Jump to content
 • Novatron
 • Έργα-Υποδομές

  Ειδήσεις που αφορούν τεχνικά έργα και υποδομές

  949 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Οv4412/2016 δεν είναι ένας ελληνικής έμπνευσης νόμος, αλλά η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για το πώς πρέπει να γίνονται οι δημόσιες συμβάσεις (συγκεκριμένα δύο ευρωπαϊκών οδηγιών -2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Βεβαίως, το ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι δημόσιες συμβάσεις στη χώρα πρέπει να υπακούει στους ευρωπαϊκούς κανόνες ίσχυε και πριν από το 2016, και πριν από την εποχή των μνημονίων. Ακόμα και ο νόμος του 1997 για το θέμα προέκυψε ως αποτέλεσμα καταδικαστικής απόφασης κατά της χώρας μας του (τότε) Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
   Κατεβάστε Τη Παρουσίαση Των Βασικών Συμπερασμάτων Της Μελέτης (PDF)
   Γιατί πρέπει όμως αυτοί οι κανόνες να ορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Καθώς ένα μεγάλο μέρος των συμβάσεων αφορούν έργα και προμήθειες που πληρώνονται από ευρωπαϊκά χρήματα, υπήρχε η ανάγκη εφαρμογής κοινών όρων και κανόνων για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή είναι άλλωστε μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες και έχει φτάσει σήμερα στο σημείο όλα τα κράτη-μέλη (αλλά και άλλα, εκτός Ε.Ε., όπως η Νορβηγία) να έχουν ουσιαστικά κοινή νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.
   Ως πλαίσιο, ο ν.4412/2016 εισήγαγε μερικές πολύ ουσιαστικές και κρίσιμες "τεχνικές" καινοτομίες στο πώς το κράτος συνάπτει συμβάσεις με οικονομικούς φορείς, από τη δημιουργία μιας Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών μέχρι την υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων στη διαγωνιστική διαδικασία, αλλά και την εισαγωγή περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στις διαδικασίες επιλογής ή αποκλεισμών διαγωνιζομένων στις διαγωνιστικές διαδικασίες. Ο νόμος περιλαμβάνει κριτήρια και διαδικασίες για όλες τις φάσεις προκήρυξης, ανάθεσης, εκτέλεσης και παρακολούθησης των δημοσίων συμβάσεων και περιγράφει τι πρέπει να κάνει κάθε μία από τις αναθέτουσες αρχές και φορείς του Δημοσίου (από υπουργεία και ΔΕΚΟ μέχρι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου). Είναι ένα μεγάλο, πολύπλοκο κείμενο με εκατοντάδες άρθρα.
   Γιατί όμως ενώ πλέον στην Ελλάδα -θεωρητικά τουλάχιστον- έχουμε το ίδιο θεσμικό καθεστώς με τις άλλες χώρες της ΕΕ., θεωρούμε τον νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις προβληματική υπόθεση; Γιατί εδώ εμφανίζονται καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες, ενώ αλλού όχι;
   "Πώς θα μπορούσε να συμβαίνει διαφορετικά", γράφουν οι ερευνητές στη μελέτη, "όταν η de lege artis εφαρμογή του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων έχει να αντιπαλέψει τις γενικότερες παθογένειες που χαρακτηρίζουν διαχρονικά το ελληνικό διοικητικό σύστημα, όπως λ.χ. την έλλειψη μακρόπνοου σχεδιασμού, τη γραφειοκρατία και την υποστελέχωση πολλών νευραλγικών δημόσιων υπηρεσιών;" 
   Τα προβλήματα που εντοπίζονται στην εφαρμογή του νόμου στην Ελλάδα περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο τους.
   Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να επισημάνουμε ότι η διαδικασία σύναψης των συμβάσεων αποτελείται από τα εξής στάδια: Της προετοιμασίας και του σχεδιασμού της σύμβασης, της δημοσίευσης και της σχετικής προκήρυξης του διαγωνισμού, της υποβολής προσφορών και της επιλογής των διαγωνιζομένων, της αξιολόγησης των προσφορών, της ανάθεσης, της εκτέλεσης και της παραλαβής έργων ή μελετών.
   Στην πράξη, στην Ελλάδα εμφανίζονται προβλήματα σε όλα τα στάδια.
   Για παράδειγμα, όπως τόνισαν στους ερευνητές μας, δικαστές και εκπρόσωποι άλλων φορέων, το στάδιο του σχεδιασμού μιας σύμβασης συχνά πάσχει επειδή οι εργαζόμενοι στις αναθέτουσες αρχές δεν έχουν την τεχνική επάρκεια για να σχεδιάσουν το έργο σωστά. Εμφανίζονται διαγωνισμοί με ανεπαρκείς μελέτες που δεν προσδιορίζουν το αντικείμενο του έργου με σαφήνεια, για παράδειγμα.
   Αυτή η έλλειψη τεχνογνωσίας σε διάφορα επίπεδα της διοίκησης έχει κι άλλες συνέπειες. Ο ν.4412/2016 εισήγαγε κάποια νέα εργαλεία, όπως για παράδειγμα νέες μορφές ανάθεσης, πέραν των γνωστών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων (Πχ. συμφωνίες-πλαίσιο, συμπράξεις καινοτομίας κλπ.). Ο λόγος που τα στελέχη πολλών φορέων δεν τις προτιμούν είναι η συνήθεια: επειδή είναι εργαλεία καινούργια, διαφορετικά από αυτά που έχουν συνηθίσει.
   Προβλήματα υπάρχουν και αλλού. Στο στάδιο της τιμολόγησης, για παράδειγμα, ή στις προϋποθέσεις συμμετοχής στους διαγωνισμούς (που δεν πρέπει να είναι "φωτογραφικές", αλλά δεν πρέπει να είναι και υπερβολικά χαλαρές) ή στο στάδιο της αξιολόγησης του έργου. Τα ηλεκτρονικά μητρώα που χρησιμοποιούνται για τους διαγωνισμούς είναι δύσχρηστα και δεν επικοινωνούν ούτε μεταξύ τους, ούτε με τη Διαύγεια. Προκύπτουν καθυστερήσεις και ολιγωρίες από τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης (που δεν αμείβονται γι’ αυτή τη δουλειά -αλλά συχνά δεν έχουν και την απαραίτητη τεχνογνωσία ή εξειδίκευση).
   Επιπλέον υπάρχει και ο φόρτος της γραφειοκρατίας σε πολλές από τις διαδικασίες, ακόμα κι αν αναγνωρίσει κανείς ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά το τελευταίο διάστημα, έχουν γίνει άλματα. Σε κάποιους φορείς ακόμα υπάρχουν υπερβολικά πολλά στάδια υπογραφών (π.χ. στις Ένοπλες Δυνάμεις), σε άλλες ζητούνται τα ίδια έγγραφα πολλές φορές, αλλού αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα η έλλειψη επαγγελματισμού ή εξειδίκευσης των δημοσίων υπαλλήλων.
   Και, βέβαια, υπάρχει και κάτι άλλο: από τη δημοσίευση του ν.4412 στις 8 Αυγούστου του 2016 μέχρι τις 30 Μαΐου του 2020 ο νόμος είχε υποστεί 401 τροποποιήσεις -περίπου δύο κάθε εβδομάδα- οι οποίες κυμαίνονταν από απλές γλωσσικές διορθώσεις μέχρι σημαντικές παρεμβάσεις, όπως ένας ολόκληρος άλλος νόμος, ο ν.4605 του 2019, που έφερε μεταβολές σε σχεδόν 80 διατάξεις του αρχικού νόμου.
   Οπότε πώς λύνεται αυτό το πρόβλημα;

   Οι λύσεις στις οποίες καταλήγει η έρευνα είναι μια σειρά από 15 τεχνικές προτάσεις που εξυπηρετούν πέντε κεντρικούς στόχους. Μπορείτε να τις δείτε συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, και αναλυτικά στο 4ο μέρος της μελέτης (σ’. 178).

   Επιπλέον, οι ερευνητές προτείνουν και συγκεκριμένες νομοτεχνικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα άρθρα του νόμου (σ. 187). Με αυτές τις παρεμβάσεις το νομικό πλαίσιο μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό και ευέλικτο και κάποιες από πιο χρονοβόρες διαδικασίες μπορούν να αποκτήσουν έναν τρόπο να ξεμπλοκάρουν.
   Ωστόσο, υπάρχει και κάτι άλλο. Από όλους τους συνομιλητές και από την ίδια την ανάλυση των ερευνητών στη μελέτη προκύπτει ταυτόχρονα και το μεγάλο πρόβλημα στο ανθρώπινο δυναμικό και την κουλτούρα στις δομές διοίκησης του κράτους. Η τυπολατρία, η έλλειψη πρωτοβουλίας, το κλίμα καχυποψίας, η έλλειψη εξειδίκευσης, αξιολόγησης και κινήτρων σε πολλές υπηρεσίες και φορείς έχουν όλα άμεσο αντίκτυπο στο πως υλοποιούνται τα δημόσια έργα στη χώρα μας. Και κανένα νομοθετικό πλαίσιο δεν μπορεί από μόνο του να παρακάμψει αυτό το εμπόδιο.
    

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Κι όμως, έπειτα από πολλά χρόνια συζητήσεων και εξαγγελιών, η προσθήκη μιας νέας γραμμής στο μετρό της Αθήνας αρχίζει πλέον να φαίνεται στον ορίζοντα. 
   Προφανώς είναι ένα τεράστιο έργο, το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της επόμενης δεκαετίας στη χώρα μας, που θα περάσει από πολλά κύματα μέχρι να φθάσει στην πολυπόθητη στιγμή της λειτουργίας. Είναι όμως ένα έργο που θα αλλάξει την καθημερινότητα πυκνοδομημένων περιοχών της πρωτεύουσας, όπως του Γκύζη, η Κυψέλη, το Γαλάτσι, η Καισαριανή και του Ζωγράφου, φέρνοντας καθημερινά 340.000 επιβάτες στο δίκτυο του μετρό. Οκτώ χρόνια έχει εκτιμηθεί ο χρόνος κατασκευής του, χρόνος που μπορεί να ξεκινήσει να μετράει από το 2022. 

