Jump to content
 • Novatron
 • Ενέργεια-ΑΠΕ

  Ενέργεια-ΑΠΕ

  1331 ειδήσεις in this category

  1. Ενέργεια-ΑΠΕ

   GTnews

   Στην Περιφέρεια Κρήτης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας πραγματοποίησε σειρά επαφών και συσκέψεων με παραγωγικούς φορείς στο Ηράκλειο Κρήτης. Μιλώντας ειδικά για την Κρήτη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, είπε πως το νησί «είναι ο τόπος που αποτελεί πρωτοπορία στον ελληνικό τουρισμό. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη Κρήτη, με έναν βιώσιμο τρόπο, με βιώσιμες υποδομές. Η Κρήτη μπορεί να χρησιμοποιεί 100% καθαρή ενέργεια και να συμβάλει καθοριστικά στον εθνικό στόχο που έχουμε θέσει, το 80% της κατανάλωσης να προέρχεται από ΑΠΕ μέχρι το 2030…».
   «Δίνουμε τη δυνατότητα με νόμο που θα φέρουμε τις επόμενες εβδομάδες, να δημιουργηθούν επαγγελματικές ενεργειακές κοινότητες που θα μπορούν να εγκαταστήσουν ΑΠΕ, να συνδέονται κατευθείαν στην υψηλή τάση και να εγκαθιστούν συστήματα με μπαταρίες επομένως να πετυχαίνουν και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Αναβαθμίζουμε τα δίκτυα εντός Κρήτης, σχεδόν 100εκατ.για υψηλή τάση, 50 εκατ. για μέση και χαμηλή τάση ενώ υλοποιούμε απαραίτητες υποδομές σε απόβλητα και λύματα».
   Read more...

   67 • 0

  2. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   «Πράσινη» λύση στο χρόνιο πρόβλημα της έλλειψης νερού στα νησιά και ειδικότερα στις μικρότερες απομονωμένες νησιωτικές κοινότητες καλείται να προσφέρει το project το οποίο έχει αποφασιστεί να εφαρμοστεί στη Θηρασιά.
   Πρόκειται για ένα έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ με την πράξη «Εξελιγμένα ενεργειακά συστήματα για τη βιώσιμη διαχείριση νερού και μονάδων αφαλάτωσης σε απομονωμένες Νησιωτικές Κοινότητες» και που αφορά ειδικότερα την «προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης νήσου Θηρασίας με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».
   Η αρχική απόφαση ένταξης ελήφθη από το ΥΠΕΝ τον Ιούνιο του 2022, ωστόσο λόγω τεχνικών και άλλων ζητημάτων χρειάστηκε η τροποποίηση της, στην οποία ήδη προχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκας.
   Τι περιλαμβάνει το project
   Με βάση αυτή, το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των μονάδων αφαλάτωσης στον Δήμο Θήρας, με την εγκατάσταση μιας νέας μονάδας αφαλάτωσης στη Θηρασιά, δυναμικότητας 200 m3/day, στην οποία η καταναλισκόμενη ισχύς της, μαζί με τις συνοδές αντλίες γεωτρήσεων, είναι περίπου 50 kW, καθώς και την κάλυψη του μεγαλύτερου ποσοστού της ενέργειας που καταναλώνεται από ΑΠΕ (φωτοβολταϊκό σύστημα ονομαστικής ισχύος 60 kW και συνολικής ετήσιας παραγωγής περίπου 80.000 kWh).

   Υπεύθυνος υλοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Θήρας (ΔΕΥΑΘ) και συνεργαζόμενος φορέας από τις Δότριες Χώρες το Πανεπιστήμιο του Στάβανγκερ της Νορβηγίας (University of Stavanger), το οποίο θα συνεισφέρει στη βελτίωση της απόδοσης και της αξιοπιστίας των αναφερόμενων υποδομών.
   Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθμού στη Θηρασιά ονομαστικής ισχύος 60 kW καθώς και η προμήθεια μεταφορά, εγκατάσταση και πλήρης λειτουργία της νέας αφαλατωτικής μονάδας με τον συνοδό εξοπλισμό συνολικής δυναμικότητας 200 m3/day.
   Η πράξη περιλαμβάνει δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, της επιστημονικής κοινότητας, και του ευρύτερου κοινού στην επικράτεια και το εξωτερικό, καθώς τις απαραίτητες συνδέσεις με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
   Ειδικότερα, περιλαμβάνονται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, οικονομοτεχνική ανάλυση λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης με τη χρήση φωτοβολταϊκού πάρκου, σύνδεση των ΑΠΕ με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης.
     Σημειώνεται ότι η συνολική παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται, για λόγους απλότητας και μείωσης του συνολικού κόστους, μέσω της μεθόδου net-metering. Μέσω αυτής θα επιτυγχάνεται η εξισορρόπηση της ισχύος μεταξύ της μονάδας ΑΠΕ, προκειμένου η παραγόμενη ισχύς να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ισχύος της μονάδας αφαλάτωσης. Επίσης, με την επιλογή αυτή, προκύπτουν οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς αποφεύγεται η εκτεταμένη χρήση μπαταριών που θα απαιτούνταν για ένα αυτόνομο σύστημα.
   Η πράξη, με ημερομηνία λήξης την 30/04/2024, συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, περιόδου 2014-2021 και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 833.443 ευρώ. Εξ αυτών το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 695.923 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο, ύψους 137.520 ευρώ που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του φορέα υλοποίησης (ΔΕΥΑΘ).

   Γιατί έγινε η τροποποίηση
   Η αρχική πρόταση περιλάμβανε την εγκατάσταση 3 μονάδων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνολικής ετήσιας παραγωγής 438.000 kWh. Συγκεκριμένα, προβλεπόταν η κατασκευή, στη Σαντορίνη, μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα εκμεταλλευόταν την τοπική διαθέσιμη βιομάζα, ονομαστικής ισχύος 50 kW. Παράλληλα, η κατασκευή αιολικού πάρκου, μικρής κλίμακας στη Θηρασιά, το οποίο θα αποτελείτο από 5 καινοτόμες ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα, συνολικής ονομαστικής ισχύος 7,5 kW, καθώς και ενός μικρού φωτοβολταϊκού πάρκου στη χτιστή δεξαμενή, που βρίσκεται στην αφαλατωτική μονάδα της Θηρασιάς, συνολικής έκτασης 230 m2 (ονομαστικής ισχύος 10 kW).
   Ωστόσο, η αρχική απόφαση ήταν αναγκαίο να τροποποιηθεί καθώς χρειάστηκε αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Και τούτο καθώς, όπως αναφέρεται σχετικά:
   -Η μέθοδος καύσης βιομάζας είναι μια καινοτόμος μέθοδος με χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Επίσης, παρά το αρχικό ενδιαφέρον των αμπελοκαλλιεργητών, παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα στη συλλογή, διαχείριση και αποθήκευση της πρώτης ύλης για καύση χωρίς να υπάρχει πλέον διάθεση συμμετοχής τους στη διαδικασία. Στην τροποποιημένη πρόταση έχει αφαιρεθεί το σχετικό φυσικό αντικείμενο.
   -Δεν υφίστανται, μέχρι σήμερα, εγκεκριμένοι τύποι μικρών ανεμογεννητριών που να συμφωνούν με τα χαρακτηριστικά της αρχικής πρότασης, με αποτέλεσμα και αυτό το φυσικό αντικείμενο να αφαιρείται στο πλαίσιο της τροποποιημένης πράξης.
   -Για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ, στην τροποποιημένη πρόταση αυξάνεται η ισχύς του φωτοβολταϊκού πάρκου στα 60kW, χωρίς να απαιτείται σχετική αδειοδότηση.
   -Με την αφαίρεση από το φυσικό αντικείμενο της πράξης των συστημάτων ΑΠΕ με χρήση θερμικής και αιολικής ενέργειας καταργείται το σχετικό υποέργο με εταίρο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
   -Με την παρούσα τροποποίηση αποτυπώνεται ορθά και ο δείκτης Εκτιμώμενης Εξοικονόμησης Κόστους (€/έτος) στα 56.000 €/έτος (80.000 kWh/έτος από το φωτοβολταϊκό πάρκο με μέσο κόστος ενέργειας 0,7 €/kWh).
   Read more...

   152 • 0

  3. Ενέργεια-ΑΠΕ

   GTnews

   Η επίτευξη νέου ρεκόρ εγκατάστασης φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ρεύματος το 2023, μετά το ιστορικό υψηλό του 2022 περιλαμβάνεται στους στόχους του ευρωπαϊκού φορέα ηλιακής ενέργειας, Solar Power Europe, για το νέο έτος, όπως επισημαίνει στο μήνυμά του για το νέο έτος ο πρόεδρος του Οργανισμού, Αριστοτέλης Χαντάβας.
   Το 2022 όπως τονίζει εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη 41,4 GW ηλιακής ενέργειας, αρκετά για να τροφοδοτήσουν περισσότερα από 12 εκατομμύρια επιπλέον νοικοκυριά με ηλιακή ενέργεια - και να μειώσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου κατά περισσότερα από 100 δεξαμενόπλοια LNG. «Το 2023 αναμένουμε περίπου 54 GW νέας ηλιακής ενέργειας. Σε ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σενάριο, προβλέπουμε έως και 68 GW. Αυτή η πορεία θα είναι καθοριστική. Η IEA (Διεθνής Οργάνωση Ενέργειας) μας λέει ότι η ΕΕ χρειάζεται ήδη 60 GW νέας ηλιακής ενέργειας το 2023, για να αναπληρώσει το έλλειμμα σε ρωσικό φυσικό αέριο», τονίζει.
   Οι βασικές προτεραιότητες Solar Power Europe για το 2023, σημειώνει ο κ.Χαντάβας περιλαμβάνουν:
   1.   Δραστική αύξηση των εγκαταστατών ηλιακών συστημάτων. Πολύ περισσότεροι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να έχουν ήδη ανεξαρτητοποιηθεί από τις εισαγωγές φυσικού αερίου, εάν υπήρχαν περισσότεροι εξειδικευμένοι τεχνικοί για την εγκατάσταση και τη σύνδεση στο δίκτυο των ηλιακών τους συστημάτων. 
   2.   Διατήρηση της ρυθμιστικής σταθερότητας. Ενώ οι Ευρωπαίοι θέλουν ηλιακή ενέργεια και οι επενδυτές είναι έτοιμοι, τα λανθασμένα μηνύματα από τις κρατικές παρεμβάσεις στην αγορά μπορούν να επιβραδύνουν σημαντικά τη σημερινή γιγάντια ηλιακή δυναμική.
   3.   Επάρκεια δικτύου. Οι εμπλεκόμενοι στην ηλιακή ενέργεια αναφέρουν όλο και περισσότερο ζητήματα σύνδεσης στο δίκτυο, τόσο σε επίπεδο μεταφοράς όσο και σε επίπεδο διανομής. Πρέπει να λάβουμε πιο σοβαρά υπόψη αυτή την πρόκληση και επίσης να παρέχουμε τη δυνατότητα  ευελιξίας μέσω του καθορισμού ενδεικτικών στόχων για το 2030 για την αποθήκευση ενέργειας.
   4.   Εξορθολογισμός των διοικητικών διαδικασιών. Η ηλιακή ενέργεια αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια αδειοδότησης  καθώς και διοικητικές προκλήσεις. Για να απορροφηθούν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας που θα έρθουν χρειαζόμαστε βελτιωμένο χωροταξικό σχεδιασμό και διαδικασίες αδειοδότησης, οι οποίες πρέπει να σχεδιάζονται σε αρμονία με τους ανθρώπους και τη φύση.
   5.   Ενίσχυση της πρόσβασης στην πράσινη και αξιόπιστη παραγωγή. Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να προμηθεύεται ηλιακά προϊόντα με βιώσιμο τρόπο από αξιόπιστες αλυσίδες εφοδιασμού. Η ΕΕ δεν μπορεί να ανταλλάξει μια εξάρτηση με μια άλλη. Μια ισχυρή εγχώρια ηλιακή βιομηχανία, στο επίκεντρο μιας διαφοροποιημένης, παγκόσμιας ηλιακής αλυσίδας εφοδιασμού, είναι ύψιστης σημασίας.
   Read more...

   74 • 0

  4. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Απογοητευτικά είναι τα δεδομένα για τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στις μεταφορές. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μάλιστα το μεριδιό τους μειώθηκε, αντί να αυξηθεί, το 2021. Όπως προκύπτει από στοιχεία της Eurostat υποχώρησε στο 9,1% από 10,3% το 2020.  Αυτό σημαίνει ότι κινείται 4,9 ποσοστιαίες μονάδες  χαμηλότερα από τον στόχο του 14% που είχε τεθεί για το 2030.

