Jump to content
 • Novatron
 • Διευκρινίσεις αναφορικά με την ανάκληση αποφάσεων αναδασωτέων εκτάσεων μη υπαγομένων στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, λόγω συμπερίληψής τους στους δασικούς χάρτες, εξέδωσε ο  Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Αμυράς.
  Αναλυτικά, στην εγκύκλιο που αποστέλλεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας με σκοπό την κοινοποίησή της στις αντίστοιχες Δασικές Υπηρεσίες, αναφέρονται τα εξής:
  ΘΕΜΑ:  «Περί ανάκλησης αποφάσεων αναδασωτέων, εκτάσεων μη υπαγομένων στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, λόγω συμπερίληψής τους στους δασικούς χάρτες ως τμήματα ευρύτερης αναδασωτέας»
  Προκειμένου αντιμετωπίσεως ζητημάτων επί εκτάσεων μη υπαγομένων στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, οι οποίες ωστόσο συμπεριελήφθησαν εντός ευρύτερων εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί αρμοδίως αναδασωτέες, παρατίθενται τα κάτωθι:
  Λαμβανομένου υπόψη του θεματικού περιεχομένου του δασικού χάρτη (αναρτημένου, θεωρημένου ή κυρωμένου) εκάστης περιοχής, εκτάσεις με χαρακτηρισμό (ΑΑ), (ΠΑ) και επιπλέον πληροφορία (ΑΝ), καταλαμβάνονται από τα οριζόμενα στην διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 44 ν. 998/1979 ως ισχύει, προκειμένου της ακολουθητέας διαδικασίας ανάκλησης (τροποποίησης) της απόφασης κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας. Η οικεία δασική Αρχή (Δασαρχείο/Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείου), προβαίνει άμεσα σε εισήγηση αρμοδίως επί της διαδικασίας, τηρουμένων των οριζομένων στην ως άνω σχετική διάταξη. Η ως άνω διαδικασία διενεργείται αυτεπαγγέλτως και για τις εκτάσεις, που δεν αποτέλεσαν και δεν αποτελούν δάση ή δασικές εκτάσεις κατόπιν διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων είτε κατόπιν εκδόσεως απόφασης των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.). Σημειωτέον, δεν απαιτείται η ανωτέρω διαδικασία επί εκτάσεων που καταλαμβάνονται από τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 14 ν. 998/1979 ως ισχύει, επί των οποίων οι σχετικές διορθώσεις του δασικού χάρτη υλοποιούνται άμεσα από την οικεία Διεύθυνση Δασών.
  Κατόπιν δημοσιεύσεως της εκδοθείσης αποφάσεως (ανάκλησης ή τροποποίησης) στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εν συνεχεία στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το περιεχόμενο του δασικού χάρτη αναμορφώνεται – διορθώνεται κατά περίπτωση, από την οικεία Δ/νση Δασών της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας.
  Ιδίας αντιμετωπίσεως τυγχάνουν και οι εκτάσεις, τελούσες υπό καθεστώς νομίμου αλλαγής χρήσης, και εμφαίνονται στον δασικό χάρτη με χαρακτηρισμό (ΔΑ) και επιπλέον πληροφορία (ΑΝ), με την επισήμανση ότι η απόδοσή τους νομίμως σε χρήση διαφορετική του προορισμού τους δεν αναιρεί σε κάθε περίπτωση, την υπαγωγή τους στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ως εμπίπτουσες στις διατάξεις του έκτου κεφαλαίου ν. 998/1979 ως ισχύει, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που έχουν τεθεί αρμοδίως στις εκδοθείσες αποφάσεις του επιτρεπτού επέμβασης. Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται και οι εκτάσεις των οποίων η εκχέρσωση είχε εγκριθεί ήδη, πριν από την καταστροφή τους, για λόγο δημοσίου συμφέροντος με την έκδοση οικείας νομικής πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρώτη παράγραφο του πρώτου εδαφίου του άρθρου 38 ν. 998/1979 ως ισχύει.
  Κατά τα λοιπά παραπέμπουμε στα διαληφθέντα της προγενεστέρως εκδοθείσας υπ’ αριθ. 153373/441/22-2-2017 Εγκ. Δ/γής του Υπουργείου με ΑΔΑ: 61ΤΗ4653Π8-Ω7Θ.
  Παρακαλούμε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στις Δασικές Υπηρεσίες των αντιστοίχως περιοχών δικαιοδοσίας σας, προς ενημέρωση και εφαρμογή της, στα πλαίσια ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους.
  Τις έντονες ανησυχίες που βιώνει το τελευταίο διάστημα ο κατασκευαστικός κλάδος διεθνώς έρχεται να επιβεβαιώσει ο φορέας των βρετανικών χαλυβουργείων «UK Steel» με προειδοποίησή του πως το μέλλον του κλάδου προμηνύεται δύσκολο.
  Τόσο οι εγχώριοι όσο και οι διεθνείς κατασκευαστικοί όμιλοι εκτίθενται στην μεταβλητότητα των τιμών των πρώτων υλών και άλλων υλικών που προμηθεύονται ενώ αν και ορισμένες τιμές είναι προκαθορισμένες όπως στο τσιμέντο ή το ηλεκτρικό ρεύμα οι ανατιμήσεις και η έλλειψη υλικών λόγω των δυσκολιών που έχει φέρει η πανδημία οδηγούν τις εταιρίες στην ενεργοποίηση των «Plan B».
  Ήδη από το καλοκαίρι οι  εργοληπτικές οργανώσεις της Ελλάδας (ΣΤΕΑΤ, ΣΑΤΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ και ΠΕΔΜΗΕΔΕ) είχαν στείλει σχετική επιστολή στον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών γνωστοποιώντας το πρόβλημα της σημαντικής ανόδου στις τιμές των α’ υλών όπως το τσιμέντο, το πλαστικό (PVC), το αλουμίνιο, το πετρέλαιο και τα παράγωγά του τα οποία είναι αναγκαία για την υλοποίηση δημοσίων έργων.
  Στους κινδύνους αυτούς αναφέρεται και ο όμιλος ΑΒΑΞ στην οικονομική του έκθεση τονίζοντας ότι «η εταιρεία παρακολουθεί κεντρικά τις προμήθειες υλικών για τις ανάγκες των εταιρειών που ελέγχει, προκειμένου να επιτύχει  οικονομίες κλίμακος και να «κλειδώσει» την τιμή προμήθειας μέσω προ‐αγοράς μεγάλων ποσοτήτων. Το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται συνεχείς αυξήσεις στις τιμές πολλών πρώτων υλών και έτοιμων υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, οδηγούμενες κυρίως από την άνοδο της διεθνούς ζήτησης».
  Αλμα στις τιμές
  Η UK Steel η ένωση που εκπροσωπεί τα χαλυβουργεία του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποίησε ότι λόγω της εκτόξευσης των τιμών χονδρικής στην ενέργεια μπορεί να υπάρξει δαπανηρή αναστολή λειτουργίας των εργοστασίων στη Βρετανία και με τη σειρά του να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών ρύπων και σε χάος στον νευραλγικό τομέα εφοδιαστικής αλυσίδες. Η έλλειψη φυσικού αερίου στην Ευρώπη οδήγησε σε άλμα τις τιμές για ηλεκτρικό ρεύμα και αέριο, προκαλώντας απότομες αυξήσεις στις τιμές που καταβάλλουν οι πολίτες για να ζεστάνουν τα σπίτια τους ή τα μεγάλα χυτήρια χάλυβα.
  «Αυτές οι ασυνήθιστες τιμές ηλεκτρισμού οδηγούν σε μικρότερα ή εξαφανισμένα κέρδη και άρα σε μικρότερες επανεπενδύσεις», ανέφερε η UK Steel σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. «Με τον χειμώνα να πλησιάζει, η ζήτηση για αέριο και ηλεκτρική ενέργεια θα αυξηθεί, και οι τιμές μπορεί να αυξηθούν, το οποίο θα καταστήσει αδύνατη την προσοδοφόρα παραγωγή χάλυβα» υπογραμμίζει μεταξύ άλλων.
  Η ένωση αναφέρει επίσης ότι ορισμένες μονάδες ίσως αναγκαστούν να «παγώσουν» την παραγωγική τους διαδικασία για μεγαλύτερο διάστημα «με επιπτώσεις όχι μόνο για μεμονωμένες εταιρίες αλλά και για την τροφοδοσία βρετανικού χάλυβα προς τη βρετανική οικονομία και τις θέσεις εργασίας».
  Οι ξαφνικές αναστολές λειτουργίας μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό, να αυξήσουν το κόστος και εν τέλει να οδηγήσουν σε «φτωχότερες περιβαλλοντικές επιδόσεις με υψηλότερες εκπομπές», ανέφερε.
  Ο ακριβής προϋπολογισμός του έργου που θα βάλει τέλος στο «χαρτοβασίλειο» ολόκληρων δεκαετιών και στην ταλαιπωρία εκατομμυρίων ιδιοκτητών ακινήτων - Το χρονοδιάγραμμα και οι ενδιαφερόμενοι.
  «Ο κύβος ερρίφθη» για τον μεγαλύτερο διαγωνισμό ψηφιοποίησης στην Ελλάδα. Πρόκειται για την μετατροπή σε…digital μορφή των 630 εκατ. σελίδων έγχαρτων αρχείων των 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας, έργο το οποίο θα βάλει (σταδιακά, σε βάθος μιας 3ετίας) το οριστικό τέλος στο «χαρτοβασίλειο» δεκαετιών και την ταλαιπωρία εκατομμυρίων φορολογουμένων. Των ιδιοκτητών πάσης φύσεως ακινήτων, δηλαδή, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι για κάθε συναλλαγή/αγοραπωλησία να αναζητούν τις κιτρινισμένες συχνά από την πολυκαιρία σελίδες που αποτυπώνουν (ή απεικονίζουν, αν είναι σχεδιαγράμματα) τα απαραίτητα για την ολοκλήρωση της στοιχεία σε κάποιον τόμο στοιβαγμένο στα ράφια των γραφείων της αντίστοιχης υπηρεσίας.
  Το Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο αποφάσισε επισήμως την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά το έργο «Ψηφιοποίηση αρχείου Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο» και αυτό που απομένει είναι η ανακοίνωση της προκήρυξης της – πιθανόν ως το τέλος του έτους: των ημερομηνιών της και των όρων της.

