που οι φορολογούμενοι έχουν υπογράψει.
  3. Ως προς τα αναφερόμενα στην επιστολή σας για τους εξαιρούμενους από τις δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (κωδ. 023-024) και κωδικοί πληττομένων (κωδ.985-986)
  Οι κωδικοί αυτοί 023-024 αφορούν τα πρόσωπα που γενικώς απαλλάσσονται από την υποχρέωση επίκλησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, καθώς και, ειδικά για φέτος, τους φορολογουμένους άνω των 60 ετών (ειδικά για τους τελευταίους, η σχετική πληροφορία λαμβάνεται από το αρχείο του μητρώου της ΑΑΔΕ).
  Οι κωδικοί αυτοί δεν συμπληρώνονται από πληττόμενους από την πανδημία. Γι’ αυτούς, προστέθηκαν επιπλέον κωδικοί στον πίνακα 9 (κωδ.985-986), οι οποίοι προ- συμπληρώνονται με βάση τα διαθέσιμα αρχεία και οι φορολογούμενοι αυτοί απαλλάσσονται φέτος τόσο από την υποχρέωση επίκλησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες όσο και, υπό προϋποθέσεις, από για τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.
  Συνεπώς, δεν υπάρχει κάποια περίπτωση δικαιούχων εξαίρεσης από την επίκληση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που δεν έχει αντιμετωπιστεί μέσα από την εφαρμογή υποβολής δηλώσεων Ε1.
  4. Ως προς τα αναφερόμενα στην επιστολή σας για τις δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (κωδ. 049-050)
  Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, και φέτος οι κωδικοί 049-050 δεν προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ, καθώς την πλήρη εικόνα των εν λόγω δαπανών έχει ο ίδιος φορολογούμενος. Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, υπάρχει σχετικό πεδίο όπου ο κάθε φορολογούμενος μπορεί να δει τα ποσά ετήσιων δαπανών που έχει αποστείλει γι’ αυτόν η τράπεζά του. Εφόσον συμφωνεί με αυτά, μπορεί να μεταφέρει το άθροισμα τους στους παραπάνω κωδικούς. Εφόσον διαπιστώσει κάποιο σφάλμα, μπορεί να συμπληρώσει το ορθό κατά την κρίση του ποσό. Συνεπώς, η διαδικασία αυτή είναι από ετών γνωστή και δεν αποτελεί ειδικό ζήτημα ή πρόβλημα των φετινών δηλώσεων.
  5. Ως προς τα αναφερόμενα στην επιστολή σας για την προσυμπλήρωση ποσών που αποτελούν εισόδημα ή αποζημίωση (κωδ.617-618 και κωδ.781-782, αντίστοιχα)
  Για τα ποσά που υπόκεινται σε φόρο ή αποτελούν εισόδημα που όμως απαλλάσσεται από φόρο και εισφορά αλληλεγγύης (κωδ. 617 – 618), διενεργείται προσυμπλήρωση από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν οι φορείς που τα χορήγησαν. Αν δεν έχει αποσταλεί σχετικό αρχείο από τον αρμόδιο φορέα, μπορούν να συμπληρωθούν από τον ίδιο το φορολογούμενο (κωδ. 657 – 658).
  Τα ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα αλλά αποζημίωση συμπληρώνονται προαιρετικά από τον φορολογούμενο στους κωδικούς 781 – 782 και χρησιμεύουν μόνο στην κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η συντριπτική πλειονότητα των ενισχύσεων που δόθηκαν εντός του 2020 για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
  Όπως γνωρίζετε, τα ποσά των κωδικών 781 -782 συμπληρώνονται από τον ίδιο τον φορολογούμενο, ο οποίος τα γνωρίζει και τα επικαλείται. Ωστόσο, για την περαιτέρω διευκόλυνση των φορολογουμένων, για πρώτη φορά φέτος, η ΑΑΔΕ προχώρησε σε προσυμπλήρωση των κωδικών 781 – 782. Ειδικότερα, από την προηγούμενη εβδομάδα, έχει προσυμπληρώσει στους κωδικούς αυτούς ποσά Επιστρεπτέας Προκαταβολής και Αποζημιώσεων Ειδικού Σκοπού που καταβλήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της ΑΑΔΕ και είναι σε διαρκή συνεργασία με τους λοιπούς φορείς που χορήγησαν αντίστοιχες ενισχύσεις αποζημιωτικού χαρακτήρα, ώστε να τις συμπεριλάβει και αυτές στους κωδικούς 781 – 782.
  6. Ως προς τα αναφερόμενα στην επιστολή σας για το περιεχόμενο αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (έντυπο Ε2)
  Τα ποσά που συμψηφίστηκαν εντός του 2020 με οφειλές στη φορολογική διοίκηση, λόγω είσπραξης μειωμένου μισθώματος, δεν αναγράφονται στη δήλωση (Ε2), καθώς οι συμψηφισμοί φόρων δεν δύναται να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
  Τα παραπάνω εξηγήθηκαν και στο από 7.6.2021 Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-06/dt 07.06.2021..pdf)
  7. Ως προς τα αναφερόμενα στην επιστολή σας για την συμπλήρωση ποσών που αποτελούν αφορολόγητα έσοδα (πίνακας ΣΤ’ εντύπου Ε3)
  Στο έντυπο Ε3 μεταφέρονται από την επιχείρηση τα δεδομένα των βιβλίων της, στα οποία πρέπει να έχουν καταχωρηθεί και οι αποζημιώσεις ή επιχορηγήσεις που η επιχείρηση έλαβε για την αντιμετώπιση των συνεπειών του covid 19. Τα πεδία του πίνακα ΣΤ’ του εντύπου Ε3 δεν προσυμπληρώνονται.
  Έχοντας την πεποίθηση ότι τα ανωτέρω απαντούν στα ζητήματα που θέσατε με την από 14/6/2021 επιστολή σας, οι υπηρεσίες μας είναι στη διάθεσή σας να σας παράσχουν περισσότερες διευκρινίσεις εφόσον απαιτηθεί, αλλά και να μας ενημερώσετε για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα θεωρείτε ότι αφορά την υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.”
  Mε πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ
  Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:
  Σε λειτουργία βρίσκεται εδώ και λίγα λεπτά η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την Υποβολή Δικαιολογητικών Επιστρεπτέων Προκαταβολών & Αυξημένης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού
  Προσοχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπ.Οικονομικών η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, για όλους τους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, παρατείνεται έως τις 16 Ιουλίου 2021.
  Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής«Δικαιολογητικά Επιστρεπτέων Προκαταβολών»
  odigos_dikaiologitikon_epistrepteon_prokatavolon.pdf
  Επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, όπως δίκτυα 5G και οπτικών ινών, μέτρα για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης της δημόσιας διοίκησης, καθώς και μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη της ψηφιοποίησης των εταιρειών περιλαμβάνει το Ταμείο Ανάκαμψης.
  Το εθνικό Σχέδιο, που εγκρίθηκε χθες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύψους 30,5 δισ. ευρώ, κατευθύνει το 23% των συνολικών κονδυλίων της Ελλάδας, στην ψηφιακή μετάβαση.
  Τα δίκτυα 5G και οπτικών ινών, η ψηφιακή μετάβαση της δημόσιας διοίκησης, μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη της ψηφιοποίησης των εταιρειών και δράσεις για την ψηφιακή …εκπαίδευση παιδιών και τρίτης ηλικίας συνθέτου το σχέδιο της κυβέρνησης ώστε η χώρα να αλλάξει σελίδα.
  Τα μέτρα περιλαμβάνουν επίσης:
  231 εκατ. ευρώ για την παροχή κουπονιών για αγορά ταμπλετών/φορητών υπολογιστών σε περίπου 600.000 μαθητές και φοιτητές από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος την εγκατάσταση 40.000 διαδραστικών συστημάτων μάθησης σε σχολεία 1,3 δισ. ευρώ διατίθενται για διάφορα έργα με στόχο την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης έξυπνων πόλεων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ψηφιακές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικότητας βασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, της δικαιοσύνης, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της κοινωνικής πρόνοιας και των υπηρεσιών απασχόλησης. Ανάπτυξη διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών για την υποστήριξη υπηρεσιών ασφαλούς συνδεσιμότητας. Επίσης, η Ελλάδα έχει προτείνει τη διάθεση 2,3 δισ. ευρώ για τη μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης, σε συνδυασμό με επενδύσεις σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης που καλύπτουν όλο το εργατικό δυναμικό.
  Η Επιτροπή αξιολόγησε το σχέδιο της Ελλάδας με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό RRF.
  Στην ανάλυση της Επιτροπής εξετάστηκε κατά πόσο οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις του σχεδίου της Ελλάδας στηρίζουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ενισχύουν το αναπτυξιακό δυναμικό της, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητά της.
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα θετική αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την εκταμίευση 17,8 δισ. ευρώ υπο μορφή επιχορηγήσεων και 12,7 δισ. ευρώ υπό μορφή δανείων στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) για την περίοδο 2021-2026. Η χρηματοδότηση αυτή θα υποστηρίξει την εφαρμογή των κρίσιμων επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας. Θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να εξέλθει ισχυρότερη από την πανδημία COVID-19.
