Jump to content
 • Novatron
 • By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

  Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση ένταξης επιπλέον ΚΑΔ (μεταξύ των οποίων και οι ΚΑΔ των μηχανικών που ανακοινώθηκαν την Τρίτη 24/03) στα μέτρα στήριξης.
  Σύμφωνα με το ΦΕΚ στο οποίο συμπεριλαμβάνονται 3 διαφορετικές αποφάσεις, πέρα από την παράταση που δίνεται στις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, καθορίζονται και οι προυποθέσεις για την ένταξη στα μέτρα στήριξης και των δευτερευόντων ΚΑΔ.
  Δείτε παρακάτω τι αναφέρεται στις 3 αυτές αποφάσεις:
  1. Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) πράξης νομοθετικού περιεχομένου με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
  1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμί­ες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/04/2020 των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δρα­στηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο επικαιροποιημένο πίνακα ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφό­μενους στον συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολο­γικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020 καθώς και των μισθωτών των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 2Α του εντέκατου άρθρου της από 20.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α' 68). Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρού­νται τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14/3/2020 Π.Ν.Π. (Α'64). Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσε­ων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
  2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.
  3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.
  4. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται οι μισθωτοί που εργάζονται και τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στα εξής πρόσωπα
  α) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014,
  β) τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
  γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους,
  δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του κεφα­λαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α'314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και
  ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο κεφάλαιο Β' του αμέσως παραπάνω νόμου.
  2. Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων.
  1. Στην παράγραφο 1, μετά τη λέξη πίνακα, προστίθεται η φράση «ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020».
  2. Τροποποιείται η Α.1053/2020 απόφαση (ΦΕΚ 949 Β') με τον συνημμένο στην παρούσα επικαιροποιημένο πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων των κλάδων που πλήττονται, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
  3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 21/3/2020.
  3. Τροποποίηση της Α.1054/2020 (ΦΕΚ 950Α΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων.
  1. Στην παράγραφο 1, μετά τη λέξη πίνακα, προστίθεται η φράση «ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020».
  2. Τροποποιείται η Α 1054/2020 απόφαση (ΦΕΚ 950 Β') με τον συνημμένο στην παρούσα επικαιροποιημένο πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων των κλάδων που πλήττονται, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
  3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 21/3/2020.
  Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ με την επικαιροποιημένη λίστα των ΚΑΔ από εδώ

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Υπηρεσίες καθαρισμού και "μαστορέματα" σημειώνουν ραγδαία αύξηση την τελευταία εβδομάδα όπου οι περισσότεροι πολίτες μένουν στο σπίτι τους εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων και της τηλεργασίας στην προσπάθεια συγκράτησης της εξάπλωσης του κορονοϊού.
  Σύμφωνα με στοιχεία της διαδικτυακής πλατφόρμας εύρεσης επαγγελματιών Douleutaras, η οποία εξυπηρετεί 20.000 χρήστες σε μηνιαία βάση, το χρονικό διάστημα 10 - 17 Μαρτίου ζητήθηκαν από την πλατφόρμα περίπου 4.000 εργασίες, ενώ ολοκληρώθηκαν πάνω από 1.000 από τους επαγγελματίες του δικτύου της.
  Τα περισσότερα αιτήματα που λαμβάνει και εξυπηρετεί το δίκτυο επαγγελματιών της το τρέχον διάστημα αφορούν κυρίως σε υπηρεσίες καθαρισμού αλλά και επείγουσες εργασίες, όπως υδραυλικές και ηλεκτρολογικές βλάβες, επισκευές οικιακών συσκευών και απολυμάνσεις. 
  Ο CEO & co-founder του Douleutaras, Ανδρέας Γραμμάτης αναφέρει: “Το γεγονός ότι οι χρήστες προχωρούν σε αιτήματα και διεκπεραιώσεις εργασιών μέσω της πλατφόρμας μας παρά τη δύσκολη συγκυρία θεωρώ πως αποδίδεται στη μεγαλύτερη παραμονή μας στον χώρο του σπιτιού που δημιουργεί επιπλέον ανάγκες ή βλάβες που καλούμαστε να διαχειριστούμε άμεσα, στη στροφή των καταναλωτών προς το Internet και στην εμπιστοσύνη που δείχνει το κοινό στην πλατφόρμα αναφορικά με την τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τους επαγγελματίες”. 
  Ειδικός καθαρισμός λόγω κορονοϊού
  Σε αυτή τη συγκυρία και για την ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών που χρειάζονται εργασίες για το σπίτι τους, οι επαγγελματίες του δικτύου της πλατφόρμας Douleutaras που καλύπτουν όλο το φάσμα υπηρεσιών για το σπίτι, συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε δεκάδες νοικοκυριά καθημερινά, ακολουθώντας προσεκτικά μία σειρά οδηγιών σύμφωνα με τα μέτρα του Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων.
   
  Ακόμη, σε απάντηση των νέων αναγκών των καταναλωτών και για τον περιορισμό μετάδοσης του κορονοϊού, η πλατφόρμα θα προσφέρει πολύ σύντομα μία νέα υπηρεσία Ολικού Καθαρισμού, στην οποία οι οικιακές βοηθοί που ανήκουν στο δίκτυο της πλατφόρμας θα προχωρούν σε απολύμανση του χώρου του πελάτη με ειδικά απολυμαντικά καθαριστικά χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τον πελάτη.

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Νέες πρακτικές συμβουλές, σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της για τη διαχείριση των συνόρων, ώστε να μη σταματήσουν οι εμπορευματικές μεταφορές σε ολόκληρη την ΕΕ, κατά την τρέχουσα πανδημία, εξέδωσε η Κομισιόν.
  Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ανώτατο έλεγχο των φορτηγών στα τελωνεία έως 15 λεπτά, δυο ζώνες ανοιχτές, περιορισμό και ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών.
  Συγκεκριμένα, για να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων σε ολόκληρη την ΕΕ, τα κράτη-μέλη καλούνται να ορίσουν, χωρίς καθυστέρηση, όλα τα σχετικά σημεία διέλευσης των εσωτερικών συνόρων κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) ως «πράσινες λωρίδες» διέλευσης των συνόρων.
  Οι «πράσινες λωρίδες» διέλευσης των συνόρων θα πρέπει να είναι ανοικτές για όλα τα εμπορευματικά οχήματα, ό,τι εμπορεύματα κι αν μεταφέρουν. Ο χρόνος που θα απαιτείται για τη διέλευση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υγειονομικών και άλλων ελέγχων, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.
  Η επίτροπος Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν δήλωσε ότι «το δίκτυο μεταφορών της ΕΕ συνδέει ολόκληρη την ΕΕ. Το έγγραφό μας με τις οδηγίες σκοπό έχει να προστατεύσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες της ΕΕ σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις και να διασφαλίσει ότι τα εμπορεύματα και οι εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών μπορούν να ταξιδεύουν οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη – χωρίς καθυστέρηση.

  Μια συλλογική και συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τις διασυνοριακές μεταφορές είναι πιο σημαντική σήμερα από ποτέ άλλοτε.
  Οι “πράσινες λωρίδες” κυκλοφορίας είναι επίσης ειδικά σχεδιασμένες για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της κρίσης. Η συγκεκριμένη δέσμη συστάσεων θα διευκολύνει την ήδη αγχωτική αποστολή τους και θα καταστήσει το έργο τους περισσότερο ασφαλές και προβλέψιμο».
  «Πράσινες λωρίδες» διέλευσης των συνόρων
  Οι διαδικασίες στις «πράσινες λωρίδες» διέλευσης των συνόρων θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν και να εξορθολογιστούν στα απολύτως αναγκαία. Ειδικότερα:
  -Οι έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται χωρίς να χρειάζεται οι οδηγοί να βγαίνουν από τα οχήματά τους, ενώ οι ίδιοι οι οδηγοί θα πρέπει να υποβάλλονται σε ελάχιστους μόνο ελέγχους.
  -Δεν θα πρέπει να ζητείται από τους οδηγούς εμπορευματικών οχημάτων να προσκομίζουν κανένα άλλο έγγραφο πέραν της αστυνομικής τους ταυτότητας και της άδειας οδήγησης και, αν είναι αναγκαίο, επιστολής από τον εργοδότη. Θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή/εμφάνιση εγγράφων.
  -Δεν θα πρέπει να γίνεται διακριτική μεταχείριση εμπορευματικών οχημάτων ή οδηγών, ανεξάρτητα από την προέλευση και τον προορισμό τους, την ιθαγένεια του οδηγού ή τη χώρα ταξινόμησης του οχήματος.
  -Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης, τα κράτη-μέλη καλούνται επίσης να αναστείλουν προσωρινά όλους τους περιορισμούς οδικής πρόσβασης που ισχύουν επί του παρόντος στην επικράτειά τους, όπως απαγορεύσεις κυκλοφορίας τα Σαββατοκύριακα, τη νύχτα και απαγορεύσεις σε συγκεκριμένους τομείς.
  Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη -μέλη να δημιουργήσουν διαδρόμους ασφαλούς διέλευσης για να μπορούν οι ιδιώτες οδηγοί και οι επιβάτες τους, όπως οι εργαζόμενοι στους τομείς της υγείας και των μεταφορών, καθώς και οι πολίτες της ΕΕ που επαναπατρίζονται, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους, να διέρχονται άμεσα και κατά προτεραιότητα μέσω της χώρας σε οποιαδήποτε κατεύθυνση είναι αναγκαία κατά μήκος του δικτύου ΔΕΔ-Μ.
  Παράλληλα με αυτή τη διέλευση, θα πρέπει να παραμένουν αυστηρά στην καθορισμένη διαδρομή και να πραγματοποιούν τις απαραίτητες ελάχιστες στάσεις για ανάπαυση Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να διαθέτουν τουλάχιστον έναν λειτουργικό αερολιμένα για πτήσεις επαναπατρισμού και παροχής διεθνούς βοήθειας.
   

  By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

  Θετική γνωμοδότηση στο αίτημα της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. που αφορά στην κατεδάφιση κτισμάτων, εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, απέστειλε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, μετά την τηλεδιάσκεψή του χθες το απόγευμα, στην υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη», ανακοίνωσε χθες το ΥΠΠΟΑ.
   
  Εξαιρούνται τα προβλεπόμενα από το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα διατηρητέα ή διατηρούμενα κτήρια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ίδιο θέμα θα εισαχθεί προς συζήτηση και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων την Πέμπτη 2 Απριλίου 2020.
   
