Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΛΗΣ

Πώς θα τακτοποιούνται τα αυθαίρετα

Recommended Posts

Εγκ-12300/8/15-3-94   Εγκ-8/94  Ε-8/94 Εγκ-12300/8/94 

           Εφαρμογή της παρ.1  Αρθρον-22 του ΓΟΚ/85. 

           Οσον αφορά την διαδικασία άρσης κινδύνου 

                  σε επικίνδυνες κατασκεύες

 

      Σχετ.α) ΠΔ-13/22-4-29 (ΦΕΚ-153/Α) "περί επικινδύνων 

οικοδομών. 

      β) Ν-1577/85 (ΦΕΚ-210/Α) "ΓΟΚ/85". 

      γ) Υπ. Αποφ-ΕΔ2γ/01/94/ΦΝ.275/30-9-85 (ΦΕΚ-587/Β/85) 

"Αντικατάσταση του Αρθ-12 του ΒΔ-19/26-2-59 περί Αντισεισμικού 

κανονισμού οικοδομικών έργων". 

      δ) Υπ. Αποφ-75589/976/11-11-86 (ΦΕΚ-796/Β) "Ενίσχυση 

υφισταμένων οικοδομών". 

       

      Στα τελευταία εδάφια της παρ.1 του Αρθ-22 του ΓΟΚ/85 

αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

      "Επίσης δεν απαιτείται άδεια για την εκτέλεση εργασιών στο 

φέροντα οργανισμό ή στον οργανισμό πλήρωσης του κτιρίου για την 

άρση του κινδύνου σε κατασκευές που έχουν χαρακτηρισθεί 

ετοιμόρροπες σύμφωνα με τις διατάξεις για τις επικίνδυνες 

κατασκευές. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες εκτελούνται ύστερα 

από σχετική μελέτη, που συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους τους 

οποίους ορίζει η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και δήλωση ανάληψης 

μελέτης και επίβλεψης από αρμόδιο τεχνικό, που γνωστοποιείται στο 

οικείο αστυνομικό τμήμα". 

      Με αφορμή σχετικά ερωτήματα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

      1. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι, αφενός η περαίωση της 

όλης διαδικασίας άρσης του κινδύνου το ταχύτερον δυνατόν και 

αφετέρου να ληφθούν υπόψη στην σχετική μελέτη ειδικοί σε κάθε 

περίπτωση όροι η τήρηση των οποίων είναι αναγκαία και απαλλάσει, 

τους υπόχρεους για την άρση του κινδύνου, από την έκδοση 

οικοδομικής αδείας. 

      Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικούς από τους όρους, που δύναται 

η πολεοδομική υπηρεσία να ορίσει, π.χ. 

      α) Η κατασκευή έργων υποστήριξης (ικριώματα, γρύλοι, τοίχοι 

υποθεμελίωσης, τοίχοι αντιστήριξης κλπ.) του επικινδύνου ή των 

ομόρων κτισμάτων μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου. 

      β) Η κατεδάφιση τμήματος της επικίνδυνης κατασκευής ή και 

ολοκλήρου αυτής. 

      γ) Η εφαρμογή παλαιών Κανονισμών (Σκυροδέματος και 

Αντισεισμικού) για τον στατικό και αντισεισμικό έλεγχο του 

υπάρχοντος και νέων Κανονισμών στην μελέτη των εργασιών για την 

άρση του κινδύνου, ως η (γ) σχετική απόφαση ορίζει. 

      δ) Η χρήση, στις παραπάνω μελέτες, αυξημένου σεισμικού 

συντελεστή λόγω ειδικής επικινδυνότητας του εδάφους, κ.α. 

      2. Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω εφιστάται η προσοχή των 

πολεοδομικών υπηρεσιών στα ακόλουθα: 

      2.1. Οι όροι αυτοί θα πρέπει να είναι σαφώς και λεπτομερώς 

καθορισμένοι ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ότι οι εργασίες άρσης 

του κινδύνου, θα είναι σύμφωνες με τις κείμενες διατάξεις 

(πολεοδομικές, κτιριοδομικές, στατικές, κλπ.), όπως π.χ. "να 

εκπονηθεί μελέτη ενίσχυσης του κτιρίου σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις". 

