Jump to content
 • Novatron
 • Έργα-Υποδομές

  Sign in to follow this  
  Ειδήσεις που αφορούν τεχνικά έργα και υποδομές

  936 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Η απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης κτιρίων στο Ελληνικό δημοσιεύθηκε, χθες αργά το βράδυ, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
   «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΚ 2262 Β / 12-6-2020.... επειδή πολλοί αμφισβητούσαν το τι θα γίνει τελικά...ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου και κυρίως τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση, τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Δημήτρη Οικονόμου και τον πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Στασινό», έγραψε σε σχόλιο στο twitter ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.
   Σύμφωνα με την απόφαση ΦΕΚ Τεύχος B' 2262/12.06.2020:
   Α. Εγκρίνεται η εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης των κτιρίων υπ' αρ. 294 μέχρι και 298 που αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Παραρτήματος Β ́ του ν. 4663/2020 (Α ́ 30), από και με δαπάνη του Αγοραστή ή του Εγγυητή αυτού, όπως ορίζονται στην από 14.11.2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 19.7.2016 Τροποποιητική Σύμβαση αυτής και κυρώθηκε με τον ν. 4422/2016 (Α ́ 181), χωρίς καμία επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' αποδοχή του από 03.06.2020 αιτήματός της εταιρείας «LAMDA DEVELOPMENT Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» προς την «ΕΛΗ- ΝΙΚΟ Α.Ε.» και μετά από την από 12.06.2020 εισήγηση της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
   Β. Η κατά τα ανωτέρω υπό Α) εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης θα διενεργηθεί μέχρι την 31.10.2020 υπό τους εξής όρους:
   1. Σε σχέση με τις Εργασίες, ο Αγοραστής ή ο Εγγυητής αυτού δικαιούται εφόσον απαιτείται να:
   - Περιφράσσει την περίμετρο των Περιοχών εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης.
   - Ελέγχει την πρόσβαση, (είσοδο και έξοδο) από και προς τις Περιοχές εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης σε σχέση με το προσωπικό και τα μηχανήματα που εισέρχονται σ' αυτές κατά τη διάρκεια των εργασιών, ακόμη και εκτός των ωρών εργασίας.
   - Διακόπτει τις υφιστάμενες παροχές νερού, ρεύματος, αποχέτευσης ή άλλης υπηρεσίας ακόμα και στο σύνολο του ακινήτου, εφόσον είναι απαραίτητο και (σε αυτήν την περίπτωση) σε συνεννόηση με τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας για τον ελάχιστο δυνατό χρόνο, και μετά από έγκαιρη προειδοποίηση των χρηστών των σχετικών παροχών.
   - Μεταφέρει και αποθηκεύει υλικά και εξοπλισμό που απαιτούνται για την αποτελεσματική και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.
   - Ενεργοποιεί και ελέγχει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, οποιαδήποτε ρύθμιση κυκλοφορίας απαιτείται για την πρόσβαση προς τις Περιοχές εκτέλεσης εργασιών Κατεδάφισης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει τη ρύθμιση της κυκλοφορίας από τις κύριες οδούς προς τις Περιοχές εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης, και αντιστρόφως, όπως απαιτείται για την αποτελεσματική και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών καθώς και την ασφάλεια των διακινούμενων στις οδούς ρυθμίσεως της κυκλοφορίας.
   - Αιτείται και συντονίζει τη μετεγκατάσταση υποσταθμών και σχετικών καλωδίων με την εταιρεία Διανομής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).
   - Προσδιορίζει και απομονώνει τυχόν ανενεργές παροχές υποδομής που θα συναντά κατά την εκτέλεση των Εργασιών, μετά από σχετική ενημέρωση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και των κατά περίπτωση αρμόδιων οργανισμών κοινής ωφέλειας.

   - Αναλαμβάνει την κυριότητα των αφαιρεθέντων από τις Περιοχές εκτέλεσης εργασιών Κατεδάφισης κατά την εκτέλεση των Εργασιών υλικών και εξοπλισμού, καθώς και τη διαχείρισή τους, ως τον τελικό προορισμό τους (ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, διάθεση κ.λπ.).
   - Υποβάλλει αιτήσεις και χειρίζεται την εγγραφή των Εργασιών στους αρμόδιους φορείς για λήψη αριθμού Μητρώου για την ασφάλιση των εργαζόμενων σ' αυτές.
   - Υποβάλλει και χειρίζεται τη σχετική αίτηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) για ηλεκτρονικό αριθμό Μητρώου απόβλητων κατεδαφίσεων, όπου και όπως απαιτείται.
   2. Ο Αγοραστής ή ο Εγγυητής αυτού, κατά τη διάρκεια των Εργασιών, υποχρεούται να:
   - Αναλάβει την οργάνωση και προετοιμασία των Εργασιών αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου με δικές του δαπάνες, ευθύνη και φροντίδα, χωρίς καμιά υποχρέωση και ευθύνη της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., πέραν των ειδικώς προβλεπόμενων στην παρούσα.
   - Εφοδιασθεί με τις κάθε είδους επιμέρους άδειες, οι οποίες είναι τυχόν απαραίτητες για τις Εργασίες με δικές του δαπάνες ευθύνη και έξοδα, χωρίς καμιά υποχρέωση και ευθύνη της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
   - Εκτελεί τις Εργασίες, σύμφωνα με τους ισχύοντες τεχνικούς και επιστημονικούς κανόνες, εφαρμόζοντας τις ορθές πρακτικές και τους κανονισμούς περί Κατεδαφίσεων, εκδίδοντας τις τυχόν προβλεπόμενες από το Νόμο σχετικές αδειοδοτήσεις, σε κάθε φάση εργασιών και σε εναρμόνιση με την ευρύτερη Περιβαλλοντική Νομοθεσία.
   - Εκτελεί τις Εργασίες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους περιβαλλοντικούς όρους των κοινών υπουργικών αποφάσεων Εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά (Μητροπολιτικού Πάρκου, Ζωνών Ανάπτυξης, Περιοχών Πολεοδόμησης).
   - Αναλάβει τις υφιστάμενες παροχές ρεύματος, νερού, αποχέτευσης και data στο όνομά του και μετά από έγκριση των αρμοδίων οργανισμών κοινής ωφέλειας, ενδεχόμενα εγκαταστήσει ανεξάρτητες εργοταξιακές παροχές αυτών των δικτύων για τη λειτουργία και εξυπηρέτηση του εργοταξίου και την εκτέλεση των εργασιών.
   - Διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται τα ισχύοντα μέτρα Υγείας και Ασφάλειας.
   - Διασφαλίζει ότι τηρείται η κείμενη εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ιδίως οι επί μέρους διατάξεις για αμοιβές, ωράριο, φορολογία, υγιεινή, ασφάλεια, εργατικά ατυχήματα, αποζημιώσεις κ.λπ. για το προσωπικό που θα απασχολείται στις εργασίες.
   - Λαμβάνει κάθε προστατευτικό μέτρο το οποίο απαιτείται για την κατά το δυνατό μικρότερη όχληση των περιοίκων.
   - Ενημερώνεται και επιβάλλει τυχόν απαιτήσεις που προδιαγράφονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους σε σχέση με το ακίνητο, σε αναλογία με την κλίμακα του έργου και τον τύπο των εκτελεσθέντων εργασιών.
   - Εξασφαλίζει διά των σχετικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων την κάλυψη αστικής ευθύνης εργολάβων, τρίτων και την ασφάλιση «Contractors AllRisk» (CAR), για όλους τους χώρους του εργοταξίου.
   3. Ο Αγοραστής ή ο Εγγυητής αυτού, κατά την εκτέλεση των Εργασιών, είναι αποκλειστικά αστικά και ποινικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων μέσων και των εκτελουμένων εργασιών και ως εκ τούτου ευθύνεται, αστικά και ποινικά, για οποιοδήποτε ατύχημα, φθορά ή ζημία, ήθελε τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε από το προσωπικό του, το προσωπικό της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., στους παρέχοντες κάθε είδους υπηρεσίες στο έργο ή τρίτους, χωρίς κανένα περιορισμό, από υπαιτιότητα ή αμέλεια ή απειρία του ίδιου ή των μελών του προσωπικού του και των προστηθέντων του.
   4. Όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου ενέργειες (όπως, ενδεικτικά, κάθε είδους συμβάσεις, αναθέσεις μελετών και εργολαβιών, παραγγελίες και αγορές υλικών κλπ) θα γίνονται από τον Αγοραστή ή τον Εγγυητή αυτού ή από πρόσωπο ή πρόσωπα φυσικά ή νομικά, ρητώς από αυτόν εξουσιοδοτημένα.
   5. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. αναλαμβάνει σε σχέση με τις εργασίες να:
   - Εποπτεύει την εκτέλεση του έργου, διευκολύνει τον Αγοραστή ή τον Εγγυητή αυτού και συνεργάζεται μαζί του σε όλα τα σχετικά ζητήματα, και, όπου εκ του νόμου απαιτείται, προωθεί άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες και Αρχές τις σχετικές αιτήσεις και ενημερώσεις και παραλαμβάνει το έργο.
   6. Με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Αγοραστή ή του Εγγυητή αυτού και της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. παραχωρούνται οι αναγκαίοι, για την εκτέλεση των εργασιών, χώροι του ακινήτου.
   Γ) Μετά την παρέλευση της 31.10.2020, θεωρείται ότι πληρούται ο σκοπός της ρύθμισης της παρ. 3β του άρθρου 67 του ν. 4663/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 137 του ν. 4692/2020 (Α ́ 111) και δύναται να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο άρθρο 2 της ως άνω Σύμβασης που κυρώθηκε με τον ν. 4422/2016.
   Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω αναφερόμενο νομικό πλαίσιο, οι εργασίες κατεδάφισης θα δύνανται να συνεχίζονται και μετά τη μεταβίβαση των μετοχών.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Ολοκληρώνονται σταδιακά τα «προαπαιτούμενα» για την έναρξη υλοποίησης της τουριστικής επένδυσης 46,5 εκατ. ευρώ, γνωστής και ως project blue στην Άνω Μερά Μυκόνου, που απέχει 400 μέτρα από την κοσμοπολίτικη παραλία Καλό Λιβάδι. Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του έργου βρίσκεται στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης, βήμα απαραίτητο ώστε το έργο να μπει στην τελική ευθεία για την κατασκευή. Την επένδυση υλοποιούν από κοινού οι εταιρείες Grivalia Hospitality S.A. που έχει απορροφηθεί από την Eurobank και η κυπριακών συμφερόντων Frontisa management.
   Τι περιλαμβάνει το project blue
   Το έργο, που μάλλον οφείλει το όνομά του στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, αντιστοιχεί σε έκταση 92,5 στρεμμάτων που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Άνω Μεράς, του Δήμου Μυκόνου. Σε τμήμα του ακινήτου, δηλαδή σε 14,3 χιλ. τετραγωνικά μέτρα -όση είναι η προβλεπόμενη δόμηση του έργου- σχεδιάζεται η κατασκευή ξενοδοχείου πέντε αστέρων συνολικής δυναμικότητας 340 κλινών. Ειδικότερα, η επένδυση που θα δημιουργήσει 300 θέσεις εργασίας, περιλαμβάνει μία τουριστική έπαυλη (276 τ.μ. ), τέσσερις προεδρικές σουίτες (~170 τ.μ. ), τέσσερις 4 βίλες (250-300 τ.μ. ), 41 σουίτες (60-77 τ.μ.) και 100 δωμάτια επισκεπτών (25-59 τ.μ.).
   Πηγή Εικόνας: ΣΜΠΕ Ενδεικτικό κτηριολογικό πρόγραμμα του έργου. Σχετικά με το συντελεστή δόμησης:
   -στη Ζώνη Τουρισμού – Αναψυχής 84,2 στρεμμάτων προβλέπεται 0,15 και κατά συνέπεια η μέγιστη συνολική δόμηση ανέρχεται σε 12,6 χιλ. τ.μ. Το ποσοστό κάλυψης καθορίζεται στο 20% με μέγιστο ύψος κτηρίων τα 4,5 μέτρα για τα μονώροφα κτήρια και 7,5 μέτρα για τα διώροφα.
   – στη ζώνη Τουρισμού – Αναψυχής ΙΙ συνολικής έκτασης 8.337 τ.μ. 0,072, με μέγιστη δόμηση 600 τ.μ. και μέγιστο ύψος μονώροφων και διώροφων κτηρίων 4,5 μ. και 7,5 μέτρα.
   Η αρχιτεκτονική πρόταση
   Η αρχιτεκτονική μελέτη του έργου προβλέπει τα εξής:
   -Τα κτίσματα είναι κυρίως ισόγεια με σημειακές εξάρσεις του ύψους για διαφοροποίηση των όγκων τους.
   -Χωροθέτηση ιδιωτικών πισίνων στην πλειονότητα των δωματίων καθώς και ιδιωτικών κήπων ή βεραντών σχεδόν σε κάθε δωμάτιο.
   -Τα κτίρια ενοποιούνται με χώρους πρασίνου σε οργανικές φόρμες που τονίζουν την εναρμόνιση του συγκροτήματος με το φυσικό περιβάλλον.
   -Η μορφολογία των κτιρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου εναρμονίζονται με το χαρακτήρα της Μυκόνου και της περιοχής χωροθέτησης του τουριστικού συγκροτήματος.
   – Στα κτίρια θα δεσπόζει η πέτρα και η φύτευση που σε συνδυασμό με την ανάδειξη των υφιστάμενων φυσικών βράχων (βραχώδεις εξάρσεις) που βρίσκονται στην περιοχή επέμβασης θα τονίζουν τον φυσιολατρικό και οικολογικό χαρακτήρα του συγκροτήματος.
   Πηγή Εικόνας: ΣΜΠΕ Η θέση του έργου σε σχέση με την παραλία Καλό Λιβάδι – Η τοποθέτηση των κτιρίων γίνεται με γνώμονα το ανάγλυφο του εδάφους (π.χ. κτίσματα που ακολουθούν τις υψομετρικές καμπύλες ώστε να έχουν όλα την επιθυμητή θέα προς τη θάλασσα και νότιο προσανατολισμό, υπόσκαφα κτίρια ή/και πράσινες φυτεμένες στέγες).
   – Η τοποθέτηση των κτισμάτων γίνεται με τρόπο ώστε να μην αλλοιώνεται η ελεύθερη θέα από το οδικό δίκτυο.
   – Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων για την εσωτερική επικοινωνία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος.
   Επίσης, για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και νησιωτικού τοπίου της Μυκόνου, σχεδιάζονται τα εξής:
   -Η διαφύλαξη και ανάδειξη των τοπιακών αξιών του νησιού, έχουν ενσωματωθεί ουσιαστικά ως κρίσιμη συνιστώσα του σχεδιασμού της επιδιωκόμενης επένδυσης και ταυτόχρονα έχουν αντιμετωπιστεί ως μια από τις εναλλακτικές επιλογές για τη διατήρηση της ελκυστικότητας της Μυκόνου ως τόπου διαβίωσης και επίσκεψης.
   -Αναδεικνύονται περιοχές στο σύνολο της έκτασης που προορίζονται για ήπια αναψυχή, μέσω του εκτεταμένου δικτύου διαδρομών.
   – Φυτοτεχνικές επεμβάσεις με συμβατά με τα αυτοφυή είδη καλλωπιστικού πρασίνου.
   -Υψηλής αισθητικής διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου με αυλές σε αναβαθμίδες, πέργκολες
   -Προστατεύονται και αναδεικνύονται οι αναβαθμίδες (πεζούλες), βραχώδεις σχηματισμοί (συμπαγείς βραχώδεις εξάρσεις και μεμονωμένοι ογκόλιθοι) και ξερολιθιές που τυχόν υπάρχουν στην έκταση και δεν περιλαμβάνονται στην κάλυψη και δόμηση των κτιρίων.
   Σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, αυτά που συλλέγονται από τα δωμάτια των επισκεπτών και του προσωπικού δεν θα διαχωρίζονται, αλλά θα διατίθενται ως σύμμικτα, μαζί με το υπόλειμμα των ανακυκλώσιμων. Υπολογίζεται ότι σε ημερήσια βάση, θα δημιουργούνται 895 κιλά συμμείκτων αποβλήτων, ενώ προβλέπεται η τοποθέτηση κάδων για κάποια από τα ειδικά ρεύματα αποβλήτων (ΑΗΗΕ, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, λαμπτήρες, τόνερ). Η αποκομιδή των αστικών (σύμμεικτων) στερεών αποβλήτων θα γίνεται από το Δήμο Μυκόνου. Θα γίνεται επίσης από το Δήμο Μυκόνου η συλλογή των ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών για τα οποία διαθέτει δίκτυο διαχείρισης. Σε άλλες περιπτώσεις θα πραγματοποιείται η συλλογή και μεταφορά των χωριστά συλλεγμένων ρευμάτων αποβλήτων μέσω συμβάσεων με πιστοποιημένους φορείς διαχείρισης.
   Πριν την έναρξη της λειτουργίας του έργου θα εκπονηθεί ειδικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να προσδιοριστούν ακριβώς οι ανάγκες υποδομής και οργάνωσης για την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων. Για κάθε ρεύμα θα διερευνηθούν οι διαθέσιμες επιλογές για ανακύκλωση / ανάκτηση και τελική διαχείριση. Τα αποτελέσματα θα συναξιολογηθούν με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά του κάθε ρεύματος αποβλήτων, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ρεαλιστικό σχέδιο διαχείρισης.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Το μεσημέρι του Σαββάτου οι ειδικοί γερανοί που μετέφεραν την τεράστια πεζογέφυρα την τοποθέτησαν στη θέση της, στη συμβολή της λ. Ποσειδώνος με την Καλαμακίου.
   Κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν για να δουν από κοντά να υλοποιείται ένα αίτημα χρόνων, ώστε οι πεζοί να αποφεύγουν την πολυσύχναστη λεωφόρο υπό τον φόβο τροχαίων ατυχημάτων.
   Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την τοποθέτηση της πεζογέφυρας:
    