  Παρόντων του Δημήτριου Σταθάκη, Προέδρου Δ.Σ., του Νικόλαου Φλώρου, Αντιπρόεδρου Δ.Σ. και των μελών Δ.Σ. ελήφθη ομόφωνη απόφαση –μεταξύ άλλων θεμάτων- και για:
  Την έγκριση δαπάνης ύψους εκατόν ενενήντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων
  τριάντα μία χιλιάδων διακοσίων τριάντα Ευρώ πλέον ΦΠΑ (192.231.230,00€
  πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 238.366.725,00€) για την προμήθεια υπηρεσιών Ψηφιοποίησης των αρχείων των Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Την έγκριση της διεξαγωγής διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
  προς σύναψη σύμβασης πλαίσιο για το ως άνω έργο με εκτιμώμενο
  προϋπολογισμό εκατόν ενενήντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα μία
  χιλιάδων διακοσίων τριάντα Ευρώ πλέον ΦΠΑ (192.231.230,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι
  συνολικά 238.366.725,00 €), χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης 30% και με συνολική
  εκτιμώμενη αξία με δικαίωμα προαίρεσης 30%, 309.876.742,76 €
  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι εξελίξεις πλέον «τρέχουν». Κι αυτό, διότι εγκρίθηκε, ακόμα, η εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή για μια σειρά ζητημάτων τα οποία συσχετίζονται με τον διαγωνισμό, για:
  – την υπογραφή των αναγκαίων δεσμεύσεων
  – την έγκριση αλλαγών ήσσονος σημασίας στα τεύχη του υπό στοιχείο 2
  προταθέντος διαγωνισμού έως την ημερομηνία προκήρυξής του
  – την έγκριση και υπογραφή κάθε εγγράφου που θα απαιτηθεί για την
  υλοποίηση των υπό στοιχείο 4 συμβάσεων
  – τον ορισμό επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής
  – την υπογραφή των συμβάσεων που θα ανατεθούν
  – την υπογραφή, γενικά, κάθε άλλου σχετικού εγγράφου,
  συμπεριλαμβανομένων τυχόν διευκρινήσεων επί των τευχών του διεθνούς
  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, προς υλοποίηση της παρούσας
  απόφασης
   Ισχυρές κοινοπραξίες
  «Επί ποδός» βρίσκονται πλέον μεγάλες εταιρίες πληροφορικής και οι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι της χώρας, ενώ ενδιαφέρον – σε ανεπίσημο, ως τώρα, επίπεδο- έχει εκδηλωθεί για το mega project όπως έχει γράψει το newmoney και από τα ελληνικά «παρακλάδια» τεχνολογικών «κολοσσών» του εξωτερικού. Δεδομένο θεωρείται από κύκλους της αγοράς ότι θα σχηματισθούν ισχυρές κοινοπραξίες οι οποίες θα δηλώσουν συμμετοχή στον υπό προκήρυξη διαγωνισμό, που αν δεν αλλάξει κάτι σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό θα «χωρισθεί» σε 5 αντί 4 μέρη – όσες και οι γεωγραφικές ενότητες τις οποίες θα αφορά. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν την σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο με μέχρι πέντε αναδόχους και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του ιδιαίτερα απαιτητικού αυτού έργου σε βάθος μιας 3ετίας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης .

  Πρόκειται για «λεπτομέρειες», ωστόσο, οι οποίες θα διευκρινιστούν προσεχώς από τον αρμόδιο φορέα. Το βέβαιο είναι ότι το νερό μπήκε πλέον στο αυλάκι μετά από αρκετούς μήνες αναμονής.
  Σταδιακά, τα 390 Υποθηκοφυλακεία θα μετασχηματισθούν σε 92 σύγχρονα νέα Κτηματολογικά Γραφεία, όπου  θα καταγράφεται υποχρεωτικά σε ψηφιακή μορφή το σύνολο των εγγράφων και χαρτών για όλες τις δικαιοπραξίες ακινήτων και τότε, σύμφωνα με όσα έχουν εξηγήσει σε προηγούμενη χρονική στιγμή στελέχη της κυβέρνησης, θα μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο Ψηφιακό Κτηματολόγιο. Την στρατηγική ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου μέχρι το 2024 έχει καταρτίσει η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Διοίκηση του Κτηματολογίου.
  Το πρώτο πράσινο ομόλογο στο πλαίσιο του Ταμείου Ανακαμψης (NextGenerationEU) εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την συγκέντρωση €12 δισ. για την χρηματοδότηση πράσινων και βιώσιμων επενδύσεων στην Ε.Ε
  Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκδοση πράσινων ομολόγων στον κόσμο.
  «Με τα πράσινα ομόλογα NextGenerationEU, η ΕΕ πρόκειται να γίνει ο μεγαλύτερος εκδότης πράσινων ομολόγων παγκοσμίως, παρέχοντας σημαντική ώθηση στις βιώσιμες χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και χρηματοδοτώντας μια πιο πράσινη ανάκαμψη της ΕΕ από την πανδημία. Με το ισχυρό ποσοστό εγγραφών και τις εξαιρετικές συνθήκες τιμολόγησης, η σημερινή έκδοση αντιπροσωπεύει μια πολλά υποσχόμενη έναρξη του προγράμματος πράσινων ομολόγων NextGenerationEU έως 250 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2026».
  Η έκδοση του 15ετους ομολόγου που λήγει στις 4 Φεβρουαρίου 2037 καλύφθηκε πάνω από 11 φορές, με ποσό που ξεπέρασε τα €135 δισ. ενώ ένα ευρύ φάσμα επενδυτών εξέφρασε ενδιαφέρον για το ομόλογο.
  Ο επίτροπος αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό, Γιοχάνες Χαν, δήλωσε: «Η σημερινή έκδοση είναι μια ισχυρή αρχή για το πρόγραμμα πράσινων ομολόγων NextGenerationEU. Πρόκειται να μετατρέψει την ΕΕ στον μεγαλύτερο εκδότη πράσινων ομολόγων στον κόσμο, είναι ένα ισχυρό σήμα της δέσμευσης της ΕΕ για βιωσιμότητα. Το μέλλον μας είναι πράσινο και είναι εξαιρετικά σημαντικό να αδράξουμε την ευκαιρία, να δείξουμε ξεκάθαρα στους επενδυτές, ότι τα κεφάλαιά τους θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής ανάκαμψης».
  Στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ αναρτήθηκε το Έντυπο Α100 - Αίτηση για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.
  Χρήσιμες οδηγίες πριν συμπληρώσετε την αίτηση.
  Πώς υποβάλλω την Αίτηση
  Η αίτηση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr, στην ενότητα του καταλόγου εντύπων.
  Εφόσον δεν είναι εφικτή η έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας με αυτοματοποιημένο τρόπο (www.aade.gr/polites/forologiki-enimerotita), μπορείτε να συνδεθείτε στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ myaade.gov.gr και να υποβάλλετε την αίτησή σας ψηφιακά επιλέγοντας τη σχετική διαδικασία.
  Για την ψηφιακή υποβολή δεν απαιτείται εκτύπωση.
  Κατεβάζετε το αρχείο στον υπολογιστή σας, το συμπληρώνετε, το αποθηκεύετε και το επισυνάπτετε στην εφαρμογή των Αιτημάτων.
  Εναλλακτικοί τρόποι υποβολής
  Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε κωδικούς TAXISnet η υποβολή γίνεται έντυπα. Αφού κάνετε λήψη του αρχείου από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση και αφού την εκτυπώσετε και την υπογράψετε, να την αποστείλετε σαρωμένη μέσω e-mail ή να την καταθέσετε αυτοπροσώπως σε έντυπη μορφή. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η φυσική υπογραφή σας.
  Εκδόθηκε η Y.A. 101195 ΦΕΚ 4654/Β/08.10.2021 με θέμα: Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
  Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση γενικών και ειδικών απαιτήσεων σχετικά με τη μελέτη, την κατασκευή, την τροποποίηση, τη συντήρηση και τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
  Στόχος της απόφασης είναι η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας ανθρώπων, ζώων και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη σκοπούμενη και εύλογα προβλέψιμη χρήση των εγκαταστάσεων αυτών.
  Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης που λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα (a.c.) ονομαστικής τάσης μέχρι και 1.000 V ή με συνεχές ρεύμα (d.c.) ονομαστικής τάσης μέχρι και 1.500 V και οι οποίες αφορούν στις παρακάτω γενικές περιπτώσεις:
  α) κατοικίες και συναφείς χώροι
  β) κτίρια εμπορικής, επαγγελματικής χρήσης και συναφείς χώροι
  γ) κτίρια όπου στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες
  δ) κτίρια συνάθροισης κοινού περιλαμβανομένων χώρων εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας
  ε) κτίρια και λοιπές κατασκευές βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης
  στ) αγροτικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές και φυτοκομικές εγκαταστάσεις
  ζ) εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 
  η) χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης και συναφείς χώροι
  θ) εργοτάξια και προσωρινές εγκαταστάσεις
  ι) λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής
  ια) συστήματα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
  Περιλαμβάνει τα έντυπα:
  Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) Καταγραφή Στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ) Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ 60364 Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ (ΕΠΕ ΔΔΡ) με διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mΑ  
  Σε λειτουργία τέθηκε από την ΕΕΤΑΑ η τεχνική υπηρεσία που θα λειτουργήσει ως μηχανισμός βοήθειας κυρίως των μικρών δήμων της χώρας, καθώς προσλήφθηκαν  οι πρώτοι 20 μηχανικοί και αναλαμβάνουν έργο.
  Ήδη αρκετοί δήμοι, κυρίως νησιωτικοί και ορεινοί, έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για συνεργασία,  προκειμένου να συντάξουν ή να ωριμάσουν μελέτες για έργα που προγραμματίζουν να δρομολογήσουν.
  Σήμερα, Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ ο β΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Κάρναβος, δήμαρχος Καλλιθέας, ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Δημήτρης Μαραβέλιας και Σπύρος Σπυρίδων, είχαν την πρώτη συνάντηση με τους 20  νεοπροσληφθέντες μηχανικούς που στελεχώνουν την τεχνική υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν τόσο ο τρόπος λειτουργίας όσο και οι στόχοι που καλείται να εκπληρώσει η υπηρεσία.
  Ο β΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Κάρναβος  στο σύντομο χαιρετισμό του, καλωσόρισε εκ μέρους του ΔΣ της ΚΕΔΕ τους 20 πρώτους μηχανικούς, τονίζοντας παράλληλα το πόσο σημαντική θα είναι η βοήθεια  και  η συμβολή τους στο έργο που αναλαμβάνουν.
  «Σας περιμέναμε πολύ καιρό. Γνωρίζετε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων, κύρια των μικρών. Γι΄ αυτό και προσβλέπουμε στη βοήθεια και τη συνεργασία σας. Σας χρειαζόμαστε. Ήδη τρέχουν τα χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιπλέον ανοίγει σύντομα η νέα προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ. Η παρουσία σας, η βοήθειά σας, είναι επιβεβλημένες. Μαζί θα προχωρήσουμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κάρναβος.
  Τα νέα στελέχη ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ Δημήτρη Μαραβέλια και τον διευθύνοντα σύμβουλο Σπύρο Σπυρίδων για τον τρόπο λειτουργίας της τεχνικής υπηρεσίας, το ρόλο των ίδιων και το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούν.
  «Όλοι μέσα στην ΕΕΤΑΑ είμαστε συνεργάτες. Όλοι μαζί δουλεύουμε σαν ομάδα. Σκοπός μας είναι να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα που βάλαμε να βοηθηθούν οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων. Να συνδράμουμε στη δημιουργία σημαντικών  έργων σε όλη τη χώρα. Έχουμε τη νομική θωράκιση από το κράτος. Χρειάζεται δουλειά. Πρέπει να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος και θα το κερδίσουμε. «Καλή επιτυχία», τόνισαν.
  Σε εξέλιξη και εντός των προγραμματισμένων χρονοδιαγράμματων βρίσκεται η σύνδεση της πλατείας Συντάγματος με την Ομόνοια, μέσω του κεντρικού άξονα της Πανεπιστημίου, με παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας στο κέντρο της πόλης και σειρά έργων στις παρακείμενες περιοχές.
  Με την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου των προσωρινών παρεμβάσεων και μετά την πρόσφατη έναρξη των έργων ανάπλασης της κάτω Πλατείας Συντάγματος, ο Δήμος Αθηναίων θα προχωρήσει στο τέλος του χρόνου στις αντίστοιχες εργασίες στην οδό Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των έργων του Μεγάλου Περίπατου.
  Οι νέες αισθητικές και λειτουργικές παρεμβάσεις
  Η ανάπλαση στην κεντρικότερη αρτηρία της πρωτεύουσας θα προσφέρει επιπλέον 19.360 τ.μ. φιλικότερου, αισθητικά αναβαθμισμένου και πολύτιμου περιβαλλοντικά δημόσιου χώρου.
  Για την ενδυνάμωση της βιώσιμης κινητικότητας, μέσω της διαπλάτυνσης των υφιστάμενων πεζοδρομίων, θα αποδοθούν στους πεζούς, 4.270 τ.μ. ενώ 2.260 τ.μ θα είναι οι χώροι πρασίνου (με μεγάλα παρτέρια με θάμνους και εποχικά φυτά) σε συνδυασμό με τους 87 νέους μεγάλους πλατάνους που θα φυτευτούν κατά μήκος του δρόμου και από τις δύο πλευρές.
  Η ανάπλαση της Πανεπιστημίου – Πηγή: Δήμος Αθηναίων   Η ανάπλαση της Πανεπιστημίου – Πηγή: Δήμος Αθηναίων  Το έργο σε 20 ερωτήσεις και απαντήσεις
  1. Πότε θα αρχίσουν και πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα;
  Απάντηση: Τα έργα θα ξεκινήσουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στο τέλος του 2021 με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 12-15 μήνες.
  2. Αυτό σημαίνει ταλαιπωρία στην πόλη για ενάμισι χρόνο;
  Απάντηση: Ο Δήμος Αθηναίων διαθέτει πλέον υψηλή τεχνογνωσία καθώς και εμπειρία στην εκτέλεση μεγάλης κλίμακας έργων στην πόλη. Το έργο θα εξελίσσεται τμηματικά ακριβώς για να μην υπάρξει αναστάτωση στη λειτουργία της πόλης και όχληση στις δραστηριότητες των πολιτών. Όπως ακριβώς στην ανάπλαση της κάτω Πλατείας Συντάγματος, θα γίνει με υποδειγματικό τρόπο η οργάνωση του εργοταξίου και η ανάπτυξη των έργων. Θα είναι εξίσου πολύτιμη η κατανόηση και συνεργασία πεζών, εποχούμενων και επισκεπτών.
  3. Πόσο θα κοστίσει η ανάπλαση;
  Απάντηση: Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 3 εκατ. ευρώ.
  4. Γιατί δεν προχώρησαν εξαρχής τα μόνιμα έργα και επελέγη η δοκιμή ενός έτους;
  Απάντηση: Είναι η καλή πρακτική που ακολουθείται σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις του κόσμου. Οι μεγάλες παρεμβάσεις δοκιμάζονται πιλοτικά και στη συνέχεια ακολουθούν οι μόνιμες. Η δοκιμαστική περίοδος επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση των σχεδίων. Με τη μέθοδο αυτή έγινε η ανάπλαση της Times Square, έργα στο Μιλάνο και αλλού. Αυτό γίνεται και στην περίπτωση της Πανεπιστημίου. Χωρίς να είχε προηγηθεί το πιλοτικό έργο, θα ήταν αδιανόητη η εξαρχής διαπλάτυνση των πεζοδρομίων ως μόνιμο έργο.
  5. Τι διαπιστώθηκε και τι άλλαξε, λοιπόν, στον σχεδιασμό μετά τη δοκιμαστική περίοδο;
  Απάντηση: Οι αναλυτικές καταγραφές και αναλύσεις των κυκλοφοριακών δεδομένων οδήγησαν σε βελτιστοποιήσεις του τελικού σχεδίου με την αλλαγή της διατομής του δρόμου από τρεις σε τέσσερις λωρίδες.
  6. Τι προβλέπεται για την κίνηση των λεωφορείων;
  Απάντηση: Η χάραξη αποκλειστικής λεωφορειολωρίδας θα συμβάλει στην ανεμπόδιστη κίνηση των λεωφορείων και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των στάσεων, ενισχύοντας τη βιώσιμη κινητικότητα με δημόσια μέσα.
  7. Η πρόβλεψη των συγκοινωνιολόγων ότι θα μειωθούν οι διελεύσεις και θα μειωθεί ο φόρτος του δρόμου, επιβεβαιώθηκε;
  Απάντηση: Απολύτως. Οι μετρήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δείχνουν ότι μειώθηκαν κατά 16% οι διελεύσεις των ΙΧ και αυξήθηκαν κατά 8% οι διελεύσεις των ταξί και των μοτοσυκλετών, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδρομής. Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές συνθήκες στην Πανεπιστημίου και στην κοντινή περιοχή ισορρόπησαν κοντά στα επίπεδα προ των αλλαγών σχετικά γρήγορα (σε λιγότερο από 3 μήνες).
  Αναλυτικά
  Οι χρόνοι διαδρομής επί της Πανεπιστημίου παρουσίασαν προσωρινή αύξηση κατά τις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής των ρυθμίσεων, ωστόσο στη συνέχεια μειώθηκαν σημαντικά. Χαρακτηριστικά, τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2021 οι χρόνοι διαδρομής της Πανεπιστημίου ήταν κατά 30% μειωμένοι σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2020. Το μήνα
  Σεπτέμβριο, η αντίστοιχη μείωση ήταν 14%. Η κινητικότητα των πεζών στην Αθήνα κατά τους μήνες Ιούνιο – Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά 23% το 2021, σε σχέση με το 2020. 8. Υπήρξε και αν ναι περιβαλλοντικό όφελος από τον περιορισμό διελεύσεων ΙΧ;
  Απάντηση: Και πάλι οι μετρήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έδειξαν μείωση των ρυπαντικών φορτίων (ολικό ρυπαντικό φορτίο, εκπομπές CO2) σε σχέση με την περίοδο πριν από την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, κατά 26,7% και 27,4% αντίστοιχα.
  9. Γιατί να μεγαλώσουν τα ήδη μεγάλα πεζοδρόμια της Πανεπιστημίου;
  Απάντηση: Ο στόχος διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων δεν είναι να επιτευχθεί απλώς η ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών. Το πεζοδρόμιο γίνεται πολυμορφικό εφόσον εξυπηρετεί πολλές δραστηριότητες. Δημιουργούνται μίνι πάρκα, διάδρομοι τρεξίματος και κίνησης των ποδηλάτων, μικροί χώροι αναψυχής. Όπως ακριβώς συμβαίνει για παράδειγμα στο Παρίσι, στο Βερολίνο και σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.
  10. Πόσο χρηστικά θα είναι τα νέα πεζοδρόμια στους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα;
  Απάντηση: Παρότι η Πανεπιστημίου είχε πράγματι μεγάλα πεζοδρόμια, στερούνταν παντελούς πρόνοιας για την καθολική προσβασιμότητα. Στα νέα φαρδιά πεζοδρόμια η προσβασιμότητα θα είναι απρόσκοπτη. Στις συμβολές της Πανεπιστημίου με τις κάθετες οδούς θα δημιουργηθούν ράμπες με ήπια κλίση, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι μετακινήσεις των πεζών, γονέων με καροτσάκια, ηλικιωμένων και ειδικότερα των ατόμων με προβλήματα κίνησης. Οι φιλικές διαβάσεις θα είναι 16 κατά μήκος του δρόμου, για πρόσθετη οδική ασφάλεια και απρόσκοπτη κίνηση κατά μήκος του δρόμου.
  11. Τι θέση θα έχει το ποδήλατο στη νέα Πανεπιστημίου;
  Απάντηση: Η κίνηση ποδηλάτων και άλλων μέσων μικρής κινητικότητας έχει προβλεφθεί σε συγκεκριμένη διάταξη λωρίδας και θα θεσμοθετηθεί ως μικτής χρήσης όταν θα το επιτρέψει η σχετική νομοθεσία.
  12. Πόσα νέα δέντρα θα φυτευτούν; Και πόσα θα είναι συνολικά μετά την ανάπλαση;
  Απάντηση: Θα φυτευτούν 83 νέοι μεγάλοι πλάτανοι -ύψους 9-10 μέτρων- και μαζί με τα υφιστάμενα πλατάνια και τις ακακίες (συνολικά 167 δέντρα) θα δημιουργήσουν έναν σύγχρονο αστικό κήπο αντίστοιχο με αυτούς του Παρισιού.
  13. Γιατί επελέγησαν τα πλατάνια που χρειάζονται πολύ νερό και μεγαλώνοντας οι ρίζες τους μπορεί να καταστρέψουν τα πεζοδρόμια;
  Απάντηση: Πλατάνια υπάρχουν και σήμερα στην Πανεπιστημίου, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου και σε άλλα σημεία της πόλης, ενώ αποτελούν μέρος της αστικής πανίδας της Αττικής. Τα πλατάνια είναι αειθαλή και καθώς είναι πλατύφυλλα προσφέρουν μεγάλη σκίαση.
  Στη μελέτη του έργου υπάρχουν ειδικές πρόνοιες για το πράσινο και έχει προβλεφθεί μια σύγχρονη τεχνική φύτευσης που επιτρέπει την υγιή ανάπτυξη του δέντρου χωρίς να δημιουργούνται μελλοντικά προβλήματα στα πεζοδρόμια.
  Για τους χώρους φυτεύσεων προβλέπεται, όπου είναι δυνατόν, η εφαρμογή βιώσιμων συστημάτων υπόγειας στράγγισης. Η συγκεκριμένη υποδομή προσφέρει συγκράτηση του νερού στις ρίζες των δέντρων, επιτρέποντας την εξοικονόμηση ύδατος που καταναλώνεται στην άρδευση. Επιπλέον με τη συγκράτηση των βρόχινων υδάτων γίνεται καλύτερη αντιμετώπιση και των πλημμυρικών φαινομένων.
  14. Πέραν της φύτευσης των μεγάλων δέντρων, πώς αλλιώς ενισχύεται το πράσινο;
  Απάντηση: Εκτός από τη φύτευση νέων δέντρων στην Πανεπιστημίου θα δημιουργηθούν μεγάλα γραμμικά παρτέρια. Τα παρτέρια εκτός από τα δέντρα θα φιλοξενούν διάφορα είδη θάμνων, αλλά και πολλά εποχικά φυτά. Η συνολική επιφάνεια των παρτεριών θα ανέλθει σε 2.260 τ.μ και θα αποδώσει στην οδό τον πράσινο χαρακτήρα της.
  15. Θα υπάρχει χώρος να καθίσει κάποιος να ξεκουραστεί, να απολαύσει την Τριλογία;
  Απάντηση: Τα 59 υπαίθρια καθιστικά στη σκιά των δέντρων είναι βασικό στοιχείο του σχεδίου ανάπλασης. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν 5 δημόσιες κρήνες με πόσιμο νερό, ώστε να περιοριστεί και η χρήση των πλαστικών μπουκαλιών.
  16. Τι προβλέπεται για το φωτισμό;
  Απάντηση: Στην Πανεπιστημίου θα τοποθετηθούν 112 σύγχρονα φωτιστικά που καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια. Οι ιστοί φωτισμού χωροθετούνται σε γραμμική διάταξη κατά μήκος της οδού και διαθέτουν δύο φωτιστικά στελέχη σε διαφορετικά επίπεδα, ώστε να φωτίζουν τόσο το πεζοδρόμιο όσο και το δρόμο με έναν ιστό φωτισμού. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται επαρκής φωτισμός στα πεζοδρόμια, αλλά και στο οδόστρωμα.
  17. Γιατί επιλέγονται ως υλικά το μάρμαρο και το σκυρόδεμα;
  Απάντηση: Η επιλογή των υλικών έγινε με γνώμονα τη διαχρονικότητα του σχεδιασμού. Οι πλάκες μαρμάρου και το σκυρόδεμα σε ανοιχτές γκρι αποχρώσεις παρουσιάζουν υψηλή
  ανακλαστικότητα για να προσφέρουν αυξημένη θερμική άνεση και να μειώνουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας. Παράλληλα, είναι αντιολισθηρά και παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στην καταπόνηση.
  18. Τι θα γίνει με τον αστικό εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμαστική περίοδο; Πού θα πάνε οι ζαρντινιέρες, τα παγκάκια, τα φυτά;
  Απάντηση: Όλα θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου. Έχουν ήδη επιλεγεί οι γειτονιές όπου θα δημιουργηθούν με αυτόν τον εξοπλισμό νέα μικρά πάρκα. Η μετέπειτα χρήση του αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των γειτονιών ήταν ο λόγος που από την αρχή επελέγησαν υψηλής αντοχής υλικά και στιβαρές κατασκευές.
  19. Ποιος έκανε τη μελέτη του έργου;
  Απάντηση: Η μελέτη της «Διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων της οδού Πανεπιστημίου», η οποία περιλαμβάνει όλο το μήκος της οδού, από την Πλατεία Συντάγματος έως την Πλατεία Ομονοίας, εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων. Συνεργάστηκε το Γραφείο Αρχιτεκτόνων Τοπίου Ε. Παγκάλου & Συνεργάτες. Ως ειδική σύμβουλος, μετείχε η κα Έλλη Παγκάλου διακεκριμένη αρχιτέκτονας τοπίου (έχει συμμετάσχει σε σημαντικά έργα όπως στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και η Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου), καθώς και η συνεργάτης αρχιτέκτων κα Ανδρονίκη Ξύστρα.
  20. Ποιες υπηρεσίες του κράτους ενέκριναν το σχέδιο και τις παρεμβάσεις;
  Απάντηση: ‘Εχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού κατόπιν ομόφωνης γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Επίσης, η μελέτη έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του ΥΠΕΝ. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις έχουν ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
  Η ανάπλαση της Πανεπιστημίου – Πηγή: Δήμος Αθηναίων
  Η άποψη των ειδικών για το έργο ανάπλασης της Πανεπιστημίου
  (Από δηλώσεις στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα)
  Παναγιώτης Τουρνικιώτης
  Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ
  Η Αθήνα κερδίζει δημόσιο χώρο, πράσινο, περιβαλλοντική και αισθητική ποιότητα σε έναν από τους σημαντικότερους δρόμους της. Μετά από χρόνια τολμηρών μελετών και δισταγμών γίνεται ένα μεγάλο βήμα στην κατεύθυνση που ακολουθεί όλη η Ευρώπη. Λιγότερα αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης, φαρδύτερα πεζοδρόμια στρωμένα με ωραία, φυσικά και ανθεκτικά υλικά, περισσότερα δέντρα που ολοκληρώνουν τις δενδροστοιχίες με τα πλατάνια και σκιάζουν το περπάτημα το καλοκαίρι, σωστός φωτισμός, οικολογική διαχείριση του νερού της βροχής, πλάι στα καλύτερα κτίρια της νεοκλασικής Αθήνας. Η Πανεπιστημίου μπορεί να είναι μια λεωφόρος και ένα βουλεβάρτο μαζί, ως αφετηρία και ως υπόσχεση για μια ακόμα καλύτερη και πιο ανθρώπινη πόλη.
  Κωνσταντίνος Α. Σερράος
  Αρχιτέκτων/Πολεοδόμος, Καθηγητής ΕΜΠ
  Η παρέμβαση στην οδό Πανεπιστημίου σηματοδοτεί μια διττή πρόθεση: Αφενός μεν ένα σύγχρονο και περιβαλλοντικά συμβατό ανασχεδιασμό του σημαντικότερου άξονα της κεντρικής Αθήνας, και αφετέρου δε την ανάδειξη της ιστορίας αυτής πρόσφατης της πόλης, μιας και η Πανεπιστημίου αποτελεί μια κύρια χάραξη του πρώτου Ρυμοτομικού Σχεδίου της νέας Πρωτεύουσας Αθήνας του 1833.
  Το κατά προτεραιότητα ενδιαφέρον για την Πανεπιστημίου εκπέμπει επίσης και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για το όλο εγχείρημα του «Μεγάλου Περιπάτου», μιας και αποτελεί τη «συνέχεια» μιας σειράς πολιτικών για τον ανασχεδιασμό της κεντρικής Αθήνας, που δίνουν για πρώτη φορά το στίγμα τους στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν δημοσιοποιείται το πρώτο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας, το εξώφυλλο του οποίου παρουσιάζει την πεζοδρομημένη οδό Πανεπιστημίου.
  Σε αυτό το πνεύμα, ο ανασχεδιασμός της Πανεπιστημίου ευθυγραμμίζεται με κρίσιμα ζητήματα που τίθενται σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, όπως είναι: η ανάδειξη της ιστορικότητας των πόλεων, η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, η βελτίωση των συνθηκών μικροκλίματος, πρωτίστως δε η στροφή προς τον άνθρωπο και προς την ποιότητα ζωής στο κέντρο της πόλης.
  Η δημιουργία ενός πιο ελκυστικού και φιλικού προς τον άνθρωπο αστικού περιβάλλοντος, διαμορφώνει και τις προϋποθέσεις για την τόνωση της «κατοικίας» στην κεντρική Αθήνα, ως κύριο εξισορροπητικό και συγχρόνως και σταθεροποιητικό παράγοντα της πολυλειτουργικής πόλης, με αιχμή του δόρατος, την προσέλκυση διαφόρων κατηγοριών νέων μόνιμων κατοίκων στο κέντρο [νέα ζευγάρια, φοιτητές, επαγγελματίες, …], αλλά και την εξεύρεση αναγκαίων ισορροπιών με τις διάφορες άλλες μορφές «διανυκτέρευσης» [ξενοδοχεία, ξενώνες, hostels, airbnb, …].
  Γεώργιος Α. Πανέτσος
  Καθηγητής Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών
  Μετά την περίοδο των καινοφανών – και γι’ αυτό παρεξηγημένων – κυκλοφοριολογικών δοκιμών, αφομοιώνοντας ή υπερβαίνοντας παλιούς εθισμούς και σύνθετα κεκτημένα -από τα περίπτερα των αναπήρων πολέμου του ’40 μέχρι την παρόδια στάθμευση-, έρχεται επιτέλους η στιγμή της πραγματικής ανάπλασης της Πανεπιστημίου: Πλατύτερα πεζοδρόμια, φαρδιά παρτέρια, άνετες διαβάσεις, λίγο λιγότερα οχήματα, αρκετά λιγότερος θόρυβος, ασύγκριτα περισσότερα, μεγαλύτερα και υγιέστερα δέντρα, επιφάνειες στρωμένες ξανά με μάρμαρο, και, κυρίως, περιβαλλοντική έγνοια, αφανείς αειφορικές υποδομές, λίγη παραπάνω δροσιά και οπτική τάξη στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα στα σημαντικότερα νεότερα κτήρια της χώρας.
  Με λιτότητα και ποιότητα, με διαχρονικά υλικά και σύγχρονο σχεδιασμό, χωρίς εκζήτηση, η Πανεπιστημίου θα είναι νέα, πιο ευρύχωρη, πιο ήρεμη, πιο ευχάριστη, και, μαζί, θα μοιάζει σαν να ήταν ίδια εκεί από παλιά.
  Με την ολοκλήρωση του 31ου ετήσιου συνεδρίου «Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη» στη Θεσσαλονίκη, ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP AG) ενημερώνει για τη συμβολή του στη διενέργεια σημαντικού αρχαιολογικού έργου στη Βόρεια Ελλάδα:
  Μέχρι σήμερα, ομάδες ειδικών έχουν πραγματοποιήσει περίπου 300 σωστικές ανασκαφές μικρής και μεγαλύτερης κλίμακας, και περισσότερες από 100 δοκιμαστικές τομές στη Ζώνη Εργασίας του ΤΑΡ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη άλλες 7 σωστικές ανασκαφές μεγάλης κλίμακας στις Περιφέρειεςαπό τις οποίες διέρχεται ο αγωγός.
  Από την έναρξη των εργασιών, περισσότεροι από 650 ειδικοί στην αρχαιολογική έρευνα (αρχαιολόγοι, τοπογράφοι, συντηρητές, κλπ.), καθώς και αρχαιολογικοί εργάτες, έχουν εργαστεί για τις ανάγκες του Έργου. Και στο πλαίσιο της εργασίας τους έχουν έρθει στο φως πολυάριθμα ευρήματα – κινητά και ακίνητα. Στα ακίνητα περιλαμβάνονται:
  νεκροταφεία ή μεμονωμένοι τάφοι, κάποιοι εκ των οποίων κτερισμένοι τμήματα οικισμών και αρχιτεκτονικών λειψάνων, όπως τείχη και εκκλησίες μνημεία, εργαστηριακοί χώροι και ενδείξεις ανθρώπινης δραστηριότητας, π.χ. κλίβανοι και πηγάδια Επίσης, έχει εντοπιστεί πλήθος κινητών ευρημάτων (κεραμεική, κοσμήματα, νομίσματα κ.λπ.) που χρονολογούνται από την προϊστορική έως και τη μεταβυζαντινή περίοδο.
  Κάποια από τα παραπάνω ευρήματα παρουσιάστηκαν στο 31ο συνέδριο «Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη το 2017» που διεξήχθη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο από τις 8 έως τις 10 Μαρτίου 2018, με την υποστήριξη του ΤΑΡ.
  Κορυφαίοι επιστήμονες-εκπρόσωποι από 9 Εφορείες Αρχαιοτήτων της Βόρειας Ελλάδας (Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας) παρουσίασαν τα αρχικά ευρήματα των ανασκαφικών τους δραστηριοτήτων, σημειώνοντας πως αν δεν υπήρχαν τα δημόσια ή τα ιδιωτικά έργα, οι ανασκαφές στην Ελλάδα θα είχαν σχεδόν σταματήσει.
  Η Διευθύντρια του ΤΑΡ για την Ελλάδα, Κατερίνα Παπαλεξανδρή, δήλωσε σχετικά:«Συνεργαζόμαστε στενά με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων, για την προστασία και ανάδειξη της πλούσιας ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία αυτή, η οποία εγγυάται την εφαρμογή των βέλτιστων αρχαιολογικών πρακτικών και την προαγωγή τόσο του ακαδημαϊκού έργου, όσο και της επιστημονικής γνώσης».
  Οι αρχαιολογικές εργασίες πουπραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον TAP και τις εργολήπτριες εταιρείες του, εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και τις 13 αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων (μία ανά περιφερειακή ενότητα που διατρέχει ο αγωγός), όπως ορίζεται στα σχετικά Μνημόνια Συναντίληψης και Συνεργασίας που έχουν υπογραφεί.
  Με την με Αριθμ. 32256 ΕΞ 2021/8-10-2021 ΚΥΑ καθορίζεται η διαδικασία επικύρωσης των εκτυπώσεων των ηλεκτρονικών δημόσιων και των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο. Επίσης, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για την ισχύ των εκτυπώσεων αυτών κατά την έντυπη διακίνησή τους.
  Η ΚΥΑ αφορά στις εκτυπώσεις των ηλεκτρο­νικών δημόσιων εγγράφων του άρθρου 13 του Ν. 4727/2020 και των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων του άρθρου 15 του ιδίου νόμου. Ρυθμίζει τις εκτυπώσεις των εγγράφων που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ιδίου ως άνω νόμου.
  Οι εκτυπώσεις ηλεκτρονικών εγγράφων (δημόσιων και ιδιωτικών) γίνονται δεκτές από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. 57 του άρθρου 2 του Ν. 4727/2020, μόνο κατ΄ εξαίρεση του κανόνα της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ιδίου νόμου. Ειδικότερα, οι διατάξεις της παρούσας, εφαρμόζονται όταν: α) είτε υφίσταται πρόσκαιρη αντικειμενική αδυναμία παραλαβής ηλεκτρονικού εγγράφου από τον φορέα του δημόσιου τομέα, β) είτε υφίσταται άλλου τύπου αδυναμία παραλαβής που διαπιστώνεται με πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γ) είτε όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα έχει επιλέξει μη ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας με φορείς του δημόσιου τομέα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4727/2020.
  Η επικύρωση των εκτυπώσεων ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων δεν είναι αναγκαία, εάν μπορούν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης με χρήση ΤΠΕ. Τέτοια περίπτωση συνιστούν τα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και κάθε άλλη περίπτωση που το πρωτότυπο ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο ή το ηλεκτρονικό ακριβές αντίγραφο ή το ψηφιοποιημένο ηλεκτρονικό αντίγραφο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 4727/2020.
  Αναλυτικά σύμφωνα με την απόφαση:
  Αποδεικτική ισχύς των εκτυπώσεων ηλεκτρονικών δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων
  1. Οι εκτυπώσεις ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, χωρίς άλλη διατύπωση ή επικύρωση, εφόσον είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης με χρήση ΤΠΕ, ιδίως στην περίπτωση που το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του Δημοσίου.
  2. Επικύρωση των εκτυπώσεων της παρ. 1 απαιτείται όταν δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της ακρίβειας και της ισχύος τους με χρήση ΤΠΕ, ιδίως όταν τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα δεν φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και δεν παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του Δημοσίου.
  3. Επικύρωση των εκτυπώσεων απαιτείται σε κάθε περίπτωση για τα ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα του άρθρου 15 του Ν. 4727/2020. Εφόσον επικυρωθούν οι εκτυπώσεις των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές, κατά την έντυπη διακίνησή τους, από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.
  4. Όταν ένα ηλεκτρονικό έγγραφο εκτυπωθεί και επικυρωθεί, διακινείται ως έντυπο έγγραφο (έντυπη διακίνηση). Για την ηλεκτρονική διακίνησή του δεν απαιτείται ουδεμία επικύρωση, καθώς διακινείται ως ηλεκτρονικό έγγραφο με τα χαρακτηριστικά των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 13 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4727/2020.
  Διαδικασία επικύρωσης των εκτυπώσεων ηλεκτρονικών δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων
  1. 1. Το φυσικό πρόσωπο που αιτείται από κάθε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο την επικύρωση εκτύπωσης του ηλεκτρονικού δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου οφείλει, να έχει αποστείλει προηγουμένως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του επικυρούντος, το σχετικό ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο.
  Δεν απαιτείται προηγούμενη αποστολή του ηλεκτρονικού εγγράφου, αν αυτό έχει περιέλθει με χρήση ΤΠΕ στη διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, απευθείας από τον εκδότη του εγγράφου.
  2. Ο επικυρών ελέγχει πρωτίστως εάν το ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο φέρει τα απαραίτητα στοιχεία. Τα απαραίτητα στοιχεία των ηλεκτρονικών δημόσιων, εγγράφων ορίζονται στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 13 του Ν. 4727/2020. Τα απαραίτητα στοιχεία των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4727/2020.
  3. Ακολούθως, ο επικυρών αντιπαραβάλλει το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου με την εκτύπωση αυτού, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ταύτιση του περιεχομένου των δύο μορφών του ίδιου εγγράφου. Ο επικυρών μπορεί να εκτυπώσει ο ίδιος το ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει στην κατοχή του για τον σκοπό της επικύρωσης.
  4. Στη συνέχεια, ο επικυρών επιθέτει τη σχετική επισημειωματική πράξη επικύρωσης στο σώμα της εκτύπωσης του ηλεκτρονικού δημοσίου ή ιδιωτικού εγγράφου. Όταν η επικύρωση γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ, αναγράφονται τα εξής: α. Ο τίτλος του φορέα και η υπηρεσία αυτού που ενεργεί την επικύρωση, β. Η φράση: «Ακριβές αντίγραφο», γ. Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία Α.Δ.Τ. ή άλλου μέσου ταυτοποίησης που προσκομίζεται), δ. Ο τόπος και η ημερομηνία της επικύρωσης, ε. Το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του υπαλλήλου που ενεργεί την επικύρωση, στ. Η επίσημη (στρογγυλή) σφραγίδα της υπηρεσίας.
  5. Για την επικύρωση από δικηγόρους ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν. 4194/2013 (Α΄ 208).
  Αποδεικτική ισχύς των εκτυπώσεων εγγράφων που εκδίδονται μέσω της ΕΨΠ
  1. Οι εκτυπώσεις των ηλεκτρονικών εγγράφων που εκδίδονται μέσω της ΕΨΠ και φέρουν τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με την ισχύ ακριβούς αντιγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β της παρ. 3 του Ν. 4727/2020.
  2. Η επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου της παρ. 1 του αυτού άρθρου από τον λήπτη γίνεται μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ, με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 4727/2020.
  Μηχανισμοί για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και για τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων, αυτόματη κωδικοποίηση της νομοθεσίας και συστήματα εντοπισμού οικοδομικών αυθαιρεσιών.
  Αυτές είναι μόνο μερικές από τις εφαρμογές που ετοιμάζεται να ξεκλειδώσει το Ελληνικό Δημόσιο αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη.
  Το πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να γίνει σύντομα, καθώς όπως δήλωσε χθες στο Athens Democracy Forum ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, το υπουργείο είναι έτοιμο να παρουσιάσει την Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη.
  Πρόκειται για ένα κείμενο στρατηγικής το οποίο θα θέτει τις βάσεις πάνω στις οποίες θα σχεδιαστούν οι μεταρρυθμίσεις, τα έργα αλλά και οι επιδοτήσεις για το επόμενο διάστημα.
  Μεταξύ άλλων η Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, θα καθορίζει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης και τις εθνικές προτεραιότητες, αλλά και θα προτείνει δράσεις αλλά και τουλάχιστον μία πιλοτική εφαρμογή ανά τομέα άσκησης πολιτικής.
  Το επόμενο βήμα είναι η υλοποίηση της στρατηγικής, η οποία σε σημαντικό βαθμό αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑ.
  Για τον σκοπό αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την ανάδειξη συμβούλου ο οποίος εντός του 2022 θα κληθεί να υποδείξει περιοχές και τομείς πολιτικής που είναι πιο ώριμες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Τεχνητής Νοημοσύνης αλλά και  συγκεκριμένες εφαρμογές και δράσεις κρατικών ενισχύσεων και κινήτρων για την υλοποίησή τους
  Οι εφαρμογές και το όφελος στην οικονομία
  Μπορεί όταν κάποιος ακούει για "Τεχνητή Νοημοσύνη” να φέρνει στο μυαλό του ρομπότ βγαλμένα από μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά η πραγματικότητα είναι πως η συγκεκριμένη τεχνολογία αξιοποιείται ήδη σε πολλές ψηφιακές εφαρμογές.
  Στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 περιγράφονται οχτώ συγκεκριμένα έργα που θα αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη.
  Το πρώτο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι το σύστημα υποστήριξης του μηχανισμού είσπραξης δημοσίων εσόδων.
  Στόχος είναι η δημιουργία λύσεων που θα αξιοποιούν τα δεδομένα της ΑΑΔΕ από εργαλεία μηχανικής μάθησης για να ενισχυθούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες.
  Μεταξύ των υπόλοιπων έργων περιλαμβάνονται η δημιουργία εφαρμογής παρακολούθησης του συστήματος εισροών και εκροών στο εμπόριο καυσίμων, έργο για την αυτόματη κωδικοποίηση της Νομοθεσίας με χρήση τεχνολογιών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και η εισαγωγή τεχνολογιών Robotic Process Automation για τη μείωση των επαναλαμβανόμενων διοικητικών εργασιών.
  Παράλληλα η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη. Μελέτη της Accenture σε 12 ανεπτυγμένες χώρες εκτιμά ότι η εφαρμογή της μπορεί να οδηγήσει σε έως και διπλασιασμό του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης (σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας) μέχρι το 2035, σε σύγκριση με ένα σενάριο όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν εφαρμόζεται. 
  Ειδικά για την Ελλάδα, μελέτη της Accenture η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Microsoft αναφέρει πως η ανάπτυξη και εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε σωρευτική αύξηση του ΑΕΠ κατά 195 δισ. δολάρια για την περίοδο μέχρι το 2035.
  [email protected]
  Από τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία η νέα διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κτηματολογίου στην ίδια διεύθυνση: www.ktimatologio.gr.
  Με ανανεωμένο ύφος, δομή και περιεχόμενο, απλοποιημένα μενού, άμεση και φιλικότερη πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες για πολίτες και επαγγελματίες, αναλυτική πληροφόρηση για αποφάσεις, διαγωνισμούς, διαβουλεύσεις και νέα αλλά και με χρήσιμα Ανοιχτά Δεδομένα καθώς και ηλεκτρονικά εργαλεία αναζήτησης.

