Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
valantis_c

εξωτερική θερμομόνωση σε κτίσμα που δεν έχει τηρήσει τον αντισεισμικό αρμό

Recommended Posts

καλημέρα σας,

 

σε οικοδομή που δεν έχει τηρήσει τον αντισεισμικό αρμό πάχους 4εκ θέλει ο ιδιοκτήτης να εφαρμόσει εξωτερική θερμομόνωση 8 εκατοστών. Το όμορο οικόπεδο είναι άκτιστο. (θέλει δηλαδή σε συνεννόηση με τον διπλανό να πάρει τα 8 εκατοστά από το όμορο το οποίο αναγκαστικά θα πρέπει να αφήσει αντισεισμικό και για τους 2). εσείς τι λέτε;

 

ΑΠΟΦ. Δ17α/141/3/ΦΝ 275 της 15/20.12.1999 (ΦΕΚ 2184 Β)

Έγκριση Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού

4.1.7.2. Επαφή με τα Γειτονικά Κτίρια

[3] Αν δεν γίνει ακριβέστερος υπολογισμός ο σεισμικός αρμός πλήρους διαχωρισμού μπορεί να έχει εύρος ίσο με την τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των τετραγώνων των μεγίστων σεισμικών μετακινήσεων (Δ=q Δελ) των δύο κτιρίων στις θέσεις των επικίνδυνων υποστυλωμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της επίδρασης της στροφής περί κατακόρυφον άξονα. Αν δεν είναι δυνατή ακριβέστερη εκτίμηση των μετακινήσεων του υφιστάμενου κτιρίου, μπορούν να ληφθούν ίσες με τις αντίστοιχες του υπό μελέτη κτιρίου.

[4] Σε κτίρια που βρίσκονται σε επαφή, και όταν δεν υπάρχει πιθανότητα εμβολισμού υποστυλωμάτων σε κανένα από τα δύο κτίρια, το εύρος του αντίστοιχου αρμού, εφόσον δεν γίνεται ακριβέστερος υπολογισμός, μπορεί να καθορίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό των υπέρ το έδαφος εν επαφή ορόφων ως εξής:

• 4cm για επαφή μέχρι και 3 ορόφους

• 8cm για επαφή από 4 έως 8 ορόφους

• 10cm για επαφή σε περισσότερους από 8 ορόφους

"αυτή η παράγραφος [4] δεν ισχύει για όμορα οικόπεδα αλλά μόνο για όμορες οικοδομές του αυτού ιδιοκτήτη σύμφωνα με τα παρακάτω"

Στους υπόγειους ορόφους δεν είναι υποχρεωτική η πρόβλεψη αντισεισμικού αρμού.

 

ΑΠΟΦ. 3046/304 ΤΗΣ 30.1/3.2.1989 (ΦΕΚ 59 Δ΄)

Κτιριοδομικός Κανονισμός

3. Αντοχή των κτιρίων ή δομικών έργων:

«3.6. Σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου τηρείται απόσταση από γειτονικά κτίρια (του ιδίου ή των ομόρων οικοπέδων), τέτοια ώστε αυτό να μη δέχεται ή να μεταβιβάζει φορτία σε κτίρια, που υπάρχουν ή που πρόκειται να ανεγερθούν.

Ο κενός χώρος μεταξύ των κτιρίων αποτελεί σεισμικό αρμό, .......

Για τον σεισμικό αρμό ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

α) Ο σεισμικός αρμός δεν πρέπει να δημιουργεί προβλήματα .... ..

β) Ο σεισμικός αρμός «πλήρους διαχωρισμού», του εδαφίου (3) της παρ. 4.1.7.2. του Ν.Ε.Α.Κ., εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις προστασίας γειτονικών κτιρίων, ενώ οι περιπτώσεις προστασίας με την κατασκευή «τοιχωμάτων – προσκρουστήρων» ή με την «τήρηση αποστάσεων ανάλογα με τον αριθμό των ορόφων», όπως περιγράφονται αντίστοιχα στα εδάφια (4) και (5) της παρ. 4.1.7.2. του Ν.Ε.Α.Κ., εφαρμόζονται μόνο όταν τα κτίρια (παλαιό και νέο) ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει και την ευθύνη δόμησης των δύο κτιρίων, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων του Ν.Ε.Α.Κ.

γ) Ο σεισμικός αρμός δεν είναι υποχρεωτικός σε περιπτώσεις προσθηκών καθ’ ύψος, σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 23 του Ν. 1577/1985 «Γ.Ο.Κ.».

 

ε) Όταν υπάρχει κτίριο στο όριο ομόρων οικοπέδων, το ελάχιστο εύρος του σεισμικού αρμού πλήρους διαχωρισμού, υπολογίζεται για τη σεισμική μετακίνηση και των δύο κτιρίων, όπως ορίζεται στο εδάφιο (3) της παρ. 4.1.7.2. του Ν.Ε.Α.Κ. και διαμορφώνεται εξ ολοκλήρου στο οικόπεδο του νέου κτιρίου.