   Παρά την αύξηση στη χρήση ανανεώσιμων πηγών στις μεταφορές σε απόλυτους όρους, το μεριδιό τους υποχώρησε καθώς αυξήθηκαν δραστικά οι μεταφορικές δραστηριότητες μετά την άρση των περιορισμών για την πανδημίας της Covid-19.
   Μόνο δύο κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν ήδη υπερβεί τον στόχο του 14%. Πρόκειται για τη Σουηδία, που είναι στην κορυφή με διαφορά, με το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στις μεταφορές να ανέρχεται στο 30,4% και τη Φινλανδία που ακολουθεί με 20,5%.
   Στον αντίποδα πολύ χαμηλά ποσοστά εμφανίζουν Ελλάδα και Ιρλανδία (4,3%), η Πολωνία (5,7%), Λετονία (6,4%) και Λιθουανία (6,5%).
   Οι μεγαλύτερες μειώσεις από το 2020 στο 2020 κατεγράφησαν στην Ιρλανδία (-5,9 μονάδες), την Ουγγαρία (-5,4 μονάδες) και το Λουξεμβούργο (-4,6 μονάδες).
   Read more...

   74 • 1

  5. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Επενδυτικό πρόγραμμα 2,2 δις. ευρώ στο δίκτυο διανομής ρεύματος για την πενταετία 2022 – 2026 σχεδιάζει ο ΔΕΔΔΗΕ «με επίκεντρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό με ταυτόχρονη αναβάθμιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των παρεχόμενων υπηρεσιών του».
   Το κείμενο αναρτήθηκε από τη ΡΑΕ στη δημόσια διαβούλευση και περιλαμβάνει 139 έργα, τα οποία αναλυτικά ανά κατηγορία επενδύσεων έχουν ως εξής:
   1. Ενίσχυση δικτύου: 71 έργα 255,71 εκ. ευρώ
   Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται έργα κατασκευής νέων ή ενίσχυσης υφιστάμενων δικτύων, τα οποία προγραμματίζονται και υλοποιούνται με πρωτοβουλία του Διαχειριστή, χωρίς συσχέτιση με συγκεκριμένα αιτήματα σύνδεσης νέων χρηστών, και αποσκοπούν:
   σε αύξηση της ικανότητας εξυπηρέτησης φορτίου του Δικτύου, λόγο χωρικής και χρονικής εξέλιξης της ζήτησης για υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη βελτίωση των συνθηκών εκμετάλλευσης του δικτύου, με βασικό οδηγό- παράμετρο την εξυπηρέτηση της ζήτησης (φορτίο και παραγωγή) σε μείωση των τεχνικών απωλειών δικτύου. 2. Αντικατάσταση και Ανακαίνιση Δικτύου 32 έργα 437,91 εκ. ευρώ
   Στην κατηγορία «Αντικατάσταση και Ανακαίνιση Δικτύου» περιλαμβάνονται έργα δικτύου που δεν οδηγούνται από την εξυπηρέτηση της ζήτησης και τα οποία αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της φυσιολογικής φθοράς του εξοπλισμού του Δικτύου στο τέλος της οικονομικά ωφέλιμης ζωής του ή στον εκσυγχρονισμό του, με στόχο τη βελτίωση της εκμετάλλευσης του δικτύου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
   Τα έργα αντικατάστασης και ανακαίνισης δικτύων μπορεί να σχετίζονται ενδεικτικά με τα ακόλουθα:
   Αντικατάσταση εξοπλισμού κατόπιν διαπίστωσης της λειτουργικής του κατάστασης Βελτίωση της ποιότητας ενέργειας και της αξιοπιστίας του Δικτύου μέσω μείωσης της συχνότητας σφαλμάτων, αστοχιών και του χρόνου μη διαθεσιμότητας στοιχείων του Δικτύου Βελτίωση της λειτουργίας της προστασίας του Δικτύου Μεταβολή σε βασικά χαρακτηριστικά του Δικτύου, λειτουργικές απαιτήσεις εξοπλισμού, απαιτήσεις ασφαλείας, κλπ. 3. Λοιπά Έργα Δικτύου 14 έργα 607,62 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 525,22 εκ. ευρώ για συστήματα τηλεμέτρησης
   Στην κατηγορία Λοιπά Έργα Δικτύου περιλαμβάνονται επώνυμα έργα που αφορούν σε ανάπτυξη παγίων του ΔΕΔΔΗΕ τα οποία δεν αποτελούν υποδομές δικτύων, όπως εξοπλισμός και συστήματα εποπτείας και ελέγχου δικτύων, αυτοματισμοί & τηλεχειρισμοί, συστήματα τηλεμέτρησης, κ.ά.
   Στα Λοιπά Έργα Δικτύου περιλαμβάνονται κατηγορίες έργων διαφορετικής σκοπιμότητας και ύψους επενδύσεων όπως: Δημιουργία, Αναβάθμιση,ή Εκσυγχρονισμός Κέντρων Ελέγχου Δικτύου Αναβάθμιση περιφερειακού εξοπλισμού τηλεχειρισμών στα δίκτυα Η επέκταση Τηλεμέτρησης Μικρά Δομικά έργα σε κτήρια ΔΕΗ. 4. Επενδύσεις Υποστήριξης Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων 19 έργα 307,04 εκ. ευρώ
   Στην κατηγορία Επενδύσεις Υποστήριξης Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται επενδύσεις του Διαχειριστή για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ και Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων των ΜΔΝ. Οι επενδύσεις αφορούν ενδεικτικά σε γήπεδα, κτιριακές εγκαταστάσεις & εξοπλισμό, οχήματα, μηχανήματα, συστήματα/ εξοπλισμό & εφαρμογές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, εξοπλισμό συνεργείων και εργαλεία, εξοπλισμό γραφείου, κ.α.
   5. Αισθητική αναβάθμιση 18,20 εκ
   Τα έργα που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Αισθητική Αναβάθμιση Δικτύου ανήκουν στα Έργα Επαναληπτικού Χαρακτήρα και αφορούν υπογειοποιήσεις εναέριων γραμμών ΜΤ και ΧΤ. Τα έργα αυτά δεν επιβάλλονται από οικονομοτεχνικούς λόγους ή λόγους τήρησης αποστάσεων ασφαλείας κλπ., αλλά εκτελούνται για την αισθητική βελτίωση του Δικτύου πόλεων, καθώς και παραδοσιακών και τουριστικών οικισμών. Τα έργα αυτά προγραμματίζονται κατόπιν αιτημάτων φορέων, οι οποίοι συμμετέχουν στο κόστος υλοποίησης.
   6. Παραλλαγές Δικτύου 87,78 εκ.
   Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται Έργα Επαναληπτικού Χαρακτήρα για παραλλαγές δικτύου, μετατόπισης ή άλλων αλλαγών τμημάτων γραμμών του δικτύου, που εκτελούνται είτε για να τηρηθούν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας από κτίσματα υπό ανέγερση, είτε λόγω εκτέλεσης δημόσιων έργων ή έργων ΟΤΑ, είτε γιατί παρεμποδίζεται από το δίκτυο η νόμιμη χρήση ιδιοκτησιών. Επιπλέον, παραλλαγές μπορούν να εκτελεστούν κατόπιν αιτήματος φορέων ή ιδιωτών χωρίς να συντρέχουν οι λόγοι που προαναφέρθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, η δαπάνη για τις παραλλαγές βαρύνει τους αιτούντες.
   7. Σύνδεση χρηστών 481 εκ. ευρώ
   Στην Κατηγορία Σύνδεση Χρηστών περιλαμβάνονται έργα που αφορούν την κατασκευή νέων ή/και την ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών δικτύου (υποσταθμοί μεταφοράς, υποσταθμοί διανομής, δίκτυα ΜΤ/ΧΤ, παροχές πελατών, μετρητικές διατάξεις), η οποία απαιτείται λόγω σύνδεσης νέων Χρηστών ή λόγω μεταβολής στις απαιτήσεις υφιστάμενων Χρηστών (παραγωγών και καταναλωτών) του Δικτύου, κατόπιν αιτήματός τους. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επίσης ως διακριτή κατηγορία τα έργα φωτισμού Οδών.
   Read more...

   123 • 0

  6. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Απομακρύνεται η επανέναρξη υποδοχής από τον ΔΕΔΔΗΕ αιτήσεων σύνδεσης από ανεξάρτητους παραγωγούς (δηλαδή για μικρομεσαία φωτοβολταϊκά που θα πωλούν την παραγωγή τους στο δίκτυο), καθώς θα συνεχιστεί επʼ αόριστον το υφιστάμενο «πάγωμα», ώστε μόνο νέα συστήματα net-metering ή virtual net-metering να μπορούν να αιτηθούν για χωρητικότητα στο δίκτυο διανομής.  
   Αυτό αναφέρουν στο energypress υψηλόβαθμα στελέχη του ΥΠΕΝ, επισημαίνοντας πως βούληση του υπουργείου είναι να υπάρξει όσο το δυνατόν περισσότερος διαθέσιμος ηλεκτρικός «χώρος» στο δίκτυο, για τα προγράμματα και τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες που πρόκειται να «τρέξουν» το αμέσως επόμενο διάστημα και, μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού ή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, έχουν στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους μίας μεγάλης γκάμας καταναλωτών. 
   Το σκεπτικό του υπουργείου είναι πως, από αυτές τις δράσεις, επί της ουσίας μόνο για το πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στις στέγες» έχει διασφαλισθεί ο απαραίτητος ηλεκτρικός «χώρος» στο δίκτυο διανομής. Όπως είναι γνωστό, για την εγκατάσταση των 250.000 περίπου φωτοβολταϊκών ισχύος έως 10 κιλοβάτ στις τρεις προβλεπόμενες κατηγορίες δικαιούχων (νοικοκυριά, μικρές επιχειρήσεις και αγρότες), τα οποία θα λειτουργούν υπό το καθεστώς του ενεργειακού συμψηφισμού, έχει δεσμευθεί συνολική δυναμικότητα 2,5 Γιγαβάτ. 
   Για αυτό τον σκοπό, με βάση πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ, θα αξιοποιηθεί ο ηλεκτρικός «χώρος» 10 Μεγαβάτ που, σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, απελευθερώθηκε σε κάθε υποσταθμό του δικτύου διανομής, για την «υποδοχή» εφαρμογών net-metering.
   Αποκλειστικότητα στον ελεύθερο ηλεκτρικό «χώρο» 
   Την ίδια στιγμή ωστόσο, σύμφωνα με το υπουργείο, το επόμενο διάστημα αναμένεται να υλοποιηθούν και άλλες εφαρμογές ενεργειακού συμψηφισμού, για τις οποίες θα πρέπει να υπάρξει διαθέσιμος «χώρος». Μία από αυτές είναι το πρόγραμμα επιδότησης σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά και, μέσω του virtual net-metering, να εξασφαλίζουν ηλεκτρικό ρεύμα σε ευάλωτα νοικοκυριά. 
   Επίσης, στα σκαριά βρίσκεται ένα ακόμη πρόγραμμα ειδικά για τα αγροτικά αντλιοστάσια, με σκοπό τη μείωση του ενεργειακού κόστους άρδευσης. Και σε αυτή την περίπτωση, «όχημα» θα είναι «μικρά» φωτοβολταϊκά, που θα λειτουργούν υπό το καθεστώς net-metering. 
   Εξίσου σημαντικά είναι ότι, όπως έχει γράψει το energypress, σε επόμενο σχέδιο νόμου το ΥΠΕΝ θα θεσμοθετήσει τις Ενεργειακές Κοινότητες για επιχειρήσεις, για να μπορούν να αξιοποιήσουν το virtual net-metering. Έτσι, ομάδες εταιρειών που δεν διαθέτουν ελεύθερους χώρους, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά σε απόσταση από τις εγκαταστάσεις τους,   ώστε μέσω της «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής να περιορίσουν το ενεργειακό τους κόστος. 

