Jump to content
 • Novatron
  • Engineer

   Καθώς η μέση παγκόσμια θερμοκρασία συνεχίζει να ανεβαίνει, η παραγωγή τεχνητού χιονιού είναι επίσης πιθανό να αυξηθεί στο εγγύς μέλλον. Η απομίμηση χιονιού, η οποία παρασκευάζεται με τασιενεργά υλικά (ενώσεις οι οποίες μειώνουν την επιφανειακή τάση ενός υγρού, αυξάνοντας την επαφή μεταξύ υγρού και μιας άλλης ουσίας) και βακτήρια που λειτουργούν ως πυρήνες συμπύκνωσης, αποτελεί μια εύκολη λύση για τα χιονοδρομικά κέντρα που πλήττονται από την απουσία φυσικού χιονιού.
   Υπάρχει περιβαλλοντικό κόστος στην παραγωγή τεχνητού χιονιού;
   Φυσικά, υπάρχουν ανησυχίες για τη χημική επίδραση του τεχνητού χιονιού στο περιβάλλον. Στην περίπτωση ενός συγκεκριμένου προϊόντος που ονομάζεται Snomax, το οποίο περιέχει πρωτεΐνες από ένα βακτήριο, ορισμένες μυκητοκτόνες πρωτεΐνες στα βακτήρια που περιλαμβάνει φέρεται να διατηρούνται κατά την παραγωγή χιονιού.
   Οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία της διανομής αυτών των πρωτεϊνών μέσω τεχνητού χιονιού δεν είναι ακόμη κατανοητές.
   Αλλά οι επιστήμονες φαίνεται να  ανησυχούν περισσότερο για το πώς το τεχνητό χιόνι μπορεί να επηρεάσει τον φυσικό κύκλο του νερού στις περιοχές όπου παράγεται.
   Το τεχνητό χιόνι γνωρίζουμε ότι προκαλεί μια σειρά αλλαγών στο φυσικό περιβάλλον: Για αρχή, το τεχνητό χιόνι τείνει να λιώνει πολύ πιο αργά από φυσικό χιόνι. Αυτή η καθυστέρηση μπορεί αλλάξει τα κανονικά επίπεδα του υδροφόρου ορίζοντα. Ο υδροφόρος ορίζοντας είναι το όριο μεταξύ εδάφους κορεσμένου με νερό και το ξηρό έδαφος. Κάτω την επιφάνεια του εδάφους, ορισμένες κοιλότητες είναι πλημμυρισμένες με νερό. Οι επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τη βιοποικιλότητα ενός τοπικού οικοσυστήματος.
   Επίσης, πολλές φορές δημιουργούνται ειδικοί ταμιευτήρες για την παροχή νερού με σκοπό την παραγωγή τεχνητού χιονιού. Αυτά τα τεχνητά υδάτινα σώματα έχουν μεγάλες επιφάνειες, αυξάνοντας έτσι τα επίπεδα εξάτμισης σε αντίθεση με τη φυσική ροή που θα είχε το νερό στο φυσικό περιβάλλον.
   Όλες αυτές οι αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον έχουν το δυνατότητα να διαταράξουν τη φυσική ισορροπία του κύκλου του νερού με άγνωστες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.
   Επιπλέον, η παραγωγή τεχνητού χιονιού απαιτεί μεγάλα ποσά ενέργειας. Αν αυτή η ενέργεια βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα, τότε το τεχνητό χιόνι συμβάλλει ακόμη περισσότερο σε
   εκπομπές θερμοκηπικών αερίων. Ως εκ τούτου, η χρήση του τεχνητού χιονιού γίνεται μέρος του ενεργειακού προβλήματος.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Με την υπ' αριθμ. 282 ΕΞ 2023 απόφαση με θέμα: Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) καθορίζεται η διαδικασία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).
   Η απόφαση αναφέρει:
   Άρθρο 1
   Ηλεκτρονική έναρξη ατομικής επιχείρησης
   1. Η έναρξη ατομικής επιχείρησης δύναται να πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ), εφεξής ΕΨΠ.
   2. Για την έναρξη της διαδικασίας απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου/ χρήστη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020 και του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά.
   3. Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης ατομικής επιχείρησης, η ειδική εφαρμογή της παρούσας διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 με τα εξής Πληροφοριακά Συστήματα (Π/Σ):
   α) το Π/Σ Γ.Ε.ΜΗ.: To Εθνικό Μητρώο Εμπορικής Δημοσιότητας που περιγράφεται στις διατάξεις του ν. 4919/2022 αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
   β) το Π/Σ TAXIS: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας που περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 αρμοδιότητας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
   γ) την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
   δ) Το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Ε.Μ.Επ.: Το Π/Σ διαχείρισης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των φυσικών προσώπων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
    
   Άρθρο 2
   Προϋποθέσεις ηλεκτρονικής έναρξης ατομικής επιχείρησης
   Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να κάνει ηλεκτρονική έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της ΕΨΠ, θα πρέπει: α) να διαθέτει έγκυρο και ενεργό Ελληνικό Α.Φ.Μ. και β) να προτίθεται να ασκήσει εμπορική δραστηριότητα.
   Άρθρο 3
   Είσοδος στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή
   1. Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020. Για την εγκυρότητα των στοιχείων του Α.Φ.Μ., γίνονται οι απαραίτητες διασταυρώσεις με το φορολογικό μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία του ΑΦΜ ο ενδιαφερόμενος δεν έχει δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής και ενημερώνεται προκειμένου να απευθυνθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
   2. Μετά την αυθεντικοποίηση και την είσοδό του στο σύστημα, ο χρήστης επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να συνδεθεί στην εφαρμογή. Ειδικότερα, εισέρχεται στην εφαρμογή είτε ο ίδιος, επιλέγοντας στην περίπτωση αυτή το πεδίο σύνδεσης «ιδίας χρήσης», είτε ως εκπρόσωπός φυσικού προσώπου που επιθυμεί να προβεί σε έναρξη ατομικής επιχείρησης, επιλέγοντας το πεδίο σύνδεσης «εκ μέρους τρίτου».
   Άρθρο 4
   Καταχώριση Στοιχείων σε περίπτωση «ιδίας χρήσης»
   1. Στην περίπτωση επιλογής του πεδίου της «ιδίας χρήσης» της παρ. 2 του άρθρου 3, στην οθόνη του χρήστη εμφανίζονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, ήτοι, όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.
   2. Ακολούθως, οι χρήστες επιλέγουν τον τύπο της έδρας της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, επιλέγουν
   i. Ιδιόκτητη Έδρα και
   ii. Μη ιδιόκτητη Έδρα.
   i. Η εύρεση των στοιχείων διεύθυνσης σε περίπτωση ιδιόκτητης έδρας της επιχείρησης, γίνεται μέσω καταχώρισης του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (εφεξής Α.Τ.ΑΚ.) Με την εν λόγω καταχώριση, αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας τα στοιχεία του ακινήτου και συμπληρώνονται αυτόματα στα ειδικά πεδία της εφαρμογής τα στοιχεία διεύθυνσης της έδρας.
   ii. Σε περίπτωση μη ιδιόκτητης έδρας της επιχείρησης, ο χρήστης της εφαρμογής συμπληρώνει τον αριθμό και το έτος υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας για το ακίνητο που μισθώνει. Με την εν λόγω καταχώριση, αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας τα στοιχεία της μίσθωσης και συμπληρώνονται αυτόματα στα ειδικά πεδία της εφαρμογής τα στοιχεία διεύθυνσης της έδρας. Τα αναφερόμενα στο παρόν αφορούν και τη χρήση ακινήτου από παραχώρηση.
   Και στις δύο άνωθεν περιπτώσεις ο χρήστης καλείται να επιλέξει την περιοχή που αντιστοιχεί στην διεύθυνση έδρας, ενώ απαιτείται να συμπληρώσει τον οικισμό αυτής, με σκοπό την συστημική εύρεση (μέσω διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ) των πιθανών δημοτικών κοινοτήτων αυτής. Ο χρήστης καλείται να επιλέξει τη σωστή δημοτική κοινότητα από τη λίστα των πιθανών επιλογών για να συνεχίσει τη διαδικασία. Επιπρόσθετα, και δεδομένου ότι έχει ανακτηθεί διεύθυνση που περιέχει τον ταχυδρομικό κώδικα κατά ΕΛ.ΤΑ., γίνεται ανάκτηση στοιχείων του δήμου, του νομού και των πιθανών περιοχών που αντιστοιχούν στη διεύθυνση του ακινήτου. Εάν δεν υπάρχει καταχωρημένος ΤΚ για το ακίνητο, στη μεν περίπτωση μισθωμένης έδρας η εφαρμογή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο φορολογούμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια ΔΟΥ, στη δε περίπτωση της ιδιόκτητης έδρας μπορεί να γίνει συμπλήρωση του ΤΚ που θα ενημερώσει επίσης και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου (Ε9) της Α.Α.Δ.Ε.
   3. Κατόπιν της ως άνω διαδικασίας, ο χρήστης μεταφέρεται σε οθόνη με προσυμπληρωμένα πεδία, που αφορούν στα βασικά στοιχεία ταυτοποίησής του και τη διεύθυνση κατοικίας του, όπως αυτά έχουν ανακτηθεί από διαλειτουργικότητες.
   4. Οι χρήστες καταχωρούν την επωνυμία της επιχείρησης, η οποία ταυτίζεται με το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου, και εφόσον το επιθυμούν, επιλέγουν και διακριτικό τίτλο, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8. Τόσο η επωνυμία, όσο και ο διακριτικός τίτλος αποδίδονται αυτόματα και με λατινικούς χαρακτήρες.
   5. Στη συνέχεια καταχωρούν Στοιχεία Επιχείρησης, Στοιχεία Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ), Στοιχεία Φ.Π.Α. και Στοιχεία Δραστηριοτήτων Επιχείρησης, τις οποίες ο χρήστης καλείται να επιλέξει μέσω διαλειτουργικότητας την ΑΑΔΕ.
   Άρθρο 5
   Εξουσιοδότηση Τρίτου
   1. Για την παροχή εξουσιοδότησης σε τρίτο, ο χρήστης συμπληρώνει σε ειδικά διαμορφωμένο πεδίο της εφαρμογής, τον Α.Φ.Μ. του τρίτου προσώπου, προς το οποίο χορηγείται η πληρεξουσιότητα. Εφόσον βρεθεί ο Α.Φ.Μ. μέσω διαλειτουργικότητας στο Φορολογικό Μητρώο και για τον Α.Φ.Μ. αυτόν έχουν καταχωριστεί στοιχεία επικοινωνίας στο Ε.Μ.Επ, τότε ο Α.Φ.Μ. και το ονοματεπώνυμο του τρίτου προσώπου (με κρυμμένα όλα τα γράμματα εκτός των αρχικών) εμφανίζονται στην οθόνη, και ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει την διαδικασία επιλέγοντας την έδρα της επιχείρησης.
   2. Η εξουσιοδότηση προς τρίτο πρόσωπο ενεργοποιεί νέο προφίλ σύνδεσης στον χρήστη που εξουσιοδοτείται, το οποίο καλείται να επιλέγει σε κάθε είσοδό του στην εφαρμογή.
   3. Ο εξουσιοδοτημένος τρίτος αποκτά αποκλειστική πρόσβαση στην επεξεργασία της αίτησης, ενώ ταυτόχρονα ο εξουσιοδοτών αποκόπτεται από τη δυνατότητα επεξεργασίας αυτής.
   4. Ο εξουσιοδοτών μπορεί οποτεδήποτε να άρει την εξουσιοδότηση, οπότε αυτόματα ο εξουσιοδοτημένος τρίτος παύει να έχει πλέον πρόσβαση στην διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.
    
   Άρθρο 6
   Διασύνδεση με Π/Σ ΓΕΜΗ και Υποχρεώσεις Δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ.
   1. Μέσω της διασύνδεσης της εφαρμογής του άρθρου 1 με το Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιούνται οι εξής ενέργειες:
   α) Προέλεγχος και αυτόματη δέσμευση επωνυμίας ή/ και διακριτικού τίτλου: Η εφαρμογή του άρθρου 1 διασυνδέεται με το Ενιαίο Μητρώο Επωνυμιών και διακριτικών τίτλων που τηρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. και αυτόματα πραγματοποιείται έλεγχος και δέσμευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 52-54 του ν. 4919/2022 και την υπ’ αρ. 68281/2022 υπουργική απόφαση.
   β) Μετά την υποβολή της έναρξης και την «εγγραφή» στην Α.Α.Δ.Ε., μέσω διαλειτουργικότητας με το Γ.Ε.ΜΗ., πραγματοποιείται εγγραφή της ατομικής επιχείρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήψη αριθμού Γενικού Εμπορικού Μητρώου.
   γ) Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4919/2022.
   δ) Εγγραφή της ατομικής επιχείρησης στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο.
   2. Μετά την ολοκλήρωση της έναρξης εργασιών οι ατομικές επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων και στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 33 του ν. 4919/2022, καθώς και κάθε μεταβολή αυτών.
   Άρθρο 7
   Ολοκλήρωση Έναρξης
   Κατόπιν των ανωτέρω διαδικασιών εκδίδεται βεβαίωση έναρξης εργασιών από την Α.Α.Δ.Ε., στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία, όπως αυτά συμπληρώθηκαν στην εφαρμογή. Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται, αποστέλλονται στην ΕΨΠ και αποκτούν τα χαρακτηριστικά του άρθρου 27 του ν.4727/2020.
   Άρθρο 8
   Κοινωνική Ασφάλιση
   Η Α.Α.Δ.Ε. ενημερώνει τον χρήστη για την υποχρέωση εγγραφής του στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Ο χρήστης οφείλει μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα έναρξης ή μεταβολής εργασιών να υποβάλει αίτηση εγγραφής στον e-ΕΦΚΑ μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο e-ΕΦΚΑ προχωρά σε αυτεπάγγελτη εγγραφή του βάσει του άρθρου 39Α του ν. 4387/2016, αντλώντας τα απαραίτητα στοιχεία προς τούτο από τη Φορολογική Διοίκηση.
    
