Jump to content

11.4 Μελέτες-Βοηθήματα

35 files

 1. Υγιεινή και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα

  Έκδοση του ΤΕΕ Πελ/νήσου για την υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα από το έτος 2015. Χρήσιμο καθότι τα περισσότερα ισχύουν ακόμα και σήμερα.

  163 downloads

  0 comments

  Updated

 2. Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

  Ανεβάζω ένα υπόδειγμα μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου από κάτι απλό - φαρμακείο .
  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο από συναδέρφους.
  Παρατηρήσεις - διορθώσεις ευπρόσδεκτες

  677 downloads

  0 comments

  Updated

 3. Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου - Επικαιροποίηση μελέτης σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων έναντι του κορονοϊού

  Επικαιροποίηση μελέτης σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και  προστασίας των εργαζομένων έναντι του κορονοϊού .
  Μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο .  Υπάρχει και η σχετική βιβλιογραφία.
  Παρατηρήσεις διορθώσεις ευπρόσδεκτες/
   

  255 downloads

  0 comments

  Updated

 4. Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. για περίφραξη από συρματόπλεγμα

  Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. για περίφραξη από συρματόπλεγμα

  2,139 downloads

  7 comments

  Updated

 5. Ασφαλείς εργασίες στις στέγες

  Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (στα Ελληνικά)
  Πηγή: https://e-archimedes.gr/component/k2/item/7219-

  290 downloads

  2 comments

  Submitted

 6. Προϋπολογισμός για έργα επισκευών οδών

  Πρόκειται για συνοπτικό και on-line προϋπολογισμό εργασιών επισκευής φθαρμένων - κατεστραμμένων οδοστρωμάτων .
  Έχει γίνει και δημιουργία νέων άρθρων για αναβιβασμό - καταβιβασμό φρεατίων καθώς και για επισκευή φθορών οδοστρώματος για "μέση φθορά" διαστάσεων 2 χ 1 μ και 15 εκατοστά βάθος .
   
  Το άρθρο για τον αναβιβασμό - καταβιβασμό φρεατίων μπορεί να είναι όπως περιγράφεται παρακάτω :
   
  Για την ανύψωση ή καταβιβασμό ενός τεμαχίου καλύμματος στομίου φρεατίου υπονόμων (ομβρίων-ακαθάρτων κ.λ.π.) για την προσαρμογή της στέψεώς του στην νέα υψομετρική θέση της οδού ή πεζοδρομίου δηλ. αφαίρεση του καλύμματος και πλαισίου εγκιβωτισμού της χυτοσιδηράς βάσης, αποσύνθεση του σκυροδέματος όπου χρειάζεται ενδεχόμενη νέα σκυροδέτηση με μπετόν C 16/20 μέχρι την στάθμη του νέου στομίου και πλήρη επανατοποθέτηση του καλύμματος στην οριστική θέση. Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά επί τόπου του έργου.
   
  Τιμή ενός τεμαχίου : 180 Euro (χωρίς η τιμή να προκύπτει με ανάλυση)
   
   
  Μια σκέψη για το άρθρο επισκευών οδών , μπορεί να έχει την μορφή :
   
