Jump to content

4.1 Λογισμικό

47 files

 1. Ret Wall Εφαρμογή σχεδιασμού και διαστασιολόγησης τοίχου αντιστήριξης

  Ret Wall Εφαρμογή σχεδιασμού και διαστασιολόγησης τοίχου αντιστήριξης.
  Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί στο GUI της MATLAB.
  RET_WALL.mp4.d9c6459fe7e59aedca1d2c4f84d3a1ba.mp4  
   

  484 downloads

  10 comments

  Updated

 2. Ανάλυση διατομών RC Cola

  Η ανάλυση των διατομών βασίζεται στο πρόγραμμα RCCOLA (Reinforced Concrete COLumn Analysis) που αναπτύχθηκε αρχικά στο πανεπιστήμιο του Berkeley και στη συνέχεια τροποποιήθηκε και αναβαθμίστηκε στο Α.Π.Θ. (Κάππος, 1996, Κάππος & Παναγόπουλος, 2008) για να καταλήξει στη σημερινή του έκδοση RCCOLA.NET.
  - Η επίλυση των διατομών γίνεται μέσω της κατάλληλης διακριτοποίησής τους σε λωρίδες (layers) και τον υπολογισμό μεγεθών όπως η ροπή (Μ) και η καμπυλότητα (φ) για δεδομένες τιμές του αξονικού φορτίου (Ν) και της ανηγμένης παραμόρφωσης στην ακραία ίνα του σκυροδέματος εc
  - Χρησιμοποιούνται κατάλληλα διαγράμματα τάσεων - παραμορφώσεων για το σκυρόδεμα (Kappos, 1990) και τον χάλυβα (Kent & Park, 1971)
  - Γίνεται αρχική επίλυση της πλήρους διατομής μέχρι να επέλθει η αποφλοίωση της επικάλυψης και στη συνέχεια επιλύεται μόνο ο περισφιγμένος πυρήνας
  - Υπολογίζονται χαρακτηριστικά σημεία στα οποία θεωρείται ότι επέρχεται η αστοχία της διατομής, όπως η θραύση των συνδετήρων, ο λυγισμός των διαμήκων ράβδων, η πτώση της τάσης του σκυροδέματος κάτω από το 85% της fc στον κατερχόμενο κλάδο του διαγράμματος ε-σ κτλ

  397 downloads

  0 comments

  Updated

 3. Ground Motion Parameters & Spectrum

  Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό βασικών παραμέτρων έντασης και συχνοτικού περιεχομένου επιταχυνσιογραφημάτων ισχυρής κίνησης.
  statikasotiriadis.eu
   

  132 downloads

  0 comments

  Submitted

 4. Συναρτήσεις εμπέδησης θεμελίωσης

  Η εφαρμογή αυτή υπολογίζει τις, εξαρτημένες από τη συχνότητα διέγερσης, συναρτήσεις εμπέδησης μιας θεμελίωσης. Οι συναρτήσεις εμπέδησης αποτελούν μιγαδικές συναρτήσεις των οποίων το πραγματικό μέρος αντιστοιχεί στη δυναμική δυσκαμψία ενώ το φανταστικό μέρος αντιστοιχεί στην απόσβεση στον αντίστοιχο βαθμό ελευθερίας. Υπολογίζονται κατά Pais & Kausel (1988) για 6 βαθμούς ελευθερίας (κατακόρυφη βύθιση, οριζόντια μετάθεση στις δύο οριζόντιες διευθύνσεις, λικνισμός γύρω από τις δύο οριζόντιες διευθύνσεις και στρέψη γύρω από τον κατακόρυφο άξονα).
  http://statikasotiriadis.eu/logismiko-efarmoges.php

  91 downloads

  0 comments

  Submitted

 5. Πίνακας σιδηρού οπλισμού κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα

  Πίνακας σιδηρού οπλισμού κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
  Από το αρχείο των παλαιότερων downloads του michanikos.gr

  1,121 downloads

  3 comments

  Updated

 6. Υπολογισμός Φέρουσας Ικανότητας Εδάφους κατά EC7

  Σε στατική μελέτη φέρουσας τοιχοποιίας σύμφωνα με Ευρωκώδικες, στην Πολεοδομία μού ζητήθηκε να τεκμηριώσω το συντελεστή φέρουσας ικανότητας του εδάφους που χρησιμοποίησα για τον υπολογισμό της θεμελίωσης. 
  Βάσει το EC 7 EK 1557 – 1 – 1:2004, Παράρτημα D, και ανάλογα με τις συνθήκες (αστράγγιστες ή πλήρους στράγγισης), έφτιαξα ένα αρχείο Excel με το οποίο βάζοντας τις παραδοχές / τιμές του εδάφους και της θεμελίωσης, προκύπτει η θλιπτική αντοχή του εδάφους.
  Ερασιτεχνικό τελείως το αρχείο, αλλά μπορεί να βοηθήσει κάποιους...

