Jump to content

Απόδοση χρήσιμων όρων στην Αγγλική


myri
 Share

Recommended Posts

H

 

 

 

 

habitat Βιότοπος

hairpin Φουρκέτα (οδοποιία)

half cover Ημιστέγαστρο

half plan view - anti plan view (bridge) Ημικάτοψη - Ημιάνοψη (γέφυρας)

half-shelter structure Ημιστέγαστρο

hammer Κεφαλή μεσόβαθρου

hammer free-fall height Ύψος ελευθέρας πτώσης σφύρας

handle Λαβή, χερούλι

handover protocol files Αρχεία πρωτοκόλλου παράδοσης

handrail Χειρολισθήρας

handwheel Στρόφιγγα τροχού

hanger end Αγκύρωση καλωδίων

harbour Λιμάνι

harbour design Λιμενικός σχεδιασμός

harbour engineering Λιμενική μηχανική

harbour installation / works Λιμενικές εγκαταστάσεις / έργα

hard aggregates Σκληρά αδρανή

hard audit Τελικός έλεγχος

hard hat Κράνος

hard shoulder Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ)

hard wood cutting Μόσχευμα σκληρού ξύλου

hardened concrete Σκληρυμένο σκυρόδεμα

hardening / softening behaviour Κρατυνόμενη συμπεριφορά

hardening of plants Σκλήρυνση φυτών

hardening of the bitumen Γήρανση της ασφάλτου

hardstrip Στενό έρεισμα

harmful substance Επικίνδυνη ουσία

hatch-type signs Διαγραμμισμένες πινακίδες

hatching Ζώνη αποκλεισμού

hatching (/ed) area / lines Διαγραμμισμένη περιοχή (σε οδό: ζώνη αποκλεισμού)

haul distance Απόσταση μεταφοράς (χωματισμών)

haul routes Διαδρομές μεταφοράς

haulage of material / goods Μεταφορά υλικών / εμπορευμάτων

haunch Ένωση ακροβάθρου - πλάκας (φορέα)

hazard lights Φώτα έκτακτης ανάγκης

hazardous waste Επικίνδυνα απόβλητα

head of construction / design Προϊστάμενος κατασκευών / μελετών

head of gis / environment Προϊστάμενος ΓΠΣ / τμήματος περιβάλλοντος

head of regional office Προϊστάμενος τμήματος, περιφερειακού γραφείου

head wall Κεφαλή τοίχου

heading Μέτωπο προσβολής

headlamps on / off Ανάψτε / σβήστε τα φώτα

headrace tunnel Σήραγγα προσαγωγής

headroom Ελεύθερο ύψος

health and safety consultant Σύμβουλος υγιεινής και ασφάλειας

health and safety file Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

health and safety measures designs Μελέτες Μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας

health and safety plan Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

health and safety principal officer Υπεύθυνος Ασφάλειας και Υγείας

hear zone Γραμμή προστριβής

hearing Εκδίκαση

hearing of objections Εκδίκαση ενστάσεων

heated panel Θερμαινόμενος πίνακας

heavy bedded, thickly bedded Παχυστρωματώδης

heavy duty drainage pipe Φιλτροσωλήνας βαρέως τύπου

heavy goods vehicle (hgv) Βαρύ φορτηγό

hectic Πυρετώδης

hedges Φυτικοί φράκτες

height gauge Περιτύπωμα (καθ' ύψος του οχήματος)

heliport Ελικοδρόμιο

hellenic reference system Ελληνικό Σύστημα Αναφοράς (τοπογραφία)

helmet Κράνος (ασφαλείας)

herbaceous Ποώδης

heredity Κληρονομικότητα

hessian Λινάτσα

heterogeneous Ετερογενής

heuristic Εμπειρικός

hey of feed Σανός για τροφή

hidden beam Κρυφοδοκός

high friction resin-based systems Ρητινούχα συστήματα υψηλής αντίστασης σε ολίσθηση

high ground water level (50-year) Ανώτατη στάθμη υπόγειου ορίζοντα πεντηκονταετίας

high strength concrete Σκυρόδεμα υψηλής αντοχής

high-occupancy vehicle lane Λωρίδα αποκλειστικής χρήσης οχημάτων με τουλάχιστον 2 άτομα

high-speed transport Μεταφορικά μέσα υψηλής ταχύτητας

highly discernible symbol Σύμβολο υψηλής διακριτικότητας

highly weathered Σαθρός

highway boundaries Όρια κατάληψης των οδών

highway bridge Οδογέφυρα

highway capacity manual Εγχειρίδιο Κυκλοφοριακής Ικανότητας Οδών

highway code Κ.Ο.Κ.

highway collection and carrier systems Συστήματα συλλογής και μεταφοράς σε οδό

highway design Οδός (σχεδιασμός)

highway engineering Οδοποιία

highways discipline Τμήμα οδοποιίας

hilliness coefficient Βαθμός ορεινότητας εδάφους

hinge Άρθρωση

hinges, plastic Αρθρώσεις, πλαστικές

hinterland transport Χερσαίες μεταφορές

hogging moment Ροπή κάμψης προς τα πάνω

hoist Παλάγγο

hold down devices Μηχανισμοί κατακόρυφης δέσμευσης

hold point Σημείο Κρατήσεως

hole punch Διακορευτής

hollow box Κοίλο κιβώτιο

hollow section Κιβωτιοειδής διατομή

homogenized Ομογενοποιημένος

homological Ομολογικός

homomorphism Ομοιομορφισμός

hopper Χοάνη τροφοδοσίας

horizontal alignment / plan Οριζοντιογραφία

horizontal curve Οριζόντια καμπύλη

horizontal slot Οριζόντια εγκοπή

horizontal supports Αμείβοντες

horizontal ventilation adits Οριζόντιες στοές αερισμού

hornfel / hornstone Κερατόλιθος

horse shoe Πεταλοειδής

hot bins Κάδος τροφοδοσίας θερμών αδρανών

hot rolled asphalt Θερμό ασφαλτόμιγμα (αγγλικού τύπου)

hot rolled asphalt mixture (hra) Θερμό κυλινδρούμενο ασφαλτόμιγμα

hot rolled deformed bars Ράβδοι κατεργασμένες «εν θερμώ»

hot-dip galvanised Γαλβανισμένα με θερμό, βαθύ γαλβάνισμα

household waste Οικιακά απόβλητα

housing Περίβλημα, οίκηση

human resources Ανθρώπινοι πόροι

human resources and management support directorate Διεύθυνση ανθρώπινων πόρων και διοικητικής μέριμνας

human resources division Τμήμα ανθρώπινων πόρων

humid Υγρός

humidity levels (of plants) Υδατική κατάσταση (φυτών)

humidometer Υγρασιόμετρο

hump Σαμαράκι

humus Χούμους

hydrants / outlets Υδροστόμια

hydrated lime Υδράσβεστος

hydrating heat Θερμότητα ενυδάτωσης

hydration Ενυδάτωση

hydraulic cell Υδραυλική κυψέλη πίεσης (όργανο μέτρησης πίεσης

hydraulic conductivity Υδραυλική αγωγιμότητα

hydraulic fluids Υδραυλικά υγρά

hydraulic works Υδραυλικά έργα

hydraulics engineer Υδραυλικός μηχανικός

hydro fertilization Υδρολίπανση

hydroelectric works Υδροηλεκτρικά έργα

hydrofluoric acid test Φιάλη υδροφθορικού οξέως

hydrogeological Υδρογεωλογικά

hydrographic Υδρογραφικό

hydrological Υδρολογικά

hydrometer Αραιόμετρο

hydroseeder Υδροσπορέας

hydroseeding Υδροσπορά

hydroseeding with mulch Υδροσπορά με επικάλυψη

hydrostatic elevation Υδροστατική στάθμη

hydrostatic loads Υδροστατικά φορτία

hydrostatic pressure Υδροστατική πίεση

hyper-liquefier Υπερευστοποιητικό

hyper-phosphate fertilizer Λίπασμα, υπερφωσφορικό

hyperstatic structures Υπερστατικοί φορείς

hypothesis / hypothetical Υπόθεση / υποθετικός

hysteretic behaviour Υστερητική συμπεριφορά

Link to comment
Share on other sites

I

 

 

 

 

idealization Εξιδανίκευση

idempotent Ταυτοδύναμος (Μαθηματικά)

identification marking Σύστημα αναγνώρισης

identity/identical Ταυτότητα / ταυτοτικός

idle deadline Άπρακτος προθεσμία

idling Στασιμότητα

igneous rock Εκρηξιγενή, πυριγενή πετρώματα

illuminated traffic signs Φωτεινή σήμανση

imaging Γραφικές απεικονίσεις (σε η/υ)

immediate shear Άμεση διάτμηση

immersed tube tunnel Υποθαλάσσια σήραγγα

impact Πρόσκρουση, σύγκρουση, επίδραση

impact loading Φορτίο πρόσκρουσης

impact of energy Κρούση ενέργειας

impact severity level Επίπεδο δριμύτητας πρόσκρουσης

impact test criteria Κριτήρια δοκιμών πρόσκρουσης

impacts of technology Επιπτώσεις της τεχνολογικής προόδου

imperfect Ατελής

impermeable Αδιαπέρατο

impervious surfaces Αδιαπέρατες επιφάνειες

implementation Υλοποίηση

implication Επιπλοκή

implicit Υπονοούμενος, αυτονόητος

implicit function Πεπλεγμένη συνάρτηση

impregnation Εμποτισμός

improvement Εξυγίανση, βελτίωση

improvement layer Εξυγιαντική στρώση

improvement notice Δελτίο ελέγχου

improvement of the environment Βελτίωση του περιβάλλοντος

in blossom Θαλερός, ανθισμένος

in cascade Κλιμακωτά

in hot Εν θερμώ

in plan Οριζοντιογραφικά

in transition with Να συναρμόζει

in triangular grid Πεσσοειδώς

in-service Κατά τη λειτουργία

in-situ concrete slab Έγχυτη πλάκα σκυροδέματος

in-situ construction Επιτόπια κατασκευή

in-situ stress Επί τόπου τάση

in-situ stress field Γεωστατικό πεδίο

in-situ tests Επί τόπου δοκιμές

inaccessible Απρόσιτος

inaccurate (integration) Προσεγγιστική (ολοκλήρωση), ανακριβής

inception date Έναρξη (κατάθεσης προσφορών)

incident (detection) Οδικό συμβάν (ανίχνευση)

incident management programme Πρόγραμμα διαχείρισης έκτακτων περιστατικών

inclined axial planes Κεκλιμένα αξονικά επίπεδα

inclined loading Λοξή φόρτιση

inclinometer (casing) Κλισιόμετρο

inclusion Εγκλεισμός

incommensurable Δυσανάλογος, ασύμμετρος

incompatible Ασύμβατος

incomplete Μισοτελειωμένος, ελλιπής

inconsistent Ασυνεπής, ασυνεχής, ασυμβίβαστοι

incremental displacement Σταδιακή μετατόπιση

incremental method of construction Κατασκευή γέφυρας με τη μέθοδο της προώθησης

incremental theory Θεωρία διαδοχικών βημάτων

incrementally launched deck Προωθούμενος φορέας

indeterminate Απροσδιόριστος

index Δείκτης, Ευρετήριο

indirect Έμμεσος

indiscernible Ανεπαίσθητος

individual Ατομικός

induce Παρακινώ

inductive (loop detector) Επαγωγικός (βρόγχος ανίχνευσης οχημάτων)