  Για την πλήρη κατασκευή (εργασία και υλικά) , επισκευής παλαιού ασφαλτικού
  οδοστρώματος δι' ασφαλτομίγματος εξ' ασφαλτικού διαλύματος γαλακτώματος και
  αδρανών υλικών παραγόμενων εκ καθαρών υγιών λίθων ασβεστολιθικού λατομείου
  παρασκευαζόμενου δι' αναμικτήρος σκυροδέματος , εκτελουμένη κατά τα οριζόμενα
  στις σχετικές ΕΤΕΠ καθώς και τους όρους δημοπράτησης μετά της δαπάνης προμήθειας
  επί τόπου του έργου απάντων των απαιτουμένων υλικών (αδρανή υλικά , ασφαλτικό
  γαλάκτωμα , καθαρό πετρέλαιο κλπ) , τη διάνοιξη λάκκων , την κατακορύφωση παρειών με χρήση ασφαλτοκόπτη, τον καθαρισμό των λάκκων και την αποκομιδή των άχρηστων και περιττών υλικών , μαζί με τη μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση , συμπεριλαβανομένης και της σταλίας του αυτοκινήτου , την συμπύκνωση του πυθμένα των λάκκων με εξυγείανση της βάσης συπυκνωμένου πάχους 10 εκατοστών , την παρασκευή ασφαλτικών διαλυμάτων ή ασφαλτικού γαλακτώματος , την προεπάλειψη του πυθμένα, και των παρειών δι' ασφαλτικού διαλύματος ή ασφαλτικού
  γαλακτώματος , την διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος συμπυκνωμένου 5
  εκατοστών και τη διάστρωση στεγνών ψηφίδων επί της τελικής επιφανείας , μετά της
  μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση από τη θέση προμήθειας ή παραγωγής , όλων των
  απαραίτητων υλικών έως τη θέση επούλωσης των λάκκων .
  Στην τιμή συμπεριλαβάνεται και η εργασία για την πλήρη αποκατάσταση της
  λακκούβας δι' ασφαλτομίγματος , και στην περίπτωση που απαιτείται καθαίρεση
  σκυροδέματος για τη διάνοιξη και τον καθαρισμό του λάκκου.
   
  Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπιεσμένου ασφαλτομίγματος (μ3)
   
  Υλικά - Προετοιμασία υπόβασης και βάσης :
   
  Υποβ οδοστρ. μεταβ.παχ Υ{ 0,40 * (Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Γ01.1+ 4,80) }= X1
  Βάση οδοστρ. μεταβ.παχ Υ{ 0,20 * (Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Γ02.1 + 4,80)}= X2
  Ασφαλτ.προεπαλ. Υ{ 1,00 * Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Δ03}= X3
  Ασφαλτ.συγκολ.επαλ Υ{ 1,00 * Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Δ04}= X4
  Ασφαλτ.ισοπ.στρώση 5 cm Υ{ 1,00 * (Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Δ07+ 0,24) }= X5
  Ασφαλτ.στρώση.κυκλοφ Υ{ 1,00 * (Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Δ08.Α + 0,24) }= X6
   
  Ασφαλτοκόπτης Υ{ 4,00 * Β.ΝΑΟΔΟ_Α\Δ01}= X7
  Κόστος finisher προσαυξημένο με κόστη καθαρισμού λάκου, προσκόμισης
  μικροϋλικών και εξυγείανσης του πυθμένα του
   
   
  ΗΔ Υ{ 1,09 * Τ.Δ\427 }= X8
  Εργασία
  Εργ (001) h Υ{ 0,234* Τ.001 }= X9
  Βοηθ (002) h Υ{ 0,40* Τ.002 }= Χ10
  --------------------------
  Αθροισμα Σ{ X1,X10}
   
   
  Πιστεύω να βοηθήσει τους συναδέλφους που προετοιμάζουν - συντάσσουν αντίστοιχες μελέτες .
   
  Τα άρθρα έχουν προετοιμαστεί με το πρόγραμμα eCM Προκοστολόγηση .

  384 downloads

  0 comments

  Updated

 7. GDTK N.4313/14 & N.4313/14

  Πίνακας υπολογισμού του λόγου μεταβολής στα διάφορα τρίμηνα (GDTK_N4313-14_70_2.pdf)
   
  σύμφωνα με τον Ν 4313/2014 "Τροποποίηση διατάξεων της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (Ν.3669/2008)", Αρθρο 70, παράγραφος 2. (N4313-14_70_2.pdf)

  171 downloads

  0 comments

  Updated

 8. MEEK για ουζερί

  Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για ουζερί.
   
  Κάτι πρόχειρο που μπορεί να χρησιμεύσει ως υπόδειγμα σε συναδέρφους.
  (μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν υπόδειγμα και σε εστιατόρια - καφετέριες κλπ).

