Jump to content

kan62

Core Members
 • Posts

  3,911
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  147

Everything posted by kan62

 1. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6548Β/31.12.2021 η απόφαση Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743 : "Καθορισμός των στοιχείων των περιπτώσεων α έως θ της παρ.4 του άρθρου 47Α του ν.4495/2017 (Α’167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης." Η παράγραφος 4 του άρθρου 47Α του ν.4495/2017 έχει ως εξής : 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία για την έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, β) το ηλεκτρονικό έντυπο της βεβαίωσης σύνδεσης, στο οποίο, εφόσον απαιτείται, θα προσδιορίζεται και η διάρκεια ισχύος της εκάστοτε εκδιδόμενης βεβαίωσης σύνδεσης, γ) η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης και οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων των δικαιολογητικών, δ) οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στο πληροφοριακό σύστημα και στις ηλεκτρονικές πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ε) κάθε είδος γεωχωρικών δεδομένων που απαιτούνται για τον εντοπισμό της θέσης του ακινήτου, στ) οι όροι και προδιαγραφές διασύνδεσης του συστήματος έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης με το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και με άλλα σχετιζόμενα ηλεκτρονικά συστήματα και εφαρμογές, ζ) το τέλος ανταπόδοσης για την έκδοση κάθε βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, η) η διαδικασία ενημέρωσης του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στις περιπτώσεις ανάκλησης ή και εν γένει παύσης ισχύος της βεβαίωσης σύνδεσης της παρ.3, θ) η διαδικασία ελέγχου από τις Υπηρεσίες Δόμησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική με το θέμα λεπτομέρεια. Η διαδικασία της παρ.1 εφαρμόζεται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έκδοση της ως άνω απόφασης.[Α1] [Α1]ΠΡΟΣΘΗΚΗ με τον Ν.4759/20 (ΦΕΚ 245Α/9.12.2020) ΦΕΚ 6548Β_2022.pdf
 2. Δεν βλέπω κάποια παρέμβαση και δεν βλέπω δοκάρια. Ένα τοιχίο βλέπω και κολώνες με ένα ενδιάμεσο μεταλλικό ράφι. Αν ο ιδιοκτήτης ήθελε το ράφι για να προστατεύει κάποια πράγματα από τα μάλλον συχνά νερά του δαπέδου και ο σιδεράς του ήταν κάπως υπερβολικός στις διατομές με προφανείς σκοπούς, δεν είναι και απαραίτητο να το ξέρει ο μηχανικός ...
 3. Λείπουν τα ενδιάμεσα που πολλοί ξεχνάμε και επομένως δεν μπορεί να βγει νόημα εκ των υστέρων. - Η ισχύς των άρθρων 54 έως 61 ΕΙΧΕ ανασταλεί μέχρι να βγει η απόφαση της παραγράφου 1. - Η απόφαση βγήκε (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7547/104-ΦΕΚ 287Β/27.01.2021), οπότε τα άρθρα 54 (που ήταν 52 και διορθώθηκε με τον ν.4787/21 ) έως 61 άρχισαν να ισχύουν και να εκδίδονται Ηλεκτρονικές Ταυτότητες που είναι πλέον ο κανόνας. - Με τον ν.4843/21 ορίστηκε ότι ΔΥΝΑΤΑΙ (παράλληλα με την κατά κανόνα διαδικασία της ΗΤ), ΑΝΤΙ των οριζομένων στο παρόν κεφάλαιο (της ΗΤ) να επισυνάπτονται στις δικαιοπραξίες ΥΔ ιδιοκτήτη και Βεβαίωση μηχανικού του άρθρου 83 ως εξαίρεση και για το διάστημα έως 31/12/2021 που τώρα έγινε 31/01/2022.
 4. Εκείνο που ξεπερνάει εμένα, δεν είναι ότι κάποιοι έχουν δικαίωμα ή όχι να υπογράφουν κάτι, αλλά το ότι το υπογράφουν χωρίς να το γνωρίζουν.
