Jump to content
 • Novatron
 • By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Υποχρεωτική είναι πλέον η χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους των δικαστηρίων,στα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία, τουλάχιστον μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020.
  Παράλληλα με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα παρατείνεται λόγω COVID-19 η ισχύς των ρυθμίσεων για την εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης και ανάκλησης αυτής, σύμφωνα με τις οποίες η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση.
  Παράλληλα με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα παρατείνεται λόγω COVID-19 η ισχύς των ρυθμίσεων για την εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης και ανάκλησης αυτής, σύμφωνα με τις οποίες η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση.
  Επιπλέον, , με τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας εφαρμόζονται έως την 31η.12.2020 ρυθμίσεις για τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, οι οποίες ίσχυσαν κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής των εργασιών τους με διαδοχικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, ενόψει εμφάνισης του κορωνοϊούCOVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
  Πιο συγκεκριμένα, για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια ισχύει εκ νέου η προθεσμία των 7 ημερών από τη συζήτηση για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης. Ειδικά δε για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τις ακυρωτικές διαφορές που εκδικάζονται ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, η ως άνω προθεσμία ισχύει και για την κατάθεση υπομνήματος. Περαιτέρω, στα ως άνω δικαστήρια οι δηλώσεις περί μη παράστασης στο ακροατήριο μπορούν να συντάσσονται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης gov.gr και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
  Όσον αφορά τα πολιτικά δικαστήρια, για το χρονικό διάστημα από 16.9.2020 έως και 31.12.2020, προβλέπεται α) ο οίκοθεν επαναπροσδιορισμός της συζήτησης κάθε υπόθεσης που ματαιώθηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω της πανδημίας καθώς και ο τρόπος γνωστοποίησης της νέας δικασίμου β) ο χρονικός καταμερισμός εντός της αυτής ημέρας όλων των εγγεγραμμένων στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεων, με σκοπό την αποφυγή του συγχρωτισμού και η δυνατότητα αναβολής ατελώς, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου χωρίς παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο, γ) η δυνατότητα δήλωσης στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση μάρτυρα, προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος, δ) η αυτοδίκαιη παράταση, μέχρι τη νέα δικάσιμο, της ισχύος των προσωρινών διαταγών και διατάξεων αποφάσεων επί αιτήσεως αναστολής της εκτέλεσης ή της εκτελεστότητας, ε) η δυνατότητα λήψης ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου, στ) η μη επιβολή τόκων επιδικίας για το χρονικό διάστημα της αναστολής (13.3.2020 – 31.5.2020) και ζ) ο οίκοθεν επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως 12.3.2020, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 9.3.2020, στο ισόγειο του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς και πρόβλεψη για τον ηλεκτρονικό τρόπο γνωστοποίησης της νέας δικασίμου.
  Για τα ποινικά δικαστήρια, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαφόρων αιτήσεων και υπομνημάτων, η δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβίβασης προς τους διαδίκους αντιγράφου των εισαγγελικών προτάσεων καθώς και ο ηλεκτρονικός τρόπος ειδοποίησης των διαδίκων για τη συζήτηση των ως άνω αιτήσεων στο ακροατήριο, οι οποίες γίνονται χωρίς την παρουσία του αιτούντος.
  Επιπλέον, προβλέπονται και άλλοι τρόποι είσπραξης των πόρων του ΤΑΧΔΙΚ αντί μόνο της επικόλλησης ενσήμου, όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική πληρωμή ή ακόμα και η καταβολή μετρητών. Επιπλέον προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης Κ.Υ.Α για αναστολή της υποχρέωσης καταβολής εισφορών υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ. Η αναστολή αφορά πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων και λοιπά έγγραφα που εκδίδονται από τα δικαστήρια.  Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στα όργανα διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών να προβαίνουν στην ανάθεση των αναγκαίων συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της και, κυρίως, η ολοκλήρωση της διαδικασίας του εισαγωγικού διαγωνισμού του τρέχοντος έτους.

  By marionik, in Αρθρογραφία, ,

  Στην οδό Ναυάρχου Νοταρά 18 στα Εξάρχεια βρίσκεται το εν λόγω διατηρητέο κτίριο στις φωτογραφίες.

    Το κτίριο σύμφωνα με τις πληροφορίες από το ηλεκτρονικό αρχείο διατηρητέων οικισμών και κτιρίων του ΥΠΕΚΑ, ανεγέρθη περίπου το 1890 και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο από το ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) το 1992. Το κτίριο είχε διάφορες χρήσεις κατά την διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, παλαιά χρησιμοποιούνταν ως κατοικία, αργότερα φιλοξενούσε καταστήματα πώλησης δίσκων, ενώ κατά την δεκαετία του 1990 ήταν οίκος ανοχής.  Το 2004 πραγματοποιήθηκε ολική ανακαίνιση στο κτίριο καθώς δεν βρισκόταν σε καλή κατάσταση. Κάποιοι άνθρωποι κατοικούσαν σε αυτό, υπήρχε ρεύμα και νερό. Λίγα χρόνια μετά όμως και συγκεκριμένα το 2012 ξεκίνησαν τα βάσανα του κτιρίου. Στο κτίριο διέμεναν κάποια άτομα τα οποία χτυπούσαν τα κουδούνια των γειτόνων και ζητούσαν βοήθεια υποστηρίζοντας πως διακόπηκε το ρεύμα λόγω βλάβης ενώ η ΔΕΗ δεν προχωρούσε στην επιδιόρθωση του τεχνικού προβλήματος. Τους παρασχέθηκαν κυρίως ορισμένες πληροφορίες και πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος. Από όσο διαφαίνεται, λύση δεν επήλθε, οι άνθρωποι αποχώρησαν από εκεί και το κτίριο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο. 
  Οι ιδιοκτήτες είναι άγνωστοι προς τους περίοικους της γειτονιάς και κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για την τύχη του κτιρίου.
  Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν διάφορες εισβολές ατόμων με στόχο τον βανδαλισμό του κτιρίου εσωτερικά, την αφαίρεση μετάλλων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ή την κλοπή αντικειμένων. Το 2014 άγνωστοι που μπήκαν στο υπόγειο παραβιάζοντας την πόρτα έσπασαν κάποιους σωλήνες με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το υπόγειο. Κλήθηκε η ΕΥΔΑΠ η οποία έκοψε την παροχή νερού από τον μετρητή καθώς δεν υπήρχε κανείς να επέμβει για να σταματήσει η ροή του νερού από τους σπασμένους σωλήνες.
  Μια άλλη φορά κάποιοι εισέβαλλαν μέσα στο κτίριο και αφαιρούσαν παράθυρα με πόρτες και τα πετούσαν στον δρόμο από τα μπαλκόνια. 
  Τα επόμενα χρόνια έφτασε και η στιγμή που προκλήθηκαν πυρκαγιές στο ακίνητο. Διάφοροι έμπαιναν μέσα και επιχειρούσαν να βάλουν φωτιά σε ξύλινα δάπεδα, αντικείμενα που είχαν μείνει πεταμένα εκεί όπως πόρτες και παράθυρα και σε ότι έβρισκαν μέσα για να προκαλέσουν όσο πιο μεγάλη ζημιά μπορούσαν. Τον Ιούνιο του 2016 τα καταφέρανε, άγνωστοι τις βραδυνές ώρες εισήλθαν και άφησαν διάφορα χαρτόνια και υλικά τα οποία ήταν εύφλεκτα. Την επόμενη ημέρα κατά τις 11 το πρωί και σε ημέρα καύσωνα με περίπου 40 βαθμούς, προκλήθηκε μεγάλη φωτιά στην στέγη του κτιρίου η οποία οδήγησε στην κατάρρευσή της. Πλέον τα νερά και οι φθορές λόγω καιρικών φαινομένων θα μπορούσαν να καταστρέψουν το κτίριο ευκολότερα.
  Το κτίριο σφραγίστηκε από συνεργεία του δήμου αλλά άγνωστοι έμπαιναν μέσα και ξήλωναν το υλικό και τις τάβλες που είχαν τοποθετηθεί από τα ειδικά συνεργεία. Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν άλλες 4 με 5 φωτιές ώσπου τον Ιούνιο του 2019 συνεργεία πέρασαν και σφράγισαν πάλι το κτίριο. 
  Η θέληση των αγνώστων να καταστρέψουν το κτίριο ήταν τέτοια που τις περισσότερες φορές μετά την φωτιά που έβαζαν έκλειναν τις πόρτες με αντικείμενα ώστε να δυσκολέψουν την πρόσβαση στην πυροσβεστική. Η πυροσβεστική αναγκαζόταν να σπάσει τις πόρτες από τους μεντεσέδες και να τις κομματιάσει ώστε να καταφέρει να εισέλθει στο εσωτερικό του κτιρίου. Το κτίριο βρισκόταν χωρίς καθόλου πόρτες, ενώ μέχρι να σφραγιστεί άγνωστοι έμπαιναν και ξήλωναν παντζούρια.
  Τον Απρίλιο του 2020 σημειώθηκε σημαντική κατάρρευση στο εσωτερικό του κτιρίου, γείτονες και κάτοικοι βγήκαν στα μπαλκόνια να δουν από που προερχόταν αυτός ο θόρυβος, δεν κατέστη δυνατό βέβαια να βρεθεί από που έπεσαν μπάζα και σοβάδες, αλλά ήταν προφανές πως προερχόντουσαν από το εσωτερικό του κτιρίου που πλέον έμπαιναν τα νερά των βροχοπτώσεων με αποτέλεσμα κάτι να καταρρεύσει εσωτερικά.
  Αυτά που περιγράφουμε εδώ είναι απλά η ιστορία αφανισμού άλλου ενός κτιρίου από τα χιλιάδες στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Οι κύριοι υπεύθυνοι είναι βέβαια οι κρατικές αρχές και το ελλειπέστατο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν σκοπεύει πλέον στην προστασία του κτιρίου αλλά ωθεί την εγκατάλειψη και τον αφανισμό των διατηρητέων από τους ιδιοκτήτες τους. Βέβαια, μιας και το εν λόγω κτίριο είχε ανακαινιστεί πολύ καλά το 2004, μπορεί να υπήρχαν σοβαρά κληρονομικά ζητήματα ή απουσία κληρονόμων. Είναι σύνηθες στις περιπτώσεις περιουσιών που εμπλέκονται κληρονομικά ζητήματα να αφήνονται στην τύχη τους τα κτίρια. εδώ ο υπεύθυνος είναι και πάλι το κράτος το οποίο πρέπει να θεσπίσει νομοθεσία και μέτρα και να βρεθούν λύσεις ώστε να μην περιέρχονται σε εγκατάλειψη κτίρια όσο μάλλον διατηρητέα λόγω αυτών των προβλημάτων. Οι κυβερνήσεις βέβαια στην Ελλάδα, δεν ασχολούνται καθόλου με το κομμάτι των διατηρητέων κτιρίων, αφήνουν τα πάντα στην ευθύνη των ιδιοκτητών, όταν όμως υπάρχουν οικονομικά προβλήματα και αδυναμία συντήρησης ή κληρονομικά ζητήματα, τα κτίρια οδεύουν προς τον αφανισμό.
  Αναφορές για την τελευταία πυρκαγιά στο κτίριο το 2019, έγιναν και από ηλεκτρονικές ιστοσελίδες με φωτογραφίες και βίντεο.
  https://www.protothema.gr/greece/article/874050/fotia-se-akatoikito-ktirio-sta-exarheia/
    Πηγή https://energy-engineer.blogspot.com/2020/09/18.html