   Υπενθυμίζεται ότι η λ. Ποσειδώνος θα παραμείνει κλειστή μέχρι το βράδυ, λόγω εργασιών για την αποπεράτωση της πεζογέφυρας στη συμβολή των λεωφόρων Ποσειδώνος και Καλαμακίου.

   Εξαιτίας του κλεισίματος της λεωφόρου από χθες βράδυ υπάρχουν αλλαγές σε λεωφορειακές γραμμές και τραμ, ενώ η κυκλοφορία των αυτοκινήτων γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς.

   Συγκεκριμένα, από τις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής μέχρι τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου, είναι κλειστή η Λεωφ. Ποσειδώνος από την οδό Κανάρη μέχρι και τη Λεωφόρο Καλαμακίου, καθώς και η Λεωφ. Καλαμακίου από την οδό Αριστοτέλους μέχρι και τη Λεωφ. Ποσειδώνος.

   -Φωτογραφία: EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
   Η τροχαία κάνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτροπή της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, ενώ έχουν τροποποιηθεί και τα δρομολόγια όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς που διέρχονται από τη Λεωφ. Ποσειδώνος (λεωφορεία, τραμ κλπ.).

   -Φωτογραφία: EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
   Στα κλειστά τμήματα των παραπάνω λεωφόρων, απαγορεύεται η κυκλοφορία τόσο των οχημάτων, όσο και των πεζών.

   Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει για τους παρόδιους κατοίκους των παραπάνω σημείων, οι οποίοι εξυπηρετούνται από ειδική όδευση για την πεζή προσέγγιση στις κατοικίες τους.

   Οι οδηγοί προτρέπονται να αποφεύγουν την κυκλοφορία κοντά στο χώρο του εργοταξίου, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν-Φωτογραφία: EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
   Λόγω των μεγάλων κυκλοφοριακών φόρτων στις λεωφόρους Ποσειδώνος και Καλαμακίου, η κίνηση των οχημάτων είναι δυσχερής.

   Οι οδηγοί προτρέπονται να αποφεύγουν την κυκλοφορία κοντά στο χώρο του εργοταξίου, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν. -Φωτογραφία: EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
   Οι οδηγοί προτρέπονται να αποφεύγουν την κυκλοφορία κοντά στο χώρο του εργοταξίου, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν.
   Ενδείκνυται η κυκλοφορία από τις λεωφόρους Αλίμου και Αμφιθέας/Ελευθερίας, ενώ πρέπει να αποφεύγεται πλήρως η κυκλοφορία στο τμήμα της λεωφόρου Ποσειδώνος ανάμεσα στις λεωφόρους Αλίμου και Αμφιθέας.

   Πρέπει να αποφεύγεται πλήρως η κυκλοφορία στο τμήμα της λεωφόρου Ποσειδώνος ανάμεσα στις λεωφόρους Αλίμου και Αμφιθέας. -Φωτογραφία: EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
   Για την εξυπηρέτηση των πολιτών (πεζών και οδηγών) υπάρχουν δυνάμεις της τροχαίας στην ευρύτερη περιοχή, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

   Λόγω των μεγάλων κυκλοφοριακών φόρτων στις λεωφόρους Ποσειδώνος και Καλαμακίου, η κίνηση των οχημάτων είναι δυσχερής -Φωτογραφία: EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
   Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/ellada/topothetithike-i-nea-pezogefyra-stin-l-poseidonos-ston-alimo

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Στο 57% των φετινών διαγωνισμών οι εκπτώσεις που προσφέρθηκαν ξεπέρασαν το 50%, ενώ οι ίδιες οι ενώσεις των εργοληπτών ζητούν παρέμβαση του υπουργείου για να σταματήσει το φαινόμενο. Το πρώτο εξάμηνο του 2020 κλείνει με ελάχιστους διαγωνισμούς δημοσίων έργων αν και υποτίθεται πως κορυφώνεται το ΕΣΠΑ. Τα στοιχεία από τους 87 διαγωνισμούς στους οποίους κατατέθηκαν προσφορές από την αρχή του έτους δείχνουν πως η κατάσταση με τις εκπτώσεις που προσφέρουν οι τεχνικές εταιρείες έχει ξεφύγει και πως είναι άμεση η ανάγκη παρέμβασης.
   Τα ποσοστά θυμίζουν έντονα τα τέλη της δεκαετίας του ’90 όταν και χρεοκόπησε πλήθος ισχυρών εταιρειών εξαιτίας των παράλογα υψηλών εκπτώσεων που τίναξαν στον αέρα πλήθος έργων. Γι’ αυτό το λόγο στο υπουργείο Υποδομών ετοιμάζουν νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα ενταχθεί στις αλλαγές του πολυνομοσχεδίου για τις κρατικές προμήθειες.
    Όμως, παρά τις πολυετείς εξαγγελίες, οι απίστευτα υψηλές εκπτώσεις στα έργα συνεχίζονται φαινόμενο που δείχνει είτε πως τα τιμολόγια με τα οποία καθορίζονται οι προϋπολογισμοί είναι απαρχαιωμένα και τυχαία, είτε πως υπάρχει συναλλαγή μεταξύ εργολάβων και υπηρεσίας. Δηλαδή, οι εργολάβοι καταθέτουν απίστευτες εκπτώσεις γιατί θεωρούν πως «θα τα βρουν» στη συνέχεια με την κρατική υπηρεσία και ο προϋπολογισμός του έργου θα αλλάξει.
   Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός πως στο 57% των έργων στα οποία υπήρξαν φέτος προσφορές (50 στα 87), όπως καταγράφονται στη βάση δεδομένων του εργοληπτικού συνδέσμου ΣΑΤΕ, οι εκπτώσεις είναι άνω του 50%, δηλαδή οι εργολάβοι δηλώνουν πως θα κατασκευάσουν την εργολαβία με τα μισά λεφτά. Στα 15 διαγωνισμούς μάλιστα ο μειοδότης προσέφερε έκπτωση άνω του 60%!
   Ενδεικτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγματα:
   Στο διαγωνισμό για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στη Γλυφάδα, προϋπολογισμού τριών εκατ. ευρώ, ο μειοδότης (ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ) προσέφερε έκπτωση 68,91% και η υπηρεσία τον επιβράβευσε καθώς τον επέλεξε ως ανάδοχο. Στο διαγωνισμό για βελτιώσεις κτιρίων και σχολείων του δήμου Αθηναίων, στη 2η και 3η δημοτική κοινότητα, ο προϋπολογισμός ήταν 7,5 εκατ. ευρώ και ο μειοδότης (Latern Construction) προσέφερε έκπτωση 68,11%! Η ίδια εταιρεία προσέφερε έκπτωση 65,16% για αντίστοιχα έργα στην 6η και 7η δημοτική κοινότητα του δήμου Αθηναίων. Σε διαγωνισμό της περιφέρειας Πελοποννήσου για ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού, με προϋπολογισμό 1,16 εκατ. ευρώ, ο μειοδότης (Γενική Ασφαλτικών) προσέφερε έκπτωση 68,11%. Προβληματισμό προκάλεσαν στο υπουργείο και οι τεράστιες εκπτώσεις στους διαγωνισμούς, ύψους κοντά στα 150 εκατ. ευρώ, για την ελαφριά συντήρηση της Εγνατίας Οδού για τα επόμενα χρόνια. Μειοδότης στους δύο διαγωνισμούς – για το ανατολικό και το δυτικό τμήμα – ήταν η ΑΚΤΩΡ με εκπτώσεις άνω του 65%.  Σε άλλο διαγωνισμό της Εγνατία Οδός ΑΕ για τη  «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου, Τμήμα Θέρμη -Γαλάτιστα», προϋπολογισμού 29 εκατ. ευρώ, μειοδότης ήταν η Intrakat με έκπτωση 51,64%. Η βροχή υψηλών εκπτώσεων συνεχίζεται την ίδια ώρα που οι εργοληπτικές οργανώσεις, στις οποίες συμμετέχουν οι εταιρείες που καταθέτουν τις παράλογα χαμηλές προσφορές, ζητούν την παρέμβαση του υπουργείου...

