Jump to content
  • Engineer

   Σε λειτουργία τίθεται από τον e-ΕΦΚΑ την Τετάρτη 31/05/2023 η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία απογραφής ιδιωτικών οικοδομοτεχνικών έργων  που παρέχει πλέον τη δυνατότητα στον κύριο του έργου ή εργολάβο με αντιπαροχή (φυσικά και νομικά πρόσωπα) να πραγματοποιήσει αυτοματοποιημένα την απογραφή του οικοδομοτεχνικού έργου, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του σε Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ.
   Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία απαλλάσσει από γραφειοκρατικές διαδικασίες και την υποχρέωση μετάβασης στις κατά τόπους υπηρεσίες του Φορέα περίπου 48.000 ενδιαφερόμενους, που επισκέπτονται κατ’ έτος τον e-ΕΦΚΑ για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.
   Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αναζητήσουν την υπηρεσία μέσω του ιστότοπου του          e-Ε.Φ.Κ.Α. www.efka.gov.gr  επιλέγοντας:  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Εργοδότες → «Απογραφή Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων», με τη χρήση κωδικών TAXISNET.
    Η ηλεκτρονική διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
   Καταχώρηση/άντληση στοιχείων των υπευθύνων, Καταχώρηση στοιχείων εκτέλεσης και τεχνικών στοιχείων του έργου (πίνακες Ι ή/και ΙΙ  ή/και ΙΙΙ), Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών (επισύναψη σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου), Ηλεκτρονική αποδοχή της απογραφής από όλους τους συνιδιοκτήτες του έργου, Απόδοση Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε.) και ταυτοτήτων πληρωμής τρεχουσών εισφορών για τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και το Τ.Ε.Κ.Α., Έκδοση (με δυνατότητα αποθήκευσης/εκτύπωσης) των κάτωθι εντύπων: «Έντυπο Απόδοσης Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου/Α.Μ.Ο.Ε.» «Σημείωμα για Ημέρες Εργασίας Έργου» «Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης» με RF πληρωμής της προκαταβολής «Σημείωμα Κατάθεσης Εισφορών για Έκδοση Οικοδομικής Άδειας». Στόχος της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ είναι η ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών, με σύγχρονο και φιλικό τρόπο, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
   Read more...

   2

  • Engineer

   Τη Δευτέρα 19 Ιουνίου (17:00) εκπνέει η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το τελευταίο από τα επτά έργα του πρώτου κύκλου των αρδευτικών που κατασκευάζονται μέσω Σύμπραξης Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με κάλυψη της δημόσιας συμμετοχής από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόκειται για το έργο «Μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 210,2 εκατομμυρίων ευρώ (με ΦΠΑ), η προκήρυξη για το οποίο δημοσιεύθηκε χθες από το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ).
   Παράλληλα, η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το «Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας – Ορφανών Ν. Καρδίτσας», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 132,92 εκατ. ευρώ), παρατάθηκε έως την Παρασκευή 16 Ιουνίου (15:00), από τη Δευτέρα 22 Μαΐου, που προβλεπόταν αρχικά. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 23 Ιουνίου, την ίδια ώρα.
   Αρδευτικό δίκτυο 282,5 χιλιομέτρων στην Ξάνθη με «έξυπνα» συστήματα
   Το έργο «Μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς», αφορά αφενός την κατασκευή των κύριων έργων για τη μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην Ανατολική πεδιάδα Ξάνθης για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών της, αφετέρου την κατασκευή των έργων μεταφοράς και διανομής του νερού στην περιοχή Α2, μία εκ των πέντε περιοχών στις οποίες έχει διαχωριστεί η πεδιάδα της Ξάνθης και περιλαμβάνει αρδευόμενες εκτάσεις περίπου 56 χιλιάδων στρεμμάτων (αποτελούν περίπου το 22% της συνολικής έκτασης της πεδιάδας), ενώ παρουσιάζει τα σοβαρότερα προβλήματα υφαλμύρωσης.
   Το δίκτυο άρδευσης (διανομής) που προβλέπεται να κατασκευαστεί ανέρχεται σε 282.490 χιλιόμετρα, ενώ προβλέπεται επίσης να εφαρμοστούν έξυπνα αρδευτικά συστήματα (συστήματα τηλεμετρίας, τηλε-ελέγχου, ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης άρδευσης με ασύρματη επικοινωνία, μετεωρολογικοί σταθμοί, συστήματα μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών).
   Για το κατασκευαστικό κόστος του έργου έχει εγκριθεί η χρηματοδότησή του κατά 30% από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ενώ η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης ανέρχεται σε 25 χρόνια.
   Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα αναλάβει:
   να εκπονήσει όλες τις μελέτες που είναι απαραίτητες για τον πλήρη κατασκευαστικό σχεδιασμό του έργου (υποστηρικτικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής κ.λπ.), λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους περιβαλλοντικούς όρους, και θα μεριμνήσει για την ταχύτερη δυνατή λήψη όλων των απαραίτητων αδειών για την υλοποίηση του έργου, να κατασκευάσει το σύνολο του αντικειμένου, όπως αυτό θα προσδιορισθεί στη Σύμβαση Σύμπραξης, τη λειτουργία και συντήρηση του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης Σύμπραξης, τις προδιαγραφές απόδοσης και το εγκεκριμένο από την Αναθέτουσα Αρχή σχέδιο λειτουργίας και συντήρησης, το οποίο θα καταρτιστεί από τον ΙΦΣ, την ασφάλιση των εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που θα αποτελέσουν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, και να επιστρέψει το έργο στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης στο τέλος της Συμβατικής Περιόδου των 25 ετών, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας. Με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD)
   Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ως αναθέτουσα αρχή υποστηρίζει κοινοπραξία συμβούλων αποτελούμενη από την εταιρεία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο και επικεφαλής της κοινοπραξίας τη δικηγορική εταιρία «ΜΑΧΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως νομικό σύμβουλο, την εταιρεία «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ» ως τεχνικό σύμβουλο, την εταιρεία Παρασκευόπουλος Γεώργιος ΕΠΕ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος ως περιβαλλοντικό και κοινωνικό ειδικό.
   Η EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) υποστηρίζει το έργο των Συμβούλων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προετοιμασίας ΣΔΙΤ της Ελλάδας, σε συνέχεια Συμφωνίας Συνεργασίας με την Ελληνική Κυβέρνηση, που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.
   Read more...

