Jump to content

Απολογιστικές Εργασίες Δημόσιου Έργου


Recommended Posts

Συνάδελφοι Καλησπέρα,

Αντιμετωπίζω το εξής:

Κατά τον τελικό έλεγχο των εγγράφων Διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Επίτροπο) προκειμένω να υπογραφεί Σύμβαση, ο Επίτροπος ζητά την μείωση της δαπάνης Απολογιστικών -όπως οριζόταν στα Τεύχη Διαγωνισμού και στην οικονομική Προσφορά- ώστε να ανέλθουν στο μέγιστο ποσοστό 15% της αξίας εργασιών. Κατά τον Προϋπολογισμό του έργου (όπως δημοπρατήθηκε) η εν λόγω δαπάνη προσέγγιζε το 25%. Ο Διαγωνισμός ήταν με την παρ.2.α. του αρ. 95 του 4412 (επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα) δηλαδή ο τυπικός των δημόσιων έργων.

Ως αιτιολογία ετούτου επικαλείται 1. το ότι το έργο δεν δημοπρατήθηκε βάσει αρ. 126 του ν.4412 επομένως εξ αρχής δεν θα έπρεπε να φέρει δαπάνη απολογιστικών και 2. βάσει παρ. 10 του αρ. 154 του ν.4412         εάν τελικά δικαιούται αυτά δεν πρέπει να ξεπερνούν το 15%:

10. Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης κατασκευής έργου πλην της περίπτωσης του άρθρου 126, ο ανάδοχος όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και έως του κατώτατου ορίου του άρθρου 5, εφόσον επιτρέπεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 132. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των πρόσθετων επειγουσών εργασιών του άρθρου 155. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που προκύπτει, σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας. Καταβάλλεται επίσης στον ανάδοχο το εργολαβικό ποσοστό της παραγράφου 2 του άρθρου 126, αν δεν ορίζεται στη σύμβαση διαφορετικά. Στο ποσοστό αυτό εφαρμόζεται η ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 6 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής.

Ρωτώ:

1) Αυτό δεν αφορά σε Έργα άνευ δαπάνης Απολογιστικών, στα οποία προέκυψε ανάγκη εκτέλεσής τους και δύναται να ανέλθουν έως το 15%...?

2) Στην παρούσα φάση -σε κάθε περίπτωση- κατά την ολοκλήρωση της Διαγωνιστικής διαδικασίας, προ υπογραφής Σύμβασης, είναι δυνατό να ζητείται τέτοιου είδους μεταβολή, ουσιαστικά στον Προϋπολογισμό της Διακήρυξης κατά συνέπεια στους όρους του Διαγωνισμού?

Παρακαλώ για τις απόψεις σας.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Στους προϋπολογισμούς, υπάρχει ποσοστό 15% για απρόβλεπτα-απολογιστικά, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία

Το 25% από πού προκύπτει?

Η έκπτωση που δόθηκε κατά τη δημοπρασία ΔΕΝ αφορά στα ανωτέρω, αλλά στις πραγματικές εργασίες της μελέτης

Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, tetris said:

Στους προϋπολογισμούς, υπάρχει ποσοστό 15% για απρόβλεπτα-απολογιστικά, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία

Το 25% από πού προκύπτει?

Η έκπτωση που δόθηκε κατά τη δημοπρασία ΔΕΝ αφορά στα ανωτέρω, αλλά στις πραγματικές εργασίες της μελέτης

Συνάδελφε ευχαριστώ για την απάντηση..

Διευκρινίζω ότι:

Η έκπτωση προφανώς δεν δόθηκε επί των απολογιστικών αλλά μόνο στα ΓΕ&ΕΟ αυτής.

Όμως ο Προϋπολογισμός κατά την Διακήρυξη του έργου, πέραν της αξίας εργασιών και πέραν του 15% των απροβλέπτων, ανέγραφε επιπρόσθετη δαπάνη απολογιστικών περί το 25% της  αξίας εργασιών.