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Μπορεί ο κορωνοϊός να “πάγωσε” τις αθλητικές δραστηριότητες, όμως στον ΠΑΟΚ η προετοιμασία για το νέο γήπεδο της ομάδας προχωρά κανονικά και μάλιστα προβλέπεται και υπογειοποίηση τοπικής οδού. Αυτή την εποχή είναι σε εξέλιξη το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για την ανέγερση του γηπέδου. Θα βγει σε διαβούλευση μέσα στο μήνα. Στόχος είναι να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα μέχρι τις αρχές του 2021.
   Η “Νέα Τούμπα” θα κατασκευαστεί με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές και πλέον έχουν ξεκινήσει οι επαφές με τα αρμόδια υπουργεία (Υποδομών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος) για να διευθετηθούν τα επιμέρους ζητήματα, πολεδομικά, κυκλοφοριακά και κατασκευαστικά.
   Το νέο γήπεδο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών θα έχει χωρητικότητα 30-35.000 θεατές, ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε την αρχιτεκτονική μελέτη για την τελική διαμόρφωση του γηπέδου και των διαθέσιμων θέσεων που θα έχει. Το νέογήπεδο θα λειτουργεί ως ένας πολυχώρος και εκτός από τις αθλητικές διοργανώσεις που θα φιλοξενεί, θα διαθέτει αναψυκτήρια, εστιατόρια, συνεδριακούς χώρους, ενδεχομένως μουσεία ή κινηματογράφους, εγκαταστάσεις αποθεραπείας, εμπορικό κέντρο κ.α.
   Η ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ
   Σύμφωνα με τα σχέδια προβλέπεται η υπογειοποίηση της οδού Κλεάνθους (όπως αντίστοιχα συμβαίνει αυτή την εποχή με την υπογειοποίηση της Π.Κωνσταντίνου στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ). Θα υπογειοποιηθεί το τμήμα που διασχίζει το γήπεδο και συγκεκριμένα από την συμβολή με την οδό Μικράς Ασίας και θα ανυψώνεται λίγο πριν τη συμβολή με την οδό Λαμπράκη στο ύψος της πεζογέφυρας που υπάρχει στην περιοχή.
   Η υπογειοποίηση θα εξυπηρετήσει την καλύτερη λειτουργία του γηπέδου, ειδικά κατά τη διάρκεια των αγώνων που θα συμβάλλει στην καλύτερη κυκλοφοριακή διαχείριση της περιοχής. Πάνω από τον υπογειοποιημένο δρόμο θα δημιουργηθεί μία μεγάλη πλατεία απαλλαγμένη από οχήματα (κινούμενα και σταθμευμένα).
   ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
   Σύμφωνα με το ΕΧΣ, θα υπάρχουν δύο υπόγειοι χώροι στάθμευσης. Ο πρώτος, με δύο επίπεδα θα έχει χωρητικότητα 450 οχημάτων στην περιοχή μπροστά από τις θύρες των επισήμων, με πρόσβαση από την οδό Κλεάνθους (ουσιαστικά από τον υπογειοποιημένο δρόμο θα οδηγείσαι απευθείεας στο χώρο στάθμευσης).
   Ο δεύτερος χώρος θα έχει δυνατότητα στάθμευσης 350 οχημάτων και θα εδράζεται στην συμβολή των οδών Παπαηλιάκη και Λαμπράκη. Επιπλέον θα συνεχίσει να λειτουργεί και ο χώρος στάθμευσης στη συμβολή των οδών Κλεάνθους και Παπαναστασίου με δυνατότητα φιλοξενίας 300 οχημάτων. Συνολικά από αυτούς τους τρεις χώρους θα δίνεται η δυνατότητα σε 1.100 οχήματα να σταθμεύουν.
   Για όσους θα φτάνουν στο γήπεδο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα έχουν δύο επιλογές. Η πρώτη θα είναι με τα αστικά λεωφορεία και η δεύτερη από την λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Ο πλησιέστερος είναι ο σταθμός ΠΑΠΑΦΗ που θα μπορεί να εξυπηρετεί ένα μεγάλο όγκο φιλάθλων που θα φτάνουν μέχρι και τα 14.000 άτομα/ώρα. Η πρόσβαση με το Μετρό θα δώσει μεγάλες κυκλοφοριακές ανάσες κατά τη διάρκεια αγώνων.
   Επιπρόσθετα αναμένεται να δημιουργηθούν τρία check-points, να πεζοδρομηθεί κατά το ήμισυ η οδός Διδασκάλου Β.Αδαμίδου και συνολικά ο περιβάλλον χώρος θα είναι χώρος κίνησης πεζών, απαλλαγμένος από οχήματα.
   Τα έργα για την κατασκευή του γηπέδου θα μπορούν να ξεκινήσουν μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων μελετών και αφούν γκρεμιστεί το υφιστάμενο στάδιο. Η κατασκευή του νέου γηπέδου θα προβλέπει σκίαστρο για όλες τις κερκίδες και θα ενσωματώνει όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των αθλητικών υποδομών.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Επίσημοι τίτλοι τέλους για το διαγωνισμό εγκατάστασης δορυφορικών διοδίων έβαλε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Με απόφαση του υπουργού ΥΠΟΜΕ, Κώστα Καραμανλή ο σχετικός διαγωνισμός ματαιώθηκε.
   Ήταν η τελευταία πράξη της υπόθεσης, καθώς επί της ουσίας ο διαγωνισμός είχε νεκρώσει από το ΣτΕ, όπου μετά από προσφυγή συμμετεχόντων διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις. Να θυμίσουμε ότι επρόκειτο για ένα φιλόδοξο σχέδιο εγκατάστασης πομποδεκτών για τον έλεγχο όλων των φορτηγών αλλά και καμερών για τα ι.χ. οχήματα με συνδυασμό ελεύθερης ροής τους στους αυτοκινητόδρομους και χρέωση αναλογική των χιλιομέτρων που διανύουν. Πηγές της αγοράς χαρακτηρίζουν μαξιμαλιστικό το πλάνο αυτό καθώς τέτοια πλήρης εφαρμογή του, όπως σχολιάζουν, δεν υφίσταται σε κάποια χώρα του δυτικού κόσμου.
   ΤΟ “GRITS”: ΕΝΑΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΑΝΤΟΥ
   Ο ένας κύκλος τελειώνει, όμως ένας νέος κύκλος ξεκινά για την υπόθεση των διοδίων στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους. Σύμφωνα με πληροφορίες του ypodomes.com, η συμφωνία μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και όλων των παραχωρησιούχων αυτοκινητόδρομων αλλά και της κρατικής Εγνατίας έχει κλειδώσει. Αυτή η συμφωνία ήταν ένα από τα πρώτα στοιχήματα που έβαλε ως υπουργός ΥΠΟΜΕ, ο Κώστας Καραμανλής.
   Το νέο σύστημα στο οποίο εντάσσονται όλοι πλέον είναι το GRITS (Greek Interoperable Tolling System). Στο δίκτυο είναι ήδη ενταγμένοι οι Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, η Αττική Οδός, η Ολυμπία Οδός, ο Αυτοκινητόδρομος Μορέας και η Γέφυρα Α.Ε. Από τον ερχόμενο Οκτώβριο θα ενταχθούν σε αυτόν η Εγνατία Οδός και οι κάθετοι άξονες της, η Ιόνια Οδός, η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός.
   Αυτό για τον οδηγό σημαίνει πως με ένα πομποδέκτη θα μπορεί να κινείται σε όλους τους κλειστούς αυτοκινητόδρομους, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζει τη συσκευή. Η χρέωση παραμένει η ίδια (0,06 λεπτά ανά χιλιόμετρο) όπως και τα εκπτωτικά πακέτα του κάθε αυτοκινητόδρομου. Με λίγα λόγια, ο οδηγός θα φορτίζει με χρήματα τον πομποδέκτη της επιλογής του και με αυτόν θα πληρώνει παντού.
   Όπως αναφέρουν πηγές κοντά στο θέμα, αυτή την εποχή οι αυτοκινητόδρομοι που εντάσσονται αναβαθμίζουν τα συστήματα τους και από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η δοκιμή των συστημάτων για ένα διάστημα 3-4 μηνών. Το GRITS, σύμφωνα με πληροφορίες, προγραμματίζεται να λειτουργήσει τον ερχόμενο Οκτώβριο, ίσως και λίγο νωρίτερα αν οι δοκιμές ολοκληρωθούν συντομότερα.

   Για το μέλλον, διερευνάται η πραγματοποίηση ενός νέου διαγωνισμού ηλεκτρονικών διοδίων όπου η διαλειτουργικότητα θα περάσει σε υψηλότερο επίπεδο με την λειτουργία ενός συστήματος ελεύθερης ροής.
   ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ
   Σύντομα επίσης θα τεθεί σε λειτουργία από την Ολυμπία Οδό το υβριδικό σύστημα διοδίων από την ΙΒΙ Group. Τι είναι όμως το «υβριδικό σύστημα διοδίων» που είναι σε πορεία υλοποίησης; Είναι κατά βάση μία «δικαιότερη» χρέωση που απευθύνεται αποκλειστικά στους κατόχους των συσκευών ο-pass (ηλεκτρονικός πομποδέκτης) της Ολυμπίας Οδού. Η λειτουργία του είναι ευφυής και εξαιρετικά απλή. Ο οδηγός o-pass χρεώνεται στο σταθμό διοδίων το αντίτιμο, όπως προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της εταιρείας παραχώρησης για τη ζώνη χρέωσης που διανύει.
   Βγαίνοντας από τον κόμβο της επιλογής του γίνεται ένας υπολογισμός που αφαιρεί τα χιλιόμετρα που δεν «χρησιμοποίησε» ο οδηγός μέχρι τον επόμενο σταθμό διοδίων. Με βάση αυτά τα χιλιόμετρα, αφαιρείται από το πληρωμένο αντίτιμο η διαφορά και τα χρήματα φορτίζονται/επιστρέφονται και πάλι στον λογαριασμό κατόχου ο-pass.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Μπήκαν σήμερα οι υπογραφές ώστε ο Υμηττός, το βουνό με τους 11 όμορους δήμους και το 1 εκατομμύριο πολίτες που ζουν σε αυτούς, να αποκτήσει ένα μητροπολιτικό δίκτυο 6 μονοπατιών, συνολικού μήκους 90 χιλιομέτρων.
   Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, με το επονομαζόμενο «Μνημόνιο Συνεργασίας για τα μονοπάτια του Υμηττού» τίθενται πλέον οι βάσεις για να γίνει ο Υμηττός επισκέψιμος για όλους, για ψυχαγωγία, άθληση, περιήγηση και συνάντηση με το φυσικό περιβάλλον.
   Τα μονοπάτια που συνδέουν και ενώνουν
   «Τα μονοπάτια σχεδιάστηκαν με τέτοια κατεύθυνση ώστε να συνδέουν τα στοιχεία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος του Υμηττού, όπως αρχαιολογικά μνημεία, σημεία γεωλογικού ενδιαφέροντος, αλλά και να παρέχουν πλούσια θέα στους επισκέπτες. Ακολουθούν ήδη υπαρκτά μονοπάτια και χωματόδρομους και τα αναβαθμίζουν με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων, αλλά και την περαιτέρω προστασία του βουνού.
   »Επίσης, το δίκτυο μονοπατιών έχει προοπτική σύνδεσής τους με το πλέγμα μεγάλων χώρων πρασίνου, όπως το μητροπολιτικό πάρκο του Γουδή και των Ιλισίων, αλλά και το πάρκο του Ελληνικού. Άλλη μια δυνατότητα που διαθέτει είναι ότι θα μπορεί να συνδεθεί με έναν κυκλικό ποδηλατόδρομο που θα ενώνει σημαντικούς πόλους της Αθήνας (Εμπορικό Κέντρο Αθήνας, Ακρόπολη, Ζάππειο, Παναθηναϊκό Στάδιο, Πολιτιστικό Κέντρο Αθήνας, Πανεπιστημιούπολη, Πολυτεχνειούπολη)», αναφέρει το γραφείο τύπου του ΥΠΕΝ.
   Το «Μνημόνιο Συνεργασίας για τα μονοπάτια του Υμηττού» συνυπέγραψαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), το Μη Κερδοσκοπικό Φυσιολατρικό Σωματείο με την Επωνυμία «Περιπατητική Ομάδα Υμηττού», το «ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν.Σ.Επ.», το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.
   Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης στην τοποθέτησή του ανέφερε:
   «Υπογράφουμε σήμερα μία συμφωνία για τα μονοπάτια του Υμηττού και τη συνολικότερη αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντός του, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί στέλνει συνολικά ένα μήνυμα της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής. Μήνυμα προστασίας της φύσης και σύνδεσης των κατοίκων με την πλούσια φυσική μας κληρονομιά. Δίνουμε τη δυνατότητα στους Αθηναίους να έρθουν πιο κοντά στον Υμηττό. Να παίρνουν τα παιδιά τους και οι οικογένειες να έρχονται κοντύτερα μεταξύ τους, αλλά και πιο κοντά με τη φύση. Είναι λοιπόν μια συμφωνία ιδιαίτερης προστιθέμενης αξίας».
   Το δίκτυο των 6 μονοπατιών
   Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ:
   • Τα 90 χλμ. δικτύου είναι σειριακά χωροθετημένα πάνω στον άξονα Βορά – Νότου, δίνοντας την δυνατότητα στον πεζοπόρο να διασχίσει ολόκληρη την ραχοκοκαλιά του Υμηττού, από την Αγία Παρασκευή ως την Λίμνη Βουλιαγμένης ή και με την αντίθετη φορά.
   • Η κατάτμηση του συνολικού δικτύου στις 6 διαδρομές γίνεται με σκοπό την διασύνδεσή του με τα πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα του Λεκανοπεδίου της Αττικής στη δυτική πλευρά του Υμηττού, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες ψυχαγωγίας, άθλησης και περιπάτου των κατοίκων.
   • Όλες οι διαδρομές ξεκινούν και τελειώνουν στις παρυφές του αστικού ιστού, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στον πεζοπόρο.
   • Να τονισθεί ότι η ανάπτυξη ενός δικτύου πεζοπορικών διαδρομών κοστίζει ελάχιστα αναλογικά με τα έσοδα και τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει. Υπολογίζεται πως ένα δίκτυο κοστίζει από 500 έως 2.000€ ανά χιλιόμετρο και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι και πολύ φθηνότερο.