   0

  • GTnews

   Οι επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια θα επεκτείνουν το προβάδισμά τους έναντι των δαπανών για τα ορυκτά καύσιμα το 2023, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), με τα ηλιακά έργα να αναμένεται να ξεπεράσουν για πρώτη φορά τις δαπάνες για την παραγωγή πετρελαίου.
   Η ετήσιες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν ένα τέταρτο από το 2021 σε σύγκριση με την αύξηση κατά ένα 15% αυτών για τα ορυκτά καύσιμα, αναφέρει ο οργανισμός που έχει την έδρα του στο Παρίσι στην έκθεσή του για τις Παγκόσμιες Επενδύσεις στην Ενέργεια.
   Περίπου το 90% αυτών των δαπανών για την καθαρή ενέργεια προέρχεται από προηγμένες οικονομίες και την Κίνα, γεγονός το οποίο σηματοδοτεί ωστόσο το χάσμα που υπάρχει στον κόσμο μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών, καθώς οι επενδύσεις στα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι οι διπλάσιες από τα επίπεδα που χρειάζονται για να επιτευχθούν μηδενικές εκπομπές ως τα μέσα του αιώνα.
   "Η καθαρή ενέργεια κινείται γρήγορα - γρηγορότερα από ό,τι αντιλαμβάνονται πολλοί", δήλωσε ο διευθυντής του IEA Φατίχ Μπιρόλ. "Σε κάθε δολάριο που επενδύεται στα ορυκτά καύσιμα, αντιστοιχούν περίπου 1,7 δολάρια που πηγαίνουν τώρα στην καθαρή ενέργεια. Πριν από πέντε χρόνια η αναλογία αυτή ήταν ένα προς ένα", σημείωσε.
   Περίπου 2,8 τρισεκατομμύρια δολάρια πρόκειται να επενδυθούν παγκοσμίως στην ενέργεια το 2023, από τα οποία πάνω από 1,7 τρισεκατομμύρια αναμένεται να πάνε στις ανανεώσιμες πηγές, στην πυρηνική ενέργεια, στα ηλεκτρικά οχήματα και στη βελτίωση της απόδοσης.
   Τα υπόλοιπα, ή περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, θα δοθούν στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα, η ζήτηση για τον οποίο θα φτάσει και σε υψηλό όλων των εποχών ή το εξαπλάσιο του επιπέδου που χρειάζεται το 2030 για να επιτευχθούν μηδενικές εκπομπές ως το 2050.
   Οι τρέχουσες δαπάνες για τα ορυκτά καύσιμα είναι σημαντικά υψηλότερες από αυτό που θα έπρεπε για να επιτευχθεί ο στόχος των μηδενικών εκπομπών ως τα μέσα του αιώνα, επισήμανε ο IEA. Το 2023, οι δαπάνες για την ηλιακή ενέργεια αναμένεται να ανέλθουν σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο τη μέρα ή περίπου 380 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση.
   "Αυτό στέφει πραγματική ενεργειακή υπερδύναμη την ηλιακή ενέργεια. Αναδύεται ως το μεγαλύτερο εργαλείο που διαθέτουμε για γρήγορη απανθρακοποίηση ολόκληρης της οικονομίας", ανέφερε σε ανακοίνωση ο Ντέιβ Τζόουνς, επικεφαλής πληροφοριών δεδομένων στο Ember, ένα think tank για την ενέργεια. "Η ειρωνεία είναι ότι κάποια από τα μέρη με τον περισσότερο ήλιο στον κόσμο έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα επενδύσεων στην ηλιακή ενέργεια", σημείωσε.
   Οι επενδύσεις σε νέες προμήθειες ορυκτών καυσίμων θα αυξηθούν κατά 6% το 2023 στα 950 δισεκατομμύρια δολάρια, πρόσθεσε ο IEA.
   Ο οργανισμός δεν διατύπωσε ρητά την πρόβλεψή του από το 2021 ότι οι επενδυτές δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούν νέα έργα προμήθειας πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα αν ο κόσμος θέλει να επιτύχει μηδενικές εκπομπές ως τα μέσα του αιώνα.
   Ο οργανισμός παραγωγών πετρελαίου ΟΠΕΚ δηλώνει ότι τα αιτήματα του IEA να σταματήσουν οι επενδύσεις στο πετρέλαιο υπονομεύουν την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και την ανάπτυξη. Επιστήμονες και ακτιβιστές για το κλίμα διεθνώς προειδοποιούν ότι η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων επιδεινώνει τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Τον Αύγουστο του 1933, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πριν ακόμα συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής, φιλοξένησε το σημαντικό 4ο συνέδριο για τη μοντέρνα αρχιτεκτονική. Ανάμεσα στους επιφανείς ομιλητές ήταν ο Λε Κορμπιζιέ, ο Καρλ Μόζερ, ο Ζίγκφριντ Γκίντιον. Ενενήντα χρόνια αργότερα, το κτίριο Αβέρωφ υποδέχθηκε σ’ ένα πάνελ τον σερ Ντέιβιντ Αλαν Τσίπερφιλντ, την Αν Λακατόν, τον Ζαν-Φιλίπ Βασάλ, τον Φράνσις Κερέ· τέσσερις σπουδαίους εκπροσώπους της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, με ξεχωριστή γραφή, διεθνή ακτινοβολία και βραβευμένοι με το «Νομπέλ» της αρχιτεκτονικής.
   Η αίθουσα Καυταντζόγλου από το όνομα του αρχιτέκτονα που σχεδίασε το κεντρικό, διώροφο κτίριο της σχολής, ήταν κατάμεστη από κόσμο. Καθηγητές, designers, αρχιτέκτονες και πολλοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές περίμεναν να ανέβει στο βήμα ο σερ Ντέιβιντ Αλαν Τσίπερφιλντ, ο διάσημος «μαέστρος» που απόψε το βράδυ στην Αρχαία Αγορά θα προσθέσει και το βραβείο Pritzker στις διακρίσεις του. Τον προλόγισε ο πρόεδρος της επιτροπής του βραβείου και αρχιτέκτονας Αλεχάντρο Αραβένα, σε μια συζήτηση που διοργάνωσε το βραβείο Pritzker σε συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και το Πολυτεχνείο Κρήτης.
   Ο Τσίπερφιλντ ξεκίνησε την ομιλία του με τις κατευθυντήριες γραμμές του αστικού σχεδιασμού, θεματική που διέτρεχε και το συνέδριο που διοργανώθηκε σχεδόν έναν αιώνα πίσω. Ο όρος πολεοδομικός σχεδιασμός δεν είχε επινοηθεί ακόμα, είπε, ωστόσο οι ανάγκες που τον γέννησαν δεν έχουν εκλείψει και έτσι βρισκόμαστε και εμείς σήμερα εδώ, στον ίδιο χώρο –όντας, ωστόσο, σε πολύ πιο δυσμενή θέση λόγω περιβαλλοντικής κρίσης– αντιμέτωποι με τις ίδιες ακριβώς προκλήσεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε καλές συνθήκες διαβίωσης για όλους, να μιλήσουμε για τη σημασία του πράσινου στις ζωές μας, για τη σχέση του φυσικού φωτός με την αρχιτεκτονική.
   «Ως αρχιτέκτονες, έχουμε εκπαιδευτεί να σχεδιάζουμε κτίρια και έχουμε γαλουχηθεί με την ιδέα πως ο σχεδιασμός λύνει προβλήματα. Αναδιαμορφώσεις χώρων, σκάλες, προσόψεις – αυτά μας εξιτάρουν. Πρέπει όμως να διερωτηθούμε και πώς επιδρούν στο περιβάλλον αυτά που “μας φτιάχνουν”», ανέφερε. «Το να σχεδιάζεις ένα κτίριο δεν απελευθερώνει απλώς τη δημιουργικότητά σου, πρέπει να εκλαμβάνεται και σαν κοινωνική και πολιτιστική ευθύνη».
     Επανέλαβε πολλές φορές τη λέξη ευθύνη και τη συνδύασε με την «ελαστική» ερμηνεία της λέξης όρια. Η αρχιτεκτονική δεν μπορεί να είναι αυτιστική, υπαινίχθηκε, να ικανοποιείται με αυτά που την επιβεβαιώνουν αλλά πρέπει να εξετάζει τον σκοπό, την ουσία πίσω από κάθε αρχιτεκτόνημα. Παραδέχθηκε πως κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο του γραφείου του στο Λονδίνο, η ρομαντική πρόθεση του αρχιτέκτονα που θέλει να παραδώσει έναν κόσμο καλύτερο για όλους «σκοντάφτει» μπροστά σε άλλες δυνάμεις. Η διαρκώς μεταβαλλόμενη εικόνα της πόλης σε ωθεί να σκεφτείς πως η αρχιτεκτονική είναι πλέον ένα μέσο προβολής και εντυπωσιασμού, ισχυρίστηκε. «Οταν σκέφτεσαι την αρχιτεκτονική ως επένδυση “ξεχειλώνεις” τα ρευστά όρια μιας πόλης, επεκτείνεσαι στο πράσινο», σχολίασε. «Η εμπειρία και η ουσία έχουν καταστεί λιγότερο σημαντικές έννοιες από την εικόνα και τη φόρμα».
   Υπόλογοι
   Απευθυνόμενος κυρίως στους φοιτητές μίλησε για το προφίλ των αρχιτεκτόνων. Εθεσε το ερώτημα εάν «είμαστε καλλιτέχνες» και το απέρριψε αμέσως. «Οι αρχιτέκτονες αγωνιούν για δημιουργική έκφραση αλλά η δουλειά τους θεμελιώνεται πάνω σε αντικειμενικά κριτήρια». Παρέχουμε υπηρεσίες; Σε ποιον; Στον πελάτη; «Αν σκεφτούμε πως από την ιδέα μας και την υλοποίησή της δεν εξαρτάται μόνο αυτός που μας πληρώνει, αλλά δυνητικά ο κάθε χρήστης, το κοινό, ο πολίτης, αμέσως μεγαλώνει ο αριθμός των ανθρώπων στους οποίους είμαστε υπόλογοι».
   Στη συζήτηση που ακολούθησε, οι Αν Λακατόν, Ζαν-Φιλίπ Βασάλ, Φρανσίς Κερέ και ο Τσίπερφιλντ μοιράστηκαν με το κοινό τις εμπειρίες τους από τα χρόνια των σπουδών, μίλησαν για αυτά που τους συναρπάζουν, έδωσαν συμβουλές. «Η αρχιτεκτονική ήταν μια διαρκής ανακάλυψη για μένα», είπε η Λακατόν. «Ηρθα σε επαφή με την τέχνη, τη γεωμετρία, την οικολογία, δεν αισθάνθηκα ποτέ να βαριέμαι. Ηθελα να καταλάβω. Οταν μπαίνουμε στη σχολή μας λένε πως πρέπει να μάθουμε τα βασικά. Ολα είναι βασικά στην αρχιτεκτονική. Προέχει να καταλάβετε γιατί είστε εκεί, γιατί κάνατε αυτήν την επιλογή», εξηγούσε με γλυκό τρόπο στους φοιτητές.
   Ο Βασάλ τόνισε τη σημασία της περιέργειας. «Η περιέργεια θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε νέες γνώσεις, θα σας οδηγήσει σε λύσεις. Να την εμπιστεύεστε». Ο Τσίπερφιλντ πήρε το μικρόφωνο, λέγοντας: «Μην προσπαθείτε να μας μιμηθείτε. Δεν υπάρχει και τίποτα να αντιγράψετε. Αμφισβητήστε μας, αρχίστε ξανά». Ο Φρανσίς Κερέ υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης. Εξιστόρησε τη ζωή του. «Μεγάλωσα στo Gando, ένα χωριό στην Μπουρκίνα Φάσο. Το σχολείο μου ήταν τρομερά ζεστό. Από εννέα χρόνων έψαχνα να βρω λύσεις για να βελτιώσω την κατάσταση». Βρέθηκε στη Γερμανία με υποτροφία για να μάθει την τέχνη του μαραγκού. Εκεί ανακάλυψε και την αρχιτεκτονική. Μπορείς να φοιτήσεις στο πανεπιστήμιο αλλά πρέπει να έχεις απολυτήριο. Δεν είχα. Εκανα 6 χρόνια νυχτερινό σχολείο και δούλευα τα πρωινά. Για μένα όμως η Γερμανία ήταν παράδεισος γιατί μου εξασφάλιζε πρόσβαση στη γνώση. Να είστε άφοβοι, να τολμάτε, να θυμάστε πως είστε τυχεροί, είστε ήδη φοιτητές σε μια σχολή. Επίσης, ξυπνάτε και βλέπετε την Ακρόπολη. Δεν είναι πλεονέκτημα αυτό;».
   Read more...

   0

  • Engineer

   Αναρτήθηκαν οι αποφάσεις με τους πίνακες απορριπτέων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» με λόγο απόρριψης: Παρέλευση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου.
   Δείτε αναλυτικά τις αποφάσεις:
   Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων - Εισοδηματική Κατηγορία 1  Π.Π.Α.- Κ.1-07 (ημ/νία δημοσίευσης 25/05/2023) - 160 αιτήσεις
   Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων - Εισοδηματικές Κατηγορίες 2 έως 5 Π.Π.Α.-Κ.2.5-07 (ημ/νία δημοσίευσης 25/05/2023) - 1.418 αιτήσεις
   Παράλληλα αναρτήθηκαν και οι αποφάσεις με τους οριστικούς πίνακες εγκεκριμένων αιτήσεων οι οποίες είναι οι παρακάτω:
   Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων - Εισοδηματική Κατηγορία 1 Ο.Π.Ε.-Κ.1-07 (ημ/νία δημοσίευσης 25/05/2023) - 388 αιτήσεις
   Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων - Εισοδηματικές Κατηγορίες 2 έως 5 Ο.Π.Ε.-Κ.2.5-07 (ημ/νία δημοσίευσης 25/05/2023) - 2.237 αιτήσεις
   Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Πολυκατοικιών ΠΟΛ‐Ο.Π.Ε.‐05 (ημ/νία δημοσίευσης 25/05/2023) - 491 αιτήσεις
   Read more...

