Jump to content

gnusselt

Core Members
 • Content Count

  489
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

gnusselt last won the day on September 5 2012

gnusselt had the most liked content!

Community Reputation

40 Καλή

5 Followers

About gnusselt

 • Rank
  Διακεκριμένο Μέλος

Profile Information

 • Φύλο
  Δεν απαντώ
 • Τοποθεσία
  Ηράκλειο Κρήτης
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Πρέπει να υπάρχει και κατά την ημέρα του διαγωνισμού και μετά το κάλεσμα υποβολής των δικαιολογητικών.
 2. Σε βιοτεχνικό κτήριο 20ετίας θα γίνει προσθήκη κατ' επέκταση. Ξέρω ότι οι μελέτες πρέπει να περιλαμβάνουν μια αποτύπωση του παλαιού κτιρίου, ώστε να δει ο ελεγκτής πολ. μηχ. τη θέση του παλιού κτιρίου. Ερώτηση: Ο επιβλέπων μηχανολόγος πρέπει να αποτυπώσει τις παλιές εγκαταστάσεις, όπως φρεάτια, φωτισμό, ηλεκ πίνακες, υδραυλικά; Μπορεί ο ελεγκτής μηχ. μηχ. να ζητήσει σχέδια να ελέγξει το παλιό κτίριο;
 3. Έχω μία Α.Θ. 64kW που δίνει νερό στο στοιχείο της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας παροχής αέρα σε δίκτυο αεραγωγωγών με παροχή αέρα από τον ανεμιστήρα προσαγωγής 10.000 m3/h. Η σωληνογραμμή είναι PPR Φ63 με την Α.Θ. και την Κ.Κ.Μ. να είναι σε απόσταση 5m. Πώς συνδέω το δοχείο αδράνειας; Πρέπει να παρεβληθεί μεταξύ της Α.Θ. και της Κ.Κ.Μ. ; Υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο να διαβάσω; Μου είπαν ότι η χωρητικότητα του Δ.Α. πρέπει να είναι 300 Lt. Πώς το υπολογίζω αυτό;
 4. [❔] ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΔ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΑΝΕΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ [❔] Στο ΤΕΥΔ υπάρχει στο Μέρος ΙΙ τα τμήματα Γ και Δ: Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ (άρθρο 78) Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας (άρθρο 131) Στο Μέρος IV υπάρχει το Τμήμα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Όταν σε ένα έργο απαιτείται εμπειρία σε ειδικές εργασίες π.χ. δομικές ενισχύσεις ή εργασίες αποκόλλησης στοιχείων αμιάντου ή οποιαδήποτε άλλη ειδική εργασία, δηλαδή όχι σε εργασίες που απαιτείται π.χ. πτυχίο ΜΕΕΠ μεγαλύτερης τάξης τότε πρέπει η εταιρεία από την οποία λαμβάνω τη δάνεια εμπειρία να υποβάλλει δικό της ΤΕΥΔ και να εκδώσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής και ποιο ποσό πρέπει να έχει αυτή η εγγυητική συμμετοχής; Το ποσό της εγγυητικής το μοιράζονται οι δυο εταιρείες; Γενικά, δεν έχω καταλάβει πως συμπληρώνουμε το ΤΕΥΔ α) όταν θέλουμε να έχουμε δάνεια εμπειρία και β) όταν θέλουμε να φτιάξουμε (μελλοντική) ένωση με εταιρεία που έχει μεγαλύτερη τάξη ΜΕΕΠ. Παρακαλώ για τη βοήθεια σας. Παραθέτω τα άρθρα του Ν.4412/2016 από το site του ΕΑΑΔΗΣΥ https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html : Άρθρο 75 : Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 1. Τα κριτήρια επιλογής μπορεί να αφορούν: α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος ή ο προσφέρων διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης. 2. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών, εφόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται μετά από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται μετά από γνώμη επιτροπής που συστήνουν και στην οποία εκπροσωπούνται τα οικεία επαγγελματικά επιμελητήρια, προσδιορίζεται το αντικείμενο κάθε κατηγορίας μελέτης του Παραρτήματος I του Προσαρτήματος Γ΄. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αντιστοιχία κάθε κατηγορίας μελέτης με το επιστημονικό πεδίο απασχόλησης των εγγεγραμμένων στο «Μητρώο Μελετητών», καθώς και στο «Μητρώο Γραφείων Μελετών» του Παραρτήματος ΧI του Προσαρτήματος Α΄, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με γνώμονα την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚ 2195/2002. Με όμοια απόφαση μπορούν να διαιρούνται ή ενοποιούνται εν γένει οι παραπάνω κατηγορίες. 3. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να έχουν έναν ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, συμπεριλαμβανομένου ορισμένου ελάχιστου κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, παρουσιάζοντας την αναλογία, ιδίως, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Μπορούν επίσης να απαιτούν κατάλληλο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών κινδύνων. Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν οι οικονομικοί φορείς δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή τωναγαθών. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει τους βασικούς λόγους για την απαίτηση αυτή στα έγγραφα της σύμβασης ή στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 341. Η αναλογία, ενδεικτικά, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού μπορεί να λαμβάνεται υπόψη όταν η αναθέτουσα αρχή προσδιορίζει τις μεθόδους και τα κριτήρια της συνεκτίμησης αυτής στα έγγραφα της σύμβασης. Οι μέθοδοι και τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, αντικειμενικότητα και αποφυγή διακρίσεων. Όταν μια σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε σχέση με κάθε επιμέρους τμήμα. Εντούτοις, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καθορίζει τον ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών που πρέπει να έχουν οι οικονομικοί φορείς ανά ομάδες τμημάτων, αν ανατεθούν στον ανάδοχο περισσότερα τμήματα που πρέπει να εκτελεστούν ταυτοχρόνως. Εάν οι συμβάσεις βάσει συμφωνίας-πλαίσιο πρόκειται να ανατεθούν μετά από προκήρυξη νέου διαγωνισμού, η μέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών που αναφέρεται στο πέμπτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου υπολογίζεται βάσει του αναμενόμενου μέγιστου μεγέθους των συγκεκριμένων συμβάσεων που θα εκτελεστούν ταυτοχρόνως ή , εάν αυτό δεν είναι γνωστό, βάσει της εκτιμώμενης αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο. Στην περίπτωση δυναμικών συστημάτων αγορών, η μέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών που αναφέρεται στο πέμπτο εδάφιο υπολογίζεται βάσει του αναμενόμενου μέγιστου μεγέθους των συγκεκριμένων συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος. 4. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια αναθέτουσα αρχή μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι ο οικονομικός φορέας έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης προμηθειών για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους. 5. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής που μπορεί να εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, καθώς και τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, στην προκήρυξη σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Άρθρο 78 : Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 1. Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75 και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2. του άρθρου 73 και του άρθρου 74. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74. Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19, μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 2. Στην περίπτωση συμβάσεων έργων ή συμβάσεων υπηρεσιών ή στην περίπτωση εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο σύμβασης προμηθειών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. Άρθρο 131 Υπεργολαβία (άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 1. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 από υπεργολάβους υπόκειται σε παρακολούθηση και έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. 2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. 3. Οι παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 58 δεν αίρουν την ευθύνη του κύριου αναδόχου. 