Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Sign in to follow this  
Ellital

Φέρουσα διαζωματική τοιχοποιία προσμετρά στο ΣΔ;

Recommended Posts

Συνάδελφοι η διαζωματική πώς αντιμετωπίζεται όσον αφορά την δόμηση και κάλυψη; Μετράει σε δόμηση - κάλυψη ή εξακολουθεί να θεωρείται η πέτρα ως φέρουσα τοιχοποιϊα και άρα φυσικό υλικό που δεν προσμετράται σε δόμηση - κάλυψη;

Edited by Pavlos33

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΝΟΚ ΑΡ. 11 παρ 6 εδάφιο κβ. (...δεν προσμετράται στο Σ.Δ)

κβ. Η επιφάνεια που καταλαμβάνει η περιμετρική φέρουσα τοιχοποιία ή ο περιμετρικός φέρων οργανισμός και οι τοίχοι πλήρωσής του από φυσικά ανακυκλώσιμα πρωτογενή υλικά, όπως πέτρα, ξύλο, λάσπη, κλπ. 
( Με το  Αρθ-11 της Αποφ-63234/19-12-12 όπου εγκρίνεται τεύχος τεχνικών οδηγιών εφαρμογής του ΝΟΚ, διευκρινίζεται ότι: 
Η διάταξη εφαρμόζεται σε νέες κατασκευές για τις οποίες προβλέπεται περιμετρική φέρουσα τοιχοποιία ή περιμετρικός φέρων οργανισμός και τοίχοι πλήρωσής του από τα αναφερόμενα υλικά. 

ΝΟΚ άρθρο 12 παρ 4 -γ:

Στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κάλυψης του οικοπέδου δεν προσμετρώνται οι επιφάνειες των ορθών προβολών σε οριζόντιο επίπεδο: 
(...)
γ. Χώρων και κατασκευών που αναφέρονται στις περιπτώσεις (ζ,) ιγ, ιθ, κ, κα, κβ, κε, κστ, κη, "λα," της παρ.6 του Αρθ-11 

Edited by Pavlos33
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Pavlos33 πολύ σωστά, σε αναφορά τοιχοποϊίας από πέτρα... το ερώτημα αναφέρεται στην διαζωματική (άρα όχι σκέτη πέτρα ως Φ.Ο. αλλά ενίσχυση από σενάζ και κολωνάκια (πχ. 10 εκ.) από ΟΣ) και στο κατά πόσο η χρήση διαζωματικής "άρει" πιθανώς τον χαρακτήρα της περιμετρικής φέρουσας τοιχοποιϊας από πέτρα (και άρα φυσικού πρωτογενούς υλικού) ως τέτοιας (άρα παύει να θεωρείται ως τέτοια λόγω της διαζωματικής και έτσι μετράει σε δόμηση - κάλυψη)... οι απόψεις διίστανται...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η φέρουσα τοιχοποιία δεν κατασκευάζεται με σκέτη πέτρα, αλλά με οριζόντια και κατακόρυφα διαζώματα. Δεν έχεις κανένα απολύτως ζήτημα να εφαρμόσεις τα παραπάνω. Ένας άλλος διαδεδομένος τρόπος είναι να κατασκευάζεται σκελετός οπλισμένου σκυροδέματος και η λιθοδομή να πατάει και στα φατνώματα και εκτός πλαισίου. Αν δεις προσεκτικα παραπάνω αναφέρει την περίπτωση αυτή (φέρων οργανισμός και τοιχοποία πλήρωσης). Αν θυμάσαι και με την παλιότερη νομοθεσία είχε ξεκαθαρίσει το θέμα αν και τότε υπήρχε ο περιορισμός των 50 εκατοστών πάχους.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επομένως εννοείς @Pavlos33 ότι εξ' ορισμού η κατασκευή τοιχοποιϊας από πέτρα προϋποθέτει την ύπαρξη "διαζωματικής" και άρα όπου αναφέρεται στον ΝΟΚ θεωρείται ως αυτονόητο πως συμπεριλαμβάνεται, έτσι η τοιχοποιία εξακολουθεί να θεωρείται φυσικό υλικό από πέτρα και επομένως δεν μετράει σε δόμηση - κάλυψη; Φαντάζει λογικό, καθότι με βάση τους ευροκώδικες  σε τοιχοποιία από πέτρα η διαζωματική απαιτείται και ο ΝΟΚ (ως πρόσφατος) δεν θα μπορούσε να μην λάβει υπόψιν  τα νέα αυτά δεδομένα που αφορούν την στατική επάρκεια του κτιρίου κλπ... ως νεότερος μηχανικός δεν έχω υπόψιν την παλαιότερη νομοθεσία, όμως επειδή υπάρχει διαφορετική ερμηνεία από ΥΔΟΜ σε σχέση με το θέμα αυτό (επιχειρηματολογώντας πως επειδή στον ΝΟΚ αναφέρεται μόνον η λέξη πέτρα, ξύλο κλπ. στα αντίστοιχα άρθρα άρα αν δεν είναι "σκέτη πέτρα" και έχουμε επιπρόσθετα στοιχεία όπως στην διαζωματική δεν αναφερόμαστε πλέον σε φυσικό πρωτογενές υλικό), υπάρχει κάποια σχετική διευκρίνηση / αναφορά ως τεκμηρίωση στο ότι η διαζωματική φέρουσα τοιχοποιϊα όντως δεν μετράει σε δόμηση και κάλυψη;

ΥΓ. Υπήρξε και η άποψη πως θα πρέπει να μετρήσουνε σε δόμηση μόνον τα "κολωνάκια" της διαζωματικής...