   2

  • GTnews

   Σημαντικό βήμα για την ταχεία διεκπεραίωση του απαραίτητου πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε σημαντικά και κρίσιμα δημόσια κτίρια αποτελεί η συγκρότηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Μηχανικών – Ελεγκτών Προσεισμικού Ελέγχου που προχωρά άμεσα.
   Η συγκρότηση του Μητρώου βασίζεται στην έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠ342 (ΦΕΚΒ/2943/4-5-2023) και υλοποιείται με ταχείες διαδικασίες από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
   Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων καταρτίζεται με τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και υποστηρίζεται από πληροφοριακό σύστημα, το οποίο ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα και ιδίως με την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΟΑΣΠ. Την υλοποίηση, τεχνική διαχείριση και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου ανέλαβε και υλοποιεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το σύστημα θα είναι επιχειρησιακά διαθέσιμο στις αρχές Ιουλίου και η έναρξη εγγραφών θα ανακοινωθεί από το ΤΕΕ προς τους μηχανικούς το επόμενο διάστημα.
   Παράλληλα, το ΤΕΕ, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ και το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, αναλαμβάνει να διενεργεί, τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες, εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτιρίων σε διπλωματούχους μηχανικούς-μέλη του ΤΕΕ που εγγράφονται στο Μητρώο ως Ελεγκτές Προσεισμικού Ελέγχου και λαμβάνουν σχετικό Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Eπάρκειας.
   Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το μεγάλο έργο για την πραγματοποίηση προσεισμικού ελέγχου σε δημόσια κτίρια με στόχο την αντισεισμική θωράκιση της χώρας παίρνει σάρκα και οστά. Ένα έργο κομβικής σημασίας για την ενίσχυση της Ανθεκτικότητας της Ελλάδας. Για την ασφάλεια των πολιτών.  Ένα έργο που για πρώτη φορά υλοποιείται στοχευμένα, με συντονισμό, συνεργασία και μεθοδικότητα. Με ολοκληρωμένο πλαίσιο και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η συγκρότηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Μηχανικών – Ελεγκτών Προσεισμικού Ελέγχου που διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα του ΤΕΕ και του ΟΑΣΠ αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί στην αποτελεσματική διαχείριση φυσικών καταστροφών απαιτείται συλλογική, ενεργή, δράση. Και αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και των τεχνολογικών εργαλείων που συμβάλλουν καθοριστικά στην Πρόληψη και την Μείωση των επιπτώσεων.»
   Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε μεταξύ άλλων:
   «Για πρώτη φορά στη χώρα δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον προσεισμικό έλεγχο των δημοσίων κτιρίων, καταρχήν, αλλά και των κρίσιμων κτιρίων και υποδομών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Με χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση. Και αυτό συμβαίνει με την υποστήριξη του ΤΕΕ και τη συμμετοχή χιλιάδων μηχανικών που έχουν την εμπειρία και τα επαγγελματικά εφόδια να συνδράμουν το Κράτος σε αυτό το απαραίτητο βήμα για την ασφάλεια των πολιτών και την ανθεκτικότητα της Πολιτείας. Είναι μια σταθερή διεκδίκηση του ΤΕΕ για δεκαετίες που τώρα υλοποιείται. Ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος θα μας δώσει μια πολύ καλή εικόνα για το επίπεδο ασφάλειας των δημοσίων κτιρίων, θα δώσει πλήρη εικόνα στην Πολιτεία για τις ανάγκες τυχόν παρεμβάσεων, και ελπίζω ότι θα δημιουργήσει στην κοινωνία και στην οικονομία μια κουλτούρα τακτικού, περιοδικού ελέγχου όλων των κτιρίων, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που θα καθιερωθεί και θα μακροημερεύσει τα επόμενα χρόνια. Πρώτος στόχος είναι, με τη συνδρομή των Ελλήνων Μηχανικών, να ελεγχθούν όλα τα κρίσιμα δημόσια κτίρια μέσα στους επόμενους λίγους μήνες.»
   Ποια κτίρια θα ελεγχθούν
   Το ΤΕΕ, βάσει των καταχωρήσεων των ελεγχόμενων κτιρίων στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΣΠ, αναλαμβάνει να υλοποιήσει τη δράση για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων προσεισμικών ελέγχων, μέσω των Ελεγκτών Μηχανικών. Οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν, κατά σειρά προτεραιότητας, σε κτίρια που στεγάζονται δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας, υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, δημόσιες επιτελικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από σεισμό και, εν συνεχεία, στα υπόλοιπα κτίρια.
   Προθεσμίες 
   Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), υποχρεούνται, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της σχετικής Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του ΟΑΣΠ, να καταχωρήσουν σε αυτήν τα στοιχεία των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς και κρίσιμες λειτουργίες, όπως αυτά περιγράφονται στην Ενότητα Α της Ταυτότητας του Κτιρίου του Δελτίου Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου του Ο.Α.Σ.Π. (5η έκδοση, 2020), τα στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου της οικείας Υπηρεσίας ή Φορέα που στεγάζεται στο ελεγχόμενο κτίριο και, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα, τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου φορέα συντήρησης, το έτος κατασκευής του ελεγχόμενου κτιρίου, καθώς και αρχείο με τον πολεοδομικό φάκελο του κτιρίου (οικοδομική άδεια, σχέδια και μελέτες αδείας, δηλώσεις τακτοποίησης κ.λπ.).
   Διαδικασία εγγραφής  
   Στο Μητρώο εγγράφονται διπλωματούχοι μηχανικοί-μέλη του ΤΕΕ (αποκαλούμενοι ως «Ελεγκτές»), με δικαίωμα εκπόνησης και επίβλεψης ειδικών στατικών μελετών, σύμφωνα με την περίπτωση «κβ» της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 99/2018 (Α’ 187), και ανάλογη εμπειρία. Για την τεκμηρίωση της εμπειρίας τους, συνυποβάλλεται: [α] πτυχίο μελετητή δημοσίων έργων κατηγορίας 8 (Α’ τάξης και άνω) ή
   [β] αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τουλάχιστον τετραετή επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση ή/και επίβλεψη στατικών μελετών ή
   [γ] συναφής τίτλος σπουδών διδακτορικού επιπέδου ή
   [δ] συναφής μετα-διπλωματικός τίτλος σπουδών (Μ.Δ.Ε.) και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τουλάχιστον διετή επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση ή/και επίβλεψη στατικών μελετών.
   Οι Ελεγκτές εγγράφονται στο Μητρώο με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τους και λαμβάνουν αύξοντα αριθμό Μητρώου Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου. Για την εγγραφή τους στο Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, με χρήση των προσωπικών κωδικών που χορηγούνται από το ΤΕΕ, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α) Ενημερωμένα στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, e-mail κ.λπ.)
   β) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
   γ) Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
   δ) Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού με δικαιούχο τον μηχανικό (ΙΒΑΝ)
   ε) Διεύθυνση επαγγελματικής έδρας, όπως έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται επαγγελματικά, διατηρώντας έδρα σε περισσότερες από μια περιοχές, υποχρεούται να δηλώσει σε ποια από αυτές επιθυμεί να διενεργεί ελέγχους.
   στ) πτυχίο μελετητή δημοσίων έργων κατηγορίας 8 (Α’ τάξης και άνω), ή αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τουλάχιστον τετραετή επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση ή/και επίβλεψη στατικών μελετών, ή συναφή τίτλο σπουδών διδακτορικού επιπέδου, ή συναφή μετα-διπλωματικό τίτλο σπουδών (Μ.Δ.Ε.) και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τουλάχιστον διετή επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση ή/και επίβλεψη στατικών μελετών.
   ζ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με την οποία υπευθύνως δηλώνει ότι:
   ζα. δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
   ζβ. θα ενημερώνει εντός δέκα (10) ημερών το ΤΕΕ σε περίπτωση που δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο Μητρώο Ελεγκτών Προσεισμικού Ελέγχου,
   ζγ. η συμμετοχή του στο Μητρώο Ελεγκτών Προσεισμικού Ελέγχου παρέχει αυτοδίκαια το δικαίωμα γνωστοποίησης των στοιχείων επικοινωνίας του για τους σκοπούς του ελέγχου,
   ζδ. αποδέχεται τη χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τους ελέγχους που έχει προβεί, με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.
   η) Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό επάρκειας
   Η ιδιότητα του Ελεγκτή αποκτάται με την εγγραφή του στο Μητρώο. Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων μηχανικού εγγεγραμμένου στο Μητρώο, ο Ελεγκτής υποχρεούται να δηλώσει ηλεκτρονικά στο ΤΕΕ τη σχετική μεταβολή, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Για την έναρξη του Μητρώου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Τ.Ε.Ε., κατά την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος. Στην ΚΥΑ ΥΠ342 (ΦΕΚΒ/2943/4-5-2023) περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή σχετικά με:
   –          Διαδικασία επιλογής και ορισμού Ελεγκτών πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου
   –          Διαδικασία και περιεχόμενο του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου
   –          Αποζημίωση των Ελεγκτών
   καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια (διαγραφές ελεγκτών, χρηματοδότηση δράσης κλπ)
   Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτώνται προοδευτικά στην ειδική ιστοσελίδα του ΤΕΕ: https://web.tee.gr/mmpe/
   Read more...

