Jump to content

Σε αναστολή ο διαγωνισμός ψηφιοποίησης του ΤΕΕ ύψους 226,1 εκατ. ευρώ για τις «e – πολεοδομίες»


Engineer
 Share

Recommended Posts

Στον «αέρα», τουλάχιστον μέχρι να προκύψουν νέες εξελίξεις, βρίσκεται εδώ και περίπου δύο εβδομάδες ο διαγωνισμός ύψους 150,7 εκατ. ευρώ (στα 226,1 εκατ. ευρώ με την προαίρεση) για τις «e – πολεοδομίες» που μόλις στα μέσα Φεβρουαρίου προκήρυξε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

Όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, το ΤΕΕ έχει προχωρήσει σε αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της ψηφιοποίησης Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας, έπειτα από σχετική απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) στην οποία είχε προσφύγει ενδιαφερόμενη κοινοπραξία (Μυτιληναίου – Master). Η αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης για την ουσία της προσφυγής.

Με την προδικαστική προσφυγή (και αίτημα λήψης προσωρινών μέτρων) η κοινοπραξία ζητούσε να ακυρωθούν οι όροι της Διακήρυξης και συγκεκριμένα να τμηματοποιηθεί το έργο γιατί σύμφωνα με το σκεπτικό της οι προς ανάθεση υπηρεσίες έχουν διακριτό αντικείμενο. Το ΤΕΕ ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους, με σχετικό έγγραφο στις 18/03/2022, για τη σχετική απόφαση Προσωρινών Μέτρων του 2ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. για την αναστολή της περαιτέρω εξέλιξης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», έως την έκδοση της οριστικής απόφασης από την Αρχή, η οποία δεν θεώρησε σε πρώτο στάδιο ως αβάσιμη την προσφυγή και δέχτηκε το «πάγωμα» της διαδικασίας.

Ειδικότερα, όπως ισχυρίστηκε στην ΑΕΠΠ η κοινοπραξία «οι υπηρεσίες ψηφιοποιήσεως δεν σχετίζονται με τις φωτογραμμομετρικές υπηρεσίες, τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και την συλλογή δεδομένων πεδίου. Σε κάθε επιμέρους τομέα δραστηριοποιούνται και ειδικεύονται διαφορετικοί οικονομικοί φορείς της αγοράς που διαθέτουν διαφορετικά κριτήρια εμπειρίας, ικανότητας και καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Η δε επιλογή της αναθέτουσας αρχής να συνενώσει σε μία κοινή διακήρυξη, μη υποδιαιρούμενη σε τμήματα, υπηρεσίες μεταξύ τους άσχετες έχει ως αποτέλεσμα οι προβλεπόμενες σε αυτή απαιτήσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων να μην είναι ανάλογες και με τα αντικείμενα της Διακηρύξεως».

Αντίθετα το ΤΕΕ σημειώνει ότι το αντικείμενο του έργου «αποτελεί ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο που δεν μπορεί να τμηματοποιηθεί ούτε να γίνει γεωγραφική κατάτμησή του, χωρίς να προκαλέσει ανυπέρβλητα προβλήματα τόσο στην υλοποίησή του όσο και στην διαλειτουργικότητα των επιμέρους δομικών στοιχείων του, δεδομένου ότι αποτελεί συνδυασμό δράσεων, υπηρεσιών και εργασιών που καταλήγουν σε ενιαία συλλειτουργία σε μια ενοποιημένη κεντρική υποδομή. Επιπρόσθετα, απαιτείται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο μιας ενιαίας μεθοδολογίας διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας, ώστε να είναι δυνατή η παραλαβή και λειτουργία του ως ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο. Με αυτήν την έννοια η υλοποίηση του έργου από ένα οικονομικό φορέα - ο οποίος βέβαια μπορεί να πάρει την μορφή Ένωσης εταιρειών με εξειδικευμένους υπεργολάβους - αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την επίτευξη των στόχων του έργου».

Υπενθυμίζεται ότι το insider.gr είχε αναφερθεί στην προκήρυξη του διαγωνισμού, σε σχετικό του θέμα (ΤΕΕ: «Βγήκε» ο διαγωνισμός ύψους 150,7 εκατ. ευρώ για τις «e – πολεοδομίες»), με συνολική εκτιμώμενη αξία 150.737.755,42 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 121.562.705,99 €, ΦΠΑ 29.175.049,44 €) με δικαίωμα προαίρεσης 50%. Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 226.106.633,14 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 182.344.058,98 ευρώ, με ΦΠΑ 43.762.574,16 ευρώ). Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είχε οριστεί για την 21η/03/2022 αλλά στην πορεία προέκυψε προσφυγή.

