Jump to content
 • Novatron
 • Με την Α.1090/2021 απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013. Αναλυτικά η απόφαση ορίζει:
  Άρθρο 1
  Υπολογισμός της έκπτωσης
  1. Οι δαπάνες για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων («επιλέξιμες δαπάνες»), όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών, σε ποσοστό σαράντα τις εκατό (40%) του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος φόρου για κάθε φορολογικό έτος. Φόρος που αναλογεί είναι ο φόρος που προκύπτει όταν από «τον φόρο κλίμακας εισοδήματος αφαιρεθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο μειώσεις», όπως προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος. Αν το ποσό της πίστωσης που δικαιούται ο φορολογούμενος για το οικείο φορολογικό έτος είναι μεγαλύτερο από τον φόρο που αναλογεί, το πλεονάζον ποσό δεν επιστρέφεται, δεν συμψηφίζεται με άλλη φορολογική υποχρέωση, δεν μεταφέρεται και δεν εκπίπτει σε επόμενο φορολογικό έτος ούτε μεταφέρεται προς έκπτωση στον άλλο σύζυγο ή στο έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.
  2. Οι «επιλέξιμες δαπάνες» αφορούν όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως της χρήσης τους, εφόσον δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων ή άλλα προγράμματα ή δράσεις επιχορήγησης.
  3. Οι «επιλέξιμες δαπάνες» αναγνωρίζονται για τη μείωση του φόρου, εφόσον:
  α). πραγματοποιούνται από 1/1/2020 έως και 31/12/2022 σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από επιχειρήσεις με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή που διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην ημεδαπή και
  β) δεν έχουν εκπέσει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ.
  Το ποσό της μείωσης του φόρου που δικαιούται ο φορολογούμενος υπολογίζεται επί ανώτατου συνολικού ορίου δαπάνης δεκαέξι χιλιάδων (16.000) ευρώ, για όλα τα έτη, ήτοι 2020, 2021 και 2022. Το ανώτατο ποσό μείωσης που δικαιούται ο φορολογούμενος ανέρχεται συνολικά στο ποσό των έξι χιλιάδων τετρακοσίων (6.400) ευρώ, κατανεμημένο στο έτος που πραγματοποιείται η δαπάνη ή μέρος αυτής και στα τρία επόμενα έτη.
  Άρθρο 2
  Δικαιούχοι της μείωσης φόρου
  1. Το ποσό που αναλογεί στο 40% των επιλέξιμων δαπανών κάθε έτους μειώνει τον φόρο του φυσικού προσώπου που έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στο κτίριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι «επιλέξιμες δαπάνες» που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμισή του για το οικείο φορολογικό έτος.
  2. Δικαιούχοι της μείωσης φόρου είναι και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί ακινήτου, με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά χρησιμοποιούν το εν λόγω ακίνητο είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
  3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δικαιούχος της μείωσης είναι μόνο το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.
  4. Στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή πολυκατοικίας/συγκροτήματος ιδιοκτησιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, αυτές θα λαμβάνονται υπόψη για τους δικαιούχους ανάλογα με τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας τους, με βάση σχετική βεβαίωση που θα χορηγείται από τον διαχειριστή και στην οποία θα καταχωρείται ο ΑΤΑΚ του ακινήτου το οποίο βρίσκεται εντός του κτιρίου για το οποίο πραγματοποιείται η σχετική δαπάνη.
  Άρθρο 3
  Καθορισμός επιλέξιμων δαπανών
  Οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών οι οποίες αναγνωρίζονται για την εφαρμογή της παρούσας είναι οι εξής:
  Α. Ενεργειακές
  - Τοποθέτηση θερμομόνωσης.
  - Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων.
  - Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων ώστε να καθίσταται πλήρως λειτουργικό.
  - Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
  - Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.
  - Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
  - Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.
  - Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.
  Β. Λειτουργικές - αισθητικές
  - Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης.
  - Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
  - Συντήρηση/επισκευή στέγης.
  - Επισκευή τοιχοποιίας/Χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων.
  - Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης.
  - Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα.
  - Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
  - Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.
  Άρθρο 4
  Λοιπές προϋποθέσεις και διαδικασίες
  1. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μείωση φόρου της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, αποτελούν σωρευτικά:
  α) η απόδειξη πραγματοποίησης των δαπανών αυτών με νόμιμα παραστατικά (Τιμολόγιο ή στοιχείο λιανικής πώλησης για την παροχή υπηρεσιών) του ν. 4308/2014, στα οποία θα πρέπει να αναφέρεται διακριτά το είδος και η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας δεδομένου ότι επί αυτής υπολογίζεται η μείωση του φόρου, τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ) του προσώπου καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου (ΑΤΑΚ), εκτός αν πρόκειται για κοινόχρηστα, για τα οποία αρκεί μόνο η δ/νση του ακινήτου,
  β) η εξόφληση των δαπανών, ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, να έχει πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, μη λαμβανομένων υπόψη των εξαιρέσεων της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.
  Ως «ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής», νοείται κάθε μέσο πληρωμής, κατά την έννοια της περ. ιδ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 που απαιτεί τη μεσολάβηση ενός τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού δικτύου, όπως π.χ. η μεταφορά χρημάτων μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών («e-banking»), καρτών, το «ηλεκτρονικό πορτοφόλι», κ.λπ., ενώ η έννοια του «παρόχου υπηρεσιών πληρωμών» ορίζεται με τις διατάξεις της περ. 11 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (Α’ 84). Επομένως, στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα γραφεία ταχυδρομικών επιταγών και τα ιδρύματα πληρωμών, ανεξάρτητα αν έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή (Ε.Ε., τρίτες χώρες). Το μέρος των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών που δεν εξοφλείται με τους ως άνω τρόπους δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση.
  2. Τα ποσά των «επιλέξιμων δαπανών» δηλώνονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
  Άρθρο 5
  Χρόνος εφαρμογής - Έναρξη ισχύος
  Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1/1/2020 έως και 31/12/2022.
  Με έγγραφό της προς του Δήμους η Προϊστάμενη της ΕΥΔΕ του Υπ. Εσωτερικών κα Ιωάννα Πρίφτη και σε συνέχεια όπως αναφέρει, της ΚΥΑ 6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399 Β’), ενημερώνει ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος έχουν ομαδοποιηθεί σε επτά (7) κατηγορίες, σε επίπεδο Δήμων ή Περιφερειών και τέθηκε ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων (περιλαμβανομένου ΦΠΑ, όπου είναι επιλέξιμος) που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία.
  Στο ως άνω πλαίσιο και έως 31/5/2021, οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος καλούνται :
  Nα προχωρήσουν σε προτεραιοποίηση των προτάσεων που έχουν ήδη υποβάλει ή προτίθενται να υποβάλουν στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος.
  Να εκπονήσουν την προτεραιοποίηση λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτατα όρια συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία δυνητικών δικαιούχων σύμφωνα με την ΚΥΑ 6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399 Β’).
  Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να αποστείλουν στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ την ως άνω προτεραιοποίηση έργων/προμηθειών, συνοδευόμενη από:
  Τυχόν τροποποιήσεις των Τεχνικών Δελτίων που έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος (π.χ. απόσυρση υποέργου, απομείωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου υποέργου/ων κλπ) και στοιχείων φακέλου (π.χ. μελέτες και προϋπολογισμούς) Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου για τις παραπάνω ενέργειες. Επισημαίνεται ότι τα ανώτατα όρια προϋπολογισμού (πλαφόν) του Πίνακα της ΚΥΑ 6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399 Β’) έχουν οριστεί σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας, αντίστοιχα, οπότε περιλαμβάνουν και τα νομικά πρόσωπα των Δήμων (π.χ. ΔΕΥΑ κλπ) και των Περιφερειών. Συνεπώς, στην ως άνω διαδικασία προτεραιοποίησης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο των αιτημάτων που υποβάλλονται για λογαριασμό των δυνητικών δικαιούχων, δηλαδή περιλαμβανομένων των αιτημάτων που υποβάλλονται από τα νομικά τους πρόσωπα.
  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε σχετικό.
  Σχετ.: Η 6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399 Β’) Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ 22766/9-4-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης: «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» (Β’ 1386).
  Σε καταλύτες για την ενεργειακή μετάβαση μπορούν να αναδειχθούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, όπως υπογράμμισε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε διαδικτυακή συνάντηση σχετικά με την ίδρυση «Δικτύου Ελληνικών ΑΕΙ για την Αειφορία».
  «Τα Πανεπιστήμιά μας, υλοποιώντας πρωτοβουλίες και δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, όχι μόνο θα εξοικονομήσουν οικονομικούς πόρους, αλλά θα ενισχύσουν περαιτέρω τον ρόλο τους ως κέντρα έρευνας, βιωματικής μάθησης, καινοτομίας, πρωτοπορίας και θα υπηρετήσουν ακόμη πιο πιστά την αποστολή τους, δηλαδή όχι μόνο να μεταδίδουν γνώσεις, αλλά να δημιουργούν καινούργια γνώση, να ανοίγουν νέους δρόμους στην επιστημονική έρευνα και στην απασχόληση» τόνισε χαρακτηριστικά.
  Δεδομένου ότι η χώρα μας, όπως ανέφερε η κυρία Σδούκου, διαθέτει ένα κτιριακό δυναμικό τουλάχιστον 300.000 επιχειρήσεων και δημοσίων κτιρίων, από τα συνολικά 5 εκατ. περίπου κτίρια ανά την επικράτεια, η υλοποίηση επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης και στα δημόσια κτίρια είναι κομβικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής μετάβασης. «Τα κτίρια των δημόσιων φορέων μπορούν να κάνουν τη διαφορά, συμβολίζοντας παράλληλα την αποφασιστικότητά μας να πάμε σε ένα νέο, βιώσιμο ενεργειακό τοπίο» είπε η Γενική Γραμματέας.
  Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματέα, μέχρι σήμερα, συνολικά 15 προτάσεις ΑΕΙ και ερευνητικών φορέων της χώρας έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων σε ΑΕΙ, Φοιτητικές Εστίες, και εγκαταστάσεις Τεχνολογικών Φορέων», δεσμεύοντας πόρους 56,3 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη 6 προτάσεις Πανεπιστημίων έχουν υποβληθεί. Η πρόσκληση του Προγράμματος παραμένει ανοιχτή ως τις 31/5/2021.
  «Υπάρχει έδαφος για όλα τα Ιδρύματα της χώρας, τα οποία διαθέτουν πλούσιο κτιριακό απόθεμα, προκειμένου να καταθέσουν προτάσεις. Θεωρώ βέβαιο ότι όλες οι καλές προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν, αν όχι από το τρέχον, τότε και από το επόμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ» τόνισε.
  Έκανε επίσης αναφορά στο Πρόγραμμα «Ηλέκτρα» για την επιτάχυνση της ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων για το οποίο έχουν εξασφαλιστεί 500 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αγγίζοντας με την αναμενόμενη μόχλευση περίπου το 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 200 εκατ. ευρώ, θα κατευθυνθούν σε ένα πρόγραμμα «Εξοικονομώ στο Δημόσιο», που περιλαμβάνει την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών και κτιρίων δημοσίων φορέων και τοπικής αυτοδιοίκησης.
  «Τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να σημάνουν την απαρχή για ενεργειακά αυτόνομα ΑΕΙ» σημείωσε. Προς αυτή την κατεύθυνση, που αποτελεί και σύγχρονη διεθνή τάση, η κυρία Σδούκου παρέθεσε ενδεικτικά 6 άξονες, στους οποίους μπορούν να στραφούν τα ελληνικά Πανεπιστήμια για έρευνα και υλοποίηση σχετικών δράσεων:
  –       Ενεργειακή Αναβάθμιση στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και στα παθητικά στοιχεία των κτιρίων για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.
  –      Ανάπτυξη «έξυπνων» εφαρμογών επιτήρησης και ελέγχου των ενεργειακών καταναλώσεων.
  –      Αξιοποίηση των εφαρμογών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, είτε από ώριμες τεχνολογίες, όπως τα φωτοβολταϊκά, είτε από καινοτόμες εφαρμογές, όπως τα υβριδικά συστήματα.
  –      Δημιουργία υβριδικών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας που θα μπορούν να αποδίδουν την ενέργεια στο σύστημα on demand.
  –      Προώθηση της ηλεκτροκίνησης από τις υποδομές φόρτισης ως τις καινοτόμες μετατροπές και άλλα πρωτοποριακά συστήματα.
  –      Ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη.
  Εκτός Ταμείου Ανάκαμψης και προσπάθεια για να ενταχθεί η χρηματοδότηση του μέσω ΕΣΠΑ, βρίσκεται το πρόγραμμα "Διατηρώ" το οποίο περιλαμβάνει την αποκατάσταση κτιρίων χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, καθώς και κτίρια που αν και δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια βρίσκονται σε ιστορικές συνοικίες ή παραδοσιακούς οικισμούς. 
  Αν και αρχικά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει συμπεριλάβει το πρόγραμμα "Διατηρώ" στα προτεινόμενα έργα αρμοδιότητας του, προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, εντούτοις η ένταξη του στους πόρους του εν λόγω προγράμματος δεν προχώρησε και πλέον εξετάζεται η δυνατότητα τα κονδύλια (ο προϋπολογισμός του προγράμματος είχε ανακοινωθεί στα 200 εκατ ευρώ) αυτά να προέλθουν μέσω ΕΣΠΑ, ώστε να δοθούν κατά προτεραιότητα χρήματα σε κτίρια τα οποία χρίζουν άμεσης επισκευής και άμεσης ανακαίνισης,  προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία τους.
  Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουν καταγραφεί περί τα 9.500 ετοιμόρροπα ή επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια από Δήμους, σύμφωνα με στοιχεία που εστάλησαν στο υπουργείου μετά από σχετικό αίτημα. 
  Δεδομένου όμως ότι δεν έχουν προχωρήσει σε καταγραφές όλοι οι Δήμοι της χώρας, πολλοί εκ των οποίων δεν διαθέτουν και το κατάλληλο δυναμικό για να προχωρήσουν στην καταγραφή, η εικόνα δεν είναι ακόμα πλήρης.
  Να σημειωθεί ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουν ενταχθεί οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ), όπου με την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου εργαλείου,  μπαίνει τέλος μια "ομηρία" ετών για πολλούς ιδιοκτήτες διατηρητέων κτηρίων που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τον συντελεστή δόμησης που θα δικαιούνταν υπό άλλες συνθήκες.
  Την ίδια στιγμή, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας κοινόχρηστων χώρων σε χώρους που παραμένουν για χρόνια δεσμευμένοι, αλλά αναξιοποίητοι, κάνοντας πλέον εφικτή την αποζημίωση των ιδιοκτητών.
  Ουσιαστικά, το "περίσσευμα" συντελεστή δόμησης από περιοχές και κτίρια στις οποίες δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, μεταφέρεται σε περιοχές όπου υπάρχει "έλλειμα" βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων. Ο μηχανισμός με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό, εύκολα, γρήγορα και απρόσωπα, ονομάζεται Ψηφιακή Τράπεζα Γης.
   