  725 downloads

  10 comments

  Updated

 7. HINGES - Διαγράμματα Μ-θ βάση ΚΑΝ.ΕΠΕ.

  Update του αρχειου HINGES για SAP2000.
  ΤΟ αρχείο υπολογίζει διαγράμματα Μ-θ για ορθογωνικά υποστυλώματα και δοκούς (έχω μέσα ένα υποστύλωμα και μια δοκό). Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται βάση των τύπων του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Υπολογίζονται οι VR και τα κριτήρια αποδοχής. Γίνονται πολλοί υπολογισμοί που δεν έχω τη δυνατότητα και τον χρόνο να τους περιγράψω από εδώ και είναι λίγο μπερδεμένοι μέσα στα sheets γιατί έχουν γίνει σταδιακά μέσα στα χρόνια. Για τα ορθογωνικά υποστυλώματα η επιτελεστικότητα λαμβάνεται για τον άξονα λειτουργίας (2 ή 3) του υποστυλώματος (μεγαλύτερη πλευρά).
  Στο sheet DATA θα βρείτε διάφορα modules σε VBA που κάνουν περιληπτικά τα εξής:
  - Εισαγωγή των δεδομένων των πλαστικών αρθρώσεων στο SAP2000, στο αρχείο .$2k (μόνο εισαγωγή πλστικών αρθρώσεων και κριτηρίων αποδοχής και όχι ανάθεση στα γραμμικά στοιχεία). Γίνεται και overwrite σε υφιστάμενο αρχείο.
  - Εργαλεία διαχείρισης και αποτελεσμάτων των πλαστικών αρθρώσεων (πχ παρουσίαση αποτελεσμάτων σε πίνακες, έλεγχος διάτμησης υποστυλωμάτων κ.α).
  Το αρχείο excel είναι macro enabled οπότε πρέπει να είναι ανοιχτά τα macros στις ρυθμίσεις του excel.
  Επίσης για να δουλέψουν τα modules πρέπει να γίνουν register τα αρχεία richtx.ocx και msflxgrd.ocx (αναλόγως του λογισμικού, win 7, win 10 , 32bit ή 6bit). Τα βρίσκετε πανεύκολα στο net και με οδηγίες εγκατάστασης στο registry των windows.
  Δεν έχω το χρόνο να δώσω αναλυτικές οδηγίες. Είναι εργαλεία που έφτιαξα για προσωπική χρήση και δυστυχώς δεν είναι user friendly. Όλος ο κώδικας είναι ανοιχτός και μπορείτε να τον δείτε στο developer του excel.
  Όποιος θέλει βοήθεια ευχαρίστως να απαντήσω σε mail κλπ.
   

  243 downloads

  1 comment

  Updated

 8. Structural Engineering Toolbox 1.1

  EASE ToolBox Εφαρμογή εργαλείων πολιτικού μηχανικού Structural Engineering Toolbox
  Περιλαμβάνει τις ακόλουθες εφαρμογές:
  Γενικές εφαρμογές
  Μετατροπέας μονάδων
  Υπολογισμός φάσματος
  Ιδιότητες υλικών
   
  Ωπλισμένο σκυρόδεμα
  Υπολογισμός απαιτούμενης τοπικής πλαστιμότητας
  Υπολογισμός διαμήκους οπλισμού
  Υπολογισμός εγκάρσιου οπλισμού
  Πλάκες-Προεπιλογή πάχους πλάκας
  Δοκοί - Υπολογισμός απαιτούμενου οπλισμού
  Μέγιστη επιτρεπόμενη διάμετρος ράβδου
  Έλεγχος ποσοστού οπλισμού
  Υποστυλώματα - Έλεγχος επάρκειας περίσφυξης
  Τοιχώματα - Έλεγχος διαστάσεων
  Έλεγχος επάρκειας περισφυγμένων άκρων
   