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο υπογράφονται και εκτελούνται οι δημόσιες συμβάσεις αλλά και οι δημοπρατήσεις έργων ετοιμάζει η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο που θα αντικαταστήσει το νόμο 4412/2016 βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στα τέλη του μήνα, προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στον Οκτώβριο.

  Σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες βασικός στόχος της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες των δημοσίων συμβάσεων όπως οι μεγάλες εκπτώσεις στα έργα που οδηγούν τελικά σε αδυναμία εκτέλεσης, αλλά και οι συνεχόμενες προσφυγές που καθυστερούν σημαντικά την υλοποίηση των έργων. Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζεται μια εκτεταμένη αλλαγή όλου του πλαισίου σύναψης των δημοσίων συμβάσεων: από τις προκηρύξεις και τις διαγωνιστικές διαδικασίες έως τα περιθώρια προσφυγών.
  Ειδικά στα δημόσια έργα στο νομοσχέδιο θα υπάρχει πρόβλεψη για τις μεγάλες εκπτώσεις. Ειδικότερα αν η προσφερόμενη έκπτωση έχει απόκλιση άνω του 10% από τον μέσο όρο ο υποψήφιος ανάδοχος θα καλείται να αιτιολογήσει την προσφορά του. Μάλιστα αυτή η αιτιολόγηση θα γίνεται συμβατική υποχρέωση για τον υποψήφιο.
  Ακόμη εξετάζεται η αύξηση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης έργων. Η βασική σκέψη είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο καθορίζονται οι εγγυητικές. Σήμερα το ύψος των εγγυητικών επιστολών καθορίζεται βάσει ποσοστού του ύψους της σύμβασης. Αυτό σημαίνει πως όσο μεγαλύτερη είναι η έκπτωση, τόσο μειώνεται και η εγγυητική. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται να καθοριστεί ότι η εγγυητική θα εξαρτάται από τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.
  "Κόφτης” στις προσφυγές
  Λιγότερα "παράθυρα” προσφυγών κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες θα αφήνει ο νέος νόμος. Σύμφωνα με πληροφορίες στους διαγωνισμούς του δημοσίου θα επιτρέπεται προσφυγή μόνο μια φορά στην Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών, από τρεις που γίνεται σήμερα. Ειδικότερα, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προσφεύγει κατά τις ανάδειξης προσωρινού αναδόχου στο τέλος της διαδικασίας και όχι κατά την διάρκεια της εξέτασης των δικαιολογητικών και κατά το άνοιγμα των οικονομικών και τεχνικών προσφορών.
  Τέλος, θα προβλέπεται και η δυνατότητα σε ορισμένα δημόσια έργα να υπάρχει ιδιωτική επίβλεψη, κάτι το οποίο γίνεται σήμερα στα έργα παραχώρησης, με τον θεσμό του ανεξάρτητου μηχανικού.
  Το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις θα κατατεθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ ενεργή συμμετοχή έχει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ήδη η νομοπαρασκευαστική επιτροπή έχει ολοκληρώσει το έργο της για το τμήμα που αφορά την ανάθεση έργων και αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα να ολοκληρωθεί και το κομμάτι της εκτέλεσης.
  [email protected]