  Η μεταφορά συντελεστή δόμησης δεν θα γίνεται άναρχα, αλλά μόνο σε αυστηρά προκαθορισμένες περιοχές, τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) με ξεκάθαρους κανόνες.
  Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 στο σύστημα TAXISnet είτε για να δηλώσουν τυχόν αλλαγές που επήλθαν στην ακίνητη περιουσία τους κατά τη διάρκεια του 2020 ή προηγούμενων ετών ή ακόμη και κατά τις πρώτες 77 μέρες του 2021 είτε απλώς για να διορθώσουν τα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων τους, καθώς επίσης και τα στοιχεία για τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και τα είδη των εμπραγμάτων δικαιωμάτων τους, ώστε, σε κάθε περίπτωση, να είναι πλήρως «ευθυγραμμισμένα» με τις αντίστοιχες δηλώσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Για τη δήλωση μεταβολών που επήλθαν στην ακίνητη περιουσία κατά τη διάρκεια του 2020 η προθεσμία υποβολής δήλωσης Ε9 λήγει στις 31/5/2021. Μετά την ημερομηνία αυτή, κάθε δήλωση Ε9 που θα υποβάλλεται για τον σκοπό αυτό θα θεωρείται εκπρόθεσμη.
   Σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους, η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για τα έτη 2010-2020 παρέχεται με απαλλαγή από το πρόστιμο των 100 ευρώ που ισχύει για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα. Η απαλλαγή αυτή ισχύει όμως μέχρι την οριστικοποίηση των στοιχείων όλων των δηλώσεων Κτηματολογίου σε όλη την επικράτεια της χώρας. 
  Η υποβολή των δηλώσεων Ε9 γίνεται στην εφαρμογή «Ε9-Περιουσιολόγιο» που έχει αναπτύξει στο σύστημα ΤΑΧΙSnet η ΑΑΔΕ.
  Σε κάθε περίπτωση, πάντως, κατά την οποία από την τροποποίηση - διόρθωση των στοιχείων των ακινήτων που αναγράφονται στο Ε9 κάποιου έτους προκύπτει υποχρέωση καταβολής επιπλέον ΕΝΦΙΑ (π.χ., λόγω αύξησης των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας ενός ή περισσότερων ακινήτων) εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ και ο φορολογούμενος καλείται να καταβάλει τον επιπλέον φόρο. Την αποπληρωμή του επιπλέον ποσού φόρου μπορεί να τη ρυθμίσει σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση φορολογικών οφειλών.
  Όσοι φορολογούμενοι δεν υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους στο ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ, ώστε τα στοιχεία αυτά να ταυτίζονται πλήρως με αυτά του Εθνικού Κτηματολογίου, κινδυνεύουν να εντοπιστούν από μελλοντικές διασταυρώσεις στοιχείων που θα γίνουν μεταξύ των δύο αρχείων και, στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί ότι εξαιτίας της μη διόρθωσης των στοιχείων πλήρωναν για ένα ή περισσότερα έτη ΕΝΦΙΑ λιγότερο από αυτόν που όφειλαν κανονικά, θα κληθούν να καταβάλουν τα διαφυγόντα ποσά αναδρομικά μαζί με υπέρογκες προσαυξήσεις της τάξεως του 10%-50% και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής υπολογιζόμενους με 0,73% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής.
  Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των τροποποιητικών δηλώσεων που μπορούν να υποβληθούν από τους φορολογούμενους για ένα ή περισσότερα από τα έτη της περιόδου 2010-2020. Επίσης δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο των 100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή.
  Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης Ε9 για ένα έτος της περιόδου από το 2014 έως και το 2020 εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ σε περίπτωση που από τις αλλαγές έχει προκύψει αύξηση του οφειλόμενου φόρου ή μείωσή του έως και 300 ευρώ. Στην περίπτωση που έχει προκύψει μείωση του ΕΝΦΙΑ η οποία ξεπερνά τα 300 ευρώ ο φορολογούμενος θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του TΑΧΙSnet προκειμένου να προσκομίσει στην εφορία τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συμβόλαια κ.ά.) για να ελεγχθούν και να ολοκληρωθεί η νέα εκκαθάριση.
  Σύμφωνα, ειδικότερα, με τις βασικότερες οδηγίες ΑΑΔΕ για την υποβολή δηλώσεων Ε9:
  1 Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2010 και μετά μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου που λειτουργεί στο σύστημα ΤΑΧΙSnet, στην ιστοσελίδα www.aade.gr. Επίσης, μέσω της εφαρμογής αυτής, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας για τα έτη 2010 έως 2013 και πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014 και μετά, εφόσον έχουν εκδοθεί. Στο τρέχον έτος, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (άρθρο 54Α του ν. 4174/2013) και υπεύθυνης δήλωσης άρθρ. 8 του ν. 1599/1986.
  2 Επίσης, μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2011 και μετά. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης πράξης διοικητικού - διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014 και μετά, εφόσον έχουν εκδοθεί. Στο τρέχον έτος, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (άρθρο 54Α του ν. 4174/2013) και υπεύθυνης δήλωσης άρθρ. 8 του ν. 1599/1986. 
  3 Για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα επί ακινήτων, ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων υποχρεούται να την υποβάλει μέχρι την 31η Μαΐου του επόμενου έτους από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα δικαιώματα αυτά. Έτσι, σε περίπτωση αγοράς ή απόκτησης ακινήτου με δωρεά, γονική παροχή ή κληρονομιά εντός του 2020, επιλέγεται, από την εφαρμογή e-Περιουσιολόγιο, το έτος 2021 και υποβάλλεται η δήλωση Ε9. Η προθεσμία υποβολής, στην περίπτωση αυτή, λήγει στις 31/5/2021.
  4 Το Ε9 που υποβάλλεται για το τρέχον έτος αφορά μόνο τις μεταβολές που έγιναν εντός του έτους αυτού. Εάν όμως ο φορολογούμενος διαπιστώσει ότι πρέπει να προβεί και σε άλλες διορθώσεις της περιουσιακής του κατάστασης, που αφορούν μεταβολές παλαιότερων ετών, θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
  * Επιλογή του έτους που θέλει να υποβάλει δήλωση (για παλαιότερες μεταβολές). Μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης μπορεί να τη μεταφέρει στα επόμενα έτη μέχρι και το τελευταίο έτος που ισχύει η μεταβολή, για να ενημερωθεί με ορθό τρόπο η περιουσιακή εικόνα στα έτη αυτά.
  * Όταν διορθώσει την περιουσιακή εικόνα με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, στη συνέχεια θα υποβάλει Ε9 για τη μεταβολή που υπάρχει στο τρέχον έτος.
  5 Μία δήλωση Ε9 που θα επιλεγεί να υποβληθεί σε ένα έτος πρέπει να μεταφερθεί έως το τελευταίο έτος που ισχύει αυτή η μεταβολή, ώστε να ενημερωθεί με ορθό τρόπο η περιουσιακή εικόνα στα έτη αυτά. Σε κάθε περίπτωση, όταν μεταφερθεί δήλωση, θα πρέπει στο έτος μεταφοράς να ελέγχεται η προεπισκόπηση περιουσιακής κατάστασης και εφόσον ο υποβάλλων φορολογούμενος συμφωνεί με αυτή, τότε να προχωρεί σε οριστικοποίηση της μεταφερόμενης δήλωσης. Η δήλωση μεταφέρεται στο επόμενο έτος ως «προσωρινά» υποβαλλόμενη και θα πρέπει να επιλεγεί το έτος αυτό και στη συνέχεια η καρτέλα «υποβολή δήλωσης Ε9», για να γίνει επεξεργάσιμη η δήλωση και να οριστικοποιηθεί. Μετά την οριστικοποίησή της, εμφανίζεται μήνυμα για μεταφορά αυτής στο επόμενο έτος κ.ο.κ.
  6 Κατά την υποβολή της δήλωσης Ε9 θα πρέπει να αναγραφούν με ιδιαίτερη προσοχή τα στοιχεία που ζητούνται κατά την επιλογή της αιτίας εισαγωγής ή μεταβολής ή διαγραφής ακινήτου και ιδιαιτέρως οι ημερομηνίες (ημερομηνία συμβολαίου, ημερομηνία δημοσίευσης διαθήκης κ.λπ.).
  7 Όταν υποβάλλεται αρχική ή τροποποιητική δήλωση Ε9 για τα έτη 2010 έως 2013, τότε εάν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό ή χρεωστικό το εκκαθαριστικό σημείωμα Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) εκδίδεται κεντρικά εντός ολίγων ημερών.
  8 Εάν υποβληθεί αρχική ή τροποποιητική δήλωση Ε9 για τα έτη 2010 έως 2013 και από την εκκαθάριση προκύψει πιστωτικό αποτέλεσμα, κατά τη στιγμή της οριστικής υποβολής δήλωσης Ε9, εμφανίζεται μήνυμα ότι η δήλωση υποβλήθηκε επιτυχώς. Για την οριστικοποίησή της όμως θα πρέπει ο φορολογούμενος να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ. Από τις διαθέσιμες ενέργειες μπορεί πάντως να εκτυπώσει την προσωρινή δήλωση Ε9, η οποία έχει ειδική σήμανση «ΑΚΥΡΟ», διότι δεν έχει υποβληθεί οριστικά και εκκρεμεί έλεγχος από τη ΔΟΥ. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την προσωρινή δήλωση.
  9 Όταν ο φορολογούμενος επιλέγει μεταφορά δήλωσης στο επόμενο έτος, στο έτος αυτό πρέπει από τις διαθέσιμες ενέργειες και μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης. να κάνει έλεγχο στην περιουσιακή κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί από την προσωρινή «εκ μεταφοράς» δήλωση.
  Εάν, για παράδειγμα, μεταφέρει μία δήλωση με μία εισαγωγή ακινήτου σε επόμενο έτος όπου το ακίνητο ήδη υπάρχει στην περιουσιακή εικόνα, τότε, εάν κάνει έλεγχο σύμφωνα με τα παραπάνω, θα διαπιστώσει ότι το ακίνητο υπάρχει δύο φορές. Συνεπώς, θα πρέπει να ακυρώσει την προσωρινή δήλωση που μετέφερε.
  10 Εάν κατά τη στιγμή της οριστικής υποβολής δήλωσης Ε9, ο φορολογούμενος δεν επέλεξε μεταφορά της δήλωσης σε επόμενο έτος, μπορεί και εκ των υστέρων από την καρτέλα «δηλώσεις Ε9» να επιλέξει τη συγκεκριμένη δήλωση και στη συνέχεια από τις διαθέσιμες ενέργειες, να επιλέξει «μεταφορά δήλωσης στο επόμενο έτος». Εάν η επιλογή «μεταφορά δήλωσης σε επόμενο έτος» είναι ανενεργή, σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει η μεταφορά στο επόμενο έτος.
  11 Εφόσον είναι διαθέσιμη η εφαρμογή, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει όσες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 κρίνει αναγκαίες για τη διαμόρφωση ορθής περιουσιακής εικόνας.
  12 Εάν μετά την οριστική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις, έτσι ώστε να μην απεικονίζεται ορθά η περιουσιακή εικόνα για το συγκεκριμένο έτος, μπορεί να υποβληθεί άμεσα νέα τροποποιητική δήλωση Ε9, όταν στο έτος αυτό δεν εκδίδεται πράξη προσδιορισμού φόρου. Αν στο έτος αυτό έχει εκδοθεί πράξη προσδιορισμού φόρου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της προηγούμενης δήλωσης, για να μπορεί να υποβληθεί νέα τροποποιητική δήλωση.
  13 Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες ενέργειες και δεν μπορεί να υποβληθεί δήλωση Ε9, ο φορολογούμενος πρέπει να μεταβεί στην καρτέλα «Αρχική σελίδα» και να διαβάσει προσεκτικά τα μηνύματα που εμφανίζονται. Πιθανόν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα και γι’ αυτό δεν υπάρχουν διαθέσιμες ενέργειες. Πιθανές εκκρεμότητες:
  * Έχει ξεκινήσει ήδη δημιουργία δήλωσης και πρέπει να μεταβεί στην καρτέλα «Υποβολή δήλωσης» για να την επεξεργαστεί.
  * Έχει ξεκινήσει δημιουργία δήλωσης από τη ΔΟΥ, οπότε δεν μπορείτε να υποβάλλει νέα δήλωση, εάν δεν ολοκληρωθεί η επεξεργασία από τη ΔΟΥ.
  * Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκκαθάρισης προηγούμενης δήλωσης που υποβλήθηκε είτε ηλεκτρονικά είτε στη ΔΟΥ.
  14Εάν ο φορολογούμενος έχει υποβάλει οριστική δήλωση Ε9 αλλά στη συνέχεια διαπίστωσε λάθη, τότε εάν έχει εμφανιστεί μήνυμα ότι η δήλωση είναι οριστική και εκκρεμεί εκκαθάριση, δεν μπορεί να την ακυρώσει. Μόλις εκκαθαριστεί, μπορεί να υποβάλει νέα δήλωση Ε9. Εάν κατά τη στιγμή της οριστικής υποβολής δήλωσης Ε9, εμφανίζεται μήνυμα ότι η δήλωση υποβλήθηκε επιτυχώς και για να οριστικοποιηθεί θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ, μπορεί από τις διαθέσιμες ενέργειες να ακυρώσει τη δήλωση. 
  Την μετατροπή της νέας, υπό κατασκευή λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ «Πτολεμαΐδα 5» σε μονάδα θερμικής αποθήκευσης πράσινης ενέργειας προτείνει το φόρουμ Green Tank υποστηρίζοντας, με βάση σχετική μελέτη, ότι η συγκεκριμένη λύση είναι οικονομικά ανταγωνιστική, συμβατή με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τις αυξημένες ανάγκες αποθήκευσης της χώρας. Η μονάδα προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2022 και σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάσση, θα ξεκινήσει με καύσιμο λιγνίτη αλλά θα μετατραπεί νωρίτερα από το προγραμματισμένο, στα μέσα της δεκαετίας, σε μονάδα φυσικού αερίου, κίνηση που θα συνδυαστεί με αύξηση της ισχύος της στα 1.000 μεγαβάτ.
  Ο λόγος είναι ότι με την αύξηση του κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, οι λιγνιτικές μονάδες καθίστανται μη ανταγωνιστικές.

  Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την γερμανική εταιρεία ενεργειακών συμβούλων enervis εξετάζει τέσσερις εναλλακτικές λύσεις μετατροπής της μονάδας:

  α) η χρήση της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα σε συνδυασμό με τη συνέχιση της λιγνιτικής λειτουργίας της μονάδας,

  β) η μετατροπή της Πτολεμαΐδας 5 σε μονάδα καύσης βιομάζας,

  γ) η αντικατάστασή της από μονάδα συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο και

  δ) η μετατροπή της σε μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ με τη μορφή θερμότητας, αξιοποιώντας την τεχνολογία των τηγμένων αλάτων (molten salts).

  Η τελευταία λύση -σύμφωνα με τη μελέτη- οδηγεί σε κόστος παραγωγής ενέργειας 91-106 ευρώ ανά μεγαβατώρα και δημιουργεί 1.247 θέσεις εργασίας (μαζί με τις θέσεις που θα δημιουργηθούν στην κατασκευή των αιολικών και φωτοβολταϊκών που θα συνδυάζονται με τη μονάδα).

  Η αρχή λειτουργίας της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι η διοχέτευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε μορφή θερμότητας, η οποία χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την παραγωγή ατμού και την κίνηση στροβίλου που παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Πάντως η συγκεκριμένη λύση δεν έχει ακόμα ευρεία εφαρμογή διεθνώς.