   Άρθρο 9
   Τεχνικά Οργανωτικά Μέτρα
   1. Η Α.Α.Δ.Ε., ως υπεύθυνος επεξεργασίας, έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Η Α.Α.Δ.Ε. και ειδικότερα οι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.
   2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για την λειτουργία της ΕΨΠ.
   3. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
   Αριθμ. 282 ΕΞ 2023 Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) ΦΕΚ-2023-B-09.01.2023.pdf
   Read more...

   0

  • GTnews

   Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου στην περιοχή του Λιμένα Κύμης του Νομού Ευβοίας χορηγήθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Οικονομικών.
   Με τη συγκεκριμένη απόφαση ο Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας ΑΕ έχει τη δυνατότητα να προβεί στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες για την κατασκευή των απαιτούμενων εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, προκειμένου, στη συνέχεια, να υποβληθεί το αίτημα και για άδεια λειτουργίας.
   Υπενθυμίζεται ότι άδειες ίδρυσης έχουν χορηγηθεί, επίσης, στα υδατοδρόμια Ίου, Βόλου, Ρεθύμνου, Καλαμάτας και Κυλλήνης. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου διαθέτουν η Κέρκυρα και οι Παξοί, ενώ δρομολογείται η συμμόρφωση της άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου στην Πάτρα. 
   Συνολικά, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξετάζονται άλλα 23 αιτήματα χορήγησης αδειών υδατοδρομίων, εκ των οποίων τα 18 αφορούν στη χορήγηση άδειας ίδρυσης και τα πέντε σε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας: Σκύρος, Σκόπελος, Πάτμος, Αλόννησος και Τήνος, με τα δύο τελευταία να βρίσκονται σε ώριμο στάδιο.
   Η Εύβοια αποκτά τις βάσεις για μια σημαντική υποδομή που θα επιτρέψει στο μέλλον την αεροπορική της σύνδεση με τα νησιά του Αιγαίου και όχι μόνο. Οι πτήσεις υδροπλάνων μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω την τουριστική ανάπτυξη που γνωρίζει η Εύβοια, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις από και προς το νησί. Η Κύμη αποτελεί την πρώτη από τις πέντε περιοχές της Εύβοιας που σχεδιάζεται να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν υδατοδρόμια, καθώς σχετικές αιτήσεις αδειοδότησης έχουν υποβληθεί, επίσης, για τη Χαλκίδα, την Αιδηψό, το Αλιβέρι και την Κάρυστο.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Η Διεθνής Επιτροπή Αξιολόγησης, που συγκροτήθηκε από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, τον Απρίλιο 2022, διεξήγαγε και περάτωσε τη διαδικασία επιλογής της μελέτης του αρχιτεκτονικού προσχεδίου, δηλαδή της αρχιτεκτονικής πρότασης, σύμφωνα με την οποία ιδρύεται το Νέο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η διαδικασία της  εκπόνησης μελέτης αρχιτεκτονικού προσχεδίου, με τίτλο  «Αναβάθμιση, υπόγεια επέκταση και διασύνδεση με το Ακροπόλ Ακρός του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου...» έχει εγκριθεί με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (αρ. 558074/17.11.2021-ΦΕΚ Β΄5352).
   Η Διεθνής Επιτροπή Αξιολόγησης επέλεξε, ομόφωνα, μετά από ενδελεχή και διεξοδική εξέταση των προτάσεων που υποβλήθηκαν την πρόταση των αρχιτεκτονικών γραφείων David Chipperfield Architects και Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη Α.Ε.
   Η επιλεγείσα πρόταση συγκεντρώνει τα στοιχεία της ευρηματικής σχέσης μεταξύ του παλαιού και του νέου κτηρίου, της ποιότητας της χωρικής εμπειρίας, της ευαισθησίας προς τις προγραμματικές και μουσειολογικές-μουσειογραφικές προκλήσεις, της πολεοδομικής ένταξης στον ιστό της πόλης και της πρωτοπόρας επίλυσης θεμάτων βιωσιμότητας και περιβαλλοντικού σχεδιασμού.
   Μετά την ενημέρωσή της από τον Πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ανδρέα Κούρκουλα, η Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η πρόταση των γραφείων David Chipperfield και Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη εικονοποιεί το όραμα, δημιουργεί ένα μοναδικό τοπόσημο στον αστικό ιστό, είναι ανθρωποκεντρική. Προβάλλει την εθνική διάσταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο συνδέει με το παγκόσμιο γίγνεσθαι. Επισημαίνω, ότι όλες οι προτάσεις, που κατατέθηκαν, διακρίνονται από υψηλή ποιότητα, αισθητική και όραμα, ενώ ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές που θέσαμε. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν, Ελληνες και ξένους αρχιτέκτονες. Θέλουμε ένα Μουσείο εξωστρεφές, σε διαρκή διάλογο με την κοινωνία, με δυναμική ματιά προς το μέλλον. Η επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου συμβάλλει ουσιαστικά στην αναγέννηση της ευρύτερης περιοχής του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Πρόκειται για ένα από τα εμβληματικά έργα, που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συμπεριλάβει στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και για το οποίο έχει έντονο προσωπικό ενδιαφέρον. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής Αξιολόγησης για την εξαιρετική ποιότητα της δουλειάς τους. Ευχαριστώ τον Νικόλα και την Ειρήνη Λαιμού, καθώς το πρώτο στάδιο του έργου, ολοκληρώθηκε χάρι στην ευγενική δωρεά τους. Ευχαριστώ τα στελέχη του ΥΠΠΟΑ, μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης των διαδικασιών εξέλιξης του έργου της δωρεάς, για την υποστήριξη του όλου εγχειρήματος. Η παρουσίαση της πρότασης των  γραφείων Chipperfield –Τομπάζη θα γίνει, εντός του επομένου μηνός, από τους αρχιτέκτονες με την παρουσία του Πρωθυπουργού».
   Ο David Chipperfield είναι ένας διεθνώς καταξιωμένος και πολυβραβευμένος αρχιτέκτονας. Το αρχιτεκτονικό του γραφείο διαθέτει αποδεδειγμένα μεγάλη εμπειρία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μουσειακών χώρων διεθνώς, μεταξύ των οποίων το Neues Museum στο Βερολίνο, το The Hepworth στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Museo Jumex στο Μεξικό. Το αρχιτεκτονικό γραφείο μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη Α.Ε. είναι αναγνωρισμένο και βραβευμένο γραφείο με εμπειρία σε μεγάλα έργα.

   Σύμφωνα με την ορισθείσα διαδικασία, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατατέθηκαν προσχέδια από δέκα αρχιτεκτονικά γραφεία του εξωτερικού σε συνεργασία, αντίστοιχα, με δέκα ελληνικά αρχιτεκτονικά γραφεία. Είναι τα εξής:
   · David Chipperfield Architects και Γραφείο Μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη Α.Ε.
   · SANAA (Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa) και Buerger Katsota Architects
   ·  Herzog and de Meuron και ΑΕΤΕΡ Αρχιτέκτονες
   ·  Diller Scofidio + Renfro και VAP Architects και Neiheiser Argyros
   ·  Adjaye Associates και Kizi Studio
   ·  OMA και Σακελλαρίδου/Παπανικολάου Αρχιτέκτονες
   · Atelier Jean Nouvel και George Batzios Architects
   · Kengo Kuma and Associates και K-studio
   · Thomas Phifer και Tsolakis Architects και Καλλιόπη Κοντόζογλου
   · RCR Arquitectes και Παρμενίδης- Longuepee- Μάρη
   Tην Διεθνή Επιτροπή Αξιολόγησης –με αλφαβητική σειρά- αποτελούν τα εξής μέλη:
   · Γεράσιμος Γιαννόπουλος, Νομικός
   ·Γεώργιος Δεοδάτης, Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κολούμπια
   ·Pierre B. Ducrey, Αρχαιολόγος, Καθηγητής, π. Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Λωζάνης
   · Louis Godart, Αρχαιολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτισμών του Αιγαίου του Πανεπιστημίου της Νάπολης Federico II, Σύμβουλος για την καλλιτεχνική κληρονομιά των Προέδρων της Ιταλικής Δημοκρατίας C. A. Ciampi και G. Napolitano.
   · Christopher Hudson, Ιστορικός Τέχνης και εκδότης του οίκου Lowgill Publishing, Πρόεδρος του Motovun Group of International Publishers (MGIP)
   · Ανδρέας Κούρκουλας, Αρχιτέκτων, Καθηγητής στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Ε.Μ.Π.
   ·Meejin Yoon, Αρχιτέκτων, Κοσμήτορας του Cornell University College of Architecture, Art and Planning. Ιδρύτρια του Design Across Scales Lab.
   Η εκπόνηση της μελέτης του αρχιτεκτονικού προσχεδίου αποτέλεσε το αντικείμενο δωρεάς προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΑΜΚΕ «Οικογένεια ΝΣΛ» της οικογένειας Νικολάου και Ειρήνης Λαιμού.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου, που σχεδιάζει, μελετά, δημοπρατεί και επιβλέπει την κατασκευή των Έργων Μετρό και Τραμ, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ανέθεσε στην Ανάδοχο Κοινοπραξία «ΑΒΑΞ Α.Ε. – GHELLA SpA – ALSTOM TRANSPORT S.A.» την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, Τμήμα Α' – Άλσος Βεΐκου – Γουδή. Το Έργο αποτελείται από δεκαπέντε (15) νέους υπόγειους σταθμούς: Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζωγράφου και Γουδή, καθώς και εννέα (9) ενδιάμεσα ή/και τερματικά φρέατα.
   Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., στο πλαίσιο κατασκευής του Έργου της Γραμμής 4Α του Μετρό της Αθήνας και για την προστασία των υφιστάμενων κτηρίων και κατασκευών, έχει προβλέψει στην Σύμβαση κατασκευής του Έργου την εκπόνηση ειδικών μελετών κατά μήκος της ζώνης επιρροής του Έργου. Οι μελέτες που εκπονούνται σε αυτό το στάδιο των έργων, λαμβάνουν υπόψη τους τις υπεδαφικές συνθήκες, την πυκνότητα δόμησης εκάστης περιοχής, καθώς και το είδος και την κατάσταση κτηρίων και κατασκευών.
   Γι’ αυτό το λόγο απαιτείται η διενέργεια αποτύπωσης και δομοστατικής καταγραφής των κτηρίων που βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής του Έργου.
   Ειδικότερα, πρέπει να επιθεωρηθούν όλες οι εξωτερικές πλευρές καθώς και το εσωτερικό των ιδιοκτησιών ώστε να γίνει καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης τους, πριν την έναρξη των υπογείων εργασιών και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μελετητικά και κατασκευαστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας.
   Η δομοστατική καταγραφή των κτηρίων και κατασκευών είναι απαραίτητη για την εκπόνηση των μελετών αυτών και εκτελείται από εξειδικευμένα συνεργεία Πολιτικών Μηχανικών και άλλων στελεχών της μελετητικής εταιρείας DIADILOS SOLUTIONS (Λ. Συγγρού 314-316, 17673 Καλλιθέα, τηλέφωνο 2128091864) για λογαριασμό της Αναδόχου Κ/Ξ «ΑΒΑΞ Α.Ε. – GHELLA SpA – ALSTOM TRANSPORT S.A.».
   Η συνεργασία των ιδιοκτητών και ενοικιαστών των κτηρίων με τα συνεργεία για την διενέργεια της Τεχνικής Αποτύπωσης είναι απολύτως αναγκαία, στοχεύει δε στην καταγραφή της πραγματικής κατάστασης των κτηρίων πριν από την εκτέλεση των υπόγειων εργασιών για την προστασία τους.
   Επιπλέον, η δομοστατική εκτίμηση και καταγραφή της κατάστασης των κτηρίων και κατασκευών είναι προς όφελος των χρηστών, έναντι ζητημάτων που ενδεχομένως ανακύψουν κατά την διάρκεια των εργασιών. Για την αποτύπωση των κτηρίων, ακολουθείται πρακτικά η εξής διαδικασία:
   - Ανάρτηση Ανακοίνωσης της εταιρείας DIADILOS SOLUTIONS στην είσοδο των κτηρίων, προκειμένου να ενημερωθούν οι χρήστες για την προγραμματισμένη ημερομηνία αυτοψίας από συνεργείο του Αναδόχου.
   - Επίδειξη Ενημερωτικού Σημειώματος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., στους ιδιοκτήτες/ενοικιαστές για το σκοπό της αποτύπωσης, με τα στοιχεία ταυτοποίησης (Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα και Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας) των μηχανικών του συνεργείου της Αναδόχου Κ/Ξ, ώστε ο ενδιαφερόμενος τρίτος να προχώρα σε έλεγχο για την ταυτοπροσωπία.
   - Οι αποτυπώσεις πραγματοποιούνται με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη/ ενοικιαστή και με παράλληλη ενημέρωση για την διαδικασία καταγραφής.
   - Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο ιδιοκτήτης/ενοικιαστής καλείται να υπογράψει το σχετικό έντυπο, με δικαίωμα να λάβει αντίγραφο της σχετικής τεχνικής αποτύπωσης. (Το σχετικό έγγραφο που υπογράφει ο ιδιοκτήτης/ ενοικιαστής περιλαμβάνει: το όνομα του ιδιοκτήτη, την ημερομηνία καταγραφής, τη χρήση του οικήματος, τον αριθμό του διαμερίσματος, την συναίνεση για την παροχή και χρήση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων βάσει του GDPR (General Data Protection Regulation), την κάτοψη του διαμερίσματος, τυχόν ρωγμές, την τυχόν άρνηση ή αποδοχή για την καταγραφή, την επιθυμία για την αποστολή της έκθεσης καταγραφής).
   - Στην αποτύπωση μπορεί να είναι παρών και μηχανικός του ιδιοκτήτη/ ενοικιαστή εφόσον το επιθυμεί.
   - Σε περίπτωση απουσίας του χρήστη, διανέμεται έντυπο για τον προγραμματισμό νέας αυτοψίας και ο ιδιοκτήτης/ ενοικιαστής δύναται να τηλεφωνεί απευθείας στην εταιρεία DIADILOS SOLUTIONS στο τηλέφωνο 2128091864, εργάσιμες ώρες και ημέρες, για τον προγραμματισμό νέου ραντεβού.
   - Σε κλειστά κτήρια γίνεται προσπάθεια εντοπισμού των ιδιοκτητών ή ενοικιαστών.
   Επισημαίνεται ότι μετά την εκπόνηση μελετών για την δομητική κατάσταση των κτηρίων/ κατασκευών και με την έναρξη των υπόγειων εργασιών, η Ανάδοχος Κ/Ξ υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., παρακολουθεί διαρκώς και σε πραγματικό χρόνο με ενόργανες μετρήσεις την συμπεριφορά των κτηρίων και κατασκευών καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του Έργου προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι οι τιμές των μετρήσεων θα είναι πάντοτε μικρότερες από τα αυστηρά όρια ασφαλείας που έχουν καθοριστεί στις προδιαγραφές του Έργου. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., θα βρίσκεται πάντα στην διάθεση του κοινού καθ’ όλη την διάρκεια κατασκευής και θα είναι στην διάθεσή σας για κάθε απορία ή διευκρίνιση. (Γραμμή Επικοινωνίας: τηλ. 210-6792082, 210-6792032, 210-6792060, Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 έως 17:00, email: [email protected]).
   Η σχετική ανακοίνωση εδώ: https://www.ametro.gr/wp-content/uploads/2022/05/ΑΥΤΟΨΙΑ.pdf
   Read more...