  Όπως πληροφορεί το ΥΠΠΟΑ, «η περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου χωροθετείται ανάμεσα στον Υμηττό και στον Σαρωνικό κόλπο και στην έκταση αυτή έχουν καταγραφεί 958 κτιριακοί όγκοι, που συγκροτούν 450 κτήρια, εγκαταστάσεις, συνοδές υποστηρικτικές υποδομές, καθώς και κατασκευές στον περιβάλλοντα χώρο τους».
   
  «Στη συγκεκριμένη έκταση περιλαμβάνεται, στα ΒΑ ένα τμήμα του κηρυγμένου και οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου της περιοχής Αλίμου και Ελληνικού-Αργυρούπολης, όπως και ο κηρυγμένος και οριοθετημένος αρχαιολογικός χώρος Αγίου Κοσμά, στο ΒΔ τμήμα. Στο ακρωτήρι του Αγίου Κοσμά έχει ανασκαφεί προϊστορικός οικισμός και νεκροταφεία.
   
  Επίσης βρίσκεται ο μεταβυζαντινός Ι.Ν. των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού ενώ σε απόσταση 500 μ., στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας, ΒΑ της χερσονήσου του Αγίου Κοσμά, βρίσκεται αρχαίο οικοδόμημα και τμήμα αρχαίου δρόμου», συμπληρώνει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.
   
  «Με το άρθρο 67 του ν. 4663/2020 "Ρυθμίσεις για τα Υφιστάμενα Κτίσματα και τις Εγκαταστάσεις εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά", ορίστηκαν ως νομίμως υφιστάμενες όλες οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις (κτήρια, κατασκευές). Οι διαπιστωτικές πράξεις επέχουν θέση άδειας κατεδάφισης για όλα τα κτήρια, με εξαίρεση τα διατηρητέα ή τα διατηρούμενα».
  Τα διατηρητέα ή διατηρούμενα (σύμφωνα με προβλεπόμενα στον χάρτη που δημοσιεύτηκε με το ΠΔ/1.3.2018) είναι τα ακόλουθα:
   
  1. Τα διατηρητέα Υπόστεγα Πολεμικής Αεροπορίας Α, Β, Γ (ΦΕΚ ΑΑΠ 400/2009)
  2. Το διατηρητέο Κτίριο του Πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου Αθηνών (ΦΕΚ Β 351/2006)
  3. Το διατηρητέο Αγγλικό Υπόστεγο (Παγόδα) (ΦΕΚ ΑΑΠ 307/2016)
  4. Οι εγκαταστάσεις ΕΥΔΑΠ
  5. Οι Ιεροί Ναοί Αγίου Κοσμά και Δαμιανού, Αγίας Παρασκευής και Αγίας Τριάδας
  6. Οι εγκαταστάσεις του Σταθμού Μετρό Αργυρούπολης
  7. Το Κέντρο Διανομής Ελληνικού
  8. Τα κτήρια των αθλητικών εγκαταστάσεων (τμήμα, Baseball I, Κανόε Καγιάκ)
  9. Τα κτήρια της ΥΠΑ - Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας Αθηνών
  10.Οι εγκαταστάσεις του ΤΡΑΜ
  11. Τα κτήρια της ΕΜΥ
  12. Τα τρία διατηρητέα κτήρια επί της οδού 3ης στο κάτω Ελληνικό
  13. Το κτήριο επί της συμβολής των οδών Ελ. Βενιζέλου και 27ης (πρώην ΛΕΚ)
   
  Τα υπόλοιπα (περί τους 900 κτιριακούς όγκους) θα αποξηλωθούν και θα κατεδαφιστούν. Σημειώνεται ότι 149 κτιριακοί όγκοι και κατασκευές διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου βρίσκονται εντός των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων ή εντός των ζωνών/ακτίνας προστασίας υφιστάμενων μνημείων.
  Επιπλέον, αναφέρονται και οι όροι της γνωμοδότησης των μελών του ΚΑΣ, που τάχθηκαν ομόφωνα θετικά υπέρ του υποβληθέντος σχεδίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
  Οι όροι αυτοί είναι οι εξής:
   
  1) Το σύνολο των εργασιών κατεδάφισης και αποξήλωσης κτισμάτων, εγκαταστάσεων, συνοδών υποστηρικτικών δομών και κατασκευών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, εντός των ορίων του αρχαιολογικού χώρου περιοχής των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού - Αργυρούπολης και του αρχαιολογικού χώρου Αγίου Κοσμά, καθώς και πέριξ μνημείων (αρχαίο λατομείο, Ταφικός Περίβολος Ελληνικού) να γίνουν υπό την άμεση και συνεχή επίβλεψη εκπροσώπου της αρμόδιας ΕΦΑ Πειραιώς και Νήσων και σύμφωνα με τους όρους σύναψης του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και του κυρίου του Έργου.
   
  2) Ο ανωτέρω όρος ισχύει για τις αντίστοιχες εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης του συνόλου της χερσαίας έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου, εφόσον απαιτούνται εκσκαφικές εργασίες.
   
  3) Για την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης στην περιοχή Γ (Ζώνη Ανάπτυξης Α-Α1), να προηγηθεί η λήψη μέτρων ασφάλειας και προστασίας του εκ μεταφοράς πιόσχημου ταφικού περιβόλου, τα οποία θα περιλαμβάνουν την κατασκευή εργοταξιακής περίφραξης του μνημείου, σε ικανή απόσταση, και με κατάλληλη σήμανση, καθώς και την κάλυψή του, με κατάλληλο υλικό, για λόγους προστασίας από τα αιωρούμενα προϊόντα των τεχνικών εργασιών.
   
  Τα ως άνω μέτρα θα εφαρμοστούν με τις κατευθύνσεις της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, αφού προηγηθεί συνεννόηση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 14β της Υ.Α. έγκρισης του ΣΟΑ και της ΣΜΠΕ και στον όρο 9 της Υ.Α. έγκρισης της ΜΠΕ του έργου.
   
  4) Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων, κατά τη διάρκεια των τεχνικών εργασιών, θα διακοπούν αμέσως οι εργασίες και θα ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002. Από τα αποτελέσματα της έρευνας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου του ΥΠΠΟΑ.
   
  5) Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας κατεδάφισης των κτηρίων 569, 568 και 570, στην περιοχή πολεοδόμησης Α-Π4, όπου στεγάζονται προσωρινά αρχαιολογικές αποθήκες και εργαστήριο συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, πρέπει να εξασφαλιστεί και να έχει ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση των παραπάνω σε χώρο/κτήριο αντίστοιχης επιφάνειας (τ.μ.).
   
  6) Το σύνολο των προϊόντων των εργασιών κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων θα μεταφερθεί σε χώρο εκτός των ορίων των αρχαιολογικών χώρων και σε ικανή απόσταση από τα υφιστάμενα μνημεία της περιοχής. Ο χώρος θα επιλεγεί σε συνεννόηση με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, ενώ σε περίπτωση που απαιτηθούν εκσκαφές για τη διαμόρφωση του, να προηγηθεί η κατά νόμο έγκριση από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.
   
  7) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των τεχνικών εργασιών κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων, παραστεί ανάγκη λήψης επιπλέον μέτρων προστασίας που να αφορούν στην ασφάλεια παρακείμενων μνημείων και αρχαιοτήτων, θα λαμβάνονται άμεσα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.
   
  Για την προστασία των μεταβυζαντινών ναών των Αγίου Κοσμά & Δαμιανού και της Αγίας Παρασκευής, κατά τις εργασίες κατεδάφισης των κτηριακών όγκων που γειτνιάζουν με αυτούς (κτήρια αρ. 3, 801, 949, 567), καθώς και των κατασκευών διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου τους, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τους (από δονήσεις, αιωρούμενα υλικά προϊόντα των εργασιών κλπ.) σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΦΑ Πειραιώς και Νήσων, και εφόσον απαιτηθεί μετά από συνεννόησή της με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ.
   
  9) Το σύνολο των δαπανών που θα προκύψουν για τις ως άνω αρχαιολογικές εργασίες θα καλυφθούν από τον κύριο του έργου.