Το θέμα είναι ότι έτσι Δημοπρατήθηκε το έργο, ουδεμία ένσταση καθ' όλη την διαδικασία, πλην του επιτρόπου ο οποίος ζητά την μείωση των απολογιστικών έως 15% και όχι στο 25%. Αυτό το ζητά Τώρα, στην φάση υπογραφής Σύμβασης.

Σύμφωνα με την παρ. 10 του αρ. 154 του ν.4412 μάλιστα, το σύνολο Απρόβλεπτων και Απολογιστικών (όπως προανέφερες) περιορίζεται στο 15%.

Όμως αυτό, σημαίνει αυτόματα ότι με Απρόβλεπτα 15%, τα Απολογιστικά πρέπει να είναι κυριολεκτικά 0,00.

Και ρωτώ:

1. Οι Οικονομικές Προσφορές, τα Πρότυπα Τεύχη κ.λπ. γιατί αναγράφουν πλέον του 15% Απρόβλεπτων, πεδίο με δαπάνη Απολογιστικών (ως έξτρα δαπάνη) στον Προϋπολογισμό Έργων. Αυτό εξ ορισμού σημαίνει Απρόβλεπτα και Απολογιστικά > 15% (?!?). Η συντριπτική πλειοψηφία των έργων δημοπρατούνται με απρόβλεπτα 15% και απολογιστικά >0,00. Άρα απρόβλεπτα και απολογιστικά >15%.

2. Στην παρούσα φάση, με τον Διαγωνισμό να έχει εξελιχθεί ομαλά, με πολλούς μετέχοντες και άνευ ενστάσεων, είναι δυνατό κυριολεκτικά προ Σύμβασης, να αλλάζει κατ' ουσίαν η ίδια η Διακήρυξη, ο Προϋπολογισμός και τα λοιπά σχετικά τεύχη μεταβάλλοντας τα Απολογιστικά?

3. Μήπως το αρ. 154 / παρ. 10 αφορά σε περιπτώσεις έργων που ΔΕΝ έχει προβλεφθεί οποιαδήποτε δαπάνη Απολογιστικών και ΕΑΝ κ ΕΦΟΣΟΝ χρειαστεί να εκτελεστούν, αντλούν από τα απρόβλεπτα και βέβαια στο σύνολό τους (μη έχοντας προβλέψει δαπάνη απολογιστικών) δεν δύναται να υπερβούν αυτήν των απρόβλεπτων δηλαδή το 15%...?

Για το ιστορικό, αναφέρω ότι η Υπηρεσία είναι "έξαλλη" με την αυτήν την απαίτηση του Επίτροπου γιατί βγαίνει επίσης "άκυρη" στο έργο που προ μηνών δημοπράτησε...

Link to comment
Share on other sites

Ξαναλέω πως, απρόβλεπτα+απολογιστικά ΔΕΝ μπορούν να υπερβαίνουν το 15%. 

Αν η Υπηρεσία έκανε πατάτα, ας τη λουστεί. Ευθύνη έχουν όσοι υπέγραψαν (μελετητής, προϊστάμενος, δ/ντής) τη μελέτη. Ας αφήσουν τις "εξαλλωσύνες" κι ας ανοίξουν τα στραβά τους. Εκτός κι αν πρόκειται για "λάθος". 

Το ότι κανείς συμμετέχων δεν αντέδρασε (κανονικά θα έπρεπε να είχε επισημανθεί εγγράφως στην υπηρεσία) σημαίνει είτε ότι κανείς δεν το πρόσεξε, είτε το πρόσεξε αλλά, λόγω άγνοιας νομοθεσίας, το άφησε έτσι.

Κατά τα λοιπά, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί τραβάς το θέμα με μακροσκελείς αναρτήσεις, από τη στιγμή που η ενέργεια του επιτρόπου είναι καθ' όλα νόμιμη. 

Link to comment
Share on other sites

Τραβάω το θέμα επειδή:

1. Σε πολλά Έργα που έχουν προχωρήσει κανονικότατα σε Σύμβαση και πληρωμές τα απρόβλεπτα+απολογιστικά ξεπερνούσαν το 15% αφού μόνο απρόβλεπτα ήταν 15%. Πράγμα που εξακολουθεί να συμβαίνει καθημερινά. Αν ανοίξεις 10 τυχαίους διαγωνισμούς οι 8-9 θα έχουν α+α>15%. Τόσο λάθος όλες οι αναθέτουσες αρχές?

