Jump to content

Απόδοση χρήσιμων όρων στην Αγγλική


myri
 Share

Recommended Posts

cost-plus works Απολογιστικές εργασίες

countable Αριθμήσιμος

counter example Αντιπαράδειγμα

counter footwall Τοίχος αντιστήριξης με αντηρίδες

counter weight Αντίβαρο

counterfort drain Στραγγιστήρι κάθετα στην οδό

coupler Κοχλιωτός σύνδεσμος (μούφα)

coupling Σημείο ζεύξης, συνδετήρας, σύνδεσμος

court of auditors Ελεγκτικό Συνέδριο

covariant Συναλλοίωτος (Μαθηματικά)

cover Επικάλυψη

covering Πέτσωμα

crack sealing Σφράγιση ρωγμών

crack, cracking Ρωγμή, ρηγμάτωση

crane Ανυψωτικό μηχάνημα, γερανός

crane arm Γερανοβραχίωνας

crash barrier Απορροφητής ενέργειας

crash cushion attenuator Σύστημα απορρόφησης ενέργειας σύγκρουσης

crawl speed Οριακή ταχύτητα ανάβασης φορτηγού

crawling (= climbing) lane Λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας (ανάβασης)

creep Ερπυσμός

cremation Αποτέφρωση

crest culvert Οχετός στέψης

crest curve Κυρτή καμπύλη

crest of the wall Στέψη του τοίχου

cretaceous Κρητιδικοί

crew Συνεργείο, πλήρωμα

crib walls Φατνωματικοί τοίχοι

critical air velocity Κρίσιμη ταχύτητα αέρα

critical damping Κρίσιμη απόσβεση

critical path method Μέθοδος ανάλυσης κρίσιμης διαδρομής

cross Διακλάδωση μορφής σταυρού

cross over Διατάξεις εκτροπής κυκλοφορίας

cross beam Διαδοκίδα, κεφαλοδοκός

cross drainage culvert Σιφωνοειδής οχετός

cross fall Αμφικλινής διατομή, επίκλιση σε ευθυγραμμία

cross fall / superelevation diagram Διάγραμμα εγκάρσιων κλίσεων (επικλίσεων)

cross girder Διαδοκίδα

cross passage Εγκάρσιος διάδρομος (στοά) προσπέλασης προσωπικού

cross section Διατομή

crosshead Κεφαλόδεσμος βάθρων

crosshole seismic tests Αντισεισμικές δοκιμές τομογραφίας

crosshole tomography and downhole tests Δοκιμές εγκάρσιας και κατά μήκος τομογραφίας

crossover Ανισόπεδη διασταύρωση

crosswalk Διάβαση πεζών

crown Κλείδα, κορωνίδα

crown lane Κορυφογραμμή οδοστρώματος (επίλιση)

crown settlement Παραμόρφωση / υποχώρηση κλείδας (σήραγγες)

crowned pavement cross section Αμφικλινής διατομή οδοστρώματος

crude analysis Προσεγγιστική ανάλυση

crushed aggregates Θραυστά αδρανή

crushing Σύνθλιψη

crushing mill / plant Σπαστήριο / τριβείο

crystalline limestone Κρυσταλλικός ασβεστόλιθος

cultivating pot Φυτοδοχείο

cultivation technique Καλλιεργητική τεχνική

cultivation tray Τελάρο

cumulative Σωρευτικός

curb Κράσπεδο

curing Ωρίμανση

current condition Τρέχουσα συνθήκη

curtain wall, ballast wall Θωράκιο

curvature Καμπυλότητα

curvature radius Ακτίνα καμπυλότητας

curve Καμπύλη, στροφή

curved slot Καμπύλη εγκοπή

customization Προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη

cut Όρυγμα, τομή, αποκοπή

cut & cover Σήραγγα με εκσκαφή και επανεπίχωση

cut slopes Πρανή ορυγμάτων

cut-off channel Στραγγιστικός τάφρος ανάσχεσης ροής

cut-off ditch Τάφρος οφρύος

cut-off drain Στραγγιστήριο πρανούς (οφρύος ή ποδός)

cutter Κοπτικό

cutting Μόσχευμα, τομή

cutting head / tool Κοπτική κεφαλή / εργαλείο

cybernetics Κυβερνητική (επιστήμη)

cycle length Χρονική διάρκεια φωτεινής σηματοδότησης

cycleway = cycle track Ποδηλατόδρομος

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

D

 

 

 

 

dam Φράγμα

dam failure Θραύση (αστοχία) φράγματος

damage Ζημιά, βλαπτική πράξη

damage to the environment Περιβαλλοντική βλάβη

damper Αποσβεστήρας

damping Απόσβεση, απορρόφηση

dangerous blocks Επισφαλείς όγκοι

dangerous goods vehicles Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Φορτίων

dangerous products/ substances Επικίνδυνα προϊόντα / ουσίες

data administrator Διαχειριστής Συλλογής Στοιχείων

data base management system (dbms) Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (ΣΔΒΔ)

data collection devices (dcd) Ηλεκτρονικές Συσκευές Αποθήκευσης Δεδομένων

data management & systems development team Ομάδα Διαχείρισης Πληροφοριών & Ανάπτυξης Συστημάτων

datum or datum plane Επίπεδο αναφοράς (ορίζοντας)

de-icing agent Αντιπαγετικό αλάτι

dead anchor Τυφλό αγκύριο

dead end Τυφλό άκρο

dead load Νεκρό (μόνιμο) φορτίο

debris Φερτά (χαλαρά) υλικά

debris flow unit (dfu) Σχηματισμός χαοτικής δομής

debugged seed Σπόρος απεντομωμένος

decay Σήψη

deceleration chamber Θάλαμος επιβράδυνσης

deceleration lane Λωρίδα επιβράδυνσης

decide by reasoned order Αποφαίνομαι αιτιολογημένα

deciduous tree Φυλλοβόλο δέντρο

deck calculations Στατικοί υπολογισμοί φορέα

deck expansion units Στοιχεία διαστολής φορέα (γέφυρες)

deck heating Επιδαπέδια θέρμανση

deck parapet Στηθαίο ασφαλείας του φορέα

deck seat Θέση έδρασης φορέα

deck slab Πλάκα κυκλοφορίας

deck soffit Κάτω επιφάνεια καταστρώματος

deck structure Κατάστρωμα

declaration of compulsory expropriation Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