  By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

  Εγκρίθηκε, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού (ΣΜΣ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) για τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας από τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4447/2016, καθώς και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αυτού.
  Με την έγκριση του ΕΠΣ, ολοκληρώνεται η χωρική οργάνωση ενός τμήματος της περιοχής Δηλαβέρη του Δήμου Αμαρουσίου, συνολικής έκτασης 50.173,72 τ.μ., όπου θα μετεγκατασταθεί το Καζίνο Πάρνηθας.
  Η απόφαση καθορίζει τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης και τον πολεοδομικό κανονισμό.
  Στο πλαίσιο του ΕΠΣ, συντάχθηκε και υποβλήθηκε επίσης κυκλοφοριακή μελέτη τόσο για τις βελτιωτικές παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν στην ευρύτερη περιοχή, όσο και για τους τρόπους αντιμετώπισης των υφιστάμενων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Στο πλαίσιο των τακτικών διμηνιαίων συναντήσεων με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που έχει καθιερώσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης πραγματοποιήθηκε σήμερα τηλεδιάσκεψη με κεντρικό θέμα το χωροταξικό – πολεοδομικό νομοσχέδιο.
  Στην τηλεδιάσκεψη που διήρκεσε τρεισήμισι ώρες συμμετείχαν και ο αρμόδιος για περιβαλλοντικά θέματα υφυπουργός, Νίκος Ταγαράς, ο αρμόδιος για χωροταξικά θέματα υφυπουργός, Δημήτρης Οικονόμου, ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης, η Συντονίστρα για την προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων του Υπουργείου για θέματα δασικής πολικής και
  Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζυράκη, καθώς και στελέχη του υπουργείου.
  Κατά τη συζήτηση για το χωροταξικό – πολεοδομικό νομοσχέδιο -του οποίου η ηλεκτρονική διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο συνεχίζεται με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς μέχρι την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή- ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε τον διττό στόχο που επιχειρείται να επιτευχθεί. Ειδικότερα, τόνισε:
  «Το χωροταξικό και πολεοδομικό νομοσχέδιο είναι μια μεγάλη και οριζόντια τομή τόσο για την ανάπτυξη όσο και για το περιβάλλον.
  Προσπαθούμε να συνδυάσουμε αυτούς τους δύο στόχους για να πετύχουμε το ζητούμενο από όλες τις χώρες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέγεται βιώσιμη ανάπτυξη.
  Η Κυβέρνηση, είναι υπέρ των επενδύσεων και κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τόσο την ιδιοκτησία, όσο και τον κατασκευαστικό κλάδο. Ταυτόχρονα, δεν αγνοούμε και την περιβαλλοντική διάσταση -πολύ περισσότερο που όλες τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει με ανοχή της Πολιτείας περιβαλλοντικά και πολεοδομικά εγκλήματα. Εγκλήματα τα οποία τελικά πέραν όλων των άλλων επιπτώσεων- περιορίζουν και την αξία της περιουσίας. Διότι άλλη αξία έχει μια περιουσία όταν όλα προχωρούν εντός σχεδίου και όπως γίνεται σε προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, και άλλη αξία, πολύ μικρότερη, όταν έχουμε πολεοδομική αναρχία. Και εάν θέλεις να είσαι σύγχρονος ευρωπαίος πολιτικός κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν μπορεί να μένεις αδρανής.
  Δεν έχουμε σκοπό να μπούμε ως ταύροι εν υαλοπωλείο και να ακυρώσουμε την αξία της περιουσίας των ανθρώπων. Αντίθετα: είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ιδέες και προτάσεις που θα βελτιώνουν το νομοσχέδιο και θα το κάνουν πιο δίκαιο. Αλλά από την άλλη πλευρά όλοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μια εξαίρεση στην Ευρώπη και δεν μπορεί να έχει κανένα μέλλον, όχι μόνο περιβαλλοντικά αλλά και αναπτυξιακά, εάν υιοθετήσουμε δράσεις οι οποίες δεν αντέχουν σε βάθος χρόνου.
  Δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική δημοσίων σχέσεων. Δεν μπορούμε να αναβάλλουμε τα πάντα για το μέλλον. Πρέπει με την παρουσία μας εδώ να συμβάλουμε στο στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης με ό,τι σημαίνει αυτό».
  Ο υφυπουργός, Δημήτρης Οικονόμου, έκανε λόγο για νομοσχέδιο που αποτελεί πραγματική μεταρρύθμιση. Παρουσίασε βασικές πτυχές του νομοσχεδίου και έδωσε απαντήσεις σε ζητήματα που έθεσαν εκπρόσωποι των περιβαλλοντικών οργανώσεων.
  Επιπλέον, ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει έναν ειλικρινή διάλογο με όλους για το θέμα και κάλεσε όλες τις πλευρές να δουν το ζήτημα στην ουσία του, υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΣτΕ και των σύγχρονων πολεοδομικών πρακτικών. «Δεν μπορεί να είναι οι όροι για την εκτός σχεδίου δόμηση πιο ελκυστικοί απ΄όσο για την εντός σχεδίου, όπως συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις», τόνισε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.
  Σημειώνεται ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ήταν υποστηρικτικές σε αρκετά σημεία του νομοσχεδίου και ιδιαίτερα στο θέμα της εκτός σχεδίου δόμησης, ενώ σε άλλα, όπως ζητήματα για τις Περιοχές Ολοκληρωμένων Τουριστικών Αναπτύξεων και για το θαλάσσιο χωροταξικό, εξέφρασαν ενστάσεις.
  Κατά την τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν επίσης θέματα του περιβαλλοντικού νόμου 4685/20 και ειδικότερα η πορεία της ανάρτησης των δασικών χαρτών. Ορισμένοι εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων προανήγγειλαν ότι θα προσφύγουν στο ΣτΕ με στόχο να ακυρώσουν τη σχετική Υπουργική Απόφαση που εφαρμόζει τις διατάξεις του σχετικού νόμου για τους δασικούς χάρτες.
  Για το θέμα τοποθετήθηκε ο αρμόδιος υφυπουργός, Νίκος Ταγαράς, ο οποίος διαμήνυσε ότι βούληση της Κυβέρνησης τόσο με τον σχετικό νόμο όσο και με την Υπουργική Απόφαση που ακολούθησε είναι όχι να παρεμποδισθεί αλλά να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών.
  Στόχος για την εκπόνηση των δασικών χαρτών, υπογράμμισε, είναι η ολοκλήρωσή τους σε 2 έτη, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται οι αδικίες απέναντι στους πολίτες, με σεβασμό στη νομολογία του ΣτΕ.
  Επίσης, κατά την τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην πλαστική ρύπανση και δη στην απόσυρση των Πλαστικών Μιας Χρήσης, σε κίνητρα και αντικίνητρα για καταναλωτές και επιχειρήσεις, καθώς και σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και κοινωνικών φορέων.
  Ο γ.γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης, τόνισε ότι για αυτό το θέμα διεξάγεται εκτεταμένη διαβούλευση και ότι η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να υιοθετήσει κάθε πρόταση που θα βελτιώσει το σχετικό νομοσχέδιο για τα πλαστικά.

  By Engineer, in webTV, ,

  Αναγνωρίστηκε και επισήμως ως η μακρύτερη γέφυρα με γυάλινο δάπεδο στον κόσμο. Με μήκος 526.14 μέτρα , στην νότια Κίνα, χαρακτηρίζεται ως "Ένας διαφανής διάδρομος στον αέρα".
  Το κινεζικό στούντιο UAD ολοκλήρωσε στην Huangchuan Three Gorges Scenic Area, στη νότια Κίνα, τη μήκους 526.14 μέτρων γέφυρα με υάλινο δάπεδο, την οποία η Guinness World Records έχει επισήμως αναγνωρίσει ως τη μακρύτερη γέφυρα με υάλινο δάπεδο στον κόσμο.
  «Ένας διαφανής διάδρομος στον αέρα» είναι η περιγραφή της γέφυρας από το κινεζικό στούντιο, του οποίου η πλήρης επωνυμία είναι Architectural Design & Research Institute of Zhejiang University Co. Ltd. και έδρα του η πόλη Χανγκζού.
  Γεφυρώνοντας τον ποταμό Λιαντζιάνγκ στην επαρχία Γκουνγκντόνγκ, η κρεμαστή γέφυρα ενώνει τις δύο πλευρές μιας χαράδρας, σε ύψος 201 μέτρων πάνω από την επιφάνεια του νερού. Η δυναμικότητά της ανέρχεται σε 500 άτομα.
  Σύμφωνα με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι αρχιτέκτονες του στούντιο ελπίζουν ότι η κατασκευή του δαπέδου από γυαλί επιτρέπει στη δομή να μην είναι παραφωνία στο φυσικό περιβάλλον. «Με τη συγχώνευση της δομής στο φυσικό περιβάλλον και τη χρήση καινοτόμων μεθόδων δόμησης, η ομάδα των σχεδιαστών πραγματοποίησε μια συνεχή, απρόσκοπτη ενοποίηση της φύσης με το τεχνητό» ανέφεραν σε ανακοίνωση.
  Η γέφυρα αυτή είναι η τελευταία μιας σειράς γεφυρών με υάλινο δάπεδο στην Κίνα, οι οποίες κατασκευάζονται ως τουριστικές ατραξιόν (σύμφωνα με περυσινές εκτιμήσεις του BBC υπάρχουν 2.300 τέτοιες γέφυρες σε όλη την Κίνα). Ο καταιγισμός κατασκευής υάλινων γεφυρών εγκαινιάστηκε το 2016 με τη μήκους 430 μέτρων γέφυρα Zhangjiajie Grand Canyon Glass Bridge, η οποία τότε ήταν και η μακρύτερη και αυτή που ήταν σε μεγαλύτερο ύψος (το πλήθος των επισκεπτών που συνέρευσε οδήγησε, μέσα σε δύο εβδομάδες, τις αρχές σε απαγόρευση της πρόσβασης). Η γέφυρα αυτή έχασε τα σκήπτρα της το 2018 από τη μήκους 488 μέτρων κρεμαστή γέφυρα Hongyagu, η οποία είχε σχεδιαστεί με δυνατότητα ταλάντωσής της για να «αναστατώνονται» αυτοί που τη διασχίζουν.