  By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

  Άρθρο 1
  Σκοπός
  Με την παρούσα απόφαση:
  α) καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση της Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας του άρθρου 23 του ν. 4635/2019,
  β) τροποποιούνται τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 4635/2019 τα οποία υποβάλλει ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός (εφεξής «Διαχειριστής»), στο e-Άδειες του ν. 4495/2017 για την έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας,
  γ) καθορίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης κεραιών κατά τον ν. 4635/2019.
  Άρθρο 2
  Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση «Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας»
  1. Η ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραιών άρχεται με πρωτοβουλία του εξουσιοδοτημένου διαχειριστή της αίτησης. Ως διαχειριστής της αίτησης (στο εξής καλούμενος «Διαχειριστής») νοείται ένας εκ των μηχανικών του έργου ή τεχνική εταιρεία, στους οποίους έχει ανατεθεί από τον κύριο του έργου η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση της διοικητικής πράξης έγκρισης δομικών κατασκευών κεραιών.
  2. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας, ο Διαχειριστής επιλέγει την αρμόδια κατά νόμο Υπηρεσία και, με ευθύνη του, εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες τα ακόλουθα στοιχεία:
  α) αίτηση για έκδοση Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας με τα απαιτούμενα στοιχεία (περιγραφή έργου, γεωχωρικός εντοπισμός, κύριος έργου κλπ),
  β) αριθμός απόφασης ΕΕΤΤ της άδειας κατασκευής κεραίας που έχει ήδη χορηγηθεί από την ΕΕΤΤ,
  γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4635/2019,
  δ) σχέδιο και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του Έργου, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία,
  ε) σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) ή Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή για τη σύμβαση με εγκεκριμένο σύστημα ή τη σύμβαση, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία,
  στ) η προγενέστερη έντυπη Έγκριση Δομικών Κατασκευών κεραίας εφόσον αναθεωρείται, στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται πρώτη φορά υποβολή στο e-Άδειες για τη συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας και δεν έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω του e-Άδειες η προγενέστερη Έγκριση Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών.
  3. Μετά την εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα και την αποδοχή από τον Διαχειριστή του δικαιώματος της αρμόδιας υπηρεσίας για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση του περιεχομένου των δικαιολογητικών και στοιχείων που αυτός υποβάλλει, με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Από την ηλεκτρονική λήψη του οικείου αριθμού πρωτοκόλλου, ο Διαχειριστής δεν έχει πλέον δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων της υποβληθείσας αίτησής του.
  4. Το σύστημα εκδίδει αυτόματα την Έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, η οποία λαμβάνει μοναδιαίο αριθμό από το πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες και αναρτάται αφενός στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και αφετέρου στον καθορισμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαδικτυακό τόπο, στον οποίο παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες στο έντυπο της Έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας, στο τοπογραφικό διάγραμμα και, εφόσον απαιτείται, στο διάγραμμα κάλυψης που τη συνοδεύουν.
  5. Ο Διαχειριστής και η αρμόδια υπηρεσία έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν από το πληροφοριακό σύστημα ακριβή αντίγραφα της ανωτέρω εκδοθείσας ηλεκτρονικής έγκρισης, καθώς και των στοιχείων που τη συνοδεύουν. Σε περίπτωση αναζήτησης στοιχείων, αυτά χορηγούνται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.
  6. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης έχει πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα για να το ενημερώνει σε περίπτωση διακοπής εργασιών ή ανάκλησης της Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας.
  7. Η αναθεώρηση Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας για τροποποιήσεις και λοιπές διορθώσεις υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αφού εισαχθούν τα ακόλουθα στοιχεία:
  α) δηλώσεις ανάθεσης ανάληψης διαχείρισης της αίτησης και τυχόν νέων μελετών,
  β) τεχνική αιτιολογική έκθεση,
  γ) φωτογραφίες,
  δ) οποιοδήποτε στοιχείο ή μελέτη τροποποιείται,
  ε) η δήλωση τροποποίησης που έχει υποβληθεί στο ΣΗΛΥΑ, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4635/2019.
  8. Σε περίπτωση τροποποίησης κατασκευής κεραίας, για την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4635/2019, απαιτείται τροποποίηση της «Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας» και η προγενέστερη Έγκριση Δομικών Κατασκευών Κεραίας ή η Έγκριση Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών Κεραίας δεν έχει εκδοθεί μέσω του e-Άδειες και είναι σε έντυπη μορφή η αναθεώρηση αυτής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4635/2019 και τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή εισάγεται επιπλέον στο ηλεκτρονικό σύστημα η έντυπη προγενέστερη «Έγκριση Δομικών Κατασκευών Κεραίας» η οποία τροποποιείται και ο Διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώσει το αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης για την αναθεώρηση της έντυπης έγκρισης.
  Άρθρο 3
  Μεταβατικές διατάξεις
  Μέχρι τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων e-Άδειες και ΣΗΛΥΑ η άδεια κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και η δήλωση τροποποίησης υπάρχουσας άδειας κατασκευής κεραίας του άρθρου 28 του ν. 4635/2019 καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες, από τον Διαχειριστή της αίτησης, σε ηλεκτρονικό αντίγραφο.
  Άρθρο 4
  Έναρξη ισχύος
  Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ εδώ 

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Όλοι οι πολίτες μπορούν να πληροφορούνται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Ελληνικού Κτηματολογίου, καλώντας (24 ώρες το 24ωρο) στο τετραψήφιο 1015(Αστική Χρέωση από σταθερό ΟΤΕ, ενώ κλήσεις από λοιπά σταθερά και κινητά σύμφωνα με τις εκάστοτε χρεώσεις του παρόχου).

  Για κάθε άλλη υπηρεσία ή συναλλαγή με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, οι πολίτες θα πρέπει προηγουμένως να επικοινωνούν στο τηλεφωνικό κέντρο στο τηλ 2106505600  (ώρες λειτουργίας 8.30-15.30) που θα τους δίνει πρόσβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να εξυπηρετούνται τηλεφωνικά ή αποστέλλοντας e-mail στο κεντρικό email του Κτηματολογίου: [email protected]
  Εφόσον το Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού κρίνει πως η υπόθεση είναι εξαιρετικα επείγουσα, θα συνεννοείται με τους πολίτες,οι οποίοι θα προσέρχονται στα γραφεία του Κτηματολογίου ΜΟΝΟ με προκαθορισμένο ραντεβού.

  By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

  Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός γιατο μεγαλύτερο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων εδώ και χρόνια στο Δήμο Αθηναίων. Πρόκειται για το έργο αναβάθμισης του οδικού δικτύου που περιλαμβάνει πάνω από το 50% των δρόμων της Αθήνας.
  Σύμφωνα με πληροφορίες του ypodomes.com, από τη διαδικασία, η εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ μειοδότησε δίνοντας έκπτωση 49,22%.  Στο διαωγωνισμό υπήρξε μεγάλη προσέλευση εταιρειών.
   
  Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 42εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 33,87εκατ.ευρώ). Σκοπός του έργου είναι η μεγάλης κλίμακας εκτέλεση εργασιών κύριας συντήρησης και ανακατασκευής της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας του οδοστρώματος, στο οδικό δίκτυο όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων (1ης έως και 7ης Δημοτικής Κοινότητας) του Δήμου Αθηναίων, η οποία είτε από φυσική φθορά (γήρανση υλικών, καιρικές συνθήκες, κόπωση υλικών από την κυκλοφορία) είτε από κακοτεχνίες προηγούμενων επεμβάσεων (Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), έχει καταστεί μη λειτουργική και σε αρκετά σημεία ακόμη κι επικίνδυνη, για την ασφαλή διέλευση των πεζών και των πάσης φύσεως οχημάτων.
  Επίσης, θα γίνει συντήρηση φθαρμένων τσιμεντοδρόμων με μεγάλες κλίσεις, που βρίσκονται εντός του ορίου του Δήμου Αθηναίων και θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, με ανακατασκευή τους, προκειμένου να αποκατασταθεί η ποιότητα κύλισης και να αποκτήσουν ξανά αντιολισθηρές ιδιότητες, καθώς και διανοίξεις οδών όπου απαιτείται.
   
  Η δημοπράτηση είχε πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου και η αποσφράγιση των προσφορών είχε γίνει στις 6 Μαρτίου 2020. Η διάρκεια των έργων ορίστηκε σε 24 μήνες και προβλέπει και παράταση εφόσον αυτό χρειαστεί. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου.
  Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα, εκτός των ανωτέρω οδών, να επέμβει και σε άλλες οδούς, που ενδεχομένως προκύψει ανάγκη συντήρησής τους, μέχρι να συμβασιοποιηθεί το έργο, είτε λόγω επειγουσών αναγκών ή επικίνδυνων καταστάσεων.
  ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΑΣΦΑΛΤΟΣ
  Οι συνολικά 127 δρόμοι της Αθήνας στους οποίους γίνονται παρεμβάσεις ασφαλτόστρωσης είναι οι εξής, ανά Δημοτική Κοινότητα:
  1η Δημοτική Κοινότητα (22 δρόμοι)
  Μαρασλή – Επικούρου – Ξενοφώντος – Απόλλωνος – Κολοκοτρώνη – Όθωνος – Ροβέρτου Γκάλι – Χατζηχρήστου – Ιουλιανού – Καβαλλότι – Μισαραλιώτου – Εμμανουήλ Μπενάκη – Καποδιστρίου – Γενναίου Κολοκοτρώνη – Μαυρομματαίων – Χαριλάου Τρικούπη – Ηπείρου – Αθηνάς – Βασιλέως Αλεξάνδρου – Βεΐκου – Παύλου Μελά – Νεοφύτου Μεταξά
  2η Δημοτική Κοινότητα (11 δρόμοι)
  Κόνωνος – Μεταγένους – Γαβριήλ Αναστασίου – Μελετίου Βασιλείου – Κωνσταντίνου Μάνου – Ρηγίλλης – Ευφρονίου – Βασιλέως Γεωργίου Β’ – Ριζάρη – Κασομούλη – Μάχης Αναλάτου
  3η Δημοτική Κοινότητα (16 δρόμοι)
  Βουτάδων – Ζαγρέως – Δαμοκλέους – Γεφυρέων – Δεκελέων – Τριπτολέμου – Ευρυμέδοντος – Τριών Ιεραρχών – Θεσσαλονίκης – Νηλέως – Ιεροφάντων – Παραλού – Κοίλης – Μεγάλου Αλεξάνδρου – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Ιερά Οδός
  4η Δημοτική Κοινότητα (25 δρόμοι)
  Αυλώνος – Χειμάρας – Μανιτάκη – Σιώκου – Κωνσταντινουπόλεως – Ρόδου – Δωδώνης – Φοινίκης – Ελλησπόντου – Αλεξανδρείας – Φαώνος – Ανδριανουπόλεως – Σιμπλικίου – Κροκεών – Πολυκράτους – Τριδήμα – Ιφιγένειας – Δράκοντος – Αλαμάνας – Άστρους – Θεμισκύρας – Αμφιάραου – Τιμαίου – Δυρού – Ζηνοδώρου
  5η Δημοτική Κοινότητα (20 δρόμοι)
  Πάτμου- Κωστή Παλαμά – Νεϊγύ – Παπαδιαμαντή – Επικλέους – Ανθέων – Ιαλέμου – Χαλκίδος – Σιβόρων – Ταβουλάρη – Ανδρίτσαινας – Σιβόρων – Τεώ – Πιτιούντος – Ταναίδος – Κομανών – Ουρανουπόλεως – Σωζωπόλεως – Κέας – Ελίκωνος
  6η Δημοτική Κοινότητα (13 δρόμοι)
  Βριλησσού – Αγίου Μελετίου – Καυκάσου – Κερκύρας – Παρασίου – Βελβενδούς – Ζακύνθου – Σταυροπούλου – Μοσχονησίων – Κύπρου – Λευκωσίας – Γιαννιτσών – Ευελπίδων
  7η Δημοτική Κοινότητα (20 δρόμοι)
  Παπαδιαμαντοπούλου – Μικράς Ασίας – Βριλησσού – Γκύζη – Πανόρμου – Πριγκηπονήσων – Τριφυλίας – Φαραντάτων – Μοσχοπούλου – Νωνακρίδος – Αγίου Θωμά – Περάμου – Κύρου Αχιλλέως – Φραγκοπούλου – Παναθηναϊκού – Πατριάρχου Ιερεμίου – Μπούσιου – Λομβάρδου – Αρκαδίας – Βαφειοχωρίου