   4

  • tetris

   Μια αναδρομή 168 ετών στους νόμους που στόχευαν στο πολεοδομικό συμμάζεμα της χώρας, με αρχή τη ρύθμιση του 1855 για τα Αναφιώτικα – Ο ρόλος του Προσφυγικού το 1922, τα ήξεις αφήξεις με τις κατεδαφίσεις και το διαχρονικό παιχνίδι με τους ψηφοφόρους
   Το «όργιο» ασυδαοσίας με την αυθαίρετη δόμηση ανά την ελληνική επικράτεια είναι σχεδόν… συνομήλικο με το νεοελληνικό κράτος. Είναι αξιοσημείωτο ότι και η νομιμοποίηση αυθαιρέτων ξεκίνησε αντίστοιχα (έστω και με αποσπασματικό τρόπο) από τα χρόνια του Οθωνα, όταν το 1855 τακτοποιήθηκε ο οικισμός Αναφιώτικα κάτω από την Ακρόπολη και παράνομα κτίσματα στο κέντρο της Αθήνας.
   Οσον αφορά το σύνολο της επικράτειας, εδώ και έναν αιώνα οι ρυθμίσεις τακτοποίησης του χώρου διαδέχονται η μία την άλλη, επιτήδειοι ανακαλύπτουν κάθε φορά νέα κόλπα για να τις παρακάμπτουν, λίγο μετά εμφανίζονται «παράθυρα» για τη νομιμοποίηση πολεοδομικών παρανομιών, με τη διοίκηση πάντα να αποποιείται τις ευθύνες της. Οσο για τις τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης αυθαιρέτων, παραμένουν ανεκτέλεστες, με μικρές εξαιρέσεις για τα… μάτια του κόσμου, οι οποίες συνήθως αφορούν φράχτες και παραπήγματα.
   Το επόμενο διάστημα αναμένεται από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) να προωθηθεί στη Βουλή η νέα νομοθετική πρωτοβουλία για την επαναφορά της δυνατότητας τακτοποίησης των μεγάλων αυθαιρέτων της λεγόμενης «Κατηγορίας 5», δηλαδή των κτιρίων με υπερβάσεις άνω του 40% των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης και δόμησης και άνω του 20% του επιτρεπόμενου ύψους ή δίχως οικοδομική άδεια.
   1923-1926
   Οι πρώτες απόπειρες
   Η ρύθμιση έρχεται μια εκατονταετία έπειτα από την πρώτη προσπάθεια «τακτοποίησης» της άναρχης ανάπτυξης του χώρου με το νομοθετικό διάταγμα «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικιών του κράτους και οικοδομής αυτών» (ΦΕΚ 228/Α/1923, 16.8.1923) και ύστερα από περίπου 150 ρυθμίσεις νομιμοποίησης αυθαιρέτων. Του διατάγματος είχε προηγηθεί η άναρχη εγκατάσταση στα αστικά κέντρα των προσφύγων μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922.
   Τρία χρόνια αργότερα, το 1926, εκδίδεται το προεδρικό διάταγμα «Περί αυθαιρέτων κατασκευών και διώξεως των παραβατών κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών», με το οποίο επιδιώκεται ο διαχωρισμός του χώρου σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές και ο έλεγχος των οικοδομικών εργασιών με την παροχή οικοδομικής άδειας. Μάλιστα, προέβλεπε κατεδάφιση για όσες οικοδομές εκτελούνταν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβασή της και δεν ανταποκρίνονταν στους όρους των σχεδίων πόλεως. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις δεν περιόρισαν το πρόβλημα, καθώς ελάχιστα εφαρμόστηκαν. Ηταν άλλωστε η φτώχεια που ωθούσε εκείνα τα χρόνια τους πολίτες στην αυθαιρεσία. Το επισημαίνει σε άρθρο του στα «Τεχνικά Χρονικά», την 1η Νοεμβρίου 1937, ο τότε επιθεωρητής δημοσίων έργων Αν. Δημητρακόπουλος: «Σήμερον, λόγω νεωτέρων συνθηκών, η κατάστασις είναι βέβαια περισσότερον έντονος. Και αυτή ακόμη η τάσις ανεγέρσεως αυθαιρέτων οικίσκων εκτός σχεδίου, η οποία και εις το παρελθόν υπήρχεν, είχε και έχει ως βαρύτεραν πρωταρχικήν αιτίαν την οικονομικήν ανεπάρκειαν μεγάλου μέρους των κατοίκων και έπειτα έρχονται όλα τα άλλα (προσπάθεια κτήσεως ιδιοκτήτου οικίας, κερδοσκοπία, αστυνομική ανεπάρκεια, κρίσις της στέγης, ταχέα μέσα συγκοινωνίας, αστάθεια του νομίσματος κ.λπ.)».
   1953-1957
   Κριτική για τις κατεδαφίσεις
   Μάλιστα, μια δεκαπενταετία αργότερα, το 1953, ο μηχανικός ο Γ. Φ. Φωτόπουλος επικρίνει σε άρθρο του στα «Τεχνικά Χρονικά» το γκρέμισμα στις φτωχογειτονιές: «Το Σχέδιον Πόλεως κατεδάφισε και άλλα φτωχόσπιτα εις το Δουργούτι ή εις την Κοκκινιά ή εις κάποιαν άλλη ακραίαν λαϊκήν συνοικίαν των Αθηνών. Είναι ζήτημα αν κανείς εσκέφθη πόσα δράματα κρύπτονται πίσω από την δημοσιογραφικήν αυτήν είδησιν. Ενα δράμα είναι ότι το Σχέδιον Πόλεων, δηλαδή οι τεχνικοί που έρχονται εις επαφήν περισσότερον με τον απλόν κόσμον, υποχρεώνονται, αντί ν’ απασχολούνται αποκλειστικώς με την ανοικοδόμησιν, ν’ απασχολούνται με την κατεδάφισιν».
   Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται το 1956 στη «Στατιστική Επετηρίδα». Από τις 57.524 νέες κατοικίες που ανεγέρθηκαν στην Ελλάδα εκείνη τη χρονιά οι 15.558 ήταν αυθαίρετες. Εναν χρόνο αργότερα, το 1957, ο μηχανικός Γεώργιος Μάρκου, σχολιάζοντας την κατάργηση του νόμου που ίσχυε έως τότε και απαγόρευε την κατεδάφιση αυθαιρέτων των οποίων η στέγη είχε ολοκληρωθεί (γι’ αυτό χτίζονταν αυθαίρετα εν μία νυκτί), υπογραμμίζει ότι δεν έφερε αποτέλεσμα. «Ο νόμος τα κατεδαφίζει, πολλά όμως σώζονται, και όποιος εξέλθη ολίγον πέραν της περιοχής της πόλεως θα ευρεθή προ θεάματος χιλιάδων και δεκάδων χιλιάδων τοιούτων αυθαιρέτων οικοδομών. Ο νόμος δεν έφερεν αποτέλεσμα, προκάλεσε δάκρυα, δυστυχία, αγανάκτησιν, εχθρούς του καθεστώτος, αλλά δεν ωφέλησεν» σημειώνει.
   1968
   Εξαίρεση με κυρώσεις
   Κατά τη μεταπολεμική περίοδο, έως και το τέλος της χούντας, οι κυβερνήσεις υιοθέτησαν για τους αυθαιρετούχους την τακτική του… καρότου και του μαστιγίου. Οι ρυθμίσεις διαδέχονταν η μία την άλλη, αφενός δίνοντας προνόμια και παροχές για τους μικροϊδιοκτήτες και ανοίγοντας «παράθυρα» νομιμοποίησης αυθαιρέτων και αφετέρου νομοθετώντας νόμους με αυστηρές ποινές για τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες.
   Ο αναγκαστικός νόμος 410/1968 προέβλεπε την εξαίρεση από την κατεδάφιση όλων των αυθαίρετων κατασκευών εντός σχεδίου πόλεως, με δήλωση στην Εφορία για επιβολή ειδικής εισφοράς και ποινικές κυρώσεις σε βάρος των ιδιοκτητών τους. Ακολουθούν το 1973 το νομοθετικό διάταγμα (ΝΔ) 8/73 «Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ)» ορίζοντας πρόστιμο ίσο με την αξία του αυθαιρέτου και επιβάλλοντας εκ νέου πρόστιμο πενταπλάσιο του αρχικού εάν ξαναχτιζόταν κατεδαφιστέο κτίσμα. Εναν χρόνο αργότερα δημοσιεύεται το ΝΔ 349/1974 «Περί κατεδαφίσεως αυθαιρέτως ανεγειρόμενων κτισμάτων και επιβολής κυρώσεων εις τους άνευ αδείας οικοδομούντας» με ρυθμίσεις για την άμεση κατεδάφιση των κτισμάτων, την επιβολή προστίμων, ακόμη και ποινές φυλάκισης.
   Την κατάσταση περιγράφει το 1976 ο τότε γενικός γραμματέας του τοπικού τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) στην Κεντρική Μακεδονία, κ. Σωτήρης Κούβελας. «Ο,τι κακό δεν έγινε στα δύσκολα χρόνια του 1923, που πίεζαν ο χρόνος για την αποκατάσταση των προσφύγων και η φτώχεια μας, γίνεται σήμερα στην εποχή που τα οικονομικά μας είναι πολύ καλύτερα από τότε». Οπως αναφέρει σε άρθρο του στα «Τεχνικά Χρονικά», η Θεσσαλονίκη ήταν ζωσμένη από αυθαίρετα σπίτια, καθώς μόνο στο δεύτερο εξάμηνο του 1975 ξεφύτρωσαν 6.000 κτίσματα κάθε είδους, «από παράγκες μέχρι τετραώροφες οικοδομές με σκελετό μπετόν αρμέ». Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλά από αυτά «ήταν χτίσματα σε οικόπεδα του Δημοσίου ή των δήμων, που έχουν καταληφθεί επίσης αυθαίρετα», όσο για τα αυθαίρετα εκτός σχεδίου, «καλύπτουν σε έκταση όσο το 1/3 της πόλης που έχει σχέδιο».
   1977
   Δημεύσεις και μηχανημάτων
   Η κατάσταση ενισχύθηκε από τις δηλώσεις στελεχών τής τότε κυβέρνησης που υπόσχονταν ότι όλα τα αυθαίρετα θα μπουν στο σχέδιο πόλεως. Παράλληλα, δήλωναν ότι θα τακτοποιούσαν όσους ζούσαν σε αυθαίρετα στις πολυκατοικίες που θα έχτιζε το κράτος, δίνοντάς τους από ένα διαμέρισμα. Ετσι, όσοι δεν είχαν χτίσει έως τότε αυθαίρετο έσπευσαν να το κάνουν «ποντάροντας» στην επικείμενη ένταξή του στο σχέδιο ή – εάν κρινόταν κατεδαφιστέο – στην απόκτηση ενός ολοκαίνουργιου διαμερίσματος.
   Από το 1977 και μετά διαιωνίζεται η κατ’ εξακολούθηση νομοθέτηση τακτοποίησης αυθαιρέτων, συνήθως ατελέσφορη, με στόχο, πέρα από τον εισπρακτικό, να μπει ένα τέλος στην πολεοδομική παρανομία. Με τον νόμο 651/1977, μεταξύ άλλων, επιβάλλονται ποινές σε ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, εργολάβους και επιβλέποντες μηχανικούς, δημεύονται μηχανήματα και οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή αυθαιρέτων και απαγορεύεται η ύδρευση και η ηλεκτροδότηση νέων αυθαιρέτων. Παράλληλα, εξαιρούνται από την κατεδάφιση αυθαίρετα που ανεγέρθηκαν μετά την ισχύ του ΓΟΚ του 1955 και έως την έναρξη ισχύος του ΝΔ 8/73. Τον ίδιο χρόνο, με τον νόμο 720/1977 δίνεται δυνατότητα γενικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση, αλλά αυτή τη φορά όχι μόνο εντός σχεδίου (όπως με τον 410/1968) αλλά και εκτός σχεδίου πόλεως, με εξαίρεση αυθαίρετα σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις. Η ρύθμιση κρίθηκε αντισυνταγματική το 1980, καθώς παραβίαζε τη συνταγματική αρχή της ισότητας και του κράτους δικαίου και το άρθρο 24 του Συντάγματος.
   1983-1985
   Πολεοδομία σε νέες βάσεις
   Ακολουθεί η δεκαετία του 1980, οπότε η αυθαιρεσία γίνεται συνώνυμη της νομιμότητας στη δόμηση, με την ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας και την άνθηση των χωριών αυθαιρέτων, ακόμη και μέσα σε δάση, αυτά που αργότερα (κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) θα πάρουν την ονομασία «οικιστικές πυκνώσεις» και θα επιχειρηθεί η νομιμοποίησή τους, η οποία επίσης ακυρώθηκε από το ΣτΕ.
   Ακολούθησε ο νόμος 1337/1983 που έθετε σε νέες βάσεις το πολεοδομικό δίκαιο και όριζε τη νομιμοποίηση μεμονωμένων αυθαιρέτων με την εξαίρεσή τους από την κατεδάφιση και τη συλλογική νομιμοποίηση με την ένταξη ολόκληρων περιοχών αυθαιρέτων σε πολεοδομικό σχέδιο. Ο νόμος συμπληρώθηκε από τον 1512/1985 με τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων διευκολύνσεων, εξαίρεσης από την κατεδάφιση και νέων κατασκευών με μικρές παραβάσεις. Ωστόσο το ΣτΕ περιόρισε την ισχύ της ρύθμισης στα αυθαίρετα που είχαν ανεγερθεί πριν από το 1983. Το 1985 εκδόθηκε και η υπουργική απόφαση για την εξειδίκευση κοινωνικών λόγων για άδεια αποπερατώσεως αυθαίρετων κτισμάτων που είχαν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση.
   1993
   Το… ΣΑΠΟ και το ΣτΕ
   Στη δεκαετία του ’90 διάφορες τροποποιήσεις και προσθήκες στον 1337/83, οι οποίες ενσωματώθηκαν σε διάφορους άσχετους νόμους, έκαναν… λάστιχο τις διαδικασίες εξαίρεσης από την κατεδάφιση. Μεταξύ άλλων, μια προσπάθεια το 1993 μαζικής ένταξης περιοχών με αυθαίρετες παραθεριστικές κατοικίες σε σχέδια πόλης, μέσω ενός νέου «εργαλείου», του Σχεδίου Αμεσης Πολεοδομικής Οργάνωσης (ΣΑΠΟ), ανατράπηκε από το ΣτΕ.
   Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο ακύρωσε αρκετά χρόνια αργότερα και τους νόμους 3044/2002 και 3775/2009 (ο οποίος προέβλεπε νομιμοποίηση της μετατροπής ημιυπαίθριων χώρων σε κλειστούς κύριων χρήσεων έναντι χρηματικής εισφοράς), όχι όμως τον 3212/2003 και την εφαρμοστική ΚΥΑ (9732/2004) για τον καθορισμό προστίμων ανέγερσης και διατήρησης των αυθαίρετων κατασκευών, όταν παραβιάζεται η άδεια δόμησης. Ο τελευταίος προέβλεπε για αυθαίρετα σε ρέματα, βιοτόπους, παραλιακά δημόσια κτήματα, αρχαιολογικούς χώρους, δάση και αναδασωτέες εκτάσεις ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ.
   2010-2013
   Για το δημόσιο συμφέρον
   Ακολούθησε ο νόμος Τ. Μπιρμπίλη (3840/2010) που κρίθηκε από το ΣτΕ ως συνταγματικός, ο οποίος «τακτοποιούσε» παρανομίες εντός του νόμιμου περιγράμματος των κτιρίων (ημιυπαίθριους κ.λπ.). Ακολούθησαν ο νόμος Γ. Παπακωνσταντίνου 4014/11 που προέβλεψε ένα γενικό σύστημα εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετων και ακυρώθηκε από το ΣτΕ. Ακολούθησε ο νόμος Στ. Καλαφάτη 4178/13, με την Ολομέλεια του ΣτΕ που κλήθηκε να τον κρίνει το 2015 να δέχεται για πρώτη φορά ότι η αθρόα νομιμοποίηση αυθαίρετων χρήσεων και κατασκευών είναι κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή, εφόσον τεκμηριώνεται ότι επιβάλλεται από σπουδαίο δημόσιο συμφέρον και λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή επανάληψης της αυθαιρεσίας και τον περιορισμό της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και των όρων διαβίωσης.
   2017-2020
   Παράταση στις προθεσμίες
   Στη συνέχεια ήρθε ο νόμος Γ. Σταθάκη 4495/2017, ενώ το 2020 ο τότε υπουργός Κωστής Χατζηδάκης έδωσε παράταση στην προθεσμία νομιμοποίησης όλων των αυθαιρέτων μέσω της «Ταυτότητας Κτιρίων» έως το 2025, με εξαίρεση τα μεγάλα αυθαίρετα της «Κατηγορίας 5». Για αυτά τα αυθαίρετα αναμένεται ρύθμιση που θα επιτρέπει και πάλι την «τακτοποίησή» τους, η οποία θα εισαχθεί ως τροπολογία είτε έως το τέλος Ιανουαρίου σε κάποιο άσχετο νομοσχέδιο είτε στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τις αστικές αναπλάσεις, το οποίο θα προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή πριν από τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, ύστερα από έναν αιώνα συστηματικών προσπαθειών «τακτοποίησης» της αυθαίρετης δόμησης, το συμπέρασμα είναι ότι έπειτα από κάθε ρύθμιση νομιμοποίησης πολεοδομικών παρανομιών εμφανίζεται μια νέα γενιά αυθαιρέτων.
   1,9 εκατ.αυθαίρετα έχουν δηλωθεί από το 2011 – σύμφωνα με τα τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία του ΤΕΕ (έως 31.10.2021) – και το ίδιο διάστημα έχουν εισπραχθεί 2,5 δισ. ευρώ από πρόστιμα νομιμοποίησης αυθαιρέτων, από τα περίπου 4,5 δισ. ευρώ που έχουν συνολικά βεβαιωθεί και αποπληρώνονται σε δόσεις.1,16 εκατ.αυθαίρετα δηλώθηκαν μετά τον νόμο 4495/2017, ενώ βεβαιώθηκαν πρόστιμα 2,5 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 262.000 ανήκουν στην «κατηγορία 5» των μεγάλων αυθαιρέτων και τα υπόλοιπα 900.000 στις «μικρότερες» κατηγορίες.705.307 δηλώσεις υπαγωγής σε ρύθμιση τακτοποίησης είχαν υποβληθεί μετά τους νόμους 4014/2011 και 4178/2013, για τις οποίες έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα περίπου 2 δισ. ευρώ.
   Read more...