  Θεμελίωση
  Κατανομή ροπής σε κόμβο πεδίλου-εδάφου-πεδιλοδοκού
  Υπολογισμός φέρουσας ικανότητας εδάφους - Αστράγγιστες συνθήκες
  Στράγγισμένες συνθήκες
  Υπολογισμός καθιζήσεων Συνεκτικό έδαφος
  Χονδρόκοκκο έδαφος
  Έλεγχος επάρκειας πεδίλου
  Έλεγχος επάρκειας μήκους αγγύρωσης σε πέδιλο
  Τοίχος αντιστήριξης
   
  Τοιχοποιία
  Αντοχή σε θλίψη
  Αντοχή σε διάτμηση
   
  Μεταλλικές κατασκευές
  Υπολογισμός διατομής κλάσης Ι ή ΙΙ
   
  Σύμμικτες κατασκευές
  Υπολογισμός πλαστικής αντοχής διατομής
  Υπολογισμός τάσεων με την μέθοδο ισοδύναμης διατομής
   
  Στατικά
  Επίλυση πλασίου
  Επίλυση δοκού
  Γεωμετρικά στοιχεία τυχαίας διατομής
  Επίλυση συνεχούς δοκού
  Ροπές πλάκας κατά Czerny

  1,714 downloads

  3 comments

  Submitted

 9. Πρόγραμμα Σκυροδέματος

  Μια απλή εφαρμογή η οποία για όλες τις κατηγορίες σκυροδέματος υπολογίζει βασικά χαρακτηριστικά(θλιπτική,εφελκυστική αντοχή,μέτρο ελαστικότητας κτλ).Επίσης υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού βασικών εντατικών μεγεθών σε συνήθεις φορείς.
  Στην νέα έκδοση 1.15 μπορεί να γίνει προμέτρηση βάρους οπλισμού πλακών,υπολογισμός As,υπολογισμός όγκου σκυροδέματος και αναλογίας οπλισμού.
  Σε επόμενες εκδόσεις θα υπάρξει ενσωμάτωση υπολογισμού προμετρήσεων και άλλων δομικών στοιχείων και υπολογισμού εντατικών μεγεθών και άλλων φορέων για πλήθος φορτίσεων.

  937 downloads

  8 comments

  Updated

 10. RC solver

  Πρόγραμμα υπολογισμού απαιτούμενου οπλισμού κατά EC2 και ΕC8 ACI318.
  Επίσης κάνει και το αντίστροφο σε διατομή με δεδομένο οπλισμό υπολογίζει τις αντοχές.
  Ο υπολογισμός αφορά τα ακόλουθα στοιχεία.
  Δοκούς
  Υποστυλώματα
  Πλάκες
  Πλαίσια δοκών υποστυλωμάτων
   
  Η διαδικασία για το κατέβασμα είναι απλή, δίνεις το μέιλ και κάνεις εγγραφή στον ιστότοπο του προγράμματος
  και σου δίνει το σύνδεσμο για να το κατεβάσεις.
  Η εταιρεία είναι από την Νέα Υόρκη αλλά οι προγραμματιστές είναι Έλληνες συνάδελφοι και ο αλγόριθμος υπολογισμού προέρχεται από
  το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσαλλονίκης
   
  RCsolver is a software for the design and assessment of reinforced concrete structural members. It performs all the calculations described in the Eurocodes and ACI 318-11 for the calculation of tensile and shear reinforcement of the structural members. RCsolver provides a unique 3D presentation capability of the members and the reinforcement rebars. It comes packed with Eurocode 2 and 8 specifications, as well as the national annexes specifications of a great amount of European countries. The new version of RCsolver includes also the ACI 318-11 specifications on concrete member design.
   
  Now RCsolver is FREE! The new version of RCsolver is free! It contains advertisements. User is directed to the new Advertisements page of our website, where he has to remain for at least 45 seconds, each time the program starts. After this period, ALL features and capabilities of RCsolver are provided FREE to all users! You can upgrade to the full version of RCsolver without advertisements with only 150 USD!
   
  RCsolver 2012 is the most recent version of our software. It offers an extensive range of capabilities. It is the product of a collaboration with the Aristotle University of Thessaloniki, Greece through a research program.