   Από το 1995
   Το ενδιαφέρον είναι πως όταν ξεκίνησε, πριν από μια εικοσαετία, η συζήτηση για τη γραμμή 4 δεν αφορούσε… τη δημιουργία της γραμμής 4. Αρχικά, η μελέτη ανάπτυξης μετρό (η μεγαλύτερη μελέτη του είδους που έχει γίνει ποτέ στην πρωτεύουσα) το 1995-1999 προέβλεψε την κατασκευή δύο επεκτάσεων, ως πρόσθετους κλάδους στις γραμμές 2 και 3: Η μία από το Πανεπιστήμιο έως το Γαλάτσι και μία από την Πανόρμου έως το Μαρούσι.
   Ομως, όταν ξεκίνησε η προμελέτη, διαπιστώθηκε ότι το σενάριο αυτό είχε πολλές αδυναμίες. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να γίνει μια σύνθετη κατασκευή με υψηλό κόστος, να διακοπεί η λειτουργία των δύο γραμμών κατά την κατασκευή, να υπάρξει μεγάλη συχνότητα δρομολογίων κατά τη λειτουργία. 
   Ετσι, η «Αττικό Μετρό» ξεκίνησε να μελετά τη δημιουργία μιας ξεχωριστής γραμμής, η οποία θα περιλάμβανε αυτά τα δύο σκέλη, δημιουργώντας μια καμπύλη σε σχήμα U, γι’ αυτό και αρχικά ονομάστηκε έτσι. Με τον τρόπο αυτό οριστικοποιήθηκε η βασική χάραξη, περίπου πριν από μία δεκαετία.
   Ωστόσο έγιναν πολλές αλλαγές… της τελευταίας στιγμής, πριν ή ακόμα και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού (που προκηρύχθηκε τον Αύγουστο του 2017).
   Για παράδειγμα, προστέθηκε ένας σταθμός («Ελικώνος», στην Ανω Κυψέλη, έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες των κατοίκων της περιοχής), ενώ ένας άλλος σταθμός… απομακρύνθηκε. Πρόκειται για τον σταθμό «Νήαρ Ηστ» που μετακινήθηκε κατά 200 μέτρα, από το κέντρο της Καισαριανής μέσα στα όρια της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, γιατί οι τοπικές αρχές υποστήριξαν ότι η μακρά περίοδος κατασκευής… θα «σκότωνε» την τοπική αγορά (με ανάλογα επιχειρήματα, 20 χρόνια νωρίτερα ο σταθμός Αγίας Παρασκευής δεν έγινε στην ομώνυμη πλατεία αλλά… στο Χαλάνδρι).
   Τα μεγάλα «αγκάθια» 
   Αυτά από «ιστορικής» απόψεως. Από τεχνικής απόψεως όμως ο σχεδιασμός του έργου έπρεπε να υπερκεράσει ορισμένες δυσκολίες. Για παράδειγμα:
   • Ο σταθμός Ακαδημίας ήταν η πιο προβληματική περίπτωση, με τους μελετητές να εξετάζουν εννέα εναλλακτικές για την κατασκευή του. Ανάμεσα στα προβλήματα που έπρεπε να ξεπεραστούν είναι η σχέση με τον σταθμό της γραμμής 2 Πανεπιστήμιο και τα μνημεία της Αθηναϊκής Τριλογίας (Ακαδημία, Πανεπιστήμιο, Βιβλιοθήκη), αλλά και το ξενοδοχείο «Τιτάνια» που έχει πέντε υπόγεια.
   Τελικά ο σταθμός χωροθετήθηκε κάτω από την οδό Ακαδημίας, μεταξύ Ιπποκράτους και Σίνα, ενώ θα επικοινωνεί με υπόγεια σήραγγα με τον σταθμό Πανεπιστήμιο. Και θα κατασκευαστεί με συμβατικά μέσα (όχι τον μετροπόντικα) προκειμένου να μην επηρεαστούν τα μνημεία της τριλογίας.
   • Δυσκολίες αναμένεται να παρουσιάσει η κατασκευή και του σταθμού Ευαγγελισμός, που θα κατασκευαστεί μέσα στο πάρκο Ριζάρη και διαγώνια σε σχέση με τον υφιστάμενο σταθμό της γραμμής 3. 
   • Στα Εξάρχεια, ομοίως, θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για την περίφημη «Γαλάζια Πολυκατοικία» του 1933. Επειτα από παρέμβαση του Πολυτεχνείου αποφασίστηκε η είσοδος/έξοδος του σταθμού να μην κατασκευαστεί επάνω στην πλατεία, αλλά στη γειτονική οδό Τοσίτσα, ώστε να εξυπηρετεί και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
   Επίσης, παρότι δεν αναφέρεται δημόσια, όλοι διατηρούν μια ανησυχία για το πώς θα υποδεχθεί η «πλατεία» το κλείσιμο της πλατείας για το στήσιμο του εργοταξίου κατασκευής του ομώνυμου σταθμού. 
   • Στην Κυψέλη η αρχική χάραξη τροποποιήθηκε καθώς από την περιοχή περνάει ένα υπόγειο ρέμα… αλλά κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς από πού. Οι μελετητές εκτιμούν ότι με τη σημερινή θέση σήραγγας και σταθμού θα το αποφύγουν, όμως οι εκπλήξεις δεν αποκλείονται. 
   Αυτά όσον αφορά τους σταθμούς. Οσον αφορά τη σήραγγα, το έργο θα κατασκευαστεί με μια σήραγγα μονής τροχιάς (δηλαδή με έναν κλάδο από όπου διέρχονται και οι δύο κατευθύνσεις και όχι με δύο δίδυμες σήραγγες, όπως στο μετρό της Θεσσαλονίκης), αλλά θα έχει κλειστές αποβάθρες με γυάλινες πόρτες (όπως στο μετρό της Θεσσαλονίκης).
   Από τα 12,8 χλμ. της διαδρομής, στα 10,3 χλμ. η σήραγγα θα κατασκευαστεί υπογείως, με τη βοήθεια μετροπόντικα (ΤΒΜ), ενώ το υπόλοιπο θα διανοιχθεί με συμβατικά μέσα. Η σήραγγα θα ενώνεται σε δύο σημεία με τις γραμμές 2 και 3 του μετρό, με τη σήραγγα διακλάδωσης Αμερικής και με τη σήραγγα διακλάδωσης Εθνικού Κήπου.  
   Η διάρκεια κατασκευής του έργου εκτιμάται στα 8 έτη και ο αρχικός προϋπολογισμός του είναι 1,51 δισ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Σύμφωνα με την «Αττικό Μετρό», το πρώτο αυτό τμήμα της γραμμής 4 εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί τουλάχιστον 341.000 επιβάτες ημερησίως για το έτος 2030.
   Τα έργα πριν τρυπήσει ξανά την Αθήνα ο μετροπόντικας
   Η νέα γραμμή θα περιλαμβάνει:
   • 15 σταθμούς: Αλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζωγράφου και Γουδί.
   • 9 ενδιάμεσα ή τερματικά φρέατα (ΕΥΔΑΠ, Βεΐκου – Πλυντήριο – Συντήρηση, Βιβλιοθήκη, Διακλάδωση Ευαγγελισμού, Φορμίωνος, Νήαρ Ηστ, Δικαιοσύνης, ΤΒΜ Κατεχάκη, ΓΝΑ).
   • 2 επίσταθμους, στα άκρα της γραμμής.
   • Το νέο κέντρο ελέγχου λειτουργίας (ΚΕΛ). Θα κατασκευαστεί μέσα στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων. Αρχικά θα αφορά μόνο τη γραμμή 4, αλλά μελλοντικά να μεταφερθεί εκεί ο έλεγχος και των υπόλοιπων γραμμών. 
   • Το νέο κτίριο συντήρησης και επισκευής των νέων συρμών, επίσης μέσα στο αμαξοστάσιο Σεπολίων.
   • Ενα κτίριο συντήρησης και πλυντηρίου συρμών στην περιοχή Βεΐκου.
   Στα σχέδια της εταιρείας είναι να δρομολογηθούν άμεσα και οι δύο πρώτες επεκτάσεις της γραμμής, η μία από Αλσος Βεΐκου έως τον σταθμό ΗΣΑΠ Περισσού (κομβικής σημασίας, αφού θα μπορεί κάποιος να μπει στο δίκτυο του μετρό από τον ηλεκτρικό χωρίς να χρειάζεται να κατέβει στο κέντρο) και η άλλη από Γουδί έως Κατεχάκη. Στον πλήρη σχεδιασμό της, αν ποτέ υλοποιηθεί, η γραμμή 4 έχει μήκος 38 χλμ. και περιλαμβάνει 35 σταθμούς. 
   Ξεκινάει το ξήλωμα…
   Πριν όμως ξεκινήσει το κυρίως  έργο, για πρώτη φορά οι πρόδρομες εργασίες του θα πραγματοποιηθούν με χωριστή εργολαβία. Ο ανάδοχος των πρόδρομων εργασιών καταγράφει την υφιστάμενη κατάσταση στις θέσεις των σταθμών και των φρεατίων και τη λήψη των απαραίτητων αδειών.
   Κατόπιν προχωράει με την περίφραξη των εργοταξιακών χώρων, την αποξήλωση και απομάκρυνση όλων των «κινητών» (στύλοι, στάσεις λεωφορείων και εκδοτήρια εισιτηρίων, περίπτερα, προτομές, αγάλματα, σιντριβάνια, παγκάκια, πυροσβεστικοί κρουνοί κ.λπ.). Στη συνέχεια, ακολουθούν οι δοκιμαστικές τομές στα σημεία που θα υποδειχθούν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, οι αρχαιολογικές ανασκαφές (αν χρειαστεί η απόσπαση των αρχαιοτήτων που θα βρεθούν) και, τέλος, η μετακίνηση των δικτύων κοινής ωφελείας. Η διάρκεια των πρόδρομων εργασιών είναι 30 μήνες και ιδανικά πρέπει να «κουμπώνουν» χρονικά με το κυρίως έργο.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Στην εποχή των ηλεκτρονικών διοδίων εισήλθε, με την ενεργοποίηση του «Egnatia Pass», ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της Ελλάδας, μήκους 1000 χιλιομέτρων. Μάλιστα, η διοίκηση της εταιρείας «Εγνατία Οδός ΑΕ» αναμένει τον διπλασιασμό τουλάχιστον των χρηστών της υπηρεσίας, που σε μόλις ενάμιση μήνα έφτασαν τους 15.000 (Έλληνες και Βαλκάνιους).
   Παρουσιάζοντας τη νέα υπηρεσία, στο πλαίσιο σημερινής συνέντευξης Τύπου, ο διευθύνων σύμβουλος της «Εγνατία Οδός ΑΕ», Κωνσταντίνος Κουτσούκος, επισήμανε ότι με το «Egnatia Pass», η εταιρεία και οι χρήστες της υπηρεσίας εντάσσονται στο διαλειτουργικό σύστημα GRITS, που θα ενεργοποιηθεί στις 4/11 σε όλους του ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους.
   Έτσι, όπως εξήγησε, ο κάτοχος του πομποδέκτη της εταιρείας, που δίνεται δωρεάν, θα μπορεί να ταξιδεύει από τη Βόρεια Ελλάδα ως την Πελοπόννησο και από την Ηγουμενίτσα μέχρι τους Κήπους, χωρίς στάσεις και καθυστερήσεις στους σταθμούς διοδίων, αλλά και με τη μέγιστη ασφάλεια για την υγεία του, αφού εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού γενικώς συστήνεται και η αποφυγή συνδιαλλαγών με χαρτονομίσματα.
   Για να γίνει κάποιος χρήστης του «Egnatia Pass» θα πρέπει να προμηθευτεί τον ηλεκτρονικό πομποδέκτη και να δημιουργήσει συνδρομητικό λογαριασμό, στον οποίο θα πιστώνεται ένα χρηματικό ποσό έναντι μελλοντικών διελεύσεων από τους σταθμούς διοδίων της εταιρείας, της σήραγγας Ακτίου - Πρέβεζας και από τις 4/11 όλων των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων.
   Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να απευθύνονται στα σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών, ήτοι στους σταθμούς διοδίων Μαλγάρων και Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της εταιρείας στην πόλη και να εγγραφούν τηλεφωνικά στο 2310.470100.Στον αριθμό αυτό, ο δυνάμει χρήστης μπορεί να ζητήσει την ταχυδρομική αποστολή του πομποδέκτη. Τον ερχόμενο μήνα (Νοέμβριο), θα λειτουργήσουν άλλα πέντε σημεία εξυπηρέτησης συνδρομητών, στους σταθμούς διοδίων Ανάληψης, Προμαχώνα, Ευζώνων, Παμβώτιδας και στα περιφερειακά γραφεία της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Η πανδημία φαίνεται ότι έχει “φρενάρει” τα σχέδια πολλών επενδυτικών εταιρειών για δημιουργία νέων ξενοδοχείων στην Ελλάδα ενώ άλλα τα οποία βρίσκονται ήδη σε κατασκευή / ανακαίνιση έχουν πάρει παράταση για την ολοκλήρωσή τους.
   Τα 7 ξενοδοχειακά projects στην Αθήνα που έχει “φρενάρει” η πανδημία
   Μετά τον πραγματικό οργασμό επενδυτικής δραστηριότητας στην Αθήνα τα τελευταία δύο χρόνια, το 2020 παρατηρείται σταδιακή επιβράδυνση, λόγω της πανδημίας και της αβεβαιότητας σχετικά με το χρονικό ορίζοντα που ο τουρισμός θα επανέλθει στα προ-κορονοϊού επίπεδα, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως.
   Στην Αθήνα μόνο, τα παρακάτω 7 μεγάλα ξενοδοχειακά πρότζεκτ εμφανίζουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή τους.
   Intrakat: η επένδυση αφορά τη δημιουργία νέου πεντάστερου ξενοδοχείου στην οδό Κολοκοτρώνη 3-5 στην Αθήνα. Το 3όροφο διατηρητέο κτίριο, ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, θα ανακατασκευαστεί για να στεγάσει το νέο πολυτελές boutique ξενοδοχείο. Η Intrakat μίσθωσε το εν λόγω ακίνητο μετά από σχετικό διαγωνισμό το 2017. Το κόστος της επένδυσης αγγίζει τα 7 εκ. ευρώ. Αρχικά ήταν προγραμματισμένο να λειτουργήσει το 2019 αλλά πλέον τα σχέδια δείχνουν ολοκλήρωση εντός του 2021. Zoia: η ισραηλινή επενδυτική εταιρεία σκοπεύει να ανοίξει δύο νέα boutique ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας. Το Zoia Aiolou, 30 δωματίων, σε κτίριο 1.500 τ.μ, στην οδό Αιόλου και το Zoia Nikiou, 26 δωματίων, σε 6όροφο κτίριο 1.758 τ.μ.. Η ανακαίνιση των κτιρίων αυτών για τη μετατροπή τους σε ξενοδοχεία μετατίθεται και αυτή για αργότερα. Brown Hotels: η ισραηλινή εταιρεία ξενοδοχείων έχει ήδη ανοίξει δύο νέα ξενοδοχεία στην περιοχή της Ομόνοιας, το Brown Acropol και το DAVE Red Athens. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ανακαίνισης του ιστορικού ξενοδοχείου La Mirage στην Ομόνοια επίσης φαίνεται να πηγαίνει λίγο πιό πίσω. Το αρχικό πλάνο προέβλεπε την έναρξη λειτουργίας του την άνοιξη του 2020 αλλά τα έργα συνεχίζονται ακόμη. Say: το νέο πολυτελές ξενοδοχείο, 28 δωματίων, της οικογένειας Υφαντή, βρίσκεται στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 67 και Δεληγιάννη, στο Κεφαλάρι. Δεν έχει ακόμη ανοίξει παρότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε έναρξη λειτουργίας για τη θερινή σεζόν του 2020. Fattal: το νέο ξενοδοχείο της ισραηλινών συμφερόντων εταιρείας στην οδό Αβέρωφ 7, απέναντι από το Πολυτεχνείο, υπό το όνομα Leonardo Boutique Hotel, δεν είναι γνωστό ακόμη πότε θα λειτουργήσει. Αξιοσημείωτο είναι πάντως οτι δεν περιλαμβάνεται στις νέες αφίξεις ξενοδοχείων στην εταιρική τους ιστοσελίδα. Εν αντιθέσει, η εταιρεία ανακοινώνει οτι εντός του 2021 θα ανοίξουν τα δύο νέα ξενοδοχεία κάτω από το brand NYX σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το NYX Athens (το πρώην Esperia στη Σταδίου 22) με 217 δωμάτια και το NYX Thessaloniki (στην οδό Τσιμισκή 1) με 120 δωμάτια. Zeus International: το 7όροφο κτίριο, στην οδό Κάνιγγος 21 και Χαλκοκονδύλη 12, στο οποίο στεγαζόταν το ξενοδοχείο Κάνιγγος 21, θα ανακαινιστεί και θα μετατραπεί σε νέο ξενοδοχείο κάτω από το όνομα διεθνούς ξενοδοχειακού brand. Παρότι τα σχέδια προέβλεπαν την έναρξη λειτουργίας του εντός του 2020, τελικά αυτή μετακινήθηκε για το 2021. Marriott: η εταιρεία συνεχίζει τις εργασίες για την ανακατασκευή του Σαρόγλειου Μεγάρου στην πλατεία Ομονοίας και την μετατροπή του σε ξενοδοχείο 200 δωματίων υπό το brand Moxy, το πρώτο στην Αθήνα. Το κτίριο επί της Σταδίου 65 (που ανήκει στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και τη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων) μισθώθηκε στην εταιρεία για 25 χρόνια. Την επένδυση έχουν αναλάβει η Prodea – Dimand μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Το κόστος της επένδυσης υπολογίζεται σε 19 εκ. ευρώ. Οι τάσεις του real estate
   Όπως πρόσφατα ανακοίνωσαν οι μεγάλες επενδυτικές εταιρείες real estate της χώρας, η πανδημία έφερε ανακατατάξεις στην αγορά ακινήτων. Πλέον, λόγω της αβεβαιότητας για το πότε θα επανέθει η τουριστική κίνηση της Ελλάδας στα προ-κορονοϊού επίπεδα, επανεξετάζουν τα σχέδιά τους για τη δημιουργία νέων ξενοδοχείων στη χώρα.
   Αντίθετα, η τάση φαίνεται να είναι η έμφαση στη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων logistics και γραφείων υψηλών προδιαγραφών.
   Χαρακτηριστικά, η Prodea ακύρωσε τα πλάνα της για δημιουργία δύο νέων ξενοδοχείων σε ακίνητο που απέκτησε στα Χανιά και θα στραφεί στη δημιουργία υψηλών προδιαγραφών κατοικιών μαζί με εμπορικές χρήσεις. Αντίστοιχα, και το νέο κτίριο που απέκτησε η εταιρεία στις αρχές της Συγγρού δε θα μετατραπεί σε ξενοδοχείο αλλά σε κτίριο σύγχρονων γραφείων.
   Το ίδιο έπραξε και η Trastor, που επενδύει περισσότερο πλέον σε χώρους logistics και γραφείων, όπως και η Dimand.
   H BRIQ μάλιστα το καλοκαίρι είχε παγώσει και εκείνη όλα τα πλάνα της για νέα ξενοδοχεία, ώστε να αξιολογήσει την κατάσταση μετά το πέρας της φετινής τουριστικής σεζόν και να πάρει τις αποφάσεις της για τυχόν αλλαγή επενδυτικής στρατηγικής.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Για μετά το 2022 μεταφέρεται το φιλόδοξο project "μεταμόρφωσης" της Στοάς Αρσακείου σε ελληνικό Food Hall.
   Σύμφωνα με πληροφορίες η πανδημία και οι επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και κυρίως στον τουρισμό φαίνεται πως έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο στη μετάθεση έναρξης του έργου. Εξάλλου, στόχος της εταιρείας παραμένει η μετατροπή του Αρσακείου Μεγάρου στον δεύτερο πιο επισκέψιμο τουριστικό προορισμό στην Αθήνα.
    