4. Στις περιπτώσεις των συμβάσεων έργων και όσον αφορά τις υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε εγκαταστάσεις υπό την άμεση εποπτεία της αναθέτουσας αρχής, μετά την ανάθεση της σύμβασης και το αργότερο κατά την έναρξη της εκτέλεσής της, ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο δεν ισχύει για τους προμηθευτές. Οι υποχρεώσεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου επεκτείνονται: α) στις συμβάσεις προμηθειών, στις συμβάσεις υπηρεσιών, πλην όσων αφορούν υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις υπό την άμεση εποπτεία της αναθέτουσας αρχής ή στους προμηθευτές που συμμετέχουν σε συμβάσεις έργων ή υπηρεσιών, β) στους υπεργολάβους των υπεργολάβων του κύριου αναδόχου και σε κάθε περαιτέρω υπεργολάβο μεταξύ όσων περιλαμβάνονται στην αλυσίδα υπεργολαβίας. 5. Προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 79 έως 81, να επαληθεύσουν τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή: α) απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του και β) μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού του. 6. Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο, αν το( α) τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) ο κύριος ανάδοχος είχε αναφέρει στην προσφορά του, κατά το άρθρο 58 ή κατά την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης ή κατά τη διάρκεια αυτής, σύμφωνα με την παρ. 4, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 132, η αναθέτουσα αρχή: α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 και β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του. 7. Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6, οι απαιτούμενες πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις και των υπεργολάβων, σύμφωνα με το άρθρο 79. Ωστόσο, όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης. 8. Ειδικά κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄115).
 5. Επανέρχομαι στο θέμα. Έψαξα στο internet αλλά δεν βρήκα μια δομή μιας μελέτης ATEX για δημόσιο πρατήριο καυσίμων. Πήγα στο Μεταφορών αλλά δεν μπορούσαν να μου δώσουν μια μελέτη νέου πρατηρίου να δω τι κάνουν οι άλλοι μηχανικοί. Έψαξα σε ξένα βιβλιοπωλεία για κάποιο βιβλίο αλλά δεν αναφέρουν παραδείγματα (τουλάχιστον στα περιεχόμενα που μπορώ να δω). Οπότε τί κάνουμε; Δίνουμε υπεργολαβία την μελέτη σε κάποια εταιρεία; Να τη δώσω, αλλά πως ξέρω ότι θα είναι καλής ποιότητας κι όχι απλά μια 10σελιδη μελέτη που ανακυκλώνουν; Σας προλαβαίνω μερικούς και να πω ότι σιγά μην μου δώσουν πρώτα να δω μία έτσι στα πεταχτά. 🥴
 6. ❓ Επειδή δεν έχω ασχοληθεί ποτέ ξανά με net metering, παρά μόνο με ΦΒ στέγης και κάποια μικρά αυτόνομα σε βουνά, μπορεί κάποιος να μου πει ποιά η διαφορά στη μελέτη ενός ΦΒ συγκροτήματος που θα δίνει ρεύμα στη ΔΕΗ μέσω net metering; 1) Διάβασα ότι πρέπει πρώτα να υπολογίσω την ετήσια κατανάλωση (kWh) του κτιρίου στο δώμα του οποίου θα εγκατασταθούν τα ΦΒ και μετά βάσει αυτής της κατανάλωσης να υπολογίσω σε περίοδο ενός έτους πόσα panel χρειάζονται για να δώσουν την ίδια ενέργεια (kWh). Αυτό γιατί η ΔΕΗ δεν πληρώνει την παραπάνω ενέργεια που θα της δώσει τυχόν ένα υπερδιαστασιολογημένο σύστημα. Ισχύει αυτό; 2) Αν ισχύει το (1) και πρέπει να υπολογίσω την καταναλισκόμενη ενέργεια του κτιρίου πρέπει να βάλω στους υπολογισμούς μου μόνο την ηλεκτρική ενέργεια; Όχι τον λέβητα που έχει το κτίριο σωστά; Αλλά πρέπει να υπολογίσω την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει π.χ. ο καυστήρας, τα μικρά κλιματιστικά, ο φωτισμός, ο ανελκυστήρας κτλ; 3) Αρκεί να υπολογίσω την ισχύ του συστήματος και να επιλέξω δύο inverters και τελείωσα; 4) Δεν χρειάζεται να υπολογίσω μπαταρίες κτλ; 5) Το ρεύμα στο net metering "πάει" κατευθείαν στη ΔΕΗ; 6) Να δω το σύστημα δηλαδή σαν ένα ΦΒ στέγης ή τα 10άρια (10kW) που έχουν μπει; 7) Πριν κάνω ο,τιδήποτε πρέπει να απευθυνθώ στον τοπικό ΔΕΔΔΗΕ να δω αν μπορεί να "δεχτεί" το σύστημα; Από ποιούς παράγοντες μπορεί να εξαρτάται η απάντηση τους;
 7. ❔ Μου έχουν πει ότι τα όρια των κατηγοριών ΜΕΕΠ σε ένα έργο είναι χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Σε ποια νομοθεσία αναφέρεται αυτό ;