   
  Technical Characteristics

  Total implementtion of Eurocode 2 specifications.
  Total implementtion of national annexes of more than 10 countries.
  Superior interactive interface.
  Design and evaluate concrete members in minutes.
  ACI 318-11 specifications.
  Time-saving design approach.
  Design and Assessment modes.
  Great for engineers, consultants, and contractors.
  Quick evaluation of many alternatives.
  Full presentation of ll main and partial calculations.
  Extensive verification and training examples.
  Extensive theory manuals.
  Great tool for the teaching and learning of concrete design according to Eurocode specifications.
  Great tool for the quick estimation of existing reinforcement.
  Useful for new engineers and engineering students.
  Detailed summary reports in word and pdf.

  668 downloads

  1 comment

  Submitted

 11. XLS για ελέγχους EC3

  Χρησιμοποιώντας την στατική επίλυση από το FrameWork3D του Gerrit Worlsnik
  Έλεγχος σιδηρών διατομών με τον EC3
   
  1. Αρχείο Υπολογισμού φορτίσεων κατά ΕC1
  2,3 Έλεγχος διατομών κατά ΕC3
   
  Τα ανεβάζω γιατί στο αντίστοιχο thread τα ζήτησαν πολύ συνάδελφοι

  1,690 downloads

  4 comments

  Submitted

 12. Υπολογισμός Hinges-Target Displacement

  Ανεβάζω ένα update στην εφαρμογή που είχα κάνει σε excel για τον υπολογισμό hinges στο sap2000. Έχω χωρίσει την εφαρμογή σε δύο αρχεία (ένα για δοκούς και ένα για κολώνες). Έχω προσθέσει πίνακες αναφοράς (χρειάζεται ενεργοποίηση στα macros για να ανοίγουν οι αναφορές). Έχω προσθέσει διαχωρισμό διατομών σε πλάστιμες και ψαθυρές.
  Έχω προσθέσει αυτόματο υπολογισμό συντελεστή αποδοτικότητας περίσφυξης. Έχω προσθέσει συντελεστές υλικών βάση της στάθμης αξιοπιστίας και έχω προσθέσει και επιλογή συντελεστή γRD. Τέλος έχω προσθέσει τις τελικές τιμές βάση των κριτιρίων αποδοχής για να γίνεται άμεση εισαγωγή στο SAP. (Σημειώνω ότι με copy από το excel και paste στα πινακάκια του SAP τα δεδομένα περνάνε κανονικά.
  Επίσης επισυνάπτω και ένα νέο αρχείο υπολογισμού της στοχευόμενης μετατόπισης. Το αρχείο είναι όλο ανοιχτό.
  Συμπληρώνουμε όπου εχει κίτρινο fill. Οι περισσότεροι υπολογισμοί είναι αυτοματοποιημένοι και όπου μπορούσα έβαλα combo boxes (δεν βγάζει βελάκι οπότε θέλει λίγο προσοχή στην εισαγωγή). Έφτιαξα τρία φάσματα (ΕΑΚ2000, EC8 elastic και EC8 anelastic) για τον υπολογισμό του Φe. Ρυθμίζετε αυτό που έχετε στη μελέτη σας και το επιλέγετε στο τέλος για να γίνουν οι υπολογισμοί. Έχω γράψει και κάποιες σημειώσεις στο τέλος του αρχείου σχετικά με τους υπολογισμούς.
  Εννοείται όπου βρείτε λάθος ή παράλειψη ή ασάφεια με ενημερωνετε για να κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις.
  Ελπίζω να σας φανούν χρήσιμα.

  232 downloads

  1 comment

  Updated

 13. Φάσματα Σχεδιασμού ΕΑΚ2000/2003

  Aπλό spreadsheet, το οποίο, αφού ο χρήστης καθορίσει τις παραμέτρους (Ζώνη επικινδυνότητας, κατηγορία εδάφους κτλ.),
  υπολογίζει το φάσμα σχεδιασμού του ΕΑΚ τόσο για τις οριζόντιες όσο και για την κατακόρυφη συνιστώσα.
  Χρήσιμο για όποιον θέλει να εισάγει το φάσμα σε κάποιο μη-ελληνικό πρόγραμμα.
  * Για την εξαγωγή χρησιμοποιείτε τις καρτέλες "Raport-ready" και κάνετε "save as"-> "text file - tab delimited", αναλόγως του ποιο πρόγαμμα χρησιμοποιείτε.
  ** Όποιος συνάδελφος το τεστάρει και βρει κάποιο λάθος, ας το γράψει στα σχόλια.
  *** Μορφή αρχείου xlsx