  1,310 downloads

  15 comments

  Updated

 9. Διάγραμμα ροής καφενείου σε .dwg

  Διάγραμμα ροής καφενείου σε .dwg για την άδεια λειτουργίας

  5,933 downloads

  20 comments

  Updated

 10. Διάγραμμα Ροής για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

  Περιέχει διάγραμμα ροής για τις ακόλουθες επιχειρήσεις:
  Διάγραμμα ροής για Αρτοποιεία - πρατήρια άρτου
  Διάγραμμα ροής Διατήρηση τροφίμων σε ψύξη κατάψυξη
  Διάγραμμα ροής Καταστήματα Λιανικής
  Διάγραμμα ροής Μαζική εστίαση Ζαχαροπλαστική
  Διάγραμμα ροής Ξενοδοχεία
  Διάγραμμα ροής Εργαστήριο Παραγωγής Παγωτού

  Επίσης υλικό υπάρχει και στο αρχείο: Οδηγοί Υγιεινής για διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
   
  Πηγή: http://epoptes.wordpress.com/2012/12/05/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%81%CE%BF%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF/
   
  Δείτε επίσης το θέμα: Οδηγός Αδειοδότησης Καταστημάτων Υγειονονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)

  10,930 downloads

  13 comments

  Updated

 11. Τεχνική έκθεση μέτρησης στάθμεων ήχου

  Τεχνική έκθεση μέτρησης στάθμεων ήχου για μπαρ

  2,937 downloads

  39 comments

  Submitted

 12. ΣΑΥ-ΦΑΥ για οικοδομικά έργα

  Έντυπα ΣΑΥ - ΦΑΥ σε μορφή Word 2003 για οικοδομικά - κτιριακά έργα.
   
  Ενημερωμένο - Απρίλιος 2013

  10,449 downloads

  64 comments

  Updated

 13. ΣΑΥ ΦΑΥ και τεχνική έκθεση κατεδάφισης

  ΣΑΥ ΦΑΥ και τεχνική έκθεση κατεδάφισης

  10,284 downloads

  54 comments

  Updated

 14. Λίστα Ελέγχου

  Πρόκειται για μια λίστα ελέγχου θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (check list).

  985 downloads

  4 comments

  Submitted

 15. Οδηγοί Υγιεινής για διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

  Περιλαμβάνει τους παρακάτω οδηγούς:
  Οδηγός Υγιεινής αρ.1 για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής. (File Size: 521,63 Kb)
  Οδηγός Υγιεινής αρ.2 για τα αρτοποιεία και τις επιχειρήσεις διακίνησης και διάθεσης άρτου και προϊόντων αρτοποιίας (File Size: 793,65 Kb)
  Οδηγός Υγιεινής αρ.3 για τις επιχειρήσεις αποθήκευσης και διανομής τροφίμων σε συνθήκες περιβάλλοντος, ψύξης ή κατάψυξης (File Size: 238,29 Kb)
  Οδηγός Υγιεινής αρ.4 για τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων. (File Size: 1166,61 Kb)
  Οδηγός Υγιεινής αρ.5 για τις επιχειρήσεις εμφιάλωσης νερού (File Size: 978,79 Kb)
  Οδηγός Υγιεινής αρ.6 για Σχολικά Κυλικεία. (File Size: 396,37 Kb)
  Οδηγός Υγιεινής αρ.7 για Ορθή Υγιεινή Πρακτική για πωλητές τροφίμων στις Λαϊκές Αγορές (File Size: 1488,03 Kb)
  Οδηγός Υγιεινής αρ.8 για τις επιχειρήσεις παραγωγής, διακίνισης και διάθεσης αναψυκτικών και χυμών (File Size: 246,78 Kb)
  Οδηγός Υγιεινής αρ.9 - Ανάκληση και ιχνηλασιμότητα των τροφίμων (File Size: 719,81 Kb)

  Από την Υγειονομική Υπηρεσία της Κύπρου.

  6,582 downloads

  9 comments

  Submitted

 16. ΠΤΠ Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές

  ΠΤΠ Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές από την Εγνατία Α.Ε.
   
  Η χρήση των Π.Τ.Π. απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή καθόσον ισχύουν μόνο στο μέρος τους που δεν έχει βελτιωθεί με άρθρα της Τ.Σ.Υ. (Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων), της Ε.Σ.Υ. (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) και άλλων Προδιαγραφών, που υπερισχύουν συμβατικά.
   
