Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
af.civileng

Απαραίτητες μελέτες εργασίες για την έκδοση οικοδομικής άδειας

Recommended Posts

Βρήκα αυτή τη λίστα στον υπολογισμό αμοιβής μηχανικού για έκδοση οικοδομικής άδειας...

 

Ποια από τα παρακάτω είναι απαραίτητα;

 

Αρχιτεκτονικά

Περιβάλλων χώρος

Στατικά

Θερμομόνωση

Παθητική Πυροπροστασία

Ηλεκτρικών Ισχ. Ρευμάτων

Υδρευση

Αποχέτευση

Θέρμανση

Ανυψωτικά Συστήματα

Κλιματισμός

Ενεργητ. Πυροπροστασία

Ιδιωτικός Υποταθμός

Καύσιμο Αέριο

Τεύχη προϋπολογισμού

Χρονικός προγραμματισμός

ΚΕΝΑΚ

Τοπογραφικό διάγραμμα

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Μηχανολόγοι Μηχανικοί βιομηχανικού και κτιριακού σχεδιασμού (BIM/CAD)

υπάρχει περίπτωση που μπορεί να χρειαστούν και όλα αλλά και τα μισά.Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι καλησπέρα,

 

Είναι η πρώτη άδεια που θα επιχειρήσω να βγάλω.

Πρόκειται για κατεδάφιση ήδη υφιστάμενης παλιάς αποθήκης σε οικόπεδο εντός σχεδίου και ανέγερση διώροφου κτίσματος.

Στο ισόγειο θα κατασκευαστεί συσκευαστήριο μελιού και στον όροφο ένα διαμέρισμα.

 

Αρχικά ο πελάτης μου ζήτησε μια προσφορά. Θα μπορούσε κάποιος να με κατευθύνει σχετικά με το πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τις απαιτούμενες μελέτες και τον υπολογισμό των νόμιμων αμοιβών και των κρατήσεων?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ναι ρε παιδιά... Γενικότερα για μας τους νέους μία φορά κάποιος να γράψει αναλυτικά πως κινούμαστε!

 

πχ. Παραδίδουμε προσφορά, παίρνουμε προκαταβολή, ξεκινάμε σχέδια αφού έχουμε τοπογραφικό κτλ...

 

ΘΑ μας βοηθούσε πολύ ένα τέτοιο πρότυπο!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα.

 

Αυτή την στιγμή χρειάζεσαι τουλάχιστον 10 δικαιολογητικά για την έγκριση δόμησης και 16 δικαιολογητικά για την άδεια δόμησης.

 

Για αρχή διάβασε το εξής ΦΕΚ

Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης

2.1. Για τη χορήγηση Έγκρισης Δόμησης υποβάλλονται στην αρμόδια για την περιοχή του ακινήτου Υπηρεσία Δόμησης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:

α1. Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων με πλήρη και σαφή προσδιορισμό της αιτουμένης έγκρισης δόμησης (τίτλος έργου). Η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή από τυχόν εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, και αναγράφει όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος:

αα) τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο,όνομα πατρός, αρ.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., ταχυδρομική διεύθυνση και λοιπά στοιχεία), και στοιχεία του τυχόν εξουσιοδοτημένου προσώπου,

ββ) αναλυτικά τα στοιχεία του ακινήτου,

γγ) τίτλους κτήσεως και μεταγραφή αυτών για κάθε ακίνητο, δήλωση ποσοστού δικαιώματος επί του ακινήτου,

δδ) πίνακα υποβαλλομένων σχεδίων και λοιπών δικαιολογητικών.

α2. Έντυπο δηλώσεων ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης σε αρμόδιους κατά ειδικότητα Μηχανικούς, για τησύνταξη της μελέτης του συγκεκριμένου έργου.

α3. Έντυπο με συγκεντρωτικό πίνακα με τα επιτρεπόμενα και πραγματοποιούμενα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης και πίνακα καταγραφής εγκρίσεων άλλων φορέων ή Υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργικότητα και τις κτιριοδομικές ή άλλες απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ή τυχόν εγκρίσεων όπως προβλέπεται από τους όρους δόμησης της περιοχής.

α4. Φύλλο ελέγχου, με το όνομα του ιδιοκτήτη, τον τίτλο της άδειας δόμησης, όπως αναφέρεται στην αίτηση, τα στοιχεία διεύθυνσης του έργου και τα απαραίτητα στάδια ελέγχου και εγκρισεων στην Υπηρεσία Δόμησης.