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού
  Παρατίθεται επικαιροποιημένη λίστα με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν Κύριο ΚΑΔ έναν από τους κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. Σημειώνεται ότι αυτή η λίστα είναι δυναμική και θα μεταβάλλεται με τις ανάλογες Υπουργικές Αποφάσεις κατά την εξέλιξη της κρίσης.
  Υπολογίζεται ότι περιλαμβάνονται περί τις 600.000 ιδιωτικές επιχειρήσεις με 1.200.000 μισθωτούς και μηνιαίο τζίρο περί τα 8,3 δισ. ευρώ, όπως και 550.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων.
  Καλύπτεται με αυτό τον τρόπο, για τον μήνα Μάρτιο, ένα σημαντικό κομμάτι του ενεργού πληθυσμού της χώρας που πλήττεται, ιδιαίτερα τις δύο τελευταίες εβδομάδες.
  Προφανώς η κατάσταση στην πραγματική οικονομία έχει επιδεινωθεί ραγδαία τις τελευταίες ημέρες. Και συνεχίζει να επιδεινώνεται.
  Γι’ αυτό, από την επόμενη εβδομάδα, θα διευρυνθεί σημαντικά το πλαίσιο προστασίας.
  ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ (με κόκκινο χρώμα επισημαίνονται οι κατηγορίες που προστίθενται)
  ΚΑΔ
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  01192
  Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων
  01293
  Καλλιέργεια φυτικών υλών που χρησιμοποιούνται για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη
  0130
  Πολλαπλασιασμός των φυτών
  01491902
  Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
  01493
  Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
  01631012
  Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό)
  01631013
  Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για λογαριασμό τρίτων)
  0311
  Θαλάσσια αλιεία
  0312
  Αλιεία γλυκών υδάτων
  0321
  Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
  0322
  Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων
  103923
  Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα
  1052
  Παραγωγή παγωτών
  10711101
  Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών
  107112
  Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
  1082
  Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
  1083
  Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
  1085
  Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
  1101
  Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών
  1102
  Παραγωγή οίνου από σταφύλια
  1103
  Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
  1104
  Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση
  1105
  Ζυθοποιία
  1310
  Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
  1320
  Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
  1330
  Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων
  1391
  Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ
  1392
  Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα
  1393
  Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών
  1394
  Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγκων και διχτυών
  1395
  Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα
  1396
  Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών
  1399
  Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.
  1411
  Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων
  1412
  Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας
  1413
  Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων
  1414
  Κατασκευή εσωρούχων
  1419
  Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης
  1420
  Κατασκευή γούνινων ειδών
  1431
  Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ
  1439
  Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
  1511
  Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατεργασία και βαφή γουναρικών
  1512
  Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας
  1520
  Κατασκευή υποδημάτων
  16292
  Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή Άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής ειδών καλαθοπλεκτικής
  162911
  Κατασκευή εργαλείων, στελεχών εργαλείων, λαβών εργαλείων, στελεχών και λαβών για σκούπες ή βούρτσες, στοιχείων για την κατασκευή πιπών, καλαποδιών για μπότες ή παπούτσια, από ξύλο
  162912
  Κατασκευή επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών, από ξύλο
  162913
  Κατασκευή ξύλινων ψηφιδοθετημάτων και ενθετικής ξύλινης διακόσμησης επίπλων, θηκών για κοσμήματα ή μαχαιροπίρουνα, αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών, από ξύλο
  16291401
  Κατασκευή ξύλινων κορνιζών
  16291402
  Κατασκευή ξύλινων κουρτινόβεργων
  16291403
  Κατασκευή ξύλινων μικροαντικειμένων
  16291404
  Κατασκευή ξύλινων σκαλών
  16291405
  Κατασκευή οδοντογλυφίδων
  1712
  Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
  1721
  Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι
  172213
  Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι
  1723
  Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
  1729
  Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
  1811
  Εκτύπωση εφημερίδων
  1812
  Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
  1813
  Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων
  1814
  Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
  1820
  Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
  2030
  Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών
  20414
  Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών
  2042
  Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
  205113
  Παραγωγή πυροτεχνημάτων
  205114
  Παραγωγή φωτοβολίδων, πυραύλων δημιουργίας βροχής, σημάτων ομίχλης και άλλων πυροτεχνικών ειδών (εξαιρουμένων των πυροτεχνημάτων)
  2053
  Παραγωγή αιθέριων ελαίων
  222925
  Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες
  23192201
  Κατασκευή γυαλιών για φακούς οράσεως και οπτικούς κρυστάλλους
  2592
  Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
  2599
  Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.
  2651
  Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης
  2660
  Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης
  2740
  Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού
  3092
  Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων
  3101
  Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα
  3102
  Κατασκευή επίπλων κουζίνας
  3103
  Κατασκευή στρωμάτων
  3109
  Κατασκευή άλλων επίπλων
  3212
  Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών
  3213
  Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
  3220
  Κατασκευή μουσικών οργάνων
  3230
  Κατασκευή αθλητικών ειδών
  3240
  Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
  3250
  Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
  3299
  Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
  3312
  Επισκευή μηχανημάτων
  3313
  Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
  3314
  Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
  3315
  Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
  3316
  Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων
  35302
  Υπηρεσίες παροχής πάγου· υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού
  4511
  Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
  4519
  Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
  4520
  Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
  4531
  Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων
  4532
  Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4540
  Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους
  461112
  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών και φυτών
  46111902
  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
  46111926
  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών ινών
  4614
  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών
  4615
  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας
  4616
  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων
  461712
  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών
  46171124
  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και καφέ
  46171125
  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων ειδών διατροφής
  461812
  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών κάθε είδους, ειδών αθλητισμού, ποδηλάτων, βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και χαρτικών ειδών, μουσικών οργάνων, ρολογιών χεριού και τοίχου, φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού
  461819
  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων π.δ.κ.α.
  46181102
  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
  4619
  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών
  4622
  Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών
  4624
  Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος
  46311215
  Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων
  4634
  Χονδρικό εμπόριο ποτών
  4636
  Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
  4637
  Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών
  4638
  Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
  4639
  Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού
  4641
  Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
  4642
  Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων
  4643
  Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
  4644
  Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού
  4645
  Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών
  4647
  Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών
  4648
  Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων
  4649
  Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
  4651
  Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού
  4652
  Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων
  4664
  Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών
  4665
  Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου
  4666
  Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου
  4669
  Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού
  4676
  Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων
  4690
  Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο
  47191003
  Εκμετάλλευση πολυκαταστημάτων (υπεραγορών)
  47191004
  Λιανικό εμπόριο βιολογικών ειδών, εκτός τροφίμων
  47191005
  Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ)
  47191006
  Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήματα outlet
  47191007
  Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήματα stock
  47191008
  Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά
  47191009
  Λιανικό εμπόριο ειδών ερωτικού περιεχομένου (sex shop)
  47241608
  Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών
  47241610
  Λιανικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
  47241611
  Λιανικό εμπόριο φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού
  472417
  Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη
  4725
  Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4741
  Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4742
  Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4743
  Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4751
  Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4752
  Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4753
  Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4754
  Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4759
  Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4761
  Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4762
  Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4763
  Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4764
  Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4765
  Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4771
  Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4772
  Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4774
  Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4775
  Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 47.75.76.19
  47767701
  Λιανικό εμπόριο ανθέων
  47767703
  Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών
  47767710
  Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και παρόμοιων ειδών
  47767711
  Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύων και λειχήνων, κατάλληλων για διακοσμητική χρήση
  47767712
  Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ανθέων
  4777
  Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4778
  Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47.78.84, Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας 47.78.85, Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 47.78.87, Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88.
  4779
  Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
  4782
  Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
  4789
  Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
  4799
  Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
  4910
  Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
  4920
  Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων
  4931
  Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
  4932
  Εκμετάλλευση ταξί
  4939
  Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
  4941
  Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
  5010
  Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
  5020
  Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων
  5030
  Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
  5040
  Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων
  5110
  Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
  5121
  Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
  5221
  Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές
  52212901
  Υπηρεσίες οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή)
  52212902
  Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
  52212906
  Υπηρεσίες συνοδού σχολικών λεωφορείων
  5222
  Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
  5223
  Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
  5224
  Διακίνηση φορτίων
  5229
  Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
  5510
  Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
  5520
  Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
  5530
  Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
  5610
  Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
  5621
  Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
  56291
  Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει
  56292002
  Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων
  56292004
  Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)
  56292005
  Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια
  5630
  Δραστηριότητες παροχής ποτών
  5811
  Έκδοση βιβλίων
  5812
  Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων
  5813
  Έκδοση εφημερίδων
  5814
  Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
  5819
  Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
  5911
  Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
  5912
  Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
  5913
  Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
  5914
  Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
  5920
  Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
  6010
  Ραδιοφωνικές εκπομπές
  6020
  Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών
  61901002
  Υπηρεσίες ραδιοταξί
  61901007
  Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)
  6391
  Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων
  6399
  Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α.
  6820
  Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
  6910
  Νομικές δραστηριότητες
  69202
  Λογιστικές υπηρεσίες
  69203
  Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών
  69204
  Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης
  7021
  Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
  7022
  Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
  7111
  Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
  7112
  Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
  7120
  Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
  7211
  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
  7219
  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
  7220
  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
  7311
  Διαφημιστικά γραφεία
  7312
  Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης
  7320
  Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
  7410
  Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
  7420
  Φωτογραφικές δραστηριότητες
  7430
  Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
  7490
  Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
  7711
  Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
  7712
  Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών
  7721
  Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
  7722
  Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
  7729
  Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
  7733
  Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)
  7734
  Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
  7735
  Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
  7739
  Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
  7740
  Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού
  781012
  Υπηρεσίες μόνιμης τοποθέτησης προσωπικού, εκτός των υπηρεσιών αναζήτησης στελεχών
  78101101
  Υπηρεσίες εύρεσης καλλιτεχνών για θεάματα
  782011
  Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών
  782012
  Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή λοιπού προσωπικού υποστήριξης γραφείου
  782013
  Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού στον τομέα του εμπορίου
  782014
  Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού στον τομέα των μεταφορών, της αποθήκευσης, του εφοδιασμού ή της βιομηχανίας
  782015
  Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού σε ξενοδοχεία και εστιατόρια
  782019
  Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή λοιπού προσωπικού
  783011
  Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών
  783012
  Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου
  783013
  Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες στον τομέα του εμπορίου
  783014
  Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας
  783015
  Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία και εστιατόρια
  783019
  Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α.
  7911
  Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
  7912
  Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
  7990
  Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
  8030
  Δραστηριότητες έρευνας
  8110
  Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ( Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)
  8219
  Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης
  8230
  Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
  8292
  Δραστηριότητες συσκευασίας
  8299
  Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
  841315
  Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το διανεμητικό εμπόριο και την τροφοδοσία με τρόφιμα, με τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια
  841316
  Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα
  8423
  Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες
  8510
  Προσχολική εκπαίδευση
  8520
  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
  8531
  Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  8532
  Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  8541
  Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
  8542
  Τριτοβάθμια εκπαίδευση
  8551
  Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
  8552
  Πολιτιστική εκπαίδευση
  8553
  Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
  8559
  Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
  8560
  Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
  8621
  Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
  8622
  Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
  8623
  Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
  869012
  Υπηρεσίες νοσοκόμου
  869013
  Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας
  869014
  Υπηρεσίες ασθενοφόρων
  869015
  Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου
  869016
  Υπηρεσίες τραπεζών αίματος, σπέρματος και οργάνων μεταμόσχευσης
  869017
  Υπηρεσίες διαγνωστικών εικόνων χωρίς ερμηνεία
  869018
  Υπηρεσίες ψυχικής υγείας
  869019
  Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.
  8810
  Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
  8891
  Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
  8899
  Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.
  9001
  Τέχνες του θεάματος
  9002
  Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
  9003
  Καλλιτεχνική δημιουργία
  9004
  Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
  9101
  Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
  9102
  Δραστηριότητες μουσείων
  9103
  Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
  9104
  Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
  9200
  Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
  9311
  Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
  9312
  Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
  9313
  Εγκαταστάσεις γυμναστικής
  9319
  Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
  9321
  Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
  9329
  Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
  94991601
  Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων
  94991602
  Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών
  9512
  Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
  9521
  Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
  9522
  Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου
  9523
  Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
  9524
  Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
  9525
  Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων
  9529
  Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης
  9602
  Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
  9604
  Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
  96091902
  Υπηρεσίες αχθοφόρων
  96091904
  Υπηρεσίες γευσιγνωσίας
  96091905
  Υπηρεσίες γκαρνταρόμπας
  96091906
  Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
  96091907
  Υπηρεσίες γραφολόγου
  96091908
  Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων
  96091909
  Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)
  96091910
  Υπηρεσίες διακοσμητή κατοικιών
  96091911
  Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων αυτοκινήτων κ.λπ.)
  96091912
  Υπηρεσίες ιερόδουλου
  96091914
  Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου
  96091916
  Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Aλλες εκδηλώσεις)
  96091917
  Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος
    Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in-a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.
    Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ) κατά την έκδοση της παρούσας ή θα υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και θα ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ.

