Jump to content

Απόδοση χρήσιμων όρων στην Αγγλική


myri
 Share

Recommended Posts

S

 

 

 

 

s-shaped reinforcement Σιγμοειδής οπλισμός

sacrificial layer Στρώση φθοράς

safe access arrangements Διατάξεις ασφαλούς πρόσβασης

safe bearing pressure Ασφαλής φέρουσα τάση

safety audits Έλεγχοι ασφάλειας

safety bar / belt Ράβδος / ζώνη ασφαλείας

safety bollard Οριοδείκτης

safety check Έλεγχος ασφαλείας

safety coordinator Συντονιστής Ασφάλειας

safety crown Στεφάνη ασφαλείας

safety devices Προστατευτικές διατάξεις

safety engineer Μηχανικός Ασφάλειας

safety factor Συντελεστής ασφάλειας

safety fencing Φράκτης ασφάλειας

safety guardrail / barrier Στηθαίο ασφαλείας

safety harness Ζώνη συγκράτησης

safety labelling Επισημάνσεις ασφαλείας

safety management system Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας

safety measures diary Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας

safety railing Κουπαστή ασφαλείας

safety ring Προστατευτική στεφάνη

safety risk item / factor Παράγοντας επικινδυνότητας

safety risk register Μητρώο επικινδυνότητας

safety technician / engineer Τεχνικός Ασφαλείας

safety zone Ασφαλής ζώνη

sag curve Κοίλη καμπύλη

sag point (location) Χ.Σ. χαμηλό σημείο (υδραυλικά / οδοποιία)

sagging moment Ροπή κάμψης προς τα κάτω

salvage value Υπολειμματική αξία

same-hand curve Ομόρροπη καμπύλη

sample audit Δειγματοληπτικός έλεγχος

sample covered in paraffin Παραφινομένο δείγμα

sample with water blocking Δείγμα υπό φραγμό υγρασίας

sampler Δειγματολήπτης

sand columns Αμμοπάσσαλοι

sand equivalent Ισοδύναμο άμμου

sand patch Δοκιμή κηλίδας άμμου

sand replacement density test Δοκιμή προσδιορισμού πυκνότητας με τη μέθοδο αντικατάστασης άμμου

sandstone Ψαμμίτης

sapling Δενδρύλλιο

satellite = space navigation Δορυφορική πλοήγηση

saturated soil Κορεσμένο έδαφος

saturation flow Ροή κορεσμού (σε δρόμο)

save Φύλαξη, σώζω, σώσιμο

scaffolding Ικρίωμα, σκαλωσιά

scale effect Συνέπειες κλίμακας

scale ruler Κλιμακόμετρο

scaling (of hanging blocks) Ξεσκάρωμα, μηχανική απόσπαση (επισφαλών όγκων)

scarps Ρηγματώσεις, άνω όριο κατολίσθησης

schedule Πρόγραμμα, καταχώρηση

schematic Σχηματική διάταξη

schist Σχιστόλιθος

schistosity Σχιστότητα

schistosity plane Επίπεδο σχιστότητας

scientific field Επιστημονικό πεδίο

scrabbling Απόξεση

scrap = metal waste Μεταλλικά απορρίμματα

scraper Αποξέστης

scree material, debris Κορήματα, σάρρα

scree pockets Συγκεντρώσεις κορημάτων

screed concrete, make-up concrete Σκυρόδεμα, κλίσεως

screening Κάλυψη θέασης, διαχωρισμός

screwed tapping Βιδωτή (κοχλιωτή) τάπα

scroll bars Λωρίδες κύλισης (οθόνης)

scrub Θάμνος

sea bed / level Πυθμένας / στάθμη θάλασσας

sea transport Θαλάσσιες μεταφορές

seal Στρώση από αδιαπέραστο υλικό, σφραγίζω

sealed Στεγανός

sealing Στεγάνωση

search Ερευνώ

secondary / permanent lining Τελική / μόνιμη επένδυση

secondary roads Δευτερεύουσες οδοί

secondary root Δευτερογενής ρίζα

secret meeting Μυστική συνεδρίαση

secretariat of the board of directors Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου

section Τμήμα

section forces Εντατικά μεγέθη μέλους

section modulus Μέτρο αντίστασης μέλους

sediment Φερτά υλικά, ίζημα

sediment flow Στερεοπαροχή

sediment grading curve Κοκκομετρική καμπύλη φερτών

sedimentary Ιζηματογενή

sedimentation pond Λίμνη καθίζησης

sedimentation tank Δεξαμενή καθίζησης

sediments Φερτές ύλες / φερτά

seed Σπόρος

seed identification sheet Δελτίο Ταυτότητας Σπόρων

seed mix Μείγμα σπόρων

seed origin certification Πιστοποιητικό Προέλευσης Σπόρων

seeding Σπορά

seedling Φυτάριο

seepage Διαρροή

segment Σπόνδυλος

seismic behaviour coefficient Συντελεστής μετελαστικής συμπεριφοράς

seismic demand Σεισμική απαίτηση

seismic design coefficients Συντελεστές σεισμικού σχεδιασμού

seismic engineering / mechanics Αντισεισμική μηχανική

seismic forces Σεισμικές δυνάμεις

seismic ground acceleration Σεισμική επιτάχυνση εδάφους

seismic isolation Σεισμική μόνωση

seismic link (layout) (Διάταξη) σεισμικού συνδετήρα

seismic loading on structures Σεισμική φόρτιση στις κατασκευές

seismic motion Σεισμική κίνηση

seismic record Σεισμική καταγραφή

seismic resistance Αντισεισμική θωράκιση

seismic response (spectra) (Φάσμα) σεισμικής απόκρισης

seismic soil type Επικινδυνότητα εδάφους (σεισμική)

seismic stopper Σεισμικός προσκρουστήρας

seismicity Σεισμικότητα

seismogram Σεισμογράφημα

select Επιλέγω

selected crushed material Θραυστά επίλεκτα υλικά

self weight Ίδιο βάρος

self-anchored suspension bridge Κρεμαστή γέφυρα (αγκύρωση καλωδίων στον φορέα)

self-drilling bolts Αυτοδιατρούμενα αγκύρια

self-propelled machinery Αυτοκινούμενο μηχάνημα

self-resonance Ιδιοπερίοδος

self-stressing / tension Αυτοένταση

semantics Σημασιολογία

semi-actuated Ημι-επενεργούμενος

semi-enclosed enclosure Ημι-έγκλειστη έγκλειση

semi-log graph Ημι-λογαριθμικό διάγραμμα

semi-rigid connections Ημι-άκαμπτοι σύνδεσμοι

semi-transverse (ventilation) Ημι-εγκάρσιος (εξαερισμός - σήραγγες)

semi-wood cutting Μόσχευμα ημί-σκληρου ξύλου

senior cost controller Υπεύθυνος κόστους

senior planner Υπεύθυνος προγραμματισμού

sense Νόημα

sensitive areas Ευαίσθητες περιοχές

sensitivity analysis Ανάλυση ευαισθησίας

sensor Αισθητήριο

separation (span) Άνοιγμα (ασυνέχειας)

separation geotextile Γεωύφασμα διαχωρισμού

separation joint Αρμός διακοπής

separation test Έλεγχος διαχωρισμού

septic tank Σηπτικός βόθρος

sequence Ακολουθία

sequential method of excavation Μέθοδο διαδοχικής εκσκαφής

sequential no. Αύξων αριθμός

serpentine Σερπεντίτης

server Διακομιστής

service area Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών

service roads Οδοί εξυπηρέτησης

service station Σταθμός εξυπηρέτησης

serviceability Λειτουργικότητα, εξυπηρετικότητα

services Υπηρεσίες

servitude Δουλεία (σε ακίνητο)

set (fracture) Οικογένεια (διακλάσεων), σύνολο

setting out details (drawings) Συντεταγμένες σχεδίου

setting out, sitting Χωροθέτηση

setting up Σύσταση (επιτροπής)

settlement Καθίζηση, οικισμός

settlement plate Μάρτυρας καθίζησης

settlement within the embankment Συνίζηση

settling Καθίζηση, επικάθιση

settling velocity Ταχύτητα καθίζησης

severity Δριμύτητα

sewage Λύματα

sewer water Απόβλητα (υγρά)