decode Αποκωδικοποιώ

decomposition Αποσύνθεση

decontamination = disinfection Εξυγίανση, αντιμετώπιση της μόλυνσης

deductive Παραγωγικός (Μαθηματικά)

deep foundation Βαθιά θεμελίωση

deep sliding plane (slips) Βαθύς κύκλος ολίσθησης

defects liability period Περίοδος Υπαιτιότητας Ατελειών

deficient blasting Ελαττωματική ανατίναξη

deficit in reinforcement Βλάβη οπλισμού

definitive study Οριστική μελέτη

deflection Παραμόρφωση

deflection displacement Βέλος κάμψης

deflectograph Παραμορφωσίμετρο

defoliation Απόπτωση φύλλων

deforestation Αποψίλωση, αποδάσωση

deformability Παραμορφωσιμότητα

deformation Παραμόρφωση

deformation modulus Μέτρο παραμόρφωσης

deformation parameters Παράμετροι θεμελίωσης

deformation theory Θεωρία παραμορφώσεων

degradation of the environment Υποβάθμιση του περιβάλλοντος

degree of confinement Βαθμός εγκιβωτισμού

degree of fragmentation Βαθμός κερματισμού

degree of pollution Βαθμός μόλυνσης

degree of weathering Βαθμός αποσάθρωσης

dehumidification Αφύγρανση

delamination Ανομοιομορφία, διαστρωμάτωση

delineate Οριοθετώ

delineation marker Δείκτης οριοθέτησης

delineator Οριοδείκτης

delivery Παράδοση

demarkation Οριοθέτηση

demo Επίδειξη, παρουσίαση

demobilization Αποκόμιση

demonstration folder Φάκελος παρουσιάσεων

demountable barrier Αφαιρετό στηθαίο

denotation Αναφορά

density Πυκνότητα

denumerable Αριθμήσιμος

departure Απόκλιση

depletion (destruction) of the ozone layer Καταστροφή του στρώματος όζοντος

deposit (s) Απόθεση (προσχώσεις)

depreciation Απαξίωση, απόσβεση

depression Βύθισμα

deputy general manager Βοηθός Γενικός Διευθυντής

derailing load Φορτίο, εκτροχιασμού

desalination Αφαλάτωση

descending slope / gradient Κατωφερικό πρανές, κατηφόρα

descending steps Κατιόντα βήματα

descriptive geometry Αναλυτική γεωμετρία

descriptive information Περιγραφικές πληροφορίες

desertification Ερημοποίηση

desiccation Συστολή ξήρανσης

design Μελέτη

design and built Μελέτη - κατασκευή

design budget Προϋπολογισμός Μελέτης

design capacity Απόδοση / ικανότητα με βάση τη σχεδίαση του έργου

design department Διεύθυνση μελετών

design discharge Παροχή υπολογισμού

design earthquake Σεισμός σχεδιασμού

design fee Αμοιβή μελέτης

design life Διάρκεια ζωής σχεδιασμού

design load Φορτίο υπολογισμού

design seismic action / loads Σεισμική δράση / φορτία σχεδιασμού

design spectrum Φάσμα σχεδιασμού

design speed Ταχύτητα μελέτης

design statement Έκθεση Μεθοδολογίας Μελέτης

design velocity Ταχύτητα μελέτης

design volume Όγκος, φόρτος σχεδιασμού

desktop environment Περιβάλλον εργασίας

destination Προορισμός

detach Αποσπώ, αποσυνδέω

detailed bill of quantities Αναλυτική προμέτρηση

detector Φωρατής, ανιχνευτής

detention Κατακράτηση

detention pond Λίμνη κατακράτησης

determinacy Προσδιοριστότητα

deterministic Αιτιοκρατικός

detour Περιπορεία

development period Αυξητική περίοδος

developmental interrelations Αναπτυξιακοί συσχετισμοί

deviation of boreholes from the vertical Απόκλιση των γεωτρήσεων από την κατακόρυφο

dewatering Απομάκρυνση υδάτων

diaclases (layers) Διακλάσεις

Link to comment
Share on other sites

diagnosis of static integrity of bridges Εκτίμηση στατικής επάρκειας γεφυρών

diagonalisation Διαγωνιοποίηση (Μαθηματικά)

dial Καλώ, επιλέγω, σχηματίζω, πληκτρολογώ

dialling tone Τόνος επιλογής

diameter (hydraulic) Υδραυλική διάμετρος

diamond crown Αδαμαντίνη στεφάνη

diamond drilling programme Πρόγραμμα γεώτρησης με διαμαντοκορώνα

diamond interchange Κόμβος μορφής ρόμβου (ανισόπεδος)

diamond type intersection Κόμβος τύπου "Διαμάντι"

diaphragm Διάφραγμα

differential Διαφορικό

differential calculus Διαφορικός λογισμός

differential equations Διαφορικές εξισώσεις

differential settlements Διαφορικές καθιζήσεις

diffuser Σκεδαστήρας

diffusion angle Γωνία διάχυσης

digester Χωνευτήρας

digital terrain model (dtm) Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους

digitation/zer Ψηφιοποίηση/τής

dike Τάφρος, χαντάκι

dilation angle Γωνία διασταλτικότητας

dilution Διάλυση

dimension/ise Διάσταση/ολογώ

dioxin Διοξίνες

dip Γωνία κλίσης, βύθιση

dip direction Διεύθυνση (μέγιστης) κλίσης

dipping Κλίση (γωνία), εμβάπτιση

dipping in / out Ομόρροπη / Αντίρροπη διεύθυνση κλίσης

direct connection Άμεση σύνδεση

direct dialling Αυτόματη κλήση

direct labour Αυτεπιστασία

direct memory Αυτόματη επανάκληση αριθμού από τη μνήμη

directed Κατευθυνόμενος

directional arrow Βέλος κατεύθυνσης

directional split Ποσοστιαία κατανομή κυκλοφορίας κατά διεύθυνση

directors council Συμβούλιο διευθυντών

disaster area / region Πληγείσα περιοχή

discharge Παροχή, εκβάλλω

discharge of pollutants / waste Παροχή μολυσματικών ουσιών / λυμάτων

discontinuities Διακλάσεις, ασυνέχειες

discontinuity dip direction Διεύθυνση κλίσης ασυνεχειών

discontinuity surface Επιφάνεια αδυναμίας

discretization Διακριτοποίηση

disinfected seed Σπόρος απολυμασμένος

disjoint Ξεμοντάρω

disjunctive Διαζευτικός

disorted sketch scale Παραμορφωμένη κλίμακα σκίτσου

displacement Μετακίνηση, μετατόπιση

disposal of waste Διάθεση αποβλήτων

disposal sites Αποθεσιοθάλαμοι

dissipate Διαχέω

dissipation basin Λεκάνη καταστροφής κινητικής ενέργειας υγρού

dissolved soil materials Διαλυτά εδαφικά υλικά

distortion Στρέψη

distress Καταπόνηση

distribution reinforcing bar Ράβδος διανομής

distributive Επιμεριστικός

distributor road Διανεμητήρια οδός

disturbed landscape Διαταραγμένο τοπίο

disturbed samples Διαταραγμένα δείγματα

disturbed surface Διαταραγμένη επιφάνεια

ditch Τάφρος, χαντάκι

diverge Μερισμός

diversion Παράκαμψη

diversion point Σημείο εκτροπής

diverter valve Βαλβίδα εκτροπής

divide Υδροκρίτης, διαιρώ

division box Κιβώτιο διαχωρισμού

do-nothing solution Μηδενική λύση

dock Αποβάθρα, λιμενικές εγκαταστάσεις

document control unit Τμήμα διαχείρισης εγγράφων

document index Κατάλογος εγγράφων

document register Κατάσταση στοιχείων μελέτης

domain Πεδίο

domed faces Θολωτά μέτωπα

domestic waste Οικιακά απόβλητα

double core barrel Διπλή καροταρία

double end stressing Αμφίπλευρη τάνυση

double lines Διπλή γραμμή (σε δρόμο)

dowel bar Βλήτρο, παρέμβλημα

down slope movement Μετατόπιση προς τα κατάντη

downgrade Κατωφέρεια

download Αποφόρτιση, κατέβασμα, λήψη δεδομένων

downspout Κατακόρυφος αποχετευτικός σωλήνας, υδρορροή

downstand beam Χαλινός

downstream view Κατάντη όψη

downstream, downgrade Κατάντη

downwind Παράλληλα στη φορά του ανέμου

draft Σκαρίφημα, προσχέδιο

drag coefficient Συντελεστής οπισθέλκουσας (αντίστασης αέρα)

dragging Σύρσιμο

drain field Στραγγιστικό δίκτυο

drain inlet Φρεάτιο υδροσυλλογής

drain linear Στραγγιστήριο, γραμμικό

drain pipe Συλλεκτήριος αγωγός αποχέτευσης

drain plug Πώμα καθαρισμού

drainage Αποστράγγιση

drainage adit Σήραγγα αποστράγγισης

drainage area Περιοχή (έκταση) απορροής

drainage basin Λεκάνη απορροής

drainage core Στραγγιστήριο

drainage holes Οπές αποστράγγισης

drainage layer of the carriageway Στρώση στράγγισης οδοστρώματος

drainage system Υδρομάστευση

drainage well Φρεάτιο υδροσυλλογής / αποστράγγισης

drained triaxial compression test Στραγγιζόμενη δοκιμή τριαξονικής θλίψης

draining ditch Αποστραγγιστικός αγωγός / τάφρος αποστράγγισης

drams Τύμπανα (κύλινδρος σε γεωτρύπανο)

drawbar trailer vehicle Συρμός (φορτηγό)

drawdown Πτώση εισρόφησης

drawing Σχέδιο

drawing block Πίνακας τίτλου

drawpits Φρεάτια τραβήγματος καλωδίων

drill a pile Διατρύω με πάσσαλο

drill and blast Διάτρηση οπών και ανατίναξη

drill rig Γεωτρύπανο

drill stem Στήλη

drilling revolutions per minute Αριθμός στροφών ανά λεπτό

drilling with air flush Διάτρηση με αέρα

drinking water Πόσιμο νερό

drip Σκοτία (εσοχές)

drip irrigation, drops, dripping Μέθοδος στάγδην (πότισμα)

drive a tunnel Διανοίγω σήραγγα (σε βράχο )

driven piles Εμπηγνυόμενοι πάσσαλοι

driver protection Προστασία του οδηγού

drivers = driving staff / personnel Οδηγοί

driving Διάνοιξη, οδήγηση

driving lessons / license Μαθήματα / άδεια οδήγησης

drop Πτώση / αναβαθμός (τάφρου), μετακίνηση, σταγόνα

drop structures Αναβαθμοί ανάντη με εκσκαφή

drought Ξηρασία

dry contraction Συστολή ξήρανσης

dry density Ξηρά πυκνότητα

Link to comment
Share on other sites

dry environment Ξηροθερμικό περιβάλλον

dry film Ξηρή μεμβράνη

dry sampling Δειγματοληψία εν ξηρό

dry shrinkage Συστολή ξήρανσης

drying Ξήρανση

drying out Αφυδάτωση

dual carriageway Διπλό οδόστρωμα

ductile Όλκιμος, πλαστική σεισμική συμπεριφορά

ductility Πλαστιμότητα

ducts Αγωγοί, σωλήνες καλωδίωσης

dump sites Αποθεσιοθάλαμοι

dumper Αποσβεστήρας

dumping of waste Απόθεση απορριμμάτων

dune Αμμόλοφος / θίνα

durability Ανθεκτικότητα, αντοχή στο χρόνο

durable aggregates Ανθεκτικά αδρανή

dust Σκόνη

dynamic analysis / behaviour / evaluation Δυναμική ανάλυση / συμπεριφορά / αποτίμηση

dynamic data exchange (dde) Δυναμική ανταλλαγή δεδομένων

dynamic load Δυναμικό φορτίο

dynamic of structures Δυναμική των κατασκευών

dynamic response / state Δυναμική απόκριση / κατάσταση

dynamic segmentation Δυναμική κατάτμηση

dynamic stimulation Δυναμική διέγερση

Link to comment
Share on other sites

E

 

 

 