   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Στην πρόσληψη τεχνοοικονομικού συμβούλου, που θα προετοιμάσει τη δημοπράτηση της σύμβασης (η των Συμβάσεων) παραχώρησης της Αττικής Οδού, σε συνδυασμό με την υλοποίηση κατασκευαστικών αντικειμένων (επεκτάσεις Αττικής Οδού ή / και έργα σε άλλους οδικούς άξονες) προχωρά το υπουργείο Υποδομών Το υπουργείο, όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση πρόκειται να διερευνήσει  τα οικονομικά δεδομένα που επηρεάζουν το χρόνο λήξης της σύμβασης παραχώρησης και επιστροφής του έργου στο δημόσιο και τις παραμέτρους (τεχνικές και οικονομικές), οι οποίες συνδέονται με την πρόβλεψη συγκεκριμένων υποχρεώσεων από την πλευρά του παραχωρησιούχου, όπως βαριά συντήρηση, τεχνολογική αναβάθμιση συστήματος είσπραξης διοδίων κ.α.

   Ειδικότερα, αντικείμενα υπό διερεύνηση είναι η βαριά συντήρηση του έργου με βάση συγκεκριμένο εγχειρίδιο λειτουργίας, επιθεώρησης και συντήρησης αλλά και το κόστος της βαριάς συντήρησης  (υλοποιημένο, υπολειπόμενο, προβλεπόμενο κατά την διετή περίοδο εγγύησης, εκτιμώμενο στην 5ετία μετά την λήξη της περιόδου παραχώρησης).

   Παράλληλα, θα πρέπει να αναζητηθούν στοιχεία για τα συστήματα που συνδέονται με την ρύθμιση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας και είσπραξης διοδίων, τα οποία βάση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αντικαταστήσει με σύγχρονα  κατά την τελευταία τριετία της σύμβασης παραχώρησης.

   Επιπλέον, θα διερευνηθούν θέματα που σχετίζονται με πρόσθετες ή έκτακτες εργασίες που υλοποίησε η Αττική Οδός, οι οποίες δεν αποζημιώθηκαν από το δημόσιο καθώς και η ορθότητα της σύμβασης για την απόδοση επί του μετοχικού κεφαλαίου (ROE), προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κατά τον παρόντα χρόνο δεν συντρέχουν λόγοι λήξης της σύμβασης παραχώρησης.

   Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα αναζητήσει επίσης στοιχεία επί των συμβατικών ρητρών που σχετίζονται με το αφορολόγητο αποθεματικό, τις συσσωρευμένες ζημιές και την εφαρμογή της ορθής μεθόδου απόσβεσης του συνολικού κόστους της επένδυσης, το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων και τον έλεγχο του χρηματοοικονομικού μοντέλου

   Με βάση τα αποτελέσματα των παραπάνω  το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα προχωρήσει στη δημοπράτηση της Σύμβασης (ή των Συμβάσεων) Παραχώρησης για την εκμετάλλευση, λειτουργία και συντήρηση της Αττικής Οδού, σε συνδυασμό με την υλοποίηση κατασκευαστικών αντικειμένων (επεκτάσεις Αττικής Οδού ή / και έργα σε άλλους οδικούς άξονες).
   Σημειώνεται οτι η σημερινή σύμβαση παραχώρησης λήγει τον Οκτώβριο του 2024

   Η συνολική προϋπολογιζόμενη αμοιβή του Τεχνοοικονομικού Συμβούλου ανέρχεται σε  €139.000 προ Φ.Π.Α. για τετράμηνη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών,.

   Η πρόσληψη του χρηματοοικονομικού συμβούλου θα γίνει με απευθείας διαπραγμάτευση με τρεις εταιρείες συμβούλων μηχανικών και συγκεκριμένα τις RACE Consulting Engineers LP, LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και τον διεθνή όμιλο Hill International N.V.
   ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 