shading shelter Σκίαστρο

shaft Άξονας, Θύλακας

shaft (lateral) friction / resistance Πλευρική τριβή σε φρεατοπάσσαλο

shaft excavations Εκσκαφές φρεατίων

shaft foundation Φρεατοπάσσαλος

shaking and dilatancy test resistance Αντίδραση σε δοκιμή δόνησης

shale Σχιστόλιθος, αργιλικός σχιστόλιθος

shallow foundation Ρηχή θεμελίωση

shallow overburden Μικρό υπερκείμενο

shallow slips Ολίσθηση μικρού βάθους

shattered Κατακερματισμένος

shavings and chips Ρινίσματα και τρίμματα

shear bars Ράβδοι διανομής

shear for the determination of residual strength Διάτμηση για τον προσδιορισμό της παραμένουσας αντοχής

shear key (block) Διατμητική κλείδα

shear lag Υστέρηση υπό διάτμηση

shear link Διατμητικός σύνδεσμος

shear load Διατμητικό φορτίο

shear reinforcement Διατμητικός οπλισμός

shear strength Διατμητική αντοχή

shear stress Διατμητική τάση

shear wave Διατμητικό (σεισμικό) κύμα

shear zone Διατμητική ζώνη

sheared Διατμημένος

shed Υπόστεγο

Link to comment
Share on other sites

sheet of quality control findings Φύλλο Διαπιστώσεων Ποιοτικού Ελέγχου

sheet piling Πασσαλοσανίδες

shell Κέλυφος (και ως δομή)

shell elements Επιφανειακά στοιχεία

shelter Στέγαστρο, καταφύγιο

shifting of stream Μετάθεση ρέματος

ship canal Πλωτό κανάλι

ship's register Νηολόγιο

shock Κραδασμός

shock effects Δυνάμεις επίδρασης

shock transmission units (stu) Αποσβεστήρες

shore protection Προστασία ακτών

shotcrete Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

shotfirer Γομωτής και πυροδότης

shoulder Παρειά, έρεισμα (οδού)

shoulder arrangement Διαμόρφωση ερείσματος

shrinking Συστολή (ξήρανσης)

shrinking due to drying Συστολή ξήρανσης

shutter Φορείο σκυροδέτησης

side collonades Πλευρικές κιονοστοιχίες

side road Παράλληλες / παράπλευρες οδοί

side scree Πλευρικά κορήματα

side walk Πεζοδρόμιο

side-wall friction Πλευρική τριβή

sideswipe (collision) Πλευρική σύγκρουση (οχημάτων)

sidewall electromechanical control recesses Πλευρικές φωλιές πινάκων Η/Μ εγκαταστάσεων

sideway-force coefficient investigation machine (scrim) Βρετανικό ολισθηρόμετρο (όχημα)

sieve Κόσκινο

sieve analysis Κοκκομετρική ανάλυση

sieve mesh dimensions Διαστάσεις κοσκίνου βρογχίδων

sieving Κοσκίνισμα

sight lines / distance Γραμμές / μήκος ορατότητας

sign gantry support pier Βάθρο στήριξης γέφυρας σήμανσης

sign, chevron type Πινακίδα τύπου ζέμπρας

sign, confirmatory Πινακίδα επιβεβαιωτική

sign, dynamic Πινακίδα δυναμική

sign, emergency Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου, σήμανση έκτακτης ανάγκης

sign, informatory Πινακίδα πληροφοριακή

sign, mandatory Πινακίδα υποχρεωτική

sign, merge Πινακίδα συμβολής

sign, overhead Πινακίδα αναρτημένη

sign, prohibitory Πινακίδα απαγορευτική

sign, regulatory Πινακίδα ρυθμιστική

sign, static Πινακίδα στατική

sign, warning Πινακίδα προειδοποιητική

signage Σηματοδότηση, κατακόρυφη σήμανση

signage gantry Γέφυρα σήμανσης

signage, signing Κάθετη σήμανση

signal head / face Κεφαλή / όψη σηματοδότη

signal-controlled junction Σηματοδοτούμενος κόμβος

signalling device Συσκευή που εκπέμπει σήματα

signed Προσημασμένος

signface Όψη πινακίδας

signing Σήμανση

signing, conventional Σήμανση, συμβατική

signing, destination Σήμανση προορισμού

signing, directional Σήμανση κατευθυντήρια

silica Πυρίτης

silt trap Ιλυοπαγίδα

silting Εναπόθεση ιλύος

siltstone Ιλυόλιθος

simple landscape Απλό τοπίο

simply supported beam at both ends Αμφιέριστη δοκός

simply supported structures Τεχνικά με αμφιέριστους φορείς

simulation Προσομοίωση

simulation of transportation demands Προσομοίωση αναγκών σε μετακινήσεις

simultaneous Ταυτόχρονος

single barrel culvert Οχετός μονού ανοίγματος

single bore bidirectional tunnel Μονή σήραγγα διπλής κατεύθυνσης

single carriageway Οδός ενιαίου οδοστρώματος

single face guardrail Μονόπλευρο στηθαίο

single institutional framework Ενιαίο θεσμικό πλαίσιο

single size Μονόκοκκα

single tube core-barrel Μονή καροταρία

sink hole Καταβόθρα

siphon (method) Σιφόνι (μέθοδος σιφονίου)

site clearance Εκχέρσωση χώρου / αποψίλωση εργοταξίου

site conditions Σταθμολογικές συνθήκες, επιτόπου συνθήκες

site investigation Εδαφοτεχνική έρευνα

site signage Εργοταξιακή σήμανση

sitting Χωροθέτηση

size of vehicles Περιτύπωμα οχημάτων

skeletal (material) Σκελετικός (υλικό)

skew Λοξός

skew portal Λοξό στόμιο

skewness Γωνία λοξότητας

skid (Πλαγιο) ολίσθηση

skid resistant / anti-skid (course), friction layer Αντιολισθηρή στρώση

skid resistant aggregate Αντιολισθηρό (σκληρό) αδρανές

skidding resistance Αντιολισθηρότητα

skin friction Πλευρική τριβή

skip Υπερπηδώ

slab Πλάκα

slag Σκωρία

slagging Κάμψη

slake durability test Δοκιμή για προσδιορισμό δείκτη χαλάρωσης

slant supports Αντιρήδες

slate (schist) Σχιστόλιθος

slatted butyl wind shield Περσιδωτά αλεξιανέμια βουτυλίου

slaughterhouse waste Απόβλητα σφαγείων

sleeve Μανδύας, χιτώνιο

slickensided Λείος / γυαλιστερός, επιφάνεια ολίσθησης

sliding bearing Έδρανο ολίσθησης

sliding material Ολισθαίνον υλικό

sliding plane Επιφάνεια ολίσθησης

sliding resistance Αντίσταση ολίσθησης

slinging angle Γωνία κορυφής

slip plane Επιφάνεια θραύσης

slip ramp, slip road, interchange ramp Κλάδος κόμβου

slip surface Επιφάνεια ολίσθησης

slipform Κατασκευάζω με ολισθαίνοντα ξυλότυπο

slippage cracking Ρωγμή (σε δρόμο) από ολίσθηση

slippery surface / pavement Ολισθηρή επιφάνεια / οδόστρωμα

slope Πρανές, πλαγιά

slope crest Φρύδι πρανούς

slope failure Θραύση πρανούς

slope gradient Κλίση πρανών

slope mass rating (smr) Γεωτεχνική ταξινόμηση για βραχώδη πρανή

slope stability analysis Ανάλυση ευστάθειας πρανούς

slope tunnel Κλιτιοσήραγγα

slot channels / fissured galleys Ρείθρα σχισμής

slow release fertiliser Λίπασμα βραδείας έκκλησης

sludge Λάσπη, ιλύς (λυμάτων)

slurry surfacing / seal Επιφανειακή στρώση σφράγισης (οδοστρωσία)