   0

  • Engineer

   Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/23430/569 (ΦΕΚ 3442/Β'/23.05.2023) υπουργική απόφαση με θέμα: Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως φορέα υλοποίησης των υπο-έργων Sub. 1 «Πληροφοριακό Σύστημα για την οριοθέτηση των Υδατορεμάτων» και Sub. 4 «Ψηφιακή Δράση μέτρησης και παρακολούθησης των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών ελέγχων», της δράσης «Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές (smart infrastructure)» με κωδικό 16960 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
   Η απόφαση αναφέρει:
   Άρθρο 1
   Αρμοδιότητες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
   Ανατίθενται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.) καθήκοντα φορέα υλοποίησης των υπο-έργων Sub.1 «Πληροφοριακό Σύστημα για την οριοθέτηση των Υδατορεμάτων» και Sub. 4 «Ψηφιακή Δράση μέτρησης και παρακολούθησης των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών ελέγχων», της δράσης «Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές (smart infrastructure)» με κωδικό 16960 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό- τητας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η υλοποίηση των ανωτέρω υπο-έργων αφορά, αφενός, στη συγκέντρωση, καταγραφή, ανάρτηση και εμπλουτισμό του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη με την πληροφορία που αφορά στις οριοθετήσεις των υδατορεμάτων και, αφετέρου, στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων και τεχνολογικά προηγμένων ψηφιακών λύσεων, που συμβάλλουν στην καταγραφή και παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών ελέγχων. Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στο ΤΕΕ, αφορούν: Για το υπο-έργο Sub.1 «Πληροφοριακό Σύστημα για την οριοθέτηση των υδατορεμάτων»: Τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών μέσω της ενδεδειγμένης διερεύνησης συγκέντρωσης και καταγραφής σχετικών αποφάσεων, φακέλων, υδρολογικών, τοπογραφικών και υδραυλικών στοιχείων, την ψηφιοποίηση των υπό (i) πληροφοριών και οποιασδήποτε άλλης κρίσιμης, χρήσιμης ή/και καταγεγραμμένης πληροφορίας, τις υπηρεσίες αποτύπωσης των σχετικών έργων, τις υπηρεσίες για τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, τις υπηρεσίες για την υποβοήθηση της πολιτείας σε μελλοντική σύνταξη φακέλων οριοθέτησης, τις υπηρεσίες για ιεράρχηση μελλοντικών ενεργειών/δράσεων, τη δημιουργία υδρομετρητικού δικτύου και βάσεων δεδομένων, τις λοιπές υπηρεσίες σχετικά με τα προηγούμενα όπως, ενδεικτικά, μελέτη εφαρμογής και υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεχνικής και επιτόπιας υποστήριξης, φάσεων λειτουργίας, εγγύησης και συντήρησης. Για το υπο-έργο Sub. 4 «Ψηφιακή Δράση μέτρησης και παρακολούθησης των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών ελέγχων» Τις μελέτες Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής, την ανάπτυξη και παραμετροποίηση πληροφοριακών συστημάτων, την εγκατάσταση υποδομών, την πιλοτική και παραγωγική λειτουργία τις υπηρεσίες διαχειριστικής, επιχειρησιακής και τεχνολογικής υποστήριξης Το Τ.Ε.Ε., για τις ανάγκες υλοποίησης και διαχείρισης της δράσης, αναλαμβάνει και καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής και, συγκεκριμένα, δύναται να συνάπτει συμβάσεις με εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξή του έργου του, κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό, διενεργεί τις διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης συμβάσεων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποτελεσματική διοίκηση και υλοποίηση των συμβάσεων που θα συναφθούν. Τα τελικά παραδοτέα διαβιβάζονται στον Φορέα Σχεδιασμού της Δράσης, ο οποίος μετά από σχετικό έλεγχο της πληρότητάς τους εκδίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης. Το Τ.Ε.Ε. κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει ενημέρωση για την εξέλιξη της δράσης, όποτε ζητηθεί, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης. Ανταποκρίνεται σε τυχόν ελέγχους που διενεργούνται από Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, όσο και μετά την ολοκλήρωσή της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο. Άρθρο 2
   Καταβολή Χρηματοδότησης της Δράσης
   Τα ποσά χρηματοδότησης των υπο-έργων της εν θέματι δράσης καταβάλλονται τμηματικά στο Τ.Ε.Ε, ως φορέα αρμόδιο για την υλοποίηση και διαχείρισή τους, με τη μορφή της επιχορήγησης. Ειδικότερα: α) ποσοστό τριάντα (30) τοις εκατό επί του προϋπολογισμού του εκάστοτε υπο-έργου της δράσης, καταβάλλεται ως προκαταβολή, με την έναρξη των εργασιών υλοποίησης και διαχείρισής του από το Τ.Ε.Ε.
   β) το υπόλοιπο ποσοστό του προϋπολογισμού καταβάλλεται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία ολοκλήρωσης του έργου και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες συμβατικές δεσμεύσεις.
   Το αίτημα για την καταβολή κάθε τμηματικής πληρωμής, σύμφωνα με την περ. β’ της ανωτέρω παραγράφου, υποβάλλεται από το Τ.Ε.Ε. εγγράφως στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενο από αναλυτική κατάσταση καταβλητέων ποσών και παραδοθέντων τμημάτων του έργου. Το ΤΕΕ ανοίγει έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις επιχορηγούμενες δράσεις, στους οποίους κατατίθενται οι μεταφερόμενες χρηματοδοτήσεις. Στους ανωτέρω λογαριασμούς κατατίθενται και ενδεχόμενες επιστροφές πληρωμών ή ποσά από καταλογισμούς. Τα ποσά αυτά, καθώς και οι τόκοι που πιθανόν προκύψουν από την παραμονή των κατατιθέμενων κατά τα ανωτέρω στους προαναφερόμενους λογαριασμούς, αποτελούν έσοδο του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς της εν λόγω δράσης. Τα ποσά της δημόσιας χρηματοδότησης εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης μεταβιβάζονται από το λογαριασμό του οικείου έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075), που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στους έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Η μεταφορά των ποσών αυτών θα γίνεται απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, μετά από εντολή της αρμόδιας για την εκτέλεση της οικείας ΣΑΤΑ Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση περί ρυθμίσεων πληρωμών των δαπανών Π.Δ.Ε, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Η ενταλματοποίηση και εμφάνιση της ανωτέρω χρηματοδότησης στη δημόσια ληψοδοσία από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διενεργείται με την έκδοση σχετικών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, κατόπιν υποβολής των ακόλουθων δικαιολογητικών: α) Απόφασης χρηματοδότησης της οικείας ΣΑΤΑ από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Τράπεζα της Ελλάδος.
   β) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω υπό (α) απόφασης.
   γ) Αντιγράφου της ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής (EPS) για τη μεταφορά της εν λόγω χρηματοδότησης στους λογαριασμούς που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
   Άρθρο 3
   Χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών του ΤΕΕ
   Οι λειτουργικές δαπάνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), για την υλοποίηση και διαχείριση των υπο-έργων της εν θέματι δράσης, καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ως «λειτουργικές δαπάνες» νοούνται το σύνολο των πραγματικών δαπανών που δημιουργούνται στο Τ.Ε.Ε. αποκλειστικά και μόνον από την παροχή υπηρεσιών του στο πλαίσιο των συγκεκριμένων υπο-έργων της δράσης και αποδεδειγμένα δεν συνδέονται με τη συνήθη τρέχουσα δραστηριότητα αυτού. Ο προϋπολογισμός των δαπανών της παρ. 1 ορίζεται σε μέγιστο ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού των υπο-έργων της δράσης, που υλοποιεί και διαχειρίζεται το Τ.Ε.Ε., και βαρύνει τη σχετική Συλλογική Απόφαση Ταμείου Ανάκαμψης (Σ.Α.Τ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πληρωμή των λειτουργικών δαπανών της παρ. 1 γίνεται τμηματικά, ως ακολούθως: ποσοστό τριάντα (30) τοις εκατό επί του μέγιστου προϋπολογισμού της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται ως προκαταβολή, εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη των εργασιών υλοποίησης και διαχείρισης από το Τ.Ε.Ε. του εκάστοτε υπό-έργου της δράσης. το υπόλοιπο ποσοστό επί του μέγιστου προϋπολογισμού της παρ. 3 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται τμηματικά σε διμηνιαίες δόσεις, για την ορθή και ομαλή παρακολούθηση της υλοποίησης και διαχείρισης από το Τ.Ε.Ε. του εκάστοτε υπό-έργου της δράσης.Εφόσον διαπιστωθεί ότι το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβάλλεται ανάλογη περικοπή των λειτουργικών του δαπανών. Το Τ.Ε.Ε. υποβάλει γραπτό αίτημα πληρωμής στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες εκδίδουν βεβαίωση για το εύλογο του ποσού της αιτούμενης από το Τ.Ε.Ε. πληρωμής. Το αίτημα πληρωμής συνοδεύεται από έκθεση του Τ.Ε.Ε. με ανάλυση των ενεργειών που έχουν ολοκληρωθεί κατά το προηγούμενο διάστημα, ανάλυση των λειτουργικών του δαπανών κατά την προηγούμενη περίοδο, η οποία θα τεκμηριώνεται με στοιχεία ή/και παραστατικά, καθώς και πρόβλεψη των λειτουργικών του δαπανών για το επόμενο δίμηνο. Τα παραπάνω αποτελούν υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση της πληρωμής από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πληρωμή ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
   Αριθμ. ΥΠΕΝ-ΓρΓΓΦΠΥ-23430-569 ΦΕΚ 3442-Β'-23.05.2023.pdf
   Read more...

   0

  • GTnews

   Ανακοινώθηκε η προκήρυξη των εξετάσεων για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν στο Τ.Ε.Ε. αίτηση με τα  δικαιολογητικά, από 5 ΜΑΪΟΥ 2023 μέχρι 26 ΜΑΪΟΥ 2023.   Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί, εντός είκοσι (20) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας.
   Ο έλεγχος  και η έγκριση της αιτήσεων θα ολοκληρωθεί μέχρι την ανακοίνωση του προγράμματος των εξετάσεων. Δεν αποκλείεται η υποβολή και άλλων στοιχείων που συμπληρώνουν την αίτηση, μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών.
   Για την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι αναρτημένες αναλυτικές ΟΔΗΓΙΕΣ.
   Στα εξεταστικά κέντρα Αθήνας και  Κεντρικής Μακεδονίας  οι εξετάσεις θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.
   Οι εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος προκηρύσσονται (υποβολή ηλ. αιτήσεων Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέμβριο) και διενεργούνται 3 (τρεις) φορές το χρόνο (έναρξη εξετάσεων Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο αντίστοιχα).
   Με την προκήρυξη τάσσεται εύλογη προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων. Οι εξετάσεις είναι προφορικές και διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται εντός είκοσι (20) ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών.
   Για την επιλογή του Εξεταστικού Κέντρου στο οποίο θα κληθούν να δώσουν εξετάσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να συμβουλευτούν τον παρακάτω πίνακα.

   Οι υποψήφιοι επιλέγουν το αντικείμενο της εξέτασής τους το οποίο μπορεί να είναι εξέταση με βάση τη διπλωματική τους εργασία ή εξέταση σε τρεις από τις πέντε ενότητες για κάθε ειδικότητα, όπως αναγράφονται στην υπ’ αριθ. ΕΔ 5/4/339 Κοινή Υπ. Απόφαση. Οι Ναυπηγοί Μηχανικοί  έχουν τρεις  διαθέσιμες ενότητες ενώ οι Μηχανικοί Χωροταταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος, οι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων και οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης εξετάζονται μόνο με βάση τη διπλωματική τους εργασία. .
   Σε όσους Διπλωματούχους Εξωτερικού χορηγήθηκε από τον ΔΟΑΤΑΠ μόνο ισοτιμία και όχι και αντιστοιχία με τα Διπλώματα που απονέμονται από τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας, η ειδικότητα με την οποία θα εγγραφούν στο Μητρώο μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις, καθορίζεται με εσωτερική διαδικασία από το ΤΕΕ.
   Read more...

