Jump to content

Εγκύκλιος συμβ/φων για ακινητα προ 55


Recommended Posts

https://news.b2green.gr/4896/αυθαίρετα-εγκύκλιος-για-τα-κτίσματα-π

 

απόσπασμα

"Συνεπώς, για ακίνητα που υφίστανται πριν από τις 30.11.1955, ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 9.8.1955 β.δ. και βρίσκονται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού δεν απαιτείται η βεβαίωση του μηχανικού του άρθρ. 83 Ν. 4495/2017 να συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του αυτού άρθρου.”

Edited by dimitris GM
  • Like 1
  • Upvote 2
Link to post
Share on other sites
Η εγκύκλιος λέει δύο πράγματα. Το ένα, το νόμιμο βάσει του ν.4495, ότι δεν απαιτείται τακτοποίηση και το άλλο, που πρέπει να γραφτεί νόμος και να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν άλλοι νόμοι για να ισχύσει, ότι δεν απαιτείται τοπογραφικό.
Το πρώτο μπορεί να θεωρηθεί ως ερμηνεία προς τα μέλη του συλλόγου τους. Το δεύτερο είναι θέμα του ιδιοκτήτη και του μηχανικού του και βάσει του ίδιου νόμου που το ορίζει (ν.651/77) υπάρχει και ποινή γι' αυτόν που ενδεχόμενα προτρέπει σε παράβαση της διάταξης ...
  • Like 1
  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Κοινώς σαχλαμαρίζουν....

Link to post
Share on other sites

Ν.651/77 (ΦΕΚ Α 207/77)

Άρθρον 5

1.   Εις πάσαν δικαιοπραξίαν έχουσαν ως αντικείμενον μεταβίβασιν λόγω πωλήσεως οικοπέδου ή αγροτεμαχίου μετά ή άνευ κτισμάτων επισυνάπτεται εις το πωλητήριον συμβόλαιον τοπογραφικόν διάγραμμα, υπογραφόμενον υπό των συμβαλλομένων και του συντάσσοντος τούτο μηχανικού ή υπομηχανικού εις το οποίον αναγράφονται τα μήκη των πλευρών, τα όρια προς τας ομόρους ιδιοκτησίας, τα ονόματα των γνωστών ιδιοκτητών των ως και το εμβαδόν του πωλουμένου ακινήτου. Επί του διαγράμματος δηλούται υπευθύνως υπό του συντάσσοντος τούτο μηχανικού ή υπομηχανικού εάν επί του μεταβιβαζομένου επιτρέπεται ή ού η ανοικοδόμησις κατά τας κειμένας πολεοδομικάς διατάξεις. Εάν το μεταβιβαζόμενον αποτελή τμήμα μεγαλυτέρας εκτάσεως, βεβαιούται εις το αυτό σχεδιάγραμμα υπό του μηχανικού ή υπομηχανικού εάν και το εναπομένον εις τον πωλητήν πληροί ή όχι τους όρους δομήσεως.

Της κατά το προηγούμενον εδάφιον υποχρεώσεως εξαιρούνται αι λόγω πωλήσεως μεταβιβάσεις αγροτεμαχίων, μετά ή άνευ κτισμάτων κειμένων εις καθαρώς αγροτικάς περιοχάς.

Στα Τοπογραφικά διαγράμματα που συντάσσονται για ακίνητα, τα οποία ευρίσκονται σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί και στις οποίες λειτουργεί κτηματολόγιο, ο συντάσσων μηχανικός υποχρεούται να βεβαιώνει αν το διάγραμμα είναι συμβατό, ως προ το σχήμα, τα όρια και το εμβαδόν του ακινήτου, προς τις αντίστοιχες καταχωρίσεις στο κτηματογραφικό διάγραμμα του ακινήτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13α του ν.2664/1998.

2.   Εάν ο συντάξας το διάγραμμα και οι συμβαλλόμενοι δηλούν ή βεβαιούν, εν γνώσει, ψευδή ως προς τ`ανωτέρω γεγονότα, τιμωρούνται με την ποινήν του άρθρου 2 του Ν.Δ.105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος».

3.   Ο κατά παράβασιν της διατάξεως ταύτης συντάσσων συμβόλαιον συμβολαιογράφος υπέχει την κατά τας κειμένας διατάξεις πειθαρχικήν ευθύνην.

 

Link to post
Share on other sites

Θεόδωρε, σήμερα σαχλαμαρίζουν, αυθαιρετούν, μαλακίζονται ονειροβατούν (μετά από προτροπή φίλου).... Θα το περάσουν όμως σε κάποιο νομοσχέδιο μαζί με τα άλλα του ταγαριού και θα γίνει νόμος... Τόσο απλά γίνονται στο Ελλαδομπορδελιστάν!

Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Link to post
Share on other sites

Ιάσων, συμφωνούμε και γι' αυτό είπα αρχικά ότι πρέπει να αλλάξουν πολλοί νόμοι μέχρι να γίνει αυτό.

Μέχρι τότε όμως εμείς, που δεν είμαστε μέλη συλλόγου που νομοθετεί, πρέπει να εξασφαλίζουμε τα δικαιώματα των πελατών μας, τηρώντας τις νόμιμες υποχρεώσεις μας και τονίζοντας τις νόμιμες υποχρεώσεις τους. Οι συμβολαιογράφοι περιμένουν λίγα εμβόλια ακόμη για να ξεχυθούν "διψασμένοι για αίμα" ... το σήμα το πήραν, οπότε ας προσέχουμε τι δεν υπογράφουμε.

Edited by kan62
  • Like 2
  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Ο ν4495/17 είναι απόλυτα σαφής για το πότε δεν χρειάζεται τοπογραφικό διάγραμμα για την έκδοση της βεβαίωσης νομιμότητας.

5.   Δεν απαιτείται το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα στις εξής περιπτώσεις :
α)  για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4178/2013  έχει  καταρτιστεί  συμβολαιογραφική  πράξη  σύστασης  οριζοντίων  /  καθέτων  ιδιοκτησιών  ή  έχει  εκδοθεί οικοδομική άδεια,
β)  σε κάθε περίπτωση για ακίνητα εντός σχεδίου για τα οποία έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής,
γ)   για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης, μη άρτια και μη οικοδομήσιμα, σύμφωνα με το εμβαδόν του τίτλου,
δ)  για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή, εφόσον η αντικειμενική αξία τους δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εξαιρουμένων αυτών που βρίσκονται εντός καθορισμένης Ζ.Ο.Ε..

Δεν μπορώ να καταλάβω από που προκύπτει το συμπέρασμα (οδηγία) και επίσης (και σημαντικότερο) τι σχέση έχουν οι συμβολαιογράφοι με το τι θα ζητήσει ο μηχανικός για να εκδώσει την βεβαίωση....

Edited by Faethon11
  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.