  «Είναι απολύτως αναγκαίο να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι μακροχρόνιες τάσεις της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών CΟ2, των τιμών ορυκτού αερίου, καθώς και η συμβατότητα της λύσης που θα επιλεγεί με τον νέο κεντρικό, πανευρωπαϊκό στόχο της κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050», δήλωσε ο Νίκος Μάντζαρης, αναλυτής πολιτικής για τη δεξαμενή σκέψης The Green Tank.
  H στιγμή που κάθε πολίτης θα μπαίνει στο Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο και θα μπορεί να εκτυπώσει κάθε άδεια που απαιτείται για το ακίνητό του από τις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, επιτέλους έφτασε. Οσοι γνωρίζουν πόσες εργατοώρες απαιτούνταν μέχρι τώρα για μια άδεια οικοδόμησης κοντά σε αρχαιολογικό χώρο ή κηρυγμένο ακίνητο, θα διαπιστώσουν τώρα πόσο μεγάλη είναι η διαφορά.
  Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στις δύο διαδικτυακές πύλες του ΥΠΠΟΑ που παρουσιάστηκαν σήμερα στην πολιτική ηγεσία και στα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Είναι οι διαδικτυακές πύλες του «Αρχαιολογικού Κτηματολογίου» και του «Εμπλουτισμού Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξης νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων».
    Τα δύο μεγάλα ψηφιακά έργα, στρατηγικής σημασίας για το ΥΠΠΟΑ, καθιστούν δυνατή την πλήρη εποπτεία του πολιτιστικού αποθέματος και τη διαχείρισή του, σε συνθήκες διαφάνειας, με τα σύγχρονα εργαλεία που παρέχουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, επιτρέποντας την ψηφιακή πρόσβαση των πολιτών στην πολιτιστική κληρονομιά. Προβάλλουν το μοναδικό πλούτο και την ποικιλία του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος.
  Η διαδικτυακή πύλη του έργου «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο», προσφέρει σε δημόσιους φορείς, ιδιώτες αλλά και επενδυτές άμεση και έγκυρη ενημέρωση για το σύνολο των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, των μνημείων της επικράτειας, καθώς και των ζωνών προστασίας τους, αλλά και για τυχόν δεσμεύσεις και περιορισμούς που υφίστανται, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μέσω ενός πολύ εύχρηστου Διαδραστικού Χάρτη, πληροφορίες οι οποίες απαιτούσαν πολύ χρόνο, θα είναι τώρα διαθέσιμες σε κάθε πολίτη, συγκεντρωμένες στο ψηφιακό αποθετήριο. Με το πάτημα ενός κουμπιού, παρέχεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι τους όρους και τους πιθανούς περιορισμούς που επηρεάζουν την ιδιοκτησία ή τη μελλοντική επένδυσή τους.
      Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αυτό το σύγχρονο και λειτουργικό εργαλείο, διασφαλίζουν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Κάθε υπηρεσία, κάθε Εφορεία Αρχαιοτήτων, σε όλη την Ελλάδα, θα μπορεί εύκολα και με απόλυτη ακρίβεια να επεξεργάζεται τις νέες κηρύξεις Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων αλλά και να διορθώνει τυχόν λάθη και σφάλματα.
  Στο Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο έχουν ήδη καταχωρηθεί 18.600 ακίνητα μνημεία, 3.400 αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι και 844 ζώνες προστασίας. Τον Ιούνιο 2021, με την ολοκλήρωση του έργου στο ΕΣΠΑ 2014- 2020, η Πύλη αποδίδεται στο ευρύ κοινό.
      Μια μοναδική πύλη πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας είναι το έργο «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων». Από μεθαύριο οι πολίτες μπορούν να επισκεφτούν τον πλήρως ολοκληρωμένο και λειτουργικό ιστότοπο nationalarchive.culture.gr. Είναι ένα εξαιρετικά εύχρηστο και φιλικό εργαλείο διαχείρισης του πολιτιστικού αποθέματος. Περιλαμβάνει καταγραφές 684.000 κινητών μνημείων, από νεολιθικά εργαλεία μέχρι κεραμεική κλασικών χρόνων, από ελληνιστικά γλυπτά, μέχρι βυζαντινές τοιχογραφίες, από μεταβυζαντινές εικόνες μέχρι παραδοσιακές φορεσιές. Στη Διαδικτυακή Πύλη δημοσιεύονται, σε πρώτη φάση, περίπου 63.000 αντιπροσωπευτικά μνημεία, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του συγχρηματοδοτούμενου έργου.
    Σε μια εποχή κατά την οποία το ψηφιακό περιεχόμενο και η ψηφιακή πρόσβαση έχουν αποκτήσει πρωτεύοντα ρόλο, το Εθνικό Αρχείο Μνημείων είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. Είναι προσαρμοσμένο στις υπηρεσιακές ανάγκες του, αλλά και στους τύπους των μνημείων της ελληνικής επικράτειας και τους τρόπους καταγραφής και τεκμηρίωσης τους διαχρονικά.
  Το έργο επιτυγχάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου και απαραίτητου εργαλείου για την καταγραφή και τεκμηρίωση, που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών και των διαδικασιών του ΥΠΠΟΑ, ενώ ταυτόχρονα παρέχει προστασία από την παράνομη διακίνηση και την αρχαιοκαπηλία. Το πολιτιστικό περιεχόμενο καθίσταται ψηφιακά προσβάσιμο από διαφορετικές ομάδες κοινού και με εφαρμογή προτύπων ψηφιακής πρόσβασης για ΑμεΑ.
  Απαιτήθηκαν 10 ολόκληρα χρόνια για την ολοκλήρωσή των δυο έργων τα οποια ανέλαβε η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”: Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο με προϋπολογισμό 5.255.758,80€ ενώ το έργο του Εμπλουτισμού των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων με συνολική δαπάνη 10.069.057,97 €.
  Στην επιτυχή υλοποίηση συνέβαλαν καθοριστικά πολυάριθμα στελέχη του ΥΠΠΟΑ διαφόρων ειδικοτήτων, από διάφορες θέσεις ευθύνης, όπως και καθηγητές Πανεπιστημίων, στελέχη άλλων ειδικών υπηρεσιών (όπως της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων) καθώς και μεγάλος αριθμός συμβασιούχων εργαζομένων, επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης.

    Μετά το τέλος της παρουσίασης, τα θερμά τους συγχαρητήρια εξέφρασαν οι δύο Διευθύντριες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πολυξένη Αδάμ Βελένη, της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, Αμαλία Ανδρουλιδάκη, τα στελέχη καθώς όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΠΟΑ.
  Από 1/1/2019 για όλα τα δημόσια κτίρια υπάρχει υποχρέωση να σχεδιάζονται ως κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZeb). Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τα υπόλοιπα κτίρια εκτός κατοικίας από 1/1/2021 ενώ από 1/6/2021 ενεργοποιείται η ανωτέρω υποχρέωση και για τα κτίρια κατοικίας.
  Με βάση τον ορισμό που έχει δοθεί από το ΥΠ.ΕΝ. για να χαρακτηριστεί ένα κτίριο ως nZeb πρέπει ενεργειακά να κατατάσσεται στην κατηγορία “Α” ή υψηλότερα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταναλώνει λιγότερη από τη μισή ενέργεια από αυτή που θα κατανάλωνε αν ήταν κατασκευασμένο με τις ελάχιστες προδιαγραφές που τέθηκαν με τον πρώτο Κ.Εν.Α.Κ. (2011) γεγονός που αυστηροποιεί αρκετά και “δυσκολεύει” τον σχεδιασμό των νέων κτιρίων.
  Το παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι εφαρμοστικοί κανονισμοί της ευρωπαϊκής ένωσης σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα των συσκευών (Ecodesign και Energy Labelling) είναι πλέον σε ισχύ για το σύνολο των προϊόντων που εγκαθίσταται στα κτίρια, δημιούργησε την ανάγκη να επικαιροποιηθεί το εθνικό μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού των κτιρίων και της αξιολόγησης της ενεργειακής αποδοτικότητας τους.
  Σε αυτό το πλαίσιο και μετά από σχετικό μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε ανάμεσα στο ΥΠ.ΕΝ. και το Τ.Ε.Ε., το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος αναθεωρεί στο σύνολο τους τις Τεχνικές Οδηγίες που αφορούν στον ενεργειακό σχεδιασμό των κτιρίων και εκδίδει μια σειρά από νέες Τεχνικές Οδηγίες που έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον τεχνικό κόσμο να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις σχεδιασμού των νέων κτιρίων.
  Κείμενα Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. για διαβούλευση
  Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2: Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων
  Διαβούλευση από 19/04/21 έως 7/05/21
  Σχέδιο Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2
  Αποστολή παρατηρήσεων – σχολίων στο [email protected]
  Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-7: Τεχνητός και Φυσικός Φωτισμός κτιρίων
  Διαβούλευση από 19/04/21 έως 21/05/21
  Σχέδιο Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-7
  Αποστολή παρατηρήσεων – σχολίων στο [email protected]
  Ένα νέο, καινοτόμο και φιλόδοξο πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και αφορά την επιχορήγηση δήμων για την προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών μέσων μεταφοράς.
  Η πρωτοβουλία αφορά στην επιχορήγηση δήμων (εκτός των μητροπολιτικών) για την ανάπτυξη κοινόχρηστων και δημόσια προσβάσιμων υποδομών για την προώθηση μετακινήσεων με φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς.
  Τέτοια μέσα θεωρούνται τα ηλεκτρικά και απλά ποδήλατα, με σκοπό να περιοριστεί η χρήση ΙΧ και να μειωθεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση. Παράλληλα η νέα αυτή δράση του ΕΣΠΑ, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με 30 εκατομμύρια ευρώ, θα περιλαμβάνει και τη δημιουργία δημόσιων/κοινόχρηστων υποδομών ηλεκτροφόρτισης. Μένει να δούμε στην τελική διατύπωση του προγράμματος αν θα εντάσσονται και άλλα πράσινα μέσα (πχ ηλεκτρικά scooter και τι κατηγορίας κλπ).
  Η δράση, που είχε προταθεί εδώ και καιρό και εξετάζονταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τα συναρμόδια υπουργεία, γίνεται πλέον εφικτή μετά τις τελευταίες θεσμικές εξελίξεις, όπως ο νέος νόμος  για την μικροκινητικότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι τελευταίες αλλαγές στο ΕΣΠΑ από το Υπουργείο Ανάπτυξης, η χρηματοδότηση των Δήμων από το Πράσινο Ταμείο για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, οι υπουργικές αποφάσεις για τις προδιαγραφές της εγκατάστασης σταθμών φόρτισης από το ΥΠΕΝ κλπ.
  Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η σχετική πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΡΑ), μέσω πόρων της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και του ΕΣΠΑ 2014-2020, προς τους δήμους της χώρας,  αναμένεται το αμέσως προσεχές διάστημα, μόλις τελειώσουν οι διαδικασίες και υπογραφεί από τον αρμόδιο Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης.
  Τί θα περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ
  Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Όπως αποκαλύπτει σήμερα το economix.gr, η νέα αυτή δράση-πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους, προβλέπει, μεταξύ άλλων:
  τη δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων ποδηλάτων (ηλεκτρικών και συμβατικών) την ανάπτυξη δικτύου κοινόχρηστων φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων Σύμφωνα με όσα μαθαίνει το economix.gr για τις προβλέψεις της δράσης, οι φορτιστές θα εγκατασταθούν κοντά στους σταθμούς μίσθωσης ποδηλάτων και θα επιτρέπουν στους οδηγούς να σταθμεύουν και να φορτίσουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητά τους, προκειμένου να συνεχίσουν τις μετακινήσεις τους εντός της πόλης με κοινόχρηστα ποδήλατα.
  Ακόμη, ίσως, πιο μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παράλληλες ενέργειες που αναμένεται να εντάσσονται στη δράση. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και τα εξής:
  Ανάπτυξη πλατφόρμας απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών για τη φόρτιση ηλεκτρικών ΙΧ και τη μίσθωση ποδηλάτων Εφαρμογές (web & mobile) για την πληροφόρηση των πολιτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Σύνδεση της πλατφόρμας διαχείρισης συσκευών με άλλες υπηρεσίες (έξυπνη στάθμευση με ασύρματους αισθητήρες, πληροφοριακά συστήματα ΚΤΕΛ, ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ κτλ) Σημαντικά οφέλη από τη δράση για τη μικροκινητικότητα