  By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

  Εννέα όμιλοι και κοινοπραξίες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας, στα πλαίσια του σχετικού διαγωνισμού που διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ. Ανάμεσά τους οι "αναμενόμενοι" έλληνες ενδιαφερόμενοι Κοπελούζος, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Ελληνικά Πετρέλαια (μαζί με την Edison), Μυτιληναίος και Motor Oil σε μια κοινοπραξία "έκπληξη" με τη ΔΕΗ. Επίσης 4 διεθνή σχήματα (SHELL, VITOL, MET, POWER GLOBE), στα οποία είχε αναφερθεί στο πρωινό του ρεπορτάζ το energypress.
  Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, κατέθεσαν ενδιαφέρον τα εξής σχήματα και εταιρείες:
  C.G. GAS LIMITED (Όμιλος Κοπελούζου) MET HOLDING AG POWER GLOBE LLC SHELL GAS B.V. VITOL HOLDING B.V. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E.  Κοινοπραξία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ & EDISON INTERNATIONAL HOLDING N.V. Κοινοπραξία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ & ΔΕΗ Α.Ε.  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E. Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού (υποβολή δεσμευτικών προσφορών).
  (Δείτε εδώ τις δηλώσεις Χατζηδάκη και Θωμά που εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό)
  Τα επενδυτικά προφίλ των συμμετεχόντων:
  ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ / Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA
  Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA is a Greek-based company engaged primarily in the oil refinery, renewables and in the distribution and supply of oil, electricity, natural gas, lubricants and petroleum products. The company produces the entire range of refinery products in its state of the art 185,000 barrels per day Corinth Refineries.
  The group is a leading force in the energy and petroleum sector in Southern Europe and the Mediterranean. 
  Η Μότορ Οιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. είναι ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στην διύλιση πετρελαίου, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην διανομή και προμήθεια πετρελαίου, ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, λιπαντικών και προϊόντων πετρελαίου. Η εταιρεία αξιοποιώντας τα σύγχρονα Διυλιστήρια Κορίνθου, δυναμικότητας 185,000 βαρελιών ανά ημέρα, παράγει ευρύ φάσμα πετροχημικών προϊόντων.
  Ο όμιλος της Μότορ Όιλ θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς συμμετέχοντες στην αγορά ενέργειας στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Μεσογείου. 
  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ / GEK Terna Group  
  GEK Terna Group is a leading Greek group with operations in infrastructure, clean energy, energy production and supply and concessions. At the same time, it also has a strong presence in waste management, mining activities and real estate development & management.  
  The Group is operating in Greece, Central and Southeastern Europe, the USA, North Africa and the Middle East and has a total number of 5,000 employees around the world. 
  Ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα δραστηριοποιείται στον τομέα των υποδομών, της καθαρής ενέργειας, της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και των παραχωρήσεων, ενώ παράλληλα διαθέτει ισχυρή παρουσία και στους κλάδους της διαχείρισης απορριμμάτων, των μεταλλείων και της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων. 
  Ο όμιλος έχει παρουσία σε 16 χώρες (Ευρώπη, ΗΠΑ, Μέση Ανατολή), όπου απασχολεί συνολικά 5.000 εργαζομένους. 
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ / Hellenic Petroleum 
  Hellenic Petroleum is one of the leading energy groups in South-Eastern Europe, with activities spanning across the energy value chain, presence in 6 countries and significant export activity with its exports representing more than 50% of its sales.
  The group’s operations include supply, refining and trading of petroleum products, fuels marketing, petrochemicals production and trading, oil & gas exploration and production and power generation & natural gas
   
  Τα Ελληνικά Πετρέλαια αποτελούν έναν από τους κορυφαίους ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με παρουσία σε 6 χώρες και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% των πωλήσεων.
  Οι δραστηριότητες του ομίλου περιλαμβάνουν την διύλιση, εφοδιασμό και εμπορία πετρελαιοειδών, την λιανική εμπορία πετρελαιοειδών, την παραγωγή και εμπορία πετροχημικών, την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων καθώς και την παραγωγή ενέργειας και εμπορία φυσικού αέριου.
  C.G. GAS LIMITED (Copelouzos Group)
  Copelouzos Group has a leading role in the Greek market and consists of various companies which are active in a range of business activities in Greece and globally.
  The Group’s core business areas are electricity production and trading, including renewable energy, infrastructure projects and concessions, real estate, facility management, exhibition and congress centers and construction and project management for large-scale projects. 
  Core business areas of the Group in the energy sector are the supply of natural gas, electricity production and trading, renewable energy sources, as well as the project management of large scale energy projects (gas and oil transportation pipelines and power plants) and the supply of energy equipment, holding participation in DESFA as well.
  Ο Όμιλος Κοπελούζου κατέχει ηγετικό ρόλο στην ελληνική αγορά και αποτελείται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών τομέων στην Ελλάδα και διεθνώς.
  Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας του Ομίλου είναι η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η συμμετοχή σε έργα υποδομών και παραχωρήσεων, η ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, η διαχείριση εγκαταστάσεων, εκθεσιακά και συνεδριακά κέντρα, η διαχείριση μεγάλων έργων.
  Κύριες δραστηριότητες του Ομίλου στο χώρο της ενέργειας αποτελούν η εμπορία φυσικού αερίου, η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η διαχείριση μεγάλης κλίμακας ενεργειακών έργων (αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου και σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας), με συμμετοχή και στο ΔΕΣΦΑ.
  ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ ΑΕ / Mytilineos Group
  Mytilineos Group is one of Greece’s leading industrial companies, with activities in Metallurgy, EPC, Electric Power and Gas Trading.
  The group operates under the subsidiary Protergia all its energy assets and activities, being among the leading private players in the energy sector and the largest independent electricity producer in Greece.
  In addition, the Group is consistently active in the Gas sector, providing for the needs of its energy assets, holding a leading position in the gas wholesale and retail market.
  Ο Όμιλος Μυτιληναίου είναι από τους πιο σημαντικούς βιομηχανικούς ομίλους της Ελλάδας, με δραστηριότητες στην μεταλλουργία, στον σχεδιασμό – προμήθεια - κατασκευή έργων (EPC), στην ηλεκτρική ενέργεια και την εμπορία φυσικού αερίου.
  Ο Όμιλος αναπτύσσει τις δραστηριότητές του στο χώρο της ενέργειας μέσω της θυγατρικής Protergia, όντας ένας από τους κορυφαίους ιδιωτικούς φορείς στον τομέα της ενέργειας και ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
  Επιπλέον, ο Όμιλος αναπτύσσει συστηματικά επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του φυσικού αερίου, καλύπτοντας τις ίδιες ανάγκες του για την παραγωγή ενέργειας, ενώ κατέχει ηγετική θέση στην αγορά χονδρικής και λιανικής πώλησης φυσικού αερίου.
  Edison
  Edison is one of the leading European energy companies, and it is based in Italy. The company operates in the production, supply and sale of electricity and natural gas, and also in the exploration and production of hydrocarbons.
  Edison is a member of EDF (Electricite de France) which is one of the largest energy groups in the world.
  Η Edison είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας και έχει έδρα στην Ιταλία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, προμήθεια και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς επίσης και στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων.
  Η Edison είναι μέλος της EDF, ενός από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους στον κόσμο.
  Shell
  Royal Dutch Shell is a leading global energy company with expertise in the exploration, production and refining of oil and natural gas, and the manufacturing of chemicals.
   The firm operates across 70 countries, employing 82,000 individuals. Shell's extensive operations produce c.3.7m barrels of oil equivalent per day and sell over 71m tonnes of LNG per year.
  Η Royal Dutch Shell είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας στον κόσμο με εξειδίκευση στην έρευνα, παραγωγή και διύλιση πετρελαίου, φυσικού αερίου και χημικών.
  Η εταιρεία έχει παρουσία σε 70 χώρες με περίπου 82.000 εργαζομένους. Η Shell παράγει καθημερινά περίπου 3,7 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, ενώ πραγματοποιεί πωλήσεις πάνω από 71 εκατ. τόνους LNG ετησίως.
  Vitol
  Vitol is a leading energy and commodities company, operating in refining, trading of commodities and energy products, power generation, upstream and downstream of petrochemical products.
  Vitol’s revenues in 2018 hit US$231bn driven by shipping c.357m tons of crude oil and products.
  Η Vitol είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας και εμπορευμάτων παγκοσμίως. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην διύλιση, αγοραπωλησία εμπορευμάτων και ενεργειακών προϊόντων, στην παραγωγή ενέργειας και στην έρευνα, παραγωγή και προμήθεια πετροχημικών προϊόντων.   
  Για το 2018 η εταιρεία είχε έσοδα $ 231 δισ., έχοντας διακινήσει περίπου 357 εκατ. τόνους αργού πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων.        
  Met Group
  MET Group is an integrated European energy company, headquartered in Switzerland, with activities in natural gas, power and oil, focused on multi-commodity wholesale, trading and sales, as well as energy infrastructure and industrial assets.
  MET Group has presence in 15 European countries, with more than 1,700 permanent staff, operating in 26 national gas markets and 22 international trading hubs. The Group has a significant end-consumer presence in Croatia, Italy, Hungary, Romania, Slovakia, and Spain.
  Η MET Group είναι μια ευρωπαϊκή εταιρεία με έδρα στην Ελβετία, με δραστηριότητες στο φυσικό αέριο, τον ηλεκτρισμό και το πετρέλαιο, με έμφαση στη χονδρική πώληση commodities, καθώς και στις ενεργειακές υποδομές και τα βιομηχανικά περιουσιακά στοιχεία.
  Η MET Group έχει παρουσία σε 15 ευρωπαϊκές χώρες, με περισσότερους από 1.700 μόνιμους υπαλλήλους, και δραστηριοποιείται σε 26 εθνικές αγορές φυσικού αερίου και 22 διεθνείς εμπορικούς κόμβους. Ο Όμιλος έχει σημαντική παρουσία στην λιανική αγορά της Κροατίας, της Ιταλίας, της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας και της Ισπανίας.
  Power Globe
  POWERGLOBE QATAR is the energy arm of OPTIMIZED HOLDING (AL FAISAL), a private company established in the 1960s. 
  The company provides services in NG -to- Power development project management; LNG -to- power project management; NG supply-contract valuation; energy mix and portfolio management; NG and LNG bids project management; LNG and power (electricity) projects management; renewable energy development projects across the Middle East, Asia, US, Africa and Europe.
  Η Powerglobe Qatar είναι ο ενεργειακός βραχίονας της Optimized Holding (AL FAISAL), μιας ιδιωτικής εταιρείας που ιδρύθηκε στη δεκαετία του 1960.
  Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργων παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο, ενέργειας από LNG, αποτίμησης συμβάσεων προμήθειας για φυσικό αέριο, διαχείρισης ενεργειακού μείγματος και διαχείρισης χαρτοφυλακίου, διαχείρισης έργων φυσικού αερίου, LNG και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Μέση Ανατολή, την Ασία, τις ΗΠΑ, την Αφρική και την Ευρώπη.
  ΔΕΗ / PPC
  PPC is the leading power generation and supply company in Greece engaged in the generation, distribution and sale of electricity to consumers.
   