Τα ως άνω στοιχεία α1, α2, α3, α4 πρέπει να είναι ενσωματωμένα σε ενιαίο τεύχος με πρώτη σελίδα την αίτηση και τελευταία το φύλλο ελέγχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα.

 

β. Τοπογραφικό διάγραμμα σε δύο αντίγραφα. Το τοπογραφικό διάγραμμα, επιπλέον των όσων ορίζονται με τις ισχύουσες διατάξεις των προδιαγραφών, περιλαμβάνει:

1. εξάρτηση των κορυφών της ιδιοκτησίας από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο,

2. περίγραμμα του προς οικοδόμηση έργου μονοσήμαντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων,

3. πλήρη φωτογραφική αποτύπωση

4. υψομετρική αποτύπωση

Οι ιδιοκτήτες ή οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα δηλώνουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων των οικοπέδων τους και για την ύπαρξη και την αιτία του δικαιώματος τους να ζητήσουν την έκδοση άδειας δόμησης.

 

γ. Διάγραμμα δόμησης σε δύο αντίγραφα. Το διάγραμμα δόμησης υποβάλλεται σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 ή 1:500, αναλόγως του μεγέθους του κτίσματος ή του οικοπέδου και περιλαμβάνει:

1. το οικόπεδο ή γήπεδο με τις διαστάσεις και το εμβαδόν του.

2. τους υπολογισμούς της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης κάλυψης και δόμησης, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, τις πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις, τις προεξοχές, τον υπολογισμό των αναγκών σε χώρους στάθμευσης.

3. τα περιγράμματα όλων των επιπέδων του κτιρίου, υπόγειων και υπέργειων, οι διαστάσεις τους, η θέση τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου, οι προεξοχές και όποιο άλλο βασικό στοιχείο είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους, κ.λπ. του κτιρίου.

Σε περιπτώσεις προσθήκης, περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με όλα τα παραπάνω στοιχεία, οι αριθμοί των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή αναστολής κατεδάφισης αν είναι αυθαίρετα.

4. τα περιγράμματα επιφανειών και ο υπολογισμός εμβαδών για χώρους ειδικών χρήσεων του κτιρίου που απαιτούν βεβαιώσεις κύριας χρήσης.

5. την τομή (σχηματική) για τον έλεγχο του μέγιστου ύψους του κτιρίου, του ιδεατού στερεού, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σε σχέση με το φυσικό και το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος, το πραγματοποιούμενο ύψος του κτίσματος και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.

6. ενδεικτικές (σχηματικές) όψεις.

7. τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τις απαραίτητες ενδείξεις για τον υπολογισμό της φύτευσης και της στάθμης εδάφους σε κάθε διαμορφούμενο επίπεδο.

8. ενδεικτική τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής με γραμμικό ή ελέυθερο σχεδιασμό.

Σε περίπτωση που απαιτείται γνωμοδότηση ή έγκριση άλλων οργάνων ή φορέων, το διάγραμμα δόμησης περιλαμβάνει τις προδιαγραφές που τίθενται από αυτούς.

δ. Εγκρίσεις άλλων φορέων, που προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή από άλλες ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη θέση, το μέγεθος και τη χρήση του έργου.

ε. Εγκρίσεις άλλων φορέων ή υπηρεσιών, σχετικά με την λειτουργικότητα και τις κτιριοδομικές ή άλλες απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και ιδίως έγκριση του αρμόδιου Σ.Α., έγκριση του αρμόδιου ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού, έγκριση της ΔΕΗ για υποσταθμό, όπου αυτές απαιτούνται.

στ. Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο, και πρόσθετα, για τους προσφυγικούς οικισμούς, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου που εξέδωσε το παραχωρητήριο για τη μη ανάκληση του παραχωρητηρίου ή για τη δυνατότητα κατάτμησης.

ζ. Βεβαίωση από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, εφόσον η περιοχή είναι υπό κτηματογράφηση, ή έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο.

η. Στοιχεία που πιστοποιούν τη νομιμότητα τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων.

θ. Ενιαίο έντυπο Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης, με συμπληρωμένα τα στοιχεία του έργου στο πεδίο της Εγκρισης Δόμησης, σε τέσσερα (4) αντίγραφα σύμφωνα με το υπόδειγμα.

ι. Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.