Σε καμία περίπτωση η απόσταση του νέου κτιρίου από το όριο των ομόρων οικοπέδων δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το εύρος (Δν), όπου (Δν) είναι η μέγιστη σεισμική μετακίνηση του νέου κτιρίου.

 

ς) Όταν δεν υπάρχει κτίριο στο όριο των ομόρων οικοπέδων το νέο κτίριο απέχει από το όριο απόσταση τουλάχιστον ίση με το εύρος (Δν) της μέγιστης σεισμικής μετακίνησής του.

ζ) Στην περίπτωση ύπαρξης διηρημένων ιδιοκτησιών σε κοινό οικόπεδο, τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, ως εάν τα κτίρια να βρίσκονται σε διαφορετικά οικόπεδα.

η) .......

θ) Με δαπάνες και επιμέλεια του τελευταίου οικοδομούντος το κενό μεταξύ των κτιρίων, φράσσεται απ’ όλες τις πλευρές με υλικά μικρότερης αντοχής από αυτά του φέροντα οργανισμού των κτιρίων, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγονται ρύπανση, μετάδοση υγρασίας ή άλλες οχλήσεις.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επειδή με ενδιαφέρει άμεσα και έχω την ίδια περίπτωση, τελικά τι έγινε?

Share this post


Link to post
Share on other sites

καλημέρα σας,

 

σε οικοδομή που δεν έχει τηρήσει τον αντισεισμικό αρμό πάχους 4εκ θέλει ο ιδιοκτήτης να εφαρμόσει εξωτερική θερμομόνωση 8 εκατοστών. Το όμορο οικόπεδο είναι άκτιστο. (θέλει δηλαδή σε συνεννόηση με τον διπλανό να πάρει τα 8 εκατοστά από το όμορο το οποίο αναγκαστικά θα πρέπει να αφήσει αντισεισμικό και για τους 2). εσείς τι λέτε;

 

ΑΠΟΦ. Δ17α/141/3/ΦΝ 275 της 15/20.12.1999 (ΦΕΚ 2184 Β)

Έγκριση Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού

4.1.7.2. Επαφή με τα Γειτονικά Κτίρια

[3] Αν δεν γίνει ακριβέστερος υπολογισμός ο σεισμικός αρμός πλήρους διαχωρισμού μπορεί να έχει εύρος ίσο με την τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των τετραγώνων των μεγίστων σεισμικών μετακινήσεων (Δ=q Δελ) των δύο κτιρίων στις θέσεις των επικίνδυνων υποστυλωμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της επίδρασης της στροφής περί κατακόρυφον άξονα. Αν δεν είναι δυνατή ακριβέστερη εκτίμηση των μετακινήσεων του υφιστάμενου κτιρίου, μπορούν να ληφθούν ίσες με τις αντίστοιχες του υπό μελέτη κτιρίου.

[4] Σε κτίρια που βρίσκονται σε επαφή, και όταν δεν υπάρχει πιθανότητα εμβολισμού υποστυλωμάτων σε κανένα από τα δύο κτίρια, το εύρος του αντίστοιχου αρμού, εφόσον δεν γίνεται ακριβέστερος υπολογισμός, μπορεί να καθορίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό των υπέρ το έδαφος εν επαφή ορόφων ως εξής:

• 4cm για επαφή μέχρι και 3 ορόφους

• 8cm για επαφή από 4 έως 8 ορόφους

• 10cm για επαφή σε περισσότερους από 8 ορόφους

"αυτή η παράγραφος [4] δεν ισχύει για όμορα οικόπεδα αλλά μόνο για όμορες οικοδομές του αυτού ιδιοκτήτη σύμφωνα με τα παρακάτω"

Στους υπόγειους ορόφους δεν είναι υποχρεωτική η πρόβλεψη αντισεισμικού αρμού.

 

ΑΠΟΦ. 3046/304 ΤΗΣ 30.1/3.2.1989 (ΦΕΚ 59 Δ΄)

Κτιριοδομικός Κανονισμός

3. Αντοχή των κτιρίων ή δομικών έργων:

«3.6. Σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου τηρείται απόσταση από γειτονικά κτίρια (του ιδίου ή των ομόρων οικοπέδων), τέτοια ώστε αυτό να μη δέχεται ή να μεταβιβάζει φορτία σε κτίρια, που υπάρχουν ή που πρόκειται να ανεγερθούν.

Ο κενός χώρος μεταξύ των κτιρίων αποτελεί σεισμικό αρμό, .......

Για τον σεισμικό αρμό ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

α) Ο σεισμικός αρμός δεν πρέπει να δημιουργεί προβλήματα .... ..