  Its total installed capacity in Greece is 12.2 GW, with thermal and hydroelectric power plants as well as Renewable Energy Sources (RES) installations both on the mainland and the islands. It is the owner of the power distribution network with Regulated Asset Base of approximately € 3bn, which is operated by its subsidiary company HEDNO S.A. Moreover, it is the largest power supplier with approximately 6.9 million customers all over the country.
  Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και  πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές.
  Διαθέτει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 12,2 GW στην Ελλάδα, με θερμικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς καθώς και εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά. Έχει στην κυριότητά της το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας  με  Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση € 3 δισ. περίπου, διαχειριστής του οποίου είναι η θυγατρική της εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, εξυπηρετώντας περίπου 6,9 εκατ. πελάτες σε όλη τη χώρα.

   

  By georgegaleos, in Επικαιρότητα, ,

  "Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για τις συναλλαγές που δεν θα μπορούν να διενεργούν στα τραπεζικά καταστήματα από την Τρίτη, 24 Μαρτίου μετά την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
  Οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, εντείνουν ακόμη περισσότερο τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων και των συναλλασσομένων, μετά την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
  Για το λόγο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020, δεν θα πραγματοποιούνται στα καταστήματα με φυσική παρουσία οι ακόλουθες συναλλαγές.:
  Αναλήψεις μετρητών έως €400 πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση της χρεωστικής κάρτας, στα ΑΤΜ.
    Καταθέσεις μετρητών έως €1.000 πραγματοποιούνται στα ΑΤΜ με τη χρήση χρεωστικής κάρτας.
    Οι πληρωμές λογαριασμών τρίτων (δημόσιο, ενέργεια, ύδρευση, τηλεφωνία, συνδρομητική τηλεόραση, ασφάλειες, κ.λπ) εξοφλούνται μέσω internet/mobile banking ή στα ΑΤΜ και στα Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών (APS). Στο Δίκτυο Καταστημάτων δεν θα εξυπηρετούνται πληρωμές λογαριασμών με χρήση μετρητών στο ταμείο.
    Η ενημέρωση λογαριασμών (κινήσεων και υπολοίπων) πραγματοποιείται μέσω internet/mobile banking ή στα ΑΤΜ. Ενημερώσεις βιβλιαρίων ταμιευτηρίου δεν θα γίνονται στο Δίκτυο Καταστημάτων.
    Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας αξιοποιήστε τη χρεωστική κάρτα της τράπεζάς σας και τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική τραπεζική της Τράπεζας συνεργασίας σας."
  ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΑΤΣΕ ... ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΆ ΝΑ ΤΟ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ... ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΣΩΣ (?)

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Να κλείσουν έως τις αρχές Μαΐου κτηματολογικά γραφεία και υποθηκοφυλακεία για το κοινό, αποφάσισε την Παρασκευή η κυβέρνηση, ενώ σε περιορισμένη λειτουργία θα παραμείνουν μόνο  τα γραφεία κτηματογράφησης και η ίδια η «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι παύουν οι αγοραπωλησίες ακινήτων (αν υπήρχαν, καθώς δεν θα μπορούν να μεταγραφούν). Οσο για την κτηματογράφηση, θα εξυπηρετούνται μόνο όσοι μπορούν να έλθουν σε επικοινωνία ηλεκτρονικά, ενώ είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να επιβληθούν πρόστιμα σε όσους δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία, όπως προβλεπόταν αρχικά.
  Οι μόνες περιοχές στις οποίες εξακολουθούν έως σήμερα οι δηλώσεις ιδιοκτησίας είναι η Κέρκυρα και η Θεσπρωτία, στις οποίες η προθεσμία λήγει στο τέλος του μήνα. Στις υπόλοιπες περιοχές η συλλογή έχει εδώ και μήνες ολοκληρωθεί και την περίοδο αυτή, πριν ξεκινήσει η υπόθεση του κορωνοϊού, κατέθεταν δηλώσεις όσοι είχαν κλείσει ραντεβού πριν από τη λήξη της προθεσμίας (οι λεγόμενες «εμπρόθεσμες δηλώσεις») – σε κάποιες περιοχές, όπως στη Θεσσαλονίκη, στα Δωδεκάνησα, στη Χαλκιδική και στην Πιερία έχει λήξει και αυτή η προθεσμία. Ετσι, η κατάσταση διαμορφώνεται έως εξής:
  – Μόλις σε επτά περιοχές η συλλογή δηλώσεων έχει ξεπεράσει το 70%: Δωδεκάνησα (99,7%), Δράμα/Ξάνθη (75%), Αρτα/Πρέβεζα/Λευκάδα (71,5%) και Χαλκιδική (71,5%).
  – Στις περισσότερες περιοχές οι δηλώσεις που έχουν συλλεγεί αντιστοιχούν στο 50%-70% των εκτιμώμενων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας: Λασίθι (69,9%), Ηράκλειο (68,6%), Καστοριά/Φλώρινα (63%), Ιωάννινα (62,1%), Γρεβενά (61,3%), Βοιωτία/Φωκίδα (61%), Πιερία (60,1%), Αρκαδία (59,4%), Ηλεία (59,1%), Αιτωλοακαρνανία (58,9%), Θεσσαλονίκη (56,6%), Ευρυτανία/Φθιώτιδα (56%), Καβάλα/Ροδόπη (56%), Εύβοια (54,2%), Μαγνησία/Σποράδες (52%), Μεσσηνία (52%).
  – Αρκετές είναι όμως οι περιοχές στις οποίες οι δηλώσεις είναι χαμηλότερες από το 50%: Σάμος/Χίος/Ικαρία (45,5%), Αργολίδα/Κορινθία (44,4%), Αχαΐα (43,8%), Λακωνία (43,7%), Ζάκυνθος/Κεφαλονιά/Ιθάκη (35,5%).
  Πολύ χαμηλά είναι τα ποσοστά συλλογής στις περιοχές που ξεκίνησαν τελευταίες: Λήμνος/Λέσβος (27,7%), Δυτική Αττική και Νήσοι (27,2%).
  Αυτά για το τελευταίο πρόγραμμα κτηματογράφησης, που επαναπροκηρύχθηκε το 2016. Οσον αφορά τα «υπόλοιπα» από προηγούμενα προγράμματα (2005-2016): το υπόλοιπο Δυτικής Αττικής βρίσκεται στο 63,3%, Κορινθίας στο 62,6%, Αιτωλοακαρνανίας στο 60,2%, Μαγνησίας στο 53,8%, Λάρισας στο 82,8% και τέλος το υπόλοιπο Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας (το μόνο πρόγραμμα στο οποίο δεν έχει λήξει η προθεσμία και πιθανότατα θα λάβει παράταση) στο 42,7%.