  Η σειρά ισχύος των Π.Τ.Π. σε σχέση με τα άλλα συμβατικά τεύχη αναφέρεται στην παρ. 1.2.2.γ του 'Αρθρου Α-01 της Τ.Σ.Υ. (www.ggde.gr) καθώς και στη Διακήρυξη κάθε Έργου.

  593 downloads

  4 comments

  Updated

 17. Σχέδιο & Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας ΣΑΥ-ΦΑΥ

  Εισηγήσεις σεμιναρίων σχετικά με:
   
  1. Σχέδιο & Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας ΣΑΥ-ΦΑΥ
   
  2. Υγεία και Αφάλεια στα Τεχνικά Έργα

  3,769 downloads

  7 comments

  Submitted

 18. Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλ-Μηχ Εργασιών (ΑΤΗΕ) μέρος 6ο ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΙ ΟΔΩΝ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (9301 - 9465)

  Το συνημμένο αρχείο DOC περιέχει τα άρθρα 9301 ... 9465 (ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΙ ΟΔΩΝ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ) του ανεπίσημου* Αναλυτικού Τιμολογίου Ηλ/Μηχ Εργασιών με περιγραφή και ανάλυση της τιμής (τρίμηνο Γ'/2011 που είναι το πιο πρόσφατο μέχρι 22-6-2012)**.
   
  * Τα επίσημα ΑΤΗΕ έχουν κωδικούς απο ΗΛΜ 1 έως ΗΛΜ 110. Υπάρχουν όμως και τα ανεπίσημα (δηλ. μη εγκεκριμένα απο το ΥΠΕΧΩΔΕ) που έχει δημοσιεύσει η ΠΕΔΜΗΕΔΕ με κωδικούς ΑΤΗΕ8000 ... ΑΤΗΕ9465
  Τα άρθρα αυτά χωρίζονται στις ομάδες:
   
  8000 - 8400 : Υδραυλικά - Αποχετεύσεις
  8401 - 8700 : Κεντρική θέρμανση - κλιματισμός
  8701 - 9000 : Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ισχυρά & ασθενή ρεύματα)
  9001 - 9100 : Ανελκυστήρες
  9101 - 9300 : Ηλεκτρομηχανολογικά εγγείων βελτιώσεων
  9301 - 9600 : Ηλεκτροφωτισμοί οδών, Σηματοδοτήσεις πόλεων & αεροδρομίων
  9601 - 9999 : Λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
   
   
  ** Για τιμές άλλων τριμήνων και συντελεστές αναθεώρησης, μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα "ΕΡΓΑ" στην κατηγορία 11.1

  1,367 downloads

  8 comments

  Updated

 19. Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλ-Μηχ Εργασιών (ΑΤΗΕ) μέρος 5ο ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (9101 - 9245)

  Το συνημμένο αρχείο DOC περιέχει τα άρθρα 9101 ... 9245 (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ) του ανεπίσημου* Αναλυτικού Τιμολογίου Ηλ/Μηχ Εργασιών με περιγραφή και ανάλυση της τιμής (τρίμηνο Γ'/2011 που είναι το πιο πρόσφατο μέχρι 22-6-2012)**.
   
  * Τα επίσημα ΑΤΗΕ έχουν κωδικούς απο ΗΛΜ 1 έως ΗΛΜ 110. Υπάρχουν όμως και τα ανεπίσημα (δηλ. μη εγκεκριμένα απο το ΥΠΕΧΩΔΕ) που έχει δημοσιεύσει η ΠΕΔΜΗΕΔΕ με κωδικούς ΑΤΗΕ8000 ... ΑΤΗΕ9465
  Τα άρθρα αυτά χωρίζονται στις ομάδες:
   
  8000 - 8400 : Υδραυλικά - Αποχετεύσεις
  8401 - 8700 : Κεντρική θέρμανση - κλιματισμός
  8701 - 9000 : Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ισχυρά & ασθενή ρεύματα)
  9001 - 9100 : Ανελκυστήρες
  9101 - 9300 : Ηλεκτρομηχανολογικά εγγείων βελτιώσεων
  9301 - 9600 : Ηλεκτροφωτισμοί οδών, Σηματοδοτήσεις πόλεων & αεροδρομίων
  9601 - 9999 : Λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
   