   0

  • GTnews

   Η επίμαχη και πολυαναμενόμενη μελέτη για το νέο χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ πήρε αναβολή ως τα τέλη Μαρτίου του 2024, με απόφαση του ΥΠΕΝ που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια με ημερομηνία 17/5. Συγκεκριμένα, στην απόφαση αναφέρεται ότι γίνεται παράταση του έργου κατά 11 μήνες ως τις 27 Μαρτίου 2024. Παράλληλα, το υπουργείο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι για την καθυστέρηση δεν ευθύνεται η ανάδοχος εταιρεία, αλλά οφείλεται "κυρίως σε γεγονότα που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν και να αποφευχθούν".
   Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού του 2008 αποτελείται από συνολικά 5 στάδια: Καταρχήν, η ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, δηλαδή το Στάδιο Α’, έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη το Στάδιο Β’, το οποίο μαζί με τα υπόλοιπα τρία περιλαμβάνει τη διατύπωση και τη βελτίωση της πρότασης αναθεώρησης του ΕΧΠ για τις ΑΠΕ
   Οι βασικές κατευθύνσεις του νέου χωροταξικού είναι οι εξής:
   Δεκαέξι χρόνια μετά το σχέδιο του 2008, το μέγεθος των ανεμογεννητριών είναι μεγαλύτερο. Αυτό προφανώς αλλάζει και τα δεδομένα και καθιστά απαραίτητη την επανεξέταση των ελάχιστων αποστάσεων, τις επιπτώσεις των εγκαταστάσεων σε ευαίσθητα τοπία και γενικά τους κανόνες ένταξης στο περιβάλλον. Η μέγιστη επιτρεπόμενη πυκνότητα αιολικών εγκαταστάσεων ανά ΟΤΑ και κατηγορία χώρου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης μονάδων ΑΠΕ 26πλάσιας συνολικής ισχύος του εθνικού στόχου για το 2030, μόνο από χερσαίες εγκαταστάσεις. Αναδιάρθρωση των Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) και των Περιοχών Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ). Το νέο Χωροταξικό λαμβάνει υπ’ όψη τις υφιστάμενες συγκεντρώσεις αλλά και περιοχές με αυξημένη ζήτηση (π.χ. Ευρυτανία, Θίσβη). Νέοι και μεγαλύτεροι δρόμοι. Ειδικά στα αιολικά, τα συνοδά έργα και οι υποδομές θα είναι περισσότερα και μεγαλύτερα. Κριτήρια χωροθέτησης όλων των μορφών ΑΠΕ και κυρίως των αιολικών και ηλιακών εγκαταστάσεων. Περιορισμός στο μέγεθος των ανεμοννητριών που μπορούν να εγκατασταθούν σε κάποιες περιοχές, λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους. Τέτοιες είναι όσες αποτελούν π.χ. μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Επανεξετάζονται επίσης οι αποστάσεις από οικισμούς ή περιοχές οργανωμένης τουριστικής ανάπτυξης. Τι θα συμβεί με την χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας (ΖΕΠ) αλλά και των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (ΣΠΠ). Επαναπροσδιορισμός των περιοχών αποκλεισμού. Ενταξη στο νέο Χωροταξικό του θεσμού των «απάτητων βουνών». Εως σήμερα έχουν ενταχθεί συνολικά 8 ορεινοί όγκοι (Λευκά Όρη στην Κρήτη, Σάος στην Σαμοθράκη, Σμόλικας σε Ιωάννινα, Γρεβενά, Τύμφη σε Ιωάννινα, Ταΰγετος σε Λακωνία & Μεσσηνία, Χατζή στα Τρίκαλα, Άγραφα σε Καρπενήσι, Καρδίτσα, Μαίναλο στην Αρκαδία. Το Χωροταξικό είναι συμβατό με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Εχει ληφθεί υπ’ όψη η Μακροχρόνια Στρατηγική για το 2050. Εχει δηλαδή συνυπολογιστεί η ανάπτυξη θαλάσσιων εγκαταστάσεων ΑΠΕ και μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Δίκτυα. Έχει επίσης συνυπολογιστεί η ενίσχυση και επέκταση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε αντιστοιχία με τις τάσεις ανάπτυξης εγκαταστάσεων ΑΠΕ χωρικά. Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν είχε δώσει το Φεβρουάριο διορία δύο μηνών στη χώρα μας για συμμόρφωση με τον κανονισμό για τις περιοχές NATURA και το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ, προειδοποιώντας ότι μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση νέων καθυστερήσεων.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Η μαζική διείσδυση των ΑΠΕ στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκούς διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο έχει καταστήσει επιτακτική την ανάγκη άμεσης προώθησης των έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα της στοχαστικότητας των ΑΠΕ και να διατηρηθεί η ευστάθεια του συστήματος, ιδίως στις περιόδους που υφίσταται υψηλή παραγωγή και παράλληλα χαμηλή ζήτηση.
   Ο νομοθέτης εισήγαγε το πρώτον με τον ν. 4951/2022 (άρθρα 59-89) ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των σταθμών αποθήκευσης, καθιερώνοντας δύο κατηγορίες αδειών έργων. Η μεν πρώτη αφορά σταθμούς αμιγούς αποθήκευσης (μπαταρίες) που μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε σημείο και να συνδεθούν με το δίκτυο με απλή αδειοδοτική διαδικασία, και η δε δεύτερη σταθμούς αποθήκευσης που συνδυάζονται με έργα ΑΠΕ. Η δεύτερη αυτή κατηγορία χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες: α) Σταθμούς που δεν απορροφούν ενέργεια από το δίκτυο και β) σταθμούς αποθήκευσης που μπορούν και να δίνουν ενέργεια στο δίκτυο και να απορροφούν από αυτό. 
   I. Οι σταθμοί αμιγούς αποθήκευσης με μπαταρίες
   I.1 Το αδειοδοτικό πλαίσιο
   Σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν. 4951/2022, με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 132Ε στον Ν. 4001/2011, για την άσκηση της δραστηριότητας της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται η έκδοση άδειας αποθήκευσης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Αποθήκευσης, ο οποίος θα εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 135Α του ν. 4951/2022. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι σταθμοί αποθήκευσης, η ισχύς των οποίων δεν υπερβαίνει το 1 MW. Η άδεια αποθήκευσης χορηγείται από την ΡΑΑΕΥ με διάρκεια έως και είκοσι πέντε έτη (25) έτη και δύναται να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά, ειδικά στους σταθμούς αντλησιοταμίευσης, η άδεια αποθήκευσης χορηγείται για χρονικό διάστημα έως και τριάντα πέντε (35) ετών. Ειδικότερα, δυνάμει του άρθρου 71 παρ. 1 του ν. 4951/2022, με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 132Ζ στον Ν. 4001/2011, ο κάτοχος άδειας αποθήκευσης έχει το δικαίωμα, με την παρέλευση διαστήματος μεγαλύτερου των δύο τρίτων (2/3), ήτοι διαστήματος μεγαλύτερου των δεκαέξι (16) και είκοσι τριών (23) ετών αντίστοιχα, και εφόσον ο σταθμός αποθήκευσης βρίσκεται σε λειτουργία, να υποβάλει αίτηση παράτασης της διάρκειας ισχύος της.
   Μετά την κατάθεση της αίτησης για χορήγηση άδειας αποθήκευσης, περίληψη της οποίας πρέπει να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ εντός είκοσι (20) ημερών, εκκινεί, δυνάμει του άρθρου 70 παρ. 3 του ν. 4951/2022, με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 132ΣΤ στον Ν. 4001/2011, δεκαπενθήμερη προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων από οποιονδήποτε αποδεικνύει και τεκμηριώνει το έννομο συμφέρον του.  
   Στο σημείο αυτό δέον να επισημανθεί ότι ο Κανονισμός Αδειών Αποθήκευσης, στον οποίον θα εξειδικευόταν το νομοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των σταθμών αποθήκευσης, δεν έχει εκδοθεί μέχρι και σήμερα, με συνέπεια, δυνάμει των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 77 παρ. 2 του ν. 4951/2022, με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 132Η στον Ν. 4001/2011, να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της υπό στοιχεία Δ5/Φ1/οικ.17951/8.12.2000 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, με θέμα «Κανονισμός αδειών παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ. Β΄ 1498/08.12.2000), για τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά με τα άρθρα 132Ε έως 132Ζ.   
   II.2 Η αποζημίωση των σταθμών αμιγούς αποθήκευσης
   Η Ελληνική κυβέρνηση στις 10 Ιουνίου 2022 κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθεστώς ενισχύσεων με εκτιμώμενο προϋπολογισμό ύψους 341 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της κατασκευής και της λειτουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής δυναμικότητας έως 900 MW, συνδεδεμένων με το δίκτυο υψηλής τάσης, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ). Η Επιτροπή αξιολόγησε το καθεστώς σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, και συγκεκριμένα το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ και τις Κατευθυντήριες Γραμμές του 2022 για τις Κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του Κλίματος, της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας και το ενέκρινε ως συμβατό με την ενιαία αγορά.
   Η επιλογή των έργων θα πραγματοποιηθεί μέσω διαφανούς και αμερόληπτης διαδικασίας υποβολής προσφορών. Η ανάθεση των συμβάσεων στα επιλεγμένα έργα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του 2023, οι δε εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί, σωρευτικά, υπό μορφή: i) επενδυτικής επιχορήγησης, η οποία θα καταβληθεί κατά τη φάση κατασκευής όλων των υποστηριζόμενων έργων· και ii) ετήσιας στήριξης που θα καταβάλλεται κατά τη φάση λειτουργίας των έργων, για περίοδο 10 ετών. Το συνολικό ποσό της ετήσιας στήριξης ανά δικαιούχο θα καθορισθεί σε διαγωνισμό και θα προσαρμοσθεί μέσω μηχανισμού ανάκτησης σε περίπτωση που το έργο έχει πλεονάζοντα έσοδα από τη συμμετοχή του στην αγορά κατά τη φάση λειτουργίας.  
   Στο πλαίσιο των ανωτέρω, στις 25.04.2023 η Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης περί των ανταγωνιστικών διαδικασιών για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης σε σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την υποπαρ. 2Α τους παρ. 2 του άρθρου 143ΣΤ του ν.4001/2011 (Α’ 179). Μεταξύ άλλων, στο σχετικό σχέδιο της ΥΑ προσδιορίζεται ότι εντός του 2023 θα διεξαχθούν τρεις ανταγωνιστικές διαδικασίες. Η πρώτη εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα προς τα τέλη Ιουνίου για έργα ισχύος έως 450 MW, η δεύτερη αναμένεται το γ’ τρίμηνο του έτους για έργα 300 MW και η τρίτη το δ’ τρίμηνο για άλλα 300 MW, χωροθετημένα όμως αποκλειστικά στις υπό απολιγνιτοποίηση περιοχές της Κοζάνης, της Φλώρινας και της Μεγαλόπολης. Συνολικά προβλέπεται η στήριξη ενός χαρτοφυλακίου έργων συνολικής ισχύος 1 GW.
   Το ΥΠΕΝ προωθεί ως ανώτατο όριο ισχύος τα 100 MW για τα έργα που θα συμμετάσχουν στις δημοπρασίες και κατώτατο όριο το 1 MW, ενώ προβλέπεται και ανώτατο όριο για τη συμμετοχή κάθε επενδυτή στο 25% της δημοπρατούμενης ισχύος. Μάλιστα με την παρ. 12 του άρθρου του 132 ΣΤ του ν. 4001/2011, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 112 του ν. 5043/2023, δόθηκε το δικαίωμα κατάτμησης των μεγάλων έργων αποθήκευσης ενέργειας στους επενδυτές, ώστε όσοι ωριμάζουν μεγάλα έργα αποθήκευσης να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς της ΡΑΑΕΥ. Επίσης, για τους ίδιους λόγους δόθηκε και δικαίωμα συνένωσης μικρότερων έργων. Παράλληλα, στο σχέδιο ΥΑ, για να διασφαλιστεί ικανοποιητικός βαθμός διασποράς των έργων, προτείνεται περιορισμός στα 300 MW ανά περιφέρεια.
   Τα έργα που θα προκριθούν, θα λάβουν οριζόντια επενδυτική ενίσχυση 200.000 ευρώ ανά MW, ενώ η λειτουργική ενίσχυση που θα εξασφαλίσουν θα ισχύει για μια δεκαετία. Ωστόσο, τα εν λόγω έργα δεν θα μπορούν να συνάψουν διμερείς συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) για όλη την περίοδο ενίσχυσης, ενώ δεν θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην προθεσμιακή αγορά. Επίσης, η εξειδίκευση του πλαισίου ενίσχυσης μέσω της Υπουργικής Απόφασης περιορίζει τους επενδυτές που δεν θέλουν τα έργα τους να συμμετάσχουν στην αγορά ως ανεξάρτητες οντότητες. Έτσι, χαρτοφυλάκια μπορούν να δημιουργηθούν αποκλειστικά είτε μεταξύ έργων που θα προκριθούν από τους δύο πρώτους διαγωνισμούς (και εγκατάσταση οπουδήποτε στην επικράτεια), είτε μεταξύ μονάδων οι οποίες θα ενισχυθούν από την τρίτη δημοπρασία (και θα εγκατασταθούν στις πρώην λιγνιτικές περιοχές). Και στις δύο περιπτώσεις, ένα τέτοιο portfolio δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 50 MW.
   Να σημειωθεί ότι στις 20.05.2023 εκδόθηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση, με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087 (ΦΕΚ Β΄/3416.20.05.2023), για την οποία επιφυλασσόμεθα να συντάξουμε νεότερο ενημερωτικό σημείωμα κατόπιν προσεκτικής αποτίμησης του περιεχομένου αυτής. 
   II. Σταθμοί ΑΠΕ με ενσωματωμένη αποθήκευση
   Οι σταθμοί ΑΠΕ με ενσωματωμένη αποθήκευση εντάσσονται στην κατηγορία των Ειδικών Έργων και, όπως ήδη αναφέρθηκε, διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες, αναλόγως με τη δυνατότητά τους ή μη να απορροφούν ηλεκτρική ενέργειας από το δίκτυο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 11Α και 11Β άρθρα του άρθρου 10 του ν. 4685/2020, όπως αυτές προστέθηκαν με το άρθρο 79 του ν. 4951/2022. 
   Πιο συγκεκριμένα, οι σταθμοί της παρ. 11Α, ήτοι οι σταθμοί που δεν απορροφούν ενέργεια από το Σύστημα Μεταφοράς ή το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, παρά μόνο για την εξυπηρέτηση των βοηθητικών τους καταναλώσεων, θα λαμβάνουν Βεβαίωση Παραγωγού, όπως τα συνήθη έργα ΑΠΕ, και οι κάτοχοι των σχετικών Βεβαιώσεων, δυνάμει του άρθρου 11Β του ν. 4685/2020, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 81 του Ν. 4951/2022, θα δύναται είτε να συνάπτουν Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης είτε να συμμετέχουν στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
   Ως προς τους σταθμούς της παρ. 11Β, ήτοι αυτούς που επιτρέπεται να απορροφούν ενέργεια από το Σύστημα Μεταφοράς ή το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για σκοπούς αποθήκευσής της, θα λαμβάνουν Βεβαίωση Παραγωγού Ειδικών Έργων ΑΠΕ, χωρίς όμως να υπάρχει η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης. Αντιθέτως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19Α παρ. 1 στ. γ’ του ν. 4685/2020, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4951/2022, θα συμμετάσχουν στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι οι εν  λόγω σταθμοί δεν δύνανται να υπερβαίνουν τη συνολική Μέγιστη Ισχύ Έγχυσης του σταθμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με διατάξεις αποθήκευσης, κατά την έννοια της περ. (λιγ) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), που αναγράφεται στη Βεβαίωση Ειδικών Έργων, ήτοι επιτρέπεται υπέρβαση της μέγιστης ισχύος έγχυσης μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%), εφόσον η υπέρβαση αυτή εμφανίζεται σε μικρή συχνότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων.
   Να σημειωθεί ότι κατ’ εξαίρεση από τη γενική απαγόρευση της τροποποίησης της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας έργου που εμπίπτει στην κατηγορία του Ειδικού Έργου ώστε να μην υπάγεται πλέον στην εν λόγω κατηγορία, επιτρέπεται, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4685/2020, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 85 του ν. 4951/2022, για τους σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή τους σταθμούς της παρ. 11Α του άρθρου 10 να υποβληθεί αίτηση για την τροποποίηση της Βεβαίωσης σε Βεβαίωση Ειδικών Έργων, για την υπαγωγή στην παρ. 11Β του άρθρου 10, εντός του κύκλου υποβολής αιτήσεων. Περαιτέρω, πρέπει να τονισθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 15 εδ. β  του ν. 4685/2020, δεν επιτρέπεται η κατάτμηση για τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με ενσωματωμένη αποθήκευση και των δύο υποκατηγοριών.  
   Επιμέλεια: Δικηγορική Εταιρεία «Μεταξάς & Συνεργάτες» (www.metaxaslaw.gr) 
   Read more...