  Πηγή Εικόνας: SNFCC.org   Αρμόδιες πηγές που μίλησαν στο economix.gr αναφέρουν ότι η εφαρμογή της δράσης θα έχει σημαντικά οφέλη για τους πολίτες, την τοπική αυτοδιοίκηση και το περιβάλλον. Ανάμεσα στα οφέλη που επιδιώκονται είναι:
  Μείωση της χρήσης ΙΧ Μείωση του αριθμού ατυχημάτων Δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης κινητικότητας με ενοποιημένη και αποτελεσματική πληροφόρηση πολιτών Εξοικονόμηση χρημάτων μέσω χρήσης πράσινων λύσεων Διευκόλυνση της αστικής μετακίνησης με μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με βελτίωση ποιότητας αέρα και προστασία της δημόσιας υγείας Πως ωφελούνται οι πολίτες από τη νέα δράση
  Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ Όσοι δήμοι καταφέρουν να ενταχθούν στο νέο αυτό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ (που αναμένουμε ακόμη να μάθουμε την ονομασία που θα του δοθεί) θα έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν στους κατοίκους και τους επισκέπτες των περιοχών τους καινοτόμα εργαλεία που μέχρι χθες ακούγονταν ως φαντασία για τη χώρα μας.
  Συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν κοινόχρηστα δίκτυα ποδηλάτων. Με αυτά θα μπορείς από ένα σημείο να νοικιάζεις ποδήλατο, αντί να πάρεις ταξί ή συγκοινωνία και να πηγαίνεις σε ένα άλλο. Τα σημεία που θα υπάρχουν τα κοινόχρηστα ποδήλατα θα έχουν και υποδομές φόρτισης. Θα φορτίζουν τα ποδήλατα, αν είναι ηλεκτρικά, αλλά θα μπορούν να φορτίζονται, σε ειδικά καθορισμένες θέσεις και άλλα ηλεκτρικά οχήματα, όπως scooter ή αυτοκίνητα.
  Ο συνδυασμός με την ηλεκτροφόρτιση αυτοκινήτου προσφέρει και άλλα πλεονεκτήματα: για παράδειγμα, θα μπορεί κάποιος να πάει με το ηλεκτρικό αυτοκίνητό του μέχρι ένα σημείο και μετά να συνεχίσει με ηλεκτρικό ποδήλατο που θα πάρει από το κοινόχρηστο δίκτυο, ενώ ταυτόχρονα θα αφήσει το αυτοκίνητο του να φορτίζει. .
  Το ίδιο πλεονέκτημα θα έχει και ο χρήστης που δεν έχει ηλεκτρικό όχημα: θα μπορεί να αφήσει σε κοντινή θέση στάθμευσης τα αυτοκίνητό του και να πάρει ποδήλατο πχ για το κέντρο της πόλης, αν έχει κίνηση ή πρόβλημα parking ή για να αθληθεί στη μέση της ημέρας…
  Ακόμη πιο σημαντικό όμως είναι ότι όλα αυτά θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά με αναλυτικές πληροφορίες, διαθεσιμότητα, κόστος κλπ μέσω διαδικτύου σε υπολογιστές και κινητές συσκευές, ώστε να βλέπουν όλοι τί ακριβώς μπορούν να κάνουν ή να χρησιμοποιήσουν κάθε στιγμή.
  Ακόμη, πολύτιμος βοηθός για τις μετακινήσεις θα είναι η διασύνδεση των ηλεκτρονικών συστημάτων που θα αναπτυχθούν με τα συστήματα των αστικών (και υπεραστικών) συγκοινωνιών, όπως του ΟΑΣΑ, του ΟΑΣΘ και των ΚΤΕΛ, οπότε οι πολίτες θα μπορούν πιο εύκολα να συνδυάσουν τις μετακινήσεις τους ακόμη και χωρίς να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικό μέσο.
  Αξίζει να σημειωθεί ότι βασικός στόχος της δράσης θα αποτελέσει, κατά πάσα πιθανότητα, και η διασύνδεση των συστημάτων που θα αναπτυχθούν και με τα συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης των δήμων, προκειμένου αφενός να υπάρξει πλήρης πληροφόρηση και ένα ενιαίο σύστημα ενημέρωσης του χρήστη για τις διαθέσιμες μετακινήσεις αλλά και να μειωθεί εν τέλει η χρήση του αυτοκινήτου.
  Προκλήσεις και στοιχήματα
    πόλη, πανόραμα, smartphone, έλεγχος, κύκλωμα, βιομηχανία, αρχιτεκτονική, ιστός, δίκτυο, σημεία, γραμμές, διασύνδεση, βιομηχανία 4,0, ίντερνετ των πραγμάτων, έργο, εργαλεία, υψηλή τεχνολογία, στρατηγική, έρευνα, τεχνολογία, παραγωγή, πληροφορική, επικοινωνία, δικτύωση, τηλεπικοινωνίες logistics, μηχάνημα, ,internet, σύνδεση, ανταλλαγή, δεδομένα, world wide web, υπολογιστής, τεχνητή νοημοσύνη Πηγή Εικόνας: Gerd Altmann / Pixabay Σημαντικό επίσης πλεονέκτημα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξοικειωθούν πιο εύκολα οι πολίτες με εφαρμογές έξυπνων δικτύων για τις αστικές μεταφορές και τον εξοπλισμό της πόλης – ή όπως έχουν γίνει γνωστός ο τομέας: «έξυπνες πόλεις».
  Μένει να δούμε αν το πρόγραμμα θα συνδυαστεί και με κοινόχρηστο δίκτυο ηλεκτρικών αυτοκινήτων (κάποιες εταιρείες το εξετάζουν ή το έχουν ανακοινώσει ήδη, αλλά δεν υπάρχει διαθεσιμότητα χώρων). Αλλά η κυριότερη πρόκληση αφορά τη συνέργεια με εταιρείες ενέργειας ή υποδομών που επενδύουν στην ηλεκτροκίνηση ή στην ηλεκτροφόρτιση. Θα μπορούσαν μεγάλοι παίκτες (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ιδιώτες πάροχοι  ενέργειας, εταιρείες ηλεκτροφορτιστών, εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, εταιρείες κινητικότητας όπως η beat, ή άλλοι παίκτες της αγοράς που θα ενδιαφερθούν) με καινοτόμα σχήματα να συμβάλλουν στην πιο οικονομική υλοποίηση του προγράμματος για τους δήμους ή και στην επέκτασή του πέρα από ένα βασικό δίκτυο που θα επιχορηγήσει το ΕΣΠΑ.
  Σημειώνεται ότι σε πολλές πόλεις του εξωτερικού τέτοια συστήματα λειτουργούν ήδη με επιτυχία, είτε ως δημοτικά σχήματα είτε ως εταιρικά, είτε με υβριδικό σχήμα συνεργασίας. Αλλά και στη χώρα μας έχουν επιδοτηθεί ή έχουν αναπτυχθεί, με ειδικά καινοτόμα προγράμματα είτε μέσω ΕΣΠΑ είτε με ερευνητικά κονδύλια, τέτοιες δράσεις, πάνω στην εμπειρία των οποίων «πατάνε» οι δημόσιες αρχές που σχεδιάζουν τη νέα πρόσκληση.
  Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα βοηθήσει στην δημιουργία, εγκατάσταση και επέκταση τέτοιων συστημάτων δίνοντας το παράδειγμα. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι τελικοί όροι, που αναμένεται να δούμε σύντομα, θα επιτρέπουν ή θα αποκλείουν ιδιωτική συμμετοχή αναλόγως των τεχνικών και οικονομικών προϋποθέσεων που τώρα οριστικοποιούνται. Πάντως, στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης για κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων παράλληλα με τις δημόσιες επενδύσεις, θα ήταν μια πολύ καλή «μαγιά» για αντίστοιχες πρωτοβουλίες που εξετάζονται και σίγουρα θα προωθηθούν τα επόμενα χρόνια.
  Σημειώνουμε ότι σημείο κλειδί της επιτυχίας του προγράμματος στην πράξη, όταν υλοποιηθεί, θα είναι οι δυνατότητες συντήρησης και ασφάλειας του εξοπλισμού (σταθμών και οχημάτων), καθώς θα βρίσκονται μόνιμα σε κοινόχρηστο χώρο και θα είναι διαθέσιμα σε όλους, όπως έχει δείξει ήδη η εμπειρία από άλλες πόλεις ή τα ιδιωτικά σχήματα που λειτούργησαν με ενοικίαση ηλεκτρικών scooter και στην Ελλάδα.
    Σημείο ηλεκτροφόρτισης αυτοκινήτων στο κέντρο των Βρυξελλών Πηγή Εικόνας: Θοδωρής Καραουλάνης - economix.gr  