   Για να μπορέσουν να «τρέξουν» απρόσκοπτα εφαρμογές όπως οι παραπάνω, το ΥΠΕΝ υποστηρίζει πως από τον έτσι κι αλλιώς ήδη περιορισμένο ελεύθερο ηλεκτρικό «χώρο» στο δίκτυο διανομής, δεν θα πρέπει να δεσμευθεί χωρητικότητα για καμία άλλη χρήση. Επομένως, θα «παγώσει» μέχρι νεωτέρας η επανεκκίνηση υποβολής αιτήσεων σύνδεσης από ανεξάρτητους παραγωγούς.  
   Προτεραιότητα της αυτοπαραγωγής και στο μέλλον 
   Υπενθυμίζεται ότι η ίδια νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου προέβλεπε πως μετά τον επανυπολογισμό από τον ΔΕΔΔΗΕ των νέων περιθωρίων των υποσταθμών (αφαιρώντας τα 10 Μεγαβάτ για συστήματα αυτοπαραγωγής), ο Διαχειριστής θα ξεκινούσε να δέχεται εκ νέου αιτήματα για εκείνες τις περιοχές όπου συνέχιζε να υπάρχει διαθέσιμος «χώρος». Η σχετική διορία έχει ήδη εκπνεύσει και, με βάση τις νεότερες κατευθύνσεις του ΥΠΕΝ, μετατίθεται πλέον επʼ αόριστον. 
   Ήδη από την εισαγωγή της εν λόγω διάταξης, που περιλαμβανόταν στο δεύτερο «κύμα» απλοποίησης της αδειοδότησης νέων «πράσινων» μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, όπως έχει γράψει το energypress, στελέχη του κλάδου εκτιμούσαν ότι είναι ελάχιστοι οι υποσταθμοί με περιθώρια περιθώρια που υπερβαίνουν το όριο των 10 Μεγαβάτ, και επομένως δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο σε νέα έργα ανεξάρτητων παραγωγών. Πλέον, ωστόσο, ακόμη και για τις λίγες εξαιρέσεις, απομακρύνεται αυτό το ενδεχόμενο. 
   Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως το δίκτυο διανομής θα «ανοίξει» ξανά για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα του κλάδου, μόνον όταν προχωρήσει ο ΔΕΔΔΗΕ στα έργα αναβάθμισης που θα δημιουργήσουν περισσότερο ηλεκτρικό «χώρο». Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του ΥΠΕΝ, ακόμη κι αν σε μελλοντικό χρόνο δημιουργηθεί επιπλέον χωρητικότητα, και πάλι θα συνεχίσει να δίνεται προτεραιότητα στις εφαρμογές net-metering ή virtual net-metering. 
   Επομένως, πρόθεση του υπουργείου είναι να παγιωθεί το προβάδισμα της αυτοπαραγωγής. Κάτι που σημαίνει πως στη νέα χωρητικότητα που θα προκύπτει από τα έργα αναβάθμισης του δικτύου, θα συνεχίσει να έχει τον «πρώτο λόγο». 
   Read more...

   352 • 0

  7. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Οι βασικοί άξονες του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα - Επενδύσεις ύψους 200 δισ. ευρώ έως το 2030 - Στόχος το 80% του ηλεκτρικού ρεύματος να παράγεται από ΑΠΕ – Θα δημιουργηθούν 38.000 θέσεις εργασίας.
   Επενδύσεις περί τα 200 δισ. ευρώ μέχρι το 2030, που θα δημιουργήσουν 38.000 θέσεις εργασίας, προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για το «πρασίνισμα» στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας των μεταφορών και των κτηρίων.
   Φωτοβολταϊκά και αποθήκευση θα αποτελέσουν τον «οδηγό» του πράσινου μετασχηματισμού στον τομέα του ηλεκτρισμού, ενώ στην πρώτη γραμμή μπαίνουν τα υπεράκτια αιολικά και από το 2030 οι νέες τεχνολογίες όπως το υδρογόνο και τα ανανεώσιμα καύσιμα, συμβάλλοντας στους στόχους της κλιματικής ουδετερότητας το 2050.
   Περιορισμός αερίου
   Ο ρυθμός ανάπτυξης των χερσαίων αιολικών υποχωρεί, καθώς αξιολογήθηκε ο περιορισμός των διαθέσιμων περιοχών που μπορούν να φιλοξενήσουν τέτοια έργα και ο κορεσμός των δικτύων. Δραστικά περιορίζεται η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας (κοντά στο 50%) παρά την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος για ηλεκτροπαραγωγή κατά 2 GW μέχρι το 2030, ενώ η συμμετοχή του λιγνίτη μηδενίζεται.
   Ερμηνεύοντας αυτό το παράδοξο σε σχέση με το φυσικό αέριο, κατά την παρουσίαση χθες σε συνέντευξη Τύπου του αναθεωρημένου ΕΣΕΚ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξήγησε αφενός ότι η παραγωγή των μονάδων φυσικού αερίου θα περιορίζεται όσο αυξάνεται η ισχύς των ΑΠΕ και αφετέρου ότι οι νέες μονάδες όπως και οι υποδομές που κατασκευάζονται για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου θα μπορούν να λειτουργήσουν μετά το 2030 και με άλλα καύσιμα (υδρογόνο κ.λπ.).

   Το υπό αναθεώρηση ΕΣΕΚ εισάγει για πρώτη φορά στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας τη συμμετοχή των συνθετικών καυσίμων με στόχο ποσοστό 3,4% στον τομέα των μεταφορών το 2030.
   Φιλόδοξους στόχους θέτει και για την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτηριακού αποθέματος της χώρας, μέσω προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάστασης αντλιών θερμότητας. Μόνο για την αναβάθμιση κτηρίων προβλέπονται επενδύσεις 642 εκατ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2021-2025 και 935 εκατ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2026-2030.
   Ηλεκτροκίνηση
   Αξιοσημείωτοι είναι, τέλος, οι φιλόδοξοι στόχοι για την αύξηση της ηλεκτροκίνησης στα ιδιωτικά οχήματα στο 20% το 2030 από 3% το 2025 και στο 85% το 2050. Από το 2035 το 1% των ιδιωτικών οχημάτων θα κινείται με υδρογόνο, ποσοστό που θα φτάσει στο 13% το 2050.
   «Το νέο προτεινόμενο ΕΣΕΚ είναι δομημένο με τρόπο που δίνει υπεραξία στην ελληνική οικονομία και εγχώρια προστιθέμενη αξία, δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης ενώ, με τον μετασχηματισμό του ενεργειακού κλάδου, θα επιτύχουμε ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας για όλους τους καταναλωτές», δήλωσε ο υπουργός Κώστας Σκρέκας κατά την παρουσίαση του σχεδίου που τέθηκε από χθες σε δημόσια διαβούλευση.
   Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου και ερωτηθείς σχετικά απέφυγε να δώσει μια σαφή απάντηση για το μέγεθος της επιβάρυνσης που θα έχει για τους καταναλωτές η υλοποίηση του ΕΣΕΚ, δεδομένου ότι μια σειρά από τις προωθούμενες επενδύσεις στις τεχνολογίες, αποθήκευσης, υπεράκτιων αιολικών και υδρογόνου, θα προχωρήσουν με λειτουργική ενίσχυση, θα απαιτηθούν πρόσθετες επενδύσεις σε δίκτυα (1,2 δισ. σύμφωνα με τον σχεδιασμό), ενώ θα χρειαστεί να επιδοτηθούν και οι μονάδες φυσικού αερίου για να είναι βιώσιμες, λόγω της περιορισμένης προβλεπόμενης λειτουργίας τους. «Το κόστος θα ήταν πολύ μεγαλύτερο εάν δεν κάναμε τίποτα», τόνισε ο υπουργός, διαβεβαιώνοντας πάντως ότι με την επίτευξη των στόχων οι τιμές ρεύματος θα μειωθούν σημαντικά.
   Αναλυτικότερα και σύμφωνα με το νέο ΕΣΕΚ, το 2030 το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται ότι θα παράγεται από ΑΠΕ, έναντι υφιστάμενου στόχου 61%, ενώ η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με το 1990 προβλέπεται να φτάσει το 55% με την εξοικονόμηση ενέργειας να συμβάλει σε ποσοστό 6%. Η συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από το 22% το 2021 και στόχο για 35% στο υφιστάμενο ΕΣΕΚ προβλέπεται να φτάσει στο 45% το 2030, υψηλότερα από τον στόχο του 40% που συμφωνήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
   Σε ό,τι αφορά την ηλεκτροπαραγωγή, η εγκατεστημένη ισχύς της χώρας το 2030 θα πρέπει να φτάσει στα 36,1 GW από 21,6 GW το 2022. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εγκατασταθεί πρόσθετη ισχύς 14,5 GW. Από αυτά το μεγαλύτερο μέρος αντιστοιχεί σε φωτοβολταϊκά, η ισχύς των οποίων προβλέπεται να φτάσει στα 14,1 GW το 2030 και στα 34,5 GW το 2050 από 5 GW σήμερα.
   Τα υπεράκτια αιολικά θα προσθέσουν στο σύστημα ισχύ 2,7 GW μέχρι το 2030 και 17 GW μέχρι το 2050. Η ισχύς των χερσαίων αιολικών προβλέπεται να αυξηθεί στα 7 GW το 2030 και να φτάσει στα 10 GW το 2050 από 5 GW σήμερα και των υδροηλεκτρικών στα 4 GW το 2030 από 3,2 GW το 2022, με σημαντικότερο έργο το υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας που ξεμπλόκαρε έπειτα από πολλά χρόνια και βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης.
   Χωρίς λιγνίτη το 2030
   Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων φυσικού αερίου από τα 5 GW σήμερα θα φτάσει τα 7 GW το 2030, για να επιστρέψει στα 5 GW το 2050. Η ισχύς των πετρελαϊκών μονάδων στα νησιά από 1,7 GW σήμερα περιορίζεται στα 0,7 GW το 2030, για να φτάσει στα 0,2 GW το 2050. Η συμμετοχή του λιγνίτη μηδενίζεται το 2030.
   Πυλώνας οι μπαταρίες
   Η αποθήκευση με τη μορφή μπαταριών, αντλησιοταμίευσης και υδρογόνου αποτελεί βασικό πυλώνα του νέου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), και ο λόγος είναι ότι βελτιώνει την αποδοτικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αφού η ενέργεια που παράγεται όταν φυσάει και όταν έχει ήλιο μπορεί να αποθηκεύεται χωρίς να επιβαρύνει τα κορεσμένα δίκτυα. Ο στόχος που τίθεται είναι η εγκατάσταση συνολικά 8 GW αποθήκευσης, εκ των οποίων 2,5 GW από έργα αντλησιοταμίευσης, 5,6 GW από μπαταρίες και 0,2 εκατ. μετρικούς τόνους υδρογόνου, για την παραγωγή των οποίων θα απαιτηθούν 1,2 GW ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο μείγμα της αποθήκευσης προστίθενται επίσης 0,2 εκατ. τόνοι συνθετικών καυσίμων.
   Πηγή: Εφημερίδα «Καθημερινή»
   Read more...

   194 • 0

  8. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Την μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είχε η Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο του 2022, σημειώνοντας πτώση 13%, ανάμεσα σε 22 κράτη-μέλη που κινήθηκαν επίσης πτωτικά.
   Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της Κομισιόν για το 3ο τρίμηνο του 2022, η Ελλάδα κατέγραψε την μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, «σερί» που συνεχίστηκε και τους επόμενους μήνες του έτους έως και τον Νοέμβριο, όπως προκύπτει από τα μηνιαία δελτία του ΑΔΜΗΕ.  
   Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την δεύτερη μεγαλύτερη μείωση σε ποσοστό κατέγραψε η Σλοβακία με -12% και ακολουθούν η Λιθουανία και η Ρουμανία με -9%. Από τις βασικές ευρωπαϊκές οικονομίες, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε ελαφρά στη Γαλλία (+1%), ενώ μείωση είχαν η Ολλανδία (-4%) και η Γερμανία (-3%). Συνολικά, όπως σημειώνεται στην έκθεση της Κομισιόν, οι βιομηχανικοί καταναλωτές, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν και το μεγαλύτερο κομμάτι της ζήτησης, πιεζόμενοι από τις υψηλές τιμές ενέργειας, μείωσαν την κατανάλωσή τους.
   Ως προς την συνολική εικόνα του τριμήνου, ξεχωρίζει η σημαντικά πιο αυξημένη μέση ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που «έκλεισε» στα 339 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, υψηλότερη κατά 222% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Η εκτόξευση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας εδράζεται στις υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου σε συνδυασμό με την μειωμένη διαθεσιμότητα των πυρηνικών και των υδροηλεκτρικών που δοκιμάστηκαν από την ξηρασία.
   Την ίδια στιγμή, η παραγωγή των ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 1% από χρόνο σε χρόνο, φτάνοντας τις 3 TWh και το μερίδιο των ΑΠΕ στο μίγμα ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε στο 39% (από 38% το τρίτο τρίμηνο του 2021). Το εν λόγω αποτέλεσμα προήλθε κυρίως από την αύξηση της ηλιακής παραγωγής (+28% ή +16 TWh) και των χερσαίων αιολικών (+7% ή +4TWh). Σημειώνεται ότι η παραγωγή των υδροηλεκτρικών υποχώρησε κατά 21% (-17 TWh) σε ετήσια βάση.
   Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε επίπεδο τρίμηνου, οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εμπορεύθηκαν στις ευρωπαϊκές αγορές υποχώρησαν κατά 41% (-3242 TWh) το τρίτο τρίμηνο του 2023, αντανακλώντας το εύρος της τάσης μείωσης της εμπορίας στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας.
   Read more...