small channel Καναλέτο

small diameter injection pile Εναίσιμη πάσσαλοι μικρής διαμέτρου

small faults Μικρορηγμάτωση

small scale Μικρή κλίμακα

smog Αιθαλομίχλη

smoke backlayering Επιστροφή καπνού

smoke extraction shafts Φρεάτια εκκαπνισμού

smoke removal, smoke management Εκκαπνισμός

smoke shaft Φρεάτιο εκκαπνισμού

smoke tongue Γλώσσα καπνού

smooth blasting Ήπια ανατίναξη

smooth texture Ήπια υφή

snap point Σημείο δέσμευσης, προσάρτησης

snow loading Φόρτιση χιονιού

social aspects / demands Κοινωνικές παράμετροι / απαιτήσεις

social partners Κοινωνικοί εταίροι

socioecological Κοινωνιοοικολογικός

sociology Κοινωνιολογία

sodium Αλατούχος

soft rock Μαλακός βράχος

soft terrace Ήπιος αναβαθμός

soil amplification / analysis = survey Ενίσχυση / ανάλυση εδάφους

soil anchors Αγκύρια εδάφους

soil blanket Τάπητας εδάφους

soil classification Κατάταξη εδαφών

soil compaction Συμπύκνωση εδάφους

soil creep Ερπυσμός εδάφους

soil improvement Βελτίωση (μηχανικών χαρακτηριστικών) εδάφους

soil index Δείκτης εδάφους

soil mechanics Εδαφομηχανική

soil nails Ηλώσεις εδάφους

soil piles Εδαφοπάσσαλοι

soil pollution Ρύπανση του εδάφους

soil pressure coefficient Συντελεστής ώθησης γαιών

soil pressures Εδαφικές πιέσεις

soil profile Κατακόρυφη στρωματογραφική τομή εδάφους

soil reaction Αντίδραση εδάφους

soil settlement Καθίζηση εδάφους

soil slope stability Ευστάθεια πρανών

soil stabilizer Σταθεροποιητής εδάφους

soil stripping Αφαίρεση εδάφους

soil surcharges Φορτίσεις εδαφών

soil-dressed slope Πρανές επενδυμένο με χώμα

soil-dynamic analysis Δυναμική ανάλυση εδάφους

soil-structure interaction Αλληλεπίδραση εδάφους-ανωδομής

solar systems Ηλιακά συστήματα (ενέργειας)

solid line ( = continuous line) Συνεχής γραμμή (οδός)

solids Στερεά

solifluction Αποσάθρωση

soluble material Διαλυτό υλικό

soluble or water glass Πυριτικό νάτριο (υδρύαλος)

solution Λύση, διάλυμα

solvable Επιλύσιμος, διαλυτός

solve Επιλύω

sort Ταξινομώ, είδος

sound concrete Καλής ποιότητας σκυρόδεμα

sound emission / pollution Εκπομπές θορύβου / ηχορύπανση

sound insulation Ηχομόνωση

soundness Ορθότητα

soundness test Δοκιμή ανθεκτικότητας σε αποσάθρωση / δοκιμή υγείας

soundness value Τιμή για τη δοκιμή υγείας

source code Πηγαίος κώδικας

space framework Χωρικό πλαίσιο

spaced at Εγκάρσια αξονική απόσταση

spacer Παρέμβλημα

spacing Αραίωμα (φυτών)

spanner Κλειδί (για μπουλόνια)

spatial layout Γεωμετρική διάταξη

spatial resolution Χωρική διακριτική ικανότητα εικόνας

special conditions of contract Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

special technical implementation study Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής (ΕΤΜΕ)

specific gravity Ειδικό βάρος

specifications Προδιαγραφές

specimen Δοκίμιο

spectrography Φασματογραφία

spectrophotometry Φασματοφωτομετρία

speed change lane Λωρίδα αλλαγής ταχύτητας

speed control Έλεγχος ταχύτητας οχήματος

speed limit Όριο ταχύτητας

speed-flow relation Σχέση ταχυτήτων - κυκλοφοριακών φόρτων

spigot Στόμιο υδροληψίας

spile Ήλος / δοκός προπορείας ελαφρού τύπου

spillage Ρύπανση

spillage containment Περισυλλογή διαρροών

spine Σπόνδυλος

spiral Καμπύλη 3ου βαθμού, ελικοειδές

spiral root Περιστρεφόμενη ρίζα

splash Πιτσίλισμα

spline Γραμμή μεταβαλλόμενης καμπυλότητας

split barrel sampler Διαχωριζόμενος δειγματολήπτης

split carriageway Κλάδος σε ανισοσταθμία, διαχωρισμένα καταστρώματα

split core barrel Διαιρούμενη καροταρία

split of bridge Κατάτμηση γέφυρας

split set Ολισθαίνον πλαίσιο

spoil area Αποθεσιοθάλαμος

spoil disposal areas Θέσεις απόρριψης υλικών

spoil dump (deposit) site Αποθεσιοθάλαμος

spoil tips Αποθεσιοθάλαμοι

spot bolt Μη συστηματική αγκύρωση

spray reduction Μείωση σταγονιδίων νερού

spraying Διαβροχή

spread foundation / footing, shallow foundation Επιφανειακή θεμελίωση

spread width Εύρος πλησμονής

spreading Διάστρωση

spring Ελατήριο, πηγή

spring coefficient Δείκτης ελαστικής έδρασης

spring constant Ελατηριακή σταθερά

spring reaction Αντίδραση ελατηρίου

spring spurt Πηγαία ανάβλυση

sprinkler Ψεκαστήρας

sprout Φυτρώνω

spur-gear drive Με διαφορικά γρανάζια

square bridge Ορθή γέφυρα

square parabola Τετραγωνική παραβολή

squeeze Συνθλίβω

stability Σταθερότητα

stabilizer Σταθεροποιητής

stabilizer / extended leg Πέλμα σταθεροποίησης

stabilizing piles Πάσσαλοι σταθεροποίησης

Link to comment
Share on other sites

stable Σταθερός, ευσταθής

stack Στοίβα, συσσωρεύω

stack-type sign Πινακίδα κατακόρυφης διάταξης

stagger lap bars Εναλλάξ παραθέσεις οπλισμού

staggered Πεσσοειδή διάταξη

staggered expansion joint Οδοντωτός αρμός διαστολής

stagnant water Στάσιμο νερό

staircase Κλιμακοστάσιο

stairside Σκαλομέρι

stalinization Υφαλμύρωση

stanchion Ορθοστάτης

stand (forest) Συστάδα δένδρων

stand alone telematics systems Αυτοδύναμα τηλεματικά συστήματα

standard cross sections Τυπικές διατομές

standard operation Συνήθης λειτουργία

standard penetration test (spt) Πρότυπη Δοκιμή Διείσδυσης

standard sampler Πρότυπος δειγματολήπτης

standard work plans Πρότυπα Κατασκευής Έργων

standardized documents Επίσημα τεύχη

standards Πρότυπα

standing time of machinery Σταλία μηχανημάτων

standing water level Στάθμη ηρεμίας (υπόγειος υδάτινος ορίζοντας)

standpipe Πιεσόμετρο ανοικτού τύπου

staple remover Αποσυρραπτικό

staples / stapler Σύρματα ανταλλακτικά / συρραπτικό

starter bar Ράβδος αναμονής

starting delay Καθυστέρηση εκκίνησης

state health and safety inspectors Mηχανικοί Τεχνικών Επιθεωρήσεων Εργασίας

static degrading Αλλοίωση (μηχανική)

static earth pressure Στατική ώθηση γαιών

static evaluation Εκτίμηση στατικής επάρκειας

static integrity Μηχανική κατάσταση (ακεραιότητα) φορέων

static load carrier of building Στατικός φορέας κτιρίου

static loading Στατική φόρτιση

static properties Μηχανικά χαρακτηριστικά γέφυρας

statically determinate Ισοστατικός φορέας

statically indeterminate Υπερστατικός φορέας

statics Στατική λειτουργία

stationary openings Σταθερά φύλλα

stationing Αποστάσεις διατομών (οδοποιίας)

statistics Στατιστική

status of cen enquiry Καθεστώς επίσημης εξέτασης από επιτροπή ΕΕ

steady state Σταθερή κατάσταση

steam circuit Κύκλωμα ατμού

steel arch (ribs, sets) Μεταλλικό (χαλύβδινο) πλαίσιο

steel arch ribs Χαλύβδινα τοξοτά πλαίσια

steel bars, wire cables Συρματόσχοινα

steel beam Χαλυβδοσανίδα ή φύλλο στηθαίου

steel brooms Μεταλλικές βούρτσες

steel fibres Χαλύβδινες ίνες

steel formwork Σιδηρότυπος

steel grate Σιδηρά σχάρα

steel hanger Κατακόρυφα καλώδια

steel reinforcement Χαλαρός οπλισμός

steel set / arch Πλαίσιο από μορφοχάλυβα

steel sets Μεταλλικά πλαίσια

steel strips Χαλύβδινα ελάσματα

steel wire Συρματόσκοινο

steel work Σιδηροκατασκευή

stem Στέλεχος

step Βαθμίδα

stepped channel Ρείθρο, βαθμιδωτό

stepped excavation Οδόντωση για τη δημιουργία κωνοειδούς εκσκαφής

stepping Πάτημα σκάλας

stereoplot Κυκλογραφική απεικόνιση

stiffness Ακαμψία, σκληρότητα (δείγματος)