   0

  • Engineer

   Υποβλήθηκαν συνολικά 31.506 αιτήσεις, εκ των οποίων έχουν ήδη αξιολογηθεί 13.632, δηλαδή πάνω από 4 στις 10.
   Την μεγάλη ζήτηση για το νέο στεγαστικό πρόγραμμα "Σπίτι μου" δείχνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
   Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε διάστημα επτά εβδομάδων, από τις 3 Απριλίου μέχρι τις 22 Μαΐου:
   - Υποβλήθηκαν συνολικά 31.506 αιτήσεις, εκ των οποίων έχουν ήδη αξιολογηθεί 13.632, δηλαδή πάνω από 4 στις 10 (43%).
   - Από τις 13.632 αξιολογημένες αιτήσεις, 9.414 έλαβαν προέγκριση, δηλαδή σχεδόν 7 στις 10 (69%), με μέσο όρο ποσού προέγκρισης 112.083 ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν, καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.
   - Από τις 9.414 προεγκρίσεις, έχουν ήδη εγκριθεί 2.071 δάνεια, δηλαδή πάνω από 1 στις 5 (22%), καθώς έχει ήδη βρεθεί ακίνητο και έχει ξεκινήσει ο νομικός και τεχνικός έλεγχος, με μέσο όρο ποσού έγκρισης 104.835 ευρώ.
   - Συνολικά, για τα 2.071 εγκεκριμένα δάνεια, έχουν δεσμευθεί 162.834.221 ευρώ, δηλαδή το 43% της αρχικής χρηματοδότησης των 375.000.000 ευρώ της ΔΥΠΑ.
   - Το 70% των εγκεκριμένων δανείων αφορά δανειολήπτες με εισόδημα 12.000 ευρώ έως 24.000 ευρώ και το 15% δανειολήπτες με εισόδημα έως 12.000 ευρώ, ενώ το 64% αφορά ζευγάρια.
   - Το 37% των εγκεκριμένων δανείων αφορά αγορά πρώτης κατοικίας στην Αττική, το 22% στην Κεντρική Μακεδονία, το 7% στη Θεσσαλία και το 6% στη Δυτική Ελλάδα.
   Υπενθυμίζεται ότι, μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου», νέοι ή νέα ζευγάρια, ηλικίας 25-39 ετών, μπορούν να αποκτήσουν κατοικία, με μηνιαία δόση σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη που αντιστοιχεί στα στεγαστικά δάνεια της αγοράς, καθώς το 75% του κεφαλαίου χορηγείται άτοκα από τη ΔΥΠΑ, ενώ, για τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους και όσους αποκτήσουν την ιδιότητα αυτή, το δάνειο είναι άτοκο στο σύνολό του.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Με την παρούσα 7η απόφαση υπάγονται 11956 Ωφελούμενοι, με επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων ύψους 211.540.477,05€ και συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ύψους 238.971.099,93€, οι αιτήσεις των οποίων περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος,
   που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
   Μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής, αποστέλλεται στον Ωφελούμενο Απόσπασμα Απόφασης Υπαγωγής, με όλα τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία, στην οποία περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, του
   χρονοδιαγράμματος, του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού και του ποσοστού επιχορήγησης. Επισημαίνεται ότι ο Φορέας Υλοποίησης, βάσει των στοιχείων και δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τους Ωφελούμενους, δύναται να διενεργήσει σε οποιοδήποτε στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των τελικών ωφελημάτων) τους απαραίτητους διοικητικούς ελέγχους για τη διαπίστωση, βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος.
   Εάν από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί αναντιστοιχία των στοιχείων των δικαιολογητικών με την απόφαση υπαγωγής και τους όρους του προγράμματος θα γίνεται ανάκληση της απόφασης υπαγωγής από τον Φορέα Υλοποίησης και θα επέρχονται οι κυρώσεις
   που προβλέπονται στην οικεία παράγραφο 8.4.
   Σε περίπτωση δανείου ο Ωφελούμενος θα ενημερώνεται για την υποχρέωση έναρξης της διαδικασίας της υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται). Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης ολοκληρώνεται έως και ενενήντα (90) ημέρες από την ενημέρωση του ωφελουμένου για την έκδοση της απόφασης Υπαγωγής του έργου. Σε περίπτωση όπου το ανωτέρω διάστημα παρέλθει άπρακτο με ευθύνη του ωφελουμένου, κινείται η διαδικασία τροποποίησης του χρηματοδοτικού σχήματος του κεφ. 7.5 και ο ωφελούμενος θα κληθεί να καλύψει την ιδιωτική Συμμετοχή με Ίδια Κεφάλαια εάν το επιθυμεί, ειδάλλως η αίτηση θα οδηγείται σε απένταξη.
   Αναλυτικά η απόφαση εδώ:
   7η Απόφαση υπαγωγής αιτήσεων Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 ΑΔΑ 9ΛΤΗ46Ψ842-Ο5Ζ.pdf
   Δείτε όλα τα σχετικά θέματα στο φόρουμ για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» εδώ:
   https://www.michanikos.gr/forums/forum/122-εξοικονομώ-αυτονομώ-και-εξοικονομώ-2021/
   Χρήσιμα αρχεία για το «Εξοικονομώ 2021» εδώ:
    
   Read more...