   120 • 0

  9. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Έκτακτη αύξηση του ρυθμιζόμενου εσόδου (WACC) ζητεί εκ νέου ο ΑΔΜΗΕ από τη ΡΑΕ, επικαλούμενος την αύξηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων δανεισμού.
   Το ρυθμιζόμενο έσοδο αποτελεί κρίσιμο ποσό για όλους τους Διαχειριστές, καθώς προορίζεται για την κάλυψη ενός εύλογου μέρους του κόστους των επενδύσεων, το οποίο επιβαρύνει τους χρήστες των δικτύων, τους καταναλωτές, που καλούνται έτσι να πληρώσουν υψηλότερες χρεώσεις χρήσης στα τιμολόγια ηλεκτρισμού.
   Ο περιορισμός του, από την άλλη πλευρά, από τη ΡΑΕ, που έχει την αρμοδιότητα ως Ρυθμιστής της ενεργειακής αγοράς για τον καθορισμό του, εδράζεται στο σκεπτικό της ότι πρέπει α) αφενός, να προστατευθούν οι χρήστες των δικτύων από μεγάλες αυξήσεις και β) αφετέρου, να μην επαναπαύονται οι Διαχειριστές στο εγγυημένο έσοδο που διαθέτουν και δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει να την κάνουν. 
   Αυτός ήταν και ο λόγος που άλλαξε η μεθοδολογία υπολογισμού του εσόδου αυτού, ενσωματώνοντας κίνητρα για τους Διαχειριστές.
   Οπως λέει ο ΑΔΜΗΕ «η απαιτούμενη ρυθμιστική στήριξη, με έκτακτη αναθεώρηση του WACC τουλάχιστον στο 8,51%, θα επιτρέψει στον ΑΔΜΗΕ να συνεχίσει να υλοποιεί ομαλά το επενδυτικό του πρόγραμμα, με το οποίο η χώρα θωρακίζεται ενεργειακά μέσω των εγχώριων και διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων.
   Παράλληλα, από το ύψος του ρυθμιζόμενου εσόδου θα εξαρτηθεί εάν ο ΑΔΜΗΕ θα είναι σε θέση να συμμετάσχει με επαρκή επενδυτικά κεφάλαια σε μεγάλα ενεργειακά έργα που ωριμάζουν αυτή την περίοδο, καθώς και να διαθέσει τους απαραίτητους λειτουργικούς πόρους για την περαιτέρω ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ.
   Μία ακόμη κρίσιμη παράμετρο αποτελεί και o εν εξελίξει διαγωνισμός για τη διάθεση του 20% της θυγατρικής του Ομίλου Αριάδνη Interconnection. Δεδομένου ότι η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, η έγκαιρη αναθεώρηση του WACC θα επιτρέψει την ορθή αποτίμηση της συναλλαγής ώστε να μη χάσει έσοδα ο Διαχειριστής και κατ’ επέκταση το ελληνικό Δημόσιο.
   Αναθεώρηση απαιτείται από τη ΡΑΕ και ως προς τις λειτουργικές δαπάνες του Διαχειριστή, καθώς σε μία περίοδο ταχείας ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, και παρά τις τεκμηριωμένες ανάγκες της εταιρείας για αύξηση του τακτικού προσωπικού, εγκρίθηκε τελικώς μόνο το ένα πέμπτο των αιτούμενων προσλήψεων για την επόμενη τετραετία.
   Είναι σαφές ότι ο ΑΔΜΗΕ χρειάζεται περισσότερο τακτικό -κυρίως επιστημονικό- προσωπικό, για να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι νησιωτικές και διεθνείς διασυνδέσεις έως το τέλος της δεκαετίας, να στελεχωθούν άμεσα βάρδιες 24/7/365 σε νεοσύστατες και νευραλγικές υποδομές του Διαχειριστή (όπως το security operation center και το network operation center), να προχωρήσει με ταχύτητα η ενεργειακή μετάβαση και να επεκταθεί / συντηρηθεί σωστά το δίκτυο. Ειδικά ως προς τις εργασίες συντήρησης του Συστήματος, όπου απασχολείται σε μεγάλο βαθμό έκτακτο προσωπικό, τεχνικών κυρίως ειδικοτήτων, η Αρχή για πρώτη φορά δεν ενέκρινε καμία δαπάνη για νέες προσλήψεις».
   Read more...

   139 • 0

  10. Ενέργεια-ΑΠΕ

   GTnews

   Στα βήματα που έχουν γίνει από το 2019 για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, αλλά και σε αυτά που πρέπει, ακόμη, να γίνουν, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών  στο 6ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης. 
   Τα στοιχεία δείχνουν ραγδαία αύξηση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας αυτό το διάστημα. Επισήμανε, μάλιστα,  ότι μετά την ψήφιση του νόμου 4710 το 2022 ταξινομήθηκαν 8.337 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το ποσοστό ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκε από το 0,4% σχεδόν στο 8% - η μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
   Σημείωσε επίσης ότι πλέον υπάρχουν περισσότερα από 2.000 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα, γεγονός στο οποίο συντέλεσε η συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τους παραχωρησιούχους στους αυτοκινητόδρομους. 
   Τα 3D στην ενέργεια
   Η ηλεκτροκίνηση πρέπει να γίνει προσβάσιμος και βιώσιμος τρόπος μεταφορών. Υπογράμμισε δε ότι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι πως η βιωσιμότητα αυτή θα είναι δίκαιη. Ένα από τα βασικά θέματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα λεγόμενα 3D: Decarbonisation (απανθρακοποίηση). Digitalisation(ψηφιοποίηση). Decentralisation (αποκέντρωση). Η ηλεκτροκίνηση θα δημιουργήσει και ένα νέο «οικοσύστημα» ειδικοτήτων και τεχνικών υπηρεσιών. Αναφέρθηκε στο Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης και προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες για πρώτη φορά θα είναι στον αέρα και η εφαρμογή, το app για κινητά τηλέφωνα, ώστε να βλέπει ο χρήστης πού υπάρχουν ελεύθερα σημεία φόρτισης. 
   Δημόσιες μεταφορές και ταξί 
   Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε επίσης στη σημασία των δημόσιων μεταφορών για τη μείωση των εκπομπών του άνθρακα. Τόνισε ότι έρχονται 350 ηλεκτρικά λεωφορεία και άλλα 300 λεωφορεία CNG. Επισήμανε όμως ότι υπάρχει και το πρόβλημα, που και πως θα γίνεται η φόρτιση αυτών των λεωφορείων. Ανέφερε επίσης ότι η χρηματοδότηση γίνεται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με 0% συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού.
   Read more...

   112 • 0

  11. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Με καθαρή ενέργεια κατά 85% από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά θα καλύπτει τις ανάγκες του ο Άη Στράτης των 250 περίπου κατοίκων. Μετά από τη χορήγηση των απαραίτητων αδειών εγκατάστασης από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Νοέμβριο του 2022 και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών πλέον η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, που έχει αναλάβει την υλοποίηση του πρότζεκτ, ξεκίνησε τις εργασίες με τον καθαρισμό των χώρων που θα κατασκευαστεί ο υβριδικός σταθμός και, μέσα στις επόμενες μέρες, αναμένονται να αρχίσουν τα έργα. Το πρωτοποριακό αυτό υβριδικό έργο εξασφαλίζει διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τηλεθέρμανση και παροχή ζεστού νερού στους κατοίκους της κοινότητας του νησιού.
   Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστεί ένα ολοκληρωμένο υβριδικό έργο, το οποίο αποτελείται από έναν σταθμό ΑΠΕ με ανεμογεννήτρια 900 kW, φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,2268 ΜW, αποτελούμενο από 432 φωτοβολταϊκά πάνελ, υποσταθμό των μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τη σύνδεσή τους με αποκλειστική γραμμή μέσης τάσης, σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, με τη χρήση συσσωρευτών, υπόγεια γραμμή διασύνδεσης μέσης τάσης, για τη διασύνδεση των μονάδων ΑΠΕ με τον κεντρικό υποσταθμό στου νησιού. Θα κατασκευαστεί δίκτυο τηλεθέρμανσης. Παράλληλα, θα αναβαθμιστούν ενεργειακά δημοτικά κτήρια και η Μαράσλειος Σχολή, ένα υποέργο του προγράμματος «Άη Στράτης-Πράσινο Νησί». Ήδη έχει εκδοθεί διαγωνισμός για την κατασκευή σταθμού φόρτισης και της απόκτησης ηλεκτρικών οχημάτων.
   Η δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου Μαρία Κακαλή, μιλώντας στη Greenagenda.gr, έκανε λόγο για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση τονίζοντας ότι «το νησί θα αποτελέσει ένα πρότυπο για τις μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης των ΑΠΕ αλλά και σημείο αναφοράς για ερευνητικά σχέδια».
   Το συγκεκριμένο έργο οραματίστηκε ο πρώην πρόεδρος και δήμαρχος του νησιού Χαράλαμπος Μακρής. «Εμείς ξεκινήσαμε το 2008 και καταφέραμε να το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ ωστόσο υπήρξαν μια σειρά προβλημάτων. Ήρθε η ώρα της υλοποίησης του έργου και νιώθω οπωσδήποτε ικανοποίηση για τον πολυετή αγώνα μας. Να σημειωθεί ότι το έργο υιοθετήθηκε από πέντε κυβερνήσεις, από το 2008. Υπήρξε ένας Γολγοθάς μέχρι την ένταξή του και τη φάση της υλοποίησης αυτού του καινοτόμου έργου. Βέβαια, θα ήθελα να αναφέρω ότι βασικοί συντελεστές στην έμπνευση και τη δημιουργία του είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Νικήτας Νικητάκος και η ομάδα του αλλά και ο πρώην νομάρχης Λέσβου Παύλου Βογιατζής».
   Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το κατασκευαστικό κομμάτι του έργου αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2023 και θα ακολουθήσει το στάδιο της λειτουργίας την οποία θα αναλάβει για δύο χρόνια η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Μετά θα συσταθεί ένας φορέας διαχείρισης για να αναλάβει εξολοκλήρου τη λειτουργία του έργου ο δήμος.
   «Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία ενός πράσινου νησιού με στόχο να μειώσουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα, ειδικά τώρα μετά και την ενεργειακή κρίση. Ο Άη Στράτης πρωτοπορεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου της κυβέρνησης για τη δημιουργία «GR-Eco Islands» σημείωσε η κ. Κακαλή.
   Ο Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ, ο οποίος λειτουργεί με ντίζελ, θα τεθεί σε εφεδρεία.
   Read more...