  Με την ανανέωση της διαδικτυακής πύλης, στόχος του Ελληνικού Κτηματολογίου είναι να έχουν οι πολίτες και οι επαγγελματίες τη δυνατότητα ολοκληρωμένης πληροφόρησης για ό,τι αφορά την ιδιοκτησία και παράλληλα να διεκπεραιώνουν όλα τα θέματα που τους αφορούν, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας, αξιοποιώντας τις ψηφιακές υπηρεσίες του Κτηματολογίου.
  Κάθε ιδιώτης, μπορεί να δει τις κτηματολογικές εγγραφές των ακινήτων του (στα Κτηματολογικά Γραφεία του φορέα) και να ζητήσει, πληρώσει και παραλάβει πιστοποιητικά ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτεί το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.
  Όλοι πλέον μπορούν εύκολα να πληροφορούνται σε τι φάση βρίσκεται η περιοχή που διαθέτουν ακίνητη περιουσία ή τους ενδιαφέρει, είτε είναι υπό κτηματογράφηση είτε λειτουργεί Κτηματολόγιο. Διευκολύνεται η επικοινωνία τους, καθώς μπορούν εύκολα και γρήγορα να βρουν όλα τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των Κτηματολογικών Γραφείων και των Γραφείων Κτηματογράφησης, ενώ εκτός από τη λεκτική αναζήτηση της περιοχής ενδιαφέροντος, υπάρχει και μία νέα λειτουργία, η «Αναζήτηση μέσω χάρτη».
  Ακόμη, οι προμηθευτές και όλοι οι ενδιαφερόμενοι, στο πλαίσιο της διαφάνειας, μπορούν εύκολα και γρήγορα να πληροφορηθούν για κάθε είδους διαγωνισμό, διαβούλευση ή σύμβαση, στο χρονικό διάστημα που οι ίδιοι θέτουν.
  Ενδεικτικά, οι πολίτες, μέσω της νέας ιστοσελίδας μπορούν να:
  Υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση Επισυνάψουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα (συμβόλαια, τοπογραφικά κτλ) Εντοπίσουν το ακίνητό τους στους χάρτες του Κτηματολογίου (μέσω κινητού) Καταβάλλουν το τέλος Κτηματογράφησης μέσω κάρτας πληρωμών Επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (π.χ. τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail) Εκτυπώσουν αποδεικτικό υποβολής της Δήλωσης τους Αναζητήσουν τις ιδιοκτησίες που έχουν δηλώσει στο Κτηματολόγιο Ελέγξουν τα ακίνητά τους κατά την Ανάρτηση των Κτηματολογικών στοιχείων Αιτηθούν και να παραλάβουν Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου Υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης Ενημερωθούν για τον χρόνο εκδίκασης της αίτησης διόρθωσής Δουν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δηλώσεων τους Εκδώσουν πιστοποιητικά Natura 2000. Αντίστοιχα οι επαγγελματίες (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, δικαστικοί επιμελητές), ανάλογα την ειδικότητά τους, μπορούν, ενδεικτικά, να:
  Ερευνήσουν τις Κτηματολογικές εγγραφές, για όλες τις περιοχές που λειτουργεί Κτηματολόγιο. Υποβάλλουν αίτηση για καταχώριση εγγραπτέας πράξης (συμβόλαιο, δικαστική απόφαση, κα) από τα γραφεία του φορέα. Ζητήσουν, πληρώσουν και παραλάβουν πιστοποιητικά από τα γραφεία του φορέα. Την τελευταία διετία, περισσότεροι από 1.300.000 μοναδικοί χρήστες από 120 διαφορετικές χώρες του κόσμου, επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα του Κτηματολογίου, ενώ καθημερινά πάνω από 300.000 επισκέπτες αξιοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες του.
  Με περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες και λιγότερα “κλικ”, τέλος, η ανανεωμένη ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να αξιολογήσουν τις ψηφιακές υπηρεσίες, τη λειτουργικότητα και την αισθητική της και να υποβάλουν σχόλια με σκοπό τη βελτίωσή της.
  Aλματώδη αύξηση κατά 34% σημείωσαν οι τιμές αγοράς των κατοικιών στην ΕΕ, την περίοδο από το 2010 έως το 2ο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία για τις τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια που δημοσίευσε η Eurostat την περασμένη εβδομάδα.
  Στον αντίποδα την αντίστοιχη περίοδο οι τιμές κατακρημνίστηκαν στις χώρες του Νότου και των μνημονίων με την μεγαλύτερη μείωση στις τιμές αγοράς να σημειώνεται στην Ελλάδα (-28%), ενώ ακολουθεί με μεγάλη διαφορά η Ιταλία (-13%), η Κύπρος (-8%) και η Ισπανία (-3%).
   