 

early strength Πρώιμη αντοχή

earth fill Γαιώδες επίχωμα, επίχωση

earth mass, earthworks Χωματουργικές εργασίες

earth pressure (coefficient) (συντελεστής) ώθησης γαιών

earth pressure loading Φορτίο εδαφικών φορτίσεων

earth pressures Ωθήσεις γαιών

earth refill Γαιώδης επανεπίχωση

earth road Χωματόδρομος

earth science Εδαφολογία

earthing Γείωση

earthquake engineering Αντισεισμική μηχανική

earthquake study data Δεδομένα τεκτονικής ανάλυσης

earthworks Χωματουργικά

earthworks top level Στέψη στάθμης χωματουργικών

easement Δουλεία (εμπράγματο δικαίωμα)

easily erodable Ευδιάβρωτο

eastbound Προς ανατολάς

eccentric Έκκεντρος

eccentric and inclined application of load Έκκεντρη και λοξή φόρτιση

eccentric loading Έκκεντρη φόρτιση

ecological assessment / balance Οικολογική αποτίμηση / ισορροπία

ecology Οικολογία

economic theory and policy Οικονομική θεωρία και πολιτική

economics Οικονομική

economy of the environment Περιβαλλοντική οικονομία

ecosystem Οικοσύστημα

ecotax = environmental tax Περιβαλλοντικός φόρος

edge Άκρο, όριο

edge cracking Ρωγμή στα άκρα (οδοστρώματος)

edge details Πλευρική διαμόρφωση

edge line Οριογραμμή

edge marking Σήμανση οριογραμμής

edge of area of concern Όριο εξασφάλισης έναντι πλευρικών εμποδίων

edge terminals Ακραίες απολήξεις

edit mode Περιβάλλον (κατάσταση) σύνταξης κειμένου

effective green time Χρησιμοποιούμενος χρόνος πρασίνου (σε φωτεινή σηματοδότηση)

effective porosity Ενεργό πορώδες

effective stresses Ενεργές τάσεις

effective value Ενεργός τιμή

effective width Ωφέλιμο πλάτος

effective, efficient Αποτελεσματικός, ενεργός

effluent Εκροή

effusive Εκρηξιγενή

eigenvariable Ιδιομεταβλητή (Μαθηματικά)

elastic constant Ελαστική σταθερά

elastic recovery test Ελαστικής επαναφοράς, δοκιμή

elastic spectrum Ελαστικό φάσμα

elasticity Ελαστικότητα

elastomer Ελαστομερές

elastomeric bearing Ελαστομεταλλικό εφέδρανο

elastomeric emulsion Ελαστομερές γαλάκτωμα

elastoplastic Ελαστοπλαστικό

electrical engineer Ηλεκτρολόγος μηχανικός

electrical operations engineer Μηχανικός συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

electrochemistry Ηλεκτροχημεία

electromagnetic field / radiation Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο / ακτινοβολία

electronic displacement transducers Ηλεκρτομηκυνσιόμετρα

electronics discipline Τμήμα ηλεκτρονικών εφαρμογών

element / elementary particle Στοιχείο / στοιχειώδες σωματίδιο

elephant foot Πλευρική διεύρυνση στο πέλμα, πλευρικό μαξιλάρι

elevated carriageway Υπερυψωμένος αυτοκινητόδρομος

elevated highway bridge Γέφυρα υπερυψωμένης οδού

elevated irrigation channel Υπερυψωμένη αρδευτική διώρυγα

elevation Υψόμετρο ερυθράς οδού, στάθμη

elimination Απαλοιφή

elongation Μήκυνση

eluviation Έκπλυση

embankment Επίχωμα, ανάχωμα

embedding depth / length Βάθος / μήκος πάκτωσης

embedment Έμπηξη

emergency Έκτακτο περιστατικό / ανάγκη

emergency crossing points Θέσεις εκτροπής εκτάκτου ανάγκης

emergency escape / exit Έξοδος κινδύνου

emergency fire points Πυροσβεστικές φωλιές

emergency lane Λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ)

emergency parking lane Λωρίδα στάθμευσης ανάγκης

emergency roadside telephones Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης

emergency route Οδός διάσωσης / διαφυγής

emission Εκπομπή (αέριων ρύπων)

emphasizing beacon Καθοδηγητικά αναλάμποντα συστήματα

emulsion Γαλάκτωμα

enclosed space Κλειστή περιοχή

enclosure Όριο, έγκλιση

encode Κωδικοποιώ

end beam Ακραία δοκός

end bearing of pile Αντίσταση αιχμής

end bearing strength Αντοχή αιχμής

end cross beam Ακραία διαδοκίδα

end plate Πλάκα αγκύρωσης

end tipping Αποθέσεις υλικών από τη σήραγγα

endangered species Απειλούμενο με εξαφάνιση (προστατευόμενο) είδος

endochronic theory Ενδοχρονική θεωρία

energy absorption Απορρόφηση ενέργειας

energy conscious design Σχεδιασμός με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας

energy recourses Πηγές ενέργειας

energy tax Φόρος κατανάλωσης ενέργειας

engineering geology Τεχνική γεωλογία

engineering geology model Τεχνικογεωλογικό μοντέλο

engineering works Έργα μηχανικού

enhanced message sign Φωτεινές πινακίδες μεταβλητού μηνύματος

enquiry Διακήρυξη

entering traffic Εισερχόμενη κυκλοφορία

entity Οντότητα, ενότητα

entrenchment Οχυρό

entry slip road Κλάδος εισόδου (σε ανισόπεδο κόμβο)

entry speed Ταχύτητα εισόδου

enumerable Αριθμήσιμος

envelope Περιβάλλουσα

environment Περιβάλλον

Link to comment
Share on other sites

environmental design Περιβαλλοντικός σχεδιασμός

environmental discipline / science Τμήμα / επιστήμη περιβάλλοντος

environmental education / economics Περιβαλλοντική εκπαίδευση / οικονομία

environmental effect / engineering Περιβαλλοντική επίπτωση / μηχανική

environmental engineer Περιβαλλοντολόγος

environmental impact / damage = harm Περιβαλλοντική επίπτωση / ζημιά

environmental impact assessment (study) Μελέτη εκ/αποτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

environmental legislation / law / regulations Περιβαλλοντική νομοθεσία / κανονισμοί

environmental liability Περιβαλλοντική ευθύνη

environmental management Διαχείριση περιβάλλοντος

environmental monitoring Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων

environmental permits / studies Περιβαλλοντολογικές άδειες / μελέτες

environmental protection Περιβαλλοντική προστασία

environmental research Περιβαλλοντική έρευνα

environmental standards Περιβαλλοντικά πρότυπα

environmental surveillance Aπογραφή περιβαλλοντικών παραμέτρων

environmental tax Περιβαλλοντικός φόρος

environmental terms Περιβαλλοντικοί όροι

epoxy resin Εποξειδική ρητίνη

equalizer Εξισωτής

equational Εξισωτικός

equivalent accuracy level Αντίστοιχη στάθμη ακρίβειας

eradication Εξάλειψη (ασθενειών)

erodable Ευδιάβρωτο

erosion Διάβρωση

escape adits Σήραγγες διαφυγής

escape routes Διάδρομος κυκλοφορίας

escarpment landscape Κρημνώδες τοπίο

essential Ουσιώδης

establish Εγκαθιστώ, εξασφαλίζω

estate Ιδιοκτησία

estimation of accident potential Εκτίμηση επικινδυνότητας

estuary Δέλτα ποταμού

ethics Ηθική

euler integration Ολοκλήρωση Euler

European Committee for Standardization (ecs) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτυποποίησης (ΕΕΠ)