   Πιο αναλυτικά οι Στοές Βιβλίου και Ορφέως θα ανακτήσουν τον κεντρικό ρόλο που είχαν στη ζωή της πρωτεύουσας μέσω της δημιουργίας ενός σύγχρονου πολιτισμικού και γαστρονομικού εμπορικού κέντρου, το οποίο θα είναι συνώνυμο της ελληνικής ποιοτικής διατροφής και του υγιεινού τρόπου ζωής.
   Στόχος του προγράμματος είναι οι Στοές Βιβλίου και Ορφέως να ανακτήσουν τον κεντρικό ρόλο που είχαν στη ζωή της πρωτεύουσας μέσω της δημιουργίας ενός σύγχρονου πολιτισμικού και γαστρονομικού εμπορικού κέντρου, το οποίο θα είναι συνώνυμο της ελληνικής ποιοτικής διατροφής και του υγιεινού τρόπου ζωής. Πηγή: www.lifo.gr
    
   Το Πρόγραμμα Αξιοποίησης περιλαμβάνει την αναδιαμόρφωση των στοών αλλά και του Αίθριου του Αρσακείου, συνολικής έκτασης 11.000 τ.μ., ενώ θα παραμείνουν ως έχουν οι χώροι που μισθώνει από το 1984 το Συμβούλιο της Επικρατείας.
    