  Ο μηχανισμός RRF — που βρίσκεται στο επίκεντρο του NextGenerationEU — θα διαθέσει έως και 672,5 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Το σχέδιο της Ελλάδας εντάσσεται στον άνευ προηγουμένου συντονισμένο τρόπο με τον οποίο απαντά η ΕΕ στην κρίση της COVID-19, με στόχο να αντιμετωπίσει τις κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις ενστερνιζόμενη την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα και τη συνοχή της ενιαίας αγοράς.
  Η Επιτροπή αξιολόγησε το σχέδιο της Ελλάδας με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό RRF. Στην ανάλυση της Επιτροπής εξετάστηκε κατά πόσο οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις του σχεδίου της Ελλάδας στηρίζουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ενισχύουν το αναπτυξιακό δυναμικό της, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητά της.
  Διασφάλιση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της Ελλάδας
  Σύμφωνα με την αξιολόγηση του σχεδίου από την Επιτροπή, το 38 % των συνολικών κονδυλίων της Ελλάδας διατίθεται για μέτρα που υποστηρίζουν τους κλιματικούς στόχους. Σε αυτά περιλαμβάνονται επενδύσεις για την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και ενίσχυση του καθεστώτος στήριξης για τους παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, το σχέδιο υποστηρίζει επενδύσεις σε ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις και την ανάπτυξη τοπικών αστικών σχεδίων με έμφαση στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών περιοχών στην κλιματική αλλαγή. Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν τη στήριξη ενός εθνικού προγράμματος αναδάσωσης και μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ενίσχυση των συστημάτων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστροφών, που καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις επενδύσεις για τον μετριασμό των πλημμυρών.
  Σύμφωνα με την αξιολόγηση του σχεδίου από την Επιτροπή, το 23 % των συνολικών κονδυλίων της Ελλάδας διατίθεται στην ψηφιακή μετάβαση. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το ελάχιστο όριο του 20 % που απαιτείται από τον κανονισμό RRF. Τα μέτρα για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης της Ελλάδας περιλαμβάνουν επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές όπως δίκτυα 5G και οπτικών ινών, μέτρα για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης της δημόσιας διοίκησης, καθώς και επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης μέτρα για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος και μέσω ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης για όλες τις ηλικιακές ομάδες.
  Ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας της Ελλάδας
  Η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο της Ελλάδας αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το σύνολο ή ένα σημαντικό υποσύνολο των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που περιγράφονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απηύθυνε το Συμβούλιο στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το 2019 και το 2020. Περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και αυξάνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας. Το σχέδιο προβλέπει την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου εθνικού προγράμματος δημόσιας υγείας που θα στηρίζει την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια πρόληψη και θα ενισχύει την πρωτοβάθμια περίθαλψη, ενώ παράλληλα επιδιώκει να καταστήσει την οικονομία πιο ανοικτή, να βελτιώσει τη δημόσια διοίκηση και να καταστήσει το δικαστικό σύστημα πιο αποτελεσματικό. Παράλληλα με τη σημαντική αύξηση των δημόσιων επενδύσεων, το σχέδιο αξιοποιεί πλήρως τα δάνεια του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την παροχή χρηματοδότησης σε εταιρείες και για την αύξηση του επιπέδου των ιδιωτικών επενδύσεων. Το σχέδιο βασίζεται στις κύριες τρέχουσες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ευρύτερης λειτουργίας της οικονομίας, οι οποίες παρακολουθούνται επί του παρόντος στο πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας, και συμπληρώνει τις μεταρρυθμίσεις αυτές.
  Αποτελεί μια ολοκληρωμένη και επαρκώς ισορροπημένη απάντηση στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Ελλάδας, η οποία συμβάλλει κατάλληλα και στους έξι πυλώνες του κανονισμού RRF.
  Στήριξη εμβληματικών επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών έργων
  Το ελληνικό σχέδιο προτείνει έργα και στους επτά εμβληματικούς ευρωπαϊκούς τομείς. Πρόκειται για ειδικά επενδυτικά έργα τα οποία αφορούν ζητήματα κοινά σε όλα τα κράτη μέλη σε τομείς που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και είναι απαραίτητοι για τη διπλή μετάβαση. Για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει προτείνει τη διάθεση 2,3 δισ. ευρώ για τη μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, σε συνδυασμό με επενδύσεις σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης που καλύπτουν όλο το εργατικό δυναμικό. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην απόκτηση δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας και σχετικών με την αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.
  Από την αξιολόγηση διαπιστώνεται επίσης ότι κανένα από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δεν βλάπτει σημαντικά το περιβάλλον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον κανονισμό RRF.
  Τα συστήματα ελέγχου που εφαρμόζει η Ελλάδα θεωρούνται επαρκή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Το σχέδιο παρέχει επαρκείς λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές αρχές θα προλαμβάνουν, θα εντοπίζουν και θα διορθώνουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, διαφθοράς και απάτης που σχετίζονται με τη χρήση των κονδυλίων.
  Μέλη της Επιτροπής προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:
  Η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε τα εξής: «Χαίρομαι ιδιαιτέρως που παρουσιάζω σήμερα τη θετική αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ύψους 30.5 δισ. ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο είναι φιλόδοξο και θα συμβάλει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για τον ελληνικό λαό. Μπορεί να αναδιαμορφώσει την Ελλάδα για τις επόμενες δεκαετίες. Πρέπει να το αξιοποιήσουμε στο έπακρο, για τις επόμενες γενιές. Θα σταθούμε δίπλα σας για να σας στηρίξουμε σε κάθε βήμα.»
  Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε τα εξής: «Το σχέδιο ανάκαμψης της Ελλάδας θα την βοηθήσει να βγει ισχυρότερη από την πανδημία και θα εξοπλίσει την οικονομία της για ένα πιο πράσινο και ψηφιακό μέλλον. Τα μέτρα περιλαμβάνουν στήριξη για ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις και καθαρές αστικές μεταφορές, και εστιάζουν στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού, τόσο όσον αφορά την εκπαίδευση όσο και την επανειδίκευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Επικροτούμε τη φιλοδοξία της Ελλάδας για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων και τη μεταρρύθμιση της πολιτικής για την αγορά εργασίας, καθώς και για την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και των επιχειρήσεων, στοιχεία που θα είναι καθοριστικά για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας. Συνολικά, το σχέδιο προσφέρει μοναδική ευκαιρία στην Ελλάδα για να εξοπλίσει την οικονομία και τους ανθρώπους της για το μέλλον και να θέσει τη χώρα σε μια πιο βιώσιμη πορεία ανάπτυξης. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τις ελληνικές αρχές ώστε να υλοποιηθούν πλήρως αυτές οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις.»
  Ο κ. Πάολο Τζεντιλόνι, Επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε: «Σαράντα χρόνια μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Κοινότητα ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά ευρωπαϊκή ιστορία της χώρας. Η Ελλάδα πρόκειται να λάβει στήριξη πάνω από 30 δισ. ευρώ μέσω του NextGenerationEU, η οποία θα υποστηρίξει σημαντικές επενδύσεις και εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις κατά την επόμενη πενταετία. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο που μπορεί να ωφελήσει όλα τα μέρη της Ελλάδας και κάθε τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Η Ελλάδα έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από την τελευταία κρίση, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση: το NextGenerationEU είναι μια εταιρική σχέση που θα προωθήσουμε από κοινού.»
  Επόμενα βήματα
  Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση 17,8 δισ. ευρώ υπό μορφή επιχορηγήσεων και 12,7 δισ. ευρώ υπό μορφή δανείων προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του RRF. Το Συμβούλιο θα έχει, κατά κανόνα, προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων για να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής.
  Η έγκριση του σχεδίου από το Συμβούλιο θα επιτρέψει την εκταμίευση προχρηματοδότησης ύψους 4 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 13 % του συνολικού ποσού που θα διατεθεί στην Ελλάδα.
  Η Επιτροπή θα εγκρίνει περαιτέρω εκταμιεύσεις βάσει της ικανοποιητικής εκπλήρωσης των οροσήμων και των στόχων που περιγράφονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, που θα αντικατοπτρίζουν την πρόοδο ως προς την υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων.
  Τα φυσικά εδάφη αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των αιώνων ως αποτέλεσμα φυσικών χημικών και βιολογικών διαδικασιών. Μέσα στη μεγάλη αυτή χρονική διάρκεια το έδαφος έχει δεχθεί την επίδραση εξωγενών παραγόντων και κυρίως μεταβολές του κλίματος που έχουν παρατηρηθεί κατά το διάστημα αυτό. Ενώ λοιπόν κάτω από τις συνθήκες αυτές το έδαφος έως πριν από μερικές δεκάδες χρόνια εξελισσόταν ανάλογα με τις συνθήκες του φυσικού ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, πλέον λιγότερο ή περισσότερο αυτό έχει αρχίσει να δέχεται μεγάλο μέρος των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Ο άνθρωπος αποτελεί έτσι έναν από τους κύριους παράγοντες μεταβολής του εδάφους σημαντικότερο πολλές φορές και από τους φυσικούς παράγοντες που είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ του κλίματος, των οργανισμών, των τοπογραφικών συνθηκών, του μητρικού υλικού και του χρόνου.