 5. Η κατασκευή των γεφυρών αυτών είναι με τυποποιημένα στοιχεία κατασκευής. Για την τοποθέτησή της η γέφυρα προκατασκευάζεται στη μια μεριά και μετά για την τοποθέτησή της προωθείται, σε πρόβολο, μέχρι να πατήσει στην απέναντι όχθη. Για την προώθηση αυτή χρειάζεται ένα αντίβαρο και επίσης στοιχείο ανάρτησης του άκρου που προωθείται στην απέναντι όχθη. Για το λόγο αυτό κατασκευάζεται στη συνέχεια του μήκους, της κατασκευής που τελικά θα τοποθετηθεί, ένα επιπλέον τμήμα, αυτό των 30μ που αναφέρεται, το οποίο όταν πατήσει η γέφυρα στην απέναντι όχθη διαλύεται και απομακρύνεται για να επαναχρησιμοποιηθεί.
 6. Τότε γιατί να το χαλάσεις κι' άλλο ; Μπορεί ο Δήμος εκεί να κόψει άλλο 1,10 μ από το δρόμο και να γίνει πεζοδρόμιο ...
 7. Κοίταξε ... αν λάβουμε υπόψη ότι με τις τελευταίες "ξεχειλωμένες" διατάξεις μιλάμε από τη μια για πάχος 20 εκ. πέραν της θερμομόνωσης και από την άλλη για ελάχιστα πλάτη πεζοδρομίων και ζώνης διέλευσης πεζών και ΑΜΕΑ κάτω των ορίων που ταυτόχρονα επισύρουν ευθύνες για το δημόσιο που δεν τα τηρεί, βλέπω την κατάργηση να αργεί.
 8. Ο συνάδελφος Paul_Mix μάλλον δεν έχει ανανεώσει την έκδοση ΝΟΚ που συμβουλεύεται .... Η σημερινή έκδοση, αφού αφαιρέθηκαν και τα ανεφάρμοστα πλέον εδάφια των Τ.Ο. τόσο από το άρθρο 11 όσο και από τον ορισμό 42 (από όπου έχει πάρει και το εδάφιο της απορίας του), είναι : ιθ. Η επιφάνεια της θερμομόνωσης ή και του θερμομονωτικού στοιχείου πλήρωσης, όπως θερμομονωτικά λιθοσώματα και λοιπά θερμομονωτικά στοιχεία (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κουφώματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων [ΚΕΝΑΚ] ή και θερμομονωτικά πανέλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ), στο σύνολό της, οι επενδύσεις του κτιρίου, όπως διακοσμητική λιθοδομή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, μαρμαρόπλακες και λοιπές επενδύσεις, πάχους έως είκοσι (20) εκατοστά πέραν της θερμομόνωσης και τα επιχρίσματα. Τα παραπάνω δύνανται να βρίσκονται εντός των πλαγίων αποστάσεων Δ ή δ και εκτός της οικοδομικής γραμμής. Όταν η οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με την ρυμοτομική, τα παραπάνω κατασκευάζονται σε ύψος τριών (3) τουλάχιστον μέτρων από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου ή την οριστική στάθμη του παραχωρημένου χώρου. κ. Σε υφιστάμενα κτίρια η επιφάνεια που προκύπτει από την προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης, οι επενδύσεις του κτιρίου, όπως διακοσμητική λιθοδομή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, καθώς και μαρμαρόπλακες, πάχους έως είκοσι (20) εκατοστά πέραν της θερμομόνωσης, τα επιχρίσματα, καθώς και η επιφάνεια του πάχους παθητικών ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, για διάσταση μέχρι δεκαπέντε (15) εκατοστών, έστω και αν δεν τηρούνται οι πλάγιες αποστάσεις Δ ή η οικοδομική γραμμή σε περίπτωση ύπαρξης προκηπίου, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει στο ακίνητο υπόλοιπο πολεοδομικών μεγεθών. Όταν η οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με τη ρυμοτομική, τα παραπάνω κατασκευάζονται σε ύψος τριών (3) τουλάχιστον μέτρων από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου ή την οριστική στάθμη του παραχωρημένου χώρου.
 9. Για διαστάσεις (κτίστη) και μόνο : 0 έως 2%, νόμιμο [είναι ερώτημα αν υπάρχει και το ανεκτό όριο των 20 εκ] 2+% έως 5% με μέγιστη αύξηση του εμβαδού 5%, μεταβιβάσιμο 5+% έως 10%, αυθαίρετο με διοικητικές κυρώσεις πάνω από 10%, αυθαίρετο με πλήρεις κυρώσεις. Γενικά το 2% θεωρείται ως σφάλμα της μέτρησης και το 10% ως σφάλμα ανοχής του νόμου ... Το 5% μάλλον εφευρέθηκε γι' αυτούς που ήξεραν να μετράνε και θα ήθελαν να είναι νόμιμοι αλλά δεν τους βοήθησε το περιβάλλον. Του ιδιοκτήτη, των γειτόνων ή του κοινόχρηστου χώρου. υγ. Καλησπέρα δεν είπα.