stilling basin Λεκάνη ηρεμίας

stilling chamber Δεξαμενή συλλογής καταλοίπων

stirrup Συνδετήρας

stochastic Πιθανολογικός, στοχαστικός

stock camp Στάνη

stone mastic asphalt (sma) Ασφαλτομαστίχη

stones embedded in concrete Κολυμβητοί λίθοι

stonework Λιθοδομή

stop Αναστολέας κίνησης

stop cock and service cock Δικλείδα (διακόπτης ροής)

stop conditions Συνθήκες στάσης

stopping sight distance (ssd) Μήκος ορατότητας για στάση (πέδηση)

storage bin Αποθηκευτικός κάδος

storage of waste Αποθήκευση απόβλητων

storage stability Ευστάθεια αποθήκευσης

storage zone Ζώνη στοιβασίας

storm water Επιφανειακά όμβρια

storm water line Αγωγός ομβρίων

straight expansion joint Επίπεδος αρμός διαστολής

straightedge beam Ευθύγραμμος πήχης

strain Καταπόνηση

strain alleviating membrane sprayed seal Σφραγιστική στρώση εκτόνωσης τάσεων

strain gauges Μηκυνσιόμετρα, παραμορφωσίμετρα

strainer Είσοδος (φίλτρο)

strand Καλώδιο, σύρμα

strata layer (azimuth) Επίπεδο διάστρωσης (παράταξη)

stratification (Δια)στρωμάτωση

stratified Στρωσιγενής

stratigraphy Στρωματογραφία

stream bridge Γέφυρα ρέματος

street furniture Εξοπλισμός οδού

strength (of materials) Αντοχή (των υλικών)

strength design parameters Μηχανικές παράμετροι σχεδιασμού

strength test Δοκιμή αντοχής

strengthening procedure Διαδικασία ενίσχυσης

stress Εντατικό μέγεθος

stress failure Τασική αστοχία

stress field / conditions Εντατικό πεδίο / κατάσταση

stress modelling / simulation Τασική προσομοίωση

stress paths Διαδρομές τάσεων

stress redistribution Ανακατανομή τάσεων

stress, tensile Τάση, εφελκυστική

stressed end Άκρο τάνυσης

stresses Εντατικά μεγέθη

stressing Επιπόνηση

stretchable Εκτατός

stretcher Φορείο

striations Γραμμώσεις

strict Αυστηρός

strike Διεύθυνση προσανατολισμού / παράταξη

striking Παράταξη, με κατεύθυνση

strings Σημειοσειρές

strip footings Θεμελιολωρίδες

strong rock Σκληρό πέτρωμα

structural Στατικός, δομοστατικός

structural analysis Τεκτονική / δομική ανάλυση

structural concrete Δομικό σκυρόδεμα

structural dynamics Δυναμική κατασκευών

structural elements Δομικά στοιχεία

structural engineer Μηχανικός δομοστατικός

structural engineering Μηχανική των κατασκευών

structural gap Στατικό κενό

structural grid Δομικό πλέγμα

structural layers Δομικές στρώσεις

structural maintenance Δομική συντήρηση

structural map Τεκτονικός χάρτης

structural mesh Δομικό πλέγμα

structural redundancy Υπερστατικότητα

structural strength Δομική αντοχή

structural system Στατικό σύστημα

structure Δομή, κατασκευή

structure barrier Στηθαίο τεχνικών έργων

structures discipline Τμήμα δομοστατικών

strutting Αντιρρήδες

stud Μπουλόνι, κοχλίας

styrene Στυρένιο

sub pelagonian Υποπελαγονική (γεωλογική περίοδος)

sub-base Υπόβαση

subcritical Υποκρίσιμη

subdivision Κατάτμηση

subgrade Έδαφος θεμελίωσης

subgrade bearing capacity (cbr) Φέρουσα ικανότητα στρώσης έδρασης

subgrade reaction, support reaction Αντίδραση εδάφους, αντίδραση στήριξης

submerged tunnel Βυθιζόμενη σήραγγα

submersion Πόντιση

subsequent divide Επακόλουθος υδροκρίτης

subsidence Υποχώρηση εδάφους

subsidiary Επικουρικότητα

subsoil Υπέδαφος

substitute members Αναπληρωματικά μέλη

substitution Αντικατάσταση

substratum Υπόστρωμα (ριζοβολίας)

substructure Υποδομή (βάθρα, στύλοι, θεμέλια, κλπ.)

subsurface drainage Υπόγεια αποχέτευση-αποστράγγιση

subterranean Υπόγειος

suburban road Υπεραστική οδός

subvertical shafts Κεκλιμένα φρεάτια

subway Υπόγεια οδός

successor Διάδοχος, επόμενος

suction duct Αγωγός αναρρόφησης

suction power Δύναμη μύζησης / αναρρόφησης

suction sweeping Μηχάνημα αναρρόφησης

suffer damages Υφίσταμαι ζημιές

sufficient overburden Ικανοποιητικό ύψος κάλυψης

suitability Καταλληλότητα

suitability of cut products Καταλληλότητα προϊόντων ορυγμάτων

summit ( = crest) curve Κυρτή καμπύλη

supercritical Υπερκρίσιμη

superelevated cross fall / section Μονοκλινές με εγκάρσια κλίση

superelevation Μονοκλινής επίκλιση, επίκλιση σε στροφή

superimposed load Επιπρόσθετο φορτίο

superior authority Προϊστάμενη Αρχή

superstructure Ανωδομή, φορέας γέφυρας

superstructure analysis Ανάλυση ανωδομής

supervision of the committee on objections Εποπτεία επιτροπής ενστάσεων

supplementary plat Επιπρόσθετη πινακίδα

supply Προμήθειες

Link to comment
Share on other sites

supply vehicle Όχημα εφοδιασμού

support (e.g. of decks) Στήριξη (πχ στήριξη φορέων γεφυρών)

support leg of overhead gantry Στύλος στήριξης της υπερκείμενης γέφυρας σήμανσης

support services directorate Διεύθυνση υποστήριξης

support settlement Καθίζηση στηρίξεων

support structure Φέρων οργανισμός

supporting works Έργα υποστήριξης (οικοδομήματος)

supports Στηρίξεις

surcharge load / surcharging Επιφόρτιση

surface blemishes Επιφανειακές ατέλειες

surface distress / distortion Επιφανειακή κάκωση

surface drainage / flow Επιφανειακή αποχέτευση - αποστράγγιση / ροή

surface finishing Επιφάνεια σκυροδέματος

surface layer of side scree Επιφανειακό στρώμα πλευρικών κορημάτων

surface texture Επιφανειακή υφή

surfacing aggregate Αδρανή αντιολισθηράς στρώσης

surfacing density Επιφανειακή πυκνότητα

surfacing thickness Επιφανειακό πάχος

surfactants Επιπλέουσες ουσίες

surge tank Δεξαμενή για πλημμυρική παροχή

surplus (excavation) material Πλεονάζον (περίσσεια) υλικό (εκσκαφής)

survey Επισκόπηση, αποτύπωση

survey by photogrammetry methods Φωτογραμμετρική αποτύπωση

survey target socket Υποδοχή στόχου (για λήψη τοπογραφικών στοιχείων)

survival equipment Εξοπλισμός διάσωσης

suspend the contract Διακόπτω σύμβαση

suspended solid Αιωρούμενο στερεό

suspension Αιώρημα, αναστολή

suspension bridge Κρεμαστή γέφυρα (αγκύρωση καλωδίων στο έδαφος)

suspension cables Κυρίως καλώδια ανάρτησης

suspension clause Ρήτρα αναστολής

sustainability Βιωσιμότητα

sustainable development Βιώσιμη (αειφόρος) ανάπτυξη

swelling Διόγκωση

swept path Τροχιά στροφής (βαρέως) οχήματος, οπισθοτροχιά

switchboard Ηλεκτρικός πίνακας

syncline Το σύγκλινο

systematic array Συστηματικός κάνναβος

systemic approach Συστημική προσέγγιση

systems administrator Διαχειριστής συστημάτων

systems analyst Αναλυτής συστημάτων

systems development team Ομάδα ανάπτυξης συστημάτων

systems operations specialist Ειδικός λειτουργίας συστημάτων

Link to comment
Share on other sites

T

 

 

 