  Το έδαφος αποτελεί βάση για πολυάριθμες περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές λειτουργίες, οι οποίες είναι καθοριστικές για τη ζωή. Για τον λόγο αυτόν η ορθή διαχείριση της γης και των εδαφικών πόρων αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων.
  Η 17η Ιουνίου καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ως Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας (Word Day to Combat Desertification and Drought). Στόχος ήταν και είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση για τους κινδύνους του φαινομένου, καθώς και η συνεργασία των κρατών και της διεθνούς κοινότητας για την δημιουργία βασικών εργαλείων που θα βοηθούσαν στην αντιμετώπισή του.
  Ο φετινός εορτασμός εστιάζει και επικεντρώνεται όχι μόνο στην μείωση της έντασης της ερημοποίησης και της ξηρασίας, αλλά και στη σταδιακή ανατροπή τους με την μετατροπή του υποβαθμισμένου εδάφους σε εύφορο. Η αποκατάσταση του υποβαθμισμένου εδάφους, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη για την παγκόσμια κοινότητα, όπως οικονομική ανθεκτικότητα, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αύξηση των εισοδημάτων και της επισιτιστικής ασφάλειας. Η προσπάθεια αυτή θα συνεισφέρει επίσης στην προστασία της βιοποικιλότητας, θα επιβραδύνει την κλιματική αλλαγή και θα στηρίξει την πράσινη ανάκαμψη.
  Η σημερινή μέρα μας καλεί ως πρόσωπα και ως κοινότητα να δούμε το έδαφος ως έναν πολύτιμο φυσικό πόρο που καλεί για βοήθεια. Ο καθένας από εμάς έχει ένα ρόλο να παίξει στην πορεία προς το μέλλον. Ο κόσμος προχωράει και με το δικό μας βήμα.
  *Ο Ευάγγελος Ματζίρης είναι Δασολόγος – Εδαφολόγος M.Sc, Ph.D, Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Αστικού Αστικού Πρασίνου του δήμου Θεσσαλονίκης
  Με αυξημένες δυνατότητες και νέα μορφή τέθηκε σε λειτουργία στο gov.gr η πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την έκδοση και χρήση ηλεκτρονικών παραβόλων υπέρ του Δημοσίου.
  Η νέα πλατφόρμα παρουσιάζει σημαντικές τεχνικές βελτιώσεις για πιο εύκολη χρήση από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενώ υποστηρίζεται πλέον και η χρήση της Αγγλικής γλώσσας. Συγκεκριμένα, έχουν υλοποιηθεί:
  Βελτιωμένη εμφάνιση και εναρμόνιση με τα πρότυπα των υπόλοιπων εφαρμογών του gov.gr Δυνατότητες προσαρμογής σε περιβάλλον «έξυπνων» κινητών, ώστε να μην είναι απαραίτητη η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και να μπορεί η διαδικασία να ολοκληρωθεί άμεσα και εύκολα από οπουδήποτε Βελτιώσεις στη λειτουργία της εφαρμογής, που θα διευκολύνει τους υπαλλήλους των φορέων αναφορικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησής τους για την δέσμευση των παράβολων. Έως σήμερα, στην υπηρεσία e-παράβολο έχουν ενταχθεί 63 υπηρεσίες του Δημοσίου ενώ από το 2017 έχουν εκδοθεί πάνω από 22 εκατομμύρια ηλεκτρονικά παράβολα απαλλάσσοντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από ισάριθμες μετακινήσεις. Συγκεκριμένα, κάθε μήνα κατά μέσο όρο εκδίδονται πάνω από 407.000 ηλεκτρονικά παράβολα. Συνολικά από το 2017 μέχρι και σήμερα έχουν εισπραχθεί από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω των e-παραβόλων περίπου 1,315 δις ευρώ.
  Η Διαδικτυακή Πύλη αντλεί το περιεχόμενό της από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σήμερα περιλαμβάνει 14.700 μνημεία, 3.100 αρχαιολογικούς χώρους, 420 ιστορικούς τόπους και 844 ζώνες προστασίας.
  Οι εγγραφές μπορεί να εμπλουτίζονται ή και να τροποποιούνται με νέα στοιχεία από το Αρχείο της ΔΔΕΑΜ, αλλά και ανάλογα με τις κηρύξεις, οριοθετήσεις, αναοριοθετήσεις που πραγματοποιούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  Η Πύλη περιλαμβάνει μόνον τους κηρυγμένους και οριοθετημένους αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους. Ως εκ τούτου δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτή περιοχές αρχαιολογικής σημασίας για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί πράξεις κήρυξης. Εξάλλου, βάσει του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς εν γένει», η προστασία των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων που χρονολογούνται μέχρι το 1830 είναι αυτόματη, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση διοικητικής πράξης. Σημειώνεται επίσης ότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στην Πύλη περίπου 4000 ακίνητα χερσαία μνημεία που δεν είναι γεωχωρικά εντοπισμένα. Σε ό,τι αφορά στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, παρέχονται επιλεγμένα στοιχεία κυρίως για τους παράκτιους.
  Τέλος, δεν περιέχονται στην Πύλη τα χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα κτήρια και παραδοσιακούς οικισμούς από άλλα Υπουργεία — Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος (πρώην ΥΠΕΚΑ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΧΟΠ), πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής — παρά μόνον όσα έχουν κηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  Η Πύλη έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Νομική ισχύ έχει μόνο το κείμενο όπως δημοσιεύεται στο ΦΕΚ.
  Η πύλη εδώ: https://www.arxaiologikoktimatologio.gov.gr/
  Η Πράξη «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» (με κωδικό MIS 5003765) εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και συνολική δημόσια δαπάνη 2.980.978,38 €.
  Αφορά στη συστηματική καταγραφή και τεκμηρίωση (αρχαιολογική, διοικητική και γεωχωρική) των ακίνητων μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων και των ζωνών προστασίας αυτών. Με το έργο αυτό καθίσταται δυνατή η πλήρης εποπτεία, προστασία και διαχείριση των μνημείων και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, από το σύνολο των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Ταυτόχρονα, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης, παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους πολίτες, επαγγελματίες και φορείς του Δημοσίου, να ενημερώνονται για τον μνημειακό πλούτο της χώρας, αλλά και για τυχόν δεσμεύσεις και περιορισμούς που υφίστανται βάσει της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχές ή ακίνητα ενδιαφέροντός τους.
  Σήμερα, η Διαδικτυακή Πύλη του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου περιλαμβάνει περιγραφικά και γεωχωρικά δεδομένα για περισσότερα από 14.000 Ακίνητα Μνημεία, περίπου 3.400 Αρχαιολογικούς Χώρους και Ιστορικούς Τόπους και 844  Ζώνες Προστασίας.
   
  Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο αυστηρότερων κανόνων που καθορίζουν εάν η ενέργεια καύσης ξύλου μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανανεώσιμη και να υπολογίζεται σε πράσινους στόχους, σύμφωνα με σχέδιο που επικαλείται το Reuters.
  Η Κομισιόν τον επόμενο μήνα θα προτείνει ένα πακέτο πολιτικών για τη μείωση των εκπομπών θέρμανσης του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο φόρο καυσίμων και των μεταρρυθμίσεων στην αγορά άνθρακα.
  Όλα έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030, από τα επίπεδα του 1990.
  Το πακέτο θα περιλαμβάνει επίσης μια αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου αποφασίζουν πόσο γρήγορα το μπλοκ πρέπει να επεκταθεί σε πηγές όπως η αιολική, ηλιακή και η ενέργεια βιομάζας που παράγεται από καύση σφαιριδίων ξύλου ή τσιπ.

  Βιώσιμα κριτήρια

  Σύμφωνα με σχέδιο πρότασης, το οποίο επικαλείται το Reuters, θα απαιτείται μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με καύση βιομάζας χωρητικότητας 5 μεγαβάτ (MW) ή παραπάνω, να εκπληρούν βιώσιμα κριτήρια και να προσφέρουν σημαντικές μειώσεις εκπομπών σε σύγκριση με την καύση ορυκτών καυσίμων.
  Οι εγκαταστάσεις βιομάζας με χωρητικότητα κάτω των 20MW εξαιρούνται επί του παρόντος από αυτές τις απαιτήσεις.
  Τα εργοστάσια με βιομάζα θα θεωρηθούν ανανεώσιμα μόνο εάν παράγουν 70% λιγότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις μονάδες παραγωγής ενέργειας με βάση τα ορυκτά καύσιμα, ανέφερε το προσχέδιο. Επί του παρόντος, αυτή η απαίτηση ισχύει μόνο για νέες εγκαταστάσεις που άρχισαν να λειτουργούν φέτος. Το προσχέδιο αναφέρει ότι όλα τα εθνικά καθεστώτα στήριξης που προωθούν τη χρήση ενέργειας από βιομάζα πρέπει να ακολουθούν μια «αρχή», όπου το ξύλο πρέπει να καίγεται μόνο για ενέργεια ως έσχατη λύση.