European Construction Institute (eci) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κατασκευών (ΕΙΚ)

European Investment Bank (eib) Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ)

European Regional Development Fund (erdf) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

european standard Ευρωπαϊκό πρότυπο

evacuation pipe Αγωγός εκκένωσης

evaluate Αποτιμώ, αξιολογώ

evaluation (estimation) of resources Αποτίμηση περιβαλλοντικών πηγών

evaluation (of bids) Αξιολόγηση (προσφορών)

evaluation map Χάρτης αξιολόγησης

evaluation of conformity Αξιολόγηση ομοιομορφίας

evaluation services Υπηρεσίες αξιολόγησης

evenness Ομαλότητα

ex-post evaluation Εκ των υστέρων αξιολόγηση

excavability Εκσκαψιμότητα

excavation by pre-drilling a pilot tunnel Εκσκαφή με προήγηση σήραγγας πιλότου

excavation lines Εξωράχιο

excavation profile Μηκοτομή εκσκαφής

excavation step Βήμα εκσκαφής

excavations Εκσκαφές

excavator Εκσκαφέας

exceptional loading / loads Εξαιρετική φόρτιση

exchange Εναλλαγή, ανταλλαγή

excluded, exclusive Αποκλειόμενος, αποκλειστικός

execute commands Εκτέλεση εντολών (προγράμματος)

executive (extensive) summary Εκτεταμένη περίληψη

exhaust Απαγωγή, εκπομπή, εξαντλώ

exhaust fans Ανεμιστήρες απαγωγής

exhaust fumes Ρύποι εξάτμισης

exhaustion of resources Εξάντληση πλουτοπαραγωγικών πηγών

existence Ύπαρξη

exit slip road Κλάδος εξόδου

exit speed Ταχύτητα εξόδου

exiting traffic Εξερχόμενη κυκλοφορία

expandable hollow anchors Αγκύρια τύπου σουέλεξ

expanded Διογκωμένος, διευρυμένος

expansion Διόγκωση

expansion bearing Κινητό εφέδρανο

expansion gap / joint Αρμός διαστολής

expansion joint seal Σφράγιση αρμού διαστολής

expansive Επεκτατικός

experimental hydraulics Πειραματική υδραυλική

explicit Λεπτομερής, αναλυτικός

exploitation department Διεύθυνση εκμετάλλευσης

exploitation of resources Εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών

exploration adit Δοκιμαστική στοά

exploratory drilling Ερευνητικά διατρήματα

explosion hazard / risk Κίνδυνος έκρηξης

explosives Εκρηκτικά

exponent Εκθέτης

exponential Εκθετικός

export of waste Εξαγωγή αποβλήτων

exposed enclosure Εκτεθειμένη έγκλιση (γεωλογία)

exposure to special hazards Έκθεση σε ειδικούς κινδύνους

expression Έκφραση

expressway Λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας (αστική)

expropriation Απαλλοτρίωση

expropriation zone of the project Ζώνη κατάληψης των έργων

extension spindle Άξων προέκτασης

extensometer Μηκυνσιόμετρο

external Εξωτερικός

external perimeter Εξωτερική περίμετρος

extinction coefficient Συντελεστής απόσβεσης

extract of h-plan / l-section Απόσπασμα οριζοντιογραφίας / μηκοτομής

extraction Εκχύλιση

extrapolation Επέκταση γραμμής σε διάγραμμα

extreme axle Ακραξόνια

Link to comment
Share on other sites

F

 

 

 

 

fabric Μικροδομή

fabricated Κατηργασμένος

face log Απογραφικό δελτίο σήραγγας

facia beam Γείσο

facilities Εγκαταστάσεις

facilities of industrial waste processing Εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων

factorial Παραγοντικός

failure Αστοχία, θραύση

failure criterion Κριτήριο θραύσης

failure curve Καμπύλη θνησιμότητας

failure envelop Καμπύλη περιβάλλουσας αστοχίας

failure mechanism Μηχανισμός κατάρρευσης

failure surface Επιφάνεια θραύσης

fall Εγκάρσια κλίση

fall from height Πτώση από ύψος

falling head Μεταβλητό φορτίο

falling water Υδατόπτωση

falls Καταπτώσεις

false Ψευδής

fans Ανεμιστήρες

farm road Αγροτικός δρόμος

fast lane Λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας

fastening Πρόσδεση

fatality Θανατηφόρο ατύχημα

fatigue Κόπωση, φθορά (τεχνικού)

fault Ρήγμα

fault surface Ρηξιγενής επιφάνεια

fault zone Ρηξιγενής ζώνη, ζώνη ρηγμάτωσης

faulty rock / fractured rock Διερρηγμένος βράχος

fauna Πανίδα

feasibility study Μελέτη σκοπιμότητας

feature Χαρακτηριστικό

feedback Ανάδραση, ανατροφοδότηση

feldspar Άστριοι

felling of trees Κόψιμο δένδρων

fencing Περίφραξη

fibre Ίνα,

fibre glass Ίνες υάλου

fibre glass bolt Εύπλαστα αγκύρια

fibre glass ground anchor Βλήτρο από ίνες υάλου

fibre insulation Ινώδης μόνωση

fibre reinforced concrete Ινοπλισμένο σκυρόδεμα

fibre reinforced shotcrete Ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

fibrous Ινώδης

field of vision Πεδίο ορατότητας

field survey Επίγεια αποτύπωση

fields Πεδία

fight against noise / drought Καταπολέμηση θορύβου / ξηρασίας

files Αρχεία

fill slopes Πρανή επιχωμάτων

filler Παιπάλη

filling Επίχωση, επίχωμα

films Εξαιρετικά λεπτές στρώσεις

filter island Κατευθυντήρια νησίδα

filtration, percolation, seepage Διήθηση

final audit Τελική επιθεώρηση

final study Οριστική μελέτη

finance department Οικονομική διεύθυνση

financial & accounting services Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών & λογιστηρίου