   0

  • Engineer

   Ισχυρή ανάπτυξη αναμένεται να σημειώσει η αγορά των έξυπνων κατοικιών από το 2023 μέχρι το 2028 καταγράφοντας σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10% με την αξία του κλάδου να σκαρφαλώνει από τα 101,7 δισ. δολάρια το 2023 στα 163,7 δισ. σε βάθος πενταετίας, σύμφωνα με νέα έρευνα της Research and Markets.
   Παράγοντες όπως η επέκταση του χαρτοφυλακίου έξυπνων οικιακών προϊόντων από μεγάλο αριθμό παικτών της αγοράς και η αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλείς και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις οδηγούν την ανάπτυξη της αγοράς κατά την περίοδο πρόβλεψης.
   Επέκταση χαρτοφυλακίων έξυπνων οικιακών προϊόντων από μεγάλο αριθμό παικτών
   Η βιομηχανία έξυπνων κατοικιών περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κατασκευαστών παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παράγουν εξαρτήματα, συσκευές, συστήματα, αλγόριθμους λογισμικού αλλά και παρόχων υπηρεσιών.
   Τεχνολογικοί γίγαντες όπως η Samsung, η Amazon, η Google και η Apple έχουν εισαγάγει καινοτόμα προϊόντα όπως SmartThings, Echo, Home και HomeKit για την αγορά έξυπνων κατοικιών. Τον Ιανουάριο του 2023, η Apple κυκλοφόρησε το HomePod Gen 2, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν τη θερμοκρασία, την υγρασία, να δημιουργούν έξυπνους οικιακούς αυτοματισμούς και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις κατά την ανίχνευση συναγερμού καπνού. Λόγω της ευκολίας, της ενεργειακής απόδοσης και των πλεονεκτημάτων εξοικονόμησης κόστους που προσφέρουν οι λύσεις οικιακού αυτοματισμού, οι ιδιοκτήτες σπιτιών τις υιοθετούν σε μεγάλη κλίμακα. Ο έλεγχος φωτισμού, οι έλεγχοι HVAC και τα προϊόντα ασφάλειας και πρόσβασης έχουν υψηλό ποσοστό διείσδυσης στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα, οι κατασκευαστές προϊόντων επεκτείνουν τα χαρτοφυλάκια τους για να καλύπτουν διαφορετικούς τομείς εφαρμογής σε ένα νοικοκυριό.
   Αυξανόμενη υιοθέτηση έξυπνων συσκευών και αυξανόμενος αριθμός χρηστών του ΙοΤ
   Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) καθίσταται ολοένα και πιο δημοφιλές στους οικιακούς καταναλωτές λόγω της ικανότητάς του να συνδέει οικιακά προϊόντα στο διαδίκτυο και να παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο ενώ προσφέρει δυνατότητες άμεσης επέμβασης. Ως αποτέλεσμα, εταιρείες όλων των μεγεθών επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στον κλάδο του IoT και αναμένεται να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως ο φωτισμός, η ασφάλεια, η υγειονομική περίθαλψη και η ψυχαγωγία. Η ανάπτυξη της αγοράς των έξυπνων κατοικιών καθοδηγείται από την αυξανόμενη υιοθέτηση των κουδουνιών βίντεο, των τεχνολογιών με φωνητική υποστήριξη όπως η Alexa και το Google Home και των συστημάτων παρακολούθησης.
   Σύμφωνα με τα Internet World Stats, το ποσοστό διείσδυσης του διαδικτύου έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, ειδικά σε ανεπτυγμένες όπως είναι η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη, οι οποίες κατέγραψαν ποσοστά διείσδυσης 93,4% και 89,2% αντίστοιχα, ενώ στην Ασία και την Αφρική καταγράφηκαν ποσοστά διείσδυσης 67,0% και 43,2% αντίστοιχα.
   Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή στην αγορά έξυπνων κατοικιών
   Υπάρχει μια σημαντική αγορά για έξυπνα σπίτια στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, ειδικά σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Κίνα. Μεταξύ αυτών των χωρών, η Νότια Κορέα έχει καταστεί μια σημαντική αγορά για έξυπνα οικιακά συστήματα. Η Κίνα, με την ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία και τον πληθυσμό της, επενδύει σε μεγάλο βαθμό σε ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης φυσικών καταστροφών επέτρεψαν να σωθούν πολλές ζωές, αλλά οι οικονομικές απώλειες λόγω των φαινομένων αυτών αυξήθηκαν κατακόρυφα, υπογράμμισε σήμερα ο ΟΗΕ.
   Την περίοδο 1970- 2021 λιγότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω ακραίων μετεωρολογικών, κλιματικών και υδρολογικών φαινομένων, εκ των οποίων το 90% στις αναπτυσσόμενες χώρες, επεσήμανε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ).
   Όμως οι 11.778 φυσικές καταστροφές που καταγράφηκαν το διάστημα αυτό προκάλεσαν οικονομικές απώλειες ύψους 4.300 δισεκ. δολαρίων.
   “Οι πιο ευάλωτες κοινότητες είναι δυστυχώς οι πλέον πληγείσες από τους μετεωρολογικούς, κλιματικούς και υδρολογικούς κινδύνους”, υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας του ΠΜΟ Πέτερι Τάαλας.
   Παρ' όλα αυτά η υπηρεσία του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι η βελτίωση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και η συντονισμένη διαχείριση των καταστροφών μείωσαν σημαντικά τον αριθμό των ανθρώπινων απωλειών.
   Ο Τάαλας έχει αναγάγει σε προτεραιότητα την κάλυψη όλου του παγκόσμιου πληθυσμού από αυτά τα συστήματα, τα οποία επιτρέπουν στους ανθρώπους να προετοιμάζονται, να βρίσκουν καταφύγιο ή να απομακρύνονται εγκαίρως από επικίνδυνες περιοχές.
   Στόχος είναι να προστατευθεί όλος ο κόσμος ως το τέλος του 2027.
   Προς το παρόν μόνο οι μισές χώρες διαθέτουν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, με την κάλυψη να είναι ιδιαίτερα μικρή στην Αφρική και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.
   Οι χώρες μέλη του ΠΜΟ, που συνεδριάζουν από σήμερα στη Γενεύη, πρέπει να επικυρώσουν την πρωτοβουλία του ΠΜΟ, του Γραφείου του ΟΗΕ για την Πρόληψη των Καταστροφών, της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εθνικών Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου με ονομασία “Early Warnings for All” (Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για όλους).
   Μια πρώτη ομάδα 30 χωρών έχει επιλεγεί για να ξεκινήσει από αυτές η πρωτοβουλία το 2023.
   Οικονομικές απώλειες
   Ο κυκλώνας Μόκα, που προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη Μιανμάρ και το Μπανγκλαντές την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα φυσικών καταστροφών, δήλωσε ο Τάαλας.
   Ο Μόκα, εξαιτίας του οποίου σκοτώθηκαν 145 άνθρωποι στη Μιανμάρ, σύμφωνα με τη χούντα που κυβερνά τη χώρα, “προκάλεσε γενικευμένη καταστροφή (…) πλήττοντας τους πιο φτωχούς από τους φτωχούς”, σημείωσε, αλλά ωστόσο ο απολογισμός των θυμάτων είναι πολύ μικρότερος σε σχέση με αντίστοιχες φυσικές καταστροφές του παρελθόντος, όταν “η Μιανμάρ και το Μπανγκλαντές μετρούσαν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς”.
   “Χάρη στην έγκαιρη προειδοποίηση και τη διαχείριση καταστροφών, αυτά τα καταστροφικά ποσοστά θνησιμότητας ανήκουν πλέον ευτυχώς στο παρελθόν. Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σώζουν ζωές”, υπογράμμισε.
   Αν και οι θάνατοι μειώθηκαν, οι οικονομικές απώλειες εκτοξεύθηκαν.
   Οι πλούσιες χώρες επλήγησαν περισσότερο από οικονομική άποψη.
   Οι ΗΠΑ κατέγραψαν απώλειες 1.700 δισεκ. δολαρίων, το 39% των συνολικών οικονομικών απωλειών από το 1970.
   Αντιθέτως, αναλογικά με το μέγεθος της οικονομίας τους, οι πιο φτωχές χώρες πληρώνουν μεγαλύτερο φορτίο, υπογραμμίζει ο ΠΜΟ.
   Το 60% των απωλειών που οφείλονται σε μετεωρολογικές, κλιματικές και υδρολογικές καταστροφές εντοπίζεται στις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά σε περισσότερες από τέσσερις στις πέντε περιπτώσεις οι οικονομικές απώλειες αντιστοιχούσαν σε λιγότερο από το 0,1% του ΑΕΠ της χώρας. Καμία φυσική καταστροφή δεν έχει προκαλέσει οικονομικές απώλειες μεγαλύτερες του 3,5% του ΑΕΠ μιας ανεπτυγμένης χώρας.
   Συγκριτικά, στο 7% των καταστροφών που έπληξαν τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, οι απώλειες που προκάλεσαν αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από το 5% του ΑΕΠ τους. Πολλές καταστροφές προκάλεσαν μάλιστα απώλειες ίσες με το ένα τρίτο του ΑΕΠ μιας χώρας.
   Read more...