industrial effluent/waste / pollution Βιομηχανικά απόβλητα / μόλυνση

industrial hazards Βιομηχανικοί κίνδυνοι

industrialized Βιομηχανοποιημένος

ineffective, inefficient Αναποτελεσματικός

inelastic behaviour Ανελαστική συμπεριφορά

inert gas Αδρανές αέριο

inertia forces Αδρανειακές δυνάμεις

inertial component Συνιστώσα αδράνειας

inference Συμπέρασμα, επαγωγή

infiltration ditch Τάφρος διήθησης

infinite Άπειρος

infinitesimal Απειροστός

inflammable product Εύφλεκτο υλικό

inflow discharge Παροχή εισόδου

informal Άτυπος

informatics Πληροφορική

information science Επιστήμη της Πληροφορικής

informatory sign Πληροφοριακή πινακίδα

infrastructural road safety Υποδομή οδικής ασφαλείας

infrastructure implementation discipline Τμήμα υλοποίησης εγκαταστάσεων

initial audit report Έκθεση αρχικής επιθεώρησης

initial code Αρχική κωδικοποίηση

initial conditions Αρχικές συνθήκες

initial resistance to tear Αρχική αντίσταση σε σχίσιμο

initial stress state Αρχική εντατική κατάσταση

injunction Ασφαλιστικά μέτρα

injury Κάκωση, τραυματισμός

inland navigation Επίγεια πλοήγηση

inland transport Χερσαίες μεταφορές

inland waterway Υδάτινη οδός

inlayers Ενστρώσεις, εναλλαγές

inlet and outlet works Έργα εισόδου και εξόδου

inlet gully Φρεάτιο υδροσυλλογής

inlet line Γραμμή εισροής

inner lining Εσωρράχιο

inner profile Εσωρράχιο, εσωτερική διατομή

input Είσοδος (δεδομένων)

inseparable Αδιάσπαστος

insert Εμπηγνύω

inspection chamber Θάλαμος επίσκεψης / επιθεώρησης

inspection gallery Διάδρομος επιθεώρησης

inspection gantry/cradle Πλατφόρμα επιθεώρησης

inspection request Αίτημα επιθεώρησης

inspection shaft Οπή επιθεώρησης

install Εγκαθιστώ

institute of engineering seismology and earthquake engineering Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ)

institutional framework Θεσμικό πλαίσιο

instrument recesses Φωλιές οργάνων

instrumentation Εγκατάσταση οργάνων

intact rock Αρραγές /ακέραιο / ανέπαφο πέτρωμα

intact strength Αντοχή ακέραιου πετρώματος

intake Λήψη, δόση

intake basin Λεκάνη προσεισαγωγής

intake points Θέσεις υδροληψίας

integrated transport systems (its) Ολοκληρωμένα συστήματα μεταφορών

integration Ολοκλήρωση

integration error Σφάλμα ολοκλήρωσης

integrity of the lining Αξιοπιστία της επένδυσης

intelligent method Ευφυής μέθοδος

intelligent transport system (its) Ευφυές σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας

intense metamorphic phenomena Έντονα φαινόμενα δυναμομεταμόρφωσης

intense schistosity Έντονη σχιστότητα

intension Ένταση

interactive Αλληλεπιδραστικός, διαδραστικός

interbedded Σε εναλλαγές

interbedded layer Ενδιάστρωση

interbeds Ενστρώσεις, εναλλαγές

intercept Απορροφώ, αναχαιτίζω, αποκόπτω

interception channel/ditch Τάφρος αποκοπής/ αναχαίτισης

interchange ramp Κλάδος κόμβου

interchange, grade separated Ανισόπεδος κόμβος (Α/Κ)

interconnection Διασύνδεση

interface Διεπιφάνεια, διεπαφή, διασύνδεση (επικοινωνία)

intergreen period Ενδιάμεσος χρόνος μεταξύ πράσινων ενδείξεων σε φωτεινό σηματοδότη

interior of structures Εσωτερικό κλειστών τμημάτων τεχνικού

interior tunnel lighting Φωτισμός εσωτερικού σήραγγας

interlayers Ενδιάμεσα στρώματα

interlocking Αλληλοεμπλοκή

intermediate diaphragm Διαδοκίδα

intermediate layered Μεσοπλακώδης

intermediate resting landing Ενδιάμεσο πλατύσκαλο ανάπαυσης

intermitted line = gapped line Διακεκομμένη γραμμή

intermodal transport Μεταφορές με αλλαγή μέσου

internal angle of friction Εσωτερική γωνία τριβής

internal audit Εσωτερικός έλεγχος

internal drainage gully Φρεάτιο εσωτερικής αποχέτευσης

internal force Καταναγκασμός

international roughness index Διεθνής δείκτης ομαλότητας

international transport Διεθνείς μεταφορές

interpolation Παρεμβολή

interpretative report Έκθεση αξιολόγησης

interrelation Αλληλοεμπλοκή

intersection Κόμβος

intersection, at grade / grade-separated Ισόπεδος / ανισόπεδος κόμβος

interval Ισοδιάσταση, διάστημα

intimate scale Ελάχιστη κλίμακα

intra-community transport Ενδοκοινοτικές μεταφορές

intrados Εσωρράχιο

intrinsic Εγγενής, ενσωματωμένος

introducer Εισηγητής

intrusive Διεισδυτική (ενοχλητικά)

intuition Ενόραση, έμπνευση

invariant Αναλλοίωτος

inventory Απογραφή (στοιχείων υποδομής)

invert Ανάστροφο, αντίστροφο

invert arch Ανάστροφο τόξο πυθμένα

inverted beam Ανάστροφη δοκός

investigation Διασκόπηση, διερεύνηση

investigation pits Ερευνητικά φρεάτια

investment (cost) (Κόστος) επένδυσης

invitation to tender Πρόσκληση συμμετοχής

inward bend Εσωτερικά καμπτόμενος οπλισμός

iocene Ιώκαινος

iron sheet Λαμαρίνα

irreducible Ανεπίδεκτος μείωσης

irregular Ακανόνιστος

irrevocable decision Αμετάκλητη απόφαση

irrigation channels Απαγωγή νερού, σύστημα

irrigation works Αρδευτικά έργα

island Νησίδα (σε οδόστρωμα)

iso Πρότυπο ISO

isolation devices Διατάξεις μόνωσης

isostatic field Ισοστατικό πεδίο

isotropic Ισότροπο

isotropic stress field Συνθήκες ισότροπου πεδίου

item Αντικείμενο

iteration Επαναληπτικός

iterative procedure Επαναληπτική διαδικασία

Link to comment
Share on other sites

J

 

 

 

 

jack Γρύλος ανύψωσης

jacket Μανδύας

jacking force Δύναμη ανύψωσης

jacking of deck Ανύψωση με γρύλο του φορέα

jacking of tendons Τάνυση των τενόντων

jet Πίδακας

jet fans Ωστικοί ανεμιστήρες

jet pile Μικροπάσσαλος

joint Αρμός, Διάκλαση, ασυνέχεια

joint filling Υλικό πληρώσεως διακλάσεων

joint gap Εύρος αρμού

joint minster decision (jmd) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)

joint set Επίπεδο ασυνεχειών

joint steering committee Μικτή επιτροπή καθοδήγησης

joint, weak Διάκλαση, ασθενής

joystick Χειριστήριο

judicial protection Δικαστική προστασία

junction Σύνδεση, κόμβος, διασταύρωση

junction layout Διαμόρφωση κόμβου (κάτοψη)

junction outlet Φρεάτιο σύνδεσης και απαγωγής ομβρίων

jurassic Ιουράσσιος

justify Αιτιολογώ (προσφορές)

jute mat Στρώμα Κάνναβης

jute mesh Πλέγμα Γιούτα

 

 

 

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

 

 

K

 

 

 

 

kaolin Καολίνης

karstic (limestone) Καρστικός (ασβεστόλιθος)

kerb Κρασπεδόρειθρο

kerb gully Αποχέτευση κρασπεδόρειθρου

kerbed island Κρασπεδομένη νησίδα (οδοποιία)

key Κλείδα

key bench Αναβαθμός αγκύρωσης

keypad Πληκτρολόγιο

kicker Κατασκευαστική προεξοχή για την έδραση του ξυλότυπου

kilometre post Χιλιομετρικός δείκτης

kinematic Κινηματικός

kinematic fatigue Κινηματική καταπόνηση

kinematic interference Κινηματική αλληλεπίδραση

kinematic viscosity Κινητικό ιξώδες

kinetic energy Κινητική ενέργεια

kink Σημείο καμπής

knoll Τούμπα εδάφους, λοφίσκος

kyoto convention/protocol Συνθήκη του Κιότο (περιορισμού αέριων ρύπων)

Link to comment
Share on other sites

L

 

 

 

 

la los angeles test Δοκιμή Λος Άντζελες ή δοκιμή σε αντοχή σε τριβή και κρούση

lab = laboratory Εργαστήριο

labelling Οδηγός αναγνώρισης

laboratory (engineer) (Μηχανικός) εργαστηρίου

labour inspection Επιθεώρηση Εργασίας

ladder base Βάση κλίμακας

lake clay Λιμναία άργιλος

lamellar Στρωματικός

lamina (of leaf) Έλασμα (φύλλου)

lamination Μικροδιάστρωση

lamp Λαμπτήρας ελέγχου

land cover Φυτοκάλυψη, κάλυψη γης

land requirement zone Ζώνη κατάληψης

land survey Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση, κτηματογράφηση

land surveying mapping Κτηματογραφική αποτύπωση

land surveying works Εργασίες κτηματογράφησης

land tenure Κατοχή γης

land title Τίτλος κυριότητας γης

land transport Χερσαίες μεταφορές

land use Χρήση γης

land value Αξία γης

landfill site Χώρος απόθεσης

landform Εδαφικό ανάγλυφο

landform treatment Αποκατάσταση τοπίου

landing Πλατύσκαλο

landmark Οριοδείκτης, ορόσημο

lands engineer Μηχανικός απαλλοτριώσεων και αδειών

landscape architect Αρχιτέκτονας τοπίου

landscape architect planner Χωροτάκτης

landscape assessment Εκτίμηση Τοπίου

landscape design guide Οδηγός Σχεδιασμού Αποκατάστασης Τοπίου

landscape enhancement Αναβάθμιση τοπίου

landscape envelope Περιβάλλουσα του Τοπίου

landscape management Διαχείριση Διαμόρφωσης Τοπίου

landscape operations specialist Ειδικός αποκατάστασης τοπίου

landscape restoration Αποκατάσταση Τοπίου

landscape restoration study (lrs) Μελέτη Αποκατάστασης Τοπίου

landscape strategy Στρατηγική Διαμόρφωσης Τοπίου

landscape type Τύπος τοπίου

landscape unit Μονάδα Τοπίου

landscaping Διαμόρφωση, (αποκατάσταση) τοπίου

landslide Κατολίσθηση

landslided formation Ολισθημένος σχηματισμός

landslip Κατολίσθηση γαιών

landslip material Υλικό κατολίσθησης

lane bridge Πεζογέφυρα

lane control signals (lcs) Σήματα (ηλεκτρονικά) Ελέγχου Λωρίδων Κυκλοφορίας

lane drop Θέση αφαίρεσης λωρίδων κυκλοφορίας

lane gain Προσθήκη λωρίδας

lane markings Διάγραμμα διαχωρισμού λωρίδων

lane merge Συμβολή κυκλοφοριακών λωρίδων

lane, acceleration Λωρίδα επιτάχυνσης

lane, deceleration Λωρίδα επιβράδυνσης

lapping Υπερκάλυψη, μάτισμα

lapping length Μήκος παράθεσης

large scale instability Αστάθεια κλίμακας ολόκληρης πλαγιάς

lateral buffer area Πλευρική μεταβατική ζώνη εισόδου

lateral clearance Πλευρικό ελεύθερο περιθώριο

lateral cross fall Εγκάρσια επίκλιση

lateral friction Πλευρική τριβή

lateral kinetic loading Πλευρική κινητική φόρτιση

lateral load Πλευρικό φορτίο

lateral pressure of fresh concrete on vertical formwork Ώθηση νωπού σκυροδέματος σε κατακόρυφα καλούπια