   Υπολογίζεται ότι η συνολική επένδυση θα κοστίσει 12 εκατ. ευρώ ενώ θα δημιουργηθούν και περίπου 500 άμεσες θέσεις εργασίας.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Η κοινοπραξία με επικεφαλής την Άβαξ  (Άβαξ, Ghella, Alstom Transport) έχει καταθέσει την καλύτερη οικονομική προσφορά στο πλαίσιο του μειοδοτικού διαγωνισμού της Αττικό Μετρό για την πρώτη φάση της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, Άλσος Βεΐκου – Γουδή.
   Οι προσφορές άνοιξαν από την επιτροπή του διαγωνισμού που έχει ορίσει η Αττικό Μετρό πριν λίγη ώρα.
   Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσφορά της προαναφερόμενης κοινοπραξίας είναι 1.158,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.180 εκατ. ευρώ της κοινοπραξίας των Άκτωρ, Ansaldo, Hitachi Rail Italy.
   Η παρεχόμενη έκπτωση από την κοινοπραξία με επικεφαλής την Άβαξ είναι 12,19% και αυτή της κοινοπραξίας με επικεφαλής την Άκτωρ 10,57%.
   Το έργο είναι αρχικού προϋπολογισμού 1.510 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
   Το έργο αυτό πρόκειται να δώσει ουσιαστικά το «φιλί της ζωής» στην Άβαξ.
   Αυτή την ώρα η μετοχή της Άβαξ στο Χρηματιστήριο ενισχύεται κατά 12,57% ΑΒΑΞ 9,43% 0,58 ενώ ο Ελλάκτωρας ΕΛΛΑΚΤΩΡ -4,76% 1,40 βρίσκεται στο -7%.
   Η συζήτηση για τη γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας ξεκίνησε το 2005, η πρώτη φάση προκηρύχθηκε το 2017 και φθάσαμε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών σήμερα, τρία χρόνια μετά. Δεν υπάρχει εκτίμηση για το πότε θα υπογραφεί η σύμβαση ώστε να ξεκινήσει το έργο.
   Η χάραξη της πρώτης φάσης της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας εκτείνεται ειδικότερα από την περιοχή του Άλσους Βεΐκου στο Γαλάτσι μέχρι το Γουδή και το Φρέαρ TBM Κατεχάκη και υπάγεται στα διοικητικά όρια των Δήμων Αθήνας, Γαλατσίου, Καισαριανής και Ζωγράφου. Έχει μήκος περίπου 12,8 χλμ. και περιλαμβάνει δεκαπέντε νέους υπόγειους σταθμούς: Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζωγράφου και Γουδή.
   Ο συμβατικός χρόνος κατασκευής του έργου είναι 8 χρόνια.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Τέσσερα σχήματα υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για την απόκτηση συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 67% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας "Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης" (ΟΛΑ ΑΕ).
   Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
   - QUINTANA INFRASTRUCTURE & DEVELOPMENT  
   - Κοινοπραξία CAMERON S.A- GOLDAIR CARGO AE- BOLLORE AFRICA LOGISTICS
   - Κοινοπραξία INTERNATIONAL PORT INVESTMENTS ALEXANDROUPOLIS, η οποία απαρτίζεται από τις εταιρείες BLACK SUMMIT FINANCIAL  GROUP - EUROPORTS-EFA GROUP και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
   - ΟΛΘ Α.Ε.
   Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού (φάση δεσμευτικών προσφορών).
   Υπενθυμίζεται ότι στον ΟΛΑ Α.Ε. έχει παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Αλεξανδρούπολης και του αλιευτικού καταφυγίου Μάκρης. Η εταιρεία έχει επίσης διοικητικές αρμοδιότητες επί του λιμένος Καμαριώτισσας Σαμοθράκης και του αλιευτικού καταφυγίου Θέρμων Σαμοθράκης.
   Σε κοινή δήλωσή τους, οι Υπουργοί Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε.
   "Η σημαντική αυτή εξέλιξη", σημειώνουν, "δικαιώνει τον στρατηγικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης για την αξιοποίηση των λιμανιών της χώρας, αλλά και τη μεθοδική της προσέγγιση, προκειμένου ο σχεδιασμός αυτός να υλοποιηθεί με επιτυχία. Προχωράμε με σταθερά βήματα για να καταστήσουμε τα λιμάνια μας πυλώνες ισχυρής ανάπτυξης,  τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με πολλαπλά και πολύ σημαντικά οφέλη για κάθε τοπική κοινωνία και συνολικά για την ελληνική οικονομία".
   Το προφίλ των ενδιαφερομένων
   ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: O Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στους τομείς των υποδομών, της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές πηγές και ΑΠΕ, των παραχωρήσεων, της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων. Οι  δραστηριότητές του εκτείνονται σε 16 χώρες (Ευρώπη, ΗΠΑ, Μέση Ανατολή), απασχολώντας συνολικά 4.400 εργαζομένους.
   Black Summit Financial Group: Αμερικάνικη επενδυτική εταιρεία που παρέχει ανεξάρτητες χρηματοοικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, με επίκεντρο τη διατήρηση και την ανάπτυξη της περιουσίας των πελατών της με βάση το προφίλ κινδύνου τους και τους επενδυτικούς τους στόχους, μέσα από κατάλληλες επενδυτικές στρατηγικές.
   Euroports: Η Euroports είναι μια διεθνής εταιρεία λιμενικών υποδομών, με έδρα το Βέλγιο, που αναπτύσσει, λειτουργεί και διαχειρίζεται παγκόσμιες λύσεις θαλάσσιας εφοδιαστικής αλυσίδας για διεθνείς στοχευμένους βιομηχανικούς πελάτες, μέσω των 26 τερματικών λιμενικών σταθμών, σε στρατηγικές τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη και την Ασία.
   EFA Group: Η EFA GROUP αποτελεί όμιλο εταιρειών που κατασκευάζουν προϊόντα και συστήματα υψηλής τεχνολογίας, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης συμβάσεων/έργων στους τομείς της αεροδιαστημικής, της άμυνας, της εσωτερικής ασφάλειας και άλλων βιομηχανικών τομέων. Ο Όμιλος EFA διαθέτει ένα διεθνές δίκτυο συνεργαζόμενων εταιρειών και 6 γραφείων σε όλο τον κόσμο: Αθήνα, Zug, Αμπού Ντάμπι, Σιγκαπούρη, Kempen και Arlington.
   Cameron AE (Όμιλος Κοπελούζου): Ο Όμιλος Κοπελούζου είναι ένας οργανισμός ανάπτυξης επιχειρήσεων που ειδικεύεται στη σύλληψη, ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλων, βιομηχανικών, τεχνολογικών και άλλων έργων υποδομής. Οι βασικοί επιχειρηματικοί του τομείς είναι: ενεργειακά έργα (τόσο φυσικό αέριο όσο και ΑΠΕ), διαχείριση αεροδρομίων, ακίνητα καθώς και διαχείριση έργων, διαχείριση εγκαταστάσεων και διαφήμιση εκτός σπιτιού.
   Bolloré Africa Logistics (part of Bolloré Group): O Όμιλος Bolloré, στον οποίον ανήκει η Bolloré Africa Logistics, είναι μία από τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Ο όμιλος είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο του Παρισίου και ελέγχεται από την αντίστοιχη οικογένεια.  Η θυγατρική της, Bolloré Africa Logistics, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας στην Αφρική, με παρουσία σε 42 λιμάνια και διαχειριστής 16 παραχωρήσεων τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων, 7 τερματικών σταθμών Ro-Ro και με περαιτέρω εξειδίκευση στον χειρισμό και αποθήκευση συμβατικών φορτιών.
   Goldair: Η Goldair είναι από τους μεγαλύτερους Ελληνικούς ομίλους εταιρειών στους τομείς του τουρισμού και των μεταφορών. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν εκπροσώπηση αεροπορικών εταιρειών στην Ελλάδα, διαχείριση εδάφους αεροσκαφών και επιβατών, υπηρεσίες μεταφοράς φορτίου, αποθήκευση, διαχείριση και διανομή, καθώς και εσωτερικές και διεθνείς τουριστικές υπηρεσίες, διεθνή συνέδρια, εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
   Quintana Infrastructure & Development: Είναι ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείρισης εταιρειών που επικεντρώνεται στους τομείς των ενεργειακών υποδομών, υποδομών δεδομένων και τεχνολογίας, βιομηχανικής  αγοράς και διαχείριση πόρων, συμπεριλαμβανομένων θαλάσσιων λιμένων και τερματικών, μεταφοράς και επεξεργασίας φυσικών πόρων.
   ΟΛΘ: O ΟΛΘ είναι οργανισμός διαχείρισης λιμένων που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο λιμάνι της Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη βάσει συμφωνίας παραχώρησης με την Ελληνική Δημοκρατία. Ο ΟΛΘ είναι εταιρεία εισηγμένη στο ΧΑ και λειτουργεί υπό τη διοίκηση της κοινοπραξίας Deutsche Invest Equity Partners GmbH (DIEP) / Terminal Link / Belterra από το 2018.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Ο ΦΠΑ στις οικοδομές  επιβλήθηκε για ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε από την  1η Ιανουαρίου 2006 και  εντεύθεν εφ’ όσον μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής.  Επιβάλλεται στην παράδοση ακινήτων τα οποία μεταβιβάζονται από επαχθή αιτία , πριν από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτά. Απαλλάσεται η παράδοση σε δικαιούχους απαλλαγής από τον ΦΜΑ κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας.   Η επιβολή του ΦΠΑ δημιούργησε και συγκεκριμένες  υποχρεώσεις στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις , δηλαδή:
   Δήλωση της έναρξης εργασιών του υποκαταστήματος  με δήλωση μεταβολής εντός 30 ημερών στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. της έδρας της επιχείρησης  , ως ακίνητο του άρθρου 6 του κώδικα ΦΠΑ.
   Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομής , διακριτά ανά οικοδομή.
   Υποβολή πριν από την πρώτη πράξη μεταβίβασης του εντύπου προυπολογιστικού κόστους της οικοδομής , στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του ακινήτου.
   Υποβολή  πριν από κάθε μεταβίβαση της ειδικής δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου που προκύπτει.
   Υποβολή με την ολοκλήρωση της οικοδομής του  εντύπου απολογιστικού  κόστους της οικοδομής , στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του ακινήτου.
    Έκδοση των δελτίων παράδοσης κτισμάτων στους οικοπεδούχους σε περίπτωση αντιπαροχής
    Δήλωση διακοπής του υποκαταστήματος μετά την μεταβίβαση  όλων των ακινήτων.
     Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4646/2019, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 6, 30, 33, 36, 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) εισάγοντας ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ  καθεστώς αναστολής ΦΠΑ στα ακίνητα του άρθρ. 6.
   Σχετική εγκύκλιος η Ε2006/2020
   Συγκεκριμένα  προστέθηκε παρ. 4α στο άρθρο 6, σύμφωνα με την οποία, ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ  που υποβάλει ο υποκείμενος, δηλαδή η επιχείρηση κατασκευής και πώλησης οικοδομών, αναστέλλεται υποχρεωτικά μέχρι 31.12.2022 η εφαρμογή του ΦΠΑ στα «νεόδμητα ακίνητα» κατά την έννοια των παρ. 1 και 2α του άρθρου 6 και επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Επομένως, ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ  ΔΟΥ που εκδίδεται επί της αιτήσεως αναστολής του υποκειμένου, χορηγείται αναστολή, η οποία υποχρεωτικά διαρκεί έως 31.12.2022.
   Προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής του υποκειμένου πρέπει αυτός να συνυποβάλλει με την αίτησή του κατάσταση με τα «αδιάθετα» ακίνητα, δηλαδή τα ακίνητα που έως το χρόνο της αίτησης αναστολής δεν έχουν πωληθεί ή χρησιμοποιηθεί (ώστε να έχει προηγηθεί αυτοπαράδοσή τους κλπ.). Συνεπώς η αναστολή καταλαμβάνει όλα τα αδιάθετα ακίνητα του υποκειμένου, από όλες τις άδειες οικοδομής που έχουν εκδοθεί και αφορούν είτε ιδιόκτητα ακίνητά του ,  είτε ακίνητα τα οποία ανεγείρει με το σύστημα της αντιπαροχής, μέχρι την αίτηση αναστολής. Επισημαίνεται ότι εφόσον προσκομιστεί από τον υποκείμενο κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα όπως ορίζεται στην σχετική ανωτέρω Α. 1012/2020 ο προϊστάμενος είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την αναστολή.
   Η προθεσμία της αίτησης αναστολής για άδειες εκδοθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4646/2019 είναι έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών, ήτοι έως και τις 12.6.2020  ενώ η προθεσμία της αίτησης αναστολής για άδειες που εκδίδονται από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών και εφεξής είναι έξι (6) μήνες από την έκδοση της εκάστοτε άδειας.
   Να σημειωθεί ότι ήδη έχει δοθεί παράταση για την υποβολή της αίτησης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 για τις άδειες με χρόνο έκδοσης έως 30/06/2020 , ενώ για τις άδειες από 01/07/2020 και μετά εφαρμόζεται η εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας.
   Σε κάθε περίπτωση η αίτηση αναστολής καταλαμβάνει το σύνολο των αδιάθετων ακινήτων του υποκειμένου από όλες τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί έως το χρόνο της αίτησης αναστολής. Άδεια που τυχόν εκδίδεται είτε μετά την αίτηση αναστολής και μέχρι την έκδοση της απόφασης αναστολής ,είτε μετά την έκδοση της απόφασης αναστολής δεν καταλαμβάνεται από την αναστολή. Σε περίπτωση που ο υποκείμενος επιθυμεί την αναστολή αυτής της άδειας θα πρέπει να τη ζητήσει εκ νέου.
   Οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα θα γίνεται δεκτή μέχρι την παράδοση εκάστοτε ακινήτου με την υποβολή των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την μεταβολή.
   Στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί απόφαση αναστολής, υπάρχει υποχρέωση δήλωσης μεταβολής στο φορολογικό μητρώο εντός της προθεσμίας των 30 ημερών  από τον χρόνο έκδοσης της απόφασης αναστολής. Για τα ακίνητα για τα οποία έχει χορηγηθεί απόφαση αναστολής, ως είδος εγκατάστασης , θα αναγράφεται «υπό αναστολή ακίνητο του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.».
   Ειδικά για τις περιπτώσεις αντιπαροχής, η εργολαβία του υποκειμένου στο φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση προς τον οικοπεδούχο, δεν υπάγεται στον φόρο όταν ο υποκείμενος κατασκευαστής έχει υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής του φόρου, σύμφωνα με την παράγραφο 4α του άρθρου 6.
   Η διάταξη καταλαμβάνει τόσο τα εργολαβικά που έχουν συνταχθεί έως την έναρξη ισχύος των διατάξεων περί αναστολής και για τα οποία ο κατασκευαστής επέλεξε την ένταξή του στο καθεστώς αναστολής ΦΠΑ για τα αδιάθετα ακίνητα, όσο και τα εργολαβικά που συντάσσονται μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων και ο κατασκευαστής επιλέγει την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής ΦΠΑ.
   Για τα  αδιάθετα ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής, το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, το οποίο προσδιορίζεται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 31 του Κώδικα ΦΠΑ, δηλ. ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο, αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναστολής. Επομένως οποιαδήποτε εισροή πραγματοποιήσει ο υποκείμενος για την οικοδομή που είναι σε αναστολή δεν θα εκπίπτει κατά το ποσοστό που αφορά τα αδιάθετα ακίνητα για τα οποία έχει χορηγηθεί αναστολή. Η αναστολή του δικαιώματος έκπτωσης αφορά μόνο τα αδιάθετα ακίνητα του υποκειμένου. Επομένως, αν ο υποκείμενος συνεχίζει να κατασκευάζει οικοδομή από την οποία έχει ήδη πωλήσει κάποια διαμερίσματα ενώ για τα υπόλοιπα της ίδιας οικοδομής που δεν έχουν ακόμη διατεθεί έχει ζητήσει και πάρει την αναστολή, για τις εισροές που πραγματοποιεί μετά την έκδοση της απόφασης Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. και αφορούν τα ήδη πωληθέντα με ΦΠΑ διαμερίσματα συνεχίζει να έχει δικαίωμα έκπτωσης, ενώ για τις εισροές που πραγματοποιεί και αφορούν τα αδιάθετα διαμερίσματα για τα οποία έχει πάρει αναστολή, δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης. Ο προσδιορισμός του εκπιπτόμενου  ή του μη εκπιπτόμενου φόρου γίνεται πάντα με την αναλογία των χιλιοστών του διαμερίσματος επί του οικοπέδου. Σε περίπτωση που τα αδιάθετα ακίνητα για τα οποία έχει χορηγηθεί η αναστολή δεν διατεθούν μέχρι το πέρας της περιόδου αναστολής ( 31/12/2022), τότε παύει η αναστολή του δικαιώματος έκπτωσης και η προθεσμία άσκησής του συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου της παραγραφής.
    Η  υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση κατασκευής και πώλησης οικοδομών, η οποία έχει επιλέξει να θέσει τα αδιάθετα ακίνητά της σε καθεστώς αναστολής, έχει την υποχρέωση πριν την παράδοσή τους να διακανονίσει τον φόρο που εξέπεσε για την κατασκευή των εν λόγω ακινήτων. Ο φόρος αυτός προσδιορίζεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής της κάθε ιδιοκτησίας στο συνολικό φόρο εισροών, ο οποίος διαμορφώνεται με βάση την πραγματική διάθεση των αγαθών και υπηρεσιών ανά οικοδομή, όπως προκύπτει από το βιβλίο κοστολογίου οικοδομών και όπως αποτυπώνεται στην κατάσταση που υπέβαλε ο υποκείμενος -κατασκευαστής για τα αδιάθετα ακίνητα με την αίτηση αναστολής.
   Συνεχίζει να υπάρχει η  υποχρέωση του υποκειμένου να τηρεί το ειδικό βιβλίο κοστολογίου οικοδομών ακόμη και αν βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής του φόρου.
   Ο προς διακανονισμό φόρος  όπως έχει αποτυπωθεί στην αίτηση αναστολής , καταβάλλεται εφ’ άπαξ  με την υποβολή  έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ στην Δ.Ο.Υ. του ακινήτου  κατά τον χρόνο της παράδοσης του ακινήτου υπό αναστολή και σε κάθε περίπτωση ΠΡΙΝ την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς του ακινήτου.
    Ο φόρος που οφείλεται και καταβάλλεται λόγω διακανονισμού καταχωρείται στη δήλωση Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου που αυτός καταβλήθηκε με αναγραφή του οφειλομένου ποσού στον κωδικό 422 (Λοιπά αφαιρούμενα ποσά) και του καταβληθέντος ποσού στον κωδικό 402 (Λοιπά προστιθέμενα ποσά) του εντύπου της δήλωσης Φ.Π.Α., ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της έκτακτης δήλωσης και τον χρόνο παράδοσης του ακινήτου.
    Στην περίπτωση που ο υποκείμενος έχει ενταχθεί σε καθεστώς αναστολής για τα αδιάθετα ακίνητά του και κατά την διάρκεια της αναστολής ανακύψει περίπτωση ιδιοκατοίκησης, παράδοσης σε μη φορολογητέα δραστηριότητα του ιδίου υποκειμένου, μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ή χρησιμοποίηση για οποιονδήποτε σκοπό ξένο προς την επιχείρηση, ο φόρος που οφείλεται για τον διακανονισμό της έκπτωσης που έχει πραγματοποιηθεί περιλαμβάνεται στην δήλωση ΦΠΑ της περιόδου που πραγματοποιείται η παράδοση κατά τα ανωτέρω, στην οποία δήλωση καταχωρούνται τα ποσά των διακανονισμών των εκπτώσεων στον κωδικό «422 – λοιπά αφαιρούμενα ποσά».
   Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που έχει σχηματιστεί έως την υπαγωγή σε αναστολή δύναται να ζητηθεί προς επιστροφή σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία περί επιστροφής ΦΠΑ.
   Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι  ο ΦΠΑ που διακανονίζεται ή δεν εκπίπτει από την αίτηση αναστολής και μετά  θεωρείται δαπάνη για την κατασκευαστική επιχείρηση και βαρύνει το κόστος  κατασκευής.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Δέκα έργα, ύψους άνω των 22,5 εκατ. ευρώ, που αφορούν υποδομές, όπως σχολεία, αποχετεύσεις λυμάτων, αντιπλημμυρικά, αγροτική οδοποιία κ.λπ., εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ύστερα από αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος.
   Αναλυτικότερα τα έργα που υπάγονται στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» είναι:
   Ανέγερση 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης (3.604.375,20 ευρώ). Ανέγερση προσθήκης κατ’ επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, για τη δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και λοιπών υποστηρικτικών χώρων (1.494.689,95 ευρώ). Κατασκευή κτιρίου Κ1 (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), μεταλλικού στεγάστρου και υποσταθμού ΔΕΗ στο Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Καρδίτσας (3.187.731,10 ευρώ). Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος στο 27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (1.880.000 ευρώ). Αποκατάσταση κτιρίου Φιλαρμονικής – Ωδείου Ρεθύμνης (1.273.978,57 ευρώ). Επεμβάσεις και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑ.Λ. Κρυονερίου (3.100.000 ευρώ). Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων με δίκτυα συλλογής, προσαγωγής και διάθεσης οικισμού Σκάλας Αγκιστρίου (5.000.000 ευρώ). Αγροτική οδοποιία Σαλαμίνας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (550.000 ευρώ). Απορροή ομβρίων υδάτων περιοχής Ν. Τέρματος Αμαρουσίου (1.716.000 ευρώ). Έργα διευθέτησης σε τμήματα του ρέματος Λυκοραχίτη (δυτικός κλάδος δύο ρέματα ) του Δήμου Αγρινίου (730.000 ευρώ).