  394 downloads

  0 comments

  Submitted

 14. FIXPERIENCE Πρόγραμμα υπολογισμού αγκυρώσεων κ.α.

  Νέο πρόγραμμα fischer FIXPERIENCE. Το πρώτο στα Ελληνικά Πότε δεν ήταν τόσο εύκολο να υπολογιστούν οι αγκυρώσεις!
  Το νέο λογισμικό fischer FIXPERIENCE αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα δοκιμασμένα εργαλεία διαστασιολόγησης της fischer, του ειδικού στις αγκυρώσεις. Θέτει το νέο σημείο αναφοράς στην εύκολη διαστασιολόγηση αγκυρίων σε σκυρόδεμα. Το fischer FIXPERIENCE σχεδιάστηκε για να το χρησιμοποιούν στατικοί μηχανικοί, σχεδιαστές και εγκαταστάτες, που θέλουν να διαστασιολογήσουν τα έργα τους με ασφάλεια, αξιοπιστία και και οικονομία. Η ενσωμάτωση όλων των απαιτούμενων διεθνών προτύπων στο πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για έργα σε όλη την υφήλιο.
  Το νέο λογισμικό της fischer διαθέτει εργαλεία για διάφορες εφαρμογές και περιπτώσεις. Ο εύκολος τρόπος χειρισμού του κάνει την διαστασιολόγηση των αγκυρώσεων απλή και ευέλικτη.
  Το FIXPERIENCE χωρίζεται σε τέσσερα υπο-προγράμματα:
  C-FIX: Eίναι ένα πολύτιμο και εύκολο εργαλείο για την διαστασιολόγηση των αγκυρώσεων στα έργα σας, Είναι το πρώτο πρόγραμμα αγκυρώσεων στα Ελληνικά. WOOD-FIX: Για τον γρήγορο υπολογισμό κατασκευαστικών ξυλόβιδων σε ξύλινες συνδέσεις. REBAR-FIX: Για τη διαστασιολόγηση νέων αναμονών οπλισμού σε σκυρόδεμα. MORTAR-FIX: Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης υλικού (ρητίνης) των χημικών αγκυρίων fischer. Παγκόσμιο
  Η διαστασιολόγηση του προγράμματος λαμβάνει υπόψη τα εθνικά και τα διεθνή πρότυπα (ETAG 001 και Ευρωκώδικας EC2) και έχει πληθώρα επιλογών σε φορτία και μονάδες μέτρησης. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαστασιολόγηση αγκυρώσεων σε όλη την υφήλιο.
  Εύκολο στη χρήση
  Ο σχεδιασμός του νέου λογισμικού της fischer βασίζεται στις δοκιμασμένες και ελεγμένες υπολογιστικές ενότητες των προηγούμενων προγραμμάτων. Η εισαγωγή όλων των τιμών μέσα από την εργαλειοθήκη κάνει απλή και γρήγορη τη χρήση του, ενώ εμφανίζει τα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο (real time) μέσω του παραθύρου αποτελεσμάτων.. Οι ευδιάκριτες ετικέτες και τα μεγάλα σύμβολα βοηθούν στην χρηστικότητα του λογισμικού.
  Το fischer FIXPERIENCE αναγνωρίζει λανθασμένες εισαγωγές τιμών και λάθη στην γεωμετρία, εμφανίζοντας τις σχετικές ειδοποιήσεις στο παράθυρο μηνυμάτων. Αυτό βοηθάει να γίνει σωστά η διαστασιολόγηση της αγκύρωσης και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η προεπισκόπηση της αναφοράς αποτελεσμάτων σας επιτρέπει να πάτε πίσω στο στάδιο των υπολογισμών του προγράμματος. Έτσι, ο χρήστης έχει την σιγουριά να γνωρίζει ότι οι υπολογισμοί, και η τεκμηρίωσή τους, είναι πλήρως ιχνηλάσιμοι. Το πρόγραμμα WOOD-FIX, για παράδειγμα, υπολογίζει αυτόματα τα σωστά φορτία ανέμου και χιονιού της περιοχής, με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα. Εναλλακτικά, μπορούν να εισαχθούν χειροκίνητηα στο λογισμικό.
  Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τρισδιάστατη ή δυσδιάστατη προβολή του σχεδίου. Η προβολή του σχεδίου μπορεί εύκολα να περιστραφεί 360°, να αλλάξει γωνία κλίσης και να μεγεθυνθεί χρησιμοποιώντας το ποντίκι. Το πρόγραμμα εμφανίζει συνεχώς την υφιστάμενη κατάστασης των φορτίων και τις γεωμετρικές συνθήκες. Επίσης, το fischer FIXPERIENCE διαθέτει τη δυνατότητα εισαγωγής τρισδιάστατων σχεδίων CAD, πράγμα που σημαίνει ότι η διαστασιολόγηση μπορεί να απεικονιστεί σε πραγματικές συνθήκες. Με τη βοήθεια της «ζωντανής ενημέρωσης» (live update), το πρόγραμμα είναι διαρκώς ενημερωμένο. Το λογισμικό αναγνωρίζει πότε είναι διαθέσιμη μια νέα ενημέρωση (update) και επιτρέπει την αυτόματη λήψη και εγκατάστασή της.

