Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
ANNA SPYROPOULOU

Φορολογικά για αλλαγή χρήσης

Recommended Posts

Καλησπέρα Συνάδελφοι,

 

Θα μπορούσε κάποιος να μου απαντήσει, πως υπολογίζονται τα φορολογικά όταν έχω αλλαγή χρήσης.

 

Ευχαριστώ πολύ,

Αναρτήστε τα θέματα και τα ερωτήματά σας, στη σωστή θεματική κατηγορία. Το θέμα σας μεταφέρθηκε στην παρούσα.

Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής

yian

Edited by yian

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Κατά αρχάς βλέπεις αν υπάρχει θετική διαφορά στον συμβατικό προϋπολογισμό

(αυτό θα το βρεις αν στο πρόγραμμα αμοιβών βάλεις τα τ.μ της μιας χρήσης και της άλλης- παλιάς και νέας

αρνητική διαφορά δεν λαμβάνεται υπόψη)

 

2.χρειάζεται να συντάξεις ένα αναλυτικό πίνακα εργασιών που θα περιλαμβάνει το κόστος των εργασιών 

που τυχόν απαιτούνται (λόγω νέων διαρρυθμίσεων ή κατασκευών)

 

προσθέτεις τους 2  προϋπολογισμούς   και την 

μεν αμοιβή μελέτης την υπολογίζεις με αυτόν τον προϋπολογισμό

ενώ την αμοιβή επίβλεψης την υπολογίζεις μόνο στον προϋπολογισμό του αναλυτικού

(χωρίς δηλ να λάβεις υπόψη την α' διαφορά ποϋπ-αρχική διαφορά προϋπολ παλιάς και νέας χρήσης)

 

Στο σύστημα ΤΕΕ κάπου πρέπει να βάλεις εικονικά  κάποια  τ.μ π.χ τα τ.μ της παλιάς χρήσης-γιατί αλλιώς το σύστημα δεν προχωράει

 

υ.γ

αμοιβές μελετών και επιβλέψεων επί των ανωτέρω προϋπολογισμών 

θα υπολογίσεις για αρχιτ κατηγορία 3 

στατικά δεν απαιτούνται

μηχανολ ηλεκτρ αν απαιτούνται επιμερίζοντας τους αρχικούς προϋπολ 

με τα γενικά ποσοστά (αποχ 3% ηλεκτ 6% θερμ 7% κλπ )

Edited by ΚΑΝΑ
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Παλαιό θέμα , αλλά θα ήθελα να μάθω τι φορολογικά θα βγάλει αλλαγή χρήσης σε άδεια σε ισχύ για τμήμα του κτιρίου από γραφεία σε επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών . Οπως και τι αμοιβές . Ισχύει ακόμα η διαφορά προυπολογισμών ?  Αναλυτικός σε τι απαιτείται ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα BAS

η αμοιβή μελέτης

υπολογίζεται στη διαφορά προϋπολογισμών και επιλέγεις και διαρρύθμιση (οπότε προσαυξάνεται η αμοιβή κατά 15% για τον έλεγχο αρχιτ μελέτης)

Η αμοιβή επίβλεψης υπολογίζεται μόνο επί του αναλυτικού των εκτελούμενων εργασιών

Η συνολική αμοιβή δεν μπορεί να είναι μικρότερη της ελαχίστης

Κρατήσεις μόνο στη διαφορά προϋπολογισμών

 

Edited by ΚΑΝΑ
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ για την απάντηση .

Δηλαδή επιλέγω και διαρρύθμιση και ως αναλυτικό τι βάζω ? Την αξία των κατασκευών , δηλαδή γυψοσανίδες , γιατί δάπεδο έχει έτσι και αλλιώς , όψεις δεν αλλάζω , προσθέτω μπάνια , βαφές δεν αλλάζω . Σημειώνω ότι η άδεια είναι σε ισχύ , αφορά παλαιό κτίριο και είναι και αυτή άδεια στατικής ενίσχυσης και τακτοποίησης και δεν έχουν υλοποιηθεί τα γραφεία .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εγκ-71672/57/5-10-90 Εγκ-57/90 . Ε-57/90.
Εγκ-71672/57/90
Παροχή οδηγιών σχετικά με το ΠΔ-515/89 και την Υπουργική
Αποφ-81304/6083/89 όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αρ.
Αποφ-58286/4546/90.
(Βλ. και Εγκ-64/90)

1) Η εκάστοτε ισχύουσα τιμή του συντελεστή λ εφαρμόζεται από την ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί στο αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο η αλλαγή του.