  Ο στόχος είναι να σταματήσει το ξύλο που είναι κατάλληλο για άλλους σκοπούς, όπως η κατασκευή επίπλων, να καταλήγει ως καύσιμο.

  Σχέδιο πρότασης

  Ο νόμος θα θέσει επίσης πιο φιλόδοξους στόχους για την ΕΕ για την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι αριθμοί για αυτούς τους νέους στόχους δεν συμπεριλήφθηκαν στο σχέδιο πρότασης.
  Ο τρέχων στόχος της ΕΕ είναι να επεκτείνει το μερίδιό της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο 32% της τελικής κατανάλωσης έως το 2030, αν και η ανάλυση της Επιτροπής υποδηλώνει ότι θα χρειαστεί αύξηση στο 38-40% για να συμμορφωθεί με τον νέο στόχο μείωσης των εκπομπών του μπλοκ.
  Οι ανανεώσιμες πηγές παρείχαν μόλις το 20% της ενέργειας της ΕΕ το 2019.
  Τη στάση του κοινού απέναντι στην παραγωγή και εκμετάλλευση της πράσινης ενέργειας με τη βοήθεια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξετάζει η Πανελλήνια Κοινωνική Έρευνα (2021) που εκπονήθηκε από τον Πάνο Κοσμόπουλο, Διευθυντή του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και τους συνεργάτες του. 
  Η έρευνα πραγματοποιείται από μέλη της K-ecoprojects co. και μεγάλο αριθμό φοιτητών, μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών που έχουν παρακολουθήσει τις διαλέξεις των καθηγητών.  Οι συμμετέχοντες καλούνται να σχολιάσουν τις εφαρμογές μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας Α.Π.Ε., και ιδιαίτερα τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, τα οποία φαίνεται να έρχονται σε σύγκρουση με την παραδοσιακή στάση των ανθρώπων απέναντι στο περιβάλλον της χώρας, τόσο κατασκευασμένων όσο και φυσικών - ιδιαίτερα. Εξετάζεται επίσης η οικονομική πτυχή των Α.Π.Ε., όσον αφορά τη στάση των ανθρώπων απέναντι τόσο στα οικονομικά των νοικοκυριών όσο και στην οικονομία της χώρας.
  Kάποια από τα βασικά συμπεράσματα
  Από τη διεξαγωγή της μελέτης προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
  Το κοινό γνωρίζει ότι οι Α.Π.Ε. συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα παρέχουν ευκαιρία μείωσης της εξάρτησης από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος θεωρείται ότι συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και ίσως στη μείωση της κλιματικής αλλαγής. Ελπίζουν επίσης ότι οι Α.Π.Ε. θα βοηθήσουν οικονομικά τόσο τη χώρα όσο και την οικονομία των νοικοκυριών. Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, για τα οποία, τα προηγούμενα χρόνια, έχει τρέξει μια μεγάλη εκστρατεία για την εγκατάστασή τους σε σπίτια, αλλά έχει ακολουθηθεί από μια πτωτική τιμολογιακή πολιτική, το κοινό δείχνει απογοητευμένο, και λέει ότι μόνο οι μεγάλες εταιρείες επωφελούνται από την εφαρμογή φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών. Ωστόσο, εάν οι άνθρωποι έχουν τη διαβεβαίωση της ικανοποιητικής οικονομικής αποπληρωμής και της απλής γραφειοκρατίας, είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν στην εγκατάσταση. Ένα άλλο ενδιαφέρον ζήτημα είναι η μεταβαλλόμενη στάση απέναντι στην αισθητική του περιβάλλοντος για την εγκατάσταση πάρκων ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη τη χώρα. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ερευνών μας που γίνονται ανά διετία από το 2001 (π.χ. 2007, 2009), κάποιες ομάδες φαινόταν να είναι σταθερά κατά των εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ως κύριο επιχείρημα. Σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για την εγκατάσταση Α.Π.Ε., τόσο φωτοβολταϊκών σε κτίρια και χωράφια, όσο και ανεμογεννητριών σε σέλες βουνών, φαίνεται να είναι πιο αποδεκτές σε σχέση με τις αντίστοιχες προηγούμενες έρευνές μας (αισθητικοί λόγοι). Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται πραγματικά για το περιβάλλον, για την εθνική οικονομία, για την απελευθέρωση από τα εισαγόμενα καύσιμα, και ιδιαίτερα φυσικά, για προσωπικό / οικογενειακό οικονομικό όφελος από την εφαρμογή των Α.Π.Ε., αλλά είναι επίσης απογοητευμένοι από τη νέα οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται για τις Α.Π.Ε.. καθώς και τη σχετική γραφειοκρατία. Σημειώνεται ότι το ερευνητικό έργο, που αφορά τη στάση των ανθρώπων απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021 και συνεχίζεται, σε όλη την Ελλάδα μέσω της συλλογής ερωτηματολογίων, και έχει καλύψει τον αριθμό των έγκυρων ερωτηματολογίων 1042 (έως 3 Ιουνίου 2021).
  Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι οι βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 των Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων, Αγροτών αλλά και των εργατών γης αμειβομένων με εργόσημο για φορολογική χρήση έχουν αναρτηθεί στον ατομικό λογαριασμό των ασφαλισμένων και στις Ηλεκτρονικές  Υπηρεσίες που τηρούνται στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ «www.efka.gov.gr» στον σύνδεσμο:
  «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» > «ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ e-ΕΦΚΑ».
  Εναλλακτικά ο ασφαλισμένος μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική-> Εργασία και ασφάλιση-> Ασφάλιση-> Βεβαιώσεις εισφορών (eΕΦΚΑ).
  Κατόπιν συνεννόησης με το ΥΠΕΝ, σχετικού αιτήματος από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), και ενόψει της επικείμενης παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης ΣΦΗΟ από το ΥΠΕΝ ως τις 30.9.2021, με δεδομένες τις ειδικές συνθήκες που επικράτησαν, αλλά και την ισχύ του νέου νόμου 4782/2021 για τις δημόσιες συμβάσεις και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία χρηματοδότησης, με βάση τα οριζόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος, ανακοινώνονται τα εξής:

  Kάθε δικαιούχος υποχρεούται να προχωρήσει σε δημοσίευση του διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, η εγκεκριμένη πρόταση θα απεντάσσεται μετά από απόφαση ΔΣ του Πράσινου Ταμείου.
  Ως εκ τούτου, με δεδομένα τα παραπάνω, αλλά και το γεγονός ότι το σύνολο των προτάσεων εντάχθηκαν στις 22.12.2020 (δυνάμει της υπ’ αριθμό 201.6/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου), οι ενταγμένοι Δήμοι θα πρέπει να έχουν προχωρήσει σε δημοσίευση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 30.07.2021.
  Για τομή στον τομέα της αντιπυρικής προστασίας στη χώρα μας και πρότυπη δουλειά, μακριά από «εκ των υστέρων μεμψιμοιρία» και για να προλάβουμε νέες τραγωδίες, χαρακτήρισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τον φετινό σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας για την αντιπυρική περίοδο, τις λεπτομέρειες της οποίας ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε το μεσημέρι στο Κτήριο «Φάρος» στο Μαρούσι.
  Ο κ. Χαρδαλιάς έδωσε αναλυτικά το σχέδιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την προετοιμασία του μηχανισμού με την ολοκλήρωση του προγράμματος μίσθωσης περισσότερων για φέτος εναέριων μέσων, παράλληλα όμως ανακοίνωσε επίσημα την προώθηση του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα προγράμματος εξοπλισμών για μη στρατιωτική χρήση, ύψους 1,76 δισ. ευρώ.
  Το πρόγραμμα αυτό που φέρει την ονομασία «ΑΙΓΙΣ», θα συζητηθεί αύριο στην διϋπουργική σύσκεψη που συνεδριάζει για πρώτη φορά, προκειμένου να κάνει τη σχετική εισήγηση στο ΚΥΣΕΑ και να προχωρήσει άμεσα.
  Το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ», μεταξύ άλλων προβλέπει την αντικατάσταση όλων των «γερασμένων» αεροσκαφών καναντέρ, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει και ένα πρόγραμμα αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, που προβλέπει και την πρόσληψη 3.000 νέων μόνιμων πυροσβεστών, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα του υψηλού μέσου όρου ηλικίας του προσωπικού και να ενισχυθεί το Σώμα σε σταθερή βάση, όλο το χρόνο, για την επίτευξη του στόχου του.
  Ειδικότερα, σε σύσκεψη που είχαν μετά την συνέντευξη Τύπου ο κ. Χρυσοχοΐδης με τον κ. Χαρδαλιά, συζήτησαν την πρόταση που θα προωθηθεί αύριο στο ΚΥΣΕΑ, για την απόκτηση οκτώ νέων σύγχρονα αεροσκαφών καναντέρ CL- 515, το οποία θα αντικαταστήσουν τα παλιά cl-215, ενώ θα αναβαθμιστούν τα CL-415 σε CL-515.
  Παράλληλα, σύμφωνα με το εξοπλιστικό σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται η αγορά συνολικά 36 νέων αμφίβιων αεροσκαφών Air-Tractor, όπως τα έξι που μίσθωσε για φέτος η χώρα για την ενίσχυση του στόλου, τα οποία αν εγκριθεί το πρόγραμμα θα αγοραστούν μέχρι το 2030.
  Όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, υπολογίζεται ότι σε εννέα χρόνια θα έχει γίνει απόσβεση των αγορών που προβλέπονται από το πρόγραμμα, καθώς η χώρα θα απαλλαγεί από το κόστος της ενοικίασης των αεροσκαφών και ελικοπτέρων κάθε χρόνο.
  Απαντώντας σε ερώτηση για κριτική που δέχεται η κυβέρνηση σχετικά με πολύ υψηλό κόστος για την φετινή αντιπυρική περίοδο, ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι είναι αυξημένο κατά 17% σε σχέση με πέρσι και τόνισε: «Το είπα και στη Βουλή, όταν πρόκειται για ανθρώπινη ζωή και ανθρώπινη περιουσία, αλλά και στην πρόληψη δεν πρέπει να μιλάμε για οικονομικά ζητήματα».
  Ο κ. Χρυσοχοίδης για το ίδιο θέμα συμπλήρωσε: «Προερχόμαστε από πολλές μεγάλες καταστροφές, πρόσφατα, οι οποίες κόστισαν δεκάδες ζωές. Το ερώτημα είναι μια χώρα σαν την Ελλάδα πόσες κρίσεις μπορεί να διαχειρίζεται ταυτόχρονα. Και σε αυτό απάντησε φέτος η κυβέρνηση. Σε περίπτωση που θα έχουμε παραπάνω από μια κρίση, να μπορούμε να απαντήσουμε. Ταυτόχρονα έχουμε ένα πολύ μεγάλο κόστος αυτές τις μέρες, με τους καθαρισμούς, έχουν διατεθεί εκατομμύρια από το υπουργείο Εσωτερικών. Πριν λίγες μέρες πετάξαμε με τον κ. Χαρδαλιά πάνω από την Αττική και αυτό που είδαμε μας προκάλεσε τρόμο. Αν δεν απομακρυνθούν άμεσα όλα αυτές κινδυνεύουμε με νέες τραγωδίες».

  Σε ό,τι αφορά στην φετινή αντιπυρική περίοδο, ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι «στην καρδιά του σχεδιασμού βρίσκονται ο γρήγορος εντοπισμός της πυρκαγιάς και η άμεση ανταπόκριση».
  Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ο υφυπουργός, κομβικό ρόλο παίζουν τα εναέρια μέσα.
  Για το λόγο αυτό ενισχύθηκε φέτος ο στόλος σε σχέση με πέρσι, αριθμώντας συνολικά 69 ελικόπτερα και αεροσκάφη. Τα εναέρια μέσα κατανέμονται σε 25 βάσεις που καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας ενώ για πρώτη φορά φέτος εδρεύει στη Θεσσαλονίκη ένα ελικόπτερο βαρέως τύπου (Etickson) το οποίο θα ενισχύει την επιχειρησιακή δυνατότητα στη Βόρεια Ελλάδα.
  Τα νέα ελαφρού τύπου αεροσκάφη «μίνι καναντέρ» (air-tractor), θα αναπτυχθούν σε τρεις βάσεις ανά ζεύγη (Τατόι, Αγχίαλο και Ανδραβίδα).
  Στο πλαίσιο της ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση πυρκαγιάς, και τον εφοδιασμό των ελικοπτέρων, δημιουργήθηκε και ένα δίκτυο υδατοδεξαμενών χωρητικότητας 40.000 λίτρων που τοποθετούνται σε 13 θέσεις στην επικράτεια για υδροληψία σε περιοχές μακριά από θάλασσα ή λίμνες.
  Οι επίγειες δυνάμεις φέτος αριθμούν 820 δασικά περίπολα (έναντι 764 πέρσι) ενώ ενισχύονται και με τα 80 πυροσβεστικά κλιμάκια εποχικής λειτουργίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας (πέρσι λειτούργησαν 70).
  Ο κ. Χαρδαλιάς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της πρόληψης και στην εφαρμογή της επιχείρησης “Δρυάδες”, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για τον καθαρισμό περιοχών με μεγάλη επικινδυνότητα για πρόκληση πυρκαγιών, οι οποίες κηρύχτηκαν προκαταβολικά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ακριβώς για αυτό το σκοπό.

  H επιχείρηση αφορά σε εργασίες καθαρισμών, απομάκρυνση εύφλεκτης ύλης, καθώς και διάνοιξης και συντήρησης δρόμων πρόσβασης για τα οχήματα πυρόσβεσης σε 18 περιοχές της Αττικής: Κάτω Ποσειδωνία και Διόνυσος Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, Αυλάκι και Χαμολιά του Δήμου Μαρκοπούλου, Αγία Κυριακή- Αγία Τριάδα του Δήμου Σπάτων/Αρτέμιδας και του Δήμου Ραφήνας/Πικερμίου, όπως και Διώνη, Καλλιτεχνούπολη του Δήμου Ραφήνας/Πικερμίου, Άγιος Ανδρέας και Σχοινιάς- Δικαστικά του Δήμου Μαραθώνα, Δροσιά- Διόνυσος- Εκάλη του Δήμου Διονύσου και Δήμου Κηφισιάς, Πανόραμα Αγίων Αποστόλων, Βλαστός Καλάμου, Ιπποκράτειος Πολιτεία του Δήμου Ωρωπού, Θρακομακεδόνες του Δήμου Αχαρνών, Αγία Σωτηρία, Οικισμός ΤΙΤΑΝ, Πόρτο Γερμενό και Άγιος Νεκτάριος Βιλίων του Δήμου Μάνδρας/Ειδυλλίας, καθώς και Περιστέρια του Δήμου Σαλαμίνας. Σε αυτές προστέθηκαν τρεις νέες περιοχές εντός Αττικής: το Τατόι, (είχε να καθαριστεί 20 χρόνια είπε ο κ. Χαρδαλιάς), ο Υμηττός και η Ιπποκράτειος Πολιτεία και άλλες τρεις στην υπόλοιπη Ελλάδα, (στο Σέιχ Σου, στην Αρχαία Ολυμπία και σε συνεργασία με την περιφέρεια στην Χαλκιδική).
  Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι η επιχείρηση “Δρυάδες” δεν είναι αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας, αλλά προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι εργασίες αντιπυρικής προστασίας, ανέλαβε την ευθύνη.
  Σχετικά με τα μέσα που έχει στη διάθεση του φέτος ο κρατικός μηχανισμός, έχουν όλα παραληφθεί και βρίσκονται στις βάσεις τους με βάση τον νέο σχεδιασμό. Την Παρασκευή φτάνει στην Ελλάδα και το τελευταίο, που είναι το ρωσικό «θηρίο» Berriev, αμφίβιο αεροσκάφος, το οποίο έχει την δυνατότητα μεταφοράς 12 τόνων νερού ή επιβραδυντικού υγρού και θα χρησιμοποιηθεί σε πολύ δύσκολες καταστάσεις για να ανακόπτει την πορεία της πυρκαγιάς, καθώς έχει την δυνατότητα σταδιακής ρίψης και σε απόσταση τουλάχιστον χιλιομέτρων στο μέτωπο.
  Μια από τις δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης είναι η απαγόρευση της προσέγγισης του Σχοινιά Μαραθώνα με ΙΧ αυτοκίνητα όλο το καλοκαίρι και ο καθαρισμός του πευκοδάσους της παραλίας. Η Πολιτική Προστασία, όπως είπε ο υφυπουργός, είναι σε συνεννόηση με τον Δήμο, προκειμένου να βάλει λεωφορεία, τα οποία θα παραλαμβάνουν τους επισκέπτες από το πάρκινγκ, πιθανόν στο Κολυμβητήριο του Μαραθώνα και θα τους μεταφέρουν στην παραλία.

  Ο κ. Χαρδαλιάς, σε ό,τι αφορά τους καθαρισμούς ιδιωτικών εκτάσεων από τους ιδιοκτήτες τους, με αφορμή και την πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά στα Γεράνεια, ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει συζήτηση με το υπουργείο Εσωτερικών για την διαμόρφωση ενός νομοθετικού πλαισίου που να προβλέπει αυστηρές ποινές για παραβάτες.
  Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφερόμενος στην φετινή προετοιμασία υπογράμμισε πως «έχουμε πλέον μια νέα προσέγγιση- με επίκεντρο την πρόληψη, την ετοιμότητα και την προσπάθεια παρέμβασης πριν εκδηλωθεί το κακό». «Σκοπός όλων μας είναι, στο μέτρο του δυνατού, η αποτροπή του κινδύνου. Όχι η εκ των υστέρων μεμψιμοιρία για το τι θα μπορούσε να είχε γίνει», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και προσέθεσε: «Και θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να το επισημάνω και να το τονίσω ακόμα μια φορά: Πολλή προσοχή από όλους το καλοκαίρι! Δεν ανάβουμε φωτιά στην ύπαιθρο για κανένα λόγο! Από εμάς εξαρτάται, είναι στο δικό μας χέρι να κρατήσουμε και τα δάση μας ασφαλή, αλλά κυρίως τους πολίτες, τους συνανθρώπους μας απόλυτα ασφαλείς».