   207 • 0

  12. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Στην κατασκευή νέων αντλησιοταμιευτικών μονάδων καθώς και στην κατακόρυφη ενίσχυση των μονάδων μπαταριών, «μεταφράζεται» η αυξημένη φιλοδοξία του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για τη διείσδυση των ΑΠΕ έως το τέλος της τρέχουσας 10ετίας. 
   Όπως είχε αποκαλύψει το energypress, το αναθεωρημένο ΕΣΕΚ παρουσιάστηκε χθες στην αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή, με το σενάριο που έχει προκριθεί να προβλέπει ενίσχυση των ΑΠΕ στα 28 Γιγαβάτ και των μονάδων αποθήκευσης (όλων των τεχνολογιών) στα επίπεδα των 8 Γιγαβάτ έως το 2030. Επίσης, για το επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου τις προσεχείς ημέρες – πιθανότατα αύριο, Τετάρτη. 
   Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο στόχος για την αποθήκευση επιμερίζεται σε έργα αντλησιοταμίευσης συνολικής ισχύος 2,5 Γιγαβάτ και, κατά συνέπεια, μπαταριών πάνω από 5 Γιγαβάτ. Υπενθυμίζεται ότι στο υφιστάμενο ΕΣΕΚ προβλέπεται η λειτουργία το 2030 έργων αντλησιοταμίευσης 700 Μεγαβάτ, ουσιαστικά με την «ενεργοποίηση» των δύο αναστρέψιμων αντλητικών σταθμών που διαθέτει η ΔΕΗ σε Σφηκιά και Θησαυρός. 
   Στο διάστημα που μεσολάβησε, δρομολογήθηκε επίσης η κατασκευή της μονάδας της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ισχύος 680 Μεγαβάτ, στην Αμφιλοχία. Επομένως, είναι ήδη δεδομένο ότι μέσα στην τρέχουσα 10ετία το αντλησιοταμιευτικό χαρτοφυλάκιο θα αυξηθεί στο 1380 Μεγαβάτ. 
   Νέα αντλησιοταμιευτικά 1.100 Μεγαβάτ 
   Ωστόσο, το σενάριο που προκρίθηκε στο αναθεωρημένο ΕΣΕΚ προβλέπει πως οι μονάδες μακράς (και μαζικής) αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας θα ανέρχονται στα 2.500 Μεγαβάτ έως το 2030. Ένας στόχος που, για να επιτευχθεί, θα πρέπει να δρομολογηθούν νέα έργα συνολικής ισχύος περί τα 1.100 Μεγαβάτ. 
   Την ίδια στιγμή, για να φτάσει συνολικά το χαρτοφυλάκιο αποθήκευσης στα επίπεδα των 8 Γιγαβάτ το 2030, θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί έως τότε μπαταρίες συνολικής ισχύος πάνω από 5 Μεγαβάτ. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αυτό το χαρτοφυλάκιο αφορά και τις τρεις εφαρμογές συσσωρευτών, δηλαδή κεντρικές μονάδες, μπαταρίες σε συνδυασμό με συστήματα ΑΠΕ καθώς και την προσθήκη συσσωρευτών σε τελικούς καταναλωτές. 
   Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι παράγοντες της αγοράς εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο είναι εφικτό να δρομολογηθούν άμεσα, ώστε να είναι έτοιμες έως το τέλος της 10ετίας, επιπλέον μονάδες αντλησιοταμίευσης 1.100 Μεγαβάτ. Επίσης, επισημαίνουν ότι ο στόχος για τις μπαταρίες θα πρέπει να εξειδικευτεί με όρους χωρητικότητας (Γιγαβατώρων), ώστε να αποτυπώνει σε ποσότητες αποθηκευμένης ενέργειας τις δυνατότητες αυτού του χαρτοφυλακίου για απορρόφηση ηλεκτροπαραγωγής και επανέγχυσης στο δίκτυο. 
   Φωτοβολταϊκά και offshore αιολικά το «όχημα» για την αύξηση των ΑΠΕ 
   Αξίζει να σημειωθεί ότι το σενάριο που «κλείδωσε» ως βασικό στο ΕΣΕΚ υιοθετεί μία ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ της ενίσχυσης των ΑΠΕ και της ενεργειακής εξοικονόμησης. Έτσι, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, προβλέπει τη μείωση της κατανάλωσης κατά 6,2% σε σχέση με το 2020. 
   Για να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των εθνικών εκπομπών ρύπων κατά 55%, όπως προβλέπει και ο κλιματικός νόμος (και τα υπόλοιπα σενάρια του ΕΣΕΚ), στο σενάριο αυτό οι ΑΠΕ θα πρέπει να φτάσουν στο 80% του μίγματος ηλεκτροπαραγωγής και σε μερίδιο 46% στην τελική κατανάλωση ενέργειας (από 35% στο υφιστάμενο ΕΣΕΚ). 
   Για να συμβεί αυτό, η υφιστάμενη εγκατεστημένη ισχύς υδροηλεκτρικών έργων θα αυξηθεί κατά 600 Μεγαβάτ, φτάνοντας τα επίπεδα των 3,8 Γιγαβάτ το 2030. Το σημαντικότερο «όχημα» για την ακόμη μεγαλύτερη προέλαση των ΑΠΕ θα αποτελέσουν τα φωτοβολταϊκά, με τον στόχο του 2030 για εγκατεστημένη ισχύ να αναπροσαρμόζεται στα 14 Γιγαβάτ, από 7,7 Γιγαβάτ που προβλέπεται στο υφιστάμενο ΕΣΕΚ. 
   Στην περίπτωση των χερσαίων αιολικών ο στόχος για το τέλος της 10ετίας παραμένει στα παρόμοια επίπεδα των 7 Γιγαβάτ. Ωστόσο, στον νέο «οδικό χάρτη» έχουν προστεθεί και offshore αιολικά περί τα 2,5 Γιγαβάτ, τα οποία απουσιάζουν από το υφιστάμενο ΕΣΕΚ. 
   Read more...

   178 • 0

  13. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ σχετικά με την κατανάλωση φυσικού αερίου της Ελλάδας, η οποία για το σύνολο του 2022 έφτασε τις 56.5 TWh, μειωμένη κατά 19,2% σε σχέση με το 2021.
   Παράλληλα, μειωμένη εμφανίζεται και η κατανάλωση τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, καθώς διαμορφώθηκε στις 5.05 TWh. Με αποτέλεσμα, η κατανάλωση του Δεκεμβρίου 2022 να είναι η δεύτερη χαμηλότερη μετά το 2019 για τον αντίστοιχο μήνα τα τελευταία 6 χρόνια.
   Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Green Tank, οι εισαγωγές LNG μέσω της Ρεβυθούσας αυξήθηκαν κατά 54% σε σχέση με το 2021, ενώ τον Δεκέμβριο κατέλαβαν την πρώτη θέση στις συνολικές εισαγωγές αερίου, με μερίδιο 72%.
   Γενικότερα, όπως προκύπτει από το «παρατηρητήριο» για τις τάσεις στην κατανάλωση και τις εισαγωγές αερίου – Δεκέμβριος 2022 με βάση τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα του ΔΕΣΦΑ στους πέντε πρώτους μήνες (Αύγουστος-Δεκέμβριος) της οκτάμηνης περιόδου μείωσης της κατανάλωσης ορυκτού αερίου που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα βρίσκεται στο -18.2% σε σχέση με τον μέσο όρο πενταετίας, υπερβαίνοντας έτσι τον ευρωπαϊκό στόχο του -15%, και στο -31% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021.
   Παρά τη μικρή αύξηση των εισαγωγών ρωσικού αερίου τον Δεκέμβριο, το 2022 έκλεισε με μείωση κατά 68.3% των ρωσικών εισαγωγών σε σχέση με το 2021.
   Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ (ως τον Δεκέμβριο 2022):
   O μήνας Δεκέμβριος
   Τον Δεκέμβριο του 2022, 5ο μήνα της οκτάμηνης περιόδου όπου η χώρα πρέπει να μειώσει τη χρήση αερίου σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, η συνολική εγχώρια κατανάλωση ήταν 5.05 TWh, η δεύτερη χαμηλότερη μετά το 2019 για τον μήνα Δεκέμβριο τα τελευταία 6 χρόνια. Η συνολική μείωση κατά σχεδόν 1.5 TWh τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2021 προήλθε σχεδόν ισόποσα από την ηλεκτροπαραγωγή (-0.73 TWh) και τα δίκτυα διανομής (-0.71 TWh) και πολύ λιγότερο από τη βιομηχανία (-0.06 TWh).
   Αθροιστική επίδοση και ο ευρωπαϊκός στόχος του -15%
   Λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης στην κατανάλωση και τον Δεκέμβριο, αθροιστικά στο πρώτο πεντάμηνο της οκτάμηνης περιόδου μείωσης που αποφασίστηκε από την ΕΕ-27, η Ελλάδα με συνολική κατανάλωση 20.4 TWh «έπιασε» και ξεπέρασε τον στόχο μείωσης του -15% όχι μόνο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι αλλά και σε σχέση με τον μέσο όρο πενταετίας (21.2 TWh).
   Πιο συγκεκριμένα, η αθροιστική κατανάλωση του πενταμήνου Αυγούστου-Δεκεμβρίου ήταν 4.55 TWh χαμηλότερη από τον μέσο όρο των ίδιων πενταμήνων της πενταετίας και προέκυψε κατά κύριο λόγο από τoν δραστικό περιορισμό της χρήσης αερίου στη βιομηχανία (-2.2 TWh) και την ηλεκτροπαραγωγή (-1.6 TWh).
   Σε όρους ποσοστιαίων μεταβολών, η χώρα το πεντάμηνο Αυγούστου-Δεκεμβρίου 2022 μείωσε τη συνολική κατανάλωση αερίου κατά 30.8% συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2021, ξεπερνώντας κατά πολύ τον στόχο μείωσης που αντιστοιχεί στην εξαίρεση που πήρε η Ελλάδα στη σχετική ευρωπαϊκή συμφωνία. Για τρίτο συνεχόμενο μήνα από την έναρξη της περιόδου μείωσης τον Αύγουστο, η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου του -15%, σημειώνοντας αθροιστικά ποσοστιαία μείωση κατά 18.2% σε σχέση με τον μέσο όρο των αντίστοιχων πενταμήνων της πενταετίας 2017-2021.
   Επιπλέον, όλες οι τελικές χρήσεις παρουσιάζουν σημαντικές μειώσεις συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2021. Πρωτοστατεί η βιομηχανία (-59.7%) και ακολουθούν τα δίκτυα διανομής (-31.9%) και η ηλεκτροπαραγωγή (-27.6%). Oι τάσεις στις τελικές χρήσεις είναι αντίστοιχες και ως προς τον μέσο όρο πενταετίας, με τη βιομηχανία, τα δίκτυα διανομής και την ηλεκτροπαραγωγή να εμφανίζουν μειώσεις κατά 71.1%, 18.2% και 8.9%, αντίστοιχα.
   Η κατανάλωση μέσα στο 2022
   Αθροιστικά για ολόκληρο το 2022, η κατανάλωση ορυκτού αερίου ήταν 56.5 TWh, κατά 13.4 ΤWh χαμηλότερη από αυτήν του 2021 (-19.2%), επιστρέφοντας ουσιαστικά στα επίπεδα του 2019 (55.4 ΤWh). Ο Δεκέμβριος ήταν ανάμεσα στους δέκα μήνες του 2022, και ο ένατος συνεχόμενος όπου παρατηρήθηκε μείωση σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2021 (Ιανουάριος, Απρίλιος-Δεκέμβριος).
   Σε ό,τι αφορά την κατανομή της κατανάλωσης αερίου στις τελικές χρήσεις το 2022 ενισχύθηκε σημαντικά το μερίδιο της ηλεκτροπαραγωγής που έφτασε στο 73.5%. Στη δεύτερη θέση τα δίκτυα διανομής με 21.5% και τελευταία η βιομηχανία με μερίδιο λιγότερο από 5%. Πρόκειται για μια σημαντική ανακατανομή σε σχέση με το 2021 όπου τα μερίδια της ηλεκτροπαραγωγής, των δικτύων διανομής και της βιομηχανίας ήταν 68.7%, 18.8% και 12.6%, αντίστοιχα. H ανακατανομή αυτή προέκυψε κυρίως λόγω της πολύ μεγάλης μείωσης της χρήσης ορυκτού αερίου από τη βιομηχανία σε συνδυασμό με τη συνολική μείωση στην κατανάλωση, ενισχύοντας έτσι το ποσοστό της ηλεκτροπαραγωγής.
   Φυσικές ροές εισαγωγών αερίου από τις 4 πύλες εισόδου
   Σε ό,τι αφορά τις φυσικές ροές αερίου από τις 4 πύλες εισόδου της χώρας, τον Δεκέμβριο του 2022, το υγροποιημένο ορυκτό αέριο (LNG) που έφτασε στην Αγία Τριάδα ήταν 35% περισσότερο συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2021 και αποτέλεσε με διαφορά την κύρια πηγή αερίου για τη χώρα με 3.9 TWh και μερίδιο 72% των συνολικών φυσικών ροών αερίου που εισήγαγε η Ελλάδα τον Δεκέμβριο. Αντίθετα, μειωμένες περισσότερο από 2/3 (-67.3%) ήταν οι εισαγωγές ρωσικού αερίου από το Σιδηρόκαστρο που καλύπτουν την εγχώρια κατανάλωση. Ανήλθαν σε μόλις 0.73 ΤWh, αυξημένες ωστόσο σε σχέση με τους προηγούμενους τρεις μήνες οπότε και είχαν πρακτικά μηδενιστεί. Μεγάλη μείωση σημείωσαν οι εισαγωγές από τον ΤΑΡ μέσω Νέας Μεσημβρίας (-52.7%) συνεισφέροντας μόλις 0.59 ΤWh, ενώ μειωμένες κατά 8.9% ήταν και οι εισαγωγές από την Τουρκία μέσω Κήπων (0.22 ΤWh).
   Αθροιστικά για ολόκληρο το 2022 οι εισαγωγές ρωσικού αερίου που καλύπτουν την εγχώρια κατανάλωση μειώθηκαν κατά 68.3% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021. Έτσι, με 8.85 TWh και μερίδιο 14.3% μεταξύ των τεσσάρων πυλών εισόδου, το ρωσικό αέριο που προορίζεται για εγχώρια κατανάλωση έπεσε στην τρίτη θέση από την πρώτη στην οποία βρισκόταν το 2021 με μερίδιο 39.7%. Αντίθετα, οι εισαγωγές LNG μέσω της Αγίας Τριάδας πέρασαν στην πρώτη θέση φτάνοντας τις 38.08 TWh, μια αύξηση 54% σε σχέση με το 2021, και απόκτησαν έτσι μερίδιο 61.5%. Μείωση κατά 7.5% παρουσίασαν οι εισαγωγές αζέρικου αερίου από τον ΤΑΡ με 12.6 TWh (μερίδιο 20.3%), περνώντας στη δεύτερη θέση για το 2022. Τέλος, μεγάλη μείωση κατά 39.7% σημείωσαν οι αθροιστικές εισαγωγές αερίου από την τέταρτη ποσοτικά πηγή, τους Κήπους, οι οποίες ανήλθαν σε μόλις 2.43 TWh (μερίδιο 3.9%).
   Σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση
   Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα της Eurostat για τη μηνιαία κατανάλωση αερίου στα κράτη μέλη της ΕΕ-27 από τον Ιανουάριο ως τον Νοέμβριο του 2022Φ, η Ελλάδα μείωσε την κατανάλωσή της κατά 18.7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021 και ανέβηκε δύο θέσεις στη σχετική κατάταξη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, για να βρεθεί στη 11η θέση, 6 θέσεις πιο ψηλά από τον μέσο όρο της ΕΕ-27 (-12.8%). Βελτίωση σημειώθηκε και σε σχέση με τον μέσο όρο της 5ετίας όπου η Ελλάδα τον Νοέμβριο εμφάνισε για πρώτη φορά μέσα στο 2022 μειωμένη κατανάλωση (-3.2%). Η επίδοση αυτή ωστόσο εξακολουθεί να είναι μία από τις χειρότερες στην ΕΕ-27 (5η από το τέλος πίσω από Σλοβακία, Μάλτα, Ισπανία και Ιρλανδία).
   Ρυθμός απεξάρτησης από το Ρωσικό αέριο
   Λιγότερο εξαρτημένη από το ρωσικό αέριο είναι η Ελλάδα για το πρώτο δεκάμηνο του 2022 συγκριτικά με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε μήνα του 2022 κατόρθωνε να μειώνει τις εισαγωγές ρωσικού αερίου που χρησιμοποιήθηκαν για κάλυψη της εγχώριας κατανάλωσης σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2021, πολύ περισσότερο από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έτσι αθροιστικά μέχρι και τον Οκτώβριο, η Ελλάδα μείωσε τις εισαγωγές ρωσικού αερίου κατά 65,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ-27 ήταν 24.2%.
   Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
   Read more...