   
  ** Για τιμές άλλων τριμήνων και συντελεστές αναθεώρησης, μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα "ΕΡΓΑ" στην κατηγορία 11.1

  1,202 downloads

  2 comments

  Updated

 20. Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλ-Μηχ Εργασιών (ΑΤΗΕ) μέρος 4ο Ανελκυστήρες (9001 - 9300)

  Το συνημμένο αρχείο DOC περιέχει τα άρθρα 9001 ... 9030.04.10 (Ανελκυστήρες) του ανεπίσημου* Αναλυτικού Τιμολογίου Ηλ/Μηχ Εργασιών με περιγραφή και ανάλυση της τιμής (τρίηνο Γ'/2011 που είναι το πιο πρόσφατο μέχρι 22-6-2012)**.
   
  * Τα επίσημα ΑΤΗΕ έχουν κωδικούς απο ΗΛΜ 1 έως ΗΛΜ 110. Υπάρχουν όμως και τα ανεπίσημα (δηλ. μη εγκεκριμένα απο το ΥΠΕΧΩΔΕ) που έχει δημοσιεύσει η ΠΕΔΜΗΕΔΕ με κωδικούς ΑΤΗΕ8000 ... ΑΤΗΕ9465
  Τα άρθρα αυτά χωρίζονται στις ομάδες :
  8000 - 8400 : Υδραυλικά - Αποχετεύσεις
  8401 - 8700 : Κεντρική θέρμανση - κλιματισμός
  8701 - 9000 : Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ισχυρά & ασθενή ρεύματα)
  9001 - 9100 : Ανελκυστήρες
  9101 - 9300 : Ηλεκτρομηχανολογικά εγγείων βελτιώσεων
  9301 - 9600 : Ηλεκτροφωτισμοί οδών, Σηματοδοτήσεις πόλεων & αεροδρομίων
  9601 - 9999 : Λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
   
   
  ** Για τιμές άλλων τριμήνων και συντελεστές αναθεώρησης, μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα "ΕΡΓΑ" στην κατηγορία 11.1

  1,054 downloads

  4 comments

  Updated

 21. Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλ-Μηχ Εργασιών (ΑΤΗΕ) μέρος 3ο ΑΤΗΕ Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ισχυρά & ασθενή ρεύματα) 8731.01.01 - 8897.06.06

  Το συνημμένο αρχείο DOC περιέχει τα άρθρα 8731.01.01 ... 8897.06.06 (Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ισχυρά & ασθενή ρεύματα)) του ανεπίσημου* Αναλυτικού Τιμολογίου Ηλ/Μηχ Εργασιών με περιγραφή και ανάλυση της τιμής (τρίμηνο Γ'/2011 που είναι το πιο πρόσφατο μέχρι 22-6-2012)**.
   
  * Τα επίσημα ΑΤΗΕ έχουν κωδικούς απο ΗΛΜ 1 έως ΗΛΜ 110. Υπάρχουν όμως και τα ανεπίσημα (δηλ. μη εγκεκριμένα απο το ΥΠΕΧΩΔΕ) που έχει δημοσιεύσει η ΠΕΔΜΗΕΔΕ με κωδικούς ΑΤΗΕ8000 ... ΑΤΗΕ9465
  Τα άρθρα αυτά χωρίζονται στις ομάδες:
   
  8000 - 8400 : Υδραυλικά - Αποχετεύσεις
  8401 - 8700 : Κεντρική θέρμανση - κλιματισμός
  8701 - 9000 : Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ισχυρά & ασθενή ρεύματα)
  9001 - 9100 : Ανελκυστήρες
  9101 - 9300 : Ηλεκτρομηχανολογικά εγγείων βελτιώσεων
  9301 - 9600 : Ηλεκτροφωτισμοί οδών, Σηματοδοτήσεις πόλεων & αεροδρομίων
  9601 - 9999 : Λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
   
   
  ** Για τιμές άλλων τριμήνων και συντελεστές αναθεώρησης, μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα "ΕΡΓΑ" στην κατηγορία 11.1

  3,317 downloads

  14 comments

  Updated

 22. Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλ-Μηχ Εργασιών (ΑΤΗΕ) μέρος 2ο

  Το συνημμένο αρχείο DOC περιέχει τα άρθρα 8431.1 .. 8693.4.14 (Κεντρική θέρμανση - Κλιματισμός) του ανεπίσημου* Αναλυτικού Τιμολογίου Ηλ/Μηχ Εργασιών με περιγραφή και ανάλυση της τιμής (τρίμηνο Γ'/2011 που είναι το πιο πρόσφατο μέχρι 22-6-2012)**.
   