  Το μέγεθος της ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας για την επόμενη δεκαετία προσδιορίζεται από τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).
  Σύμφωνα με το σενάριο του ΕΣΕΚ, ο στόχος για την αιολική ισχύ το 2030 είναι 7.000 MW. Ο στόχος αυτός, σημειώνει σε ανάλυσή του το ΕΛΕΤΑΕΝ, θα αυξηθεί, κατά την επικείμενη αναθεώρηση του ΕΣΕΚ, προκειμένου να ενσωματωθεί η αύξηση του ευρωπαϊκού στόχου για το κλίμα το 2030 σε 55% μείωση των εκπομπών σε σχέση με τον προηγούμενο στόχο 40%.
  Ο στόχος θα επιτευχθεί κυρίως από τα ώριμα αιολικά πάρκα, δηλαδή όσα επιβίωσαν της μακράς αδειοδοτικής διαδικασίας και έχουν πιθανά επιλεγεί από τους διαγωνισμούς της ΡΑΕ. Τα έργα αυτά έχουν ήδη καταθέσει υψηλές εγγυητικές επιστολές προς τον ΑΔΜΗΕ και τη ΡΑΕ ή είναι ήδη υπό κατασκευή.
  Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η εικόνα για την αιολική ενέργεια στην Ελλάδα διαμορφώνεται σήμερα ως εξής:
  Αιολικά Πάρκα σε λειτουργία: 4.268 MW Αιολικά πάρκα που έχουν επιλεγεί σε διαγωνισμούς ή είναι υπό κατασκευή: 1.722 MW Σύνολο εν λειτουργία και πλέον ώριμων έργων: 5.990 MW Σύνολο Βεβαιώσεων Παραγωγού και Αδειών Παραγωγής Αιολικών Πάρκων 30.295 MW Εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση Βεβαιώσεων Παραγωγού 16.595 MW Σύνολο εν ισχύ ΒΠ και αιτημάτων για ΒΠ: 46.890 MW Σύνολο υπό ανάπτυξη αιολικών πάρκων με μικρότερο βαθμό ωριμότητας: 40.900 ΜW Είναι φανερό, υποστηρίζει το ΕΛΕΤΑΕΝ, ότι ακόμα και αν ο στόχος του νέου ΕΣΕΚ για το 2030 αυξηθεί σχεδόν κατά 50%, ο πρόσθετος όγκος αιολικής ισχύος έως το 2030 αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 10% των υπό ανάπτυξη αιολικών πάρκων.
  To ποσοστό αυτό είναι ήδη αισιόδοξο σε σχέση με αυτό που είχε μετρηθεί πριν μερικά χρόνια, με βάση πραγματικά απολογιστικά στοιχεία: Σύμφωνα με τη μέτρηση εκείνη, το ποσοστό επιτυχίας των υπό ανάπτυξη αιολικών πάρκων ήταν 3,14%. Η χαμηλή αυτή επίδοση οφείλεται σε πλήθος παραγόντων όπως η περίπλοκη αδειοδοτική διαδικασία που εμπλέκει δεκάδες υπηρεσίες σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, μερικές από τις οποίες γνωμοδοτούν περισσότερες από μία φορά σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας, οι χωροταξικοί περιορισμοί, ο κορεσμός των ηλεκτρικών δικτύων κ.λπ.
  Όσον αφορά τις εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού, η εικόνα, με βάση τα στοιχεία του Μαΐου 2021, έχει ως εξής:

  Ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Νικόλαος Ταγαράς, υπέγραψε νέα εγκύκλιο με Τεχνικές Οδηγίες για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων.
  Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου προς τους Δήμους:
  ΘΕΜΑ:  Τεχνικές Οδηγίες για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων (άρθρο 92 ν. 4759/2020, Α’ 245)
  Α. Αντικείμενο
  Αντικείμενο των τεχνικών οδηγιών είναι η παροχή κατευθύνσεων για τη διαμόρφωση των παραδοτέων που συντάσσονται σε εφαρμογή του άρθρου 92 του ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/ Α/9.12.2020).
  Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων έχει ως στόχο να συμβάλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης, μέσω της απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και προσανατολίζεται στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης για τους παραπάνω χώρους για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.
  Κατά την υλοποίηση των Υπηρεσιών για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων, υλοποιείται:
  Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και κατάταξη των χώρων αυτών σε μία (1) από τις τέσσερις (4) κατηγορίες, όπως ορίζει η παρ.2 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020 και στη συνέχεια, Ιεράρχηση με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου δήμου, δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας, όπως ορίζει η παρ.5 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020. B. Αναλυτική Περιγραφή Παραδοτέων
  Για κάθε Δημοτική Ενότητα / Κοινότητα όπου γίνεται η εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου πόλης, θα πρέπει να παραδίδεται μια αντίστοιχη Τεχνική-αιτιολογική Έκθεση που θα συνοδεύεται από μία Γεωχωρική Βάση Δεδομένων.
  Β.1. Γεωχωρική Βάση Δεδομένων
  Η Γεωχωρική Βάση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  Β.1.1. Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό σχέδιο
  Γεωχωρική Βάση Δεδομένων με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο για το σύνολο της πολεοδομικής ενότητας, όπου θα αποτυπώνονται τα χωρικά δεδομένα με τα αντίστοιχα περιγραφικά τους στοιχεία (attributes).
  Η ψηφιακή μορφή του παραδοτέου θα είναι σε έναν από τους ανοικτούς μορφότυπους, ESRI Shapefile ή GeoJSON ή GML, ως Γεωγραφικό επίπεδο πολυγωνικής μορφής με κλειστά πολύγωνα χωρίς επικαλύψεις.
  Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να αντληθούν από το πληροφοριακό σύστημα e-poleodomia. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθήσει έλεγχος και ενημέρωση αυτών.
  Το Ν.Π.Δ.Δ “Ελληνικό Κτηματολόγιο” θα παρέχει στους Δήμους την αναγκαία πρόσβαση στα κτηματολογικά διαγράμματα με επισήμανση ποια είναι δημόσια, δημοτικά ή ιδιώτη. Η παροχή πρόσβασης. θα αφορά στην πληροφορία του ενιαίου κτηματολογικού διαγράμματος, είτε με τη χορήγηση βάσης δεδομένων και ψηφιακού αρχείου σχεδίασης, είτε μέσω της διάθεσης μέσω web service. Η πληροφορία που θα τηρείται από το σύστημα θα συσχετίζεται με τα γεωτεμάχια του Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Η χωρική πληροφορία (θέση, όρια, εμβαδόν, ΚΑΕΚ) θα παρέχεται μέσω του ενιαίου κτηματολογικού διαγράμματος, ενώ η νομική πληροφορία που αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου θα αναφέρεται ως περιγραφική πληροφορία.
  Στα περιγραφικά δεδομένα των χωρικών στοιχείων του «Β.1.1. Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου», θα είναι αποθηκευμένα τα στοιχεία ταυτοποίησης και αναγνώρισης κάθε πολυγώνου, όπως:
  Ταυτότητα Συστήματος – Μοναδικός αριθμός (id), ακέραιος που αποδίδεται αυτόματα από το σύστημα. Ονομασία Αναγνώρισης με περιεχόμενο τον αριθμό Οικοδομικού Τετραγώνου /Πολυγώνου (Ο.Τ. ή Ο.Π.) – Μη Μοναδικός αριθμός (ΟΤ). Πολεοδομική Ενότητα (ή γειτονιά) στην οποία ανήκει το πολύγωνο (ΠΕ). Γενική Χρήση που χαρακτηρίζει το πολύγωνο, σύμφωνα με τη Γενική Πολεοδομική Λειτουργία του. Ειδική Χρήση (όταν υφίσταται) και χαρακτηρίζει το πολύγωνο, σύμφωνα με την ειδική πολεοδομική λειτουργία του. ΦΕΚ έγκρισης και τροποποιήσεων του σχεδίου πόλης. Όταν ένα Οικοδομικό Τετράγωνο / Πολύγωνο παρουσιάζει περισσότερες από μια Γενικές Χρήσεις, τότε θα διαιρείται σε ισάριθμα πολύγωνα έτσι ώστε ο συνδυασμός «α) Πολεοδομική Ενότητα, β) Οικοδομικό Τετράγωνο, γ) Χρήση» (α + β + γ), να αποκτά το χαρακτηριστικό της «μοναδικότητας» μέσα στο Γεωγραφικό επίπεδο (Layer).
  Β.1.2. Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί
  Από το επίπεδο του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου θα γίνει εξαγωγή του επιπέδου των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε δικαστική εκκρεμότητα ή είναι πολεοδομικά αρρύθμιστοι.
  Η ψηφιακή του μορφή θα είναι (όπως και του «μητρικού» επιπέδου) σε ανοικτό μορφότυπο ESRI Shapefile ή GeoJSON ή GML, ως Γεωγραφικό επίπεδο πολυγωνικής μορφής με κλειστά πολύγωνα χωρίς επικαλύψεις.