  Tον ρυθμό αυτό δεν παρακολούθησαν οι τιμές ενοικίασης οι οποίες αυξήθηκαν μόνο κατά 16% την ίδια περίοδο. Εξαίρεση και εδώ η Ελλάδα όπου οι τιμές ενοικίασης σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση (-25%) και η Κύπρος (-3%).
  Ειδικότερα οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν σε 23 χώρες της ΕΕ και μειώθηκαν σε τέσσερις, με τη μεγαλύτερη άνοδο να σημειώνεται στην Εσθονία (+133%), το Λουξεμβούργο (+111%) και την Ουγγαρία (+109%).  Στα ενοίκια, οι τιμές αυξήθηκαν σε 25 κράτη μέλη της ΕΕ και μειώθηκαν σε δύο, με τη μεγαλύτερη άνοδο στην Εσθονία (+142%), τη Λιθουανία (+109%) και την Ιρλανδία (+66%)
  Αρχικά μεταξύ του 2010 και του 2ου τριμήνου 2011, οι τιμές των κατοικιών και των ενοικίων στην ΕΕ ακολούθησαν παρόμοιους δρόμους, αλλά από το δεύτερο τρίμηνο του 2011, αυτές οι διαδρομές άρχισαν να αποκλίνουν σημαντικά και ενώ τα ενοίκια αυξάνονταν σταθερά καθ 'όλη τη διάρκεια έως το 2ο τρίμηνο του 2021, οι τιμές πώλησης των κατοικιών παρουσίασαν σημαντική διακύμανση.
  Μετά από μια απότομη πτώση μεταξύ του 2ου τριμήνου 2011 και του 1ου τριμήνου 2013, οι τιμές των κατοικιών παρέμειναν λίγο πολύ σταθερές το διάστημα μεταξύ 2013 και 2014. Στη συνέχεια, στις αρχές του 2015, σημειώθηκε ραγδαία άνοδος, και από τότε οι τιμές των κατοικιών συνέχισαν να αυξάνονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από τα ενοίκια.