  Βρυξέλλες, Βέλγιο, 19 Απριλίου 2021 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές των βραβείων EUROPEANMOBILITYWEEK 2020, το 9ο βραβείο για τον σχεδιασμό της βιώσιμης αστικής κινητικότητας (βραβείο SUMP) και το βραβείο EU Urban Road Safety.
  Το Mönchengladbach (Γερμανία) αναδείχθηκε νικητής του Βραβείου EUROPEANMOBILITYWEEK 2020 στην κατηγορία των μεγαλύτερων δήμων, ενώ ο Lilienthal (Γερμανία) πήρε τον τίτλο για τους μικρότερους δήμους. Το 9ο βραβείο SUMP κέρδισε η Αρχή Κινητικότητας Περιοχής της Γκρενόμπλ (SMMAG) για το Grenoble-Alpes SUMP (Γαλλία), ενώ το βραβείο αστικής οδικής ασφάλειας της ΕΕ απονεμήθηκε στο Μπιλμπάο (Ισπανία). Τα βραβεία απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής τελετής που φιλοξένησε η Ευρωπαία Επίτροπος Μεταφορών, Adina Vălean, και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Matthew Baldwin.
  Μιλώντας για τους φιναλίστ, η Επίτροπος Μεταφορών, Adina Vălean είπε: «Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους φιναλίστ και τους νικητές. Τα εμπνευσμένα επιτεύγματά τους δείχνουν πραγματικά πώς οι πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη μπορούν να βελτιώσουν την ευημερία των ανθρώπων κάνοντας τη στροφή προς πιο καθαρές, πιο πράσινες και πιο βιώσιμες επιλογές μετακίνησης για όλους. Καλώ άλλους να ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι και να ενώσουν τις δυνάμεις τους στην οικοδόμηση ενός συστήματος κινητικότητας για τις μελλοντικές γενιές που θα είναι πιο έξυπνο, πιο ανθεκτικό και θα αποτυπώνει το μερίδιό του στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας για τη μείωση των καυσαερίων. Ανυπομονώ να γιορτάσω μαζί σας το 20ο Έτος της EUROPEANMOBILITYWEEK με το μήνυμα της πρόσκλησής για δράση. «Μείνε υγιείς».
  Mönchengladbach, Γερμανία – νικητής του Βραβείου EUROPEANMOBILITYWEEK 2020 στην κατηγορία των μεγάλων δήμων.
  Η γερμανική πόλη Mönchengladbach εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή με το ευρύ πρόγραμμα δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων για άτομα όλων των ηλικιών και ικανοτήτων. Κατά τη διάρκεια του EUROPEANMOBILITYWEEK 2020, η πόλη οργάνωσε μια σειρά από πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων δημόσιας συμμετοχής, όπου οι κάτοικοι της περιοχής μπορούσαν να κάνουν ερωτήσεις και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Η πόλη υιοθέτησε επίσης μια δημιουργική προσέγγιση για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, διοργανώνοντας διαγωνισμούς χρωματισμού για παιδιά, ρεσιτάλ ποίησης στο χώρο στάθμευσης αστικών αυτοκινήτων, μετατρέποντας 50 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων σε περιοχές όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να διαβάζουν, να παίζουν μίνι γκολφ ή να σταθμεύουν τα ποδήλατά τους. Η κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε επίσης από την έντονη συμμετοχή των πολιτών και τον αριθμό των συνεργασιών που στήριξαν τις δραστηριότητες.
  Οι φιναλίστ Γρανάδα (Ισπανία) και η Σόφια (Βουλγαρία).
  Lilienthal, Γερμανία – νικητής του βραβείου EUROPEANMOBILITYWEEK 2020 για μικρότερους δήμους
  Κατά τη διάρκεια του EUROPEANMOBILITYWEEK 2020, το Lilienthal οργάνωσε ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών με θέμα «Κινητικότητα μηδενικών εκπομπών για όλους». Οι δραστηριότητες περιελάμβαναν μετακινήσεις με τα πόδια ή τα ποδήλατα, ενημερωτικές συνεδρίες με ηλικιωμένους, εκδήλωση συλλογής σκουπιδιών και έκθεση για την ιστορία των αστικών μεταφορών. Συνολικά περισσότεροι από 2.000 κάτοικοι συμμετείχαν σε σχετικές δραστηριότητες. Επιπλέον, ο Lilienthal συνεργάστηκε με την Πόλη της Βρέμης (Γερμανία) για να οργανώσει μια Ημέρα Σχολείων Χωρίς Αυτοκίνητα με τη συμμετοχή 55 σχολείων και περισσότερων από 60.000 μαθητών. Η κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα με την ισχυρή υποστήριξη που επέδειξε η τοπική αυτοδιοίκηση, με τους τοπικούς αιτρετούς να επιλέγουν να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους στο σπίτι και να μετακινηθούν στη δουλειά τους με τις δημόσιες συγκοινωνίες.
  Οι άλλοι φιναλίστ Bruck an der Leitha (Αυστρία) και τα Νέα Μουδανιά (Ελλάδα).
  Greater Grenoble Area Mobility Authority (SMMAG) για το Grenoble-Alpes SUMP (Γαλλία) – νικητής του 9ου βραβείου για τον σχεδιασμό βιώσιμης αστικής κινητικότητας (SUMP).
  Το Σχέδιο Αειφόρου Αστικής Κινητικότητας (SUMP) της SMMAG θέτει σαφείς και φιλόδοξους στόχους για την περιοχή Γκρενόμπλ-Άλπεις, οι οποίοι επιδιώκουν να κάνουν τη βιώσιμη κινητικότητα προσιτή σε όλους, να δώσουν προτεραιότητα σε ενεργές και κοινές επιλογές μετακινήσεων και να κάνουν τις μετακινήσεις της πόλης πιο διασυνδεδεμένες. Η κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από την ολοκληρωμένη και δομημένη προσέγγιση της SMMAG, η οποία στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών κινητικότητας όλων των χρηστών δημόσιων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.
  Οι άλλοι φιναλίστ είναι το Βελιγράδι (Σερβία) και το Μπιλμπάο (Ισπανία).
  Το Μπιλμπάο, Ισπανία – νικητής του βραβείου αστικής οδικής ασφάλειας της ΕΕ
  Το Μπιλμπάο προσπάθησε να βελτιώσει την οδική ασφάλεια στην πόλη μειώνοντας το όριο ταχύτητας στα 30km / h. Τα όρια ταχύτητας μειώθηκαν για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2018 στο 87% όλων των δρόμων της πόλης. Τον Σεπτέμβριο του 2020, το Μπιλμπάο επέκτεινε το όριο ταχύτητας 30km / h για να καλύψει ολόκληρη την πόλη. Η κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε επίσης από τις δραστηριότητες επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης του Μπιλμπάο για την προώθηση της οδικής ασφάλειας, καθώς και από τα βήματά της για να συμπεριλάβει τους κατοίκους της σε συζητήσεις και λήψη αποφάσεων.
  Οι άλλοι φιναλίστ είναι το Ηράκλειο (Ελλάδα) και το Quart de Poblet (Ισπανία).
  Ιστορικό
  Η εκστρατεία EUROPEANMOBILITYWEEK διαρκεί από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο, παρέχοντας στις πόλεις και τις πόλεις την ευκαιρία να δοκιμάσουν βιώσιμες εναλλακτικές μεταφορές. Πέρυσι, πάνω από 2.900 κωμοπόλεις κατέγραψαν τη συμμετοχή τους στην εκστρατεία, σηματοδοτώντας το 2020 ως το δεύτερο πιο επιτυχημένο έτος μέχρι σήμερα.
  Βγήκε και το καινούργιο μήνυμα για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας “Μετακινήσου αειφόρα. Μείνε υγιής”.