 

Άρθρο 2

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Μελέτες και Διαδικασίες, για τη χορήγηση της Άδειας Δόμησης

3. Όλα τα σχέδια και οι μελέτες, υποβάλλονται σε δύο σειρές και πρέπει να είναι πλήρη, υπογεγραμμένα από τον ή τους μελετητές μηχανικούς, και να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους ειδικούς κανονισμούς που διέπουν τη σύνταξη των μελετών, κατά περίπτωση. Ειδικότερα υποβάλλονται:

1) Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.

2) Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία όπου απαιτείται. Η μελέτη πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους δόμησης, τις χρήσεις γης, τα μεγέθη και τα στοιχεία του Τοπογραφικού και του Διαγράμματος δόμησης που συνοδεύουν την Έγκριση Δόμησης, και σύμφωνη με τις εγκρίσεις των αρμόδιων φορέων, καθώς και με τους κτιριοδομικούς ή άλλους κανονισμούς και προδιαγραφές όπως ισχύουν, ανάλογα με το έργο. Τα περιγράμματα των κατόψεων είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται από το εγκεκριμένο διάγραμμα δόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται ενημερωμένο διάγραμμα δόμησης.

3) Στατική μελέτη και εδαφοτεχνική μελέτη όπου απαιτείται.

4) Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

5) Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

6) Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.

7) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.

8-) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρημένη από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία χορηγείται με βάση τη Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, που υποβάλλεται υπογεγραμμένη μόνο από τον αρμόδιο μελετητή Μηχανικό χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας Δόμησης.

9) Μελέτη καυσίμου αερίου, εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου.

10) Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού, στην οποία αναφέρεται ότι:

• Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν.

• Οι διαστάσεις των σχεδίων και τα στοιχεία των μελετών ταυτίζονται με τις διαστάσεις και τα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης και του τοπογραφικού διαγράμματος βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση δόμησης.

• Οι τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν τα τεύχη υπολογισμών είναι πλήρεις και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν.

11) Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, με ορισμό του υπευθύνου συντονιστή κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α΄ 305).

12) Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπομένων χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με το ν. 1221/81, όπως ισχύει, και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισή της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.

13) Αιτιολογική έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 όπως ισχύει.

14) Ταυτότητα κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν.3843/2010 (Α΄ 62). Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της υποχρέωσης υποβολής του παραπάνω δικαιολογητικού.

15) Ειδικό έντυπο προϋπολογισμού του έργου, και αποδεικτικά είσπραξης των πάσης φύσεως φόρων, τελών και εισφορών, καθώς και τις αντίστοιχες αμοιβές μελέτης του ή των Μηχανικών για τις υποβληθείσες μελέτες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

16) Τα αντίγραφα της εγκεκριμένης Έγκρισης Δόμησης, με συμπληρωμένα τα στοιχεία στο πεδίο της Άδειας Δόμησης.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου, υπάρχει κανένας μπούσουλας ή να ψάξω να βρω τα βιβλία της σχολής?

Share this post


Link to post
Share on other sites

......15) Ειδικό έντυπο προϋπολογισμού του έργου, και αποδεικτικά είσπραξης των πάσης φύσεως φόρων, τελών και εισφορών, καθώς και τις αντίστοιχες αμοιβές μελέτης του ή των Μηχανικών για τις υποβληθείσες μελέτες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.....

 

Δηλαδή ισχύει ότι και παλαιότερα? μπορούμε να πληρωθούμε μόνο την αμοιβή Μελέτης με τα ανάλογα φορολογικά και την Επίβλεψη με την ολοκλήρωση του έργου? Η απαραιτήτως όλα μαζί για την έκδοση Άδειας Δόμησης?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest sosi

Καλησπέρα παιδιά,

γνωρίζει κάποιος για τις προδιαγραφές αρχιτεκτονικών (και μη) μελετών για την έκδοση οικ. αδείας; Έχουμε στο γραφείο ένα βιβλίο του '85 από το υπουργείο αλλά μου είπαν πως το υπεκα έχει online καινούργια υποδείγματα! Δυστυχώς δε μπορώ να τα βρω.. Μήπως τα έχετε δει;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στα βασικά της δε νομίζω να εχει αλλάξει η παρακάτω απόφαση Για το τοπογραφικό και διάγραμμα κάλυψης έχει κάποια υποδείγματα το υπουργείο .Για όσα δε λέει ο 4030/11 τα λέει η παρακάτω απόφαση

 

ΥΠΕΧΩΔΕ 82070/Εγκ.98/89 : Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

Edited by Manolis gon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η υπεύθυνη δήλωση που ζητείται από τους μηχανικούς περιλαμβάνει και τον τοπογράφο; Και τι θα έγραφε μια τέτοια δήλωση;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.