lateral station Πλευρικός σταθμός

lattice girder Δικτυωτό πλαίσιο

launch assembly / pad / vehicle Εγκαταστάσεις εκτόξευσης / εξέδρα / όχημα

launching Προώθηση (σε γέφυρα)

launching gantry Ικρίωμα προώθησης

launching method of construction Κατασκευή με προώθηση

launching truss Δικτύωμα προώθησης

lay Διαστρώνω

lay-by Πλευρικός χώρος στάθμευσης

layer, underlying Στρώση, υποκείμενη

layering, laying Διάστρωση

layout Διάταξη

layout plan Οριζοντιογραφία

ld key Κλειδί γάμα

lead pollution Μόλυνση με μόλυβδο

leaky feeder Διαρρέων τροφοδότης

leave-bearing cuttings Μοσχεύματα, φυλλοφόρα

left turn lane Λωρίδα αριστερής στροφής

leg (of a bar) Μέλος (ράβδου)

legal and substantial causes (of an appeal) Νομικές και πραγματικές αιτιάσεις (προσφυγής)

legal counsellor Νομικός Σύμβουλος

legal interest Έννομο συμφέρον

legal service Νομική υπηρεσία

legend Υπόμνημα

legumes Ψυχανθή

length of need of barrier Αναγκαίο μήκος στηθαίου

lenticular Φακοειδής

lethargy Λήθαργος

lettering Αναγραφή

levees Αναχώματα ποταμού για διευθέτηση

level Χωροβάτης

level base points Υψόμετρα αφετηριών

level bench marks (repers) Χωροσταθμικές αφετηρίες

level crossing Ισόπεδη διάβαση

level drop Πτώση ύψους

level error tolerance Ανοχή υψομετρικού σφάλματος

level gauge Μετρητής παροχής ΔΕΗ

level network Χωροσταθμικό δίκτυο

level of service Στάθμη εξυπηρέτησης (κυκλοφορίας)

level of working width Επίπεδο εργάσιμου εύρους

level traverse Χωροσταθμική όδευση

levelling Εξομάλυνση εδάφους

levelling layer Ισοπεδωτική στρώση

lever arm Μοχλοβραχίονας

liability for environmental damage / harm Αγωγή για περιβαλλοντική βλάβη

license / licensee / licensing Άδεια / ο κάτοχος άδειας / αδειοδότηση

liftable barrier Αφαιρετό στηθαίο

lifting of deck Ανύψωση φορέα

lifting points Σημεία στήριξης

light goods vehicle Ελαφρύ φορτηγό

light liquid separator Διαχωριστής ελαφρών υγρών

light signal Φωτεινό σήμα

light source Φωτεινή πηγή

light-weight concrete Ελαφρομπετόν

lighting Φωτισμός

lighting for safe work at work sites Φωτισμός για Ασφαλή Εργασία σε Εργοτάξια

lighting post / system Στύλος / σύστημα ηλεκτροφωτισμού

lightweight vehicle Ελαφρύ όχημα

limestone Ασβεστόλιθος

limit Όριο (μαθηματικά)

limit analysis / equilibrium Οριακή ανάλυση / ισορροπία

limit equilibrium analysis Ανάλυση οριακής ισορροπίας

limit state Οριακή κατάσταση

limit state analysis Μέθοδος οριακών καταστάσεων

limiting value Οριακή τιμή

linear bearing Γραμμικό εφέδρανο

linear feature Γραμμικό χαρακτηριστικό

linear interpolation Γραμμική παρεμβολή

linear referencing Γραμμικός συσχετισμός

linear upland feature Γραμμικό χαρακτηριστικό σε υψίπεδα

linearly related Σχετίζεται γραμμικά

lined notepad Μπλοκ με γραμμές

lined wall Επενδυτικό τοιχίο

lining Επένδυση (τοιχωμάτων)

lining stress controllers Ελεγκτές τάσεως τελικής επένδυσης (σε σήραγγα)

link Συνδετήρας, δακτύλιος, συνδέω

link plates through bolts Πλάκες σύνδεσης μέσω κοχλιών

link road Συνδετήρια οδός

liquefaction Ρευστοποίηση

liquefier Ρευστοποητικό

liquid film Υγρή μεμβράνη

liquid limit Όριο Υδαρότητας

liquid separator Διαχωριστής υγρών

liquids Υγρά

literal Λεκτικό, κυριολεκτικός

lithic (sandstone) Λιθοπαγής (ψαμμίτης)

lithology Λιθολογία

live load Κινητό φορτίο

load applied normal to bedding Φορτίο που εφαρμόζεται κάθετα στο στρώμα

load bearing capacity Φορτοικανότητα λειτουργίας

load cells Κυψέλες φορτίου

load transportation system Σύστημα μεταφοράς φορτίου

load, lateral Φορτίο πλευρικό

load, vertical Φορτίο κατακόρυφο

loader Φορτωτής

loading Καταπόνηση

loading conditions Συνθήκες φόρτισης

loading model Μοντέλο φορτίσεων

loading, temperature Φόρτιση θερμοκρασιακή

local area network Τοπικό Δίκτυο

local control centre (station) Περιφερειακό κέντρο (σταθμός) ελέγχου

local distinctiveness Τοπική διάκριση

local roads / street Τοπικές οδοί

localized peak values (of stresses) Τοπική αιχμή (τάσης)

location of water taking Θέση υδροληψίας

lock Κλειδώνω

logbook Βιβλίο μηχανικής παρακολούθησης (οχήματος)

logistics Διαχείριση εμπορευμάτων

long fall Κατά μήκος κλίση

long section, profile Μηκοτομή

long-term durability Μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα

longitudinal Διαμήκης

longitudinal buffer area Διαμήκης μεταβατική ζώνη εισόδου

longitudinal direction (of the bridge axis) Διαμήκης διεύθυνση (άξονα γέφυρας)

longitudinal drain / joint Γραμμικό στραγγιστήριο / αρμός

longitudinal road gradient Κατά μήκος κλίση οδού

longitudinal roughness Κατά μήκος ομαλότητα οδού

longitudinal section / l-section Μηκοτομή

longitudinal ventilation Επιμήκης εξαερισμός

loop Βρόγχος (ανισόπεδος κόμβος)

loop detection system Σύστημα ανίχνευσης (οχημάτων) με βρόχο

loop ramps Ράμπες βρόγχου (ανισόπεδος κόμβος)

loose fragmented surface materials, residual Επιφανειακός χαλαρός μανδύας από υλικό αποσάθρωσης αυτόχθονο

loose material Χύμα (χαλαρό) υλικό

lorry Φορτηγό

loss (of support) Απώλεια (στήριξης)

lost time Μη χρησιμοποιούμενος χρόνος (φανάρι)

lot Σπορομερίδα, γεωτεμάχιο

loud speaker installation Μεγαφωνική εγκατάσταση

low cover portal structure Χαμηλό υπερκείμενο (σε σήραγγα)

low in situ stresses Χαμηλές τοπικές τάσεις

low shrinkage concrete Σκυρόδεμα χαμηλής συρρίκνωσης

lowest bidder Πρώτος μειοδότης

lowland Χαμηλή περιοχή

lub Ελάχιστο άνω φράγμα

lubricant Λιπαντικό μέσο

Link to comment
Share on other sites

M

 

 

 

 

macadam Ασφαλτόμιγμα με ευμεγέθη χαλίκια

machinery den Υπόστεγο μηχανημάτων

macro texture Επιφανειακή υφή

magazine file Κουτί αρχειοθέτησης

magnesium sulphate test Δοκιμή (υγείας) με θειικό μαγνήσιο

main artery Κεντρική αρτηρία

main collector pipe Συλλεκτήριος αγωγός

main construction project Κύριο έργο προς κατασκευή

main girder Κύρια δοκός

main solution Κύρια λύση

mainline Κύριος οδικός άξονας

maintaining authority Αρχή Συντήρησης

maintenance Συντήρηση

maintenance crossovers Θέσεις Εκτροπής Κυκλοφορίας για Συντήρηση

maintenance data management Διαχείριση δεδομένων συντήρησης

maintenance engineer Μηχανικός συντήρησης

maintenance gantry / cradle Πλατφόρμα συντήρησης

maintenance linear referencing system Γραμμικό σύστημα αναφοράς συντήρησης

maintenance post marker Χιλιομετρικός δείκτης συντήρησης

maintenance replacement programme Πρόγραμμα αντικατάστασης για συντήρηση

maintenance shop Συνεργείο οχημάτων / μηχανημάτων

major transportation project Κύριο κυκλοφοριακό έργο

majority Πλειοψηφία

man hole Ανθρωποθυρίδα, οπή επίσκεψης

man-made (lake) Χειροποίητο, (τεχνητή λίμνη)

man-made catastrophe Καταστροφές ανθρώπινης υπαιτιότητας

management of (solid) waste Διαχείριση (στερεών) αποβλήτων

management of resources Διαχείριση () πηγών

management support division Τμήμα διοικητικής μέριμνας

manager Διευθυντής, διαχειριστής

managerial committee Διευθυντική επιτροπή

managing authority Διευθύνουσα Υπηρεσία

mandate for harmonization of the national standards for road safety in the eu - efta countries Υποχρέωση εναρμόνισης των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την οδική ασφάλεια στις χώρες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ

mandatory sign Ρυθμιστική πινακίδα

manned flight Επανδρωμένη πτήση

manning roughness coefficient Συντελεστής τραχύτητας Manning

manoeuvre Ελιγμός

manoeuvre zone Ζώνη χειρισμού

mantle Μανδύας

mapping of ecosystems Χαρτογράφηση οικοσυστημάτων

mapping zone Ζώνη χαρτογράφησης

marginal cost Οριακό κόστος

marginal failure Οριακή κατάσταση αστοχίας

marginal length Οριακό μήκος

marine ecosystem / environment Θαλάσσιο οικοσύστημα / περιβάλλον

marine flora & fauna / life Θαλάσσια χλωρίδα & πανίδα / ζωή

marine pollution Θαλάσσια ρύπανση

marine works Θαλάσσια μηχανική

maritime transport / connection Θαλάσσια μεταφορά / σύνδεση

mark Ένδειξη, σημάδι

marker Σημειωτής

marker post Οριοδείκτης

market value Αγοραία αξία

marl Μάργα

marsh, swamp, wetland Έλος

masking wall, cheek wall Πλευρικός τοίχος

masonry opening Κούφωμα (τοιχοποιία)