   By steve aris, in Έργα-Υποδομές, ,

   Σε συνέντευξη του υπουργού ΥΠΕΝ στον realfm 97,8 ανακοινώθηκε ότι υπάρχει πρόταση για παράταση οικοδομικών αδειών έως τα τέλη του 2022.
   Ερωτηθείς με ποιον τρόπο θα ξεμπλοκάρει η επανεκκίνηση της οικοδομικής δραστηριότητας ο κ. Χατζηδάκης απάντησε μεταξύ άλλων:
   “Στις οικοδομικές άδειες προσανατολιζόμαστε να δώσουμε μία παράταση, αυτές που είναι εκκρεμείς μέχρι τα τέλη του 2022 για την ολοκλήρωση της κατασκευής, για να μην υπάρχουν προβλήματα με την κατασκευή των επιμέρους κτιρίων.
   Είμαστε ευέλικτοι σε αυτό, να δούμε πώς η αγορά θα μπορέσει να ανασάνει”, σημειώνοντας ότι: “Είμαστε στη φάση της τελικής επεξεργασίας του τελικού χωροταξικού μας νομοσχεδίου.
   Ο χωροταξικός νόμος θα έχει μία σειρά μέτρων που σχετίζονται με την οικοδομική αλλά και ευρύτερα την οικονομική δραστηριότητα, ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση, για τις χρήσεις γης, για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, για τον νέο οικοδομικό κανονισμό. Όλα αυτά τα μέτρα, θα είναι μέτρα τα οποία θα επηρεάσουν ιδιαίτερα την οικοδομή, αλλά θα επηρεάσουν και την όλη αναπτυξιακή διαδικασία”.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Σημαντική κινητικότητα καταγράφεται στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, με την κυβέρνηση να έχει θέσει ως στόχο τη δημοπράτηση έργων της τάξης των 700 εκατ. ευρώ έως και το 2021. Την περασμένη εβδομάδα, δημοπρατήθηκαν δύο νέες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων σε Κέρκυρα και Τρίκαλα, οι οποίες διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ) της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, το υπουργείο Περιβάλλοντος σχεδιάζει τη δημοπράτηση συνολικά 17 μονάδων επεξεργασίας, οι οποίες αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων τεχνικών ομίλων της χώρας, όπως οι Ελλάκτωρ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, J&P Άβαξ, Intrakat, ΜΕΤΚΑ και Μεσόγειος.
   Τα μεγαλύτερα έργα
   Σύμφωνα με το Capital.gr, εκτός από τις μονάδες Τρικάλων και Καλαμάτας, στα μεγαλύτερα έργα, που δρομολογούνται, ανήκει η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
   Σε αυτά ανήκει η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που θα υλοποιηθεί ως Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα, προϋπολογισμού 118 εκατ. ευρώ, που θα κατασκευαστεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη και θα εξυπηρετεί πέντε νομούς. Το έργο βρίσκεται στη φάση της ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα προκειμένου να προχωρήσει η δημοπράτησή του. Όπως και η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων δυναμικότητας 53 χιλ. τόνων ετησίως, που θα διαθέτει μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων 8.113 τόνων/έτος, στη Δυτική Αχαΐα. Το έργο έχει προϋπολογισμό 31 εκατ. ευρώ και αναμένεται να δημοπρατηθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο. Εκτός από τα έργα, που προωθούνται μέσω "πακέτου" των 400 εκατ. ευρώ του υπουργείου Περιβάλλοντος, είναι η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ανατολικού τομέα Θεσσαλονίκης στη Θέρμη, που έχει προϋπολογισμό 63 εκατομμυρίων ευρώ, και θα κατασκευαστεί ως δημόσιο έργο με ετήσια δυναμικότητα 160.000 τόνων.
   Τα βλέμματα της αγοράς όμως, είναι στραμμένα στην Αττική, όπου προγραμματίζεται η δημοπράτηση από την Περιφέρεια Αττικής τριών νέων μονάδων σε Γραμματικό με ενδεικτικό προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ και δύο μονάδων σε Φυλή και Σχιστό, οι οποίες θα υλοποιηθούν με ιδιωτικά κεφάλαια ως έργα ΣΔΙΤ. Οι τελικές προδιαγραφές και κατ' επέκταση ο συνολικός προϋπολογισμός των τριών αυτών έργων δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, ενώ ποσό ύψους 250 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα προέλθει από κοινοτική χρηματοδότηση.
   Μέσα στο 2020 θα ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Λιοσίων. Ο διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο τη συντήρηση, λειτουργία και μετατροπή του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης (ΕΜΑ ή ΕΜΑΚ) στα Άνω Λιόσια σε πράσινο εργοστάσιο, με το έργο να έχει αξία 65 εκατ. ευρώ, διαθέτοντας δικαίωμα προαίρεσης 65 εκατ. ευρώ. Το ΕΜΑΚ Α. Λιοσίων είναι η μοναδική μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων που λειτουργεί στην Περιφέρεια Αττικής. Με ημερήσια δυναμικότητά 1.200 τόνων απορριμμάτων και 280.000 τόνων ετησίως, επεξεργάζεται το 1/6 περίπου του συνόλου των απορριμμάτων της Αττικής. Στόχος είναι το ΕΜΑΚ να δέχεται προδιαλεγμένα-κυρίως οργανικά- απόβλητα και να επεξεργάζεται, σε ετήσια βάση, 300.000 τόνους αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων.
   Σήμερα λειτουργούν τρεις μονάδες – ΣΔΙΤ σε Περιφέρεια Ηπείρου, Σέρρες και Δυτική Μακεδονία, μία σύγχρονη μονάδα μηχανικής ανακύκλωσης κομποστοποίησης στα Χανιά, ενώ σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής βρίσκεται μία ακόμη μονάδα στην Ηλεία.
   Προτεραιότητα δίνεται και στα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στα νησιά. Σε εξέλιξη βρίσκονται προσκλήσεις χρηματοδότησης, μέσω ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού της τάξεως των 28 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 10,38 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης βιοαποβλήτων και αστικών στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 7,4 εκατ. ευρώ αφορούν σε έργα διαχείρισης αστικών αποβλήτων (που παράγουν τα νοικοκυριά) σε όλα τα νησιά πλην της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου. Και 5 εκατ. ευρώ σχετίζεται με αντίστοιχες δράσεις σε όλες τις ηπειρωτικές Περιφέρειες της χώρας και την Περιφέρεια Κρήτης.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Η πολυκύμαντη ιστορία της έκτασης του πρώην 401 ΓΣΝ στο Κολωνάκι και τα έργα που ολοκληρώνονται εντός του έτους. Τί θα γίνουν τα κτίρια, ποιος κατασκευάζει και ποιος χρηματοδοτεί.
   Έχει περάσει, κατά βάση, «στα ψιλά», αλλά το μεγαλύτερο – αυτό το χρονικό διάστημα – και μάλλον το υψηλότερου συμβολισμού κτιριακό έργο της Αθήνας, με προϋπολογισμό 14 εκατ. ευρώ θα έχει το φετινό χειμώνα ολοκληρωθεί.
   Ο λόγος για τις πρώην εγκαταστάσεις του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, οι οποίες από το 1904 – οπότε ιδρύθηκε – μέχρι το 1945 βρίσκονταν στην περιοχή εγγύς της Μονής Πετράκη, πίσω από το σημερινό ΝΙΜΤΣ, στο κέντρο της Αθήνας, στους πρόποδες του Λυκαβηττού, στο γνωστό σε όλους Κολωνάκι. Η είσοδος στην έκταση γίνεται πλέον μόνο από την οδό Δεινοκράτους, ενώ μόνη διασταύρωση είναι αυτή με την «μικρή οδό Ιατρίδου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι και ο πλινθόκτιστος μαντρότοιχος που χωρίζει τη συγκεκριμένη έκταση από τα γειτονικά νοσοκομεία και άλλα δημόσια κτίρια είναι χαρακτηριστικό του οικοδομικού συνόλου.
   Πηγή Εικόνας: Google Strret View Η πλινθόκτιστη περίφραξη της έκτασης του πρώην 401 ΓΣΝ επί της οδού Δεινοκράτους Ολόκληρη η έκταση καταλαμβάνει 11 περίπου στρέμματα και αποτελεί μέρος από ένα από τα ιστορικά μεγαλύτερα «τετράγωνα» της Αθήνας, αυτό που περικλείεται από τις οδούς Ιατρίδου, Δεινοκράτους, Αθηναίων Εφήβων, Δορυλαίου, Μακεδόνων και Βασιλίσσης Σοφίας, το οποίο έχει σπάσει με τη δημιουργία της οδού Πέτρου Κόκκαλη που χωρίζει το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από την Αμερικανική Πρεσβεία
   Οι εγκαταστάσεις αυτές κρύβουν (τουλάχιστον) «μια σταγόνα ιστορίας» : αποτέλεσαν την υγειονομική βάση του Ελληνικού Στρατού, ενώ στο πρώην 401 νοσηλεύθηκαν χιλιάδες τραυματίες και ασθενείς, όλων των πολεμικών περιόδων (1912-13, Α’ και Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, Κατοχής, Εμφύλιος).
   Η σημερινή είσοδος της έκτασης του πρώην 401 ΓΣΝ επί της οδού Δεινοκράτους Αλλάζουν όλα
   Μετά όμως, από πολλά χρόνια εγκατάλειψης – τα κτίρια είχαν αποτελέσει για σειρά ετών άνδρο παραβατικότητας – πέρυσι η Περιφέρεια Αττικής υπέγραψε τη σύμβαση για την ανακατασκευή τμήματος των πρώην εγκαταστάσεων του 401.
   Τι έχει μεσολαβήσει έκτοτε;
   Έχουν ολοκληρωθεί, όπως εξηγούν από τη Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ στο Economix.gr, οι εργασίες στατικής ενίσχυσης των κτιρίων, ενώ αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Να σημειωθεί ότι οι πολιτικοί μηχανικοί που επιμελούνται τις αρχιτεκτονικές μελέτες ανήκουν στο δυναμικό της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην κυριότητα της οποίας βρίσκονται τα ακίνητα. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου εκπνέει τον Νοέμβριο, ενώ σήμερα πραγματοποιούνται οι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.
   Ποια είναι τα κτήρια που ανακαινίζονται; Τί θα γίνει σε αυτά μετά την αποκατάσταση;
   Τα πρώτα τρία κτίρια του συγκροτήματος που προσωρά άμεσα η ανακαίνισή τους είναι έργα που θα υλοποιήσει η Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ.
   Στόχος του έργου, που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής, είναι η αποκατάσταση και διαρρύθμιση των κτιρίων και των εσωτερικών χώρων προκειμένου να καταστούν λειτουργικά.
   Ακολούθως ο σχεδιασμός προβλέπει να αξιοποιηθούν ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων μουσειακού υλικού – αρχείο – βιβλιοθήκη. Το ένα από αυτά τα κτίρια, το μεγαλύτερο, 900 τ.μ. στην οδό Ιατρίδου, θα μετατραπεί σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων μουσειακού υλικού και μόνιμη έκθεση φωτογραφικού αρχειακού υλικού των κτηρίων.
   Το δεύτερο μεγαλύτερο και το τρίτο κτήριο,  700 τ.μ. και 200 τ.μ. θα φιλοξενήσουν τη βιβλιοθήκη και το αρχείο της Ιεράς Συνόδου, αντίστοιχα.
   Τι περιλαμβάνουν οι εργασίες;
   Οι προγραμματιζόμενες εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση των εκτεταμένων βλαβών που παρουσιάζουν τα κτίσματα αυτά (καταρρεύσεις στεγών – τοίχων, διάβρωση πατωμάτων, σήψη ξύλινων στοιχείων, οξείδωση σιδηρών στοιχείων), την ενίσχυση των στοιχείων των υφισταμένων φερόντων οργανισμών τους και τη διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων προκειμένου να καταστούν λειτουργικά και να φιλοξενήσουν τις νέες χρήσεις.
   Σημειώνεται ότι τα τρία αυτά κτήρια, για τα οποία προχωρούν οι εργασίες, διαθέτουν σπάνια πλέον οικοδομική τεχνολογία και ρυθμολογικά στοιχεία, ενώ έχουν πολυγωνική λιθοδομή και αξιόλογα διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις τους και ξύλινη τετράριχτη στέγη με βυζαντινού τύπου κεραμίδια. Ο ιδιάζων κατασκευαστικός χαρακτήρας τους είναι και ένας από τους λόγους [που το έργο θεωρείται ένα από τα πιο σύνθετα, με μεγάλο βαθμό δυσκολίας, κτιριακά έργα που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Τα κτίρια του πρώην 401 ΓΣΝ αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα στρατιωτικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα και των αρχιτεκτονικών ρευμάτων της εποχής.
   Πηγή Εικόνας: Monumenta Φωτογραφική τεκμηρίωση από την πολιτιστική εταιρεία Monumenta του αιτήματος διάσωσης των κτιρίων του πρώην 401 ΓΣΝ στο Κολωνάκι Tο Συμβούλιο της Επικρατείας
   Από το έργο αυτό δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας στο οποίο χρειάστηκε να προσφύγει η Εκκλησία της Ελλάδος προκειμένου να ζητήσει την αναστολή της ισχύος της απόφασης του υπουργείου Περιβάλλοντος – του 2011 – βάσει της οποίας 7 από τα 14 κτίρια χαρακτηρίζονται διατηρητέα.
   Η Εκκλησία δηλαδή ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο τον αποχαρακτηρισμό των εν λόγω κτιρίων ενώ αρχιτέκτονες είχαν ζητήσει να διασωθεί το σύνολο των πρώην εγκαταστάσεων του 401.
   Εν τέλει όμως, το 2018, το ΣτΕ με απόφασή του απέρριψε τις δύο προσφυγές και επικύρωσε την απόφαση διατήρησης των 7 κτιρίων, βάζοντας, έτσι, στο συρτάρι και ορισμένα σχέδια που ήθελαν την μετασκευή σε ξενοδοχείο ορισμένων εκ των ακινήτων. Το σήριαλ «ξενοδοχείο στη Μονή Πετράκη» αποτέλεσε για πολλά χρόνια αγαπημένο θέμα των ΜΜΕ αλλά και στόχο αρκετών επιχειρηματικών συμφερόντων – ιδίως στη χρυσή εποχή του Χρηματιστηρίου που προηγήθηκε και στη φάση της έντονης συζήτησης για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας που κράτησε για σχεδόν μια δεκαετία – αλλά και κινητοποίησης πολιτών κατά των όποιων σχεδίων αξιοποίησης, μέχρι την ακύρωση κάθε τέτοιου σχεδιασμού από το ΣτΕ.
   Στη συνέχεια η Περιφέρεια αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση τριών από τα επτά διατηρητέα και το έργο, το μεγαλύτερο αυτού του είδους, που υλοποιείται σήμερα στην Αττική, θα έχει ολοκληρωθεί τον επόμενο χειμώνα.
   Μπορείτε να διαβάσετε την ιστορία της μάχης της διάσωσης εδώ αλλά και στην πολιτιστική εταιρεία Monumenta. Μπορείτε να δείτε επίσης σχετική φωτογραφική τεκμηρίωση εδώ.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Επιτάχυνση των επενδύσεων σε υποδομές σχεδιάζει η κυβέρνηση με τη δημοπράτηση οκτώ έργων ΣΔΙΤ τον Ιούνιο συνολικού προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ. 
   Η σημαντικότερη από τις επενδύσεις αυτές, με προϋπολογισμό ύψους 850 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με το ΦΠΑ, είναι το έργο για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών με πολύ υψηλές ταχύτητες (Ultra Fast Broadband) στις λεγόμενες «λευκές περιοχές» της χώρας, δηλαδή σε εκείνες που δεν έχουν υλοποιήσει επενδύσεις οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι. 
   Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ που θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα, το οποίο αφορά σε 2,4 εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις με τη δημιουργία περισσότερων από 800.000 συνδέσεων ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps. 
   Τις επόμενες ημέρες ο διαγωνισμός, ο οποίος έχει προσελκύσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, αναμένεται να μπει στην τελική φάση με την έναρξη του ανταγωνιστικού διαλόγου διάρκειας ενός περίπου μήνα με τους υποψηφίους.
    Στο διαγωνισμό για τη μεγαλύτερη σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα συμμετέχουν συνολικά τα εξής εννέα σχήματα*: 
   Grid Telecom (θυγατρική του ΑΔΜΗΕ)  Vodafone Όμιλος ΟΤΕ ΑΒΑΞ Intracom ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Μυτιληναίος ΔΕΗ WIND* Η αρχική προκήρυξη προβλέπει τη δημιουργία επτά διαφορετικών περιοχών (LOTs) σε ολόκληρη την Ελλάδα, με το μέγιστο αριθμό περιοχών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος να είναι τρεις. 
   Προβλέπεται επίσης η δημιουργία ειδικού επενδυτικού σχήματος (SPV) το οποίο θα αναλάβει τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των δικτύων οπτικών ινών που θα δημιουργηθούν για τουλάχιστον 20 χρόνια.
   Στις 11 Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατασκευή του κτηρίου στο οποίο θα στεγαστεί το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. 
   Πρόκειται για ένα από τα μεγάλα έργα κατασκευής κτιριακών υποδομών με σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα, με προϋπολογισμό ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ. 
   Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή μελετών σε ό,τι αφορά τον κορωνοϊό, ενώ πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο πρώην πρωθυπουργός, Λουκάς Παπαδήμος. 
   Στις 18 Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο της κατασκευής φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόκειται για έργο με προϋπολογισμό ύψους 94 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αναμένεται να προσελκύσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.
   Στις 23 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος σε ό,τι αφορά την κατασκευή φοιτητικών εστιών, κατοικιών, μίας νέας κεντρικής βιβλιοθήκης και ενός ερευνητικού κέντρου του Πανεπιστημίου Θράκης. 
   Το έργο, με προϋπολογισμό ύψους 105 εκατομμυρίων ευρώ, προβλέπει την κατασκευή υποδομών στην Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή και την Ξάνθη. 
   Στην επόμενη φάση αναμένεται να μπει τον επόμενο μήνα και ο διαγωνισμός για το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ που θα υλοποιηθεί σε πανεπιστήμιο. Πρόκειται για την κατασκευή περίπου 3.000 φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται σε 205 εκατομμύρια ευρώ δίχως ΦΠΑ. 
   Για την επένδυση έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον επτά σχήματα (ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΑΒΑΞ, Intrakat, Όμιλος Μυτιληναίος και ΑΤΕΣΕ, Archirodon Group, Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ) από τα οποία θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση με τη συμμετοχή τους στον ανταγωνιστικό διάλογο τα έξι. 
   Έως το τέλος Ιουνίου θα ξεκινήσει εκτός απροόπτου από το υπουργείο Υποδομών και η διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή του φράγματος Χαβρία στη Χαλκιδική. 
   Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο του ανταγωνιστικού διαλόγου με τη συνολική διάρκεια της σύμβασης να ανέρχεται σε 30 έτη και τον προϋπολογισμό του έργου σε 110 εκατομμύρια ευρώ. 
   Μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν και οι διαδικασίες για την προεπιλογή των υποψηφίων που θα συνεχίσουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για τον οδοφωτισμό της Περιφέρειας Ηπείρου. 
   Για το έργο με προϋπολογισμό 8 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αφορά στην αντικατάσταση περίπου 9.000 λαμπτήρων και την πολυετή διαχείριση του συστήματος, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον έξι υποψήφιοι.  
   Έντονο ενδιαφέρον αναμένεται να εκδηλωθεί και στο διαγωνισμό για την αναβάθμιση του οδοφωτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
   Το έργο έχει προϋπολογισμό ύψους 14,85 εκατομμυρίων ευρώ και περιλαμβάνει την αντικατάσταση 15.000 φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων, την εφαρμογή συστημάτων απομακρυσμένου ελέγχου και τηλεμετρίας και τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού για 11 έτη. 
   *Σημείωση της συνταξης – update 21/4/2020, 16:00 στην αρχική μορφή του άρθρου δεν περιλαμβάνονται αναφορά στη Wind, η οποία εντάχθηκε στα σχήματα που διεκδικούν το έργο μετά από την ευδοκίμηση ένστασης που κατέθεσε κατά του αποκλεισμού της