  By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

  Πλησιάζουν τις 5.000 οι αιτήσεις για επιδότηση αγοράς ηλεκτρικού οχήματος (ΙΧ, ποδηλάτου, δικύκλου/ τρικύκλου) που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».
  Όπως επισημαίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει ζωηρό, καθώς από τις 24 Αυγούστου που άνοιξε η πλατφόρμα kinoumeilektrika.gov.gr υποβάλλονται κατά μέσο όρο 400 αιτήσεις την ημέρα και έχουν ήδη κατανεμηθεί περίπου 4,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 10% των διαθέσιμων πόρων σε μόλις 15 ημέρες.
  Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ αξιολογεί με εντατικούς ρυθμούς τις αιτήσεις και υπάρχουν ήδη συμμετέχοντες που έχουν λάβει μηνύματα έγκρισης των αιτήσεων τους. Η διαδικασία θα επιταχυνθεί τις επόμενες μέρες, με στόχο ο κύκλος των πρώτων αιτήσεων να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό.
  Οι πολίτες που έχουν αξιολογηθεί θετικά θα έχουν τη δυνατότητα από την ερχόμενη εβδομάδα και μετά την έκδοση του πρώτου σχετικού πίνακα να αιτούνται καταβολής της εγκεκριμένης ενίσχυσης μέσω της πλατφόρμας kinoumeilektrika.gov.gr. Θα αναρτηθούν σχετικές οδηγίες, καθώς και τεύχος οδηγού υποβολής του αιτήματος πληρωμής προς διευκόλυνση των ωφελούμενων.
  Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΝ:
  -Το ηλεκτρικό ποδήλατο εξακολουθεί να είναι ο αδιαφιλονίκητος πρωταγωνιστής, με το 77% των αιτήσεων. Πέρα από το περιβαλλοντικό όφελος, αυτό αποτελεί και ενθαρρυντικό «σήμα» για αλλαγή της κουλτούρας των μετακινήσεων.
  -Σημαντική είναι και η συμμετοχή του αυτοκινήτου. Ο αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που καταχωρήθηκαν σε δύο εβδομάδες αναλογεί στο 67% των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που πωλήθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
  -Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι μέσω της δράσης έχουν αποσυρθεί 625 παλαιά ρυπογόνα οχήματα (αυτοκίνητα και δίκυκλα), στοιχείο που υποστηρίζει την στόχευση για μείωση των ρύπων.
  Πέρα από το περιβαλλοντικό, ισχυρό είναι και το αναπτυξιακό αποτύπωμα του «Κινούμαι Ηλεκτρικά», εάν ληφθεί υπόψη ότι σε ένα δύσκολο περιβάλλον, έχει γίνει τζίρος στην αγορά της τάξης των 35 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά οχήματα, αλλά και φορτιστές, καθώς έχουν υποβληθεί 120 αιτήσεις για εγκατάσταση ιδιωτικών σημείων φόρτισης. Παράλληλα υλοποιούνται πρωτοβουλίες και για την εγκατάσταση δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχουν φορτιστές σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.
  Σημειώνεται, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, τέλος ότι η συμμετοχή των νησιών συνολικά αγγίζει το 20% των οχημάτων που επιδοτούνται μέσω της δράσης, κάτι που δικαιώνει την επιλογή του ΥΠΕΝ να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης στη νησιωτική χώρα. 
   

  By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

  Ηλεκτρονικά μισθωτήρια και για τη δωρεά παραχώρηση ακινήτου από το γονιό στο παιδί ή και αντίστροφα ζητάει η Εφορία. Συγκεκριμένα υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου έχει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου όχι μόνο στην περίπτωση που το ενοικιάζει αλλά και σε περίπτωση που το παραχωρεί δωρεάν!
  Όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ, οι εκμισθωτές -υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας και όσοι προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου υποχρεούνται να δηλώνουν, με ηλεκτρονικό τρόπο, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ή της παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία και ανεξάρτητα αν το μίσθωμα καταβάλλεται σε χρήμα ή σε είδος. Εξαιρούνται της υποχρέωσης όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία μέχρι 200 τ.μ. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες δηλαδή από τους γονείς στα παιδιά ή από τα παιδιά στους γονείς.
  Επίσης, σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώνει τη λύση της μίσθωσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λύση.
  Ηλεκτρονική δήλωση για τη μίσθωση θα πρέπει να υποβληθεί όταν ο γονιός παραχωρεί σε τέκνο ακίνητο δωρεάν για επαγγελματική στέγη της επιχείρησης του τέκνου.
  Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ πρέπει να υποβληθεί «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και μάλιστα  το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αποτελεί τεκμήριο που υπολογίζεται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Κατ’ εξαίρεση το τεκμαρτό εισόδημα του που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες απαλλάσσεται από το φόρο.
  Είδος μίσθωσης
  Επίσης στις περιπτώσεις που υπάρχει  δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου για παράδειγμα όταν γονέας παραχωρεί τη χρήση ακινήτου στο παιδί του, χωρίς αντάλλαγμα τότε προκύπτει φορολογητέο τεκμαρτό εισόδημα το οποίο προσδιορίζεται σε 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Το τεκμαρτό εισόδημα απαλλάσσεται μόνο στην περίπτωση παραχώρησης χρήσης κατοικίας έως 200 τ.μ., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικίας από γονείς στα παιδιά ή το αντίστροφο.