mass concrete Μαζικό σκυρόδεμα

mass haul diagram Διάγραμμα κίνησης γαιών

mass transit Μαζικές μεταφορές

masterset Υπερσύνολο

mastic asphalt Ασφαλτική μαστίχη

material inconstancies Ασυνέχειες υλικού

material transported by floods Προϊόντα εκπλύσεως

materials officer Διαχειριστής υλικού

mathematic simulation / or Μαθηματική προσομοίωση / ωτής

matrix Συνδετικό υλικό (γεωλογικών στρωμάτων)

matrix sign (lcs) Σήμα μήτρας LCS

matrix stiffness Μητρώο ακαμψίας

mattress Στρώμα

maximize Μεγιστοποιώ

maximum allowable variations Μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις

maximum dry density - mdd Μέγιστη Ξηρά Πυκνότητα ΜΞΠ

maximum grain size Μέγιστη διάσταση κόκκου

maximum hourly traffic Μέγιστη Ωριαία Κυκλοφορία

maximum laboratory density - mld Μέγιστη Εργαστηριακή Πυκνότητα ΜΕΠ

maximum speed / weight / superelevation on curve Μέγιστη ταχύτητα / φορτίο / επίκλιση σε καμπύλη

maximum test pressure Μέγιστη πίεση δοκιμής

mean erection temperature Μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια κατασκευής

mean face error Μέσο σφάλμα μέτρησης

mean value Μέσος όρος

means of transport Μέσα μεταφοράς

measurable Μετρήσιμος

measured data Μετρητικά δεδομένα

measurement of convergence Μέτρηση σύγκλισης (σήραγγα)

measurement of porosity Πορομετρία

measurements Μετρήσεις

mechanical clinometer Μηχανικό κλισιόμετρο

mechanical engineer Μηχανολόγος μηχανικός

mechanical noise control engineer Μηχανολόγος μηχανικός ήχου

mechanical operations engineer Μηχανικός συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων

mechanical pencil (leads) (Μύτες) μηχανικού μολυβιού

mechanical properties / behaviour Μηχανικές ιδιότητες / συμπεριφορά

mechanical stabilisation Μηχανική σταθεροποίηση

mechanical strength / vibration Μηχανική αντοχή / δόνηση

mechanics Μηχανική

mechanics of fluids Ρευστομηχανική

median Κεντρική διαχωριστική νησίδα

median edge Άκρο προς τη κεντρική νησίδα

median guardrail Αμφίπλευρο στηθαίο

medical supplies Φαρμακευτικά είδη

mediterranean Μεσόγειος

medium Μέσο (ύλη)

medium bedded Μεσοστρωματώδης / μεσοπλακώδης

medium scale Μέσου μεγέθους κλίμακα

member (of rocks) Σχηματισμός (πετρωμάτων), μέλος

membrane forces Διαφραγματικές δυνάμεις

memorandum to employees Υπόμνημα προς Υπαλλήλους

memory location Θέση μνήμης

menu Κατάλογος επιλογών

meocene Μυόκαινος

merchant fleet / marine, navy Εμπορικός στόλος / ναυτιλία

mercury / heavy metals pollution Ρύπανση με υδράργυρο / βαρέα μέταλλα

merge Συμβολή, συγχωνεύω

merging traffic Συμβάλλουσα κυκλοφορία

merging zone Ζώνη ενσωμάτωσης

mesh span Άνοιγμα βρογχίδας (κόσκινο)

message Αναγραφή

messenger Κλητήρας

meta sandstone Μεταψαμμίτης

metal (lic) structure Μεταλλικές κατασκευές

metal steel grid Μεταλλικό χαλύβδινο πλέγμα

metamorphic Μεταμορφωμένα, μεταμορφικά

meteorology Μετεωρολογία

meter Μετρητής

methyl bromite Βρωμιούχο μεθύλιο

methylene blue Μπλε του μεθυλενίου

mica Μαρμαρυγίες

mica schist Μαρμαρυγιακός σχιστόλιθος

micro augenised Μικροοφθαλμώδης

micro bubble Μικροφυσσαλίδα

micro crack Μικροθραύση

micro element Ιχνοστοιχείο

micro flora treatment Υλικό μικροχλωρίδας

micro fold axis Άξονας μικροπτυχώσεων

micro pore Μικροπόρος

micro soil pockets Συσσωμάτωση βλάστησης

micro surfacing Λεπτή επιφανειακή στρώση

micro texture Μικροϋφή επιφάνειας

micro wave radiation Μικροκύματα

mid rail Ράβδος μεσοδιαστήματος

migratory bird Αποδημητικό πτηνό

mild energy Ήπια ενέργεια

mild steel Μαλακός χάλυβας

milder gradient Ηπιότερη κλίση

milestone Ορόσημο (συχνά χρονικό)

milling Φρεζάρισμα, αποξήλωση

mineral fibres Μεταλλικές ίνες

mineral salt / resources Ορυκτό αλάτι / πηγή

mineralogical Ορυκτολογικός

minimize Ελαχιστοποιώ

minimum clear height Ελάχιστο Ελεύθερο Ύψος

minimum delineator slope Ελάχιστη κλίση οριογραμμών

minimum radius of curvature / speed Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας / ταχύτητα

minimum running period Ελάχιστο διάστημα κίνησης, λειτουργάς

mining Εξόρυξη

minority Μειοψηφία

minutes Πρακτικά (συνάντησης)

mist propagation Υδρονέφωση

mitigation Αντιστάθμιση, μετριασμός

mitigation measures Αντισταθμιστικά μέτρα

mitigation of impact Μετριασμός επιπτώσεων

mix design Σύνθεση (ασφαλτο)μίγματος

mixer Αναμικτήρας

mixing plant Συγκρότημα παραγωγής (ασφαλτο)μίγματος

mobility Κινητικότητα

modal identification Ιδιομορφική αναγνώριση

mode of transport Μεταφορικό μέσο

mode shapes Ιδομορφές

model analysis Υπολογιστικό μοντέλο

modernisation Εκσυγχρονισμός

modified asphalt Τροποποιημένη άσφαλτος

modified compaction test Τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης

modular system Δομο-στοιχειωτό σύστημα (σπονδυλωτό)

module Μονάδα

modulus Συντελεστής

modulus of elasticity (plasticity) Μέτρο ελαστικότητας (πλαστικότητας)

modus Τρόπος

mohr envelope Περιβάλλουσα Mohr

moist Νοτισμένος

molasses formations Μολασσικοί σχηματισμοί

molecular Μοριακός

moment (bending) Ροπή (καμπτική)

moment of inertia Ροπή αδρανείας

momentary visibility impairment Στιγμιαία απώλεια ορατότητας

monitor Ελέγχω, παρακολουθώ

monitoring instrumentation Όργανα μέτρησης

monitoring point Μάρτυρας

monitors Μάρτυρες, οθόνες

monochrome landscape Μονόχρωμο τοπίο

monument Μνημείο, χωροσταθμικός δείκτης

moral science Ηθική επιστήμη

morphology Μορφολογία

mortar (Ασφαλτο)κονίαμα

mortgage Υποθήκη

motor Κινητήρας

motorbike / cycle Μοτοποδήλατο / σακό

motorway administration centre Κέντρο διοίκησης αυτοκινητόδρομου

motorway toll Διόδια αυτοκινητοδρόμου

mountain area Ορεινή περιοχή

mountainous surface water management Ορεινή υδρονομία

movable (movement) joint Αρμός διαστολής

movable barrier Κινητό στηθαίο

movable bearing Κινητό εφέδρανο

movement Μετατόπιση

movement grid (land survey) Δίκτυο μικρομετακινήσεων

mulch Υλικό επικάλυψης

multi-layer surface dressing Πολλαπλές ασφαλτικές επαλείψεις

multiaxial stress / strain Πολυαξονική τάση / καταπόνηση

multimodal (combined) transport Συνδυασμένες μεταφορές

multiple headings Πολλαπλά μέτωπα προσβολής

multiple weaving section Τμήμα πολλαπλής πλέξης

muted landscape Μουντό τοπίο

mychoriza Μυκόριζα

mylonite Μυλωνίτης

mylonitization zone Ζώνη Μυλωνιτίωσης

Link to comment
Share on other sites

N

 

 

 

 

nailing Ήλωση

narrowing zone Ζώνη μείωσης διατομής

national agricultural research foundation Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ)

national cadastral Εθνικό Κτηματολόγιο

national level network Εθνικό Χωροσταθμικό Δίκτυο

national road administration Εθνική διοίκηση αυτοκινητόδρομων

native flora Γηγενής χλωρίδα

natural aggregates Φυσικά αδρανή

natural angle of repose Φυσική γωνία πρανούς

natural catastrophe = disaster / hazard Φυσική καταστροφή / κίνδυνος

natural caverns Φυσικές σπηλιές

natural cementing bundle Δέσμη φυσικής σιμέντωσης

natural daylight Φυσικός φωτισμός

natural drainage line Μισγάγγεια

natural frequency Ιδιοσυχνότητα

natural park / reserve Εθνικό πάρκο (προστατευόμενο)

natural properties / science Φυσικές ιδιότητες / επιστήμες

natural resources Πλουτοπαραγωγικές πηγές (φυσικές)

naturalness Φυσικότητα

navigable waterway Πλωτή χερσαία οδός

navigation Ναυσιπλοΐα, καθοδήγηση

necessity Αναγκαιότητα

necrosis (of the root system) Νέκρωση (ριζικού συστήματος)

negation / negative Άρνηση / αρνητικός

negative skin friction Αρνητική επιφανειακή τριβή

negotiation committee Επιτροπή Διαπραγμάτευσης

net Δίκτυο, καθαρό (χωρίς απόβαρο, προσαυξήσεις κλπ.)

net vertical opening Ελεύθερο ορθό άνοιγμα

net yield pressure Διορθωμένη τάση διαρροής

netting system Σύστημα συρματοπλέγματος

network Δίκτυο

network referencing Σύστημα αναφοράς

neural (network) Νευρωνικό (δίκτυο)

neutral area Αποκλεισμένη περιοχή

niche Φωλιά

niches Ερμάρια

nitric oxide, nitrogen oxides (noxes) Οξείδιο αζώτου

nitrogen fertilizer Λίπασμα αζωτούχο

nodal Επικόμβιος, κομβικός

node Κόμβος, γόνυ

noise barrier, control panel, screen Ηχοπέτασμα

noise bund Ανάχωμα Ηχοπροστασίας

noise pollution, nuisance Ηχορύπανση

noise protection Ηχοπροστασία

nomograms Νομογραφήματα

non associated flow rule Μη συζευγμένος νόμος διαρροής

non-compliance report form (ncr form) Έντυπο αναφοράς μη-συμμόρφωσης

non-conformances list form Έντυπο λίστας μη-συμμορφώσεων

non-destructive method Μέθοδος μη καταστροφική

non-linear (elastoplastic) behaviour Μη γραμμική (ελαστοπλαστική) συμπεριφορά

non-polluting vehicle Όχημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

non-reinforced concrete Γκρο μπετόν

non-shrinking mortar Μη συρρικνούμενη τσιμεντοκονία

non-usual loading Μη συνήθης φόρτιση

norm Πρότυπο, νόρμα

normal cross-fall Επίκλιση σε ευθυγραμμία

normal stress Ορθή τάση

normalization Κανονικοποίηση

nose (of island) Άκρο (νησίδας)

nosing of joints Υλικό πλήρωσης αρμών (γέφυρες)

notation Υποσημείωση

notch face Εκτράχυνση πρανούς

notice Προκήρυξη, σημείωμα

notifying body Αρμόδιο όργανο

nozzle Ακροφύσιο

nuclear physics Πυρηνική φυσική

nuclear waste Πυρηνικό απόβλητο

nuisance Ενόχληση

number plate = vehicle registration Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος

numbers and units Αριθμοί και μονάδες

numerical computation Αριθμητικοί υπολογισμοί

numerical integration / method / analysis Αριθμητική ολοκλήρωση / μέθοδος / ανάλυση

numerical modelling (analysis) Αριθμητική προσομοίωση (ανάλυση)

numerical simulation models Μοντέλα αριθμητικής προσομοίωσης

nursery Φυτώριο, σπορείο

nursery works Φυτωριακές εργασίες

nut, bolt Κοχλίας

nutrition conditions Θρέψη (φυταρίων)

nutritious element Θρεπτικό στοιχείο

 