   140 • 0

  14. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Μέγιστη δαπάνη έως τα 3.700 ευρώ ανά kwh ορίζεται στα υπό διαβούλευση Σχέδια Βελτίωσης για τις επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Μάλιστα, εφόσον η επιλέξιμη επένδυση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) υπερβαίνει το 15% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου το οποίο θα υποβληθεί για ενίσχυση, τότε ο ενδιαφερόμενος θα λάβει 12 μόρια. Ο φάκελος ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 150.000 ευρώ ή τις 250.000 ευρώ για Τυπικές Αποδόσεις που ξεπερνάνε το 25% της επένδυσης. Το ύψος ενίσχυσης έχει οριστεί στο 60% για νέους αγρότες και για επενδύσεις σε ορεινές περιοχές και στο 50% για τους υπόλοιπους, εκτός από τα νησιά του Αιγαίου (70-80%) και την Αττική (40-50%).
   Στις επενδύσεις ΑΠΕ ενισχύονται τα φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα, οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, οι αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας, οι ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είτε συνδεδεμένες, είτε αυτόνομες, οι καυστήρες βιομάζας καθώς και η περίφραξη και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων επενδύσεων.
   Ωστόσο, για να προχωρήσουν οι αιτήσεις και να στηριχθούν οι επενδύσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας θα πρέπει να συνυποβάλλεται και ενεργειακή μελέτη για την τεκμηρίωση της δυναμικότητας της επένδυσης σε σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση. Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζεται, κατά περίπτωση, η σύμβαση για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering). Για τις περιπτώσεις των αυτόνομων επενδύσεων ΑΠΕ, δίχως σύνδεση με το δίκτυο, θα πρέπει με την αίτηση ενίσχυσης να τεκμηριώνεται είτε η αδυναμία διασύνδεσης των εξυπηρετούμενων εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης με το ηλεκτρικό δίκτυο είτε να τεκμηριώνεται ότι δεν είναι συμφέρουσα από οικονομικής άποψης. 
   Οι μέγιστες επιλέξιμες δαπάνες ανά Kw που δικαιολογούν τα Σχέδια Βελτίωσης για επενδύσεις ΑΠΕ είναι:
    • Φωτοβολταϊκά σε σταθερές βάσεις συνδεδεμένα στο δίκτυο: 1 .000 ευρώ
    • Αυτόνομα φωτοβολταϊκά σε σταθερές βάσεις: 2.200 ευρώ
   • Φωτοβολταϊκά συνδεδεμένα στο δίκτυο   με ιχνηλάτες (trackers): 1.250 ευρώ
   • Αυτόνομα φωτοβολταϊκά   με ιχνηλάτες (trackers): 2.500 ευρώ
   • Γεωθερμία (θερμική ενέργεια-γεωεναλλάκτες): 1.500 ευρώ
   • Γεωθερμία (θερμική ενέργεια-υδρογεώτρηση): 1.000 ευρώ
   • Αντλίες θερμότητας 3
   • Αντλίες θερμότητας  COP>3.5: 340 ευρώ
   • Λέβητας βιομάζας: 64 ευρώ
   • Αιολικές εγκαταστάσεις σε διασυνδεδεμένο σύστημα με ισχύ >1 kW: 1.250 ευρώ
   • Αιολικές εγκαταστάσεις σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά με ισχύ >1 kW: 1.450 ευρώ
   • Σύστημα με φωτοβολταϊκά σε σταθερές βάσεις, συσσωρευτές και μικρή ανεμογεννήτρια: 3.700 ευρώ
   • Σύστημα με φωτοβολταϊκά με ιχνηλάτες (trackers), συσσωρευτές και μικρή ανεμογεννήτρια: 4.100 ευρώ
   • Μικρή ανεμογεννήτρια  με ισχύ<1kw:1.000 ευρώ
   • Μικρή ανεμογεννήτρια με ισχύ<1kw και συσσωρευτές:2.500 ευρώ
   Read more...

   321 • 1

  15. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/137972/1210/2022 - ΦΕΚ 6941/Β/30-12-2022 με θέμα: Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος της Χώρας.
   Άρθρο 1
   Γενικά
   1.Η εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας γεωθερμικού δυναμικού σε γεωθερμικά πεδία τοπικού ενδιαφέροντος (γεωθερμικά πεδία) και στις περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος (ΠΓΘΕ) της Χώρας, πραγματοποιείται από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός των ορίων της οποίας ευρίσκεται το γεωθερμικό πεδίο ή η ΠΓΘΕ ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτών μετά από διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές. Η εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας δύναται να γίνει και με τη διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατόπιν αιτήσεως ενδιαφερομένου προς την αρμόδια ως άνω αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 23 έως 30 της παρούσας.
   2.Δεν εκμισθώνονται δικαιώματα έρευνας γεωθερμικού δυναμικού σε γεωθερμικά πεδία ή ΠΓΘΕ που έχουν προηγουμένως εκμισθωθεί ή παραχωρηθεί δικαιώματα έρευνας και για όσο χρόνο αυτά παραμένουν ισχυρά ή εάν εκτελούνται έρευνες από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), δημόσιους ερευνητικούς φορείς, ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε συγκεκριμένα τμήματα γεωθερμικών πεδίων ή ΠΓΘΕ βάσει έγκρισης από τον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοικήσεως σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 6 του ν. 4602/2019.
   3.Η ΕΑΓΜΕ και ο εκμισθωτής υποχρεούνται να παραδώσουν στον μισθωτή όλα τα στοιχεία που τυχόν διαθέτουν για το εκμισθωμένο γεωθερμικό πεδίο ή ΠΓΘΕ.
   4.Σε περίπτωση εκμίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας σε τμήμα ή τμήματα ενός γεωθερμικού πεδίου ή μιας ΠΓΘΕ, στη συνέχεια δύναται να εκμισθωθεί μόνο το δικαίωμα εκμετάλλευσης, ενώ το δικαίωμα της διαχείρισης παραμένει υποχρεωτικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
   Άρθρο 2
   Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό
   1.Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Στη διακήρυξη μπορεί να απαιτείται από τις ενώσεις ή κοινοπραξίες η περιβολή συγκεκριμένης νομικής μορφής για την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αναγράφεται το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη σύσταση εταιρίας, αν ο επιλεγείς διαγωνιζόμενος είναι ένωση ή κοινοπραξία.
   2.Διαγωνιζόμενοι που εμπίπτουν στην έννοια της εξωχώριας εταιρείας από φορολογικά μη συνεργάσιμα κράτη και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005, δεν θα ληφθούν υπόψη. Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, το ίδιο θα ισχύει αν ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας συνιστά εξωχώρια εταιρεία κατά τα ανωτέρω.
   3.Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να αφορούν σε κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση ή την κοινοπραξία.
   4.Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δικαιούται επί ποινή αποκλεισμού να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.
   Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού ΥΠΕΝΔΑΠ137972121028.12.2022-ΦΕΚ-6941-30.12.2022-τεύχος-Β.pdf
   Read more...