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων θα απολαμβάνουν σύντομα οι κάτοικοι και επισκέπτες σε χιλιάδες περιοχές σε όλη τη χώρα, καθώς το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δρομολόγησε τη διαδικασία για τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε σήμερα η δημόσια διαβούλευση για τον διεθνή διαγωνισμό «WiFi4GR-Ανάπτυξη Δημόσιων Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο», το οποίο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και ενεργοποίησης σημείων ασύρματης πρόσβασης (WiFi hotspots) στο διαδίκτυο.
   Στο πλαίσιο του έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 14,74 εκατ. ευρώ, θα παρασχεθεί η δυνατότητα δωρεάν και χωρίς όρους ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots σε υπαίθριους ή/και κλειστούς δημόσιους χώρους.   Προβλέπεται να δημιουργηθούν υποδομές ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε περίπου 2.500 περιοχές σε όλη την επικράτεια που θα κατανεμηθούν σε όσο το δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση. Έμφαση δίνεται σε χώρους και σημεία:    Συνάθροισης κοινού    Αναμονής-μετακίνησης    Εκδηλώσεων    Τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται σε 15 ημερολογιακές ημέρες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Με επίκεντρο τα νότια προάστια της Αθήνας και τις μεγάλες αναπλάσεις που γίνονται ή πρόκειται να γίνουν, έρχονται και νέες οδικές σήραγγες που θα μεταμορφώσουν την εικόνα της πόλης και φιλοδοξούν να βελτιώσουν τις μετακινήσεις μας σε αυτήν.
   Το Φάληρο αλλά ακόμα περισσότερο, το Ελληνικό θα γίνουν τα νέα σημεία ενδιαφέροντος της πρωτεύουσας και οι κυκλοφοριακές συνθήκες θα αλλάξουν επί τω χείρω αν δεν υπάρξουν αυτές οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις.
   Στην περιοχή του Φαλήρου, ήδη έχουμε σε εξέλιξη τη δημιουργία δύο “ψευδο-σηράγγων”. Στην Α`φάση των έργων της ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, είδαμε στη θέση της ελεύθερης λεωφόρου Ποσειδώνος, να δημιουργείται μία νέα αλλά με μία σημαντική διαφορά, δυο επίγειες προς το παρόν σήραγγες δεσπόζουν στο τμήμα μεταξύ του ΣΕΦ και της συμβολής με την Λ.Συγγρού.
   Σήμερα δείχνουν να μην έχουν νόημα αλλά στην ολοκληρωμένη μορφή της παρέμβασης πάνω από αυτές τις σήραγγες θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο παράκτιο πάρκο 240 στρεμμάτων. Στο σχεδιασμό του έργου, προκειμένου να επιτευχθεί μία ενοποίηση με την περιοχή του Φαλήρου και της Καλλιθέας, επιλέχθηκε να “σκεπαστούν” δύο τμήματα του αυτοκινητόδρομου.
   Αυτό οδήγησε στην κατασκευή αυτών των δύο μικρών σηράγγων όπου όταν ολοκληρωθεί η παρέμβαση θα είναι κάτω από το πάρκο. Παράλληλα, κάτω από το πάρκο προβλέπεται να είναι και η δημιουργία θέσεων στάθμευσης όσων επιλέγουν τον προορισμό αυτό για να μην δημιουργείται “ασφυξία” στα γύρω στενά.
   Η Β`και Γ`φάση του έργου εκτιμάται ότι θα μπορέσει να υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Αττικής μέσα στην επόμενη τριετία. Το νέο αυτό παράκτιο πάρκο θα συνδέεται μέσω της Εσπλανάδας με το Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δημιουργώντας μαζί με το χώρο του Φλοίσβου, ένα ενιαίο χώρο αναψυχής που θα ξεκινά από το ΣΕΦ και θα καταλήγει στο Παλαιό Φάληρο.
   Υπογειοποιείται η Λ.Ποσειδώνος
   Μία ακόμα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι και η υπογειοποίηση που θα γίνει σε τμήμα της Λεωφόρου Ποσειδώνος. Εντάσσεται στα έργα Α`φάσης αξιοποίησης του Ελληνικού και προβλέπει υπογειοποιημένο το τμήμα που ξεκινά από τα σύνορα Αλίμου-Αγίου Κοσμά και θα ανυψώνεται και πάλι στο ύψος της Μαρίνας του Ελληνικού.
   Το έργο αποσκοπεί στην σύνδεση της περιοχής του Αγίου Κοσμά με το παραλιακό μέτωπο καθώς εκεί προβλέπεται η δημιουργία της τουριστικής περιοχής του Ελληνικού. Η γραμμή του Τραμ θα παραμείνει ως έχει και θα συνδεθεί με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης περνώντας μέσα από την περιοχή της επένδυσης.
   Το μήκος της σήραγγας θα είναι περίπου 3χλμ και θα περιλαμβάνει 3 λωρίδες ανά ρεύμα κυκλοφορίας, όσες είναι δηλαδή και σήμερα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο έργο λόγω μεγέθους και της γειτνίασης με τη θάλασσα.
   Η αστική σήραγγα Ηλιούπολης
   Ακόμα μία νέα υπογειοποίηση αλλά με ένα τελείως νέο άξονα, προβλέπει σχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού στα πλαίσια των επεκτάσεων της Αττικής Οδού. Το συγκεκριμένο project παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς θα αποσυμφορήσει την διασύνδεση νοτίων-βόρειων προαστίων της πόλης μέσω της Λ.Καρέα. Τι προβλέπεται εκεί; Η επέκταση της Αττικής Οδού από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης μέσω μίας νέας «αστικής σήραγγας».
   Σύμφωνα με πληροφορίες, ως concept έχει προκριθεί η κατασκευή μίας σήραγγας μήκους λίγο παραπάνω από 3χλμ, με 3 λωρίδες ανά ρεύμα κυκλοφορίας, χωρίς εξόδους, που θα ξεκινά να βυθίζεται στο ύψος της Καισαριανής (εκεί που τερματίζει σήμερα η Δυτική Περιφερειακή Υμηττού) και θα καταλήγει σε σύνδεση με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος των συνόρων Αγίου Δημητρίου και Ηλιούπολης, λίγο νοτιότερα από τον σταθμό Μετρό του Αγίου Δημητρίου. Η διαδρομή θα απαιτεί περίπου 1-2 λεπτά όταν σήμερα πολλές φορές απαιτούνται μέχρι και 30 λεπτά σε ώρες αιχμής.
   Οι νέες οδικές σήραγγες δεν εξαντλούνται μόνο σε αυτές καθώς υπάρχουν και άλλες που είναι υπό σχεδιασμό, χωρίς όμως να έχει ληφθεί κάποια απόφαση προς το παρόν. Μία από αυτές θα μπορούσε να είναι η περίφημη Σήραγγα Αργυρούπολης που θα κάνει η σύνδεση νοτίων προαστίων με τα Μεσόγεια, υπόθεση λίγων λεπτών. Σήραγγα επίσης συζητείται για την επέκταση της Αττικής Οδού στη Ραφήνα, χωρίς ακόμα να έχει οριστικοποιηθεί το πλάνο.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Άνοιξε πριν από λίγο η οικονομική προσφορά για την άδεια του καζίνο στο Ελληνικό και σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό που δόθηκε από την κοινοπραξία Mohegan- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ φτάνει τα 150 εκατ.ευρώ. Πρόκειται για προσφορά πέντε φορές πάνω από το ground price που είχε τεθεί κατά την εκκίνηση του διαγωνισμού. Η προσφορά κρίνεται “εντυπωσιακή” από πηγές κοντά στο διαγωνισμό και προοιωνίζεται όπως φαίνεται η αποδοχή της  προσφοράς από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΕΠ).
   Το παραπάνω τίμημα επιβεβαιώνει τις φήμες που είχαν διαρρεύσει από εχθές για “‘άκρως ικανοποιητικό τίμημα”. Πλέον οδεύουμε για “happy end” του διαγωνισμού μιας και οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ανακήρυξη του σχήματος Mohegan- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως προτιμητέου επενδυτή θα συμβεί μέσα στον Οκτώβριο. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας η επιτροπή του διαγωνισμού θα εκδώσει την απόφαση της και στη συνέχεια θα συνεδριάσει το ΔΣ της Επιτροπής Παιγνίων για να επικυρώσει την απόφαση αυτή.
   Άλλωστε χθες βράδυ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του, στο “Πρώτο Πρόγραμμα” της ΕΡΤ σημείωσε πως “Μέσα στον Οκτώβριο τελειώνει ο διαγωνισμός για το καζίνο μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, άρα τελειώνει και αυτή η εκκρεμότητα”.
   Το μεγάλο ενδιαφέρον της κυβέρνησης να προχωρήσει την επένδυση του Ελληνικού θα φέρει …”fast track” βήματα και στον διαγωνισμό για το ολοκληρωμένο συγκρότημα του καζίνο.
   Εφόσον κριθεί ικανοποιητικό το αντίτιμο, τότε ο διαγωνισμός κατακυρώνεται υπέρ του σχήματος Mohegan-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ οι οποίοι θα ανακηρυχθούν ανάδοχοι του έργου.
   Στη συνέχεια θα σταλεί προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο η σχετική σύμβαση, θα ακολουθήσει η κύρωση της από την Βουλή των Ελλήνων για να φτάσουμε στη στιγμή της υπογραφής.
   Αναφορικά με το project που έχει την ονομασία “Inspire Athens”, προβλέπεται συνολικά, μία επένδυση της τάξεως του 1 δισ.ευρώ με τα περίπου 600 εκατ.ευρώ να είναι το καθαρά κατασκευαστικό σκέλος. Το mega-project προβλέπεται να κατασκευαστεί στην περιοχή του Δήμου Ελληνικού και θα είναι μία αυτοτελής επένδυση ανεξάρτητη από τις επενδύσεις που έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει η Lamda Development.
   Θα είναι το πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο (Integrated Resort and Casino – IRC) στην Ελλάδα, αποτελείται από ένα πολυτελές ξενοδοχείο, χώρους ψυχαγωγίας, συνεδριακό κέντρο, καταστήματα, εστιατόρια, καζίνο, καθώς και έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Τριπλό διαγωνισμό για τεχνικό, νομικό και χρηματο-οικονομικό σύμβουλο δημοσίευσε το ΤΑΙΠΕΔ για τον νέο διαγωνισμό παραχώρησης της Αττικής Οδού από το 2024 και μετά που λήγει η υφιστάμενη σύμβαση. Σε αυτό περιλαμβάνεται η πιθανότητα εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων, οι προβλεπόμενες από το υπουργείο Υποδομών επεκτάσεις και οι συνδέσεις τους με τον αυτοκινητόδρομο, τα απαραίτητα έργα ελαφριάς και βαριάς συντήρησης αλλά και μοντέλα για την διευκόλυνση των εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από την Κομισιόν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.
   Η διάρκεια όλων των συμβάσεων είναι 4 έτη από την υπογραφή της σύμβασης και οι οποίες αυτόματα ολοκληρώνονται αν σε μικρότερο διάστημα έχει ολοκληρωθεί ο μεγάλος διαγωνισμός για την νέα παραχώρηση της Αττικής Οδού.
   Για τον τεχνικό σύμβουλο το ποσό είναι 2,29 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 1,85 εκατ.ευρώ). Για τον νομικό σύμβουλο το ποσό είναι 992.000 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 800χιλ) και για τον χρηματο-οικονομικό σύμβουλο το ποσό είναι 248.000 ευρώ/έτος (ποσό με ΦΠΑ).
   Στα ενδιαφέροντα σημεία του διαγωνισμού για τον τεχνικό σύμβουλο είναι η διερεύνηση και ιστορική αξιολόγηση των επιδόσεων του αυτοκινητόδρομου, η συνεννόηση με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τις προβλεπόμενες επεκτάσεις της Αττικής Οδού για τις βέλτιστες ρυθμίσεις διασύνδεσης μεταξύ του αυτοκινητόδρομου και των επεκτάσεων, αξιολογώντας την τεχνική σκοπιμότητα των επεκτάσεων, τις επιπτώσεις στις κυκλοφορία του αυτοκινητόδρομου και την παροχή συμβουλών σχετικά με την προτεινόμενη πορεία δράσης για το ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να λάβει υπόψη μεταξύ άλλων: την αξία, μεγιστοποίηση και συμπληρωματικότητα της υποδομής, την ανάγκη για ένα επαρκές δίκτυο αυτοκινητοδρόμου και τα κατάλληλα επίπεδα διοδίων στο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων.
   Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει επίσης το γεγονός ότι ο Τεχνικός Σύμβουλος καλείται να αξιολογήσει από τεχνική, επιχειρησιακή, κυκλοφοριακή και εμπορική άποψη, το υφιστάμενο σύστημα διοδίων. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η προκήρυξη, εάν κριθεί απαραίτητο, σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ, θα μπορεί να συμβουλεύσει-προτείνει την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων που θα αντικαταστήσει το σημερινό fixed price σύστημα.
   Μάλιστα όπως αναφέρει αυτό θα μπορεί να γίνει “προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες χρεώνονται ανάλογα με την απόσταση που διανύθηκε”.
   Θα πρέπει επίσης να αναπτύξει μια λεπτομερή μακροπρόθεσμη πρόβλεψη / μοντέλο κυκλοφορίας για τον αυτοκινητόδρομο, με ανάλυση του τύπου των οχημάτων ενώ θα πρέπει να παράξει τα βασικά μοντέλα ημερήσιας κίνησης του δρόμου που θα χρησιμεύσουν για την προετοιμασία του οικονομικού μοντέλου αλλά και τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις Διευθύνσεις της Κομισιόν (DG Move – DG Regio – DG Comp).
   Τέλος θα πρέπει να διεξάγει έρευνα για τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κεφαλαιουχικών δαπανών για τη λειτουργία και την ελαφριά / βαριά συντήρηση των σηράγγων του αυτοκινητόδρομου, των γεφυρών, πεζοδρόμια, γεωτεχνικά έργα, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, κ.α.
   Να σημειώσουμε ότι ο νέος διαγωνισμός παραχώρησης για την Αττική Οδό που αφορά την μετά το 2024 περίοδο, από το ΤΑΙΠΕΔ οριστικοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο. Η άμεση ενεργοποίηση των πρώτων διαγωνισμών, προετοιμάζει τη διεξαγωγή του μεγάλου διαγωνισμού το πρώτο εξάμηνο του 2021. Εκεί αναμένεται να δώσουν το παρών όλοι οι μεγάλοι εγχώριοι και ξένοι όμιλοι που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Αλλάζει η αναθέτουσα αρχή για τα έργα κατασκευής  17 νέων σχολείων-ΣΔΙΤ στην Κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με πληροφορίες του ypodomes.com, με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η συνέχιση της διαδικασίας υλοποίησης των έργων περνά στην “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” (ΚΤΥΠ). Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η ίδια ΔΕΚΟ είχε αναλάβει και την κατασκευή των 24 σχολείων-ΣΔΙΤ στην Αττική που αποτελούν πρότυπα κατασκευής και λειτουργίας.
   Όπως επισημαίνεται, έχει ήδη υποβληθεί από το υπουργείο ΥΠΟΜΕ  στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Σ.Δ.Ι.Τ.) Αίτηση/Πρόταση για την υπαγωγή του ως άνω έργου «Ανέγερση Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στις διατάξεις του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (Α’ 232) (ΕΓΣΔΙΤ Α.Π. 384/21-06-2019.