   1

  • Engineer

   Νέο τοπίο στον τρόπο που θα μετακινούμαστε σε στεριά και αέρα φέρνουν πέντε έργα που ξεκινούν μέσα στους επόμενους μήνες.
   Ανάμεσα στο Flyover της Θεσσαλονίκης, την ανανέωση και επέκταση της σύμβασης για την Αττική Οδό, την επέκταση της Γραμμής 2 του Μετρό της Αθήνας, το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας και τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), οι μεταφορές και οι μετακινήσεις στην Ελλάδα αλλάζουν άρδην.
   Την ίδια στιγμή, οι μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας δίνουν μάχη με έπαθλο συμβόλαια πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία μπορούν να φέρουν «τα πάνω-κάτω» στον κλάδο.
   Flyover Θεσσαλονίκης
   Ανάμεσα στα έργα που αναμένεται να αλλάξουν τον κυκλοφοριακό χάρτη της Θεσσαλονίκης, μαζί βέβαια με το μετρό της πόλης είναι η Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, πιο γνωστό ως Flyover.
   Πρόκειται για το πρώτο οδικό έργο που πραγματοποιείται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), έχοντας προϋπολογισμό 373,2 εκατ. ευρώ και ανάδοχο ανάδοχος την ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., η οποία θα έχει την υποχρέωση της κατασκευής, της λειτουργίας και συντήρησης του έργου με συνολική διάρκεια Σύμβασης Σύμπραξης τα 30 έτη.
   Με βάση τις προδιαγραφές του έργου, το Flyover της Θεσσαλονίκης είναι η μεγαλύτερη εναέρια οδό στην Ελλάδα, ένα πρωτοποριακό έργο μήκους 13 χιλιομέτρων.
   Περιλαμβάνει εννέα ανισόπεδους κόμβους, τέσσερα χιλιόμετρα εναέριας οδού, δηλαδή συνεχόμενης γέφυρας «Flyover», 10 νέες γέφυρες και τρεις 3 νέες σήραγγες, έχοντας ως σκοπό να αποσυμφορήσει την υφιστάμενη Περιφερειακή Οδό της πόλης.
   Παράλληλα εξασφαλίζει γρήγορη και ασφαλής πρόσβαση από και προς τους πιο κρίσιμους προορισμούς, όπως ΠΑΘΕ, Εγνατία Οδό, Αεροδρόμιο «Μακεδονία» και Χαλκιδική καθώς και πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στη Θεσσαλονίκη από τις γειτονικές πόλεις, όπως τις Σέρρες, τα Γιαννιτσά, το Κιλκίς, την Κατερίνη.
   Αττική Οδός
   Στη «μητέρα όλων των μαχών» για τον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα αναδεικνύεται η Αττική Οδός, καθώς αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο έργο παραχώρησης από απόψεως τιμήματος για ολόκληρη την Ελλάδα. Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, το τελικό τίμημα δεν αποκλείεται να ξεπεράσει ακόμη και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερβαίνοντας κατά πολύ το 1,5 δισ. ευρώ που δόθηκε για την αντίστοιχη παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Ο διαγωνισμός έχει μπει πλέον στη δεύτερη φάση και πλέον αναμένονται οι δεσμευτικές προσφορές.
   Απόδειξη της σημασίας αλλά και του τεράστιου ενδιαφέροντος αποτελεί το γεγονός ότι στο διαγωνισμό συμμετέχουν συνολικά οκτώ διεκδικητές και συγκεκριμένα τα σχήματα (με αλφαβητική σειρά):
   ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. GRUPPO FININC – INC SpA Ένωση προσώπων αποτελούμενη από τις εταιρείες «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και «FS ARK HOLDCO S.a.r.l.» Ένωση προσώπων «VINCI HIGHWAYS S.A.S. – VINCI CONCESSIONS S.A.S. – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – MOBILITY PARTNER S.A.S.» Ένωση προσώπων «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΑΒΑΞ Α.Ε. – ADRIAN INFRASTRUCTURE» Κοινοπραξία αποτελούμενη από τις εταιρείες «BRISA – AUTO ESTRADAS de PORTUGAL S.A.» και «RUBICONE BIDCO S.A.» στην οποία προστέθηκε και η «INTRAKAT» Κοινοπραξία αποτελούμενη από τις εταιρείες «MACQUARIE ASSET MANAGEMENT MOTORWAY HOLDINGS S.AR.L.» και «FINCOP INFRASTRUCTURE LTD» Κοινοπραξία αποτελούμενη από τις εταιρείες «VAUBAN» – «DIF» – «EGIS» Σημειώνεται ότι κατόπιν της τελικής απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οι δεσμευτικές προσφορές των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν λαμβάνοντας υπόψη διόδια 2,50 ευρώ ανά διέλευση, ενώ με βάση την τρέχουσα σύμβαση, που εκπνέει τον Οκτώβριο του 2024, προβλέπονται διόδια 2,80 ευρώ
   Αεροδρόμιο Καλαμάτας
   Με γοργούς ρυθμούς αλλά και μεγάλο ενδιαφέρον προχωρά η διαδικασία για την παραχώρηση του Αεροδρομίου της Καλαμάτας, έργο με ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι κομβικό για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
   Συγκεκριμένα, πρόσφατα ολοκληρώθηκε η κατάθεση των φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον διαγωνισμό του Αεροδρομίου της Καλαμάτας, καθώς το Υπερταμείο παρέλαβε τους σχετικούς φακέλους από 4 ενδιαφερόμενους επενδυτές για την παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του εν λόγω Διεθνούς Αερολιμένος.
   Συγκεκριμένα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):
   ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.- GMR Airports Limited ΜΥΤΙΛHΝΑΙΟΣ Α.Ε.- CORPORATION AMERICA AIRPORTS S.A Egis Airport Operation- AKTOR CONCESSIONS SINGLE MEMBER S.A.- Aéroports de la Cote d’Azur FRAPORT AG- DELTA AIRPORT INVESTMENTS A.E.- ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται εντός του έτους, ενώ η προεπιλογή των διαγωνιζομένων, η οποία θα σημάνει την έναρξη της δεύτερης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2023.
   Επέκταση Γραμμής 2 του Μετρό
   Καθώς ήδη «τρέχουν» τα έργα για τη Γραμμή 4 του Μετρό, που αναμένεται να παίξει κομβικό ρόλο στον συγκοινωνιακό χάρτη της Αθήνας, προκηρύχθηκε παράλληλα ο διαγωνισμός για την επέκταση της Γραμμής 2 προς το Ίλιον.
   Όπως αναφέρει το Υποδομών και Μεταφορών, πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας, που αναμένεται με την ολοκλήρωση του να αλλάξει το συγκοινωνιακό χάρτη του Λεκανοπεδίου, με την εκτιμώμενη απόσταση έως το Σύνταγμα να διαρκεί 20 λεπτά, ενώ η διαδρομή προς Ομόνοια περίπου 15 λεπτά.
   Η υπόγεια επέκταση της Γραμμής θα ξεκινά από την Ανθούπολη και θα έχει συνολικό μήκος 4χλμ. Θα διαθέτει τρεις νέους σταθμούς:
   «ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ» Στη συμβολή των οδών Θηβών και Καππαδοκίας, «ΙΛΙΟΝ» Στη συμβολή των οδών Θηβών και Ελαιών, «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» Στη συμβολή των οδών Αγίου Νικολάου και Παραμυθιάς. Με την ολοκλήρωση του έργου η επιβατική κίνηση εκτιμάται ότι θα φτάσει συνολικά τους 51.000 επιβάτες ημερησίως ενώ θα δημιουργηθούν περίπου 5.000 νέες θέσεις εργασίες.
   Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 57 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 28 Φεβρουαρίου 2023 και αποσφράγισης των φακέλων συμμετοχής στις 6 Μαρτίου 2023. Σύμφωνα με προκήρυξη ο προβλεπόμενος αριθμός των συμμετεχόντων είναι μέχρι 7 σχήματα.
   Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
   «Γκάζι» έχουν πατήσει τα έργα υλοποίησης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης καθώς άμεσα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες στο τμήμα του έργου ανάμεσα στη Νέαπολη και τον Άγιο Νικόλαο. Παράλληλα, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γ. Καραγιάννης, μέσα στο επόμενο διάστημα υπογράφεται η σύμβαση για το τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη ενώ μέχρι τέλος Μαρτίου έχουν κατατεθεί οι προσφορές για το τμήμα Χανιά-Ηράκλειο, ένα έργο ύψους 1,7 δισ. ευρώ.
   Συνολικά ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης θα ενώνει το νησί από τον Κίσσαμο ως τη Σητεία, θα έχει μήκος περίπου 300 χιλιομέτρων και θα είναι το μεγαλύτερο οδικό έργο που θα χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, πρόκειται για το τελευταίο και πλέον δύσκολο μεγάλου μήκους αυτοκινητόδρομο, που θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα. Με την ολοκλήρωσή του, ένας μέσος οδηγός θα μπορεί να κινείται από τη μια άκρη του νησιού στην άλλη, σε 2,5 ώρες, ενώ, το ύψος το διοδίων θα διαμορφωθεί στα 0,063 ευρώ ανά χιλιόμετρο. Το τιτάνιο έργο εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2029.
   Read more...