  607 downloads

  2 comments

  Updated

 15. SAP2000 Hinges Property Data Calculator

  Υπολογισμός hinges property data για SAP2000.

  574 downloads

  6 comments

  Submitted

 16. Φάσματα ΕΝ1998-1 (GR)

  Ανεβάζω ένα απλοικό φύλλο υπολογισμού για τον υπολογισμό των φασμάτων που υιοθετεί ο EN1998. To φύλλο περιλαμβάνει και μια προσέγγιση υπολογισμού του κέντρου δυσκαμψίας και της ακτινας δυστρεψίας. Τρέχοντας τον solver με συνοριακές τιμές τις επιθυμητές διαστάσεις των στοιχείων στις στήλες max, min προκύπτουν οι διαστάσεις των στοιχειών με σκοπό την ελάχιστη απόσταση μεταξύ CM και CR.

  517 downloads

  7 comments

  Updated

 17. Τοιχεία αντιστήριξης

  Τοιχία αντιστήριξης

  2,835 downloads

  10 comments

  Updated

 18. Γερανογέφυρα

  Γερανογέφυρα
   
  Συνάδελφοι παρακαλώ για σχόλια και προτάσεις και προτάσεις σχετικά με αυτό το excel.

  900 downloads

  4 comments

  Submitted

 19. Επίλυση ενισχυμένης δοκού οκτώ φατνωμάτων

  Επίλυση ενισχυμένης δοκού οκτώ φατνωμάτων.

  276 downloads

  0 comments

  Submitted

 20. Επίλυση ενισχυμένης δοκού δέκα φατνωμάτων

  Επίλυση ενισχυμένης δοκού δέκα φατνωμάτων

  238 downloads

  0 comments

  Submitted

 21. Έλεγχος άοπλης τοιχοποιίας με EC6

  Εχω φτιάξει αυτό το excellaki για τον έλεγχο άοπλης τοιχοποιίας με EC6. Δεδομένα εισάγονται μόνο στα γκρι κελιά. Απαιτείται η εύρεση των εντατικών μεγεθών του τοίχου και τα χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας με βάση EC6. Επιθυμητή η κάθε παρατήρηση/διόρθωση για να ελεγχθεί η πιστότητα των αποτελεσμάτων και να γίνει πιο εύχρηστο.

  1,325 downloads

  9 comments

  Submitted

 22. Υπολογισμός βλήτρων αγκυρίων

  Μία ερασιτεχνική προσπάθεια υπολογισμού της αντοχής βλήτρων και αγκυρίων.

  1,074 downloads

  11 comments

  Submitted

 23. Υπολογισμός φορτίου μίας επιφάνειας από άνεμο και χιόνι

  Υπολογισμός φορτίου μίας επιφάνειας

  1,110 downloads

  2 comments

  Updated

 24. Section-v1.2

  Πρόγραμμα υπολογισμούς και σχεδιαμού γεωμετρικών τυχαίων διατομών σε Excell.
   
  Υπάρχει η δυνατότητα να διαβάσει στοχεία polyline μέσα από το AutoCAD

  492 downloads

  3 comments

  Updated

 25. sectpropXY - Γεωμετρικά στοιχεία τυχούσας διατομής

  Αρχείο Excel για τον υπολογισμός γεωμετρικών στοιχείων τυχούσας διατομής.
   
  Απλό και εύχρηστο έχει δύο τρόπους εισαγωγής δεδομένων:
  α. Συντεταγμένες
  β. Τμήματα

  553 downloads

  0 comments

  Updated

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.