  By Engineer, in Ενέργεια-ΑΠΕ, ,

  Ζήτημα ημερών είναι η υπογραφή και ανάρτηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργείων Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και Αγροτικής Ανάπτυξης, με την οποία καθορίζεται η ισχύς σε MW, των φωτοβολταϊκών σταθμών από αγρότες, που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε γη που είναι χαρακτηρισμένη ως υψηλής παραγωγικότητας σε κάθε Νομό της χώρας (Περιφερειακή Ενότητα).
  Η ΚΥΑ είναι η συνέχεια του ενεργειακού νόμου 4643/2019 που ψήφισε η Βουλή και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 3 του περασμένου Δεκεμβρίου, με τον οποίο επετράπη και πάλι να καλύπτεται από αγρότες με φωτοβολταϊκά (maximum 1 MW ανά αγροτική εκμετάλλευση), το 1% της έκτασης που χαρακτηρίζεται Γη Υψηλής Παραγωγικότητας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
  Το κείμενο της ΚΥΑ εξειδικεύει και ποσοτικοποιεί τη διάταξη αυτή, δημιουργώντας έναν κατάλογο με τα Μεγαβάτ ανά Νομό (Περιφερειακή Ενότητα) που επιτρέπεται να εγκατασταθούν.
  Βάση για αυτούς τους υπολογισμούς αποτέλεσαν τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2017 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία των αρμόδιων Διαχειριστών για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν τεθεί σε λειτουργία μέχρι τις 31 Αυγούστου 2019. Ελήφθη, δε, υπόψη, μία τυπική στρεμματική κάλυψη των φωτοβολταϊκών σταθμών.  
  Πρέπει να σημειωθεί ότι με την ΚΥΑ επιβάλλονται περιορισμοί ως προς το είδος των καλλιεργούμενων εκτάσεων που μπορούν να αλλάξουν χρήση σε κάποιες Περιφερειακές Ενότητες. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να «ξηλώσει» ο αγρότης κάποιες συγκεκριμένες καλλιέργειες για να «φυτέψει» φωτοβολταϊκά, και για το θέμα αυτό ήταν σημαντική η συμβολή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
  Οι περιορισμοί αφορούν κυρίως σε δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως για παράδειγμα κερασιές, πορτοκαλιές κ.λπ.  
  Η ΚΥΑ ρυθμίζει επίσης τις εκκρεμότητες που αφορούν επεμβάσεις σε εκτάσεις αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας, όταν με το ισχύον πλαίσιο ο νομοθέτης απαγόρευε την άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από την αγροτική εκμετάλλευση-αγροτική δραστηριότητα.
  Σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, εκτιμάται ότι με τα όσα προβλέπει η ΚΥΑ, θα μπορεί με ευκολία να ελεγχθεί η κάλυψη του ορίου του 1% σε αντίθεση με το παρελθόν που δεν ήταν σαφές πως θα γίνεται ο σχετικός έλεγχος.

  By Engineer, in Περιβάλλον, ,

  Όσοι ζουν σε μολυσμένες πόλεις κινδυνεύουν περισσότερο από τον Covid-19» προειδοποίησε η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Δημόσια Υγεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο ευρωπαϊκός οργανισμός, η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να προκαλέσει υπέρταση, διαβήτη και αναπνευστικές παθήσεις. Όλες εκείνες τις παθήσεις δηλαδή που συνδέονται με τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας του κορωνοϊού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος χρόνια τώρα προειδοποιούν για τους κινδύνους που έχει η ατμοσφαιρική ρύπανση για την ανθρώπινη υγεία, ενώ σε μελέτη του 2003 για τα θύματα του ιού SARS, οι επιστήμονες είχαν διαπιστώσει ότι οι ασθενείς που ζούσαν σε περιοχές με μέτρια επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης είχαν 84% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από όσους βρίσκονταν σε περιοχές με χαμηλή ατμοσφαιρική ρύπανση.
  «Η ποιότητα του αέρα έχει βελτιωθεί το τελευταίο μισό του προηγούμενου αιώνα, αλλά τα καυσαέρια βενζίνης, και ιδιαίτερα του πετρελαίου, παραμένουν σοβαρό πρόβλημα. Ακόμα και οι πιο καινούργιας τεχνολογίας κινητήρες πετρελαίου εκλύουν ρύπους σε επικίνδυνα επίπεδα. Οι ασθενείς με χρόνιες πνευμονικές και καρδιακές παθήσεις που προκαλούνται ή επιδεινώνονται λόγω μακροχρόνιας έκθεσης σε ατμοσφαιρική ρύπανση είναι λιγότερο ικανοί να καταπολεμήσουν τις μολύνσεις των πνευμόνων και είναι πιθανότερο να πεθάνουν. Αυτό είναι πιθανό και στην περίπτωση του Covid-19» εξηγεί η αναπληρώτρια Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Ιατρικής του Ιταλικού Πανεπιστημίου Cagliari, Sara De Matteis. «Με τη μείωση των επιπέδων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μπορούμε να βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτους στην καταπολέμηση του κορωνοϊού αλλά και σε μελλοντικές πιθανές πανδημίες» κατέληξε η ιταλίδα επιστήμονας.
  Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ο μεγαλύτερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την υγεία στην Ευρώπη με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται, όπως είναι αναμενόμενο, στις πόλεις. Τα μικροσωματίδια και το διοξείδιο του αζώτου (NO2) ευθύνονται για περισσότερους από 400.000 πρόωρους θανάτους ετησίως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η περιοχή της Βόρειας Ιταλίας που ξέσπασε και η κρίση στη γειτονική χώρα. Στο βίντεο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τη μείωση των αέριων ρύπων από διοξείδιο του αζώτου δέκα μέρες μετά από τη στιγμή που η περιοχή της Λομβαρδίας τέθηκε σε καραντίνα. Η αστική ρύπανση από διοξείδιο του αζώτου (NO2) προέρχεται κυρίως από τα πετρελαιοκίνητα οχήματα. Στην Ευρώπη την τελευταία εικοσαετία έχει παρατηρηθεί αύξηση της κυκλοφορίας πετρελαιοκίνητων οχημάτων που όπως έχει διαπιστωθεί πολλά απ’ αυτά δεν συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ατμοσφαιρική ρύπανση.
  Coronavirus: nitrogen dioxide emissions drop over Italy
  Ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη Δημόσια Υγεία, Sascha Marschang δήλωσε: «Ο αέρας μπορεί να καθάρισε στην Ιταλία αλλά η ζημιά έχει ήδη γίνει στην ανθρώπινη υγεία και στην ικανότητα των ανθρώπων να καταπολεμήσουν τη λοίμωξη. Οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να έχουν αντιμετωπίσει την ατμοσφαιρική ρύπανση χρόνια πριν, αλλά δυστυχώς έβαλαν την οικονομία παραπάνω από την ανθρώπινη υγεία και χειρίστηκαν πολύ μαλακά την αυτοκινητοβιομηχανία. Όταν αυτή η κρίση τελειώσει, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να αποσύρουν αμέσως αυτά τα οχήματα από τους δρόμους. Η επιστήμη μας προειδοποιεί ότι επιδημίες σαν τον κορωνοϊό θα εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα. Οι καθαρές πόλεις είναι μια βασική επένδυση για ένα πιο υγιές μέλλον».
   
   