   1

  • Engineer

   Η πορεία του Μετρό της Θεσσαλονίκης, που διασχίζει το κέντρο της, ακολουθεί τον άξονα του κυριότερου δρόμοι του πολεοδομικού ιστού της αρχαίας πόλης που πλαισιωνόταν με κιονοστοιχίες και στοές και είχε οδόστρωμα πλάτους 16μ.
   Ξεκινούσε από τη Χρυσή Πύλη (Porta Aurea), τη σημερινή πλατεία Βαρδαρίου, και κατέληγε στην Κασσανδριωτική Πύλη, στη σημερινή Πλατεία Συντριβανίου.
   Στην περιοχή των δύο αυτών κομβικών πυλών της παλιάς πόλης, έξω από τις οποίες αναπτύσσονταν τα πλουσιότερα τμήματα των νεκροταφείων της, οι εργασίες κατασκευής σταθμών του Μετρό φέρνουν στο φως σημαντικές αρχαιότητες, που ανήκουν σε διάφορες χρονικές περιόδους.
   Σημαντικές αρχαιότητες και μάλιστα αντιπροσωπευτικές πολλών περιόδων ζωής της πόλης έρχονται στο φώς και κατά την κατασκευή των δύο άλλων σταθμών του Μετρό που βρίσκονται εντός των ορίων του ιστορικού κέντρου της πόλης.
   Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου και Αγ. Σοφίας, που καταλαμβάνουν σημαίνουσες θέσεις της αρχαίας Θεσσαλονίκης.
   Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται η μεγαλύτερη αρχαιολογική ανασκαφή που συντελέστηκε ποτέ στη Β. Ελλάδα, καλύπτοντας επιφάνεια 20.000 τ.μ.
   Οι αρχαιολογικές εργασίες, συνολικού προϋπολογισμού 132,6 εκ. ευρώ, έχουν φέρει στο φως 130.000 αρχαιολογικά ευρήματα.
   Σχετικά με τον σταθμό Βενιζέλου, έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και το ΚΑΣ, η μελέτη της απόσπασης και επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων και ήδη έχουν εκκινήσει οι εργασίες.
    


   Δείτε αναλυτικά όλες τις εικόνες εδώ: https://www.ametro.gr/?page_id=20845
   Read more...

   0

  • Engineer

   To Deseen συγκέντρωσε ορισμένα από τα πιο ενδιαφέροντα και ασυνήθιστα αρχιτεκτονικά έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2023 και σίγουρα δεν θα αφήσουν κανένα ασυγκίνητο. Το πρώτο έργο αφορά στην "Πυραμίδα των Τιράνων". Βρίσκεται στην Αλβανία και η MVRDV έχει αναλβει να ολοκληρώσει την ανακαίνισή του μέσα στο 2023. Πρόκειται για ένα κτίριο - πυραμίδα που κατασκευάστηκε την δεκαετία του 1980 στα Τίρανα την πρωτεύουσα της χώρας. Το υπό κτίριο, θα ξανανοίξει ως κέντρο νεολαίας που θα περιλαμβάνει καφετέριες, στούντιο και αίθουσες διδασκαλίας για τους νέους που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν δωρεάν. Χτίστηκε αρχικά το 1988 ως μουσείο αφιερωμένο στον πρώην κομμουνιστή ηγέτη Ενβέρ Χότζα, αλλά έκλεισε τρία χρόνια αργότερα μετά την πτώση του κομμουνισμού στη χώρα.

   Ένα από τα πιο συναρπαστικά επερχόμενα έργα του αρχιτεκτονικού γραφείου Snøhetta είναι η Βιβλιοθήκη Sub-Center στο Πεκίνο, η οποία έχει σχεδιαστεί για να δίνει στους επισκέπτες την αίσθηση ότι βρίσκονται μέσα σε ένα δάσος. Τα καθίσματα σαν σε λόφο θα περιβάλλονται από δεκάδες λεπτούς στύλους, οι οποίοι ενώνονται στο επίπεδο της οροφής για να παραπέμπουν στα φύλλα ενός δέντρου gingko - το οποίο είναι ηλικίας 290 εκατομμυρίων ετών στην Κίνα.

   Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Adjaye Associates θα ολοκληρώσει ένα πολυθρησκειακό συγκρότημα στο Άμπου Ντάμπι που θα στεγάζει εκκλησία, τζαμί και συναγωγή. Ο ιδρυτής του στούντιο, David Adjaye, είπε ότι στόχος του έργου είναι να γιορτάσει τις τρεις θρησκείες, τον Χριστιανισμό, το Ισλάμ και τον Ιουδαϊσμό, και να τονώσει «τον διάλογο και την κατανόηση σε μια κρίσιμη στιγμή για τον κόσμο».

   Η SANAA αποκάλυψε για πρώτη φορά τον σχεδιασμό της πανεπιστημιούπολης για την κορυφαία σχολή design του Ισραήλ το 2013 και τελικά πρόκειται να ανοίξει τον Φεβρουάριο του 2023, έξι χρόνια αργότερα από το προγραμματισμένο. Βρίσκεται σε μια από τις παλαιότερες συνοικίες της Ιερουσαλήμ, το κτήριο θα περιλαμβάνει στούντιο σε μεγάλα χωριστά επίπεδα που είναι τρυπημένα από κενά και συνδέονται με ράμπες και σκάλες.

   To αμφιλεγόμενo έργο του Renzo Piano "Paddington Square" αναμένεται να ολοκληρωθεί εφέτος. Η τελική του μορφή θα είναι ένας τεράστιος γυάλινος κύβος δίπλα στο σταθμό Paddington, που θα περιέχει ένα 14όροφο κτίριο γραφείων υψωμένο σε μια εξέδρα γεμάτη με καταστήματα και εστιατόρια. Το επίμαχο σχέδιο, που αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το 2015, σχεδιάστηκε αρχικά ως ένας κυλινδρικός πύργος 224 μέτρων, αλλά το ύψος του μειώθηκε μετά από αντιδράσεις και καταγγελίες. Η κατασκευή του μπήκε επίσης για λίγο στον... "πάγο" μετά από αίτηση για δημόσια έρευνα για τα σχέδια.

   Ένα από τα πολυαναμενόμενα κτίρια που πρόκειται να ολοκληρωθούν στις ΗΠΑ το 2023 είναι το Gilder Center, μια κυματιστή επέκταση του Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη. Ο σχεδιαστής Studio Gang έχει ήδη προσφέρει τα πρώτα σχέδια του κτιρίου, αφού κυκλοφόρησε μια σειρά από εικόνες τον Νοέμβριο που αποκαλύπτουν το εσωτερικό του από σκυρόδεμα που μοιάζει με σπήλαιο. Η σχεδίασή του παίρνει στοιχεία από βραχώδεις σχηματισμούς.

   Read more...

   0

  • Engineer

   Η διάβρωση στις παράκτιες ζώνες είναι ένα πρόβλημα που τα τελευταία χρόνια έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, ιδίως σε Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία, λόγω της κλιματικής αλλαγής και των επί σειρά ετών ανθρώπινων παρεμβάσεων. Οι παράκτιες περιοχές στην Πιερία, στον Θερμαϊκό Κόλπο και στη Δυτική Χαλκιδική αντιμετωπίζουν ήδη αυξανόμενα προβλήματα διάβρωσης.
   Το φαινόμενο αυτό μπορεί να επιφέρει πολύ δυσάρεστες συνέπειες, εάν δεν υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση για την αποτροπή τους όσο το δυνατόν συντομότερα. Η ομάδα της εταιρείας Consortis κατέγραψε τις περιοχές με σημαντική τρωτότητα σε διάβρωση των ακτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με σκοπό τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για την προσαρμογή των παράκτιων ζωνών στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής.
   Οι επιπτώσεις της κλιματικής μεταβλητότητας είναι ιδιαίτερα εμφανείς στο παράκτιο περιβάλλον, όπου συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος της ανθρώπινης παρουσίας και λαμβάνουν χώρα πολλές δραστηριότητες, όπως οικονομικές, αναψυχής, τουριστικές, οικιστικές, κ.λπ. «Καθίσταται αναγκαία η λήψη μέτρων για την ανάσχεση, τον μετριασμό και την αντιμετώπιση του προβλήματος διάβρωσης των ακτών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο λήψης απαραίτητων μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων της διάβρωσης», είπε στη Greenagenda.gr ο καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ Γιώργος Βέργος. Πρόσθεσε, δε, ότι «είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να υιοθετηθούν πολιτικές για τις μελλοντικές αλλαγές που θα προκύψουν λόγω της κλιματικής μεταβλητότητας προκειμένου να θωρακιστούν η πολιτεία και οι πολίτες έγκαιρα και να μετριαστούν οι επιπτώσεις τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στις υποδομές και δραστηριότητες, ειδικά στον παράκτιο χώρο».
   http://greenagenda.gr/wp-content/uploads/2023/01/diavrosi.jpg