β) Ο σεισμικός αρμός «πλήρους διαχωρισμού», του εδαφίου (3) της παρ. 4.1.7.2. του Ν.Ε.Α.Κ., εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις προστασίας γειτονικών κτιρίων, ενώ οι περιπτώσεις προστασίας με την κατασκευή «τοιχωμάτων – προσκρουστήρων» ή με την «τήρηση αποστάσεων ανάλογα με τον αριθμό των ορόφων», όπως περιγράφονται αντίστοιχα στα εδάφια (4) και (5) της παρ. 4.1.7.2. του Ν.Ε.Α.Κ., εφαρμόζονται μόνο όταν τα κτίρια (παλαιό και νέο) ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει και την ευθύνη δόμησης των δύο κτιρίων, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων του Ν.Ε.Α.Κ.

γ) Ο σεισμικός αρμός δεν είναι υποχρεωτικός σε περιπτώσεις προσθηκών καθ’ ύψος, σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 23 του Ν. 1577/1985 «Γ.Ο.Κ.».

 

ε) Όταν υπάρχει κτίριο στο όριο ομόρων οικοπέδων, το ελάχιστο εύρος του σεισμικού αρμού πλήρους διαχωρισμού, υπολογίζεται για τη σεισμική μετακίνηση και των δύο κτιρίων, όπως ορίζεται στο εδάφιο (3) της παρ. 4.1.7.2. του Ν.Ε.Α.Κ. και διαμορφώνεται εξ ολοκλήρου στο οικόπεδο του νέου κτιρίου.

Σε καμία περίπτωση η απόσταση του νέου κτιρίου από το όριο των ομόρων οικοπέδων δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το εύρος (Δν), όπου (Δν) είναι η μέγιστη σεισμική μετακίνηση του νέου κτιρίου.

 

ς) Όταν δεν υπάρχει κτίριο στο όριο των ομόρων οικοπέδων το νέο κτίριο απέχει από το όριο απόσταση τουλάχιστον ίση με το εύρος (Δν) της μέγιστης σεισμικής μετακίνησής του.

ζ) Στην περίπτωση ύπαρξης διηρημένων ιδιοκτησιών σε κοινό οικόπεδο, τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, ως εάν τα κτίρια να βρίσκονται σε διαφορετικά οικόπεδα.

η) .......

θ) Με δαπάνες και επιμέλεια του τελευταίου οικοδομούντος το κενό μεταξύ των κτιρίων, φράσσεται απ’ όλες τις πλευρές με υλικά μικρότερης αντοχής από αυτά του φέροντα οργανισμού των κτιρίων, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγονται ρύπανση, μετάδοση υγρασίας ή άλλες οχλήσεις.

Το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί μόνο στη βάση ενός συμφωνητικού-συμβολαίου που ο ιδιοκτήτης- πελάτης σας θα διασφαλίζει τον ιδιοκτήτη του γειτονικού οικοπέδου ότι τόσο αυτός, κληρονόμοι του ή πιθανοί αγοραστές του κτηρίου ιδιοκτησίας του, αναγνωρίζουν πως ο χώρος που διατέθηκε από το γείτονά τους για την κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης ανήκει σ' αυτόν και αυτό δεν δύναται να αμφισβητηθεί ακόμη και σε κληρονόμους του ή πιθανούς αγοραστές της δικής του ιδιοκτησίας κλπ κλπ. Είναι εύκολο να συνταχθεί από έναν δικηγόρο. Προσοχή όμως δεν θα πρέπει ο γείτονας να αισθάνεται ότι θα ταλαιπωρηθεί και θα τρέχει. Η όλη διαδικασία δεν πρέπει να απαιτήσει μετακινήσεις από αυτόν.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Να το πούμε πάλι: Δεν γίνεται!!! Είναι καταπάτηση ξένης περιουσίας. Ο αντισεισμικός αρμός δε μπορεί να χρησιμεύει και ως θερμομονωτική στρώση για κανένα κτίριο

Edited by Αλέξανδρος

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε περιπτωση που εχω 3ο οροφο και θελω να κανω εξωτερικη θερμομονωση....αλλα η πολυκατοικια κολλαει στο οριο...υπαρχει περιπτωση με καποιο τροπο να μπορει να εφαρμοστει η εξωτ.μονωση δεδομενου οτι ειναι σε υψος. (ΠΧ με εισαγγελικη παρεμβαση, ή συμφωνη γνωμη του ομορου ιδιοκτητη.)

πως την αντιμετωπιζεται αυτη την περιπτωση;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έχει δίκιο ο Αλέξανδρος, δεν γίνεται. Σε ύψος, μόνο πάνω από κοινόχρηστο χώρο/δρόμο κλπ..

Edited by pirsogiannis

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.