  Τέσσερις είναι τελικά οι ενδιαφερόμενοι για το μεγάλο ΣΔΙΤ της Πολιτείας Καινοτομίας που πρόκειται να δημιουργηθεί στο πρώην εργοστάσιο της Χρωματουργείας Πειραιά (ΧΡΩΠΕΙ)στην λεωφόρο Πειραιώς. 
  Οι φάκελοι υποβολής ενδιαφέροντος αποσφραγίστηκαν σήμερα και στη διαδικασία συμμετέχουν, επιβεβαιώνοντας τις χθεσινές πληροφορίες, οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Ελλάκτωρ, ο όμιλος Intracom (Intrasoft-Intrakat) και η Dimand Real Estate.
  Στα τέσσερα σχήματα συμμετέχουν και φορείς καινοτομίας, κάτι το οποίο εξάλλου επιβάλλει και ο διαγωνισμός. Για παράδειγμα, σύμφωνα με πληροφορίες, το σχήμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμπληρώνουν το FOUND.ATION και η Mantis Business Innovation. Στους φορείς καινοτομίας που συμμετέχουν περιλαμβάνονται και το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών αλλά και το Επιχειρηματικό Πάρκο Βαρκελώνης.
  Τώρα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου κατά τη διάρκεια του οποίου οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους και θα διαμορφωθεί το τελικό τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού, πάνω στο οποίο θα κατατεθούν και οι δεσμευτικές προσφορές. Εκτιμάται ότι για την ανάπτυξη του κέντρου καινοτομίας θα απαιτηθούν περί τα 100 εκατ. ευρώ, όμως τα πάντα θα εξαρτηθούν από το τελικό σχεδιασμό στον οποίο θα συμφωνήσουν οι ενδιαφερόμενοι και η ΓΓΕΤ. 
  Στόχος, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Capital.gr ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, είναι στις αρχές του 2022 να υπάρχει ανάδοχος και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι εργασίες. 
  Το έργο θα υλοποιηθεί ως Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Από τον διαγωνισμό θα προκύψει ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ), ο οποίος θα αναλάβει την κατασκευή και τη λειτουργία της Πολιτείας Καινοτομίας για τουλάχιστον 30 χρόνια (προβλέπεται και 15ετή παράταση). 
  Ειδικότερα ο Ιδιωτικός Φορέας θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Καινοτομίας, και θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ανάδειξης της Καινοτομίας και εμπορικής εκμετάλλευσης των εν λόγω εγκαταστάσεων.
  Στο αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης περιλαμβάνονται η ανακατασκευή ή και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών ή και η κατασκευή νέων κτιριακών συγκροτημάτων και υποδομών, με τον απαραίτητο εξοπλισμό και θέσεις στάθμευσης, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ακινήτου, καθώς και κάθε περαιτέρω ενέργεια που απαιτείται από τη φύση ή το σκοπό του Κέντρου Καινοτομίας.
  Εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι πρόκειται για ένα "καθαρό έργο ΣΔΙΤ” με την έννοια ότι ο Ιδιωτικός Φορέας θα αναλάβει εξ'ολοκλήρου την χρηματοδότηση του έργου, με ίδια κεφάλαια και δανεισμό. Δεν προβλέπεται συμμετοχή του δημοσίου στη χρηματοδότηση, ενώ στην προκήρυξη αναφέρεται η πρόθεση χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά από το σκέλος των δανείων και όχι των επιδοτήσεων. 
  Το παλαιό εργοστάσιο της ΧΡΩΠΕΙ
  Σημειώνεται ότι το ακίνητο της ΧΡΩΠΕΙ βρίσκεται σε έκταση περίπου 18 στρεμμάτων, εντός της οποίας βρίσκονται κτίσματα που έχουν κριθεί διατηρητέα. Ο Φορέας θα έχει τη δυνατότητα να αναστηλώσει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και να δημιουργήσει νέες με μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση περίπου 46.000 τμ και επιτρεπόμενη κάλυψη περίπου 10.000 τμ 
  Το ενδεικτικό masterplan που συνοδεύει την προκήρυξη του ΣΔΙΤ προβλέπει 38.304, 55 τμ καθαρής επιφάνειας χώρων εκ των οποίων το 63% ή περίπου 24.400 τμ προορίζεται για χώρους γραφείων και κίνησης, 425 τμ για εργαστήρια, 1.394 τμ για συνεδριακό κέντρο, 1.298 τμ για βιβλιοθήκη κ.α.
  [email protected]
  Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η πρώτη δοκιμαστική πτήση του ελικοπτέρου Ingenuity στον Άρη, όπως επιβεβαίωσαν οι μηχανικοί της NASA που επόπτευαν την όλη διαδικασία. Το μικρό σκάφος αιωρήθηκε σε ύψος τριών μέτρων πάνω από την επιφάνεια του Άρη για περίπου 40 δευτερόλεπτα, καταγράφοντας έτσι την πρώτη πτήση με ενέργεια προερχόμενη από το ίδιο το σκάφος σε πλανήτη εκτός της Γης. Η ιστορικής σημασίας δοκιμαστική αυτή πτήση ανοίγει μια σειρά από συναρπαστικές προοπτικές για μια νέα μορφή μετακινήσεων σε άλλους πλανήτες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη χρήση ελικοφόρων σκαφών, ικανών να κινηθούν σε περιοχές απρόσιτες στα συμβατικά οχήματα επιφάνειας.
  Το βάρους δύο περίπου κιλών ελικόπτερο ανυψώθηκε από την επιφάνεια του Άρη περίπου το μεσημέρι, τοπική ώρα (10 ώρα Ελλάδος), με τους δίδυμους έλικές του να ολοκληρώνουν περισσότερες από 2.500 περιστροφές το λεπτό, προκειμένου να κατορθώσει το σκάφος να καταγράψει την πρώτη του πτήση στην εξαιρετικά αραιή ατμόσφαιρα του Άρη: οι αντίστοιχες απαιτούμενες περιστροφές προκειμένου να πετάξει στη Γη ήταν περίπου 500 το λεπτό. Το Ingenuity έφτασε στον Κόκκινο Πλανήτη στις 18 Φεβρουαρίου, αγκιστρωμένο στην κάτω πλευρά του Perseverance, του οχήματος εδάφους που έστειλε στο γειτονικό μας πλανήτη η NASA. Περισσότερο από ένα μήνα μετά, στις 4 Απριλίου, το ελικόπτερο απαγκιστρώθηκε από το Perseverance, οπότε άρχισε να μετρά αντίστροφα το περιθώριο των 31 ημερών που έχει προκειμένου να ολοκληρώσει συνολικά πέντε δοκιμαστικές πτήσεις.
  Οι μηχανικοί στο Εργαστήριο Αεριοπροώθησης της NASA ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς μόλις έλαβαν την επιβεβαίωση ότι η πρώτη απόπειρα του Ingenuity να πετάξει είχε στεφθεί με επιτυχία. "Επιβεβαιώθηκε πως το Ingenuity πραγματοποίησε την πρώτη μηχανικά προωθούμενη πτήση σκάφους σε άλλο πλανήτη", ανακοίνωσε ο μηχανικός Μάικλ Σταρτς, υπεύθυνος για τη λήψη των δεδομένων που απέστειλε το ελικόπτερο. "Πλέον μπορούμε να λέμε πως ο άνθρωπος κατόρθωσε να πετάξει ένα ελικόπτερο σε άλλο πλανήτη", δήλωσε η Mίμι Άουν, προϊσταμένη του προγράμματος Ingenuity,  στους μηχανικούς της NASA στο κέντρο ελέγχου, μετά την επιβεβαίωση της επιτυχημένης δοκιμαστικής πτήσης του ελικοπτέρου.
  "[Η επιτυχία αυτή] μας προσφέρει εκπληκτική ελπίδα για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Δεν θα μπορούσα να αισθάνομαι περισσότερο υπερήφανος", δήλωσε με ανάρτησή του στο Twiter ο Τόμας Tσούρμπουχεν, αναπληρωτής διοικητής της NASA. Με την επιβεβαίωση της επιτυχούς πραγματοποίησης της πτήσης, ο Τσούρμπουχεν ανακοίνωσε πως η NASA ονόμαζε την περιοχή όπου το Ingenuity πραγματοποίησε την πτήση του Πεδίο Αδελφών Ράιτ, προς τιμήν της επαναστατικής πρώτης πτήσης των αδελφών Ράιτ το 1903 και παράλληλα ως "αναγνώριση της επινοητικότητας [ingenuity] και της καινοτομίας που εξακολουθούν να αποτελούν κινητήριες δυνάμεις της εξερεύνησης". Το ελικόπτερο μεταφέρει ένα κομμάτι μεγέθους γραμματοσήμου από το ύφασμα που κάλυπτε μία από τις πτέρυγες του θρυλικού αεροσκάφους των αδελφών Ράιτ.
  Η πρώτη οπτική επιβεβαίωση της πτήσης προήλθε από την κάμερα πλοήγησης του Ingenuity που βλέπει προς το έδαφος, καθώς αποτύπωσε τη σκιά του πειραματικού αεροσκάφους τη στιγμή που αιωρούταν περίπου τρία μέτρα πάνω από την επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη. Λίγα λεπτά μετά την επιβεβαίωση, μια σειρά από εικόνες που κατέγραψε το Perseverance, το οποίο παρατηρούσε τη διαδικασία από απόσταση 100 μέτρων περίπου, έφτασαν στο κέντρο ελέγχου, αποτελώντας την πρώτη κινούμενη αποτύπωση της πτήσης του Ingenuity.
  Η πτήση είχε αναβληθεί ήδη μερικές φορές από τις 11 Απριλίου, όπως προέβλεπε ο αρχικός προγραμματισμός, με μία από τις καθυστερήσεις αυτές την περασμένη εβδομάδα να υποχρεώνει τους μηχανικούς να μεταφορτώσουν από την αρχή ολόκληρο το λογισμικό πτήσης του Ingenuity, καθώς στη διάρκεια των δοκιμών πριν την πτήση είχαν εντοπίσει ένα μικρό σφάλμα. Το ελικόπτερο πρόκειται στη συνέχεια να πετάξει πάνω από τον κρατήρα Τζέζερο, σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Ο κρατήρας ήταν κάποτε η λεκάνη μιας λίμνης, η οποία τροφοδοτούταν από ποταμούς και είναι η περιοχή την οποία θα ερευνήσει εξονυχιστικά το Perseverance, αναζητώντας ίχνη μικροβιακής ζωής κατά το παρελθόν.
  Βασική αποστολή του Ingenuity είναι να αποδείξει πως η πτήση στην ατμόσφαιρα του Κόκκινου Πλανήτη αποτελεί εφικτό στόχο. Δεν έχει στόχο να εξερευνήσει τον Άρη, ούτε να πραγματοποιήσει επιστημονικά πειράματα. Το έργο αυτό θα το αναλάβει το Perseverance, το οποίο, στο πλαίσιο της αποστολής του, θα αποθηκεύσει δείγματα από το έδαφος του Άρη, τα οποία πρόκειται να φέρει στη Γη επόμενο σκάφος, ενδεχομένως ακόμη και το 2031. Το Perseverance σήμερα περιορίστηκε σε ρόλο παρατηρητή, με τις δύο κάμερές του στραμμένες προς το Ingenuity. Οι εικόνες αυτές, όπως ενημέρωσε η επιστημονική ομάδα, πρόκειται να φτάσουν στη Γη μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες.
   