   Πριν από δύο χρόνια η αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αξιοποιώντας το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο σύστημα Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη και Διαχείριση του Κινδύνου της Διάβρωσης των Ακτών για όλο το μήκος της ακτογραμμής της. Πρόκειται για έναν κόμβο διαρκούς συλλογής επίγειων και δορυφορικών δεδομένων που σχετίζονται με το θαλάσσιο και ηπειρωτικό περιβάλλον και αναφέρονται ενδεικτικά σε αδιάλειπτες παρατηρήσεις από πλωτήρες (εικόνα 1) για τις κατακόρυφες μετακινήσεις εδάφους, μεταβολές της ακτογραμμής, δείκτες υγρασίας, θερμοκρασίας και βλάστησης, με στόχο τον εντοπισμό περιοχών κατά μήκος της ακτογραμμής με αυξημένη τρωτότητα σε διάβρωση.
   http://greenagenda.gr/wp-content/uploads/2023/01/a1-600-x-189.jpg
   Πιο συγκεκριμένα, η ακτογραμμή της ΠΚΜ μελετήθηκε κατά τμήματα με σκοπό να εντοπιστούν οι περιοχές που θα εμφανίσουν αυξημένη τρωτότητα σε διάβρωση υπό την πίεση κυματικών φορτίσεων από τη θάλασσα. Η πρόγνωση αυτή έχει γίνει σε βάθος 50ετίας και 100ετίας ώστε να ληφθούν υπόψιν ακόμα και οι πιο αργές εδαφικές μεταβολές (εικόνες 2 και 3).
   http://greenagenda.gr/wp-content/uploads/2023/01/a3-600-x-424.jpg Τρωτότητα σε 50 χρόνια
   http://greenagenda.gr/wp-content/uploads/2023/01/a2-600-x-419.jpg
   Η Greenagenda.gr φέρνει στη δημοσιότητα το αποτέλεσμα της μελέτης της Consortis, σε συνεργασία με το ΑΠΘ, με τις περιοχές που βρίσκονται αντιμέτωπες με το φαινόμενο της διάβρωσης και της τρωτότητας των παράκτιων ζωνών στα γεωγραφικά όρια της Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι έχουν προκύψει δείκτες τρωτότητας όπως φαίνονται στις εικόνες πάνω και κάτω (50 χρόνια και 100 χρόνια, αντίστοιχα) όπου με πράσινο εντοπίζονται περιοχές με μικρή τρωτότητα σε διάβρωση και με κόκκινο αυτές με αυξημένη. Όπως φαίνεται, με την πάροδο των ετών αυξάνεται σημαντικά η τρωτότητα σε διάβρωση για πολλές περιοχές του παράκτιου μετώπου της ΠΚΜ και ειδικά στην Πιερία, την Ασπροβάλτα και τη Χαλκιδική (εικόνες 4, 5 και 6). Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως στις περιοχές αυτές ήδη έχουν καταγραφεί φαινόμενα διάβρωσης των ακτών.
   http://greenagenda.gr/wp-content/uploads/2023/01/a8-600-x-424.jpg Τρωτότητα σε 100 χρόνια
   http://greenagenda.gr/wp-content/uploads/2023/01/a5-600-x-424.jpg Χαλκιδική
   http://greenagenda.gr/wp-content/uploads/2023/01/a6-600-x-424.jpg Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης
   http://greenagenda.gr/wp-content/uploads/2023/01/a7-600-x-424.jpg Πιερία
   Στόχος αποτελεί όλα αυτά τα δεδομένα να είναι προσβάσιμα από τις τοπικές αρχές ώστε να μπορέσουν να σχεδιαστούν τα κατάλληλα μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων, τα οποία θα αναπτυχθούν προγενέστερα από την εκδήλωσή τους. Αυτή τη στιγμή το Παρατηρητήριο βρίσκεται σε λειτουργία στις εγκαταστάσεις της ΠΚΜ και συνεχίζει την αδιάλειπτη συλλογή δεδομένων για τη συντήρηση και την επέκταση του συστήματος. Επιπλέον, στο πλαίσιο της δράσης αυτής, έχει προταθεί πλαίσιο δράσεων και μέτρων για την αντιμετώπιση της διάβρωσης και των επιπτώσεών της.
   http://greenagenda.gr/wp-content/uploads/2023/01/a4-600-x-400.jpg
   Ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας αναφέρει ότι «με το Παρατηρητήριο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του παράκτιου μετώπου στην Κεντρική Μακεδονία, σε πλήρη λειτουργία καταφέραμε να μην κινούμαστε "στα τυφλά" στα προβλήματα τρωτότητας των ακτών. Είναι ένας πολύτιμος οδηγός για τον έγκαιρο εντοπισμό των φαινόμενων διάβρωσης της ακτογραμμής που έθεσε η Περιφέρεια, στην υπηρεσία των δήμων, των παραγωγικών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων, ειδικά στις παραθαλάσσιες τουριστικές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Και ένας ουσιαστικός σύμμαχος στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων από τους ΟΤΑ, ώστε να προλαμβάνουμε, αντί να βρεθούμε προ τετελεσμένων με οδυνηρές συνέπειες».
   Σύμφωνα με τον κ. Γιουτίκα, «σε στενή συνεργασία με το ΑΠΘ, είμαστε πλέον σε θέση να παρέχουμε στους δήμους επικαιροποιημένα στοιχεία για την κατάσταση των ακτών, αλλά και την πιστοποίηση όπου έχουν διαπιστωθεί διαβρωτικά φαινόμενα, προκειμένου να προχωρήσουν στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Σύντομα, τον ψηφιακό κόμβο συλλογής, επεξεργασίας και διάχυσης εξειδικευμένων δεδομένων/υπηρεσιών, θα τον χειρίζεται τεχνικό προσωπικό της αντιπεριφέρειας Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Το Παρατηρητήριο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του Παράκτιου Μετώπου στην Κεντρική Μακεδονία είναι ένα έργο με ισχυρό φιλοπεριβαλλοντικό, αλλά και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Στηρίζει δυναμικά την οικονομία και την πρόοδο που βασίζεται στην τουριστική δραστηριότητα και ενισχύει την συστηματική προσπάθεια της Περιφέρειας για να αποτελέσει η Κεντρική Μακεδονία διακριτό τουριστικό προορισμό».
   Read more...

   0

  • Engineer

   Ποδαρικό με 10 αλλαγές στη φορολογία κάνει το 2023, καθώς από την 1η Ιανουαρίου μπαίνουν σε ισχύ τα μέτρα που προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός αλλά και μια σειρά από νέες παρεμβάσεις που θα ξεδιπλωθούν στην διάρκεια του έτους με στόχο την είσπραξη 57 δισ. ευρώ. Ωστόσο για τους πολλούς ο τελικός λογαριασμός παραμένει ίδιος με τις ελαφρύνσεις να «πιάνουν» κυρίως τους μεγάλους που θα επωφεληθούν τα μάλα από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης κερδίζοντας σημαντική αύξηση στον μισθό τους.

   Την ίδια στιγμή μικραίνει το φορολογικό φορτίο για τις επιχειρήσεις που προχωρούν σε προσλήψεις καθώς απαλλάσσονται από τον πέλεκυ του τέλους επιτηδεύματος ενώ σε ισχύ είναι και φέτος το φορο-μπόνους του 40% για τους φορολογούμενους που θα προχωρήσουν σε ανακαινίσεις κατοικιών μέσα στην κινούμενη άμμο της ενεργειακής κρίσης. Το 2023 όμως θα έχουμε και επιβαρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ και τα τέλη ακινήτων με την ένταξη των τελευταίων 2.167 περιοχών στον αστερισμό των αντικειμενικών ενώ έχει ανοίξει παράθυρο για διορθώσεις σε περιοχές με ακραίες αυξήσεις στις τιμές ζώνης.
   Αναλυτικότερα:

   1.Εισφορά αλληλεγγύης: Καταργείται οριστικά από την 1η Ιανουαρίου 2023 και για όλους τους φορολογούμενους η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Τελευταίοι που «επιβιβάστηκαν» στο μέτρο ήταν οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα και οι συνταξιούχοι. Ωστόσο αυξήσεις στους μισθούς θα δουν μόνο οι φορολογούμενοι με ετήσιο εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ. Οι αυξήσεις ξεκινούν από τα 22 ευρώ τον χρόνο για τα «υπόγεια» της φορολογικής κλίμακας και φτάνουν στα 15.351 ευρώ τον χρόνο για τα «ρετιρέ» (για ετήσια εισοδήματα 200.000 ευρώ). Για παράδειγμα, για έναν δημόσιο υπάλληλο με ετήσιο εισόδημα 18.000 ευρώ η ελάφρυνση θα είναι 132 ευρώ τον χρόνο ενώ για έναν βουλευτή με εισοδήματα 65.000 ευρώ η ετήσια ελάφρυνση είναι 3.201 ευρώ.

   2. Επαγγελματίες: Νέο καθεστώς φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων το 2023 με επανεξέταση του πλαισίου με στόχο την απλοποίηση και διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Εχει ήδη ανατεθεί η εκπόνηση μελέτης από το ΙΟΒΕ, η οποία θα είναι έτοιμη τις επόμενες ημέρες και θα εστιάζει στη χορήγηση νέων κινήτρων για το κλείσιμο του «κενού» των εσόδων από ΦΠΑ καθώς η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια σε αυτόν τον τομέα.

   3. Τέλος επιτηδεύματος: Επιτηδευματίες και μικρές επιχειρήσεις, με ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, που αυξάνουν τον μέσο ετήσιο αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, κατ’ ελάχιστο για 3/12, απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος για το έτος που συντελείται η αύξηση. Το μέτρο αφορά 900.000 επιτηδευματίες και επιχειρήσεις.

   4. Αντικειμενικές αξίες: Ενταξη στον «αστερισμό» των αντικειμενικών τιμών των τελευταίων 2.167 περιοχών προβλέπει ο σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών για το 2023 ενώ τη σκυτάλη θα πάρει στη συνέχεια η εφαρμογή ενός μόνιμου μηχανισμού αυτόματης ευθυγράμμισης των τιμών της Εφορίας με τις εμπορικές. Η ένταξή τους υπολογίζεται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση του λογαριασμού για τον ΕΝΦΙΑ κατά 180-200 εκατ. ευρώ καθώς τα περισσότερα από αυτά τα ακίνητα σήμερα υποφορολογούνται. Οι τελευταίες εκτός σχεδίου περιοχές εντοπίστηκαν μέσω της τελευταίας απογραφής από τη Στατιστική Αρχή το 2021.

   Ταυτόχρονα όμως θα υπάρξουν διορθώσεις στις αντικειμενικές σε περιοχές με ακραίες αυξήσεις που διόγκωσαν τα φορολογικά βάρη στους ιδιοκτήτες μετά το παράθυρο ενστάσεων που άνοιξε το υπουργείο Οικονομικών στους δήμους. Το «κούρεμα» θα γίνει με εξπρές διαδικασίες και στις περιοχές που θα μειωθούν οι τιμές ζώνης ο ΕΝΦΙΑ θα επανυπολογιστεί αυτόματα ενώ ενδέχεται να διευρυνθεί ο αριθμός των νοικοκυριών που λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα καθώς ένα από τα κριτήρια για τη χορήγησή τους είναι η φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας.

   5. ΦΠΑ-οικοδομή: Αναστέλλεται έως το 2024 η επιβολή ΦΠΑ 24% στις μεταβιβάσεις νεόδμητων κτισμάτων από οικοδομικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις προς ιδιώτες αγοραστές. Από το 2025 η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να μειώσει τον ΦΠΑ στα ακίνητα από το 24% στο 13% ή ακόμα και να τον μηδενίσει ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών με μηδενικό συντελεστή στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων.

   6. Φόρος υπεραξίας ακινήτων: Αναστέλλεται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2024 η επιβολή φόρου υπεραξίας 15% επί του κέρδους αγοραπωλησίας ακινήτων. Παρότι ο φόρος έχει ψηφιστεί από το 2015 δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Για την ιστορία ο φόρος υπεραξίας προκύπτει από την πώληση ακινήτου σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης.

   7. Ανακαίνιση ακινήτων: Παράταση της έκπτωσης φόρου 40% για ακόμη δύο χρόνια για όσους προχωρούν σε ανακαίνιση των ακινήτων τους. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν τη δυνατότητα να γλιτώσουν ποσό έως 1.600 ευρώ από τον φόρο που τους αναλογεί εφόσον προχωρήσουν σε επισκευές στα ακίνητά τους μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η έκπτωση ανέρχεται στο 40% των δαπανών με ανώτατο όριο (δαπάνης) τα 16.000 ευρώ. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι για εργασίες ύψους 16.000 ευρώ θα έχουν έκπτωση 40%, δηλαδή 6.400 ευρώ, ποσό το οποίο θα κατανεμηθεί ισόποσα σε τέσσερα χρόνια. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου αποτελεί η απόδειξή τους μέσω νόμιμων παραστατικών και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

   8. ΦΠΑ σε μεταφορές, εστίαση, καφέ, εισιτήρια κινηματογράφων: Παρατείνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου 2023 η ισχύς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ 13% για τις μεταφορές προσώπων, τον καφέ, τα μη αλκοολούχα ποτά, τα εισιτήρια των κινηματογράφων, τα γυμναστήρια, τα κολυμβητήρια και τις σχολές χορού. Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ ισχύουν και στο τουριστικό πακέτο.

   9. Υπερμειωμένος ΦΠΑ: Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 η ισχύς του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% σε σειρά αγαθών που αφορούν τη δημόσια Υγεία (δηλαδή, σε μάσκες προστασίας και γάντια, αντισηπτικά, διαλύματα για την απολύμανση χώρων, αντισηπτικά μαντιλάκια, καθώς και απολυμαντικά προϊόντα και άλλα είδη που χρησιμοποιούνται για αντισηπτικούς ή απολυμαντικούς σκοπούς).

   10. POS σε όλη την αγορά: Επέκταση της υποχρέωσης POS σε όλη την οικονομική δραστηριότητα και διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το Taxis προβλέπει ο σχεδιασμός για το 2023. Παράλληλα θα υπάρξουν νέα κίνητρα για τους φορολογούμενους προκειμένου να χρησιμοποιούν μόνο κάρτες στις συναλλαγές, ενώ δεν αποκλείεται να μειωθεί και το ύψος των συναλλαγών με μετρητά από τα 500 ευρώ στα 200 ευρώ.

   Μάριος Χριστοδούλου
   www.bankingnews.gr
   Read more...