 

t-beam Πλακοδοκός

t-junction Κόμβος μορφής Τ

tachograph Ταχογράφος

tack coat Συγκολλητική στρώση

tagging system Σύστημα επισήμανσης με τη χρήση ετικετών

talc Τάλκης

talus material Κορηματικά υλικά

tamed landscape Ομαλό τοπίο

tangent point Εφαπτομενικό σημείο

tangential Εφαπτομενικός

tangential forces Εφαπτομενικές δυνάμεις

tangential spring Εφαπτομενικό ελατήριο

tank Δεξαμενή

tanker Δεξαμενόπλοιο

taper Συναρμογή, χοάνη (διοδίων)

tapering length Μήκος διεύρυνσης / συναρμογής

tar Πίσσα

tariff Δασμός

tarmac Ασφαλτοτάπητας

tax Φόρος

tax on polluting products Φόρος ρύπανσης

tax payers identification no. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

tax payment status certificate. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας

tbm (tunnel boring machine) Σύστημα συνεχούς κοπής για διάνοιξη σήραγγας

technical assistant Τεχνικός βοηθός

technical capability / capacity / ability Τεχνική ικανότητα

technical committee Τεχνική Επιτροπή

technical conditions of contract Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων

technical council Τεχνικό συμβούλιο

technical drawing Τεχνικό σχέδιο

technical features Τεχνικά χαρακτηριστικά

technical guidance note Σημείωμα Τεχνικής Καθοδήγησης

technical support specialist Ειδικός τεχνικής υποστήριξης

technician geologist Τεχνικός γεωλόγος

technological planning Τεχνολογικός σχεδιασμός

technological risk Τεχνική αβεβαιότητα

tectonic activity Τεκτονική ενεργότητα / δραστηριότητα

tectonic analysis Τεκτονική ανάλυση

tectonic breccia scree Τεκτονικά λατυποπαγή

tectonic causes Τεκτονικά αίτια

tectonic diagram Τεκτονικό διάγραμμα

tectonic dips Τεκτονικά βυθίσματα

tectonic fractures Τεκτονικές διαρρήξεις

tectonic joint Τεκτονικός αρμός

tee Διακλάδωση ταυ

tee (th) key Κλειδί ταυ

telematics department Διεύθυνση τηλεματικής

telematics planning and infrastructure discipline Τμήμα τηλεματικού σχεδιασμού και υποδομών

televiewing Τηλε-παρακολούθηση

temporary roads / diversion Προσωρινές οδοί / παράκαμψη

temporary support measures Άμεσα (προσωρινά) μέτρα υποστήριξης

tendency - trend Κλίση - ροπή

tender committee Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού / Διαδικασίας

tenderer Διαγωνιζόμενος (σε ανοικτή διαδικασία) / προσφέρων / υποψήφιος

tendon arrangement Διάταξη καλωδίων

tendon ducts Οχετοί καλωδιώσεων

tensile Εφελκυσμός, εφελκυστικός

tensile forces Ελκτικές δυνάμεις

tensile load Φορτίο εφελκυστικό

tensile properties Εφελκυστικές ιδιότητες

tensile stiffening Ακαμψία εφελκυσμού

tensile strength Εφελκυστική αντοχή

tension anchor Αγκύρια εφελκυσμού

tension bar Εφελκυόμενος οπλισμός

tension cracks Εφελκυστικές ρωγμές / αποκολλήσεις

tension pile Εφελκυστικός πάσσαλος

tension shaft / socket Φρεάτιο εφελκυσμού

tensional strength Αντοχή σε ελκυσμό

tensioned bolt Προεντεταμένο αγκύριο

tensιometer Μετρητής εφελκυστικής τάσης

teracce Δώμα

term Όρος

terminal Ακραίο τμήμα στηθαίου

termination Τερματίζω

termination area Ζώνη συναρμογής εξόδου

terminology Ορολογία

terrain Ανάγλυφο

terrassial deposits Ποτάμιες αναβαθμίδες

terrestrial ecosystem Χερσαίο οικοσύστημα

tertiary Τριτεύον

test bench Πεδίο δοκιμής

test house Εργαστήριο δοκιμών

test load Φορτίο δοκιμής

test parameters Παράμετρος δοκιμών

test vehicle Όχημα δοκιμών

test vehicle deformation Παραμόρφωση αυτοκινήτου υπό δοκιμή

tests for driving anchors Δοκιμές έμπηξης αγκυρίων

tetraedral wedge Τετραεδρική σφήνα

text Κείμενο

texture Υφή

texture, close Υφή, πυκνή

textured texture Ανάγλυφη υφή

thawing Λιώσιμο

thematic map Θεματικός χάρτης

theoretical (excavation) line Θεωρητική γραμμή (εκσκαφής)

theoretical analysis Θεωρητική ανάλυση

theoretical and experimental study Θεωρητική και πειραματική μελέτη

theoretical head impact velocity (thiv) Θεωρητική ταχύτητα μετωπικής σύγκρουσης

theory to elasticity / plasticity Θεωρία ελαστικότητας / πλαστικότητας

thermal discharge / pollution Θερμικό φορτίο / μόλυνση

thermal insulation Θερμομόνωση

thermodynamics Θερμοδυναμική

thermoplastic material Θερμοσκληρυνόμενο υλικό

thick bedded Παχυστρωματώδης

thin bedded Λεπτοστρωματώδης / λεπτοπλακώδης

thin gap-graded mixtures Λεπτό μίγμα μη συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης

thin layered Λεπτοπλακώδης

thin stone mastic asphalt Λεπτό SMA

thin wall shelby sampler Δειγματολήπτες λεπτού τοιχώματος τύπου Shelby

thin walls Λεπίδες

thinning Αραίωση

thixotropic soil materials Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά

three-cone cutting bit Τρίκωνο κοπτικό

three-point (bar) extensometer Μηκυνσιόμετρο τριών σημείων (ράβδων)

through traffic lane Λωρίδα διερχόμενης κυκλοφορίας

thrust Επώθηση

thrust outlier Τεκτονικό ράκος

thunderstorm Καταιγίδα

tie bar Ράβδος σύνδεσης

tie in Συναρμογή

tie reinforcement Οπλισμός σύνδεσης

tilt plate Πλάκα λήψης μετρήσεων κλισιόμετρου

timber spreader Στρωτήρας

time dependent stability Ευστάθεια ως συνάρτηση του χρόνου

time of equilibrium Χρόνος ισορροπίας

time series Χρονοσειρές

time step Χρονικό βήμα

time-varying magnetic field Χρονομεταβλητό μαγνητικό πεδίο

tir transport international road Φορτηγά TIR (διεθνών μεταφορών)

tire vehicle Λαστιχοφόρο όχημα

tissues Δικτυώματα, ιστοί

to be impacted Υφίσταμαι σύγκρουση

to dip in the opposite direction (of rock) Είναι αντίρροπος με

to dip in the same direction as (of rock) Είναι ομόρροπος με

to slacken Απαλύνω κλίση

toe board Θωράκιο

Link to comment
Share on other sites

toe of cut slopes Πόδι πρανών ορυγμάτων

toe of landslide Πόδας κατολίσθησης

toe of retaining wall Τοίχος ποδός αντιστήριξης

toe trench Πόδι τάφρου

toe wall Τοίχος ποδός πρανούς

tolerance Ανοχή

tolerance limits Όρια αποκλίσεων

tolerance on the levels Ανοχή ομαλότητας

tolerance, permissible Ανοχή, επιτρεπόμενη

toll booth islands Νησίδες σταθμού διοδίων

toll booths Θαλαμίσκοι είσπραξης διοδίων

toll collection Είσπραξη διοδίων

toll gate lane Λωρίδα διοδίων

toll station / plaza Σταθμός διοδίων

toll station shed Στέγαστρο σταθμού διοδίων

toll stations administration building Κτίριο διοίκησης σταθμών διοδίων

tolls Διόδια

tolls discipline, planning / automatic toll collection / management Τμήμα διοδίων, Σχεδιασμός / Αυτοματοποίηση / Διαχείριση

toolbar Λωρίδα εργαλείων (οθόνης)

top heading Θόλος σήραγγας, Ημιδιατομή σήραγγας (α' φάση εκσκαφής)

top of cut Φρύδι πρανούς

top of the descending slope Φρύδι κατωφερικού πρανούς

top reinforcement Άνω οπλισμός

top soil removal / strip Φυτικά, απομάκρυνση

topographical basemap Τοπογραφικό υπόβαθρο

topographical diagram Τοπογραφικό διάγραμμα

topographical map Τοπογραφικός χάρτης

topographical survey Τοπογραφική έρευνα

toppling Ολίσθηση με ανατροπή, ανατροπή

toppling failure Κατάπτωση με ανατροπή

topsoil Φυτική γη

topsoiling (τοποθέτηση) φυτικής γης

torpedo Τορπίλη

torque (Στρεπτική) ροπή

torrential micro-environment Χειμμαρικό μικροπεριβάλλον

torrential micro-type Χειμμαρικός μικρότυπος

torsion Στρέψη

torsional moment Στρεπτική ροπή

torsional stiffness Στρεπτική ακαμψία

torso Κορμός (δοκού)