   
   
  Προχωρά η ωρίμανση του έργου-ΣΔΙΤ για το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα της Αττικής. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε  στην πρόσληψη Τεχνικού και Χρηματοοικονομικού Συμβούλου που θα βοηθήσουν στην προετοιμασία και διεξαγωγή του διαγωνισμού.
  Στην πρώτη περίπτωση ως Τεχνικός Σύμβουλος επιλέχθηκε η ΕΜΒΗΣ Α.Ε. με ποσοστό προσφοράς 2,80% (μεταξύ τριών υποψηφίων) και Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος αναδείχθηκε η KANTOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ με ποσοστό 2,30% (μεταξύ δύο υποψηφίων).
  Σύμφωνα με πληροφορίες στόχος είναι να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός στις αρχές του καλοκαιριού και μέχρι το τέλος του 2022 να ανακηρυχθεί ο ανάδοχος. Το έχει εγκριθεί από τις αρχές του έτους από τη Διυπουργική Επιτροπή.
  Με βάση την εμπειρία εφόσον τηρηθούν οι παραπάνω χρόνοι, η ΣΔΙΤ θα μπορούσε να συμβασιοποιηθεί το 2023. Στο υπουργείο ΥΠΟΜΕ πιστεύουν ότι με το συγκεκριμένο τρόπο θα λυθεί μια και καλή το πρόβλημα της διαχείρισης και συντήρησης των υποδομών ύδρευσης.
  Το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα της Αττικής περιλαμβάνει τα φράγματα και του ταμιευτήρες Ευήνου, Μόρνου, Μαραθώνα, τη λίμνη Υλίκης, τις γεωτρήσεις Πάρνηθας και Βοιωτικού κάμπου, τα υδραγωγεία, τα δίκτυα μεταφοράς μήκους 400 χιλιομέτρων και τα αντλιοστάσια, που αποτελούν την κύρια υποδομή για την υδροδότηση του λεκανοπεδίου της Αθήνας.
  Κόστος- τι περιλαμβάνεται
  Το κόστος του έργου εκτιμάται σε ποσό με ΦΠΑ 291,22 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 234,86 εκατ. ευρώ). Η αποπληρωμή του έργου θα γίνει με πληρωμές διαθεσιμότητας.
  Το νέο αυτό ΣΔΙΤ περιλαμβάνει το σύνολο των παρεχόμενων Υπηρεσιών που αφορούν στη Λειτουργία, Συντήρηση, Επισκευή, Αποκατάσταση των Παγίων που ανήκουν στην Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π. αποσκοπόντας:
  – στην διασφάλιση της καλής λειτουργικής κατάστασης του Ε.Υ.Σ. μείζονος περιοχής Πρωτευούσης και της δια αυτής απρόσκοπτης ύδρευσης της Περιοχής, αλλά και όμορων του δικτύου παροχών,
  – στην πρόληψη αλλά και γρήγορη αποκατάσταση βλαβών και προβλημάτων που μπορούν να επηρεάσουν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του παρεχόμενου ύδατος,
  – στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων παρακολούθησης της καλής λειτουργίας του Ε.Υ.Σ.,
  – στον εξορθολογισμό του κόστους και την βέλτιστη οικονομική απόδοση της λειτουργίας του Ε.Υ.Σ.,
  – στην ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων.
  Το κόστος που αποτιμάται τα τελευταία χρόνια για τη συνήθη λειτουργία και συντήρηση του ΕΥΣ ανέρχεται σε περίπου 26,5 εκατ. ευρώ/έτος (συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών δαπανών μεσοσταθμικά της τάξεως των 3,5 εκατ. ευρώ/έτος). Επισημαίνεται ότι στο κόστος αυτό δεν περιλαμβάνονται οι αναγκαίες επενδύσεις βαριάς συντήρησης.
  Ποια είναι τα οφέλη
  Με την υλοποίηση του εν λόγω έργου μέσω σύναψης στρατηγικής συμμαχίας με ιδιώτη, ΣΔΙΤ, επιτυγχάνεται η αποδοτική, ασφαλής και βελτιστοποιημένη λειτουργία και συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος για περίοδο 20 ετών με συνολικό κόστος (τιμές βάσης) 419,5 εκατ. ευρώ,( δεν περιλαμβάνονται ενεργειακές δαπάνες σε περιπτώσεις Έκτακτης Λειτουργίας της τάξεως των 2,5 εκατ. ευρώ/έτος κατ’ αναλογία με το προτεινόμενο κόστος της συμπράξεως) εκ των οποίων τα 139,5 εκατ. ευρώ αφορούν σε επενδύσεις βαριάς συντήρησης σε βασικές υποδομές.
  Σε αντίθεση, η υιοθέτηση για τα επόμενα 20 έτη της μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενης πρακτικής θα οδηγούσε σε ένα κόστος της τάξεως των 480 εκατ. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων επενδύσεων βαριάς συντήρησης σε βασικές υποδομές.
  Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) του μηνός Μαρτίου 2021 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021.
  Απόφαση με την οποία παρατείνεται, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 η καταβολή των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που τελούν σε αναστολή είσπραξης μέχρι 30-4-2021, υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέγραψε σήμερα απόφαση με την οποία παρατείνεται, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 η καταβολή των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, οι οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης μέχρι 30-4-2021.
  "Η παράταση αναστολής κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των συνθηκών που επικρατούν, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας" αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.
  Η Europa Nostra – η ευρωπαϊκή φωνή της κοινωνίας των πολιτών αφοσιωμένη στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά – και ο εταίρος της, το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ανακοίνωσαν τον Κατάλογο των 7 Υπό Απειλή Μνημείων και Περιοχών Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ευρώπη για το 2021. Τα μνημεία είναι τα εξής:
  – Πέντε Νησιά στο Νότιο Αιγαίο
  – Achensee Steam Cog Railway, Τιρόλο,
  – Νεκροταφείο Mirogoj, Ζάγκρεμπ
  – Ο κήπος Giusti, Βερόνα,
  – Μονή Dečani, Κόσοβο
  – Κεντρικό Ταχυδρομείο, Σκόπια,
  – San Juan de Socueva Παρεκκλήσι και Ερημητήριο, Κανταβρία
  Η ανακοίνωση των 7 Υπό Απειλή Μνημείων – Τόπων για το 2021 έγινε σε διαδικτυακή εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από υψηλόβαθμους εκπροσώπους της Europa Nostra και του Ινστιτούτου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με τη συμμετοχή της Μαρίγια Γκάμπριελ, Επίτροπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας. Εκπρόσωποι των φορέων που πρότειναν τους υποψηφίους αλλά και οι εκπρόσωποι των 7 επιλεγμένων μνημείων και τόπων συνέβαλαν με παρουσιάσεις και ομιλίες στο διαδικτυακό σεμινάριο, το οποίο προσέλκυσε συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.
  Αμοργός, Κίμωλος, Κύθηρα, Σίκινος και Τήνος είναι μεταξύ των επτά πιο απειλούμενων περιοχών πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη για το 2021. Και τα πέντε χαρακτηρίζονται από το «κυκλαδίτικο τοπίο», το οποίο τους δίνει υψηλή πολιτιστική και περιβαλλοντική αξία. H αρμονική συνύπαρξη του Αιγαίου Πελάγους, με τους λόφους, τα βουνά, τους παραδοσιακούς οικισμούς, τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, δημιουργούν ένα εμβληματικό τοπίο, το οποίο αποτελεί ζωτικό κομμάτι της ελληνικής και κατ’ επέκταση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.
  Το πολυφασματικό αυτό τοπίο βρίσκεται τώρα σε σοβαρό κίνδυνο, καθώς ενθαρρύνεται τη μετατροπή του σε βιομηχανική ζώνη με αιολικά πάρκα. Το σχέδιο είναι η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε διάφορες τοποθεσίες σε κάθε νησί, συχνά δίπλα σε αρχαιολογικούς χώρους, προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 και ως σκηνικό-περιμετρικά από παραδοσιακά χωριά. Οι προτεινόμενες ανεμογεννήτριες υπερβαίνουν κατά πολύ τις πραγματικές ενεργειακές ανάγκες των νησιών και πρόκειται να παρέχουν ενέργεια και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Οι ανεμογεννήτριες όχι μόνο θα επηρεάσουν οπτικά το τοπίο των νησιών, αλλά θα έχουν επιπτώσεις στα μορφολογικά και κλιματολογικά στοιχεία τους, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη χλωρίδα και την πανίδα τους, όσο και τους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και του τουρισμού. Αναμφίβολα, αυτό θα μειώσει την περιβαλλοντική και πολιτιστική αξία του τοπίου και θα θέσει σε κίνδυνο την επιβίωση των τοπικών κοινοτήτων.
  Την εκδήλωσε παρακολούθησαν οι Δήμαρχοι και των πέντε ελληνικών νησιών εκφράζοντας τον ενδιαφέρον και την αγωνία τους για την προστασία του μοναδικού αιγαιοπελαγίτικου φυσικού τοπίου.
  Ο Δήμαρχος Αμοργού, Λευτέρης Καραΐσκος δήλωσε «Η προστασία των νησιών μας από τον εφιάλτη της άναρχης και αλόγιστης εγκατάστασης αιολικών πάρκων και εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση χάρη στην πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Ευχαριστούμε την κα Λυδία Καρρά και τους συνεργάτες της για την δυνατότητα που μας έδωσαν να προβάλουμε διεθνώς την σοβαρή απειλή που αντιμετωπίζουμε και την Europa Nostra για την ένταξη των νησιών μας στον Κατάλογο των 7 Υπό Απειλή Μνημείων και Περιοχών Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ευρώπη για το 2021. Σύντομα θα δρομολογηθούν οι περαιτέρω ενέργειες μας με την συμμετοχή των τοπικών μας κοινωνιών όπως αρμόζει στα Ευρωπαϊκά κεκτημένα και τις ελληνικές αξίες»
  Εκτόξευση κατά 60% του νέου δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα ενταχθούν εφέτος στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, σε σύγκριση με πέρυσι, αναμένεται σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις, ενώ το ενδιαφέρον για κατασκευή νέων μονάδων παραμένει αμείωτο και αυξάνεται.
  Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, οι αιτήσεις για κατασκευή αιολικών και φωτοβολταϊκών υπερκαλύπτουν όχι μόνο τους στόχους που έχουν τεθεί από την ΕΕ αλλά και την τεχνική δυνατότητα του ελληνικού συστήματος. Για το λόγο αυτό εξετάζεται η λήψη μέτρων (όπως η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής από τους υποψήφιους επενδυτές, που θα πιστοποιεί το ενδιαφέρον και τη δυνατότητα υλοποίησης της επένδυσης) ώστε να καταγραφεί σε πιο ρεαλιστική βάση το επενδυτικό ενδιαφέρον.
  Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) το 2021 θα ενταχθούν νέες μονάδες ισχύος 1.601 μεγαβάτ (640 MW αιολικά, 932 MW φωτοβολταϊκά, 10 MW μικρά υδροηλεκτρικά, 15 MW βιομάζα και 2 MW Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού - Θερμότητας).
  Το 2020 συνδέθηκαν περί τα 1.000 μεγαβάτ ενώ συνολικά η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ στο τέλος της προηγούμενης χρονιά ήταν 7.100 μεγαβάτ.
  Όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς τα έργα που θα ενταχθούν εφέτος είναι κυρίως αυτά που προκρίθηκαν από τους διαγωνισμούς της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας τα προηγούμενα χρόνια. Μέσω των διαγωνισμών αυτών - οι οποίοι σταδιακά θα επεκταθούν και στις μικρές μονάδες που αποζημιώνονται σήμερα με υψηλότερες τιμές- εξασφαλίζεται η συμπίεση του κόστους ανάπτυξης της «πράσινης» ενέργειας καθώς οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν σε μειοδοτικές δημοπρασίες ως προς την τιμή πώλησης της ενέργειας στο δίκτυο. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος είναι ότι:
  Κατά τον κύκλο υποβολής αιτήσεων έκδοσης βεβαιώσεων παραγωγού (είναι το πρώτο στάδιο για την υλοποίηση των επενδύσεων) το Φεβρουάριο στη ΡΑΕ κατατέθηκαν 477 αιτήσεις συνολικής ισχύος 8,86 GW. Μαζί με τον κύκλο του Δεκεμβρίου 2020, βρίσκονται υπό αξιολόγηση από την Αρχή για το επόμενο διάστημα 341 αιτήσεις για έργα συνολικής ισχύος 54,36 GW. Μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εκδηλώθηκε και στην τελευταία ανταγωνιστική διαδικασία που προκήρυξε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για αιολικά και φωτοβολταϊκά ισχύος, αντίστοιχα, έως 50 και έως 20 μεγαβάτ. Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν αιτήσεις για 128 έργα συνολικής ισχύος 1.092 MW έναντι 350 μεγαβάτ που είναι η διαθέσιμη ισχύς στο διαγωνισμό, η οποία υπερκαλύφθηκε σχεδόν κατά τρεις φορές. Βασική αιτία για τη διατήρηση υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος είναι και η εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού χρηματοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ) με τα μέτρα που ελήφθησαν πέρυσι για τη μείωση των δαπανών και την αύξηση των εσόδων. Επίσης, η πρόβλεψη για καταβολή 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση της νέας γενιάς μονάδων ΑΠΕ (και όχι για την κάλυψη ελλειμμάτων παρελθουσών χρήσεων).
   
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.