financial resources management Διαχείριση οικονομικών πόρων

financial settlement Οικονομική τακτοποίηση

financial statements Οικονομικά συμπεράσματα

fine aggregates Λεπτόκκοκα αδρανή

fine breccia Ψηφιδοπαγές

fine conglomerate Ψηφιδοκροκαλοπαγές

fine crystal Λεπτοκρυσταλλικοί

fine grain soil materials Λεπτόκκοκα εδαφικά υλικά

fine-grained Λεπτόκοκκος

fines Λεπτόκκοκα

finish Τελείωμα

finisher, mechanical Διαστρωτήρας, μηχανικός

finite Πεπερασμένος

finite difference method Μέθοδος πεπερασμένων διαφορών

finite element analysis Ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων

finite element method (fem) Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων

finite elements mesh Δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων

fire alarm Αναγγελία πυρκαγιάς

fire break Αντιπυρική ζώνη

fire extinguisher Πυροσβεστήρας

fire fighting stations Πυροσβεστικοί σταθμοί

fire hazard = risk Κίνδυνος πυρκαγιάς

fire points Θέσεις πυρόσβεσης

fire proof / fire resistant Πυρίμαχο

fire safety Πυρασφάλεια

fire water line Αγωγός νερού πυρόσβεσης

first aid Πρώτες Βοήθειες

fiscal value Φορολογητέα αξία

fishery study Αλιευτική μελέτη

fissibility Ευκολία αποσύνθεσης

fissure gully Ρείθρο σχισμής

fixed bearing Σταθερό εφέδρανο

fixed boundary Καθορισμένο όριο

fixed point Σταθερό σημείο

fixed support Πάκτωση

fixed text message signs Πινακίδες Προκαθορισμένων Μηνυμάτων

fixed time step Σταθερό χρονικό βήμα

fixity Τύπος στηρίξεων (γέφυρες)

flagging Ειδοποίηση με σηματωρό

flagman Σηματωρός

flakiness index Δείκτης πλακοειδούς (αδρανή)

flare Λοξή συναρμογή, λάμψη

flash coating of shotcrete Λεπτή επίστρωση εκτοξευμένου σκυροδέματος

flashing arrow Αναλάμποντα βέλη

flashing beacons Προειδοποιητικά φώτα αναλάμποντα

flashpoint Σημείο ανάφλεξης (άσφαλτος)

flat Επίπεδος

flat landscape Πεδινή περιοχή

flat spots Οριζόντια σημεία

flat terrain Πεδινό έδαφος

flat topsoil verge Εδαφικό έρεισμα

flexibility Ευκαμψία

flexible pavement Εύκαμπτο οδόστρωμα (ασφάλτινο)

flexure Κάμψη

Link to comment
Share on other sites

floated oils Επιπλέοντα έλαια και πετρέλαια

floating car Κινούμενο όχημα (κυκλοφοριακής) μελέτης

floating point (Αριθμοί) κινητής υποδιαστολής

flocculation Ιζηματοποίηση

flood frequency Παροχή μελετών

flood plain terrace Ποτάμια αναβαθμίδα

flood protection (preventing) system Σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας

flood rooting Διόδευση πλημμυρικού κύματος

flooding Κατάκλιση

flooding basin Λεκάνη κατάκλισης

flooding systems Συστήματα κατάκλισης

floodplain Έκταση πλημμυρών, περιοχή πλημμυρών

floor Δάπεδο, πάτωμα

floor linings Σοβατεπί

floor tiling Πλακάκια δαπέδου

flora Χλωρίδα

flotation Επίπλευση

flow Ρέω, ροή, παροχή

flow controller Ρυθμιστής ροής

flow depth Βάθος ροής

flowing clay Ρέουσα άργιλος

flows under pressure Ροές υπό πίεση

flume Ανοιχτός οχετός (χαντάκι) αποστράγγισης

flush Κατάκλιση

flysch Φλύσχης

foam generating nozzle Αυλός

foam generator Αφρογεννήτρια

fog lamp Λάμπα ομίχλης

fogging Υδρονέφωση

folded Πτυχωμένος

folder Φάκελος

foliation Γράμμωση

follow-up Επακόλουθη ενέργεια

follow-up audit report Έκθεση Επαναληπτικής Επιθεώρησης

font Γραμματοσειρά

footbridge Γέφυρα πεζών

footing, pad Πέδιλο, πέλμα (δοκού)

footplate Πλάκα ποδός

footway Πεζόδρομος, πεζοδρόμιο

force Δράση, δύναμη

force field Δυναμικό πεδίο

forcing Επιβολή

fore pole umbrella, heavy Ομπρέλα δοκών προπορείας (εξαιρετικά ενισχυμένη)

fore pole umbrella, of light spikes Ομπρέλα ελαφρών δοκών προπορείας

fore poles Σωλήνες προπορείας

fore polling Δοκοί προπορείας (διάνοιξη σήραγγας)

foreman Εργοδηγός

forest engineer Δασολόγος

forest engineering works Δασοτεχνικά έργα

forest research institute Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

forest road Δασικός δρόμος

forest service Δασαρχείο

forester Δασολόγος

forfeiture Έκπτωση αναδόχου

forklift truck Περονοφόρο όχημα

form Μορφή

form carrier Φορείο (ξυλότυπος)

formal vote Επίσημη ψηφοφορία

formalization Επισημοποίηση

formation layer Στρώση έδρασης

formation layer / level Στρώση / στάθμη έδρασης

formation level Σκάφη (εκσκαφής, θεμελίωσης)

formula (Μαθηματικός) τύπος

formwork Ξυλότυπος, κλίνη

formwork climbing Ξυλότυπος αναρριχόμενος

formwork conventional Ξυλότυπος συμβατικός

formwork for cast in-situ? Ξυλότυποι για επί τόπου σκυροδέτηση...

