Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
kakofonixx

Άδεια διαφημιστικής πινακίδας

Recommended Posts

Καλησπερα κι απο μενα,

εχω κι εγω πελατες που ενδιαφερονται για αδεια εγκαταστασης διαφημιστικης πινακιδας.

Καταρχην θα ηθελα να ρωτησω τι αμοιβη να ζητησω.

Share this post


Link to post
Share on other sites
θα είναι μέσα σε κάποιο οκόπεδο;;;

πάνω σε κτίριο;;;;

 

http://www.tee.gr/online/afieromata/2000/2122/index.shtml

ΓΟΚ 85 Αρθρο 20 - Επιγραφές και διαφημίσεις

2. Η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων σε κτίριο, οικόπεδο, κοινόχρηστο χώρο ή γήπεδο επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια του δήμου ή της κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1491/1984 (ΦΕΚ 173 Α), όπου δια σχετικής κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων καθορίζονται ειδικότερα οι προδιαγραφές, προϋποθέσεις και διαδικασία τοποθέτησης τους.

 

Τελικά για να τοποθετήσω μια ταμπέλα φωτεινή έξω από το γραφείο μου πάνω από την είσοδο παράλληλη με τον δρόμο θα πρέπει να πάρω σχετική αδεία από τον δήμο? Ελπίζω αν ξέρει κάποιος να με διαφωτίσει....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το παραπάνω άρθρο έχει καταργηθεί εδώ και 10 χρόνια ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
.... εδώ και 10 χρόνια ...

 

Με το συμπάθειo, αλλά με ποιο Νόμο καταργήθηκε το άρθρο του ΓΟΚ?

 

 

 

1. Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός

2. Διατάξεις του ν.2831/2000

- Εφαρμογή προϊσχυουσών διατάξεων

- Αλλες πολεοδομικές διατάξεις

- Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με

ειδικές ανάγκες.

- Ασκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού

- Εναρξη ισχύος

3. Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι του ν. 2831/2000

- Εγκύκλιος 38 / 2000 , Δ/νση Ο.Ο.Κ. ΥΠΕΧΩΔΕ

- Εγκύκλιος 55 / 2000 , Δ/νση Ο.Ο.Κ. ΥΠΕΧΩΔΕ

 

 

Αρθρο 20

Επιγραφές και διαφημίσεις

1. Απαγορεύεται:

α) η τοποθέτηση φωτεινών ή μη επιγραφών ή διαφημίσεων πέρα από το ιδεατό στέρεο του οικοπέδου και πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου.

β) η τοποθέτηση φωτεινών ή μη επιγραφών και διαφημίσεων σε περιοχές ειδικής προστασίας, αρχαιολογικούς χώρους, παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά κέντρα, χώρους ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, μνημεία, παραδοσιακά κτίρια ή σύνολα και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις ειδικές για κάθε περίπτωση διατάξεις.

γ) η οπτική κάλυψη εν όλω ή εν μέρει των παραπάνω χώρων ή κτιρίων από οποιαδήποτε θέση ή απόσταση από φωτεινές ή μη επιγραφές και διαφημίσεις.

Στις παραπάνω περιπτώσεις β� και γ�, καθώς και όπου από οποιαδήποτε διάταξη απαιτείται έλεγχος των κτιρίων από την Ε.Π.Α.Ε., η τοποθέτηση φωτεινών ή μη επιγραφών ή διαφημίσεων επιτρέπεται ύστερα από έκδοση άδειας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και μετά από έγκριση της Ε.Π.Α.Ε..

Το ανώτατο ύψος των επιγραφών και διαφημίσεων στα δώματα των κτιρίων ορίζεται σε 1,80 μ. στις περιπτώσεις που έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης και σε 3,30 μ. όταν δεν έχει εξαντληθεί.

2. Η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων σε κτίριο, οικόπεδο, κοινόχρηστο χώρο ή γήπεδο επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια του δήμου ή της κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1491/1984 (ΦΕΚ 173 Α), όπου δια σχετικής κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων καθορίζονται ειδικότερα οι προδιαγραφές, προϋποθέσεις και διαδικασία τοποθέτησης τους.