  By Engineer, in Περιβάλλον, ,

  Τον κώδωνα του κινδύνου για τη φύση και τον άνθρωπο κρούει η έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης 2020» του WWF, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Η δραματική μείωση των πληθυσμών άγριας ζωής απειλεί και την ίδια την επιβίωση του ανθρώπου, καθώς γίνεται πλέον ξεκάθαρο πως οι αιτίες που οδηγούν τη φύση σε κατάρρευση είναι ίδιες με αυτές που συμβάλλουν στην εμφάνιση ζωονόσων και στο ξέσπασμα πανδημιών, όπως αυτή της COVID-19, επισημαίνει το WWF και ζητά επείγουσα ανάληψη δράσης για να αντιστραφεί η τάση μέχρι το 2030.
  Ο «Ζωντανός Πλανήτης 2020», η 13η έκδοση της έκθεσης - ορόσημο του WWF παγκοσμίως, παρουσιάζει μία συνολική εικόνα της κατάστασης του φυσικού μας κόσμου μέσα από τον Δείκτη LPI (Living Planet Index), όπως προσδιορίστηκε από τη Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου (ZSL-Zoological Society of London). Ο Δείκτης αποτυπώνει την τάση για σχεδόν 21.000 πληθυσμούς περισσότερων από 4.000 ειδών σπονδυλόζωων στο διάστημα μεταξύ 1970 και 2016, με τη συμβολή πάνω από 125 ειδικών από όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτά τα 46 χρόνια, καταγράφεται μείωση 68% κατά μέσο όρο στο μέγεθος των πληθυσμών θηλαστικών, πτηνών, αμφιβίων, ερπετών και ψαριών διεθνώς.
  Σύμφωνα με τον LPI, μεταξύ των αιτιών για τη μείωση κατά 2/3 των παγκόσμιων πληθυσμών σπονδυλόζωων, βρίσκονται και οι παράγοντες που θεωρείται ότι αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης πανδημιών -συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών χρήσεων γης και του εμπορίου άγριας ζωής.
  «Τα στοιχεία της έκθεσης δείχνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι ο πλανήτης εκπέμπει σήμα κινδύνου. H φύση μας προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες αλλά έχει και τη δική της μοναδική αυταξία. Η καταστροφή της επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας, με το πιο τρανταχτό παράδειγμα να είναι η τρέχουσα πανδημία του κορωνοϊού. Τώρα είναι η στιγμή να αναλάβουμε δράση και να παλέψουμε για την ίδια μας την επιβίωση», τονίζει ο Γενικός Διευθυντής του WWF Ελλάς, Δημήτρης Καραβέλλας.
  «Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα στοιχεία –οι σημαντικές μειώσεις στους πληθυσμούς των ειδών άγριας ζωής είναι μια ένδειξη ότι η φύση καταρρέει. Από τα ψάρια στους ωκεανούς μας και στα ποτάμια, έως τις μέλισσες που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αγροτική παραγωγή, η μείωση της άγριας ζωής επηρεάζει άμεσα τη διατροφή, τη διατροφική ασφάλεια και τη δυνατότητα βιοπορισμού δισεκατομμυρίων ανθρώπων», σημειώνει ο Γενικός Διευθυντής του WWF International, Marco Lambertini.
  Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η κύρια αιτία για τη δραματική μείωση των πληθυσμών των χερσαίων ειδών που περιλαμβάνονται στον LPI είναι η απώλεια και υποβάθμιση των οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένης της αποδάσωσης, που οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο εμείς, ως ανθρωπότητα, παράγουμε τροφή.
  Μεγάλη εντύπωση προκαλεί η ραγδαία μείωση πληθυσμών συγκεκριμένων εμβληματικών ειδών ανά τον κόσμο, όπως για παράδειγμα:
  Οι πληθυσμοί του απειλούμενου γορίλα του Grauer στο Εθνικό Πάρκο Kahuzi-Biega, στη Δημοκρατία του Κονγκό, που εκτιμάται ότι έχουν μειωθεί κατά 87% μεταξύ 1994 και 2015 κυρίως λόγω του παράνομου κυνηγιού. Οι αριθμοί του αφρικανικού γκρίζου παπαγάλου στη νοτιοδυτική Γκάνα, που έπεσαν κατά 99% μεταξύ 1992 και 2014 εξαιτίας της παγίδευσης με σκοπό την εμπορία και της  απώλειας των ενδιαιτημάτων του. Οι πληθυσμοί άγριας ζωής που εντοπίζονται σε οικοσυστήματα γλυκού νερού έχουν υποστεί μείωση 84%. Πρόκειται για την πιο ακραία μέση μείωση πληθυσμών μεταξύ όλων των μεγαδιαπλάσεων, που ισοδυναμεί με πτώση 4% κατ' έτος από το 1970. Ένα παράδειγμα είναι ο αναπαραγωγικός πληθυσμός του οξύρρυγχου της Κίνας στον ποταμό Yangtze της Κίνας, ο οποίος μειώθηκε 97% μεταξύ 1982 και 2015 λόγω της κατασκευής φραγμάτων κατά μήκος του ποταμού. Καθώς το φυσικό περιβάλλον υποβαθμίζεται πιο γρήγορα από ποτέ, στην εξίσωση προστίθεται και η κλιματική κρίση, η οποία επιταχύνει περαιτέρω αυτή την εξέλιξη ως ένας από τους βασικούς και γοργά ανερχόμενους παράγοντες που απειλούν τα οικοσυστήματα και τον πλούτο των ειδών. Παράλληλα, η απώλεια βιοποικιλότητας επίσης επιτείνει την κλιματική αλλαγή – για παράδειγμα η καταστροφή των δασών αυξάνει τα επίπεδα CO2 στην ατμόσφαιρα. Γι' αυτό είναι σημαντικό και επείγον οι δύο κρίσεις, του κλίματος και της απώλειας βιοποικιλότητας, να αντιμετωπιστούν παράλληλα με συντονισμένες και φιλόδοξες δράσεις.
  Ανάγκη για επείγουσα ανάληψη δράσης
  Η έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης 2020» περιλαμβάνει επίσης καινοτόμα μοντέλα που δείχνουν ότι χωρίς περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση της απώλειας και της υποβάθμισης των οικοτόπων, η παγκόσμια βιοποικιλότητα θα συνεχίσει να μειώνεται. Οι υπολογισμοί καθιστούν σαφές ότι η σταθεροποίηση και αντιστροφή της απώλειας που προκαλείται από την ανθρωπογενή καταστροφή των φυσικών οικοτόπων θα είναι εφικτή μόνο αν υιοθετηθούν αποφασιστικές και πιο φιλόδοξες προσπάθειες διατήρησης και αν μετασχηματιστεί ο τρόπος που παράγουμε και καταναλώνουμε τροφή. Οι αλλαγές που χρειάζονται περιλαμβάνουν την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στην παραγωγή και εμπορία τροφής, τη μείωση της σπατάλης και την προώθηση πιο υγιεινών και φιλικών προς το περιβάλλον διατροφικών συνηθειών.
  Σύμφωνα με την έρευνα, προκειμένου να μετριαστούν ταχύτερα οι πιέσεις στους οικοτόπους άγριας ζωής, τα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν συνδυαστικά και όχι αποσπασματικά. Έτσι, θα μπορέσει να επισπευστεί κατά δεκαετίες η αντιστροφή της τάσης απώλειας βιοποικιλότητας λόγω απώλειας οικοτόπων, σε σχέση με άλλες στρατηγικές που αφήνουν περιθώρια απώλειας και εν συνεχεία επιδιώκουν την αντιστροφή. Τα υπολογιστικά μοντέλα δείχνουν επίσης ότι αν ο κόσμος συνεχίσει «ως έχει», οι έντονοι ρυθμοί απώλειας βιοποικιλότητας που βλέπουμε από το 1970 θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια βάζοντας σε κίνδυνο υπηρεσίες οικοσυστημάτων από τις οποίες εξαρτάται η ανθρωπότητα.
  Η έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης 2020» στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για επείγουσα ανάληψη δράσης. Συνιστά ένα κάλεσμα προς τους πολίτες ώστε να συμβάλλουν άμεσα στην προστασία της φύσης μέσα από τη μείωση της σπατάλης και τη στροφή προς βιώσιμες διατροφικές και καταναλωτικές επιλογές, ενώ ταυτόχρονα οι πολιτικές ηγεσίες καλούνται να θέσουν ως προτεραιότητα στην ατζέντα τους τη λήψη μέτρων που θα αντιστρέψουν τη σημερινή ανησυχητική εικόνα.
  Η έρευνα δημοσιεύεται λίγο πριν την 75η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όπου οι ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν την πρόοδο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Συμφωνίας του Παρισιού και της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα (CBD). Η Σύνοδος θα φέρει κοντά ηγέτες από όλο τον κόσμο, επιχειρηματίες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών ώστε να διαμορφώσουν το πλαίσιο δράσης μετά το 2020 για την παγκόσμια βιοποικιλότητα. Πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για μια Νέα Συμφωνία για τη Φύση και τον Άνθρωπο, την οποία χρειαζόμαστε επειγόντως.
  «Εν μέσω μιας παγκόσμιας πανδημίας, τώρα είναι πιο σημαντικό από ποτέ να αναλάβουμε μια άνευ προηγουμένου και συντονισμένη παγκόσμια δράση ώστε να σταματήσουμε και να αντιστρέψουμε την απώλεια βιοποικιλότητας και πληθυσμών άγριας ζωής ανά τον κόσμο έως το τέλος της δεκαετίας, και για να προστατέψουμε τη μελλοντική μας υγεία και δυνατότητα βιοπορισμού», υπογραμμίζει ο Marco Lambertini.
  Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης 2020» είναι διαθέσιμες εδώ.
  _________________________________________________________________________
  [1] Τα υπολογιστικά μοντέλα περιλαμβάνονται σε σχετική μελέτη, με τίτλο "Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy", που συνυπογράφουν το WWF και περισσότερες από 40 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ακαδημαϊκά ινστιτούτα, η οποία δημοσιεύεται σήμερα στο περιοδικό Nature. Χρησιμοποιώντας δεδομένα για 4.392 είδη και 20.811 πληθυσμούς, ο δείκτης LPI 2020 δείχνει μια μέση μείωση 68% στους εν λόγω πληθυσμούς. Η ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη αντανακλά τη μέση κατ' αναλογία μεταβολή στα μεγέθη των πληθυσμών που παρακολουθούνται σε διάστημα 46 ετών – δεν δείχνει τον αριθμό των μεμονωμένων ζώων που χάθηκαν. Η έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης 2020» αποτελεί τη 13η έκδοση – δημοσιεύεται ανά δύο έτη. Η πλήρης έκθεση (στα αγγλικά) είναι διαθέσιμη εδώ. Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό και infographics εδώ.

