Jump to content

Οδηγός χρηματοδότησης τουριστικών επενδύσεων με το νέο Αναπτυξιακό Νόμο


Engineer

Recommended Posts

Την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται το δεύτερο καθεστώς του νέου αναπτυξιακού νόμου «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων» με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να μπορούν, έως τις 5 Δεκεμβρίου 2022, να υποβάλουν αίτηση για την υπαγωγή του επενδυτικού τους σχεδίου.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 75 εκατ. ευρώ θα δοθούν με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής. Τα υπόλοιπα 75 εκατ. ευρώ αφορούν σε επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Ποιες είναι οι κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

α. ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων 4 τουλάχιστον αστέρων,

β. εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων καθώς και εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων,

γ. επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους για δύο τουλάχιστον έτη και με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων,

δ. ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων,

ε. ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων,

στ. ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων, τα οποία κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων,

ζ. ίδρυση ή εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον σωρευτικά:

 1. Φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας».
 2. Υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:

-Ορεινές περιοχές

-Περιοχές σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

-Νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων.

 1. Κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών.
 2. Διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων, όπως αναγράφονται στα αδειοδοτικά έγγραφα.

η. ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4 αστέρων.

Τι είναι τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας - Condo Hotels;

Είναι ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων, επί τμημάτων των οποίων, με τη μορφή ανεξαρτήτων διαμερισμάτων ή κατοικιών, επιτρέπεται η σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και η μακροχρόνια εκμίσθωσή τους σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τα παραχωρούν έναντι συμφωνημένου τιμήματος στον φορέα της τουριστικής επιχείρησης ελεύθερα για χρήση ως τμήματα του ξενοδοχείου για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών κατ’ έτος και για διάστημα 20 ετών τουλάχιστον. Η μακροχρόνια μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστο δέκα (10) ετών.

Τι θεωρείται Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα;

Για είναι ένα κατάλυμα σύνθετο, πρέπει εντός του ίδιου ακινήτου να υπάρχει ένα ξενοδοχείο κατηγορίας 5 αστέρων και μία εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής (όπως εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, γήπεδο γκολφ, τουριστικός λιμένας, κέντρο προπονητικού αθλητικού τουρισμού, συνεδριακό κέντρο, ψυχαγωγικό θεματικό πάρκο, κ.ά.) και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες;

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις (Κατασκευή-Επέκταση και εκσυγχρονισμός)
 • Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπό ξενοδοχειακό εξοπλισμό
 • Ειδικές & Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
 • Αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας – πιστοποιήσεις,
 • Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού
 • Αμοιβές Συμβούλων
 • Μισθολογικό κόστος (με υποχρεωτική αύξηση της απασχόλησης)

Ποιο είναι το ελάχιστο ύψος επενδύσεων;

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ήτοι:

 • Μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 1.000.000€.
 • Μεσαίες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000€.
 • Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000€.
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000€.
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ.), Αγροτικούς και Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000€.

Ποιες προτάσεις θα κερδίσουν την επιδότηση;

Κατ’ αρχάς η διαδικασία επιλογής θα γίνει με αξιολόγηση. Οι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν αίτημα στο καθεστώς που αφορά στον τουρισμό για όσο χρονικό διάστημα θα είναι ανοιχτός ο κύκλος υποβολών.

Η μελετητική ωρίμανση ενός επιχειρηματικού σχεδίου πριν τον χρόνο έναρξης των υποβολών, προσδίδει σαφή συγκριτικό πλεονέκτημα ετοιμότητας και επιπλέον μόρια βαθμολογίας.

Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι;

Οι ενδιαφερόμενοι για τη ένταξη της επένδυσης στον αναπτυξιακό νόμο θα πρέπει να απευθυνθούν σε έναν μηχανικό ο οποίος θα έχει την τεχνική υποστήριξη και τη μελετητική ωρίμανση του έργου (σύνταξη μελετών, έκδοση οικοδομικής άδειας, επίβλεψη και κατασκευή δομικών έργων κλπ) καθώς επίσης θα συντάξει και τον προϋπολογισμό του τεχνικού έργου. Το αντικείμενο της σύνταξης της πρότασης και την επιτυχή υπαγωγή του στο πρόγραμμα επιχορήγησης θα αναλάβει γραφείο που ασχολείται με την σύνταξη Επενδυτικών Προγραμμάτων.

Σε γενικές γραμμές τα στάδια που θα πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:

 • Μελετητική Ωριμότητα του Επενδυτικού Σχεδίου, (Αιτήματα σε υπηρεσίες αρμόδιες για την αδειοδότηση, περιβαλλοντική μελέτη, έκδοση οικοδομικής άδειας κτλ.)
 • Ορθή προετοιμασία του φακέλου υποβολής
 • Σύνταξη προϋπολογιμού οικοδομής
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης και Business plan
 • Σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας
 • Υποβολή μελετών και αιτήματος για ένταξη του επιχειρηματικού σχεδίου στο πρόγραμμα
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας Αξιολόγησης
 • Διαχείριση του ΕπενδυτικούΣχεδίου έως την εκταμίευση.

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, τοπογράφου - πολεοδόμου μηχανικού, [email protected] 


View full είδηση

Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...

ζ. ίδρυση ή εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον σωρευτικά:

δηλαδή από τα μη κύρια καταλύματα εντάσσονται μόνο οι ξενώνες φιλοξενίας εντός παραδοσιακών οικισμών, 5κλειδιών/20δωματίων, στις περιοχές που αναφέρονται;  Συνάδελφοι, ποια είναι οι γνώμη σας ; 

Edited by Chr1st0s
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.