3. Οι άδειες της παραγράφου 2 δεν απαιτούνται για επιγραφές ή διαφημίσεις μέσα από τις προθήκες κλειστών χώρων και για επιγραφές μικρού μεγέθους, το πολύ 30 Χ 40 εκ. στις όψεις του κτιρίου που δηλώνουν τη χρήση του κτιρίου ή τμήματός του ή την ιδιότητα των ενοίκων του.

4. Δε θίγονται με το νόμο αυτόν ειδικές διατάξεις που επιβάλλουν περιορισμούς στην τοποθέτηση επιγραφών και διαφημίσεων φωτεινών ή μη.

5. Οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 1491/1984 εφαρμόζονται και όταν τοποθετούνται φωτεινές ή μη επιγραφές και διαφημίσεις κατά παράβαση της παρ. 2β του άρθρου 16 του παρόντος νόμου και του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του παρόντος άρθρου.

6. Σε υφιστάμενα κτίρια, που έχουν κατασκευαστεί με προϊσχύουσες του παρόντος νόμου διατάξεις πάνω στην εγκεκριμένη οικοδομική γραμμή, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις όψεις τους φωτεινών ή μη επιγραφών, σχετικά με τις λειτουργίες που υπάρχουν στα κτίρια αυτά. Οι επιγραφές αυτές μπορούν να προεξέχουν από την οικοδομική γραμμή το πολύ μέχρι 0,20 μ.

7. Φωτεινές ή μη επιγραφές και διαφημίσεις και τα πλαίσια ή στοιχεία αυτών που παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου θεωρούνται αυθαίρετες και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί αυθαιρέτων κατασκευών από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης και ο χαρακτηρισμός των ως άνω αυθαίρετων κατασκευών, ο τρόπος εκτίμησης της αξίας τους, οι κατηγορίες αυτών για την επιβολή τους προστίμου και το ύψος αυτού, ο τρόπος αποξήλωσης των ως άνω κατασκευών και απομάκρυνσης αυτών και η τύχη των υλικών για τα οποία δεν δημιουργείται καμία ευθύνη των υπηρεσιών και των οργάνων τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Υπόχρεοι για την καταβολή των προστίμων είναι οι κύριοι ή συγκύριοι του ακινήτου επί του οποίου τοποθετείται η επιγραφή ή διαφήμιση, η διαφημιστική εταιρία, οι κατασκευαστές και οι διαφημιζόμενοι που ευθύνονται ο καθένας για την καταβολή ολόκληρου του προστίμου.

8. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο εφαρμόζονται και για τις περιπτώσεις που παραβιάζονται οι διατάξεις του ν. 1491/1984 εφόσον δεν εκδοθεί η κατά την παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 1491/1984 απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας σε διάστημα ενός (1) μηνός από την ημέρα που έλαβε γνώση της παράβασης η αρμόδια υπηρεσία του δήμου ή της κοινότητας.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καταργήθηκε με την έκδοση της απόφασης 38110/02 ΦΕΚ-1255/Β/25-9-02, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-2946/01 ΦΕΚ-224/Α/8-10-01, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν-3212/03 ΦΕΚ-308/Α/31-12-03. Εκτοτε για την υπαίθρια διαφήμιση και τις επιγραφές σε κτίρια ισχύουν οι προαναφερόμενες διατάξεις καθώς και οι εξής αποφάσεις:

Αποφ-52138/03 ΦΕΚ-1788/Β/2-12-03

Αποφ-6636/04 ΦΕΚ-348/Β/17-2-04

 

Επιπλέον δες και τα εξης:

- Τις εγκυκλίους του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου:

Εγκ-553/3/08 (Εγκ-3/08 ) και Εγκ-4422/9/09 (Εγκ-9-09)

- Το έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας:

Εγγρ-2501/16/42-στ/10

- Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Εγκ-6969/3/10 (Εγκ-3/10)

- Εγκ-48900/10 (Υπ. Εσωτερικών) Παράνομα διαφημιστικά πλαίσια στα οποία δεν προβάλλεται διαφημιστικό μήνυμα - επαγγελματικές επιγραφές και υπαίθρια διαφήμιση

- Εγκ-37306/10 (Υπ. Εσωτερικών) Υπαίθρια διαφήμιση επί των περιφράξεων των οικοπέδων

- Εγκ-61067/2010/2-2-2011 (Υπ. Εσωτερικών)

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ για την αναλυτική σου πληροφόρηση.