 

 

 

 

 

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

 

 

O

 

 

 

 

object snap Προσάρτηση αντικειμένου (η/υ)

objecting party Ενιστάμενος

objection Ένσταση

obscurity Θολότητα

observation angle Γωνία παρατήρησης

observation well Πιεζόμετρο απλού τύπου (στάθμη υπόγειου υδάτινου ορίζοντα)

observational method Μέθοδος παρακολούθησης

occupancy Βαθμός κατάληψης

occupational physician Γιατρός εργασίας

oceanography Ωκεανογραφία

oedometer Οιδίμετρο

oedometric compression test Δοκιμή οιδίμετρου

off-carriageway stopping Στάση εκτός οδοστρώματος

official government gazette Εφημερίδα της Κυβέρνησης

official journal of the european communities Επίσημη εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

offset Απόσταση, μετατόπιση

oil pipeline Αγωγός καυσίμων

oil pollution/slick/spill Μόλυνση από διαρροή καυσίμων

oil spill Κηλίδα (μόλυνση) πετρελαίου

oil tanker Δεξαμενόπλοιο

oil trap Παγίδα ελαίων (αποχέτευση)

olistostrome Ολισθόστρωμα

on the tangent Σε ευθυγραμμία, εφαπτομενικά

on-shore sampling drill Δειγματοληπτική γεώτρηση ξηράς

on-site data Στοιχεία υπαίθρου

one end stressing Μονόπλευρη τάνυση

one heading Μία φάση διάνοιξης

one-directional cross fall Μονοκλινής διατομή

one-sided jacket Μονόπλευρος μανδύας

one-way street Μονόδρομος

open enclosure Ανοιχτή έγκλιση

open flame Ανοιχτή φλόγα

open graded friction courses Αντιολισθηρές στρώσεις ανοικτής διαβάθμισης αδρανών

open pit mine / open caste mine Ορυχείο ανοιχτής εκσκαφής

open system Ανοικτό σύστημα

open weave plastic guards Πλαστικοί φράκτες ανοιχτού πλέγματος

operating speed Λειτουργική ταχύτητα

operation Λειτουργία

operation and maintenance regime Διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης

operation research Επιχειρησιακή έρευνα

operational programme Επιχειρησιακό πρόγραμμα

operational research Επιχειρησιακή έρευνα

operational velocity Λειτουργική ταχύτητα

operations and maintenance directorate Διεύθυνση συντήρησης και λειτουργίας

operations committee Επιτροπή λειτουργίας

operations department Διεύθυνση λειτουργίας

operator Χειριστής, τελεστής (μαθηματικά)

opine Αποφαίνομαι

opportunity for improvement Πρόταση βελτίωσης

opposing directions of traffic Αντίθετα ρεύματα κυκλοφορίας

opposite Απέναντι, αντίθετος

opposite arrangement Αμφίπλευρη διάταξη

optical fibre Οπτικός αγωγός / ίνα

optimize Βελτιστοποιώ

optimum water content Βέλτιστη υγρασία

opting out Ρήτρα εξαίρεσης

option, optional Επιλογή, προαιρετικός

orbit Τροχιά

order / ordered Διάταξη / διατεταγμένος

ordinal Τακτικός (μαθηματικά)

ordinary Συνήθης

organic fibres Οργανικές ίνες

organic materials Οργανικά υλικά

organic pollution Μόλυνση από οργανικές ουσίες

organization (i.e. of accident prevention at work sites) Οργάνωση (πχ. Πρόληψης ατυχημάτων στα εργοτάξια)

orifice plate Διάφραγμα στομίου

originator Εγείρων

orthophotomap Ορθοφωτοχάρτης

orthotropic Ορθότροπος

oscillation Ταλάντωση

outer edge Εξωτερικό άκρο

outer lining Εξωράχιο

outfall Ληκτική απαγωγός διώρυγα / στόμιο εκβολής / εκβολή

outflow ditch Τάφρος εκροής

outlet Διέξοδος (εκροή) (υδραυλικά)

output Παραγωγή

output lines Γραμμές απόδοσης

overall width Συνολικό εύρος, Ελεύθερο πλάτος (κούφωμα)

overbanks Κοίτη υψηλής στάθμης (η περιοχή που πλημμυρίζει σε διευθετημένη κοίτη)

overbooking Υπερπλήρωση (κρατήσεις θέσεων)

overbreak Υπερεκσκαφή

overbridge Άνω διάβαση

overburden Υπερκείμενο

overexcavation Υπερεκσκαφή

overexploitation of resources Υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων

overflow Υπερχείλιση

overhead power lines Εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος

overhead signs Εναέριες πινακίδες

overhead works Εναέριες εργασίες

overheads Γενικά έξοδα

overheight vehicle detection Ανίχνευση υπερυψηλών οχημάτων

overlap error Σφάλμα επικάλυψης

overlappings Ματίσματα, μήκος παράθεσης

overlaying Επικαθήμενος

overloading coefficient Συντελεστής υπερφόρτισης

overpass Άνω διάβαση

overrun Υπέρβαση

oversaturation flow Ροή υπό υπερ-κορεσμένες συνθήκες

oversteepening Υποσκαφή (με απότομη κλίση λόγω διάβρωσης από ροή νερού)

overstrength Υπεραντοχή

overtake Προσπερνώ

overtaking lane Λωρίδα προσπέρασης

overtaking sight distance Μήκος ορατότητας για προσπέραση

overturn Ανατροπή

overturning moment Ροπή ανατροπής

ozone layer Στρώμα του όζοντος

Link to comment
Share on other sites

P

 

 

 

 

packer Πώμα

packer test Δοκιμή εισπίεσης

pad foundation Θεμελίωση με πέδιλο

padded envelope Φάκελος ασφαλείας

page setup Συγκρότηση (διαχείριση) σελίδας

panel Φατνίο, Προκατασκευασμένο στοιχείο

panning Κύλιση της οθόνης

panoramic view Πανοραμική θέα

parabolic reference Προβολικό σύστημα αναφοράς

parametric Παραμετρικός

parapet Θωράκιο

parent material Μητρικό υλικό

parental branch Μητρικός κλώνος

parking lay-by entry Πλάτυσμα στάθμευσης

parking meter Παρκόμετρο

partial Μερικός

partial tunnel excavation Τμηματική εκσκαφή σήραγγας

particle size distribution curve Καμπύλη κοκκομετρικής διαβάθμισης

partition Διαμερισμός

passenger Επιβάτης

passenger car unit (pcu) Μονάδα Επιβατικού Αυτοκινήτου (ΜΕΑ)

passenger transit Ενδιάμεσος σταθμός μετακίνησης επιβατών

passes Διελεύσεις

passing sight distance Ορατότητα για προσπέραση (σε οδούς)

passive anchors Παθητικά αγκύρια

passive safety devices Παθητικές Διατάξεις Ασφαλείας

passive solar systems Συστήματα εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας

paste Επικόλληση

pasture Βοσκότοπος

patching (of pavement) Μπάλωμα (οδοστρώματος)

pathogen Παθογόνο

pattern Μοτίβο, σχήμα, πρότυπο

pause Παύση (προσωρινή)

pave Διαστρώνω

paved areas Ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες

paved catchment Λεκάνη απορροής με επένδυση

paved public footways Δημόσια πεζοδρόμια με οδόστρωμα

paved shoulders Οδοστρωμένα ερείσματα

pavement cracking / maintenance Ρηγμάτωση / συντήρηση οδοστρώματος

pavement edge Όριο κυκλοφορούμενου οδοστρώματος

pavement performance / rehabilitation Συμπεριφορά / αποκατάσταση οδοστρώματος

pavement subgrade layer (psl) Στρώση Έδρασης Οδοστρώματος (ΣΕΟ)

paver Μηχάνημα διάστρωσης

paver-laid surface dressing Ασφαλτική επάλειψη με διαστρωτήρα

paving Οδοστρωσία, πλακόστρωση

paving in echelon Κλιμακωτή διάστρωση

payback Απόσβεση, αποπληρωμή

payload Φόρτωμα

payroll officer Μισθολόγος

peaceful landscape Ειρηνικό τοπίο

peak Αιχμή

peak shear strength Μέγιστη διατμητική αντοχή

peak traffic flow Κυκλοφοριακός φόρτος αιχμής

peat Τύρφη

pebble, cobble, boulder Λατύπη, χαλίκι, κροκάλα

pedestrian Πεζός

pedestrian bridge Πεζογέφυρα

pedestrian parapet / crossing Στηθαίο / διάβαση πεζών

pedestrian protective railing Κιγκλίδωμα προστασίας πεζών

pedestrian restraint systems Συστήματα συγκράτησης πεζών

penalty points in driving licence Αφαίρεση βαθμών από την άδεια οδήγησης

pendulum bearing Αμφιαρθρωτό εφέδρανο

penetration Διείσδυση (για SPT)

penetration index (of asphalt) Δείκτης διείσδυσης (ασφάλτου)

penetration rate Ρυθμός διάτρησης, εισχώρησης

penetration test Εισδυτικότητας, δοκιμή

penetration velocity Ταχύτητα διάτρησης

penstock Υδατοφράκτης, θυροφράγματα

per axle weight Αξονικό φορτίο

percent Ποσοστό, επί τοις εκατό

perception Αντίληψη

perception and reaction time Χρόνος αντίληψης και αντίδρασης

perched water table Επικρεμάμενος υδροφόρος ορίζοντας

percolation (οf ground water) Διήθηση (νερού στο έδαφος)

performance Απόδοση, εκτέλεση

performance bond Εγγύηση καλής λειτουργίας

performance class Κατηγορία εφαρμογής

peridotite Περιδοτίτης

permanent fencing Μόνιμη περίφραξη

permanent lining Μόνιμη (τελική) επένδυση (σήραγγα)

permeability Διαπερατότητα

permeability test Δομική υδατοπερατότητας

permissible loads Επιτρεπόμενα φορτία

permitted velocity Επιτρεπόμενη ταχύτητα

permutation Μετάθεση (μαθηματικά)