total failure Συνολική θραύση, ολική αστοχία

total value Ολική τιμή

total weight Ολικό βάρος

totality Ολικότητα

tower crane Οικοδομικός γερανός

towerless suspension bridge Κρεμαστή γέφυρα χωρίς πυλώνες

towing weight Ελκόμενο βάρος (σε όχημα)

toxic discharge / product, substance Τοξικό απόβλητο / προϊόν, ουσία

toxic hazard / risk Τοξικός κίνδυνος

toxicity Τοξικότητα

trace Ίχνος

track record Στοιχεία από προηγούμενη χρήση

tractable Βατός, ανιχνεύσιμος

traction Ελκυσμός

tractive force Συρτική (ελκτική) δύναμη

trade vessel Εμπορικό πλοίο

tradeable emission permit Διαπραγματεύσιμο όριο ρύπων

traffic calming Σχεδίαση οδών προς μείωση ταχύτητας οχημάτων

traffic capacity Οριακός κυκλοφοριακός φόρτος

traffic closure Αποκλεισμός κυκλοφορίας

traffic composition Σύνθεση κυκλοφορίας

traffic conditions Συνθήκες κυκλοφορίας

traffic cone Κυκλοφοριακός κώνος

traffic control Έλεγχος κυκλοφορίας

traffic control equipment Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας

traffic course Στρώση κυκλοφορίας (ασφαλτικά)

traffic crossing Διασταύρωση κυκλοφοριακών ρευμάτων, εμπλοκή

traffic distribution per direction Κατανομή κυκλοφορίας κατά διεύθυνση

traffic engineering Συγκοινωνιολόγος μηχανικός

traffic flow / density Ροή / πυκνότητα κυκλοφορίας

traffic identification loop Βρόγχος ανιχνευτής κυκλοφορίας

traffic islands Κυκλοφοριακές νησίδες

traffic jam Κυκλοφοριακή συμφόρηση

traffic lane Λώριδα κυκλοφορίας

traffic loop Κυκλοφορικός βρόγχος

traffic management system (tms) Διαχείριση Κυκλοφορίας (Σύστημα)

traffic planning discipline Τμήμα κυκλοφοριακού σχεδιασμού

traffic regulation sign Ρυθμιστική πινακίδα

traffic regulations Κανονισμοί κυκλοφορίας

traffic routing panels Πινακίδες εκτροπής

traffic routing situations Περιπτωσιολογία κυκλοφοριακών διαμορφώσεων

traffic signage Πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας

traffic signal Σηματοδότηση κυκλοφορίας

traffic signal control Έλεγχος κυκλοφορίας με φωτεινούς σηματοδότες

traffic signs manual Εγχειρίδιο Κυκλοφοριακών Πινακίδων

traffic speed Ταχύτητα κυκλοφορίας

traffic surveillance Παρακολούθηση κυκλοφορίας, κυκλοφοριακή έρευνα

traffic volume / stream Κυκλοφοριακός φόρτος / ρεύμα

trafficked sections Τμήματα που κυκλοφορούνται

train Τρένο

trained bed Διευθετημένη κοίτη

training, flow Ροής, διευθέτηση

trajectory Τροχιά

transducer Μορφοτροπέας, ενεργός μετατροπέας

transfer (a call) Προωθώ (κλήση), μεταβιβάζω

transform Μετατρέπω

transfrontier transport Διασυνοριακές μεταφορές

transient Μεταβατικό

transit Διακίνηση, διαμετακόμιση

transition (area, zone) Συναρμογή

transition curve Καμπύλη συναρμογής

transition slab Πλάκα μετάβασης (γέφυρες)

transitional embankments Μεταβατικά επιχώματα

transitive Μεταβατικό

translations / interpreting unit Τμήμα μεταφράσεων / διερμηνείας

transmission Μετάδοση

transparency Αδιάσταλτο διαφανές

transparent plastic front binding cover Διαφάνεια βιβλιοδεσίας

Link to comment
Share on other sites

transpiration Διαπνοή

transplant Μεταφυτεύω

transport capacity / cost Μεταφορική ικανότητα / κόστος

transport documents Παραστατικά (μεταφοράς), δελτίο αποστολής

transport economics Οικονομική των μεταφορών

transport engineer Συγκοινωνιολόγος μηχανικός

transport facilities Μεταφορικές εγκαταστάσεις

transport infrastructure Μεταφορική υποδομή

transport licence Άδεια μεταφορών

transport of dangerous goods Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων

transport planning Μεταφορικός σχεδιασμός

transport policy Πολιτική μεταφορών

transport rates /prices (freight rates) Μεταφορικά τέλη

transport regulations Κανονισμοί μεταφορών

transportation simulation Προσομοίωση μεταφορών

transportation systems Συστήματα μεταφορών

transported materials (quantity of) Στερεοπαροχή (ροή)

transverse Εγκάρσιος

transverse beam Διαδοκίδα

transverse depression Εγκάρσια βύθιση

transverse direction (of the bridge axis) Εγκάρσια διεύθυνση (άξονα γέφυρας)

transverse roads Εγκάρσιες οδοί

transverse roughness Κατά πλάτος ομαλότητα

transverse section t-section Κατά πλάτος τομή

transverse slope Εγκάρσια κλίση

transverse support Εγκάρσια υποστήριξη

transverse ventilation Εγκάρσιος εξαερισμός

traveller (for launching) Φορείο (για προώθηση)

traversal zone Ζώνη διέλευσης

traverse angle Γωνία διεύθυνσης

traverse calculation Επίλυση όδευσης (τοπογραφία)

traverse line Πολυγωνική γραμμή

traverse points / stations Κορυφές της πολυγωνικές / οδεύσεων

treated flow Επεξεργασμένη ροή

trench, excavated lined waterproof Σκάμμα, στεγανό επενδυμένο

trench, kerb Τάφρος, ερείσματος

trench, lateral Τάφρος, παράπλευρη

trend lines Τάση γραμμών

triadic Τριαδικός

trial anchor extraction Δοκιμή εξόλκευσης αγκυρίων

trial pile Δοκιμαστικός πάσσαλος

trial pit Ερευνητικό φρέαρ

triangular shaped concrete blocks Ενίσχυση πάχους τριγωνικής μορφής

triaxial tests Τριαξονικές δοκιμές

trigonometric network Τριγωνομετρικό Δίκτυο

trimming reinforcement Οπλισμός που περιβάλλει

trip Ταξίδι

trivial Αμελητέος

troubleshooting Αντιμετώπιση προβλημάτων

trowel Μυστρί

truck Φορτηγό

true Αληθής

true bending stiffness Καμπτική ακαμψία

trumpet junction / interchange Κόμβος μορφής τρομπέτας

truncated Διακοπτόμενος

trunk road Πρωτεύον δρόμος

tube Δοκιμαστικός σωλήνας

tubo pipes Τουμποσωλήνες

tuff Τόφος

tug boat Μαούνα

tunnel Σήραγγα

tunnel arrangement Διαμόρφωση σήραγγας

tunnel bearing element Φορέας της σήραγγας

tunnel box construction Φορέας υπογείου έργου

tunnel closure Μείωση διατομής σήραγγας

tunnel control station Κτίριο εξυπηρέτησης σήραγγας

tunnel finishes Τελειώματα σηράγγων

tunnel invert Δάπεδο σήραγγας

tunnel maintenance manual Εγχειρίδιο Συντήρησης Σηράγγων

tunnel spoil Υλικά εκσκαφής (από σήραγγες)

tunnel stability Ευστάθεια σηράγγων

tunnel utility building Κτίριο ελέγχου σήραγγας

tunnelled socket Αγκύρωση τύπου σήραγγας

tunnelling Διάνοιξη / διάτρηση

tunnelling with conventional drilling Σήραγγα μηχανικής εκσκαφής

tunnels discipline Τμήμα σηράγγων

tunnels engineer Μηχανικός σηράγγων

tunnels foreman Εργοδηγός σηράγγων

turbulence Στροβιλισμός

turbulence Στροβιλισμός

turf Χλοοτάπητας

turning bays Χώροι αναστροφής κατεύθυνσης οχημάτων

turning lane Λωρίδα στροφής

turning radius Ακτίνα αναστροφής

twigged macchia Φρυγανώδης Μακία

twin Δίδυμος

twin barrel culvert Οχετός διπλού ανοίγματος

twin bore unidirectional tunnel Διπλή σήραγγα μονής κατεύθυνσης

twin cell cut and cover Δίδυμη εκσκαφής και επανεπίχωσης

twin fire hydrant Δίδυμοι κρουνοί (πυροσβεστικοί)