   0

  • Engineer

   Παρα την επιβράδυνση των Ευρωπαϊκών αγορών και της μείωσης του όγκου συναλλαγών στις περισσότερες από αυτές, οι επενδύσεις σε επαγγελματικά ακίνητα στην Ελληνική αγορά κατά τη διάρκεια του 2022, έφτασαν στο ποσό ρεκόρ των € 1.65 δις, σύμφωνα με στοιχεία της Cushman & Wakefield Proprius, με άνοδο 40% σε σχέση τα αντίστοιχα μεγέθη του 2021.
   Σημειώνεται ότι στη μέτρηση δεν συμπεριλαμβάνεται, η απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στον όμιλο Sani/Ikos απο το διεθνές επενδυτικό ταμείο της Σιγκαπούρης GIC, καθώς και η συμφωνία για την αγορά του χαρτοφυλακίου ακινήτων skyline από την κοινοπραξία Dimand - Premia Properties.
   H αγορά των ξενοδοχείων συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, με 36 καταγεγραμμένες συναλλαγές αξίας €620 εκ, με την αγορά γραφείων να ακολουθεί με €410 εκ σε 46 συναλλαγές. Οι Core+ επενδύσεις γραφειακών χώρων συγκέντρωσαν τον υψηλότερο
   όγκο συναλλαγών με ποσοστό 51%, ακολουθούμενο από τις value add και τις opportunistic.
   Ο κλάδος των καταστημάτων και εμπορικών κέντρων έρχεται τρίτος σε μικρή απόσταση, προσελκύοντας €327 εκ σε 32 συναλλαγές, καταγράφοντας 200% ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2021. Ο τομέας των logistics & βιομηχανικών ακινήτων προσέλκυσε επενδύσεις €100 εκ περίπου, ενώ αντίστοιχο περίπου ποσό επενδύθηκε και σε αγορές γής με σκοπό την ανάπτυξη.
   Οι εγχώριες AΕΑΑΠ εξακολουθούν να επενδύουν σημαντικά κεφάλαια, στην αγορά εμπορικών ακινήτων το 2022, επενδύοντας σχεδόν €400 εκ κυρίως στους τομείς της φιλοξενίας, στα προνομιακά γραφεία και στις εξαγορές γης για ανάπτυξη, ενώ €380 εκ αφορούν σε εισροή αμιγώς ξένων κεφαλαίων, σε επίπεδα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα στα πλαίσια των παγκόσμιων αντίξοων οικονομικών συγκυριών.
   Σύμφωνα με την επικεφαλή της Cushman & Wakefield Proprius, Νίκη Σύμπουρα, οι περισσότερες τάσεις όπως συνοψίζονται παρακάτω, που ξεκίνησαν στο μεταπανδημικό περιβάλλον του 2022, προβλέπεται να συνεχιστούν το 2023, με το βλέμμα ωστόσο στραμμένο στις επερχόμενες εθνικές εκλογές και το πολιτικό ρίσκο που εμπεριέχουν, εν όψη πιθανού ασταθούς πολιτικού σκηνικού:
   1. Μεγάλο ποσοστό των συναλλαγών αφορά σε εγχώριους παίκτες. Η Ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων προσελκύει σταθερά ισχυρό ενδιαφέρον εγχώριων ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών.
   2. Υψηλό ποσοστό συσσωρευμένων αποταμιεύσεων επηρέασε άμεσα ή έμμεσα την αγορά ακινήτων. Με η σταδιακή επιστροφή στη κανονικότητα σημαντικός αριθμός αγοραστών αύξησε την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών και τις επενδύσεις στα υπάρχοντα ή νέα ακίνητα.
   3. Η αγορά των καταστημάτων ανακάμπτει. Μετά από μακρά περίοδο ύφεσης στον χώρο των καταστημάτων, το ενδιαφέρον των επενδυτών αλλά και των εταιρειών ανάπτυξης επανέρχεται στο χώρο, ενώ καταγράφεται αύξηση πωλήσεων και επισκεψιμότητας σε κεντρικές αγορές και στροφή προς την αναψυχή και την πειραματική διαδικασία αγορών.
   4. Tα κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance) και οι βιώσιμες αναπτύξεις βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής χρηστών και επενδυτών ενώ αποτελούν πλέον εργαλείο στρατηγικής για την προσέλκυση επενδύσεων, πελατών και προσωπικού. Οι επενδυτές έχουν ως στόχο την πιστοποίηση των ακινήτων τους κατά LEED, BREEAM, καθώς και άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα βαθμολόγησης και συγκριτικής αξιολόγησης.
   5. Το ενδιαφέρον για Logistics θα συνεχίσει να είναι ισχυρό από εγχωρίους και διεθνείς επενδυτικούς φορείς. Αναμένουμε ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί το 2023 λόγω της συνεχιζόμενης υψηλής ζήτησης και της χαμηλής προσφοράς ενώ η έλλειψη προϊόντος θα εξακολουθήσει να στρέφει τους επενδυτές στην αγορά γής.
   6. Τα μεγάλα ιδιωτικά έργα ανάπτυξης αναμένεται να αναδιαμορφώσουν τις αγορές. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία των μεγάλων έργων ανάπτυξής με επίκεντρο το ‘Ελληνικό’ που αναμένεται να επηρεάσουν και να επαναπροσδιορίσουν τις αγορές των γραφείων και καταστημάτων.
   7. Στροφή σε εναλλακτικές επενδύσεις. Ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των επενδυτικών εταιρειών ακινήτων, οδηγεί τις εταιρείες σε αναζήτηση εναλλακτικών κατηγοριών ακινήτων, που να διασφαλίζουν υψηλότερες αποδόσεις όπως εξυπηρετούμενα διαμερίσματα (serviced apartments), σχολικά συγκροτήματα, φοιτητικές εστίες, senior living κλπ
   8. Η ξενοδοχειακή αγορά παραμένει στο επίκεντρο λόγω της σημαντικής αύξησης του τουρισμού. Δεδομένης της δημοτικότητας του τουρισμού στην Ελλάδα η τουριστική βιομηχανία θα συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο.
   9. Το διογκωμένο κόστος κατασκευής, οι ελλείψεις ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και η αύξηση των μισθών στις κατασκευές θα
   παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια του 2023. Οι εταιρείες ανάπτυξης ενδέχεται να χρειαστεί να εξερευνήσουν εναλλακτικές οδούς μείωσης του κόστους με περαιτέρω εστίαση στον έλεγχο του κόστους, στην αξιολόγηση κινδύνου και τη βελτίωση των διαδικασιών.
   10. Εντός του 2023 αναμένεται από τους χρήστες να τοποθετηθούν στο χώρο που θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν τα επόμενα έτη. Η απορρόφηση γραφείων το 2022 που αποτυπώνεται σε περισσότερο από 100.000 τ.μ., 25% αυξημένη από τον περασμένο χρόνο, αναμένεται να συνεχιστεί στο 2023, με το στοίχημα πλέον να εστιάζεται στον ποσοστό των χρηστών που θα είναι πρόθυμοι να συμφωνήσουν μίσθωση γραφείων με μελλοντική παράδοση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους, και ταυτόχρονη δέσμευση με κλειστή περίοδο μίσθωσης (pre let).
   Read more...

   0

  • dimitris GM

   Στη λίστα με τις πιο παράξενες εκκλησίες του κόσμου, δίπλα στην Santuario della Madonna delle Lacrime στις Συρακούσες και στην La Sagrada Familia του Γκαουντί στη Βαρκελώνη μπορείς άνετα να τοποθετήσεις την εκκλησία της Αγίας Φωτεινής στον κάμπο της Αρχαίας Μαντίνειας, -είναι τόσο εντυπωσιακή που ακόμα και αν δεν την έχεις ακουστά, περνώντας τυχαία από την περιοχή είναι αδύνατο να μην σταματήσεις να την θαυμάσεις. Το κακό είναι ότι δύσκολα περνάς τυχαία από εκεί.
   Η εκκλησία της Αγίας Φωτεινής δεν βρίσκεται πάνω σε κεντρικό δρόμο, βρίσκεται χτισμένη απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μαντίνειας, μέσα στον κάμπο, 13 χιλιόμετρα βόρεια της Τρίπολης, οπότε για να την δεις πρέπει να κάνεις τον κόπο να πας μέχρι εκεί.
   Για τους ειδικούς, σαν τον Ισπανό αρχιτέκτονα και πολεοδόμο Αλφόνσο Τορίμπιο, «η Αγία Φωτεινή δίνει την εντύπωση ζώντος κτιρίου. Κινείται προσπαθώντας να περιστραφεί γύρω από τον άξονά της. Δεν υπάρχει ορθή γωνία στο κτίσμα. Αναπνέει τον αρκαδικό αέρα και τα ακροκέραμα παίρνουν τη φορά του ανέμου που φυσά απ" την Ανατολή».

   Κατεβαίνοντας από Αθήνα την εθνική οδό Αθηνών-Τριπόλεως, μετά διόδια της Νεστάνης στρίβεις δεξιά προς Λεβίδι, Βυτίνα, Αρχαία Ολυμπία και σε τρία χιλιόμετρα πάλι δεξιά, προς Αρχαία Μαντίνεια [πρόσεχε να μην προσπεράσεις την ταμπέλα]. Σε τρία χιλιόμετρα συναντάς στο αριστερό σου χέρι την Αγία Φωτεινή.
   Η Αγία Φωτεινή είναι ένα κτίριο που διχάζει και ο καθένας το βλέπει με τον δικό του τρόπο. Και ανάλογα με τα γούστα του, μπορεί να το χαρακτηρίσει από εντυπωσιακό και αριστούργημα μέχρι κακόγουστο και έκτρωμα [εμείς είμαστε με τους πρώτους].
   Η αλήθεια είναι ότι όμοιό του δεν συναντάς πουθενά στην Ελλάδα, δεν μπορείς να το κατατάξεις σε κάποια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική και με έναν παράξενο τρόπο συνδυάζει στοιχεία της αρχαίας Ελλάδας με το χριστιανικό πνεύμα, όπως τα εμπνεύστηκε και τα υλοποίησε ο δημιουργός του, ο μέγας Κώστας Παπαθεοδώρου, αρχιτέκτονας, ζωγράφος και αγιογράφος που σίγουρα δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα όσο του αξίζει.

   Το χρονικό της δημιουργία της εκκλησίας που ξεκίνησε λίγο πριν το 1970 και ολοκληρώθηκε –εξωτερικά- το 1973 έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η παραγγελία έγινε από τον Μαντινειακό Σύνδεσμο που έψαχναν κάποιον αρχιτέκτονα να τους χτίσει έναν ναό μεγαλοπρεπή και ξεχωριστό και, ακόμα και σήμερα, η επιλογή του Παπαθεοδώρου δεν φαίνεται απλά επαναστατική αλλά εξωφρενική. Κανείς δεν ξέρει πώς τα μέλη ενός τόσο συντηρητικού διοικητικού συμβουλίου τον επέλεξαν και του εμπιστεύτηκαν ένα τόσο τολμηρό σχέδιο σε μια περιοχή ιστορικής σημασίας όπως η Αρχαία Μαντίνεια και μάλιστα μέσα στην χούντα.
   Ο Παπαθεοδώρου που ήταν μαθητής του Πικιώνη, την εποχή που τον προσέγγισαν δούλευε στο Υπουργείο Πολιτισμού πλάι στον αείμνηστο Σπύρο Μαρινάτο, θέση αξιοζήλευτη την εποχή εκείνη. Για να δουλέψει στη δημιουργία της Αγίας Φωτεινής παραιτήθηκε από τη θέση στο υπουργείο και αφοσιώθηκε σε αυτή ολοκληρωτικά, θωρώντας την έργο ζωής. Και ήταν.
   «Για μένα αυτό ήταν όνειρο ζωής» λέει ο ίδιος. «Όταν είδα την περιοχή με τα αυτοσχέδια καλυβάκια, τις αχυρένιες στέγες, το πράσινο, είπα ότι πρόκειται για το ιδανικό σημείο. Σε έναν χώρο που περιβάλλεται από το Μαίναλο, το Αρτεμίσιο, το όρος όπου ο Ηρακλής καθάρισε την κόπρο του Αυγεία, μια περιοχή με απλότητα, φτωχικότητα και αφέλεια που επεδίωκα μέσα από το έργο μου. Αυτό το ταπεινό και το απλοϊκό είμαστε ή τουλάχιστον ήμασταν εμείς οι Έλληνες. Και, εξάλλου, ο τόπος λατρείας του Θεού δεν χρειάζεται να είναι πολύπλοκος».
   Όσοι έζησαν από κοντά την ανέγερση του ναού αναφέρουν ότι ο αρχιτέκτονας «άλλοτε τριγύριζε ανάμεσα στα χώματα της Μαντινείας και άλλοτε περιπλανιόταν μοναχός στα στενά της Τρίπολης. Ξεδιάλεγε από τις μάντρες παλαιά υλικά, τα έπαιρνε μαζί του κι έπειτα τα σμίλευε με τα χέρια για να βρουν τη θέση τους στο οικοδόμημα που έμελλε να σημαδέψει την πορεία του. Ήταν ένας παράξενος άνθρωπος. Για έξι μήνες ζούσε σε ένα αντίσκηνο δίπλα στο κτίσμα του, ώστε να μη χάνει πολύτιμο χρόνο, αφού εργαζόταν εκεί ολόκληρη την ημέρα, παρέα με λίγους ανειδίκευτους εργάτες από τα γύρω χωριά».
   Ο Παπαθεοδώρου που ήταν μαθητής του Πικιώνη, την εποχή που τον προσέγγισαν δούλευε στο Υπουργείο Πολιτισμού πλάι στον αείμνηστο Σπύρο Μαρινάτο, θέση αξιοζήλευτη την εποχή εκείνη. Για να δουλέψει στη δημιουργία της Αγίας Φωτεινής παραιτήθηκε από τη θέση στο υπουργείο και αφοσιώθηκε σε αυτή ολοκληρωτικά, θωρώντας την έργο ζωής. Και ήταν.

   Ο Κώστας Παπαθεοδώρου δημιούργησε ένα αριστουργηματικό έργο ζωής που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο.
   Όλο το άρθρο: https://www.lifo.gr/now/greece/i-apithani-istoria-mias-ekklisias-ergoy-tehnis-stin-arhaia-mantineia
   Read more...

   10

  • GTnews

   Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Yamagata της Ιαπωνίας εντόπισαν 168 γεωγλυφικά -γραμμές ή μοτίβα χαραγμένα στο έδαφος- στην έρημο του Περού, 250 μίλια νότια της Λίμα, στην αρχαία πεδιάδα Νάζκα. Αυτά τα νεοανακαλυφθέντα γεωγλυφικά χαρακτηρίστηκαν ως παραδείγματα των Γραμμών Νάζκα, μιας συλλογής σχεδίων εδάφους ηλικίας 2.000 ετών που δημιουργήθηκαν από τον αρχαίο πολιτισμό Νάζκα.
   Μετά από δύο χρόνια ερευνών πεδίου με αεροφωτογραφίες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, Περουβιανοί και Ιάπωνες ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Yamagata νωρίτερα αυτό το μήνα ανέφεραν την ανακάλυψη 168 νέων σχεδίων στο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στη νότια ακτή του Ειρηνικού στο Περού.
   Παρά το γεγονός ότι μελετώνται εδώ και σχεδόν 80 χρόνια και ανακηρύχθηκαν μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco το 1995, οι Γραμμές παραμένουν ένα μυστήριο για τους αρχαιολόγους. Σε μεγάλο βαθμό δυσδιάκριτες στο επίπεδο του εδάφους, γίνονται καλύτερα αντιληπτές από εναέρια σημεία. Οι ερευνητές της Γιαμαγκάτα ανακάλυψαν τις νεοαναγνωρισμένες μορφές μέσω διετούς φωτογράφισης με drone και ερευνών τεχνητής νοημοσύνης (AI), αυξάνοντας τον αριθμό των γνωστών γεωγλυφικών της Νάζκα σε 358.