Edited by Ellital

Share this post


Link to post
Share on other sites

παραθέτω και τα παλιότερα για να δεις την αντιμετώπιση κατά ΓΟΚ 

"ιστ. Σε περίπτωση κατασκευής κτιρίων με εξωτερική τοιχοποιία από λιθοδομή πάχους πλέον ή ίσου των 0,50 μέτρων, η καταλαμβανόμενη από την τοιχοποιία επιφάνεια"  (Η περιπτ.ιστ προσετέθη με την παρ.3 Αρθ-8 του Ν-3044/02 ΦΕΚ-197/Α/27-8-02)

Εγκ-41458/24/03  Εγκ-24/03 
Οδηγίες για την εφαρμογή του Αρθ-8 παρ.3 του Ν-3044/02 (ΦΕΚ-197/Α/02) 
που αναφέρεται στην κατασκευή κτιρίων με εξωτερική τοιχοποιία από λιθοδομή 
(πετρόκτιστα, Συντελεστής δόμησης)

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της εν θέματι διάταξης και έχοντας υπόψη, την εισηγητική έκθεση του νόμου, τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού, του ΓΟΚ/85, σας γνωρίζουμε ότι: 
1. Η παρ.1B.ιστ του Αρθ-7   του ΓΟΚ/85, εφαρμόζεται σε περιοχές εντός ρυμοτομικού σχεδίου, σε οικισμούς και σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε συνδυασμό με τα τυχόν ειδικότερα οριζόμενα από τα διατάγματα και τους όρους δόμησης της κάθε περιοχής. 
2. Στα κτίρια που ολόκληρη η εξωτερική τοιχοποιία τους κατασκευάζεται από λιθοδομή, αφαιρείται από το συντελεστή δομήσεως η επιφάνεια της τοιχοποιίας από λιθοδομή που έχει πάχος τουλάχιστον 50 εκατοστά. 
3. Η διάταξη εφαρμόζεται για τοιχοποιία από λιθοδομή που είναι κτιστή κατά την έννοια του Κτιριοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα των Αρθ-9  παρ.1.2.1 και Αρθ-5  παρ.3 και εφόσον με την μελέτη εξασφαλίζεται ότι θα έχουν την απαιτούμενη αντοχή, είτε είναι φέροντες είτε όχι, σύμφωνα με το Αρθ-9   παρ.3 του κτιριοδομικού σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 6, σε περίπτωση κατασκευής φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
4. Η διάταξη εφαρμόζεται για νέα κτίρια, που η άδεια τους εκδίδεται μετά την 27-8-02 ημερομηνία δημοσίευσης του Ν-3044/02 , δεδομένου ότι εντάσσεται στο πλαίσιο παροχής κινήτρων για την διατήρηση και ενίσχυση παραδοσιακών τεχνικών και για παλαιά υφιστάμενα κτίρια, μόνο στη περίπτωση που η τοιχοποϊία αντικαθίσταται με λιθοδομή. 
5. Στα κτίρια που εφαρμόζεται η διάταξη, θα αναγράφεται ρητά στον τίτλο της οικοδομικής άδειας, ότι πρόκειται για κτίριο με εξωτερική τοιχοποϊία από λιθοδομή κατ' εφαρυονή της παρ.3 του Αρθ-8   του Ν-3044/02 και κατά την θεώρηση για ηλεκτροδότηση θα προσκομίζεται φωτογραφική απεικόνιση (πριν το τυχόν επίχρισμα) με δήλωση και υπογραφή του επιβλέποντος Μηχανικού, ότι αναφέρεται στην τοιχοποιία από λιθοδομή που κατασκευάσθηκε για το κτίριο της συγκεκριμένης άδειας.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ
          ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΚΚ
          ΤΜΗΜΑ Β

 

Εγγρ-34275/18-11-04  (ΔΟΚΚ) Εγγρ-34275/04
Κτίρια με εξωτερική τοιχοποιΐα από λιθοδομή (πετρόκτιστα κτίρια)

Σε απάντηση των εγγράφων σας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
1. Το Αρθ-8   παρ.3 του Ν-3044/02 δεν προσμετρά στον συντελεστή δόμησης (ΣΔ) του οικοπέδου την εξωτερική τοιχοποιΐα από λιθοδομή, ως κίνητρο της διατήρησης των παλαιών παραδοσιακών τεχνικών (φέρουσα τοιχοποιΐα > ή = 50 εκατοστά).
2. Ο εν λόγω εξωτερικός τοίχος δεν μπορεί να είναι τοίχος πλήρωσης μιας κατασκευής φέροντος οργανισμού από υποστηλώματα και δοκούς εξ οπλισμένου σκυροδέματος διότι ο Ευρωκώδικας 6 αναφέρεται μόνον σε φέρουσες τοιχοποιΐες.
Διευκρινίζεται ότι στη διαζωματική τοιχοποιΐα που αποτελεί ένα τύπο φέρουσας τοιχοποιΐας του Ευρωκώδικα 6, τα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία από ωπλισμένο σκυρόδεμα ή ωπλισμένη τοιχοποιΐα που περιβάλλουν και από τις τέσσερες πλευρές την τοιχοποιΐα, δεν μελετώνται ώστε να αποτελούν πλαίσια για την αντίληψη καμπτικής έντασης.
3. Στις μικτές κατασκευές των οποίων οι φέροντες οργανισμοί είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα εσωτερικά και περιμετρικά από φέρουσα τοιχοποιΐα έχουν εφαρμογή τα παραπάνω καθώς και η Εγκ-24/03   (Εγκ-41458/24/03) του ΥΠΕΧΩΔΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ
Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας
Διέυθυνση Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΔΟΚΚ)
Τμήματα: β και γ

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.