2. Γιατί πρόκειται για έργο που πάω να υπογράψω. Θεωρείς ότι το α+α~40% σε σχέση με το 15% μόνο.. (25% μείωση σύμβασης με το καλημέρα) δεν θα έπρεπε να με απασχολεί ως ανάδοχο?

Σε κάθε περίπτωση, ειλικρινά, ευχαριστώ για τον χρόνο σου.

Link to comment
Share on other sites

Θα υπογραψης στο τελος οτι πει ο Επιτροπος εκτος αν η υπηρεσια ή και ο αναδοχος προσβαλλουν την  αποφαση του Επιτροπου στο ανωτερο τμημα του Ελεγκτικου Συνεδριου (π.χ VI τμημα).

Μου κανει ομως εντυπωση πως ο επιτροπος ζητα διορθωση του προυπολογισμου και δεν απορριπτει κατ ευθειαν την προς υπογραφη συμβαση και ακυρωση του διαγωνισμου.Αυτο πρωτη φορα το βλεπω .Παγια τακτικη ειναι να μην ερχονται σε συνδιαλαγη Ελεγκτικο Συνεδριο και Υπηρεσια (εκτος αν ζητησουν καποιο προσθετο στοιχειο)

Τα απολογιστικα δεν μπορει να ειναι > 15% διοτι τοτε το συστημα δημοπρατησης θα ηταν διαφορετικο απο αυτο που εγινε αρα διαφορετικες προσφορες ,διαφορετικοι πιθανα προσφεροντες κ.λ.π κ.λ.π.

 

Link to comment
Share on other sites

Η πράξη του Ελεγκτικού αναγράφει τις "διορθώσεις" που οφείλει να κάνει η Υπσία κατά την σύμβαση και καταλήγει στο ότι η Σύμβαση δεν κωλύεται. Λόγω αυτού, η Υπσια ανέφερε ότι δεν έχει την δυνατότητα προσφυγής επί της πράξης.

Το μόνο βέβαιο (και αδιάφορο ίσως) είναι ότι το ίδιο Ελεγκτικό έχει απροβλημάτιστα εγκρίνει αμέτρητους διαγωνισμούς προς σύμβαση (μεταξύ των οποίων και  δικούς μου) με απρόβλεπτα 15% και επιπρόσθετα απολογιστικά που κυμαινόταν από 5 έως και 20% (είδη κιγκαλερίας σε έργα αντικατάστασης κουφωμάτων κ.λπ.). Τι συνέβη με το προκείμενο.. δεν γνωρίζω.

Εγώ, άνευ προσφυγής κ πιθανόν δικαστικής διαμάχης, εάν μου ζητηθεί να υπογράψω σύμβαση άνευ απολογιστικών, μπορώ να το αρνηθώ δίχως κατάπτωση εγγυητικής?

Link to comment
Share on other sites

Αυτο ειναι αλλο ζητημα. Δεν εχεις θεμα εκτελεσης της συμβασης ..Το 15 % των απροβλεπτων ΔΕΝ εχουν σχεση με το 15% των απολογιστικων (το ενα δεν αναιρει το αλλο).Στη συμβαση σου πρεπει να διορθωσουν τα απολογιστικα .Αν το αρνηθεις θα κηρυχθεις εκπτωτος και την τελικη κριση θα την κανουν τα δικαστηρια. Το γενικο σκεπτικο ειναι οτι η προσφορα σου (και των αλλων βεβαια) περιλαμβανει τα απολογιστικα (αυτα απλα προστιθενται στο τελος στο συμφωνητικο γιαυτο και δεν δινεις εκπτωση επι των ΓΕ και ΟΕ των απολογιστικων .Αυτη υπολογιζεται απο την μεση εκπτωση που εδωσες επι των ομαδων εργασιων) . Τελος η πιθανη σου προσφυγη σε δικαστηρια θεωρω οτι δεν θα εχει αποτελεσμα (εκτος αν τους πεισεις οτι με τη μειωση τους βλάπτεσαι πραγμα πολυ δυσκολο).