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Το προσωρινό περιορισμό (3 μήνες + 3 μήνες παράταση) της κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας προβλέπει ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε. Οι αλλαγές εντάσσονται στο σχέδιο «Μεγάλος περίπατος της Αθήνας» του δήμου Αθηναίων.
   Πού θα απαγορεύονται τα ΙΧ
   Σύμφωνα με την ΚΥΑ οι περιορισμοί γίνονται «για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κοροναϊού COVID-19, επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, ο προσωρινός περιορισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας.
   Ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται στην Πλάκα, στην περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς, Μητροπόλεως – Ερμού – Αθηνάς – Σταδίου – Μητροπόλεως και στο τμήμα της οδού Ερμού από την οδό Αθηνάς ως την οδό Αγ. Ασωμάτων. Η οδός Σταδίου παραμένει σε κυκλοφορία στο σύνολό της.
   Ποιοι θα εξαιρούνται
   Ο περιορισμός της παρ. 1 δεν καταλαμβάνει μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσιακούς Γραμματείς, Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες και Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
   Επίσης, από τα μέτρα της παρ. 1 εξαιρούνται: α) μετακινήσεις οχημάτων μονίμων κατοίκων των περιοχών εφαρμογής της παρούσας, β) μετακινήσεις οχημάτων από και προς νομίμως λειτουργούντες χώρους στάθμευσης, γ) μετακινήσεις επαγγελματικών οχημάτων (TAXI) μόνο για επιβίβαση ή αποβίβαση, δ) τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
   Για τις μετακινήσεις των περ. α) και β), ο πολίτης πρέπει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο. Ο τρόπος ελέγχου ή/και το αποδεικτικό συνδρομής των προϋποθέσεων των περ. α) και β) καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.
   Πρόστιμο 150 ευρώ στους παραβάτες
   Αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι η Δημοτική Αστυνομία. Στους οδηγούς των οχημάτων που παραβιάζουν τις διατάξεις της παρούσας επιβάλλεται, με απλή πράξη της ανωτέρω αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε παράβαση, χωρίς να θίγονται οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
   Πόσο θα ισχύσει
   Οι προβλέψεις της παρούσας ισχύουν για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή της. Δίδεται η δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες, κατόπιν εισήγησης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
   Δείτε ΕΔΩ όλη την ΚΥΑ: https://www.in.gr/wp-content/uploads/2020/05/kia.pdf

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Θετική, με 9 προσθήκες, η γνωμοδότηση της Περιφέρειας Αττικής επί της περιβαλλοντικής μελέτης για την επέκταση κρουαζιέρας του ΟΛΠ
   Με ενισχυμένη πλειοψηφία και την ένταξη 9 πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων και με 231 επιμέρους παρατηρήσεις, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων του ΟΛΠ, η οποία αφορά σε 19 υφιστάμενες αδειοδοτημένες και σε λειτουργία δραστηριότητες του λιμένα, σε 10 έργα που φέρουν περιβαλλοντική αδειοδότηση και 4 προγραμματισμένα χωρίς αδειοδότηση.
   Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο έργο της επέκτασης της κρουαζιέρας του ΟΛΠ. Το έργο της νότιας επέκτασης του επιβατικού λιμένα είναι μία υποχρεωτική επένδυση ύψους 103 εκατ. ευρώ και μάλιστα η μεγαλύτερη που προβλέπεται στη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ και ελληνικού δημοσίου (ν.4404/2016), με την πλειοψηφία των κονδυλίων να προέρχεται από την ΕΕ. 
   Κατά τη διάρκεια της πολύωρης μονοθεματικής συνεδρίασης, η οποία ξεκίνησε με εισήγηση της αρμόδιας αντιπεριφερειάρχη Πειραιώς Σ. Αντωνάκου, τοποθετήθηκαν επικεφαλής και εκπρόσωποι περιφερειακών παρατάξεων, δήμαρχοι της περιοχής καθώς και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων.
   Ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισήμανε ότι για τη διοίκηση της Περιφέρειας η προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών είναι προτεραιότητα.
   «Για εμάς είναι αναγκαίο, πέραν των άλλων, να γίνουν πρόσθετες παρεμβάσεις στον τομέα της κυκλοφορίας και της κίνησης των οχημάτων, ώστε να μην υπάρξει επιβάρυνση της πόλης και των κατοίκων όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις στο λιμάνι του Πειραιά», σημείωσε.
   Χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την υλοποίηση των έργων «προς όφελος της ανάπτυξης, των πολιτών του Πειραιά, αλλά και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης».
   «Θέλουμε επενδύσεις στην Αττική με αυξημένο περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο», τόνισε.
   Απευθυνόμενος σε όσους υποστήριξαν ότι η διοίκηση της Περιφέρειας «καλύπτει παρανομίες», παρουσίασε έγγραφα και αποφάσεις που βεβαιώνουν τη νομιμότητα που ακολουθήθηκε, σημειώνοντας ότι «το έργο της επέκτασης του νότιου προβλήτα εκτελείται με απόλυτη νομιμότητα, έχοντας όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις».
   Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα που έχει προκύψει με την απόθεση των τοξικών ιζημάτων του βυθού (βυθοκορημάτων) στο Σαρωνικό, η θέση της διοίκησης είναι σαφώς αντίθετη, όπως άλλωστε εκφράστηκε και στην εισήγηση της αρμόδιας αντιπεριφερειάρχη.
   «Αυτό που εμείς ζητάμε, όσον αφορά το έργο των βυθοκορήσεων, είναι να επιλεγεί η καλύτερη λύση για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και αν κοστίζει, καθώς οι άνθρωποι είναι πάνω από οποιαδήποτε οικονομικά συμφέροντα», υπογράμμισε.
   Πρόταση 9 σημείων, που βελτιώνουν τους περιβαλλοντικούς όρους της επένδυσης στον Πειραιά
   Αναφορικά με τα 9 σημεία που εισηγείται το ΠΕΣΥ στη γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ, προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, να συμπεριληφθούν στην υπό έκδοση Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, αυτά αναπτύσσονται σε 231 περιβαλλοντικούς όρους οι οποίοι υπερισχύουν κάθε διαφορετικής διατύπωσης που πιθανόν υπάρχει στη μελέτη.
   Συγκεκριμένα προτείνεται:
   -Να αποτραπεί η απόρριψη των βυθοκορημάτων στη θάλασσα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση των 60.600 m3 βυθοκορημάτων που θα προέλθουν από τις βυθοκωρήσεις των ιδιαίτερα βεβαρημένων περιοχών του Προβλήτα Ηρακλέους και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης.
   -Να προσδιοριστούν οι χώροι εξεύρεσης αδρανών υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων.
   -Να προσδιοριστούν οι χώροι απόθεσης των αναγκαίων υλικών για την κατασκευή των έργων.
   -Να απαγορευτεί η σώρευση ιζημάτων βυθού, αδρανών υλικών και σκωρίας στο χερσαίο χώρο του εργοταξίου στο Παλατάκι.
   -Να απαγορευτεί η μεταφορά αδρανών υλικών και σκωρίας οδικώς και η μεταφορά τους να γίνει μόνο δια θαλάσσης.
   -Να εκπονηθεί με δαπάνες του ΟΛΠ Α.Ε. συνολική κυκλοφοριακή μελέτη για όλη την παραλιμένια περιοχή, στην οποία θα έχουν ληφθεί υπόψη οι επιπτώσεις από όλα τα προτεινόμενα με το Master plan έργα.
   -Να υπάρξει ρητή δέσμευση του ΟΛΠ για την άμεση υλοποίηση του έργου της ηλεκτροδότησης των πλοίων της ακτοπλοΐας και της κρουαζιέρας από τη στεριά κατά τον ελλιμενισμό τους.
   -Να δημιουργηθεί μόνιμο δίκτυο σταθμών παρακολούθησης της ρύπανσης, που θα καλύπτει με τακτικές μετρήσεις την ατμοσφαιρική ρύπανση, την ηχορύπανση, τη φωτορύπανση και τον έλεγχο των θαλάσσιων νερών και να συσταθεί μόνιμο παρατηρητήριο περιβαλλοντικής παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, το οποίο θα στεγαστεί στο κτήριο των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων στον Άγιο Διονύσιο.
   -Να διαγραφεί στη σελίδα 20/44 της εισήγησης στην παράγραφο 6 «Βελτίωση υποδομών ΝΕΒ Περάματος – Νέα δεξαμενή», η αναφορά «και πρόσθετων νηοδόχων πλοίων».
   Η πρόταση των 9 σημείων ψηφίστηκε από τα μέλη της παράταξης του Γ. Πατούλη, υποστηρίχθηκε από την παράταξη του Γ. Σγουρού, από μέλη της παράταξης του κ. Τζήμερου, καθώς και από ανεξάρτητους περιφερειακούς συμβούλους.
   Αντίθετη η Λαϊκή Συσπείρωση
   Η προσκείμενη στο ΚΚΕ περιφερειακή παράταξη “ Λαϊκή Συσπείρωση”, με ανακοίνωση της, ζητά να «αποσυρθεί η ΜΠΕ για την επέκταση του ΟΛΠ και να σταματήσει τώρα κάθε οικοδομική δραστηριότητα».
   Τη θέση της παράταξης ανέπτυξε ο Στέλιος Μπενετάτος, που με την τοποθέτησή του υποστήριξε ότι «η COSCO προκλητικά παρακάμπτει ακόμα και αυτή τη φιλική προς το μεγάλο κεφάλαιο νομοθεσία».
   Έθεσε το ερώτημα «αν έχει ουσιαστική εξουσία το Περιφερειακό Συμβούλιο», καθώς όπως είπε «οι εργασίες στην Πειραϊκή εκτελούνται κανονικά εδώ και δύο μήνες, χωρίς να έχει γίνει συνεδρίαση για την γνωμοδότηση/έγκριση περιβαλλοντικών όρων».
   Στάθηκε ακόμα στο ζήτημα της χρηματοδότησης, λέγοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευθεί από την Περιφέρεια περίπου 127 εκατομμύρια ευρώ, με την COSCO να το χρηματοδοτεί μόνο με 5 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της, χωρίς να υπολογίζει «το φυσικό και αρχαιολογικό τοπίο, η αναψυχή και τα μπάνια των κατοίκων και επισκεπτών».
   Ο εισηγητής της ΛΣ. έκλεισε υποστηρίζοντας πως «με το νέο νόμο τα μονοπώλια, μπορούν ακόμα και με ελλιπείς φακέλους, να εκδίδουν και να ανανεώνουν τις περιβαλλοντικές άδειες, με επέκταση έως και 21 χρόνια για το ίδιο έργο».

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Πραγματοποιήθηκε μέσω teleconference η ετήσια ενημέρωση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2019, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της OΛΠ Α.Ε. Captain Fu Chengqiu, του κ. Άγγελου Καρακώστα, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και του κ. Tian Chao, Επίκουρου Διευθύνοντος Συμβούλου & CFO της Εταιρείας.

   Τα πιο σημαντικά οικονομικά μεγέθη του 2019 συνοψίζονται ως έξης:

   - Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 149,2 εκατ. έναντι € 132,9 εκατ. της χρήσης 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 12,3%.

   - Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 47,6 εκατ. έναντι € 42,3 εκατ. της χρήσης 2018 παρουσιάζοντας αύξηση 12,5%.

   - Το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 27 % σε € 35,4 εκατ. έναντι € 27,9 εκατ. της χρήσης 2018.

   - Η OΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει € 5,4 εκατ. ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2019 έναντι € 4,8 εκατ. το 2018.

   - Τα διαθέσιμα ανήλθαν σε € 106,7 εκατ. έναντι € 80,9 εκατ. το 2018.

   - Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε € 0,5388 από € 0,424 το 2018 (αύξηση 27%).

   Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της OΛΠ Α.Ε. Captain Fu Chengqiu: «Το 2019 ήταν η πιο επιτυχής χρονιά από άποψη κερδοφορίας. Η επιτυχημένη οικονομική διαχείριση δημιουργεί και πρόσθετα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο λόγω της αύξησης του ανταλλάγματος παραχώρησης, των μερισμάτων, των φόρων κ.λπ. και συμβάλλει στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών».

   Τέλος, σημειώνεται ότι το 2019 συνολικά και οι τρεις προβλήτες του ΣΕΜΠΟ πέτυχαν νέο ρεκόρ διακίνησης containers, εξυπηρετώντας 5,65 εκατ. TEU, φέρνοντας τον Πειραιά στην πρώτη θέση στη Μεσόγειο.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η Προγραμματική Σύμβαση για την ανάπλαση του Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο. Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφηκε ήδη από τον Δήμαρχο Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου, και εστάλη στην Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να υπογραφεί από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη. Έτσι ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες διαδικασίες προκειμένου ο Δήμος να προβεί στη δημοπράτηση του έργου.
   Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, δήλωσε για το θέμα τα εξής: «Άλλη μια μεγάλη παρέμβαση του Δήμου μας βρίσκεται στην υλοποίησή της. Η ανάπλαση του Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο, αποτέλεσε δέσμευση της Δημοτικής μας Αρχής και γίνεται πράξη. Υλοποιούμε, έτσι, την Α’ φάση, μετά την έγκριση της χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία έκρινε θετικά τη μελέτη που είχαμε υποβάλει. Είμαστε δε έτοιμοι με ολοκληρωμένη μελέτη για τη χρηματοδότηση της Β’ φάσης, προϋπολογισμού 570.000 €. Συνεχίζουμε το έργο μας προς όφελος των πολιτών γιατί έτσι έχουμε μάθει να τιμούμε την εμπιστοσύνη τους!