2) Η ελαχίστη αμοιβή 5000 λ αφορά το σύνολο των αμοιβών μελετών και επιβλέψεων αρχιτεκτονικών, στατικών και εγκαταστάσεων για το ίδιο έργο. Σ' αυτή δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος που υπολογίζεται ανεξάρτητα και σύμφωνα με την Εγκ-8/90   και δεν ισχύει γι' αυτήν το ελάχιστο όριο 5000 λ.

Η ελαχίστη αμοιβή λ κατανέμεται στις επί μέρους μελέτες και επιβλέψεις ανάλογα με τις κατ' αρχήν αμοιβές των οποίων το άθροισμα προέκυψε μικρότερο των 5000 λ. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα αν το σύνολο των εργασιών το αναλαμβάνει ένας ή περισσότεροι.

3) α) Η αμοιβή σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος υπολογίζεται για τις αμοιβές των εργασιών που πράγματι εκτελέσθηκαν π.χ. Αν η αποτύπωση του οικοπέδου ή γηπέδου δεν έγινε ταχυμετρικά δεν θα προστίθεται αντίστοιχο ποσοστό. Αν δεν είναι απαραίτητη από άλλες διατάξεις η αποτύπωση ομόρων οικοπέδων δεν θα υπολογίζεται αντίστοιχη αμοιβή κλπ.

β) Η προκαταβολή φόρων εισοδήματος επι των αμοιβών σύνταξης τοπογραφικού είναι 4% και όχι 10% που ισχύει για τις άλλες κατηγορίες αμοιβών μελετών και επιβλέψεων (Αρθ-44 παρ.4α του τρίτου μέρους του ΝΔ-3323/55).

4) Στις περιπτώσεις ενημέρωσης φακέλλου σύμφωνα με το ΠΔ-3/8-9-83 , δεν απαιτείται αμοιβή μηχανικού.

5) α) Σε περιπτώσεις αδειών που έχουν χορηγηθεί με τις προϊσχύουσες του ΠΔ-515/89 διατάξεις και αναθεωρούνται μέσα στο χρόνο ισχύος τους με αύξηση όμως της επιφανείας του κτιρίου, τότε η επιπλέον αυτή επιφάνεια θα προϋπολογιστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον χρόνο της αναθεώρησης διατάξεις.

β) Για τις άδειες που αναθεωρούνται λόγω αύξησης του ύψους (προσθήκη), τότε γίνεται αναγωγή του πρόσθετου όγκου σε επιφάνεια (δηλαδή ο επί πλέον όγκος διαιρείται με το ολικό ύψος του ορόφου).

γ) Αναθεώρηση για την αλλαγή χρήσης χωρίς αλλαγή μελέτης (δηλαδή από αποθήκη σε κατάστημα κλπ.) εφ' όσον προκύπτει διαφορά προϋπολογισμού η αμοιβή μελέτης θα υπολογισθεί στη διαφορά του προϋπολογισμού συν 15% για τον έλεγχο της αρχιτεκτονικής μελέτης (Αρθ-89   ΠΔ-696/74) και χωρίς το β2 και β3.

δ) Επίσης για την ανωτέρω αναθεώρηση οι κρατήσεις υπολογίζονται στη διαφορά του προϋπολογισμού συν τον προϋπολογισμό που θα προκύψει από πρόσθετες εργασίες (WC,  προθήκες κλπ.). Όσο για την επίβλεψη αυτή υπολογίζεται επί των εργασιών που εκτελούνται.

6) 'Oταν σε υπάρχον κτίριο ο ελεύθερος υπόστυλος χώρος του ισογείου (PILOTIS) μετατρέπεται στο σύνολό του ή κατά τμήμα του σε κλειστό χώρο οποιασδήποτε χρήσης ο προϋπολογισμός του χώρου αυτού υπολογίζεται με την τιμή μονάδος επιφανείας για την συγκεκριμένη χρήση, και αφαιρείται απ' αυτόν η δαπάνη του ήδη κατασκευασμένου φέροντος οργανισμού. Δεδομένου ότι η δαπάνη του φέροντος οργανισμού λαμβάνεται ίση με το 30% του ολικού προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός για τον υπολογισμό εισφορών στο υπ' όψιν έργο είναι ίσος με το 70% του ολικού.