    
   Αυτό σημαίνει πως πλέον η ΚΤΥΠ θα αναμένει από τη Γ.Γ. ΣΔΙΤ την έγκριση και το τελικό πράσινο φως από τη Διυπουργική για να προχωρήσει στη διενέργεια δύο διαγωνισμών με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
   Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 153,61εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 123,61εκατ.ευρώ). Από αυτό,  το ποσό που θα δαπανηθεί για την ανέγερση των σχολικών συγκροτημάτων είναι 82,66εκατ.ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί σε 27 χρόνια, δύο εκ των οποίων θα είναι για την κατασκευή των σχολείων.
   ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
   Σύμφωνα με την απόφαση υπάρχουν δύο διακριτά έργα ΣΔΙΤ.
   Το πρώτο έργο αφορά στην κατασκευή 7 σχολικών μονάδες που είναι οι παρακάτω:
   1. 1ο Λύκειο Πολίχνης
   2. 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων
   3. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς
   4. 3ο Γυμνάσιο Πυλαίας
   5. 3ο Λύκειο Πυλαίας
   6. 3ο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος
   7. Μουσικό Γυμνάσιο Κατερίνης
   Το δεύτερο έργο αφορά στην κατασκευή 10 σχολικών μονάδων που είναι οι παρακάτω:
   1. 7ο Νηπιαγωγείο Πεύκων
   2. ΓΕΛ Νέας Ευκαρπίας
   3. 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά
   4. 3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου
   5. 1ο ΓΕΛ Μίκρας- Τρίλοφο Μίκρας
   6. 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων
   7. 6ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου
   8. 4ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας
   9. 3ο Λύκειο Μετεώρων Πολίχνης
   10. 1ο ΕΠΑΛ Συκεών
   Οσον αφορά το είδος των σχολείων, πρόκειται για ένα νηπιαγωγείο, πέντε δημοτικά, ένα ειδικό νηπιαγωγείο και ειδικό δημοτικό σχολείο, τρία γυμνάσια, πέντε λύκεια, ένα επαγγελματικό λύκειο και ένα μουσικό γυμνάσιο-λύκειο (στην Κατερίνη).
   Η όλη διαδικασία ξεκίνησε από το Φθινόπωρο του 2018, όταν ουσιαστικά βγήκε από την ναφθαλίνη, σχέδιο για 16 από τα 17 σχολεία που έτρεχε από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Τότε λόγω της κρίσης δεν κατάφερε να υλοποιηθεί ποτε. Η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι ένθερμη οπαδός των ΣΔΙΤ καθώς ο υπουργός ΥΠΟΜΕ, Κώστας Καραμανλής έχει εκφραστεί επανειλημμένως θετικά και η υλοποίηση τους θεωρείται πλέον θέμα χρόνου.
   Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
   Σύμφωνα με τον προγραμματισμό στόχος  είναι να βγει στον αέρα η προκήρυξη μέχρι το τέλος του έτους με την αίρεση της έγκρισης της από τη Διυπουργική. Περίπου ένα έτος αργότερα, εκτιμάται ότι θα φτάσουμε στην υποβολή των δεσμευτικών προσφορών (Β`φάση του διαγωνισμού). Η ανάδειξη του ανάδοχου επενδυτή εκτιμάται για μέσα στο 2022 και η υπογραφή της σύμβασης σύμπραξης μέχρι τα τέλη της ίδιας χρονιάς.
   Η κατασκευαστική περίοδος σύμφωνα με τις μελέτες θα διαρκέσει δύο χρόνια και εφόσον η έναρξη ισχύος της κατασκευαστικής περιόδου του ΣΔΙΤ γίνει στις αρχές του 2023 τότε στις αρχές του 2025 θα ολοκληρωθεί το κατασκευαστικό αντικείμενο. Η λειτουργία των σχολείων κατ`ελάχιστον θα ξεκινήσει τη σχολική χρονιά 2025-2026.