   Έτσι θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε μία μία τις δεσμεύσεις μας. Όσο για κάποιους, που ξεκίνησαν πολύ πρώιμα την προεκλογική τους εκστρατεία, για την εξυπηρέτηση προσωπικών τους επιδιώξεων και μόνο, με άνευ ουσίας επιχειρήματα, τους ενημερώνουμε ότι η απάντησή μας είναι το έργο μας, το οποίο απευθύνεται στην κοινωνία. Τους διαβεβαιώνουμε ότι θα κουραστούν να μετρούν έργα και ίσως να στενοχωριούνται για την υλοποίησή τους, την ίδια στιγμή που οι πολίτες ικανοποιούνται για την πραγματοποίησή τους. Όταν έρθει η ώρα, θα λάβουν ξανά την απάντησή τους από τους πολίτες, γιατί, ευτυχώς, μας γνωρίζουν όλους πολύ καλά».

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Εντυπωσιακός, μοντέρνος, επιβλητικός και ταυτόχρονα σημείο αναφοράς. Αυτός είναι ο νέος τερματικός σταθμός (το νέο τέρμιναλ) του Αεροδρομίου “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης που ανοίγει σταδιακά τις πύλες του στους επιβάτες. Η έναρξη λειτουργίας του από την Fraport έγινε πριν από τρεις περίπου εβδομάδες και σύμφωνα με πληροφορίες η πρώτη πτήση ήταν το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Χίος με συνολικά 4 επιβάτες. Αυτό που έχει ανοίξει είναι ένας προσωρινός χώρος check-in και στόχος είναι μέχρι το Φθινόπωρο να έχει ολοκληρωθεί και τα check-in να μεταφερθούν στον νέο μόνιμο χώρο τους.

   Ταυτόχρονα ξεκίνησε και η ανακαίνιση του παλιού τερματικού σταθμού, όπου θα ανακαινιστεί πλήρως για να εναρμονίζεται αισθητικά με τον νέο αεροσταθμό. Η πεζογέφυρα που ενώνει τους δύο τερματικούς σταθμούς επίσης ολοκληρώθηκε και πλέον λειτουργεί κανονικά.
   Σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα το έργο επρόκειτο να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2021, αλλά πλέον υπάρχει η εκτίμηση από την Fraport ότι αυτό μπορεί να γίνει μέχρι και 4 μήνες νωρίτερα, δηλαδή περίπου στα τέλη της χρονιάς. Οι εργασίες κατασκευής δεν σταμάτησαν ούτε κατά την περίοδο του lockdown και πλέον το έργο μπαίνει στην τελική του ευθεία.
   Το Αεροδρόμιο Μακεδονία αποτελεί την μεγαλύτερη επένδυση για την Fraport Greece στα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια με το ποσό για την αναβάθμιση του να φτάνει τα 95εκατ.ευρώ από τα συνολικά 415εκατ.ευρώ που δαπανά η εταιρεία σε όλα τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται στη χώρα μας. Με την προσθήκη του νέου τερματικού σταθμού, το Αεροδρόμιο Μακεδονία θα έχει διπλάσιο όγκο, δηλαδή περίπου 34.000 τ.μ. κάτι που θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση των επιβατών αλλά και την μεγαλύτερη σε χώρο εμπορική εκμετάλλευση από τη Fraport μιας και οι εμπορικοί χώροι υπολογίζονται σε περισσότερα απο 12.000 τ.μ.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   «Έπεσαν» σήμερα οι υπογραφές ώστε ο Υμηττός, το βουνό με τους 11 όμορους δήμους και το 1 εκατομμύριο πολίτες που ζουν σε αυτούς, να αποκτήσει ένα μητροπολιτικό δίκτυο έξι μονοπατιών, συνολικού μήκους 90 χιλιομέτρων.
   Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με το επονομαζόμενο «Μνημόνιο Συνεργασίας για τα μονοπάτια του Υμηττού» τίθενται πλέον οι βάσεις για να γίνει ο Υμηττός επισκέψιμος για όλους, για  ψυχαγωγία, άθληση, περιήγηση και συνάντηση με το φυσικό περιβάλλον.
   Τα μονοπάτια σχεδιάστηκαν με τέτοια κατεύθυνση ώστε να συνδέουν τα στοιχεία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος του Υμηττού, όπως αρχαιολογικά μνημεία, σημεία γεωλογικού ενδιαφέροντος, αλλά και να παρέχουν πλούσια θέα στους επισκέπτες. Ακολουθούν ήδη υπαρκτά μονοπάτια και χωματόδρομους και τα αναβαθμίζουν με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων, αλλά και την περαιτέρω προστασία του βουνού.
   Επίσης, το δίκτυο μονοπατιών έχει προοπτική σύνδεσής τους με το πλέγμα μεγάλων χώρων πρασίνου, όπως το μητροπολιτικό πάρκο του Γουδή και των Ιλισίων, αλλά και το πάρκο του Ελληνικού. Άλλη μια δυνατότητα που διαθέτει είναι ότι θα μπορεί να συνδεθεί με έναν κυκλικό ποδηλατόδρομο που θα ενώνει σημαντικούς πόλους της Αθήνας (Εμπορικό Κέντρο Αθήνας, Ακρόπολη, Ζάππειο, Παναθηναϊκό Στάδιο, Πολιτιστικό Κέντρο Αθήνας, Πανεπιστημιούπολη, Πολυτεχνειούπολη).
   Το «Μνημόνιο Συνεργασίας για τα μονοπάτια του Υμηττού» συνυπέγραψαν το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), το Μη Κερδοσκοπικό Φυσιολατρικό Σωματείο με την Επωνυμία «Περιπατητική Ομάδα Υμηττού», το «ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν.Σ.Επ.», το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.
   Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, στην τοποθέτησή του ανέφερε πως «υπογράφουμε σήμερα μία συμφωνία για τα μονοπάτια του Υμηττού και τη συνολικότερη αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντός του, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί στέλνει συνολικά ένα μήνυμα της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής. Μήνυμα προστασίας της φύσης και σύνδεσης των κατοίκων με την πλούσια φυσική μας κληρονομιά. Δίνουμε τη δυνατότητα στους Αθηναίους να έρθουν πιο κοντά στον Υμηττό. Να παίρνουν τα παιδιά τους και οι οικογένειες να έρχονται κοντύτερα μεταξύ τους, αλλά και πιο κοντά με τη φύση. Είναι λοιπόν μια συμφωνία ιδιαίτερης προστιθέμενης αξίας».
   Το δίκτυο των έξι μονοπατιών
   Τα 90 χλμ. δικτύου είναι σειριακά χωροθετημένα πάνω στον άξονα Βορρά - Νότου, δίνοντας τη δυνατότητα στον πεζοπόρο να διασχίσει ολόκληρη τη ραχοκοκαλιά του Υμηττού, από την Αγία Παρασκευή ως τη Λίμνη Βουλιαγμένης ή και με την αντίθετη φορά.
   Η κατάτμηση του συνολικού δικτύου στις έξι διαδρομές γίνεται με σκοπό τη διασύνδεσή του με τα πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα του Λεκανοπεδίου της Αττικής στη δυτική πλευρά του Υμηττού, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες ψυχαγωγίας, άθλησης και περιπάτου των κατοίκων.
   Όλες οι διαδρομές ξεκινούν και τελειώνουν στις παρυφές του αστικού ιστού, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στον πεζοπόρο.
   Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η ανάπτυξη ενός δικτύου πεζοπορικών διαδρομών κοστίζει ελάχιστα αναλογικά με τα έσοδα και τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει. Υπολογίζεται πως ένα δίκτυο κοστίζει από 500 έως 2.000 ευρώ ανά χιλιόμετρο και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι και πολύ φθηνότερο.

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Αλίμου για 40 χρόνια στην εταιρεία "Άκτωρ Παραχωρήσεις Α.Ε." έναντι τιμήματος 57,5 εκατ. ευρώ (σε όρους καθαρής παρούσας αξίας), όπως ανακοίνωσε σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ. 
   Τη σύμβαση παραχώρησης υπέγραψαν εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης Ξενόφος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, κ. Στέφανος Βλαστός. Εκ μέρους του Παραχωρησιούχου, τη σύμβαση παραχώρησης υπέγραψαν ο κ. Γιάννης Μωραίτης, Διεθύνων Σύμβουλος της "Ανάπτυξη Νέας Μαρίνας Μονοπρόσωπη Α.Ε." και ο κ. Γιώργος Συριανός, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. ως Μέτοχος του Παραχωρησιούχου.
   Πρόκειται για την πρώτη παραχώρηση μαρίνας από το ΤΑΙΠΕΔ, στην οποία ο προτιμητέος επενδυτής αναδείχθηκε με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής δημοπρασίας (e-Auction), δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον προσφορών και διαφάνειας. Η συνολική αξία της συμφωνίας υπερβαίνει τα 177 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει το εφάπαξ καταβλητέο ποσό κατά την έναρξη της παραχώρησης, την ετήσια αμοιβή παραχώρησης και ποσοστό επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της μαρίνας. 
   Τι αναφέρει η Άκτωρ
   Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ανάδοχος του έργου, μία νέα εποχή ξεκίνησε και τυπικά σήμερα για τη Μαρίνα Αλίμου, τη μεγαλύτερη μαρίνα των Βαλκανίων, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ των αρμοδίων Υπουργών - εκπροσώπων του ελληνικού Δημοσίου, της ΕΤΑΔ, του ΤΑΙΠΕΔ, της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ και της Παραχωρησιούχου Εταιρείας "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ".
   Η συμφωνία προβλέπει την παραχώρηση για περίοδο 40 ετών – με δικαίωμα αμοιβαίας παράτασης για άλλα 10 χρόνια - του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου, αντιπροσωπεύοντας μία συνολική επένδυση της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ με πολλαπλάσια προστιθέμενη αξία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης, που καθυστέρησε λόγω της πανδημίας και πραγματοποιήθηκε τελικά δια περιφοράς, η Παραχωρησιούχος Εταιρεία, θυγατρική της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, αναλαμβάνει να αναδιαμορφώσει και να αναπλάσει τη χερσαία και θαλάσσια ζώνη, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Μαρίνας Αλίμου.
   Πολύ περισσότερο, με την υλοποίηση του Πλάνου Ανάπτυξης της Μαρίνας Αλίμου θα προκύψουν σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η αναβάθμιση της προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών του τουριστικού κλάδου με συνέργειες και συμπράξεις με επιχειρήσεις συναφούς δραστηριότητας, θα συνεισφέρουν καθοριστικά στην αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή τουριστική αγορά, αλλά και θα ενισχύσουν μια σειρά από οικονομικούς δείκτες και παράγοντες στην ευρύτερη περιοχή.
   Πιο συγκεκριμένα, το Πλάνο Ανάπτυξης προβλέπει τη δημιουργία μιας μαρίνας που θα αποτελεί ένα σύγχρονο και ελκυστικό πόλο αναψυχής και επιχειρηματικής δραστηριότητας με αναβαθμισμένους, λειτουργικούς και υπαίθριους χώρους. Μέσα σε αυτό το νέο, πολυμορφικό και προστατευόμενο περιβάλλον, θα αναπτύσσονται μια σειρά επαγγελματικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, με ένα σύνολο προσφερόμενων επιλογών και υπηρεσιών που θα καταστήσουν την Μαρίνα Αλίμου ως ένα σημείο αναφοράς για την "Αθηναϊκή Ριβιέρα", αλλά και για ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου.
   Στη χερσαία ζώνη της μαρίνας, έκτασης περίπου 210 στρεμμάτων,  προβλέπεται η ανάπτυξη περίπου 18.000 τ.μ. σύγχρονης σχεδίασης, μοντέρνων ισόγειων ή έως δύο ορόφων κτιριακών εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν χρήσεις εστίασης και αναψυχής, ξενοδοχειακών υπηρεσιών, γραφείων, αποθήκευσης και επισκευών σκαφών, καθώς και εμπορικές χρήσεις.
   Ο περιβάλλων χώρος του χερσαίου τμήματος της μαρίνας θα είναι διαμορφωμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να εντάσσονται δρόμοι, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, χώροι στάθμευσης, αλλά και επιμελημένοι χώροι πρασίνου που θα φιλοξενούν υπαίθριες εκδηλώσεις πολιτισμού για τους επισκέπτες. Επιπλέον, τόσο οι γραφειακοί χώροι που θα κατασκευαστούν όσο και οι αποθήκες, τα συνεργεία επισκευών και τα εμπορικά καταστήματα, θα εξυπηρετούν τις πλέον σημαντικές εταιρείες ναύλωσης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, αλλά και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των σκαφών, του τουρισμού και της ευρύτερης επιχειρηματικότητας.
   Στη θαλάσσια ζώνη της Μαρίνας, έκτασης σχεδόν 428 στρεμμάτων, θα έχουν τη δυνατότητα ελλιμενισμού περίπου 1.000 σκάφη αναψυχής, μετά και την ανακατασκευή των πλωτών προβλητών οι οποίες στο σύνολό τους θα φέρουν ένα νέο, σύγχρονο σχεδιασμό που θα αξιοποιεί πλήρως τον απαραίτητο χώρο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκαφών και των χρηστών τους.
   Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον εκσυγχρονισμό σημαντικών τμημάτων για την εύρυθμη λειτουργία της προβλήτας, όπως σύγχρονες εγκαταστάσεις (πίλαρς) για τον ανεφοδιασμό των σκαφών, λοιπές εγκαταστάσεις ασφαλείας, φωτισμός, ασφάλεια (security) με αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης, κ.α. Τέλος, εξαιρετική μέριμνα θα ληφθεί για την καθαριότητα όλων των χώρων της μαρίνας και κυρίως του θαλάσσιου μετώπου, έτσι ώστε να προστατεύεται απολύτως το περιβάλλον από τις δραστηριότητες της μαρίνας και να τηρείται το υψηλό επίπεδο αυτής στο θέμα της καθαριότητας και της τήρησης των κανόνων για την αποκομιδή και διάθεση των κάθε είδους απορριμμάτων και αποβλήτων (υγρών και στερεών σκαφών και λοιπών χρήσεων).
   Ο Πρόεδρος της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, κ. Δημήτρης Καλλιτσάντσης, δήλωσε σχετικά: "Σήμερα το όραμα για τη δημιουργία μίας υπερσύγχρονης, φιλόξενης και άρτιας μαρίνας που θα αποτελέσει στολίδι για το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας και τοπόσημο για την ευρύτερη περιοχή, ξεκινά να γίνεται πραγματικότητα. Πολύ περισσότερο, αποτελεί μία ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Ελλάδας, το γεγονός ότι μία σημαντική επένδυση που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, εκκινεί από μία ελληνική εταιρεία εν μέσω μιας ιδιαίτερα κρίσιμης περιόδου, τόσο για τον ελληνικό τουρισμό όσο και για την ελληνική οικονομία και φέρνει μαζί της χαρακτηριστικά που θα μπορέσουν να συνεισφέρουν στην νέα, εθνική προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας μας".
   Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη της παραχώρησης προσδιορίζεται εντός περιόδου 4 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης και αφού υπογραφεί μεταξύ ΕΤΑΔ και του Παραχωρησιούχου,  το πρωτόκολλο παράδοσης της περιοχής παραχώρησης και των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων εντός αυτής. Εν συνεχεία και αφού ολοκληρωθούν οι αναγκαίες Μελέτες και εκδοθούν οι προβλεπόμενες οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις, ακολουθεί η περίοδος Ανάπτυξης  (2020 - 2025), εντός της οποίας ο Παραχωρησιούχος, θα εκτελέσει όλα τα έργα που προβλέπονταν στη σχετική προσφορά που υπέβαλε στον διαγωνισμό. Η αδειοδότηση των έργων και η  έναρξη εργασιών, βάσει χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης Παραχώρησης, προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 28 μήνες από την έναρξη της παραχώρησης, ήτοι τέλος του 2022.
   Τι δηλώνουν οι συναρμόδιοι υπουργοί
   Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, η μαρίνα Αλίμου είναι μία από τις σημαντικότερες στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες μαρίνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Η χερσαία ζώνη της έχει επιφάνεια περίπου 210.000 τ.μ., ενώ η θαλάσσια ζώνη της είναι επιφάνειας περίπου 428.000 τ.μ. Η μαρίνα Αλίμου προσφέρει σήμερα περίπου 1.100 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής διαφόρων μεγεθών και εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες ελλιμενισμού της αγοράς ναύλωσης σκαφών αναψυχής της Αθήνας. 