  Τα πολύγωνα αυτά θα ενσωματωθούν στη Γεωχωρική Βάση Δεδομένων, ως ένα νέο Γεωγραφικό επίπεδο, διατηρώντας όλα τα χαρακτηριστικά (attributes) που προέρχονται από το «μητρικό» επίπεδο και θα έχουν επιπρόσθετες πληροφορίες:
  Κατηγοριοποίηση περίπτωσης /αιτίας «μη απαλλοτρίωσης» (υποχρεωτικά συμπληρωμένο). Η πληροφορία αυτή θα καλύπτει την απαίτηση της παραγράφου 2 του άρθρου 92 και θα παίρνει τις τιμές 1, 2, 3 και 4.
  Η τιμή 1 θα αντιπροσωπεύει την περίπτωση α) «χώροι, για τους οποίους έχει αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση δυνάμει δικαστικής απόφασης» και εκκρεμεί η τροποποίηση του σχεδίου. Η τιμή 2 θα αντιπροσωπεύει την περίπτωση β) «χώροι, για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης περί της άρσης». Η τιμή 3 θα αντιπροσωπεύει την περίπτωση γ) «χώροι, για τους οποίους έχει αυτοδικαίως αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση, αλλά δεν έχει κατατεθεί αίτηση για την τροποποίηση του σχεδίου». Η τιμή 4 θα αντιπροσωπεύει την περίπτωση δ) «λοιποί χώροι, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις». Τα πολύγωνα που συμμετέχουν στο επίπεδο θα έχουν υποχρεωτικά μια από τις παραπάνω τέσσερεις (4) τιμές.
  Ειδικότερα για την περίπτωση δ (τιμή 4), αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες εν δυνάμει καταστάσεις όπως :
  Χώροι για τους οποίους έχει ξεκινήσει η διαδικασία συντέλεσης, αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, διότι δεν έχει καθοριστεί τιμή μονάδας αποζημίωσης, ή η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο αναγνώρισης δικαιούχων, ή δεν έχει καταβληθεί πλήρης αποζημίωση ή εκκρεμεί η δημοσίευση του ΦΕΚ συντέλεσης της απαλλοτρίωσης. Χώροι για τους οποίους έχει ξεκινήσει διαδικασία επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Χώροι για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση διατήρησης της απαλλοτρίωσης από τον ιδιώτη και α) έχει γίνει αποδεκτή από τον Δήμο, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, ή β) βρίσκεται υπό κρίση από τον Δήμο. Χώροι για τους οποίους εκκρεμεί η τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου μετά από άρση απαλλοτρίωσης διαδικασία κατά την οποία ο Δήμος κρίνει εάν: α) το ακίνητο πρέπει να παραμείνει εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού, β) θα δεσμευτεί εκ νέου με επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, γ) θα καταστεί οικοδομήσιμο. Ημερομηνία συμβάντος, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη Περιγραφή, για τις παραπάνω κατηγορίες 1, 2 και 3, όπου θα καταχωρούνται συμπληρωματικές πληροφορίες που θα τεκμηριώνουν την παραπάνω κατηγοριοποίηση. Για την περίπτωση 4 θα συμπληρώνεται μόνο το πεδίο της Περιγραφής (άλλη περίπτωση) και δεν θα συμπληρώνεται η ημερομηνία.
  Το περιεχόμενο αυτών των πεδίων θα έχει εξάρτηση και σύνδεση με την παραπάνω κατηγοριοποίηση και θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
  Πίνακας συσχέτισης: Κατηγοριοποίηση – Τεκμηρίωση κατηγορίας (παρ.2 αρθρ.92)
  Περίπτωση (κατηγορία) Ημερομηνία Περιγραφή 1 ημερομηνία έκδοσης Δικαστικής Απόφασης Στοιχεία Δικαστικής Απόφασης περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης 2 ημερομηνία υποβολής αίτησης άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Στοιχεία αίτησης και επιπλέον επισήμανση εφόσον εκκρεμεί η έκδοση Δικαστικής Απόφασης 3 ημερομηνία άρσης της ρυμοτομικής εφαρμογής αυτοδίκαια Αιτιολόγηση της ημερομηνίας για την οποία προκύπτει το αυτοδίκαιο 4 –
  (δεν συμπληρώνεται) Καταγραφή της «άλλης περίπτωσης» που δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις 1, 2 και 3  
  Ιεράρχηση αναγκαιότητας υλοποίησης για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι θα ιεραρχηθούν ως προς την αναγκαιότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη τον πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου δήμου, δημοτικής ενότητας ή κοινότητας, καθώς και κριτήρια πολεοδομικού σχεδιασμού, τα οποία αναλύονται παρακάτω στην τεκμηρίωση.
  Η ιεράρχηση αναγκαιότητας θα αποτυπώνεται στον πίνακα περιγραφικών δεδομένων (attributes) του επιπέδου «Β.1.2. Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί» με τα παρακάτω πεδία:
  τον βαθμό αναγκαιότητας, με βαθμολόγηση: 1 – πολύ χαμηλός – χαμηλός – μέτριος – μεγάλος – πολύ μεγάλος Η υλοποίηση στη Βάση Δεδομένων θα γίνει μέσα από ένα πεδίο ακέραιου αριθμού με τιμές από 1 έως 5.
  την τεκμηρίωση που θα συνοδεύει τον βαθμό αναγκαιότητας και θα υλοποιείται με ένα πεδίο κειμένου που θα περιλαμβάνει μια συνοπτική τεκμηρίωση δυνάμει των κάτωθι ενδεικτικών κριτηρίων: Πληθυσμιακήπυκνότητα και κατ’ επέκταση εξυπηρετούμενος πληθυσμός, που θα συνδέεται με τον συγκεκριμένο χώρο. Κατηγορίακαι είδος Κοινόχρηστου ή Κοινωφελούς χώρου σε σχέση με το απαιτούμενο συνολικό πλήθος από τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Απόστασήτου από άλλο υλοποιημένο Κοινόχρηστο / Κοινωφελή χώρο. Υπολειπόμενοχρόνο για άρση αυτοδικαίως της απαλλοτρίωσης. Έκτασητων ΚΧ και ΚΦ χώρων που απωλέσθηκαν μετά από άρση απαλλοτρίωσης και τροποποίησης σχεδίου. Τα παραπάνω (κριτήρια) είναι ενδεικτικά. Δύναται να συμπληρώνονται με πρόσθετα κριτήρια που ορίζει έκαστος Δήμος.
  Η τεκμηρίωση θα αναλύεται περαιτέρω στην Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνεται στα παραδοτέα και θα συνοδεύει τη Γεωχωρική Βάση Δεδομένων παρουσιάζοντας αναλυτικά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων, για κάθε έναν από τους εξεταζόμενους κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους χωριστά αλλά και συνδυαστικά.
  Πλήθος «Επιβολών» ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Με την καταμέτρηση του πλήθους (0 ή 1), θα αποτυπώνεται τυχόν προγενέστερη επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Η Συνολική Δομή των περιγραφικών δεδομένων (attributes) του Γεωγραφικού επιπέδου «Β.1.2. Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί» διαμορφώνεται στον παρακάτω πίνακα :
  Πίνακας Δομής Attributes (Γεωμετρία: Πολύγωνα)
  α/α Ονομασία Τύπος, μήκος Δεδομένων Περιεχόμενο Παρατηρήσεις 1 Id Ακέραιος Μοναδικός αριθμός Αποδίδεται αυτόματα από το Σύστημα 2 OT Κείμενο, 25 Αριθμός Οικοδομικού Τετραγώνου Προέλευση από το μητρικό επίπεδο Ρυμοτομίας 3 Section Κείμενο, 35 Ονομασία Πολεοδομικής Ενότητας / Γειτονιάς Προέλευση από το μητρικό επίπεδο Ρυμοτομίας 4 General_Use Κείμενο, 35 Γενική Πολεοδομική Χρήση Προέλευση από το μητρικό επίπεδο Ρυμοτομίας 5 Special_Use Κείμενο, 35 Ειδική Πολεοδομική χρήση Προέλευση από το μητρικό επίπεδο Ρυμοτομίας 6 Category Ακέραιος 1,2,3,4 Περιπτώσεις α, β, γ και δ της παρ.2 αρθρ.92 7 Cat_Date Ημερομηνία Ημερομηνία συμβάντος Για τις περιπτώσεις α, β και γ της παρ.2 αρθρ.92 περ. δ : κενό 8 Cat_Notes Κείμενο, 255 Περιγραφή συμβάντος Για όλες τις περιπτώσεις της παρ.2 αρθρ.92 9 Necess_Rate Ακέραιος 1,2,3,4,5 Βαθμός αναγκαιότητας 1=πολύ χαμηλός, 5=πολύ μεγάλος 10 Necess_Notes Κείμενο, 4048 Αιτιολόγηση Ιεράρχησης αναγκαιότητας Σύντομη Τεκμηρίωση   11
    Enforce_cnt
    Ακέραιος
  Επανεπιβολή Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης 0  : Δεν έχει επιβληθεί
  1  : Έχει επιβληθεί Τα στοιχεία κατηγοριοποίησης των περιπτώσεων της παρ.2 του άρθρου 92 αντλούνται από την πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Πολεοδομικής Ταυτότητας Δήμου, του άρθρου 65 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017) ή, εφόσον αυτή δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί, λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου.