 8. Έχω ένα μεγάλο ευάκλυπτο ως μοναδικό δέντρο στο οικόπεδο που ανήκει το κτίρο που καλύπτει όμως όλη τη κεντρική είσοδο του κτιρίου. Ρώτησα στην Πολεοδομία και μου είπαν ότι ο ΝΟΚ ορίζει ένα δέντρο για κάθε 200τ.μ. κτιρίου. Επίσης, επειδή το δέντρο είναι εντός του οικοπέδου, άρα ανήκει στον ιδιοκτήτη του κτιρίου, δεν έχει λόγο το δασαρχείο. Θα ρωτήσω τον ιδιοκτήτη αν το κτίριο έγινε βάσει ΝΟΚ ή ΓΟΚ. Εφόσον εγώ έχω ένα μόνο δέντρο θα το αφήσω εκεί να μου σπάσει - κυριολεκτικά - την γυάλινη τζαμαρία; Το δέντρο κλαδεύεται σχεδόν κάθε χρόνο αλλά πλέον το κόστος είναι μεγάλο για κλάδεμα και ο ιδιοκτήτης θέλει μια μόνιμη πλέον λύση. Σε ποια νομοθεσία μπορώ να βασιστώ για την πλήρη εκρίζωση του;
 9. Σε εσωτερικό χώρο παραλαβής προϊόντων super market (όχι τρόφιμα) εμβαδού περίπου 200m2 με ύψος 5m ζήτησαν μελέτη κλιματισμού. Κοίταξα στην ASHRAE στις Applications αλλά δεν βρήκα τίποτα για warehouse. Ποιές είναι οι απαιτούμενες συνθήκες στον αποθηκευτικό χώρο όπου στοιβάζονται παλέτες με σαμπουάν, ποτά, απορυπαντικά; Ποιά η απαιτούμενη θερμοκρασία και υγρασία σε τέτοιους χώρους; Επίσης, επειδή είναι χαμηλό σκέφτηκα τη λύση με fan coils νερού οροφής με την εξωτερική μονάδα στο δώμα. Έχετε καμμιά ιδέα για τα παραπάνω;
 10. Σε εσωτερικό χώρο παραλαβής προϊόντων super market (όχι τρόφιμα) εμβαδού περίπου 200m2 με ύψος 5m ζήτησαν μελέτη κλιματισμού. Κοίταξα στην ASHRAE στις Applications αλλά δεν βρήκα τίποτα για warehouse. Ποιές είναι οι απαιτούμενες συνθήκες στον αποθηκευτικό χώρο όπου στοιβάζονται παλέτες με σαμπουάν, ποτά, απορυπαντικά; Ποιά η απαιτούμενη θερμοκρασία και υγρασία σε τέτοιους χώρους; Επίσης, επειδή είναι χαμηλό σκέφτηκα τη λύση με fan coils νερού οροφής με την εξωτερική μονάδα στο δώμα. Έχετε καμμιά ιδέα για τα παραπάνω;
 11. Μου έγινε πρόταση για θέση προιστάμενου συντήρησης σε 4 ξενοδοχεία 5 αστέρων. Η εργασία αφορά 6ημερη , 8+ ώρες εργασία, με έλεγχο των τεχνικών των ξενοδοχείων που είναι κυρίως ηλεκτρολόγοι. Τα ξενοδοχεία είναι σε ένα εύρος 160km. Η εταιρεία παρέχει αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο. Θα δίνω λόγο μόνο στους διευθυντές των ξενοδοχείων. Εκεί μπορεί να είμαι μισθωτός ή με μπλοκάκι. Τί φορολογία έχει ένας μισθωτός; Τί αμοιβές "παίζουν" στην αγορά; Υπάρχει διαφορά κατασκευή - συντήρηση; Μέχρι τώρα 15 χρόνια ήμουν σε κατασκευαστική εταιρεία.
 12. Ευχαριστώ πολύ παίδες. Επικοινώνησα με δύο μεγάλες εταιρείες του χώρου και περιμένω τις απαντήσεις τους τις οποίες θα σας αναφέρω όταν τις πάρω.
 13. ΕΡΩΤΗΣΗ Έχω μία αντλία θερμότητας (Α.Θ.) 210kW ψυκτική ισχύς που απορροφά 70kW ηλεκτρική ισχύς. Από το φυλλάδιο της Α.Θ. είδα τα παρακάτω: Maximum starting current 560Α (μέγιστο ρεύμα εκκίνησης !!!) Maximum running current 170Α (μέγιστο ονομαστικό ρεύμα) Maximum current for wires sizing 190Α (μέγιστο ρεύμα για διαστασιολόγηση διατομής καλωδίου) Πάω λοιπόν να επιλέξω ένα διακόπτη ισχύος (3 φάσεις και γείωση, δεν χρειάζεται ασφάλιση ουδετέρου... μου το είπε και ο κατασκευαστής της Α.Θ.) και έχει επιλογή του ρεύματος βραχυκυκλώματος. https://www.schneider-electric.com/en/product-range/1887-compact-nsx/?N=921442339+2044346342+2248269256&_requestid=77418#tabs Έχω διαβάσει αρκετά για τον υπολογισμό του και κατέληξα ότι πρέπει να ξέρω το kVA του Μ/Σ της ΔΕΗ από όπου τροφοδοτείται ο ΓΠΧΤ του κτιρίου όπου θα τοποθετηθεί ο νέος διακόπτης ισχύος. Στο site έχει επιλογές για : 25kA, 36kA, 50kA, 70kA, 75kA, 100kA, 200kA. Πώς επιλέγω το σωστό ρεύμα βραχυκύκλωσης;
 14. Επανέρχομαι στο θέμα, καθότι έχω κατάστημα - ψησταριά σε ισόγειο πολυκατοικίας που η καμινάδα από τα κάρβουνα, ανεβαίνει μέσα από κλιμακοστάσιο, βγαίνει έξω από το κτίριο, ξαναμπαίνει μέσα (μετά από 4 συνολικά γωνίες) και καταλήγει στο δώμα της πολυκατοικίας. Ποιά νομοθεσία ορίζει τους επιτρεπόμενους χώρους διέλευσης καμινάδας;
 15. Επανέρχομαι στο θέμα... Ένας ηλεκτρικός πίνακας μπορεί να καεί μόνο από βραχυκύκλωμα λόγω χαλαρών συνδέσεων; Θέλω να πω, άλλοι παράγοντες όπως υγρασία δεν μπορούν να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα; Αναφέρομαι σε πίνακες που μπορεί να είναι σε υπόγειο χώρο. Επίσης, ένα άλλο ερώτημα είναι : Μόνο από βραχυκύκλωμα μπορεί ένας ηλεκτρικός πίνακας να "πάρει φωτιά" ;
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.