   162 • 0

  16. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Σχετικά με την παραγωγή των ΑΠΕ το 2022 αναμένεται να κλείσει στις 19 TWh που αντιστοιχεί σε 39% της ζήτησης, ενώ το 2021 ήταν 16 TWh και με προοπτική να φτάσει το 2023 στις 21,3 TWh.
   «O Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ κινείται σε θετική πορεία και έχει καταστήσει σαφές το κλίμα αισιοδοξίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, ένα κλίμα αισιοδοξίας που μεταφράζεται σε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον στο χώρο των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». Τη σχετική επισήμανση κάνει ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ, Γιάννης Γιαρέντης με αφορμή τη δημοσιοποίηση του δελτίου του Σεπτεμβρίου, στο οποίο περιλαμβάνεται και η πρώτη πρόβλεψη για την πορεία του ΕΛΑΠΕ το 2023.
   Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο επικεφαλής του ΔΑΠΕΕΠ, η παραγωγή των ΑΠΕ μέσα στο 2022 αναμένεται να κλείσει στις 19 TWh που αντιστοιχεί σε 39% της ζήτησης, ενώ το 2021 ήταν 16 TWh και με προοπτική να φτάσει το 2023 στις 21,3 TWh. Αναφερόμενος στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ σημειώνει ότι κινείται σε θετική προρεία και έχει καταστήσει σαφές το κλίμα αισιοδοξίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Ένα κλίμα αισιοδοξίας που μεταφράζεται σε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον στο χώρο των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ειδικότερα, στη δήλωσή του ο κ. Γιαρέντης αναφέρει ότι το 2022 θα κλείσει με ένα συνολικό πλεόνασμα 347, 87 εκατ. εκ των οποίων τα 256,46 εκ. αφορούν τον Υπολογαριασμό των παλαιών έργων και τα 91,4 εκ. τον Υπολογαριασμό των νέων έργων , δηλαδή αυτών που ενεργοποιήθηκαν μετά το 2021.
   Στα 12 GW η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ στο τέλος του 2023
   Η ίδια αισιόδοξη εικόνα εμφανίζεται και στην πρόβλεψη για το 2023 , όπου το συνολικό πλεόνασμα θα ανέλθει στα 128,7 εκ. με τον Υπολογαριασμό των παλαιών έργων να είναι ισοσκελισμένος και τον Υπολογαριασμό των νέων έργων να κλείνει με 131,25 εκ. πλεόνασμα υπογραμμίζει ο κ. Γιαρέντης. Διευκρινίζει δε ότι τα αποτελέσματα του 2022 , αλλά και οι προβλέψεις για το 2023, έχουν σαν βάση την εφαρμογή του προσωρινού μηχανισμού και του πλαφόν. «Εάν και εφόσον η ενεργειακή κρίση επιτρέψει την διακοπή του, τότε τα πλεονάσματα του ΕΛΑΠΕ θα μεγεθυνθούν» σημειώνει.
   Σχετικά με την παραγωγή των ΑΠΕ το 2022 αναμένεται να κλείσει στις 19 TWh που αντιστοιχεί σε 39% της ζήτησης, ενώ το 2021 ήταν 16 TWh και με προοπτική να φτάσει το 2023 στις 21,3 TWh.
   Η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ πλησίασε τα 10 GW με πρόβλεψη να φτάσει στα 12 στο τέλος του 2023.
   ΔΑΠΕΕΠ, ΔΕΗ ΗΡΩΝ, Μυτιληναίος και Elpedison τροφοδότες του μηχανισμού ανάκτησης εσόδων
   Ο κ. Γιαρέντης αναφερόμενος στη συνεισφορά των ΑΠΕ προς το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης τονίζει ότι «εξακολουθεί να είναι η σημαντικότερη όλων των ενεργειακών πόρων και τεχνολογιών και όχι μόνο μέσα από την καθαρή μεταφορά του 1,1 δις ευρώ από τα πλεονάσματα του ΕΛΑΠΕ , αλλά και μέσα από τον Προσωρινό μηχανισμό Ανάκτησης εσόδων από το Χρηματιστήριο Ενέργειας. Από τα 2,8 περίπου Δις που μεταφέρθηκαν στο ΤΕΜ , τα 1,7 Δις προέρχονται από την παραγωγή των ΑΠΕ.
   Τα συνολικά στοιχεία του προσωρινού μηχανισμού Ανάκτησης Εσόδων δείχνουν ότι εκ των 2,8 δις ευρώ, τα 2,6 προέρχονται από τους μεγάλους συμμετέχοντες της αγοράς, δηλαδή τον ΔΑΠΕΕΠ, τη ΔΕΗ, τον ΗΡΩΝΑ, τον Μυτιληναίο, Elpedison. Τα έσοδα από τον Εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων Εκπομπών (Χρηματιστηρίου Ρύπων) αναμένονται να κλείσουν στα 1,328 δις Ευρώ καταλήγει ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ.
   Read more...

   198 • 0

  17. Ενέργεια-ΑΠΕ

   GTnews

   Το πρόγραμμα Νέα Βιομηχανικά Πάρκα διακρίνεται σε δύο τμήματα:
   Με το Τμήμα Ι παρέχεται χρηματοδότηση για:
   α) τη δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων (πάρκα νέας γενιάς),
   β) την επέκταση ή συμπλήρωση των υποδομών, την επέκταση του πάρκου, τον εκσυγχρονισμό ή αναβάθμιση των υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών και πάρκων, προκειμένου αυτά να ανταποκριθούν στις ανάγκες που επιτάσσει η προσαρμογή στη στρατηγική της «Βιομηχανίας 4.0» – “Industry 4.0” με σκοπό την αύξηση της ετοιμότητάς τους για τη μετάβαση σε υποδομές δικτύου 5G και υπερυψηλού εύρους ζώνης, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρεμβάσεων έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και υποδομών κυκλικής οικονομίας,
   και γ) τη μετατροπή περιοχών με υψηλή βιομηχανική συγκέντρωση σε πράσινα και ψηφιοποιημένα βιομηχανικά πάρκα.
   Με το Τμήμα ΙΙ της παρούσας Δράσης παρέχεται χρηματοδότηση για την κατασκευή υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών των υφιστάμενων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) της εγχώριας αγοράς, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην Ενότητα 5 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ», της  Πρόσκλησης καθώς και της ευρύτερης περιοχής και την προώθηση της εξοικονόμησης, αποθήκευσης και διανομής της ενέργειας και των ΑΠΕ.
   Τα επενδυτικά σχέδια του Προγράμματος αναμένεται να συμβάλουν σε τοπικό επίπεδο στη βελτίωση του επιχειρηματικού και καταναλωτικού περιβάλλοντος καθώς και στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της βιομηχανικής βάσης με ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Ειδικότερα, επιδιώκεται η δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας με βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων σε αυτά τα πάρκα επιχειρήσεων. Τα νέα βιομηχανικά πάρκα με τον τρόπο αυτό θα εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας Industry 4.0
   Τι ενισχύεται:
   Α) Τμήμα Ι
   Φορείς ανάπτυξης και διαχείρισης βιομηχανικών περιοχών και πάρκων, όπως αυτοί ορίζονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο (ήτοι στον Ν. 3982/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και είναι σε ισχύ)
   Β) Για το τμήμα ΙΙ της Δράσης
   Ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).
   Χρηματοδότηση για:
   Υποδομές για τη δημιουργία πάρκων νέας γενιάς (συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης της γης) με ειδικά κριτήρια ενεργειακής απόδοσης για την κατασκευή νέων κτιρίων και έργα ενεργειακής απόδοσης και επίδειξης σε μεγάλες επιχειρήσεις και υποστηρικτικά μέτρα, Υποδομές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία έξυπνων βιομηχανικών περιοχών, Ηλιακή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, Έργα διαχείρισης των υδάτων και διατήρησης των υδάτινων πόρων (οι επενδύσεις θα έχουν μέσο δείκτη διαρροών υποδομής (ILI) χαμηλότερο ή ίσο του 1,5), Συστήματα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων που συμμορφώνονται με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης, Ηλεκτροκίνηση (ανάπτυξη δικτύων ανεφοδιασμού για ηλεκτρικά ή υδρογονοκίνητα οχήματα ή σημεία ανεφοδιασμού βιομεθανίου για τον τομέα μεταφορών), Έργα για την αποκατάσταση βιομηχανικών περιοχών και μολυσμένων εδαφών. Το συνολικό ποσό κάθε Επενδυτικού Σχεδίου πρέπει κυμαίνεται από τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €) έως είκοσι εκατομμύρια ευρώ (20.000.000 €).
   Προϋποθέσεις συμμετοχής : Οι προϋποθέσεις συμμετοχής ειδικά των φορέων ανάπτυξης και διαχείρισης βιομηχανικών πάρκων αναφέρονται στην Πρόσκληση και τον Οδηγό του Προγράμματος
   Συνολικός Προϋπολογισμός: €62.998.348,36
   Προϋπολογισμός Ταμείου: €62.998.348,36
   Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 23/12/2022
   Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 23/02/2023
   Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα
   Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης: https://hradf.com/prosklisi-ypovolis-protaseon-pros-dikaioychoys-gia-to-programma-kratikis-enischysis-nea-viomichanika-parka-kai-toy-odigoy-efarmogis-poy-perilamvanetai-sto-ethniko-schedio-anakampsis-kai-anthektikotita/
   Υποβολή αιτήσεων: Η Αίτηση Χρηματοδότησης, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται κατά περίπτωση στην Ενότητα 11 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ», υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς Δικαιούχους στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΑΙΠΕΔ [email protected] , καθώς και σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση του ΤΑΙΠΕΔ στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβίας, αρ. 6, ΤΚ 10562, Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, 8ος όροφος, χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης που περιλαμβάνεται 20 στα Παραρτήματα Ι και II κατά περίπτωση του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης.
   Πυλώνας: 4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
   Άξονας: 4.6 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
   Δράση: 4.6.24 (16634) Ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων
   Πληροφορίες Υπεύθυνου Φορέα
   Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
   | τηλ. επικ.: 2130990969 | e-mail: [email protected]
   Σχετικά αρχεία: 
   https://greece20.gov.gr/wp-content/uploads/20220915_Call_RRF_16634_Industrial_Parks_cl.pdf
   https://greece20.gov.gr/wp-content/uploads/20220915_Program_Guide_RRF_16634_cl.pdf
   https://greece20.gov.gr/wp-content/uploads/2ΟΙ-2η-τροποποίηση-ΝΕΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΠΑΡΚΑ-παράταση.pdf
   https://greece20.gov.gr/wp-content/uploads/Ψ3ΝΘ46ΜΤΛΡ-8ΙΔ-3η-τροποποίηση-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΠΑΡΚΑ.pdf
   https://greece20.gov.gr/wp-content/uploads/4η-Τροποποίηση-Παράταση-ΝΕΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ-ΠΑΡΚΑ.pdf
   https://greece20.gov.gr/wp-content/uploads/5η-Τροποποίηση-Πρόσκλησης-Οδηγού-Εφαρμογής-ΝΕΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΠΑΡΚΑ.pdf
   Read more...

   221 • 0

  18. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 50 MW από την ABO Wind στο Μαργαρίτι Θεσπρωτίας, στην Ήπειρο. Για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιήθηκαν  93.000 φωτοβολταϊκά πάνελ (bifacial)  και 16 κεντρικοί αντιστροφείς, ενώ ο Φ/Β σταθμός θα συνδεθεί με το δίκτυο υψηλής τάσης μέσω ιδιωτικού υποσταθμού 150/33kV, ο οποίος βρίσκεται υπό κατασκευή.
   Από τα μέσα του 2023, οπότε είναι προγραμματισμένη η έναρξη λειτουργίας του, ο Φ/Β σταθμός θα παράγει περίπου 76 GWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και θα συμβάλει στη μείωση των ετήσιων εκπομπών CO2 κατά 32.000 τόνους. Το έργο εξαγοράστηκε πρόσφατα, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται αμιγώς από ίδια κεφάλαια, από την WIRTGEN INVEST Energy, μια οικογενειακή εταιρεία επενδύσεων σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε όλον τον κόσμο. Η ABO Wind θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες εμπορικής διαχείρισης καθώς και υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης στον Φ/Β σταθμό.
   “Το έργο αποτελεί ορόσημο για την ABO Wind και την ελληνική θυγατρική μας. Ο Φ/Β σταθμός “Μαργαρίτι” είναι το μεγαλύτερο free field φωτοβολταϊκό έργο που αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε ως έργο turnkey από την ABO Wind” ανέφερε ο Δρ.Karsten Schlageter, Διευθύνων Σύμβουλος της ABO Wind προσθέτοντας ότι “Μέχρι σήμερα, έχουμε κατασκευάσει στην Ελλάδα φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 100 MW, συμβάλλοντας τόσο στη μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στους στόχους της χώρας προς την ενεργειακή μετάβαση”. “Στην κατασκευή του Φ/Β σταθμού πάρκου “Μαργαρίτι” δημιουργήθηκαν περισσότερες από 280 θέσεις εργασίας. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε δυναμικά στη χώρα και να μοιραστούμε την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει από τα 25 και πλέον χρόνια διεθνούς εμπειρίας μας στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας”, τόνισε ο Δρ. Schlageter.
   Ο Σπυρίδων Παπαλάμπρου, Διευθυντής της θυγατρικής, δήλωσε σχετικά: “Μέσα σε μόλις πέντε χρόνια, η ΑΒΟ Wind Hellas εξελίχθηκε σε μια από τις κορυφαίες επιχειρήσεις ενέργειας της χώρας. Έχει αναπτύξει ήδη ένα χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών, αιολικών έργων, καθώς και έργων αποθήκευσης, συνολικής ισχύος 850MW, για τα περισσότερα από τα οποία έχουμε ήδη επιτύχει την έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και αναμένουμε τις προσφορές όρων σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή. Πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε τις επενδύσεις, θέτοντας ως στόχο τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου έργων ύψους 2GW για τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και συμβάλλοντας στην ενεργειακή ανεξαρτησία τόσο της χώρας όσο και της Ευρώπης”.
   Η ABO Wind εισήλθε στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ ήδη από το έτος 2017 και αποτέλεσε μια από τις πρώτες εταιρείες που επένδυσε στις ΑΠΕ και στην ελληνική οικονομία, στο τέλος της οικονομικής κρίσης. Η ελληνική θυγατρική της ιδρύθηκε στις αρχές του 2018 και απασχολεί σήμερα υψηλά καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό.
   Read more...