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Το «πράσινο φως» για τη στρατηγική τουριστική επένδυση «The Mykonos Project» της κοινοπραξίας AGC Equity Partners στην περιοχή «Καραπέτης» της Άνω Μεράς Μυκόνου άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας γνωμοδοτώντας θετικά επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).
   Η επένδυση, που προβλέπει την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας δυναμικότητας 192 κλινών με συνοδευτικές εγκαταστάσεις άθλησης και ευεξίας και μαρίνα σκαφών σε έκταση 60.324 στρεμμάτων, αποτελεί ήπια τουριστική ανάπτυξη υψηλών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών χαρακτηριστικών και γι’ αυτούς τους λόγους γίνεται δεκτή η προσαρμογή στο πολεοδομικό περιβάλλον της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Μυκόνου.
   Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ του έργου, η δόμηση και η κάλυψη του συγκροτήματος δεν θα υπερβαίνουν τα 7.921 τ.μ. και 5.281 τ.μ., αντίστοιχα, με τον συνολικό όγκο των κτηρίων, που δεν θα υπερβαίνουν τα 7,5 μέτρα, να είναι 435,6 χιλ. τ.μ. Θα κατασκευαστούν ακόμη, 65 κατοικίες ενός δωματίου με επιφάνεια 45-50 τ.μ., 15 κατοικίες 70 τ.μ., 9 κατοικίες των 2 δωματίων 100 τ.μ., 5 κατοικίες των 3 δωματίων επιφάνειας 130 τ.μ. και μία βίλα 160 τ.μ.
   Επίσης, τα κτήρια, που θα αναπτυχθούν, περιλαμβάνουν:
   - 94 δωμάτια με σύνολο επιφάνειας περίπου 6.010 τ.μ.
   - Κτίριο Εισόδου, Υποδοχής και Γραφείων 250 τ.μ.
   - Ελληνικό Καφενείο, περίπου 100 τ.μ.
   - Εστιατόριο κυρίως για πρωινά γεύματα 200 τ.μ.
   - Εστιατόριο περίπου 160 τ.μ.
   - Καταστήματα περίπου 60-80 τ.μ. έκαστο
   - Kids Club -Παιδικός Σταθμός 150 τ.μ.
   - Κελί - Ταβέρνα περίπου 100 τ,μ,
   - Κτίριο SPA 500 τ.μ.
   - Υπαίθριο Θέατρο
   - Πισίνα 5μ. X 20 μ.
   - Μικρό παρεκκλήσι
   Αναφορικά με τον τουριστικό λιμένα, η μελέτη της επένδυσης σημειώνει ότι η χωροθέτησή του θα προσφέρει τη δυνατότητα συνδυασμού διακοπών με σκάφος και διαμονής σε ξενοδοχείο/χερσαίο κατάλυμα, που τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε άτομα υψηλής οικονομικής επιφάνειας.
   Η απόφαση αυτή, από την οποία προκύπτει ότι ενθαρρύνονται οι οργανωμένες τουριστικές αναπτύξεις μέσω της διαδικασίας των Στρατηγικών Επενδύσεων - ΕΣΧΑΣΕ, σηματοδοτεί  ένα ελκυστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη στη χώρα στρατηγικών επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και την δημιουργία  τουριστικών προορισμών υψηλών προδιαγραφών με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και τη χωροταξία. 
   Η AGC AGC Εquity Partners που είναι γνωστή στην Ελλάδα από την επένδυσή της στον Αστέρα Βουλιαγμένης εδρεύει στο Λονδίνο, και εκπροσωπεί επενδυτικά κεφάλαια από το Άμπου Ντάμπι και το Κουβέιτ.


   Φώτο από: https://www.mononews.gr/business/ste-prasino-fos-gia-to-the-mykonos-project-dekti-i-prosarmogi-sto-poleodomiko-perivallon-tis-zoe-mikonou

   By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

   Ο Πύργος του Πειραιά, το κτήριο – σύμβολο της πόλης, θα αποκτήσει «ζωή», 45 και πλέον χρόνια μετά την κατασκευή του, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο έδωσε το «πράσινο φως» στον Δήμο Πειραιά να υπογράψει τη σύμβαση αξιοποίησής του με τον ανάδοχο.
   Ο απαιτούμενος προσυμβατικός έλεγχος ολοκληρώθηκε, χωρίς παρατηρήσεις και πλέον η πόλη μετρά αντίστροφα για την έναρξη των εργασιών στον Πύργο, που θα ανακαινιστεί ριζικά και θα μετατραπεί σε ένα σύγχρονο κτήριο με γραφεία και καταστήματα.
   Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, καθώς μια ακόμα μεγάλη επένδυση, η οποία ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ, ξεκινά άμεσα στον Πειραιά, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στη χώρα εξαιτίας της πανδημίας.
   Ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση του Πύργου Πειραιά
   Ο Πύργος του Πειραιά αποτελεί το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Πειραιά, το οποίο δεν είχε αξιοποιηθεί ποτέ από τότε που κατασκευάστηκε.
   Ο Δήμος Πειραιά σχεδίασε και προχώρησε σε διεθνή διαγωνισμό για την αξιοποίησή του, που προέβλεπε την παραχώρησή του για 99 έτη, τη διαχείριση και εκμετάλλευσή του από επενδυτές.
   Ο διαγωνισμός στέφθηκε με επιτυχία και κατακυρώθηκε στην Ένωση Εταιριών «CANTΕ HOLDINGS LTD – ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ».
   Το ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα για τον Δήμο Πειραιά είναι 1.010.000 ευρώ με αναπροσαρμογή 2% ετησίως, το οποίο θα επιστραφεί στην πειραϊκή κοινωνία σε έργα καθημερινότητας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Πειραιωτών και την αναβάθμιση της πόλης.
   Πώς θα αξιοποιηθεί ο Πύργος
   Η αξιοποίηση του Πύργου προβλέπει μικτές χρήσεις γραφείων/ καταστημάτων και πρόθεση των επενδυτών έως σήμερα είναι να διαμορφωθεί το κτήριο ως εξής:
   Α και Β Υπόγειο: Μηχανολογικοί χώροι και χώροι στάθμευσης Ισόγειο: Χώρος ενημέρωσης και ανάδειξης τουριστικού προϊόντος του Πειραιά και καταστήματα 1ος και 2ος όροφος: Καταστήματα 3ος όροφος: Πολυχώρος Πολιτιστικών λειτουργιών με χώρο εστίασης 4ος – 18ος όροφος: Γραφεία 19ος και 20ος όροφος: Εστιατόριο Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι 33 μήνες για την ριζική ανακαίνιση και διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων και του άμεσου περιβάλλοντος χώρου, την αναβάθμιση όψεων με δημιουργία προστατευτικού κελύφους, κατακόρυφες ζώνες πρασίνου και σύγχρονο σύστημα φωτισμού για την ανάδειξη του Πύργου ως τοπόσημου.
   Μώραλης: Νέες θέσεις εργασίας και αναβάθμιση της περιοχής
   Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε πως η αξιοποίηση του Πύργου, ενός κτηρίου συμβόλου όχι μόνο για τον Πειραιά, αλλά και για το μεγάλο λιμάνι της χώρας, είναι μια σημαντική στιγμή για τον Πειραιά και τους δημότες, καθώς ξεκινά ένα από τα πιο σημαντικά και εμβληματικά έργα στην πόλη.
   Ο κ. Μώραλης επεσήμανε στη συνέχεια πως είναι εξαιρετικά θετικό για την πόλη μας, ότι παρά το δυσμενές περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, εξαιτίας της πανδημίας, προχωρά στον Πειραιά μια τόσο μεγάλη επένδυση, άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ.
   «Είμαι ιδιαίτερα περήφανος και χαρούμενος που οι προσπάθειές μας για την αξιοποίηση του Πύργου στέφθηκαν με επιτυχία, κλείνοντας έτσι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για την πόλη, που παρέμενε στάσιμο για περισσότερα από 45 χρόνια. Όταν μιλήσαμε για την αξιοποίηση του Πύργου, κάποιοι μας αμφισβήτησαν. Όμως σήμερα αποδεικνύεται ότι η δημοτική μας αρχή έκανε μια πολύ καλά μελετημένη και σοβαρή δουλειά με τον διεθνή διαγωνισμό, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη αναδόχου, χωρίς καμία ένσταση και σήμερα πια, την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, χωρίς καμία παρατήρηση», υπογράμμισε ο κ. Μώραλης.
   Ακολούθως, ο Δήμαρχος Πειραιά ανέφερε ότι με την αξιοποίηση του Πύργου, θα αυξηθούν σημαντικά τα έσοδα του Δήμου, θα δημιουργηθεί μια νέα μικροοικονομία στην περιοχή, και κυρίως, νέες θέσεις εργασίας και παράλληλα, θα αναβαθμιστεί ολόκληρη η γύρω περιοχή.
   Κλείνοντας, ο κ. Μώραλης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η αξιοποίηση του Πύργου αποτελεί ορόσημο ότι η πόλη αλλάζει ριζικά προς το καλύτερο, όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί στους Πειραιώτες».
   Ενδεικτικές προτάσεις για την όψη του κτιρίου
   https://www.in.gr/2020/05/13/greece/etsi-tha-ginei-o-pyrgos-peiraia-ksekinaei-aksiopoiisi-tou/
  Sign in to follow this  
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.