  Και μετά τον σεισμό, τι; Δέκα ημέρες μετά, η πρόοδος των αυτοψιών σε ένα μεγάλο τμήμα της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου αποκαλύπτει το δυσθεώρητο μέγεθος της καταστροφής. Οι κατοικίες που σε πρώτο βαθμό κρίθηκαν ακατάλληλες προς κατοίκηση πλησιάζουν τις 4.000. Σε δύο δήμους –Μινώα Πεδιάδας και Αρχανών Αστερουσίων–ολόκληρα χωριά έχουν μετατραπεί σε χαλάσματα. Οι δε χιλιάδες κάτοικοί τους βρίσκονται διεσπαρμένοι σε σκηνές, ξενοδοχεία, συγγενείς και φίλους, ενώ ολόκληρες οικογένειες αποφασίζουν να μετακομίσουν στο Ηράκλειο είτε επειδή φοβούνται, είτε για να μπορέσουν τα παιδιά να συνεχίσουν το σχολείο, είτε γιατί δεν βλέπουν μέλλον στην περιοχή. Ολα δείχνουν ότι η περιοχή χρειάζεται μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση.
  Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η απόκριση στις πρώτες ανάγκες του σεισμού ήταν γενικά επιτυχής. Οπως αναφέρει στην «Κ» ο συντονιστής της, υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Χρήστος Στυλιανίδης, από την πρώτη στιγμή διατέθηκαν σκηνές στους σεισμοπλήκτους –αν και, όπως αποδείχθηκε, ο δήμος δεν είχε καμία προετοιμασία για περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αρκετά κλινοσκεπάσματα για όλους ή υπνόσακοι– ενώ οργανώθηκαν συσσίτια και βασική υγειονομική περίθαλψη. Στη συνέχεια ξεκίνησε η μεταφορά των αστέγων σε ξενοδοχεία ή σπίτια που είχαν ενοικιαστεί μέσω του προγράμματος ΕΣΤΙΑ (προορίζονταν για αιτούντες άσυλο), ενώ αρκετοί προτίμησαν να βρουν καταφύγιο σε φίλους και συγγενείς. Μάλιστα μία από τις προκλήσεις των πρώτων ημερών ήταν ο διαχωρισμός των εμβολιασμένων από τους ανεμβολίαστους, προκειμένου να μη γίνει η καταστροφή αφορμή για έξαρση του κορωνοϊού στην περιοχή. Εγκατάσταση οικίσκων
  «Χθες, δεν ήταν περισσότερα από 80-90 άτομα σε σκηνές. Πείσαμε τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας να ξεκινήσει την προετοιμασία για την εγκατάσταση οικίσκων και στο μεταξύ έφθασαν στο Ηράκλειο οι πρώτοι 35 οικίσκοι και θα εγκατασταθούν μόλις ο χώρος είναι έτοιμος» αναφέρει ο κ. Στυλιανίδης, εκτιμώντας ότι τελικά θα χρειαστεί να εγκατασταθούν 250-300 κοντέινερ στις σεισμόπληκτες περιοχές. «Κατά τη γνώμη μου, η αποκατάσταση των αστέγων εξελίσσεται πολύ καλά, παρά τα όποια προβλήματα. Νομίζω ότι υπάρχει καλή συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους, από την περιφέρεια και τους δήμους έως τους πολίτες, τον Ερυθρό Σταυρό και τη Μητρόπολη»
    Το βασικό πρόβλημα, πλέον, είναι η επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Υποδομών, που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των αυτοψιών, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι έδειξαν ότι 2.369 κατοικίες είναι μη κατοικήσιμες, ακόμα 1.323 στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, 85 στον Δήμο Γόρτυνας, 83 στον Δήμο Χερσονήσου και 46 στον Δήμο Βιάννου. Σε κάποια χωριά το πρόβλημα είναι τόσο εκτεταμένο που η αντιμετώπισή του με τον συνήθη τρόπο (επιδότηση για επισκευή) δείχνει να μην είναι αρκετή.
  «Το βασικό πρόβλημα είναι η κατοικία» λέει ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. «Σε πρώτο επίπεδο, πρέπει να διασφαλιστεί στέγη για όλους τους ανθρώπους, κάτι που σε μεγάλο βαθμό έχει επιτευχθεί. Σε δεύτερο επίπεδο, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ανοικοδομηθούν τα χωριά που υπέστησαν σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή. Τα παλιά πέτρινα κτίρια είναι σχεδόν όλα προς κατεδάφιση και δεν γνωρίζουμε πόσοι από τους κατοίκους τους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι ηλικιωμένοι, είναι σε θέση να τα ανοικοδομήσουν. Κατά τη γνώμη μου, η εκπόνηση του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου για τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας (με αφορμή την ανέγερση του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι) μπορεί να είναι η ιδανική βάση για έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα. Για παράδειγμα, η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας που πρέπει να συνοδεύει το σχέδιο μπορεί να μας υποδείξει αν κάποιοι οικισμοί δεν θα πρέπει να ξαναχτιστούν στο ίδιο σημείο –ήδη οι κάτοικοι των Ρουσσοχωρίων ζητούν να μεταφερθεί το χωριό τους σε επέκταση του Αρκαλοχωρίου. Πρέπει όμως να γίνει κάτι γρήγορα για να ανακοπεί η φυγή από την περιοχή, πολλοί ήδη έχουν μετακομίσει στο Ηράκλειο γιατί η κατάσταση στα χωριά θα είναι δύσκολη για πολύ καιρό»
  Υπήρχαν ήδη ζημιές
  «Η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή είχε ξεκινήσει από τον Ιούλιο και υπήρχαν ζημιές σε κτίρια. Κάναμε λοιπόν τους πρωτοβάθμιους ελέγχους και την παραμονή του σεισμού είχαμε έρθει και πάλι στην περιοχή για να ξεκινήσουμε τους επανελέγχους. Μας πρόλαβε όμως ο σεισμός», λέει ο Αντώνης Γιαννούτσος, προϊστάμενος του Τμήματος Εποπτείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. «Από την επόμενη ημέρα του σεισμού ξεκινήσαμε προσεκτικά, λόγω της μετασεισμικής ακολουθίας, τους ελέγχους. Η περιοχή που επλήγη είναι πολύ μεγάλη, αλλά οι περισσότερες ζημιές εστιάζονται σε τρία χωριά, στο Αρκαλοχώρι, στις Μελέσες και στον Σαμπά, όπου η αναλογία ακατάλληλων σπιτιών προς κατοικήσιμα είναι 55%-60% προς 40%-45%». Οπως αναφέρει ο κ. Γιαννούτσος, η κατάσταση στην περιοχή ήταν αρχικά δύσκολη. «Εμείς εκτός από μηχανικοί… είμαστε και ψυχολόγοι. Μπαίνοντας στα σπίτια των ανθρώπων, μιλώντας τους για τις ζημιές που υπέστησαν, το αν και πώς μπορούν να τις επισκευάσουν, ακούμε και τις ιστορίες τους. Τις πρώτες ημέρες οι ζωές όλων είχαν ανατραπεί. Ολα είχαν να κάνουν με τον σεισμό. Σιγά σιγά οι κάτοικοι άρχισαν να προσαρμόζονται στη νέα κατάσταση. Πολλοί ζητούσαν να μπει η σκηνή στην αυλή τους, ήθελαν να γυρίσουν κοντά στο σπίτι τους. Οι Κρητικοί είναι σκληροτράχηλοι άνθρωποι, πολλοί βλέπουν την καταστροφή ως μια ευκαιρία να φτιάξουν κάτι καλύτερο».
  Αεροπορικώς ήρθαν οι περισσότεροι τουρίστες φέτος στη Ελλάδα καθώς οι αφίξεις στα αεροδρόμια το οκτάμηνο Ιανουαρίου Αυγούστου άγγιξαν το 50% της αντίστοιχης περιόσου της χρυσής χρονιάς του 2019. Οδικώς έφτασαν στην χώρα μόλις 2,8 εκατ.επισκέπτες*, έναντι 8,6 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -67,5%/-5,8 εκατ.
  Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, συνολικά μείωση κατά -51,2%/-8,1 εκατ. αφίξεις παρουσίασαν οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021 έναντι 15,8 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019 (χρονιάς ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό) ενώ περίπου την ίδια μείωση κατά -50,3%/-2,8 εκατ. αφίξεις παρουσίασαν και οι αφίξεις εσωτερικού την ίδια περίοδο  Ιανουαρίου-Αυγούστου  2021 με 2,8 αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού έναντι 5,6 εκατ.  της  περιόδου  Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019.
   Ποιές περιοχές επισκέφθηκαν 
   