  By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

  Την αιτιολόγηση των προσφορών για έναν δημόσιο διαγωνισμό, όταν η πρώτη από τη δεύτερη προσφορά διαφέρουν περισσότερο από 10%, και τη δέσμευση του υποψήφιου αναδόχου από την αιτιολόγηση αυτή μετά την υπογραφή της σύμβασης θα προβλέπουν οι νομοθετικές προτάσεις του υπουργείου Υποδομών για την αναθεώρηση του συστήματος δημοσίων έργων. Παράλληλα το υπουργείο θα περιορίσει σε ένα τα στάδια στα οποία θα μπορεί να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή, ώστε να περιοριστεί ο «δικαστικός πόλεμος» που διεξάγεται σήμερα σε κάθε διαγωνισμό. 
  Ο υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής μιλώντας χθες στους δημοσιογράφους εξήγησε τις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου σε σχέση με τα δημόσια έργα. Οσον αφορά την αναθεώρηση του ν. 4412/16 για τη δημοπράτηση και ανάθεση δημοσίων έργων, σε ερώτηση της «Κ» ο κ. Καραμανλής ανέφερε ότι αυτή θα περιλαμβάνει:
  • Την αύξηση της απαραίτητης εγγύησης καλής εκτέλεσης ενός έργου και παράλληλα τη θέσπιση «εγγύησης προκαταβολής». Στόχος προφανώς είναι θα διαχωριστούν εγκαίρως οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοδότησης (τα οποία αναπόφευκτα επηρεάζουν αργότερα την πορεία ενός έργου). 
  • Οταν η διαφορά ανάμεσα στους πρώτους επιλαχόντες σε έναν διαγωνισμό ξεπερνάει το 10%, τότε αυτοί θα πρέπει να αιτιολογούν την προσφορά τους. Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο των «ακραίων» εκπτώσεων. Παράλληλα, η αιτιολόγηση θα είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, ώστε να μη «φουσκώνει» το έργο στη συνέχεια.
  • Την επιτάχυνση της διαδικασίας ανάθεσης ενός έργου μέσω του περιορισμού σε ένα των σταδίων στα οποία μπορεί να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή. 
  • Τη χρήση και ιδιωτών επιβλεπόντων σε δημόσια έργα (σήμερα προβλέπεται στις συμβάσεις παραχώρησης, με τον θεσμό του ανεξάρτητου μηχανικού). 
  Το σχέδιο νόμου αναμένεται να δοθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης (που είναι το επισπεύδον υπουργείο) σε δημόσια διαβούλευση έως τις αρχές Οκτωβρίου. 
  Επεκτάσεις Αττικής Οδού
  Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε και στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού. Οπως εκτίμησε, η επέκταση της λεωφόρου Κύμης μέχρι την εθνική οδό μπορεί να δημοπρατηθεί στις αρχές του νέου έτους, καθώς έχει μελετητική ωριμότητα και εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Θα ακολουθήσει στις αρχές του 2022 η επέκταση της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και, αν ωριμάσει μελετητικά, η επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού έως το Ελληνικό, η οποία θα περιλαμβάνει και την αναβάθμιση της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε αστική λεωφόρο, με κατάργηση των ισόπεδών κόμβων. Αυτό που πιθανότατα θα αποδειχθεί προβληματικό είναι η (εξεταζόμενη σήμερα) χρήση μελετητικών προτάσεων από ιδιώτες για τον σχεδιασμό του έργου, καθώς στο συγκεκριμένο θέμα τα συμφέροντα Δημοσίου και ιδιωτών είναι πολύ πιθανό να αποκλίνουν (ως προς το μέγεθος του έργου). Πάντως ο κ. Καραμανλής διευκρίνισε ότι η ανάθεση των έργων δεν σχετίζεται με τον διαγωνισμό για τη νέα σύμβαση παραχώρησης της λειτουργίας της Αττικής Οδού, που θα διεξαχθεί μέσω ΤΑΙΠΕΔ (τα έσοδα του έργου είναι δεσμευμένα για την κάλυψη του χρέους). 
  Γραμμή 4 του μετρό
  Ο υπουργός αναφέρθηκε και στον διαγωνισμό για τη γραμμή 4 του μετρό. Οπως ανέφερε, μέσα στις επόμενες ημέρες η «Αττικό Μετρό» θα εγκρίνει την αιτιολόγηση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού, προκρίνοντας και τις δύο κοινοπραξίες στην επόμενη φάση (άνοιγμα οικονομικών προσφορών). «Ελπίζω ότι θα αποφύγουμε τις διαδοχικές προσφυγές για “ψύλλου πήδημα”. Είμαστε έτοιμοι να αναθέσουμε τις πρόδρομες εργασίες του έργου, ωστόσο πρέπει να είμαστε πρώτα σίγουροι ότι δεν θα υπάρξουν νομικές επιπλοκές στο κυρίως έργο», σχολίασε. 

  By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

  Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με απόφαση του υπουργικού Συομβουλίου, το «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 -2025», το οποίο καθορίζει, για την πρώτη προγραμματική περίοδο (2021-2025), τις προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους και δράσεις, τον συνολικό και ανά πρόγραμμα προϋπολογισμό, καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του.
  Με τη θέσπιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) με τον ν. 4635/2019 (Α’ 167), θεσμοθετήθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με το ΕΠΑ εισάγονται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.
  Οι προγραμματικές περίοδοι του ΕΠΑ έχουν πενταετή διάρκεια. Η έναρξη της πρώτης προγραμματικής περιόδου έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2021. Το ΕΠΑ καθορίζει τις προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους και δράσεις, το συνολικό και ανά Πρόγραμμα προϋπολογισμό, καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του.
  Μέρος του ΕΠΑ είναι και τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ), τα οποία καταρτίζονται από τα αρμόδια υπουργεία και τις περιφέρειες και περιλαμβάνουν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού στον τομέα ευθύνης του αντίστοιχου φορέα, με βάση τον προγραμματισμό του ΕΠΑ και την κατανομή των πόρων του ΕΠΑ που του αναλογούν.
  Με την 1η εγκύκλιο για την κατάρτιση του ΕΠΑ που εξέδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (υπ’ αρ. 29428/12-3-2020) σηματοδοτήθηκε η έναρξη του διαλόγου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τους φορείς πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να συντονιστούν οι απαιτούμενες ενέργειες για την κατάρτιση των ΤΠΑ και ΠΠΑ στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων του ΕΠΑ.
  Το σχέδιο του ΕΠΑ 2021-2025 διαμορφώθηκε εν μέσω της κλιμάκωσης της πανδημίας COVID-19, η οποία προκάλεσε ύφεση στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Η ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της πανδημίας οδήγησε σε προσαρμογές και στο κείμενο του ΕΠΑ 2021-2025, καθώς σήμερα προβάλλει κρισιμότερη από ποτέ η πρόκληση για μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη.

  Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

  By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

  Πρόγραμμα έργων υποδομών για τα επόμενα χρόνια, συνολικού ύψους πάνω από 13 δισ. ανακοίνωσε ο υπουργός Κώστας Καραμανλής   Συγκεκριμένα για τα επόμενα χρόνια προγραμματίζονται:   Επεκτάσεις Αττικής Οδού:
    (Αφορούν την επέκταση της Λεωφόρου Κύμης από Αττική Οδό μέχρι Αθηνών - Λαμίας, την επέκταση προς Ραφήνα και την επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού προς Νότον και την μετατροπή της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας με ανισόπεδους κόμβους. Στόχος οι πρώτες δημοπρατήσεις να γίνουν αρχές 21.   Ανατολική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης (Flyover)
    Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στην α φάση, που αναμένεται να δημοσιευτεί τις προσεχείς μέρες. Στην β φάση θα προκύψει ο οριστικός ανάδοχος στο τέλος του 2021. Το υπουργείο εκτιμά οτι το έργο μπορεί  να παραδοθεί προς χρήση μέσα στο 2024. Ο προϋπολογισμός του κατασκευαστικού κόστους έργου ανέρχεται στα 350 εκατ. ευρώ ενώ ο χρόνος παραχώρησης θα είναι τουλάχιστον για 25 χρόνια. Στον αυτοκινητόδρομο δεν θα υπάρχουν διόδια και η σταδιακή αποπληρωμή προς τον ανάδοχο θα γίνει με “πληρωμές διαθεσιμότητας”.   ΒΟΑΚ:
    Μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.   Ε-65:
    Το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 (από τα Τρίκαλα μέχρι την Εγνατία Οδό) αναμένει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να αρχίσουν οι εργασίες αρχές 21.   Πάτρα-Πύργος:
    Την εγκριση της ΕΕ αναμένει και το έργο Πάτρα Πύργος προκειμένου να ενταχθεί στην σύμβαση παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού.     Έργα οδικής ασφάλειας σε πάνω από 7.000 επικίνδυνες θέσεις σε όλη τη χώρα:   Υπογράφεται εντός του μήνα η δανειακή σύμβαση με την ΕΤΕπ.   Αντιπλημμυρικά έργα σε όλη τη χώρα:   Εντός του μήνα ξεκινά το πρόγραμμα για την υλοποίηση επειγόντων έργων κοντά στους αυτοκινητόδρομους. Παράλληλα, υλοποιείται ένα πρόγραμμα 10 έργων, επίσης με τη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ.   Σιδηροδρομικά έργα   - Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας: 
  Για την γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι το Υπουργείο και η εταιρεία Αττικό Μετρό καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να προχωρήσει ο διαγωνισμός στην επόμενη φάση του και υπογράμμισε ότι στην Ελλάδα το μεγάλο πρόβλημα με τις καθυστερήσεις των έργων είναι οι προσφυγές των εταιρειών που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς. Όπως εξήγησε ο υπουργός, η Αττικό Μετρό αναμένεται να εγκρίνει το πρακτικό του διαγωνισμού ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.  

  Σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό για τις πρόδρομες εργασίες αναφέρθηκε ότι θα προχωρήσει η σύμβαση με την εταιρεία ΕΡΕΤΒΟ μετά από πολύμηνες δικαστικές περιπέτειες.

  Οσον αφορά στα υπόλοιπα σιδηροδρομικά έργα προχωρούν άμεσα οι δημοπρατήσεις 4 έργων που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ και ετοιμαζόμαστε ώστε εντός του 2021 να δημοπρατηθούν άλλα 6. ενώ για την υπογειοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου στην Πάτρα, ο κ. Καραμανλής ανακοίνωσε πως είχε σήμερα μια εξαιρετική συνάντηση με τον δήμαρχο της πόλης, κ. Κώστα Πελετίδη όπου συμφώνησαν επί της αρχής, με το σχέδιο του Υπουργείου που προβλέπει υπογειοποίηση 5,2 χιλιομέτρων, ένα έργο προϋπολογισμού 550 εκατομμυρίων ευρώ.

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ενημερώνει όσες και όσους είναι κάτοχοι ακίνητης ιδιοκτησίας σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Κοζάνης, Πιερίας και Λάρισας, πως παρατείνεται η Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων για το Κιλκίς μέχρι 14 Οκτωβρίου 2020 και για όλες τις άλλες περιοχές μέχρι 22 Οκτωβρίου 2020.
  Η διαδικασία της Ανάρτησης  πραγματοποιείται, για πρώτη φορά, πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία Κτηματογράφησης.
  Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.
  Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν: 
  • Την  περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας) 
  • Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα)
  Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια.
  Εάν δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης (μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης), ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr ή στο γραφείο κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού.
  Σε περίπτωση που δεν έχουν δηλώσει στο Κτηματολόγιο την ακίνητη περιουσία τους, έχουν ακόμα περιθώριο να το κάνουν ψηφιακά στο www.ktimatologio.gr ή στο γραφείο κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού.
  Δείτε τον αναλυτικό πίνακα των περιοχών

  By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

  Αργά χτες το βράδυ αναρτήθηκαν τα ενιαία ειδοποιητήρια e-ΕΦΚΑ, τα οποία περιλαμβάνουν και την εισφορά ΕΤΕΑΕΠ:
  1. Προθεσμία πληρωμής μέχρι 15.9.2020, ήτοι μόνο 3 εργάσιμες. Θεωρώ πως ο χρόνος δεν είναι επαρκής για να ενημερωθούν οι ασφαλισμένοι και θα πρέπει άμεσα να δοθεί παράταση, τουλάχιστον μέχρι τέλους της επόμενης βδομάδας. Ενώ από το πρωί η πλατφόρμα παρουσιάζει προβλήματα καθυστερήσεων στη φόρτωση.
  2. Η πληρωμή γίνεται με τον νέο Κωδικό Πληρωμής του ΕΦΚΑ (που λήγει σε 3) και από εδώ και πέρα δεν θα εκδίδεται μηνιαίο ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ.
  3. Η ένταξη των εισφορών ΕΤΕΑΕΠ στο ενιαίο ειδοποιητήριο θα έχει πολλαπλά οφέλη, λόγω της μείωση της γραφειοκρατίας και των τραπεζικών χρεώσεων, ενώ σημαντική διευκόλυνση για τους δικηγόρους είναι η δυνατότητα συμψηφισμού των κρατήσεων των γραμματίων και με τις εισφορές επικουρικής και πρόνοιας. Σαφώς θα βελτιωθούν/λυθούν και τα τεράστια προβλήματα και λάθη της πλατφόρμας του ΕΤΕΑΕΠ.
  4. Φυσικά, όπως ήδη έχουμε επισημάνει, δε λείπουν οι περιπτώσεις λαθών στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ που έχουν να κάνουν με τις καθυστερήσεις στο σύστημα εξοφλήσεων εντός του 2020, με αποτέλεσμα πολλοί ασφαλισμένοι να έχουν χάσει τις εκπτώσεις, ενώ δεν λείπουν λάθη και στους συμψηφισμούς των γραμματίων των δικηγόρων.
  5. Δική μου συμβουλή, πάντα πληρώνουμε αυτό που βλέπουμε και αναμένουμε την τυχόν διόρθωση σε επόμενο/α ειδοποιητήριο/α. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις ακύρωσης γραμματίων δικηγόρων, καθόσον εκεί δημιουργείται χρέωση (αντί για πίστωση) στη μερίδα του ασφαλισμένου.
  6. Τα αναδρομικά συνεχίζουμε να τα πληρώνουμε ακόμη στην πλατφόρμα του ΕΤΕΑΕΠ με τον παλιό κωδικό, ενώ αναμένεται νέα εκκαθάριση με διασταύρωση των στοιχείων. Το σύνολο των εμμίσθων, μετακλητών, ειδικών συμβούλων, παράλληλα ασφαλισμένων κλπ εμφανίζονται ως οφειλέτες, ενώ δεν οφείλουν ΕΤΕΑΕΠ, αφού τους έχει γίνει κράτηση επί των αποδοχών τους. Επίσης αναμένονται νέες εκκαθαρίσεις σε περιπτώσεις διακοπής δραστηριότητας, αλλαγής συλλόγου κλπ. Όσοι έχουν τη δυνατότητα και δεν επιθυμούν να ασχοληθούν πάλι με την πλατφόρμα, πληρώνουν με μια καταβολή των σύνολο των υπολειπομένων δόσεων και ξεχνούν το ΕΤΕΑΕΠ.
  7. Δικηγόροι Αθηνών, Συμβολαιογράφοι, και Μηχανικοί θα δουν εισφορά επιπλέον 68 ευρώ (ήτοι 42 επικουρική και 26 εφάπαξ, εφόσον δεν έχουν επιλέξει ανώτερη Α.Κ.). Λοιποί δικηγόροι θα δουν επιπλέον εισφορά μόνο 42 ευρώ για την επικουρική. Υγειονομικοί και Δικαστικοί Επιμελητές έχουν μόνο εφάπαξ άρα 26 ευρώ. Νέοι πενταετίας θα δουν 68 ή 42 αντίστοιχα να προστίθενται στα 136 ευρώ του ΕΦΚΑ.
  8. Δυστυχώς ακόμη καθυστερούν τα ειδοποιητήρια της παράλληλης ασφάλισης και όσων ασφαλισμένων δεν έχουν αναρτηθεί από την αρχή του έτους.
  9. Δρομολογείται η εκκαθάριση 2019 με πιθανότητα να γίνει εντός τρέχοντος μηνός.
  10. Το ειδοποιητήριο όπως θα δείτε είναι εμπλουτισμένο με τις επιλεγμένες ασφαλιστικές κατηγορίες καθώς και με ένα μήνυμα, που καλό είναι να διαβαστεί.
  11. Έμμισθοι δικηγόροι, μηχανικοί, λοιποί μισθωτοί, μετακλητοί, επιστημονικοί συνεργάτες με ανοιχτά βιβλία, δεν πληρώνουν ΕΤΕΑΕΠ, περιμένουν την εκκαθάριση που θα λάβει υπόψη τις κρατήσεις της έμμισθης, ενώ λογικά δεν βλέπουν ειδοποιητήριο ΕΦΚΑ (λαμβάνουν μήνυμα αναμένεται διασταύρωση στοιχείων μισθωτής). Όσοι ξεκίνησαν έμμισθη απασχόληση εντός του 2020 και μέχρι το σύστημα να δει τις κρατήσεις μέσω των ΑΠΔ καλό θα είναι να μην πληρώνουν ειδοποιητήριο, από την έναρξη μισθωτής απασχόλησης.