   0

  • GTnews

   Την απόφαση για τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού αναφορικά με τη μίσθωση του δικαιώματος έρευνας γεωθερμικού δυναμικού που αφορά 4 περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
   Κεντρικού – Νοτίου Τμήματος Λεκάνης ποταμού Στρυμόνα, Περ. Ενοτήτων Σερρών &  Καβάλας, Ακροποτάμου, Περ. Ενοτήτων Καβάλας & Σερρών, Δυτικού Τμήματος Λεκάνης Δέλτα ποταμού Νέστου, Περ. Ενότητας Καβάλας Λεκάνης Δέλτα ποταμού Έβρου, Περ. Ενότητας Έβρου οι οποίες  παρουσιάζουν ισχυρό γεωθερμικό επενδυτικό ενδιαφέρον και μάλιστα προς την κατεύθυνση της ηλεκτροπαραγωγής, υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας. Η απόφαση αυτή ήρθε μετά από την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τη γεωθερμία, έπειτα από 10 χρόνια αναμονής από τον τελευταίο διαγωνισμό.
   Η ανάπτυξη της γεωθερμίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης, στο πλαίσιο των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, καθώς ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας με την αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εξοικονόμηση ενέργειας για τους καταναλωτές. Παράλληλα, ενισχύεται η τοπική κοινωνία, η βιώσιμη ανάπτυξη της περιφέρειας μέσα από ένα σταθερό, σύγχρονο και διαφανές επενδυτικό πλαίσιο με αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.
   Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορές έως την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου του 2023 και ώρα 10:00 στο Πρωτόκολλο της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υ.Π.ΕΝ.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Αντιμέτωποι με πρόστιμα αυθαιρέτων έρχονται ιδιοκτήτες ακινήτων, που εκτελούν μικρές εργασίες επισκευής και συντήρησης στα διαμερίσματα τους και στους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών, ακόμα και για το πρόγραμμα «Εξ οικονομώ», χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση από το μηχανικό. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλοί ιδιοκτήτες, ακόμα και μηχανικοί δεν γνωρίζουν ότι από το 2021 ισχύουν νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες για κάθε εργασία ανακαίνισης και εν γένει μικρών επεμβάσεων στα κτίρια, θα πρέπει πρώτα ο μηχανικός, να εκδώσει σχετική ηλεκτρονική βεβαίωση από το πληροφοριακό σύστημα e-adeies. Ετσι, τον τελευταίο καιρό πολλά είναι τα πρόστιμα τα οποία έχουν «πέσει» από τις πολεοδομίες, μετά από καταγγελίες ενοίκων πολυκατοικιών, που βρίσκονται σε διαμάχη και αφορούν στην τοποθέτηση κυρίως κλιματιστικών, ηλιακών, θερμομόνωσης ταράτσας, καπνοδόχους και άλλων στοιχείων στις πολυκατοικίες.
   Για αυτό το λόγο θα πρέπει οι ιδιοκτήτες όταν θέλουν να κάνουν ανακαίνιση και λοιπές εργασίες επισκευών αλλά και τοποθέτησης κλιματιστικών, ηλιακών συλλεκτών, θερμομονώσεις κλπ σε ένα κτίριο, θα πρέπει να απευθύνονται σε μηχανικό, ο οποίος θα συντάξει τεχνική έκθεση και θα βεβαιώσει ότι οι εργασίες είναι νόμιμες.
   Γιατί είναι απαραίτητη η βεβαίωση του μηχανικού;
   Με την βεβαίωση αυτή δίνεται η δυνατότητα στο κράτος να γνωρίζει πότε, με ποιο τρόπο και αν επιτρέπεται, να γίνονται εργασίες επισκευής, συντήρησης ή άλλες μικρές εργασίες στα κτίρια, ώστε να μην δημιουργούνται νέες αυθαιρεσίες που επιβαρύνουν το οικιστικό χώρο, κυρίως σε περιοχές που προστατεύονται με ειδικά πολεοδομικά διατάγματα, όπως είναι: παραδοσιακοί οικισμοί, τα νησιά, ιστορικά κέντρα, περιοχές πλησίον αρχαιολογικών χώρων κλπ.
   Τι ακριβώς αφορά αυτή η ηλεκτρονική βεβαίωση;
   Ο μηχανικός με το έγγραφο αυτό βεβαιώνει ότι, στην περιοχή του ακινήτου για τις παραπάνω εργασίες δεν απαιτείται έγκριση από κάποιον φορέα (π.χ. Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο, ΔΕΗ). Σε περίπτωση, που απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα γίνεται ενημέρωση φακέλου της Οικοδομικής Άδειας με τις παραπάνω εγκρίσεις.
   Σε ποιες περιπτώσεις εργασιών απαιτείται να εκδοθεί αυτού του τύπου η βεβαίωση;
   α) εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής.
   β) μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
   γ) εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
   δ) συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.
   ε) αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.
   στ) συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
   ζ) μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος.
   η) τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση θ) τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων.
   ι) εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
   ια) τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,
   ιβ) κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων
   ιγ) κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή.
   ιδ) κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.
   ιε) τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών.
   ιστ) διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου με την προϋπόθεση, ότι αυτή δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του ακάλυπτου χώρου.
   ιζ) διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων,
   ιη) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βάθους έως ένα (1.00) μ.
   ιθ) κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
   κ) φωτοβολταϊκά συστήματα πάνω σε κτίρια και για ισχύ συστημάτων έως και 100kW.
   κα) κατασκευές υπόγειων βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κάθε είδους, η εγκατάσταση επ’ αυτών του αντίστοιχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι κατασκευές των συνοδών έργων
   κβ) κατασκευές για την εγκατάσταση υποδομής και τοποθέτηση συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
   κγ) περιτοίχιση σε κέντρα κράτησης μεταναστών και λοιπών δομών φύλαξης.
   κδ) εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
   κε) εργασίες για την τοποθέτηση γεφυροπλαστιγγών
   κστ) εργασίες θερμομόνωσης οριζόντιων εξωτερικών όψεων κτιρίων (όπως δώματα), καθώς και οροφών πυλωτής, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται ικριώματα.
   Τι πρέπει να προσέξουμε για να μην είναι αυθαίρετες οι κατασκευές;
   Ολες οι εργασίες που γίνονται θα πρέπει να μην θίγουν τον σκελετό του κτιρίου και να μην δημιουργούν προβλήματα στη στατικότητα του.
   Αν σε κάποια από τις προαναφερόμενες εργασίες απαιτηθεί η τοποθέτηση ικριωμάτων (σκαλωσιές) αλλάζει κάτι;
   Ναι. Για τις προαναφερόμενες εργασίες όπου απαιτείται η χρήση ικριωμάτων απαιτείται: α)κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου και β)έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.
   Σε περίπτωση εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, σε ποιου το όνομα εκδίδεται η βεβαίωση;
   Σε αυτή την περίπτωση, η βεβαίωση εκδίδεται στο όνομα του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος θα έχει τη σύμφωνη γνώμη των ενοίκων της πολυκατοικίας, όπως προβλέπεται από το καταστατικό.
   Τι γίνεται σε περίπτωση που γίνουν οι εργασίες και εκδοθεί μετά η βεβαίωση;
   Αν οι εργασίες μπορούν να νομιμοποιηθούν, θα πληρωθεί πρόστιμο 200 ευρώ και θα ακολουθήσει η διαδικασία της νομιμοποίησης των εργασιών με την έκδοση σχετικής άδειας (π.χ. μικρής κλίμακας), ή την έγκριση του αρμόδιου φορέα και της ενημέρωσης του φακέλου της οικοδομικής άδειας.
   Αν χρειάζεται και κάδος για την απομάκρυνση των μπαζών κατά τις εργασίες χρειάζομαι άλλη άδεια;
   Ναι. Η άδεια κατάληψης πολεοδομίας ή δρόμου είναι ξεχωριστή άδεια και εκδίδεται από το δήμο που βρίσκεται το ακίνητο. Για να εκδώσετε την άδεια για την τοποθέτηση του κάδου προαπαιτούμενο είναι η ύπαρξη είτε οικοδομικής άδειας, είτε άδειας μικρών εργασιών, είτε βεβαίωση εργασιών
   Τι γίνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να αποδοθούν στον ΕΦΚΑ ( ένσημα ΙΚΑ);
   Για όλες τις οικοδομικές εργασίες, είτε πρόκειται για εργασίες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας ή άδειας μικρής κλίμακας είτε όχι, θα πρέπει να γίνεται απογραφή των οικοδομικών εργασιών στον ΕΦΚΑ με την προσκόμιση σχετικού πίνακα, με την απογραφή όλων των εργασιών που πρόκειται να γίνουν για την πληρωμή των ανάλογων εισφορών.
   Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού, [email protected]
   Read more...

   8

  • Engineer

   Το ηφαίστειο της Αίτνας εξερράγη την Κυριακή 21 Μαΐου 2023, εκτοξεύοντας τέφρα και καπνό, αναγκάζοντας τις αρχές της Σικελίας να κλείσουν το αεροδρόμιο της Κατάνης. «Λόγω της δραστηριότητας της Αίτνας και της μεγάλης ποσότητας ηφαιστειακής τέφρας που έπεσε στο αεροδρόμιο οι πτήσεις διακόπτονται μέχρι να το επιτρέψουν ξανά οι συνθήκες», ανέφερε η διεύθυνση του αεροδρομίου.
   Ο καπνός και η στάχτη από την τέφρα που εκτοξεύτηκε έφτασε μέχρι και την Αθήνα και το Αιγαίο σε πολύ μεγάλα ύψη (>5 km). Το πλούμιο του Διοξειδίου του Θείου (SO2) που ανιχνεύτηκε από τον δορυφόρο Sentinel-5P της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Copernicus την Δευτέρα 22/05, ταξίδεψε σχεδόν 800 χλμ φτάνοντας μέχρι και την Αθήνα και το Αιγαίο.
   Η Αίτνα, που φτάνει τα 3.324 μέτρα σε ύψος, είναι το πλέον ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης.
   Εικόνα 1. Κατακόρυφη στήλη του Διοξειδίου του Θείου όπως ανιχνεύτηκε από τον δορυφόρο Sentinel-5P στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου στις 22/05/2023, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου της Αίτνας. Πηγή δεδομένων: Sentinel-5P/Copernicus.
   Πηγές: Sentinel-5P/Copernicus
   Read more...

   0

  • Engineer

   Αξιόλογες προοπτικές ανάπτυξης για τις μπαταρίες αποθήκευσης στην Ελλάδα εντοπίζει νεότερη μελέτη της εταιρείας ερευνών E3 Analytics με έδρα το Βερολίνο, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί εντός της εβδομάδας, συμπληρώνοντας αντίστοιχες «επισκοπήσεις» για τις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας και Ισπανίας.
   Ειδικότερα, οι συντάκτες της έκθεσης, την οποία έχει στα χέρια του το energypress, υπογραμμίζουν, μεταξύ άλλων, ότι παρά τα δεδομένα ρίσκα που υπάρχουν, το «outlook» για την αγορά αποθήκευσης στην Ελλάδα παραμένει «υποσχόμενο». Αξίζει δε να σημειωθεί ότι γίνεται ειδική μνεία στο αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο της χώρας, το οποίο, κρίνοντας «ex-post» από άλλες «ώριμες» πλέον αγορές, λύνει ζητήματα και κυρίως αποτρέπει τα «κακώς κείμενα» όπως είναι η συγκέντρωση της αγοράς σε λίγα χέρια ή υπεραπόδοση των μπαταριών με έσοδα.
   Πρόκειται για προβλήματα που έχουν καταγραφεί σε άλλες ώριμες αγορές όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία και επομένως αξιολογείται ως θετικό το γεγονός ότι υπάρχει μια ορισμένη πρόληψη στην περίπτωση της Ελλάδας που τώρα η σχετική αγορά κάνει τα πρώτα της βήματα. Μάλιστα, όπως έχει γράψει το energypress, ανάλογη ήταν η πρώτη αντίδραση της αγοράς όταν τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης με παράγοντες της αγοράς να επισημαίνουν πως κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, θέτοντας εύλογα παραμέτρους που διασφαλίζουν τη γεωγραφική διασπορά των έργων, αποτρέποντας παράλληλα ιδιοκτησιακή συγκέντρωση στις μονάδες που θα προκριθούν.
   Οι συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν τέσσερα βασικά ρίσκα που χρήζουν προσοχής και παρεμβάσεων στη συνέχεια προκειμένου να λειτουργήσει με ορθό τρόπο η αγορά. Το πρώτο ρίσκο έχει να κάνει με την συνάρτηση που έχουν τα έσοδα μιας μπαταρίας με τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και την εξέλιξη των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα χρόνια.
   Εξακολουθούν επίσης να υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι, όπως χαμηλότερες τιμές αγοράς, κανιβαλισμός από άλλα έργα αποθήκευσης, ή ταχεία αύξηση της «απόκρισης-ζήτησης» που ενδεχομένως να υπονομεύσει την θέση της αποθήκευσης.
   Ένας πρόσθετος κίνδυνος σχετίζεται με την επέκταση των διασυνδέσεων με τις γειτονικές χώρες, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει την προμήθεια και κατά συνέπεια να περιορίσει την ανάγκη για αποθήκευση μέσα στα επόμενα χρόνια. Τέλος, με δεδομένο τον υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο παραμένει κρίσιμη παράμετρος για την κινητοποίηση επενδύσεων.
   Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία όπως αποτυπώνονται στην έκθεση, μέχρι και τον Απρίλιο, έχουν δοθεί συνολικά 487 άδειες για έργα αποθήκευσης συνολικής ισχύος 28.79 GW.
   Το «καλάθι» περιλαμβάνει 420 άδειες για stand-alone μπαταρίες, συνολικής ισχύος 23.17 GW, 47 άδειες σταθμών αποθήκευσης με ΑΠΕ ισχύος 1.67 GW, 2 άδειες για σύγχρονους συμπυκνωτές ισχύος 0.48 GW και 18 άδειες για μονάδες αντλησιοταμίευσης ισχύος 3.47 GW. Ενδεικτικό του έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος που υπάρχει για μονάδες αποθήκευσης με μπαταρία είναι η «αλματώδης» αύξηση των αδειών που έχουν υποβληθεί και χορηγηθεί, καθώς από 4,7 GW που ήταν τον Ιούνιο του 2021, σήμερα αθροίζονται στα 23,2 GW.
   Read more...

   0

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.