 10. Όπως το θέτεις θα έπρεπε το μπόνους να είναι 20% στο αποδοτικότερο (στο κόστος) ενεργειακό κούφωμα, ανάλογα με την προδιαγραφή του, και άλλο ένα 20% σε αυτούς που είναι υποχρεωμένοι να βάλουν το ξύλινο.
 11. Η αλυσίδα του αλουμινίου στη χώρα αριθμεί πάρα πολλές ψήφους. Το ίδιο και η εδραιωμένη νοοτροπία του πολίτη περί της υπεροχής του μετά από δεκαετίες σχετικής προπαγάνδας όλων των αρμοδίων. Την ενεργειακή υπεροχή των άλλων τύπων κουφωμάτων θα κοιτάξουμε ή να αρπάξουμε τα λεφτά των κουτόφραγκων ; Δεν φαντάζομαι να εννοείς ότι θα κοιτάξουμε και κανόνες προστασίας οικισμών ...
 12. Συμπληρωματικά αλλά παράλληλα : Πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας των εργαζομένων που θα επεξεργαστούν τις συνδέσεις των ξύλινων αυτών στοιχείων. Τα υλικά όπου εμβαπτίζονται οι κολώνες (ιδιαίτερα οι παλαιότερες) για την προστασία τους είναι ιδιαίτερα βλαπτικά και απελευθερώνονται σε πολύ μεγάλες ποσότητες κατά την επεξεργασία, ακόμη και με την επαφή του δέρματος με το πριονίδι ...
 13. Αν δεν υπάρχει ζώνη προστασίας, εννοείται η απλή έγκριση εκσκαφών για την κατασκευή της οικοδομής.
 14. Δεν φαντάζομαι να περιμένετε ότι δύο ορισμένες έννοιες με διαφορά 50 ετών, σε διαφορετικά κράτη και με διαφορετική γλώσσα, έχουν το ίδιο νόημα. Ειδικά όταν αφορούν σε τεχνολογία έργων Πολιτικού Μηχανικού και θέλουμε να τις χρησιμοποιήσουμε για ερμηνεία νομοθετικών διατάξεων ...
 15. Όλα τα ερωτήματά σας θα τα απαντήσει ο συνάδελφος που θα απευθυνθείτε για να αναλάβει τη νόμιμη διαδικασία.
 16. Η απόσταση του κτηρίου είναι 1 μ. Σύμφωνα με το νόμο μπορείς να ανοίξεις άνοιγμα με έκδοση ΕΕΜΚ. Βέβαια και ο γείτονας έχει το δικαίωμα να βάλει την περίφραξη που λείπει σε ύψος μέχρι 3μ και με συμπαγές τμήμα μέχρι 1,5 μ.
 17. Η πρόσφατη κωδικοποίηση δεν έχει στα άρθρα αυτά κάποια αλλαγή σε σχέση με τον ν.3028/2002. Φαντάζομαι ότι η επίμαχη περιοχή δεν είναι Ζώνη Α προστασίας και ότι η κήρυξη έγινε μετά τα αυθαίρετα.
 18. Ανέβηκαν νέα αρχεία που διορθώνουν σοβαρή παράλειψη εδαφίου που επεσήμανε ο συνάδελφος tzankan τον οποίο ευχαριστώ για την υπόδειξη. Ονομάστηκαν ως νέα έκδοση Χ4.3 για να γίνει έγκαιρα απομάκρυνση της προηγούμενης έκδοσης.
 19. Στο στάδιο που βρισκόμαστε η νομοθεσία ξεχειλώνει μέχρι να βρίσκουν όλα στον όγκο. Όταν αυτό επιτευχθεί θα καταργηθούν οι λοιπές διατάξεις και θα μείνει μόνο ο όγκος. Μετά θα αρχίσει να ξεχειλώνει και αυτός ...
 20. Η προστασία που ιδρύεται σε αρχαιολογικούς χώρους (με τον ν.3028/2002 και σήμερα με τον ν.4858/2021-άρθρα 12-13-14) δεν αφορά σε ιδιοκτησιακά θέματα ή θέματα αρτιότητας. Μπορεί όμως να αφορά θέματα οικοδομησιμότητας ή/και επιβολής ειδικών όρων δόμησης του χώρου ανάλογα με την κήρυξη. Αν δεν υπάρχει αναστολή οικοδομικών εργασιών, δεν υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος για νέους όρους δόμησης.
 21. Ασέλγεια μπετατζή πάνω σε κτήριο. Ακόμη χειρότερα αν υπήρξε και συνένοχος με πτυχίο. Από το πάχος των τοίχων και τον τρόπο στήριξης του δαπέδου βλέπω και κάποιες σοβαρές πιθανότητες παρανομίας.
 22. Δεν είναι κακό να αναφέρονται ποιές οι ΥΔΟΜ. Ούτε είναι προσωπικό δεδομένο. Τη δουλειά τους κάνουνε... Πάντως, επειδή διαβάζουν και αυτοί εδώ, να έχουν υπόψη ότι ο ΝΟΚ δεν δίνει κανένα ενδεχόμενο ερμηνείας για απαίτηση Δ και η νομική εξουσιοδότηση να ερμηνεύουν αυτοί για αυτό έχει πάψει να ισχύει πλέον ... Οπότε το θέμα είναι αν κάποιος έχει το κουράγιο να το τρέξει, αυτοί θα το βρούνε ?
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.