  By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

  Κατάλογο με 16 μεγάλες επενδύσεις που προγραμματίζονται στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, στο πλαίσιο του προγράμματος δίκαιης μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών στη νέα εποχή, παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής που ενέκρινε το master plan της απολιγνιτοποίησης.
  Οι 16 επενδύσεις είναι:
  1. Δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 2,3 GW στη Δυτική Μακεδονία από την ΔΕΗ (επένδυση άνω του 1,3 δισ. ευρώ)
  2. Φωτοβολταϊκά ισχύος 0,5 GW στην Μεγαλόπολη από την ΔΕΗ (περί τα 300 εκατ. ευρώ)
  3. Φωτοβολταϊκό των ΕΛΠΕ στην Κοζάνη, η κατασκευή του οποίου θα ξεκινήσει άμεσα (επένδυση ύψους 130 εκατ. ευρώ).
  4. Μονάδα παραγωγής πρασίνου υδρογόνου από την εταιρεία Solaris.
  5. Μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στη Δυτ. Μακεδονία από την Eunice.
  6. Δημιουργία πρότυπης φαρμακοβιομηχανίας στην Μεγαλόπολη.
  7. Ανάπτυξη έξυπνης μονάδας υδροπονίας στην Δυτική Μακεδονία.
  8. Ανάπτυξη έξυπνης μονάδας υδροπονίας στην Μεγαλόπολη.
  9. Βιομηχανικό πάρκο ηλεκτροκίνησης στη Δυτική Μακεδονία.
  10. Οικοσύστημα οινικού τουρισμού στα πρότυπα της Βόρειας Ιταλίας στην Δυτική Μακεδονία.
  11. Πεδίο ενεργειακής έρευνας και τεχνολογίας με φορέα υλοποίησης το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
  12. Υπερσύγχρονη κλινική φυσικής αποκατάστασης στην Δυτική Μακεδονία.
  13. Δημιουργία θεματικού πάρκου ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης στη Μεγαλόπολη.
  14. Δημιουργία μονάδας διαχείρισης αποβλήτων στη Δυτική Μακεδονία.
  15. Κέντρο επεξεργασίας βιομάζας στη Δυτική Μακεδονία.
  16. Δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου στην Μεγαλόπολη.
  Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ηγεσίας του υπουργείου οι εθνικοί και Κοινοτικοί πόροι, η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του ταμείου Γιούνκερ που διατίθενται για τις περιοχές αυτές φθάνουν στα 5,05 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά τα κονδύλια που θα κατανεμηθούν στις εν λόγω περιφέρειες από το νέο ΕΣΠΑ.
  Η εφαρμογή του προγράμματος (το οποίο θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου, προκειμένου να κατατεθεί ως το τέλος του χρόνου στην Ευρωπαΐκή Επιτροπή για έγκριση) θα είναι εμπροσθοβαρής. Μεγάλο βάρος για την απορρόφηση της απασχόλησης θα δοθεί σε πρώτη φάση στην αποκατάσταση των εδαφών ορυχείων της ΔΕΗ, επένδυση που φθάνει στα 300 εκατ. ευρώ.
  Ποιές μονάδες θα κλείσουν
  Ο υπουργός ΠΕΝ υπογράμμισε ότι η απολιγνιτοποίηση εκτός από περιβαλλοντική έχει και οικονομική διάσταση δεδομένου ότι η παραγωγή ρεύματος από λιγνίτη είναι ήδη ζημιογόνος για την ΔΕΗ. Έκανε εξάλλου γνωστό ότι πριν λίγες μέρες έκλεισαν οι μονάδες 1 και 2 του Αμυνταίου, ενώ έξι μήνες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό (το 2021), θα κλείσει και η Μεγαλόπολη 3 μαζί με την Καρδιά 3 και 4.
  Το 2022 θα κλείσουν οι 4 μονάδες του Αγ. Δημητρίου και το 2023 η 5η μαζί με τη Μεγαλόπολη 4 και τη μονάδα της Φλώρινας. Ως το 2028 θα μείνει σε λειτουργία με λιγνίτη η νέα μονάδα Πτολεμαΐδα 5, οπότε θα συνεχίσει με αλλαγή καυσίμου.

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  «Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η ανάπτυξη της χρήσης του ποδηλάτου αποκτά Εθνική Στρατηγική», υπογραμμίζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), το οποίο συνέταξε και απέστειλε προς διαβούλευση στα συναρμόδια υπουργεία την Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο (ΕΣΠ) για την περίοδο 2020 – 2030.
  Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ, βασικοί στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής για το Ποδήλατο, οι οποίοι βασίζονται στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές είναι οι εξής:
  * Η αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου για τις μετακινήσεις των πολιτών από το 2020 έως το 2030,
  * Η αύξηση της μετακίνησης ποδηλάτου σε συνδυασμό με άλλα μέσα,
  * Η ένταξη των συστημάτων ποδηλάτου κοινής χρήσης στο μεταφορικό σύστημα των πόλεων,
  * Η χρήση ποδηλάτων για μεταφορά εμπορευμάτων μικρού βάρους σε μικρές αποστάσεις,
  * Η ενίσχυση του ποδηλατικού τουρισμού,
  * Η ανάδειξη του ποδηλάτου ως κατάλληλου οικονομικού μέσου για καθημερινή μετακίνηση, για άθληση και αναψυχή,
  * Η αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
  * Η παροχή κινήτρων και υποστήριξη της τεχνογνωσίας για την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου στον δημόσιο και τον ιδιωτικού τομέα.
  Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο προσβλέπει στην ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου – που αποτελεί βασικό πυλώνα της βιώσιμης κινητικότητας μαζί με τη δημόσια συγκοινωνία και το περπάτημα – αφενός για τη βελτίωση της υγείας των πολιτών, τη μείωση αέριων ρύπων και θορύβου και αφετέρου για την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δημόσιου χώρου των πόλεων και οικισμών της χώρας.
  Επίσης, η Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο εναρμονίζεται με τους παγκόσμιους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), με τις πολιτικές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με τις πρόσφατες κατευθύνσεις για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή της ΕΕ, με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας.
  Μετά το πέρας της διαβούλευσης με τα συναρμόδια υπουργεία, η Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο θα τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες.

  By Engineer, in Περιβάλλον, ,

  Η πανταχού παρούσα άσφαλτος, που βρίσκεται κυρίως στους δρόμους και στις στέγες των σπιτιών ως μόνωση, εκπέμπει χημικές ουσίες που επιβαρύνουν τη ρύπανση του αέρα, σύμφωνα με Αμερικανούς επιστήμονες. 
  Μια νέα έρευνα τους δείχνει ότι η άσφαλτος αποτελεί σημαντική πηγή ρυπαντών της ατμόσφαιρας, ιδίως κατά τις ζεστές καλοκαιρινές μέρες.
  Οι ερευνητές του Τμήματος Χημικών και Περιβαλλοντικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Γιέηλ, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή Ντρου Γκέντνερ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Science Advances", διαπίστωσαν ότι η άσφαλτος στους δρόμους και στις στέγες παράγει πολύπλοκα μίγματα οργανικών ουσιών (με βάση τον άνθρακα), μεταξύ των οποίων επικίνδυνους ρύπους.
  Τα δευτερογενή οργανικά αερολύματα, όπως αυτά που παράγει η άσφαλτος, τείνουν να γίνουν ολοένα σημαντικότερος παράγων παγκοσμίως στη δημιουργία μικροσωματιδίων (ΡΜ2,5) με διάμετρο μικρότερη των δυόμισι εκατομμυριοστών του μέτρου, τα οποία μπορούν να εισχωρήσουν στο σώμα και να επηρεάσουν δυσμενώς τη δημόσια υγεία.
  Οι εκπομπές της ασφάλτου διπλασιάζονται, όταν η θερμοκρασία τους αυξάνει από τους 40 στους 60 βαθμούς Κελσίου, κάτι που συχνά συμβαίνει το καλοκαίρι. Τα πειράματα των ερευνητών, οι οποίοι θέρμαναν την άσφαλτο σε διάφορες θερμοκρασίες, έδειξαν ότι όταν αυτή εκτίθεται ακόμη και σε μέτρια ηλιακή ακτινοβολία, όπως αυτή που παρατηρείται το καλοκαίρι με τη λιακάδα, οι εκπομπές των οργανικών ουσιών αυξάνονται έως κατά 300%.
  Αυτό, κατά τους επιστήμονες, επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα στις περιοχές με εκτεταμένη ασφαλτόστρωση, όπως στις πόλεις, ιδίως στη διάρκεια των ζεστών ημερών με ηλιοφάνεια. Η σταδιακή εξάπλωση των ηλεκτρικών οχημάτων, που οδηγεί σε αντικατάσταση των κινούμενων με βενζίνη και πετρέλαιο, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ρύπανσης από τα οχήματα, όμως, από την άλλη, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η επιβάρυνση του ατμόσφαιρας -και της κλιματικής αλλαγής- από την άσφαλτο, σύμφωνα με τους ερευνητές.
  Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.