   242 • 0

  19. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Με βάση το ενημερωτικό δελτίο του ΑΔΜΗΕ η μείωση στο δίκτυο διαμορφώθηκε στο -11,9%, ενώ μείωση 1,39% κατέγραψε η ζήτηση στους πελάτες υψηλής τάσης.
   Θεαματική είναι πτώση της κατανάλωσης ρεύματος από τους καταναλωτές απόρροια των υψηλών τιμών. Εξίσου μεγάλη είναι και η μείωση της παραγωγής για το μήνα Νοέμβριο σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τον ΑΔΜΗΕ. Επίσης, μετά από ένα διάστημα αυξήσεων στις εισαγωγές καταγράφεται μείωση τον προηγούμενο μήνα.
   Ειδικότερα, με βάση το ενημερωτικό δελτίο του ΑΔΜΗΕ η μείωση στο δίκτυο διαμορφώθηκε στο -11,9%, ενώ μείωση 1,39% κατέγραψε η ζήτηση στους πελάτες υψηλής τάσης.
   Το τελευταίο 12μηνο πτώση κατέγραψε η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και ειδικότερα σημείωσε μείωση 34%, η υδροηλεκτρική ενέργεια μειώθηκε 10%. Αντιθέτως αύξηση καταγράφεται σε σχέση με τον περσινό Νοέμβριο στην λιγνιτική παραγωγή και συγκεκριμένα κατά 5,4%.
   Συνολικά η θερμική παραγωγή αντιπροσώπευε στην συνολική παραγωγή το 45,7%, η παραγωγή υδροηλεκτρικών το 6,3% και η παραγωγή από ΑΠΕ το 48%. Σε σχέση με τον Οκτώβριο αυξήθηκε και η λιγνιτική παραγωγή, η οποία διαμορφώθηκε στο 9,4%.
   Σε σχέση με την κατανομή της παραγωγής από ΑΠΕ το 88% της ενέργειας παρήγαγαν τα αιολικά, το 3,6% τα φ/β, τα υδροηλεκτρικά το 0,7% και το 7,7% οι μονάδες ΣΥΘΗΑ.
   Σε ό,τι αφορά τα μερίδια των παρόχων στην αγορά:
   Το μερίδιο της ΔΕΗ διαμορφώθηκε στο 61,14% Της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στο 8,74% Της ΗΡΩΝ στο 7,25% Της ELPEDISON στο 6,31% Της NRG στο 4,64% Της ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ στο 2,40% Της VOLTERRA στο 2,12% Της WATT AND VOLT στο 2,00% Της ΖΕΝΙΘ στο 1,98% Της VOLTON στο 1,01% Και 2,40% ΛΟΙΠΟΙ.
   Read more...

   216 • 0

  20. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Μια σειρά από έργα που έχουν χαρακτηριστεί από την ίδια την αγορά ως «φαντάσματα» εμποδίζουν την ταχεία ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα.
   Παράγοντες μάλιστα του κλάδου ζητούν τη γρήγορη εκκαθάριση του ζητήματος, ώστε να απελευθερωθεί ηλεκτρικός χώρος για επενδύσουν που μπορούν να γίνουν από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές.
   Άλλωστε το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί με την ενεργειακή κρίση κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη της ρύθμισης ώστε να επιταχυνθεί η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τόσο σε επίπεδο Συστήματος όσο και σε επίπεδο Δικτύου.
   Το υγιές και μεγάλο κομμάτι της αγοράς ζητά να προχωρήσουν οι βελτιώσεις που απαιτούνται σε θεσμικό επίπεδο για την επιτάχυνση της πράσινης ενέργειας με την αυστηροποίηση του χρόνου δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου από επενδύσεις ΑΠΕ που λιμνάζουν, εν μέσω έκρηξης του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Είναι πλέον ξεκάθαρο σε όλους ότι θα πρέπει τα έργα που δεσμεύουν χώρο να είναι έργα που υλοποιούνται. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, δεν είναι σε φάση υλοποίησης αρκετά από αυτά τα έργα, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΑΔΜΗΕ εισηγήθηκε, ήδη από το προηγούμενο διάστημα, να περιοριστεί ο χρόνος που οι επενδυτές θα έχουν στην κατοχή τους ηλεκτρικό χώρο για έργα που λιμνάζουν, προκειμένου να αποδεσμευθεί χωρητικότητα για νέες και βιώσιμες μονάδες που μπορούν να υλοποιηθούν πιο γρήγορα.
   Το ΥΠΕΝ, εδώ και καιρό ετοιμάζει νομοθετική πρωτοβουλία για τη μείωση του χρόνου που οι επενδυτές θα έχουν ηλεκτρικό χώρο στην κατοχή τους προκειμένου να εξασφαλίσουμε ταχύτατα τους στόχους της ενεργειακής απεξάρτησης από ορυκτά καύσιμα.
   Ταυτόχρονα, μέχρι το τέλος της δεκαετίας τα νέα έργα του Διαχειριστή θα έχουν δημιουργήσει ηλεκτρικό χώρο για ΑΠΕ της τάξης των 28 GW - από 18 GW που είναι σήμερα - ξεπερνώντας τον στόχο των 25 GW που σύμφωνα με εκτιμήσεις θα προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για το 2030. Ο ρυθμός ανάπτυξης αυτών των δικτύων εξαρτάται πλέον από το αδειοδοτικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση έργων Μεταφοράς (απαλλοτριώσεις, περιβαλλοντικές άδειες κοκ). Σε αυτό το σημείο απαιτείται μία γενναία μεταρρύθμιση προκειμένου να εξασφαλιστούν τα χρονοδιαγράμματα και στο βαθμό του εφικτού να επιταχυνθούν περαιτέρω.
   Τι δείχνουν οι αριθμοί
   Τα δε στοιχεία που υπάρχουν δείχνουν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση: Προς το ξεκαθάρισμα των έργων που δεσμεύουν ηλεκτρικό χώρο και δεν υλοποιούνται. Όπως είναι γνωστό στο τέλος Ιουνίου 2022 τα εκκρεμή αιτήματα νέων ΑΠΕ για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ) ανήλθαν σε 22.7 GW, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τον ήδη κατειλημμένο ηλεκτρικό χώρο (ΑΠΕ σε λειτουργία και ΑΠΕ με Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης), ο οποίος διαμορφώνεται σε 21,5 GW (13,3 GW για τον ΑΔΜΗΕ και 8,2 GW για τον ΔΕΔΔΗΕ).
   Στο Σύστημα Μεταφοράς αυτή τη στιγμή λειτουργούν 4.5 GW μονάδων ΑΠΕ (η πλειοψηφία των οποίων αιολικής τεχνολογίας), και 5.2 GW αντίστοιχα στο Δίκτυο Διανομής (η πλειοψηφία των οποίων φωτοβολταικής τεχνολογίας), φέρνοντας τη χώρα στο ορόσημο των 10 GW εγκατεστημένης ισχύος μονάδων καθαρής ενέργειας.
   Τα έργα ΑΠΕ σε λειτουργία στο Σύστημα Μεταφοράς αντιστοιχούν σε 245 έργα ΑΠΕ και κατανέμονται σε περίπου 3.8 GW αιολικών, 450 MW φωτοβολταϊκών και 200MW μικρά υδροηλεκτρικά και ΣΗΘΥΑ. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο από το 2017 και μετά, ο Διαχειριστής ηλέκτρισε επιτυχώς 2.4 GW (το 53% του συνόλου της ισχύος) και έθεσε σε λειτουργία 167 νέα έργα (το 68% του συνόλου των έργων). Μέσα στο πρώτο εννιάμηνο του 2022, συνδέθηκαν στο Σύστημα 42 έργα, περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά, με συνολική ισχύ 356 MW.
   Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ έχει ανεβάσει κατά πολύ τον ρυθμό χορήγησης οριστικών προσφορών σύνδεσης καθώς μόνο μέσα στο τελευταίο τετράμηνο έχει εκδώσει ΟΠΣ για νέα έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 3 GW, νούμερο το οποίο σε κανονικές συνθήκες θα αντιστοιχούσε στις χορηγήσεις ΟΠΣ ενός ολόκληρου έτους.
   Τα έργα που δεσμεύουν χώρο και δεν υλοποιούνται
   Ωστόσο, την ώρα που ο ΑΔΜΗΕ συνδέει στο Σύστημα νέες μονάδες ΑΠΕ, ένα μεγάλο τμήμα του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου παραμένει δεσμευμένο από έργα που δεν έχουν ακόμα εισέλθει σε φάση υλοποίησης.
   Συγκεκριμένα, ενώ τα έργα ΑΠΕ με Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης ανέρχονται σε 11.7 GW και για τους δύο Διαχειριστές (8.7 GW για τον ΑΔΜΗΕ και 3 GW για τον ΔΕΔΔΗΕ), μόλις τα 0.8 GW, δηλαδή περίπου το 7% αρμοδιότητας του ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σήμερα σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής.
   Παράλληλα, παραμένουν σε ισχύ Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης για έργα 6.3 GW στον ΑΔΜΗΕ που δεν λειτουργούν και δεν έχουν Σύμβαση Σύνδεσης, ενώ οι αντίστοιχες Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης για έργα με Σύμβαση Σύνδεσης που δεν έχουν ηλεκτριστεί, είναι 2.3 GW.
   Read more...

   196 • 1

  21. Ενέργεια-ΑΠΕ

   Engineer

   Τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής κυματικής ενέργειας στον κόσμο πρόκειται να δημιουργήσει η Τουρκία, επενδύοντας το ποσό των 150 εκατομμυρίων δολαρίων στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.
   Ένα σημαντικό βήμα προς την ενεργειακή της αυτάρκεια πραγματοποιεί η Τουρκία επενδύοντας μάλιστα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
   Με φόντο την ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει σε ολόκληρο τον πλανήτη η εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων σε ουκρανικό έδαφος, οι Τούρκοι επενδύουν στην πράσινη ενέργεια με τη δημιουργία της μεγαλύτερης μονάδας παραγωγής κυματικής ενέργειας στον πλανήτη.
   Πρόκειται για έναν σταθμό, ο οποίος πρόκειται να κατασκευαστεί στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και ειδικότερα στην πόλη Ordu με παραγωγική δυναμικότητα 77 MW.
   Η συγκεκριμένη μονάδα θα κοστίσει στην τουρκική κυβέρνηση 150 εκατομμύρια δολάρια θα αποτελέσει το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής κυματικής ενέργειας της γείτονας χώρας το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.
   Την κατασκευή του φιλόδοξου έργου θα αναλάβει η σουηδική εταιρεία Eco Wave Power και θα ξεκινήσει με τη δημιουργία ενός πιλοτικού σταθμού 4 MW.
   Συνολικά θα κατασκευαστούν εννέα υποσταθμοί παραγωγής κυματικής ενέργειας, η συνδυαστική παραγωγή των οποίων θα αγγίξει μετά την ολοκλήρωση του project τα 77 MW.
   Η κυματική ενέργεια είναι το άθροισμα της δυναμικής ενέργειας των μορίων του νερού και η εκμετάλλευσή της συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα, εξασφαλίζοντας μια ανεξάντλητη πηγή «πράσινης» ενέργειας.
   Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, κάθε μία MWh η οποία παράγεται με την μετατροπή της κυματικής ενέργειας σε ηλεκτρική, εξοικονομούνται, κατά μέσο όρο, 136 μεγατόνοι διοξειδίου του άνθρακα.
     Μάλιστα, η κυματική ενέργεια θεωρειται αποδοτικότερη από τις υπόλοιπες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς η ενεργειακή της πυκνότητα είναι έως και 5 φορές μεγαλύτερη από την αιολική και έως και 30 φορές μεγαλύτερη από την ηλιακή.
   Αξίζει να σημειώσουμε ότι η κυματική ισχύς σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζεται σε 2 TW και υπό ιδανικές συνθήκες θα μπορούσε να καλύψει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών του πλανήτη.
   Με δεδομένη τη στροφή της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας στην ηλεκτροκίνηση, ο πολυπόθητος περιορισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των οχημάτων μπορεί να επιτευχθεί μόνον με επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια, όπως η δημιουργία μονάδων κυματικής ενέργειας.
   Read more...

   308 • 2

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.