perpendicular to the road Εγκάρσια προς την οδό

persistence in space Εμμονή στο χώρο

personal protective equipment Ατoμικά Μέτρα Ασφαλείας

pest Εχθρός (φυτών)

pesticide (residue) Εντομοκτόνο, μηκυτοκτόνο (κατάλοιπο)

petition for remedy Αίτηση θεραπείας

petrographical Πετρογραφικό

petrol pool fire Φωτιά σε λίμνη βενζίνης

phase a Πρώτη φάση

phase sequence Διαδοχή φάσεων

phenole resin basis Βάση από φαινολική ρητίνη

philosophy of technology Φιλοσοφία / λογική των κατασκευών

phone book Τηλεφωνικός κατάλογος

photogrammetric method Φωτογραμμετρική μέθοδος

photogrammetric survey Φωτογραμμετρική αποτύπωση

photogrammetry Φωτογραμμετρία

phreatic divide Υδροκρίτης φρεατίων υδάτων

phreatic water Νερό πηγής που εξέρχεται με πίεση

phyllite Φυλλίτης

phyllite, calcitic Φυλλίτης ασβεστιτικός

physical environment Φυσικό περιβάλλον

physical planning study Χωροταξική μελέτη

physical science Φυσική επιστήμη

phyto-sanitation Φυτο-υγεία

phyto-social zone Φυτοκοινωνιολογική ζώνη

phyto-toxicity level Φυτοτοξικότητα

piarc Διεθνής Ομοσπονδία Οδικών Ερευνών

pictogram Εικονόγραμμα

picture Εικόνα

pier Μεσόβαθρο

pier table Κεφαλή πασάλου

piezometer Πιεζόμετρο

piezometric elevation Πιεζομετρική στάθμη

piggyback transport (combined) Σύστημα συνδυασμένων μεταφορών

pile Πάσσαλος

pile cap Κεφαλόδεσμος

pile driver Πασσαλοπήκτης

pile group Πασσαλοεσχάρα

pile tests Δοκιμαστικές φορτίσεις πασσάλων

pile tip level Στάθμη έδρασης πασάλου

pile wall Πασσαλότοιχος

piling rig Όργανο έμπηξης πασσάλων

pillar Κίονας

pin Διχάλα (στερέωσης γεωυφάσματος)

pin joint Άρθρωση με πείρο

pins Ακίδες

pipe casing Περίβλημα σωλήνα

pipe culvert Σωληνωτός οχετός

pipeline Αγωγός καυσίμων

pipeline bridge Γέφυρα σωληνώσεως

pipes Αγωγοί

piston sampler Εμβολοφόρος δειγματολήπτης

pit Φρεάτιο

pixel Εικονοστοιχείο

plain Κοινός, απλός

plain concrete Άοπλο σκυρόδεμα

plain notepad Λευκό μπλοκ

plan Κάτοψη, Οριζοντιογραφία

planar failure Επίπεδη ολίσθηση

plane Επίπεδο, πεδιάδα

plane (planar) failure Κατολίσθηση με επίπεδη επιφάνεια ολίσθησης

plane strain analysis Ανάλυση επιπέδου πλαισίου

plank Πρόπλακα

planking and strutting Σανιδώματα και αντηρίδες

planning Σχεδιασμός

planning engineer Μηχανικός προγραμματισμού

plant cover Φυτοκάλυψη

plant engineering study Φυτοτεχνική μελέτη

plant free off diseases Υγιές φυτό

plant material Φυτικό υλικό

plant pot Φυτοθήκη

plant tissue Φυτικός ιστός

plant tray Τελάρο με φυτά

planting material Φυτευτικό υλικό

planting period Φυτευτική περίοδος

plants degradation Υποβάθμιση (φυτών)

plaster work Επίχρισμα

plastic case Πλαστική θήκη

plastic envelope for folder Ζελατίνα για ντοσιέ

plastic hinge Πλαστικός σύνδεσμος

plastic pipe sleeve Πλαστικός σωλήνας αναμονής

plastic response mechanism Μηχανισμός πλαστικής συμπεριφοράς

plastic sheath tube Πλαστικός σωλήνας περιβολής

plastic yield Πλαστική διαρροή

plasticity index Δείκτης πλαστικότητας

plastified zone Πλαστική ζώνη

plastomer Πλαστομερές

plate bearing test Δοκιμή φόρτισης με πλάκα

platform Πατάρι

platoon (of vehicles) Φάλαγγα, ομάδα (οχημάτων)

platy marble Πλακώδη μάρμαρα

plot Γήπεδο, Διάγραμμα, σχεδιάζω

plotting base Υπόβαθρο αποτύπωσης

plucking of aggregate Αποκόλληση

plug Πώμα

plugging of anchors Πάκτωση αγκυρίων

plumber Υδραυλικοί σωλήνες, υδραυλικός

pneumatic drill Τρυπάνι

pneumatic piezometer Πιεσόμετρο με πεπιεσμένο αέρα

pneumatic type rollers Λαστιχοφόροι οδοστρωτήρες

pocket folder Ντοσιέ με αυτιά

pocket folder with elastic closers Ντοσιέ με λάστιχο

pocket folder with spring Ντοσιέ με σούστα

point bearing Σημειακό εφέδρανο

point item Σημειακό αντικείμενο

point load tests Δοκιμές σημείου φόρτισης

point of contact Σημείο επαφής

polar coordinates Πολικές συντεταγμένες

polarity Πολικότητα

polarized light Πολωμένο φως

pole density contour plots Διάγραμμα Συγκέντρωσης Πόλων

polish away Λειαίνω

polished stone value (psv) Αντίσταση σε στίλβωση

political economy / parameters Πολιτική οικονομία / παράμετροι

pollutants Ρυπογόνες ουσίες

polluter pays principle Όποιος ρυπαίνει πρέπει να πληρώνει

polluting materials Ρυπαντικά υλικά

pollution containment tank Δεξαμενή περισυλλογής ρύπανσης

pollution control interceptor Έλεγχος παρεμπόδισης ρύπανσης

pollution control settlement tank Δεξαμενή Ελέγχου Ρύπανσης (ΜΕΡ)

pollution control units Δεξαμενή Συγκέντρωσης και Καθίζησης

pollution from ships Ρύπανση από τα πλοία

pollution index / level = degree of Δείκτης / επίπεδο μόλυνσης

pollution, distributed Ρύπανση, κατανεμημένη / μη σημειακή

pollution, point Ρύπανση, σημειακή

polyedral wedge Πολυεδρική σφήνα

polygonal taper Πολυγωνική χοάνη

polygonometric network Πολυγωνομετρικό Δίκτυο

polymeric reinforcement elements Πολυμερικά στοιχεία οπλισμού

polymers Πολυμερή

polyurethane resin Πολυουρεθανική ρητίνη

pond = stagnant water Γούρνα, μικρή λίμνη

pop-up palette Αναδιπλούμενος κατάλογος εργαλείων

pore pressure build-up Ανάπτυξη πίεσης πόρων

porosity Πορώδες

porous asphalt Πορώδης τάπητας

port = harbour Λιμάνι

port administration Διαχείριση (διεύθυνση) λιμένων

port authorities Λιμενικές Αρχές

portable steel ladder Φορητή μεταλλική κλίμακας

portable telephone radiation Ακτινοβολία κινητών τηλεφώνων

portal Στόμιο σήραγγας

portal surround Πτερύγια στομίου σήραγγας

ports policy Λιμενοφυλακή

position Θέση

positioning Χωροθέτηση

possibility of activation of fault Πιθανότητα ενεργοποίησης ρήγματος

post Ορθοστάτης, στύλος, μετά/

post elastic factor Συντελεστής μετελαστικής συμπεριφοράς

post embedding depth Βάθος πάκτωσης ορθοστάτη

post glacial Μεταπαγετώδης

post of overhead sign Στύλος στήριξης της υπερκείμενης πινακίδας

post-tensioned Προεντεταμένος

postulate Συνεπάγομαι αξίωμα, αίτημα

pot Φυτοδοχείο

pot bearing Οριζόντιο εφέδρανο εγκιβωτισμένου ελαστικού

potassium fertilizer Λίπασμα, καλιούχο

potential landslides Δυνητικές ολισθήσεις

pouring Έγχυση

pours of concrete Φάσεις σκυροδέτησης

powerhouse cavern Υπόγειος υποσταθμός

powerset Δυναμοσύνολο

pre-arch Πρότοξο

pre-blended form Προ-αναμεμιγμένη μορφή

pre-camber Υπερύψωση

pre-coated Προεπαλειμμένος

Link to comment
Share on other sites

pre-formed Προσχηματισμένος

pre-placed plates or bars or forepoling Προτοποθετούμενα ελάσματα ή ράβδοι ή δοκοί προπορείας

pre-reinforcement Προ-ισχυροποίηση, προ-όπλιση

pre-splitting Προρηγμάτωση

precast beam Προκατασκευασμένο δοκάρι

precast elements Πρόχυτα στοιχεία

precedence Προτεραιότητα

precipitation Ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις

predefined values Προκαθορισμένες τιμές

predicative Βεβαιωτικός, αποφαντικός

prefabrication Προκατασκευή

preference Προτιμήσεις

prefix Πρόθεμα

pregermination Προφύτρωση

preliminary study Προκαταρκτική μελέτη

preparation Παρασκεύασμα

preservation (protection) of the environment Προστασία του περιβάλλοντος

presetting (εργοστασιακή) προρρύθμιση (εφεδράνων)

press (button) Πιέζω (πλήκτρο)

pressure gauge Μανόμετρο

pressure head Υδραυλικό φορτίο

pressure vessel Δοχείο πίεσης

pressures at rest Ωθήσεις ηρεμίας

prestress losses Απώλειες προέντασης

prestressed anchors Προεντεταμένες αγκυρώσεις

prestressing duct Σωλήνας, περιβλήματος προέντασης

prestressing strand Καλώδιο προέντασης

prestressing, external Προένταση, εξωτερική

prestressing, full Πλήρης προένταση

prestressing, partial Μερική προένταση

prestressing, transverse Προένταση, εγκάρσια

prestudy Προμελέτη

pretimed traffic signal control Σηματοδότηση σταθερού χρόνου

prevalent candidate Επικρατέστερος υποψήφιος

prevention / addressing of fires at work sites Πρόληψη / Αντιμετώπιση πυρκαγιών σε εργοτάξια

prevention of accidents caused by electricity Πρόληψη ηλεκτρικού ατυχήματος

prevention of pollution / risks Πρόληψη μόλυνση / κινδύνων

preventive spraying Προληπτικός ψεκασμός

price analysis Ανάλυση Τιμών

price normality check Έλεγχος ομαλότητας τιμών

primary lining Προσωρινή επένδυση, στήριξη

prime Ασφαλτική Επάλειψη

primitive Πρωτογενής

principal Κύριος, βασικός

principal officer Υπεύθυνος

principle Αρχή (νόημα)