  * Τα επίσημα ΑΤΗΕ έχουν κωδικούς απο ΗΛΜ 1 έως ΗΛΜ 110. Υπάρχουν όμως και τα ανεπίσημα (δηλ. μη εγκεκριμένα απο το ΥΠΕΧΩΔΕ) που έχει δημοσιεύσει η ΠΕΔΜΗΕΔΕ με κωδικούς ΑΤΗΕ8000 ... ΑΤΗΕ9465
  Τα άρθρα αυτά χωρίζονται στις ομάδες:
   
  8000 - 8400 : Υδραυλικά - Αποχετεύσεις
  8401 - 8700 : Κεντρική θέρμανση - κλιματισμός
  8701 - 9000 : Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ισχυρά & ασθενή ρεύματα)
  9001 - 9100 : Ανελκυστήρες
  9101 - 9300 : Ηλεκτρομηχανολογικά εγγείων βελτιώσεων
  9301 - 9600 : Ηλεκτροφωτισμοί οδών, Σηματοδοτήσεις πόλεων & αεροδρομίων
  9601 - 9999 : Λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
   
   
  ** Για τιμές άλλων τριμήνων και συντελεστές αναθεώρησης, μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα "ΕΡΓΑ" στην κατηγορία 11.1

  1,649 downloads

  8 comments

  Updated

 23. Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλ-Μηχ Εργασιών (ΑΤΗΕ) μέρος 1ο

  Το συνημμένο αρχείο DOC περιέχει τα άρθρα 8031.1 .. 8311.2.4 (Υδραυλικά - Αποχετεύσεις) του ανεπίσημου* Αναλυτικού Τιμολογίου Ηλ/Μηχ Εργασιών με περιγραφή και ανάλυση της τιμής (τρίμηνο Γ'/2011 που είναι το πιο πρόσφατο μέχρι 22-6-2012)**.
   
  * Τα επίσημα ΑΤΗΕ έχουν κωδικούς απο ΗΛΜ 1 έως ΗΛΜ 110. Υπάρχουν όμως και τα ανεπίσημα (δηλ. μη εγκεκριμένα απο το ΥΠΕΧΩΔΕ) που έχει δημοσιεύσει η ΠΕΔΜΗΕΔΕ με κωδικούς ΑΤΗΕ8000 ... ΑΤΗΕ9465
  Τα άρθρα αυτά χωρίζονται στις ομάδες:
   
  8000 - 8400 : Υδραυλικά - Αποχετεύσεις
  8401 - 8700 : Κεντρική θέρμανση - κλιματισμός
  8701 - 9000 : Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ισχυρά & ασθενή ρεύματα)
  9001 - 9100 : Ανελκυστήρες
  9101 - 9300 : Ηλεκτρομηχανολογικά εγγείων βελτιώσεων
  9301 - 9600 : Ηλεκτροφωτισμοί οδών, Σηματοδοτήσεις πόλεων & αεροδρομίων
  9601 - 9999 : Λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
   
   
  ** Για τιμές άλλων τριμήνων και συντελεστές αναθεώρησης, μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα "ΕΡΓΑ" στην κατηγορία 11.1

  4,498 downloads

  21 comments

  Updated

 24. ΤΣΥ - Ψευδοροφές και ελαφρά χωρίσματα.

  Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Ψευδοροφές και ελαφρά χωρίσματα.

  329 downloads

  0 comments

  Submitted

 25. ΤΣΥ - Χρωματισμοί

  Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων για έργα βαφών - χρωματισμών.

  392 downloads

  0 comments

  Submitted

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.