formwork sliding Ξυλότυπος συρόμενος

foundation Θεμέλιο

foundation elements, foundation members Στοιχεία θεμελίωσης

foundation socket Φρεάτιο θεμελίωσης

foundations and ditches excavations Εκσκαφές Θεμελίων και Τάφρων

fractal Φράκταλ, μη ακέραιας διάστασης στοιχείο

fracture Διάκλαση, κατάτμηση

fracture zone Ζώνη θραύσης

fracturing Κερματισμός, διάρρηξη

fragment Θραύσμα

fragmentation Θρυμματισμός, κατάτμηση (γης)

frame Πλαίσιο

frame of reference Σύστημα αναφοράς

framework Πλαίσιο εργασίας

freatic horizon Φρεάτιος ορίζοντας

freatic water tables Φρεάτιοι υδροφόροι ορίζοντες

free cantilever Μονόπλευρη προβολοδόμηση

free circulation Ελεύθερη διακίνηση

free field spectrum Φάσμα ελεύθερου πεδίου

free-flow speed Ταχύτητα ελεύθερης ροής

freeboard Ελεύθερο περιθώριο οχετού (πάνω από μέγιστο βάθος ροής)

freehold Ελεύθερη κατοχή (πλήρης κυριότητα)

freeway Ελεύθερης ροής δρόμος (υψηλής σχεδίασης)

freeze-thaw cycle Περιπαγετικός κύκλος

freezing Πάγωμα

freight Ναύλωση

freight rate Κόμιστρο

french drain system Γαλλικό Σύστημα Αποστράγγισης (με σχάρες)

frequencies Ιδιοτιμές

fresh air / water Καθαρός αέρας / νερό

fresh concrete Νωπό σκυρόδεμα

fresh rock Μη εξαλλοιωμένο πέτρωμα

friability Σαθρωσιμότητα, θρυπτότητα

friction course Στρώση τριβής (πιο γενικός όρος)

friction layer Αντιολισθηρή στρώση

friction loss Απώλεια (λόγω) τριβής

friction pendulum system Εκκρεμές αποτίμησης τριβής (FPS)

frictional components Στοιχεία τριβής, τριβή

frictional forces Δυνάμεις τριβής

frictional resistance Αντίσταση τριβής

frictional wear (attrition) Φθορά από τριβή

frigid zone Βάθος διείσδυσης παγετού

front overhang Προεξοχή άξονα από μπροστινό μέρος αυτοκινήτου

front view Όψη

frontage accesses Προσβάσεις παροδίων

frontager Παρόδιος κάτοικος

frontal station (tolls) Μετωπικός σταθμός (διοδίων)

frontier Σύνορο

frost Παγετός

fuel (resources) (Πηγές, παροχές) καυσίμου

full face cutting method Μέθοδος ολομέτωπης κοπής

full face excavation in one or more phases with advancement Εκσκαφή ολόκληρης της διατομής (σήραγγας) σε μία φάση ή σε περισσότερες και με προήγηση

full thickness jacket Μανδύας πλήρους διατομής

fully actuated signal control of traffic Σηματοδότηση πλήρως επενεργούμενη (από την κυκλοφορία)

fully grouted Πλήρως πακτωμένος

fully grouted anchors Ολικής πάκτωσης αγκύρια

fumes Αναθυμιάσεις

function / functional Συνάρτηση / συναρτησιακός

functional performance Λειτουργική συμπεριφορά

functional properties Λειτουργικές ιδιότητες

functional strength Λειτουργική αντοχή

functionally fixed Στερεωμένα με λειτουργικό τρόπο

fundamental Θεμελιώδης

fundamental particle Στοιχειώδες σωματίδιο

funnel shaped cross section transition arrangement Χοανοειδής διάταξη συναρμογής διατομών

Link to comment
Share on other sites

G

 

 

 

 

gabion walls Τοίχοι με συρματοκιβώτια

gable roof; ridge roof Αμφικλινής στέγη

gallery Στοά

gantries Γέφυρες σήμανσης

gap Κενό (χρονικό ή χωρικό)

gap graded mixture Μείγμα μη συνεχούς διαβάθμισης

garish landscape Φανταχτερό τοπίο

gas emission reduction Μείωση αέριων εκπομπών

gas pipeline Αγωγός αερίου

gasket Ελαστικός δακτύλιος

gasses Αέρια

gate valve Βαλβίδα, δικλείδα

gear Γρανάζι

general and analytical accounting Γενική και αναλυτική λογιστική

general arrangement plan (drawing) Σχέδιο γενικής διάταξης

general management council Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης

general manager Γενικός διευθυντής

general plan Γενική οριζοντιογραφία

generalized Γενίκευση

generated traffic Παραγόμενη κυκλοφορία

generator Γεννήτωρ, γεννήτρια

generic Κοινός, Περιληπτικός

genetic resources Γενετικοί πόροι

geocell Γεωκυψέλη

geochemistry Γεωχημεία

geocomposite Γεωσυνθετικό υλικό

geodesy Γεωδεσία

geodetic infrastructure networks Δίκτυα Γεωδαιτικής Υποδομής

geodetic instruments Γεωδαιτικά όργανα

geodetic reference system Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς

geographic information system (gis) Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ)

geographical entity Γεωγραφική μονάδα

geogrid Γεώπλεγμα

geoinformative Βασιζόμενη σε πληροφορίες από το έδαφος

geological boundary (visible, unclear, covered-possible) Γεωλογικό όριο (ορατό, ασαφές, καλυμμένο - πιθανό)

geological conditions Γεωλογικές συνθήκες

geological correlation Γεωλογική συσχέτιση

geological design Γεωλογική μελέτη

geological formations Γεωλογικοί σχηματισμοί

geological longitudinal plan (section, profile) Γεωλογική μηκοτομή

geological map Γεωλογικός χάρτης

geological mapping Γεωλογική χαρτογράφηση

geological strength index Δείκτης γεωλογικής αντοχής

geological survey / study Γεωλογική αναγνώριση / έρευνα

geologist site supevisor Γεωλόγος επί τόπου επιβλέπων

geometric features of roads / highways Γεωμετρικός σχεδιασμός οδών

geometrical characteristics Γεωμετρικά χαρακτηριστικά

geometrical data Γεωμετρικά στοιχεία

geometry Γεωμετρία

geomorphology Γεωμορφολογία

geophysical loggings / study Γεωφυσικές διαγραφίες / έρευνα

geosynthetic filter Γεωσυνθετικό φίλτρο

geotechnical classification Γεωτεχνική ταξινόμηση

geotechnical conditions Γεωτεχνικές συνθήκες

geotechnical design Γεωτεχνική μελέτη

geotechnical discipline Τμήμα γεωτεχνικών

geotechnical engineer Γεωτεχνικός μηχανικός

geotechnical geologist Γεωτεχνικός γεωλόγος

geotechnical mapping / identification Γεωτεχνική χαρτογράφηση / αναγνώριση

geotechnical seismic mechanics Γεωτεχνική αντισεισμική μηχανική

geotechnical study evaluation Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών

geotextile Γεωύφασμα

geotextile separator Διαχωριστικό γεωύφασμα

germination Φύτρωση

germination ability / capacity Φυτρωτική ικανότητα

germination of seed Έκπτυξη σπόρου

ghost island Διαγραμμισμένη νησίδα (κόμβος)

girder Δοκός (συνεχής ή με πέλματα)

gis administrator Διαχειριστής ΓΣΠ

gis support Τεχνικός ΓΣΠ

give way Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας

gland Δακτύλιος περίσφιξης

glare Θάμπωμα

glass protection layer Προστατευτική στρώση με ίνες ύαλου

glb Μέγιστο κάτω φράγμα

global analysis and design Λεπτομερής μελέτη και ανάλυση απαιτήσεων

global instability Ολική αστάθεια

global positioning system (gps) Σύστημα παγκόσμιου εντοπισμού θέσης

global warming Άνοδος θερμοκρασίας της γης

gneiss Γνεύσιος

going hanger Σύνδεσμος ανάρτησης

goods (transport) Αγαθά (μεταφορά)

gorge Ρεματιά

gouge Μυλονίτης (θραυστό υλικό σε ρήγμα)

gouge filled discontinuity Ασυνέχεια που έχει υλικό πληρώσεως

government gazette Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

gradation Διαβάθμιση

gradation dissimilarity factor Συντελεστής Ανομοιομορφίας Διαβάθμισης

grade separated carriageway Δρόμος σε ανισοσταθμία

grade separation Ανισόπεδη διασταύρωση

graded slope Βαθμιδωτό πρανές

grader Διαμορφωτής γαιών

gradient Κλίση

grading analysis Κοκκομετρική ανάλυση, μεγεθολόγιο

grading layer Εξομαλυντική στρώση

grain adhesion Συγκόλληση κόκκων

grain size distribution Κοκκομετρική διαβάθμιση

grant Παραχώρηση, δωρεά

granular material Κοκκώδες υλικό

granular soils Κοκκώδη εδάφη

graph Γράφημα

graphic entity Γραφική οντότητα

graphic information Γραφικές πληροφορίες

grass / ground flora Ποώδης βλάστηση

grass mowing Κούρεμα χόρτου

grate Εσχάρα

gravel Χαλίκι

gravel ballast Επιδομή, έρμα

gravel column / pile Χαλικοπάσσαλος

gravel drain Χαλικόφιλτρο

gravel layer Χαλικόστρωση

gravitational loading Φόρτιση βαρύτητας

gravitational stress contours Ισοβαρείς καμπύλες

gravity anchorage Αγκύρωση βαρύτητας

gravity based loading Φόρτιση βαρύτητας

gravity wall Τοίχος βαρύτητας

grazing land Βοσκότοπος

greek regulations for concrete technology Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος

green bridge Πράσινη Γέφυρα

green tax Φόρος περιβαλλοντικής προστασίας

green time Χρόνος πρασίνου (σε φωτεινό σηματοδότη)

green unit Τμήμα πρασίνου

green wave Πράσινο κύμα (σε αστική συγχρονισμένη σηματοδότηση)

green works Εργασίες Πρασίνου

greenhouse effect / gas Φαινόμενο θερμοκηπίου / αέρια

grey Φαιός

grid Εσχάρα, κάναβος, πλέγμα

grille Σχάρα

grinding Απόξεση, λείανση

grip Ρείθρο, πρόσφυση

grip the road Προσφύομαι στο οδόστρωμα

grit Λιθότριμμα, ψηφίδα

grit chamber / trap Αμμοκράτης, αμμοπαγίδα

grits Ψηφίδες

grooves Αυλακώσεις

gross area Συνολική επιφάνεια

ground Έδαφος

ground bearing Επιφανειακή θεμελίωση

ground control point Φωτοσταθερά

ground fissure Εδαφική ρωγμή

ground line Γραμμή φυσικού εδάφους

ground method Επίγεια μέθοδος

ground preloading Προφόρτιση εδάφους

ground springs Εδαφικό ελατήριο

ground stabilisation Σταθεροποίηση εδάφους

ground staff Προσωπικό εδάφους

ground stiffness Ακαμψία εδάφους

ground treatment Εξυγίανση εδάφους

ground water conditions Συνθήκες υδροφορίας

ground water sources (protection) / (hydrology) Υπόγεια ύδατα (προστασία) / (υδρολογία)

Link to comment
Share on other sites

ground water table Υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας

ground waters percolation Δίαιτα υπογείων νερών

grounded Εδραιωμένος

grout Ένεμα, έγχυση κονιάματος

grout curtain / umbrella Τσιμεντενέσων κουρτίνα / ομπρέλα

grout holes Οπές πλήρωσης

grout injection Εισπίεση τσιμεντενέματος

grout intake Απορρόφηση ενέματος

grouted Γομούμενα με τσιμεντοκονίαμα

grouting Τσιμεντένεση, δοκιμή εισπίεσης

grove Άλσος

grp Πλαστικό ενισχυμένο με ίνες υάλου

guarantees Εγγυήσεις

guardrail Στηθαίο ασφαλείας

guardrail rigidity Ακαμψία στηθαίου

guardrail with handrail Στηθαίο με χειρολισθήρα

guidance lane Λωρίδα καθοδήγησης

guide lines Οριογραμμές (δρόμος)

guide sign Πληροφοριακή πινακίδα

guidepost Οδοδείκτης

guiding beacon Πινακίδα οριοθέτησης έργων

guiding hump Διαχωριστές κυκλοφορίας

guiding traffic closure Πινακίδα κατεύθυνσης - επισήμανσης

gulley Φρεάτιο υδροσυλλογής

gully Ρεματιά, Μισγάγγεια

gully erosion Αυλακωτή Διάβρωση

gully pots, trapped Θύλακας φρεατίου, εγκιβωτισμένος

gully, flow control (drop) Φρεάτιο ελέγχου (πτώσεως)

gully, inlet Φρεάτιο εισροής

gunite Εκτοξευμένο σκυρόδεμα

gussasphalt = pour asphalt Ρέον ασφαλτόμιγμα

gypsum Γύψος

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.