Μετάβαση στο περιεχόμενο

9.2 Νομοθεσία

7 files

 1. Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα

  ΚΥΑ 145026/10.1.2014 (ΦΕΚ 31Β/14.1.20143)-Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου
  Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα.

  156 downloads

  1 comment

  Υποβλήθηκε

 2. 4η Τροποποιητική ΚΥΑ για την αδειοδότηση στις υφιστάμενες χρήσεις νερού

  Είναι η 4η κατά σειρά τροποποίηση για την αδειοδότηση των υφιστάμενων χρήσεων νερού (γεωτρήσεων, πηγαδιών κλπ).

  98 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 3. 3η παράταση (ΦΕΚ 1881/19.6.2012) υποβολής αίτησης για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού (Τροπ.ΚΥΑ 150559)

  Τροποποίηση της αριθ. οικ. 150559/10.6.2011 απόφασης των Υπουργών
  Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας,
  Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
  Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και
  Τουρισμού «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα
  δικαιώματα χρήσης νερού» (ΦΕΚ Β’ 1440/16.6.2011), όπως ισχύει.

  109 downloads

  0 comments

  Ενημερώθηκε

 4. ΦΕΚ 292/Β'/12-3-2003

  Έγκριση "Τεχνικών Προδιαγραφών Κατασκευής Έργων Υδρογεωτρήσεων" ως ελάχιστα όρια. (Αναδημοσίευση)

  70 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 5. ΦΕΚ 2834/Β'/15-12-2011 (Τροποποίση ΚΥΑ 150559/2011)

  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 150559/10−6−2011 απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού: «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».

  91 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 6. ΦΕΚ 1440/B'/16-6-2011 (KYA 150559/2011)

  Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.

  126 downloads

  0 comments

  Ενημερώθηκε

 7. Ν.1739/87 Διαχείριση υδατικών πόρων

  Ν.1739/87 Διαχείριση υδατικών πόρων

  123 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.