twin gully Διπλό φρεάτιο

twin leaf structure Τεχνικό με δίδυμες λεπίδες

twin post-tensioned box girder Δίδυμος κιβωτοειδής φορέας από προεντεταμένο σκυρόδεμα

twin tower cable stayed bridge Καλωδιωτή γέφυρα με δίδυμους πυλώνες

two component epoxy paste Πάστα εποξειδικού υλικού δύο συστατικών

two-dimensional limit equilibrium method Διδιάστατη μέθοδος οριακής ισορροπίας

two-lane ramp Δίιχνος κλάδος

two-way cross fall Αμφίπλευρη επίκλιση

two-way stations Σταθμοί δύο κατευθύνσεων

two-way traffic Προαναγγελία διπλής κυκλοφορίας

typed Τυποποιημένος

tyre / road adhesion Πρόσφυση τροχού / οδού

tyre / road interface Διεπιφάνεια οδού / τροχού

tyre hysterisis Υστέρηση τροχού

Link to comment
Share on other sites

U

 

 

 

 

u-turn Αναστροφή

ultimate Οριακός

ultimate bearing capacity Οριακή φέρουσα ικανότητα

ultimate load Φορτίο οριακό

ultimate strength Οριακή αντοχή

ultimate tensile stress Οριακή εφελκυστική τάση

ultra-basic Υπερβασικός

ultraproduct Υπεργινόμενο (μαθηματικά)

ultraviolet (uv) radiation Υπεριώδης ακτινοβολία

unanimity Ομοφωνία

unary Μονομελής

unauthorized dumping Απόθεση (σκουπιδιών) άνευ αδείας

unbonded cable Καλώδιο μη τανυσμένο

unbonded prestress Προένταση χωρίς συνάφεια

unbound material Ασύνδετο υλικό

uncemented (uncemented deposits) Μη συνεκτικός (μη συνεκτικές αποθέσεις)

uncertainty Αβεβαιότητα

unconfined compression Ανεμπόδιστη θλίψη

unconsolidated drained (ud) Δοκιμή χωρίς στερεοποίηση με αποστράγγιση

unconsolidated undrained (uu) Δοκιμή χωρίς στερεοποίηση χωρίς αποστράγγιση

uncountable Μη αριθμήσιμος

uncracked stiffness Μη ρηγματωμένη ακαμψία

uncultivated flora Αυτοφυής χλωρίδα

undefined Αόριστος

undercross Υπόγεια διάβαση

underground pollution Μόλυνση υπεδάφους

underground railway Υπόγειος (σιδηρόδρομος)

underground storage of waste Υπόγεια αποθήκευση λυμάτων

underground structures = constructions / pipes Υπόγειες κατασκευές / σωληνώσεις

underlying layers Υποκείμενες στρώσεις

undermine Υποσκάπτω

underpass Κάτω διάβαση

underpinning Υποστύλωση

underplanting species Υποβλάστηση / είδη χαμηλής - θαμνώδους βλάστησης

underwater Υποθαλάσσιος

undisturbed Αδιατάρακτο

undisturbed and disturbed sample Αδιατάρακτο και διαταραγμένο δείγμα

undo Αναίρεση

undrained shear strength (uss) Αστράγγιστη διατμητική αντοχή

undrained triaxial compression test (utct) Αστράγγιστη δοκιμή τριαξονικής θλίψης

undulating landscape Κυματοειδές τοπίο

undulating terrain Πτυχωμένο έδαφος

unequivocally Μονοσήμαντα

unevenness Ρυτίδωση, σαμαράκια οδοστρώματος

unfactored Χωρίς συντελεστή

unfolded projection (of the initial excavation) Ανάπτυγμα (αρχικής εκσκαφής)

uniaxial compressive strength (uct) Μονοαξονική θλιπτική αντοχή

unification Ενοποίηση

uniform landscape Ομοιόμορφο τοπίο

uniformity Ομοιομορφία

unilateral Μονόπλευρος

unintentional eccentricity Αθέλητη εκκεντρότητα

unique Μοναδικός

unit discharge Παροχή υπολογισμού (μοναδιαία)

unit system Σύστημα μονάδων

unit weight Ειδικό βάρος

universal Καθολικός, παγκόσμιος

universal gravitational constant Παγκόσμια σταθερά βαρύτητας

universal joint Αρθρωτός σύνδεσμος

unlicensed reproduction Χωρίς άδεια αναπαραγωγή

unloading Αποφόρτιση

unsaturated Ακόρεστος

unserviceable conditions Μη λειτουργικές συνθήκες

unsolvable Ανεπιλύσιμος

unstable ground Ασταθή εδάφη

unsupported tunnel Ανυποστήρικτη σήραγγα

unusual loading Μη συνήθης φόρτιση

updating Λειτουργία ενημέρωσης, εκσυγχρονισμός

uphill, upgrade Ανωφέρεια

upland areas Ανάντη

uplift of bearings Ανασήκωμα εφεδράνων

uplift stress Δύναμη ανύψωσης

uplifting Ανύψωση

uplink Ανοδική ζεύξη

upload Φορτώνω

upstand beam Κορωνίδα

upstream view Ανάντη όψη

upstream, upgrade Ανάντη

upwind Κόντρα στη φορά του ανέμου

urban (freeways) Αστικοί (ελεύθεροι λεωφόροι)

urban and regional planning Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός

urban planning study Πολεοδομική μελέτη

urban road / traffic / transport Αστική οδός / κυκλοφορία / μεταφορές

urban type cross section Αστική διατομή οδού

usable pavement width Ωφέλιμο πλάτος οδοστρώματος

use-as-is Χρήση ως έχει

used (battery, oil, paper) Χρησιμοποιημένες (μπαταρίες, λιπαντικά, χαρτί)

user-friendly Φιλικό προς το χρήστη

utility Εφαρμογή

utility network Κοινωφελές δίκτυο

utility window Παράθυρο βοηθητικών προγραμμάτων

Link to comment
Share on other sites

V

 

 

 

 

vacant landscape Κενό τοπίο

vacuum Κενό

valid Έγκυρος

validity Εγκυρότητα

valley bridge Κοιλαδογέφυρα

valley floor Βάση κοιλάδας

valuation Εκτίμηση αξίας

value Τιμή, αξία

value engineering methods Βέλτιστες από τεχνική άποψη μέθοδοι

valve Βαλβίδα, βάνα, δικλείδα

vane test Δοκιμή πτερυγίου

vapor barrier Φράγμα υδρατμών

variable message signs (vms) Πινακίδες Μεταβλητού Μηνύματος

variable speed limit signs Πινακίδες Μεταβλητού Ορίου Ταχύτητας

variable stratum Ανομοιογενές στρώμα

variable time step Μεταβλητό χρονικό βήμα

variables Μεταβλητές

varied landscape Ποικίλο τοπίο

vector Άνυσμα

vegetation colonization Αποίκιση βλάστησης

vegetation pattern Μορφή βλάστησης

vegetation stripping Αφαίρεση βλαστήσεως

vegetational and mattress stabilization Σταθεροποίηση με βλάστηση και γεωύφασμα

vehicle crossovers Διατάξεις εκτροπής κυκλοφορίας οχημάτων

vehicle detection Ανίχνευση οχημάτων

vehicle documents = papers Άδειες οχήματος

vehicle extension period Επιμήκυνση του χρόνου πράσινης ένδειξης σηματοδότη για κάθε ανίχνευση προσεγγίζοντος οχήματος

vehicle fleet Στόλος οχημάτων

vehicle hire = rental Ενοικίαση οχήματος

vehicle impact Πρόσκρουση οχήματος

vehicle impact test criteria Κριτήρια δοκιμών πρόσκρουσης

vehicle monitoring Παρακολούθηση Οχημάτων

vehicle-actuated signal Σηματοδότης επενεργούμενος από την κυκλοφορία

veins of materials Φλέβες

velocity Ταχύτητα

vendor Πωλητής

ventilation Εξαερισμός

ventilation shafts Φρεάτια εξαερισμού

ventilation system Σύστημα εξαερισμού

verge Πλευρικό περιθώριο, έρεισμα (οδοποιία)