Link to comment
Share on other sites

Στα (περίπου) 30 χρόνια που ασχολούμουν με δ.ε. δεν έχω ξαναδεί να γίνεται τόσος σαματάς για τα απολογιστικά. Επίσης, σε όσα έργα έχω εκτελέσει (κοντά στα 100), απολογιστικά απαιτήθηκαν δυο-τρεις φορές, και μόνον όταν υπήρχε πραγματική ανάγκη. Αποτελούσαν δε ένα πολύ μικρό (οικονομικά) τμήμα του έργου.

Τώρα, τι γίνεται με τη συγκεκριμένη (ή και με άλλες) υπηρεσία, και τι κρύβεται πίσω από τόσο μεγάλο ποσοστό απολογιστικών, μόνον οι γνώστες μπορούν να μας πουν. Είτε οι συντάκτες των μελετών δεν ξέρουν τι τους γίνεται, είτε πρόκειται για "στήσιμο"...  

edit

για να πω την αμαρτία μου, πιο πολύ για "στήσιμο" μου φαίνεται

 

Edited by tetris
Link to comment
Share on other sites

35 λεπτά πριν, tetris said:

Στα (περίπου) 30 χρόνια που ασχολούμουν με δ.ε. δεν έχω ξαναδεί να γίνεται τόσος σαματάς για τα απολογιστικά. Επίσης, σε όσα έργα έχω εκτελέσει (κοντά στα 100), απολογιστικά απαιτήθηκαν δυο-τρεις φορές, και μόνον όταν υπήρχε πραγματική ανάγκη. Αποτελούσαν δε ένα πολύ μικρό (οικονομικά) τμήμα του έργου.

Τώρα, τι γίνεται με τη συγκεκριμένη (ή και με άλλες) υπηρεσία, και τι κρύβεται πίσω από τόσο μεγάλο ποσοστό απολογιστικών, μόνον οι γνώστες μπορούν να μας πουν. Είτε οι συντάκτες των μελετών δεν ξέρουν τι τους γίνεται, είτε πρόκειται για "στήσιμο"...  

edit

για να πω την αμαρτία μου, πιο πολύ για "στήσιμο" μου φαίνεται

 

Στήσιμο σε ανοικτό διαγωνισμό έμπειρε συνάδελφε tetris.. πως ακριβώς? Τα έβλεπα μόνο εγώ και όχι άλλοι? Το πέρασες για προμήθεια με φωτογραφικούς όρους ή ειδικές απαιτήσεις μήπως? Σε κάθε περίπτωση είσαι Λάθος.

Για να σου λύσω μάλιστα την απορία πρόκειται για έργο αντικατάστασης πολλών τμ κουφωμάτων τα οποία συμπαρασύρουν, εκ του νόμου (καθώς ΜΟΝΟ έτσι αποζημιώνονται) τα γνωστά φαντάζομαι από την εμπειρία σου.. είδη κιγκαλερίας.. που πληρώνονται Απολογιστικά!

Αυτά μάλιστα.. καθώς δεν επιδέχονται έκπτωσης, με τον "στημένο" ηλεκτρονικό διαγωνισμό που έδωσα περί το 63% έκπτωση (δικό μου θέμα).. έφτασαν να φαντάζουν σημαντικό ποσοστό της, κατόπιν έκπτωσης, αξίας εργασιών. Σημειωτέον, οι 5 πρώτοι ήταν άνω του 60%.

Τώρα λοιπόν που δεν έβγαλες "λαβράκι".. ορμώμενος από τα λεγόμενά σου, πάμε στην ουσία.. πες μου σε παρακαλώ τα 100 έργα που έκανες με απρόβλεπτα στο 15%.. έστω και το 1€ απολογιστικών που είχαν και εννοείτε υπερέβαινε το α+α=15%... πως ακριβώς το είχαν?

Και δεν ρωτώ γιατί με ενδιαφέρει πως είχαν τα έργα σου.

Ρωτώ μπας κ βρω άκρη πως θα τρέξει το δικό μου.

Ρητορικά πλέον, γιατί ότι είχες να πεις -και πολλά παραπάνω- τα είπες.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.