print setup Συγκρότηση εκτύπωσης

printer Εκτυπωτής

priority (access) (Πρόσβαση) προτεραιότητας

priority road Δρόμος που έχει προτεραιότητα

prismatic reflectors Πρισματικοί ανακλαστήρες

private Ιδιωτικό

probability distribution curve Καμπύλη κατανομής πιθανοτήτων

probability of non-exceedance Πιθανότητα μη υπέρβασης

probe Αισθητήρας

probe drilling Διασκόπηση με διατρητικό φορέα, Γεώτρηση προπορείας

probe holes (probing) Ερευνητικά διατρήματα διασκόπησης

process control Έλεγχος διαδικασίας

process leader Επικεφαλής διαδικασίας

processing of waste water Επεξεργασία λυμάτων

processor Επεξεργαστής

procurement regulation Κανονισμός Προμηθειών

profile Μηκοτομή, προφίλ, διατομή

profilometer Προφιλόμετρο

profitability Αποδοτικότητα

programming department Διεύθυνση προγραμματισμού

progression speed Ταχύτητα συντονισμού

prohibitive sign Απαγορευτική πινακίδα

project audits Έλεγχοι έργων

project budget Προϋπολογισμός Προσφοράς

project control / cost control and planning Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου κόστους

project control engineer Μηχανικός προγραμματισμού και ελέγχου κόστους

project directorate Τεχνική διεύθυνση

project management contract Σύμβαση συμβούλου διαχείρισης

project management department Διεύθυνση έργων

project operating plan (pop) Ενεργό σχέδιο κατασκευής

project services department Διεύθυνση υπηρεσιών έργου

project services systems administrator Διαχειριστής/τρια Συστημάτων Υπηρεσιών Έργου

projecting structure Υπερυψωμένη δομική κατασκευή

projection Προβολή

projection reference Ελλειψοειδές σύστημα αναφοράς

proof Απόδειξη

proof survey Έρευνα επαλήθευσης

propagation by seed Πολλαπλασιασμός με σπόρο

propagation material Πολλαπλασιαστικό Υλικό

propagation of waves Διάδοση κυμάτων

propagation speed Ταχύτητα διάδοσης

propagation tray Πολλαπλασιαστικός δίσκος

propagator Πολλαπλασιαστήριο

propeller Φτερωτές

proper Κατάλληλος, γνήσιος

property Ιδιότητα, περιουσία

proprietary material Πατενταρισμένο υλικό

proprietary polymeric strips Πολυμερικές λωρίδες βιομηχανικής παραγωγής

prospecting Διασκόπηση

protected area / species Προστατευόμενη περιοχή / είδη

protection measures at scaffoldings Μέτρα Προστασίας σε Εργασίες Ικριωμάτων

protection measures at tunnels Μέτρα Προστασίας σε Σήραγγες

protection measures when using explosives Μέτρα Προστασίας κατά τη χρήση των Εκρηκτικών

protection of nature / resources / landscape Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος / τοπίου

protective bund / device Προστατευτικό ανάχωμα / συσκευή

provider Παροχέας (υπηρεσιών)

provisional (title) Προσωρινός (τίτλος)

proxy Πληρεξούσιο

public Δημόσιο

public means of transport Δημόσιο μέσο μεταφοράς

public relations and parliamentary audit unit Τμήμα δημοσίων σχέσεων και κοινοβουλευτικού ελέγχου

public relations committee Επιτροπή δημοσίων σχέσεων

public service apparatus Εξοπλισμός κοινής εξυπηρέτησης

public services Δημόσιες Υπηρεσίες

public utilities Δίκτυα κοινής ωφελείας

public utility installations Εξοπλισμός κοινής ωφέλειας

pull Βήμα προώθησης

pull box Φρεάτιο έλξης

pull-out resistance Αντίσταση σε τράβηγμα

pull-out test Εξόλκευση

pulley Τροχαλία

pulverized Κονιορτοποιημένος

pulverized fuel ash Ιπτάμενη τέφρα, τέφρα υψικαμίνων

punching reinforcement Οπλισμός διάτρησης

punching shear Διάτμηση διάτρησης

purchasing division Τμήμα προμηθειών

pure Καθαρός, αμόλυντος

purifying plant / station Εγκατάσταση / σταθμός επεξεργασίας λυμάτων

push over analysis Μη γραμμική ανάλυση «push over»

push towing Ώθηση φορτηγίδων

push-pull Ωθελκτικό φορτίο

Link to comment
Share on other sites

|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

 

 

Q

 

 

 

 

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

 

 

R

 

 

 

 

q-factor = quality factor Συντελεστής ποιότητας

qualitative Ποιοτικός

quality assurance princιpal officer Υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας

quality control Ποιοτικός έλεγχος

quality improvement process Διαδικασία βελτίωσης

quality plan Σχέδιο ποιότητας

quantification Ποσοτικοποίηση

quantity surveying Επιμέτρηση

quarry Λατομείο

quarry floor Δάπεδο λατομείου

quartzite Χαλαζίτης

quasi-static loading Οιονεί-στατική φόρτιση

quaternary Τεταρτογενής

quay Αποβάθρα

quick undrained test Ταχεία αστράγγιστη δοκιμή

 

 

 

r-plan Οριζοντιογραφία

radial spring Ακτινικό ελατήριο

radial, network Ακτινωτό, ακτινικό, ακτινοειδές δίκτυο (οδικό)

radiation Ακτινοβολία

radio re-broadcast Ράδιο-αναμετάδοση

radio relaying communication system Σύστημα Επικοινωνιών Ραδιοαναμετάδοσης

radius of curvature Ακτίνα καμπυλότητας

raft foundation, rafting Βαθιά θεμελίωση, πεδιλοεσχάρα

rail network / transport = traffic Σιδηροδρομικό δίκτυο / μεταφορές

railing Κιγκλίδωμα

rails Σιδηροτροχιές

railway (railroad) bridge Σιδηροδρομική γέφυρα

railway ballast Σκύρα σιδηροτροχιών

railway carriage Βαγόνι

railway line = track / station Σιδηροδρομική γραμμή / σταθμός

rain gauge Βροχογράφος

rain-meter Βροχόμετρο

rainfall amount Ύψος βροχής

rainfall equation Εξίσωση βροχόπτωσης

rainfall intensity Ένταση βροχόπτωσης

raised island Υπερυψωμένη νησίδα

ramification Διακλάδωση

ramp Συνδετήριος κλάδος (κόμβου)

ramp metering Κυκλοφορικές μετρήσεις σε ανισόπεδους κόμβους

random Τυχαίος

range Πεδίο τιμών

rate Ρυθμός, προσχώρηση

ratify Επικυρώνω

rating Βαθμολογία (προσφορών), αξιολόγηση

ravelling back of the slope Διάβρωση του πρανούς ανάντη

ravine bridge Χαραδρογέφυρα

re-drilling Επαναδιάτρηση

re-use of waste Επανάχρηση αχρήστων

reaction curve Καμπύλη απόκρισης

reaction force Δύναμη αντίδρασης

reaction pile Πάσσαλος αντίδρασης

reaction, vertical Αντίδραση, κατακόρυφη

real estate Ακίνητη περιουσία

real-time (software) (Λογισμικό) πραγματικού χρόνου

realignment Παραλλαγή, επαναχάραξη (οδού, αγωγού)

rear-end Σύγκρουση εκ των όπισθεν, νωτιαιομετωπική

reasoning Αιτίαση

rebar Οπλισμός

rebar spilling Προαγκύρωση

rebound concrete Σκυρόδεμα προερχόμενο από αναπήδηση

recall Επανάκληση

receipt Παραλαβή (προσφορών)

receiver Αποδέκτης, ακουστικό

recent deposits Νεώτερες αποθέσεις

reception drilling Γεώτρηση λήψης

recesses / niches Φωλιές, εσοχές

recommendations log book Βιβλίο παροχής συμβουλών

reconnaissance study Αναγνωριστική μελέτη

record Εγγραφή, καταγραφή

recover (samples, cores, etc) Λαμβάνω (δείγματα, πυρήνες, κλπ), ανακτώ

recovery of waste Ανάκτηση αχρήστων

recovery plan Σχέδιο αποκατάστασης

rectangle Ορθογώνιο

rectangular coordinates Καρτεσιανές συντεταγμένες

rectangular road network Ορθογωνικό οδικό δίκτυο

rectilinear transition Ευθύγραμμη συναρμογή

recurrence period Περίοδος επαναφοράς

recursive Αναδρομικός

recycling of material Ανακύκλωση υλικών

red clay stone / mud Ερυθροπηλιτικός / κόκκινη ιλύς

red line Ερυθρά (οδοποιία)

redevelopment Αναδιαμόρφωση

redial Επανεπιλογή

redirect an impacting vehicle Επαναφέρει ένα όχημα που προσκρούει

redistribution of stresses Ανακατανομή δυνάμεων

reducer Μειωτής, συστολές

reduction Μείωση, αναγωγή

reduction of gas emissions / pollution Μείωση αέριων ρύπων / ρύπανσης

redundant (constraints) Πλεονασματικοί (σύνδεσμοι)

refer back Αναπέμπω

reference Αναφορά, παραπομπή

reference line / frame Γραμμή / σύστημα αναφοράς

refinement Λεπτομερής εξέταση

refinery Διυλιστήριο

reflection cracking Ρωγμή (σε ασφαλτοτάπητα) εξ ανακλάσεως (λόγω υφιστάμενης ρωγμής στον υποκείμενο τάπητα

reflective road point / sign / element Ανακλαστικό χρώμα οδού / σήμα / στοιχείο

reflectors Ανακλαστήρες

refraction (index) (Δείκτης) διάθλασης

refuge island Κρασπεδωμένη νησίδα

refuse Αρνούμαι, απορρίμματα, χωματερή

regime Δίαιτα, καθεστώς

regional airport Περιφερειακό αεροδρόμιο

regional coherence / development / study Περιφερειακή συνοχή / ανάπτυξη / μελέτη

regional control centres Περιφερειακά κέντρα ελέγχου

regional operations manager Περιφερειακός προϊστάμενος λειτουργίας

regional planning Χωροταξικός σχεδιασμός

regional project control engineer Περιφερειακός μηχανικός προγραμματισμού και ελέγχου κόστους

regional register Πρωτόκολλο περιφερειακού τμήματος

registered mail Συστημένη επιστολή

registration clerk Υπάλληλος πρωτοκόλλου

registration plate Πινακίδα οχήματος

regrading Εξομάλυνση

regrading of the slopes Απάλυνση Πρανών

regular blasting Συνήθης (κανονική) ανατίναξη

regular mail Απλή επιστολή

regular members Τακτικά μέλη

regulation of mining and quarry works Κανονισμός Λατομικών και Μεταλλευτικών Εργασιών

regulatory sign Πινακίδα ρυθμιστική της κυκλοφορίας

rehabilitation works Έργα αποκατάστασης

reinforced concrete Οπλισμένο σκυρόδεμα

reinforced concrete regulation Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος

reinforced earth (wall) (Τοίχος από) οπλισμένη γη

reinforced soil Οπλισμένο έδαφος

reinforcement Οπλισμός, σιδηροπλισμός, ισχυροποίηση

reinforcement bend Αγκύρωση οπλισμού

reinforcement cover Επικαλύψη οπλισμού

reinforcement layer Στρώση οπλισμού

reinforcement spacer Υπόθεμα οπλισμού

reinforcement, congested Οπλισμός, πυκνός

reinforcing methods Μέθοδοι ενίσχυσης

reject Αποκλείω (προσφορές, διαγωνιζόμενους), απορρίπτω

relational Σχεσιακός

relative Σχετικός

relaxation Ανακούφιση, χαλάρωση (κανονισμών)