  Την  περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου  2021, τη μεγαλύτερη μείωση διεθνών αφίξεων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατέγραψε το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης -70,9% και τη μικρότερη το αεροδρόμιο της Σαντορίνης με -21,4%. Πολύ κοντά με τις μικρότερες απώλειες το αεροδρόμιο της Μυκόνου με μείωση -27,3% ενώ πτώση κάτω από 50% καταγράφηκε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου (-44,1%) και στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας (-47,6%)
   
  Η βρετανική αγορά, μέχρι τον Αύγουστο «κράτησε πίσω» την πορεία προς την ανάκαμψη στην γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων, όπου καταγράφηκε μείωση -1,2 εκατ./-51,5% ενώ καταγράφηκαν 1,1 εκατ. αφίξεις. Τέλος, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στην γεωγραφική ενότητα της Πελοποννήσου κατά -110.000 /-61,1% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν μόλις σε 70.000.
   
  Δεν ταξίδεψαν οι γειτονικές χώρες
   
  Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2021 μείωση καταγράφηκε από όλες τις γειτονικές χώρες που επισκέπτονται την χώρα οδικώς, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 
   
  Ειδικότερα, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται από την Βουλγαρία κατά -2,8 εκατ.χιλ./-67,7%  ενώ η μεγαλύτερη μείωση σε ποσοστιαίες διαφορές καταγράφεται από την Τουρκία κατά –639 χιλ./-83,7%. Η μείωση από την Αλβανία ανήλθε σε -952 χιλ./-74,4% ενώ η μεγαλύτερη βελτίωση του ρυθμού ανάκαμψης καταγράφηκε από την αγορά της Βόρειας Μακεδονίας παρουσιάζοντας μείωση κατά-1,5 εκατ.οδικές αφίξεις ή-58,8%   
   
  Τι μπήκε στο ταμείο
   
  Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά -62,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα €3.383 εκατ. 
   
  Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά -51,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα €2.318 εκατ., καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά -74,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα €1.037εκατ. 
   
  Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώδιαμορφώθηκαν στα €1.770 εκατ., μειωμένες κατά -54,0%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν πτώση κατά -42,1% και διαμορφώθηκαν στα €548 εκατ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά -53,9% και διαμορφώθηκαν στα €671 εκατ., ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά –37,9% και διαμορφώθηκαν στα €345εκατ. . 
   
  Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, πτώση κατά -76,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από  το  Ηνωμένο  Βασίλειο,  οι  οποίες  διαμορφώθηκαν  στα €303 εκατ.,  ενώ  οι  εισπράξεις  από  τις  ΗΠΑ  μειώθηκαν  κατά -68,1%  και διαμορφώθηκαν στα €194 εκατ. 
   
  Τέλος οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά -83,8% και διαμορφώθηκαν σε μόλις €34εκατ..
   