Από δευτέρα θα δω τα ΦΕΚ, για να καταλάβω αν είναι πλήρη κατάργηση ή τροποποιήσεις, διευκρινιστικές του βασικού κορμού.

Ξανά η πολυνομία μας σε όλο της το μεγαλείο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα σ' όλους...

 

Ενδιαφέρομαι να βάλω εντός του οικοπέδου του πελάτη διαφημιστική πινακίδα του τεχνικού γραφείου μου μαζί με πληροφορίες σχετικά με το επικείμενο έργο του οποίου έχω κάνει την μελέτη, κι έχω αναλάβει την κατασκευή...

 

Θα ήθελα να μάθω αν πρέπει να ακολουθήσω κάποια συγκεκριμένη διαδικασία ως προς την νομιμότητα της τοποθέτησης διαφ. πιν. και αν η διαδικασία διαφέρει ή απλουστεύεται ανάλογα με το υλικό της διαφ. πιν. (π.χ. θεωρείται η μεταλλική πινακίδα επικίνδυνη για ατύχημα ενώ από τεντόπανο όχι; )...

 

Και κάτι ακόμα...

Επειδή το οικόπεδο είναι κάπως κρυμμένο, αν θα ήθελα να βάλω κάπου πιο κεντρικά και σε κοινόχρηστο χώρο διαφ. πιν. υποδεικνύοντας και την κατεύθυνση του οικοπέδου για κάποιον που θέλει να δει την δουλειά μου, σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθύνθω για περισσότερες πληροφορίες (κι αν αυτό επιτρέπεται);

 

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Φίλε geos μπορείς να αρχίσεις το ψάξιμο από τις παρακάτω νομοθεσίες:

 

Βασική Νομοθεσία και αποφάσεις που ρυθμίζουν θέματα υπαίθριας διαφήμισης

 

1) Ν 2696/1999: ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

2) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡIΘ.2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις

3) Ν 2833/2000: Προετοιμασία Ολυμπιακών,υπαίθριες διαφημίσεις

4) Νόμος 1604 της 20/20.6.86. Κύρωση των α) Συμβάσεων: αα) για την οδική κυκλοφορία, ββ) γαι την οδική σήμανση και σηματοδότηση, β) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που συμπληρώνει τη Σύμβαση οδικής κυκλοφορίας, οδικής σήμανσης και σηματοδότησης και γ) του Πρωτοκόλλου για τις διαγραμμίσεις των οδών ως και τα σχετικά παραρτήματα αυτών.

5) Υπ’ αριθμ. 4422/Εγκ.9/13-11-2009 εγκύκλιος του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

 

Τώρα για το ποιος είναι ο αρμόδιος για να σου πει τι να κάνεις... είναι ένα θέμα που πονάει. Θα σου έλεγα να αρχίσεις από τον εκάστοτε Δήμο και ίσως καταλήξεις μέχρι και το ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

Ελπίζω να βοήθησα...

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Υπαρχει το Εγκ.6969/3/10 , Εγκ 3/2010 με τιτλο:

 

Συνοπτικος πινακας κωδικοποιησης διαταξεων υπαιθριας διαφημισης Εγκ 3/10

 

Εχει πολλη πληροφορια , βρες το.(δυστυχως δεν μπορω να σου κανω paste)

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας! Πράγματι υπάρχει αρκετή πληροφορία κι όπως τα είδα σε μια γενική ματιά πιστεύω ότι υπερκαλύπτομαι!

 

Και πάλι σας ευχαριστώ. Θα επανέλθω στο θέμα αν προκύψει κάτι, και σίγουρα μόλις τελειώσω με τις απαραίτητες ενέργειες στην πράξη, για την σύνταξη μιας λίστας καθοδήγησης στην όλη διαδικασία...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.