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  1. Τι σημαίνει απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών και γιατί λαμβάνεται τώρα ως μέτρο;
  Η εύκολη μετάδοση και διασπορά του κορονοϊού θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και σε μεγάλη πίεση το σύστημα υγείας που καλείται να παρέχει ταυτόχρονη νοσηλεία σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό νοσούντων. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία άλλων χωρών που δεν έλαβαν εγκαίρως δραστικά μέτρα μιλάει από μόνη της. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών με ρητές εξαιρέσεις σε αυστηρά περιορισμένες δραστηριότητες σπάει την αλυσίδα της διασποράς και μας κρατάει υγιείς στα σπίτια μας ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία άλλων χωρών, είναι αναγκαίο να γίνει τώρα.
  2. Από πότε τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών;
  Από τη Δευτέρα 23/3/2020 στις 6πμ με ισχύ έως τις 6 Απριλίου 2020 και ώρα 6πμ.
  3. Αφορά συγκεκριμένες περιοχές ή όλη την επικράτεια;
  Αφορά όλη την ελληνική Επικράτεια χωρίς καμία εξαίρεση.
  4. Υπάρχουν εξαιρέσεις στους πολίτες που οφείλουν να την εφαρμόζουν;
  Ναι υπάρχουν εξαιρέσεις. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
  5. Σε ποιες περιπτώσεις θα επιτρέπεται η κυκλοφορία των πολιτών;
  Η κυκλοφορία των πολιτών θα επιτρέπεται για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:
  α) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες.
  β) Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
  γ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
  δ) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
  ε) Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
  στ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση ή ανάλογες τελετές) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος.
  ζ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.
  η) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας.
  6. Ποιος και πώς θα ελέγχει την τήρηση των παραπάνω εξαιρέσεων;
  Η ελληνική αστυνομία είναι επιφορτισμένη με τους ελέγχους στην κίνηση των πολιτών. Επιπλέον η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συμμετέχουν όπου χρειάζεται στο ελεγκτικό έργο. Οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και βεβαίωση κίνησης.
  7. Θα υπάρχουν πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφώνονται;
  Ναι. Για κάθε παράβαση που εντοπίζει θα επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
  8. Τι είναι η βεβαίωση κίνησης;
  Για τις ανάγκες των περιορισμένων μετακινήσεων δημιουργούνται δυο τύποι εγγράφων. Το πρώτο, η βεβαίωση τύπου Α, αφορά τις μετακινήσεις των εργαζόμενων, συμπληρώνεται μια φορά και παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο. Περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του. Ο εργαζόμενος τη φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά τις μετακινήσεις του προς και από την εργασία του.
  9. Και για τις υπόλοιπες μετακινήσεις που εξαιρούνται τι κάνουμε;
  Για τις άλλες περιπτώσεις (μετάβαση σε σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, τράπεζα κοκ) και για κάθε μεμονωμένη κίνηση οι πολίτες πρέπει να συμπληρώνουν κάθε φορά τη βεβαίωση τύπου Β με το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης.
  10. Που βρίσκω αυτές τις βεβαιώσεις;
  Οι βεβαιώσεις μπορεί να λαμβάνονται αυτούσιες από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη. Μπορείτε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε, και να φέρετε μαζί σας ένα από τα ακόλουθα έντυπα, κατά περίπτωση.
  • Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (PDF)
  • Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (MS-Word)
  • Βεβαίωση Κατ' Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (PDF)
  • Βεβαίωση Κατ' Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (MS-Word)
  Δίνεται επίσης η δυνατότητα και για τη συμπλήρωση χειρόγραφης φόρμας σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Η χειρόγραφη βεβαίωση πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες:
  Όνομα/Επίθετο
  Διεύθυνση κατοικίας
  Λόγο μετακίνησης που εμπίπτει στις παραπάνω επιτρεπόμενες κατηγορίες και διεύθυνση προορισμού
  Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή
  11. Μπορώ να δηλώνω εναλλακτικά τις μετακινήσεις μου με άλλο τρόπο (πχ κινητό) ώστε να μην συμπληρώνω χειρόγραφα τις βεβαιώσεις;
  Ναι, παρέχεται η δυνατότητα αποστολής δωρεάν τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό 13033 απευθείας από το κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου κάθε φορά που ο πολίτης εξέρχεται της οικίας του. Σε αυτό το μήνυμα θα πρέπει ο πολίτης να δηλώνει το ονοματεπώνυμο του, τη Διεύθυνση κατοικίας του και τον λόγο που αντιστοιχεί στην έξοδο από το σπίτι (περιπτώσεις β έως η). Το SMS πρέπει να είναι της μορφής:
  X κενό ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας
  όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6 που αντιστοιχεί στις παρακάτω αιτιολογίες:
  1) Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
  2) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
  3) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
  4) Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
  5) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση ή ανάλογες τελετές) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος.
  6) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.
  Θα λαμβάνετε ως απάντηση:.
  Μετακίνηση κενό X κενό ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας
  Σε περίπτωση ελέγχου, επιδεικνύετε το SMS μαζί με την αστυνομική σας ταυτότητα.
  12. Αν η εργασία μου βρίσκεται εκτός της πόλης που κατοικώ;
  Σε περίπτωση που είναι απολύτως αναγκαία η μετακίνηση εργαζομένου εκτός έδρας θα πρέπει να φέρει μαζί του δύο βεβαιώσεις (Βεβαίωση τύπου Α’ και Βεβαίωση τύπου Β’).
  13. Και αν κατά την έναρξη ισχύος του περιορισμού μετακινήσεων βρίσκομαι σε άλλο σημείο της Ελλάδας από τον τόπο μόνιμης κατοικίας μου και πρέπει να επιστρέψω; Θα μου επιτραπεί;
  Φυσικά, σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί και μια Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος Ε1.
  14. Σε ποιους δημόσιους χώρους δεν επιτρέπεται να πηγαίνω;
  Από τη Δευτέρα 23/3 δεν λειτουργούν και απαγορεύεται η παραμονή πολιτών σε παιδικές χαρές, χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση.
  15. Η απαγόρευση κυκλοφορίας επηρεάζει τη λειτουργία όσων επιχειρήσεων έχουν μείνει ανοιχτές έως σήμερα με σχετική απόφαση του κράτους (π.χ. Σούπερ μάρκετ, φούρνοι, φαρμακεία, βενζινάδικα κοκ);
  Όχι. Η λειτουργία των επιχειρήσεων και των δημοσίων υπηρεσιών που έχουν μείνει ανοικτές συνεχίζεται κανονικά, λαμβάνοντας πλέον αυστηρά υπόψη τις οδηγίες για την κυκλοφορία των εργαζομένων από και προς αυτές.
  16. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα συνεχίσουν να λειτουργούν;
  Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των εργαζομένων. Ιδιωτικής χρήσεως οχήματα κυκλοφορούν για όλους τους λόγους-εξαιρέσεις που προβλέπονται παραπάνω μόνο με τον οδηγό και έως έναν επιβάτη.
  17. Τι σημαίνουν τα νέα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας για τη λειτουργία του κράτους και των επιχειρήσεων;
  Το κράτος και ο παραγωγικός ιστός δεν παραλύουν. Συνεχίζουν να λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό και με βάση τις οδηγίες που δίνουν οι διοικήσεις κάθε φορέα, υπό το αυστηρό όμως πλαίσιο κανόνων που θέτουν οι νέοι περιορισμοί στις μετακινήσεις μας.
  18. Τι συμβαίνει με ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως τοξικοεξαρτημένοι, Ρομά και άστεγοι;
  Με ειδική μέριμνα του οικείου δήμου ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο οι πληθυσμοί Ρομά κάθε περιοχής, ώστε να παραμείνουν καθ’ όλο το διάστημα του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας εντός των καταυλισμών. Άστεγοι και τοξικοεξαρτημένα ανέστια άτομα μετακινούνται, με μέριμνα του δήμου, σε κατάλληλους δημοτικούς χώρους φιλοξενίας και τους παρέχεται κάθε δυνατή φροντίδα, συσσίτιο και περίθαλψη. Οι κοινωνικές υπηρεσίες/δομές των δήμων μεριμνούν για την κατ’ οίκον παράδοση του ημερησίου συσσιτίου σε δικαιούχους οργανωμένων συσσιτίων και δικαιούχους προγραμμάτων επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος για οποιονδήποτε λόγο δεν είχε δηλώσει διεύθυνση διαμονής, αυτή δηλώνεται τηλεφωνικά από τον ίδιο στην αρμόδια υπηρεσία.

  By Engineer, in Έργα-Υποδομές, ,

  Το έργο περιλαμβάνει 5 νέες δομές στην Κομοτηνή, μεταξύ των οποίων νέες εστίες και Κεντρική Βιβλιοθήκη-πολυχώρο εκδηλώσεων
  Να εγκρίνει την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Υλοποίηση έργου φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών υποδομών του Δ.Π.Θ. με Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3389/2005, αποφάσισε ομόφωνα η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης στη συνεδρίαση της 19 Μαρτίου.
  Η πρόταση αυτή προωθήθηκε στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το κόστος ανάπτυξης του προτεινόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 105.500.000.
  Η πρόταση περιλαμβάνει έργα σε Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη και Κομοτηνή, στην οποία θα δημιουργηθούν νέες Φοιτητικές εστίες και χώρος σίτισης φοιτητών, Ξενώνας φιλοξενίας, Πανεπιστημιακές κατοικίες αλλά και Κεντρική Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο που θα λειτουργεί και ως Πολύ-λειτουργική Εγκατάσταση εκδηλώσεων.
  Η πρόταση, σύμφωνα με το ΔΠΘ, περιλαμβάνει ανάπτυξη έργων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στις Πανεπιστημιουπόλεις Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής και Ξάνθης, τα οποία θα συμβάλουν τόσο στην ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών φοιτητικής μέριμνας (στέγαση και σίτιση) όσο και στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
  Τι περιλαμβάνει η πρόταση

  Στην Αλεξανδρούπολη προτείνεται η δημιουργία φοιτητικών εστιών 4 κτηρίων συνολικού εμβαδού 12.194,34 τ.μ. και δυναμικότητας 350 ατόμων. Επίσης προβλέπεται η δημιουργία χώρου σίτισης εμβαδού 3.776,75 τ.μ και δυναμικότητας 1500 ατόμων και η δημιουργία πανεπιστημιακών κατοικιών, 12 χώρων τουλάχιστον 4 ατόμων συνολικού εμβαδού 1.440,00 τ.μ.


  Στην Κομοτηνή προτείνεται η δημιουργία 2 κτιρίων φοιτητικών εστιών 9.667,36 τ.μ. εσωτερικής επιφάνειας και 3.551,8 τ.μ. συνολικό εμβαδόν υπαίθριων χώρων, 350 ατόμων δυναμικότητας. Επίσης δημιουργία χώρου σίτισης φοιτητών δυναμικότητας 2.500 ατόμων. Ξενώνας φιλοξενίας για 28 άτομα συνολικού εμβαδού 660 τ.μ., 24 πανεπιστημιακές κατοικίες χωρισμένες σε 6 τμήματα των 4 κατοικιών συνολικού εμβαδού 2.880 τ.μ. και η δημιουργία ενός κεντρικού κτιρίου που θα συστεγάζει βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο και διάφορους χώρους που θα χρησιμοποιούνται για εκδηλώσεις, συνολικού εμβαδόν 17.000 τ.μ και 6.000 τ.μ υπαίθριων χώρων.

  Τέλος στην Ξάνθη προτείνεται η δημιουργία ερευνητικού κέντρου Αριστεία που θα περιλαμβάνει 1 κεντρικό κτίριο με εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα 10.000 τ.μ. και 5.000 τ.μ. υπαίθριων χώρων.
  Σχεδιασμός για τη βιώσιμη ανάπτυξη
  Κτηριακές υποδομές όπως το Κέντρο Ερευνητικής Αριστείας (στην Ξάνθη) και η Κεντρική Βιβλιοθήκη - Πολυχώρος (στην Κομοτηνή) θα ενισχύσουν τη δυναμική του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου να ανταποκριθεί στην αποστολή του για παροχή υψηλού επιπέδου διδασκαλίας και έρευνας προωθώντας την εξωστρέφεια,  την καινοτομία και τη σύνδεσή του με την κοινωνία - καθώς αποτελούν υποδομές ανοιχτές στους πολίτες  της Θράκης- και κατ’ επέκταση να βελτιώσει την ακαδημαϊκή του αναγνωρισιμότητα και ελκυστικότητα.
  Οι υποδομές των φοιτητικών κατοικιών (στην Κομοτηνή και στην Αλεξανδρούπολη) θα αποτελέσουν σημαντικά έργα που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και την εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών του Πανεπιστημίου.
  Ο σχεδιασμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για τη βιώσιμη ανάπτυξή του στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται ότι θα αποτελέσει πυλώνα ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου στην περιοχή και σημαντικό σημείο της ιστορίας του.

  By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

  Οι ασφαλισμένοι που πληρώνουν μέχρι σήμερα τις εισφορές τους μέσω πάγιας εντολής ,θα πρέπει να αναθέσουν νέα πάγια εντολή με το νέο κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής μέσω του internet Banking της τράπεζας που συνεργάζονται.
  Στους ασφαλισμένους συνιστάται και η διατήρησή της υφιστάμενης πάγιας εντολής προκειμένου να πληρωθούν τα ποσά που θα προκύψουν από την εκκαθάριση των εισφορών του έτους 2019.

  By georgegaleos, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

  Ξεκίνησε αν και δοκιμαστικά η σελίδα "gov.gr" όπου πρακτικά θα συγκεντρώσει το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται ψηφιακά από το Δημόσιο και κάθε υπηρεσία που θα ψηφιοποιείται στο μέλλον θα ενσωματώνεται στην πλατφόρμα.
  Αυτήν την περίοδο (covid-19) για να εξυπηρετούνται από το σπίτι τους οι πολίτες αποφεύγοντας οποιαδήποτε μετακίνηση.
  Από σήμερα 21/3/2020 έχει τη δυνατότητα:
  να συμπληρώνει και να υπογράφει ηλεκτρονικά εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις, αλλά προστίθεται κι η υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης.
  Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής αποστολής εξουσιοδοτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων στην Αρχή, η οποία ζητά την έκδοσή τους, χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να μεταβεί σε αυτές.
  Επισκεφθείτε την πύλη από εδώ: https://www.gov.gr/
   
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.