   Οι πιο πρόσφατε ς  προσθήκες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μοτίβων από τραπεζοειδή σχήματα έως απεικονίσεις πτηνών, γατών, φιδιών και ανθρωποειδών μορφών. Αφού ζήτησε άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού του Περού, η ομάδα Yamagata σχεδιάζει να χαρτογραφήσει όλο το μήκος και το πλάτος της περιοχής της ερήμου στην οποία εμφανίζονται οι απεικονίσεις με τη βοήθεια τοπικών αρχαιολόγων.
    
   Ο πολιτισμός Nazca κατασκεύασε αυτά τα αρχαία, εικονογραφικά σκίτσα στο έδαφος αφαιρώντας βράχους. Κρίνοντας από πήλινα αγγεία που βρέθηκαν κοντά στην τοποθεσία, οι αρχαιολόγοι χρονολόγησαν τις γραμμές μεταξύ 100 π.Χ. και 300 μ.Χ. Ενώ ιστορικοί και επιστήμονες δεν είναι ακόμη σίγουροι για τον αρχικό σκοπό των σχεδίων, έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες – ορισμένοι υποστηρίζουν ότι εξυπηρετούσαν αστρονομικό σκοπό, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι παρείχαν οπτική ευχαρίστηση στους θεούς που έβλεπαν προς τα κάτω στη Γη.

   Ο Jorje Olano, επικε φαλής αρχαιολόγος του ερευνητικού προγράμματος Nazca Lines, δήλωσε ότι οι νέες φιγούρες έχουν μήκος κατά μέσο όρο μεταξύ δύο και έξι μέτρων. Ο σκοπός των γραμμών Νάζκα, οι οποίες μπορούσαν να φανούν μόνο από τον αέρα, παραμένουν ένα μυστήριο.
   Tο 2014, περιβαλλοντικοί ακτιβιστές της Greenpeace μπήκαν στην αυστηρά απαγορευμένη περιοχή και τοποθέτησαν γιγαντιαία, κίτρινα γράμματα που έγραφαν: «Ώρα για αλλαγή! Το μέλλον είναι ανανεώσιμο. Greenpeace», κοντά στις γραμμές Νάζκα. Η ομάδα ζήτησε αργότερα συγγνώμη από τον λαό του Περού.
    
       Read more...

   0

  • Engineer

   Τη δυνατότητα νομιμοποίησης αυθαιρέτων με υπερβάσεις άνω του 40% των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης και δόμησης και άνω του 20% του επιτρεπόμενου ύψους, ή δίχως οικοδομική άδεια, θα επαναφέρει το ΥΠΕΝ.
   Τη δυνατότητα νομιμοποίησης των μεγάλων αυθαιρέτων της λεγόμενης «Κατηγορίας 5» θα επαναφέρει το επόμενο διάστημα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Πρόκειται για κτίρια με υπερβάσεις άνω του 40% των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης και δόμησης και άνω του 20% του επιτρεπόμενου ύψους, ή κτίρια που στερούνται κάθε νομιμότητας καθώς έχουν χτιστεί δίχως οικοδομική άδεια.
   Η σχετική ρύθμιση είναι έτοιμη και σχεδιάζεται να περιληφθεί στο σχέδιο νόμου για τις αστικές αναπλάσεις το οποίο βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία και αναμένεται να είναι έτοιμο προς τα τέλη του μήνα. Ωστόσο, εάν αυτό καθυστερήσει δεν αποκλείεται να εισαχθεί ως τροπολογία σε κάποιο από τα επόμενα νομοσχέδια που θα προωθηθούν προς ψήφιση στη Βουλή το επόμενο διάστημα, όπως αναφέρει στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» στέλεχος του ΥΠΕΝ.
   Η προθεσμία
   Είναι αξιοσημείωτο ότι η προθεσμία για την τακτοποίηση όλων των αυθαιρέτων «Κατηγορίας 5» είχε λήξει το φθινόπωρο του 2020 και δεν δόθηκε η δυνατότητα τακτοποίησής τους μέσω της Ταυτότητας Κτιρίου, όπως έγινε για τις υπόλοιπες κατηγορίες αυθαιρέτων (1 έως 4). Είχε δοθεί …χάρη μόνο για ορισμένες υποκατηγορίες της «5» όπως για αυθαίρετα τραπεζών από πλειστηριασμούς, από κληρονομιές, ακίνητα με σύμβαση leasing, αυθαίρετα της ΕΤΑΔ κλπ.
   Η πολυαναμενόμενη ρύθμιση _ από μηχανικούς και αυθαιρετούχους – θα αφορά πολεοδομικές παρανομίες μεγάλης κλίμακας που είχαν γίνει πριν την 28η Ιουλίου 2011 _ ημερομηνία που αποτελεί τη χρονική «κόκκινη γραμμή» σε όλους τους νόμους για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, η οποία έχει γίνει αποδεκτή και από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Τα αυθαίρετα που έχουν χτιστεί μετά τον Ιούλιο του 2011 (εκ των οποίων πολλά σε νησιά με υψηλή αξία γης, όπως στη Μύκονο) ή βρίσκονται εντός δασών, αιγιαλού, προστατευόμενων περιοχών κατεδαφίζονται.
   Η δικλείδα ασφαλείας
   Η νέα ρύθμιση θα προβλέπει ως «δικλείδα ασφαλείας» υποχρεωτικό έλεγχο σε όλες τις αιτήσεις από ελεγκτή δόμησης προκειμένου να διαπιστώνεται ότι δεν βρίσκονται μέσα σε «απαγορευμένες» περιοχές και δεν έχουν χτιστεί μετά τον Ιούλιο του 2011. Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων (περί το 60%) που θα συγκεντρώνονται από τα πρόστιμα, τα οποία αναμένεται ότι θα είναι μεγαλύτερα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες κατηγορίες αυθαιρέτων, θα δίνονται στους δήμους, μέσω του Πράσινου Ταμείου, προκειμένου να προχωρούν οι ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις οι οποίες, ελλείψει χρημάτων, λιμνάζουν εδώ και δεκαετίες.
   Πρόστιμο
   Με την καταβολή του προστίμου οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων της «Κατηγορίας 5» θα μπορούν να τα διατηρούν για 30 έτη. Ωστόσο για να τα νομιμοποιήσουν εσαεί θα πρέπει, όταν θα ανοίξουν τα …γκισέ της «Τράπεζας Γης», να εξαγοράσουν τίτλους Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ).
   Η θεσμοθέτηση της περίφημης Τράπεζας Γης (ν. 4178/13) έγινε πριν από περίπου μια δεκαετία με στόχο να διευκολύνει την εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτιρίων με μεγάλες παραβάσεις καθώς έως τότε η εξαίρεση αυτή προσέκρουε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), που τη θεωρούσε αντισυνταγματική. Το σκεπτικό ώστε να μην …σκαλώσει ο νόμος στην κρίση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, ήταν οι αυθαιρετούχοι να εξαγοράζουν από την Τράπεζα τίτλους μεταφοράς συντελεστή δόμησης (ΜΣΔ), και ως περιβαλλοντικό αντιστάθμισμα να χρηματοδοτείται από τα έσοδα αυτά η δημιουργία ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων.
   Βεβαίως για την πλήρη λειτουργία της Τράπεζας, θα πρέπει να καθοριστούν και οι Ζώνες Υποδοχής Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ), μέσω των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος του 2025.
   Read more...

   0

  • GTnews

   Ο παρακάτω χάρτης δείχνει τις τιμές των αποκλίσεων της θερμοκρασίας ανά μήνα σε επτά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Οι αποκλίσεις υπολογίστηκαν ως προς τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας (2010-2019, η οποία σημειώνεται ότι ήταν μια θερμή δεκαετία)) σύμφωνα με τις καταγραφές 53 μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

   Διαπιστώνουμε ότι σε 3 από τις 7 περιοχές (Βόρεια Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος), η θερμοκρασία ήταν υψηλότερη του μέσου όρου της δεκαετίας 2010-2019 στους 7 μήνες του χρόνου, στη Θεσσαλία 8 μήνες, στην Κρήτη 4 μήνες και στα Δωδεκάνησα/Νησιά Αιγαίου 5 μήνες. Ο ψυχρότερος μήνας σε όλες τις περιοχές ήταν ο Μάρτιος του 2022 και οι θερμότεροι μήνες ήταν ο Ιούνιος, ο Οκτώβριος, ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος του 2022. Η καλύτερη κατάσταση από άποψη αποκλίσεων της θερμοκρασίας καταγράφηκε σε Κρήτη και Κυκλάδες. Αντιθέτως στη Θεσσαλία, Ήπειρο και Βόρεια Ελλάδα, οι αποκλίσεις της μέγιστης θερμοκρασίας τους τρεις τελευταίους μήνες του 2022 ήταν πολύ μεγάλη.
   Ο Δεκέμβριος του 2022 ήταν ο θερμότερος από το 2010, ενώ ο Μάρτιος του 2022 ήταν ο ψυχρότερος από το 2010.
   Μπορείτε να βλέπετε τις αποκλίσεις των τιμών της μέγιστης θερμοκρασίας ανά περιφέρεια και ανά μήνα από τη σελίδα μας πατώντας εδώ https://meteo.gr/climatic_deviation.cfm
   Read more...

   0

  • Engineer

   Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΕΜΠ ενέκρινε την ίδρυση της εταιρείας τεχνοβλαστού με την επωνυμία «TopoTronics Spin-off ΙΚΕ» και τη συμμετοχή του Ιδρύματος στην εταιρική σύνθεση της. Η TopoTronics είναι ο έκτος κατά σειρά ίδρυσης τεχνοβλαστός του ΕΜΠ.
   Η TopoTronics ιδρύθηκε από το μέλος ΕΔΙΠ Δρα Γεώργιο Πηνιώτη και τον ερευνητή Δρα Αθανάσιο Μπίμη, από το Εργαστήριο Γεωδαισίας (Τομέας Τοπογραφίας) της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, με σκοπό την ανάπτυξη υλικού (hardware) και λογισμικού (software) για τη συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων. Το πρώτο προϊόν του τεχνοβλαστού είναι ένας καινοτόμος γεωδαιτικός δορυφορικός δέκτης εντοπισμού (GNSS) χαμηλού κόστους, συνοδευόμενος από Android λογισμικό οδήγησης και διαχείρισης των δεδομένων.
   Αναλυτικότερα, βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου του, ο τεχνοβλαστός TopoTronics θα προσφέρει τα ακόλουθα προϊόντα και υπηρεσίες:
   – Ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορική διάθεση καινοτόμου ολοκληρωμένου εξοπλισμού, κυρίως χαμηλού κόστους, για τη συλλογή και διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων, με συνοδευτικό λογισμικό οδήγησης του εξοπλισμού και επεξεργασίας των δεδομένων.
   – Ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορική διάθεση προσαρμοσμένου (custom) λογισμικού (οδήγησης hardware, συλλογής και επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων).
   – Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και υλοποίησης προσαρμοσμένων λύσεων εξοπλισμού και συνοδευτικού software οδήγησης και επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων για εξειδικευμένες εφαρμογές.
   – Ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων μέτρησης με εφαρμογή μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης για την επεξεργασία και ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων.
   Απώτερο στόχο του τεχνοβλαστού αποτελεί η εξέλιξη, η αυτοματοποίηση και η διασφάλιση των συνήθων μεθόδων και πρακτικών συλλογής γεωχωρικών δεδομένων, για τη διευκόλυνση των μηχανικών και των απλών χρηστών στο ύπαιθρο.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Το ένα τέταρτο (25,0%) των δαπανών των νοικοκυριών της ΕΕ, αφορούσε το κόστος συνολικό κόστος στέγασης (Στέγαση, νερό, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα) μειωμένες όμως κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) σε σύγκριση με το 2020, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ. «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» μειώθηκε επίσης μεταξύ των κατηγοριών δαπανών των νοικοκυριών, αντιπροσωπεύοντας το 14,3% των συνολικών δαπανών το 2021.
   Πέρυσι, η «Μεταφορές» κατετάγη τρίτη στις κατηγορίες δαπανών των νοικοκυριών, αντιπροσωπεύοντας το 12,1% των συνολικών δαπανών, σημειώνοντας αύξηση 0,5 π.μ. Η ίδια τάση σημειώθηκε στις κατηγορίες «Αναψυχή και πολιτισμός», «Εστιατόρια και ξενοδοχεία», «Υγεία» και «Ένδυση και υπόδηση». 
   Το συνολικό μερίδιο των δαπανών τους αυξήθηκε σε 8,0%, 6,6%, 4,7% και 4,2% το 2021 (έναντι 7,8%, 6,0%, 4,6% και 4,1% αντίστοιχα το 2020). 
   Αντίθετα στην Ελλάδα το κόστος στέγασης αφορά στο 21% των συνολικών δαπανών του νοικοκυριού το 18,1% πάει για διατροφή ενώ διπλάσια ποσά από τον μέσο ευρωπαίο ξοδεύουν οι Έλληνες για εστιατόρια και ξενοδοχεία.
   Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις χώρες με το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης καθώς το 73,3% των πολιτών στην Ελλάδα διαμένουν σε ιδιόκτητο σπίτι, Το ποσοστό αυτό όμως βαίνει μειούμενο καθώς μια δεκαετία πριν, το 2011 το ποσοστό ιδιοκατοίκησης ήταν 78,3% και το 2001 ήταν 79,8%.

    
   Read more...

   0

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.