verification / verify Επαλήθευση / επαληθεύω

vermiculite Μαρμαρυγιακός

vertex Κορυφή

vertical alignment Μηκοτομή

vertical centrally applied loading Κατακόρυφη κεντρική φόρτιση

vertical datum / level base points Υψόμετρα αφετηριών

vertical error Υψομετρικό σφάλμα

vertical road signs Κατακόρυφη σήμανση

vertical seismic component Κατακόρυφη σεισμική συνιστώσα

vertical slot Κατακόρυφη εγκοπή

vertical starting bar Οπλισμός αναμονής

vertical webs Κάθετοι κορμοί

vessel Σκάφος

viability Ζωτικότητα

viable seed Ζωντανός σπόρος

viaduct Κοιλαδογέφυρα

vibrations, controlled Διεγέρσεις, ελεγχόμενες

vibratory rubber-tired roller Λαστιχοφόρος δονητικός οδοστρωτήρας

video signal Βιντεο-σήμα

view / outlook Θέα

vigour Ευρωστία

virtual Εικονικός

virtual memory Ιδεατή μνήμη

virtual reality Εικονική πραγματικότητα

visibility Ορατότητα

visibility coefficient Συντελεστής ορατότητας

visibility envelope Πεδίο ορατότητας

visual impact Οπτική παρενόχληση

visual inspection Αυτοψία

visual screening Οπτική απόκρυψη, ξεκαθάρισμα

void former Ξυλότυπος για δημιουργία κενών

voided concrete Σκυρόδεμα με κενά

voided slab Πλάκα με διάκενο

voids content Κενών, ποσοστό

volcanic Εκρηξιγενή, ηφαιστειακά

volcanic eruption Έκρηξη ηφαιστείου

volcanology Ηφαιστειολογία

volumetric analysis Ογκομετρική ανάλυση

voucher Παραστατικό

Link to comment
Share on other sites

W

 

 

 

 

wagon drill Διατρητικό φορτίο

wagon drilling Εργασίες διάτρησης με φορείο

waiting lane Ζώνη στοιβασίας, λωρίδα αναμονής

walkway Διάδρομος

walkway hole Θυρίδα επιθεώρησης στα διαφράγματα

wall Τοίχος

wall of abutment Κορμός ακρόβαθρου

wall with double brick lining Τοίχος διπλός μπατικός

wallpaper Ταπετσαρία

warning distance Απόσταση προειδοποίησης

warning signs Σήματα επικίνδυνων θέσεων, προειδοποίησης κινδύνου

warping Στρέβλωση

warrant Απαιτώ, ένταλμα

wash away / out Αποπλένω

washdown (of road) Απόπλυση (οδού)

washed sand Πλυμένη άμμος

waste Απόβλητο

waste disposal / removal Διάθεση / αποκομιδή αποβλήτων

waste incineration Καύση αποβλήτων

waste management / treatment Διαχείριση αποβλήτων

waste recycling Ανακύκλωση αποβλήτων

waste water treatment Βιολογικός Καθαρισμός

water absorption Υδροφιλία

water accumulation / analysis Συγκέντρωση / ανάλυση νερού

water conservation / protection Προστασία υδάτινων πόρων

water consumption Κατανάλωση νερού

water cooler Ψύκτης νερού

water drip Υδρορροή

water ecosystem Υδάτινο οικοσύστημα

water fertilization Υδρολίπανση

water film Υμένας νερού

water head Ύψος νερού

water impregnation Υδρεμποτισμός

water ingress Εισροή υδάτων

water main Κύριος αγωγός ύδρευσης

water management Διαχείριση υδάτων

water percolation Διήθηση νερού

water pillar Κοινόχρηστη βρύση

water pollution / pollutant Μόλυνση νερού / μολυντής

water pressure gauge Όργανο μέτρησης πίεσης

water pump Υδραντλία

water recourses Υδάτινοι πόροι

water retentive polymers Πολυμερές υδατοσυγκράτησης

water table (underground) (Υπόγειος) υδάτινος ορίζοντας

water treatment (purification) Επεξεργασία νερού προς πόση

water well Υδρογεώτρηση

waterbar Στεγανωτική ταινία

watercourse Μισγάγγεια

waterproof membrane Στεγανωτική μεμβράνη

waterproofing Στεγάνωση

watershed Λεκάνη

waterspaying Υδρονέφωση

waterstop Στεγανωτική ταινία

waterway Οδός μεταφορών με πλοία

wattle Κλαδόπλεγμα

wave pattern / form Κυματομορφή

wave reflection damper / spring Αποσβεστήρας ανάκλασης κυμάτων

weak link Αδύνατη (ασθενής) σύνδεση

weak material Ασθενές υλικό

weakening Εξασθένιση

weakness plane Επιφάνεια αδυναμίας

wearing course Στρώση κυκλοφορίας

weather groove Υδρορροή

weathering products Αποσαθρώματα

weaving Πλέξη

web Κορμός φορέα, ιστός

wedge Τάκος, πύρος, σφήνα

wedge (type) failure Σφηνοειδής αποκόλληση, ολίσθηση, αστοχία τύπου σφήνας

wedge stability control Έλεγχος αποσφύνωσης

weeding Ξεβοτάνισμα

weep holes Ανακουφιστικές οπές

weep pipes Οπές εκτόνωσης (πίεσης νερού)

weigh in motion devices Διατάξεις μέτρησης βαρών εν κινήσει

weighted average Ποσοστιαίος μέσος όρος

weighted factor Σταθμισμένος βαθμός (τεχνικής προσφοράς)

weighting factor Συντελεστής βαρύτητας

weir Ρυθμιστικό φράγμα, υπερχειλιστής

weir, division Υπερχειλιστής διαχωρισμού

welding Συγκόλληση

well, drainage Φρεάτιο αποστραγγιστικό

well, seepage Φρεάτιο διηθητικό

well-founded Καλο-εδραιωμένος

westbound Της δυσμάς

wet conditions Συνθήκες κορεσμού

wet oxidation Υγρή οξείδωση

wetland Υγρότοπος

wetting temperature Θερμότητα ενυδάτωσης

wheel path Ίχνος τροχού

wheel point load Συγκεντρωμένο φορτίο τροχών

wheelbase Μεταξόνιο

white lane Λωρίδα καθοδήγησης

white poplar Λευκή λεύκη

wide flange rib Πλαίσιο ευρέως πέλματος

wide spectrum fungicide Μυκητοκτόνο ευρέως φάσματος

widened anchorage Διευρυμένος βολβός

widening Πλάτυσμα, διεύρυνση

width of spreading Εύρος πλησμονής

wild flowers Αγριολούλουδα

wildlife passage / park Πέρασμα / πάρκο άγριας πανίδας

wildlife, wild animals Άγρια Πανίδα

wind loads Φορτία ανέμου

wind noise / pressure Αεροδυναμικός θόρυβος / ανεμοπίεση

windbreak fence Ανεμοφράχτης

winding Στριφογυριστός, περιέλιξη

window frames Κουφώματα

wing wall Πτερυγότοιχος

wire Ντίζα

wire cloth sieve Κόσκινο από συρματόπλεγμα

wire fencing Συρματοπερίφραξη

wire mesh Δομικό πλέγμα

with prejudice Με επιφύλαξη

withdraw Ανακαλώ, υποχωρώ

withering Μάρανση (φυτών)

without prejudice Ανεπιφύλακτα

witness point Θέση Παρατηρήσεως

wobble factor Συντελεστής για την αθέλητη κυμάτωση

wood pulp cellulose Πολτός Κυτταρίνης

wooden formwork, die Ξυλότυπος

work file Φάκελος εργασίας

work inspection Επιθεώρηση Εργασίας

work method Εργασιακή μέθοδος

work stations Σταθμός εργασίας

work zone Ζώνη εκτέλεσης έργων

workgroup system Σύστημα ομάδων εργασίας

working drawing Κατασκευαστικό σχέδιο

works with pace-cars Εργασίες (συντήρησης οδού) με την συνοδεία προπορευόμενου οχήματος

works-procurement contracts unit Τμήμα Συμβάσεων Έργων-Προμηθειών

worksite Εργοτάξιο

worksite manager Εργοταξιάρχης

workspace Χώρος εργασίας

world scale Καθολική κλίμακα

worm and nut Ατέρμονας κοχλίας

wound Πληγή

woven mat Υφασμένο γεωύφασμα

wrap up Ολοκληρώνω

wrapping Στρέβλωση επιφάνειας

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.