release surface (tunnel) Επιφάνεια αποχωρισμού (προ σήραγγας)

relief Ανακούφιση, αποτόνωση, (μέθοδος/τεχνική δημιουργίας) ανάγλυφου

remarks and reply reference Παρατηρήσεις και σχετικά απάντησης

remediation works Εργασίες αποκατάστασης

remote access Τηλεπρόσβαση

remote connection Απομακρυσμένη σύνδεση, τηλεσύνδεση

remote data Τηλεπισκοπικά δεδομένα

remote landscape Απόμακρο τοπίο

remote sensing Τηλεπισκόπηση

remote user Απομακρυσμένος χρήστης

removable (steel barrier) Αφαιρετό (στηθαίο ασφαλείας)

removing of formwork Ξεκαλούπωμα

renewable resources Ανανεώσιμες πλουτοπαραγωγικές πηγές

reno mattress Στρώμνη

repair Επιδιόρθωση, επισκευάζω

replacement bearing Εφέδρανο αντικατάστασης

reply (a report) Απαντώ

representation (techniques) Αναπαράσταση (τεχνικές)

representative Αντιπρόσωπος

request to check Αίτηση για έλεγχο

required length Αναγκαίο μήκος

research Έρευνα

reseeding Επανασπορά

reservation Eπιφύλαξη, κλείσιμο θέσης / δωματίου

reserved (codes) Δεσμευμένοι (κωδικοί)

reserved lane Ειδική λωρίδα κυκλοφορίας

reservoir Ταμιευτήρας

reservoir equipment Εξαρτήματα για δεξαμενές νερού

reset button Κουμπί επαναρύθμισης, επανέναρξης

reshape Αλλαγή σχήματος, επανασχηματίζω

residence time Χρόνος παραμονής

residual Υπολειμματικός, υπόλοιπο

residual angle Παραμένουσα γωνία

residual shear strength Παραμένουσα διατμητική αντοχή

residual strength Παραμένουσα αντοχή

residue Κατάλοιπο

resilient Ελαστικός

resin-based systems Ρητινούχα συστήματα

resin-ester Ρητίνη - εστέρας

resistance to skidding Αντίσταση σε ολίσθηση

resistant against freeze - thaw Ανθεκτικός σε διαδοχικές πήξεις τήξεις

resolution Ανάλυση (εικόνας), ευκρίνεια

respiration Αναπνοή

respond Αποκρίνομαι

response Απόκριση

response spectra analysis Ανάλυση σε φάσματα απόκρισης

response time Χρόνος απόκρισης

rest area Σταθμός αναψυχής (ανάπαυσης) αυτοκινητιστών

rest length Ελεύθερο μήκος

restoration of local network Αποκατάσταση τοπικού (οδικού) δικτύου

restoration projects Αποκαταστάσεις χώρων

restrained view Περιορισμένο τοπίο

restraint Καταναγκασμός

restricted geometry Γεωμετρία με περιορισμούς

results evaluation Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

resurfacing Κατασκευή νέας επιφάνειας κυκλοφορίας

retaining structures Αναβαθμοί κατάντη (με επιχώσεις)

retaining wall Τοίχος αντιστήριξης

retention Παρακράτηση, ανάσχεση

retrofitting Επιδιορθώσεις

retrogressive mechanism Μηχανισμός διάδοσης κατολίσθησης

retroreflecting element reflector Αντανακλαστικό στοιχείο

revenue fees Ανταποδοτικά τέλη

reversal lanes Αντιστρέψιμες λωρίδες

reverse fault Ανάστροφο ρήγμα

reverse flow Αναστρέψιμη ροή

reverse movement Οπισθοπορεία

reversible traffic lane Λωρίδα σε δρόμο εναλλασσόμενης κατεύθυνσης

rhyolite Ρυόλιθος

rib Νεύρο (κατασκευής)

ribbed slab Πλακοδοκός

rideability, riding quality Ποιότητα κύλισης (οδού)

ridge Κορφίας, ράχη

right of way Ζώνη δουλείας (δεσμευμένη), δικαίωμα διέλευσης, προτεραιότητα κίνησης

right turn lane Λωρίδα δεξιάς στροφής

right-angle structure Ορθοκατασκευή

rigid Στερεός

rigid joint Άκαμπτη σύνδεση

rigid pavement Οδόστρωμα σκυροδέματος

rigid plate loading test Δοκιμή φόρτισης πλάκας

rigidity Δυστρεψία

ring & ball test Δοκιμή σημείου μάλθωσης (ασφαλτικά)

ring bound lined notepad Τετράδιο σπιράλ

ring road Περιφερειακή οδός πόλης

ring shear tests Δοκιμές δακτυλιοειδούς διάτμησης

ringer Ήχος κλήσης, κουδούνισμα

ringer tone Μελωδία ήχου κλήσης / κουδουνίσματος

ringer volume Ένταση ήχου κλήσης / κουδουνίσματος

rings Δακτύλιοι

rip-rap Λιθορριπή

risk assessment / management Εκτίμηση / διαχείριση κινδύνου

risk prevention Πρόληψη κινδύνων

river basin Λεκάνη απορροής

river bridge Γέφυρα ποταμού

river transport Ποτάμιες μεταφορές

road conditions Οδικές συνθήκες

road design digital submission specifications (rddss) Προδιαγραφές ψηφιακής υποβολής

Link to comment
Share on other sites

Μελετών Οδοποιίας (ΠΨΥΜΟ)

road foot print, (construction limits) Εύρος κατάληψης της οδού

road functionally classified Δρόμος λειτουργικής κατάταξης

road furniture / signs Εξοπλισμός οδού / σήμανση

road haulage = transport Οδικές μεταφορές

road lighting performance Λειτουργία οδικού φωτισμού

road marker Οριοδείκτης

road markings Διαγραμμίσεις, οριζόντια σήμανση

road network / section Οδικό δίκτυο / τμήμα

road reflector Ανακλαστήρες οδοστρωμάτων (μάτια γάτας)

road restraint system Σύστημα αναχαίτισης, στηθαία οδού

road safety Οδική ασφάλεια, ασφάλιση οδού

road structure Οδοστρωσία

road stud Ανακλαστήρας οδοστρώματος

road traffic noise reduction devices Συστήματα μείωσης κυκλοφοριακού θορύβου

road weather information systems (rwis) Συστήματα Πληροφοριών για της Καιρικές Συνθήκες της Οδού

road works design directives Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)

road works management Διαχείριση οδικών έργων

roadblock Οδόφραγμα

roadheader Μετωπική προσβολή

roadlighting poles Ιστοί ηλεκτροφωτισμού

roadside arrangement Πλευρική διαμόρφωση

roadside furniture Πλευρικός εξοπλισμός της οδού

roadside obstacle Πλευρικό εμπόδιο

roadside sign Πλευρική πινακίδα

roadside steel safety guardrail Πλευρικό χαλύβδινο στηθαίο ασφαλείας

roadway slab Πλάκα καταστρώματος

roadworks design Μελέτη Οδικών Έργων

robotics Ρομποτική

rock anchors Αγκύρια βράχου

rock benching Βραχώδης αναβαθμός

rock bolt Αγκύριο βράχου

rock bridges Ενώσεις βράχου

rock dowel Ήλωση βράχου

rock fence Μεταλλικός φράκτης ανάσχεσης βραχωδών τεμαχίων

rock formation Βραχο-σχηματισμός

rock mass classification Κατάταξη βραχομάζας

rock mass rating Γεωτεχνική ταξινόμηση της βραχόμαζας με ασυνέχειες

rock massif Συμπαγές πέτρωμα

rock mechanical modelling Μηχανική προσομοίωση βράχου

rock mechanics / engineering Βραχομηχανική

rock pillar width Πάχος στύλου βραχομάζας

rock prone to weathering Αποσαθρώσιμος βράχος

rock quality designation (rqd) Δείκτης ποιότητας βράχου

rock scree slope Απότομο βραχώδες πρανές με αναβαθμό

rock socket Φρεάτιο πάκτωσης

rock trap Βραχοπαγίδα, τοίχος ανάσχεσης καταπτώσεων

rock wall Τοιχίο από λιθοδομή

rockfall Βραχώδης κατάπτωση

rockfill Λιθορριπή

rocking pier Αμφιαρθρωτό βάθρο

rockmass Βραχομάζα

rocks, parent Πετρώματα, μητρικά

rocky fill Βραχώδες επίχωμα

rocky outcrop Προεξοχή βράχου

rod Ράβδος

roller Οδοστρωτήρας

roller ball pen Μαρκαδόρος υγρής μελάνης

roller bearing Κυλιόμενο εφέδρανο

rollers, static smooth wheeled Οδοστρωτήρες, στατικοί λείου κυλίνδρου

rollers, vibrating Οδοστρωτήρες, δονητικοί

rolling Κυλίνδρωση

rolling straightedge Κυλιόμενη δοκός

rolling terrain Κυματώδες τοπίο / έδαφος

root development Ριζοβολία

root system Ριζικό σύστημα

rooted cutting Έρριζο μόσχευμα

rooting Ρίζωση

rope Σχοινί

rotary borehole (of continuous samples) Περιστροφική γεώτρηση (συνεχούς δειγματοληψίας)

rotary drillings Περιστροφικές (δειγματοληπτικές) γεωτρήσεις

rotary tiller Φρέζα (σκαπτικό)

rotation Περιστροφή (γεωτρύπανου)

rotation (of pier heads) Στροφή (κεφαλής βάθρων)

rotation axis Άξονας περιστροφής

rotation down the hole hammer Περιστροφικοκρουστική γεώτρηση

rotational constraints Σύνδεσμοι που επιτρέπουν περιστροφή

rotational slip failure Κυκλική ολίσθηση

rotational spring Στροφικό ελατήριο

rough terracing Τραχύ όρυγμα

rough texture Τραχιά υφή

roughness Μη ομαλότητα, τραχύτητα

route selection Επιλογή διαδρομής / δρομολογίου

route slips Διαβιβαστικά αποστολής

routine and winter maintenance manual Εγχειρίδιο Τακτικής και Χειμερινής Συντήρησης

routine maintenance management system (rmms) Σύστημα Διαχείρισης Τακτικής Συντήρησης

routing plan Σχέδιο / Διάγραμμα Κατευθύνσεων Οδών

row of trees Δενδροστοιχία

rubber laminated bearing Ελαστομερές εφέδρανο (RLB)

rubbish dump Χωματερή

rule Νόμος, κανόνας

rule-of-thump Μνημονικός κανόνας

ruler Χάρακας

ruling on Επιδίκαση

rumble strip Λωρίδα με τραχεία επιφάνεια (σε οδούς)

run-off Απορροή

run-off area Ζώνη απορροής

run-off attenuation pond Δεξαμενή Μείωσης Πλημμυρικών Απορροών

run-off coefficient Συντελεστής απορροής

run-off collection pit Σημείο συλλογής απορροής

running a simulation / programme Εκτέλεση προσομοίωσης / προγράμματος

running lanes Κυκλοφοριακές λωρίδες

runnings Καταβολές

runway Τροχόδρομος (σε αεροδρόμιο)

rupture Διάσχιση

rural road Αγροτικός (μη αστικός) δρόμος

rut-resistant material Υλικό ανθεκτικό στην τροχοαυλάκωση

rutting Τροχοαυλάκωση

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.