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  * Στις οδικές αφίξεις προσμετρώνται και οι αλλοδαποί μετανάστες στην Ελλάδα που επιστρέφουν από ταξίδι στο εξωτερικό
  Εντονο είναι το ενδιαφέρον πολιτών για μεταβιβάσεις ακινήτων τους το φθινόπωρο, ώστε να προλάβουν την επικείμενη αύξηση των αντικειμενικών αξιών, την εφαρμογή της ταυτότητας του κτιρίου αλλά και του αφορολόγητου σε γονικές παροχές και δωρεές.
  Μάλιστα αρκετοί είναι αυτοί που θέλουν να μεταβιβάσουν τα ακίνητα στα παιδιά τους για να μπορέσουν αυτά στη συνέχεια να «κερδίσουν» την επιδότηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, ως κύρια κατοικία. Όμως για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πρέπει να «περάσουν» πρώτα τον έλεγχο του Ε9 και του ΤΑΠ από το Δήμο, καθώς επίσης να έχουν εξασφαλίσει τη βεβαίωση του μηχανικού ότι όλα είναι νόμιμα ή τακτοποιημένα. Στις περισσότερες φορές όμως, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των πραγματικών τετραγωνικών από αυτά που δηλώνονται στο Ε9, στη ΔΕΗ και στο Κτηματολόγιο. Γι΄ αυτό τον λόγο, θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων, είτε πρόκειται να προβούν άμεσα σε μεταβίβαση, είτε όχι, να ελέγξουν τα ακίνητά τους και να τα διορθώσουν, ώστε να εκμεταλλευτούν τις προθεσμίες που δίνει το κράτος για γλιτώσουν προσαυξήσεις και πρόστιμα που θα βρουν στο μέλλον μπροστά τους.
  Τι πρέπει να κάνει ο κάθε ιδιοκτήτης; 1ον Βρίσκουμε στο αρχείο μας την οικοδομική άδεια ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο νομιμότητας του κτιρίου μας (π.χ. νομιμοποίηση με νόμο Τρίτση, εξαίρεση από κατεδάφιση κλπ). Σε περίπτωση που δεν έχουμε το έγγραφο, μπορούμε να το προμηθευτούμε μετά από σχετική αίτηση από το αρχείο της Πολεοδομίας.
  2ον Κάνουμε σύγχρονα τοπογραφικά διαγράμματα για τα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια, για τα οποία δεν υπάρχει ακριβή μέτρηση στα συμβόλαια μας, αλλά γράφονται «περίπου».
  3ον Τακτοποιούμε τα αυθαίρετα τμήματα του ακινήτου (π.χ. πατάρια, κλείσιμο ημιυπαίθριου, αποθήκη, υπόγεια κλπ, για να μπορέσουμε να τα δηλώσουμε στη συνέχεια.
  4ον Ελέγχουμε και διορθώνουμε τα τετραγωνικά μέτρα της οικοδομής που δηλώνουμε στο Ε9, ώστε να ταυτίζονται με τα τετραγωνικά που αναγράφονται στο έντυπο της Οικοδομικής Άδειας και συμπληρώνουμε τα τετραγωνικά που έγινε τακτοποίηση.
  5ον Δηλώνουμε στη ηλεκτρονική φόρμα που θα ανοίξει άμεσα στο Δήμο, τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα των κτισμάτων στον Δήμο, με απαλλαγή αναδρομικών δημοτικών φόρων, τελών, προστίμων και προσαυξήσεων που φτάνουν το 200%, ενώ για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, τα πρόστιμα θα είναι πολλαπλάσια.
  Ποιες προθεσμίες ισχύουν για διόρθωση Ε9, δηλώσεις τετραγωνικών, αυθαιρέτων, δασικών χαρτών, κτηματολόγιο και Εξοικονομώ; ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ε9: Εντός του Οκτωβρίου του 2021 και τους επόμενους μήνες, να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 με τις οποίες θα δηλώσουν ορθά τα ακίνητα που κατείχαν την 1η-1-2021. ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣ: Ξεκινά μέσα στον Οκτώβριο η διόρθωση των «ξεχασμένων» τετραγωνικών στους Δήμους της χώρας. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΤΟ 2020 ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: Λήγει στις 9 Δεκεμβρίου 2021 η υπαγωγή στο νόμο περί αυθαιρέτων των κτισμάτων που δεν έχουν οικοδομική άδεια καθώς και των κτισμάτων που έχουν σοβαρές και μεγάλες αυθαιρεσίες και ανήκουν στην κατηγορία 5 του ισχύοντος νόμου περί αυθαιρέτων. ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ: Μέχρι τον Νοέμβριο του 2021 θα πρέπει να γίνει η δήλωση κτισμάτων που έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια και βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων, προκειμένου να γίνει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκ νέου αναθεώρησης του δασικού χάρτη αρχές του 2022 και να εξαιρεθούν. ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΧΕΡΣΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ: Επίσης μέχρι το Νοέμβριο του 2021 θα πρέπει να γίνει και η δήλωση αγροτικών ακινήτων που έχουν νόμιμη άδεια εκχέρσωσης με πράξεις της διοίκησης, ώστε να αναµορφωθούν οι δασικοί χάρτες που θα αναρτηθούν αρχές του 2022. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Λήγει τέλος Δεκεμβρίου 2022 η παράταση που έδωσε η κυβέρνηση για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις κτηματολογίου χωρίς πρόστιμα. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ: Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο του 2021. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης και θα είναι ταυτόχρονη σε όλη την επικράτεια.  
  Τι ενέργειες πρέπει να κάνουν οι πολίτες για κάθε υπόθεση που αφορά σε εκείνους; ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ε9: Ήδη τέλος Σεπτεμβρίου εκδόθηκαν τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του 2021. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν εάν είναι ορθά συμπληρωμένες οι δηλώσεις Ε9. Εφόσον αντιληφθούν ότι έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα ή με παραλείψεις τα στοιχεία των ακινήτων τους στις δηλώσεις Ε9, έχουν τη δυνατότητα εντός του Οκτωβρίου του 2021 και τους επόμενους μήνες, να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 με τις οποίες θα δηλώσουν ορθά τα ακίνητα που κατείχαν την 1-1-2021.
   
  ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ: -        Μέσα στον Οκτώβριο του 2021 θα λειτουργήσει η πλατφόρμα της ΚΕΔΕ.Για τους ιδιοκτήτες που θα υποβάλουν δήλωση ορθών στοιχείων, διαγράφεται το σύνολο των προστίμων, τα οποία προκύπτουν από τις διαφορές των τετραγωνικών μέτρων, για τη χρονική περίοδο προ του 2020.
  -        Για τη χρονική, περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά –και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης– προβλέπεται προσαύξηση 20% επί του ποσού, που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.
  -        Οι οφειλές που προκύπτουν προς τους δήμους, θα μπορούν να εξοφληθούν σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
   
  ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ: Μέχρι 9 Δεκεμβρίου 2021 μπορούν να τακτοποιηθούν αυθαίρετα με μεγάλες παραβάσεις, που βρίσκονται σε περιοχές της χώρας που επλήγησαν το 2020 από έντονα καιρικά φαινόμενα π.χ. κυκλώνας Ιανός. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν όλα τα αυθαίρετα που δεν έχουν οικοδομική άδεια ή έχουν υπέρβαση -τουλάχιστον κατά 40% στην κάλυψη και στη δόμηση ή καθ’ ύψος πάνω από 20%. Στους ιδιοκτήτες αυτών των αυθαιρέτων παρέχεται:
  η δυνατότητα εξόφλησης σε 100 δόσεις των προστίμων, η μείωση κατά 20% σε όσους ιδιοκτήτες πληρώσουν εφάπαξ το πρόστιμο και η μείωση κατά 10% σε όσους καταβάλουν το 30% του προστίμου.  
  ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ: Οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν στην οικεία Διεύθυνση Δασών τα εξής:
  ► Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
  ► Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί η Οικοδομική Άδεια.
  ► Αποτύπωση της απαιτούμενης επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και βεβαίωση επ’ αυτού για τα όρια αρτιότητας κατά το χρόνο έκδοσής της.
  ► Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.
  ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΧΕΡΣΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ: Οι αγρότες πρέπει να προσκομίσουνστην οικεία Διεύθυνση Δασών τα εξής:
  1) Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων, που απέδωσαν αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή µικτή χρήση.
  2) Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων.
  3) Αποφάσεις κύρωσης διανοµών και αναδασµών, µε διακριτό αριθµό τεµαχίου και χρήση γεωργική, κτηνοτροφική ή µικτή.
  4) Αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας ή Νοµάρχη, µε τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες για κατάτµηση - αγοραπωλησία αγροτικών γαιών µε αγροτική, γεωργική, µικτή χρήση.
  5) Αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών.
  6) Άδειες του υπουργού Γεωργίας για συµφωνίες εκούσιας µεταβίβασης καλλιεργήσιµων εκτάσεων προς ακτήµονες καλλιεργητές.
  7) Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δηµοσίων κτηµάτων.
  Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το ∆ηµόσιο κτηµάτων.
  9) Αµπελουργικό και Ελαιουργικό Μητρώο, όπου περιλαµβάνονται εκτάσεις µε πράξεις της ∆ιοίκησης.
   
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Όσοι δεν έχουν καταθέσει τη δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο κτηματολόγιο έχουν περιθώριο μέχρι τέλος Δεκεμβρίου τυ 2022 για να το πράξουν, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν πρόστιμα που θα ξεκινούν από τα 300 ευρώ και θα αυξάνονται ανάλογα την αξία του ακινήτου αλλά και τον χρόνο καθυστέρησης.
  ►Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλουν σε φωτοαντίγραφα οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι:
  Τίτλος ιδιοκτησίας. Πιστοποιητικό μεταγραφής/εγγραφής στο υποθηκοφυλακείο Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Αποδεικτικό ΑΦΜ ► Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των ακινήτων, στο www.ktimatologio.gr
  Οι πολίτες, κάνοντας χρήση των κωδικών Taxisnet, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης να καταθέσουν την δήλωσης τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κτηματολογίου (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info_Page.aspx).
   
  7. Ενταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ:
  Η υπαγωγή αιτήσεων θα γίνεται με την μέθοδο της Συγκριτικής Αξιολόγησης.
  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν σε μηχανικό και να έχουν συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
  -Αστυνομική Ταυτότητα ιδιοκτητών
  -Κωδικοί taxisnet ιδιοκτητών
  -Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
  -Κτηματολόγιο
  -Οικοδομική άδεια
  -Τοπογραφικό σχέδιο
  -Κάτοψη κατοικίας
  -Όψεις κατοικίας
  -Λογαριασμό ΔΕΗ.
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.