      2.2. Αν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να εκτελέσει ριζικότερες, 

επιπλέον εργασίες ενίσχυσης (όπως δικαιούται σύμφωνα με την 

παρ.3 του Αρθ-4 του (α) σχετικού Π.Δ.), που δεν αναγράφονται στο 

πρωτόκολλο επικινδύνου (π.χ. ενίσχυση ολοκλήρου του κτιρίου του), 

τότε για τις επιπλέον αυτές εργασίες θα εκδοθεί κανονική 

οικοδομική άδεια. 

      2.3. Αν δεν υπάρχουν ορατές ενδείξεις κινδύνου (ο κίνδυνος 

δεν είναι άμεσος) αλλά ζητείται ο έλεγχος σύμφωνα με την παρ.3 

του Αρθ-2 του (α) σχετικού Π.Δ. ή γενικά πιθανολογείται 

επικινδυνότητα η ύπαρξη της οποίας θα βεβαιωθεί μετά από: μελέτη 

ελέγχου, μετρήσεις, δειγματοληψίες, φορτίσεις, κλπ., τότε η 

πολεοδομική υπηρεσία καθορίζει τους όρους σύνταξης της παραπάνω 

μελέτης ελέγχου από τα πορίσματα της οποίας θα εξαρτηθεί αν θα 

απαιτηθεί ενίσχυση (άρση του κινδύνου) της υφισταμένης οικοδομής 

ή όχι. 

      Είναι ευνόητο ότι στην περίπτωση αναγκαιότητας ενίσχυσης 

της υφισταμένης οικοδομής η παραπάνω μελέτη ελέγχου της 

επικινδυνότητας μπορεί να περιλαμβάνει και την μελέτην των 

εργασιών άρσης του κινδύνου αυτής. 

      Ανάλογα με τις τυχόν προτεινόμενες εργασίες άρσης του 

κινδύνου,η Πολεοδομική υπηρεσία αποφασίζει αν δεν θα εκδοθεί 

οικοδ. άδεια κατ' εφαρμογή της παρ.1 του Αρθ-22 του ΓΟΚ/85, ή αν 

θα εκδοθεί κανονική οικοδομική άδεια, έχουσα υπόψη τα κατωτέρω: 

      α) Αν από τις εργασίες άρσης του κινδύνου δεν ανατρέπεται, 

από πολεοδομική και κτιριοδομική άποψη, η νόμιμα υπάρχουσα 

κατάσταση του κτιρίου, εφαρμόζεται η παρ.1 του Αρθ-22 του ΓΟΚ/85. 

      β) Αν όμως για την εκτέλεση των εργασιών άρσης του κινδύνου 

έχουμε μεταβολές τέτοιες για τις οποίες απαιτούνται άλλες 

πολεοδομικές διαδικασίες όπως, έλεγχοι-εγκρίσεις (ΓΟΚ, 

Κτιριοδομικού Κανονισμού, ΕΠΑΕ, κλπ.), νομιμοποίηση αυθαιρέτων, 

παρεκλίσεις, εφαρμογή της (δ) σχετικής υπουργικής απόφασης για 

την ενίσχυση υφισταμένων οικοδομών, κλπ., τότε ακολουθείται η 

κανονική διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας. 

      Σε κάθε περίπτωση, και ιδίως στην προηγούμενη παρ.2.3.α, 

κατά τη διάρκεια έκδοσης της οικοδομικής αδείας και γενικά της 

όλης διαδικασίας για τον έλεγχο και την άρση του κινδύνου, η 

Πολεοδομική Υπηρεσία δύναται να επιβάλλει προσωρινά μέτρα 

ασφαλείας μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου. 

      3. Πάντως για κάθε διαδικασία άρσης κινδύνου σε επικίνδυνες 

κατασκευές, οι υπηρεσίες πρέπει να επιλαμβάνονται ταχέως και κατά 

προτεραιότητα.
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.