7) α) Στις περιπτώσεις αντικατάστασης στέγης όταν απαιτούνται πρόσθετα φέροντα στοιχεία που κατασκευάζονται εκτός του χώρου του οποίου αντικαθίσταται η στέγη (υποστυλώματα, δοκοί, πέδιλα, φέροντες τοίχοι κλπ.) τα στοιχεία αυτά υπολογίζονται με αναλυτικό τιμολόγιο και το άθροισμα της προκύπτουσας δαπάνης προστίθεται στον συμβατικό προϋπολογισμό.

β) Διευκρινίζεται ότι και οι περιπτώσεις κατασκευής πρόσθετης στέγης χωρίς αποξήλωση της υπάρχουσας οροφής εμπίπτουν στην κατηγορία της αντικατάστασης στέγης δηλαδή έχουν συντελεστή 0,30.

γ) Για τον υπολογισμό των αμοιβών στην αντικατάσταση στέγης υπενθυμίζεται ότι ο ολικός προϋπολογισμός (συμβατικός συν πιθανός αναλυτικός) λαμβάνεται στο σύνολό του και για την αμοιβή της αρχιτεκτονικής μελέτης και για την αμοιβή της στατικής μελέτης και των αντιστοίχων επιβλέψεων.

Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η προσαύξηση του Αρθ-88   του ΠΔ-696/74 για τις προσθήκες.

8) Τα κτίρια αποθηκών όλων των άλλων χρήσεων, εκτός των γεωργοκτηνοτροφικών και των ιχθυοτροφείων (συντελεστής 0,50) έχουν συντελεστή 0,65.

9) Υπενθυμίζεται ότι τα ποσοστά της παρ.9 του Αρθ-1   της υπουργικής Αποφ-81304/6083/6-12-89 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για τον καθορισμό του προϋπολογισμού των εγκαταστάσεων και της θερμομόνωσης του κτιρίου υπολογίζονται στην αντίστοιχη δαπάνη των τμημάτων του κτιρίου που εξυπηρετούν οι εγκαταστάσεις.

Για παράδειγμα αν απαιτείται ενεργητική πυροπροστασία μόνο στο λεβητοστάσιο του κτιρίου θα εφαρμόζεται ο συντελεστής 4% επί του προϋπολογισμού του λεβητοστασίου και όχι του συνόλου του έργου. Επίσης για την θερμομόνωση θα εφαρμόζεται ο συντελεστής 5% στον προϋπολογισμό των χώρων που θερμομονώνονται σύμφωνα με την μελέτη χωρίς προϋπολογισμό του προϋπολογισμού των υπογείων της PILOTIS κλπ. Το ίδιο ισχύει για όλες τις εγκαταστάσεις.

10 ) Για την έκδοση οικοδομικής άδειας διευκρινίζεται ότι ο χρονικός προγραμματισμός και ο προϋπολογισμός του έργου συντάσσονται μία μόνο φορά για το σύνολο του έργου.

Οι αντίστοιχες αμοιβές υπολογίζονται με εφαρμογή του ολικού προϋπολογισμού του έργου δηλ. για τον απολογισμό των συντελεστών Β2 και Β3 λαμβάνονται αντίστοιχα Ο.1.Σ. και Σ. όπου Σ. ο ολικός προϋπολογισμός του έργου. Κατά συνέπεια δεν θα υπολογίζεται αμοιβή χρονικού προγραμματισμού και προϋπολογισμού (Β2 και Β3) στις ειδικές εργασίες όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ.9 του Αρθ-1 της υπουργικής Αποφ-81304/6083/6-12-89 .

11) Οι αναλυτικές τιμές του τιμολογίου που συνοδεύουν   την με αρ.Εγκ-8/90 με αρ.πρωτ.17854/90 αποτελούν τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Για τις εργασίες που δεν καλύπτονται από τον τιμολόγιο εφαρμόζονται οι τιμές (ΑΤΟΕ - ΑΤΗΕ).