  Στην περίπτωση εγκεκριμένων τροποποιήσεων ρυμοτομίας, αυτές θα πρέπει να έχουν ενσωματωθεί στο παραδοτέο, έτσι ώστε να εμφανίζεται η ισχύουσα κατάσταση.
  Το σύστημα αναφοράς συντεταγμένων της Γεωχωρικής Βάσης θα είναι το ΕΓΣΑ 87. Β.2. Τεχνική Έκθεση
  Η Τεχνική Έκθεση θα τεκμηριώνει το περιεχόμενο της Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων, δίνοντας τα απαραίτητα αναλυτικά στοιχεία για κάθε ένα από τα αντικείμενα του επιπέδου «Β.1.2. Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί».
  Η Τεχνική Έκθεση θα περιλαμβάνει :
  Ιστορικό με την πορεία υλοποίησης και εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης, συνοδευόμενη από στοιχεία του επιπέδου «Β.1.1. Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό σχέδιο». Μεθοδολογία υλοποίησης που θα περιγράφει τη διαδικασία καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή. Βασικό Αντικείμενο που θα περιλαμβάνει: Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, για κάθε ένα αντικείμενο (πολύγωνο με τα περιγραφικά του χαρακτηριστικά) του επιπέδου «Β.1.2. Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί», όπου θα αναλύεται ουσιαστικά το περιεχόμενο της αντίστοιχης εγγραφής στη Γεωχωρική Βάση Δεδομένων. Αναλυτική τεκμηρίωση της ιεράρχησης για την αντίστοιχη αναγκαιότητα, καθώς και οι πιθανοί κίνδυνοι και οι συνέπειες που μπορεί να συνδέονται με την κάθε περίπτωση και οι «εμπλεκόμενοι» σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Δράσεις που προτείνονται για υλοποίηση από τον Δήμο, για κάθε μία από τις εξεταζόμενες περιπτώσεις. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών που θα καθορίζεται σε συνεργασία με την επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήμου, που σχετίζονται με το αντικείμενο. Προτάσεις και Συμπεράσματα
  Η Τεχνική Έκθεση συνοδεύεται από παραρτήματα που περιλαμβάνουν πίνακες, χάρτες (αποσπάσματα) και λοιπό υλικό που θα συμπληρώνει την πληρότητα και την τεκμηρίωση της.
  Γ. Τρόπος παράδοσης
  Γ.1. Η Τεχνική Έκθεση θα παραδοθεί σε ψηφιακή και έντυπη μορφή.
  Γ.2. Η Ψηφιακή Γεωχωρική Βάση Δεδομένων θα παραδοθεί σε ψηφιακά επεξεργάσιμα αρχεία.
  Μετά την έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπως ορίζει η παρ.6 του άρθρου 92, η Ψηφιακή Γεωχωρική Βάση Δεδομένων θα αποσταλεί και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος υπόψη της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού & Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος.
  Δ. Χρηματοδότηση
  Δ.1. Τα Επιχειρησιακά Σχέδια για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων (άρθρο 92 ν. 4759 ΦΕΚ 245/Α/9.12.2020) δύνανται να χρηματοδοτούνται από Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου.
  Δ.2. Σε περίπτωση ανάθεσης εκπόνησης της υπηρεσίας σε εξωτερικό συνεργάτη (ανάδοχο), η εκτίμηση της αμοιβής προσδιορίζεται αναλυτικά κατά βήματα ως εξής:
  για δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους = 5.000€ πλέον Φ.Π.Α. για δήμους με πληθυσμό από 5.000 έως 10.000 κατοίκους = 10.000€ πλέον Φ.Π.Α.για δήμους με πληθυσμό από 10.000 κατοίκους και πάνω, για τον υπολογισμό της αμοιβής εφαρμόζεται ο μαθηματικός τύπος Α = 20.000€ + κ*40.000€, όπου η τιμή Α είναι η μέγιστη αμοιβή του Αναδόχου, ενώ ο συντελεστής Κ καθορίζεται με πληθυσμιακά κριτήρια βάσει του παρακάτω Πίνακα:  
  Πληθυσμός Τιμή Κ Από 10.001 έως 30.000 0,3 Από 30.001 έως 50.000 0,5 Από 50.001 έως 100.000 0,7 Πάνω από 100.000 1,0
  Ο παράξενος, για πολλούς απόκοσμος και ανατριχιαστικός για άλλους απλά ενοχλητικός, ήχος που εκπέμπει η διάσημη γέφυρα του Σαν Φρανσίκο Golden Gate, έχει μετατραπεί σε «πονοκέφαλο» για τους εμπειρογνώμονες που προσπαθούν να ανακαλύψουν την «πηγή» του.
  Ο ήχος, που ακούγεται μόνο τις θυελλώδεις μέρες, έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως «φυσαρμόνικα-φάντασμα» και από άλλους ως «ψαλμοδίες μοναχών». Κάποιοι επίσης βρήκαν το τραγούδι της γέφυρας «χαλαρωτικό», κάποιοι «ανατριχιαστικό» ή «αφόρητο» και μία γυναίκα το απέδωσε σε... «εξωγήινους».
   
  Την αγορά των μικρών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ανοίγει και πάλι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνοντας εκ νέου τη δυνατότητα σε πολίτες που δεν έχουν μέχρι σήμερα κάποιο φωτοβολταϊκό στο όνομά τους, να αναπτύξουν ένα φωτοβολταϊκό πάρκο μικρής ισχύος (της τάξης των 400 – 500 kW), με το καθεστώς των εγγυημένων τιμών (feed in tariff), χωρίς δηλαδή να είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό για να κλειδώσουν τιμή.
  Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, ο υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα επιτρέπει σε όσους δεν έχουν κανένα έργο ΑΠΕ κι εφόσον θέλουν να αναπτύξουν μέχρι ένα φωτοβολταϊκό ισχύος έως 400 – 500 kW να το κάνουν χωρίς τη συμμετοχή τους στις ανταγωνιστικές διαδικασίες της ΡΑΕ. Η σχετική ρύθμιση αναμένεται να συμπεριληφθεί μαζί με άλλες διατάξεις του τομέα ενέργειας στο νομοσχέδιο για τα απόβλητα. Το όλο θεσμικό πλαίσιο, λένε πηγές, θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή.
  Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κωστής Χατζηδάκης, προκάτοχος υπουργός του Κώστα Σκρέκα, είχε καταργήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης μικρών φωτοβολταϊκών με ισχύ έως 500 kW υπό το καθεστώς του feed in tariff στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ. Παράλληλα ο κ. Χατζηδάκης είχε προαναγγείλει και τη λειτουργία ειδικής πλατφόρμας για τα μικρά έργα που μέσω αυτής θα συμμετείχαν σε διαγωνισμό.
  Λόγω των θετικών μηνυμάτων που έρχονται από την πορεία των εσόδων του ΕΛΑΠΕ (άνοδος δικαιωμάτων των ρύπων) η ηγεσία του υπουργείου αποφάσισε να προχωρήσει σε μια ελεγχόμενη επαναφορά των εγγυημένων τιμών υπό τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.
  Εκτιμήσεις θέλουν τις τιμές με τις οποίες θα αποζημιώνονται τα μικρά φωτοβολταϊκά να είναι της τάξης των 63 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, όπως προβλέπεται ήδη από την υπουργική απόφαση για τις Τιμές Αναφοράς, για την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2022 και πέρα. Η επιβάρυνση που θα προκληθεί στον ΕΛΑΠΕ εκτιμάται ως περιορισμένη.
  Παράγοντες της αγοράς των φωτοβολταϊκών με τους οποίους επικοινώνησε το energypress, κρίνουν ως θετικό το συγκεκριμένο μέτρο. Όπως υποστηρίζουν ανοίγει ξανά, έστω και με αυτούς τους περιορισμούς, η αγορά των μικρών πάρκων. Με βάση και τα αποτελέσματα της τελευταίας ανταγωνιστικής διαδικασίας, είναι σαφές ότι χώρος για την ανάπτυξη μικρών φωτοβολταϊκών μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει.
  Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών:
  α) άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής,
  β) άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
  Οι όροι των τευχών έχουν προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν. 4782/21 (Α 36), με τις οποίες τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α 147), καθώς και στους όρους των υπό αναθεώρηση Κ.Υ.Α., που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, με τις οποίες ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα, κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  Οι υπό έκδοση, Κ.Υ.Α. υποβλήθηκαν, από τα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία, στην Αρχή για τη διατύπωση της προβλεπόμενης, στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ. υποπ. γγ του ν. 4013/2011, σύμφωνης γνώμης και μετά την έκδοση των σχετικών Γ9 & Γ10/2021 Γνωμών της Αρχής, αναμένεται η υπογραφή και η αποστολή τους, προς δημοσίευση, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΥΑ, Η ΔΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΕΚ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΥΑ.
  Μπορείτε να λάβετε ("download") τα τεύχη διακηρύξεων παρακάτω:
  Μελέτες (βέλτιστη τιμή) κάτω των ορίων Μελέτες (βέλτιστη τιμή) άνω των ορίων Μελέτες (χαμηλότερη τιμή) κάτω των ορίων Μελέτες (χαμηλότερη τιμή) άνω των ορίων
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.