Με την υλοποίηση του έργου επιδιώκεται: α) η ψηφιοποίηση, ψηφιακή καταχώρηση, αρχειοθέτηση και γεωκωδικοποίηση, των φακέλων των αδειών δόμησης, που υπάρχουν στις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων όλης της χώρας και β) η επέκταση του Ψηφιακού Χάρτη σε συγκεκριμένους Δήμους της Χώρας, με σημαντική οικιστική ανάπτυξη και μεγάλη πυκνότητα ακινήτων, ενισχύοντας τη βάση του νέου μητρώου κτιρίων.

Συνολικά σχετικά με τη γεωμετρική τεκμηρίωση των κτιρίων και την ενίσχυση της πληροφορίας στη βάση δεδομένων του ψηφιακού Χάρτη, το έργο αναφέρεται σε 32 Δήμους, 82 Δημοτικές Ενότητες, και περίπου 550.000 κτίρια (490.845 σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2011 προσαυξημένα κατά 10% λόγω της παρέλευσης 10ετίας).

Όπως αναφέρονταν στην προκήρυξη, από το Νοέμβριο του 2018 όλες οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και όλα τα σχέδια, μελέτες δικαιολογητικά και διοικητικές πράξεις τηρούνται ψηφιακά στο σύστημα e - Άδειες του οποίου πάροχος είναι το ΤΕΕ. Επίσης στο σύστημα καταγραφής των αυθαιρέτων, που επίσης τηρεί το ΤΕΕ, έχουν τεκμηριωθεί ηλεκτρονικά περισσότερα από ένα εκατομμύριο αυθαίρετες κατασκευές.

Με το Νόμο 4782/2021 άρθρο 214 θεσπίστηκε η ψηφιοποίηση σε ηλεκτρονική μορφή των φυσικών φακέλων των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι τη θέση σε ισχύ του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών εγγράφων και των μελετών, και η υποχρεωτική καταχώρησή τους στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες μέχρι την 31η.12.2023. Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πάντως σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2025.

Με το εδάφιο 2 του ίδιου άρθρου κατέστη δυνατή η ανάθεση της υλοποίησης του σχετικού Έργου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4226/Β/14-9-2021) των Οικονομικών, Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, ανατέθηκε η υλοποίηση του Έργου της Ψηφιοποίησης των φακέλων των οικοδομικών αδειών στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Το ΤΕΕ Λειτουργεί ως Αναθέτουσα Αρχή για την προκήρυξη των σχετικών διαγωνισμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ψηφιοποίηση σε ηλεκτρονική μορφή και καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες του αρχείου των υπηρεσιών στις οποίες βρίσκονται οι φυσικοί φάκελοι των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες.

Επιπλέον με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/31224/333/2020, ΦΕΚ 1173/Β/6-4- 2020) των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ορίστηκε η ανάπτυξη, η τήρηση, η ενημέρωση και η λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη ανατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Επίσης, συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή Εποπτείας – της οποίας προεδρεύει στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – και απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του ΤΕΕ και του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Το φυσικό αρχείο των πολεοδομιών περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος φακέλων των οποίων η φύλαξη, η αναζήτηση εγγράφων από πολίτες και μηχανικούς κοστίζει δεκάδες εκατομμύρια ανά έτος. Επιπρόσθετα στα προηγούμενα το φυσικό αρχείο απειλείται από φυσικές καταστροφές (έχει συμβεί αρκετές φορές) αλλά και από την φυσική γήρανση του χαρτιού που επέρχεται με τον χρόνο.

Σκοπός είναι η προστασία και διαφύλαξη των έντυπων αρχείων αφενός, καθώς το πέρας των ετών και οι χώροι αποθήκευσης τους προκαλούν τη φυσική φθορά των εγγράφων και αφετέρου η εύκολη πρόσβαση και διάθεση / αξιοποίηση των στοιχείων, καθώς ο μεγάλος τους όγκος καθιστά δύσκολη την αναζήτηση στοιχείων από τους ενδιαφερομένους.


View full είδηση

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.