12) Για τις μελέτες των οικοδομικών αδειών που υποβλήθηκαν πριν τις 6-12-89 καθώς και γι' αυτές που υπάγονται στις μεταβατικές διατάξεις του Αρθ-54   του ΠΔ-515/89 η αμοιβή της επίβλεψης θα υπολογιστεί με το νομικό καθεστώς της αμοιβής μελέτης.

13) α. Η σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης του ακαλύπτου χώρου είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύνταξης μελετών ιδιωτικών έργων στις περιπτώσεις έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών.

β) Ως επιφάνεια διαμορφωμένου ακαλύπτου χώρου λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση (εντός σχεδίου ή οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο ή εκτός σχεδίου) κατ' αρχήν η πραγματική συνολική επιφάνεια του ακαλύπτου χώρου.

Είναι δυνατόν όμως να ληφθεί σαν επιφάνεια διαμόρφωσης ακαλύπτου χώρου έκταση ίση με την επιτρεπόμενη κάλυψη του οικοπέδου ή γηπέδου σε περίπτωση που ο ακάλυπτος χώρος είναι μεγαλύτερος της επιτρεπόμενης κάλυψης.

γ) Η τιμή μονάδος της επιφανείας διαμόρφωσης ακαλύπτου χώρου είναι ίση με 0,05 Χ Σ.Π./Σ.Ε. όπου Σ.Π. ο ολικός προϋπολογισμός του κτιρίου και Σ.Ε. το άθροισμα όλων των επιφανειών από τις οποίες προέκυψε ο προϋπολογισμός Σ.Π. (Παράρτημα της Εγκ-8/90   παρ.26).

δ) Για τον υπολογισμό των εισφορών (ΚΗ ΤΣΜΕΔΕ, ΙΚΑ κλπ.) λαμβάνεται το άθροισμα των προϋπολογισμών του κτιρίου (ή των κτιρίων) και της διαμόρφωσης του ακαλύπτου χώρου.

14) Κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού καταστημάτων και γραφείων εφαρμόζεται η υπουργική Αποφ-81304/6083/6-12-89   χωρίς συσχετισμό με τους προϊσχύοντας προϋπολογισμούς.

(Το τελευταίο εδάφιο της παρ.Γ του Κεφ-2 στο τέλος της Εγκ-8/90 καταργείται).

15) α. 'Άδεια οικοδομής που έχει χορηγηθεί με μειωμένο συντελεστή επιρροής επιφάνειας και έχει περατωθεί το έργο και κατόπιν ζητείται προσθήκη καταστήματος ή διαμέρισμα μεγαλύτερο των 120 μ2 τότε ο υπολογισμός της δαπάνης θα γίνεται στην αντίστοιχη κατηγορία που ανήκει μόνο η επιφάνεια της προσθήκης.

β. Υπενθυμίζεται ότι ο μειωμένος συντελεστής 0.60 εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις νέων κτιρίων μίας ή δύο κατοικιών μεγίστης επιφανείας εκάστης κατοικίας (χωρίς το κλιμακοστάσιο) μέχρις 120 μ2.

Ο ίδιος μειωμένος συντελεστής 0,60 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις μίας ακόμη κατοικίας μεγίστης επιφανείας 120 μ2 σε κτίρια του προηγουμένου εδαφίου των οποίων η οικοδομική άδεια είχε εκδοθεί πριν από την 6-12-89.

γ. Προσθήκη μίας κατοικίας με επιφάνεια μικρότερη των 120 μ2 δεν εμπίπτει στις διατάξεις του μειωμένου συντελεστή του Αρθ-1   παρ.2 της υπ' αρ.Υπουργικής Αποφ-81304/6083/89 όταν το υπάρχον είναι κατάστημα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός κατοικίας (κάτω των 120 μ2).

16) Καταργούνται τα εδαφ.α. (ο πίνακας κουφωμάτων) και εδαφ.ε. (σχέδια λεπτομερειών ειδικών χώρων) της παρ.Δ3 του Κεφ.Γ2 (προδιαγραφές σύνταξης Αρχιτεκτονικών μελετών)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.