    
   Θα είναι τα πρώτα σχολεία-ΣΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα ακολουθώντας το παράδειγμα της Αττικής, των Χανίων και εσχάτως της Ρόδου. Ειδικότερα τα σχολεία ΣΔΙΤ στην Αττική είναι πολυβραβευμένα και θεωρούνται πρότυπα του είδους τους.

   By kan62, in Έργα-Υποδομές, ,

   Μάθημα 1ο :
   Τα ποτάμια έχουν μνήμη και ο καιρός γυρίσματα.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Εγκρίθηκε, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού (ΣΜΣ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) για τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας από τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4447/2016, καθώς και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αυτού.
   Με την έγκριση του ΕΠΣ, ολοκληρώνεται η χωρική οργάνωση ενός τμήματος της περιοχής Δηλαβέρη του Δήμου Αμαρουσίου, συνολικής έκτασης 50.173,72 τ.μ., όπου θα μετεγκατασταθεί το Καζίνο Πάρνηθας.
   Η απόφαση καθορίζει τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης και τον πολεοδομικό κανονισμό.
   Στο πλαίσιο του ΕΠΣ, συντάχθηκε και υποβλήθηκε επίσης κυκλοφοριακή μελέτη τόσο για τις βελτιωτικές παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν στην ευρύτερη περιοχή, όσο και για τους τρόπους αντιμετώπισης των υφιστάμενων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Την αιτιολόγηση των προσφορών για έναν δημόσιο διαγωνισμό, όταν η πρώτη από τη δεύτερη προσφορά διαφέρουν περισσότερο από 10%, και τη δέσμευση του υποψήφιου αναδόχου από την αιτιολόγηση αυτή μετά την υπογραφή της σύμβασης θα προβλέπουν οι νομοθετικές προτάσεις του υπουργείου Υποδομών για την αναθεώρηση του συστήματος δημοσίων έργων. Παράλληλα το υπουργείο θα περιορίσει σε ένα τα στάδια στα οποία θα μπορεί να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή, ώστε να περιοριστεί ο «δικαστικός πόλεμος» που διεξάγεται σήμερα σε κάθε διαγωνισμό. 
   Ο υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής μιλώντας χθες στους δημοσιογράφους εξήγησε τις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου σε σχέση με τα δημόσια έργα. Οσον αφορά την αναθεώρηση του ν. 4412/16 για τη δημοπράτηση και ανάθεση δημοσίων έργων, σε ερώτηση της «Κ» ο κ. Καραμανλής ανέφερε ότι αυτή θα περιλαμβάνει:
   • Την αύξηση της απαραίτητης εγγύησης καλής εκτέλεσης ενός έργου και παράλληλα τη θέσπιση «εγγύησης προκαταβολής». Στόχος προφανώς είναι θα διαχωριστούν εγκαίρως οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοδότησης (τα οποία αναπόφευκτα επηρεάζουν αργότερα την πορεία ενός έργου). 
   • Οταν η διαφορά ανάμεσα στους πρώτους επιλαχόντες σε έναν διαγωνισμό ξεπερνάει το 10%, τότε αυτοί θα πρέπει να αιτιολογούν την προσφορά τους. Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο των «ακραίων» εκπτώσεων. Παράλληλα, η αιτιολόγηση θα είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, ώστε να μη «φουσκώνει» το έργο στη συνέχεια.
   • Την επιτάχυνση της διαδικασίας ανάθεσης ενός έργου μέσω του περιορισμού σε ένα των σταδίων στα οποία μπορεί να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή. 
   • Τη χρήση και ιδιωτών επιβλεπόντων σε δημόσια έργα (σήμερα προβλέπεται στις συμβάσεις παραχώρησης, με τον θεσμό του ανεξάρτητου μηχανικού). 
   Το σχέδιο νόμου αναμένεται να δοθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης (που είναι το επισπεύδον υπουργείο) σε δημόσια διαβούλευση έως τις αρχές Οκτωβρίου. 
   Επεκτάσεις Αττικής Οδού
   Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε και στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού. Οπως εκτίμησε, η επέκταση της λεωφόρου Κύμης μέχρι την εθνική οδό μπορεί να δημοπρατηθεί στις αρχές του νέου έτους, καθώς έχει μελετητική ωριμότητα και εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Θα ακολουθήσει στις αρχές του 2022 η επέκταση της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και, αν ωριμάσει μελετητικά, η επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού έως το Ελληνικό, η οποία θα περιλαμβάνει και την αναβάθμιση της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε αστική λεωφόρο, με κατάργηση των ισόπεδών κόμβων. Αυτό που πιθανότατα θα αποδειχθεί προβληματικό είναι η (εξεταζόμενη σήμερα) χρήση μελετητικών προτάσεων από ιδιώτες για τον σχεδιασμό του έργου, καθώς στο συγκεκριμένο θέμα τα συμφέροντα Δημοσίου και ιδιωτών είναι πολύ πιθανό να αποκλίνουν (ως προς το μέγεθος του έργου). Πάντως ο κ. Καραμανλής διευκρίνισε ότι η ανάθεση των έργων δεν σχετίζεται με τον διαγωνισμό για τη νέα σύμβαση παραχώρησης της λειτουργίας της Αττικής Οδού, που θα διεξαχθεί μέσω ΤΑΙΠΕΔ (τα έσοδα του έργου είναι δεσμευμένα για την κάλυψη του χρέους). 
   Γραμμή 4 του μετρό
   Ο υπουργός αναφέρθηκε και στον διαγωνισμό για τη γραμμή 4 του μετρό. Οπως ανέφερε, μέσα στις επόμενες ημέρες η «Αττικό Μετρό» θα εγκρίνει την αιτιολόγηση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού, προκρίνοντας και τις δύο κοινοπραξίες στην επόμενη φάση (άνοιγμα οικονομικών προσφορών). «Ελπίζω ότι θα αποφύγουμε τις διαδοχικές προσφυγές για “ψύλλου πήδημα”. Είμαστε έτοιμοι να αναθέσουμε τις πρόδρομες εργασίες του έργου, ωστόσο πρέπει να είμαστε πρώτα σίγουροι ότι δεν θα υπάρξουν νομικές επιπλοκές στο κυρίως έργο», σχολίασε. 

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Πρόγραμμα έργων υποδομών για τα επόμενα χρόνια, συνολικού ύψους πάνω από 13 δισ. ανακοίνωσε ο υπουργός Κώστας Καραμανλής   Συγκεκριμένα για τα επόμενα χρόνια προγραμματίζονται:   Επεκτάσεις Αττικής Οδού:
     (Αφορούν την επέκταση της Λεωφόρου Κύμης από Αττική Οδό μέχρι Αθηνών - Λαμίας, την επέκταση προς Ραφήνα και την επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού προς Νότον και την μετατροπή της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας με ανισόπεδους κόμβους. Στόχος οι πρώτες δημοπρατήσεις να γίνουν αρχές 21.   Ανατολική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης (Flyover)
     Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στην α φάση, που αναμένεται να δημοσιευτεί τις προσεχείς μέρες. Στην β φάση θα προκύψει ο οριστικός ανάδοχος στο τέλος του 2021. Το υπουργείο εκτιμά οτι το έργο μπορεί  να παραδοθεί προς χρήση μέσα στο 2024. Ο προϋπολογισμός του κατασκευαστικού κόστους έργου ανέρχεται στα 350 εκατ. ευρώ ενώ ο χρόνος παραχώρησης θα είναι τουλάχιστον για 25 χρόνια. Στον αυτοκινητόδρομο δεν θα υπάρχουν διόδια και η σταδιακή αποπληρωμή προς τον ανάδοχο θα γίνει με “πληρωμές διαθεσιμότητας”.   ΒΟΑΚ:
     Μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.   Ε-65:
     Το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 (από τα Τρίκαλα μέχρι την Εγνατία Οδό) αναμένει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να αρχίσουν οι εργασίες αρχές 21.   Πάτρα-Πύργος:
     Την εγκριση της ΕΕ αναμένει και το έργο Πάτρα Πύργος προκειμένου να ενταχθεί στην σύμβαση παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού.     Έργα οδικής ασφάλειας σε πάνω από 7.000 επικίνδυνες θέσεις σε όλη τη χώρα:   Υπογράφεται εντός του μήνα η δανειακή σύμβαση με την ΕΤΕπ.   Αντιπλημμυρικά έργα σε όλη τη χώρα:   Εντός του μήνα ξεκινά το πρόγραμμα για την υλοποίηση επειγόντων έργων κοντά στους αυτοκινητόδρομους. Παράλληλα, υλοποιείται ένα πρόγραμμα 10 έργων, επίσης με τη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ.   Σιδηροδρομικά έργα   - Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας: 
   Για την γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι το Υπουργείο και η εταιρεία Αττικό Μετρό καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να προχωρήσει ο διαγωνισμός στην επόμενη φάση του και υπογράμμισε ότι στην Ελλάδα το μεγάλο πρόβλημα με τις καθυστερήσεις των έργων είναι οι προσφυγές των εταιρειών που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς. Όπως εξήγησε ο υπουργός, η Αττικό Μετρό αναμένεται να εγκρίνει το πρακτικό του διαγωνισμού ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.  

   Σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό για τις πρόδρομες εργασίες αναφέρθηκε ότι θα προχωρήσει η σύμβαση με την εταιρεία ΕΡΕΤΒΟ μετά από πολύμηνες δικαστικές περιπέτειες.

   Οσον αφορά στα υπόλοιπα σιδηροδρομικά έργα προχωρούν άμεσα οι δημοπρατήσεις 4 έργων που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ και ετοιμαζόμαστε ώστε εντός του 2021 να δημοπρατηθούν άλλα 6. ενώ για την υπογειοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου στην Πάτρα, ο κ. Καραμανλής ανακοίνωσε πως είχε σήμερα μια εξαιρετική συνάντηση με τον δήμαρχο της πόλης, κ. Κώστα Πελετίδη όπου συμφώνησαν επί της αρχής, με το σχέδιο του Υπουργείου που προβλέπει υπογειοποίηση 5,2 χιλιομέτρων, ένα έργο προϋπολογισμού 550 εκατομμυρίων ευρώ.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Κατάλογο με 16 μεγάλες επενδύσεις που προγραμματίζονται στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, στο πλαίσιο του προγράμματος δίκαιης μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών στη νέα εποχή, παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής που ενέκρινε το master plan της απολιγνιτοποίησης.
   Οι 16 επενδύσεις είναι:
   1. Δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 2,3 GW στη Δυτική Μακεδονία από την ΔΕΗ (επένδυση άνω του 1,3 δισ. ευρώ)
   2. Φωτοβολταϊκά ισχύος 0,5 GW στην Μεγαλόπολη από την ΔΕΗ (περί τα 300 εκατ. ευρώ)
   3. Φωτοβολταϊκό των ΕΛΠΕ στην Κοζάνη, η κατασκευή του οποίου θα ξεκινήσει άμεσα (επένδυση ύψους 130 εκατ. ευρώ).
   4. Μονάδα παραγωγής πρασίνου υδρογόνου από την εταιρεία Solaris.
   5. Μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στη Δυτ. Μακεδονία από την Eunice.
   6. Δημιουργία πρότυπης φαρμακοβιομηχανίας στην Μεγαλόπολη.
   7. Ανάπτυξη έξυπνης μονάδας υδροπονίας στην Δυτική Μακεδονία.
   8. Ανάπτυξη έξυπνης μονάδας υδροπονίας στην Μεγαλόπολη.
   9. Βιομηχανικό πάρκο ηλεκτροκίνησης στη Δυτική Μακεδονία.
   10. Οικοσύστημα οινικού τουρισμού στα πρότυπα της Βόρειας Ιταλίας στην Δυτική Μακεδονία.
   11. Πεδίο ενεργειακής έρευνας και τεχνολογίας με φορέα υλοποίησης το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
   12. Υπερσύγχρονη κλινική φυσικής αποκατάστασης στην Δυτική Μακεδονία.
   13. Δημιουργία θεματικού πάρκου ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης στη Μεγαλόπολη.
   14. Δημιουργία μονάδας διαχείρισης αποβλήτων στη Δυτική Μακεδονία.
   15. Κέντρο επεξεργασίας βιομάζας στη Δυτική Μακεδονία.
   16. Δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου στην Μεγαλόπολη.
   Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ηγεσίας του υπουργείου οι εθνικοί και Κοινοτικοί πόροι, η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του ταμείου Γιούνκερ που διατίθενται για τις περιοχές αυτές φθάνουν στα 5,05 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά τα κονδύλια που θα κατανεμηθούν στις εν λόγω περιφέρειες από το νέο ΕΣΠΑ.
   Η εφαρμογή του προγράμματος (το οποίο θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου, προκειμένου να κατατεθεί ως το τέλος του χρόνου στην Ευρωπαΐκή Επιτροπή για έγκριση) θα είναι εμπροσθοβαρής. Μεγάλο βάρος για την απορρόφηση της απασχόλησης θα δοθεί σε πρώτη φάση στην αποκατάσταση των εδαφών ορυχείων της ΔΕΗ, επένδυση που φθάνει στα 300 εκατ. ευρώ.
   Ποιές μονάδες θα κλείσουν
   Ο υπουργός ΠΕΝ υπογράμμισε ότι η απολιγνιτοποίηση εκτός από περιβαλλοντική έχει και οικονομική διάσταση δεδομένου ότι η παραγωγή ρεύματος από λιγνίτη είναι ήδη ζημιογόνος για την ΔΕΗ. Έκανε εξάλλου γνωστό ότι πριν λίγες μέρες έκλεισαν οι μονάδες 1 και 2 του Αμυνταίου, ενώ έξι μήνες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό (το 2021), θα κλείσει και η Μεγαλόπολη 3 μαζί με την Καρδιά 3 και 4.
   Το 2022 θα κλείσουν οι 4 μονάδες του Αγ. Δημητρίου και το 2023 η 5η μαζί με τη Μεγαλόπολη 4 και τη μονάδα της Φλώρινας. Ως το 2028 θα μείνει σε λειτουργία με λιγνίτη η νέα μονάδα Πτολεμαΐδα 5, οπότε θα συνεχίσει με αλλαγή καυσίμου.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Eπτά νέοι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων πρόκειται να λειτουργήσουν σε κάθε μία από τις επτά περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας.
   Ειδικότερα, υπογράφτηκε η σύμβαση συνεργασίας της Περιφέρειας με ιδιωτική εταιρεία για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.
    
   Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, Απόστολο Τζιτζικώστα, γίνεται ουσιαστικά ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και της ποιότητας ζωής στην πόλη, τη μείωση της ρύπανσης του αέρα και τον περιορισμό του θορύβου.
    
   Η ΠΚΜ έχει ήδη λάβει την απόφαση να εκσυγχρονίσει το στόλο της με ηλεκτρικά οχήματα για τις υπηρεσιακές της ανάγκες ενώ παράλληλα αναπτύσσει ένα αξιόπιστο δίκτυο υποδομών που καλύπτει τόσο την ευρύτερη περιοχή όσο και τους διερχόμενους οδηγούς σε ανάγκες φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
    
   Ταυτόχρονα δημιουργεί το υποστηρικτικό πλαίσιο ώστε το σύνολο των επτά Περιφερειακών της Ενοτήτων και των 38 Δήμων να ανταποκριθούν ταχύτατα στην πρόβλεψη της σχετικής νομοθεσίας για εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) για τη χωροθέτηση σημείων στάθμευσης και επαναφόρτισης , ενισχύοντας, στηρίζοντας και προωθώντας την ηλεκτροκίνηση στην ευρύτερη περιοχή.
    
   Οι φορτιστές θα εγκατασταθούν στη Θεσσαλονίκη στη βίλα Αλλατίνη, στην Ημαθία στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας καθώς και στα διοικητήρια του Κιλκίς, της Έδεσσας, της Κατερίνης, των Σερρών και του Πολυγύρου. Ήδη λειτουργεί φορτιστής στο νέο κτίριο υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Το δοκιμαστικό δρομολόγιο, το οποίο και θα αναχωρήσει στις 10 το πρωί από το Μετρό "Άγιος Ιωάννης" και θα τερματίσει στην Άνω Κυψέλη, με ενδιάμεσες 26 στάσεις, πραγματοποιεί το πρώτο ηλεκτροκίνητο όχημα της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας BYD.
   Το όχημα βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και έχει δρομολογηθεί πιλοτικά από την ΟΣΥ ΑΕ, εκτελώντας γραμμές σχετικά μικρού μήκους εντός του κέντρου της Αθήνας.
   Η αυτοκινητοβιομηχανία BYD, ανταποκρίθηκε στην ανοιχτή πρόσκληση του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για διάθεση δοκιμαστικής λειτουργίας ηλεκτρικών οχημάτων στο δίκτυο των Αστικών Συγκοινωνιών.
    
   Το εν λόγω demo bus, κινεζικής τεχνολογίας, στις πιλοτικές του διαδρομές δεν μεταφέρει επιβάτες, έχει μήκος 12 μέτρα, 3 διπλές πόρτες χωρίς σκαλοπάτια εισόδου και η χωρητικότητά του σε επιβάτες είναι 24 καθήμενοι, 51 όρθιοι, 1 ΑμΕΑ, έχει ράμπα για ΑμΕΑ και η μπαταρία του είναι 348 kw. Έχει επίσης 2 Ηλεκτρομοτέρ 2x150kw που αντιστοιχούν σε ισχύ 402 hp και WIFI συνδεσιμότητα για τους επιβάτες και USB φορτιστές για τα κινητά επιβατών.
    
   Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η δοκιμαστική κυκλοφορία δύο ακόμη τύπων ηλεκτρικών λεωφορείων, ενός ευρωπαϊκής τεχνολογίας και ακόμη ενός κινεζικής τεχνολογίας, τα οποία κατά τη δοκιμαστική τους περίοδο θα μεταφέρουν και επιβάτες.
    
   Η είσοδος της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη τόσο για το περιβάλλον, όσο και για την ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα, γεγονός στο οποίο οι Αστικές Συγκοινωνίες διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο.
    
   Επισημαίνεται ότι η πιλοτική κυκλοφορία σε μήκος κατάλληλων διαδρομών είναι αναγκαία προκειμένου να υπάρξει η σωστή προετοιμασία από άποψης υποδομών και οι κατάλληλες λειτουργικές επιλογές οχημάτων-φόρτισης.
    
   Το λεωφορείο συγκεκριμένα αύριο θα πραγματοποιήσει το εξής δρομολόγιο:
    
   Αναχώρηση : Άγιος Ιωάννης ΜΕΤΡΟ 10.00 π.μ.
    
   Στάση 1 : Μενεκράτους
    
   Στάση 2 : Λαϊκή
    
   Στάση 3 : Άγιος Αρτέμιος
    
   Στάση 4 : Νεάρχου
    
   Στάση 5 : Αρρυβού
    
   Στάση 6 : Υμηττού
    
   Στάση 7 : Προφήτης Ηλίας
    
   Στάση 8 : Πλατεία Πλαστήρα
    
   Στάση 9 : Άγιος Σπυρίδων
    
   Στάση 10 : Στάδιο
    
   Στάση 11 : Μετς
    
   Στάση 12 : Άγαλμα Βύρωνος
    
   Στάση 13 : Σύνταγμα
    
   Στάση 14 : Ακαδημία
    
   Στάση 15 : Ρεξ
    
   Στάση 16 : Πολυτεχνείο
    
   Στάση 17 : Αιγύπτου
    
   Στάση 18 : Πανελλήνιος
    
   Στάση 19 : Επτανήσου
    
   Στάση 20 : Ιθάκης
    
   Στάση 21 : Ζακύνθου
    
   Στάση 22 : Σκύρου
    
   Στάση 23 : Πλατεία Κυψέλης
    
   Στάση 24 : Αίγλης
    
   Στάση 25 : Άγιος Αθανάσιος
    
   Στάση 26 : Κατσή
    
   Τερματισμός Στάση 27 : Άνω Κυψέλη 11.00 π.μ.
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.